I Get English เล่ม 92

Page 1

รวมทุกเรือ่ งทีค ่ ณ ุ ตองรูเ พือ่ เกง ฟง-พูด-อาน-เขียน-แปล ภาษาอังกฤษ

ฉบับที่ 92 I Get English เป นหนังสือแล วนะ

กับ

&

จากรายการ

Good morning Vocab King

MP3 เสียงเจ าของภาษา

ติดตามรายละเอียดในเล ม

Adele

Fun กับ Funny

เจ าแม เพลงอกหัก แห งยุค

2 คำนี้คนละความหมาย

เยือน Munich เมืองน าเร�ยน

สอบ

TOEFL

Speaking

งอน และ งอ

ไม นา กลัวอย างทีค่ ดิ

ฉบับที่ 92

ISBN 978-616-527-947-5 9 786165

279475

ราคา 80 บาท

ในภาษาอังกฤษ

Ò À Ò ª ª Ô ¾ Ã á¾ เปลย่ี นการฝ กภาษาให เป นเร�อ่ งสนุก อ านเล มนีเ้ ร�ยนคอร สภาษาอังกฤษฟร� ที่

I Get English MagazineI Get English issue

92


E

ditorial

เจ้าของ : ไอเก็ตอิงลิชพับลิชชิง

ในเครือส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส บรรณาธิการบริหาร : ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ บรรณาธิการ : ดุจเดือน กลั่นคูวัด ประสานงานกองบรรณาธิการ : ปวีณา ไตรเวทย์ ที่ ป รึ ก ษาด้ า นภาษา : Donald L. Sena | สุธิดา วิมุตติโกศล กองบรรณาธิการ : ดุจดาว บัวทอง | วรวุฒิ ตัถย์วสิ ทุ ธิ์ วีริยา แผ่นสุวรรณ | ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล อารดา กันทะหงษ์ | สุกิจ กิตติบุญญานนท์ ยุทธนา อัศวเจษฎากุล | วิกนั ดา พินทุวชิราภรณ์ รุ่งนภา วชิรเดชวงศ์ อรุณนาวีศิริ | ศรัณย์ กิจศิริไพศาล | ธัญชนก หล่อนาค | อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์ | โชคชัย จิตรแสวง ศิลปกรรม : ภรณีย์ สนองผัน | เบญจมาศ จุลวัฒนะ นงนุช เรือนมณี | กฤติญาดา จันทร์วงษ์ | วณิชยา ตันเจริญลาภ | ณัฐพงษ์ พยัคคง พิ สู จ น์ อั ก ษร : บุษกร กู้หลี | วารีรัตน์ แตงภู่ ประไพ ภูงามเชิง | ชนาภัทร พรายมี

Team การตลาด : วราลี สิทธิจินดาวงศ์ ฝ่ายสมาชิก : สุวรรณา จิตจ�ำนงค์ | สุมาลี ตระการจันทร์ ประชาสั ม พั น ธ์ : มยุรี ศรีมังคละ พรี เพรส : เพียงพิศ อิ่นแก้ว | ด�ำรง พูลสวัสดิ์ แยกสี : MIS พิ ม พ์ ที่ : พิมพ์ดี ผู ้ พิม พ์ / ผู ้ โฆษณา : เสริม พูนพนิช จัดจ�ำหน่ายโดย : บริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) ส� ำนั ก งาน : ไอเก็ตอิงลิชพับลิชชิง

ในเครือส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศั พท์ : 0-2294-8777 (กองบรรณาธิการ) 0-2294-8777 ต่อ 105 (ฝ่ายสมาชิก) โทรสาร : 0-2294-8787 ติ ด ต่ อ โฆษณา : วราลี สิทธิจินดาวงศ์ โทร. 08-6430-7267

ติด ต่อ กองบรรณาธิการ >>> igetenglish@hotmail.com สมัค รสมาชิก/สั่งซื้อ/แจ้งปัญหาการจั ด ส่ ง >>> misbook@live.com ช่องทางการรับข่าวสารจาก I Get English >>> 1. www.iGetEnglish.com 2. www.facebook.com/iGetEnglish เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น >>> ท่านสามารถสมัคร/ต่ออายุสมาชิกและสัง่ ซือ้ ผ่านทาง Facebook : I Get English

Magazine ได้แล้ววันนี้

สงวนสิทธิ์ในการน�ำส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของหนังสือไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ถือว่ามีความผิดทางกฎหมาย All rights reserved. Reproduction in whole or in part without permission is strictly prohibited.


