__MAIN_TEXT__

Page 1

! e v i s u l c x E

3DUWLFLSLDO

PhraseLinking Verb


Â¥¹¯Ê ‰¢´ Œ³Œ©´§¤q †µ¬¥²†»

¯·ƒ­›¸‰Ê ›³ƒÃ¬–‰Ã§² ¶šƒ· ¥¬´©£´ƒ†©´£¬´£´¥˜ ™·£Ê ž· §‰´›¯¯ƒ£´¯¤m´‰—m¯Â›¹¯Ê ‰©¶ƒƒ·Ë ¬º›¬¶ ´Š™™qƒ³œ ¯·ƒ­›¸Ê‰¢´ §³ƒ«•qÅ­£m™·ÊÂ¥´¤³‰Æ£m†¤¥n»ƒ³› ƒ³œšº¥ƒ¶Š Ä¥‰Â¥·¤›¬¯›¢´«´¯³‰ƒ¦«7+(*5$'8$7(™·ÂÊ š¯ œ¯ƒ©m´™µ–n©¤ÅŠ¥³ƒ¯¤´ƒÅ­n†›Æ™¤Âƒm‰¢´«´¯³‰ƒ¦« ©³››·ÂË ¥´Š²£´ »–†º¤˜¸‰Â¥¹¯Ê ‰¥´©¢´«´¯³‰ƒ¦«Ã§²šº¥ƒ¶Š Å­£m„¯‰Âš¯ƒ³›

©¶ƒƒ·Ë¯¤m»™·Ê£¹¯‰Æ™¤›´›­¥¹¯¤³‰ ƒ·ÂË ƒ¶–™·—Ê ´m ‰¥²Â™ª ¤n´¤ƒ§³œ£´Â£¹¯‰Æ™¤—¯› „©œ †º• m¯†º•Ã£mŠ¯ƒ³›™·—Ê ´m ‰¥²Â™ª ×m‰‰´›ƒ³›™·›Ê ›³Ê ×m  ¯£·§ƒ» ƒÉ¤´n ¤ƒ§³œ£´Â£¹¯‰Æ™¤†º• m¯†º•Ã£mƒƒÉ §³œ£´Âc–ƒ¶Šƒ´¥™µ‰´›™·›Ê ·Ê Â¥·¤›™·ÂÊ £¹¯‰Æ™¤„·¤›¯m´›Æ–n¥²£´• ­›¸Ê‰ çn©ƒÉ¤n´¤ƒ§³œÆ¯Â£¥¶ƒ´¯·ƒ—¯›¥²£´•¯´¤º „©œ çn©¯¤m»™·Ê›³Ê›£´—§¯– ¢´«´¯³‰ƒ¦« »–Æ–n¯¤m»Ã§n©  ¥´²†º• m¯ †º•Ã£mŠ²­³–Å­n »– ™µÅ­nÂ¥´Æ–n™³Ë‰ ¢´«´†¹¯™³Ë‰Æ™¤™³Ë‰¯³‰ƒ¦«–n©¤ ­£¹¯›Â¥´˜»ƒ§»ƒŸz‰ ™µÅ­n Ɩn ¢´«´ ¥n¯£Èƒ³›ƒ§³œÆ¯Â£¥¶ƒ´ƒÉ—¯n ‰ŸeƒÂ ¶£Ê „¸›Ë ¯·ƒ›¶–­›m¯¤ ¥´²†©´£™·¯Ê ¤m» £¹¯‰Æ™¤›´›×m ¯Š³œŠº– Ɩn£³›ƒÉÆ£m¤´ƒÂƒ¶›Æ ƒ§³œ£´Â£¹¯‰Æ™¤¯·ƒ†¥³Ë‰—¯›Â§m›­›³‰ ¯´¤º¥²£´• „n´©‰ƒ´¥ ­§³‰Š´ƒ›³Ë›ƒÉ¯¤m»Â£¹¯‰ ƙ¤£´—§¯– Æ£m†m¯¤Æ–nƒ§³œÆ¯·ƒ £·œn´‰œ¶›ÆÂ¥¹Ê¯‰‰´› ×mÆ£mƖnƒ§³œÆ¯¤m»Ã§n©
¢´«´¯³‰ƒ¦«Å›Œ·©—¶ ¥²Šµ©³›ƖnŌn¤¯²­¥¹¯Â§m´ ¢´«´¯³‰ƒ¦«—¯››·™Ë Æ·Ê –nŌn—§¯–†¹¯ƒ´¥Â|› ¶šƒ· ¥œ´‰™·„´m ©Â|› ¢´«´¯³‰ƒ¦«Â¥´ƒÉ—¯n ‰Ã§Å­n|›Æ™¤—n¯‰¬³£¢´«•qŸ¥³‰Ê ›³ƒ¥n¯‰Œm´‰ ×m‰­›n´Ÿ¥³Ê‰ ­›n´™·Êƒ´¥‰´›„¯‰Â¥´™µÅ­n—n¯‰Æ–nŌn £³›ƒÉ™µÅ­nÂ¥´Æ–n Ōnœ¯m ¤¬m©›Â¥¹¯Ê ‰ƒ´¥Æ–n¥·¤œ¯´ŠŠ²Æ£mƖn¥·¤œ†›¯¹›Ê £´ƒ›³ƒ×m ‰´›„¯‰ƒ·Ëœ´‰‰´›§»ƒ†n´—n¯‰ƒ´¥†›™·Ê¥n»¢´«´¯³‰ƒ¦«  »–Æ–n ¡z‰Â„n´ÅŠ Â¥´¯´ŠŠ²Æ–n¥·¤œ—¥‰›·Ë ×m‰´›™·Ê|›¢´«´Æ™¤ Â¥´ƒÉÆ£mƖn¥·¤œ †›¯¹Ê›£´ƒÂ™m´Æ¥ ƒ·Ë¤³‰Æ£m¯¤´ƒœ¯ƒ©m´Æ–n¥·¤œ  ¥´²—¯››·Ë¤³‰Æ£m Ɩnƒm‰ ¶š·ƒ¥£´ƒ›³ƒ ×m˜n´©³›­›¸Ê‰ƒ·Ëƒm‰ ¶š·ƒ¥„¸Ë›£´Â¥´ƒÉ†‰Æ–n¥·¤œ †›¯¹Ê›£´ƒƒ©m´›·Ë ™µÅ­n§»ƒ†n´›¸ƒ˜¸‰Â¥´  ¥´²Â¥´Â„n´ÅŠ¢´«´Â„´

ś©³›ÅŒn¢´«´¯³‰ƒ¦«¥²£´•ƒ·ÂÊ ¯¥qɛ—q ‰´›„¯‰ƒ·Ë—n¯‰†§ºƒ†§·ƒ³œ†›™·ÊŌn¢´«´¯³‰ƒ¦«¯¤m»Ã§n© ¯¤m´‰›n¯¤ƒÉ ¯¥qɛ—q­¥¹¯£´ƒƒ©m´†m² ¯¤m´‰™·Ê œ¯ƒ†¹¯Å›­›n´™·ƒÊ ´¥‰´›ƒÉ—¯n ‰ÅŒn¤¯²„¸›Ë ˜n´ »–˜¸‰Â¥¹¯Ê ‰ƒ´¥ »–†º¤ ¥´²ƒ·£Ë ·  ¹¯Ê ›´—¶  ·›Ê ¯n ‰™· Ê –» ¢´«´¯³‰ƒ¦« ç²Æ™¤Â¤¯²¯¤m»Ã§n© ™µÅ­nƒ·ËƖnŌn™Ë³‰¢´«´Æ™¤Ã§²¢´«´¯³‰ƒ¦«™ºƒ©³›

