I Get English เล่ม 90

Page 1

ฉบับที่ 90

ราคา 80 บาท

9 786165

279321

ISBN 978-616-527-932-1

รวมทุกเรือ่ งทีค ่ ณ ุ ตองรูเ พือ่ เกง ฟง-พูด-อาน-เขียน-แปล ภาษาอังกฤษ

- Adele

อ านเล มนีเ้ ร�ยนคอร สภาษาอังกฤษฟร� ที่

อานความหมายเพลงฮิต When We Were Young

I Get English Magazine

ชา เม าส -ณัฐance N Cameron

ท ร ณ ร ร ว วิวew Intervi

เมืองนาเรียนระดับโลก

เยือนกรุงโซล

บอกเขาอย างไรดี

ไม มี ≠ no have

ฟ งไม ทัน ไม เข าใจ

จากเพลงรัก

Noun Clause พีน่ ย ุ ชวนเร�ยน

Reading Part

TOEFL

เคล็บลับตะลุยโจทย

พูดว าอะไรในภาษาอังกฤษ

ติงต อง บ อง

ติดตามรายละเอียดในเล ม

•This • That •These • Those ใช อย างไร ไม ใหส บั สน

MP3 เสียงเจ าของภาษา

เป นหนังสือแล วนะ

I Get English

ฉบับที่ 90

¥©£ º Â¥¹¯Ê · Ê º n¯ ¥»Ân ¹¯Ê  m ¡z - » -¯m´ - ·¤ -à § ¢´«´¯³ ¦«

&=&#AQ 90 I Get English I'þ%7%= 6C9J1ø3%<

!@ !ù9 &ù9

*E 3÷>9<M/L%,>5>9= 05 ¬¯ E2=*ìE Ě: 5ì):1:

; 9è+9*-7D4<* G$D-ęè

I 1P&1=&!<1D.K #.û

TOEFL Reading Part

This That

These Those L ğ9.Ğ> M/

M-ĞL76ğ &= 6% *A%Q .øD 3%I/é.%

Noun Clause +ü M-÷#=% M-÷I ø>L &9 I >9.÷> M/ A

M-÷- A ≠ no have

°º©µ 9 786165

รวมทุกเรือ่ งทีค ่ ณ ุ ตองรูเ พือ่ เกง ฟง-พูด-อาน-เขียน-แปล ภาษาอังกฤษ

279321

/> > &>#

ew Intervi

> I*1 /=

Ó m ¥ p ~ When We Were Young

- Adele

= > I->ø 6û /# 3@3 3// Nance Cameron

¥ j ¡p§t

¥ p Ó ¥ } § j

5ę:$E-ęë$=EN +Ĩ*$ 5+ĝ2):1:59ì ,1(+Ĩ "= M ¨ ¦ÄÓ ¤ÍÆËÈÒÇ ¬ÀÆÀÙÈÍÄI Get English issue

90


E

ditorial

เจ้าของ : ไอเก็ตอิงลิชพับลิชชิง

ในเครือส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส บรรณาธิการบริหาร : ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ บรรณาธิการ : ดุจเดือน กลั่นคูวัด ประสานงานกองบรรณาธิการ : ปวีณา ไตรเวทย์ ที่ ป รึ ก ษาด้ า นภาษา : Donald L. Sena | สุธิดา วิมุตติโกศล กองบรรณาธิการ : ดุจดาว บัวทอง | วรวุฒิ ตัถย์วสิ ทุ ธิ์ วีริยา แผ่นสุวรรณ | ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล อารดา กันทะหงษ์ | สุกิจ กิตติบุญญานนท์ ยุทธนา อัศวเจษฎากุล | วิกนั ดา พินทุวชิราภรณ์ รุ่งนภา วชิรเดชวงศ์ อรุณนาวีศิริ | ศรัณย์ กิจศิริไพศาล | ธัญชนก หล่อนาค | อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์ ศิลปกรรม : ภรณีย์ สนองผัน | เบญจมาศ จุลวัฒนะ นงนุช เรือนมณี | กฤติญาดา จันทร์วงษ์ | วณิชยา ตันเจริญลาภ พิ สู จ น์ อั ก ษร : บุษกร กู้หลี | วารีรัตน์ แตงภู่ ประไพ ภูงามเชิง | ชนาภัทร พรายมี

