นิตยสาร I Get English เล่ม 17

Page 1Speak

English with Confidence by Wall Street Institute | janephob@wallstreet.in.th

Shall we talk?

Greetings! สวัสดีครับ พบกันเชนเคยนะครับ กับ Speak English with Confidence by Wall

Street Institute คอลัมนที่จะชวยใหคุณพูดภาษาอังกฤษไดอยางมั่นใจมากขึ้นในทุกสถานการณ สำหรับฉบับนี้ เราจะมาแนะนำเรือ่ งการพูดถึง “ตัวเลข” เปนภาษาอังกฤษกันบาง ตองยอมรับวาเวลาทีใ่ ชภาษาอังกฤษในชีวติ จริง เราคงหนีการพูดถึงตัวเลขไปไมได ซึ่งอันที่จริงแลว ตัวเลขในภาษาอังกฤษมีความซับซอนมากกวาที่คุณคิด เพราะฉะนั้น วันนี้เราจะมาดูกันวา หลักงายๆ ที่จะทำใหเราพูดถึงตัวเลขในภาษาอังกฤษไดอยางถูกตองและมั่นใจ มากขึ้นมีอะไรกันบาง เริ่มแรกครับ เราก็ตองรูกอนวาตัวเลขในภาษาอังกฤษมีอยูดวยกัน 3 แบบ คือ cardinal numbers, nominal numbers และ ordinal numbers เรามาทำความรูจักเจาตัวเลขแตละแบบกันใหมากขึ้นดีกวาครับ

CARDINAL NUMBERS เริ่มตนกันดวย cardinal numbers ซึ่งก็คือตัวเลขปกติทั่วไปนี่แหละครับ ที่เอาไวใชสำหรับบอกจำนวน หรือปริมาณของสิ่งตางๆ รวมไปถึงอายุดวย เชน > I have two (2) brothers. > There are two hundred (200) computers in the office. > Mary is seventeen (17) years old. 46 |

www.iGetEnglish.com

ฉันมีพี่ชาย 2 คน มีคอมพิวเตอรจำนวน 200 เครือ่ งในทีท่ ำงาน แมรี่อายุ 17 ป


วิธีใชก็ไมมีอะไรมากครับ แคพูดตัวเลขกอนตามดวยคำนามที่เราตองการบอกจำนวนหรือปริมาณเทานั้น เอง แตสำหรับหลายๆ คน ถาตัวเลขไมเยอะก็อาจจะยังนับไมยาก แตพอเริ่มเกิน 1,000 ขึ้นไป บางคนอาจเริ่ม มึนเพราะคิดตัวเลขไมทันกับคำพูด ฉบับนี้เราลองมาสรุปกันดูครับวา พวกตัวเลขที่มีจำนวนสูงกวา 1,000 นั้น เขามีวิธีพูดกันอยางไรบาง เริ่ม จากวิธีงายที่สุดก็คือ อานเรียงตัวไปเลย อยางเชน 1,200

อานวา one thousand and two hundred (1,000+200) หรือเราจะละคำวา and ให เหลือแค one thousand two hundred ก็ไดครับ

1,200

อานวา twelve hundred (12-100) คือ จาก “หนึ่งพัน-กับ-สองรอย” ก็กลายเปน “หนึ่งรอยสิบสองครั้ง” (100x12=1,200) แทน

ลองมาดูตัวอยางอื่นๆ กันครับ 2,500 5,400 6,250

อานวา อานวา อานวา

two thousand (and) five hundred หรือ twenty-five hundred five thousand (and) four hundred หรือ fifty-four hundred six thousand (and) two hundred (and) fifty หรือ sixty-two hundred (and) fifty

สวนหลักหมื่น ภาษาอังกฤษเคาไมมีครับ จะใช วา “สิบ พัน” ก็คืออาน 2 ตัวหนากอน แลวคอยตาม ดวย thousand สวนหลักแสนก็จะใชวา “รอย พัน” คือ อาน 3 ตัวหนา แลวตามดวย thousand ครับ แตถา เปนหลักลานก็ไมตอ งอานวา “พัน พัน” นะครับ ใหใชวา million ไดเลย พูดอยางนี้อาจจะไมเห็นภาพ ลองศึกษา จากตัวอยางตอไปนี้กันครับ

47 |

www.iGetEnglish.com

Shall we talk?

อีกวิธีหนึ่งที่เจาของภาษานิยมพูดกันก็คือ อานทีละ 2 ตัว อยางเชน


ติดปาก

ติดใจ จดจำไว พรอมใชไดทันที | Starbuck

Shall we talk?