˜n´Â–Ƀ¬›ÅŠ¢´«´¯³‰ƒ¦«†©¥Š²Â¥¶Ê£¯¤m´‰Æ¥ Š¥¶‰È çn©Â¥¶Ê£Š´ƒƒ´¥Â¥·¤›Â¥¹Ê¯‰¬›™›´ƒm¯›£³›Š²Æ£m¤´ƒ ¬m©›Â¥¹Ê¯‰ª³ ™q—m´‰È †m¯¤Â¥·¤›Â ¶Ê£Â—¶£  ¥´² ™ºƒ¢´«´ ƒ´¥ »–†º¤Â|›Â¥¹Ê¯‰™·Ê‰m´¤ƒ©m´¯¤m»Ã§n© ‰m´¤ƒ©m´¢´«´šº¥ƒ¶Š ¢´«´¥´Œƒ´¥ ¢´«´¯³‰ƒ¦«Â|›¯²Æ¥™·Ê¬›ºƒ›² §¯‰ª¸ƒ«´–» ƒ·Ë©m´Æ£m¤´ƒ†m² †›¬m©›Å­mƒ§³©™·ÊŠ²ž¶–  »–ž¶– ¯¯ƒÂ¬·¤‰ž¶– †¹¯˜n´Â¥´£´Â¥¶Ê£Â¥·¤› ™ºƒ†›ƒÉÆ£m¥n» ­£¹¯›ƒ³› £´Â¥¶Ê£Å­£m™ºƒ†› ˜n´Â¥´Æ£mƒ§n´¯¯ƒ£´ Æ£mƒ§n´™·ÊŠ² »– Â¥´ƒÉŠ²ƒ§³©¯¤m»¯¤m´‰›³Ë› Æm »–¯¯ƒ£´Â™m´›³Ë› ¯‰ ™ºƒ†›Âƒ¶–£´Æ£mƖn¥n»™ºƒ¯¤m´‰

¢´«´¯³‰ƒ¦«¬µ­¥³œƒ·ËŠµÂ|›£´ƒ„›´–Æ­› ¢´«´¯³‰ƒ¦«¬µ­¥³œƒ·Ë£³›Â|›Â¥¹Ê¯‰¬µ†³Æ£mƖn¥·¤œÃ†m‰´›Å›©‰ƒ´¥œ³›Â™¶‰ ś¥¹Ê¯‰„¯‰šº¥ƒ¶ŠƒÉÅ­n¥²Ä¤Œ›q Â¥´Æ–n£´ƒ Â¥´—n¯‰†º¤ƒ³œ†›—m´‰Œ´—¶ —¶–—m¯šº¥ƒ¶Š Ɲ™·Ê¤©—m´‰¥²Â™ª ƒ·Ë©m´Æ–nŌn­£– |›Â­£¹¯›†©´£¥n»—¶–—³© ¬£œ³—¶—¶–—³©™·Ê£³›£·†m´ Ɲƭ›Â¥´ƒÉŌnƖn |›¯²Æ¥™·ÊÆ£m£·™´‰§¹£ ­£¹¯›—¯›™·ÊÂ¥´­³–„·ÊŠ³ƒ¥¤´›Å­£mÈ §¹£œn´‰Â©§´ ™·ÊÆ£mƖnŌn ×m ¯Â¥´Â¥¶Ê£¯m´›­›³‰¬¹¯ Ōn©§´Æ£m›´›†©´£¥n»£³›ƒÉƒ§³œ£´ ƒ·Ë©m´ƒ´¥Â¥·¤›¥n»£³›Æ£m£·©³›­£– Æ£mŠµÂ|› —n¯‰¢´«´¯³‰ƒ¦«¯¤m´‰Â–·¤© ¢´«´Æ™¤ ­¥¹¯©m´Â¥¹¯Ê ‰¯¹›Ê È Â¥´ƒÉ¬´£´¥˜Â¥·¤›¥nÆ» –n ¤ƒ—³©¯¤m´‰¢´«´¯³‰ƒ¦«Š²£·ª ³ ™q ¤¯²£´ƒƒ·ÂË |›†›Œ¯œ¯m´›­›³‰¬¹¯›©›¶¤´¤ッ´·›¯m´›™·Æ¥ƒÉƖnª ³ ™qÅ­£mÈ™ºƒ™· Æ£m£©· ›³ Šœ¬¶›Ë Æ£mŌm©´m  »– |›Ã§n©Â¥´Æ£mÂ¥·¤›¥n»Â ¶Ê£ ¯¤m´‰›³Ë›£³›ƒÉÆ£mƖn ³”›´¯²Æ¥„¸Ë›£´Â§¤ Â¥´ƒÉ¥n»¯¤m»Â™m´Â–¶£ —³©ƒ·Ë¯‰ƒÉ¤³‰¯¤´ƒŠ²Â¥·¤›¥n»  ¶£Ê —¶£ƒ·¤Ë ‰³ †¤ÆÂ¥·¤›¢´«´¬Â›Â§¤ ¥´²˜n´Â¥´Æ–n¢´«´Â ¶£Ê „¸›Ë £´¯·ƒ¬³ƒ¢´«´¬¯‰¢´«´Â¥´ƒÉƖn¥·¤œ†›¯¹›Ê
†¥´©™·Êçn©Â¥´¬³´ƒ³›©m´Š²£´ »–Â¥¹Ê¯‰¬m©›„¤´¤†µ›´£¸Ê‰Â|›©§·™·Ê£´Å›¥»„¯‰ YLQJ ç² Y ŌmÆ­£ †² ÙnŠ¥¶‰Ã§n©£³›†¹¯ Šn´—³©™·Ê¢´«´™´‰ƒ´¥Â†n´Â¥·¤ƒ©m´ SDUWLFLSLDO SKUDVH Ōn„¤´¤†©´£Â ¹Ê¯œ¯ƒƒ´¥ƒ¥²™µ ­¥¹¯ƒ´¥˜»ƒƒ¥²™µ„¯‰†µ›´£ –»Â­£¹¯›Š²¤´ƒÃ—m™·ÊŠ¥¶‰‰m´¤£´ƒÈ §¤†m² 3DUWLFLSLDOSKUDVHÜm‰Â|›Œ›¶–†¹¯ 3UHVHQW SDUWLFLSLDO SKUDVH ¯¤m»Å›¥» YLQJ Ōnœ¯ƒ©m´†µ›´£™·Ê£³›„¤´¤ |›žnƒ» ¥²™µƒ¥¶¤´ £¹Ê¯ Š²Ã§Å­nŬm†µ©m´ u™·Êv „n´Æ­›n´ƒ¥¶¤´›³Ë›È Œm› 7KH VQRZ FRYHULQJ WKH VXUIDFH RI WKLV URDG PDNHV LW GLIILFXOW WR GULYH IDVW ­¶£²™·Êƒ†§º£ ¹Ë›ž¶©˜››Â¬n››·Ë™µÅ­n¤´ƒÃƒmƒ´¥„³œ¥˜Â¥É©

›´£©§·™™·Ê µ­›n´™·ÂÊ |›¥²š´›„¯‰¥²Ä¤†›·¤Ë ´o ©¤´©§¯‰ÅŒn†©´£¥n» ƒm´Š´ƒÂ§m£™·ÃÊ §n©Å›ƒ´¥­´†µ›´£­§³ƒ›²†² Â¥¶£Ê —n›ƒÉ—¯n ‰£¯‰­´ƒ¥¶¤´Ã™n Š¯ PDNHV ž³›Â|›¥»Â¯ƒ Š›q £· WKLV URDG ¯¤m„» ´n ‰­›n´ ›m´Š²Â|›†µ›´£­§³ƒ ×m­›n´WKLVURDG£· RI¸‰Ê |›œº œ™얉©m´†µ›´£­›n´œº œ™—m´‰­´ƒ™·ÂÊ |›†µ›´£­§³ƒ×m™©m´­›n´WKH VXUIDFH –³›£· FRYHULQJ |› YLQJ –³‰›³›Ë ¬m©››·ƒË ÂÉ |›Ã†m¬©m ›„¤´¤¯·ƒ †µ›´£­§³ƒ—³©Š¥¶‰Š¸‰Â|› WKH VQRZ ™·Ê¯¤m»­›n´¬º–›³Ê›Â¯‰ 3DVWSDUWLFLSLDOSKUDVH¯¤mÅ» ›¥»YŌnœ¯ƒ©m´†µ›´£™·£Ê ›³ „¤´¤|›žn˜» ƒ» ƒ¥²™µƒ¥¶¤´£¹¯Ê Š²Ã§ Å­nŬm†µ©m´ u™·Ê˜»ƒv „n´Æ­›n´ƒ¥¶¤´›³Ë›È Œm› 3DUHQWV DUH ZRUU\LQJ DERXW WKHLU NLGV ERPEDUGHG ZLWK SRUQ œ¥¥–´ m¯Ã£mƒµ§³‰Â|›­m©‰§»ƒÈ ™·Ê˜»ƒ¥º£Â¥n´–n©¤¬¹Ê¯§´£ƒ

