นิตยสาร I Get English เล่ม 29

Page 1

ISSUE #

29

 ม ห ใ  น ั ม ล อ คางเด็กไทยใหเปน สร า ษ า ภ 2 เด็ก 

4

 

เหมาะสำหรับ าร

องก ผูปกครองที่ตาอังกฤษ าษ ปูพื้นฐานภ ลาน ใหบุตรห

ÃÙäŒ ËÁ?

มนะคะ!

e.g. กับ i.e.

ใชไมเหมือนกัน

เก็บตกวาทะเด็ด THE

HURT LOCKER หนังรางวัลบนเวทีออสการ

ในเล พบกันภาย

Xพูด+ยั1งไง≤ดีน6ะ?

“การเรียนภาษา ” คืบัญอชาการลงทุ น ชุมชัยเวทย

แตง-หยา

พู ดอยางไร

ในภาษาอังกฤษ


                                                                                                                                            

  สวัสดีคุณผูอาน I Get English ทุกคนคะ  หลายคนคงทราบดีวา วันที่ 1 พฤษภาคมเปนวันแรงงานแหงชาติ

วันสำคัญของผูใชแรงงาน ซึ่งเปนกลุมบุคคลที่มีความสำคัญตอการพัฒนา ประเทศชาติอยางมาก แตนอยคนนักจะทราบวา การเฉลิมฉลองในวันที่ 1 พฤษภาคมนัน้ มีมาตัง้ แตโบราณ และบางสวนก็สง ผลถึงวิถปี ฏิบตั ใิ นปจจุบนั ฉบับนีค้ ณุ Jim อาสามาเลาประวัตขิ องการเฉลิมฉลองดังกลาวใหเราฟงกัน ในคอลัมนถอดรหัสวัฒนธรรมฝรั่งคะ พลิกไปดูไดที่หนา 64 สำหรับคอลัมน Moving Movie ก็ไมนอยหนา ผูเขียนไดหยิบเอา “พระเอก” บนเวทีออสการปล า สุด The Hurt Locker เจาของรางวัลภาพยนตร ยอดเยี่ยมมาแนะนำใหรูจัก พรอมกับวาทะคมๆ ชวนใหคิด รวมทั้งยังได ฝกภาษาอังกฤษไปในตัวเชนเคย สวน Speaking Garage คอลัมนสุดฮิต หยิบเอาเรื่องการพูดถึงตัวเลขที่หลายคนมองขาม แตมีประโยชนมากในชีวิต ประจำวันคะ คอลัมน Interview ในฉบับนีไ้ ดรบั เกียรติจากพิธกี ร ผูป ระกาศขาว และนักจัดรายการวิทยุชอ่ื ดัง คุณบัญชา ชุมชัยเวทย มาบอกเลาประสบการณ และมุมมองเกีย่ วกับภาษาอังกฤษ ทีเ่ ขาบอกวา “การเรียนภาษาคือการลงทุน” จะเปนการลงทุนแบบไหน และไดอะไรกลับมา ตองติดตามนะคะ และทีพ่ ลาด ไมไดอีกคอลัมนก็คือ ติดปากติดใจ ฉบับนี้เปนเรื่องเกี่ยวกับการทำธุรกรรม การเงินตางๆ กับธนาคารเปนภาษาอังกฤษ เรื่องนี้เปนเรื่องสำคัญมากนะคะ ตองรูไวเพื่อไมใหใครเอาเปรียบไดคะ พบกันครั้งหนา ฉบับที่ 30 วันที่ 16 มิถุนายนคะ บรรณาธิการ



        






ส า ร บั ญ

Let's read &write! :

 Spain

ความรักโดย A Country of Wide Culture สเปน - แผนดินหลากวัฒนธรรม  Bill Gates: กลอนพาไปบทกลอนโดย Microsoft co-founder and philanthropist เก็บตกวาทะเด็ดบนเวทีออสการ บิล เกตส: ผูรวมกอตั้งบริษัทไมโครซอฟท และนักการกุศล Theหนวยระห่ำ ปลดล็อคระเบิดโลก การเขียนยกตัวอยาง ถอดรหัสวัฒนธรรมฝรั่ง จิมเลาเรื่องวัน แมเหล็กคืออะไร? เรื่องราวสรางแรงบันดาลใจเกี่ยวกับ“เพื่อน” สถานีนักแปล

แบบฝกหัดแปลเรื่อง “การแตงงานและการหยาราง”

