I Get English เล่ม 93

Page 1

ฉบับที่ 93

ISBN 978-616-527-948-2 9 786165

279482

ราคา 80 บาทI Get English issue

93


E

ditorial

เจ้าของ : ไอเก็ตอิงลิชพับลิชชิง

ในเครือส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส บรรณาธิการบริหาร : ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ บรรณาธิการ : ดุจเดือน กลั่นคูวัด ประสานงานกองบรรณาธิการ : ปวีณา ไตรเวทย์ ที่ ป รึ ก ษาด้ า นภาษา : Donald L. Sena | สุธิดา วิมุตติโกศล กองบรรณาธิการ : ดุจดาว บัวทอง | วรวุฒิ ตัถย์วสิ ทุ ธิ์ วีริยา แผ่นสุวรรณ | ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล อารดา กันทะหงษ์ | สุกิจ กิตติบุญญานนท์ ยุทธนา อัศวเจษฎากุล | วิกนั ดา พินทุวชิราภรณ์ รุ่งนภา วชิรเดชวงศ์ อรุณนาวีศิริ | ศรัณย์ กิจศิริไพศาล | ธัญชนก หล่อนาค | อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์ | โชคชัย จิตรแสวง ศิลปกรรม : ภรณีย์ สนองผัน | เบญจมาศ จุลวัฒนะ นงนุช เรือนมณี | กฤติญาดา จันทร์วงษ์ | วณิชยา ตันเจริญลาภ | ณัฐพงษ์ พยัคคง พิ สู จ น์ อั ก ษร : บุษกร กู้หลี | วารีรัตน์ แตงภู่ ประไพ ภูงามเชิง | ชนาภัทร พรายมี

Team การตลาด : วราลี สิทธิจินดาวงศ์ ฝ่ายสมาชิก : สุวรรณา จิตจ�ำนงค์ | สุมาลี ตระการจันทร์ ประชาสั ม พั น ธ์ : มยุรี ศรีมังคละ พรี เพรส : เพียงพิศ อิ่นแก้ว | ด�ำรง พูลสวัสดิ์ แยกสี : MIS พิ ม พ์ ที่ : พิมพ์ดี ผู ้ พิม พ์ / ผู ้ โฆษณา : เสริม พูนพนิช จัดจ�ำหน่ายโดย : บริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) ส� ำนั ก งาน : ไอเก็ตอิงลิชพับลิชชิง

ในเครือส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศั พท์ : 0-2294-8777 (กองบรรณาธิการ) 0-2294-8777 ต่อ 105 (ฝ่ายสมาชิก) โทรสาร : 0-2294-8787 ติ ด ต่ อ โฆษณา : วราลี สิทธิจินดาวงศ์ โทร. 08-6430-7267

ติด ต่อ กองบรรณาธิการ >>> igetenglish@hotmail.com สมัค รสมาชิก/สั่งซื้อ/แจ้งปัญหาการจั ด ส่ ง >>> misbook@live.com ช่องทางการรับข่าวสารจาก I Get English >>> 1. www.iGetEnglish.com 2. www.facebook.com/iGetEnglish เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น >>> ท่านสามารถสมัคร/ต่ออายุสมาชิกและสัง่ ซือ้ ผ่านทาง Facebook : I Get English

Magazine ได้แล้ววันนี้

สงวนสิทธิ์ในการน�ำส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของหนังสือไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ถือว่ามีความผิดทางกฎหมาย All rights reserved. Reproduction in whole or in part without permission is strictly prohibited.