›´£©§·™™·Ê µ­›n´™·ÂÊ |›ƒ¥¥£„¯‰¥²Ä¤† †¹¯ NLGV Â–ÉƒÈ ˜»ƒ„¤´¤„n´‰­›n´–n©¤ WKHLU ƒ§´¤Â|› uÂ–ÉƒÈ „¯‰ ©ƒÂ„´v  ©ƒÂ„´™·¯Ê ´n ‰˜¸‰†¹¯ SDUHQWV  m¯Ã£m –³‰›³›Ë u–ɃÈ „¯‰ m¯Ã£mv ƒÉ†¯¹ u§»ƒÈv ›³›Ê ¯‰ –n´›­§³‰ „¯‰ NLGV ˜»ƒ„¤´¤–n©¤ SDVW SDUWLFLSLDO SKUDVH  ¹Ê¯œ¯ƒ©m´§»ƒÈ ˜»ƒ™µ¯²Æ¥ 


¯¤m´‰™·Ê­ɛ›²†² SDUWLFLSLDO SKUDVH –»ÆƒÉ­£¹¯›ƒ¥¶¤´ ¥n¯£–n©¤ƒ¥¥£­¥¹¯¬m©›„¤´¤¯·ƒŒº–­›¸Ê‰Â—É£È  ·¤‰Ã—m£³›£´Â|›©§·§¯¤È ¬¥¶£Â„n´£´Å›¥²Ä¤†™·Ê„´£·ƒ¥¶¤´Ã™nçn© ƒ´¥Š²Ã§ƒÉ‰m´¤È ˜n´Â|› YLQJ ƒÉݧ ©m´†µ›´£›³›Ë |›žnƒ» ¥²™µ ˜n´Â|› Y ƒÉݧ©m´†µ›´£›³›Ë |›žn˜» ƒ» ƒ¥²™µ ¯¤m´Æ†¶–Å­nœ³ n¯›ƒ©m´›·›Ë ²†² z­´ †©´£¬³œ¬›Âƒ·Ê¤©ƒ³œÂ¥¹Ê¯‰›·ËŠ²Æ£mƒ¶–„¸Ë›Ã›m›¯› ˜n´­´ƒ™µ—´£„n¯†©¥¥²©³‰—m¯Æ›·Ë ¯¤m´ž»ƒÄ¤‰­›n´—´„¯‰SDUWLFLSLDOSKUDVHƒ³œWHQVH˜n´Â£¹¯Ê Æ­¥mÂ¥´†¶–©m´YLQJ†¹¯uƒµ§³‰ƒ¥²™µvç² Y ¸Ê‰­§´¤†¥³Ë‰Â|›—³©Â–·¤©ƒ³œ Y |›¥»¯–·— £¹Ê¯›³Ë›Â¥´ƒÉŠ² ´§Ã§ž¶–ݧ˜»ƒÆ­£– ¯¤m´§¹£›²†² SDUWLFLSLDOSKUDVHÆ£mƒ·¤Ê ©„n¯‰ƒ³œƒ´§Â©§´|›Â¥¹¯Ê ‰„¯‰užnƒ» ¥²™µvƒ³œužn˜» ƒ» ƒ¥²™µv™m´›³›Ë 0DQ\SHRSOHWDONHGDERXWWKHWRWDOOXQDUHFOLSVHV RFFXUULQJ ODVW QLJKW ZLWK H[FLWHPHQW †›£´ƒ£´¤ »–˜¸‰Â¥¹Ê¯‰Š³›™¥º¥´†´Â—É£–©‰™·Êƒ¶–„¸Ë›Â£¹Ê¯†¹››·Ë –n©¤†©´£—¹Ê›Â—n›

RFFXUULQJ œ¯ƒ¬¢´©² užn»ƒ¥²™µv Æ£mƖnœ¯ƒ©m´ uƒµ§³‰ƒ¥²™µv  ¥´²Â­É›È ¯¤m©» ´m ­—ºƒ´¥•q£›³ ƒ¶–„¸›Ë Ɲ—³‰Ë ×m£¹¯Ê †¹› 粞n†» ›ƒÉƖn –» ˜¸‰ƒ³›ÆÃ§n©¬³‰Âƒ—Š´ƒƒ¥¶¤´Ã™n†¹¯WDONHG¯¤mÅ» ›¥»¯–·— SDVWVLPSOH

$ FDW FKDVHG E\ D ELJ GRJ LV UXQQLQJ WKURXJK RXU NLWFKHQ 㩗³©­›¸Ê‰™·Ê˜»ƒ­£´—³©Å­mƧm—´£ƒµ§³‰©¶Ê‰™²§º†¥³©„¯‰Â¥´

FKDVHG œ¯ƒ¬¢´©² užn»˜»ƒƒ¥²™µv Æ£mƖnœ¯ƒ©m´™µÅ›¯–·—  ¥´²Â­—ºƒ´¥•q›·Ë uƒµ§³‰Âƒ¶–„¸Ë›v ¯¤m»„•²™·Ê  »– ¬³‰Âƒ—Æ–nŠ´ƒƒ¥¶¤´Ã™n™·Ê¯¤m»Å›¥» SUHVHQW FRQWLQXRXV ¯¤m´†¶–©m´ SDUWLFLSLDO SKUDVH |›ƒ¥¶¤´Ã™n ãn­§´¤È †¥³‰Ë £³›Š²–»Â­£¹¯›ƒ¥¶¤´Ã™n£´ƒƒÉ—´£ £³› |›Ã†m¬m©›„¤´¤Â™m´›³Ë› u6DEEDWXPv LV D WULEXWH DOEXP OLNH QR RWKHU  %ODFN 6DEEDWK FODVVLF VRQJV SOD\HG E\ HDUO\ PXVLFEDQG5RQGHOOXVDQGVXQJLQ/DWLQODQJXDJH u³œœ´™³£v|›¯³§œ³£Ë ™¥¶œ©¶ —q™Æ·Ê £m­£¹¯›¯³§œ³£Ë Æ­›È¥²ƒ¯œ –n©¤ œ™Â §‰¯£—²„¯‰Ãœ§É† ³œœ´š ™·Ê˜»ƒÂ§m›Ä–¤©‰–›—¥· ¤º†Ã¥ƒÈ ¯¤m´‰¥¯›Â–§§³¬Ã§²˜»ƒ„³œ¥n¯‰Â|›¢´«´§²—¶›
พูดอังกฤษประจำวันใครๆ ก็พูดได งายนิดเดียว สำหรับผูที่ตองการสนทนากับชาวตางชาติ ไดอยางรวดเร็ว ประโยคสนทนาในชีวิตประจำวัน ศัพทพองทองจำงาย มีคำอานเลียนเสียงไทยประกอบทุกประโยค Daily Speaking English

ประโยคไทยเปนอังกฤษ พูดไดงายๆ ใหฝรั่งเขาใจ รวบรวมสำนวนและประโยคภาษาไทย ที่ใชพูดในชีวิตประจำวันมาแปล เปนภาษาอังกฤษ เพื่อใหคนไทย นำไปสื่อสารกับชาวตางชาติได อยางงายดาย

