__MAIN_TEXT__

Page 1


Œ ´ ä § ‹ ¡ à Ð ¨ É Ä ¡ § Ñ Í Ò É Ò “À Œμͧ㪌¨ÃÔ§ ”

 ทีมงานเอ็กแซ็กท

r

e Sta h T ¨ Ø Ã é Õ ¹ ¹ ¤ § Í Œ ‚μ ˹؋ÁÎÍμáË‹§» ËÃ×Í Õ¡àÊÕ§¡ÃêÕ´ ¤ÇÒÁËÅ‹ÍäÇŒàÃ

 · ¹ ¹ Ò μ Ð ª ÈØÀÃب àμ

ÁÒö ´ŒÁÕᤋ ¼ÙŒªÒ¤¹¹ÕéäÁ‹ä‹ à ¢ Ò Â Ñ § Á Ò ¡ ´Œ Ç Â ¤ Ç Ò Á Ê Ò‹Ò¹ áÅÐ à·‹ Ò ¹ Ñé ¹ á μ àÃ×èͧ¢Í§¤ÇÒÁ¤Ô´ ¤ÇÒÁÍ Ô·ÂÒ¡Òà áÅÐÁÕàʹ‹Ëã¹ Ò¨º»ÃÔÞÞÒμÃÕ¨Ò¡¤³ÐÇ ¢Í¹á¡¹‹ ºØ¤ÅÔ¡ÀÒ¾ à¢àÈÃÉ°ÈÒÊμÏ ÁËÒÇ·Ô ÂÒÅÂÑ ±ÔμÈÖ¡ÉÒ ¨´Ñ ¡Òà ÊҢҌһÃÔÞÞÒâ· ÇÔ·ÂÒÅѺѳ ѹ ¨Ò¡¹Ñ鹡ç¤Ç ËÒÇÔ·ÂÒÅÑ¢͹ᡋ¹àª‹¹¡ ¡ÒèѴ¡Òà Á СÒÃ㪌ÀÒÉÒ... Ò ¾ à© Â ´ â Ò à¢ Ö¡ÉҢͧ Ô ÞÒâ·ÇÒ‹ ÃبàÅ‹Ò¶Ö§¡ÒÃÈÐâª¹μ Í‹ ¡ÒÃàÃÂÕ ¹ÃдºÑ »ÃÞ ผมวาเปน น ั บ ุ จ จ  ป น ใ ษ ฤ ꤄ ¡ÄÉ·ÁÕè »Õ Ã ก ...  ภ า ษ า อั ง

“พูดถึงการใช แตอนุบาลกต็ อ งเรยี น a b c ะ ลว ตั้ง  า เร า จ เรื่องที่แยกไมไดแษ า ส า ก ล ที่ ต อ ง ใ ช ทุ ก ค น ไ ม วอยา งแรก เป น เห มื อ น ภ า ำหรบั ผมเองตอนเรยี นปรญิ ญาโท ยูแลว คือ ทำอะไรกต็ าม ส องอาน text เปนภาษาอังกฤษอภาษาไทย เลยเวลาเรียนต มากจะไมคอยมีเอกสารที่เปนแตอาจารย ปริญญาโทสวน าจารยทานนั้นๆ จะเขียนเอง ลาเราอาน เทาไร ยกเวนอ text ภาษาอังกฤษ เพราะเว สวนมากจะใช

27 |

www.iGetEnglish.com

I Get Focus

Interview

ม/ วาริณฑร มาเปย : าพ ภ | ม ย   ป มาเ เรื่อง : วาริณฑร


รูจักที่มาของคำศัพท | อารดา กันทะหงษ

Adam’s apple Adam’s apple คำนี้มีความหมายวา “ลูกกระเดือก” แตหลายคนอาจจะสงสัยวา มันมีความเกี่ยวของอะไรกับ นายอาดั ม แห ง สวนอี เ ด็ น หรื อ เปล า แล ว จากลู ก แอปเป ล สีแดง ทำไมถึงแผลงไปเปนสวนหนึ่งของรางกายมนุษยได คำนี้ทานไดแตใดมาฉบับนี้มีคำตอบใหคุณคะ คำวา “Adam’s apple” หรือ “pomum Adami” ใน ภาษาละตินนี้ ถูกใชเปนชื่ อเรี ยกลู กกระเดื อกของมนุ ษย เรา มาตั้งแตชวงศตวรรษที่ 18 โนน เนื่องจากวิทยาศาสตรสมัยนั้น ยังหาคำอธิบายใหไมได วาทำไมถึงมีกอนเนื้อไปเตนดึ๋งดั๋งอยูบน ลำคอ กลุ ม ผู เ ลื่ อ มใสในโชคลางเลยโบ ย ไปว า เป น เรื่ อ งของ ความรักและการหักหลังในสวนสวรรคโนน 77 |

