นิตยสาร I Get English เล่ม 5

Page 1

! e v i s u l c x E

3DUWLFLSLDO

Phrase

Linking Verb
Â¥¹¯Ê ¢´ ³ ©´§¤q µ¬¥² »

¯· ­ ¸ Ê ³ ì ç² ¶ · ¥¬´©£´ ©´£¬´£´¥ ·£Ê · § ´ ¯¯ £´¯¤m´ m¯Â ¹¯Ê ©¶ · Ë ¬º ¬¶ ´  q ³ ¯· ­ ¸Ê ¢´ §³ « qÅ­£m ·ÊÂ¥´¤³ Æ£m ¤¥n» ³ ³ º¥ ¶ Ä¥ Â¥·¤ ¬¯ ¢´«´¯³ ¦« 7+( *5$'8$7( ·ÂÊ ¯ ¯ ©m´ µ n©¤Å ¥³ ¯¤´ Å­n Æ ¤Â m ¢´«´¯³ ¦« ©³ ·ÂË ¥´ ²£´ » º¤ ¸ Â¥¹¯Ê ¥´©¢´«´¯³ ¦«Ã§² º¥ ¶ Å­£m ¯  ¯ ³

©¶ ·Ë¯¤m» ·Ê£¹¯ Æ ¤ ´ ­¥¹¯¤³ ·ÂË ¶ · Ê ´m ¥²Â ª ¤n´¤ §³ £´Â£¹¯ Æ ¤ ¯ © º m¯ º ãm ¯ ³ · Ê ´m ¥²Â ª à m ´ ³ · Ê ³Ê à m ¯£·§ » ɤ´n ¤ §³ £´Â£¹¯ Æ ¤ º m¯ º ãm É §³ £´Â c ¶ ´¥ µ ´ · Ê ·Ê Â¥·¤ ·ÂÊ £¹¯ Æ ¤  ·¤ ¯m´ Æ n ¥²£´ ­ ¸Ê çn© ɤn´¤ §³ Æ ¯Â£¥¶ ´¯· ¯ ¥²£´ ¯´¤º © çn©¯¤m» ·Ê ³Ê £´ §¯ ¢´«´¯³ ¦« » Æ n¯¤m»Ã§n©  ¥´² º m¯ º ãm ²­³ Å­n » µÅ­nÂ¥´Æ n ³Ë ¢´«´ ¹¯ ³Ë Æ ¤ ³Ë ¯³ ¦« n©¤ ­£¹¯ Â¥´ » §» z µÅ­n Æ n ¢´«´ ¥n¯£È ³ §³ Æ ¯Â£¥¶ ´ É ¯n e  ¶£Ê ¸ Ë ¯· ¶ ­ m¯¤  ¥´² ©´£ ·¯Ê ¤m» £¹¯ Æ ¤ ´ à m ¯ ³ º Æ n£³ ÉÆ£m¤´  ¶ Æ §³ £´Â£¹¯ Æ ¤¯· ¥³Ë ¯ §m ­ ³ ¯´¤º ¥²£´  n´© ´¥ ­§³ ´ ³Ë ɯ¤m»Â£¹¯ Æ ¤£´ §¯ Æ£m m¯¤Æ n §³ Æ ¯· £· n´ ¶ Æ Â¥¹Ê¯ ´ à mÆ£mÆ n §³ Æ ¯¤m»Ã§n©


¢´«´¯³ ¦«Å ·© ¶ ¥² µ©³ Æ nÅ n¤¯²­¥¹¯Â §m´ ¢´«´¯³ ¦« ¯ · Ë Æ·Ê nÅ n §¯ ¹¯ ´¥Â | ¶ · ¥ ´ · ´m ©Â | ¢´«´¯³ ¦«Â¥´ É ¯n à §Å­n | Æ ¤ n¯ ¬³£¢´« q ¥³ Ê ³ ¥n¯ m´ à m ­ n´ ¥³Ê ­ n´ ·Ê ´¥ ´ ¯ Â¥´ µÅ­n n¯ Æ nÅ n £³ É µÅ­nÂ¥´Æ n Å n ¯m ¤ ¬m© Â¥¹¯Ê ´¥Æ n ¥·¤ ¯´ ²Æ£mÆ n ¥·¤ ¯¹ Ê £´ ³ à m ´ ¯ ·Ë ´ ´ §» n´ n¯ ´¥ ·Ê¥n»¢´«´¯³ ¦« » Æ n ¡z  n´Å Â¥´¯´ ²Æ n ¥·¤ ¥ ·Ë à m ´ ·Ê | ¢´«´Æ ¤ Â¥´ ÉÆ£mÆ n ¥·¤ ¯¹Ê £´  m´Æ¥ ·Ë¤³ Æ£m¯¤´ ¯ ©m´Æ n ¥·¤  ¥´² ¯ ·Ë¤³ Æ£m Æ n m ¶ · ¥£´ ³ à m n´©³ ­ ¸Ê ·Ë m ¶ · ¥ ¸Ë £´Â¥´ É Æ n ¥·¤ ¯¹Ê £´ ©m´ ·Ë µÅ­n§» n´ ¸ ¸ Â¥´  ¥´²Â¥´Â n´Å ¢´«´Â ´

Å ©³ Å n¢´«´¯³ ¦« ¥²£´ ·ÂÊ ¯¥qÂ É q ´ ¯ ·Ë n¯ §º §· ³ ·ÊÅ n¢´«´¯³ ¦«¯¤m»Ã§n© ¯¤m´ n¯¤ É Â ¯¥qÂ É q­¥¹¯£´ ©m´ m² ¯¤m´ ·Ê ¯ ¹¯Å ­ n´ · Ê ´¥ ´ É ¯n Å n¤¯² ¸ Ë n´ » ¸ Â¥¹¯Ê ´¥ » º¤  ¥´² ·£Ë · ¹¯Ê ´ ¶ · Ê ¯n · Ê » ¢´«´¯³ ¦« ç²Æ ¤Â¤¯²¯¤m»Ã§n© µÅ­n ·ËÆ nÅ n ˳ ¢´«´Æ ¤Ã§²¢´«´¯³ ¦« º ©³

n´Â É ¬ Å ¢´«´¯³ ¦« ©¥ ²Â¥¶Ê£¯¤m´ Æ¥ ¥¶ È Ã§n©Â¥¶Ê£ ´ ´¥Â¥·¤ Â¥¹Ê¯ ¬ ´ m¯ £³ ²Æ£m¤´ ¬m© Â¥¹Ê¯ ª³ q m´ È m¯¤Â¥·¤  ¶Ê£Â ¶£  ¥´² º ¢´«´ ´¥ » º¤Â | Â¥¹Ê¯ ·Ê m´¤ ©m´¯¤m»Ã§n© m´¤ ©m´¢´«´ º¥ ¶ ¢´«´¥´ ´¥ ¢´«´¯³ ¦«Â | ¯²Æ¥ ·Ê¬ º ² §¯ ª¸ «´ » ·Ë©m´Æ£m¤´ m² ¬m© Å­ m §³© ·Ê ² ¶ » ¶ ¯¯ ¬·¤ ¶ ¹¯ n´Â¥´£´Â¥¶Ê£Â¥·¤ º ÉÆ£m¥n» ­£¹¯ ³ £´Â¥¶Ê£Å­£m º n´Â¥´Æ£m §n´¯¯ £´ Æ£m §n´ ·Ê ² » Â¥´ É ² §³©¯¤m»¯¤m´ ³Ë à m » ¯¯ £´Â m´ ³Ë ¯ º  ¶ £´Æ£mÆ n¥n» º ¯¤m´