พบกับหนังสือคุณภาพกวา 400 รายการ และรานหนังสือชั้นนำทั่วไป www.MISbook.com


¥nŠ» ƒ ³ Ÿ¥³‰³Ê Š´ƒ©³”›š¥¥£ Ė¤ –ºŠÂ–¹¯›

7DQWDOL]HG7DQWDOXV —n›‹œ³œƒ´¥˜»ƒ™¥£´›–n©¤ƒ´¥¤³Ê©›Ëµ§´¤  ¹¯Ê ›È†¤˜»ƒÅ†¥Äƒ­ƒœn´‰Æ­£†²çn©¥n¬» ƒ¸ ¯¤m´‰ Æ¥ƒ³›œn´‰¬µ­¥³œžn» „·¤›Â¯‰ƒÉ£™· ‰³Ë ă¥šģĭç²Â¬·¤ÅŠ ²›ƒ³›ÆÃ§n©Ã—m¬˜´›ƒ´¥•q ­¥¹¯œ´‰™·˜´n £³›Â|›Â¥¹Ê¯‰ 㭃—§ƒÈ ƒÉ­³©Â¥´²ƒ³›Æ—´£Â¥¹Ê¯‰ Â¥´Â†¤¬‰¬³¤ƒ³› œn´‰Æ­£©m´ ©§´Â­§m´Â™ Å›—µ›´›ƒ¥·ƒ™³Ë‰­§´¤¥n»—³©©m´ ˜»ƒÄƒ­ƒ„´Š²£·‘¶ƒ¥¶ ¤¶ ´¯¤m´‰Æ¥Š²Äƒ¥šŠ›†©³›¯¯ƒ­» ­¥¹¯Š²Â‹¤È Æ£m¥¬n» ƒ¸ ¯²Æ¥Â§¤ƒ³›Ã›m ©³››·ÆË –n¥ƒn» ›³ Ûm›¯› †m² £›º«¤q™¯·Ê ´Š­´Æ—m¯ƒ¥Äƒ­ƒÂ­§m´Â™ ›³›Ë £·Œ¯¹Ê ©m´ u™³›™´§³¬v 7DQWDOXV Ûm›¯›©m´Â„´—n¯‰Æ£mŌm£›º«¤q š¥¥£–´ ¥´²©m´Â|›˜¸‰§»ƒŒ´¤†›Ä¥–„¯‰u™ œ–·¬» v ™ žn» |›Å­m­›¹¯Â™ ™³‰Ë ©‰ƒ³œ›´‰Æ£n›´£©m´u §»Ä—v ç²Â„´ƒÉ¤³‰Â|›ƒ«³—¥¶¤qím‰Â£¹¯‰§¶Â–·¤¯·ƒ–n©¤ –n©¤Â­—º ›·Ë„´Š¸‰Â|›­›¸Ê‰Å›Šµ›©›£›º«¤qÆ£mƒ·Ê†›™·Ê£·¬¶™š¶ÎƝ¥m©£ ‰´›Â§·Ë¤‰„¯‰Â™  粬›¶™¬›£ƒ³œÂ­§m´œ¥¥–´™©¤Â™  ™³Ë‰­§´¤Æ–n śœ´‰†¥³Ë‰™³›™´§³¬Â¯‰ƒÉ|›Ÿh´¤ÂŒ¹Ë¯ÂŒ¶ ­§m´Â™ £´¥m©£‰´›Â§·Ë¤‰„¯‰—›Â¯‰Â­£¹¯›ƒ³› †©´£™·Ê|›Â ¹Ê¯›ƒ³œÂ­§m´Â™  粖n©¤†©´£™·Ê—³© ™³›™´§³¬Â¯‰ƒÉ£Œ· ¯¹Ê Â¥¹¯Ê ‰†©´£´ƒÂ¥´²–n©¤£¹¯Ê Ɩn œ² ¬³‰¬¥¥†qƒœ³ ­§m´Â™ „´ƒÉƖnƒ³ ˜´£ »–†º¤Â¥¹¯Ê ‰—m´‰Èƒ³œ ™ ¯¤m´‰™·ÊÆ£m£·£›º«¤q†›Å–†¤Æ–n™µ çn©Ã™›™·Ê„´ Š²ÂƒÉœ¬¶Ê‰™·ÊƖn¥³œ¥n»£´›³Ë›Æ©n¯¤m´‰Â‰·¤œÈ „´ƒ§³œ™µÆ£mƖn ™·Ê¤©ÆÂ§m´†©´£§³œ„¯‰Â™ Å­n ¹Ê¯›£›º«¤qš¥¥£–´¡z‰ ›¯ƒŠ´ƒ›³›Ë œ´‰—µ›´›¤³‰ƒ§m´©©m´™³›™´§³¬ÅŒn†©´£Æ©n©´‰ Ŋ„¯‰Â­§m´Â™ £´ƒ¥²™µƒ´¥Å›™´‰™·Êž¶–™´‰¯¹Ê›¯·ƒ †¹¯¤´¤´£Š²„Ä£¤¯´­´¥™¶ ¤q粛˵™¶ ¤q£´Å­n£›º«¤q †›¯¹›Ê È ƒ¶› ×m¬¶Ê‰™·Ê™µÅ­n—³©™³›™´§³¬—n¯‰—ƒ¥²ƒµ§µœ´ƒÆ£mŌm Â¥¹¯Ê ‰›·­Ë ¥¯ƒ›²†²|›ƒ´¥­§¯ƒ§©‰—m´‰­´ƒ™·¬Ê ‰m ž§¥n´¤ —m¯Â„´ ©³›­›¸Ê‰Â„´Âƒ¶–†©´£†¶– ¶Â¥›™¥q„¸Ë›£´©m´¯¤´ƒŠ² ™–¬¯œ†©´£¥¯œ¥n»ÆÂ¬·¤™ºƒ¯¤m´‰ 2PQLVFLHQFH

„¯‰Â­§m´Â™ „´¯¤´ƒ§¯‰–»©m´Â™ Š²Ã¤ƒÂ›¹Ë¯†›Š´ƒ ›¹¯Ë ¥²Â¢™¯¹›Ê ¯¯ƒÆ­£ƒÉ§¤Â¯´Â §¯¬q§ƒ» Œ´¤„¯‰—³© ¯‰£´­³›Ê |›Œ¶›Ë È›µÆ—n£™µÂ|›¯´­´¥çn©›µÆÂ¬¶¥¡q ­£´¤Š²Å­n­§m´™©¤Â™ ƒ¶›Å›‰´›Â§·Ë¤‰™·Ê„´Â|›Ÿh´¤ Œ¶ ©ƒÂ™ £´›·§Ê ²m †m²í£™³›™´§³¬›·ŒÊ ´m ‰Â|› m¯Ã§² Šn´œn´›™·ÊŊ¥n´¤Š¥¶‰È §¤›²†² ×m–»Â­£¹¯› ©ƒÂ™ Š²Âƒm‰ƒ©m´™·Ê™³›™´§³¬†¶–†m² ƒÉ§¤¥n»Ãƒ©©m´ÂŠn´›·Ê—n¯‰™µ¯²Æ¥Æ£mŒ¯œ£´ ´ƒ§Ã›m Š¸‰Æ£m ¤¯£Ã—²—n¯‰¯´­´¥™·™Ê ›³ ™´§³¬›µ£´˜©´¤Å›‰´›Â§·¤Ë ‰Š² £·ƒÃÉ —m™©·–£·¶ ¶ —¯¥qžÂn» –·¤©™·ÆÊ £mƖn¥œ³ ™¥´œ˜¸‰Â§m­ƒq §›³›Ë £¹¯Ê –·£¶Â—¯¥q¬©¤¯´­´¥Â„n´ÆƒÉ|›Â¥¹Ê¯‰›m²¬¶†² †©´£ƒÉ§¤ ׃©m´¯´­´¥™·Ê£´Š´ƒ™³›™´§³¬Â|›Â›¹Ë¯£›º«¤q ­›µËµ¤³‰ |›§»ƒŒ´¤„¯‰Â„´Â¯‰¯·ƒ—m´‰­´ƒ ¥n¯›˜¸‰Â™ »¬—n¯‰¬³‰Ê Å­n ™ ·Ã­m‰ÄŒ†Œ²—´ )DWH Œm©¤ŒºœŒ·©—¶  §¯¬q §»ƒŒ´¤ „¯‰™³›™´§³¬„¸Ë›£´ Ė¤Â¯´Œ¶Ë›¬m©›£´—n£¥©£È ƒ³›Å› ­£n ¯ ©¶  ª« ×m ™· ›·Ë ¬m © ›Æ­§m Ä –›–· £¶  —¯¥q ƒ³ – Ɲçn © ›·Ê ¬¶†² ™©·–·£¶Â—¯¥qƒÉ§¤—n¯‰Ãƒn—³©Ä–¤ƒ´¥›µ‰´Œn´‰£´™µ |›¬m©›Æ­§m„¯‰Â §¯¬qٛ


