นิตยสาร I Get English เล่ม 44

Page 1

I Get English นิตยสารเพ�อการเริ่มตนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับทุกคน l ปท่ี 6 l ฉบับที่ 44 : 1 - 30 เมษายน l 2012

ISSUE #

44

มาดามมด กับแรงบันดาลใจที่ทำให

รัก รัก รัก ภาษาอังกฤษ

10 วิธี

ตอบกลับคำถาม How are you?

ษได ทำไมพูดภาษาเอหังมกือฤนฝรั่ง แตส ำเนียงไม

คุยงกายันๆ เทรี่ห�อลายงคฤนยดังเขูกาใจาผลิด เร�อง ำให มารูจักตัวช�นไหวลยไมทสี่ทะดุด าล บทสนทน

“การคเวคามเช�อของฝรั่ง าะไมข อ โชค” บ

เทคนิคการทำขอสอ

T B i L F E T(LO ) istening Section www.igetenglish.com

1 2 0 4 0 1

I Get English ร วมสนับสนุนโครงการ “2555 ป แห งการรณรงค การพูดภาษาอังกฤษ (English Speaking Year 2012)”


Editorial Team เจ้าของ : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส ที่ปรึกษา : รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ บรรณาธิการบริหาร : ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ บรรณาธิการ : สุธิดา วิมุตติโกศล ผู้ช่วยบรรณาธิการ : ดุจเดือน กลั่นคูวัด ประสานงานกองบรรณาธิการ : วันศิริ ทองใบ กองบรรณาธิการ : อิสรีย์ แจ่มข�ำ

วิกันดา พินทุวชิราภรณ์ | วีริยา แผ่นสุวรรณ ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล | อารดา กันทะหงษ์ วนนิตย์ วิมุตติสุข | กฤตยา พบลาภ ภานุพันธ์ รอดศรีนาค | ศิริพร วิจิตรธรรมรส วรวุฒิ ตัถย์วิสุทธิ์ | จีรณัทย์ วิมุตติสุข ศิลปกรรม : ภรณีย์ สนองผัน | นริศรา ช่อสลิด จิราวัฒน์ นพประไพ | ณัฎฐา ชวนางกูร พิสูจน์อักษร : บุษกร กู้หลี | วารีรัตน์ แตงภู่ ประไพ ภูงามเชิง | ชนาภัทร พรายมี การตลาด : ชลพิชา ครื้นจิต | วราลี สิทธิจินดาวงศ์ ประชาสัมพันธ์ : มยุรี ศรีมังคละ แยกสี : MIS พิมพ์ที่ : พิมพ์ดี ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา : เสริม พูนพนิช จัดจ�ำหน่ายโดย : บริษัท เวิลด์ ออฟ ดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด ส�ำนักงานนิตยสาร : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร : 0-2294-8787 ติดต่อโฆษณา : PS Add One Co., Ltd. ศิริวัลย์ สงวนประสิทธิ์ : โทร. 08-1815-3107 สิริมา ประเสริฐ : โทร. 08-1625-4449 อรทัย เจริญผล : โทร. 08-1171-7925 วุฒิพร พละทรัพย์ : โทร. 08-1904-1423 ทีมงาน I Get English ต้องการฟังความคิดเห็น ของผู้อ่าน ท่านสามารถส่งความเห็น ติ-ชม ได้ที่

iGetEnglish@hotmail.com www.iGetEnglish.com

iGetEnglish@hotmail.com (ติดต่อกองบรรณาธิการ) MISbook@live.com (สั่งซื้อนิตยสาร)

