นิตยสาร I Get English เล่ม 49

Page 1

ปท่ี 6 ฉบับที่ 49 : 1 - 30 กันยายน 2555

ISSUE #

49

กลอน

สอนอังกฤษ I Get English นิตยสารเพ�อการเริ่มตนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับทุกคน l ปท่ี 6 l ฉบับที่ 49 : 1 - 30 กันยายน 2555

โดย คริสโตเฟอร ไรท

ครูเคทไขป ญหา

อยากให ลก ู เก งอังกฤษ

พ อแม ตอ งทำยังไง

ว�ธเ� ช�ยร บอล

เสน ห แห ง Sorry และว�ธ�การขอโทษ โดย แอนดรูว บิ๊กส

แบบอินเตอร !!

ขนลุกได ไงเนี่ย…

เล มนี้มีคำตอบ!!

เดาข อสอบ ภาษาอังกฤษ

เทคนิค

ให ได คะแนนเยอะทีส่ ดุ เตร�ยมพร อมเข าสู

9

ประชาคมอาเซ�ยน กับ I Get English

771905

652403

8

ราคา 30 บาท

IS S N 1905- 6524

www.igetenglish.com

1 2 0 9 0 1

30.00 B.


ETeam ditorial เจ้าของ : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส ที่ปรึกษา : รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ บรรณาธิการบริหาร : ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ บรรณาธิการ : สุธิดา วิมุตติโกศล ผู้ช่วยบรรณาธิการ : ดุจเดือน กลั่นคูวัด ประสานงานกองบรรณาธิการ : วันศิริ ทองใบ ที่ปรึกษาด้านภาษา : Donald L. Sena กองบรรณาธิการ : ยุทธนา อัศวเจษฎากุล

วรวุฒิ ตัถย์วิสุทธิ์ | วีริยา แผ่นสุวรรณ ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล | อารดา กันทะหงษ์ วนนิตย์ วิมุตติสุข | กฤตยา พบลาภ | รังสิมา ตันสกุล ภานุพันธ์ รอดศรีนาค | ศิริพร วิจิตรธรรมรส ศิลปกรรม : ภรณีย์ สนองผัน | นริศรา ช่อสลิด พิสูจน์อักษร : บุษกร กู้หลี | วารีรัตน์ แตงภู่ ประไพ ภูงามเชิง | ชนาภัทร พรายมี การตลาด : วราลี สิทธิจินดาวงศ์ ประชาสัมพันธ์ : มยุรี ศรีมังคละ พรีเพรส : ธีระนาต จวนเจริญ, เพียงพิศ อิ่นแก้ว, กฤติญาดา จันทร์วงษ์ แยกสี : MIS พิมพ์ที่ : พิมพ์ดี ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา : เสริม พูนพนิช จัดจ�ำหน่ายโดย : บริษัท เวิลด์ ออฟ ดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด ส�ำนักงานนิตยสาร : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร : 0-2294-8787 ติดต่อโฆษณา : PS Add One Co., Ltd. ศิริวัลย์ สงวนประสิทธิ์ : โทร. 08-1815-3107 สิริมา ประเสริฐ : โทร. 08-1625-4449 อรทัย เจริญผล : โทร. 08-1171-7925 วุฒิพร พละทรัพย์ : โทร. 08-1904-1423 ทีมงาน I Get English ต้องการฟังความคิดเห็น ของผู้อ่าน ท่านสามารถส่งความเห็น ติ-ชม ได้ที่

iGetEnglish@hotmail.com www.iGetEnglish.com

iGetEnglish@hotmail.com (ติดต่อกองบรรณาธิการ) MISbook@live.com (สั่งซื้อนิตยสาร)

