I Get English 94

Page 1

ฉบับที่ 94

ISBN 978-616-527-949-9 9 786165

279499

ราคา 80 บาทI Get English issue

94


E

ditorial

เจ้าของ : ไอเก็ตอิงลิชพับลิชชิง

ในเครือส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส บรรณาธิการบริหาร : ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ บรรณาธิการ : ดุจเดือน กลั่นคูวัด ประสานงานกองบรรณาธิการ : ปวีณา ไตรเวทย์ ที่ ป รึ ก ษาด้ า นภาษา : Donald L. Sena | สุธิดา วิมุตติโกศล กองบรรณาธิการ : ดุจดาว บัวทอง | วรวุฒิ ตัถย์วสิ ทุ ธิ์ วีริยา แผ่นสุวรรณ | ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล อารดา กันทะหงษ์ | สุกิจ กิตติบุญญานนท์ ยุทธนา อัศวเจษฎากุล | วิกนั ดา พินทุวชิราภรณ์ รุ่งนภา วชิรเดชวงศ์ อรุณนาวีศิริ | ศรัณย์ กิจศิริไพศาล | ธัญชนก หล่อนาค | อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์ | โชคชัย จิตรแสวง ศิลปกรรม : ภรณีย์ สนองผัน | เบญจมาศ จุลวัฒนะ นงนุช เรือนมณี | กฤติญาดา จันทร์วงษ์ | วณิชยา ตันเจริญลาภ | ณัฐพงษ์ พยัคคง พิ สู จ น์ อั ก ษร : บุษกร กู้หลี | วารีรัตน์ แตงภู่ ประไพ ภูงามเชิง | ชนาภัทร พรายมี

Team การตลาด : วราลี สิทธิจินดาวงศ์ ฝ่ายสมาชิก : สุวรรณา จิตจ�ำนงค์ | สุมาลี ตระการจันทร์ ประชาสั ม พั น ธ์ : มยุรี ศรีมังคละ พรี เพรส : ด�ำรง พูลสวัสดิ์ แยกสี : MIS พิ ม พ์ ที่ : พิมพ์ดี ผู ้ พิม พ์ / ผู ้ โฆษณา : เสริม พูนพนิช จัดจ�ำหน่ายโดย : บริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) ส� ำนั ก งาน : ไอเก็ตอิงลิชพับลิชชิง

ในเครือส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศั พท์ : 0-2294-8777 (กองบรรณาธิการ) 0-2294-8777 ต่อ 105 (ฝ่ายสมาชิก) โทรสาร : 0-2294-8787 ติ ด ต่ อ โฆษณา : วราลี สิทธิจินดาวงศ์ โทร. 08-6430-7267

ติด ต่อ กองบรรณาธิการ >>> igetenglish@hotmail.com สมัค รสมาชิก/สั่งซื้อ/แจ้งปัญหาการจั ด ส่ ง >>> misbook@live.com ช่องทางการรับข่าวสารจาก I Get English >>> 1. www.iGetEnglish.com 2. www.facebook.com/iGetEnglish เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น >>> ท่านสามารถสมัคร/ต่ออายุสมาชิกและสัง่ ซือ้ ผ่านทาง Facebook : I Get English

Magazine ได้แล้ววันนี้

สงวนสิทธิ์ในการน�ำส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของหนังสือไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ถือว่ามีความผิดทางกฎหมาย All rights reserved. Reproduction in whole or in part without permission is strictly prohibited.