E

ditor's

รวมทุกเรือ่ งทีค ่ ณ ุ ตองรูเ พือ่ เกง ฟง-พูด-อาน-เขียน-แปล ภาษาอังกฤษ

ฉบับที่ 92 I Get English เป นหนังสือแล วนะ

กับ

&

จากรายการ

Good morning Vocab King

MP3 เสียงเจ าของภาษา

ติดตามรายละเอียดในเล ม

Adele เพลงอกหัก

Fun กับ Funny

เจ าแม

2 คำนี้คนละความหมาย

Speaking

งอน และ งอ

ไม นา กลัวอย างทีค่ ดิ

ฉบับที่ 92

ISBN 978-616-527-947-5 9 786165

279475

ราคา 80 บาท

แห งยุค

เยือน Munich เมืองน าเร�ยน

สอบ

TOEFL

ในภาษาอังกฤษ

à ¾ÔªªÒÀÒ á¾ เปลีย่ นการฝ กภาษาให เป นเร�อ่ งสนุก อ านเล มนีเ้ ร�ยนคอร สภาษาอังกฤษฟร� ที่

I Get English Magazine

I Get English issue #92

Talk สวัสดีค่ะ นักอ่านชาว I Get English ทุกท่าน I Get English ฉบับนี้ออกวางจ�ำหน่ายเป็นฉบับที่ 92 แล้ว นับเป็น ฉบับที่ 4 ที่เราวางจ�ำหน่ายในรูปแบบหนังสือ แฟนๆ I Get English สามารถพบกับเราได้ที่ชั้นวางหนังสือหมวดภาษานะคะ (จากเดิม วางทีแ่ ผงนิตยสาร) นอกจากนัน้ I Get English ยังมีจำ� หน่ายในรูปแบบ ของ E-book ด้วย สามารถดาวน์โหลดได้ที่ NaiinPann, Meb Market และ Ookbee ฉบับนี้เรามีบทสัมภาษณ์มาให้อ่าน 3 เรื่องค่ะ คนแรกเป็นดารา อนาคตไกล "แพร์-พิชชาภา พันธุมจินดา" เธอคนนี้บอกเราว่าเป็น แฟนตัวยงของศิลปินกลุม่ หนึง่ ท�ำให้เธอมีแรงบันดาลใจอยากเก่งภาษา อังกฤษ เพราะจะได้ใช้ติดตามผลงานของศิลปินในดวงใจ การฝึก ภาษาของแพร์จึงกลายเป็นเรื่องสนุกสนาน เรื่องราวน่ารักๆ แบบนี้ ติดตามอ่านในคอลัมน์ Interview ค่ะ บทสัมภาษณ์อีก 2 เรื่อง เป็นเรื่องราวของ 2 พิธีกรแห่งรายการ Good morning Vocab King "โบว์-สาวิตรี" และ "Greg" ทั้งสองคน จะมาอัพเดตรูปแบบรายการใหม่ทมี่ คี วามเข้มข้นมากขึน้ รวมทัง้ มีเคล็ดลับ การจ�ำศัพท์มาฝากแฟนๆ I Get English ด้วย พลาดไม่ได้เช่นกันค่ะ เรื่องราวน่าอ่านแฝงความรู้ภาษาอังกฤษในเล่มนี้มีอัดแน่น เช่นเดิม ฉบับนี้อาจารย์อดัมจากคอลัมน์ American Slang จะมา บอกเราว่า "งอน" กับ "ง้อ" ถ้าจะเป็นพูดภาษาอังกฤษจะใช้ค�ำว่าอะไร ส�ำหรับเพือ่ นๆ ทีช่ อบฟังเพลงภาษาอังกฤษต้องชอบคอลัมน์ Sing from Soul ฉบับนีแ้ น่นอน เพราะมีเพลงเพราะ One Call Away ของ Charlie Puth ส่วนแฟนๆ ของนักร้องสาว Adele ก็ตอ้ งไม่พลาดอ่านเรือ่ งราวของเธอ แบบ 2 ภาษาได้ที่คอลัมน์ Famous People ค่ะ ยังมีเรือ่ งราวสนุกๆ เพือ่ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอีกมากมายในฉบับนี้ เราไม่อยากให้คณุ พลาดเลยแม้แต่คอลัมน์เดียว และนอกจากอ่านแล้ว คุณยังสามารถดาวน์โหลดเสียงภาษาอังกฤษของคอลัมน์ตา่ งๆ จาก www.igetenglish.com มาฟังได้ฟรีดว้ ยนะคะ โดยสังเกตจากสัญลักษณ์นี้ สามารถดาวน์โหลดหรือฟังเสียงภาษาอังกฤษ ของคอลัมน์นี้ ได้ที่ www.IGetEnglish.com