Past Tense ในบทสนทนา Speaking the “MATH” Language ฟุดฟดฟอไฟเรื่องตัวเลข

ฝรั่งพูดคนไทยงงสำนวนชวนงง A slip of the thumb  ประโยคภาษาจีนและภาษาอังกฤษที่ใชเมื่อซื้อสินคา ติดปากติดใจประโยคพรอมใชเกี่ยวกับเรื่องเงินทอง

บัญชาชุมชัยเวทยการเรียนภาษาคือการลงทุน หนังสือแนะนำแนะนำหนังสือออกใหมจากสำนักพิมพ วัฒนธรรมไทยขนมไทย ตมขาไก แหลงรวบรวมภาษาสแลง อังกฤษปริศนาตามหา

I GET for Kids : ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก คำศัพทพื้นฐานหมวด  พระจันทรในบอน้ำ “”และ “” พูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน เรียนรูคำศัพทจากขาวน้ำทวม  คลังคำคำศัพทเกี่ยวกับความกลา  ปฏิทินศัพทโทอิค  และการทำธุรกรรมกับธนาคาร

ตะลุยขอสอบกับครูพี่แนน

ะ ค ะ น  ด ไ  ห ใ ติดตาม


Interview

เรื่อง : วาริณฑร มาเปยม ภาพ : จุติภัทร เจริญพร

บัญชา ชุมชัยเวทย์

I Get Focus

“การเรียนภาษา

คือการลงทุน” 38 |

www.iGetEnglish.com


ย้อนกลับไปสัก 2 ปีที่แล้ว คนไทยรู้จักวิกฤติ “แฮมเบอร์เกอร์”

แน่นอน มันเป็นมากกว่าอาหารขยะ แต่มนั คือภาวะเศรษฐกิจตกต�า่ ทีก่ ระเทือน ไปทั่วโลก ขณะเดียวกันช่วงเวลานี้ได้แจ้งเกิดผู้ประกาศข่าวชื่อ “บัญชา ชุ ม ชั ย เวทย์ ” ผู ้ ช ายที่ เรากล้ า บอกว่ า สมาร์ ท ที่ สุ ด แห่ ง ปี เ ขาเป็ น โปรฯ ข่าวเศรษฐกิจแห่งวิก 3 พระราม 4 โดดเด่นด้วยเสียงทุ้ม นุ่ม ลึก กอปรกับ ความสามารถด้านข่าวเศรษฐกิจทีห่ าตัวจับยาก และเป็นผูท้ คี่ ว้ารางวัลมาแล้ว จากหลายสถาบัน ทั้งรางวัลผู้ประกาศข่ าวชายยอดเยี่ ยม จากสตาร์ เอนเตอร์เทนเมนท์อวอร์ดส โดยสมาคมนักข่าวบันเทิง รางวัลโทรทัศน์ทองค�า สาขารางวัลผู้น�าเสนอข่าวดีเด่น และสาขารายการสถานการณ์ปัจจุบันดีเด่น ล่าสุดที่ได้คือ รางวัลลูกกตัญญูของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ยิง่ ไปกว่านัน้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของเขา ยังจัดอยูใ่ นระดับเทียบ เท่าเจ้าของภาษา ส่งผลให้เขาดูโดดเด่นและมีเสน่ห์เหลือร้าย ผมต้องบอกก่อนว่า ผมเป็นคนต่างจังหวัดร้อยเปอร์เซ็นต์ เกิดทีจ่ งั หวัดสุรนิ ทร์ แล้วก็ไปเรียน ทีโ่ รงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้ชวี ติ ตัง้ แต่อนุบาล ประถม มัธยม ทีข่ อนแก่นรวม 10 กว่าปี คุณแม่ส่งไปเรียนที่นั่น เพราะเห็นว่าเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ตอนนั้นผมก็อาศัยอยู่กับญาติ คุณแม่นะ่ ครับ เพราะคุณพ่อคุณแม่ใช้ชวี ติ อยูท่ จี่ งั หวัดสุรนิ ทร์ วันหยุดก็นงั่ รถไฟมาหาหรือมารับผม ต้องบอกว่าเป็นความทรมานอย่างหนึ่งเลย เพราะคิดถึงคุณพ่อคุณแม่มาก คุณพ่อคุณแม่ก็เช่นกัน แต่คุณแม่บอกว่าต้องยอมและต้องอดทน เพราะนี่เป็นเรื่องของอนาคต ไปเรียนต่อที่อัสสัมชัญ (เอแบค) ครับ ซึ่งเมื่อก่อนยังไม่เรียกมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเหมือน อย่างทุกวันนี้ ผมก็ได้เข้าไปศึกษาทีค่ ณะบริหารธุรกิจทางด้านมาร์เก็ตติง้ ซึง่ เหตุผลหนึง่ ทีเ่ ลือกเรียน ที่นี่ อาจเป็นเพราะผมชอบภาษาอังกฤษด้วยมั้ง โดยซึมซับมาจากคุณอาที่เป็นคนชอบอ่านหนังสือ ต่างประเทศ ผมจึงไปเรียนเสริมภาษาอังกฤษตัง้ แต่อยู่ ม. 4 จนถึง ม. 6 เลย ยุคนัน้ คณะบริหารธุรกิจ ก็มสี อนในหลายมหาวิทยาลัย ยอมรับว่าตอนนัน้ ผมไม่รเู้ ลยว่าเอแบคคืออะไร รูอ้ ย่างเดียวว่า ถ้าผม จะเลือกบริหารธุรกิจ มันจะต้องมีจดุ ต่าง ถ้าจะไปเรียนบริหารธุรกิจหรือคณะอะไร เอกอะไรก็แล้วแต่ จะต้องมีภาษาอังกฤษเป็นหลัก ตอนนัน้ เพือ่ นของคุณพ่อคอยเชียร์วา่ เข้าเอแบคสิๆ ผมก็...เอแบค คืออะไร มาถามคุณอา ท่านก็บอกว่า โห...แพงมากเลยนะ (หัวเราะ) ผมก็มคี �าถามต่อว่า แพงแล้ว สอนอะไรที่ต่างจากชาวบ้านไหมล่ะ ท่านก็บอกว่าที่นี่หลักสูตรการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ นั่นเป็นจุดต่างที่เรารู้สึกว่าตอบโจทย์เราแล้วนี่ 39 |