¢´«´¯³ ¦«¬µ­¥³ ·Ë µÂ | £´ ´ Æ­ ¢´«´¯³ ¦«¬µ­¥³ ·Ë£³  | Â¥¹Ê¯ ¬µ ³ Æ£mÆ n ¥·¤ à m ´ Å © ´¥ ³  ¶ Š¥¹Ê¯ ¯ º¥ ¶ ÉÅ­n ¥²Ä¤ q Â¥´Æ n£´ Â¥´ n¯ º¤ ³ m´ ´ ¶ ¶ m¯ º¥ ¶ Æ Â ·Ê¤© m´ ¥²Â ª ·Ë©m´Æ nÅ n­£  | ­£¹¯ ©´£¥n» ¶ ³© ¬£ ³ ¶ ¶ ³© ·Ê£³ £· m´ Æ Æ­ Â¥´ ÉÅ nÆ n  | ¯²Æ¥ ·ÊÆ£m£· ´ §¹£ ­£¹¯ ¯ ·ÊÂ¥´­³ ·Ê ³ ¥¤´ Å­£mÈ §¹£ n´ ©§´ ·ÊÆ£mÆ nÅ n à m ¯Â¥´Â¥¶Ê£¯m´ ­ ³ ¬¹¯ Å n©§´Æ£m ´ ©´£¥n»£³ É §³ £´ ·Ë©m´ ´¥Â¥·¤ ¥n»£³ Æ£m£·©³ ­£ Æ£m µÂ | n¯ ¢´«´¯³ ¦«¯¤m´  ·¤© ¢´«´Æ ¤ ­¥¹¯©m´Â¥¹¯Ê ¯¹ Ê È Â¥´ ɬ´£´¥ Â¥·¤ ¥nÆ» n ¤ ³©¯¤m´ ¢´«´¯³ ¦« ²£·ª ³ q ¤¯²£´ ·ÂË | ¯ ¯m´ ­ ³ ¬¹¯ © ¶¤´¤ ã ´ · ¯m´ ·Æ¥ ÉÆ nª ³ qÅ­£mÈ º · Æ£m£©· ³ ¬¶ Ë Æ£mÅ m©´m »  | çn©Â¥´Æ£mÂ¥·¤ ¥n»Â ¶Ê£ ¯¤m´ ³Ë £³ ÉÆ£mÆ n ³ ´¯²Æ¥ ¸Ë £´Â§¤ Â¥´ É¥n»¯¤m»Â m´Â ¶£ ³© ·Ë¯ ɤ³ ¯¤´ ²Â¥·¤ ¥n»  ¶£Ê  ¶£ ·¤Ë ³  ¤Æ Â¥·¤ ¢´«´¬Â §¤  ¥´² n´Â¥´Æ n¢´«´Â ¶£Ê ¸ Ë £´¯· ¬³ ¢´«´ ¬¯ ¢´«´ Â¥´ ÉÆ n ¥·¤ ¯¹ Ê¥´© ·Êçn©Â¥´¬³ ´ ³ ©m´ ²£´ » Â¥¹Ê¯ ¬m© ¤´¤ µ ´£ ¸Ê  | ©§· ·Ê£´Å ¥» ¯ Y LQJ ç² Y Å mÆ­£ ² à n ¥¶ çn©£³ ¹¯  n´ ³© ·Ê¢´«´ ´ ´¥Â n´Â¥·¤ ©m´ SDUWLFLSLDO SKUDVH Å n ¤´¤ ©´£Â ¹Ê¯ ¯ ´¥ ¥² µ ­¥¹¯ ´¥ » ¥² µ ¯ µ ´£ »Â­£¹¯ ²¤´ à m ·Ê ¥¶ m´¤£´ È Â§¤ m² 3DUWLFLSLDO SKUDVH à m  | ¶ ¹¯ 3UHVHQW SDUWLFLSLDO SKUDVH ¯¤m»Å ¥» Y LQJ Å n ¯ ©m´ µ ´£ ·Ê£³ ¤´¤  | n » ¥² µ ¥¶¤´ £¹Ê¯ ²Ã §Å­nŬm µ©m´ u ·Êv  n´Æ ­ n´ ¥¶¤´ ³Ë È Â m 7KH VQRZ FRYHULQJ WKH VXUIDFH RI WKLV URDG PDNHV LW GLIILFXOW WR GULYH IDVW ­¶£² ·Ê §º£ ¹Ë ¶© ¬n ·Ë µÅ­n¤´ à m ´¥ ³ ¥ ¥ɩ

´£©§· ·Ê µ­ n´ ·ÂÊ | ¥² ´ ¯ ¥²Ä¤ ·¤Ë ´o ©¤´© §¯ Å n ©´£¥n» m´ ´ §m£ ·ÃÊ §n©Å ´¥­´ µ ´£­§³ ² ² Â¥¶£Ê n É ¯n £¯ ­´ ¥¶¤´Ã n  ¯ PDNHV ³  | ¥» ¯ q £· WKLV URDG ¯¤m » ´n ­ n´ m´ ²Â | µ ´£­§³ à m­ n´ WKLV URDG £· RI ¸ Ê Â | º ì ©m´ µ ´£­ n´ º m´ ­´ ·ÂÊ | µ ´£­§³ à m ©m´ ­ n´ WKH VXUIDFH ³ £· FRYHULQJ  | Y LQJ ³ ³ Ë ¬m© · Ë ÂÉ | à m¬©m ¤´¤¯· µ ´£­§³ ³© ¥¶ ¸  | WKH VQRZ ·Ê¯¤m»­ n´¬º ³Ê ¯ 3DVW SDUWLFLSLDO SKUDVH ¯¤mÅ» ¥» Y Å n ¯ ©m´ µ ´£ ·£Ê ³ ¤´¤  | n » » ¥² µ ¥¶¤´ £¹¯Ê ²Ã § Å­nŬm µ©m´ u ·Ê » v  n´Æ ­ n´ ¥¶¤´ ³Ë È Â m 3DUHQWV DUH ZRUU\LQJ DERXW WKHLU NLGV ERPEDUGHG ZLWK SRUQ ¥¥ ´ m¯Ã£m µ§³  | ­m© §» È ·Ê » ¥º£Â¥n´ n©¤¬¹Ê¯§´£