แล้วพบกันใหม่ในเดือนตุลาคม 2559 ในฉบับที่ 93 ค่ะ บรรณาธิการ


C

ONTENTS ISSUE #92

มองหาสัญลักษณ์

เพื่อฟังเสียงภาษาอังกฤษ

หมวด

Let’s read & write! : สนุกกับการอ่านและเขียน 54

42 54

Famous People : Adele : Queen of Heartbreak Songs A Trip to the World : An Educational City for

Aspiring Students #3 Munich - เมืองการศึกษา ส�ำหรับผู้รักความส�ำเร็จ ตอนที่ 3 เมืองมิวนิก

100 เล่าภาพเป็นเรื่อง : ความสุขหาได้ง่ายบนชายหาด

42


84

หมวด

Food for Thought : อาหารสมอง 80 Sing from Soul : One Call Away - Charlie Puth 84 Moving Movie : Pixels 138 iDiary : Eurovision ประกาศสงครามเพลง

หมวด

I Get Focus : จับตาเรื่องเด่น 37 66

Hello Horo : ดวงประจ�ำเดือนสิงหาคม – กันยายน Interview : แพร์ - พิชชาภา พันธุมจินดา เปลี่ยนการฝึกภาษาให้เป็นเรื่องสนุก

103 Healthy English : เรื่องนี้…ปวดหัว! 108 Interview : โบว์-สาวิตรี สุทธิชานนท์

เคล็ดลับเก่งอังกฤษง่ายๆ จากเรื่องรอบตัว

125

How to : วิธรี บั มือกับความกังวลเมือ่ ต้องพูดภาษาอังกฤษ

103

66

ในทีส่ าธารณะ

128 Interview : Teacher Greg

ยิ่งอ่านมากก็ยิ่งเก่งภาษาอังกฤษ

134 Cooking for Fun : กุง้ ผัดฉ่า 149 อังกฤษปริศนา : Guess Who! 152 อังกฤษปริศนา : Matching Words 155 อังกฤษปริศนา : Guess the Words 157 Answer Key 108 159 ใบสมัครสมาชิก

128


หมวด

Shall we talk? : เสริมทักษะ ฟัง-พูด

32

8

American Slang : งอน และ ง้อ ในภาษาอังกฤษ 32 ศัพท์ (น่า) สน : Fun 50 English Tips : In a civil union & In domestic partnership

ใน Facebook หมายถึงอะไร

62

Speak English with Lulu : ฝึกพูดศัพท์เสียงคล้าย

ทีอ่ าจท�ำให้คณ ุ เข้าใจผิด

72 Street Speak : ศัพท์น่ารู้ส�ำหรับวัยท�ำงาน

72

92

Practical English : Getting your hair cut 96 ฝรั่งพูดคนไทยงง : march to a different drummer 118 ติดปากติดใจ : ฝึกเชียร์กีฬาเป็นภาษาอังกฤษ

ต้อนรับโอลิมปิก 2016

หมวด

I Get Tutor : เตรียมสอบ, พัฒนาความรู้พื้นฐาน 11 14 19 23

Always English : I’m supposed to ... X-change English : TOEFL Speaking Part Nui's Corner : เพลงกล้าพอไหม English Version 1 Minute English : เรียนภาษาอังกฤษฟรี

