นิตยสาร I Get English เล่ม 18

Page 1รูจักที่มาของคำศัพท | อารดา กันทะหงษ

ละครอยูคูกับชีวิตเรามาแตนานเนา จะน้ำเนา น้ำดี ยี่เกแบบไทยพื้นบาน งิ้วแบบจีน หรือโอเปราแบบฝรั่ง ก็มีพลังดึงดูดผูคนใหเขาไปคนหา สัมผัส และ ดื่มด่ำกับโลกแหงจินตนาการไมรูจบ เมื่ อเข าสู ยุ คที่ น้ ำ ไฟเดิ นทางถึ งหน า ประตู บ า น ละครก็ เริ่ มผั นตั วเองให สอดคลองกับวิถีชีวิตใหม ทั้งละครวิทยุ ละครโทรทัศน ที่เริ่มผุดขึ้นมาตามสถานี ตางๆ ชวยเพิ่มความสะดวกสบายใหชีวิตมากขึ้น ทำใหชวงเชา สาย บาย ค่ำ หรือ กระทั่งนั่งๆ นอนๆ อยูบานก็บันเทิงเริงใจได แถมมีใหเลือกหลากหลายประเภท ตามความตองการของผูชม คอละครสวนใหญแคเห็นฉากแรกก็เดาไดแลววาเรื่องราวจะดำเนินไปใน ทิศทางใด แตทำไม...ทำไม ยังตองนั่งนับวันที่จะไดเห็นคุณหฤษฎหันมาใจออน กับโศรยาในจำเลยรัก หรือคอยลุนใหเจาหญิงแสงฝางไดศิลามณีคืน ทั้งที่เขาก็เอา มาปดฝุนฉายใหมเปนรอบที่แปดสิบแลวเห็นจะได ยิ่งวันไหนมีเพื่อนพองมานั่ง สามัคคีชุมนุมหนาจออยางพรอมเพรียง ละครวันนั้นก็จะออกรสชาติเผ็ดมันถึง อารมณที่สุด อาการละครลิซึ่มไมไดเปนกันเฉพาะคนไทยเทานั้น แตประเทศไหนๆ เขาก็ เปนกัน ตราบเทาที่มนุษยเรายังพึงใจที่จะเสาะแสวงหาความตื่นเตนมาเติมเต็มสวน ที่ขาดหายในชีวิต และคำที่รูจักกันแพรหลายทั่วไปเมื่อใชพูดถึงละครหลายตอนจบ ก็คือคำวา “Soap Opera” ฟงดูแลวนึกฉงนบางไหมคะวา มันมีที่มาจากไหนกัน 79 |

www.iGetEnglish.com

I Get Focus

คำ

นี้ทานไดแต ใดมา


soap opera ทีม่ คี วามหมายวา ละคร (ละคร ที วี ห รื อ ละครวิ ท ยุ ก็ ไ ด ) นั้ น เดิ ม ที เ ป น ละครวิ ท ยุ เริ่ ม มี ขึ้ น เป น ครั้ ง แรกในอเมริ ก า โดยออกอากาศ ทางสถานีวิทยุ WGN ละครวิทยุเรื่องแรกมีชื่อวา “Painted Dreams” เปนเรื่องราวชีวิตอันยากลำบาก ของแมบานชาวอเมริกันเชื้อสายไอริชกับลูกสาวของ เธอ ออกอากาศเพียงแคตอนละ 15 นาทีเทานั้น เมื่อ เริ่มเปนที่นิยมและประสบความสำเร็จอยางสวยงาม แลว ทางสถานีกม็ กี ารเขียนเรือ่ งอืน่ ๆ เพือ่ ออกอากาศ ตามมาเรื่อยๆ พอถึงป ค.ศ. 1946 ละครโทรทัศนก็ไดฤกษ เปดตัวเพื่อเรียกความฮือฮาบาง โดยละครโทรทัศน เรื่องแรกก็คือ “Faraway Hill” ออกอากาศทางชอง DuMont Television Network เปนเรื่องของแมมาย สาวชาวนิวยอรกที่ชีวิตผกผันตองยายมาอยูในชนบท ทำใหพบกับเรื่องรักสามเสาและปญหาความแตกตาง ระหวางชนชั้น เรื่องราวที่เขียนขึ้นเพื่อนำมาทำเปน ละครสวนใหญ (ทั้งวิทยุและโทรทัศน) จะเนนการเรา อารมณทดี่ งึ ผูช มใหรสู กึ มีสว นรวม คลอยตาม สงสาร หรือคอยลุนไปกับตัวละคร แนนอนวากลุมเปาหมาย หลักที่วางไวไมใชพวกนักลงทุนอสังหาริมทรัพยหรือ I Get Focus