Editor’s Talk

สวัสดีค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะ กับ I Get English โฉมใหม่ถูกใจ หรือไม่อย่างไรก็อย่าลืมส่งเสียงบอกกล่าวกันมาเหมือนเคย นะคะ เท่าที่ทราบตอนนี้แฟนๆ หลายคนชอบอกชอบใจที่ ได้อา่ นนิตยสารในราคาทีถ่ กู ลง ขณะเดียวกันเนือ้ หาสาระก็ ยังครบถ้วน ทีมงานเลยยิ้มหน้าบานกันถ้วนหน้า :D ฉบับนี้พี่ชายใจดี Andrew Biggs จะมาสอนวิธีใช้ค�ำ ส�ำคัญทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับคนทุกชาติทกุ ภาษานัน่ ก็คอื “ขอโทษ”​ หรือ sorry นั่นเองค่ะ ส่วนคุณคริสผู้เปี่ยมด้วยลีลาและ อารมณ์ขัน คราวนี้มาแปลก สอนภาษาอังกฤษเป็นกลอน ซะอย่างนั้น ส่วนจะว่าด้วยเรื่องอะไร ขอให้แฟนๆ พลิก ไปดูโดยด่วนที่หน้า 14 รับรองว่านอกจากความบันเทิงแล้ว สาระความรู้ก็ยังเพียบเหมือนเดิมค่ะ ส�ำหรับคุณพ่อคุณแม่ ฉบับนี้ครูเคทมีค�ำแนะน�ำดีๆ ส�ำหรับการสอนลูกๆ ให้เก่ง ภาษาอังกฤษแบบเชิงรุก คือไม่ใช่แค่ส่งไปเรียน ซื้อหนังสือ ให้ หรือบังคับให้ท่องศัพท์เท่านั้น แต่ยังต้องมีส่วนร่วมกับ ลูกๆ อย่างเต็มที่ รายละเอียดจะเป็นอย่างไร พลิกไปอ่าน ได้ที่หน้า 10 ​ค่ะ คนดังประจ�ำฉบับของเราฉบับนี้ เป็นอีกหนึ่งพระเอก สุดฮอตที่สาวๆ ครึ่งค่อนประเทศชื่นชอบนั่นก็คือ บอยปกรณ์ ฉัตรบริรกั ษ์ หลายคนคงทราบอยูแ่ ล้วว่า บอยไม่เพียง ประสบความส�ำเร็จในการท�ำงานในวงการบันเทิงเท่านัน้ แต่ ยังเรียนดีจนพ่วงดีกรีเภสัชกรหนุม่ ติดตัวมาพร้อมกับใบหน้า หล่อๆ อีกด้วย ซึง่ มุมมองเกีย่ วกับภาษาอังกฤษของเขาและ เคล็ดลับการเรียนให้ได้ดีด้วย Mind Map จึงเป็นสิ่งที่น่า สนใจมาก แฟนๆ ทั้งขาประจ�ำและขาจรต้องไม่พลาดอ่าน บทสัมภาษณ์ที่หน้า 30 ค่ะ สุดท้าย ส�ำหรับใครที่ก�ำลังเตรียมสอบ ไม่ว่าจะสอบ เลื่อนชั้นหรือสอบเรียนต่อ Better English with iFAST มี เทคนิคการท�ำข้อสอบมาให้เช่นเคย คราวนี้เป็นเคล็ดลับ การ “เดา” ข้อสอบอย่างมีหลักการ ใครที่สงสัยว่า จะเดา ทัง้ ทียงั จะต้องมีหลักการอีกหรือนี?่ แล้วหลักการทีว่ า่ จะเป็น ยังไงบ้าง พลิกไปที่หน้า 35 อย่ารอช้าค่ะ ช่วงนี้ฝนตกบ่อย รักษาสุขภาพกันดีๆ นะคะ พบกัน ใหม่ช่วงปิดเทอม วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ค่ะ บรรณาธิการ


E T N N TS O C

ISSUE #49

Let’s read & write! สนุกกับการอ่านและเขียน 18 A Trip to the World : Waterton Glacier

International Peace Park : where Inner Peace Meets with Outer Nature อุทยานสันติภาพนานาชาติวอเทอร์ตัน กลาเซียร์ ที่ซึ่งความสงบภายในหลอมรวมกับธรรมชาติ ภายนอก 24 Science Zone : Why Do We Get Goose Bumps? ท�ำไมเราจึงเกิดอาการขนลุก 62 Reading Guide : The Bathroom