´£©§· ·Ê µ­ n´ ·ÂÊ | ¥¥£ ¯ ¥²Ä¤ ¹¯ NLGV Â É È » ¤´¤ n´ ­ n´ n©¤ WKHLU §´¤Â | uÂ É È ¯ ©  ´v ©  ´ ·¯Ê ´n ¸ ¹¯ SDUHQWV m¯Ã£m ³ ³ Ë uÂ É È ¯ m¯Ã£mv É ¯¹ u§» Èv ³ Ê Â¯ n´ ­§³ ¯ NLGV » ¤´¤ n©¤ SDVW SDUWLFLSLDO SKUDVH  ¹Ê¯ ¯ ©m´§» È » µ¯²Æ¥


¯¤m´ ·ÊÂ­É ² ² SDUWLFLSLDO SKUDVH »Æ É­£¹¯ ¥¶¤´ ¥n¯£ n©¤ ¥¥£­¥¹¯¬m© ¤´¤¯· º ­ ¸Ê Â É£È Â ·¤ à m£³ £´Â | ©§·§¯¤È ¬¥¶£Â n´£´Å ¥²Ä¤ ·Ê ´£· ¥¶¤´Ã nçn© ´¥ ²Ã § É m´¤È n´Â | Y LQJ Éà § ©m´ µ ´£ ³ Ë Â | n » ¥² µ n´Â | Y Éà §©m´ µ ´£ ³ Ë Â | n » » ¥² µ ¯¤m´Æ ¶ Å­n ³ n¯ ©m´ · Ë ² ² z ­´ ©´£¬³ ¬  ·Ê¤© ³ Â¥¹Ê¯ ·Ë ²Æ£m ¶ ¸Ë à m ¯ n´­´ µ ´£ n¯ ©¥¥²©³ m¯Æ ·Ë ¯¤m´ » Ĥ ­ n´ ´ ¯ SDUWLFLSLDO SKUDVH ³ WHQVH n´Â£¹¯Ê Æ­¥mÂ¥´ ¶ ©m´ Y LQJ ¹¯ u µ§³ ¥² µv ç² Y ¸Ê ­§´¤ ¥³Ë  | ³©Â ·¤© ³ Y  | ¥» ¯ · £¹Ê¯ ³Ë Â¥´ É ² ´§Ã § ¶ à § » Æ ­£ ¯¤m´§¹£ ² ² SDUWLFLSLDO SKUDVH Æ£m ·¤Ê © n¯ ³ ´§Â©§´  | Â¥¹¯Ê ¯ u n » ¥² µv ³ u n » » ¥² µv  m´ ³ Ë 0DQ\ SHRSOH WDONHG DERXW WKH WRWDO OXQDU HFOLSVHV RFFXUULQJ ODVW QLJKW ZLWK H[FLWHPHQW £´ £´¤ » ¸ Â¥¹Ê¯ ³ ¥º ¥´ ´Â É£ © ·Ê ¶ ¸Ë £¹Ê¯ ¹ ·Ë n©¤ ©´£ ¹Ê  n

RFFXUULQJ ¯ ¬¢´©² u n» ¥² µv Æ£mÆ n ¯ ©m´ u µ§³ ¥² µv  ¥´²Â­É È ¯¤m©» ´m ­ º ´¥ q£ ³  ¶ ¸ Ë Æ ³ Ë Ã m£¹¯Ê ¹ ç² n » ÉÆ n » ¸ ³ Æ Ã§n© ¬³  ´ ¥¶¤´Ã n ¹¯ WDONHG ¯¤mÅ» ¥» ¯ · SDVW VLPSOH

$ FDW FKDVHG E\ D ELJ GRJ LV UXQQLQJ WKURXJK RXU NLWFKHQ ã© ³©­ ¸Ê ·Ê » ­£´ ³©Å­ mƧm ´£ µ§³ ©¶Ê ²§º ¥³© ¯ Â¥´

FKDVHG ¯ ¬¢´©² u n» » ¥² µv Æ£mÆ n ¯ ©m´ µÅ ¯ ·  ¥´²Â­ º ´¥ q ·Ë u µ§³  ¶ ¸Ë v ¯¤m» ² ·Ê » ¬³ Â Æ n ´ ¥¶¤´Ã n ·Ê¯¤m»Å ¥» SUHVHQW FRQWLQXRXV ¯¤m´ ¶ ©m´ SDUWLFLSLDO SKUDVH  | ¥¶¤´Ã n ãn­§´¤È ¥³ Ë £³ ² »Â­£¹¯ ¥¶¤´Ã n£´ É ´£ £³  | à m¬m© ¤´¤Â m´ ³Ë u6DEEDWXPv LV D WULEXWH DOEXP OLNH QR RWKHU %ODFN 6DEEDWK FODVVLF VRQJV SOD\HG E\ HDUO\ PXVLF EDQG 5RQGHOOXV DQG VXQJ LQ /DWLQ ODQJXDJH u ³ ´ ³£v  | ¯³§ ³£Ë ¥¶ ©¶ q Æ·Ê £m­£¹¯ ¯³§ ³£Ë Æ­ È ¥² ¯ n©¤  § ¯£ ² ¯ à §É ³ ´ ·Ê » §m Ä ¤© ¥· ¤º Ã¥ È ¯¤m´ ¥¯  §§³¬Ã§² » ³ ¥n¯  | ¢´«´§² ¶


พูดอังกฤษประจำวันใครๆ ก็พูดได งายนิดเดียว สำหรับผูที่ตองการสนทนากับชาวตางชาติ ไดอยางรวดเร็ว ประโยคสนทนาในชีวิตประจำวัน ศัพทพองทองจำงาย มีคำอานเลียนเสียงไทยประกอบทุกประโยค Daily Speaking English

ประโยคไทยเปนอังกฤษ พูดไดงายๆ ใหฝรั่งเขาใจ รวบรวมสำนวนและประโยคภาษาไทย ที่ใชพูดในชีวิตประจำวันมาแปล เปนภาษาอังกฤษ เพื่อใหคนไทย นำไปสื่อสารกับชาวตางชาติได อยางงายดาย

