I Get English เล่ม 96

Page 1

Dragon

มังกรสไตล ตะวันตก

ฉบับที่ 96 1 294877

740360

ราคา 80 บาทI Get English issue

96


E

ditorial

เจ้าของ : ไอเก็ตอิงลิชพับลิชชิง

ในเครือส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส บรรณาธิการบริหาร : ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ บรรณาธิการ : ดุจเดือน กลั่นคูวัด ประสานงานกองบรรณาธิการ : ปวีณา ไตรเวทย์ ที่ป รึกษาด้านภาษา : สุธิดา วิมุตติโกศล กองบรรณาธิการ : ดุจดาว บัวทอง | วรวุฒิ ตัถย์วสิ ทุ ธิ์ วีริยา แผ่นสุวรรณ | ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล อารดา กันทะหงษ์ | สุกิจ กิตติบุญญานนท์ ยุทธนา อัศวเจษฎากุล | วิกนั ดา พินทุวชิราภรณ์ รุ่งนภา วชิรเดชวงศ์ อรุณนาวีศิริ | ศรัณย์ กิจศิริไพศาล | ธัญชนก หล่อนาค | อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์ | โชคชัย จิตรแสวง ศิลปกรรม : ภรณีย์ สนองผัน | เบญจมาศ จุลวัฒนะ นงนุช เรือนมณี | กฤติญาดา จันทร์วงษ์ | วณิชยา ตันเจริญลาภ | ณัฐพงษ์ พยัคคง พิ สู จ น์ อั ก ษร : บุษกร กู้หลี | วารีรัตน์ แตงภู่ ประไพ ภูงามเชิง | ชนาภัทร พรายมี

Team การตลาด : วราลี สิทธิจินดาวงศ์ ฝ่ายสมาชิก : สุวรรณา จิตจ�ำนงค์ | สุมาลี ตระการจันทร์ ประชาสั ม พั น ธ์ : มยุรี ศรีมังคละ พรี เพรส : ด�ำรง พูลสวัสดิ์ แยกสี : MIS พิ ม พ์ ที่ : พิมพ์ดี ผู ้ พิม พ์ / ผู ้ โฆษณา : เสริม พูนพนิช จัดจ�ำหน่ายโดย : บริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) ส� ำนั ก งาน : ไอเก็ตอิงลิชพับลิชชิง

ในเครือส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศั พท์ : 0-2294-8777 (กองบรรณาธิการ) 0-2294-8777 ต่อ 105 (ฝ่ายสมาชิก) โทรสาร : 0-2294-8787 ติ ด ต่ อ โฆษณา : วราลี สิทธิจินดาวงศ์ โทร. 08-6430-7267

ติด ต่อ กองบรรณาธิการ >>> igetenglish@hotmail.com สมัค รสมาชิก/สั่งซื้อ/แจ้งปัญหาการจั ด ส่ ง >>> misbook@live.com ช่องทางการรับข่าวสารจาก I Get English >>> 1. www.iGetEnglish.com 2. www.facebook.com/iGetEnglish เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น >>> ท่านสามารถสมัคร/ต่ออายุสมาชิกและสัง่ ซือ้ ผ่านทาง Facebook : I Get English

Magazine ได้แล้ววันนี้

สงวนสิทธิ์ในการน�ำส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของหนังสือไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ถือว่ามีความผิดทางกฎหมาย All rights reserved. Reproduction in whole or in part without permission is strictly prohibited.


E

ditor's

วิธีการดาวน์ โหลด ไฟล์เสียง MP3

• สแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ หน้าดาวน์โหลดไฟล์เสียง MP3