Editor’s Talk สวัสดีค่ะ เป็นยังไงบ้างคะ ถูกใจกันหรือเปล่ากับคอลัมน์ ใหม่ๆ หลากหลายแนวโดยนักเขียนชื่อดังที่พร้อมใจกันมา มอบความรู้และความบันเทิงตามค�ำขอของแฟนๆ I Get English คิดเห็นอย่างไร หรือต้องการให้เพิ่มเติมปรับปรุง ในส่วนไหน ส่งเสียงมาได้เช่นเคยทั้งทาง iGetEnglish@ hotmail.com และ www.facebook.com/iGetEnglish ฉบับนี้เรามาพร้อมกับข่าวดีที่แฟนพันธุ์แท้ของเรา รอคอยมานานแสนนาน นั่นก็คือ การปรับเปลี่ยนเวลาการ วางแผงเป็นรายเดือนค่ะ! อันทีจ่ ริงทางทีมงานมีความพยายาม จะท�ำให้ I Get English เป็นนิตยสารรายเดือนเต็มตัว ตามเสียงเรียกร้องของคุณผู้อ่านมาหลายครั้งหลายหน แต่ ก็เป็นอันต้องพับโปรเจ็กต์ไปเพราะปัจจัยหลายๆ อย่าง มาคราวนี้ความปรารถนาของเราเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้ นอกจากจะเป็นเพราะแรงใจจากคุณผู้อ่านแล้ว สิ่งส�ำคัญ มากๆ ก็คือแรงกายและความทุ่มเทของนักเขียนของเรา ทุกท่าน หลายท่านมีงานประจ�ำที่วุ่นวายพอดูอยู่แล้ว แต่ก็ ยังสละเวลาหาเรื่องราวดีๆ มาฝากคุณผู้อ่านอย่างต่อเนื่อง ทางทีมงานต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งมา ณ ที่นี้ค่ะ คนดังประจ�ำ ฉบับ นี้ เป็นอีกหนึ่งพระเอกหนุ่ม ขวัญใจแม่ยก อ๋อม-อรรคพันธ์ นะมาตร์ ซึ่งจะมาเล่าให้เรา ฟังว่าภาษาอังกฤษนั้นเป็นเครื่องมือในการสร้าง “โอกาส” ได้อย่างไร สาวเล็กสาวใหญ่รีบเปิดไปได้เลยที่หน้า 38 ค่ะ นอกจากบทสัมภาษณ์คุณอ๋อมแล้ว คอลัมน์ใหม่ แกะกล่อง “I Get’s Idol” ซึ่งจะพาน้องๆ ไปรู้จักบุคคล ในอาชีพต่างๆ ทีป่ ระสบความส�ำเร็จและน่าจะเป็นแรงบันดาล ใจให้หลายๆ คนได้ ก็ขอประเดิมเปิดตัวด้วยบทสัมภาษณ์ “มาดามมด” ที่โด่งดังจากรายการภาษา Plaza จนเป็น พิธีกรในดวงใจของวัยรุ่นหลายๆ คนไปแล้ว มาดามมด จะมาพูดคุยกับเราเรื่องแรงบันดาลใจที่ท�ำให้มาดามมดรัก ภาษาอังกฤษมากๆ จากกันคราวนี้ไม่ต้องรอนานอย่างเคย พบกันใหม่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ค่ะ บรรณาธิการ


COISSNTUEE#4N4 TS Let’s read & write! สนุกกับการอ่านและเขียน 10 A Trip to the World :

Food forอาหารสมอง Thought 6 กลอนพาไป : One Art ศิลปะอย่างหนึ่ง 18 Sing from Soul : Paradise - Coldplay 21 iDiary : ไอไดอารี ตอน “Home Sweet Home บ้านคือวิมานของเรา (ภาค 1)”

46 ถอดรหัสวัฒนธรรมฝรั่ง :

Knock on Wood เคาะไม้...ขอโชค Batalha Monastery : The Glory of the Old World โบสถ์บาตาลยา : ความงามอันยิ่งใหญ่ของโลกโบราณ 51 วัฒนธรรมไทย : แต่งงานแบบไทย 27 Science Zone : What is Botox? โบท็อกซ์คืออะไร ท�ำไมต้องรดน�ำ้ สังข์ 80 Right Writing : Participial Phrase ตอนที่ 2 64 Moving Movie : The Smurfs

I จัGET Focus บตาเรื่องเด่น 33 Cooking for Fun : เต้าฮวยฟรุตสลัด 36 หนังสือแนะน�ำ : แนะน�ำหนังสือออกใหม่ ของส�ำนักพิมพ์

37 Photo-Oh My! : ภาพถ่ายสุดประทับใจของคุณ 38 Interview : อ๋อม-อรรคพันธ์ นะมาตร์

ภาษาอังกฤษสร้างโอกาส

43 Sport Mania : กีฬายิงธนู (Archery) 54 แฉเรื่องฮาภาษาอังกฤษ : เรื่องฮาจากผู้อ่าน 72 Cyber Eng. : Grammar Girl เว็บไซต์ ไขปัญหาภาษาอังกฤษ

77 I Get’s Idol : มาดามมดกับแรงบันดาลใจ

Shall we talk? เสริมทักษะ ฟัง-พูด 30 ศัพท์ (น่า) สน : Birth 85 ติดปากติดใจ : วิธีการให้ฟีดแบคเมื่อคุยกับเพื่อน 90 ฝรั่งพูดคนไทยงง : Make ends meet 92 พูดภาษาอังกฤษนอกต�ำรา : 10 วิธีตอบกลับ

ค�ำถาม How are you?