พบกับหนังสือคุณภาพกวา 400 รายการ และรานหนังสือชั้นนำทั่วไป www.MISbook.com


¥n » ³ ¥³ ³Ê ´ ©³ ¥¥£ Ä ¤ º  ¹¯

7DQWDOL]HG 7DQWDOXV n ³ ´¥ » ¥£´ n©¤ ´¥¤³Ê© ˵§´¤  ¹¯Ê È Â ¤ » Å ¥Ä ­ n´ Æ­£ ² çn©¥n¬» ¸ ¯¤m´ Æ¥ ³ n´ ¬µ­¥³ n» ·¤ ¯ É£ · ³Ë Ä ¥ ģĭ ç²Â¬·¤Å ² ³ Æ Ã§n©Ã m¬ ´ ´¥ q ­¥¹¯ ´ · ´n £³  | Â¥¹Ê¯ Ä ­ § È É­³©Â¥´² ³ Æ ´£Â¥¹Ê¯ Â¥´Â ¤¬ ¬³¤ ³ n´ Æ­£©m´ ©§´Â­§m´Â Å µ ´ ¥· ³Ë ­§´¤¥n» ³©©m´ » Ä ­  ´ ²£· ¶ ¥¶ ¤¶ ´¯¤m´ Æ¥ ²Ä ¥ ©³ ¯¯ ­» ­¥¹¯ ²Â ¤È Æ£m¥¬n» ¸ ¯²Æ¥Â§¤ ³ à m ©³ ·ÆË n¥ n» ³ à m ¯ m² £ º«¤q ¯·Ê ´ ­´ Æ m¯ ¥Ä ­ ­§m´Â ³ Ë £· ¯¹Ê ©m´ u ³ ´§³¬v 7DQWDOXV à m ¯ ©m´Â ´ n¯ Æ£mÅ m£ º«¤q ¥¥£ ´  ¥´²©m´Â | ¸ §» ´¤ Ä ¥ ¯ u · ¬» v  n» | Å­ m­ ¹¯Â ³ Ë © ³ ´ Æ£n ´£©m´ u §»Ä v ç²Â ´ ɤ³  | «³ ¥¶¤qím £¹¯ §¶Â ·¤¯· n©¤ n©¤Â­ º ·Ë ´ ¸  | ­ ¸Ê Å µ © £ º«¤qÆ£m ·Ê ·Ê£·¬¶ ¶ÎÆ ¥m©£ ´ §·Ë¤ ¯  ç²¬ ¶ ¬ £ ³ ­§m´ ¥¥ ´ ©¤Â ³Ë ­§´¤Æ n Å ´ ¥³Ë ³ ´§³¬Â¯ É | h´¤Â ¹Ë¯Â ¶ ­§m´Â £´¥m©£ ´ §·Ë¤ ¯ ¯ ­£¹¯ ³ ©´£ ·Ê |  ¹Ê¯ ³ ­§m´Â ç² n©¤ ©´£ ·Ê ³© ³ ´§³¬Â¯ É£ · ¯¹Ê Â¥¹¯Ê ©´£ ´  ¥´² n©¤ £¹¯Ê Æ n ² ¬³ ¬¥¥ q ³ ­§m´Â  ´ ÉÆ n ³ ´£ » º¤Â¥¹¯Ê m´ È ³  ¯¤m´ ·ÊÆ£m£·£ º«¤q Å Â ¤Æ n µ çn©Ã ·Ê ´ ²Â É ¬¶Ê ·ÊÆ n¥³ ¥n»£´ ³Ë Æ©n¯¤m´  ·¤ È Â ´ §³ µÆ£mÆ n  ·Ê¤©Æ §m´ ©´£§³ ¯  ŭn ¹Ê¯ £ º«¤q ¥¥£ ´¡z ¯ ´ ³ Ë ´ µ ´ ¤³ §m´©©m´ ³ ´§³¬Å n ©´£Æ©n©´ Å ¯ ­§m´Â £´ ¥² µ ´¥Å ´ ·Ê ¶ ´ ¯¹Ê ¯· ¹¯

¤´¤´£ ² Ä£¤¯´­´¥ ¶ ¤qç² ˵ ¶ ¤q£´Å­n£ º«¤q ¯¹ Ê È ¶ à m¬¶Ê ·Ê µÅ­n ³© ³ ´§³¬ n¯ ¥² µ§µ ´ Æ£mÅ m Â¥¹¯Ê ·­Ë ¥¯ ² ²  | ´¥­§¯ §© m´ ­´ ·¬Ê m §¥n´¤ m¯Â ´ ©³ ­ ¸Ê  ´Â ¶ ©´£ ¶ ¶Â¥ ¥q ¸Ë £´©m´¯¤´ ² ¬¯ ©´£¥¯ ¥n»Æ ¬·¤ º ¯¤m´ 2PQLVFLHQFH

¯ ­§m´Â  ´¯¤´ §¯ »©m´Â ²Ã¤  ¹Ë¯ ´  ¹¯Ë ¥²Â¢ ¯¹ Ê ¯¯ Æ­£ ɧ¤Â¯´Â §¯ ¬q§ » ´¤ ¯ ³© ¯ £´­³ Ê Â | ¶ Ë È µÆ n£ µÂ | ¯´­´¥ çn© µÆ ¬¶¥¡q ­£´¤ ²Å­n­§m´ ©¤Â ¶ Å ´ §·Ë¤ ·Ê ´Â | h´¤  ¶ ©  £´ ·§Ê ²m m² í£ ³ ´§³¬ · Ê ´m  | m¯Ã§²  n´ n´ ·ÊÅ ¥n´¤ ¥¶ È Â§¤ ² ² à m »Â­£¹¯ ©  ²Â m ©m´ ·Ê ³ ´§³¬ ¶ m² ɧ¤¥n»Ã ©©m´Â n´ ·Ê n¯ µ¯²Æ¥Æ£m ¯ £´ ´ §Ã m ¸ Æ£m ¤¯£Ã ² n¯ ¯´­´¥ · Ê ³ ´§³¬ µ£´ ©´¤Å ´ §·¤Ë ² £· ÃÉ m ©· £·¶ ¶ ¯¥q Ân» ·¤© ·ÆÊ £mÆ n¥ ³ ¥´ ¸ §m­ q § ³ Ë Â£¹¯Ê ·£¶Â ¯¥q¬©¤¯´­´¥Â n´Æ É | Â¥¹Ê¯ m²¬¶ ² ©´£ ɧ¤ à ©m´¯´­´¥ ·Ê£´ ´ ³ ´§³¬Â |  ¹Ë¯£ º«¤q ­ µ ˵¤³  | §» ´¤ ¯  ´Â¯ ¯· m´ ­´ ¥n¯ ¸  »¬ n¯ ¬³ Ê Å­n  ·Ã­m Ä ² ´ )DWH m©¤ º ·© ¶  §¯ ¬q §» ´¤ ¯ ³ ´§³¬ ¸Ë £´ Ä ¤Â¯´ ¶Ë ¬m© £´ n£¥©£È ³ Å ­£n ¯ ©¶  ª« à m · ·Ë ¬m © Æ­§m Ä · £¶  ¯¥q ³ Æ Ã§n © ·Ê ¬¶ ²  ©· ·£¶Â ¯¥q ɧ¤ n¯ à n ³©Ä ¤ ´¥ µ ´ n´ £´ µ  | ¬m© Æ­§m ¯  §¯ ¬qÃ