www.iGetEnglish.com

I Get Focus

คำ

นี้ทานไดแต ใดมา


ย อ นไปเมื่ อ ครั้ ง พระเจ า สร า งโลก ตามพระคัมภีรไบเบิ้ลในปฐมบท (Book of Genesis) นัน้ หลังจากพระเจาสรางมนุษย ชายคนแรก คือ “อาดัม” ขึ้นมาจากธุลีดิน และสราง “อีฟ” ตามมาเปนหญิงคูสราง คู ส มกั น แล ว ด ว ยความรั ก ที่ มี ใ ห ม นุ ษ ย พระเจาก็ทรงอนุญาตใหท้ังสองใชชีวิตอยู อยางสำราญบานใจในแดนสุขาวดีที่เรียก กันวา “อีเด็น” (the Garden of Eden) จะ ควงกันไปเที่ยวเลน เก็บดอก กินผล จาก ไมตนไหน ทานไมเคยหาม มีเพียงตนไม ตนเดียวที่อยูใจกลางสวนสวรรค ที่พระเจา ย้ ำ นั ก หนาว า ห า มกิ น ผลของมั น เด็ ด ขาด คือ “ตนไมแหงความรูดีรูชั่ว” (the Tree of Knowledge of Good and Evil) โดย ผลของมันนั้น คนสวนใหญเขาใจวามันคือ “แอปเปล”

I Get Focus

และตำนานนี้จะขาดสีสันไปทันที หากไมมีตัวรายของเรา คืออสรพิษซึ่งมีความฉลาดเปนเลิศ มันลอ หลอกใหอีฟลองชิมผลอันหอมหวานจากตนไม แมอีฟจะยังระลึกถึงคำสั่งหามของพระเจาได แตงูรายก็ยอน กลับวา “แนใจหรือ” อีฟยืนยันวาหากทานผลจากไมตนนี้แลวซี้มองเทงแนๆ ฝายงูรายไมลดละ ใชวาทะ หวานลอมวาไมจริง แตการกินผลไมตองหามจะทำใหผูที่กินรูดีรูชั่วตางหาก ดวยความสวยสดยวนใจของผลไมดังกลาว อีฟหลงกลจนความาซัดเขาไปหนึ่งคำ เทานั้นยังไมพอ อีฟยังนำผลไมไปแบงใหอาดัมกินดวย เมื่อทั้งคูกัดกินผลไมเขาไป ก็พลันเกิดรูแจงวาตนเองเปลือยกายอยู จึงเกิดความละอายและรีบวิ่งไปหาใบไมใบหญามาปดรางกายที่เปลือยเปลา เมือ่ พระเจาทราบเรือ่ งเขาก็โกรธสิคะ สอบปากคำผูต อ งหาแลว จำเลยตัวพอยอมรับผิดทุกขอกลาวหา แตโบยวาจำเลยตัวแมนั่นแหละยุใหกิน (อาว...พี่อาดัม ทำกันได) ไมเชื่อก็ตองเชื่อ วาการที่ชายหญิงโยน ความผิดใหกันและกัน มันเริ่มถือกำเนิดมาตั้งแตสมัยมนุษยคูแรกแลวจริงๆ ใหตายเถอะ... สรุปวาศาล ตัดสินใหตัวแมตองเจ็บปวดจากการตั้งครรภและใหกำเนิดลูกหลาน ตองคอยปรนนิบัติรับใชสามีตลอดไป สวนตัวพอนอกจากจะตองทำงานหนัก เพาะปลูก อยูกับดินทรายและหยาดเหงื่อตลอดชีวิตแลว บาง ตำนานก็เติมตอวา อาดัมยังโดนลงโทษใหแอปเปลที่กินเขาไปนั้นติดคอ กลืนไมเขา คายไมออก กลายเปน “ลูกกระเดือก” หรือ “แอปเปลของอาดัม” (Adam’s apple) ฝากสืบมาสูลูกหลาน เพื่อเตือนใจวา มันคือ สัญลักษณของการทรยศตอความรัก ความไวใจ ที่มนุษยกระทำไวตอพระเจา 78 |

