I Get English เล่ม 91

Page 1

รวมทุกเรือ่ งทีค ่ ณ ุ ตองรูเ พือ่ เกง ฟง-พูด-อาน-เขียน-แปล ภาษาอังกฤษ

ฉบับที่ 91 I Get English เป นหนังสือแล วนะ

อยเู มอื งไทษยได กเ็ กง องั กฤ

วแว� ธดล� อ ม 7 สรา งสง�ิ ษ

MP3 เสียงเจ าของภาษา

ภาษาองั กฤ

ติดตามรายละเอียดในเล ม

world earth globe

สนุกกับเกมฝ กทักษะ Listening & Reading

3 คำนี้ต างกันตรงไหน?

เทียบความหมาย used to กับ

get used to ประโยคต องรู

สำหรับพนักงาน ร าน Fast Food

ฉบับที่ 91

ISBN 978-616-527-936-9 9 786165

279369

ราคา 80 บาท

ew Intervi ¹ ¤ÃÙ¾Õèá¹

Ò Í ¡ ä Ô ¨ Ñ á»Á ä¡ÍÒ ¨¹ อ านเล มนีเ้ ร�ยนคอร สภาษาอังกฤษฟร� ที่

I Get English MagazineI Get English issue

91


E

ditorial

เจ้าของ : ไอเก็ตอิงลิชพับลิชชิง

ในเครือส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส บรรณาธิการบริหาร : ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ บรรณาธิการ : ดุจเดือน กลั่นคูวัด ประสานงานกองบรรณาธิการ : ปวีณา ไตรเวทย์ ที่ ป รึ ก ษาด้ า นภาษา : Donald L. Sena | สุธิดา วิมุตติโกศล กองบรรณาธิการ : ดุจดาว บัวทอง | วรวุฒิ ตัถย์วสิ ทุ ธิ์ วีริยา แผ่นสุวรรณ | ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล อารดา กันทะหงษ์ | สุกิจ กิตติบุญญานนท์ ยุทธนา อัศวเจษฎากุล | วิกนั ดา พินทุวชิราภรณ์ รุ่งนภา วชิรเดชวงศ์ อรุณนาวีศิริ | ศรัณย์ กิจศิริไพศาล | ธัญชนก หล่อนาค | อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์ | โชคชัย จิตรแสวง ศิลปกรรม : ภรณีย์ สนองผัน | เบญจมาศ จุลวัฒนะ นงนุช เรือนมณี | กฤติญาดา จันทร์วงษ์ | วณิชยา ตันเจริญลาภ | ณัฐพงษ์ พยัคคง พิ สู จ น์ อั ก ษร : บุษกร กู้หลี | วารีรัตน์ แตงภู่ ประไพ ภูงามเชิง | ชนาภัทร พรายมี

Team การตลาด : วราลี สิทธิจินดาวงศ์ ฝ่ายสมาชิก : สุวรรณา จิตจ�ำนงค์ | สุมาลี ตระการจันทร์ ประชาสั ม พั น ธ์ : มยุรี ศรีมังคละ พรี เพรส : เพียงพิศ อิ่นแก้ว | ด�ำรง พูลสวัสดิ์ แยกสี : MIS พิ ม พ์ ที่ : พิมพ์ดี ผู ้ พิม พ์ / ผู ้ โฆษณา : เสริม พูนพนิช จัดจ�ำหน่ายโดย : บริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) ส� ำนั ก งาน : ไอเก็ตอิงลิชพับลิชชิง

ในเครือส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศั พท์ : 0-2294-8777 (กองบรรณาธิการ) 0-2294-8777 ต่อ 105 (ฝ่ายสมาชิก) โทรสาร : 0-2294-8787 ติ ด ต่ อ โฆษณา : วราลี สิทธิจินดาวงศ์ โทร. 08-6430-7267

ติดต่อกองบรรณาธิการ >>> igetenglish@hotmail.com สมัครสมาชิก/สั่งซื้อ/แจ้งปัญหาการจั ด ส่ ง >>> misbook@live.com ช่องทางการรับข่าวสารจาก I Get English >>> 1. www.iGetEnglish.com 2. www.facebook.com/iGetEnglish เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น >>> ท่านสามารถสมัคร/ต่ออายุสมาชิกและสัง่ ซือ้ ผ่านทาง Facebook : I Get English

Magazine ได้แล้ววันนี้

สงวนสิทธิ์ในการน�ำส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของหนังสือไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ถือว่ามีความผิดทางกฎหมาย All rights reserved. Reproduction in whole or in part without permission is strictly prohibited.