£¹¯Ê º ·© ¶  §¯ ¬qÆ nçn© ¥´© ·¬Ë ´¤ ´ º m » ¤É ´n ¤ £´ ³ · Ê ³ ´§³¬Ã à £Â | ¬´¤ ´Ã­m ©´£Ä ¥  ¥·¤Ë © ¬·¤ n©¤ ¸ ²Â | §» ´¤¬º ¥³ ¯  · »¬ à m ÉÆ£m ¯´ ¥¯ n ´ § ¯ ´¥ ¥² µ¯³ Ä­ ­·¤Ë £ ¶ £ º«¤q ¥©£ ¸  n©¤ Æ Æ n­¥¯ ² o²  »¬¬³Ê Å­n °´Â ¬§ Ä « ³ ´§³¬ ³ · Ä « ¯  ´ ³ Ë ­ ³ ­ ´£´  ·¤© m² ³ Ê É ¯¹ n¯ ¶ ¯¤m » ³ ©´£­¶©Ã§² ©´£ ¥²­´¤ Å ¤£Ä§ º£ ·Ê§¸ ¬º  | ©§´­§´¤ ³ ­§´¤ ³§ l ³ ´§³¬ » µ ³©£´Ã mÆ©nÅ ²Â§¬´ ¯ ¤£Ä§ ¸ Ê £·¥² ³ ˵¬» ¸ ´ ¥¯ È £· n Æ£n § ¶ m´ È ¯¯ §» ¯¯ §¬² ¥³ Ê Â É£ n 粧n© à m | §Æ£n£¥· ¬ ´ ¶ ­©´ ¯¥m¯¤ Æ£n §Â­§m´ ³Ë à m ¶Ê §º£¯¤m»Å §nÈ ³© ³ ´§³¬ ³Ê ¯ ¡z »Â­£¹¯ ÉÆ£m m´ ²Â | ´¥§ Ä « ·Ê §µ ´ §µ ¯²Æ¥Â§¤ ² ² à m ËµÂ¤É ¬ ´¤ ˵ ÉÆ£m ©m £ n©¤Ã m ¥¶Ê£È ´  m´ ³Ë à ££· §Æ£n m´ ¶ ¯¤m»Â É£ n ¯ ¬ ¬³¤Â »¬ n¯ ï m©¤§» ´¤ Ä ¥ à m§¤ à m ©´£ ¥¶ çn©Æ£mÅ m ²m ¸ ãn ˵Šm¯ ² m©£ ¸ ´ à m £¹¯Ê ³ ´§³¬ ¥²­´¤ ˵ç²Ä n£ ³©§ ² ¹£Ê ˵ É §³ § ¥² ³ § Æ ¯¤m´ m´¯³ª ¥¥¤q ¬m© §Æ£n Ã·Ê m ¶Ê ¤n¯¤§ £´ Å §n£¹¯Â ´ ³Ë §m´ ¥´©Å ·Ê ´Â¯¹Ë¯££¹¯ ²Æ ©n´ §Æ£n ¬³ §£´§¶Ë£¥¬ ³ ©´£­¶©Ä­¤ É ²£·§£ ·ÊÆ£m£· ·Ê£´ ·ÊÆ

=HXV

à m ³ ³ ¶Ê Æ£n ³Ë Å­n ¯¤­m´ Æ Â ¶ ©m´Â ´ ²Â¯¹Ë¯£ Æ ¸ ¬·¤ º ¥³Ë ´ µ ´ ¯ ©m´ § Ä « ·Ê­§m´Â ¥² ´ Å­n à m ³ ´§³¬ m¯Å ¥n´¤ · Ê µ§» £´Â |  ¥¹¯Ê £¹¯ §³ Ê Ã §n ´©¡i´Æ£mÆ n£·Ã m ³Ë m² à m ´¤³ » ¬´ Å­n£·­¶ ­ ³ ­n¯¤¯¤m»Â­ ¹¯ª·¥«²¯· m´ ­´  | ´¥§ Ä « ·Ê ¥£´ ´¤Ã§² ¶ Š­§¹¯Â ¶ ¯´­´¥Ã§² ˵¥´¤§n¯£¯¤m » ¥² ¶ ³© É ¶ Æ£mÆ n ­ µ ˵¤³ ¥²Ã© ©m´­¶ n¯ Ä ²­§m § £´ ³ ¯· m´¬ ¬´¥ ¥¶ È Â§¤ ² ² ´ ·Ê | «³ ¥¶¤q ·Ê ¬¹  ¹Ë¯¬´¤£´ ´  à £Â |  ¥² ³ ¶Ì ¬·¤ n©¤

Æ n¥ ³ ´¥¤¯£¥³ ç² ©´£Æ©n©´ Å ´ ­§m´ ©¤Â £· ¯µ ´ ç² ¥¶©´¥£´ £´¤ §³ µ ³©Æ£m ¹Ê¯¬³ ¤q Ä ­ ­§¯ §© ¯¤m´ ·Ë É n¯ ¥³ § ´¥ ¥² µ ·Ê ³©Â¯ m¯Æ©n ¯¤m´ ­§· §·Ê¤ Æ£mÆ nÆ ´£¥²Â ·¤ §m² m² ´ ·Ë ¯ ´ ³ ´§³¬ ²§µ ´  ·¤©Ã§n© ¤³ µÅ­n§ » ­§´ ­§ Ä­§ ¯ ³©Â¯ §µ ´ ¯· n©¤ ©m´ ³ ©m´ ¥² »§ ¯ ³ ´§³¬£· ² ´ ¥¥£ ·Ê­£¹¯ » ¬´ ³ ³ Ë Ã m ³ ³ Ë Â | n £´ Â¥¶£Ê ´ §» ¬´© ¹¯Ê Æ Ä¯ · ·Ê ¯n ¬» ¬·¤§» ­ ¶ ´¤ ¯ ¯ Æ ³Ë ­£ Æ£m£´ ­¥¯ m² Éà m ´¤ ­ ¶  m´ ³Ë ¯ ´ ³Ë ´ ɬ·¤Å £´ ¥n¯ Æ­n §´¤Â | ­¶ Æ Â§¤ n´Å Æ©¤´ ¥ q¯¤m´ m´¤È