29 76

ค�ำนี้ท่านได้แต่ใดมา : Bulldog Easy Grammar : I, Me, My, Mine ใช้อย่างไรไม่ให้

วันละ 1 นาทีกับ I Get English

สับสน

144 Confusing Words : Cheap กับ Inexpensive

19

หมายถึง "ถูก" ทั้งคู่ แต่ใช้ผิดอยู่หรือเปล่า

29


Â Ç Œ ´ » ä º Í ¡ »ÃÐ

พบกับหนังสือคุณภาพกวา 1,000 รายการ สั่งซื้อไดที่ www.MISbook.com

และรานหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ


Shall we talk? American Slang รู้ลึกเรื่องสแลงแบบเป๊ะเวอร์

สามารถฟังเสียงภาษาอังกฤษของคอลัมน์นี้ ได้ที่ www.IGetEnglish.com

เรื่อง : Adam Bradshaw ใครๆ ก็รู้จักเขาในชื่อ “อาจารย์อดัม” ชาวต่างชาติผู้พูดภาษาไทย ได้เป๊ะเวอร์ พิธีกรรายการสอนภาษาอังกฤษทางทีวีและออนไลน์หลาย รายการ และเจ้าของเว็บไซต์ ajarnadam.tv

งอน และ ง้อ

มีคนถามเข้ามาเยอะเลยครับว่า “งอน” จะพูด เป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร สงสัยมีคนหลายคน ที่ขี้งอนกันแล้วอยากจะบอกความรู้สึกนี้ ให้เพื่อน หรือแฟนชาวต่างชาติเข้าใจ 555 อดัมคิดว่าค�ำที่ตรงที่สุดคือค�ำว่า sulk (v.) (โซ็ลฺคฺ/เซิลฺคฺ) 8 l I Get English


I GET Tutor Always English อังกฤษวันละนิด แต่ฟิตตลอด เรื่อง : อ. ลูกกอล์ฟ คณาธิป สุนทรรักษ์ ติ ว เตอร์ ภ าษาอั ง กฤษยอดนิ ย ม เจ้ า ของสถาบั น Angkriz สุด trendy พิธีการรายการภาษาอังกฤษ พี่ลูกกอล์ฟเชื่อว่าคนไทยเก่งภาษาอังกฤษได้ ถ้าตั้งใจ และมี ทั ศ นคติ ที่ ดี ติ ด ตามพี่ ลู ก กอล์ ฟ ได้ ที่ IG @ loukgolflg

d e s o p p u s I’m to ...

I Get English l 11


I GET Tutor X-change English เปลี่ยนชีวิต พิชิต TOEFL

สามารถฟังเสียงภาษาอังกฤษของคอลัมน์นี้ ได้ที่ www.IGetEnglish.com

เรื่อง : ครูพี่ยูริ ธนาวัฒน์ การย์กุลวิทิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ปริญญาโท อักษรศาสตร์ จุฬาฯ นักวิจัย ทุนเยอรมัน ล่าม อาจารย์พิเศษ เจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษา และ เจ้าของบล็อก

T OEF L

Speaking Part ไม่ น ่ า กลั ว อย่ า งที่ คิ ด Hello! How are you doing? สวัสดีน้องๆ ชาว I Get English ทุกคนนะคะ อ๊ะๆ อย่าแปลกใจที่วันนี้พี่ยูริ ทักทายด้วยภาษาอังกฤษก่อนเลย นั่นก็เป็นเพราะพี่ยูริอยากจะกระตุ้นให้น้องๆ ลองฝึกพูดภาษาอังกฤษนั่นเอง! และตามสัญญานะคะ วันนี้เราจะมาพบกับพาร์ท ที่ทุกคนชื่นชอบที่สุดในการสอบ นั่นก็คือ Speaking Part ค่ะ คราวที่แล้ว น้องๆ คงได้ไปฝึกฟังกันอย่างเต็มที่จาก Listening Part แล้ว ครั้งนี้พี่ยูริจะ พาน้องๆ ไปดูว่าข้อสอบในหัวข้อการพูดจะมีหน้าตาเป็นยังไง และควรจะมีการ วางแผนแบบไหนบ้าง เราไปดูกันเลยค่ะ 14 l I Get English


I GET Tutor Nui's Corner มุ่งสู้เป้าหมายเก่งอังกฤษกับพี่นุ้ย เรื่อง : ดร.พี่นุ้ย สมิตา หมวดทอง นักเรียนทุน ก.พ. และทุนรัฐบาลอังกฤษ อ.บ. จุฬาฯ เกียรตินิยมอันดับ 1 (3 ปีครึ่ง) ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนภาษา Nui-English พิธีกรรายการ English Breakfast