E

ditor's

รวมทุกเรือ่ งทีค ่ ณ ุ ตองรูเ พือ่ เกง ฟง-พูด-อาน-เขียน-แปล ภาษาอังกฤษ

ฉบับที่ 91 I Get English เป นหนังสือแล วนะ

อยูเ มืองไทยได ก็เกงอังกฤษ

7 ว�ธ�

ล อม สร างสิง�าอัแวด ภาษ งกฤษ

MP3 เสียงเจ าของภาษา

ติดตามรายละเอียดในเล ม

world earth globe

สนุกกับเกมฝ กทักษะ Listening & Reading

3 คำนี้ต างกันตรงไหน?

เทียบความหมาย

used to กับ get used to ประโยคต องรู

สำหรับพนักงาน ร าน Fast Food

ฉบับที่ 91

ISBN 978-616-527-936-9 9 786165

279369

ราคา 80 บาท

Interview ¤ÃÙ¾Õèá¹¹

ÍÒ Ñ á»¨ÁÔ ä¡ ¨¹ ä¡ÍÒ อ านเล มนีเ้ ร�ยนคอร สภาษาอังกฤษฟร� ที่

I Get English Magazine

I Get English issue #91

Talk สวัสดีค่ะ นักอ่านชาว I Get English ทุกท่าน I Get English ฉบับนีอ้ อกวางจ�ำหน่ายเป็นฉบับที่ 91 แล้ว โดยเป็น ฉบับที่ 3 ทีว่ างจ�ำหน่ายในรูปแบบหนังสือ ขอขอบคุณทุกท่านทีต่ ดิ ตามอ่าน กันมา​โดยตลอด รวมทัง้ หนังสือเล่มอืน่ ๆ ทีอ่ อกในนามของส�ำนักพิมพ์ I Get English ด้วย พวกเราทีมงานจะตัง้ ใจผลิตผลงานดีๆ แบบนีอ้ อกมา อย่างต่อเนื่องแน่นอนค่ะ ในช่ว งที่ผ่านมา สภาพอากาศในเมืองไทยถือได้ว่าโหดสุดๆ อุณหภูมพิ งุ่ ปรีด๊ จนปรอทแทบแตก แถมร้อนอย่างต่อเนือ่ งอีกต่างหาก พวกเราคงปฏิเสธไม่ได้วา่ สภาพอากาศทีแ่ ปรปรวนนี้ ส่วนหนึง่ เป็นผล มาจากการท�ำร้ายธรรมชาติของมนุษย์นเี่ อง ดังนัน้ อย่าลืมมาช่วยกัน รักษาสภาพแวดล้อมของเรากันนะคะ เริม่ จากสิง่ ใกล้ตวั ก่อนก็ได้ เช่น แยกขยะ ประหยัดน�้ำ ประหยัดไฟ ลองท�ำดูค่ะ พวกเราทุกคนช่วย กันได้ แต่ทไี่ ม่ตอ้ งรออากาศเย็น อ่านแล้วสนุกสนานสบายใจได้ทนั ทีกต็ อ้ ง I Get English เล่มนี้แหละค่ะ อัดแน่นไปด้วยความรู้และความบันเทิง ส�ำหรับ ใครที่ชอบเล่นเกมอังกฤษปริศนา ขอบอกว่าเล่มนี้เพิ่มเกม อีกแล้ว และเพื่อให้การอ่านหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์ต่อการฝึกภาษา อังกฤษข องคุณมากที่สุด อย่าลืมดาวน์โหลดไฟล์เสียงไปฟังได้ที่ www.igetenglish.com ดาวน์โหลดได้เลยโดยไม่ต้องมี password ใครที่ ชอบอ่านบทสัมภาษณ์ คอลัมน์ Interview เล่มนี้พาไป เจาะลึก เรื่องน่ารู้ของ 3 สาวสวยและเก่ง 2 คนแรกเป็นสมาชิกจาก วง Gaia น้องจันจิและน้องแปม ทีจ่ ะมาเปิดเผยเคล็ดลับในการฝึกภาษา อังกฤษของตัวเองอย่างหมดเปลือก ส่วนอีก 1 ท่านคือ สุดยอดติวเตอร์ ภาษาอัง กฤษชั้นแนวหน้าของเมืองไทย ครูพี่แนน-อริสรา ธนาปกิจ เคล็ดลับสูค่ วามส�ำเร็จของพีแ่ นนนัน้ เป็นอย่างไร ต้องติดตามเช่นกันค่ะ อีกคอลัมน์ทอี่ ยากจะแนะน�ำก็คอื How to ฉบับนีบ้ อกเล่าถึงวิธสี ร้าง สิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวเราให้เป็นภาษาอังกฤษโดยไม่ต้องไปเมืองนอก เรียกได้ว่าอยู่เมืองไทยก็เก่งอังกฤษได้ แถมไม่เปลืองเงินอีกต่างหาก เป็นวิธีที่ทุกคนท�ำได้แน่นอน ลองพลิกไปอ่านกันดูนะคะ พบกันใหม่ฉบับหน้า (ฉบับที่ 92) ในเดือนสิงหาคมค่ะ บรรณาธิการ


