นิตยสาร I Get English เล่ม 54

Page 1

ปท่ี 7 ฉบับที่ 54 : 1- 28 กุมภาพันธ 2556

ISSUE #

54

ว�ธอิ� ในช

อินเทรนด อินเตอร อินเนอร ให เหมือนฝรัง่ เป ะ!

นั กบั ย ข ม า ว ค “ ม ความพกุ ยอายยา งาได เอาชนะทเฉพาะ โดย

า การเรย� นภาษ ”

พ�ชญทั ฬห จั นทร พุฒ แอบส อง

แฟชัน่ นอกรันเวย ราคา 30 บาท

ของคนอังกฤษ

แอนดรูว บิก๊ ส : ทำไงดี???เมือ ่

Tense ทำเคร�ยด! คร�สโตเฟอร ไรท :

ประมวลศัพท เกีย่ วกับความรัก สเป กหนุม - จ�บกัน - ข�ห้ ลี

ครูเคท :

ความแตกต างของ

 suggest  advice  introduce

“อนุมลู อิสระ” ตัวการความชรา

ให กำลังใจ

ประโยค

คนเพิง่ อกหัก

IS S N 1905- 6524

พาเทีย่ วบรูไน

เพือ่ นบ านของเราใน ASEAN

9

771905

652403

8

I Get English นิตยสารเพ�อการเริ่ มตนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับทุกคน l ปที่ 7 l ฉบับที่ 54 : 1 - 28 กุมภาพันธ 2556

เตร�ยมพร อมเข าสู ประชาคมอาเซียน กับ I Get English

www.igetenglish.com

1 3 0 2 0 1

30.00 B.


Editorial Team เจ้าของ : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส ที่ปรึกษา : รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ บรรณาธิการบริหาร : ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ บรรณาธิการ : สุธิดา วิมุตติโกศล ผู้ช่วยบรรณาธิการ : ดุจเดือน กลั่นคูวัด ประสานงานกองบรรณาธิการ : ปวีณา ไตรเวทย์ ที่ปรึกษาด้านภาษา : Donald L. Sena กองบรรณาธิการ : วรวุฒิ ตัถย์วิสุทธิ์

วีริยา แผ่นสุวรรณ | ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล อารดา กันทะหงษ์ | วนนิตย์ วิมุตติสุข รังสิมา ตันสกุล | ศิริพร วิจิตรธรรมรส ยุทธนา อัศวเจษฎากุล | วิกันดา พินทุวชิราภรณ์ ศิลปกรรม : ภรณีย์ สนองผัน | นริศรา ช่อสลิด พิสูจน์อักษร : บุษกร กู้หลี | วารีรัตน์ แตงภู่ ประไพ ภูงามเชิง | ชนาภัทร พรายมี การตลาด : วราลี สิทธิจินดาวงศ์ ฝ่ายสมาชิก : วันศิริ ทองใบ ประชาสัมพันธ์ : มยุรี ศรีมังคละ พรีเพรส : เพียงพิศ อิ่นแก้ว | ณัฐพงษ์ พยัคคง กฤติญาดา จันทร์วงษ์ แยกสี : MIS พิมพ์ที่ : พิมพ์ดี ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา : เสริม พูนพนิช จัดจ�ำหน่ายโดย : บริษัท เวิลด์ ออฟ ดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด ส�ำนักงานนิตยสาร : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส จ�ำกัด 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34) ถนนสาธุประดิษฐ์ เขตบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0-2294-8777 (กองบรรณาธิการ) 0-2294-8777 ต่อ 111 (ฝ่ายสมาชิก) โทรสาร : 0-2294-8777 ติดต่อโฆษณา : PS Add One Co., Ltd. ศิริวัลย์ สงวนประสิทธิ์ : โทร 08-1815-3107 รัชนีวรรณ แซ่ตัน : โทร 08-1625-4252, 08-6355-7243 มุกดา พรหมเต็ม : โทร 08-3015-1188 ทีมงาน I Get English ต้องการรับฟังความคิดเห็น ของผู้อ่าน ท่านสามารถส่งความเห็น ติ-ชม ได้ที่

iGetEnglish@hotmail.com และ www.facebook.com/iGetEnglish www.iGetEnglish.com

iGetEnglish@hotmail.com (ติดต่อกองบรรณาธิการ) MISbook@live.com (สั่งซื้อนิตยสาร)