Talk สวัสดีค่ะ ชาว I Get English ทุกคน นับเป็นเวลาเกือบทศวรรษที่ I Get English อยู่คู่กับคุณผู้อ่าน มาตั้งแต่ตีพิมพ์นิตยสารฉบับแรกจนถึงปัจจุบัน จุดเริ่มต้นของเรา เกิดจากความคิดทีอ่ ยากให้มนี ติ ยสารสักเล่มซึง่ เป็นเหมือนเพือ่ นคูค่ ดิ ที่ ช่วยเติมเต็มความรูภ้ าษาอังกฤษให้กบั ผูอ้ า่ น โดยไม่จำ� กัดวัยและอายุ I Get English ยืดหยัดผ่านอุปสรรคหลายครั้งหลายครา แต่เรา ไม่เคยท้อ เราท�ำการปรับปรุงเนือ้ หาให้ทนั สมัยและตอบโจทย์อยูเ่ สมอ เพราะแรงจูงใจส�ำคัญคือผู้อ่านที่เรารัก ทุกค�ำติชมจากท่านเสมือน ยาวิเศษทีท่ ำ� ให้หวั ใจของพวกเราพองโตและมีแรงขับเคลือ่ นในการผลิต หนังสือออกมาเล่มแล้วเล่มเล่า แต่ในปัจจุบนั เราต้องยอมรับว่า การพัฒนาทางด้านสือ่ ดิจทิ ลั นับวัน มีแต่จะเพิม่ ขึน้ ซึง่ สวนกระแสกับพฤติกรรมการบริโภคหนังสือทีล่ ดลง จนท�ำให้เราไม่สามารถยืนหยัดเป็นเพือ่ นคูค่ ดิ ให้กบั คุณผูอ้ า่ นได้อกี ต่อไป ก่อนที่จะต้องกล่าวค�ำอ�ำลาไปจริงๆ เราจึงอยากตอบแทนคุณผู้อา่ น ด้วยการผลิตหนังสือขึ้นมาอีก 5 เล่มสุดท้าย (ฉบับที่ 96 - 100) ขอบคุณคุณผู้อ่านทุกท่านที่ติดตาม I Get English ด้วยดีเสมอมา อย่างไรก็ตาม ท่านยังสามารถติดตามความรู้ภาษาอังกฤษได้ในเพจ และส่งค�ำถามภาษาอังกฤษเข้ามาได้เช่นเดิม ส�ำหรับสมาชิกปัจจุบนั ให้อา่ นข้อมูลเพิม่ ที่ https://goo.gl/aMH0Dk หากต้องสั่งซื้อหนังสือหรือนิตยสารย้อนหลังก็สามารถติดต่อได้ที่ 3 ช่องทางหลักคือ • www.igetenglish.com • www.misbook.com • www.facebook.com/iGetEnglish ด้วยรัก บรรณาธิการ


C

ONTENTS ISSUE #96

มองหาสัญลักษณ์

เพื่อฟังเสียงภาษาอังกฤษ

หมวด

Food for Thought : อาหารสมอง 107

130

47 Oh, it's amazing : Thai Bathing อาบน�ำ้ วิถีไทย 80 Sing from Soul : There's only one of you - Nathan Sykes 84 Moving Movie : The Revenant ต้องรอด 107 Did you know : ลับสมองกับเรื่องน่ารู้รอบตัว 130 ถอดรหัสวัฒนธรรมฝรั่ง : มังกร จากสัตว์ดึกด�ำบรรพ์สู่สัตว์ในจินตนาการ 138 iDiary : Thai rice, I love you. ข้าวไทย... ไอเลิฟยู 80


หมวด

Let’s read & write! : สนุกกับการอ่านและเขียน

14 เขียนเรื่องจากภาพ : A Barbecue Party

54

A Trip to the World : Astonishing Destinations: Jökulsárlón, Iceland เมืองท่องเที่ยวสุดอัศจรรย์ ทะเลสาบธารน�ำ้ แข็งโจกุลซาลอน หมวด

I Get Focus : จับตาเรื่องเด่น 23 37 42 66

Numerology : ตัวเลขเสริมพลังความรัก Hello Horo : ดวงประจ�ำเดือนเมษายน - พฤษภาคม Healthy English : เบาหวาน... ร้ายไม่เบา Interview : Let’s smile together!

54 42

66

แพทตี้ - อังศุมาลิน สิรภัทรศักดิ์เมธา

100 Interview : ไนกี้ - นิธิดล ป้อมสุวรรณ ฟิตภาษาและ

ร่างกาย เตรียมพร้อมโกอินเตอร์

114 How to :

Improving

7 Reasons Why Your English Isn't

126 ต�ำนานไทย : นางสงกรานต์ Songkran Goddess 134 Cooking for Fun : Pumpkin Soup 149 อังกฤษปริศนา : Wedding Dress Fashion Show 152 อังกฤษปริศนา : Matching Words 155 อังกฤษปริศนา : Guess the Words 134 157 Answer Key

100


หมวด

32

Shall we talk? : เสริมทักษะ ฟัง-พูด 8 32 50

American Slang : “ร่าเริง” ภาษาอังกฤษใช้คำ� ว่าอะไร ศัพท์ (น่า) สน : Charge English Tips : Open / Close VS Turn on / Turn off เปิดๆ ปิดๆ ใช้ยังไงกันละเนี่ย

62 62

Speak English with Lulu : ค�ำสับสนทีข่ นึ้ ต้นด้วยตัว B 72 Street Speak : เจาะลึก Slang ยอดฮิตรับปี 2017 91 Practical English : English Conversation in a Supermarket

96 ฝรั่งพูดคนไทยงง : Lead on

111

111

Instant English : “โง่” ในภาษาอังกฤษ 118 ติดปากติดใจ : ประโยคง่ายๆ ชวนคุยเรื่องงาน

หมวด

I Get Tutor : เตรียมสอบ, พัฒนาความรู้พื้นฐาน 11 19 27

76

Always English : Let alone อย่าว่าแต่... เลย Nui's Corner : หลายปี แต่ (ท�ำไม) year ไม่เติม -s Inspirational Quotes : เรียนภาษาอังกฤษได้ทุกวัน จากค�ำคมดังสร้างแรงบันดาลใจ

29 ค�ำนี้ท่านได้แต่ใดมา : Caddie 76 Easy Grammar : If I was / were… 144 Confusing Words : ค�ำว่า “แฟน” ในภาษาอังกฤษ

144


ว ั ต ม ย ี ร ต เ ย ว  ช ตัว Admission ะ ล แ T A G สอบ

day

day

1

22

day

day

1

vt.

day

2

day

3

cn.

vt.

adj.