C

ONTENTS ISSUE #9 1

มองหาสัญลักษณ์ เพื่อฟังเสียงภาษาอังกฤษ

หมวด

Let’s read & write! : สนุกกับการอ่านและเขียน 54

42

Famous People : King Jigme Khesar Namgyel

54

A Trip to the World : An Educational City for

42

100

Wangchuck : People’s Beloved King

Aspiring Students #2 Ann Arbor - เมืองการศึกษา ส�ำหรับผู้รักความส�ำเร็จ ตอนที่ 2 เมืองแอนนาเบอร์

100 เล่าภาพเป็นเรื่อง : ล้างจาน... งานบ้านแสนสนุก

140 Engl ish is all around : ประโยคน่าใช้ส�ำหรับคน

in love

140


หมวด

88

Food for Thought : อาหารสมอง 80

Sing from Soul : Funny Little Frog - Brittany

Stallings

88 Moving Movie : Home 128 iDiary : ออกก�ำลังรับลมร้อน Summer Exercise หมวด

I Get Focus : จับตาเรื่องเด่น 37 Hello Horo : ดวงประจ�ำเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 62 Cooking for Fun : ยากิโซบะ 66 Interview : Friendly - นิยามความเป็นตัวเองของ

จันจิ ไกอา

85

How to : 7 วิธีช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้

66

ภาษาอังกฤษ

104 Interview : อยากเก่งอังกฤษให้เริ่มต้นจากสิ่งที่ชอบ

- แปม ไกอา

114 Healthy English : ไขความลับ โรคกระเพาะอาหาร 134 Interview : “ตัง้ เป้าหมาย มีวนิ ยั ” สูตรลับความส�ำเร็จ

ของครูพี่แนน - อริสรา ธนาปกิจ

149 อังกฤษปริศนา : Matching Words 152 อังกฤษปริศนา : Meet new co-workers 155 อังกฤษปริศนา : Guess the Words 157 Answer Key 159 ใบสมัครสมาชิก

104

134


หมวด

Shall we talk? : เสริมทักษะ ฟัง-พูด

32

8

American Slang : bully, pretend, กับ tease

24

Practical English : In a fast food restaurant ศัพท์ (น่า) สน : Appreciate English Tips : American Share ไม่ได้แปลว่า แบ่งกันจ่าย Speak English with Lulu : ค�ำสับสนทีข่ นึ้ ต้นด้วยตัว B Street Speak : 10 ประโยคเด็ด ตอบค�ำถามแสลงใจ

32

76

50 72 76

ใช้อย่างไร

"ท�ำไมไม่มีแฟน"

96 ฝรั่งพูดคนไทยงง : out of the blue 118 ติดปากติดใจ : ประโยคง่ายๆ ส�ำหรับชวนไปเดท หมวด

I Get Tutor : เตรียมสอบ, พัฒนาความรู้พื้นฐาน 11

Always English : เก็บตกศัพท์จากรายการ LoukGolf's

14 19 28

X-change English : Listening Part Nui's Corner : Life is a Journey. Easy Grammar : Used to VS Be/Get Used to ใช้

110

Confusing Words : world, earth, globe โลกก็ใบเดียว แต่ทำ� ไมเรียกกันหลายแบบ

English Room

ต่างกันอย่างไร

125 ค�ำนี้ท่านได้แต่ใดมา : Guillotine (กิโยติน) 145 1 Minute English : เรียนภาษาอังกฤษฟรี วันละ

19

1 นาทีกับ I Get English

110


 ู ร ง อ  ต  ท ั ั คำศพ จุใจกบ

ใ นการเรียน การสอบ ิตประจำวนั ว และใช ในชี

88 ËÁÇ´¤ÓŒºÈ‹ÍѾ· ¨Ó§‹Ò ãª

á¼¹‹ ¿Å Á ÁËÈÑ ¨ ! É ¾àÔ È º·Ç¹áÅШ´¨Ó¤ÓÈ¾Ñ · ÃàµÇÑ

á ºº

ì ¹Ñé à·¾! ¢

· ªÇ‹ Â

ISBN 978-616-527-933-8 ราคา 99.พบกับหนังสือคุณภาพกวา 1,000 รายการ สั่งซื้อไดที่ www.MISbook.com

และรานหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ


Shall we talk? American Slang รู้ลึกเรื่องสแลงแบบเป๊ะเวอร์ เรื่อง : Adam Bradshaw ใครๆ ก็รู้จักเขาในชื่อ “อาจารย์อดัม” ชาวต่างชาติผู้พูดภาษาไทย ได้เป๊ะเวอร์ พิธีกรรายการสอนภาษาอังกฤษทางทีวีและออนไลน์หลาย รายการ และเจ้าของเว็บไซต์ ajarnadam.tv

Pretend

Bully

Tease ใช้อย่างไร 8 l I Get English


I GET Tutor

Always English อังกฤษวันละนิด แต่ฟิตตลอด

เรื่อง : อ. ลูกกอล์ฟ คณาธิป สุนทรรักษ์ ติ ว เตอร์ ภ าษาอั ง กฤษยอดนิ ย ม เจ้ า ของสถาบั น Angkriz สุด trendy พิธีการรายการภาษาอังกฤษ พี่ ลู ก กอล์ ฟ เชื่ อ ว่ า คนไทยเก่ ง ภาษาอั ง กฤษได้ ถ้ า ตั้งใจและมีทัศนคติที่ดี ติดตามพี่ลูกกอล์ฟได้ที่ IG @loukgolflg

เก็บตกศัพท์ จากรายการ

L ouk G olf's

English R oom I Get English l 11


I GET Tutor

X-change English เปลี่ยนชีวิต พิชิต TOEFL เรื่อง : ครูพี่ยูริ ธนาวัฒน์ การย์กุลวิทิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ปริญญาโท อักษรศาสตร์ จุฬาฯ นักวิจัย ทุ น เยอรมั น ล่ า ม อาจารย์ พิ เ ศษ เจ้ า หน้ า ที่ แ นะแนวการศึ ก ษา และ เจ้าของบล็อก

TOEFL

Listening Part 14 l I Get English


สามารถฟังเสียงภาษาอังกฤษของคอลัมน์นี้ ได้ที่ www.IGetEnglish.com

มาถึงตอนนี้น้องๆคงจะสงสัยกันแล้วใช่ไหมล่ะคะ ว่า TOEFL Listening Part มีหน้าตา เป็นอย่างไร ถ้าอย่างนั้น อย่ารอช้าค่ะ ตามพี่ยูริมาดูกันเลย พี่ขอยกตัวอย่างบางส่วนของ transcript จากตัวอย่างข้อสอบเสมือนจริงมาให้น้องๆ ดูค่ะ เรามาเริ่มกันที่บทสนทนาทั่วไป นะคะ Narrator: Student: Librarian: Student: Librarian:

Listen to a conversation between a student and a librarian. Hi. I’m new here… I, uh, couldn’t come to the student orientation----and I’m wondering if you can give me a few quick pointers about the library? I’d really appreciate it. OK. Well, over here’s the section where we have language, literature, and the arts, and if you go downstairs you’ll find the history section. Generally the students who concentrate in Latin American literature find themselves researching in the history section a lot. Uh-huh. You’re right. I’m a transfer student. I’ve already done a year at another university, so I know how the research can go----I’ve spent a lot of time in the history section. So how long can I borrow books for? Our loan period is a month.

1. Why does the student come to the library? (A) To learn about the library’s resources (B) To ask about interlibrary loans (C) To attend the new student orientation (D) To start work on a research project จะเห็นได้ว่า ค�ำถามส่วนใหญ่มักใช้ความเข้าใจในการฟังค่ะ อย่างเช่นข้อนี้จะ ตอบข้อ A ค่ะ นักศึกษาคนนี้มาที่ห้องสมุดเพื่อที่จะมาสอบถามถึงการใช้ห้องสมุด เพราะเค้าไม่ได้มาเข้าฟังตอนปฐมนิเทศ (Orientation) ค่ะ I Get English l 17


I GET Tutor

Nui's Corner มุ่งสู้เป้าหมายเก่งอังกฤษกับพี่นุ้ย

เรื่อง : ดร.พี่นุ้ย สมิตา หมวดทอง นักเรียนทุน ก.พ. และทุนรัฐบาลอังกฤษ อ.บ. จุฬาฯ เกียรตินิยมอันดับ 1 (3 ปี ค รึ่ ง ) ผู ้ ก ่ อ ตั้ ง โรงเรี ย นสอนภาษา Nui-English พิ ธีก รรายการ English Breakfast