Editor’s Talk

สวัสดีต้อนรับเดือนแห่งความรักค่ะ บรรยากาศของนิตยสารฉบับนี้ อบอวลไปด้วยความรักสม เป็นฉบับเดือนกุมภาพันธ์ แต่ I Get English ซะอย่าง จะให้น�ำ เสนอแต่ด้านที่สวยงามสุขสันต์เหมือนนิทานก่อนนอนได้ยังไง ใช่ไหมคะ แน่นอนว่าเรามีมุมมองความรักหลากหลายด้าน พร้ อ มกั บ ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ การใช้ ภ าษาอั ง กฤษหลากหลาย สถานการณ์มาฝากแฟนๆ เริ่มจากคอลัมน์ Speak It Wright ของคุณคริสโตเฟอร์ขวัญใจเด็กแนว ซึ่งนอกจากจะมาร่าย ค�ำศัพท์และบทสนทนาเก๋ๆ เกี่ยวกับความรักตามสไตล์ถนัด แล้ว ยังสอนให้เรารู้จักกับความสูญเสียและการพลัดพราก ซึ่งเป็นความจริงของทุกความสัมพันธ์ที่เราไม่อาจปฏิเสธได้ เพราะว่าฉบับนี้จะเป็นฉบับสุดท้ายของคอลัมน์นี้แล้วค่ะ (T_T) อย่างไรก็ตาม คุณคริสก็ยงั ไม่ถงึ กับจากพวกเราไปซะทีเดียวค่ะ เพราะเขาสัญญาว่าจะมาเยี่ยมเยียนนิตยสารของเราได้เสมอ หากคุณผู้อ่านต้องการ ^^ ส�ำหรับคอลัมน์ ศัพท์ (น่า) สน คุณวรวุฒิก็ได้น�ำค�ำ ง่ายๆ ที่ทุกคนรู้จักกันดีอย่าง “love” มาแตกหน่อต่อยอด เป็นสถานการณ์และการใช้มากมาย ใครอยากจ�ำไปใช้ให้ทัน กับเดือนแห่งความรักก็ต้องรีบเปิดไปดูนะคะ ส่วนคอลัมน์ ติดปากติดใจนัน้ มาแบบมืดหม่นหน่อย แต่รบั รองว่ามีประโยชน์ แน่ๆ เพราะเป็นรูปประโยคติดปากทีเ่ อาไว้ใช้ปลอบใจคนอกหัก สถานการณ์นี้ใครๆ ก็ต้องเคยเจอ ถ้าอยากประสบความส�ำเร็จ ในฐานะนักปลอบมืออาชีพ (หรือในวันหนึ่งอาจต้องปลอบ ตัวเอง) ห้ามพลาดคอลัมน์นี้เด็ดขาดค่ะ มาว่ากันถึงปกของเรากันบ้าง ฉบับนี้เรามีน้องไบรท์พิชญทัฬห์ จันทร์พุฒ พิธีกรสาวจากรายการเรื่องเล่าเช้านี้ ที่ เหมาะสมมากจะเป็นหน้าปกฉบับเดือนแห่งความรัก เพราะ สวยน่ารัก แถม Bright ทั้งหน้าตาและสมอง น้องไบรท์มา นั่งคุยกับเราถึงเรื่องการเรียนภาษาซึ่งเธอได้พิสูจน์ด้วยตนเอง แล้วว่า ความขยันและความพยายามช่วยให้ประสบความส�ำเร็จ ได้ ไปติดตามอ่านกันได้ที่หน้า 28 ค่ะ แล้วพบกันใหม่ในเดือนมีนาคม บรรณาธิการ หากมีการเปลีย่ นแปลงราคานิตยสาร ทางส�ำนักพิมพ์ขอสงวนสิทธิ์ ปรับจ�ำนวน เล่มของนิตยสารตามยอดเงินค่าสมาชิก คงเหลือของท่าน


E T N N TS O C

ISSUE #54

Let’s read & write! สนุกกับการอ่านและเขียน

Shall we talk? เสริมทักษะ ฟัง-พูด

4 พูดภาษาอังกฤษนอกต�ำรา : Tense over tenses 16 A Trip to the World : ท่องเที่ยวประเทศบรูไน 8 คุยกับครูเคท : suggest - advice - introduce (Brunei) ต่างกันอย่างไร 22 Science Zone : Free Radicals: Fighting the 12 Speak It Wright : ประมวลศัพท์เกี่ยวกับความรัก Battle from Within สารอนุมูลอิสระ: สู้สงครามจากภายใน 60 Reading Guide : The Awakening by Kate 24 ศัพท์ (น่า) สน : Love 50 ติดปากติดใจ : ประโยคส�ำหรับมอบรักและก�ำลังใจ Chopin ให้คน (เพิ่ง) โสด

54 ฝรั่งพูดคนไทยงง : go bananas

I จัGET Focus บตาเรื่องเด่น 26 Cooking for Fun : Hot Ginger Tea 28 Interview : ไบรท์-พิชญทัฬห์ จันทร์พุฒ

“ความขยันกับความพยายามเอาชนะทุกอย่างได้ โดยเฉพาะการเรียนภาษา” 33 Photo-Oh My! : ภาพถ่ายสุดประทับใจของคุณ

48 กิจกรรม My New Year’s Resolution : ประกาศผลผู้ได้รางวัลจากกิจกรรม

Reading Gym

เพิ่มพลังทักษะการอ่าน ด้วยข่าวจาก AFP Relaxnews

65

I GET Tutor เตรียมสอบ, พัฒนาความรู้พื้นฐาน 36 Confusing Words : อิน อินเทรนด์ อินเตอร์

อินเนอร์ จะใช้อย่างไรให้เป็นภาษาอังกฤษจริงๆ 39 Word Power : suffix “-ward/wards” 40 Teacher’s Corner : ก�ำลังใจ (support) ให้นักเรียน 61 คลังค�ำ : เหมาะสม