ฉบับที่แลวเราคุยเรื่องหนักๆ อยาง เรื่องการใชน้ำมันไป ฉบับนี้เปลี่ยนมาคุย เรื่องเบาๆ กันดีกวาคะ I Get English จะพาคุ ณไปทั ว ร ร านเสริ ม สวยค ะ จะมี อะไรชวยใหเราผอนคลายไดดีกวาการไป เสริมความงามละคะ ในปจจุบันเรื่องความงามไม ใช เรื่อง เฉพาะของผูหญิงอีกตอไป ผูชายสมัยใหม ก็สนใจภาพลักษณของตนเองไมนอยไป กวาคุณสาวๆ ในประเทศไทย รานเสริมสวยมัก หมายถึงรานที่ ใหบริการตัดแตงทรงผม ประทินผิว และอื่นๆ เชน ทำเล็บ กันคิ้ว ไปจนถึ ง การแต ง หน า ในโอกาสสำคั ญ ๆ สำหรับรานเสริมสวยในตางประเทศ ก็ไม ตางกันคะ เพียงแตบริการเหลานี้จะแยก ชั ด เจนกว า ไม ร วมทุ ก อย า งไว ในร า น เดียวเหมือนพี่ ไทยเรา

86 |

www.iGetEnglish.com


รานเสริมสวยยังแยกไดตามลักษณะบริการของราน เชน รานทำเล็บ (nail salon) รานทำสีผิว (tanning salon) แตรานที่เราใชบริการบอยที่สุดคงหนีไมพนรานทำผม ดังนั้นมาทำความรูจักกับรานทำผมกันใหลึกซึ้ง หนอยนะคะ รานทำผม คือ hair salon/hairdresser/hair parlor คะ สวนคำวา barbershop นั้น เปนรานทำผม สำหรับทานสุภาพบุรุษ มีบริการตัดผม (hair cutting) และโกนหนวดเครา (shaving) แตถาทานสุภาพสตรีจะ เขาไปใชบริการก็ไมผิดคะ หนารานทำผมเรามักเห็นเสาแถบสีหมุนๆ ปกติจะขาวสลับแดง เจาเสานี้เรียกวา barber’s pole มีประวัติยาวนานตั้งแตยุคกลางโนน แตในปจจุบันเสานี้มีหนาที่เดียวคือ บอกลูกคาวารานเปด บริการเมื่อเสาหมุนคะ สวนเรื่องวันหยุดนั้น ในขณะที่รานในบานเรามักหยุดวันพุธ ฝรั่งเขาก็มีธรรมเนียมหยุดเชน กัน แตเปนวันจันทรคะ 87 |

www.iGetEnglish.com

Shall we talk?

รานเสริมความงามนั้น ในความหมายรวมๆ ใชคำวา beauty salon/beauty shop/beauty parlor สำหรับรานเสริมความงามทีม่ บี ริการเต็มรูปแบบ เราจะเรียกวา full service salon หรือ full service spa ซึ่งบริการ ดังกลาว ก็อยางเชน ทำผม (hairdressing) ตั้งแตตัด (cutting) ทำสี (coloring) จัดทรง (styling) ทำเล็บมือ (getting a manicure) ทำเล็บเทา (getting a pedicure) ทาเล็บ (nail painting) ตอเล็บ (applying artificial nail tips) ถอนขนดวยแหนบ (tweezing) ถอนขนดวยดาย (threading) และแว็กซขน (waxing) ตั้งแตแว็กซขนคิ้ว (eyebrow waxing) แว็กซขนในที่ลับ (bikini waxing หรือ Brazilian waxing) นวดหนา (getting a facial massage) นวดตัว (getting a body massage) บำรุงผิว (getting skin treatments) ทำสีผิว (tanning) นิยมมากในซีกโลกตะวันตก โดยใหลูกคาเขาไปนอนในตูอบซึ่งปลอยรังสียูวีออกมา เพื่อใหสีผิวเขมขึ้น โดยไมตองเสี่ยงเปนมะเร็งผิวหนังจากการอาบแดด