E

ditor's

สวัสดีค่ะ นักอ่านชาว I Get English ทุกท่าน I Get English เล่มทีท่ า่ นก�ำลังถืออยูใ่ นมือนีเ้ ป็นฉบับที่ 94 ของเรา แล้วค่ะ และเป็นฉบับที่ 6 ที่เราวางจ�ำหน่ายในรูปแบบหนังสือ แฟนๆ I Get English สามารถพบกับเราได้ทชี่ นั้ วางหนังสือหมวดภาษานะคะ (จากเดิมวางทีแ่ ผงนิตยสาร) นอกจากนัน้ I Get English ยังมีจำ� หน่าย ในรูปแบบของ E-book ด้วย สามารถดาวน์โหลดได้ที่ NaiinPann, Meb Market และ Ookbee และหากอ่าน I Get English เล่มนีแ้ ล้วติดใจ อยากอ่านฉบับเก่าๆ สามารถติดตามสัง่ ซือ้ ได้ที่ www.misbook.com ค่ะ คอลัมน์น่าอ่านในฉบับนี้ เริ่มจาก Interview เราพาหนุ่มหล่อ สน-ยุกต์ ส่งไพศาล และสองนักแสดงหน้าใหม่ มะปราง-อลิสา ขุนแขวง และ จี-๋ สุทธิรกั ษ์ ทรัพย์วจิ ติ ร มาแชร์ประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษ สนุกๆ และอัพเดตผลงานของพวกเขาค่ะ ใครที่ชอบอ่านค�ำคมต้องชอบคอลัมน์ Inspirational Quotes แน่นอนค่ะ เพราะเรามีคำ� คมทีส่ ร้างแรงบันดาลใจมาให้ได้อา่ นกัน มีทงั้ ภาษาอังกฤษและไทย ใครอยากลองฝึกแปล ลองปิดภาษาไทยไว้แล้ว แปลด้วยส�ำนวนของตัวเองดูกอ่ น รับรองว่าสนุกและช่วยพัฒนาภาษา อังกฤษได้ดีเช่นกัน ใครชอบพูดภาษาอังกฤษต้องไปทีค่ อลัมน์นเี้ ลยค่ะ Practical English ฉบับนีว้ า่ ด้วยการขึน้ รถแท็กซี่ ทัง้ ในสถานการณ์ทเี่ ราเป็นคนขับเองและ เป็นผู้โดยสาร รีบดาวน์โหลดไฟล์ MP3 แล้วมาฝึกพูดฝึกฟังกันนะคะ ส่วนคอเพลง ฉบับนี้พี่นุ้ยพาไปแปลเพลง I'm sorry. (สีดา) เป็น ภาษาอังกฤษด้วยนะคะ อ่านตามแล้วเพลินทีเดียว ส่วนใครชอบเพลง สากลแล้วอ่านความหมายเป็นภาษาไทย มีให้ตดิ ตามเช่นเคยในคอลัมน์ Sing from Soul ค่ะ ในเล่มยังมีเรือ่ งราวอีกมากมายรอให้คณุ พลิกไปค้นหา อย่าลืมว่า I Get English หนังสือมีเสียง อ่านได้แถมฟังได้ด้วย เพียงสังเกตจาก สัญลักษณ์นี้

ฉบับที่ 94

สามารถดาวน์โหลดหรือฟังเสียงภาษาอังกฤษ ของคอลัมน์นี้ ได้ที่ www.IGetEnglish.com

ISBN 978-616-527-949-9 9 786165

Talk

279499

ราคา 80 บาท

I Get English issue #94

แล้วพบกันใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ในฉบับที่ 95 ค่ะ บรรณาธิการ


C

ONTENTS ISSUE #94

มองหาสัญลักษณ์

เพื่อฟังเสียงภาษาอังกฤษ

หมวด

Let’s read & write! : สนุกกับการอ่านและเขียน 54

42

Famous People : Jackie Chan : The Asian Action

54

A Trip to the World : An Educational City for

Superstar of Hollywood

Aspiring Students #5 Brisbane - เมืองการศึกษา ส�ำหรับผู้รักความส�ำเร็จ ตอนที่ 5 เมืองบริสเบน

100 เล่าภาพเป็นเรื่อง : เลือกรองเท้าอย่างไรไม่ให้กัด

42


หมวด

84

Food for Thought : อาหารสมอง 80 Sing from Soul : So Alive – Goo Goo Dolls 84 Moving Movie : Allegiant 138 iDiary : Here, Kitty… Kitty… ชีวิตเหมียวๆ