Food forอาหารสมอง Thought 34 Sing from Soul : Theoretical Love Yannick Bovy

43 Moving Movie : The Amazing Spider-Man 56 iDiary : Fashion Exposed! แอบส่องแฟชั่น นอกรันเวย์อังกฤษ ตอนที่ 1


บรูไน

ASEAN

กัมพูชา อินโดนีเซีย

ลาว

มาเลเซีย

พมา

ฟลป ิ ปนส

สิงคโปร

ไทย

เวียดนาม

ÁÒàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁà¾×èÍࢌÒÊÙ‹ »ÃЪҤÁÍÒà«Õ¹¡Ñ¹à¶ÍÐ! อินโดนีเซีย

มาเลเซีย

สิงคโปร

บรูไน

ิ ปนส ฟลป

เวียดนาม

ลาว

พมา

¹ Â Õ « à Ò Í ´ Ô ª Œ Å ¡ ʹء¤Ô´ ã ¹áÅлÃÐà·ÈÊÁÒªÔ¡

กัมพูชา

ÃͺÃÙŒàÊù×èÍØ¡§ÍÊÒ¹à«Ò¹ÕÂ仡Ѻ¡Ô¨¡ÃÃÁàÊÃÔÁ·Ñ¡ÉÐ § ¾ÃŒÍÁ Õ¹ÃÙŒ·ÕèÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº¡Ò÷ӧҹ¢Í§ÊÁÍ ¡ÒÃàà ( )

ÁãËÒ¡Œ ¾ÒŒ ²ÑÇ乡ÒÅÈÊ¡Ñ èÍÙ ÂÒÀàÒ«¾Âբ͹§à´¡ç ä·Â ¡¹Ñ à¶ÍÐ !

ŒÒǷѹÍÒà«Õ¹ ¡ ÃÇÁ·Ø¡àÃ×èͧà¡ÕèÂǡѺÍÒà«Õ¹·Õ褹ä·ÂµŒÍ§ÃÙŒ!

ง ว

ѺÍÒà«ÕÂ

×èͧà¡ÕèÂÇ¡

ÃÇÁ·Ø¡àÃ

ปกแข็ง

ครบทก� เร �นเลม เด อ� ยี

µŒÍ§ÃÙŒ! ¹·Õ褹ä·Â

Learning

Barcode: 1294877731825 ÃÒ¤Ò 79.-

¾àÔ ÈÉ 79.-

G INg RNin EArn Lea ASseEDd Ba n- # aiIN BrRA #

BBL

¾ÃŒÍÁà©Å·ŒÒÂàÅ‹Á!

Brain-Based

ÃÒ Ò

à¹×éÍËÒ¤Ãͺ¤ÅØÁ 10 »ÃÐà·ÈÊÁÒªÔ¡ÍÒà«Õ¹

㪌໚¹¢ŒÍÁÙÅ͌ҧÍÔ§ÊÓËÃѺ¹Ñ¡àÃÕ¹ ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ ¤ÃÙÍÒ¨Òàà¼Âá¾Ã‹»ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ ãËŒ¤¹ä·ÂàµÃÕÂÁµÑÇà¾×èÍࢌÒÊÙ‹

10สมาชปิกรอา�เซเทียน

»ÃЪҤÁÍÒà«Õ¹ àÊÃÔÁ IQ áÅФÇÒÁÃÙŒÃͺµÑÇ ¾ ÃÒ ³ÀÒ Ò

พร�อมนกนั เ�อ��  ¤ÃÙÍÒ¨Òà ี à«Õ¹ ี มความ อาเซย มาเ�รา� ย ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ ×èÍࢌÒÊÙ‹ »ÃЪҤÁÍÒ  ร�ชาคม สูป ¹Ñ¡àÃÕ¹ � เ� ÊÓËÃѺ ·ÂàµÃÕÂÁµÑÇྠเพอ ÁÙÅ͌ҧÍÔ§ ¹ä 㪌໚¹¢ŒÍ ªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ ãËŒ¤ ÃÐ à¼Âá¾Ã‹» ФÇÒÁÃÙŒÃͺµÑÇ áÅ àÊÃÔÁ IQ ิ ปนส ฟลป ปร ี สิงคโ เซย ซีย มาเล อินโดนีเ ไทย

บรไู น

เวียดนาม

É ¾àÔ È

ijĕยี ęĬ งþ เพ

˹§Ñ ÊÍ× Ø

ไทย

1 69-.