www.iGetEnglish.com

I Get Focus

จากนัน้ ไปเรียนต่อระดับอุดมศึกษาที่ไหนคะMoving

Movie

เรียนอังกฤษจากหนังดัง |Funshine

The Hurt Locker

หนวยระหํ่า ปลดล็อคระเบิดโลก สวัสดีทุกคน I Get English ฉบับนี้ จะพาทุ ก คนเดิ น บนพรมแดงไปเกาะขอบ เวทีออสการ หรือในภาษาอังกฤษเรียกวา Academy Awards หลายคนคงอาจจะทราบ กันแลววา ในปนภี้ าพยนตรเรือ่ ง The Hurt Locker เปนดาวเดนสําหรับออสการปนี้ โดยสามารถคว า รางวั ล ได ถึ ง 6 รางวั ล รวมทั้ ง รางวั ล ภาพยนตร ย อดเยี่ ย มแห ง ป และผูกํากับภาพยนตรยอดเยี่ยมแหงป ซึ่ง ถื อ ว า เป น รางวั ล ใหญ ใ นการประกาศผล นับไดวาภาพยนตรเรื่องนี้ เปนมามืดเลยที เดียว แมวาเมื่อเทียบดานรายไดและตนทุน แลวยังหางจาก Avatar ซึ่งเปนตัวเก็งที่จะ ไดรับรางวัลออสการสาขารางวัลภาพยนตร ยอดเยี่ยมอยางลิบลับ ในฉบับนี้เราจะมาดู กันวา ภาพยนตรเรื่อง The Hurt Locker หนวยระหํ่า ปลดล็อคระเบิดโลก มีดีอะไร ถึงไดวงิ่ แซงหนาภาพยนตรเรือ่ งอืน่ ๆ จนควา รางวัลอันทรงเกียรตินี้ไปครองได 59 |

www.iGetEnglish.com

Food for thought

Welcome to the Red Carpet….