£¹¯Ê ŒºœŒ·©—¶  §¯¬qƖnçn©†¥´©›·¬Ë ´¤—´™ºƒ†mƒ» ¤É ´n ¤ £´Š³œ™·™Ê ›³ ™´§³¬Ã™›أ|›¬´¤—´Ã­m‰†©´£Äƒ¥šÂƒ¥·¤Ë © ¬·¤–n©¤ ˜¸‰Š²Â|›§»ƒŒ´¤¬º–¥³ƒ„¯‰Â™ œ–·»¬ ×mƒÉÆ£m ¯´Š¥¯– n›Š´ƒž§„¯‰ƒ´¥ƒ¥²™µ¯³›Ä­–­·¤Ë £ž¶–£›º«¤q ¥©£˜¸‰Â™ –n©¤ ƝƖn­¥¯ƒ›²Šo² ™ »¬¬³Ê‰Å­n™  °´Â–¬§‰Ä™«™³›™´§³¬™³›™·ę«„¯‰Â„´›³›Ë ­›³ƒ­›´£´ƒ Œ·¤©†m²›³›Ê ƒÉ†¯¹ —n¯‰—¶–¯¤mƒ» œ³ †©´£­¶©Ã§²†©´£ƒ¥²­´¤ ś¤£Ä§ƒ„º£™·Ê§¸ƒ¬º–|›Â©§´­§´¤ƒ³­§´¤ƒ³§l ™³›™´§³¬˜»ƒ›µ—³©£´ÃŒmÆ©nś™²Â§¬´œ„¯‰¤£Ä§ƒ ¸‰Ê £·¥²–³œ›Ëµ¬»‰˜¸‰†´‰¥¯œÈ£·—›n Æ£nž§Œ›¶–—m´‰È¯¯ƒ §»ƒ¯¯ƒž§¬² ¥³‰Ê —ɣ—n›粧n©›Ã—m|›ž§Æ£n£¥· ¬Œ´—¶ ­©´›¯¥m¯¤ Æ£nž§Â­§m´›³Ë›Ãžmƒ¶Ê‰ƒ†§º£¯¤m»Åƒ§nÈ —³© ™³›™´§³¬›³Ê›Â¯‰ ¡z‰–»Â­£¹¯›ƒÉÆ£m›m´Š²Â|›ƒ´¥§‰Ä™«™·Ê §µœ´ƒ§µœ›¯²Æ¥Â§¤›²†²Ìm›ËµÂ¤É›¬œ´¤›ËµƒÉÆ£m™©m £ –n©¤Ã†m¥¶Ê£È †´‰Â™m´›³Ë› Ø££·ž§Æ£n›m´ƒ¶›¯¤m»Â—É£—n› ¯¬‰¬³¤Â™ »¬—n¯‰Ã¯œŒm©¤§»ƒŒ´¤†›Ä¥–Ûm§¤×m †©´£Š¥¶‰Ã§n©Æ£mŌm†²m ˜¸‰Ã£n›ËµÅ›œm¯Š²™m©£˜¸‰†´‰×m £¹¯Ê ™³›™´§³¬ƒ¥²­´¤›ËµÃ§²Ä›n£—³©§‰Š²–¹£Ê ›ËµƒÉƒ§³œ§– ¥²–³œ§‰Æ¯¤m´‰›m´¯³ªŠ¥¥¤q¬m©›ž§Æ£n™Ã·Ê žmƒ‰¶Ê ¤n¯¤§‰£´ ѧn£¹¯Â„´›³Ë›Â§m´ †¥´©Å–™·Ê„´Â¯¹Ë¯££¹¯Š²Æ†©n´ž§Æ£n ¬³ƒž§£´§¶Ë£¥¬–³œ†©´£­¶©Ä­¤ ƒÉŠ²£·§£™·ÊÆ£m£·™·Ê£´™·ÊƝ

=HXV

ÛmŒ³– ³–ƒ¶Ê‰Æ£n›³Ë›Å­n˜¯¤­m´‰ÆŠ›Âƒ¶›ƒ©m´Â„´Š²Â¯¹Ë¯£ Ɲ˜¸‰Â¬·¤™ºƒ†¥³Ë‰ œ´‰—µ›´›œ¯ƒ©m´œ™§‰Ä™«™·Ê­§m´Â™ ¥²™´›Å­n Ãm™›³ ™´§³¬ m¯ÅŠ¥n´¤™·›Ê µ§»ƒ£´Â|›Â†¥¹¯Ê ‰£¹¯ƒ§³›Ê çn‰ Œ´©¡i´Æ£mƖn£·Ã†m›³Ë›†m² ×m„´¤³‰˜»ƒ¬´Å­n£·­¶›­›³ƒ ­n¯¤¯¤m»Â­›¹¯ª·¥«²¯·ƒ—m´‰­´ƒ |›ƒ´¥§‰Ä™«™·Ê™¥£´› ƒ´¤Ã§²Š¶—Ŋ­§¹¯Âƒ¶›¯´­´¥Ã§²›Ëµ¥´¤§n¯£¯¤m» ¥²Œ¶– —³©ƒÉƒ›¶ Æ£mƖn ­›µËµ¤³‰¥²Ã©‰©m´­¶›ƒn¯›Ä—Š²­§m›§‰£´ ™³œ¯·ƒ ›m´¬‰¬´¥Š¥¶‰È §¤›²†² Š´ƒ™·Ê|›ƒ«³—¥¶¤q™·Ê ¬¹œÂŒ¹Ë¯¬´¤£´Š´ƒÂ™  أ|›Â™ ¥²–³œœ¶ÌƒÂ¬·¤–n©¤

Ɩn¥œ³ ƒ´¥¤¯£¥³œÃ§²†©´£Æ©n©´‰ÅŠŠ´ƒÂ­§m´™©¤Â™ £· ¯µ›´ŠÃ§²œ¥¶©´¥£´ƒ£´¤ ƒ§³œ™µ—³©Æ£m¹Ê¯¬³—¤q 㭃 ­§¯ƒ§©‰ ¯¤m´‰›·ËƒÉ—n¯‰¥³œž§ƒ´¥ƒ¥²™µ™·Ê—³©Â¯‰ƒm¯Æ©n ¯¤m´‰­§·ƒÂ§·Ê¤‰Æ£mƖnƝ—´£¥²Âœ·¤œ§m²†m² ‰´››·Ë›¯ƒŠ´ƒ™³›™´§³¬Š²§µœ´ƒ†›Â–·¤©Ã§n© ¤³‰ ™µÅ­n§ƒ» ­§´›Â­§›Ä­§›„¯‰—³©Â¯‰§µœ´ƒ¯·ƒ–n©¤©m´ƒ³› ©m´—¥²ƒ»§„¯‰™³›™´§³¬£·Œ²—´ƒ¥¥£™·Ê­£¹¯›˜»ƒ¬´›³œ —³‰Ë ×mœ–³ ›³›Ë |›—n›£´Â¥¶£Ê Š´ƒ§»ƒ¬´©Œ¹¯Ê ƛįœ·™—·Ê ¯n ‰¬» ¬·¤§»ƒ­¶‰Œ´¤„¯‰—›Â¯‰Æ™³Ë‰­£– Æ£m£´ƒ­¥¯ƒ†m² ƒÉÆmŒ´¤ †› ­¶‰ †›Â™m´›³Ë›Â¯‰ Š´ƒ›³Ë››´‰ ƒÉ¬·¤ÅŠ£´ƒ¥n¯‰Æ­nŠ›ƒ§´¤Â|›­¶›ÆÂ§¤
„n´ÅŠÆ©¤´ƒ¥•q¯¤m´‰‰m´¤È

¬©³¬–·†²m „¯—n¯›¥³œÂ„n´¬m†» ¯§³£›q uÆ©¤´ƒ¥•q¯‰³ ƒ¦«Â¥¹¯Ê ‰ƒ§n©¤Èv ƒ³›¯·ƒ†¥³‰Ë ›²†² ¬µ­¥³œ‹œ³œ›·ÂË ¥´Š²£´ –»ƒ³›Å›Â¥¹Ê¯‰„¯‰ 3URQRXQV ƒ³›—m¯†m²  ¥´²†¥´©™·Êçn©¤³‰—¶–­›·Ë—¶–¬¶›Â¥¹Ê¯‰†µ¬¥¥ ›´£Æ©nƒ³œ™m´›žn»¯m´›¯¤m» ¯·ƒ Š´ƒ Œ›¶––n©¤ƒ³› –³‰›³›Ë „¯™œ™©› Œ›¶–Ã¥ƒƒ³›ƒm¯››²†² ƖnÃm œº¥« º ¬¥¥ ›´£ 3HUVRQDO 3URQRXQV Œm› , \RX ZH WKH\ KH VKH LW ¬¥¥ ›´£™·ÃÊ ¬–‰†©´£Â|›ÂŠn´„¯‰ 3RVVHVVLYH 3URQRXQV ƖnÃm PLQH \RXUV RXUV KLV KHUV LWV WKHLUV ¬¥¥ ›´£—›Â¯‰ 5HIOH[LYH 3URQRXQV Œm› P\VHOI \RXUVHOI KLPVHOI WKHPVHOYHV ¬¥¥ ›´£œm‰Œ·Ë 'HPRQVWUDWLYH3URQRXQV ƖnÃm WKLVWKDWWKHVHWKRVHRQHRQHV †¥´©›·ÂË ¥´£´–»¬¥¥ ›´£¥²Â¢™™·Ê ˜¸‰ƒ³›—m¯†m² ¬¥¥ ›´£†µ˜´£ ,QWHUURJDWLYH 3URQRXQV

|›¬¥¥ ›´£™·ÅÊ Œn—‰³Ë †µ˜´£˜¸‰¥²š´›­¥¹¯ƒ¥¥£„¯‰¥²Ä¤††m²†µ¬¥¥ ›´£Â­§m´›·ƒË ÆÉ –nÃm:K4XHVWLRQ ™³Ë‰­§´¤ †¹¯