หมวด

I Get Focus : จับตาเรื่องเด่น

103

37

Hello Horo : ดวงประจ�ำเดือนธันวาคม 2559 –

66

Interview : Focus ศัพท์องั กฤษแทนความเป็นตัวตนของ

มกราคม 2560

สน-ยุกต์ ส่งไพศาล

103 Healthy English : นอนไม่หลับ ท�ำไงดี 108 Interview : มะปราง-อลิสา ขุนแขวง นางเอกน้องใหม่

จากซิทคอมสุดฮา เสือ ชะนี เก้ง ช่อง ONE 31

114 How to : 5 ways to improve your English writing

66

for Thai learners

128 Interview : Life has just begun. คติประจ�ำใจ จี-๋ สุทธิรกั ษ์

ทรัพย์วิจิตร นักแสดงหน้าใหม่ช่อง TRUE4U

134

Cooking for Fun : Mashed Potatoes สูตรอร่อยท�ำง่าย

ใครทานก็ตดิ ใจ

149 อังกฤษปริศนา : Guess Who? 152 อังกฤษปริศนา : Matching Words 155 อังกฤษปริศนา : Guess the Words 157 Answer Key 159 ใบสมัครสมาชิก

128 108


หมวด

Shall we talk? : เสริมทักษะ ฟัง-พูด 8 72 23 32

91 50 62 72

91

American Slang : ท้า ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร Instant English : ชื่อนั้นส�ำคัญไฉน ศัพท์ (น่า) สน : Poor English Tips : Been VS Gone ใช้ยงั ไงในภาษาอังกฤษ Speak English with Lulu : ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ Street Speak : ประโยคปลอบใจเพือ่ น (รัก)... ยามอกหัก Practical English : ภาษาอังกฤษน่ารู้สำ� หรับคนขับ รถแท็กซี่และผู้โดยสาร

96 ฝรั่งพูดคนไทยงง : on the front/back burner 118 ติดปากติดใจ : ประโยคง่ายๆ ชมเพื่อนได้ทุกสถานการณ์ หมวด

I Get Tutor : เตรียมสอบ, พัฒนาความรู้พื้นฐาน 11

Always English : Surprise-Surprised-Surprising ประหลาดใจ ค�ำไหนดี

14 X-change English : TOEFL Test Application 19 Nui's Corner : สีดา English Rap 29 ค�ำนี้ท่านได้แต่ใดมา : Gymnasium 76 Easy Grammar : Let VS Let’s ใช้อย่างไรไม่ให้สับสน 126 Inspirational Quotes : เรียนภาษาอังกฤษได้ทุกวัน

จากค�ำคมดังสร้างแรงบันดาลใจ

144 Confusing Words : LATE = สาย แต่ LATELY

11

≠ อย่างสาย

76Shall we talk? American Slang รู้ลึกเรื่องสแลงแบบเป๊ะเวอร์ เรื่อง : Adam Bradshaw ใครๆ ก็รู้จักเขาในชื่อ “อาจารย์อดัม” ชาวต่างชาติผู้พูดภาษาไทย ได้เป๊ะเวอร์ พิธีกรรายการสอนภาษาอังกฤษทางทีวีและออนไลน์หลาย รายการ และเจ้าของเว็บไซต์ ajarnadam.tv

ท้า ัง

าอ { ภาษ 8 l I Get English

งไร า ่ ย อ า ่ กฤษว

}


I GET Tutor Always English อังกฤษวันละนิด แต่ฟิตตลอด เรื่อง : อ. ลูกกอล์ฟ คณาธิป สุนทรรักษ์ ติ ว เตอร์ ภ าษาอั ง กฤษยอดนิ ย ม เจ้ า ของสถาบั น Angkriz สุด trendy พิธีกรรายการภาษาอังกฤษ พี่ลูกกอล์ฟเชื่อว่าคนไทยเก่งภาษาอังกฤษได้ ถ้าตั้งใจ และมี ทั ศ นคติ ที่ ดี ติ ด ตามพี่ ลู ก กอล์ ฟ ได้ ที่ IG @ loukgolflg

s e r i r p Su Surprised Surprising

ประหลาดใจ ค�ำไหนดี

I Get English l 11


I GET Tutor X-change English เปลี่ยนชีวิต พิชิต TOEFL เรื่อง : ครูพี่ยูริ ธนาวัฒน์ การย์กุลวิทิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ปริญญาโท อักษรศาสตร์ จุฬาฯ นักวิจัย ทุ น เยอรมั น ล่ า ม อาจารย์ พิ เ ศษ เจ้ า หน้ า ที่ แ นะแนวการศึ ก ษา และ เจ้าของบล็อก