5

day

6

7

āòæŞ)

7

beginning

| Å ²¯ begi u§ nnin ¦ g (é¡'ă Ð èăè £ {

(é'ă ÐèăèÖă)

syn.

comman order ('ü d (Óÿ'ðāèã)ĉ , mandate üòċŞãüò)Ş , Čðèċãæ

hurt (ċýòă heal (ýôĄ) æŞ), harm (ýāòðŞ)

cn.

����ม�อยู���

�เน����������เ�

syn.

�ม

syn.

เ��น��ย

ant.

���ห�เ�����รเ����ย �รบ��ร���ห น����� ม injunction innocent

wound (öèĈ

ค�ส���ห��ม ã)ĉ

natural ( inborn (ü'èăČèÙċÙüċòôă), 'éüòèŞ)

syn. adj. o naive (ďè Ą ) ant. adj. n guilty 'üî ('Ð o cunning ôăæ)Ą

ย�ส�

�มม�อ�น�ร�ย���ม

vt. vi.

syn.

vt.

('ÓèĀèÖă) harmles inoffens s ('ýāòðŞċôù), (üèăüÿ harmful ive ('ýāòðŞîôĈ) 'ċîèÚîĄ)

revolutionize

(ċòîöÿ'ôċĈÙèă

��อ�น�ร�ย

injure innocuous

ďèÚ)ĉ

wounded ('öèĈããă) unharmed ('üèĀýāòðŞã)ĉ

syn. ant.

p n sp ¬ ô p syn. ° n wounsp p d (öèĈã£~)ĉ ÷ p ° n sp p£~ ÷ $QWRQ\P n sp p£~ ÷p ° v adj. n sp ����ม�อยู����เน�������$QW ral (~'Č è Ùċ ÷Ùüċòôă), ��เ��มRQ\syn. P nnatu sp p£ rn (üèă'éü p ° 6\QRQ\P ninbo sp p£~ ÷òèŞp) ° cn.

cn. un. ��� วามเ�� า�จ จนยิ�่ ��น�

3,000

�ู�บร�ส�����

syn. adj. o naive (ďè'üîĄ) ant. adj. n guilty

('Ðôăæ)Ą cunning ('ÓèĀèÖă)

o

harmless ('ýāòðŞċôù), inoffensive (üèăüÿ'ċîèÚ îĄ) ant. harmful ('ý āòðŞîôĈ) syn.

�มม�อ�น�ร�ย���มเ��น��ย

vi. ���หเ� �����รเ� ��ย� น����� �รบ��ร���หม vt.

initiative innate

revolutionize (ċòîöÿ'ôċĈ ÙèăďèÚ)ĉ

syn.

injunction innocent

injure innocuous

injured innovate

พิเศษ!

181

© ó « m t ô 5HPHP

EHUHG &KHFN

แผ่นฟิล์มมหัศจรรย์ ทบทวนคำศัพท ให แม นยำยิ่งข�้น week

22

day

day

1

day

2

'

vt.

ร ย น,

vt.

อยอู ย

adj.

���� �

ทบทวนคำศัพท ให แม นยำยิ่งข�

¨ p pm t p

22

syn. ungr

( '

อู ย

���.-

day

2

±y¤ Å}~ Å

adj.

un.

òċăüæ

vt.

���ห��

æ

cn.

คนเนร

ĉ

cn.

üèă'Čý

ééæă

�ู

éČăæèæ ĉ

vt.

อยอู��

ย� syn.

cn.

syn.

syn.

5

day

6

�อ�ู��ย�

outra anger ge ('ċüāæċĉò× ('ČüÖċÐ , üò Ş

elem factorent ('ċüôôÿċ ('ČîÓċæ ðèăæ ĉ, üò Ş

live (ô

îĄ , resid

e (ò'Ą ďÚ

ã ĉ

syn.

t

resid tenantent ('ċòùÚċăã adj. �� ��ม� ('ċæèċè èăæ ĉ, อย��� อยู�����เน�� èăæ ĉ �วร�� ������ม�อ ��ม�ย ����� ยู syn. น� inborn cn. อ ���ร�ร inbred (üèă'éüòèŞ � vt. เ ('üèăċé , �ย�นอ�� �อ��อ� òã