I จัGET Focus บตาเรื่องเด่น

Shall we talk? เสริมทักษะ ฟัง-พูด 6 พูดภาษาอังกฤษนอกต�ำรา : เสน่ห์แห่ง Sorry 10 คุยกับครูเคท : อยากให้ลูกเก่งอังกฤษท�ำอย่างไร 14 Speak It Wright : Thailand the Land of Trains (A Poem by Christopher Wright) 26 ศัพท์ (น่า) สน : Sleep 52 ติดปากติดใจ : เชียร์บอลแบบอินเตอร์

56 ฝรั่งพูดคนไทยงง : have a finger in every pie

I GET Tutor

28 Cooking for Fun : ปลาสลิดต้มกะทิ 30 Interview : จ�ำง่ายด้วย Mind Map เคล็ดลับของ บอย-ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์

51 Photo-Oh My! : ถ่ายภาพสุดประทับใจของคุณ 64 อังกฤษปริศนา : เฉลยเกมอังกฤษปริศนา จากฉบับที่ 47

Reading Gym

เพิ่มพลังทักษะการอ่าน ด้วยข่าวจาก AFP Relaxnews

67

เตรียมสอบ, พัฒนาความรู้พื้นฐาน

35 Better English with iFAST : เทคนิคพิชิตข้อสอบ

ตอนที่ 3 Making an Educated Guess 39 Word Power : prefix mal-, male40 Confusing Words : awful กับ awesome สองค�ำ หน้าตาคล้ายแต่ความหมายต่างกันคนละขั้ว 42 Teacher’s Corner : ฟิตอังกฤษหน้าทีวี

Food forอาหารสมอง Thought 45 Moving Movie : The Last Song ขอเพลงสุดท้าย เพียงสองเรา

58 iDiary : ไอไดอารี ตอน Going Dutch ชีวิตแบบดัตช์ๆ จัดหนัก (ตอนจบ)


S

hall พูดภาษาอังกฤษนอกตำ�รา we ภาษาอังกฤษนอกกรอบ talk? เรื่อง แอนดรูว์ บิ๊กส์

เสน่ห์แห่ง

Sorry

มีค�ำคมภาษาอังกฤษประโยคหนึ่งที่ผมระลึกไว้ตลอดเวลาคือ To err is human. To forgive, divine.

ความหมายคือ การท�ำผิดพลาดคือธรรมชาติของมนุษย์ แต่การให้อภัยคือธรรมชาติของเทพเจ้า แน่นอนสิครับ ค�ำคมนี้สอนให้เราทราบว่า คนเราก็มีโอกาสท�ำผิดพลาดโดยไม่เจตนาได้กันทุกคน (และบาง ครั้งก็เจตนา) แต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าคือการให้อภัย ซึ่งไม่ใช่ทุกคนจะท�ำกันได้ง่ายๆ แล้วเวลาเราท�ำอะไรผิด หรือไม่ถกู ต้อง สิง่ แรกทีเ่ ราควรท�ำคืออะไร ห้ามตอบว่าวิง่ หนี หรือโยนความ รับผิดชอบให้ลูกน้องหรือสัตว์เลี้ยงที่บ้านโดยเด็ดขาด ค�ำตอบที่ถูกคือ “กล่าวค�ำขอโทษ” ซึ่งเป็นหัวข้อ ของเราในฉบับนี้ ที่จริงกล่าวค�ำขอโทษเพียงอย่างเดียวไม่พอ คุณต้องหาวิธีแก้ปัญหานั้นด้วย ซึ่งเราจะมาดูวิธี การพูดขอโทษกันครับ 6 | I Get English


S

hall คุยกับครูเคท we งกฤษ talk? ไขปัเรื่อญง หาภาษาอั ดร. เนตรปรียา มุสิกไชย ชุมไชโย

อยากให้ลูก

เก่งอังกฤษ ท�ำอย่างไร

10 | I Get English


S

hall Speak It Wright we ภาษาอังกฤษแค่คริสก็มันส์แล้ว talk? เรื่อง คริสโตเฟอร์ ไรท์