Lifeis a

Journey. ชีวิตคือการเดินทาง มีทั้งความสุข ทุกข์ และเหตุการณ์ที่ท�ำให้นักเดินทาง อย่างเราได้เรียนรู้ ในช่วงที่ผ่านมานี้พี่นุ้ยมีประสบการณ์ท่ีอยากน�ำมาแบ่งปันอยู่ หลายเรื่อง แต่เพื่อให้เข้ากับชื่อตอน พี่นุ้ยขอน�ำประสบการณ์การเดินทาง (my travelling experience) มาเล่าสู่กันฟังในฉบับนี้ค่ะ I Get English l 19


Shall we talk? Practical English ฝึกสนทนาในชีวิตประจ�ำวัน

สามารถฟังเสียงภาษาอังกฤษของคอลัมน์นี้ ได้ที่ www.IGetEnglish.com

เรื่อง : โชคชัย จิตรแสวง (ครูพี่เอก) ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนภาษา Rangsit English Academy ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล เกียรตินิยม อันดับสอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นักศึกษาปริญญาโท สาขาการแปลภาษาอังกฤษและไทย มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

fast food restaurant =

= In a

ช่วงนี้มีโอกาสเดินผ่านหน้าร้านอาหารประเภท Fast food บ่อยๆ เลยท�ำให้ นึกถึงตอนที่ยังท�ำงานเป็นพนักงาน Part-Time ของร้านอาหารแห่งหนึ่งที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง การได้มีโอกาสท�ำงานที่นั่นท�ำให้ครูพี่เอกสามารถพัฒนา ทักษะการพูด-ฟังภาษาอังกฤษของตัวเองได้อย่างรวดเร็วมากเลยค่ะ ฉบับนี้ เลยอยากแบ่งปันความรู้เรื่องการรับรายการอาหารในร้านอาหาร และการสั่งอาหาร ประเภท Fast food ให้กับทุกคน โดยเฉพาะพนักงานที่อาจจะต้องเจอกับลูกค้า ชาวต่ า งชาติ ครู พี่ เ อกจะบอกไปที ล ะขั้ น ตอนของการรั บ รายการอาหารเลย รับรองว่ามีประโยชน์กับทุกคนแน่นอน ผู้อ่านที่ ไม่ได้เป็นพนักงานร้าน Fast Food ก็สามารถน�ำบทสนทนานี้ ไปใช้ได้เช่นกัน เช่น เวลาที่ ไปเที่ยวต่างประเทศ 24 l I Get English


Let's read & write!

A Trip to the World ท่องโลกไปกับ I Get English

สามารถฟังเสียงภาษาอังกฤษของคอลัมน์นี้ ได้ที่ www.IGetEnglish.com

เรื่อง : ณัฐวรรธน์ จบการศึกษาจากรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เพราะรักภาษาจึงลองท�ำงานหลาย อย่างที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษา ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการท่องเที่ยว ติวเตอร์ภาษาอังกฤษ และนักแปล ปัจจุบันท�ำงานประจ�ำแล้ว แต่ก็ยัง มีความสุขกับการเขียนคอลัมน์และแปลหนังสือเป็นงานอดิเรก

An Educational City for Aspiring Students #2

Ann Arbor

เมืองการศึกษาส�ำหรับผู้รักความส�ำเร็จ ตอนที่ 2 เมืองแอนนาเบอร์ 54 l I Get English


From South Korea, we are making a transcontinental journey to the United States, a country we have visited many times before. This time, our destination is a city in the southeast of Michigan, a state in the Midwest region. The city, in comparison with other Midwest counterparts like Chicago or Detroit, is not considered large. However, it has several remarkable features worth noticing in terms of education. The city I am talking about is known by the name of Ann Arbor (it is pronounced by linking /n/ in “Ann” with the first vowel of “Arbor”, so you have ann-na-ber). จากเกาหลี ใต้ เราจะเดินทางข้ามทวีป มายังสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศที่เราเคย มาเยือนหลายครั้งแล้วนะครับ โดยจุดหมาย ปลายทางคราวนี้เป็นเมืองทางตะวันออก เฉี ย งใต้ ข องมิ ชิ แ กน ซึ่ ง เป็ น มลรั ฐ ทาง ภู มิ ภ าคตะวั น ตกค่ อ นมาทางตอนกลาง ของประเทศ เมืองนี้มีขนาดไม่ ใหญ่มาก ถ้าเทียบกับเมืองในภูมิภาคเดียวกันอย่าง ชิคาโก้หรือดีทรอยต์ แต่ก็จัดว่ามีความ โดดเด่นในแง่ของการศึกษามาพอสมควร เลยครับ เมืองที่ผมก�ำลังพูดถึงนี้ก็คือ แอน นาเบอร์ (การออกเสียงเมืองนี้ สังเกตว่า เสียง /n/ ของค�ำว่า แอน เชื่อมกับเสียง “อา” ของ “อาเบอร์” ที่ตามมา จึงออก เป็น “นา” ครับ) I Get English l 55