Team การตลาด : วราลี สิทธิจินดาวงศ์ ฝ่ายสมาชิก : สุวรรณา จิตจ�ำนงค์ | สุมาลี ตระการจันทร์ ประชาสั ม พั น ธ์ : มยุรี ศรีมังคละ พรี เพรส : เพียงพิศ อิ่นแก้ว | ด�ำรง พูลสวัสดิ์ แยกสี : MIS พิ ม พ์ ที่ : พิมพ์ดี ผู ้ พิม พ์ / ผู ้ โฆษณา : เสริม พูนพนิช จัดจ�ำหน่ายโดย : บริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) ส� ำนั ก งาน : ไอเก็ตอิงลิชพับลิชชิง

ในเครือส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศั พท์ : 0-2294-8777 (กองบรรณาธิการ) 0-2294-8777 ต่อ 105 (ฝ่ายสมาชิก) โทรสาร : 0-2294-8787 ติ ด ต่ อ โฆษณา : วราลี สิทธิจินดาวงศ์ โทร. 08-6430-7267

ติด ต่อ กองบรรณาธิการ >>> igetenglish@hotmail.com สมัค รสมาชิก/สั่งซื้อ/แจ้งปัญหาการจั ด ส่ ง >>> misbook@live.com ช่องทางการรับข่าวสารจาก I Get English >>> 1. www.iGetEnglish.com 2. www.facebook.com/iGetEnglish เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น >>> ท่านสามารถสมัคร/ต่ออายุสมาชิกและสัง่ ซือ้ ผ่านทาง Facebook : I Get English

Magazine ได้แล้ววันนี้

สงวนสิทธิ์ในการน�ำส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของหนังสือไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ถือว่ามีความผิดทางกฎหมาย All rights reserved. Reproduction in whole or in part without permission is strictly prohibited.


E

ditor's

Talk สวัสดีค่ะ แฟนๆ I Get English ทุกคน I Get English ทีท่ า่ นก�ำลังถืออยูใ่ นมือนี้ เป็น I Get English รูปแบบ หนังสือ ล�ำดับที่ 2 (ก่อนหน้านี้ I Get English เคยตีพิมพ์ในรูปแบบ นิตยสารรายเดือนมายาวนานถึง 88 ฉบับ) ซึง่ จากนีไ้ ป แฟนๆ สามารถ ติดตามเราได้ที่ร้านหนังสือ แต่หากท่านไม่สะดวก ขอแนะน�ำว่าให้ สมัครสมาชิกไว้ เพื่อที่ทา่ นจะได้ไม่พลาด I Get English ที่วางแผง ใหม่แม้แต่เล่มเดียวค่ะ ส�ำหรับฉบับนี้มีความพิเศษอยู่ตรงปกที่มีถึง 2 ปก คือ ปก "วิว-วรรณรท" และปก "เมาส์-ณัฐชา" และมีบทสัมภาษณ์ของ ทั้งสองคนให้อ่านอย่างเต็มอิ่ม นอกจากนั้นยังมีบทสัมภาษณ์ของ Cameron Nance นักแสดงหนุ่มชาวอเมริกันที่สามารถพูดไทย ได้คล่องแคล่วให้ติดตามกันด้วย คนที่ชอบเล่นเกมภาษาอังกฤษน่าจะถูกใจคอลัมน์ที่เราเพิ่มมา ในเล่มนีค้ อื คอลัมน์ "อังกฤษปริศนา" ทีจ่ ะชวนทุกคนมาสนุกกับการฟัง เสียงภาษาอังกฤษและหาค�ำตอบ พร้อมกับเฉลย ชอบไม่ชอบอย่างไร ท่านสามารถส่งความคิดเห็นเข้ามาได้เลยนะคะ ทีมงานยินดีทจี่ ะรับฟัง เพื่อน�ำไปปรับปรุงพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น หลายๆ คอลัมน์ใน I Get English สามารถดาวน์โหลด MP3 มาฟังได้ อย่าลืมเข้าไปดาวน์โหลดกันได้ที่ www.igetenglish.com นอกจากนั้น ใครที่เป็นแฟนคลิป "เก่งอังกฤษได้ใน 1 นาทีกับ I Get English" ก็สามารถเข้าไปติดตามเนือ้ หาใหม่ๆ จากเราได้ที่ Facebook : I Get English Magazine ค่ะ พบกันใหม่ฉบับหน้า เดือนมิถุนายน 2559