TOEFL

Test Application วิธีการสมัครสอบ TOEFL iBT 14 l I Get English


I GET Tutor Nui's Corner มุ่งสู้เป้าหมายเก่งอังกฤษกับพี่นุ้ย เรื่อง : ดร.พี่นุ้ย สมิตา หมวดทอง นักเรียนทุน ก.พ. และทุนรัฐบาลอังกฤษ อ.บ. จุฬาฯ เกียรตินิยมอันดับ 1 (3 ปีครึ่ง) ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนภาษา Nui-English พิธีกรรายการ English Breakfast

า ด ี ส English Rap ในฉบับนี้ พี่นุ้ยตามกระแสเพลงฮิต น�ำเพลง I'm sorry. (สีดา) โดย The Rube มาแปล เป็นภาษาอังกฤษ เพลงนี้พูดถึงเรื่องราวความรักของพระรามกับนางสีดาที่ต้องสั่นคลอน เพราะความไม่ไว้วางใจของพระราม ความยากจะอยู่ที่ท่อนแรพ เพราะต้องมีทั้งสัมผัสใน และเก็บเนื้อหาโดยอาศัยความเข้าใจต่อเรื่องราวในวรรณคดีด้วย แต่พี่นุ้ยขอบอกน้องๆ ไว้ก่อนว่าการแปลจะไม่ได้เน้นเอาความหมายตรงตัวเป๊ะๆ เพราะเราค�ำนึงถึงการวางเนื้อ ให้ตรงกับจังหวะ ส�ำหรับใครที่อยากคลิกฟังเวอร์ชั่นนี้เข้าไปที่ www.youtube.com/ nuienglish นะคะ ก่อนจะถึง Rap พี่ขอแปลท่อนที่น�ำมาข้างหน้านิดหนึ่งนะคะ I Get English l 19


I GET Focus Interview เรื่อง : ปวีณา ไตรเวทย์ เรียบเรียง : ดุจเดือน กลั่นคูวัด ภาพ : กฤติญาดา จันทร์วงษ์

s u c Fพั oทอ์ งั กฤษ ศ ความเปน็ ตวั ตนของ แทน

สน ุ ต์ ยก

ล า ศ สง่ ไพ เป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่มีผลงานออกมาให้แฟนๆ ได้ชมกัน อย่างต่อเนื่อง แถมงานของเขายังดังไกลไปถึงเมืองจีน จนแทบไม่มีเวลาพักผ่อน พอได้คิวหนุ่มสนปุ๊บ ทีมงาน จึงรีบคว้าตัวมานั่งคุยกันถึงผลงานและมุมมองเกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษทันที 66 l I Get English


ศัพท์หนึง่ ค�ำทีบ ่ อกความเป็น “สน-ยุกต์”

“น่าจะเป็นค�ำว่า focus ทีเ่ ป็น verb (กริยา) ครับ เพราะผมเป็นคนที่ท�ำอะไรก็ต้องโฟกัส กับมัน ต้องมีสติเวลาท�ำทุกๆ อย่าง”

าษณ์ ติดตามคลิปสัมภ เพื่อนๆ สามารInถterview เพิ่มเติมได้จาก จากคอลัมน์ Get English Magazine Youtube : I

ตอนนีม ้ ผ ี ลงานอะไรให้แฟนๆ ได้ติดตามชมบ้าง

“ขอฝากละครเรื่องดวงใจพิสุทธิ์ด้วยครับ เป็นละครสร้างสรรค์สังคม ดูแล้วมีสิ่งดีๆ กลับไปแน่นอน ติดตามได้ทางช่อง 3 ครับผม”

I Get English l 71


Shall we talk? Street Speak อังกฤษแบบกวนโอ๊ย เอาไว้ใช้จริง ไม่ได้เอาไว้สอบ เรื่อง : นายทีม