ลาว

พมา

Barcode: 9786165273824 ÃÒ¤Ò 169.-

กัมพูชา

“˹Öè§ÇÔÊÑ·Ñȹ ˹Öè§ÍѵÅѡɳ ˹Ö觻ÃЪҤÁ” One Vision, One Identity, One Community

พบกับหนังสือคุณภาพ

กวา 600 รายการ ที่ www.MISbook.com

Call Center 0-2294-8777


S

hall พูดภาษาอังกฤษนอกตำ�รา we ภาษาอังกฤษนอกกรอบ talk? เรื่อง แอนดรูว์ บิ๊กส์

over ค�ำว่า tense มี 2 ความหมายหลักในภาษา อังกฤษ อันแรกในเชิงไวยากรณ์คือ “กาล” เช่น Present Tense, Past Tense, Future Tense ฯลฯ ซึ่งผมเชื่อว่า คุณรู้อยู่แล้วว่าภาษาอังกฤษมีทั้งหมด 12 tense ถ้าไม่ นับพวก conditionals อีกความหมายหนึ่งของ tense คือ เมื่อเป็นค�ำ คุณศัพท์จะแปลว่า “ตึงเครียด” เช่น I was tense before my test. (ผมรู้สึกตึงเครียดก่อนสอบ) ผมเชือ่ ว่าคนไทยส่วนใหญ่แยกสองความหมายนี้ ไม่ออก เพราะการเรียน tense ภาษาอังกฤษท�ำให้รู้สึก ตึงเครียด หรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่า Tenses make me tense! วันนี้ประเด็นของเราคือ tense ในความหมาย “ไวยากรณ์” 4 | I Get English


S

hall คุยกับครูเคท we งกฤษ talk? ไขปัเรื่อญง หาภาษาอั ดร.เนตรปรียา มุสิกไชย ชุมไชโย

suggest aindtrvoicduece ต่างกันอย่างไร ฉบั บ นี้ มี คุ ณ ผู ้ อ ่ า นถาม มาว่ า “ค� ำ ว่ า suggest, advice, introduce ต่างกันอย่างไร” ความจริง ค�ำว่า suggest และ advice นั้นหมายถึง “แนะน�ำ” เหมือนกัน คนไทยส่วนใหญ่ คุ้นเคยกับความหมายดี แต่อาจจะไม่เข้าใจว่ามัน ต่างกันอย่างไร

8 | I Get English


S

hall Speak It Wright we ภาษาอังกฤษแค่คริสก็มันส์แล้ว talk? เรื่อง คริสโตเฟอร์ ไรท์

ว่า ซิงเงอร์ ที่แปลว่า “นักร้อง” ผิดเป็น “ซิงเกอร์” บางทีเวลาฝรั่งมาถามว่า Are you single? เราก็อาจจะไปตอบเหมือน ลูกศิษย์ผมคนหนึง่ ทีเ่ มืองนอกว่า No, I’m a student not a singer! (แต่ออกเสียง ผิดว่า ซิงเกอร์) เข้าใจภาษาอังกฤษผิดและ ออกเสียงผิดก็เลยอดได้กนิ ฝรัง่ เลย หรือจะ เป็นเหมือนสาวไทยท่านหนึง่ ทีฝ่ รัง่ ถามว่า Are you married? (แต่งงานแล้วหรือ ยัง) แต่สาวไทยไปตอบว่า No, I’m not Mary, my name is Jenny!! ซะอย่างนั้น พอเราโสด เราก็จะเริม่ จากมี “สเป็ก” ของตัวเองซึง่ ค�ำนีค้ นไทยเราเอามาจากค�ำว่า spec ค�ำสั้นของค�ำว่า specification ที่ แปลว่า “ลักษณะเฉพาะของเครื่องหรือ อุปกรณ์” แต่ฝรั่งเขาเอาไว้ใช้กับสิ่งของ ไม่ใช่คน หมายความว่าเราชาวไทยชอบ หุ่นยนต์กันแทนหรือไงคร้าบ ถ้าไปพูดว่า What is your spec? หรือ You’re not

ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับความรัก

ผ่านปีใหม่ไปแล้วก็มาถึงเดือนที่ 2 ของปี the second month of the year ซึ่งถือเป็นเดือนแห่ง ความรัก ดังนัน้ วันนีเ้ รามาพูดถึงภาษาอังกฤษเกีย่ วกับ ความรักกันดีกว่าครับ ความรักจะเริ่มต้นตอนที่เรา นั้นโสด หรือ single ซึ่งจะออกเสียงว่า “ซิงเกิล” แต่เพราะบ้านเราชอบออกเสียงค�ำว่า singer อ่าน 12 | I Get English

my spec. ฝรัง่ อาจจะงงเพราะเราต้องใช้คำ� ว่า type (ประเภท) เช่น What type of girl do you like? คุณชอบสาวแบบไหน หรือทีผ่ มเคยโดนสาวฝรัง่ พูดแบบเจ็บจีด๊ ๆ คือ You’re nice and good-looking (สมัยนั้น!!) but you’re not my type!!