ZKR ZKRP ZKRVH ZKDW ZKLFK
:KR ݧ©m´ uņ¥v Ōn˜´£˜¸‰¥²š´›„¯‰¥²Ä¤†Â|›Æ–n™³Ë‰Â¯ƒ Š›q ç² ­» Š›q Œm› :KR LV WKDW ER\" –Ƀžn»Œ´¤†››³Ë›Â|›Å†¥

 :KR DUH WKRVH PHQ" žn»Œ´¤ ©ƒ›³Ë›Â|›Å†¥

:KRP ݧ©m´ uņ¥v Ōn˜´£˜¸‰†›™·Ê|›ƒ¥¥£„¯‰¥²Ä¤† Œm› :KRP GLG \RX VKRRW" †º•¤¶‰Å†¥

 :KRP GR \RX ORYH" †º•¥³ƒÅ†¥

:KRVH ݧ©m´ u„¯‰Å†¥v Ōn˜´£˜¸‰ÂŠn´„¯‰„¯‰¬¶Ê‰›³Ë›È Œm› :KRVH LV WKLV ZDOOHW" ņ¥Â|›ÂŠn´„¯‰ƒ¥²Âk´¬—´‰†qŜ›·Ë ƒ¥²Âk´¬—´‰†qŜ›·ÂË |›„¯‰Å†¥

 :KRVH DUH WKRVH SXSSLHV" ņ¥Â|›ÂŠn´„¯‰§»ƒ¬º›³„­§m´›³Ë› §»ƒ¬º›³„­§m´›³Ë›Â|›„¯‰Å†¥

:KDW ݧ©m´ u¯²Æ¥v Ōn˜´£˜¸‰¬¶Ê‰„¯‰†m² Ė¤™µ­›n´™·Ê|›¥²š´› ­¥¹¯Â|›ƒ¥¥£ƒÉƖn Œm› :KDW LV WKLV" ›·Ê†¹¯¯²Æ¥

 :KDWGLG\RXEX\" †º•¹Ë¯¯²Æ¥

:KLFK ݧ©m´ u¬¶Ê‰Æ­›v u¯³›Æ­›v Ōn˜´£˜¸‰Æ–n™³Ë‰¥²š´›Ã§²ƒ¥¥£†m² Ōn£¹Ê¯£·¬¶Ê‰È ›³Ë›¯¤m»£´ƒƒ©m´ çn©Â¥´—n¯‰ƒ´¥¥n»©m´Â|›¬¶Ê‰Æ­› Œm› :KLFK LV KHU KRXVH" œn´›„¯‰­§m¯›†¹¯­§³‰Æ­›

 :KLFK RI WKH PRELOHV GR \RX ZDQW WR EX\" ę¥ª³ ™q£¹¯˜¹¯Â†¥¹Ê¯‰Æ­›™·Ê†º•¯¤´ƒŠ²¹Ë¯
Â¥¹Ê¯‰Â–m›¥²Šµ‹œ³œ Ė¤ƒ¯‰œ¥¥•´š¶ƒ´¥

$SULO)RROtV'D\˜¹¯©m´Â|›©³›­¤º–¬º–웝¥²­§´–©³›­›¸‰Ê §¤™·Â–·¤© |›©³›­¤º–™·†Ê ›Æ£mƖnƝ™·¤Ê ©Æ£mƖn£ƒ· ´¥Â‹§¶£‹§¯‰–n©¤„n´©§´¯´­´¥¥¬Â§¶ª Æ£m£ƒ· ´¥¹¯Ë ­´„¯‰„©³£´£¯œÅ­nƒ›³ £·Ã—mƒ´¥Ãƒ§n‰ƒ´¥¯µƒ´¥­³©Â¥´²Â¤´²ƒ³› ×mņ¥—m¯Å†¥ ™³‰Ë †›Ãƒ§n‰Ã§²†›˜»ƒÃƒ§n‰ ƒ§³œ¬›ºƒ¬º–È

ƒµÂ›¶–$SULO)RROtV'D\ —n›ƒµÂ›¶–„¯‰u©³›—³©—§ƒÂ–¹¯›Â£«´v¯¯ƒŠ²†§º£ †¥¹¯Â¯´£´ƒÈ ¥´²¥²Â •·›­·Ë ¤³‰Ê ¥´ƒ§¸ƒ¤´©›´›Š›Æ£m ¯´ŠŠ²¬¹œ­´—n›—¯™·ÃÊ ›m›¯›Æ–n¸‰Ê ƒÉ„n´ƒ³›–·ƒœ³ š¥¥£Œ´—¶ „¯‰ƒ´¥Äƒ­ƒ­¥¹¯ƒ´¥Ãƒ§n‰ƒ´¥¯µ¯¤m»Ã§n©›²†² ņ¥ Š²§m¯¤Å­nŠœ³ ƖnƧm™›³ ‰m´¤È ƒ³›§m² ™¦«·™Ã·Ê  ¥m­§´¤ 粡z‰–»›m´ÂŒ¹Ê¯˜¹¯£´ƒ™·Ê¬º–ƒÉ†¹¯ ƒ´¥Â§·Ê¤›Ã§‰¥²œœ ‘¶™›¶ ś¥²Â™ªŸ¥³‰Ê ª¬Å›d†ª™·¬Ê ‰m ž§Å­nÅd ­£m §·¤Ê ›Š´ƒŒm©‰¬¶›Ë –¹¯›£·›´†£Ɲ|›©³›™·Ê £ƒ¥´†£ Â¥¹¯Ê ‰„¯‰Â¥¹¯Ê ‰†¹¯¬£³¤ƒm¯›Æ£m£–· ´©Â™·¤£­¥¹¯¯¶›Â—¯¥q›ɗ †©´£Â¥É©¬»‰¯¤m´‰zŠŠºœ›³ „n¯£»§Â¥¹¯Ê ‰ƒ´¥Â§·¤Ê ›Ã§‰©³› dÅ­£mŠ¸‰Ã ¥mƒ¥²Š´¤Æ–nŒ¹Ê¯‰Œn´Â­£¹¯›Â—m´†§´› žn»†› Šµ›©›£´ƒÆ£m¥n»Â¥¹Ê¯‰ Ø£œ´‰¬m©›ƒÉ—³Ë‰ÅŠ­§³œ­»­§³œ—´  ¥´²Æ£m­ɛ–n©¤ƒ³œƒ´¥Â§·Ê¤›Ã§‰›·Ë  ©ƒÂ„´Š¸‰¤³‰ ‹§¯‰dÅ­£mƒ›³ śŒm©‰Â©§´Â–¶£†¹¯¥´©©³›™·Ê £·›´†£ ˜¸‰ £«´¤› †› ©ƒ›·˜Ë ƒ» Â¥·¤ƒ©m´ )RROV  ©ƒÄ‰m