บรรณาธิการ I Get English issue #90


C

ONTENTS ISSUE #90

มองหาสัญลักษณ์ เพื่อฟังเสียงภาษาอังกฤษ

หมวด

Let’s read & write! : สนุกกับการอ่านและเขียน

40

A Trip to the World : An Educational City for Aspiring Students #1 Seoul - เมืองการศึกษาส�ำหรับ ผู้รักความส�ำเร็จ ตอนที่ 1 กรุงโซล

52

English is all around : Love it or hate it? ชอบ - ไม่ชอบ

บอกยังไงดีน้า

54

Famous People : Vladimir Putin: Russia’s Man

40

of Action

หมวด

Shall we talk? : เสริมทักษะ ฟัง-พูด 8

54 32

American Slang : ติงต๊อง บ๊อง ภาษาอังกฤษ

พูดว่าอย่างไร

32 Street Speak : รวมมิตรส�ำนวนซุบซิบ ติฉิน นินทา

(ชาวบ้าน)

36

English Tips : Do you have the time? ค�ำถามนี้

72 76

Speak English with Lulu : ค�ำสับสนทีข่ นึ้ ต้นด้วยตัว D Practical English : What did you just say?

จะตอบว่ายังไงดีนะ

เมื่อตะกี้คุณพูดว่าอะไรนะ


หมวด

I Get Focus : จับตาเรื่องเด่น

66

62 Cooking for Fun : Strawberry Cupcake 66 Interview : ต้องกล้าพูด เคล็ดลับฝึกอังกฤษสไตล์

วิว-วรรณรท สนธิไชย

80

อังกฤษปริศนา : Matching Words ฟังเสียงศัพท์

จับคู่ภาพ

83 อังกฤษปริศนา : Meet my friends 87 Hello Horo : ดวงประจ�ำเดือนเมษายน - พฤษภาคม 92 Interview : เปิดใจ กูรูเรื่องเที่ยวญี่ปุ่น อุ้ม-มัณฑนา

คงปรางค์ ศัพท์น่าใช้และข้อควรรู้เมื่อไปเยือนญี่ปุ่น

96

Answer Key

83 92

หมวด

I Get Tutor : เตรียมสอบ, พัฒนาความรู้พื้นฐาน

11

11 14 19

Always English : LoukGolf's English Room X-change English : TOEFL Reading Part Nui's Corner : เรียน Noun Clause จากเพลง

24

1 Minute English : เรียนภาษาอังกฤษฟรี วันละ 1 นาที

19

จะรักหรือจะร้าย English Version

กับ I Get English

48

Easy Grammar : This-That-These-Those ใช้อย่างไร

ไม่ให้สับสน


Shall we talk? American Slang รู้ลึกเรื่องสแลงแบบเป๊ะเวอร์ เรื่อง : Adam Bradshaw ใครๆ ก็รู้จักเขาในชื่อ “อาจารย์อดัม” ชาวต่างชาติผู้พูดภาษาไทย ได้เป๊ะเวอร์ พิธีกรรายการสอนภาษาอังกฤษทางทีวีและออนไลน์หลาย รายการ และเจ้าของเว็บไซต์ ajarnadam.tv

ติงต๊องบ๊อ

งร

ภาษาอังกฤษว่าอย่างไ

8 l I Get English


I GET Tutor

Always English อังกฤษวันละนิด แต่ฟิตตลอด

เรื่อง : อ. ลูกกอล์ฟ คณาธิป สุนทรรักษ์ ติวเตอร์ภาษาอังกฤษยอดนิยม เจ้าของสถาบัน Angkriz สุด trendy พิธีการรายการภาษาอังกฤษ พี่ลูกกอล์ฟเชื่อว่าคนไทยเก่งภาษาอังกฤษ ได้ ถ้าตั้งใจและมีทัศนคติที่ดี ติดตามพี่ลูกกอล์ฟได้ที่ IG @loukgolflg