L

et’s A Trip to the World read & ท่องโลกไปกับ I Get English write! เรื่อง ณัฐวรรธน์

ASEAN Cultural Tours Series ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

#5

asean

Brunei ประเทศบรูไน

16 | I Get English


When it comes to Borneo, an

island southeast of Thailand, what springs to mind? Geographically, this third largest island in the world is the location of our three neighboring countries. The area throughout the Island’s south and central region (around 73% of the total area) belongs to Indonesia. The remaining approximately 26% is East Malaysia, and the other 1% in the north is our country of destination in this issue: Brunei. เมื่อพูดถึงเกาะบอร์เนียวซึ่งอยู่ทางตะวันออก เฉียงใต้ของไทยเรา คุณจะนึกถึงอะไรบ้างครับ ในทาง ภูมศิ าสตร์แล้ว เกาะขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลกแห่งนี้ เป็นที่ตั้งของประเทศเพื่อนบ้านของเราถึง 3 ประเทศ โดยจากทางใต้ไล่ขึ้นมาถึงตอนกลาง (ประมาณร้อยละ 73 ของพื้นที่ทั้งหมด) เป็นของอินโดนีเซีย พื้นที่ ทีเ่ หลืออีกประมาณร้อยละ 26 คือมาเลเซียฝัง่ ตะวันออก และทางตอนเหนืออีกร้อยละ 1 เป็นของประเทศที่เป็น จุดหมายปลายทางของเราในฉบับนี้ นัน่ ก็คอื บรูไน ครับ I Get English| 17


I

GET Interview เรื่อง ดุจเดือน กลั่นคูวัด Focus ภาพ นริศรา ช่อสลิด

ไบรท์ -พิชญทัฬห์ จันทร์พุฒ “ความขยันกับ ความพยายาม เอาชนะทุกอย่างได้ โดยเฉพาะ การเรียนภาษา”

28 | I Get English


ฉบับนี้ I Get English อาสาพาคุณไปพูดคุยกับพิธีกรคนเก่งขวัญใจ คอข่าว “ไบรท์-พิชญทัฬห์ จันทร์พุฒ” หรือที่หลายคนเรียกติดปากว่า “น้องไบรท์” ตามค�ำเรียกขานอย่างเอ็นดูของ “สรยุทธ สุทัศนะจินดา” พิธีกรรุ่นพี่จากรายการ “เรื่องเล่าเช้านี้” รายการข่าวยามเช้าที่เรียกได้ว่า ฮิตที่สุดแห่งยุครายการหนึ่ง ไบรท์เรียนชัน้ ประถมศึกษาทีโ่ รงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ชัน้ มัธยมศึกษา เรียนทีโ่ รงเรียนสตรีสมุทรปราการ จากนัน้ เรียนปริญญาตรีทคี่ ณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอกภาษาสเปน จบแล้วเรียนปริญญาโททีส่ ถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) คณะภาษาและการสือ่ สาร (Language and Communication)

ณ วันนี้ ไบรท์คือผู้ประกาศข่าวที่ประสบความส�ำเร็จ แต่เชื่อไหมว่าความฝันในวัยเด็ก ของไบรท์คือการเป็นคุณหมอ

“ตอนมัธยมเรียนสายวิทย์-คณิต ความ ตัง้ ใจแรกคิดว่าอยากเป็นหมอ พอขึน้ ม.4 ก็ตงั้ ใจ ไว้ว่าถ้าไม่ได้เป็นหมอก็จะเป็นหมอฟัน เภสัชกร แล้ววันหนึง่ ความจริงก็เปิดเผยว่าเราอาจจะไม่ได้ ชอบสายนี้ ตอนที่อยู่ ม.4 ใครที่อยากเป็นหมอ จะต้องไปผ่านการฝึกงานที่โรงพยาบาล ไบรท์ก็ ไปฝึกงานกับเพือ่ น แต่ละคนจะมีโปรแกรมว่าต้อง ไปฝึกอะไรบ้าง ปรากฏว่าตารางวันแรกของไบรท์ คือตอนเช้าเข้าห้องฉุกเฉิน ตอนบ่ายเข้าห้องผ่าตัด ในขณะทีเ่ พือ่ นๆ เริม่ ต้นจากแผนกโภชนาการไป ฝึกพับผ้าก่อน แล้วเช้าวันจันทร์หลังจากทีห่ อ้ งผ่าตัด หยุดในวันเสาร์-อาทิตย์ ท�ำให้มกี ารผ่าตัดตัง้ สอง สามครัง้ เราเห็นแล้วก็สลดและหดหูใ่ จมาก จ�ำได้ ว่ามีผชู้ ายคนหนึง่ ผ่าหลังแล้วเราเห็นซีโ่ ครงเขาเลย เราต้องไปช่วยเข็นคนไข้ที่สลบ เรากลัวว่าถ้าเขา

ลุกขึน้ มาจะท�ำอย่างไร บางทีคนไข้อาเจียนก็ตอ้ ง ไปช่วยพี่พยาบาลดูแล กลับมาก็ไปบอกแม่ว่าคง เป็นหมอไม่ได้แล้ว แต่ไม่ได้บอกเพือ่ น ถึงจะกลัว แต่ก็ไปฝึกต่อจนจบคอร์สนะคะเพราะกลัวเสีย ฟอร์ม (หัวเราะ) อาจจะเป็นเพราะตอนนั้นเป็น เด็กเกินไปด้วยท�ำให้รู้สึกแบบนั้น “ไบรท์เลยเริม่ คิดทีจ่ ะเปลีย่ นแนวคิด ตอน นั้นการเอ็นทรานซ์เป็นการสอบ 2 ครั้งแล้วเลือก คะแนนครั้งที่ดีที่สุด ครั้งแรกยังสอบวิชาส�ำหรับ สายวิทย์อยูเ่ ลย ก็เริม่ มองเห็นว่าคะแนนทางภาษา ของเราโดดเด่นขึ้นมา พอครั้งที่สองก็ปรึกษาคุณ แม่ ซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่มากส�ำหรับครอบครัว เพราะคุณพ่ออยากให้เรียนสายวิทย์ คราวนี้ก็ เลือกสอบเฉพาะวิชาส�ำหรับสายศิลป์ แล้วก็ไป เรียนพิเศษวิชาภาษาอังกฤษกับสังคมค่ะ” I Get English| 29