Thailand the Land of

s n i a r T

A Poem by Christopher Wright 14 | I Get English


L

et’s Science Zone read & รอบรู้วิทยาศาสตร์ write! เรื่อง วนนิตย์​์

Why Do We Get Goose ท�ำไมเราจึงเกิด Bumps? อาการขนลุก When we feel chills down our spines, whether they are triggered by cold or fear, an involuntary response kicks in and causes the hair on our body to stand up. This effect is called “goose bumps,” as the bumps on our skin have the appearance of a plucked goose. But why do we get goose bumps, and do other animals get goose bumps as well? In this issue, we will look at the physiology of goose bumps. Goose bumps occur as a response to the hormone adrenaline, which induces muscle contractions around the bases of our hair, lifting the hair up and causing tiny elevations of the skin that appear as bumps. In humans, goose bumps are strongest on the forearms, but can also occur on the legs, neck or even on the head. Other mammals, such as chimpanzees, cats, dogs and even porcupines, can also get goose bumps. Goose bumps were designed to 24 | I Get English

keep the body warm, as the expansion of the hair creates an insulation around the body, thus retaining the body’s heat. In addition, when the animals feel threatened, the elevated hair helps the animals appear larger in size, thus scaring away their enemies. In the case of the porcupine, goose bumps causes the quills on its body to stand up and sometimes fall off, causing the misconception that the porcupine can use its quills as darts to shoot at its enemy. At the moment, you may be wondering whether or not the bumps we observe on the plucked goose are classified as goose bumps. The answer is that they are not, since they are not caused by the same type of muscle contractions. Nonetheless, geese and other avian creatures have similar involuntary reflexes that cause their feathers to bristle up to shield themselves from the cold.


I

GET Interview เรื่อง กญญาณ์ มาเปี่ยม Focus ภาพ ขอขอบคุณภาพจาก โพลีพลัส

เคล็ดลับจำ�ง่ายด้วย

Mind Map

บอย - ปกรณ์ 30 | I Get English


นาทีนถี้ า้ พูดถึง “พระเอกเครามหาเสน่ห”์ เป็นใครไปไม่ ได้เลย นอกจาก บอย-ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ หรือจะเรียกเขาว่า เภสัชกร ปกรณ์ ฉัตรบริรกั ษ์ ก็เท่ ไปอีกแบบ เพราะบอยสำ�เร็จการศึกษาคณะ เภสัชศาสตร์ จากรั้วจามจุรี ก่อนที่จะมาเป็นนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บอยสำ�เร็จ การศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญ และเตรียมอุดมศึกษาตามลำ�ดับ บอยบอกกับเราว่าครอบครัวให้การสนับสนุนและให้ความสำ�คัญต่อ การศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะเล็งเห็นว่า การศึกษามีความสำ�คัญ ต่อชีวิต “ทีบ่ า้ นให้ความสำ�คัญกับเรื่องของการศึกษามากครับ คือ จะเน้น เรื่องของการเรียนเป็นหลักสำ�คัญ สำ�หรับการเลือกหรือตัดสิน ใจเกี่ยวกับการศึกษา เราจะเน้นการแสดงความคิดเห็นร่วมกัน แชร์ กันในครอบครัว อย่างตอนเรียนอัสสัมชัญ ตอนนั้นก็ยังเด็กๆ นะ ครับ ที่บ้านก็จะเป็นคนเลือกและตัดสินใจให้ แต่พอเราเริ่มโต เขาก็ ให้ เราเป็นคนคิดและตัดสินใจเอง เออ...จะมาเรียนที่เตรียมอุดมฯ ไหม หรือว่าจะเลือกมหาวิทยาลัยอะไรดี ให้โอกาสเราได้ตัดสินใจเองว่า เราอยากเรียนที่ ไหน เรียนอะไร ซึ่งทางผมเองก็จะขอคำ�แนะนำ�จาก คุณพ่อคุณแม่ด้วยครับในเรื่องเรียน”

I Get English| 31


I

Better English withเก่งภาษากั iFAST บไอฟาส GET เรื่อง ดร.วาทิน เฉลิมดำ�ริชัย Tutor