�รยอ adj. ���น��น��เบ��อ inform syn. adj. ���น ingred prim ient inform al first (ary ('ďíòðāò inhabi ċîòăùŞæ

Ą, t inform

ĉ ation

ċòèăæĉ

ISBN 978-616-430-005-7 ราค า 120.ôă

Reme mber CHEC ed K

inhabi

tant

,

,

('

7

tell ċæô , notify report ( ('čèäîă āñ ò'Ą íüòæŞ ,

casual formal ČÓùÙöô

('îüòċŞð ôă

data ċãæā

infuria te inhere nt

ingrate initial

ateful pers on '

, reside

day

ungr l (üèĀ'ċÐatefu òæîôĈ person 'ċíüòċŞÚ èă

��อบ

nt

üèă'Čý

day

ãāæā

นอ��� �

สวน�ร

syn.

inhabita

,

syn. ant.

�เ��อ����

ค� � ,ค

nt

ċĄãñĄèæ

syn.

�ร

�ร������ห

ingrate

'üèăċÐò

ห��ร�บ

�น����

�อ�ม�ู syn.

inhabit

day

4

, �����

�����มเ�

tion èă

day

3

e

ingredie

üèă'Ðò

7

ร�ย��น

l

òċŞðôă

ò'Ş ċðċÙ

ü'ă èÙăċÙ

ent factor (' (' (

vt.

informa

üèă'îü

informa

üèăîü

infuriat

üèă'îöă

inheren

syn. elem

พบกับหนังสือคุณภาพกวา 1,000 รายการ สั่งซื้อไดที่ www.MISbook.com

syn. resid

ent tenant ( (' '

day

1

day

6

้น

week

üèă'ċýñĄ

age anger (' ('

syn. live

inhabitan

'

เนรค , คนอ

น ร อ บ

cn.

แผ่นฟิล์มมหัศจรรย์ òðŞ

syn. outr cn. คน

t

พิเศษ!

���� �������� sp÷ m n sp ��������� �����

180

cn. สว

'

���� �

¨ p ÷t mm ¨p ÷

inform

vt.

inhabit

'

����

p ÷ « © ó ÷ © $QWRQ\P ¨ © ì ô 6\QRQ\P m

initial

ingrate

inherent

vó ¨ *$7 © $GPLVVLRQ ó sp p ���� � ��� ���� ��

al ('

อมู

e

t

3,000

üèă'îü

syn. data

ingredien '

day

|

w´{ ¥ Å}}Å¢} Å| w´ แบ่�คำศัพท์เ��นรายวันจำน วน �� สั��าห์ เพ�อ่ �ห�จำ�� ��่าย

syn. casu ant. form al un.

infuriat

'

5

notify (' , report ( '

adj.

tion

'

day

} }Å¢} }¤ ¢ y

syn. tell

l

'

informa

'

4

ห รบ

informa

day

3

inform

GAT } }Å¢} }¤ ¢ y

ที่มักออกสอบกว่า คำ

adj. n ���� �มมค � ว�ม��� ������ บร�ส�� ��� o �����ร�เ��ย�ส� adj.

GAT

t { ¥

รวมคำศัพท์

�������ร�บบ��เ��บ

ท�กคำศัพท์

t { ¥

hurt (ċýòăæŞ), harm (ýāòðŞ ) heal (ýôĄ)

syn. ant.

injured innovate

181

adj.

¤

Öă)

¨ s«vô© ó ê ÷ © s ° « ô ô command (Óÿ'ðāèã)ĉ , m s ¢ s syn. ô orde ± ® m r ('ü¯ ü òċŞãü ò)Ş , p ÷ ° ô sm ¬ ô mandate Čðèċãæ

wounded unharmed('öèĈããă) ('üèĀýāò

ðŞã)ĉ

initiative innate

day

begin (é'Ą Ðèă), start (ù'ä

day

���

cn. �ู�บร� ส����� adj. n �� �� �มมค� ว�ม������ �� บร�ส�� ��� o �����ร�เ�� adj.

6

èă), start (ù 'äāòæŞ)

��รร�เร��ม

syn.

syn. ant.

syn. ant.

syn. adj.

syn.

cn.

ค�ส���ห��ม

��อ�น�ร�ย

�������ร�บบ��เ��บ

cn. un.

day

5

begin (é'Ą Ð

��รร�เร��ม

nction

ÓċĉÙèă

4

syn.

day

4

syn. cn.