The Hurt Locker เปนภาพยนตรที่นําเสนอเรื่องราวของทหารที่อยูทามกลางสมรภูมิรบอันรอน ระอุในอิรัก ชื่อเรื่อง The Hurt Locker จริงๆ แลวเปน Slang มีความหมายวา การทําใหผูอื่นตกอยูใน ความทนทุกขทรมาน เปนคําที่ทหารใช หมายถึงการออกไปกูระเบิด ซึ่งก็ตรงกับหนาที่ของตัวละคร หลักในเรื่อง จาสิบเอกเจมสไดเขาไปรับตําแหนงหัวหนาทีมเก็บกูระเบิดแทนทอมปสัน ผูซึ่งเสียชีวิตใน ระหวางการกูระเบิด เจมสหัวหนาทีมคนใหมไดพบกับซันบอรนและเอลดริดจ ซึ่งเปนลูกทีมที่ตองคอย ระวังภัยใหกับหัวหนาในระหวางปฏิบัติหนาที่ เมื่อทั้งหมดไดรวมงานกัน ซันบอรนและเอลดริดจตาง สัมผัสไดถึงตัวตนอันแทจริงของเจมส ในขณะที่ตัวเจมสเองก็ไดพบวาตนเองเสพติดสงครามเขาแลว ภาพยนตรเลาถึงความโหดรายของสงครามผานตัวละครแตละตัว พรอมกับตัง้ คําถามวาทัง้ ๆ ที่ สงครามโหดรายขนาดนีแ้ ลว ทําไมมนุษยเราจึงยังไมเลิกทีจ่ ะทําสงครามกันเสียที หรือพวกเราไดเสพติด สงครามกันเขาแลวจริงๆ นั่นอาจเปนเพราะความลุมลึกของเนื้อหานี่เอง ที่อาจจะเปนคําตอบไดวาทําไมภาพยนตรเรื่องนี้ จึงชนะใจคณะกรรมการตัดสินรางวัลออสการ ตอนนี้เราจะมาเรียนรูภาษาอังกฤษที่นาสนใจจากภาพยนตรเรื่องนี้กัน บทสนทนาที่นาสนใจ

1 The accent… You from Georgia? สําเนียงแบบนี้… คุณมาจากรัฐจอรเจียหรือเปลา Tennessee. เทนเนสซี่ Oh, right. I’m from Vermont. You know, “live free or die.” Trees. Snow. Maple syrup. Well, if you need anything to get squared away, just let me know. Either myself or Owen -- Eldridge --be happy to steer you in the right direction for supplies, whatever. ซันบอรน : ออ ผมมาจากเวอรมอนท เคยไดยินไหม “อยูอยางมีอิสระ ไมอยางนั้นก็ ตายเสียดีกวา” ตนไม หิมะ นํ้าเชื่อมเมเปล เอาละ ถาคุณตองเตรียม อะไร บอกผมนะ จะบอกผมหรือโอเวน เอลดริดจก็ได พวกเรายินดีจะ ชวยคุณหาอุปกรณที่ถูกตอง หรืออะไรก็ตามที่คุณตองการ Sanborn : ซันบอรน : James : เจมส : Sanborn :

Food for thought

60 |

www.iGetEnglish.com


Speaking

Garage พูดไมถูก อูนี้ซอมได | Mr. PolarBear

Speaking the “MATH” Language

ฟุดฟดฟอไฟ ในเรื่องตัวเลข Shall we talk?

¡ÅѺÁÒà» ´ãËŒºÃÔ¡ÒáѹÍÕ¡¤ÃÑ駡ѺÍÙ‹«‹ÍÁÀÒÉÒ Íѧ¡ÄÉ Speaking Garage ¤ÃѺ 㹩ºÑº¹ÕéàÃÒ¨ÐÁÒ «‹ÍÁá«Á¡ÒþٴáÅÐÍ‹Ò¹µÑÇàÅ¢ã¹ÀÒÉÒÍѧ¡ÄɡѹºŒÒ§ µŒÍ§ÂÍÁÃѺ¹Ð¤ÃѺ Ç‹ÒµÑÇàŢ໚¹ÍÕ¡ÊÔè§Ë¹Ö觷ÕèËÅÕ¡àÅÕè§ äÁ‹ä´ŒàÅÂ㹡ÒÃʹ·¹Ò ºÒ§¤ÃÑé§á¤‹¨ÐÍ‹Ò¹µÑÇàŢ໚¹ ÀÒÉÒä·Â¡çÂÒ¡áÅŒÇ àÁ×è͵ŒÍ§Í‹Ò¹à»š¹ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ¡ç ÂÔè§ÂҡࢌÒä»ÍÕ¡ ¶ŒÒäÁ‹ÃÙŒ¨Ñ¡ÇÔ¸Õ¡Ò÷Õè¶Ù¡µŒÍ§ ¡‹Í¹Í×è¹¼ÁÁÕ áºº½ƒ¡ËÑ´ÁÒãËŒ¤Ø³¼ÙŒÍ‹Ò¹ I Get English ä´ŒÅͧ·íÒ ¡Ñ¹´Ù¡‹Í¹ ÅͧºÍ¡¼Áä´ŒäËÁ¤ÃѺ Ç‹ÒµÑÇàÅ¢ã¹áµ‹ÅТŒÍ µ‹Í仹ÕéÁÕÇÔ¸Õ¡ÒÃ͋ҹ͋ҧäúŒÒ§ ÍŒÍ áŌǡçÍ‹Òáͺ໠´ ä»´Ùà©Å«С‹Í¹¹Ð¤ÃѺ