สามารถดาวน์โหลดหรือฟังเสียงภาษาอังกฤษ ของคอลัมน์นี้ ได้ที่ www.IGetEnglish.com

Admin เพจสุดแซบ Slang A-hO-lic

ประโยค

ปลอรักบ)...ใจ เพื่อน (

ยาม

อ ก หั ก อกหักเรื่องธรรมชาติ ใครๆ ก็เป็นกันทั้งนั้น แต่ท�ำไม เพื่อนเราเอาแต่เศร้าไปหยุดสักที เอางี้ มาปลอบใจ เพื่อนรักกันหน่อยดีกว่า ด้วยประโยคเหล่านี้ครับ

I’m here for you. ชั้นอยู่นี่แล้วแก ไม่ต้องร้องนะ

72 l I Get English


Let’s read & write! สามารถดาวน์โหลดหรือฟังเสียงภาษาอังกฤษ ของคอลัมน์นี้ ได้ที่ www.IGetEnglish.com

Practical English ฝึกสนทนาในชีวิตประจ�ำวัน เรื่อง : โชคชัย จิตรแสวง (ครูพี่เอก) ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนภาษา Rangsit English Academy ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล เกียรตินิยม อันดับสอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นักศึกษาปริญญาโท สาขาการแปลภาษาอังกฤษและไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

English

for Taxi Drivers and

Passengers

ภาษาอังกฤษน่ารู้สำ� หรับ

คนขับรถแท็กซีแ่ ละผู้โดยสาร

I Get English l 91


I GET Focus Interview เรื่อง : ปวีณา ไตรเวทย์ เรียบเรียง : ดุจเดือน กลั่นคูวัด ภาพ : กฤติญาดา จันทร์วงษ์

108 l I Get English


มะปราง อลิสา ขุนแขวง นางเอกน้องใหม่จากซิทคอมสุดฮา เสือ ชะนี เก้ง ช่อง ONE 31

ในบทสั ม ภาษณ์ นี้ เ ราจะได้ พู ด คุ ย กั บ นั ก แสดงหน้ า ใหม่ จ ากซิ ท คอมเรื่อง เสือ ชะนี เก้ง ทางช่อง ONE 31 “อลิสา ขุนแขวง” หรือน้องมะปราง ซึ่งในเรื่องนี้มะปรางรับบทเป็นนางเอกประกบ นักร้องนักแสดงหนุ่ม “แกงส้ม-ธนทัต” และยังได้ปะทะฝีมือกับนักแสดง รุ่นพี่ที่ขนมุกมายิงใส่กันตลอดเวลาอีกหลายคน ท�ำให้บรรยากาศ การท�ำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเต็มไปด้วยความสนุกสนาน “ในซิทคอมมะปรางรับบทเป็นเอิงเอยค่ะ เป็นสาวข้างห้องที่อยู่ คอนโดเดียวกับตั้ม (แกงส้ม) จะมีเหตุการณ์วุ่นวายมากมายเกิดขึ้น เวลาห้องข้างๆ ท�ำอะไรเราก็จะรู้ ไปด้วย บุคลิกของเอิงเอยเป็นคนที่ มีความมั่นใจในตัวเอง ท�ำธุรกิจรองเท้า เราก็จะจ้างตั้มซึ่งเป็นช่างภาพ มาท� ำ งานด้ ว ยกั น ให้ ม าช่ ว ยถ่ า ยแบบรองเท้ า ในเรื่ อ งเราจะชอบ พระเอกแต่ ไม่แสดงออกเพราะกลัวเสียฟอร์ม เป็นซิทคอมเรื่องแรก แต่ท�ำงานแล้วมีความสุขมากค่ะ บรรยากาศในกองถ่ายสนุกมาก ถึงแม้ ถ่ายท�ำกันทั้งวัน แต่รู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วมาก ได้เม้าท์กับพี่อ๊อฟ พี่หญิง และมีเรื่องข�ำๆ ในกองถ่ายตลอด”

I Get English l 109


5

I GET Focus

How to เรียนรู้ขั้นตอนง่ายๆ สู่ความส�ำเร็จ เรื่อง : โชคชัย จิตรแสวง (ครูพี่เอก)

114 l I Get English

สามารถดาวน์โหลดหรือฟังเสียงภาษาอังกฤษ ของคอลัมน์นี้ ได้ที่ www.IGetEnglish.com

ways to improve your English writing for Thai learners วิ ธี ช ่ ว ย พั ฒ นาการเขี ย น ภาษาอังกฤษส�ำหรับคนไทย


1.