Moving

Movie เรียนอังกฤษจากหนังดัง | คนเมืองแปล

*บทความนี้มีการเปดเผยเนื้อเรื่องสวนสำคัญของภาพยนตร

Food for Thought

สวัสดีครับ กลับมาพบกันอีกครัง้ วันนีเ้ ราจะมาทำความรูจ กั ยอดมนุษยคนใหมลา สุดทีห่ ลุดจาก หนังสือการตนู มาโลดแลนบนแผนฟลม ชือ่ ของเขาคือโทนี สตารก เขาคนนีแ้ ตกตางจากยอดมนุษยคน อื่นๆ ตรงที่เปนเพียงมนุษยเดินดินธรรมดาที่ไมมีพลังพิเศษเหนือธรรมชาติ แตมีสมองอันปราดเปรื่อง ดานเครือ่ งยนตกลไก เขาเปนผูอ อกแบบและผลิตอาวุธสงครามระดับแนวหนาของประเทศ วันหนึง่ เขา โดนผู ก อ การร ายจับ ตั วไปขณะเดิ นทางไปนำเสนออาวุธชิ้ น ใหมล าสุ ด ของตั ว เองที่ อัฟกานิ ส ถาน ผูกอการรายตองการใหเขาผลิตอาวุธให แตโทนี สตารกไมเลนดวย เขากลับนำอุปกรณตางๆ ของ ผูกอการรายมาประดิษฐเปนชุดเกราะติดอาวุธสุดไฮเทค และหนีพนเงื้อมมือผูกอการรายมาได และชุด เกราะนี้เองที่เปนจุดกำเนิดของยอดมนุษยคนใหมนามวา Iron Man หลังจากกลับอเมริกา โทนี สตารกก็นำชุดมาพัฒนาตอเพื่อใชในทางที่สรางสรรค เขาคิดวางมือจากการผลิตอาวุธ เนื่องจากเห็น ผลรายของอาวุธที่เขาประดิษฐขึ้นเมื่อตกไปอยูในมือผูกอการราย แตปญหาของเขาไมจบลงงายๆ เพราะจริงๆ แลวการทีเ่ ขาโดนผูกอการรายจับตัวไปนั้นมีเงื่อนงำบางอยางซอนอยู หนังเรื่องนี้นับวาเปน ผลงานเรื่องแรกของคายมารเวล คายการตูนตนกำเนิดของฮีโรยอดฮิตหลายตอหลายตัวที่กระโจนลง มาทุมทุนสรางเองครับ หลังจากกอนหนานี้ขายแตลิขสิทธิ์ยอดมนุษยในคายของตัวเอง ไมวาจะเปน Fantastic 4, Hulk, Spider-Man ฯลฯ ใหคนอื่นนำไปสรางจนรวยกันเปนแถว เราไปดูบทสนทนาที่นา สนใจในเรื่องกันครับ 32 |

www.iGetEnglish.com


Christine Everheart: คริสติน เอเวอรฮารท: Tony Stark: โทนี สตารก: Christine Everheart: คริสติน เอเวอรฮารท: Tony Stark: โทนี สตารก: Christine Everheart: คริสติน เอเวอรฮารท: Tony Stark: โทนี สตารก: Christine Everheart: คริสติน เอเวอรฮารท: Tony Stark: โทนี สตารก:

You’ve been called the Da Vinci of our time. What do you say to that? คนขนานนามคุณวา “ดาวินชีแหงยุคเรา” เรื่องนี้คุณจะวาอยางไร Absolutely ridiculous. I don’t paint. ตลกสิ้นดี ผมไมไดวาดรูป And what do you say to your other nickname, the Merchant of Death? คุณจะวาอยางไรกับอีกสมญานาม “พอคามัจจุราช” That’s not bad. Let me guess... Berkeley? ก็ไมเลวนะ ขอผมเดานะ คุณจบจากเบิรกลียใชไหม Brown, actually. อันที่จริงจากบราวนคะ Well, Ms. Brown. It’s an imperfect world, but it’s the only one we got. I guarantee you the day weapons are no longer needed to keep the peace, I’ll start making bricks and beams for baby hospitals. คุณบราวน นีเ่ ปนโลกทีไ่ มสมบูรณแบบ แตกเ็ ปนโลกเดียวทีเ่ รามี รับรองไดวา วันทีอ่ าวุธ ไมจำเปนสำหรับการรักษาสันติภาพแลว ผมจะไปทำอิฐกับคานสำหรับโรงพยาบาล เด็ก Rehearse that much? ซอมพูดบอยไหม Every night in front of the mirror before bedtime. หนากระจกกอนนอนทุกคืน