E

ditor's

Talk สวัสดีค่ะ นักอ่านชาว I Get English ทุกท่าน I Get English เล่มทีท่ า่ นก�ำลังถืออยูใ่ นมือนีเ้ ป็นฉบับที่ 93 ของเรา แล้วค่ะ และเป็นฉบับที่ 5 ที่เราวางจ�ำหน่ายในรูปแบบหนังสือ แฟนๆ I Get English สามารถพบกับเราได้ทชี่ นั้ วางหนังสือหมวดภาษานะคะ (จากเดิมวางทีแ่ ผงนิตยสาร) นอกจากนัน้ I Get English ยังมีจำ� หน่าย ในรูปแบบของ E-book ด้วย สามารถดาวน์โหลดได้ที่ NaiinPann, Meb Market และ Ookbee และหากอ่าน I Get English เล่มนี้แล้ว ติดใจ อยากอ่านฉบับเก่าๆ ติดตามสั่งซื้อได้ที่ www.misbook.com มาคุยเรือ่ งคอลัมน์นา่ อ่านกันบ้างดีกว่า ฉบับนีพ้ านักแสดงคุณภาพ จากละครเรือ่ ง "ดวงใจพิสทุ ธิ"์ มาทักทายกันถึง 3 คน ได้แก่ จอย-รินลณี เขม-นราวิชญ์ และอุ้ม-อิษยา แต่ละคนมีเรื่องเล่าสนุกๆ เกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษและเรื่องราวของการเรียน การท�ำงานมาฝาก ติดตาม ได้จากคอลัมน์ Interview ค่ะ ใครชอบพูดภาษาอังกฤษต้องไปที่คอลัมน์นี้เลยค่ะ Practical English ฉบับนี้ว่าด้วยการสั่งพิซซ่าทางโทรศัพท์ รีบดาวน์โหลด ไฟล์ MP3 แล้วมาฝึกพูดฝึกฟังกันนะคะ คอลัมน์อา่ นเพลิน iDiary มีเรื่องเล่าอีกแล้ว คราวนี้ว่าด้วยเรื่อง น้องหมาในต่างแดน จะเลี้ยงเขาได้ต้องท�ำตามกฎระเบียบอะไรบ้าง คุณอารดานักเขียนคนเก่งของเราจะมาเล่าให้ฟัง (อ่าน) กันค่ะ ในเล่มยังมีเรือ่ งราวอีกมากมายรอให้คณุ พลิกไปค้นหา อย่าลืมว่า I Get English หนังสือมีเสียง อ่านได้แถมฟังได้ด้วย เพียงสังเกตจาก สัญลักษณ์นี้ สามารถดาวน์โหลดหรือฟังเสียงภาษาอังกฤษ ของคอลัมน์นี้ ได้ที่ www.IGetEnglish.com

ฉบับที่ 93

แล้วพบกันใหม่ในเดือนธันวาคม 2559 ในฉบับที่ 94 ค่ะ

ISBN 978-616-527-948-2 9 786165

279482

ราคา 80 บาท

I Get English issue #93

บรรณาธิการ


C

ONTENTS ISSUE #93

มองหาสัญลักษณ์

เพื่อฟังเสียงภาษาอังกฤษ

หมวด

Let’s read & write! : สนุกกับการอ่านและเขียน 54

42

Famous People : Charlie Chaplin : One of the Best

54

A Trip to the World : An Educational City for

Comedians of All Time

Aspiring Students #4 Christchurch - เมืองการศึกษา ส�ำหรับผู้รักความส�ำเร็จ ตอนที่ 4 เมืองไครสต์เชิร์ช

100 เล่าภาพเป็นเรื่อง : ฝึกเขียนภาษาอังกฤษ แยกขยะ สร้าง

ประโยชน์

42


84

หมวด

Food for Thought : อาหารสมอง 80

Sing from Soul : Make Me Like You – Gwen Stefani

84 Moving Movie : Fast & Furious 7 138 iDiary : A Dog’s life – ชีวิต (น้อง) หมาๆ ต่างประเทศ หมวด

I Get Focus : จับตาเรื่องเด่น 37 66

103

Hello Horo : ดวงประจ�ำเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน Interview : จอย-รินลณี เด็กๆ คือ Inspiration ทีท่ ำ� ให้ อยากเก่งภาษา

103 Healthy English : Pokémon GO กับสุขภาพ 108 Interview : เขม-นราวิชญ์ จิตรบรรจง หนุม่ เซอร์ผู้ (เคย)

คิดว่าภาษาอังกฤษไม่ส�ำคัญ กับความฝันสะพายกล้อง ท่องรอบโลก

114

How to : Tips to Improve Your Vocabulary เคล็ดไม่ลบั

66

เพือ่ ช่วยเพิม่ คลังค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษ

128 Interview : อุ้ม-อิษยา ฮอสุวรรณ อยากเก่งอังกฤษ

ต้องกล้าพูดกล้าใช้บ่อยๆ

134 Cooking for Fun : สปาเก็ตตีผ้ ดั พริกแห้งและเบคอน 149 อังกฤษปริศนา : Tea Party 152 อังกฤษปริศนา : Matching Words 155 อังกฤษปริศนา : Guess the Words 157 Answer Key 108 159 ใบสมัครสมาชิก