www.iGetEnglish.com


How to speak like a Farang | James Slatcher

A Foreign Visitor คุยกับเพื่อนจากตางแดน Hi and welcome back to Chat with Jim,

In the last issue, we looked at phrases we can use when we are ‘making plans’. In this issue, I want to show you a typical conversation between a Thai resident and a foreign visitor to Thailand - I hope some of you might find this issue’s column useful for making new friends!

Part 1 - When did you arrive? มาถึงเมืองไทยตั้งแตเมื่อไร Wanlaya: Stuart: Wanlaya: Stuart:

Welcome to Bangkok! When did you arrive? Just a couple of days ago. Oh, really? Have you been sightseeing yet? Yes, a little. I’ve seen the Golden Buddha already and I took a tour of the Grand Palace yesterday.

15 |

www.iGetEnglish.com

Shall we talk?

Chat

with Jim


Jim’s Note

In part 1, notice Stuart’s use of the expression “Just a couple of days ago.”, generally ‘ a couple’ is used for two, which is where the expression “a married couple” comes from, i.e. two people who are married. However, when used with time expressions it is accepted that a couple can be 2/3/4/5 - as demonstrated below: A: When did you arrive at work? B: A couple of minutes ago. Here, a couple of minutes could be anything from two to five minutes, not only two minutes. Shall we talk?

คำวา couple ทีห่ มายถึง จำนวนสอง (2) นัน้ ถานำมาใชในบริบทของเวลา จะมีความหมายไดตงั้ แต 2-5 เชน A couple of minutes อาจเปนระยะเวลานานเทาไรก็ไดระหวาง 2-5 นาที Editor’s Note

sightseeing หมายถึง การเที่ยวชมสถานที่สำคัญหรือมีความนาสนใจ แบบทีน่ กั ทองเทีย่ วนิยมทำ เปนการเทีย่ วเพือ่ ความเพลิดเพลินใจ

Part 2 - Have you been to the ancient city of Sukhothai yet? ไปเที่ยวเมืองโบราณสุ โขทัยมาหรือยัง Wanlaya: Stuart: Wanlaya: Stuart:

Great! Have you been to the ancient city of Sukhothai yet? Yes, as a matter of fact. I went there on Tuesday. Did you enjoy your visit there? Yes, I learned a lot about ancient Thai culture and history. It really was interesting.

16 |

www.iGetEnglish.com


trip to the world

เปดประตูสูยูเครน

ทองโลกไปกับ I Get English | ณัฐวรรธน

Welcome to Ukraine Ukraine is a country in Eastern Europe. It is bordered by Russia to the east; Poland, Slovakia and Hungary to the west; Belarus to the north and the Black Sea to the south. Ukraine used to be incorporated into the USSR (or Russia at the present time). After the collapse of the USSR., it was able to declare independence in 1991. The official language of the country is Ukrainian. The capital city is Kiev which is situated in the north central part of the country. ยูเครนเปนประเทศในแถบยุโรปตะวันออก อาณาเขตทางตะวันออกติดกับประเทศรัสเซีย ทาง ตะวันตกติดกับประเทศโปแลนด สโลวะเกีย และฮังการี ทางเหนือติดกับประเทศเบลารุส และ ทางใตติดกับทะลดำ ยูเครนเคยถูกผนวกเขาเปนสวนหนึ่งของประเทศสหภาพโซเวียต (หรือในปจจุบันคือประเทศรัสเซีย) แตหลังจากที่สหภาพโซเวียตลมสลายลง ยูเครนก็แยกตัวออกมาเปนอิสระในป ค.ศ. 1991 ภาษาทางราชการของ ประเทศคือ ภาษายูเครน เมืองหลวงคือ กรุงเคียฟ ซึ่งตั้งอยูทาง ภาคกลางตอนเหนือของประเทศ

5|

www.iGetEnglish.com

Let’s read & write!