มีนักขาวมาขอสัมภาษณโทนี สตารก นักผลิตอาวุธอัจฉริยะเกี่ยวกับทัศนคติของผูคนที่มีตอเขา แตเขาก็ ใหสัมภาษณอยางยียวนกวนประสาท คำพูดที่มีลูกลอลูกชนของเขาสะทอนใหเห็นสติปญญาอันเฉียบแหลมของเขา ไดเปนอยางดี และแสดงใหเห็นทัศนคติแบบนักธุรกิจของเขาดวย เขาคิดวาทุกอยางเปนเรื่องของกำไรและความ ตองการของตลาด สำหรับเขาการขายอาวุธไมใชการสงเสริมความรุนแรง แตเปนแคการสนองความตองการของ ตลาดที่ใชอาวุธห้ำหั่นกันในนามของสันติภาพมาหลายยุคหลายสมัย มาดูคำศัพทกันบางครับ คำวา ridiculous (adj) หมายถึง ตลก นาขัน ไรสาระ และ brick (n) หมายถึง อิฐ สวน beam (n) หมายถึง คาน ไมขวาง อีกคำที่นาสนใจคือ คำวา Merchant of Death หมายถึง พอคามัจจุราช หรือคนที่คาขายความตาย อาจเปนเพราะการขายอาวุธใหคนอืน่ เปรียบเสมือนการสงเสริมใหคนฆากัน เปน ธุรกิจที่เกี่ยวของกับความตาย ดวยเหตุนี้พวกพอคาหรือแมคาอาวุธ (arms dealer) จึงมักไดรับสมญานามนี้ ถายังจำกันไดเมื่อตนเดือนมีนาคม 51 ที่ผานมา มีพอคาอาวุธชาวรัสเซียคนหนึ่ง ซึ่งทางการสหรัฐฯ ตองการตัว โดนจับไดในไทย เขาก็ไดรับสมญานามวา “the Merchant of Death” 33 |

www.iGetEnglish.com

Food for Thought

1


รูจักฝรั่งจากวัฒนธรรม | อารดา กันทะหงษ

¡ÒÃËÒàÊÕ§àÅ×Í¡μÑ駻ÃиҹҸԺ´Õ¤¹·Õè 44 ÀÒÂãμŒÃкͺ»ÃЪҸԻäμ¢ͧÍàÁÃԡѹª¹¡ÓÅѧ ໚¹ä»Í‹ҧࢌÁ¢Œ¹¶Ö§Ãʶ֧à¤Ã×èͧ ¹Ò¨ÍË ¹ áÁ¤à¤¹ (John McCain) ÇزÔÊÁÒªÔ¡ÍÒÇØâʨҡÁÅÃÑ° áÍÃÔâ«¹Ò ä´ŒÃѺàÅ×Í¡ãˌ໚¹μÑÇá·¹¨Ò¡¾ÃäÃվѺÅԡѹ (Republican Party) ŧÊÁѤêԧμÓá˹‹§ »ÃиҹҸԺ´ÕÊËÃÑ°Ï ¢Ñºà¤ÕèÂǤً¡Ñº¹ÒºÒÃÑ¡ âͺÒÁÒ (Barack Obama) ÇزÔÊÁÒªÔ¡¨Ò¡ÁÅÃÑ° ÍÔÅÅÔ¹ÍÂÊ «Öè§à»š¹μÑÇá·¹¨Ò¡¾Ãäà´âÁá¤Ãμ (Democratic Party) äÁ‹Ç‹Ò¼Å¨ÐŧàÍÂẺä˹ ¡ç ¶×Í䴌NjҷÑ駤ًμ‹Ò§¡çª‹ÇÂÊÌҧ»ÃÐÇÑμÔÈÒÊμà ˹ŒÒãËÁ‹ãËŒ¡ÒÃàÁ×ͧ¢Í§ÊËÃÑ°Ï ¹Ñ蹤×ÍËÒ¡¼ÙŒª¹Ð¡Òà àÅ×Í¡μÑ駤ÃÑ駹Õé¤×͹ÒÂáÁ¤à¤¹ à¢Ò¨Ð໚¹»ÃиҹҸԺ´ÕÊËÃÑ°Ï ·ÕèÍÒÂØÁÒ¡·ÕèÊØ´¶Ö§ 72 »‚ áÅÐËÒ¡¹Ò âͺÒÁÒä´ŒÃѺàÅ×Í¡μÑé§ à¢Ò¨Ð໚¹»ÃиҹҸԺ´ÕÊËÃÑ°Ï ¤¹áá·ÕèÁÕàª×éÍÊÒÂáÍ¿ÃԡѹËÃ×Í·ÕèàÃÕ¡¡Ñ¹Ç‹Ò ¤¹¼ÔÇÊÕ 91 |