80 |

คนขับรถประจำทางแน แตเปนพวกแมบานที่ใชเวลา ส ว นใหญ อ ยู กั บ เหย า เฝ า กั บ เรื อ น และดู แ ลลู ก ๆ โดยเฉพาะในยุ ค หลายสิ บ ป ก อ นที่ ผู ห ญิ ง ไม นิ ย ม ออกไปทำงานนอกบาน ซึ่งหลังจากทำความสะอาด เก็บกวาด ซักลางทั่วไปแล ว ก็มักจะอ านหนังสื อ ทำงานฝมือและเปดวิทยุหรือโทรทัศนเปนเพื่อนแก เหงาชวงกลางวัน ละครจึงตองมีพล็อตเรื่องที่สนอง ความอิม่ เอมใจ และความใครรใู หผชู มกลุม นีเ้ ปนหลัก เมื่อละครเรียกเรตติ้งไดดี จึงมีโฆษณาสินคา ตามมา และเนื่องจากกลุมผูชมสวนใหญเปนแมบาน ดังนั้นสปอนเซอรของละครเหลานี้ จึงมักเปนบริษัท ผลิ ต และจำหน า ยสบู ยาสระผม หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ ทำความสะอาดอื่นๆ ที่คุณแมบานใชกันประจำ จน เป น ที่ ม าของคำว า soap ซึ่ ง หมายถึ ง ละครที่ มี สปอนเซอร ห ลั ก เป น บริ ษั ท ขายสบู ถ า มองจาก วัฒนธรรมไทย soap opera ก็ใชคอนเซ็ปตเดียวกับ “หนังขายยา” ของเรานั่นเอง สวนคำวา opera ก็คือ ลักษณะของละครที่ มีเนื้อหาและองคประกอบเหมือนกับการแสดงละคร อุปรากร หรือละครโอเปราของฝรั่ง มีการใชแกนเรื่อง ที่เปนสากล (universal theme) ซึ่งสามารถเขาใจ ไดงาย และมนุษยเรามักใหความสนใจ เชน เรื่อง เกี่ยวกับความรัก ความดี ความแคน การหักหลัง ความตาย ความหวัง เปนตน โดยไมตองวางเงื่อนงำ ซั บ ซ อ นอะไรให มั น มาก พอให รู ว า ใคร ทำอะไร ที่ไหน กับใคร ทำไม และสงผลอยางไรในตอนจบ ก็พอแลว เนนบันเทิงเปนหลัก สาระเปนรองนั่นเอง คำวา soap opera นั้น ถูกนำมาใชเรียก ละครเป น ครั้ ง แรกในหนั ง สื อ พิ ม พ ฉ บั บ หนึ่ ง ของ อเมริกาในชวงป ค.ศ. 1930-1939 และบางครั้งผูที่ ทำงานในวงการบันเทิงก็เรียก soap opera สั้นๆ วา “soap”

www.iGetEnglish.com


ฝรั่ง

พูดคนไทยงง ศัพท-สำนวนที่ฝรั่งพูดทีไร คนไทยเขาใจผิดทุกที | Starbuck

Shall we talk?