L oukGolf's

English Room

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ ชาว I Get English ใครที่ติดตามลูกกอล์ฟอยู่จะเห็นว่าตอนนี้ลูกกอล์ฟมีรายการ ชื่อว่า LoukGolf's English Room ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 14.30-15.00 น. ทางช่อง GMM25 ซึ่งลูกกอล์ฟตั้งใจท�ำ รายการภาษาอังกฤษเล็กๆ นี้ เพื่อหวังว่ามันจะเป็น "ห้องเรียน" ทางภาษาอังกฤษ ให้กับทุกคน ทุกวัย ที่อยากเรียนด้วยกันแต่มา เรียนไม่ได้ ทุกตอนในห้องเรียนนี้ พยายามท�ำให้สนุกและแฝงสาระ ไว้เสมอ ตอนนี้รายการเดินทางมาลูกกอล์ฟหลายตอนแล้ว หวังว่า ห้องเรียนนี้จะท�ำให้ทุกคน รัก และอยากเก่งภาษาอังกฤษมากขึ้นนะคะ I Get English l 11


I GET Tutor

X-change English เปลี่ยนชีวิต พิชิต TOEFL เรื่อง : ครูพี่ยูริ ธนาวัฒน์ การย์กุลวิทิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ปริญญาโท อักษรศาสตร์ จุฬาฯ นักวิจัย ทุ น เยอรมั น ล่ า ม อาจารย์ พิ เ ศษ เจ้ า หน้ า ที่ แ นะแนวการศึ ก ษา และ เจ้าของบล็อก

Î!!TOEFL!! !!!Reading"part!!Ï

สวัสดีค่ะแฟนๆ I Get English วันนี้พี่ยูริกลับมาพร้อมกับเรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับ TOEFL อีกครั้งนะคะ...เชื่อว่าหลายๆ คนคงจะอ่านคอลัมน์นี้เมื่อครั้งที่แล้ว และทราบว่า การสอบ TOEFL นั้น จะแบ่งออกเป็น 4 ทักษะใหญ่ๆ ...มี ใครรักการอ่านบ้างไหมคะ ไหนยกมือหน่อย! (หรือจะแอบพยักหน้าอยู่ ในใจก็ ได้นะ) ถ้ารักการอ่านหนังสือภาษา ไทยแล้ว ก็อย่าลืมหันมาอ่านภาษาอังกฤษกันบ้างนะคะ เพราะว่าในครั้งนี้เราจะมาดูกันที่ "TOEFL Reading Part" นั่นเองค่ะ ซึ่งบางคนอาจจะกลัว เพราะคิดว่าจะเจอแต่ศัพท์ ยากและเนื้อหายาว แต่น้องๆ ทราบไหมคะว่า ถ้าเรารู้ว่า ข้อสอบอ่านจริงๆ เป็นอย่างไร แล้วเตรียมตัวให้ถูกวิธี ข้อสอบนี้จะไม่ ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะ! ดังนั้น พี่ยูริจึงขอเต็มใจ อาสาถอดรหัสข้อสอบมาให้น้องๆ โดยเฉพาะ ซึ่งลักษณะข้อสอบจะเป็นอย่างไร แล้วเรา ควรจะเตรียมตัวกันแบบไหน อย่ารอช้า ตามพี่ยูริมาเลยค่า 14 l I Get English


I GET Tutor

Nui's Corner มุ่งสู้เป้าหมายเก่งอังกฤษกับพี่นุ้ย

เรื่อง : ดร.พี่นุ้ย สมิตา หมวดทอง นักเรียนทุน ก.พ. และทุนรัฐบาลอังกฤษ อ.บ. จุฬาฯ เกียรตินิยมอันดับ 1 (3 ปี ค รึ่ ง ) ผู ้ ก ่ อ ตั้ ง โรงเรี ย นสอนภาษา Nui-English พิ ธีก รรายการ English Breakfast

เรียน Noun Clause จากเพลงจะรั จากเพลง จะรักกหรืหรืออจะร้จะร้ายาย English Version English Version การเรียงล�ำดับค�ำเป็นเรื่องส�ำคัญในภาษาอังกฤษ โยกนิดโยกหน่อยอาจจะเปลี่ยน จาก “ถูก” เป็น “ผิด” ได้ P’Nui’s Corner จึงขอให้ความรู้เรื่องการเรียงค�ำใน Noun Clause ผ่านตัวอย่างจากการแปลเพลงฮิตอย่างจะรักหรือจะร้ายของวง Klear เป็น ภาษาอังกฤษ วันนี้สอนทั้งไวยากรณ์และการแปลเลยค่ะ พี่นุ้ยแปลเนื้อเพลงจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษในท�ำนองเพลงเดิม โดยสามารถ คลิกดูคลิปได้ที่ www.youtube.com/nuienglish I Get English l 19


I GET Tutor

สามารถติดตามคอร์สและดูคลิปภาษาอังกฤษได้ที่ Facebook : I Get English Magazine

1 Minute English by I Get English

คอร์สเรียน ภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี!