I GET Focus Interview

เรื่อง : ดุจเดือน กลั่นคูวัด ภาพ : กฤติญาดา จันทร์วงษ์

66 l I Get English


"Friendly"

นิยามความเป็นตัวเองของ

จันจิ { ไกอา}

จั น จิ ร า จั น ท ร์ พิ ทั ก ษ ์ ชั ย Girl Group สัญชาติไทย Gaia (ไกอา) แห่งค่าย Do A Dot ภายใต้การดูแล ของ Workpoint กลับมาทวงบัลลังก์เพลงแนว Pop Dance อีกครั้งในปีนี้ พร้อมส่ง Single ที่ 3 Love Me Please เอาใจแฟนๆ ถ้ายังจ�ำกันได้ ตอน Debut ครั้งแรกนั้น วงไกอาเปิดตัวได้ Surprise สุดๆ โดยคว้าตัวหนุ่ม Jay Park อดีตสมาชิกวง 2PM และ producer คู่ ใจ Cha Cha Malone มา ร่วมงานด้วย Interview ฉบับนี้ เราจะไปท�ำความรู้จักตัวตนของ 1 ในสมาชิกวงไกอา จันจิ-จันจิรา จันทร์พิทักษ์ชัย หรือที่ ใครๆ มักเรียกติดปากว่า “จันจิ ไกอา” อย่างใกล้ชิด ซึ่งเธอได้เล่าให้เราฟังเกี่ยวกับ ชีวิต การเรียน รวมทั้งอัพเดตผลงาน ใหม่ๆ ให้เราฟังด้วย

I Get English l 67


Shall we talk?

สามารถฟังเสียงภาษาอังกฤษของคอลัมน์นี้ ได้ที่ www.IGetEnglish.com

Speak English with Lulu ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง เรื่อง : Lulu รุ่งนภา วชิรเดชวงศ์ อรุณนาวีศิริ ใช้ชีวิตอยู่ท่ีประเทศแคนาดาและก�ำลังศึกษาปริญญาโท ปัจจุบันท�ำงานเป็นเลขานุการ ให้กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังที่เมืองโตรอนโต้ รักและหลงใหลภาษาอังกฤษ เป็นชีวิตจิตใจ และอยากให้ผู้อ่านสนุกสนานและได้รับความรู้มากที่สุด

ค�ำสับสน

ที่ ขึ้ น ต้ น ด้ ว ย ตัว

สวัสดีค่ะคุณผู้อ่านในฉบับนี้ลูลู่มีค�ำศัพท์สับสน ที่ขึ้นต้นด้วย B มาฝากกัน เสียง B มีต้นก�ำเนิด จากการที่เราเม้มริมฝีปากล่างและบน พ่นลม ออกมา เส้นเสียงในล�ำคอสั่นเนื่องจากเป็นเสียงก้อง ทราบต้นก�ำเนิดของตัว B แล้ว ต่อไปเรามาฝึก ออกเสียงกันค่ะ อย่าลืมดาวน์โหลด MP3 มาฟัง คู่กันด้วยนะคะ 72 l I Get English

B


ค�ำศัพท์ชุดแรก Bed, Bet และ Bass ค�ำว่า Bed ที่เราคุ้นเคยกันดีเพราะเป็นของใช้ประจ�ำวันใน บ้านที่ขาดไม่ได้ แปลว่า เตียงนอน อ่านได้ง่ายๆ ว่า /เบ้ด/ เริ่มจาก /เบ้.../ ตามด้วยตัวสะกดตัว D ซึ่งเป็นเสียงก้อง /เบ้ด/ ดังนั้นท้ายค�ำจะได้ยินเสียง /ดึ/ เบาๆ ค่ะ

ค�ำว่า Bet แปลว่า พนัน อ่านว่า /เบ็ท/ ท้ายค�ำได้ยนิ เสียง ตัว T เป็น /ทึ/ เบาๆ ค�ำนีแ้ ตกต่างจากค�ำเมือ่ สักครูต่ รงตัวสะกด ท้ายค�ำ ตัว D และ T มีต้นก�ำหนดของเสียงที่จุดเดียวกันคือ เมื่อปลายลิ้นสัมผัสปุ่มเหงือกหลังฟันบน แต่ต่างกันตรงความ เป็นเสียงก้องและไม่ก้อง (เสียงก้องเมื่อเปล่งเสียง เส้นเสียง ในล�ำคอจะสั่น)

I Get English l 73


Shall we talk?