อยางที่รูกันดีวาในภาษาอังกฤษ คำคำหนึง่ อาจมีหลายความหมาย หากเรายึดถือทองจำแตความหมายที่ ตนเองคุนเคยของคำนั้น โดยไมรับทราบความหมายอื่นของมันไวเลย ก็อาจนำไปสูความสับสนงุนงงจนหนามืดทั้ง ผูสงสารและผูรับสารได ซึ่งวันนี้เราจะมาทำความรูจักกับหนึ่งในคำประเภทนี้กันคะ หลายคนคงรูจักคำวา bear ใชไหมคะ นั่นแน คำนี้กลวยๆ ใชมั้ยละ bear ก็แปลวา “หมี” ไง อยางเจาหมี Teddy Bear ที่ใครๆ ก็รูจัก แตรู หรือไมคะวาคำวา bear ไมไดเปนแคคำนาม (n.) ที่ใชเรียกสัตวขนปุยนากอดเทานั้น แตยังเปนคำกริยา (v.) ที่มี ความหมายอื่น ซึ่งไมใกลเคียงกับ “หมี” เลยแมแตนอย งายๆ เลย มาดูที่ประโยคจากหัวขอคอลัมนกัน Bear this in mind! ประโยคนี้ไมไดแปลวา “หมีนี้ในใจ!” แตอยางใดนะคะ จริงๆ แลวไมเกี่ยวอะไรกับเจาหมีเลย เพราะคำวา bear ในประโยคนี้ ทำหนาที่เปนคำกริยา แปลวา “รับไว แบกรับ” ดังนั้น ประโยคนี้จึงเปนประโยคคำสั่งที่แปลวา “จำสิง่ นี้เอาไว (ในใจ/ในหัวสมอง)” นั่นเอง แตอยาหลงคิดวา bear เมื่อเปนคำกริยา จะมีความหมายนี้ความหมายเดียวนะคะ ไปดูตัวอยางประโยค ตอไปนี้กัน เพื่อดูวา bear แปลวาอะไรไดอีก 1. An apple tree does not bear pears. (ตนแอปเปลไมออกผลเปนลูกแพร) 2. His business failed to bear fruit. (ธุรกิจของเขาไมประสบผลสำเร็จ) 3. She is unable to bear children. (หลอนไมสามารถมีลูกได) 56 |

www.iGetEnglish.com


อยางที่เห็นในประโยคที่ 1-3 คำวา bear แปลวา “ออกผล ใหผล ใหกำเนิด” ในความหมายนี้เราจะ คุนเคยกับคำวา born มากกวา ซึ่งก็คือชองที่ 3 ของ bear นั่นเอง อยางเชน I was born in New Zealand but raised in America. (ฉันเกิดที่นวิ ซีแลนด แตโตที่อเมริกา) ซึ่งในประโยคที่ 2 นั้น bear fruit (ไมเติม s หลัง fruit นะคะ) เปนสำนวนที่แปลวา “ใหผลสำเร็จ” ตอไปเรามาดูประโยคที่ 4 กัน คำวา bear ในที่นี้เทากับ carry ซึ่งแปลวา “ขน ถือ” หรือ “แบก” คะ สวน bear ในประโยคที่ 5-7 มีความหมายวา ทน อดทน ในประโยคที่ 7 คำวา bear ถูกปรับเปนคำคุณศัพทโดย ใส suffix “able” (สามารถ) เขาไป เปน unbearable ที่แปลวา “ไมอาจทนได” ซึ่งตรงขามกับคำวา bearable หรือ “ทนได” นั่นเอง ทีนี้เราก็ไดรูจักความหมายอื่นของคำวา bear กันแลวนะคะ แตถึงอยางนั้น ความสับสนของคำคำนี้ก็ยัง ไมหมดไปคะ ซึ่งปญหานี้ไมไดเกิดเฉพาะกับผูที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่ 2 อยางเราๆ เทานั้น แมแตเจาของ ภาษาเองก็ยังหนีไมพน และจะขอเลาตอกันฟง เพื่อที่เราเองจะไดไมใชพลาดแบบนั้นคะ ความสับสนนี้เกิดจากปญหาเรื่อง “คำพองเสียง” คะ ใชแลว ในภาษาอังกฤษก็มีปญหานี้เชนกัน แตมัก ถูกมองขาม เพราะผูใชภาษายังสามารถสื่อสารความหมายตรงกันเมื่อเปนภาษาพู​ูด ทีนี้เราจะมาดูคำที่หลายคนมักสับสนกับคำวา bear กัน คำๆ นี้ก็คือ bare นั่นเอง เจา bare นี้เปนไดทั้งคำกริยา (v.) และคำคุณศัพท (adj.) ซึ่งมีความหมายแตกตาง จาก bear (v.) อยางสิ้นเชิง แตก็ยังมีคนใชสลับกันบอยๆ วิธีปองกันความสับสนงายๆ ก็คือ ใหจำความหมายของ bare ซึ่งถาเปนคำกริยาจะแปลวา “เผยใหเห็น” และถา หากเปนคำคุณศัพทก็จะหมายถึง “เปลือยเปลา วางเปลา” จะเห็ห็นไดวาไมเกี่ยวของ อะไรกับ “อดทน ถือ ใหผล หรือใหกำเนิด” ของ bear เลยแมแต แต นิดเดียว มาดูตัวอยางที่เจอกันบอยๆ ของคำวา bare ทั้งในรูป ของ adj. และ v. กันคะ She likes to walk around in bare feet. (หลอนชอบเดินเท นเทาเปลา) He was capable of killing a man with his bare hands. nds. (เขาสามารถฆาคนดวยมือเปลา) Every aspect of their private lives has been laid bare. are. (ทุกแงมุมของชีวิตสวนตัวพวกเขาถูกเปดเผยจนหมดเปลือก) อก) 57 |