96 คุยกับครูเคท : ปัญหาคาใจ ท�ำไมพูด

ภาษาอังกฤษได้แต่ส�ำเนียงไม่เหมือนฝรั่ง 100 Speak It Wright : คุยกันเรื่องฤดูกาล 104 East meets West : 5 ประโยคควรรู้ เมื่อไปเที่ยวเมืองจีน

ที่ท�ำให้รัก รัก รัก ภาษาอังกฤษ 108 อังกฤษปริศนา : Color Vocabulary

I GET Tutor เตรียมสอบ, พัฒนาความรู้พื้นฐาน

Reading Gym

56 Better English with iFAST :

เพิ่มพลังทักษะการอ่าน ด้วยข่าวจาก AFP Relaxnews

115

เทคนิคการท�ำข้อสอบ TOEFL iBT (Listening Section) 61 Teacher’s Corner : Magic Words เทคนิคเขียนเก่ง 70 คลังค�ำ : เปลี่ยนแปลง 106 Word Power : Prefixes “il-, ir-”


I Get Focus

Interview เรื่อง กญญาณ์ มาเปี่ยม ภาพ โพลีพลัส

อ๋อม อรรคพันธ์

ภาษาอังกฤษ สร้างโอกาส 38


I Get Focus

เป็ น พระรองที่ ม าแรงแซงโค้ ง พระเอกแบบเกิ น คาด ส� ำ หรั บ อ๋ อ มอรรคพั น ธ์ นะมาตร์ หลั ง แจ้ ง เกิ ด ใน วงการบั น เทิ ง ไทยอย่ า งเต็ ม ตั ว จากบท “ลายไท” เจ้าของไร่ในละครเรื่องมนต์รัก ข้าวต้มมัด ตามมาด้วย “วายุ” มาเฟีย สุ ด หล่ อ ที่ ผู ้ ห ญิ ง หลายคนอยากขอให้ เป็น “สุดที่รัก” จากละครเรื่องพระจันทร์ ลายพยัคฆ์ ก่อนจะก้าวสู่การเป็นพระเอก เต็มขั้นในละครเรื่องสาวใช้ไฮเทค บันได ดอกรั ก ทวิ ภ พ และรั ก ออกอากาศที่ ก�ำลังออกอากาศเรียกเรตติ้งกระฉูดอยู่ ขณะนี้่ทางช่อง 3

39


k c o Kn ood W n o Food for Thought

ถอดรหั สวัฒนธรรมฝรั่ง เรื่อง อารดา กันทะหงษ์ รู้จักฝรั่งจากวัฒนธรรม

Knock Wood

k c o Kn ood W n o

k c o n K ood n W...ขอโชค oเคาะไม้

46

ความเชื่อเรื่องโชคลางและสิ่งลึกลับเหนือ ธรรมชาติไม่ได้แทรกซึมอยู่เฉพาะในสายเลือดคน ไทยเท่านั้น ในวัฒนธรรมฝรั่งเองก็มีอยู่ใช่น้อย และ หลายครัง้ หลายเรือ่ งทีค่ อลัมน์ถอดรหัสน�ำมาเสนอ ก็คล้ายคลึงกันอย่างน่าประหลาดเสียด้วย อีกหนึ่ง ความคล้ายระหว่างสองวัฒนธรรมในฉบับนีค้ อื เรือ่ ง ของ “ต้นไม้” กับ “โชค” ค่ะ เอ๊ะ...ไม้อะไรจะให้โชคกับ เราได้ ต้องตามไปดูพร้อมกันค่ะ


Food for Thouht

เอ...ส�ำหรับประเทศไทยเคาะไม้

แล้วต้องพูดว่าอะไรนะ “ขอเลขเด็ดตรงๆ สักงวด” ใช่รึเปล่า ถ้าใครยังท่องคาถา นีอ้ ยูก่ เ็ อาแค่ขำ� ๆ พอประมาณแล้วกันนะ คะ เก็บความเชือ่ นีไ้ ว้เป็นกิจกรรมแก้เซ็ง นานปีทีหนดีกว่า เพราะสุดท้ายโชคลาภ ใดๆ ล้วนเป็นผลจากการกระท�ำของเรา ต่างหาก กรรมดีนั่นแหละคือดวงดี