1

พูดอังกฤษได ใน

นาที

ผาน Facebook I Get ทุกวัน

English

แค่วันละ 1 นาทีก็เก่งได้ Day 17 Happy birthday! หลายคนออกเสียงว่า • แฮบ-ปี้-เบิ้ด-เด • วันนี้เราจะมาฝึกออกเสียงให้เป๊ะกัน! • Happy Birthday! สุขสันต์วันเกิด • สุขสันต์วันเกิดคนที่เกิดวันนี้ค่ะ

They play tennis on Fridays. He plays tennis on Fridays. (สังเกตว่า

play เติม s เพราะ He เป็นประธานเอกพจน์ บุรุษที่ 3) She plays tennis on Fridays. (สังเกตว่า play เติม s เพราะ She เป็นประธาน เอกพจน์บุรุษที่ 3) Day 18 • It plays tennis on Fridays. (สังเกตว่า วันนีเ้ สนอตอน Present Simple Tense กับ play เติม s เพราะ It เป็นประธานเอกพจน์ ประธานทั้ง 7!! บุรุษที่ 3) ตัวเอกของเราคือประธานทั้ง 7 ได้แก่ I You - We - They - He - She - It Day 19 โดยเราจะพาพวกเขาไปอยู่กับ Present เมื่อวานสอนแต่งประโยคบอกเล่า Simple Tense วันนี้จะสอนแปลงประโยคบอกเล่าให้เป็น Present Simple Tense เป็น Tense ใช้ ประโยคปฏิเสธ เมื่อพูดความจริงทั่วๆ ไปหรือกิจกรรมที่ท�ำ ตัวช่วยคือ Do not กับ Dose not ที่จะ บ่อย เช่น เอามาวางหน้าค�ำกริยา มาดูกัน!! • I play tennis on Fridays. (Fridays • I don’t play tennis on Fridays. เติม s เพราะหมายถึง ทุกๆ ศุกร์) • You don’t play tennis on Fridays. • You play tennis on Fridays. • We play tennis on Fridays.

24 l I Get English

• We don’t play tennis on Fridays. • They don’t play tennis on Fridays.


B: No. How much do you need?

B: Let’s try this fried fish-paste ball.

B: About 20 dollars.

ประมาณ 20 ดอลลาร์จ้ะ

A: Wow! It’s very tasty. You are very good at cooking.

นี่จ้ะ

B: Thank you very much.

เธอต้องการเท่าไร

ลองชิมทอดมันปลากรายชิ้นนี้ดูสิคะ

A: Here you are.

ว้าว! อร่อยมากเลยครับ คุณท�ำอาหารเก่งจัง

B: Thank you very much. I’ll pay you back tomorrow.

ขอบคุณมากค่ะ

ติดตามคอร์สเรียนภาษาอังกฤษของ I Get English ได้ใหม่ในฉบับหน้า แล้วอย่าลืม Day 45 ว่ า คุ ณ สามารถฟั ง เสี ย งภาษาอั ง กฤษ หนุม่ สาวคูน่ นี้ า่ จะก�ำลัง in love ค่ะ อีกฝ่าย ทั้งหมดได้ใน Facebook : I Get English ท�ำอะไรก็ดี๊ดีไปหมด เรามาตั้งใจฟังประโยคที่ Magazine พวกเขาใช้และพูดตามกันนะคะ ขอบใจมากจ้ะ ฉันจะคืนเธอพรุ่งนี้นะ

A: Wow, this red dress suits you the best. Where did you buy it?

ว้าว ชุดสีแดงนีเ้ หมาะกับคุณมากเลยครับ คุณไปซื้อมาจากที่ไหนเหรอ B: I bought it from JJ Mall.

ฉันซื้อมาจากห้างเจเจมอลล์ค่ะ

A: You have a wonderful taste in clothes.

Hashtags

#‎พูดอังกฤษได้ใน1นาทีกับIGetEnglish #‎1minuteEnglishbyIGE

คุณมีรสนิยมในเรือ่ งเสือ้ ผ้าดีเยีย่ มเลยนะครับ B: Thank you. You look really cool tonight. Your new haircut is not bad. ขอบคุณค่ะ คืนนีค้ ณ ุ เองก็ดเู ท่นะคะ ผมทรง

ใหม่ของคุณดูไม่เลวเลย A: Thanks.