www.iGetEnglish.com

Shall we talk?

4. The three kings came bearing gifts. (กษัตริย 3 พระองคเดินทางมาโดยนำของขวัญมาดวย) 5. She’s under a lot of pressure. Bear with her. (หลอนถูกกดดันมาก อดทนกับเธอหนอย) 6. I can’t bear the thought of losing him. (ฉันทนไมไดเมื่อคิดวาจะสูญเสียเขาไป) 7. It was unbearable to know that she lied. (มันสุดทนที่ไดรูวาเธอโกหก)


ติดปาก

ติดใจ จดจำไว พรอมใชไดทันที | อารดา กันทะหงษ

Shall we talk?

ทุกอยางในโลกลวนเปลี่ยนแปลง เมื่อวานคืออดีตของวันนี้ และวันนี้จะเปนอดีตของวันพรุง เสมอไปเปนนิจนิรันดร การเปลี่ยนแปลงนำมาซึ่งความกระตือรือรน เปนการกาวไปขางหนา หาใชยอนไปขางหลัง หลายคนไมชอบความเปลี่ยนแปลงเพราะนั่นหมายถึงความไมแนนอน แตหากเราเปลี่ยนมุมมองใหม เสีย ความเปลี่ยนแปลงยอมนำไปสูความเจริญ การเติบโต ทั้งดานจิตวิญญาณและความคิด แตการกาวผานปเกาเขาสูปใหมนั้น นอยคนนักที่จะไมยินดีกับความเปลี่ยนแปลงนี้ ถาไมนับ ตัวเลขอายุที่เพิ่มขึ้นจนชวนใหใจหายแลว ก็เห็นมีแตคนตั้งตารอความสุขชื่นมื่นที่ลมหนาวพัดพามา พรอมปใหมดวยกันทั้งนั้น เทศกาลแหงความคึกคักและครึกครื้นจอคิวรอมอบรอยยิ้มใหเรากัน แบบไมมีเวนวรรคใหหายใจ ลอยกระทงเพิ่งผานไปไมนาน หลายคนก็เตรียมชุดแดงออกไปเริงรารับ วันคริสตมาสแลว แถมยังไมทันสรางความสุขดี ปใหมก็เยี่ยมหนาเขามาเคาะประตูเรียกอยางรวดเร็ว ชวงนี้ถาใครไดบัตรเชิญใหไปรวมงานรื่นเริงที่ไหนละก็ ควรเริ่มตระเวนหาของขวัญ ของกำนัล ใหเพื่อนสนิท ญาติพี่นอง และผูมีพระคุณทั้งหลายไวแตเนิ่นๆ ก็ดี เพราะหากรอนาทีสุดทาย รับรอง ช็อปกันยันเที่ยงคืนก็ลาของฝากไดไมครบ 86 |