3

day

ร�เร��ม

iative

Ùċăüæî Ą

2

น ั ร ค บ ร ค อยาง

day

ร�เร��ม

vt.

week

nitiate

èÙăÙċĄüæ

day

,

และรานหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ


สามารถดาวน์โหลดหรือฟังเสียงภาษาอังกฤษ ของคอลัมน์นี้ ได้ที่ www.IGetEnglish.com

Shall we talk? American Slang รู้ลึกเรื่องสแลงแบบเป๊ะเวอร์ เรื่อง : Adam Bradshaw ใครๆ ก็รู้จักเขาในชื่อ “อาจารย์อดัม” ชาวต่างชาติผู้พูดภาษาไทย ได้เป๊ะเวอร์ พิธีกรรายการสอนภาษาอังกฤษทางทีวีและออนไลน์หลาย รายการ และเจ้าของเว็บไซต์ ajarnadam.tv

ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ใช้คคำว่าอะไร

มีคนถามอดัมเข้ามาว่า “ร่าเริง” ภาษาอังกฤษต้องใช้ค�ำว่าอะไร ภาษาอังกฤษใช้ได้หลายค�ำมากครับ แต่ค�ำที่คิดว่าตรงมากที่สุด น่าจะเป็น I am in high spirits. ฉันร่าเริงมากๆ 8 l I Get English


สามารถดาวน์โหลดหรือฟังเสียงภาษาอังกฤษ ของคอลัมน์นี้ ได้ที่ www.IGetEnglish.com

I GET Tutor Always English อังกฤษวันละนิด แต่ฟิตตลอด เรื่อง : อ. ลูกกอล์ฟ คณาธิป สุนทรรักษ์ ติวเตอร์ภาษาอังกฤษยอดนิยม เจ้าของสถาบัน Angkriz สุด trendy พิธีกรรายการภาษาอังกฤษ พี่ลูกกอล์ฟเชื่อว่าคนไทยเก่งภาษาอังกฤษได้ ถ้าตั้งใจและมีทัศนคติที่ดี ติดตามพี่ลูกกอล์ฟได้ที่ IG @loukgolflg

Let

alone อย่าว่าแต่...เลย

I Get English l 11


Shall we talk? ศัพท์ (น่า) สน ศัพท์ 1 ค�ำ เพิ่มคลังภาษา

สามารถดาวน์โหลดหรือฟังเสียงภาษาอังกฤษ ของคอลัมน์นี้ ได้ที่ www.IGetEnglish.com

เรื่อง : ดร. วรวุฒิ ตัถย์วิสุทธิ์ (ครูหนุ่ย) อาจารย์ ป ระจ� ำ โปรแกรมวิ ช าภาษาอั ง กฤษ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ส�ำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาเอก (PhD) จาก Monash University ประเทศออสเตรเลีย ด้านการเรียนรู้ภาษาที่สอง โดยเฉพาะภาษาอังกฤษของคนไทย เจ้าของเพจ English.Today เรียนภาษาอังกฤษวันละค�ำ

- Charge -

สวัสดีปีใหม่ไทยเพื่อนๆ ชาว I Get English ทุกคน ขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวัง ทุกประการ สุขภาพแข็งแรงตลอดปีและตลอดไปนะครับ และที่ส�ำคัญขอให้มีความสุข ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ อย่างในคอลัมน์ “ศัพท์(น่า)สน” ฉบับนี้เราจะเรียนรู้ความหมาย และวิธีการใช้ค�ำว่า “charge” ศัพท์ง่ายๆ ที่มีวิธี ใช้น่าสนใจเช่นเคยครับ ^^ 32 l I Get English


Thai

Food For Thought Oh, it's amazing!

เรื่อง : Lulu รุ่งนภา วชิรเดชวงศ์ อรุณนาวีศิริ

Bathing อาบน้นำวิถีไทย

สวัสดีค่ะคุณผู้อ่าน I Get English ที่ น่ารักทุกท่าน วันนี้ลูลู่ขอเสนอคอลัมน์ใหม่นี้ ที่เรียกว่า Oh, it's amazing! คอลัมน์นี้จะ หยิบยกเอาเรื่องราวในชีวิตประจ�ำวัน รวม ไปถึงวัฒนธรรม ประเพณีของคนไทยที่เรา ท�ำสืบทอดกันมาหลายยุคหลายสมัย แต่ ฝรั่งเห็นว่าเป็นเรื่องแปลกส�ำหรับพวกเขา I Get English l 47


Shall we talk? Speak English with Lulu ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง

สามารถดาวน์โหลดหรือฟังเสียงภาษาอังกฤษ ของคอลัมน์นี้ ได้ที่ www.IGetEnglish.com

เรื่อง : Lulu รุ่งนภา วชิรเดชวงศ์ อรุณนาวีศิริ นั ก เขี ย นผู ้ รั ก และหลงใหลภาษาอั ง กฤษเป็ น ชี วิ ต จิ ต ใจ และอยากให้ผู้อ่านสนุกสนานและได้รับความรู้มากที่สุด

คำ�สับสน ว ั ต ย ้ ว ด น ้ ที่ขึ้นต

62 l I Get English

B


ฉบับนี้ลูลู่มีค�ำสับสนที่ขึ้นต้นด้วยตัว B มาฝาก เสียง B มีต้นก�ำเนิดจากการที่เราเม้มริมฝีปากล่างและบน พ่นลมออกมา เส้นเสียงในล�ำคอสั่นเนื่องจากเป็นเสียงก้องนะคะ