4 ทักษะจ�ำเป็นในการสอบ ตอนที่ 3

Making an Educated Guess ฉบับนีเ้ รามาถึงทักษะทีส่ ามจากทัง้ หมดสีท่ กั ษะ ที่จ�ำเป็นในการพิชิตข้อสอบ ทักษะนี้ส่วนใหญ่จะเอา ไว้ใช้ในยามคับขันนะครับ (ยามคับขันอาจใช้ส�ำนวน ว่า when your back is against the wall หลังพิง ก�ำแพงแล้ว หรือ in a do-or-die situation ครับ คือ ต้องท�ำให้ได้ถา้ ไม่ได้กต็ าย...สอบตกแน่) เดาดูสคิ รับว่า ทักษะทีเ่ ป็นไม้ตายสุดท้ายในการท�ำข้อสอบคืออะไร... มันก็คอื “การเดา” นัน่ เองครับ ^_^ แต่เนือ่ งจากเราเป็น ผู้มีการศึกษากัน (ใช่ไหม) เราก็จะไม่เดาสุ่มแบบมั่วๆ (make a wild or random guess) แต่เราจะเดาแบบ มีการศึกษาหรือหลักการกัน (make an educated guess) การเดา (เรียกอีกอย่างว่า conjecture) แบบมี หลักการไม่ใช่วา่ ให้เลือกข้อซีทงั้ หมดหรือเลือกบีสลับซี ไปเรือ่ ยๆ นะครับ อันนัน้ ไม่ใช่หลักการแต่เป็นหลักเกิน Without further ado มาดูกันเลยดีกว่าว่ามี เทคนิคการ make an educated guess ในยาม

คับขันอะไรกันบ้างที่ท�ำให้เรามีโอกาสท�ำข้อสอบได้ คะแนนมากขึ้น

1) Gather as much information as possible หมายถึง ทัง้ ตอนก่อนสอบและระหว่าง สอบเลยนะครับ คือเราต้องพยายามรวบรวมข้อมูลให้ได้ มากทีส่ ดุ ก่อนสอบเราต้องรูว้ า่ ข้อสอบหรือค�ำถามนัน้ ๆ ก�ำลังทดสอบทักษะอะไรเราอยู่ (อันนี้ไม่ยากเพราะ ในข้อสอบที่เป็นมาตรฐานนั้นรูปแบบของค�ำถามจะ ค่อนข้างตายตัว แต่เราต้องศึกษาให้ดกี อ่ นทีจ่ ะไปสอบ นะครับ ถ้าเป็นข้อสอบ TOEFL iBT ลองไปดูได้ที่ http:// www.ets.org/toefl/ibt/about/ แต่ถ้าเป็น IELTS ก็ดู ได้ที่ http://www.ielts.org/test_takers_information/ what_is_ielts.aspx อย่าลืมว่าการเริม่ ต้นทีด่ มี ชี ยั ไปกว่า ครึ่ง Well begun is half done. ^^) ส่วนในระหว่าง สอบก็ตอ้ งท�ำความเข้าใจและทบทวนกับข้อมูลทีเ่ ราพอ I Get English| 35


เตร�ยมพร อมเข าสูป ระชาคมอาเซ�ยน

เพิ่มความเชี่ยวชาญดานภาษาอังกฤษ กับหนังสือ ฟ ง-พู ด-อ าน-เขียนภาษาอั งกฤษ หลักสูตรเรียนลัดสำหรับผูเริ่มตนและผูที่ตองการฟนฟูทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งการฟง การพูด การอาน และการเขียนในระดับเบื้องตน