www.iGetEnglish.com


มาพูดถึงกรณีที่เราเปนผูรับของขวัญบาง แนนอนวายิ้มสยามอยางไทยๆ คงไมพอ ผูใหเขาก็ อยากฟงคำตอบรับ/คำขอบคุณที่ไพเราะสมกับความตั้งใจของเขาเปนการตอบแทนเชนกัน หากของขวัญ ที่ไดนั้นถูกใจเสี ใจเ ยเหลือเกิน ก็อยาอายที่จะแสดงความรูสึกนั้นออกมาตรงๆ ใหเขารูนะคะ Wow…this is exactly what I need! โอโฮ...กำลังอยากไดพอดีเลยละ! The color is so pretty and it will certainly keep me warm this winter. สีสวยจังเลย ใสแลวอุนสบายไปตลอดฤดูหนาวแน The color is so cheerful and it is so comfortable for the upcoming summer. สีสดใสดีจังเลย ใสสบายเหมาะกับชวงหนารอนที่กำลังจะมาถึงเลยละ You shouldn’t have. ความจริงไมตอง (ใหของขวัญ) ก็ได (เปนการกลาวดวยความเกรงใจวา ไมนาตองลำบาก หามาใหเลย) 87 |

www.iGetEnglish.com

Shall we talk?

สำหรับบางคน การเลือกของใหถูกใจผูรับก็วาเปนเรื่องยากแลว แตการตองไปรวมงานเฉลิมฉลองแบบฝรั่ง กลับยิ่งยากกวา เพราะหลายคนบนอุบวาคิดแลวปวดหมอง เฮอ...ตอนนั่งกิน นั่งดื่มนะไมเทาไหร แตตอนตอง กระมิดกระเมี้ยนเดินหอบกลองของขวัญเขาไปมอบใหผูรับนี่สิ น้ำ (ลาย) ทวมปากสูงปรี๊ดขึ้นไปถึงสมอง พูดไม ออกจนแทบตองแสดงละครใบแทนกันเลย ดังนั้น เราลองมาฝกประโยคเด็ด พลิกสถานการณนาอึดอัด (สำหรับ บางคน)ใหกลายเปนนาทีแหงความตื่นเตน ก็เรากำลังจะลุนสุดตัวอยูนี่นา วาผูรับจะชอบของขวัญรึเปลาหนอ I saw this and thought of you. ฉันเห็นของชิ้นนี้แลวคิดถึงเธอขึ้นมา (หมายถึง ฉันคิดวาเธอคงชอบมัน หรือเธอคงเหมาะกับมัน) I thought this might come in handy. ฉันคิดวาของชิ้นนี้นาจะมีประโยชนกับเธอ/ฉันคิดวาเธอนาจะมีโอกาสไดใชมัน (ในกรณีที่เราใหของขวัญที่ คาดวาผูรับจะไดใชสอยใหเปนประโยชน ไมใชของตั้งโชวประดับบานเฉยๆ เชน เครื่องครัว เครื่องเลนซีดี นาฬกา เครื่องเขียน ฯลฯ) I thought you might like this. ฉันคิดวาเธอนาจะชอบมันนะ (กรณีนี้เราไมแนใจวาผูรับจะชอบหรือไม แตก็หวังวาคงไมผิดหวัง) I hope you like it. หวังวาเธอคงชอบมันนะ (อันนี้เปนไมสุดทายเวลาจนมุมคิดอะไรไมออก ฟงดูเปนกลางๆ ดี และจำไป ใชไดเกือบทุกสถานการณ) This is to express my gratitude for your support during this past year. ของชิ้นนี้เปนการแสดงความขอบคุณสำหรับความชวยเหลือในปที่ผานมา Please accept this as a token of my appreciation. กรุณารับของชิ้นนี้ในฐานะตัวแทนความรูสึกซาบซึ้ง (ในเรื่องอะไรก็แลวแต) ที่ฉันมีตอคุณ (2 ตัวอยางหลังคอนขางเปนทางการ แตก็เก็บไวใชไดกับผูมีพระคุณ เจานาย หรือเพื่อนรวมงานได)


trip to the world ทองโลกไปกับ I Get English | ณัฐวรรธน Let’s read & write!