1. 2. 3. 4. 5.

14th February 1985 2x2=4 2>1 X+1≤6 1800s (ชวงเวลาตั้งแตป 1800-1899) 22 |

www.iGetEnglish.com


เปนยังไงกันบางครับ พอจะตอบกันไดไหมครับ เราจะเห็นวาแทบทุกขอเปนตัวเลขที่เราเห็นกัน อยูเปนประจํา แตเราก็มักจะนึกไมออกวาจะอานตัวเลขเหลานี้ในภาษาอังกฤษกันอยางไรดี ทีนี้เรามา ดูกันนะครับ วาคุณผูอานตอบกันถูกมากนอยแคไหน และถาตอบขอไหนไมถูกละก็ เราไปเขาอูซอม กันเลยครับ

สําหรับขอแรกเปนการอานวันที่นะครับ ซึ่งในการบอกวันที่นั้น เราจะตองใชการอาน ตัวเลขแบบ Ordinal Number หรือตัวเลขแบบ บอกลําดับ คือ 1 ก็ตองอานวา first, 2 อานวา second, 3 อานวา third, 4 อานวา fourth… โดยสวนใหญมักจะมีตัวอักษร st, nd, rd, th กํากับไว โดยใส the หนาตัวเลข และ of หลังตัวเลข หากมีเดือนตามมา แบบนี้ครับ 21st March

อานวา

the twenty-first of March

แตถาพบแบบที่ไมไดใส st, nd, rd, th กํากับไว ผูอานก็ตองทราบดวยตัวเองนะครับ วาตอง อานแบบนี้ March 21

อานวา

March the twenty-first (หามอานวา March twenty-one)

สวนการอานปเรานิยมอานแยกเปน 2 หลัก เชน 1985 ก็จะอานเปน nineteen eighty-five (19 + 85) แตหลังจากป 2000 เปนตนมา หลายๆ คนก็จะเปลี่ยนวิธีอานเปนการอานตรงตัวเลย เชน 2005 อานวา two thousand and five (2000 + 5) หรือเราจะละคําวา “and” เอาไวก็ได เพราะฉะนั้น คําตอบที่ถูกตองของขอ 1 ก็คือ

“the fourteenth of February nineteen eighty-five” 23 |

www.iGetEnglish.com

Shall we talk?

การอานวันที่


การวายน้ําเปนกิจกรรมที่ดีที่สุดในหนารอนเลย

Swimming is the best activity in summer. สวิมมิง อิซ เดอะ เบสท แอคทิวิที อิน ซัมเมอร.

แนนอน! โชคดีจริงๆ

You bet! Fortunately, ยู เบท! ฟอรจูนเนทลี,

ที่สระวายน้ํานี้คนไมแนน

the swimming pool is not crowded. เดอะ สวิมมิง พูล อิซ นอท คราวดิด.

35 |

www.iGetEnglish.com

ภาษาอังกฤษสําหรับเด็ก

I

       การวายน้ําเปนกิจกรรมที่ดีที่สุดในหนารอน ตอน

Get for Kids

เรื่อง : กองบรรณาธิการ ภาพ : ณัฏชา, ปาจรีย, วณิชยา


คุณหุนดีนะเคท

You have a good shape, Kate. ยู แฮฟว อะ กุด เชพ, เคท.

จริงเหรอคะ ขอบคุณ แตฉันคิดวาฉันอวนไปหนอย

Really? Thanks, but I think I’m a bit fat. เรียลลี? แธงคซ, บัท ไอ ธิงค ไอม อะ บิท แฟท.

ไมหรอกครับ

No, not at all. โน, นอท แอท ออล.

คุณมีครีมกันแดดไหม

Do you have sunblock cream? ดู ยู แฮฟว ซันบลอค ครีม?