50


I GET Tutor

Better English with iFAST เรื่อง ดร. วาทิน เฉลิมดำ�ริชัย เก่งภาษากับไอฟาส

เทคนิคการทำ�ข้อสอบ

TOEFL iBT (Listening Section) ‘

สวัสดีครับ เราลองมาดูข้อสอบการฟัง (Listening Section) กันบ้าง ในส่วนของการฟังจะ มี 2 หัวข้อใหญ่ๆ คือบทสนทนา (Conversation) กับ การบรรยาย (Lecture) บทสนทนาส่วนมาก จะเป็นการพูดคุยถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย (campus-related) เช่น เกี่ยวกับ หอพัก ห้องสมุด ห้องเรียน การลงทะเบียน ส่วนการบรรยายนัน้ มีหวั ข้อหลากหลายและเป็นหัวข้อเชิง วิชาการ เช่น ประวัตศิ าสตร์ (History) วิทยาศาสตร์ (Science) ธุรกิจ (Business) หรือเศรษฐศาสตร์ (Economics) จะเห็นได้วา่ ข้อสอบต้องการวัดทักษะการฟังเพือ่ ดูวา่ เวลาเราไปเรียนต่อต่างประเทศนัน้ เราจะสามารถรับฟังข้อมูลต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับชีวิตในมหาลัยฯ ทั้งการด�ำเนินชีวิตทั่วไปและการเรียน ในห้องเรียนได้หรือไม่นะครับ

ก่อนอื่นขอแนะน�ำวิธีการฝึกการฟังโดยทั่วไปก่อนนะครับ สาเหตุที่เราฟังไม่ออกมี หลายอย่าง อาจจะเป็นเพราะว่า 1) เรามีพนื้ ฐานค�ำศัพท์ไม่พอทีจ่ ะเข้าใจบทสนทนาหรือการบรรยายนัน้ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในหัวข้อ การบรรยายที่เป็นเนื้อหาเชิงวิชาการ ก็ต้องขอแนะน�ำว่าให้พยายามเพิ่มฐานค�ำศัพท์ในหัวข้อที่หลากหลายให้ มากขึ้นโดยการอ่านหรือฟังในเรื่องหลายๆ หัวข้อให้บ่อยขึ้นนะครับ อย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องที่เราไม่สนใจก็ไม่ ต้องรู้ ข้อสอบออกหลากหลายหัวข้อมากนะครับ

2) เราอาจไม่เข้าใจลักษณะในการออกเสียงบางอย่างของ Native Speakers ซึ่งบางทีจะมีการเชื่อม

เสียง (linking sounds) หรือ การย่อค�ำให้สั้นลง (contraction) เช่น ถ้าฝรั่งอ่านประโยคว่า He is on the phone. เวลาออกเสียงจริงจะเป็น “ฮีซซอน ธา โฟ่น” คือค�ำว่า He is on จะถูกเชื่อมเสียงและหดค�ำกลาย เป็น “ฮีซซอน” แทน อันนี้ต้องศึกษาท�ำความเข้าใจเพิ่มเติมครับ 56


สมัครสมาชิก ราย 1 ปี 12 ฉบับ (599 บ.) เลือกรับของสมนาคุณ 1 ชิ้น ราย 2 ปี 24 ฉบับ (1,199 บ.) เลือกรับของสมนาคุณ 2 ชิ้น

Box Set 36 สูตรเบเกอรี่สไตล์

โฮมเมด (เค้ก-คุกกี้-ขนมปัง) ราคา 699 บาท

Box Set ลดน�้ำหนัก กระชับสัดส่วน ราคา 699 บาท

Box Set คู่มือเตรียมสอบภาษา

อังกฤษ

ราคา 899 บาท


I Get’s Idol เรื่อง กองบรรณาธิการ

I Get Focus

มาดาม คนดังผู้สร้างแรงบันดาลใจ

มด

I Get’s I dol ฉบับนี้ มาพบกับบุคคลที่ก�ำลังมาแรงสุดๆ ในช่วงนี้ โดยเฉพาะในโลกออนไลน์ เธอคือ “มาดามมด” พิธีกรรายการภาษา Plaza อันโด่งดัง และอีกหลายรายการที่ออกอากาศทาง Play Channel ด้วยบุคลิกที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร วิธี การพูดที่เป็นเอกลักษณ์สร้างรอยยิ้มให้กับผู้ชมได้ทุก ครั้ง รวมทั้งคอลเล็คชั่นขนตาสุดอลังการของเธอ ท�ำให้มาดามมดกลายเป็น Idol ของใครหลายๆ คนในระยะเวลาเพียงไม่นาน วันนี้เราจะมาพูด คุยค้นหาตัวตนและแรงบันดาลใจของ เธอกัน I Get’s I dol จะพ าบ ที่คุณรักและชื่นชอ ุคคล บม คุ ย ถึ ง แร ง บั น ด า ล าพูด ใจ เขา เพื่อที่เราจะได้เก ข อ ง ็บ แ ล ะน� ำ ม า ต ่ อ ย อ ด เกี่ยว ส แรงบันดาลใจของ ร ้ า ง เราเอง ให้เติบโตต่อไป