ะ ษ ก ั ท ก ุ ครบท

หนังสือพิมพ

4 สีทั้งเลม ราคา 199.-

ISBN 978-616-527-341-1

พรอม MP3 สำหรับฝกทักษะการฟง

และการพูดไปพรอมกับเสียงเจาของภาษา เรียนรูงายและเขาใจไดอยางรวดเร็ว

พบกับหนังสือคุณภาพ

กวา 600 รายการ ที่ www.MISbook.com


S

hall ติดปากติดใจ we จดจำ�ไว้พร้อมใช้ได้ทันที talk? เรื่อง อารดา กันทะหงษ์

เชียร์บอล แบบอินเตอร์

ขณะนีป้ ระเทศอังกฤษเป็นดินแดนทีใ่ ครหลายคนจับตามอง และก�ำลังจ้องตาเป็นมัน เพราะนอกจากจะ เป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิก เกมกีฬาระดับโลกทีย่ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ ของมวลมนุษยชาติทเี่ พิง่ จบลงไปหมาดๆ ประเทศ อังกฤษยังเป็นต้นก�ำเนิดของกีฬาฟุตบอล (soccer) มีทมี สโมสรชือ่ ดัง มีนกั เตะฝีเท้าดี แถมยังเพิง่ เปิดฤดูกาล ฟาดแข้งใหม่ส�ำหรับบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ (The Premier League) ไปเมื่อกลางเดือนที่แล้ว ชนิดไม่ให้ทิ้ง ระยะห่างจากโอลิมปิกแม้แต่นดิ เดียว ติดปากติดใจฉบับนีข้ อเอาใจสาวกลูกหนังอังกฤษด้วยตัวอย่างประโยค เด็ดๆ เพื่อเก็บไว้ลุ้นทีมโปรดนะ จัดไปเลยค่ะ

52 | I Get English


จะเสีย แต่จู่ๆ ดูเหมือนกรรมการสนามหรือกรรมการ ก�ำกับเส้นจะท�ำมึนเป่านกหวีดปรี๊ด ตัดสินให้มีฟาวล์ และอีกฝ่ายได้เตะลูกโทษ และฝ่ายนั้นก็ท�ำแต้มส�ำเร็จ สมใจ เมื่อสถานการณ์พลิก เกมก็เปลี่ยนมาเพิ่มความ กดดันให้กับทีมเรา เพราะเท่ากับการโดนขโมยแต้มไป นั่นเอง เป็นใครก็ยอมไม่ได้จริงไหมล่ะ ส่วนประโยคที่ สองก็คล้ายกันค่ะ ใช้ในกรณีที่เราเห็นว่าการตัดสินไม่ ยุติธรรม เอะอะอะไรทีมนั้นก็ได้สิทธิ์ได้เสียงอยู่เรื่อย เสมือนว่าได้กรรมการเป็นผู้เล่มเพิ่มเข้าไปอีกคนหนึ่ง หรือสามารถใช้ในกรณีที่ทีมหนึ่งมีแฟนคลับส่งเสียงดัง จนแอบสร้างความหมั่นไส้ให้แฟนคลับอีกทีมได้ กองเชียร์กฬี ามีหน้าทีส่ ง่ แรงใจไปให้นกั กีฬา แต่ อย่าเผลอไปเสียอารมณ์หรือเงินทองอะไรโดยไม่จำ� เป็น เลยเชียว คนรุ่นใหม่เก็บแรงไว้ส่งเสียงเชียร์ดังๆ และ เก็บตังค์ไว้กินขนมอร่อยๆ ดีกว่านะ สุดท้ายนี้ก็ขอให้ เชียร์อย่างมีความสุขสนุกกันทุกนัดค่ะ

ต�ำแหน่งของผู้เล่นฟุตบอล ที่น่าสนใจ goalkeeper striker/forward sweeper central defender left/right fullback central midfielder attacking midfielder left/right winger

ผู้รักษาประตู กองหน้า ตัวกวาดบอล กองหลังตัวกลาง กองหลังซ้าย/ขวา กองกลางตัวกลาง กองกลางตัวรุก ปีกซ้าย/ขวา

I Get English| 55


นิตยสารเพื่อการเริ่มต้นและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำ�หรับทุกคน วางแผงทุก 30 วัน

แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก สมัครสมาชิกแบบราย 1 ปี (12 เล่ม) 360 บาท สมัครสมาชิกแบบราย 2 ปี (24 เล่ม) 720 บาท เฉพาะราย 2 ปี เลือกรับ Box Set หนังสือสมนาคุณ 1 ชุด

- Box Set ลดน�้ำหนัก กระชับสัดส่วน ราคา 699 บาท - Box Set 36 สูตรเบเกอรี่สไตล์โฮมเมด (เค้ก-คุกกี้ ขนมปัง) ราคา 699 บาท - Box Set คู่มือเตรียมสอบภาษาอังกฤษ ราคา 899 บาท