Š´ƒ†›¯¹›Ê „n¯­´™·©Ê ´m Æ£m¥Šn» ƒ³ ¥³œ—³©—´£¬³‰†£›¸ƒ–»ƒ—É §ƒ –·›²†²Æm†–¶ Æ£m­£¹¯›ƒ³œ†›¬m©›Å­mƒƒÉ §´¤Â|›†›Ä‰m ²Ã§n© Æ£m©´m „n¯¬³››¶«’´›–³‰ƒ§m´©Š²Š¥¶‰­¥¹¯Æ£mƒ—É ´£ƒ´¥ ‹§¶£‹§¯‰™· Ê ©³  ³›¯¤mƒ» œ³ Â¥¹¯Ê ‰Äƒ­ƒ ƒ§£ ­¥¹¯ƒ´¥Â§m› —§ƒ™µ›¯‰›·£Ë £· ´Ã—mĜ¥ÊµÄœ¥´•Ã§n©¸‰Ê ƒÉ¯´ŠŠ²˜¹¯Â|› —n›—¯„¯‰ $SULO )RROtV 'D\ ƖnŒm›ƒ³› Â¥¶£Ê —³‰Ë ×m ś¬£³ ¤ Ĝ¥´• Œ´©Ä¥£³ › £· ‰ ´›Â‹§¶ £ ‹§¯‰Œ¹Ê ¯ 7KH 6DWXUQDOLD ¸Ê‰œ¥¥–´™´¬Š²Æ–n¥³œ¯›º´—Å­n§ºƒ„¸Ë›£´ 

7KH 6DWXUQDOLD

WKH )HDVW RI )RROV ™µ—³©Â|››´¤„¯‰ÂŠn´›´¤—³©Â¯‰ç²Â|›ƒ«³—¥¶¤q §¯£È

Ɩn ©³› —´£–n©¤‰´› WKH )HVWXV )DWXRUXP WKH )HDVW RI )RROV ś¤º†ƒ§´‰™·Êžn»†›Â§¹¯ƒ—³Ë‰ ¥²¬³›—²´´ §¯£È 粙µ ¶š·ƒ¥¥£™´‰ª´¬›´ §¯£È ƒ³›Â¯‰ ¸Ê‰Ã›m›¯›©m´™´‰Ÿh´¤ª´¬›Š³ƒ¥ƒÉ—n¯‰  ¤´¤´£¬´¥ ³– ¹¯Ê Š²§n£§n´‰ƒ¶Šƒ¥¥£Â­§m´›·Ë ×mƒ©m´ƒ´¥


‹§¯‰›·ËŠ²­£–ƝƒÉśª—©¥¥«™·Ê ěm› ›¯ƒŠ´ƒ›·Ë ƒÉ¤‰³ £·—µ›´›Ã§²›¶¤´¤¥³£¥´¯·ƒ£´ƒ£´¤ ™·›Ê µ£´œ¯ƒ §m´Â ¹Ê¯ ¤´¤´£¯š¶œ´¤ƒµÂ›¶–„¯‰©³›Äƒ­ƒ°¯—°¶—„¯‰ ħƒ—³‰Ë ×m—µ›´›„¯‰ª´¬›´†¥¶¬—q—µ›´›„¯‰ ©ƒ›¯ƒ¥·— ƝŠ›˜¸‰›¶™´› ¹›Ë œn´›„¯‰¯³‰ƒ¦«©m´–n©¤Â£¹¯‰ƒÉ¯™Ãš£ *RWKDP £¹¯‰Ã­m‰†›Ä‰mś—µ›´› ¸Ê‰Ãƒ§n‰—¶‰—o¯‰ ƒ³›™³Ë‰Â£¹¯‰  ¹Ê¯­§œ­›·†©´£ž¶–Š´ƒƒ´¥™·ÊÆ£m¤¯£Å­n ƒ«³—¥¶¤q„n´£´Å›Â£¹¯‰ ņ¥Š²¯¤´ƒÅ­n£´§m²†² ś£¹Ê¯ —´£—µ›´››³›Ë ­´ƒƒ«³—¥¶¤Æq Â­¤·¤œ˜››Æ­›˜›››³›Ë

Š²—n¯‰ƒ§´¤Â|›„¯‰¬´š´¥•² ˜n´§¯‰¬³‰Âƒ—Å­n–Š· ²Â­É› ©m´ƒ´¥Äƒ­ƒ ƒ§£™µ¯²Æ¥Â ·¤Ë ›È›³›Ë Æ£mƖn£—· ›n ƒµÂ›¶– ™·Ê¬›ºƒ¬›´›Â­£¹¯›ƒ³œ™·Ê£³›Â|›¯¤m»™ºƒ©³››·Ë ­´ƒÃ—m›m´ Š²Âƒ¶–Š´ƒÃ¥‰„³œÃ§²†©´£ƒ––³›¢´¤Å›„¯‰¥²Œ´Œ› —´–µÈ ™·˜Ê ƒ» œ¹¯Ë ‰œ›ƒ–„·ÃÊ §²Æ£m£­· ›™´‰Å–™·ŠÊ ²—m¯—n´› Ɩn›¯ƒŠ´ƒÃƒ§n‰™µÅ­n£›³ |›Â¥¹¯Ê ‰—§ƒÆ¥n¬´¥²²Š²Æ–n §ɖ§¯–‰¹¯Ë ££¹¯„¯‰žn£» ¯· µ›´ŠÅ›œn´›Â£¹¯‰ ™·ÃÊ £nŠ²¥n¬» ƒ¸ „©´‰­»„©´‰—´ ×mƒÉ™µ¯²Æ¥Æ£mƖn

ƒ´¥‹§¯‰$SULO)RROtV'D\ś¥²Â™ª—m´‰È Ÿ¥³‰Ê ª¬Ã§²¯¶—´§· †›™·˜Ê ƒ» ¯µŠ²˜»ƒÂ¥·¤ƒ©m´ u)LVK RI $SULOv  ¥´²Œm©‰Â–¹¯›Â£«´¤›§»ƒ§´Š²Â ¶Ê‰¡zƒ¯¯ƒŠ´ƒÆ„m çn©ƒÉŠ²Ä–›Š³œÂ¯´ Ɩn‰m´¤È ­£¹¯›†›Ä‰m™·ÊĖ›­§¯ƒÆ–n‰m´¤È ś©³››·Ë ¬ƒÉ¯—ç›–q ‹§¶£‹§¯‰ƒ³› ©³› Ė¤©³›™·Ê Š²Â¥·¤ƒ©m´ u7DLO\ 'D\v Ė¤Š²Â›n›ƒ´¥Ãƒ§n‰Âƒ·Ê¤©ƒ³œœ³Ë›™n´¤Ä–¤Â‹ ´² >7DLO\ £´Š´ƒ†µ©m´ WDLO ­´‰ ¸Ê‰Â|›¬Ã§‰Ã§©m´ uƒn›v@ ©m´ƒ³›©m´ƒ´¥Â„·¤› uNLFN PHv —²‹³›™· Ɲݲ­§³‰­¥¹¯ƒn›Â ¹Ê¯› ƒÉ£·—n›ƒµÂ›¶–£´Š´ƒ ƒ¶Šƒ¥¥£Å›©³››·Ë ¬Â›Ã§²Â£Éƒ¶Äƒ ‹§¯‰ƒ³›Å›©³›™·Ê š³›©´†£ Â¥·¤ƒ©m´ uWKH )HDVW RI WKH +RO\ ,QQRFHQWVv ×m–¶£Â|›©³›¥µ§¸ƒ˜¸‰Â–Ƀ›n¯¤žn»œ¥¶¬º™š¶Î™·Ê¬·¤Œ·©¶—Ɲ£´ƒ£´¤ Š´ƒƒ´¥—´£§n´‰—´£§m´ ¥²Â¤»†¥¶¬—q —³Ë‰Ã—m¤³‰Â|› ™´¥ƒ „¯‰ƒ«³—¥¶¤q°¥¯– ×m—m¯£´Â§·Ê¤›Š´ƒ©³›¬º–ª¥n´ÆÂ|›©³›™·Êžn»†›Š²¯µƒ³›–n©¤†©´£¬›ºƒ¬›´›