กว่าจะมาเป็นมาดามมด กว่าจะมาเป็นมาดามมดได้ก็เหมือนเส้นทางสู่ดวงดาวค่ะ หลังจากทีเ่ รียนจบแล้ว (คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) เราก็ยังไม่ได้ท�ำงาน ก็พักผ่อน ท่องเที่ยว อยู่กับตัวเองอยู่พักหนึ่ง จากนั้นไปเป็นคุณครู (สอนวิชาการแสดง คณิตศาสตร์ และภาษา อังกฤษ) ตอนหลังเลิกอาชีพสอนเพราะรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ ก็พักอยู่ ตามมุมมืดๆ แล้วเกิดมีคนมาเห็นเข้าเลยได้มาคุยกัน พอดีทางช่อง Play Channel อยากท�ำรายการเกีย่ วกับภาษาพอดี ตัวมดเองก็ชอบ ภาษาด้วย จึงเกิดเป็นรายการภาษา Plaza ขึ้นมา 77


I Get Focus

มาดามมดเองตอนนี้กลายเป็นแรงบันดาลใจ ของหลายคนด้วยเช่นกัน ถ้าเลือกได้ มาดาม มดอยากเป็นแรงบันดาลใจในด้านไหน ถ้าเป็นแรงบันดาลใจให้คนอยากเรียนภาษา มากขึ้น ก็ยินดีค่ะ แต่จะดีมากขึ้นถ้าได้เป็นแบบ อย่างให้น้องๆ “เป็นคนดี” อืม ฟังดูสวยเนอะ! แต่ ค�ำถามแรกต้องถามก่อนว่ามาดามมดเป็นคนหรือ เปล่า! (หัวเราะ) คืออยากให้เป็นคนดีจากภายใน เลยค่ะ เป็นคนดีมันน่าจะส�ำคัญกว่าเป็นคนเก่ง ไม่ใช่ว่ามดเก่งหรือดีนะ แค่รู้สึกว่าการได้เป็นส่วน หนึ่งที่ท�ำให้คนเกิดแรงบันดาลใจมันก็เป็นเรื่องที่ดี มากแล้วค่ะ ปี 2555 นี้เป็นปีแห่งการพูดภาษาอังกฤษ (English Speaking Year 2012) มาดาม มดช่วยกล่าวเชิญชวนหน่อยค่ะ มดได้ยินหลายกระแสมากเลยเกี่ยวกับ โครงการนี้ อย่างน้อยการมีจดุ เริม่ ต้นก็เป็นสิง่ ทีด่ ี แต่ จริงๆ ไม่ตอ้ งรอแค่วนั จันทร์ทเี่ ขาก�ำหนดให้พดู ภาษา อังกฤษหรอก พูดได้ทุกวัน ฝึกได้ทุกวัน อย่างเรา เป็นคนไทย เราเก่งภาษาไทยเพราะเรามีสงิ่ แวดล้อม ที่เอื้ออ�ำนวย ภาษาอื่นๆ ก็เหมือนกัน เพราะฉะนั้น น้องอาจค่อยๆ สร้างสิ่งแวดล้อมนั้นขึ้นมา ถ้ามีแค่ วันจันทร์หรือมีแค่คาบเดียว เราก็อยู่กับตัวเองให้ มากขึ้น แล้วจะเป็นแบบพี่ แบบมาดามมดที่อยู่กับ ตัวเองเยอะๆ แล้วเป็นแบบนี้เลย (ยิ้ม) ก็คือสร้าง สิง่ แวดล้อมขึน้ มาเอง คิดเป็นภาษาอังกฤษ พูดเป็น ภาษาอังกฤษ อยูก่ บั สิง่ แวดล้อมทีเ่ ป็นภาษาอังกฤษ แต่น้องๆ ต้องอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงด้วยนะ ถ้าแยกไม่ออกก็จะเป็นแบบมาดามมดไง (หัวเราะ)

แรงบนั ดาลใจ ของมาดามมด

1 ประโยคให้ก�ำลังใจคนที่อยากเก่ง ภาษาอังกฤษจากมาดามมด “เรารู้ทุกคนท�ำได้ค่ะ” เป็นไงล่ะ ให้ก�ำลังใจป่ะล่ะ

79


Shall we talk?

พูดภาษาอังกฤษนอกตำ�รา เรื่อง แอนดรูว์ บิ๊กส ภาษาอังกฤษนอกกรอบ

10 วิธี

ตอบกลับค�ำถาม

How are you?