-

ค�ำศัพท์ชุดแรก Bath, Bathe, Breath และ Breathe

Bath แปลว่า การอาบน�ำ้ อ่านว่า /แบธ/ หรือ /บาธ/ ตัว th ที่เป็นตัวสะกดในค�ำนี้ คือ

การน�ำเอาปลายลิ้นมาไว้ระหว่างฟันบนและ ล่าง ปล่อยให้ลมไหลผ่านออกมาเบาๆ ค่ะ

Bathe เป็นกริยาของการอาบน�้ำ อ่านว่า /เบธฺ/ เริ่มจาก /เบ.../ และออกเสียงตัว th อย่างที่ลูลู่อธิบายไปในค�ำก่อนหน้า แต่ตัว th ในค�ำนีเ้ ป็นเสียงก้อง (เส้นเสียงในล�ำคอจะเกิด การสัน่ ) ดังนัน้ ท้ายค�ำต้องได้ยนิ เสียง th ชัดเจน

I Get English l 63


I GET Focus Interview เรื่อง : ปวีณา ไตรเวทย์ เรียบเรียง : ดุจเดือน กลั่นคูวัด ภาพ : กฤติญาดา จันทร์วงษ์

Let′s smile together!

แพทตี้ อังศุมาลิน สิรภัทรศักดิ์เมธา

Interview ฉบับนี้ ทีมงานมีนัดกับ แพทตี้-อังศุมาลิน สิรภัทรศักดิ์เมธา นักแสดงสาวน่ารักที่ฝากฝีมือไว้ในภาพยนตร์และละครดังมาแล้วหลายต่อ หลายเรื่อง เช่น รถไฟฟ้ามาหานะเธอ ฮอร์โมน ทอฝันกับมาวิน และในเร็วๆ นี้ เธอก�ำลังจะมีผลงานซีรีส์รีเมคที่โด่งมาแล้วทั่วเอเชียเรื่อง Princess Hour เวอร์ชั่นไทยอีกด้วย รอเพียงไม่นาน แพตตี้ก็ปรากฎตัวในชุดเดรสสีเหลืองสดใส พร้อมกับ ส่งรอยยิ้มอันเป็นเอกลักษณ์ของเธอมาทักทายพวกเรา และตอนนี้ก็ ได้เวลา แล้วที่เราจะขอมาล้วงลึกถึงเรื่องราวสนุกสนานเฮฮาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ รวมทั้งผลงานใหม่ของแพตตี้ด้วย 66 l I Get English


มาเข้าเรื่องภาษากันบ้าง แพตตี้เป็นคนที่ชอบภาษา อังกฤษไหมคะ

การที่เราไม่ค่อยได้ใช้ เวลาต้องพูดรู้สึกกลัว หรือกังวลไหม

ตอนเด็กๆ คือไม่ชอบเลยค่ะ ไม่เอาเลย เรารูส้ กึ ว่าท�ำตัวเองเข้าใจภาษาอังกฤษได้ยากจัง พอเรียนวิชาได้ไม่ดกี เ็ ลยไม่ชอบ มาเริม่ ชอบเมือ่ ไม่นานนีเ้ องค่ะ หลังๆ ชอบดูหนังฝรัง่ มากขึน้ บวกกับชอบไปเทีย่ ว ถ้าภาษาอังกฤษไม่ได้เรา ก็ไม่มีทางจะเข้าใจ สมมติว่าเราอยากรู้เรื่อง ประวัตศิ าสตร์ของเขาแต่อา่ นไม่ออก ก็ตอ้ งพึง่ คนอื่นให้มาคอยอธิบาย

เหมือนเด็กไทยทุกคนค่ะ ถ้าพูดไม่ได้ มันก็จะรู้สึกไม่กล้าที่จะพูดหรือว่าหลีกเลี่ยงที่ จะเจอ ตอนเด็กๆ กลัวนะคะ แต่ตอนนี้ไม่ได้ กลัวขนาดนัน้ เวลาพูดต้องตัง้ ใจฟังแล้วก็ตงั้ สติ ว่าสิ่งที่เค้าต้องการอยากรู้คืออะไร

ทุกวันนี้ได้ใช้ภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจ�ำวันบ้างไหม ไม่ค่อยได้ใช้เลยค่ะ ส่วนมาก็ได้ใช้กับ อินเตอร์เนตเท่านั้น แต่หนูคิดว่าภาษาอังกฤษ ไม่ได้ใช้ก็จะลืม ตั้งแต่เรียนจบหนูลืมไป เยอะมาก เพราะว่าวันๆ หนูทำ� งาน หนูถา่ ย ละคร หนูก็โฟกัสแค่บท แค่ตัวละคร นัน้ ๆ เวลาทีไ่ ปเมืองนอกเท่านัน้ เราถึง จะได้ใช้