128


หมวด

Shall we talk? : เสริมทักษะ ฟัง-พูด

32

8 72

American Slang : Defeat 32 ศัพท์ (น่า) สน : Poison 50 English Tips : Play – Do – Go ใช้กบั การเล่นกีฬาและ

ออกก�ำลังกายอย่างไร

62

Speak English with Lulu : ค�ำสับสนทีข่ นึ้ ต้นด้วยตัว B 72 Street Speak : 5 ประโยคที่คุณ (อยาก) บอกแฟนเก่า

91

5 sentences for your EX

91

Practical English : Ordering Pizza on the Phone

การสั่งพิซซ่าทางโทรศัพท์

96 ฝรั่งพูดคนไทยงง : A different kettle of fish 118 ติดปากติดใจ : Just what I want! แบบนี้แหละที่อยากได้ หมวด

I Get Tutor : เตรียมสอบ, พัฒนาความรู้พื้นฐาน 11 14 19 23

Always English : Verb ช่วย ตัวช่วยที่ถูกลืม X-change English : TOEFL iBT Writing Nui's Corner : เรียนภาษาอังกฤษตามทาง (ของฝุ่น) 1 Minute English : เรียนภาษาอังกฤษฟรี

29 76 144

ค�ำนี้ท่านได้แต่ใดมา : Mayonnaise Easy Grammar : Every vs All ใช้อย่างไรให้ถกู แกรมมาร์ Confusing Words : Listen vs Hear ต่างกันอย่างไร

19

วันละ 1 นาทีกับ I Get English

29° °Shall°we talk? °°°°°°°°°°°°°° °[|}_ÁÄÉÍÓÖÚÜßáäéóö American Slang รู้ลึกเรื่องสแลงแบบเป๊ะเวอร์ เรื่อง : Adam Bradshaw ใครๆ ก็รู้จักเขาในชื่อ “อาจารย์อดัม” ชาวต่างชาติผู้พูดภาษาไทย ได้เป๊ะเวอร์ พิธีกรรายการสอนภาษาอังกฤษทางทีวีและออนไลน์หลาย รายการ และเจ้าของเว็บไซต์ ajarnadam.tv

t a e f e D

=

°ü–•€←_ó↑→↓░▓☺♥♪♫] °°°°°°°°°°°°°° 8 l I Get English


I GET Tutor Always English อังกฤษวันละนิด แต่ฟิตตลอด เรื่อง : อ. ลูกกอล์ฟ คณาธิป สุนทรรักษ์ ติ ว เตอร์ ภ าษาอั ง กฤษยอดนิ ย ม เจ้ า ของสถาบั น Angkriz สุด trendy พิธีกรรายการภาษาอังกฤษ พี่ลูกกอล์ฟเชื่อว่าคนไทยเก่งภาษาอังกฤษได้ ถ้าตั้งใจ และมี ทั ศ นคติ ที่ ดี ติ ด ตามพี่ ลู ก กอล์ ฟ ได้ ที่ IG @ loukgolflg

Verb ช่วย ตัวช่วย

ที่ถูกลืม

I Get English l 11


I GET Tutor X-change English เปลี่ยนชีวิต พิชิต TOEFL เรื่อง : ครูพี่ยูริ ธนาวัฒน์ การย์กุลวิทิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ปริญญาโท อักษรศาสตร์ จุฬาฯ นักวิจัย ทุ น เยอรมั น ล่ า ม อาจารย์ พิ เ ศษ เจ้ า หน้ า ที่ แ นะแนวการศึ ก ษา และ เจ้าของบล็อก

TOEFL niBgT Writi 14 l I Get English


I GET Tutor Nui's Corner มุ่งสู้เป้าหมายเก่งอังกฤษกับพี่นุ้ย เรื่อง : ดร.พี่นุ้ย สมิตา หมวดทอง นักเรียนทุน ก.พ. และทุนรัฐบาลอังกฤษ อ.บ. จุฬาฯ เกียรตินิยมอันดับ 1 (3 ปีครึ่ง) ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนภาษา Nui-English พิธีกรรายการ English Breakfast

เรีภาษาอัยงกฤษน ตามทาง (ของฝุ่น)