www.iGetEnglish.com

Food for Thought

ถอดรหัส

วัฒนธรรมฝรั่ง


Food for Thought

ผูที่ติดตามขาวการเลือกตั้งประธานาธิบดี ป ค.ศ. 2008 ของอเมริกามาตลอดคงทราบดีวา นายโอบามา หนุมลูกครึ่งแอฟริกันอเมริกันผูมี บิดาเปนชาวเคนยากำลังดวงรุงพุงสุดขีด เพราะ เมื่ อ เที ย บคะแนนโพลสำรวจความคิ ด เห็ น ของ ประชาชนจากหลายสำนัก นายโอบามากำลังมี คะแนนความนิยมเปนตอนายแมคเคนอยู ทั้งใน หมูอเมริกันชนคนผิวสีดวยกัน และคนผิวขาวใน อเมริกา นั่นไมใชเพียงเพราะเขาเปนคนรุนใหมไฟ แรงและอายุ น อ ยกว า นายแมคเคนถึ ง สองรอบ หรือเพราะเขามีฐานเสียงจากคนผิวสีในอเมริกาที่ นิยมชมชอบพรรคเดโมแครตเปนทุนเดิมอยูแลว แตเพราะนโยบายที่ประกาศกราววาจะตอตานการ ใชความรุนแรงในรูปแบบตางๆ และจะรณรงคให มีการพยายามยุติสงครามในอิรัก ระงับโครงการดานอาวุธและยกเลิกการสรางโรงงานพลังงานนิวเคลียร สงเสริม ระบบประกันสุขภาพ และสัญญาวาจะปฏิรูประบบการเมืองการทหารในประเทศเสียใหม แมนายโอบามาจะโดน โจมตีวา เปนพวกมือใหมในเรื่องกิจการระหวางประเทศ แตก็ยังไมวายไดใจชาวอเมริกันที่กำลังเบื่อหนายละคร น้ำเนาของนักการเมืองหนาเกาๆ ไปเต็มๆ อยางไรก็ตาม ประเด็นที่นาสนใจยิ่งกวานั้นคือ หากนายโอบามาไดรับชัยชนะในครั้งนี้ เขาจะเปนชาว แอฟริกันอเมริกันคนแรกที่ทำลายกำแพงวัฒนธรรม เชื้อชาติ และความตางของสีผิวในอเมริกาลงไดสำเร็จ ซึ่งจะ เปนผูเปดประตูสูเสรีภาพและความเทาเทียมกันของอเมริกันชนอยางแทจริง ปญหาเรือ่ งเชือ้ ชาติและการเหยียดสีผวิ (racial discrimination) เปนแผลทีบ่ าดลึกในรางกาย จิตวิญญาณ และความทรงจำของชาวผิวสีมายาวนาน เนือ่ งจากสหรัฐอเมริกาประกอบดวยประชากรผิวสีถงึ 12.8% สูงเปนอันดับ สองรองจากประชากรผิวขาว แมบางสวนจะได โยกยายมาตั้งถิ่นฐานในประเทศภายหลัง แตก็ มี จ ำนวนไม น อ ยที่ สื บ เชื้ อ สายมาจากเหยื่ อ วัฒนธรรมการคาทาสในอดีต ในป ค.ศ. 1492-1888 มีชาวแอฟริกัน ถูกจับสงขึ้นเรือมายังทวีปอเมริกา เพื่อนำมา ขายเปนทาสถึง 12 ลานคน ทาสผิวสีในอเมริกา ถูกกดขี่อยางไรมนุษยธรรม ในสมัยกอน ทาส ที่มีรางกายกำยำ แข็งแรง และมีสีผิวดำมากๆ จะถูกจับไปใชแรงงานในเรือกสวนไรนา สวน 92 |

www.iGetEnglish.com


trip to the world ทองโลกไปกับ I Get English | ณัฐวรรธน Let’s read & write!

A

Russia,

or the Russian Federation, is the largest country in the world. The total area is around 17,075,200 square kilometres. It shares land borders with 14 countries, ranging from Norway in the north of Europe to North Korea in Asia. Therefore, we can call Russia a transcontinental country. The western part of the country, based on the Ural Mountains, is considered to be in the European continent while the eastern part is regarded as Asian. Although the area of European Russia is smaller than that of the Asian side, it is where approximately 78% of the entire population lives. The capital city, Moscow, and the second largest city, St. Petersburg, are also located in European Russia. In 2008, Russia has a population of around 142,008,838 making it the ninth most populous country in the world.