Brush up the basic principles of English writing, and grammar rules. ทบทวนความรู้พื้นฐานการเขียนภาษาอังกฤษ และกฎไวยากรณ์

ความถูกต้องทั้งในแง่ไวยากรณ์และความหมายเป็นสิ่งที่ ส�ำคัญในการเขียน เพราะถึงแม้ว่าการน�ำเสนอแนวความคิด ในงานเขียนของเราจะฟังดูน่าสนใจมากแค่ไหนก็ตาม แต่ถ้ามี ความผิดทางไวยากรณ์เกิดขึน้ หรือเขียนโดยขาดหลักการในการ เขียนที่ดี สารที่เราต้องการส่งออกไปไม่สามารถสัมฤทธิ์ผล ได้อย่างทีเ่ ราคาดหวังไว้ ดังนัน้ การทบทวนความรูเ้ รือ่ งไวยากรณ์ ความรู้ด้านโครงสร้างภาษาอังกฤษ รวมทั้งเรื่องวิธีการเขียน ภาษาอังกฤษในระดับต่างๆ เช่น ระดับประโยค ระดับย่อหน้า หรือระดับความเรียงว่าต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง เป็นเรื่อง ที่จ�ำเป็นที่เราควรศึกษาให้ดีก่อน และเมื่อเขียนงานเสร็จแล้ว ควรมีการตรวจสอบไวยากรณ์อีกครั้งหนึ่งด้วย

0

2. Alwa Min ys start dM appi with ng

Brush up the basic principles of English writing, and grammar rules.

Always start with Mind Mapping วาดแผนที่ความคิดก่อนเริ่มเขียนเสมอ ก่อนเริ่มต้นการเขียนไม่ว่าจะเป็นการเขียนประเภทไหน ก็ตาม ควรมีการเรียบเรียงความคิดที่จะน�ำเสนอในงานเขียน ด้วยการท�ำ Mind Mapping หรือแผนที่ความคิดก่อนเสมอ เพือ่ ช่วยในการจัดล�ำดับความส�ำคัญของความคิดทีจ่ ะน�ำเสนอ เพิม่ ตัดทอนหรือล�ำดับประเด็นทีม่ คี วามส�ำคัญต่างๆ ให้มคี วาม เหมาะสมมากขึ้น นอกจากนั้นการท�ำ Mind Mapping จะเป็น เสมือนกรอบความคิดที่ช่วยให้เราไม่เขียนออกนอกประเด็น เพราะเมือ่ เราเขียนออกนอกประเด็นเมือ่ ไหร่ จะท�ำให้งานเขียน ของเราขาดความเป็นเอกภาพหรือ Unity ทันที เพราะงานเขียน ทีด่ คี วรน�ำเสนอความคิดหลักเพียงหนึง่ ความคิดต่อหนึง่ ย่อหน้า เท่านั้น (ถ้ามีหลายความคิดหลักก็สามารถมีหลายย่อหน้าได้) I Get English l 115


I GET Focus Interview เรื่อง : ปวีณา ไตรเวทย์ เรียบเรียง : ดุจเดือน กลั่นคูวัด ภาพ : กฤติญาดา จันทร์วงษ์

128 l I Get English


LIFE HAS JUST BEGUN. { คติประจ�ำใจ }

สุทธิรักษ์ ทรัพย์วิจิตร

จี๋

นักแสดงหน้าใหม่ช่อง TRUE4U

Interview ฉบับนี้เป็นเรื่องราวของดาราหนุ่มน้องใหม่ จี๋-สุทธิรักษ์ ทรัพย์วิจิตร ซึ่งเราอาจจะยังไม่คุ้นหูเท่าไรนักเพราะจี๋เพิ่งเริ่มมีผลงานออกสู่สายตาผู้ชมเป็น เรื่องแรกทางช่อง TRUE4U ในซิทคอมอารมณ์ดี ชื่อ “ครอบครัวตัวสลับ” แต่หนุ่มหน้าใส คนนี้จริงๆ แล้วก็เป็นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นของศิลปินในวงการบันเทิงนี่เองเพราะเขาคือ ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของร็อคเกอร์รุ่นใหญ่ เจี๊ยบ-พิสุทธิ์ ทรัพย์วิจิตร บทบาทที่ได้รับในซิทคอม “ครอบครัวตัวสลับ”