ขอบคุณครับ

B: Let’s have dinner. I just cooked.

มาทานอาหารเย็นทีฉ่ นั เพิง่ ท�ำเสร็จกันดีกว่า นะคะ A: It looks good and delicious.

ส�ำหรับท่านที่ ไม่อยากพลาด คอร์สของเราเลยสักวัน ให้ท�ำ แบบนี้นะคะ 1. กด Like Page 2. กด “ Posts in News Feeds (โพสต์ในฟีดข่าว)” แล้วเลือกติดตาม แบบ “See First (เห็นโพสต์ก่อน)”

มันดูดีและน่าอร่อยนะครับ

I Get English l 31


Shall we talk?

Street Speak อังกฤษแบบกวนโอ๊ย เอาไว้ใช้จริง ไม่ได้เอาไว้สอบ

สามารถฟังเสียงภาษาอังกฤษของคอลัมน์นี้ ได้ที่ www.igetenglish.com

เรื่อง : นายทีม Admin เพจสุดแซบ Slang A-hO-lic

ร ต ิ ม ม ว ร สÓนวนซุบซิบ ติฉินทา นิน (ชาวบ้าน)

55+

32 l I Get English


ใครบ้างไม่เคยนินทาคนอื่น (เคยกันทั้งนั้นนนน) ..แล้ว ใครบ้างที่ ไม่เคยโดนนินทา (อันนี้ก็โดนกันถ้วนหน้า 555) เห็นไหมว่าการนินทามีอยู่ทุกภาษาจริงๆ ครับ ไม่เว้น แม้แต่ภาษาฝรั่งหรือภาษาต่างชาติ เพราะงั้นแล้วจึงจ�ำเป็น อย่างยิ่งยวดที่เราควรรู้วลี ใช้เมาท์ ซุบซิบ คนอื่น ทั้งนี้ ไม่ ใช่เพื่อให้เราไปเมาท์ใคร แต่อย่างน้อยเวลาใครเมาท์เรา จะได้เก็ตไง! จริงมั้ยยย?!?

A little bird told me. ส�ำนวนนี้ค่อนข้างแพร่หลายมาก เวลาที่เราอยู่ในวงเมาท์ แล้วได้รับข่าวสารบางอย่างมา (ซึ่งก็ไม่รู้จริงหรืออ๊ะเปล่า) แล้ว เราอยากเอาไปเราหรือบอกใครต่อ แต่บงั เอิญ๊ บังเอิญเราไม่อยาก เปิดเผยแหล่งที่มาว่า ตูได้ยินมาจากใคร! (555) ฝรั่งเค้าเลยใช้ วลีวา่ A little bird told me (ได้ยินมาว่า…) - อารมณ์เหมือน นกคาบข่าวมาบอกอ่ะ เช่น

A: A little bird told me that you broke up with him. Is that true? เฮ้ย ได้ยินมาว่าเลิกกันแล้วหรอ จริงปะ

B: Hell no. We’ve just had a fight. ตลกและ ทะเลาะกันเฉยๆ A: Who told you that? ใครบอกมาฟะ! B: …phew… ฟิ้ววววว เผ่นล่ะ - บอกแล้วไง a little bird (นกตัวน้อย บอกมาอีกที 555) ปล. I hear it through the grapevine. ก็เป็นอีกส�ำนวน ที่มีความหมายเหมือน A little bird told me เลยจ้า เช่น

• I hear it through the grapevine that you got a rich boyfriend? เฮ้ย ได้ยินมาว่าได้แฟนรวยเหรอแก - หาให้บ้างดิ 555 I Get English l 33


I GET Focus Interview

เรื่อง : ดุจเดือน กลั่นคูวัด, ดุจดาว บัวทอง ภาพ : กฤติญาดา จันทร์วงษ์

"ต้องกล้าพูด เคล็ดลับฝึกอังกฤษ สไตล์"

วิ ว วรรณรท สนธิไชย

ฉบับนี้พานางเอกสาวสวย วิว-วรรณรท สนธิไชย ที่ก�ำลังมีผลงานภาพยนตร์เรื่องใหม่ “Take me home สุขสันต์วันกลับบ้าน” มาทักทายกับชาว I Get English โดยเราจะมาพูดคุยกับวิวเรื่องสนุกๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษา อังกฤษในหลายๆ แง่มุม ทั้งในเรื่องการเรียน การท�ำงาน และชี วิ ต ประจ�ำ วั น รวมทั้ ง วิ ว จะเผยเคล็ ด ลั บ ฝึ ก ภาษา อังกฤษแบบส่วนตัวให้เราได้ทราบกันด้วย 66 l I Get English


I Get English l 67


Shall we talk?