¬©³¬ · ²m ¯ n¯ ¥³  n´¬m » ¯§³£ q uÆ©¤´ ¥ q¯ ³ ¦«Â¥¹¯Ê §n©¤Èv ³ ¯· ¥³ Ë ² ² ¬µ­¥³ ³ ·ÂË ¥´ ²£´ » ³ Š¥¹Ê¯ ¯ 3URQRXQV ³ m¯ m²  ¥´² ¥´© ·Êçn©¤³ ¶ ­ ·Ë ¶ ¬¶ Â¥¹Ê¯ µ¬¥¥ ´£Æ©n ³ m´ n»¯m´ ¯¤m» ¯· ´ ¶ n©¤ ³ ³ ³ Ë ¯ © ¶ Ã¥ ³ m¯ ² ² Æ nà m º¥« º ¬¥¥ ´£ 3HUVRQDO 3URQRXQV  m , \RX ZH WKH\ KH VKH LW ¬¥¥ ´£ ·ÃÊ ¬ ©´£Â |  n´ ¯ 3RVVHVVLYH 3URQRXQV Æ nà m PLQH \RXUV RXUV KLV KHUV LWV WKHLUV ¬¥¥ ´£ ¯ 5HIOH[LYH 3URQRXQV  m P\VHOI \RXUVHOI KLPVHOI WKHPVHOYHV ¬¥¥ ´£ m ·Ë 'HPRQVWUDWLYH 3URQRXQV Æ nà m WKLV WKDW WKHVH WKRVH RQH RQHV ¥´© ·ÂË ¥´£´ »¬¥¥ ´£ ¥²Â¢ · Ê ¸ ³ m¯ m² ¬¥¥ ´£ µ ´£ ,QWHUURJDWLYH 3URQRXQV

 | ¬¥¥ ´£ ·ÅÊ n ³Ë µ ´£ ¸ ¥² ´ ­¥¹¯ ¥¥£ ¯ ¥²Ä¤ m² µ¬¥¥ ´£Â­§m´ · Ë ÆÉ nà m :K 4XHVWLRQ ³Ë ­§´¤ ¹¯

ZKR ZKRP ZKRVH ZKDW ZKLFK


:KR à §©m´ uÅ ¥v Å n ´£ ¸ ¥² ´ ¯ ¥²Ä¤  | Æ n ³Ë ¯ q ç² ­» q  m :KR LV WKDW ER\" Â É n» ´¤ ³Ë  | Å ¥

:KR DUH WKRVH PHQ" n» ´¤ © ³Ë  | Å ¥

:KRP à §©m´ uÅ ¥v Å n ´£ ¸ ·Ê | ¥¥£ ¯ ¥²Ä¤  m :KRP GLG \RX VKRRW" º ¤¶ Å ¥

:KRP GR \RX ORYH" º ¥³ Å ¥

:KRVH à §©m´ u ¯ Å ¥v Å n ´£ ¸  n´ ¯ ¯ ¬¶Ê ³Ë È Â m :KRVH LV WKLV ZDOOHW" Å ¥Â |  n´ ¯ ¥²Â k´¬ ´ qÅ · Ë ¥²Â k´¬ ´ qÅ ·ÂË | ¯ Å ¥

:KRVH DUH WKRVH SXSSLHV" Å ¥Â |  n´ ¯ §» ¬º ³ ­§m´ ³Ë §» ¬º ³ ­§m´ ³Ë  | ¯ Å ¥

:KDW à §©m´ u¯²Æ¥v Å n ´£ ¸ ¬¶Ê ¯ m² Ä ¤ µ­ n´ ·Ê | ¥² ´ ­¥¹¯Â | ¥¥£ ÉÆ n  m :KDW LV WKLV" ·Ê ¹¯¯²Æ¥

:KDW GLG \RX EX\" º ¹Ë¯¯²Æ¥

:KLFK à §©m´ u¬¶Ê Æ­ v u¯³ Æ­ v Å n ´£ ¸ Æ n ³Ë ¥² ´ ç² ¥¥£ m² Å n£¹Ê¯£·¬¶Ê È ³Ë ¯¤m»£´ ©m´ çn©Â¥´ n¯ ´¥¥n»©m´Â | ¬¶Ê Æ­  m :KLFK LV KHU KRXVH" n´ ¯ ­§m¯ ¹¯­§³ Æ­

:KLFK RI WKH PRELOHV GR \RX ZDQW WR EX\" Ä ¥ª³ q£¹¯ ¹¯Â ¥¹Ê¯ Æ­ ·Ê º ¯¤´ ² ¹Ë¯Â¥¹Ê¯  m ¥² µ ³ Ä ¤ ¯ ¥¥ ´ ¶ ´¥

$SULO )RROtV 'D\ ¹¯©m´Â | ©³ ­¤º ¬º ì ¥²­§´ ©³ ­ ¸ Ê Â§¤ ·Â ·¤©  | ©³ ­¤º · Ê Æ£mÆ nÆ Â ·¤Ê © Æ£mÆ n£ · ´¥Â §¶£ §¯ n©¤ n´© §´¯´­´¥¥¬Â§¶ª Æ£m£ · ´¥ ¹¯Ë ­´ ¯ ©³ £´£¯ Å­n ³ £·Ã m ´¥Ã §n ´¥¯µ ´¥­³©Â¥´²Â¤´² ³ à mÅ ¥ m¯Å ¥ ³ Ë Ã §n ç² » à §n §³ ¬ º ¬º È

µÂ ¶ $SULO )RROtV 'D\ n µÂ ¶ ¯ u©³ ³© §  ¹¯ £«´v ¯¯ ² §º£  ¥¹¯Â¯´£´ È Â ¥´² ¥²Â · ­·Ë ¤³ Ê ¥´ §¸ ¤´© ´ Æ£m ¯´ ²¬¹ ­´ n ¯ ·ÃÊ m ¯ Æ n ¸ Ê É n´ ³ · ³ ¥¥£ ´ ¶ ¯ ´¥Ä ­ ­¥¹¯ ´¥Ã §n ´¥¯µ¯¤m»Ã§n© ² ² Å ¥ ² §m¯¤Å­n ³ Æ nƧm ³ m´¤È ³ §m² ¦« · Ã·Ê ¥m­§´¤ 粡z » m´Â ¹Ê¯ ¹¯£´ ·Ê¬º É ¹¯ ´¥Â §·Ê¤ à § ¥² ¶ ¶ Å ¥²Â ª ¥³ Ê Âª¬Å d ª ·¬Ê m §Å­n Åd ­£m  §·¤Ê ´ m© ¬¶ Ë Â ¹¯ £· ´ £ Æ Â | ©³ · Ê £ ¥´ £ Â¥¹¯Ê ¯ Â¥¹¯Ê ¹¯ ¬£³¤ m¯ Æ£m£ · ´©Â ·¤£­¥¹¯¯¶  ¯¥qÂ É ©´£Â¥É©¬» ¯¤m´ z º ³ n¯£»§Â¥¹¯Ê ´¥Â §·¤Ê à § ©³ dÅ­£m ¸ à ¥m ¥² ´¤Æ n ¹Ê¯ n´Â­£¹¯  m´ §´ n» µ © £´ Æ£m¥n»Â¥¹Ê¯ à £ ´ ¬m© É ³Ë Å ­§³ ­»­§³ ´  ¥´²Æ£mÂ­É n©¤ ³ ´¥Â §·Ê¤ à § ·Ë ©  ´ ¸ ¤³ §¯ dÅ­£m ³ Å m© ©§´Â ¶£ ¹¯ ¥´©©³ · Ê £· ´ £ ¸ £«´¤ © · Ë » Â¥·¤ ©m´ )RROV © Ä m