ลับมาพบกันเป็นครั้งที่สอง ครับ หวังว่าน้องๆ คงยังจ�ำสิง่ ทีผ่ มสอน ในฉบับที่แล้วได้นะ ยิ่งถ้ามีน้องคนไหนที่ตัด คอลัมน์ผมออกจาก I Get English เพื่อ แปะในห้องน�้ำเพื่อนั่งอ่านทบทวนข้อมูล ทุกวันผมจะขอให้คะแนนความขยันเป็นพิเศษ เลย (แต่ขอร้องเถอะถ้ากระดาษช�ำระหมดก็ อย่านะ… อย่าคิดสั้นกับคอลัมน์นี้เลยนะ) ส�ำหรับคุณผู้อ่านที่ความจ�ำสั้นผม ก็ขอทบทวนสิ่งที่ผมสอนเมื่อคราวที่แล้ว เพราะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ก�ำลังจะเสนอใน คราวนี้ครับ

92

ประโยค How are you? แปลว่า “คุณเป็น อย่างไรบ้าง” แต่เรามีอกี หลายวิธที จี่ ะตัง้ ค�ำถามนี้ เช่น How are you doing? How are you going? How have you been? How are things? How are you getting on? What’s up? What’s happening? What’s going on? What’s going down? ผมเชื่อว่าตั้งแต่อายุ 3 ขวบคุณก็เรียนรู้ว่า วิธีตอบค�ำถาม How are you? นั้นประกอบด้วย ค�ำ 4 ค�ำ จุด 1 จุดและเครื่องหมายค�ำถาม 1 เครื่องหมาย นั่นก็คือ Fine, thanks. And you? ค�ำตอบแบบนีผ้ มก็ไม่ได้เถียงว่าใช้ไม่ได้ มัน ไม่ใช่ค�ำตอบที่ผิดครับ เพียงแต่ว่า แหม...


Shall we talk?

คุเรื่อยง ดร.กับเนตรปรี ครูยาเมุคท สิกไชย ชุมไชโย ไขปัญหาภาษาอังกฤษ

ปัญหาคาใจ ท�ำไมพูดภาษาอังกฤษได้

แต่

ส�ำเนียงไม่เหมือนฝรั่ง ช่วงนีค้ รูเคทมีลกู ศิษย์ทนี่ า่ สนใจทีเ่ ข้ามารับค�ำปรึกษาเรือ่ งการเปลีย่ นส�ำเนียง

ให้เหมือนฝรั่งอยู่สองคน ที่ว่าน่าสนใจนั้น คือ คนแรก เป็นพนักงานบริษัทต�ำแหน่ง ผูบ้ ริหารระดับกลาง ทีเ่ รียนในระบบ bilingual หรือ โรงเรียนสองภาษามาตัง้ แต่ชนั้ มัธยม จากนั้นจบปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นน�ำของรัฐ หลักสูตรนานาชาติ (international program) แล้วไปเรียนต่อปริญญาโทที่ประเทศเจ้าของภาษาอีก 3 ปี เธอพูดภาษาอังกฤษได้คล่อง ใช้ค�ำศัพท์ได้ถูกต้อง ไวยากรณ์ ผิดน้อย สามารถพูดประโยคที่เป็นเหตุเป็นผลซับซ้อนได้ แต่ ปัญหาของเธอก็คอื ส�ำเนียงภาษาอังกฤษของเธอนัน้ ฟังอย่างไร ก็ไม่มีใครอยากเชื่อว่าเคยเรียนอินเตอร์มาตลอดชีวิต แถมยังไปอยู่ต่างประเทศมาก็อีกหลายปี ส�ำเนียง ของเธอนั้นแข็ง หนักแน่น แบบภาษาไทยร้อย เปอร์เซ็นต์ ไม่มีเค้าโครงของส�ำเนียงอังกฤษ เลยแม้แต่น้อย (ทั้งๆ ที่พูดได้คล่อง) ปัจจุบัน ที่เธอตัดสินใจมาเรียนกับครูเคทก็เพราะต้องการ แก้ไขส�ำเนียงของเธอ เพราะขณะนี้เริ่มกลาย มาเป็นปัญหาใหญ่ เจ้านายระดับสูงของเธอนัน้ เริม่ มองเห็นว่าส�ำเนียงของเธอไม่เหมาะกับการเจรจา หารือกับลูกค้าต่างชาติ เพราะนอกจากลูกค้าต่างชาติ จะฟังส�ำเนียงเธอไม่ค่อยรู้เรื่อง จน ท�ำให้การเจรจาไม่ราบรืน่ แล้ว ส�ำเนียง ไทยๆ ของเธอยังท�ำให้ภาพลักษณ์ของ บริษัทดูไม่เป็นมืออาชีพสักเท่าไรด้วย 96


Shall we talk?