สามารถฟังเสียงภาษาอังกฤษของคอลัมน์นี้ ได้ที่ www.IGetEnglish.com

Speak English with Lulu ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง เรื่อง : Lulu รุ่งนภา วชิรเดชวงศ์ อรุณนาวีศิริ ใช้ชีวิตอยู่ท่ีประเทศแคนาดาและก�ำลังศึกษาปริญญาโท ปัจจุบันท�ำงานเป็นเลขานุการ ให้กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังที่เมืองโตรอนโต้ รักและหลงใหลภาษาอังกฤษ เป็นชีวิตจิตใจ และอยากให้ผู้อ่านสนุกสนานและได้รับความรู้มากที่สุด

ค�ำสับสน

ที่ขึ้นต้นด้วยตัว

D

สวัสดีค่ะคุณผู้อ่าน กลับมาพบกันอีกแล้ว ฉบับนี้ ลู ลู ่ มี ค� ำ ศั พ ท์ สั บ สนในการออกเสี ย งที่ ขึ้ น ต้ น ด้วยตัว D มาฝาก จะมีค�ำว่าอะไรบ้างนั้น ไปดู พร้อมกันเลยค่ะ 72 l I Get English


ชุดที่ 1 Disc และ Dish

ค�ำว่า Disc ทีเ่ รารูจ้ กั กันดีในรูปของแผ่น เสียง แผ่นซีดี (ที่ย่อมาจาก Compact Disc) อ่านว่า /ดิสคฺ/ เริ่มต้นจาก ดิ...ตามด้วยตัว สะกด S ซึ่งเป็นการลากเสียง ซฺ ยาว จบด้วย ตัว C คือเสียง /คึ/ เบาๆ ท้ายค�ำ ทัง้ ค�ำอ่านว่า /ดิสคฺ/ ค่ะ

ค�ำว่า Dish แปลว่า จาน อาหาร อ่านว่า /ดิช/ ตัว sh ออกเสียงได้ไม่ยาก นั่นคือการ ออกเสียงค�ำว่า ชู่ ยาว เมือ่ ต้องการความเงียบ ลองนึกภาพห้องเรียนที่มีนักเรียนส่งเสียงดัง เจี๊ยวจ๊าว และคุณครูปรามด้วยการส่งเสียง ชู่ ยาวๆ ค่ะ

ชุดที่ 2 Deck และ Desk

ค�ำว่า Deck แปลว่า ดาดฟ้า ชั้น ชาน อ่านว่า /เด็กคฺ/ มีเสียง /คึ/ เบาๆ ท้ายค�ำ I Get English l 73I Get English issue

90


C

ONTENTS ISSUE #90

มองหาสัญลักษณ์

เพื่อฟังเสียงภาษาอังกฤษ

หมวด

Let’s read & write! : สนุกกับการอ่านและเขียน 30

61

10 เล่าภาพเป็นเรื่อง : Surprise Birthday Party!

61

English is all around : Help me! วิธีขอความช่วยเหลือ หมวด

58

Shall we talk? : เสริมทักษะ ฟัง-พูด 30 ฝรั่งพูดคนไทยงง : a stag party 38 ติดปากติดใจ : Ways to say “I don’t know.” สารพัด

วิธีบอกว่า “ฉันไม่รู้”

58 ศัพท์ (น่า) สน : Fit


หมวด

Food for Thought : อาหารสมอง

13

13

Moving Movie : Insidious Chapter 3 วิญญาณ

26 48

Sing from Soul : When We Were Young - Adele iDiary : Winter Exercise ออกก�ำลังรับลมหนาว

ยังตามติด 3

26 หมวด

I Get Focus : จับตาเรื่องเด่น 4

Confusing Words : ถ้า ไม่ = no มี = have แล้วท�ำไม

20

Interview : เม้าส์ - ณัฐชา จันทพันธ์ Open-Minded

34

Interview : Cameron Nance นักแสดงหน้าใหม่

20

ไม่มี ≠ no have

Guy

กับบทบาทท้าทายในซีรีส์ ส้มต�ำ แฮมเบอร์เกอร์

45 54

How to : วิธเี ลือกและใช้พจนานุกรมอย่างมีประสิทธิภาพ Healthy English : Metabolic Syndrome ไร้อาการแต่