“ผมรับบทเป็น “บอล” ครับ บอลเป็นเด็กข้างบ้านที่ขี้น้อยใจ คิดชั้นเดียว เป็นคนอยาก ท�ำอะไรก็ท�ำเลย ในครอบครัวนี้บอลจะชอบมาตอดข้าวกินฟรีตลอด ร้อนก็จะมาตากแอร์ เบื่อก็จะมานอนเล่นเกมดูทีวีอะไรแบบนี้ คือเหมือนบ้านนี้เป็นครอบครัวของบอลไปแล้ว บอลเลยคิดว่าตัวเองเป็นลูกของบ้านนี้อีกหนึ่งคน เรื่องนี้เป็นผลงานเรื่องแรกที่ออนแอร์ ผมเลยรู้สึกตื่นเต้นมากครับ เป็นคอมเมดี้ด้วย ก็เล่นยากหน่อย แต่พเี่ อ๋จะคอยแนะน�ำผมตลอด เช่น เรือ่ งจังหวะการเล่น การพูดให้ชดั ถ้อย ชัดค�ำ แล้วผมก็ค่อยๆ เรียนรู้ไปครับ” I Get English l 129


าอังกฤษ

าษ เก่งฟัง-พูด-อ่าน-เขียน-แปลภ

รวมทุกเรื่องที่คุณต้องรู้เพื่อ

วางจ�ำหน่ายทุก 6

0 วัน

… แบบฟอร์ม …

การสมัครสมาชิกและต่ออายุสมาชิก สมัครสมาชิกแบบ 6 ฉบับ ราคา 480 บาท สิทธิพิเศษที่สมาชิกจะได้รับ • พิเศษ จัดส่งฟรีทุกฉบับ • รับหนังสือสมนาคุณได้จ�ำนวน 2 เล่ม

(จัดส่งพร้อมกับนิตยสารที่สมาชิกเริ่มรับเป็นเล่มแรก)

ของสมนาคุณที่ท่านจะได้รับ

+ • เก่ง Grammar พิชิตข้อสอบ เล่ม 1 1 เล่ม ราคา 159 บาท • เก่ง Grammar พิชิตข้อสอบ เล่ม 2 1 เล่ม ราคา 159 บาท

ชื่อ-สกุลผู้สมัคร (ภาษาไทย) ______________________________________ ชื่อและที่อยู่ส�ำหรับการจัดส่งและของสมนาคุณ ________________________________________ _______________________________________ ______________________________________ โทรศัพท์ _______________________________ อีเมล ________________________________ อาชีพ ________________________________ หากต้องการให้ออกใบเสร็จในนามของหน่วยงาน กรุณาระบุชื่อผู้รับใบเสร็จรับเงินด้วย (หากไม่ ต้องการโปรดละข้อนี้ไว้) __________________ ______________________________________ ______________________________________ รายการสง่ เสริมการขายนีเ้ ริม่ ตัง้ แต่วนั นี้ - 31 ม.ค. 2560

ขั้นตอน การสมัคร

สมัครสมาชิก เริ่มตั้งแต่ฉบับที่ ต่ออายุสมาชิก หมายเลขสมาชิก เริ่มตั้งแต่ฉบับที่ ถึงฉบับที่

สมาชิก

ฟรี! ค่าจัดส่ง

1. กรอกใบสมัครด้านบนให้ครบถ้วน 2. ช�ำระเงิน (เลือกช่องทางการช�ำระเงินวิธีใด วิธีหนึ่ง) 3. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการช�ำระเงินมา ทางแฟกซ์หรือทางอีเมล (เลือกวิธใี ดวิธหี นึง่ )