Street Speak อังกฤษแบบกวนโอ๊ย เอาไว้ใช้จริง ไม่ได้เอาไว้สอบ

สามารถฟังเสียงภาษาอังกฤษของคอลัมน์นี้ ได้ที่ www.IGetEnglish.com

เรื่อง : นายทีม Admin เพจสุดแซบ Slang A-hO-lic

ด ็ ด เ ค ย โ ะ ร ป 10 แสลงใจ ม า ถ ำ � ค บ อ ต

" น ฟ แ ี ม ่ ม ไ ม ไ "ท�ำ (คนโสด ไหน ผิดตรง

พูด!?!?)

76 l I Get English


สมัยนี้… เกิดมาหน้าตาดี มีตังค์ใช้ แต่ไม่มีแฟน ไม่เห็นมีอะไร เสียหาย แต่ท�ำไมกลับกลายเป็นเป้าสังคมซะงั้น!

ท�ำไมไม่มีแฟน?

ท�ำไมยังโสด?

แล้วตอนแก่จะท�ำยังไง?

กะจะขึ้นคานรึไง?

ไม่เข้าใจท�ำไมหลายคนเป็นเดือดเป็นร้อนแทนเจ้าตัว ทั้งๆ ที่เจ้าตัว ก็แฮปปี๊ แฮปปี้ดี (ไม่ได้หนักหัวใครนี่นา 555) ก็น่ันแหละฮะ อยากเกิดมาหน้าตาดี มีตังค์ใช้ แต่ไม่มีแฟน ก็ต้อง อดทนหน่อยเนาะ แต่สำ� หรับใครทีอ่ ดทนไม่ไหว อยากจะไฟว้! กลับไปซักหน่อย ผมมีทเี ด็ด ต่อไปหากใครถามว่า Why are you single? (ท�ำไมยังโสด) ตอบไปเลยว่า... 1 Why do you ask? ˙

(ถามท�ำไม) ไม่ต้องตอบกลับไปว่า โสดหรือไม่โสด แต่ถามกลับไปเลยว่า Why do you ask? (ถามท�ำไม) อย่าลืมว่าต้องท�ำเสียงขรึมๆ ไว้ ฮา... 2 I'm just taking a break. ˙

(ช่วงนี้พัก) คือขอพักมั่งได้ปะ คบมานานหลายคน หลายปี (ทีตอนมีแฟนละ ไม่มาถาม ทีพอรู้ว่าโสดล่ะ ถามจ๊าง 555) I Get English l 77


าษาอังกฤษ

เก่งฟัง-พูด-อ่าน-เขียน-แปลภ

รวมทุกเรื่องที่คุณต้องรู้เพื่อ

วางจ�ำหน่ายทุก 6

0 วัน

… แบบฟอร์ม …

การสมัครสมาชิกและต่ออายุสมาชิก สมัครสมาชิกแบบ 6 ฉบับ ราคา 480 บาท สิทธิพิเศษที่สมาชิกจะได้รับ • พิเศษ จัดส่งฟรีทุกฉบับ • รับหนังสือสมนาคุณได้จ�ำนวน 2 เล่ม

(จัดส่งพร้อมกับนิตยสารที่สมาชิกเริ่มรับเป็นเล่มแรก)

ของสมนาคุณที่ท่านจะได้รับ

+ • เก่ง Grammar พิชิตข้อสอบ เล่ม 1 1 เล่ม ราคา 159 บาท • เก่ง Grammar พิชิตข้อสอบ เล่ม 2 1 เล่ม ราคา 159 บาท

ชื่อ-สกุลผู้สมัคร (ภาษาไทย) ______________________________________ ชื่อและที่อยู่ส�ำหรับการจัดส่งและของสมนาคุณ ________________________________________ _______________________________________ ______________________________________ โทรศัพท์ _______________________________ อีเมล ________________________________ อาชีพ ________________________________ หากต้องการให้ออกใบเสร็จในนามของหน่วยงาน กรุณาระบุชื่อผู้รับใบเสร็จรับเงินด้วย (หากไม่ ต้องการโปรดละข้อนี้ไว้) __________________ ______________________________________ ______________________________________ รายการสง่ เสริมการขายนีเ้ ริม่ ตัง้ แต่วนั นี้ - 31 ก.ค. 2559