Speak It Wright เรื่อง คริสโตเฟอร์ ไรท์ ภาษาอังกฤษแค่คริสก็มันส์แล้ว

กลับมาพบกันในครัง้ ทีส่ องกันแล้ว นะคร้าบกับผม คริสโตเฟอร์ ไรท์ ใน คอลัมน์ Speak It Wright “ภาษาอังกฤษ แค่คริสก็มันส์แล้ว” ช่วงที่ผ่านมาก็จะเห็น ได้ว่าอากาศนั้นเปลี่ยนแปลงบ่อย ดังนั้น อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะจ๊ะ Look

after your health!

คุยกันเรื่อง

พอพูดถึงเรื่องของฤดูกาลในเมืองไทย ส่วนมากพ่อแม่พี่น้องชอบเอาพวกศัพท์ฤดูกาล ของเมื อ งฝรั่ ง ทางเหนื อ มาใช้ ที่ เ มื อ งไทย อย่างแพร่หลาย ก่อนอื่น เราต้องรู้กันก่อนนะ ครับว่าพวกเมืองฝรั่งทางเหนือของโลกเขาจะ มี 4 ฤดูกาลนั่นก็คือ winter (หนาว), spring (ใบไม้ผลิ), summer (ร้อน) และ autumn หรือ fall (ใบไม้ร่วง) และต้องจ�ำไว้เลยนะครับว่าถึง แม้ว่าคุณจะเห็นภาพของช่วง winter ที่เมือง นอกต้องคู่กับช่วงคริสต์มาสในเดือนธันวาคม แต่ถา้ จะไป Australia ก็ไม่ตอ้ งเอาพวก jacket/ sweater (เสื้อกันหนาวบางๆ มาจากค�ำว่า sweat สเว็ท ทีแ่ ปลว่าเหงือ่ ), scarf (ผ้าพันคอ), gloves (เกลิฟส์-ถุงมือ), long johns (กางเกงใน ขายาวกันหนาว) ไปเด็ดขาดเลยนะครับ เพราะ มีคนไทยจ�ำนวนมากจะไปเที่ยว Australia ช่วง คริสต์มาส เห็นในหนังฝรัง่ เขาใส่เสือ้ กันหนาวกัน ชุดใหญ่กเ็ ลยจัดหนักกับเขาบ้าง โดยทีไ่ ม่ได้ดเู ลยว่าออสเตรเลียมันอยูท่ างใต้ของโลก ซึง่ อากาศจะตรงกันข้าม (opposite) กับพวกประเทศทางเหนือที่พูดภาษาอังกฤษเหมือนกันอย่าง England/Scotland/Canada/USA พอคนไทยไปถึง Australia ด้วยชุดกันหนาวแบบจัดหนักกัน ฝรั่งที่นั่นเขาก็มองว่าบ้าเพราะพี่ไทยเหงื่อซกกัน

ฤดูกาล

100


นิตยสารเพื่อการเริ่มต้นและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำ�หรับทุกคน วางแผงทุก 30 วัน

แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก สมัครสมาชิกแบบราย 1 ปี (12 เล่ม) 599 บาท สมัครสมาชิกแบบราย 2 ปี (24 เล่ม) 1,199 บาท สมัครสมาชิก เริ่มตั้งแต่ฉบับที่ สมัครสมาชิกแบบอุปถัมภ์ เริ่มรับนิตยสารตั้งแต่ฉบับปัจจุบัน ต่ออายุสมาชิก หมายเลขสมาชิก เริ่มตั้งแต่ฉบับที่ ถึงฉบับที่

สมัครสมาชิก 1 ปี เลือกรับ Box Set หนังสือสมนาคุณ 1 ชุด สมัครสมาชิก 2 ปี เลือกรับ Box Set หนังสือสมนาคุณ 2 ชุด - Box Set ลดน�้ำหนัก กระชับสัดส่วน ราคา 699 บาท - Box Set 36 สูตรเบเกอรี่สไตล์โฮมเมด (เค้ก-คุกกี้ ขนมปัง) ราคา 699 บาท ชื่อ-สกุลผู้สมัคร หรือชื่อโรงเรียน/สถาบันที่อุปถัมภ์ (ภาษาไทย) Box Set คู ่มือเตรียมสอบภาษาอังกฤษ ราคา 899 บาท _____________________________________________________________ รายการส่งเสริมการขายนี้สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2555 ชื่อ-สกุลผู้สมัคร หรือชื่อโรงเรียน/สถาบันที่อุปถัมภ์ (ภาษาอังกฤษ) กรุณาเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ____________________________________________________วัน/เดือน/ปีเกิด________________ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ส�ำหรับการจัดส่งนิตยสาร (กรุณาระบุให้ชัดเจน) ___________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ โทรศัพท์___________________________ อีเมล_____________________________ อาชีพ__________________________________