เพลงกลา้ พอไหม

English Versioion:nPotato ฮั่น แกรนด์ the star/ original vers

หลังจากที่พี่นุ้ยพาไปเที่ยวมาในฉบับที่แล้ว ฉบับนี้ขอเปลี่ยนแนวเป็นการเรียนภาษา อังกฤษผ่านบทเพลงบ้างค่ะ เพลงที่พี่เลือกมาเป็นเพลงรักจังหวะสนุกๆ ชื่อว่า "กล้า พอไหม" เวอร์ชั่นของฮั่น-แกรนด์ ส�ำหรับเพลงนี้พี่นุ้ยคิดว่าแง่คิดของมันก็คือ ความรักนี่รักกันอย่างเดียวไม่ได้ ต้อง มีความไว้ใจรวมอยู่ ในนั้นด้วย เคยได้ยินไหมคะ Love cannot live where there is no trust. (ความรักจะอยู่ไม่ได้หากปราศจากความไว้ใจ) ประโยคนี้มาจาก Greek Mythology หรือต�ำนานเทพเจ้ากรีกในตอนที่ว่าด้วยความรักของ Cupid กามเทพคิวปิด I Get English l 19


I GET Tutor

สามารถติดตามคอร์สและดูคลิปภาษาอังกฤษได้ที่ Facebook : I Get English Magazine

คอร์สเรียน ภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี!

1 Minute English by I Get English

1

พูดอังกฤษได ใน

นาที

ผาน Facebook I Get ทุกวัน

English

แค่วันละ 1 นาทีก็เก่งได้

Level 2

Day 01

Day 02

เริม่ ต้น Level 2 ด้วยภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ คือเรื่องการทักทาย แบ่งเป็นแบบก�ำหนดช่วง เวลากับแบบไม่ก�ำหนดช่วงเวลา แบบก�ำหนดช่วงเวลา มีตอนเช้า ตอนบ่าย ตอนค�ำ่

หลังการทักทาย ทั้ง 2 ฝ่ายก็จะถาม สารทุกข์สุกดิบกัน โดยมีประโยคง่ายๆ ดังนี้ • How are you? สบายดีไหม

สวัสดีตอนเช้า, อรุณสวัสดิ์

• • • • • •

• Good Morning

• Good Afternoon

สวัสดีตอนบ่าย

• Good Evening

สวัสดีตอนเย็น แบบไม่ก�ำหนดช่วงเวลา • Hello (ใช้ได้กับทุกคน) • Hi (ใช้กับคนที่สนิทกัน)

• How are you doing?

สบายดีไหม

I’m fine. ฉันสบายดี I’m O.K. ฉันสบายดี Very well. สบายดีมาก Quite well. ค่อนข้างดี And you? แล้วคุณล่ะ How about you? แล้วคุณล่ะ

Day 03 ประโยคกล่าวลาที่น่าสนใจ มีดังนี้ • Goodbye ลาก่อน • Bye ลาก่อน • Bye-bye ลาก่อน • Good night. ราตรีสวัสดิ์ I Get English l 23


สามารถดาวน์โหลดหรือฟังเสียงภาษาอังกฤษ ของคอลัมน์นี้ ได้ที่ www.IGetEnglish.com

Let’s read & write! Famous People ย้อนรอยชีวิตคนดัง เรื่อง : Thanchanok Lornark

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวรรณคดี อังกฤษ และระดับปริญญาโท สาขา English for Specific Purposes จากมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ เคยทำ � งานที่ ส ถานทู ต แห่ ง หนึ่ ง ปัจจุบันใช้ชีวิตอยู่ที่ตุรกีกับสามี