I Get English l 69


Shall we talk? Street Speak อังกฤษแบบกวนโอ๊ย เอาไว้ใช้จริง ไม่ได้เอาไว้สอบ เรื่อง : นายทีม

สามารถดาวน์โหลดหรือฟังเสียงภาษาอังกฤษ ของคอลัมน์นี้ ได้ที่ www.IGetEnglish.com

Admin เพจสุดแซบ Slang A-hO-lic

เจาะลึก ฮิต Slang ยอด รับปี 2 01 7

72 l I Get English


สามารถดาวน์โหลดหรือฟังเสียงภาษาอังกฤษ ของคอลัมน์นี้ ได้ที่ www.IGetEnglish.com

Shall we talk? Instant English ภาษาอังกฤษง่ายๆ พูดตามได้ทันที เรื่อง : โชคชัย จิตรแสวง (ครูพี่เอก)

่ ง โ “

ในภาษาอังกฤษ ค�ำที่มีความหมายว่า “โง่” หรือค�ำที่มีความหมายคล้ายกัน ในภาษาอังกฤษมีหลายค�ำ แต่ละค�ำก็มีหมายความแตกต่างกันไป จะเลือกใช้ค�ำไหนมาพูดให้ตรงกับความหมายและ สถานการณ์ใดบ้างนั้น เรามาดูกันเลย

1.

Foolish (Adj.) หมายถึงคนทีโ่ ง่อนั เนือ่ งมาจากขาดประสบการณ์ ไม่รปู้ ระสี ประสา ไม่รู้แม้กระทั่งเรื่องที่คนอื่นรู้กันทั่วไป หรือท�ำอะไรที่ คนทั่วไปไม่ทำ� กัน I Get English l 111


I GET Focus How to เรียนรู้ขั้นตอนง่ายๆ สู่ความส�ำเร็จ เรื่อง : โชคชัย จิตรแสวง (ครูพี่เอก)

7

REASONS

WHY YOUR ENGLISH

ISN’T IMPROVING

7 สาเหตุทภี่ าษาอังกฤษของคุณไม่พฒั นา

เคยสงสัยกันไหมว่าท�ำไมทักษะการพูดภาษาอังกฤษของเราถึงไม่พัฒนา หรือพัฒนาได้ไม่ดีเท่าที่ควรสักที ทั้งๆ เราก็เริ่มเรียนภาษาอังกฤษกันมา ตั้งแต่อนุบาลจนถึงระดับมหาวิทยาลัย วันนี้ I Get English มี 7 สาเหตุที่ท�ำให้หลายคนพัฒนาการพูดภาษา อังกฤษได้ไม่ดีเท่าที่ควรมาฝากกัน ลองอ่านดูแล้วตรวจสอบตัวเองว่า มีสาเหตุไหนบ้างที่ท�ำให้การฝึกของเราช้าลง รู้แล้วรีบแก้ไขกันให้ไวเลย 114 l I Get English


1.

เวลาฝึกน้อยเกินไป

หลายคนอาจบ่นว่า ไหนจะเรียน ไหนจะท�ำงานแทบ จะไม่มีเวลาพักแล้ว จะเอาเวลาที่ไหนมาฝึก แต่ขอบอก เลยว่าถ้าอยากพูดเก่งก็ควรรีบจัดตารางเวลาให้กับการ ฝึกพูดทันที โดยอาจจะต้องมีการจัดตารางฝึกให้แน่นอน และก�ำหนดเวลาให้ชัดเจนด้วย อาจจะเป็นวันละครึ่ง ถึงหนึ่งชั่วโมงก็ได้ จ�ำไว้ว่าการฝึกให้มากเท่านั้นที่จะ ช่วยให้การพูดของคุณพัฒนาขึ้นได้

2.

ใช้แต่ค�ำ ประโยค หรือวลีซ�้ำๆ

บางครัง้ เราก็รสู้ กึ มัน่ ใจมากกว่าทีจ่ ะใช้คำ � ประโยค หรือวลีเดิมๆ เมือ่ พูด ภาษาอังกฤษ เพราะเรารู้ว่าสิ่งที่พูดไปนั้นไม่ผิดแน่นอน แต่นั่นก็เป็นเหมือน ก�ำแพงทีท่ ำ� ให้เราไม่กล้าลองใช้คำ � วลีหรือประโยคใหม่ๆ ด้วยเช่นกัน ควรลอง สนทนาด้วยค�ำหรือประโยคใหม่ๆ บ้าง ลองใช้คำ � ประโยคหรือวลีทมี่ คี วามหมาย ถึงสิ่งเดียวกันพูดแทนค�ำที่เราใช้อยู่เป็นประจ�ำบ้าง เพียงเท่านี้ก็จะท�ำให้เรา สามารถเพิ่มคลังค�ำศัพท์ได้อย่างดีเลยทีเดียว

3.