สมัครสมาชิก เริ่มตั้งแต่ฉบับที่ สมัครสมาชิกแบบอุปถัมภ์ เริ่มรับนิตยสารตั้งแต่ฉบับปัจจุบัน ต่ออายุสมาชิก หมายเลขสมาชิก เริ่มตั้งแต่ฉบับที่ ถึงฉบับที่

ชื่อ-สกุลผู้สมัคร หรือชื่อโรงเรียน/สถาบันที่อุปถัมภ์ (ภาษาไทย) รายการส่งเสริมการขายนี้สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2555 _____________________________________________________________ ชื่อ-สกุลผู้สมัคร หรือชื่อโรงเรียน/สถาบันที่อุปถัมภ์ (ภาษาอังกฤษ) กรุณาเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ____________________________________________________วัน/เดือน/ปีเกิด________________ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ส�ำหรับการจัดส่งนิตยสาร (กรุณาระบุให้ชัดเจน) ___________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ โทรศัพท์___________________________ อีเมล_____________________________ อาชีพ__________________________________

กรณีที่สมัครสมาชิกแบบอุปถัมภ์ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 1. ชื่อและที่อยู่ผู้รับของสมนาคุณ (ในกรณีที่ต้องการให้โรงเรียน/สถาบันเป็นผู้รับโปรดละข้อนี้ไว้) ________________________________________________________________________________________________________ 2. หากต้องการให้ออกใบเสร็จในนามของหน่วยงานราชการ กรุณาระบุชอื่ ผูร้ บั ใบเสร็จรับเงินด้วย (หากไม่ตอ้ งการโปรดละข้อนีไ้ ว้) ________________________________________________________________________________________________________ ขั้นตอนการสมัครสมาชิก 1. กรอกใบสมัครด้านบนให้ครบถ้วน 2. ชำ�ระเงิน แล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการ ชำ�ระเงิน (เลือกช่องทางการชำ�ระเงินวิธีใดวิธีหนึ่ง)

ฟรี! ค่าจัดส่ง

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (โปรดแฟกซ์ใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่ 0-2294-8787 หรือส่งอีเมลมาที่ MISbook@live.com)

ช�ำระเงินโดย เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง

ชื่อบัญชี “บจก. เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค” ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย

สาขาท่าเรือสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์

เลขที่ 048-2-99165-3 เลขที่ 068-2-42636-3 เลขที่ 073-2-21110-7 เลขที่ 328-1-21070-6 เลขที่ 171-0-82780-7 เลขที่ 083-0-02732-7

ธนาณัติสั่งจ่าย “บจก. เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค” ปณ. บางโพงพาง 10125

ผู้ที่เลือกช�ำระโดยธนาณัติ กรุณาส่งธนาณัติพร้อมใบสมัครมาที่ ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

I Get English| 65


แตละคอลัมนสามารถอานตอไดใน นิตยสาร I Get English เลม

49

ISSUE #

49

DS $MFKHRG ~ ¥ ñ j ¥ ­ ~Ô ¦ { j pj ¡jm K Ë ­ K r ­

j 2555

( &

Ë ­ r ­ 1 - j 255 5

กล

สอนอังอกฤนษ โดย คริสโตเฟ

อร ไรท

/EI #M 'þs

7> 9.> L71ú I ù 9 = 05E *9ù J-!ù 9ú #

3$è Ié .é /&ý 91 J&&9%@

?. = M

I6%ù7ýJ7ù S

orr y

I!9/ ý

J1<3è$é > K . J9% // 9K#5 E3ý &@S 6ý

%1D M úM I% AQ.… I1ù-% AR-A ?!9&

I > 9 ,>5>9 = ú 609& 5 L7úM ú <J%%I. 9

I# % @

t Englis h

<#6QA D

IS S N 19 05 -6

สั่งซื้อ/สมัครสมาชิก 9

8

/> > & >#

I!/é.-*/ú9

'/< > -9 -I ú>6Eù &= I Ge >I .é %

www.ige tenglish. com

77 19 05

52 4

65 24 03

1 2 0 9 0 1

30.00 B

.

ไดที่ 0-2294-8777 หรือ MISbook@live.com