Adele

Queen of Heartbreak Songs

อเดล

เจ้าแม่เพลง อกหักแห่งยุค

In late 2015, the heart-shattering breakup song titled “Hello” created a viral phenomenon across the world. It topped the charts in dozens of countries and became the first single to be downloaded more than one million times within the first week of its release. The person who made this song is Adele, a British singer and songwriter who has risen to fame in recent years. “Hello” is the lead single from her third album, 25, which has been ranked as the fastest-selling album in the U.K. With her powerful voice, moving lyrics and outspoken personality, Adele has become one of the world’s best-selling and most popular artists today. เมื่อช่วงปลายปี ค.ศ. 2015 ที่ผ่านมา เพลงสากลโดนใจคนอกหักที่ชื่อว่า “Hello” ได้ สร้างกระแสความนิยมจนเป็นทีพ่ ดู ถึงไปทัว่ โลก โดยสามารถครองอันดับหนึง่ บนชาร์ตเพลง ในหลายประเทศ ทัง้ ยังมียอดดาวน์โหลดมากกว่าหนึง่ ล้านครัง้ ภายในสัปดาห์แรกทีเ่ ปิดตัว และเจ้าของบทเพลงนีก้ ค็ อื อเดล นักร้องและนักแต่งเพลงชาวอังกฤษซึง่ เริม่ มีชอื่ เสียงโด่งดัง เมือ่ ไม่กปี่ มี านี้ “Hello” เป็นเพลงเปิดตัวจากอัลบัม้ ชุดทีส่ ามของเธอชือ่ “25” ซึง่ ได้รบั การจัด อันดับให้เป็นอัลบัม้ ทีท่ ำ� ยอดขายได้เร็วทีส่ ดุ ของประเทศอังกฤษ ด้วยน�ำ้ เสียงอันทรงพลัง รวมถึง เนื้อเพลงที่เร้าอารมณ์และบุคลิกที่เปิดเผยตรงไปตรงมาของอเดลส่งผลให้เธอติดหนึ่งใน ศิลปินที่ได้รับความนิยมมากที่สุดและมียอดขายดีที่สุดของโลกในเวลานี้ 42 l I Get English


Shall we talk? English Tips เกร็ดภาษาน่ารู้

สามารถดาวน์โหลดหรือฟังเสียงภาษาอังกฤษ ของคอลัมน์นี้ ได้ที่ www.IGetEnglish.com

เรื่อง : ดุจดาว บัวทอง

In a civil union

& In domestic

partnership

ใน

50 l I Get English

Facหeมbook

ายถึงอะไร


Shall we talk? Speak English with Lulu ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง เรื่อง : Lulu รุ่งนภา วชิรเดชวงศ์ อรุณนาวีศิริ นักเขียนผู้รักและหลงใหลภาษาอังกฤษเป็นชีวิต จิ ต ใจ และอยากให้ ผู้ อ่ า นสนุ ก สนานและได้ รั บ ความรู้มากที่สุด

ฝึกพูดศัพท์ เสียงคล้าย ที่อาจท�ำให้คุณ เข้าใจผิด

62 l I Get English

สามารถฟั งเสียงภาษาอั มน์งนกฤษ ี้ ได้ที่ สามารถดาวน์ โหลดหรืงอกฤษของคอลั ฟังเสียงภาษาอั www.IGetEnglish.com ของคอลัมน์นี้ ได้ที่ www.IGetEnglish.com


I GET Focus Interview เรื่อง : ดุจเดือน กลั่นคูวัด ภาพ : กฤติญาดา จันทร์วงษ์

66 l I Get English


แพร์ พิชชาภา พันธุมจินดา “เปลี่ยนการฝึกภาษาให้เป็นเรื่องสนุก” คนดังที่เราจะพามาพูดคุยกันในฉบับนี้ คือ น้องแพร์-พิชชาภา พันธุมจินดา แฟนละครคงคุ้นหน้าคุ้นตาเธอเป็นอย่างดีจากผลงานทางช่อง 3 หลายๆ เรื่อง ซึ่ง ไม่ ว ่ า จะรับ บทบาทใด แพร์ ก็ตั้ง ใจท�ำ งานอย่ า งเต็ม ที่ เพราะนอกจาก จะรักในการแสดงแล้ว แพร์ยังสนใจในงานเบื้องหลังตามที่ ได้เรียนมาด้วย โดยแพร์เพิ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในด้านนิเทศศาสตร์มาหมาดๆ ส่วนเรื่องภาษาอังกฤษนั้นแม้จะไม่ได้ ใช้สื่อสารทุกวัน แต่แพร์พยายาม พั ฒ นาตั ว เองอยู ่ อ ย่ า งสม�่ ำ เสมอ เพราะตระหนั ก ในความส� ำ คั ญ ของ ภาษาอัง กฤษ นอกจากนี้ แ พร์ ยัง มี แ รงบั น ดาลใจจากการเป็ น แฟนเพลง ตัวยงของศิลปินกลุ่มหนึ่ง การฝึกภาษาอังกฤษจึงกลายเป็นเรื่องสนุกๆ ส� ำ หรั บ เธอไปเลย ศิ ล ปิ น ที่ เ ป็ น แรงบั น ดาลใจของแพร์ คื อ ใคร ในฉบั บ นี้ เรามีค�ำตอบ รวมทั้งเราจะมาท�ำความรู้จักกับเธอให้มากขึ้นไปพร้อมๆ กันค่ะ