กรณีที่สมัครสมาชิกแบบอุปถัมภ์ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 1. ชื่อและที่อยู่ผู้รับของสมนาคุณ (ในกรณีที่ต้องการให้โรงเรียน/สถาบันเป็นผู้รับโปรดละข้อนี้ไว้) ________________________________________________________________________________________________________ 2. หากต้องการให้ออกใบเสร็จในนามของหน่วยงานราชการ กรุณาระบุชอื่ ผูร้ บั ใบเสร็จรับเงินด้วย (หากไม่ตอ้ งการโปรดละข้อนีไ้ ว้) ________________________________________________________________________________________________________

วิธีการสมัครสมาชิก (เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อนิตยสารย้อนหลังรายเล่มได้ที่ โทรศัพท์ 0-2294-8777

“สั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ www.MISbook.com”

ส่งใบสมัครนี้พร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่ ฝ่ายสมาชิกนิตยสาร I Get English ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 แฟกซ์หลักฐานการโอนเงินพร้อมใบสมัครมาที่ ฝ่ายสมาชิกนิตยสาร I Get English โทรสาร 0-2294-8787 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่ e-mail : MISbook@live.com

ช�ำระเงิ น โดย

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (โปรดแฟกซ์ใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่ 0-2294-8787) ชื่อบัญชี “บจก. เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค” ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

ฟรี! ค่าจัดส่ง 112

ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย

สาขาท่าเรือสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์

เลขที่ 048-2-99165-3 เลขที่ 068-2-42636-3 เลขที่ 073-2-21110-7 เลขที่ 328-1-21070-6 เลขที่ 171-0-82780-7 เลขที่ 083-0-02732-7

ธนาณัติสั่งจ่าย “บจก. เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค” ปณ. สาธุประดิษฐ์ 10124

ผู้ที่เลือกช�ำระโดยธนาณัติ กรุณาส่งธนาณัติพร้อมใบสมัครมาที่ ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120


นิตยสารเพื่อการเริ่มต้นและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำ�หรับทุกคน วางแผงทุก 30 วัน

ส ม า ช ิ ก อ ุ ป ถ ั ม ภ์ ส่งต่อความรู้สู่ สังคม

คุณก็สามารถเป็นอีกผู้หนึ่งที่ร่วมส่งต่อความรู้ให้ผู้อื่นได้ง่ายๆ ด้วยการสมัครสมาชิกอุปถัมภ์ และระบุชื่อและที่อยู่ขององค์กร/หน่วยงาน ที่ต้องการให้ทาง I Get English จัดส่งนิตยสารไปให้ (ใช้ใบสมัครสมาชิก I Get English หน้า 112)

คุณเองก็เป็น ผู้ให้ ได้ โรงเรียน ห้องสมุดประชาชน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล เรือนจ�ำ มูลนิธิ ฯลฯ

ความรู้แบ่ง ปันกัน ได้ไม่จ�ำกัด


44

แตละคอลัมนสามารถอานตอไดใน นิตยสาร I Get English เลม

44

| i ¥ o | | §p ¬ § Ó

i i i oi

10

} i l ~ u?

l 2012 l r ­ 1 - ¥ j ¡jm l Ë ­ ­ ~Ô ¦ { j p

I Get English ~ ¥ ñ j ¥

ISSUE #

How are yo

oi ¨|Ó ¨ ¡| o ¨ Ò¤ ¬o ¥} Ò ¤

|¡i l ooiÒ ª¤ ¬ ï ol o¤jÓ §p | ¤ ï Ò ¬ § Ó ¡Óp i} rï ¨ ¨ Ò | |

Äi l¤ l ¤rï j o ¬o ¨ jÓ ¦rl Å jÓ

BT i L F E ) n O o ti c T(Listening Se

¤ l li www.igetenglish.com

1 2 0 4 0 1

ÐÚÏ º×ÌÈÒÐÕÎ ÀÌÈÙ ý >/*E ,>5>9= 05 ¬ÕÎÓ / / >/ 7ù ñ J ' / > %K / I Get English /ù3-6%&= 6%D

สั่งซื้อ/สมัครสมาชิก ไดที่ 0-2294-8777 หรือ MISbook@live.com


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.