A


Let’s read & write!

The Odessa Catacombs

Odessa is an important port in the southern part of the country. This city is known for the underground tunnels with the length around 2,500 kilometres. These sinuous tunnels had been being dug for underground stone mines since the second half of the 19th century. Nowadays although the local authority does not forbid tourists to go inside the tunnels, such activity poses high risk because the structure of the tunnels is not quite solid. Also, because of such reason, it is absolutely impossible for Odessa to build public transport like an underground.

อุโมงคใตดินแหงเมืองโอเดสซา

โอเดสซาเปนเมืองทาที่สำคัญทางตอนใตของประเทศ เมืองนี้เปนที่รูจักตรงที่มีอุโมงคความยาวกวา 2,500 กิโลเมตร อยูใ ตเมือง อุโมงคอนั คดเคีย้ วเหลานีเ้ กิดจากการขุดเหมืองหิน ใตดินตั้งแตในชวงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 19 ในปจจุบัน แมทางราชการจะไมไดหามนักทองเที่ยวลงไปสำรวจอุโมงค ดังกลาว แตการลงไปชมอุโมงคใตดินนี้นับวามีความเสี่ยงอยู ไมนอย เนื่องจากโครงสรางของอุโมงคนั้นไมแข็งแรงนัก และ ดวยเหตุนี้เอง ทำใหเมืองโอเดสซาไมสามารถสรางระบบ ขนสงมวลชนแบบรถไฟใตดินไดเลย 6|

www.iGetEnglish.com


Word

Power หาความหมายศัพทอยางมีหลักการดวย Prefix และ Suffix | Starbuck

suffix แหงความกลัว

วันนี้เราจะมาทำความรูจักกับ suffix ที่เห็นแลวตองขนหััวลุกไปตามๆ กัน ใชแลวคะ วันนี้เราจะมาทำความรูจักกับ suffix เกี่ยวกับความกลัลัวแบบตางๆ กัน คะ suffix ที่วานี้ก็คือ -phobia นั่นเอง suffix ตัวนี้มีรากมาจากภาษากรี ภาษากรีก φόβος หรือ phóbos ที่แปลวา ความกลัว (fear) แตไมใชความกลัวทัวๆ ่วๆ ไปนะคะ เมื่อ ใช -phobia จะหมายถึง ความกลัวระดับสูงผิดปกติ จนนับวาเปปน โโรค (disorder) d d เลยทีเดียว ไปดูตัวอยางการประกอบคำจาก suffix ตัวนี้กันเลยคะ

Suffix -phobia

รากศัพทเดิม +

หรือ ákron ภาษา Greek (ยอดเขา ยอดสูงสุด) ἄλγος หรือ álgos ภาษา Greek (ความเจ็บปวด) aqua pref., n. (น้ำ) claustrum ภาษา Latin (พื้นที่ปด) hemo/haemo pref. (เลือด) ἄκρον

คำศัพท ใหมที่เกิดขึ้น acrophobia n. (โรคกลัวที่สูง) algophobia n. (โรคกลัวความเจ็บปวด)

aquaphobia n. (โรคกลัวน้ำ) claustrophobia n. (โรคกลัวที่แคบ) hemophobia/haemophobia n. (โรค กลัวเลือด) homophobia n. (โรคกลัวพวกรักรวมเพศ) homós ภาษา Greek (เหมือนกัน)/ homo slang (พวกรักรวมเพศ) 109 |

www.iGetEnglish.com

I Get Tutor

“-phobia”