ังสือ กรณีที่สมาชิกไม่ได้รับหน ่ ที อ ต่ ด ิ กรุณาต 0-2294-8777 ต่อ 105

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (โปรดแฟกซ์ใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่ 0-2294-8787 หรือส่งอีเมลมาที่ MISbook@live.com)

ช�ำระเงินโดย เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง

ชื่อบัญชี “บจก. ส�ำนักพิมพ์ เอ็มไอเอส” ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย

สาขาเซ็นทรัล พระราม 3 สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาเซ็นทรัล พระราม 3 สาขาสาธุประดิษฐ์

เลขที่ 748-2-78312-5 เลขที่ 068-2-88783-6 เลขที่ 086-7-09599-4 เลขที่ 083-0-29793-6

ธนาณัติสั่งจ่าย “บจก. ส�ำนักพิมพ์ เอ็มไอเอส” ปณ. บางโพงพาง 10125

ผู้ที่เลือกช�ำระโดยธนาณัติ กรุณาส่งธนาณัติพร้อมใบสมัครมาที่ ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120


HOT! PROMOTION

นิตยสารราคาพิเศษ

ฉบับย้อIsนsหuลesัง Back

ฉบับที่ ฉบับที่ ฉบับที่ ฉบับที่ ฉบับที่ ฉบับที่ ฉบับที่ ฉบับที่

1-6 7-12 13-18 19-24 25-30 31-36 37-42 43-48

ฉบับที่

ราคาชุดละ ราคาชุดละ ราคาชุดละ ราคาชุดละ ราคาชุดละ ราคาชุดละ ราคาชุดละ ราคาชุดละ

199.199.245.245.245.245.245.245.-

49- 93 ราคาตามปก

เลม่ ลา่ สดุ

ขัน้ ตอนสัง่ ซือ้ นิตยสารฉบับย้อนหลัง (ไม่คดิ ค่าจัดส่ง) 1. โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี บจก. สำ�นักพิมพ์ เอ็มไอเอส

ธนาคาร

สาขา

กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ กรุงเทพ กรุงไทย

เซ็นทรัล พระราม 3 ออมทรัพย์ 748-2-78312-5 สาธุประดิษฐ์ ออมทรัพย์ 068-2-88783-6 เซ็นทรัล พระราม 3 ออมทรัพย์ 086-7-09599-4 สาธุประดิษฐ์ ออมทรัพย์ 083-0-29793-6

ประเภทบัญชี

เลขที่บัญชี

หรือธนาณัติสั่งจ่าย บจก. สำ�นักพิมพ์ เอ็มไอเอส ปณ. บางโพงพาง 10125*

2. ติดต่อแจ้งรายละเอียดการสั่งซื้อมายังฝ่ายสมาชิก ผ่านช่องทางใดก็ ได้ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ - ทางโทรสารหมายเลข 0-2294-8787 - ทางอีเมล misbook@live.com

โดยให้แจ้งรายละเอียดกับทางเจ้าหน้าที่ดังนี้ ฉบับนิตยสารที่ต้องการสั่งซื้อ ชื่อธนาคาร วันที่โอน จำ�นวนเงินที่โอน ที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่ง และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ

*สำ�หรับผู้ที่เลือกชำ�ระเงินโดยธน กรุณาส่งธนาณัติมาที่ สำ�นักพิมพ์เอ็มไอเอส

าณัติ

213/3 ซอยพัฒนาการ (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขว 1 งบางโพ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 101 งพาง 20

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายสมาชิก โทร. 0-2294-8777 ต่อ 105 น. .00 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.30-17

สั่งซื้อนิตยสาร I Get English ฉบับย้อนหลังรายเล่ม

ฟรี! ค่าจัดส่ง


94

แต ละคอลัมน สามารถอ านต อได ใน I Get English เล ม สั่งซื้อ/สมัครสมาชิก

&=&#AQ 94

°º©µ 9 786165

ไดที่ 0-2294-8777#105 หรือ MISbook@live.com

279499

°º©µ 9 786165

/> > &>#

279499

/> > &>#

&=&#AQ 94

°º©µ 9 786165

279499

/> > &>#