´ ¯¹ Ê n¯­´ ·©Ê ´m Æ£m¥ n» ³ ¥³ ³© ´£¬³ £ ¸ » É § · ² ² à m ¶ Æ£m­£¹¯ ³ ¬m© Å­ m É §´¤Â | Ä m ²Ã§n© Æ£m©´m n¯¬³ ¶« ´ ³ §m´© ² ¥¶ ­¥¹¯Æ£m É ´£ ´¥  §¶£ §¯ · Ê ©³ ³ ¯¤m » ³ Â¥¹¯Ê Ä ­ §£ ­¥¹¯ ´¥Â§m § µ ¯ ·£Ë £· ´Ã mÄ ¥ÊµÄ ¥´ çn© ¸ Ê É¯´ ² ¹¯Â | n ¯ ¯ $SULO )RROtV 'D\ Æ n m ³ Â¥¶£Ê ³ Ë Ã m Å ¬£³ ¤ Ä ¥´ ´©Ä¥£³ £· ´  §¶ £ §¯ ¹Ê ¯ 7KH 6DWXUQDOLD ¸Ê ¥¥ ´ ´¬ ²Æ n¥³ ¯ º ´ Å­n§º ¸Ë £´

7KH 6DWXUQDOLD

WKH )HDVW RI )RROV µ ³©Â | ´¤ ¯  n´ ´¤ ³©Â¯ ç²Â | «³ ¥¶¤ q §¯£È

Æ n ©³ ´£ n©¤ ´ WKH )HVWXV )DWXRUXP WKH )HDVW RI )RROV Å ¤º §´ ·Ê n» §¹¯ ³Ë ¥²¬³ ² ´ ´ §¯£È ç² µ ¶ · ¥¥£ ´ ª´¬ ´ §¯£È ³ ¯ ¸Ê à m ¯ ©m´ ´ h´¤ª´¬ ³ ¥ É n¯ ¤´¤´£¬´¥ ³  ¹¯Ê ²§n£§n´ ¶ ¥¥£Â­§m´ · Ë Ã m ©m´ ´¥


§¯ ·Ë ²­£ Æ ÉÅ ª ©¥¥« ·Ê Ä m ¯ ´ ·Ë ɤ ³ £· µ ´ ç² ¶¤´¤ ¥³£ ¥´¯· £´ £´¤ · Ê µ£´ ¯ §m´Â ¹Ê¯ ¤´¤´£¯ ¶ ´¤ µÂ ¶ ¯ ©³ Ä ­ °¯ °¶ ¯ ħ ³ Ë Ã m µ ´ ¯ ª´¬ ´ ¥¶¬ q µ ´ ¯ © ¯ ¥· Æ ¸ ¶ ´ ¹ Ë n´ ¯ ¯³ ¦« ©m´ n©¤Â£¹¯ ɯ à £ *RWKDP £¹¯ ím Ä mÅ µ ´ ¸Ê à §n ¶ o¯ ³ ³Ë £¹¯  ¹Ê¯­§ ­ · ©´£ ¶ ´ ´¥ ·ÊÆ£m¤¯£Å­n «³ ¥¶¤q n´£´Å £¹¯ Å ¥ ²¯¤´ Å­n£´§m² ² Š£¹Ê¯ ´£ µ ´ ³ Ë ­´ «³ ¥¶¤Æq ­¤·¤ Æ­ ³ Ë

² n¯ §´¤Â | ¯ ¬´ ´¥ ² n´§¯ ¬³  ŭn · ²Â­É ©m´ ´¥Ä ­ §£ µ¯²Æ¥Â ·¤Ë È ³ Ë Æ£mÆ n£ · n µÂ ¶ ·Ê¬ º ¬ ´ ­£¹¯ ³ ·Ê£³  | ¯¤m» º ©³ ·Ë ­´ à m m´ ²Â ¶ ´ Ã¥ ³ ç² ©´£ ³ ¢´¤Å ¯ ¥² ´ ´ µÈ · Ê »  ¹¯Ë ·ÃÊ §²Æ£m£­· ´ Å · Ê ² m¯ n´ Æ n ¯ ´ à §n µÅ­n£ ³  | Â¥¹¯Ê § Æ¥n¬´¥² ² ²Æ n 夃 §¯  ¹¯Ë ££¹¯ ¯ n£» ¯· µ ´ Å n´ £¹¯ ·ÃÊ £n ²¥n¬» ¸ ©´ ­» ©´ ´ à m É µ¯²Æ¥Æ£mÆ n

´¥ §¯ $SULO )RROtV 'D\ Å ¥²Â ª m´ È ¥³ Ê Âª¬Ã§²¯¶ ´§· · Ê » ¯µ ² » Â¥·¤ ©m´ u)LVK RI $SULOv  ¥´² m©  ¹¯ £«´¤ §» §´ ²Â ¶Ê ¡z ¯¯ ´ Æ m çn© É ²Ä ³ ¯´ Æ n m´¤È ­£¹¯ Ä m ·ÊÄ ­§¯ Æ n m´¤È Å ©³ ·Ë ¬ ɯ ç q  §¶£ §¯ ³ ©³ Ä ¤©³ ·Ê ²Â¥·¤ ©m´ u7DLO\ 'D\v Ä ¤ ²Â n ´¥Ã §n  ·Ê¤© ³ ³Ë n´¤Ä ¤Â ´² >7DLO\ £´ ´ µ©m´ WDLO ­´ ¸Ê  | ¬Ã§ à §©m´ u n v@ ©m´ ³ ©m´ ´¥Â ·¤ uNLFN PHv  ² ³ · Æ Ã ²­§³ ­¥¹¯ n  ¹Ê¯ É£· n µÂ ¶ £´ ´ ¶ ¥¥£Å ©³ ·Ë ¬Â ç²Â£É ¶Ä §¯ ³ Å ©³ · Ê ³ ©´ £ Â¥·¤ ©m´ uWKH )HDVW RI WKH +RO\ ,QQRFHQWVv à m ¶£Â | ©³ ¥µ§¸ ¸ Â É n¯¤ n» ¥¶¬º ¶Î ·Ê¬·¤ ·©¶ Æ £´ £´¤ ´ ´¥ ´£§n´ ´£§m´ ¥²Â¤ » ¥¶¬ q ³Ë à m¤³  | ´¥ ¯ «³ ¥¶¤q°¥¯ à m m¯£´Â §·Ê¤ ´ ©³ ¬º ª¥n´Æ  | ©³ ·Ê n» ²¯µ ³ n©¤ ©´£¬ º ¬ ´