™·Ê¬º–„¯‰ƒ´¥¯µ¤¯–¤·Ê¤£Ã§²¤¯–äm ©ɜƍ—q KWWSZZZPXVHXPRIKRD[HVFRP ƖnŠ–³ ¯³›–³œ™·¬Ê –º „¯‰ƒ´¥¯µÃ­§ƒÅ›©³›$SULO)RROtV'D\ Æ©n™‰³Ë –n´›†¹¯–n´›™·¬Ê ¥n´‰¬¥¥†q¬–º ȯµƒ³›­›³ƒÈ×m Æ£m£ · «¶ £·¢¤³ 粆›˜»ƒ¯µƒÉ¬›ºƒ¬›´›粖n´›™·ÆÊ £m¬¥n´‰ ¬¥¥†q ܜ™·Ê†›Æ£m¯¤´ƒŠ–Šµ †›˜»ƒ¯µƒÉ¬·¤¯´¥£•qƒ³› |›Ã˜œ Â¥´Â§¹¯ƒ£´Å­n–»–n´›§² Â¥¹Ê¯‰ §¯‰ ¶Š´¥•´ ƒ³›–»Â¯‰›²†²©m´Ã—m§²Â¥¹¯Ê ‰˜¹¯Â|›¬º–¤¯–¬µ­¥³œÃ—m§²–n´› ­¥¹¯Â§m´¬µ­¥³œ†º•çn©˜n´¯¤´ƒŠ²¥n» ¥¹¯Ê ‰¯¹›Ê ȃɆ§¶ƒÂ„n´ Ɲ–»Æ–n™·Ê KWWSZZZPXVHXPRIKRD[HVFRPKRD[DSULOIRROLQGH[ †m²
Ė¤ƒ¯‰œ¥¥•´š¶ƒ´¥

†¯§³£›q›Â·Ë c–įƒ´¬Å­n ¹¯Ê ›È™·£Ê · z­´†³œ„n¯‰ÅŠ­¥¹¯£·„n¯¬‰¬³¤Âƒ·¤Ê ©ƒ³œ¢´«´¯³‰ƒ¦«¬´£´¥˜ ¬m‰†µ˜´£Â„n´£´Æ–n™³Ë‰™´‰Š–­£´¤™·Ê¬µ›³ƒ ¶£ q¯ɣƯ¯¬¯¤ ¥²¥´£™·Ê¯¤ Ȇ Œ³¤Š‰ŠµÂ¥¶ ˜›› ¥²¥´£™·ÊÄ©‰œ´‰Ä ‰ ´‰„—¤´››´©´ƒ¥º‰Â™ ±粙´‰¯·Â£§q LJHWHQJOLVK#KRWPDLOFRP †µ˜´£„¯‰Å†¥Ä–›ÅŠÄŠp Â¥´Š²›µ£´—¯œ§‰†¯§³£›q ›¯ƒŠ´ƒ Š²Æ–n†©´£¥n»Â ¶Ê££´ƒ„¸Ë›Ã§n©Â¥´¤³‰£·„¯‰ƒµ›³§Â§ÉƒÈ›n¯¤È£¯œÅ­n ¹Ê¯—¯œÃ™›†©´£ ¤´¤´£ śƒ´¥ÅŸh­´†©´£¥n» |›ÄŒ†Œ³Ë›™·Ê¬¯‰¯·ƒ–n©¤

,tPJRQQD ¬µ­¥³œÅ›‹œ³œ›·Ë Â¥´Š²£´Æ„„n¯„n¯‰ÅŠ„¯‰›n¯‰©³¤ŠµÆ£™³‰Ë ­§´¤Å­n­´¤¯¸–¯³–¡e–¡z–¬·¤™·›n¯‰È†›Æ­› £·z­´­›³ƒ¯ƒÄ–¤Â‹ ´²¯¤m´‰¤¶Ê‰z­´¥²–³œŒ´—¶¯¤m´‰¢´«´¯³‰ƒ¦«Ã§n©§²ƒÉ„·¤›£´™·Ê›·ÊƖn™ºƒÂ¥¹Ê¯‰ ¯¤m´£´ ¤¹£—³‰†qƒÉ ¯Ã§n© ›n¯‰Š²Æ–n™³Ë‰†©´£¥n»Æ–n™³Ë‰„¯‰§¯œÅŠÅ­n­´¤Â­‰´Â£¹Ê¯¥´ªŠ´ƒz­´ ¬µ­¥³œ‹œ³œ›·Ë£·›n¯‰Œ´¤†›­›¸Ê‰ÅŒn›´£¬££º—¶©m´ ¬£Œ´¤ ˜´££´©m´ 4  ·Ê†¥³œž£„n¯‰ÅŠ£´ƒÂ§¤†¹¯—¯››·Ëž£ƒµ§³‰Ÿeƒ¡z‰Â §‰Ÿ¥³Ê‰ ž£¥n»¬¸ƒ©m´™µÆ£Â„´ÅŒn¢´«´Ã§ƒÈ Æ£m ­ɛ­£¹¯›™·Ê†¥»¬¯›Â§¤ ¥²Ä¤†™·ÊŠ¯œm¯¤È Œm› ,tP JRQQD ™µž£Â¯p¯Â§¤ Œm©¤¯š¶œ´¤™·†¥³œ ·Ê $įn©›n¯‰Â¯p¤z­´›·£Ë ›³ ¯o–» ȍ²Æ£m£· ¯´§²¬‰¬´¥›n¯‰—´–µÈ ·ŠÊ ²¥m´¤£›—qh´›³¤›q—´Å­n¬©m´‰²™· †µ©m´ ,tP JRQQD £³›¤m¯£´Š´ƒ , DP JRLQJ WR †n›º È Æ­£ Ōmçn©£³›†¹¯ Ć¥‰¬¥n´‰¥²Ä¤† )XWXUH WHQVH ܜ­›¸Ê‰›³Ê›Â¯‰ Ć¥‰¬¥n´‰ , DP +H6KHLW LV JRLQJ WR :H\RX7KH\ DUH

VOHHS GULQN ZDWFK

JRLQJ WR Y ­£´¤†©´£©m´ Š²ƒ¥²™µ¬¶Ê‰Å–¬¶Ê‰­›¸Ê‰™·ÊƖn—³–¬¶›ÅŠ­¥¹¯—³Ë‰ÅŠÆ©n Š²¤ƒ—³©¯¤m´‰Å­n–»›² ,tP JRLQJ WR EX\ WKDW ERRN WRPRUURZ ‹³› —³Ë‰ÅŠ Š²¹Ë¯­›³‰¬¹¯Â§m£›³Ë› ¥mº‰›·Ë +HtV QRW JRLQJ WR KDYH EUHDNIDVW WKLV PRUQLQJ „´ —³Ë‰ÅŠ Š²Æ£mƒ¶›¯´­´¥ÂŒn´ śƒ¥•·™Â·Ê ¥´Ã›mŊ©m´Š²£·¬‰¶Ê Ŗ¬¶‰Ê ­›¸‰Ê ƒ¶–„¸›Ë ś©§´„n´‰­›n´ ¯›´†— Â¥´ƒÉ¬´£´¥˜ÅŒnJRLQJWRƖn­£¹¯› ƒ³› Œm› /RRN DW WKH VN\ ,WtV JRLQJ WR UDLQ –»™¯n ‰¡i´¶ Ÿ›—n¯‰—ƒÃ›mÈ §¤ 2KQR,WtVRtFORFNDQG,tPQRWUHDG\,tP JRLQJWREHODWHénƒ›·Ê Ä£‰Ã§n©×m ‹³›¤³‰Æ£m ¥n¯£Â§¤‹³›—n¯‰¬´¤Ã›mÈ –³‰›³Ë›Â›¹Ë¯Â §‰™·Ê›n¯‰ÂŠ¯£´£³›ƒÉ|›¥²Ä¤†™·Ê얉 )XWXUH WHQVH ­£¹¯›¯¤m´‰™·Ê ·Ê†›¬©¤¯º—¬m´­q¯š¶œ´¤ £´Ã§n©„n´‰—n› ×m›n¯‰†‰¬‰¬³¤¯·ƒ§m²¬¶©m´ ™µÆ£­›n´—´£³›˜¸‰Æ£m­£¹¯›ƒ³› †µ—¯œ‰m´¤È ƒÉ†¹¯ ™³Ë‰ JRLQJ WR ç²JRQQD †¹¯†µÂ–·¤©ƒ³›Æ‰ Œm› ˜n´Â¥´ »–©m´
แนะนำหนังสือใหม MISBook

ษ ศ เ ิ พ ราคา .หนังสือ + MP3 ออกเสียงโดยเจาของภาษา

169

เเพพียียงง

Profile for MIS Publishing

นิตยสาร I Get English เล่ม 5  

ไอเก็ตอิงลิช นิตยสารเพื่อการเริ่มต้นและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับทุกคน

นิตยสาร I Get English เล่ม 5  

ไอเก็ตอิงลิช นิตยสารเพื่อการเริ่มต้นและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับทุกคน

Profile for misbook
Advertisement