I Get

on Campus เยือนสถาบัน ชวนเพื่อนแบงปนเคล็ดลับภาษาอังกฤษ |auntie-go-lucky

ร ก า ป ล ิ ศ น ่ ิ ถ น อ ื ย เ

I Get Focus

ÊÇÑÊ´ÕªÒÇ I Get English ¤‹Ð ¾º¡Ñ¹à»š¹ ¤ÃÑ駷Õè 2 áŌǹФР¡Ñº¤ÍÅÑÁ¹ I Get on Campus ·Õè¨Ð¾Òà¾×èÍ¹æ ¾Õèæ ¹ŒÍ§æ 仾º»Ð ¾Ù´¤Ø¡Ѻ˹؋ÁÊÒÇã¹Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒμ‹Ò§æ 㹩ºÑ º ¹Õé à ÃÒ¨Ð¾Ò¤Ø ³ ä»·Õè Á ËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â ÈÔŻҡà ÇÔ·ÂÒà¢μÇѧ·‹Ò¾ÃÐ ¹Ñ¹è ṋ! ´Õã¨Å‹ÐÊÔ ·Õè¨Ðä´Œ¾º¡ÑºË¹Ø‹ÁμÔÊμËÑÇ¿Ùæ àËÁ×͹໇ ǧ Slur ÊÓËÃѺã¤Ã·Õè¡ÓÅѧ¤Ò´ËÇѧઋ¹¹Ñé¹ÍÂÙ‹ μŒÍ§¢ÍáÊ´§¤ÇÒÁ àÊÕÂ㨴ŒÇ¤‹Ð T^T à¾ÃÒСÒÃÊÑÁÀÒɳ¤ÃÑ駹Õé àÃÒ¨Ð์¹ ä»·Õè¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒáÅкѳ±Ôμ¨Ò¡ 2 ¤³Ð ·ÕèáÁŒäÁ‹ä´ŒÎÍμÎÔμ μÔ´ÅÁº¹àËÁ×͹¤³Ð¨ÔμáÃÃÁËÃ×ÍÁѳ±¹ÈÔÅ»Š áμ‹¡çÁÕ¤ÇÒÁ¹‹Òʹ㨷Ñé§ã¹á§‹¢Í§à¹×éÍËÒ·ÕèàÃÕ¹áÅÐ àÃ×èͧÃÒÇà¡ÕèÂǡѺÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ àª×èÍṋNjҤÍÅÑÁ¹ã¹©ºÑº¹Õé ¨ÐÁÕ»ÃÐ⪹¡Ñº¹ŒÍ§æ ªÑé¹ÁѸÂÁ·Õè¡ÓÅѧ àμÃÕÂÁμÑÇÊͺࢌÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÍ‹ҧÁÒ¡àÅÂŋФ‹Ð ͍Рáμ‹ÊÓËÃѺ਍æ àÎÕÂæ ·Õèŋǧ¾Œ¹ÇÑÂàÃÕ¹ÁÒáÅŒÇ ¡çÍ‹Òà¾Ô觧͹¹Ð¤Ð ¹ŒÍ§æ ·ÕèàÃÒä»ÊÑÁÀÒɳÁÒ à¤ŒÒÁÕ᧋¤Ô´´Õæ à¡ÕèÂǡѺ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉμÒÁ »ÃÐÊÒÇÑÂÃØ‹¹ÁÒ½Ò¡Í‹ҧ¨Øã¨àÅÂŋФ‹Ð

มาเริ่มกันที่คณะโบราณคดีคะ นองออม วิมลรัตน ราชวัตร บัณฑิตจบหมาดๆ จากเอกภาษา ฝรั่งเศสของที่นี่ จะมาเลาใหฟงถึงหลักสูตรกวางๆ ของคณะ รวมทั้งใหขอคิดดีๆ เกี่ยวกับการเรียนภาษาที่ 2 และ 3 อีกดวย ลองไปฟงกันเลยคะ 38 |