I

Words GET Confusing ใช้ผิดประจำ� คำ�ไหนดีนะ Tutor เรื่อง ยุทธนา อัศวเจษฎากุล

อิน อินเทรนด์ อินเตอร์ อินเนอร์ ใช้อย่างไรให้เป็นภาษา อังกฤษจริงๆ

ยุคนี้สมัยนี้ เราคนไทยต่างพูดไทยค�ำอังกฤษค�ำกันอยู่ตลอดเวลาอย่างไม่รู้ตัว เช่น เรา ให้อินพุทดีๆ กับเพื่อน เพลงนี้อินโทรเพราะ จบแล้วต้องอินเทิร์นก่อน เมื่อกี้ก�ำลังถ่ายรูปลง อินสตาแกรม และอื่นๆ อีกมากมาย แต่บางครั้งการพูดแบบทับศัพท์ไทยค�ำอังกฤษค�ำ หาก ย้อนกลับไปเป็นภาษาอังกฤษทุกค�ำ ก็น่าสงสัยอยู่เหมือนกันนะครับว่า จะต้องพูดอย่างไรให้ สื่อสารได้รู้เรื่องเต็มปากเต็มค�ำ เช่น

อิน

อิน เป็นค�ำสแลงที่ได้ยินกันมานาน ดูมี ความหมายได้หลายรูปแบบ เช่น 1. ต้องใส่เสื้อตัวนี้สิ ถึงจะอิน 2. เพลงนี้ก�ำลังอินเลยนะตอนนี้ อิน หมายถึง มาแรง อยู่ในกระแส เป็น ที่นิยม 3. ฟังเพลงนี้แล้วอินสุด ๆ 4. เรื่องมันเศร้า แต่พิธีกรไม่อินกับบทเลย 36 | I Get English

อิน หมายถึง เข้าถึง เข้าใจ อิน เป็นค�ำทีน่ ยิ มพูดกันแบบค�ำเดียวโดดๆ ใน ภาษาไทย แต่ในภาษาอังกฤษ อาจจะต้องพิจารณา กันเป็นประเด็นๆ ไป เช่น 1. ต้องใส่เสื้อตัวนี้สิ ถึงจะอิน - Put this blouse on if you want to be “in.” โดยเน้นค�ำว่า in เพื่อให้เข้าใจได้ว่าหมายถึง in style/in fashion/in season และอื่นๆ หรือ Put this blouse on if you want to be in style. เติม style เป็น in style ไปเลย เพื่อความชัดเจนในเนื้อหา


เตร�ยมความพร อมด านภาษาเพื่อก าวเข าสู ประชาคมอาเซ�ยน

พูดได คล องปร อ!! แบบไม ต องรอติวเตอร ส วนตัว ครอบคลุมหลากหลายสถานการณ รอบตัว

999 ประโยค ฝ กพูดอังกฤษ เป นเร็ว เร�ยนรูง า ย ใช งานได จร�ง

�ีดี ���

ริง

สำหรับฝกฟงสำเนียงเจาของภาษาใหคนุ เคย และฝกออกเสียงไดถกู ตองเหมือนเจาของภาษา

ไม ต อ ัว อร ส วนต

เป�นเร�ว�เร�ยนรู ง าย��� งานได �ริง พูดได คล องป ต อรง อรอ!!

แบบไม นตัว ติวเตอร ส ว

ISBN 978-616-527-377-0 ครอ�ค�����าก��าย��านการ��รอ��ัว

ûīúć ďĢæĠåăģĆăĹĩĒŃĆĭĒĩĒď

ûćġææġČġ åĈĦíĩýăĞ æĆĠ ûģ īýĈďġĈ

m

99.-

ตัง้ แต การทักทายจนถึงการใช บร�การในสถานทีต่ า งๆ ร านอาหาร โรงหนัง สถานีตำรวจ ธนาคาร โรงพยาบาล และสถานทีอ ่ น่ื ๆ

เตร�ยมความพร อมด านภาษาเพื่อก าวเข าสู ประชาคมอาเซ�ยน

Ĉġêġăĩģ MP3

¥ p

čĎ

www.MISbook.com

ĐæíĠ ďĒĥ +

ดได งปรง อรอ!!