I Get English l 67


Shall we talk? Street Speak อังกฤษแบบกวนโอ๊ย เอาไว้ใช้จริง ไม่ได้เอาไว้สอบ เรื่อง : นายทีม Admin เพจสุดแซบ Slang A-hO-lic

72 l I Get English

สามารถดาวน์โหลดหรือฟังเสียงภาษาอังกฤษ ของคอลัมน์นี้ ได้ที่ www.IGetEnglish.com


ศัพท์น่ารู้ ส�ำหรับ

น า ง � ำ ท วัย

สมัยเด็กๆ ตอนเรียนหนังสือรู้สึกว่า

อยากโต อยากหาเงิน อยากท�ำงาน แต่พอได้ท�ำงานจริงสักพักจะรู้สึกว่า เฮ้ย! #@^ ^*$#$$ @^@ บลาๆ (สวนสัตว์ มาเต็ม 555+) แต่ยังไงการท�ำงานก็เป็นส่วนหนึ่งของ ชีวิต และภาษาอังกฤษก็เป็นส่วนหนึ่งใน การท�ำงานอีกที หนีไม่ค่อยจะพ้น เพราะ งั้นวันนี้เรามาอัพเดตศัพท์คนวัย ท�ำงาน กันหน่อยดีกว่า คลายเครียดเนอะ I Get English l 73


I GET Tutor Easy Grammar ไวยากรณ์จ�ำง่าย เรื่อง : ดุจดาว บัวทอง

สามารถดาวน์โหลดหรือฟังเสียงภาษาอังกฤษ ของคอลัมน์นี้ ได้ที่ www.IGetEnglish.com

I, Me

My,ใช้อMine ย่างไรไม่ให้สับสน

76 l I Get English


I GET Focus Healthy English เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านสาระความรู้เรื่องสุขภาพ เรื่อง : นพ. อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์ อาจารย์ ส�ำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เรื่องนี้…

ปวดหัว!

I Get English l 103


าษ เก่งฟัง-พูด-อา่ น-เขียน-แปลภ

รวมทุกเรื่องที่คุณต้องรู้เพื่อ

าอังกฤษ

วางจ�ำหนา่ ยทุก 6

0 วัน

… แบบฟอร์ม …

การสมัครสมาชิกและต่ออายุสมาชิก สมัครสมาชิกแบบ 6 ฉบับ ราคา 480 บาท สิทธิพิเศษที่สมาชิกจะได้รับ • พิเศษ จัดส่งฟรีทุกฉบับ • รับหนังสือสมนาคุณได้จ�ำนวน 2 เล่ม

(จัดส่งพร้อมกับนิตยสารที่สมาชิกเริ่มรับเป็นเล่มแรก)

ของสมนาคุณที่ท่านจะได้รับ

+ • เก่ง Grammar พิชิตข้อสอบ เล่ม 1 1 เล่ม ราคา 159 บาท • เก่ง Grammar พิชิตข้อสอบ เล่ม 2 1 เล่ม ราคา 159 บาท

ชื่อ-สกุลผู้สมัคร (ภาษาไทย) ______________________________________ ชื่อและที่อยู่ส�ำหรับการจัดส่งและของสมนาคุณ ________________________________________ _______________________________________ ______________________________________ โทรศัพท์ _______________________________ อีเมล ________________________________ อาชีพ ________________________________ หากต้องการให้ออกใบเสร็จในนามของหน่วยงาน กรุณาระบุชื่อผู้รับใบเสร็จรับเงินด้วย (หากไม่ ต้องการโปรดละข้อนี้ไว้) __________________ ______________________________________ ______________________________________ รายการสง่ เสริมการขายนีเ้ ริม่ ตัง้ แต่วนั นี้ - 30 ก.ย. 2559

ขั้นตอน การสมัคร

สมัครสมาชิก เริ่มตั้งแต่ฉบับที่ ต่ออายุสมาชิก หมายเลขสมาชิก เริ่มตั้งแต่ฉบับที่ ถึงฉบับที่