ในฉบับนี้ พี่นุ้ยไม่ได้แวะไปเที่ยวไหน แต่ก็ยังเรียนภาษาอังกฤษตามทางได้ แต่ทางที่ว่านี้คือทางของฝุ่น ซึ่งเป็นเพลงของอะตอม-ชนกันต์ โดยพี่นุ้ยน�ำมาแปล เป็นภาษาอังกฤษ การแปลไม่ได้เน้นเอาความหมายตรงตัวเป๊ะๆ เพราะต้องค� ำนึงถึง การวางเนื้อให้ตรงกับจังหวะและสัมผัสด้วยค่ะ เพลงมีส�ำนวนและศัพท์หลายที่อยู่ พี่นุ้ยจะน�ำอธิบายพร้อมยกตัวอย่างจากพจนานุกรมนะคะ ส�ำหรับใครที่อยากคลิก ฟังเวอร์ชั่นนี้เข้าไปที่ www.youtube.com/nuienglish I Get English l 19


I GET Focus Interview เรื่อง : ดุจเดือน กลั่นคูวัด ภาพ : กฤติญาดา จันทร์วงษ์

จอย

รินลณี ศรีเพ็ญ

เด็กๆ คือ Inspiration ที่ท�ำให้อยากเก่งภาษา บทสัม ภาษณ์ ฉ บับ นี้เ ราได้ รับ เกีย รติจ ากนัก แสดงและพิธีก รสาวมากฝี มือ จอย รินลณี มาพูดคุยเกี่ยวกับมุมมองของเธอที่มีต่อภาษาอังกฤษและอัพเดตเรื่อง ผลงานกับเรา ซึ่งตอนนี้ละครที่ก�ำลังออนแอร์อยู่ของเธอก็คือละครเรื่อง “ดวงใจ พิสุทธิ์” ละครคุณภาพเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว ซึ่งจอยการันตีเลยว่า สนุกครบรส เข้มข้น ถูกใจคอละครอย่างแน่นอน รวมทั้งบอกมาว่าอีกอย่างที่ ไม่ควรพลาด ในละครเรื่องนี้ก็คือ เหล่านักแสดงเด็ก นอกจากพวกเขาจะพกพาความน่ารัก น่าเอ็นดูมาท�ำให้คนดูอย่างเราต้องใจละลายแล้ว ความสามารถในการแสดงของ น้องๆ ยังจะท�ำให้ผู้ชมต้องอินกับละครอย่างแน่นอน 66 l I Get English


ถ้าให้เลือกศัพท์ภาษาอังกฤษ 1 ค�ำ ที่แทนตัวเอง จะเป็นค�ำว่าอะไร ถ้าให้เลือกค�ำนึงแทนตัวเอง ขอเลือกค�ำว่า nature ธรรมชาติ เพราะจอยเป็นคนชอบ ธรรมชาติ ทะเล ภูเขา ชอบเป็นคนทีเ่ ป็นธรรมชาติ และชอบสิ่งที่เป็นธรรมชาติของตัวเอง นอกจากผลงานละครเรื่องนี้แล้ว เพื่อนๆ ยังสามารถติดตามผลงานของ จอย รินลณี ได้อีกทางรายการ “เปรี้ยวปาก” ที่จอย เป็นพิธีกร ทุกวันอาทิตย์ทางช่อง 3

าษณ์ ติดตามคลิปสัมภ เพื่อนๆ สามารInถterview เพิ่มเติมได้จาก จากคอลัมน์ Get English Magazine Youtube : I

I Get English l 71


Shall we talk? Street Speak อังกฤษแบบกวนโอ๊ย เอาไว้ใช้จริง ไม่ได้เอาไว้สอบ เรื่อง : นายทีม

สามารถดาวน์โหลดหรือฟังเสียงภาษาอังกฤษ ของคอลัมน์นี้ ได้ที่ www.IGetEnglish.com

Admin เพจสุดแซบ Slang A-hO-lic

5

ประโยบอคก

ุ (อยาก) ทคี่ ณ

แ5ฟนเก่า sentences X fo r y o u r E

72 l I Get English


I GET Focus Healthy English เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านสาระความรู้เรื่องสุขภาพ เรื่อง : นพ. อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์ อาจารย์ ส�ำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