A

China,

officially known as the People’s Republic of China, is the largest country in the East Asian region. It has an area of around 9.6 million square kilometres. With the area almost as vast as the entire continent of Europe, China shares a border with 15 neighbouring countries. In terms of population, it is the most populous country in the world. In 2007, the population exceeded 1.3 billion. The capital city is Beijing which is in the northern part of the country but the largest city is Shanghai which is in the eastern part. The official language is Mandarin with the presence of numerous other dialects.

ประเทศจีน หรือที่รูจักกันอยางเปนทางการวาสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน เปนประเทศที่มีขนาดใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออก โดยมีพื้นที่ราว 9.6 ลานตารางกิโลเมตร ดวย ขนาดที่ ใหญ เ กื อ บเท า ยุ โรปทั้ ง ทวี ป ประเทศจี นจึ ง มี อ าณา บริเวณติดกับประเทศเพื่อนบานถึง 15 ประเทศ ในแงของ ประชากรนั้น จัดวาเปนประเทศที่มีประชากรมากเปนอันดับ หนึ่งของโลก โดยในป ค.ศ. 2007 มีจำนวนมากกวา 1,300 ล า นคน เมื อ งหลวงคื อ กรุ ง ป ก กิ่ ง ซึ่ ง อยู ท างตอนเหนื อ ของ ประเทศ แตเมืองที่ใหญที่สุดคือเซี่ยงไฮซึ่งอยูทางตะวันออก ภาษาราชการคือภาษาจีนกลาง (แมนดาริน) และยังมีภาษา ทองถิ่นตางๆ อีกมากมาย 5|

www.iGetEnglish.com


Yungang Grottoes

Let’s read & write!

Countless attractions can be found in China. What is recommended in this issue is the Yungang Grottoes which is a man-made miracle created by faith in Buddhism. It is located in Datong, Shanxi province in the northern part of the country. 252 grottoes were constructed by the perforation of a stone mountain. They extend around 1 kilometre from east to west. The construction began in approximately 453 A.D. by the initiation of the noted monk Tan Yao. Around 40,000 labours were utilised and it took 50 years to complete. Moreover, you can see more than 51,000 stone carvings within the cavern. They are related to Buddhist art including a vast array of Buddha images, Bodhisattvas, giants or the celestial both in tiny and enormous sizes. The largest one reaches the height of 17 metres. This grandeur enabled the Yungang Grottoes to be listed as a World Heritage Site in 2001.

ถ้ำผาหยุนกัง

เมืองจีนมีสถานที่ทองเที่ยวมากมายมหาศาลเลยครับ ที่จะ แนะนำในฉบับนี้คือถ้ำผาหยุนกัง สิ่งมหัศจรรยฝมือมนุษยซึ่งรังสรรค ขึ้ น จากแรงศรั ท ธาในศาสนาพุ ท ธ ถ้ ำ ดั ง กล า วตั้ ง อยู ที่ เ มื อ งต า ถง มณฑลซานซีทางภาคเหนือของจีน ตัวถ้ำสรางขึ้นจากการเจาะภูเขาหิน เขาไปเปนถ้ำถึง 252 ถ้ำ โดยมีความยาวจากทางทิศตะวันออกจรดทิศ ตะวันตกประมาณ 1 กิโลเมตร การกอสรางเริ่มตนขึ้นราวป ค.ศ. 453 จากดำริของนักบวชผูมีชื่อเสียงนามวา ถาน เหยา ใชแรงงานราว 40,000 คน และใชเวลากวา 50 ป จึงจะแลวเสร็จ นอกจากนั้น ภายในถ้ำยังมีรูปสลักหินมากกวา 51,000 รูป รูปสลักเหลานี้มีความ เกี่ยวพันกับศิลปกรรมทางพุทธศาสนา ทั้งพระพุทธรูป พระโพธิสัตว ยักษ หรือนางฟาที่มีทั้งขนาดเล็กและใหญจำนวนมาก โดยรูปสลักองค ที่มีขนาดใหญที่สุดนั้นมีความสูงถึง 17 เมตร ดวยความยิ่งใหญนี้ ทำใหถ้ำผาหยุนกังไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกมาตั้งแตป ค.ศ. 2001 ครับ 6|