สมาชิก

ฟรี! ค่าจัดส่ง

1. กรอกใบสมัครด้านบนให้ครบถ้วน 2. ช�ำระเงิน (เลือกช่องทางการช�ำระเงินวิธีใด วิธีหนึ่ง) 3. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการช�ำระเงินมา ทางแฟกซ์หรือทางอีเมล (เลือกวิธใี ดวิธหี นึง่ )

ังสือ กรณีที่สมาชิกไม่ได้รับหน ่ ที อ ต่ ด ิ กรุณาต 0-2294-8777 ต่อ 105

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (โปรดแฟกซ์ใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่ 0-2294-8787 หรือส่งอีเมลมาที่ MISbook@live.com)

ช�ำระเงินโดย เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง

ชื่อบัญชี “บจก. ส�ำนักพิมพ์ เอ็มไอเอส” ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย

สาขาเซ็นทรัล พระราม 3 สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาเซ็นทรัล พระราม 3 สาขาสาธุประดิษฐ์

เลขที่ 748-2-78312-5 เลขที่ 068-2-88783-6 เลขที่ 086-7-09599-4 เลขที่ 083-0-29793-6

ธนาณัติสั่งจ่าย “บจก. ส�ำนักพิมพ์ เอ็มไอเอส” ปณ. บางโพงพาง 10125

ผู้ที่เลือกช�ำระโดยธนาณัติ กรุณาส่งธนาณัติพร้อมใบสมัครมาที่ ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120


HOT! PROMOTION

นิตยสารราคาพิเศษ

ฉบับย้อIsนsหuลesัง Back

ฉบับที่ ฉบับที่ ฉบับที่ ฉบับที่ ฉบับที่ ฉบับที่ ฉบับที่ ฉบับที่

1-6 7-12 13-18 19-24 25-30 31-36 37-42 43-48

ฉบับที่

ราคาชุดละ ราคาชุดละ ราคาชุดละ ราคาชุดละ ราคาชุดละ ราคาชุดละ ราคาชุดละ ราคาชุดละ

199.199.245.245.245.245.245.245.-

49- 91 ราคาตามปก

เลม่ ลา่ สดุ

ขัน้ ตอนสัง่ ซือ้ นิตยสารฉบับย้อนหลัง (ไม่คดิ ค่าจัดส่ง) 1. โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี บจก. สำ�นักพิมพ์ เอ็มไอเอส

ธนาคาร

สาขา

กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ กรุงเทพ กรุงไทย

เซ็นทรัล พระราม 3 ออมทรัพย์ 748-2-78312-5 สาธุประดิษฐ์ ออมทรัพย์ 068-2-88783-6 เซ็นทรัล พระราม 3 ออมทรัพย์ 086-7-09599-4 สาธุประดิษฐ์ ออมทรัพย์ 083-0-29793-6

ประเภทบัญชี

เลขที่บัญชี

หรือธนาณัติสั่งจ่าย บจก. สำ�นักพิมพ์ เอ็มไอเอส ปณ. บางโพงพาง 10125*

2. ติดต่อแจ้งรายละเอียดการสั่งซื้อมายังฝ่ายสมาชิก ผ่านช่องทางใดก็ ได้ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ - ทางโทรสารหมายเลข 0-2294-8787 - ทางอีเมล misbook@live.com

โดยให้แจ้งรายละเอียดกับทางเจ้าหน้าที่ดังนี้ ฉบับนิตยสารที่ต้องการสั่งซื้อ ชื่อธนาคาร วันที่โอน จำ�นวนเงินที่โอน ที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่ง และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ

*สำ�หรับผู้ที่เลือกชำ�ระเงินโดยธน กรุณาส่งธนาณัติมาที่ สำ�นักพิมพ์เอ็มไอเอส

าณัติ

213/3 ซอยพัฒนาการ (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขว 1 งบางโพ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 101 งพาง 20

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝา่ ยสมาชิก โทร. 0-2294-8777 ต่อ 105 น. .00 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.30-17

สั่งซื้อนิตยสาร I Get English ฉบับย้อนหลังรายเล่ม

ฟรี! ค่าจัดส่ง


แตละคอลัมนสามารถอานตอไดใน I Get English เลม สั่งซื้อ/สมัครสมาชิก

92

ไดที่ 0-2294-8777#105 หรือ MISbook@live.com