999 ประโยค ฝ กพูดอังกฤษ เป นเร็ว เร�ยนรูง า ย ใช งานได จร�ง

รภาษาอังกฤษ สรรเอาประโยค ณ รอบตัวตั้งแต านที่ต างๆ อาทิ ำรวจ ธนาคาร ซ�่งเป นประโยค จง าย สามารถ ประจำวันได จร�ง

ตัวช วยสำหรับผู ที่ต องการสื่อสารภาษาอังกฤษให ได ในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยได คัดสรรเอาประโยคที่ ครอบคลุมหลากหลายสถานการณ รอบตัว ตั้งแต การทักทายจนถึงการใช บร�การในสถานที่ต างๆ อาทิ ร านอาหาร โรงหนัง สถานีตำรวจ ธนาคาร โรงพยาบาล และสถานที่อื่นๆ ซ�่งเป นประโยคที่กระชับไม ซับซ อน เข าใจง าย สามารถนำไปใช ในช�ว�ตประจำวันได จร�ง

99.-

ราคา 99 บาท

พร อ ม MP3 1 แผน สำหรับฝกฟงสำเนียงเจาของภาษาใหคนุ เคย และฝกออกเสียงไดถกู ตองเหมือนเจาของภาษา

สอบถามรายละเอียดไดที่ 0-2294-8777 พบกับหนังสือคุณภาพ

กวา 600 รายการ ที่ www.MISbook.com


S

hall ติดปากติดใจ we จดจำ�ไว้พร้อมใช้ได้ทันที talk? เรื่อง อารดา กันทะหงษ์

มอบ รัก และ ก�ำลังใจ ด ส โ ) ง ่ ิ พ เ ให้คน (

50 | I Get English


F

ood iDiary for ชีวิตคนไทยในต่างแดน Thought ไดอารี เรื่อง อารดา กันทะหงษ์

FEaxsphosieodn! แอบส่องแฟชั่นนอกรันเวย์ อังกฤษ ตอนที่ 1

ฉบับนี้ขอประเดิมการกลับมาเริ่มชีวิตใหม่ ในอังกฤษอีกรอบ ด้วยการหยิบแฟชั่นฝั่งอังกฤษมา ปรุงเสิรฟ์ บ้าง เพราะเห็นแฟชัน่ นิสต้า (fashionista) เมืองไทยก�ำลังแข่งกันอัพเดตตัวเองด้วยเทรนด์ปา้ ย แดง แบรนด์นอ้ งใหม่ของฝัง่ ยุโรป ทีม่ าแรงและไปเร็ว จนบางครัง้ ฝรัง่ เมืองแฟชัน่ เองยังตามไม่ทนั ก็มี ตอนนี้ แฟชั่นไทยล�้ำหน้าไปถึงไหนแล้ว บอกตรงๆ ว่าฉัน คงพูดได้แค่งๆู ปลาๆ แต่ถา้ เรือ่ งแฟชัน่ ฝัง่ ยุโรปละก็ แบบนีม้ าจับเข่าคุยกันมันแน่ ไหนๆ ไอไดอารีก่ เ็ ป็น คอลัมน์สวนกระแสชาวบ้านเขาอยู่แล้ว เราจะไม่ สอนจระเข้ (ไทย) ให้วา่ ยน�ำ้ ค่ะ เสือ้ โค้ตคอลเล็กชัน่ 56 | I Get English

ล่าสุดของสเตลล่า แม็คคาร์ทนีย์ (Stella McCartney) จะท�ำสถิติขายหมดภายในเวลากี่นาที ตอนนี้เบอร์ เบอร์รี (Burberry) กับมัลเบอร์รี่ (Mulberry) ใคร ก�ำลังครองแชมป์แบรนด์แฟชัน่ ระดับบน (high-end fashion brand) ฝั่งยุโรป เรื่องแบบนีร้ บั รองไม่มีคะ่ แต่ฉนั จะชวนมาแอบจิก แอบหยอก แฟชัน่ นอกรันเวย์ อังกฤษทีห่ ลายคนอาจยังไม่รู้ และถ้าได้รแู้ ล้วจะต้อง ร้อง....โอ้ว....ท�ำไปได้นะ ทวีปยุโรปมีอยู่ด้วยกัน 4 ฤดู คือฤดูหนาว (winter) ฤดูใบไม้ผลิ (spring) ฤดูร้อน (summer) และฤดูใบไม้ร่วง (autumn) (แม้ส�ำหรับฉันเหมือน


นิตยสารเพื่อการเริ่มต้นและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำ�หรับทุกคน วางแผงทุก 30 วัน

แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก สมัครสมาชิกแบบราย 1 ปี (12 เล่ม) 360 บาท สมัครสมาชิกแบบราย 2 ปี (24 เล่ม) 720 บาท เฉพาะราย 2 ปี เลือกรับ Box Set หนังสือสมนาคุณ 1 ชุด

- Box Set ลดน�้ำหนัก กระชับสัดส่วน ราคา 699 บาท - Box Set 36 สูตรเบเกอรี่สไตล์โฮมเมด (เค้ก-คุกกี้ ขนมปัง) ราคา 699 บาท - Box Set คู่มือเตรียมสอบภาษาอังกฤษ ราคา 899 บาท