www.iGetEnglish.com


คณะโบราณฯ จะมีทั้งหมด 7 เอกคะ เอกที่เกี่ยวกับภาษาก็จะมี ไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส และภาษาตะวันออก : มีเรียนภาษาดวยเหรอคะ แลวเรียนภาษาที่คณะนี้แตกตางจากที่คณะอักษรฯ ยังไง ¹ŒÍ§ÍŒÍÁ: ของอักษรฯ เคาจะเรียนเนนภาษาศาสตรและวรรณคดี แตของโบราณฯ จะเรียน ครอบคลุมทุกอยาง ทั้งประวัติศาสตร ภาษา วรรณคดี และศิลปะ : สวนมากถาพูดถึงคณะโบราณฯ คนจะนึกถึงการออกไปขุดคนวัตถุโบราณ หรือศึกษา เกี่ยวกับโบราณสถาน ¹ŒÍ§ÍŒÍÁ: ใชคะ แตที่จริงเอกที่เนนไปทางดานโบราณคดีโดยตรงมีเอกเดียวก็คือ เอกโบราณฯ คะ : พูดถึงเรื่องภาษากันบาง ในฐานะที่เรียนฝรั่งเศส คิดวาภาษาที่ 3 เรียนยากไหม ¹ŒÍ§ÍŒÍÁ: ที่จริงก็ไมยาก คือคนไทยไมชอบเรียนภาษากัน ไมเปดใจตั้งแตตน ถาเรียนภาษาที่ 2 คือภาษาอังกฤษได หรือชอบภาษาอังกฤษ ก็จะสามารถเรียนภาษาที่ 3 ได แตถาคนที่ไมชอบภาษาเลย ก็ เรียนไมไดตั้งแตภาษาอังกฤษแลว จะมาเรียนภาษาอื่นก็ยาก : แสดงวาตองชอบภาษาอังกฤษเปนพื้นฐานและเกงภาษาอยูแลว มีอะไรจะแนะนำคนที่ ตองฝกภาษาอังกฤษบางไหมคะ ¹ŒÍ§ÍŒÍÁ: แนะนำใหหัดอานและฟง เชน หนังสือ ขาว หรืออะไรก็ตามที่มาจากเจาของภาษา โดยตรงเราจะเกงมากขึ้น ฟงเพลงก็ดีคะ ชวยใหเราเขาใจภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น : มีเทคนิคสวนตัวไหม เวลาฝกภาษา ¹ŒÍ§ÍŒÍÁ: ถาเปนเรื่องการพูด เวลาอยูคนเดียวก็จะอานออกเสียง แลวฝกสำเนียงใหเหมือนเคาคะ : พอมาเรียนเอกภาษาฝรั่งเศสแลว มีปญหาอะไรกับการเรียนภาษาอังกฤษไหม ¹ŒÍ§ÍŒÍÁ: พอมาเรียนภาษาฝรัง่ เศสก็จะสับสนนิดหนอยในเรือ่ งการออกเสียงและการอานคำ เพราะ ทั้ง 2 ภาษาเขียนคลายกัน แตออกเสียงตางกันคะ แลวก็การเรียงประโยคไมเหมือนกัน ฝรั่งเศสจะเรียงจาก หนาไปหลัง คลายๆ ภาษาไทย แตก็ตางกันไมมากคะ เรียนไปจะเริ่มปรับตัวได : มีอะไรจะฝากถึงรุนนองที่จะสอบเขามหาวิทยาลัยไหม ¹ŒÍ§ÍŒÍÁ: ฝากนองๆ ที่อยากจะเขาคณะโบราณฯ อยากใหศึกษาขอมูลเกี่ยวกับคณะ แลวก็มีความ รักที่จะเรียนจริงๆ อยาคิดวาเอ็นฯ เขาคณะนี้เพราะอยากอยูศิลปากร อยากเจอเด็กแนว เด็กติสต หรือ เลือกคณะนี้เพราะมันอยูในกรุงเทพฯ นอกจากนี้ในเรื่องภาษาอังกฤษ คณะนี้จะเนนภาษาอังกฤษ แตเด็กใน คณะกลับออนภาษาอังกฤษกันเยอะมาก ถาเรามีพื้นฐานที่ดี ฝกมาดีตั้งแตตน ก็จะชวยในการเรียนมากคะ ตองขอบคุณนองออมมากคะ ที่มาชวยแบงปนทั้งความรู ในดานหลักสูตรของคณะ และประสบการณในการเรียนภาษาของตัวเอง แถมยังใจดีชวยแนะนำนองๆ ที่จะสอบเขา มหาวิทยาลัยอีกดวย 39 |

www.iGetEnglish.com

I Get Focus

¹ŒÍ§ÍŒÍÁ:


Profile for MIS Publishing

นิตยสาร I Get English เล่ม 22  

ไอเก็ตอิงลิช นิตยสารเพื่อการเริ่มต้นและพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษหรับทุกคน

นิตยสาร I Get English เล่ม 22  

ไอเก็ตอิงลิช นิตยสารเพื่อการเริ่มต้นและพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษหรับทุกคน

Profile for misbook
Advertisement