n o m é Pok

พ า ภ ข ุ ส บ ั ก GO

I Get English l 103


I GET Tutor Confusing Words ใช้ผิดประจ�ำ ค�ำไหนดีนะ เรื่อง : ยุทธนา อัศวเจษฎากุล (เปิ้ล) นั ก โฆษณา นั ก แปล และนั ก เขี ย นอิ ส ระจบปริ ญ ญาตรี ท างด้ า นศิ ล ปะจาก Illinois State University ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งเป็น Executive Creative Director ของเอเจนซีโฆษณาแห่งหนึ่งท�ำงานด้านโฆษณามาตลอด แต่ก็มี คนมาถามเรื่องภาษาอังกฤษเป็นประจ�ำนึกสนุก อยากรู้ภาษาอังกฤษแบบมีหลักการ มากขึ้นเลยกัดฟันเรียนปริญญาโททางด้านการแปลที่ธรรมศาสตร์เพิ่มเติม

144 l I Get English

สามารถดาวน์โหลดหรือฟังเสียงภาษาอังกฤษ ของคอลัมน์นี้ ได้ที่ www.IGetEnglish.com


I was listening but I did not hear anything.

Listen vs Hear ต่างกันอย่างไร

ฉันตั้งใจฟัง แต่ก็ยังไม่ได้ยิน

น้องๆ ครับ มีค�ำศัพท์ชวนสับสนอยู่ 2 ค�ำ ที่มีความหมายใกล้กันมาก ซึ่งก็คือ listen และ hear เป็นค�ำกริยาเกี่ยวข้อง การรั บ รู ้ เ สี ย งที่ ผ ่ า นเข้ า มาในหู ข องเรา ศัพท์สองค�ำนี้แตกต่างกันอย่างไร ต้อง มาลองพิจารณากันครับ

listen listen เป็นค�ำกริยา หมายถึง ฟัง, ตั้งใจ ฟัง, มีสมาธิรับรู้เสียงที่ผ่านเข้ามาในหู เช่น

Listen! ฟัง!

Are you listening to me?

คุณก�ำลังฟังผมอยู่หรือเปล่า?

Do you like to listen to music?

คุณชอบฟังดนตรีไหม?

I was listening but I did not hear anything because of traffic noise. ฉันตัง้ ใจฟังแต่กย็ งั ไม่ได้ยนิ อะไรเลย เพราะ เสียงรถดังมาก I Get English l 145


าษ เก่งฟัง-พูด-อา่ น-เขียน-แปลภ

รวมทุกเรื่องที่คุณต้องรู้เพื่อ

าอังกฤษ

วางจ�ำหนา่ ยทุก 6

0 วัน

… แบบฟอร์ม …

การสมัครสมาชิกและต่ออายุสมาชิก สมัครสมาชิกแบบ 6 ฉบับ ราคา 480 บาท สิทธิพิเศษที่สมาชิกจะได้รับ • พิเศษ จัดส่งฟรีทุกฉบับ • รับหนังสือสมนาคุณได้จ�ำนวน 2 เล่ม

(จัดส่งพร้อมกับนิตยสารที่สมาชิกเริ่มรับเป็นเล่มแรก)

ของสมนาคุณที่ท่านจะได้รับ

+ • เก่ง Grammar พิชิตข้อสอบ เล่ม 1 1 เล่ม ราคา 159 บาท • เก่ง Grammar พิชิตข้อสอบ เล่ม 2 1 เล่ม ราคา 159 บาท

ชื่อ-สกุลผู้สมัคร (ภาษาไทย) ______________________________________ ชื่อและที่อยู่ส�ำหรับการจัดส่งและของสมนาคุณ ________________________________________ _______________________________________ ______________________________________ โทรศัพท์ _______________________________ อีเมล ________________________________ อาชีพ ________________________________ หากต้องการให้ออกใบเสร็จในนามของหน่วยงาน กรุณาระบุชื่อผู้รับใบเสร็จรับเงินด้วย (หากไม่ ต้องการโปรดละข้อนี้ไว้) __________________ ______________________________________ ______________________________________ รายการสง่ เสริมการขายนีเ้ ริม่ ตัง้ แต่วนั นี้ - 30 พ.ย. 2559

ขั้นตอน การสมัคร

สมัครสมาชิก เริ่มตั้งแต่ฉบับที่ ต่ออายุสมาชิก หมายเลขสมาชิก เริ่มตั้งแต่ฉบับที่ ถึงฉบับที่