มีสิ

Sure. ชัวร. 36 |

www.iGetEnglish.com


Aesop’s นิทานอีสป

Fables

2 ภาษา

l l e W e h t n i n The Moo ¹éíÒ Í ‹ º ¹ ã à · ¹ Ñ ¨ Ð Ã ¾

32 |

www.iGetEnglish.com

เรื่อง : กองบรรณาธิการ ภาพ : จิราวัฒน นพประไพ, วณิชยา ตันเจริญลาภ


ภาษาอังกฤษสําหรับเด็ก

I

ณ คืนวันเพ็ญคืนหนึง่ มีพอคาจากแดนไกลเดินทางผานมายังหมูบานแหง หนึง่ ขณะที่เขากําลังเดินทางอยูนนั้ เขาเห็นชาวบานจํานวนมากกําลังยืนอยู รอบบอนํา้ แตละคนตางถือขาวของเครือ่ งใช เชน คราด ไมกวาด และอุปกรณ การเกษตรตางๆ ไวในมือ

Get for Kids

Once in a full moon night, a merchant from faraway land had travelled by a village. While he was walking, he saw a crowd of people circling around the well. Everyone was holding things such as rakes, broomsticks, and other agricultural equipment in their hands.

The villagers were about to do something with an unknown thing in the well. “What are you doing?” The merchant asked one of the villagers. “Can’t you see? The moon fell into the well and we’re trying to help the moon,” the villager replied. พวกชาวบานกําลังจะทําบางอยางกับสิ่งที่อยูในบอนํ้านัน้ พอคาถามชาวบานคนหนึง่ วา “พวกทานกําลังทําอะไรกัน” ชาวบานตอบวา “เจาไมเห็นหรือ พระจันทรตกลงไปใน บอนํ้า และพวกเรากําลังพยายามชวยพระจันทรขึ้นมา” 33 |

www.iGetEnglish.com


จุดเริ่มตนสูเสนทางนักแปลอาชีพ | Moonlike

สวัสดีคะ กลับมาพบกันอีกครั้งกับสถานีนักแปล เปดมาแลวอยารอชา รีบไปหยิบพจนานุกรม พรอมปากกามาเริ่มแปลกันเลยคะ

จงแปลขอความตอไปนี้เปนภาษาอังกฤษ จอหนแตงงานกับเจนเมื่อปที่แลว และจะหยากันเดือนหนา ___________________________________________________________ ___________________________________________________________

ถาแปลเสร็จแลว มาดูคําแปลที่เปนไปไดกันคะ (เราสามารถแปลไดมากกวา 1 วิธี) 97 |

www.iGetEnglish.com

Let’s read & write!

สถานี

นักแปล


Let’s read & write!

จอหนแตงงานกับเจนเมื่อปที่แลว และจะหยากันเดือนหนา = John married Jane last year and they are going to divorce next month. < แตงงานกับ > เมื่อพูดถึงเรื่องแตงงาน ก็ตองนึกถึงคํานี้ละคะ คือ to marry คิดวาตองเคยเห็นหรือเคยผานหู ผานตากันมาบางแนนอน แตที่ทําใหนักแปลมือใหมหลายคนงง ก็อาจจะเปนวิธีการใชของมันมากกวา อยางในที่นี้เราจะบอกวา ใครแตงงานกับใคร ก็จะใชรูปประโยคไดดังนี้ A + marry + B. เชน

Eddie married Joy in 1999.

(เอ็ดดี้แตงงานกับจอยในป ค.ศ. 1999)

สําหรับนักแปลที่ตองการประโยคที่เปนทางการนอยกวาหรือเปนภาษาพูด จะใชรูปประโยคนี้ A + get married to + B. เชน

Eddie got married to Joy in 1999.