·Ê¬º ¯ ´¥¯µ¤¯ ¤·Ê¤£Ã§²¤¯ äm Â©É Æ q KWWS ZZZ PXVHXPRIKRD[HV FRP Æ n ³ ¯³ ³ ·¬Ê º ¯ ´¥¯µÃ­§ Å ©³ $SULO )RROtV 'D\ Æ©n ³Ë n´ ¹¯ n´ ·¬Ê ¥n´ ¬¥¥ q¬ º È ¯µ ³ ­ ³ È Ã m Æ£m£ · «¶ £·¢¤³ ç² » ¯µ ɬ º ¬ ´ ç² n´ ·ÆÊ £m¬¥n´ ¬¥¥ q à ·Ê Æ£m¯¤´ µ » ¯µ ɬ·¤¯´¥£ q ³  | à ¥´Â§¹¯ £´Å­n » n´ §² Â¥¹Ê¯ §¯ ¶ ´¥ ´ ³ »Â¯ ² ² ©m´Ã m§²Â¥¹¯Ê ¹¯Â | ¬º ¤¯ ¬µ­¥³ à m§² n´ ­¥¹¯Â §m´¬µ­¥³ º çn© n´¯¤´ ²¥n» ¥¹¯Ê ¯¹ Ê È É §¶  n´ Æ »Æ n ·Ê KWWS ZZZ PXVHXPRIKRD[HV FRP KRD[ DSULOIRRO LQGH[ m²


Ä ¤ ¯ ¥¥ ´ ¶ ´¥

¯§³£ q Â·Ë c į ´¬Å­n ¹¯Ê È ·£Ê · z ­´ ³ n¯ Å ­¥¹¯£· n¯¬ ¬³¤Â ·¤Ê © ³ ¢´«´¯³ ¦« ¬´£´¥ ¬m µ ´£Â n´£´Æ n ³Ë ´ ­£´¤ ·Ê¬µ ³ ¶£ q¯ɣƯ¯¬ ¯¤ ¥²¥´£ ·Ê ¯¤ Ä ³¤ µÂ¥¶ ¥²¥´£ ·Ê à © ´ Ä ´  ¤´ ´©´ ¥º  ± ç² ´ ¯·Â£§q LJHWHQJOLVK#KRWPDLO FRP µ ´£ ¯ Å ¥Ä Å Ä p Â¥´ ² µ£´ ¯ § ¯§³£ q ¯ ´ ²Æ n ©´£¥n»Â ¶Ê££´ ¸Ë çn© Â¥´¤³ £· ¯ µ ³§Â§É È n¯¤È £¯ Å­n  ¹Ê¯ ¯ à ©´£ ¤´¤´£ Å ´¥Å h­´ ©´£¥n»  | Ä ³Ë ·Ê¬¯ ¯· n©¤

,tP JRQQD ¬µ­¥³ Å ³ · Ë Â¥´ ²£´Æ n¯ n¯ Å ¯ n¯ ©³¤ µÆ£ ³ Ë ­§´¤Å­n­´¤¯¸ ¯³ ¡e ¡z ¬·¤ · n¯ È Æ­ £· z ­´­ ³ ¯ Ä ¤Â ´²¯¤m´ ¤¶Ê z ­´¥² ³ ´ ¶¯¤m´ ¢´«´¯³ ¦«Ã§n©§² É Â ·¤ £´ ·Ê ·ÊÆ n º Â¥¹Ê¯ ¯¤m´£´ ¤¹£ ³ q É ¯Ã§n© n¯ ²Æ n ³Ë ©´£¥n»Æ n ³Ë ¯ §¯ Å Å­n­´¤Â­ ´Â£¹Ê¯ ¥´ª ´ z ­´ ¬µ­¥³ ³ ·Ë£· n¯ ´¤ ­ ¸Ê Å n ´£¬££º ¶©m´ ¬£ ´¤ ´££´©m´ 4 ·Ê ¥³ £ n¯ Å £´ §¤ ¹¯ ¯ ·Ë £ µ§³ e ¡z  § ¥³Ê £¥n»¬¸ ©m´ µÆ£Â ´Å n¢´«´Ã § È Æ£m Â­É Â­£¹¯ ·Ê ¥»¬¯ §¤ ¥²Ä¤ ·Ê ¯ m¯¤È  m ,tP JRQQD µ £Â¯p¯Â§¤ m©¤¯ ¶ ´¤ · ¥³ ·Ê $ įn© n¯ ¯p¤ z ­´ ·£Ë ³ ¯o » È ²Æ£m£ · ¯´§²¬ ¬´¥ n¯ ´ µÈ · Ê ²¥m´¤£ q h´ ³¤ q ´Å­n¬©m´ ² · µ©m´ ,tP JRQQD £³ ¤m¯£´ ´ , DP JRLQJ WR n º È Æ­£ Å mçn©£³ ¹¯ Ä ¥ ¬¥n´ ¥²Ä¤ )XWXUH WHQVH à ­ ¸Ê ³Ê ¯ Ä ¥ ¬¥n´ , DP +H 6KH LW LV JRLQJ WR :H \RX 7KH\ DUH

VOHHS GULQN ZDWFK

JRLQJ WR Y ­£´¤ ©´£©m´ ² ¥² µ¬¶Ê Å ¬¶Ê ­ ¸Ê ·ÊÆ n ³ ¬¶ Å ­¥¹¯ ³Ë Å Æ©n ²¤ ³©¯¤m´ Å­n » ² ,tP JRLQJ WR EX\ WKDW ERRN WRPRUURZ ³ ³Ë Å ² ¹Ë¯­ ³ ¬¹¯Â§m£ ³Ë ¥mº ·Ë +HtV QRW JRLQJ WR KDYH EUHDNIDVW WKLV PRUQLQJ  ´ ³Ë Å ²Æ£m ¶ ¯´­´¥Â n´ Å ¥ · Â·Ê ¥´Ã mÅ ©m´ ²£·¬ ¶Ê Å ¬¶ Ê ­ ¸ Ê Â ¶ ¸ Ë Å Â©§´ n´ ­ n´ ¯ ´ Â¥´ ɬ´£´¥ Å n JRLQJ WR Æ n­£¹¯ ³  m /RRN DW WKH VN\ ,WtV JRLQJ WR UDLQ » ¯n ¡i´ ¶ n¯ à mÈ Â§¤ 2K QR ,WtV RtFORFN DQG ,tP QRW UHDG\ ,tP JRLQJ WR EH ODWH én · Ê Ä£ çn© à m ³ ¤³ Æ£m ¥n¯£Â§¤ ³ n¯ ¬´¤Ã mÈ ³ ³Ë  ¹Ë¯Â § ·Ê n¯  ¯£´£³ É | ¥²Ä¤ ·Êì )XWXUH WHQVH ­£¹¯ ¯¤m´ ·Ê ·Ê ¬©¤¯º ¬m´­q¯ ¶ ´¤ £´Ã§n© n´ n à m n¯ ¬ ¬³¤¯· §m²¬¶©m´ µÆ£­ n´ ´£³ ¸ Æ£m­£¹¯ ³ µ ¯ m´¤È É ¹¯ ³Ë JRLQJ WR ç² JRQQD ¹¯ µÂ ·¤© ³ Æ Â m n´Â¥´ » ©m´แนะนำหนังสือใหม MISBook

ษ ศ เ ิ พ ราคา .หนังสือ + MP3 ออกเสียงโดยเจาของภาษา

169

เเพพียียงง