ิ สมาชก

ฟรี! ค่าจัดส่ง

1. กรอกใบสมัครด้านบนให้ครบถ้วน 2. ช�ำระเงิน (เลือกช่องทางการช�ำระเงินวิธีใด วิธีหนึ่ง) 3. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการช�ำระเงินมา ทางแฟกซ์หรือทางอีเมล (เลือกวิธใี ดวิธหี นึง่ )

ังสือ กรณีที่สมาชิกไม่ได้รับหน ่ ที อ ต่ ด ิ กรุณาต 0-2294-8777 ต่อ 105

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (โปรดแฟกซ์ใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่ 0-2294-8787 หรือส่งอีเมลมาที่ MISbook@live.com)

ช�ำระเงินโดย เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง

ชื่อบัญชี “บจก. ส�ำนักพิมพ์ เอ็มไอเอส” ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย

สาขาเซ็นทรัล พระราม 3 สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาเซ็นทรัล พระราม 3 สาขาสาธุประดิษฐ์

เลขที่ 748-2-78312-5 เลขที่ 068-2-88783-6 เลขที่ 086-7-09599-4 เลขที่ 083-0-29793-6

ธนาณัติสั่งจ่าย “บจก. ส�ำนักพิมพ์ เอ็มไอเอส” ปณ. บางโพงพาง 10125

ผู้ที่เลือกช�ำระโดยธนาณัติ กรุณาส่งธนาณัติพร้อมใบสมัครมาที่ ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120


HOT! PROMOTION

นิตยสารราคาพิเศษ

ฉบับย้อIsนsหuลesัง Back

ฉบับที่ ฉบับที่ ฉบับที่ ฉบับที่ ฉบับที่ ฉบับที่ ฉบับที่ ฉบับที่

1-6 7-12 13-18 19-24 25-30 31-36 37-42 43-48

ฉบับที่

ราคาชุดละ ราคาชุดละ ราคาชุดละ ราคาชุดละ ราคาชุดละ ราคาชุดละ ราคาชุดละ ราคาชุดละ

199.199.245.245.245.245.245.245.-

49- 92 ราคาตามปก

เลม่ ลา่ สดุ

ขัน้ ตอนสัง่ ซือ้ นิตยสารฉบับย้อนหลัง (ไม่คดิ ค่าจัดส่ง) 1. โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี บจก. สำ�นักพิมพ์ เอ็มไอเอส

ธนาคาร

สาขา

กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ กรุงเทพ กรุงไทย

เซ็นทรัล พระราม 3 ออมทรัพย์ 748-2-78312-5 สาธุประดิษฐ์ ออมทรัพย์ 068-2-88783-6 เซ็นทรัล พระราม 3 ออมทรัพย์ 086-7-09599-4 สาธุประดิษฐ์ ออมทรัพย์ 083-0-29793-6

ประเภทบัญชี

เลขที่บัญชี

หรือธนาณัติสั่งจ่าย บจก. สำ�นักพิมพ์ เอ็มไอเอส ปณ. บางโพงพาง 10125*

2. ติดต่อแจ้งรายละเอียดการสั่งซื้อมายังฝ่ายสมาชิก ผ่านช่องทางใดก็ ได้ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ - ทางโทรสารหมายเลข 0-2294-8787 - ทางอีเมล misbook@live.com

โดยให้แจ้งรายละเอียดกับทางเจ้าหน้าที่ดังนี้ ฉบับนิตยสารที่ต้องการสั่งซื้อ ชื่อธนาคาร วันที่โอน จำ�นวนเงินที่โอน ที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่ง และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ

*สำ�หรับผู้ที่เลือกชำ�ระเงินโดยธน กรุณาส่งธนาณัติมาที่ สำ�นักพิมพ์เอ็มไอเอส

าณัติ

213/3 ซอยพัฒนาการ (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขว 1 งบางโพ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 101 งพาง 20

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝา่ ยสมาชิก โทร. 0-2294-8777 ต่อ 105 น. .00 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.30-17

สั่งซื้อนิตยสาร I Get English ฉบับย้อนหลังรายเล่ม

ฟรี! ค่าจัดส่ง


93

แต ละคอลัมน สามารถอ านต อได ใน I Get English เล ม สั่งซื้อ/สมัครสมาชิก

&=&#AQ 93

°º©µ 9 786165

ไดที่ 0-2294-8777#105 หรือ MISbook@live.com

279482

°º©µ 9 786165

/> > &>#

279482

/> > &>#

&=&#AQ 93

°º©µ 9 786165

279482

/> > &>#