(เอ็ดดี้แตงงานกับจอยในป ค.ศ. 1999)

สวนกริยาคําสุดทายนี้มักพบในงานเขียนหรือหนังสือพิมพ A + wed + B. เชน Eddie wed* Joy in 1999. (เอ็ดดี้แตงงานกับจอยในป ค.ศ. 1999) *กริยาชอง 2 และ 3 ของ to wed มี 2 รูป คือ wed และ wedded ขอควรระวัง คือ นักแปลหลายคนมักเผลอแปล “แตงงานกับ” เปน “marry/wed with” ทั้งๆ ที่ คําวา marry หรือ wed ที่ตามดวยกรรม ก็สื่อความหมายไดดีอยูแลว ยังไงก็ลองนํารูปประโยคขางตน นี้ไปลองใชกันดูนะคะ ในที่นี้เราเลือกแบบแรกมาแปลโจทย จึงไดออกมาเปน John married Jane last year… 98 |

www.iGetEnglish.com


trip to the world

ทองโลกไปกับ I Get English | ณัฐวรรธน

Spain

A Country of Wide Culture

สเปน แผนดินหลากวัฒนธรรม The Kingdom of Spain is a country in southwestern Europe. Its size is 504,030 square kilometres, which is a bit smaller than that of Thailand, yet its population is only around 46 million (as of 2009). The capital (and largest city) is Madrid, which is in the central part of the country. The official language of Spain is Spanish. Politically, Spain is a constitutional monarchy. Its current head of state is King Juan Carlos I. ราชอาณาจักรสเปนเปนประเทศในแถบตะวันตกเฉียงใตของทวีปยุโรป มีพนื้ ที่ 504,030 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเล็กกวาประเทศไทยเล็กนอย แตมีประชากรเพียง 46 ลานคนโดยประมาณ (ตัวเลขในป ค.ศ. 2009) เมืองหลวง (และเมืองที่ใหญที่สุด) คือกรุงมาดริด ซึ่ง อยูต อนกลางของประเทศ ภาษาราชการคือภาษาสเปน ในดานการเมือง สเปนปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยอ ยูภ ายใตรฐั ธรรมนูญ ประมุของค ปจจุบันคือกษัตริยฮวน คารลอสที่ 1 5|

www.iGetEnglish.com

Let’s read & write!

A


Spanish Let’s read & write!

Spanish, like English, belongs to the Indo-European family of languages. Yet, this family subdivides into various lower-level family groups, of which one -- the Romance family of languages -- includes Spanish as a member. These languages feature word roots and grammatical structures that are derived from the parent tongue, Latin, which later evolved into such other Romance Languages as Italian, Romanian, Portuguese and French. Spanish claims the third largest number of speakers among all the world’s languages, after Mandarin Chinese and English, respectively. Spanish speakers are mainly the peoples of Central and South America, which had once existed as portions of Spain’s colonial empire and includes such modern nations as Mexico, Peru and Argentina.

ภาษาสเปน ภาษาสเปนจัดอยูในตระกูลอินโด-ยูโรเปยนซึ่ง เปนกลุมเดียวกับภาษาอังกฤษ แตเมื่อแบงยอยลงไป แลวก็ถือเปนคนละกลุมกัน โดยภาษาสเปนอยูในตระกูล ยอยที่เรียกวา ภาษาโรมานซ ซึ่งเปนภาษาที่มีรากศัพท และไวยากรณมาจากภาษาละตินที่เปนภาษาแม (ภาษา อืน่ ๆ ในกลุม ยอยนีก้ เ็ ชน อิตาเลียน โรมาเนียน โปรตุเกส และฝรั่งเศส) ภาษาสเปนเปนภาษาที่มีคนพูดกันมาก เปนอันดับสามของโลก รองจากภาษาจีนกลางและ ภาษาอังกฤษ ตามลําดับ ผูที่ใชภาษาสเปนสวนมากจะ เปนประเทศในแถบอเมริกากลางและอเมริกาใต ซึ่งเคย เปนอาณานิคมของสเปนมากอน รวมถึงประเทศใหมๆ อยางเชน เม็กซิโก เปรู และอารเจนตินา 6|

www.iGetEnglish.comพบกับ คอลัมนที่ทใีมหงานตัมใ้งนใจจัไอดทำขึเก้น็ตอิงลิช เพื่อปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ สำหรับคุณหนูๆ วัยเรียนรู

1

สรางเด็ก 2 ภาษา เริ่มตนไดงา

• My First Dictionary

รูจักคำศัพทพื้นฐาน ฝกอานประโยคงายๆ

3

• Aesop’s Fables สงเสริมเยาวชนให

รักการอานดวยนิทานอีสป 2 ภาษา เนื้อเรื่อง แฝงดวยคติสอนใจ

2

ยๆ

• My Verbs จดจำคำกริยา สังเกต

สวนประกอบของประโยคดวยการตูน

4

• พูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน

สนุกเพลิดเพลินกับการฝกสนทนาโตตอบ ภาษาอังกฤษจากการตูนความรู