www.iGetEnglish.com


Practical

English ภาษาอังกฤษงายๆ ที​ี่ใชไดจริง | Susie on the beach

Would you like to leave a message? Shall we talk?

คุณตองการฝากขอความไว ไหมคะ การสนทนาทางโทรศัพทเปนเรื่องที่แทบจะหลีกเลี่ยงไมไดสำหรับ คนทำงาน ยิ่งถาคูสนทนาพูดรัวมาเปนภาษาอังกฤษ หัวใจคนฟง (บางคน) เตนแรงจนแทบจะหลุดออกมาเตนอยูขางนอก เพราะลำพังแคการคุยกับ ฝรั่งตัวเปนๆ จะจับใหไดไลใหทันใจความก็แทบแย แตนี่หนาก็ไมเห็น ปาก ก็ไมมีใหอาน เพราะฉะนั้นเราคงตองฝกปรือเตรียมรับมือกันใหดีสักหนอย จะไดไมตะกุกตะกัก หรือมัวแตงงจนทำอะไรไมถูก ถาพรอมแลว วันนี้ซูซี่ ขอเสนอแบบทดสอบสถานการณสนทนาภาษาอังกฤษทางโทรศัพทแบบ งายๆ ใหคุณผูอานลองทำดูนะคะ

>>> Dialogue I <<< Harry: Ronnie: Harry: Ronnie: Harry: Ronnie:

Good Morning. 1 . (นี่แฮรี่พูด) Hi, Harry. This is Ronnie. Hi, Ronnie. What can I do for you? 2 (ผมอยากจะขอนัดหมายกับคุณ) to talk about our new project. When will you be available? Will you meet me at my office? Yes. 70 |

www.iGetEnglish.com


Harry: Ronnie: Harry:

Let me see my schedule first. What about this Wednesday, 3 PM, OK? All right. 3 . (แลวพบกันครับ) Bye. Bye.

>>> Dialogue II <<< Hi, this is Magic Corporations. Alice speaking. May I help you? Hi, 4 ? (ขอพูดกับคุณคลารกไดไหมครับ) Excuse me. 5 ? (ไมทราบวาดิฉันกำลังเรียนสายกับใครอยูคะ/ ใครพูดสายอยูคะ) Adam: This is Adam McCartney from Michael Logistics. Alice: 6 . (กรุณาถือสายรอสักครูนะคะ) I’ll put you through to Mr. Clark. (Clark is on the line) Clark: Hi, this is Clark. Adam: Hi, Clark. I need to talk to you about the next shipment arrival. Clark: Yes. 7 . (มันจะมาถึงสำนักงานของคุณในเชาวันศุกร) Adam: Ok, thank you very much. Clark: Is there anything else I can do for you? Adam: No, thanks. Bye.

>>> Dialogue III <<< Hermia: Helen: Hermia: Helen: Hermia: Helen: Hermia: Helen:

Hello, this is Shakespeare’s office. Hello. 8 ? (ขอพูดกับคุณจอหนคะ) 9 . (เขาไมสะดวก/ไมวางในตอนนี้นะคะ) He’s in a meeting. That’s all right. 10 ? (ขอฝากขอความไวไดไหมคะ) Sure. 11 ? (ขอความของคุณคืออะไรคะ) 12 . (กรุณาบอกเขาวาเฮเลนโทรมาเรื่องนัดทานขาวเย็น 5 โมงวันพรุงนี้) OK. I’ve noted that. I’ll tell him when the meeting is finished. Thank you. Bye.

71 |

www.iGetEnglish.com

Shall we talk?

Alice: Adam: Alice: