นิตยสาร I Get English เล่ม 15

Page 1‡¢’¬ß

≈—∫¡’¥

∑∫∑«π¿“…“Õ—ß°ƒ…®“°·∫∫∑¥ Õ∫ | Õ‘ √’¬è ·®ã¡¢”

Apostrophe s ('s) ⌫ ⌫⌫⌫  ⌫ ⌫  ⌫⌫    ⌦ ⌫⌫ ⌫     ⌫                       ⌫⌫

⌧

's μãÕ‰ªπ’„È ™å∑”Õ–‰√„πª√–‚¬§

I Get Tutor

 ☺               ☺              ☺                                              ☺                                            



www.iGetEnglish.com


Writing

ΩÉ° ◊ËÕ “√ºã“πμ—«Àπ—ß ◊Õ | Auntienook

Letís read & write!

Right

   ⌫  ⌫     ⌫  ⌫ ⌫   ⌫ ⌫⌦ ⌫     ⌫      

   

               

       ⌫           ⌫  ⌫⌫⌦ ⌫    ⌦   ⌫   ⌫⌫    ⌫             

www.iGetEnglish.com


   ⌧

      ⌦  

Letís read & write!

  ⌫        ⌦  ⌦       ⌫   ⌦⌫     ⌫    ⌫           ⌫  ⌫     ⌫     ⌦                        ⌦   ⌫  ⌦   ⌫   ⌫     ⌫ ⌫ ⌫     ⌫         ⌫        ⌫   ⌦ ⌫ ⌫ ⌫  ⌫  ⌫⌫  ⌦ ⌫         ⌫       ⌫       ⌫                ⌫               ⌦⌫         ⌫      ⌧  ☺              ⌫          ⌫    ⌦      ⌧



www.iGetEnglish.com


§”

π’È∑ã“π‰¥å·μã„¥¡“

√埮—°∑’Ë¡“¢Õߧ”»—æ∑è | Õ“√¥“ °—π∑–Àß…è

    ⌫ ⌫          ⌫   ⌦   

I Get Focus

    ⌫  ⌫   ⌫     ⌫ ⌫    ⌦   ⌦    ⌫ ⌫     ⌦   ⌫     ⌦    ⌫       ⌦    ⌫  ⌦          ⌫ ⌫  ⌫⌫⌫  ⌫  ⌦ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫⌫⌫ 

www.iGetEnglish.com




www.iGetEnglish.com

I Get Focus

  ⌦    ⌫        ⌫      ⌦ ⌫       ⌫  ⌦ ⌫  ⌫⌫   ⌫      ⌦ ⌫   ⌫  ⌫⌫  ⌫⌦    ⌫  ⌫    ⌫⌫     ⌦ ⌫⌫ ⌫⌫ ⌫   ⌫     ⌦   ⌦  ⌫  ⌫ ⌦  ⌫ ⌫    ⌫ ⌦  ⌫    ⌫   ⌧     ⌫  ⌦     ⌦   ⌫ ⌫ ⌦⌦   ⌫    ⌫  ⌦   ⌦ ⌫      ⌦ ⌦  ⌫    ⌫        ⌫ ⌫   ⌫  ⌫ 


Speak

English with Confidence by Wall Street Institute | Janephob

Shall we talk?

⌫         ⌫ ⌫ ⌫          ⌦  ⌫ ⌫ ⌫  ⌫  ⌦⌫      ⌦  ⌫ ⌫      ⌫  ⌫     ⌫      



www.iGetEnglish.com


   ⌫      ⌫          ⌫ ⌫       ⌫   

 ⌫⌫ ⌫   Shall we talk?

                              

⌫ ⌫      ⌫     ⌫⌫⌫

 ⌫      ⌫         ⌫ ⌫     ⌫  ⌫ ⌫           ⌫                     



www.iGetEnglish.com

⌫ ⌫ ⌫ 


Moving

Movie ‡√’¬πÕ—ß°ƒ…®“°Àπ—ߥ—ß l §π‡¡◊Õß·ª≈

Food for Thought



www.iGetEnglish.com


1

                                                              ⌫  ⌫      ⌫ ⌫ ⌫       ⌦ ⌫⌦ 

Food for Thought

  ⌫  ⌦  ⌫ ⌦ ⌦  ⌫      ⌦  ⌫     ⌫        ⌦  ⌫ ⌫ ⌫⌫  ⌫     ⌫  ⌫⌫  ⌫ ⌫⌫    ⌦       ⌫ ⌦ ⌦⌫⌦ ⌫⌦ ⌦



www.iGetEnglish.com


Scoop

  

     ⌫ ⌫ ⌫ ⌫⌫  ⌫   ⌦  ⌫   ⌫ ⌫      ⌫    ⌫ ⌫      ⌫           ⌫ ⌫   ⌫     ⌫ ⌦  ⌫  ⌫         ⌫  ⌫  ⌫ ⌦       

www.iGetEnglish.com

I Get Focus

                                                                                                                                    


                                                                 ⌧            ⌫  ⌫   ⌫  ⌫  ⌫ ⌫     ⌦      ⌫     ⌫ ⌫       ⌫                                                                     I Get Focus

⌫  ⌫  ⌫⌫   ⌫ ⌦  ⌫     ⌫ ⌫     ⌫     ⌫  



www.iGetEnglish.com


Enconcept

การประลองทักษะภาษาอังกฤษสุดตื่นเตนที่ชาววัยทีนหามพลาด!!

รวมพ�สูจนปรากฎการณการแขงขันภาษาอังกฤษรูปแบบเกมออนไลนที่รวมความมันสและความรูไวอยางอัดแนน สัมผัสการฝกฝนทักษะภาษาอังกฤษผานการเลมเกม พรอมสะสมคะแนนเพ�่อลุนรับรางวัลทุนการศึกษารวมมูลคากวา 300,000 บาท รวมตะลุยเกมดานตางๆ พรอมกันทั่วประเทศไดโดยสมัครทาง www.enconcept.com/emania ตั้งแตวันนี้ถึง 12 สิงหาคม 2553 เทานั้น!!

แนะนำหนังสือดีๆ ของ Enconcept 4 เลม 4 รส งานนี้หนอนหนังสือตัวจร�งไมควรพลาด… ผาลึก ทุกขอสอบในเลมเดียว กับ

AX 22-YEAR ABSOLUTE EXAM KIT

หนังสือรวมขอสอบภาษาอังกฤษเขา มหาว�ทยาลัย 22 พ.ศ. เจาะลึกทุก เทคนิคใหนองๆ นำไปใชเตร�ยมตัว สอบไดจร�ง โดยครูพ�่แนนและทีม ว�ชาการเอ็นคอนเส็ปท

พบการเร�ยนภาษาอังกฤษรูปแบบใหมกับ ทฤษฎีของครูพ�่แนนที่วา พ�ดภาษาอังกฤษ งายเหมือนการรองเพลง แลวรวมพ�สูจน พรอมกันผานหนังสือ

อังกฤษพนกรอบ กับครูพ�่แนน Memolody Book: Sing English

ครูพ�่แนนชวนนองๆ เร�ยนรูภาษาอังกฤษ ผานการผจญภัยของตัวการตูน น.แนน และผองเพ�่อน ใน

ENGLISH ADVENTURE

รายละเอียดเพิ่มเติม

www.enconcept.com Student Center โทร. 02-736-3636

เลม 1 และเลม 2

แลวมารวมผจญภัย ดวยกันนะคะ

ติดตามขาวสารของครูพ�่แนน และเอ็นคอนเส็ปท ไดที่ www.facebook.com/krupnan www.facebook.com/enconcept

pnan-enconcept.hi5.com enconcept.hi5.com

www.twitter.com/krupnan