ÃÑÊà«ÕÂ

หรือสหพันธรัฐรัสเซียเปนประเทศที่ใหญที่สุดในโลก โดยมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 17,075,200 ตารางกิโลเมตร มีอาณาบริเวณติดกับประเทศตางๆ ถึง 14 ประเทศตั้งแตประเทศนอรเวยซึ่งอยูในตอนเหนือของ ทวีปยุโรปจนถึงประเทศเกาหลีเหนือในทวีปเอเชีย ดังนั้นเราจึงสามารถเรียกรัสเซียวาเปนประเทศที่มีอาณาเขตขาม ทวีป ภาคตะวันตกของประเทศนั้นถือวาเปนทวีปยุโรป โดยยึดจากแนวเทือกเขายูราลเปนหลัก ในขณะที่ภาค ตะวันออกของประเทศถือวาอยูในเอเชีย แมวาพื้นที่ของรัสเซียในยุโรปจะมีขนาดเล็กกวารัสเซียในสวนเอเชีย แต ประชากรทั้งประเทศกวารอยละ 78 ก็อาศัยอยูในดินแดนสวนนี้ นอกจากนั้น เมืองหลวงคือกรุงมอสโกและเมืองที่ ใหญเปนอันดับสองคือ เมืองเซนตปเตอรสเบิรกก็อยูในรัสเซียสวนยุโรปดวยเชนกัน ในป ค.ศ. 2008 รัสเซียมี ประชากรประมาณ 142,008,838 คน ซึ่งนับเปนประเทศที่มีประชากรหนาแนนที่สุดเปนอันดับ 9 ของโลก 5|

www.iGetEnglish.com


Siberia

Let’s read & write!

It is possible to call Asian Russia “Siberia”. Siberia is a vast array of land with cold weather almost all year round. On the southeastern part lies, known as Lake Baikal the “Pearl of Siberia”. It has a surface area of 31,500 kilometres and is the oldest (25 million years) and deepest (1,637 metres) lake in the world, containing more than 1,700 species of flora and fauna, two-thirds of which can be found nowhere else. UNESCO listed Lake Baikal as a World Heritage Site in 1996. In winter, the surface of the lake will be covered with layers of ice which are so thick that tourists can enjoy the scenery by a sleigh or a snowmobile. Unlike winter, the waters in summer turn to transparently blue. Visitors can enjoy the view of impressive seasonal wildflowers around the shore or hike in the forests, streams and waterfalls there.

䫺ÕàÃÕÂ

เราสามารถเรียกรัสเซียในสวนเอเชียวา “ไซบีเรีย” ก็ไดครับ ไซบีเรียนัน้ เปนดินแดนอันกวางใหญทมี่ อี ากาศ หนาวเย็นเกือบตลอดทัง้ ป และดินแดนทางภาคตะวันออกเฉียงใตนนั้ เปนทีต่ งั้ ของทะเลสาบไบคาล ทีร่ จู กั กันในนาม “ไขมุกแหงไซบีเรีย” โดยมีพื้นที่ผิวน้ำทั้งสิ้น 31,500 กิโลเมตรและเปนทะเลสาบที่มีอายุเกาแกที่สุด (25 ลานป) และมีความลึกที่สุด (1,637 เมตร) ในโลก โดยมีพืชและสัตวกวา 1,700 ชนิดอาศัยอยูในบริเวณนี้ ซึ่งพืชและสัตว จำนวนกวา 2 ใน 3 เปนชนิดที่ไมพบในบริเวณอื่นของโลก องคการยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนทะเลสาบไบคาลเปน มรดกโลกในป ค.ศ. 1996 ในชวงฤดูหนาวพื้นผิวดานบนของทะเลสาบจะปกคลุมไปดวยชั้นน้ำแข็งที่มีความหนา มาก จนนักทองเที่ยวสามารถใชรถเลื่อนหรือรถเล็กสำหรับวิ่งบนหิมะในการเที่ยวชมทัศนียภาพได แตเมื่อถึงชวง หนารอน น้ำในทะเลสาบจะเปลี่ยนเปนสีครามใส นักทองเที่ยวสามารถชมทิวทัศนของดอกไมปาที่ผลิดอกสวยสด งดงามตามฤดูกาลบริเวณริมชายฝง หรือเดินลัดเลาะเทีย่ วชมไปตามปาเขา แมนำ้ หรือน้ำตกในบริเวณนัน้ ก็ไดครับ 6|

www.iGetEnglish.com