ขั้นตอน การสมัคร

สมัครสมาชิก เริ่มตั้งแต่ฉบับที่ ต่ออายุสมาชิก หมายเลขสมาชิก เริ่มตั้งแต่ฉบับที่ ถึงฉบับที่

สมาชิก

ฟรี! ค่าจัดส่ง

1. กรอกใบสมัครด้านบนให้ครบถ้วน 2. ช�ำระเงิน (เลือกช่องทางการช�ำระเงินวิธีใด วิธีหนึ่ง) 3. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการช�ำระเงินมา ทางแฟกซ์หรือทางอีเมล (เลือกวิธใี ดวิธหี นึง่ )

ังสือ กรณีที่สมาชิกไม่ได้รับหน ่ ที อ กรุณาติดต่ 22 0- 94-8777 ต่อ 105

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (โปรดแฟกซ์ใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่ 0-2294-8787 หรือส่งอีเมลมาที่ MISbook@live.com)

ช�ำระเงินโดย เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง

ชื่อบัญชี “บจก. ส�ำนักพิมพ์ เอ็มไอเอส” ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย

สาขาเซ็นทรัล พระราม 3 สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาเซ็นทรัล พระราม 3 สาขาสาธุประดิษฐ์

เลขที่ 748-2-78312-5 เลขที่ 068-2-88783-6 เลขที่ 086-7-09599-4 เลขที่ 083-0-29793-6

ธนาณัติสั่งจ่าย “บจก. ส�ำนักพิมพ์ เอ็มไอเอส” ปณ. บางโพงพาง 10125

ผู้ที่เลือกช�ำระโดยธนาณัติ กรุณาส่งธนาณัติพร้อมใบสมัครมาที่ ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120


HOT! PROMOTION

นิตยสารราคาพิเศษ

ฉบับย้อIsนsหuลesัง Back

ฉบับที่ ฉบับที่ ฉบับที ่ ฉบับที่ ฉบับที่ ฉบับที่ ฉบับที่ ฉบับที่

1-6 7-12 13-18 19-24 25-30 31-36 37-42 43-48

ฉบับที่

ราคาชุดละ ราคาชุดละ ราคาชุดละ ราคาชุดละ ราคาชุดละ ราคาชุดละ ราคาชุดละ ราคาชุดละ

199.199.245.245.245.245.245.245.-

49- 90 ราคาตามปก

เลม่ ลา่ สดุ

ขัน้ ตอนสัง่ ซือ้ นิตยสารฉบับย้อนหลัง (ไม่คดิ ค่าจัดส่ง) 1. โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี บจก. สำ�นักพิมพ์ เอ็มไอเอส

ธนาคาร

สาขา

กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ กรุงเทพ กรุงไทย

เซ็นทรัล พระราม 3 ออมทรัพย์ 748-2-78312-5 สาธุประดิษฐ์ ออมทรัพย์ 068-2-88783-6 เซ็นทรัล พระราม 3 ออมทรัพย์ 086-7-09599-4 สาธุประดิษฐ์ ออมทรัพย์ 083-0-29793-6

ประเภทบัญชี

เลขที่บัญชี

หรือธนาณัติสั่งจ่าย บจก. สำ�นักพิมพ์ เอ็มไอเอส ปณ. บางโพงพาง 10125*

2. ติดต่อแจ้งรายละเอียดการสั่งซื้อมายังฝ่ายสมาชิก ผ่านช่องทางใดก็ ได้ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ - ทางโทรสารหมายเลข 0-2294-8787 - ทางอีเมล misbook@live.com

โดยให้แจ้งรายละเอียดกับทางเจ้าหน้าที่ดังนี้ ฉบับนิตยสารที่ต้องการสั่งซื้อ ชื่อธนาคาร วันที่โอน จำ�นวนเงินที่โอน ที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่ง และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ

*สำ�หรับผู้ที่เลือกชำ�ระเงินโดยธน กรุณาส่งธนาณัติมาที่ สำ�นักพิมพ์เอ็มไอเอส

าณัติ

213/3 ซอยพัฒนาการ (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขว 1 งบางโพ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 101 งพาง 20

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายสมาชิก โทร. 0-2294-8777 ต่อ 105 น. .00 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.30-17

สั่งซื้อนิตยสาร I Get English ฉบับย้อนหลังรายเล่ม

ฟรี! ค่าจัดส่ง


แตละคอลัมนสามารถอานตอไดใน I Get English เลม สั่งซื้อ/สมัครสมาชิก

91

ไดที่ 0-2294-8777#105 หรือ MISbook@live.com