สมัครสมาชิก เริ่มตั้งแต่ฉบับที่ สมัครสมาชิกแบบอุปถัมภ์ เริ่มรับนิตยสารตั้งแต่ฉบับปัจจุบัน ต่ออายุสมาชิก หมายเลขสมาชิก เริ่มตั้งแต่ฉบับที่ ถึงฉบับที่

ชื่อ-สกุลผู้สมัคร หรือชื่อโรงเรียน/สถาบันที่อุปถัมภ์ (ภาษาไทย) รายการส่งเสริมการขายนี้สิ้นสุดวันที่ 28 ก.พ. 2556 _____________________________________________________________ ชื่อ-สกุลผู้สมัคร หรือชื่อโรงเรียน/สถาบันที่อุปถัมภ์ (ภาษาอังกฤษ) กรุณาเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ____________________________________________________วัน/เดือน/ปีเกิด________________ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ส�ำหรับการจัดส่งนิตยสาร (กรุณาระบุให้ชัดเจน) ___________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ โทรศัพท์___________________________ อีเมล_____________________________ อาชีพ__________________________________

กรณีที่สมัครสมาชิกแบบอุปถัมภ์ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 1. ชื่อและที่อยู่ผู้รับของสมนาคุณ (ในกรณีที่ต้องการให้โรงเรียน/สถาบันเป็นผู้รับโปรดละข้อนี้ไว้) ________________________________________________________________________________________________________ 2. หากต้องการให้ออกใบเสร็จในนามของหน่วยงานราชการ กรุณาระบุชอื่ ผูร้ บั ใบเสร็จรับเงินด้วย (หากไม่ตอ้ งการโปรดละข้อนีไ้ ว้) ________________________________________________________________________________________________________ สาร 2 ฉบับ ย ต ิ น บ ั ร ้ ด ไ ่ ไม ก ิ กรณีที่สมาช ัน กรุณาติดต่อที่ ติดต่อก ต่อ 111 0-2294-8777

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

ฟรี! ค่าจัดส่ง

ช�ำระเงินโดย เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง

1. กรอกใบสมัครด้านบนให้ครบถ้วน 2. ชำ�ระเงิน แล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการ ชำ�ระเงิน (เลือกช่องทางการชำ�ระเงินวิธีใดวิธีหนึ่ง) 3. โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ที่หมายเลข 0-2294-8777 ต่อ 111 เพื่อยืนยันการชำ�ระเงิน

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (โปรดแฟกซ์ใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่ 0-2294-8787 หรือส่งอีเมลมาที่ MISbook@live.com)

ชื่อบัญชี “บจก. เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค” ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย

สาขาท่าเรือสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์

เลขที่ 048-2-99165-3 เลขที่ 068-2-42636-3 เลขที่ 073-2-21110-7 เลขที่ 328-1-21070-6 เลขที่ 171-0-82780-7 เลขที่ 083-0-02732-7

ธนาณัติสั่งจ่าย “บจก. เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค” ปณ. บางโพงพาง 10125

ผู้ที่เลือกช�ำระโดยธนาณัติ กรุณาส่งธนาณัติพร้อมใบสมัครมาที่ ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34) ถนนสาธุประดิษฐ์ เขตบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

I Get English| 63


54

น ใ  ได อ  ต น า  อ ถ ร า ม แตละคอลัมนสา นิตยสาร I Get English เลม

Ë ­ r ­ 1 - j¡ ×

ISSUE #

54

3è$9@é L% ú

9@%I#/% ý 9@%I!9/ý 9@%I%9/ý L7øI7-C9%)/= Q I'ô<

.%= &= “ 3>--* .>.> 3> .>÷ M ø D 9 I9> %<#I K . *><

> >/I/.é %,>5 ”

*ô s#= 87Ģ = %#/Ģ*D J9&6÷9

J+ =%Q %9 /=%I3.û /> > &>#

9 %9= 05

J9% /E3 û &@ S 6û : #?M ¦A ¦¦I-C9 Q

Tense #?I /é.

'/<-314=*#û I A.Q 3 =& 3>-/= 6I'þ 7%D-÷ - é& =% - é7R 1A

/EI # :

3>-J! !÷> 9

z suggest z advice z introduce

“9%D-1E 9@6/<” !=3 >/ 3>- />

L7ø ?1= L

'/<K.

%I*@ Q 9 7=

IS SN 1905-6524

*>I#A.Q 3&/EM%

I*C9Q %&ø>% 9 I/>L% ¨º¬¨µ

สั่งซื้อ/สมัครสมาชิก

/è6K!I+9/û M/#û ¡

9

771905

652403

8

( &DS $MFKHRG ~ ¥ ñ j ¥ ­ ~Ô ¦ { j pj ¡jm K Ë ­ K r ­ 28 j¡ ×

I!/é.-*/Ā9-I Ā>6Eÿ '/< > -9>I A.% =& I Get English

www.igetenglish.com

1 3 0 2 0 1

30.00 B.

ไดที่ 0-2294-8777 หรือ MISbook@live.com