ติดโครงสร้างภาษาแม่มากเกินไป

หลายคนเวลาพูดภาษาอังกฤษจะชอบสร้างประโยค จากโครงสร้างภาษาไทยเลย เช่นซึง่ บางครัง้ บางประโยค ก็สามารถพอสื่อความหมายกันได้ แต่บางครั้งก็อาจ ท�ำให้คู่สนทนาถึงกับอ้าปากค้างกันเลยทีเดียว เช่น ฉันกลัว = I am scary. วิธีแก้ปัญหานี้คือ ลองศึกษา เรือ่ งโครงสร้างประโยค เรือ่ งกริยาช่วย รูปประโยดภาษา อังกฤษแบบต่างๆ ก็จะช่วยท�ำให้เราแก้ปัญหานี้ได้ I Get English l 115


HOT! PROMOTION

นิตยสารราคาพิเศษ

ฉบับย้อIsนsหuลesัง Back

ฉบับที่ 1-6 ราคาชุดละ 199.ฉบับที่ 7-12 ราคาชุดละ 199.ฉบับที่ 13-18* ราคาชุดละ 195.*

ขออภัย ฉบับที่ 15 สินค้าหมด

ฉบับที่ ฉบับที่ ฉบับที่ ฉบับที่ ฉบับที่

19-24 25-30 31-36 37-42 43-48

ฉบับที่

ราคาชุดละ ราคาชุดละ ราคาชุดละ ราคาชุดละ ราคาชุดละ

245.245.245.245.245.-

49- 95 ราคาตามปก

เลม่ ลา่ สดุ

ขัน้ ตอนสัง่ ซือ้ นิตยสารฉบับย้อนหลัง (ไม่คดิ ค่าจัดส่ง) 1. โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี บจก. สำ�นักพิมพ์ เอ็มไอเอส

ธนาคาร

สาขา

กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ กรุงเทพ กรุงไทย

เซ็นทรัล พระราม 3 ออมทรัพย์ 748-2-78312-5 สาธุประดิษฐ์ ออมทรัพย์ 068-2-88783-6 เซ็นทรัล พระราม 3 ออมทรัพย์ 086-7-09599-4 สาธุประดิษฐ์ ออมทรัพย์ 083-0-29793-6

ประเภทบัญชี

เลขที่บัญชี

หรือธนาณัติสั่งจ่าย บจก. สำ�นักพิมพ์ เอ็มไอเอส ปณ. บางโพงพาง 10125*

2. ติดต่อแจ้งรายละเอียดการสั่งซื้อมายังฝ่ายสมาชิก ผ่านช่องทางใดก็ ได้ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ - ทางโทรสารหมายเลข 0-2294-8787 - ทางอีเมล misbook@live.com

โดยให้แจ้งรายละเอียดกับทางเจ้าหน้าที่ดังนี้ ฉบับนิตยสารที่ต้องการสั่งซื้อ ชื่อธนาคาร วันที่โอน จำ�นวนเงินที่โอน ที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่ง และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ

*สำ�หรับผู้ที่เลือกช�ำ ระเงินโดยธน กรุณาส่งธนาณัติมาที่ สำ�นักพิมพ์เอ็มไอเอส

าณัติ

213/3 ซอยพัฒนาการ (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขว 1 งบางโพ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 101 งพาง 20

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายสมาชิก โทร. 0-2294-8777 ต่อ 105 น. .00 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.30-17

สั่งซื้อนิตยสาร I Get English ฉบับย้อนหลังรายเล่ม

ฟรี! ค่าจัดส่ง96

р╣Бр╕Х┬Лр╕ер╕░р╕Др╕нр╕ер╕▒р╕бр╕Щ┬Пр╕кр╕▓р╕бр╕▓р╕гр╕Цр╕н┬Лр╕▓р╕Щр╕Х┬Лр╕нр╣Др╕Ф┬М р╣Гр╕Щ I Get English р╣Ар╕е┬Лр╕б р╕кр╕▒р╣Ир╕Зр╕Лр╕╖р╣Йр╕н/р╕кр╕бр╕▒р╕Др╕гр╕кр╕бр╕▓р╕Кр╕┤р╕Б

р╣Др╕ФяЬЛр╕Чр╕╡р╣И 0-2294-8777#105 р╕лр╕гр╕╖р╕н MISbook@live.com

-= /6M!1├╗!<3=%!

-= /6M!1├╗!<3=%!

Dragon

Dragon &=&#AQ 96

1 294877

740360

1 294877

/> > ┬Я┬Ч &>#

740360

/> > ┬Я┬Ч &>#

Dragon

-= /6M!1├╗!<3=%!

&=&#AQ 96

gon

!1├╗!<3=%!

1 294877

740360

/> > ┬Я┬Ч &>#

Dragon

-= /6M!1├╗!<3=%!


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.