นิตยสาร I Get English เล่ม 3

Page 1

ISSUE #

3
 

    ⌫   ⌫   ⌫⌫⌦ ⌫         ☺   ⌦  ⌫   ⌦⌦ ⌦ ⌫  ⌫  ⌦ ⌫  ⌫ ⌫   ⌦⌫⌫




  ⌫  



⌫⌫⌫ ⌫⌫⌫  ⌫⌫⌫ ⌫⌫⌫  ⌫  ⌫   ⌫  ⌫⌫

  



⌫  ⌫   ⌫    ⌫⌫⌫ ⌫ ⌫⌫  ⌫    ⌫  ⌫     ⌫⌫

 ⌦   ⌫⌦ 



⌫     ⌫   ⌫ ⌫ ⌫   ⌦ ⌫ ⌦ ⌫⌦  

 



  ⌫  ⌫⌫ ⌫     ⌫    ⌫⌫



⌫ ⌫ ⌫  

⌫   ⌫ ⌫ ⌫   ⌦ ⌫  ⌫   ⌫  ⌫      ⌫⌫⌫ ⌫     ⌫    ⌫ ⌫    ⌦ ⌫ ⌫⌫ ⌫  ⌫    ⌦    ⌫⌫⌫  ⌦⌫ ⌫ ⌫ ⌫  ⌫ ⌫⌫     ⌫⌫   ⌦⌫ ⌫   ⌫ ⌫  ⌫ ⌫   ⌫  ⌫ ⌫⌦ 


               ⌧  ☺           ⌧           ⌫ ⌦ ⌫    ⌦       ⌫⌫    ⌫ ⌫        ⌫⌫ ⌫    ⌫     ⌫    ⌫ ⌦     ⌫⌫ ⌫   ⌦⌫    ⌫    ⌦     ⌫    ⌦               ⌫       ⌦ ⌫  ⌫  ⌫     

⌫                                                                                                      


 ⌫   ⌫   ⌫ ⌫⌫ ⌫

 ⌫    ⌦ ⌫⌫    ⌫      

        





   



   

   

                   



               

   

        

          

   

                



   

      ☺      





     

         

   




⌫   ⌫ ⌫

⌫     ⌫⌫     ⌫ ⌦  ⌫ ⌦ ⌫ ⌫  ⌫ ⌦    ⌫⌫ ⌫                   ⌫                 ⌫⌫         ⌫ ⌫  ⌫     ⌫            ⌫  ⌫ ⌫        ⌫⌫⌦  •       ⌫   ⌫  ⌫⌫⌫   •      ⌫ ⌫ • ☺               




E ⌫   ⌫ ⌫    ⌫ ⌫    ⌫     ⌫            ⌫      ⌦  ⌫    ⌫⌫

⌫ ⌫  ⌫   ⌫ ⌫⌫ ⌫⌫ ⌫   ⌫   ⌫   ⌫ ⌫⌫⌫

 

   ⌦⌫  ⌫  ⌫    

   ⌦⌦ ⌫⌦ ⌦ ⌫   ⌫ ⌫   ⌫⌫  ⌫⌫  ⌫  ⌫                     ⌧                       ⌫ ⌫⌫  ⌫  ⌫ ⌫ ⌫ ⌦




⌦       ⌦ ⌫ ⌫     ⌫  ⌫ ⌫⌫⌫ ⌫⌦⌦    ⌫⌦  ⌦  ⌫ ⌫   ⌫⌫ ⌦      ⌫ ⌫      ⌫ ⌦     ⌫⌫ ⌫                          



⌫ ⌦ ⌫   ⌫⌫⌫⌦  ⌦ ⌫⌫⌫         ⌦⌫     ⌫⌫    ⌫  ⌦  ⌫⌦       ⌫            

          ⌫ ⌫     ⌦ ⌫ ⌫    ⌫     ⌫⌦     ⌦  ⌦  ⌫ ⌫     ⌫ ⌫ ⌦      ⌫    ⌫ ⌫       ⌫ ⌫      ⌫ ⌫   ⌫       ⌫                                                           ⌫     ⌫ ⌫               ⌫  ⌦ ⌫                                 




 ⌫                                                   ⌫  ⌫                  ☺        ☺                                                            

        ⌫⌫⌫  ⌫ ☯       ⌫⌫ ☯      ⌫⌫ ⌫   ⌫⌦ ⌫  ⌦⌫    ⌫  ⌦ ⌫     ⌫   ⌫ ⌫ ⌫ ⌫

 ⌫   ⌫⌫ ⌫ ⌫    ⌫ ⌫ ⌫⌫  ⌫  ⌫    ⌫ ⌫⌫⌫   ⌫ ⌦  ⌫⌫  ⌦  ⌫ ⌫⌫  ⌦




 ⌫

⌫      ⌫      ⌫  ⌫ ⌫ ⌫     ⌫ ⌫     ⌫                  ⌫      ⌫   ⌫          ⌫       ⌫ ⌫ 

⌫  ⌫    ⌫  ⌫             ⌫           ⌫ ⌫ ⌫ ⌫⌦ ⌫      ⌫               ⌫ ⌫       ⌫   