63

ใบสมัครสมาชิก

เป็นภัย

34 หมวด

7

I Get Tutor : เตรียมสอบ, พัฒนาความรู้พื้นฐาน 7

ค�ำนี้ท่านได้แต่ใดมา : Nerd


I GET Focus Interview

เรื่อง : ดุจเดือน กลั่นคูวัด, ดุจดาว บัวทอง ภาพ : กฤติญาดา จันทร์วงษ์

20 l I Get English


เม้าส์ B.O.Y.

Natcha Jantapan

ณัฐชา จันทพันธ์ "Open - minded Guy" เมื่อปีที่แล้ว Ugly Duckling รักนะเป็ดโง่ เป็นซีรีส์หนึ่งที่ ได้รับความนิยม อย่างสูง โดยมีเม้าส์ - ณัฐชา จันทพันธ์ หรือที่เรียกกันติดปากว่า เม้าส์ B.O.Y รับบทเป็นหนึ่งในพระเอกของซีรีส์ชุดนี้ ในตอน Pity Girl คู่กับนางเอกน้องใหม่ นีร สุวรรณมาศ นอกจากผลงานซีรีส์เรื่อง รักนะเป็ดโง่ แล้ว ที่ผ่านมาเม้าส์ได้ฝากผลงานไว้ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลง อย่างเช่น รักแท้แค่หนึ่งคน (ร้องเพลงร่วมกัน หนูนา-หนึ่งธิดา), เจ็บดีกว่าเหงา (เพลงประกอบภาพยนตร์ มึงกู เพื่อนกัน จนวันตาย), I’m sorry I hurt you และเหงาตั้งแต่เขาเข้ามา (เพลงประกอบละคร Love Balloon รักพองลม) อีกทั้งผลงานละคร เช่น โลมากล้าท้าฝัน, แสงดาว กลางใจ, เงาใจ เป็นต้น ล่าสุดหนุ่มคนนี้ ได้ฝากผลงานที่เพิ่งลงจอไปหมาดๆ คือ ซีรีส์ เรื่อง “ส้มต�ำ แฮมเบอร์เกอร์” ทางช่อง True4U และกรุงเทพมหานครซ้อนรัก ทางช่อง One ส่วนละครอีกเรื่องหนึ่งที่ก�ำลังถ่ายท�ำคือเรื่อง เกมมายา ตอนนี้เรามาพูดคุยกับ เม้าส์เกี่ยวกับชีวิตส่วนตัว รวมถึงวิธีการฝึกภาษาอังกฤษของเขากันเลยดีกว่าค่ะ I Get English l 21


Shall we talk?

ติดปากติดใจ จดจ�ำไว้พร้อมใช้ได้ทันที เรื่อง : อารดา กันทะหงษ์ เป็นทั้งนักการศึกษา นักภาษาศาสตร์ นักธุรกิจ นักคิด และนั ก เขี ย น เรี ย นและท� ำ งานด้ า นภาษาอั ง กฤษ โดยตรง ทั้งในเมืองไทย ยุโรป และอเมริกา ตั้งใจ พาผู ้ อ ่ า นไปรู ้ จั ก วั ฒ นธรรมและภาษาอั ง กฤษใน มุมต่างๆ ที่บางครั้งอาจคาดไม่ถึง ปัจจุบันเธอยัง ท�ำงานและใช้ชีวิตอยู่ที่เกาะเล็กๆ ชื่อว่า “Great Britain”

Ways to say

” . w o n k t ’ “I donวิธีบอกว่า สารพัด ” ้ ู ร ่ ม ไ น ั ฉ “

38 l I Get English


แต่ถา้ เป็นเวลาโดนสอบสวน เอ๊ย...สอบถาม ในสิ่งที่เพื่อนเราก็น่าจะเดาได้รางๆ (หรือชัด มากๆ) อยู่แล้วว่าเราไม่มีทางรู้เห็นข้อมูลนั้น แน่ๆ การต้องตอบค�ำถามในสถานการณ์แบบนี้ หลายคนอาจมีอารมณ์ประมาณเหวอนิดๆ เหวีย่ งหน่อยๆ ปนเข้ามาด้วยใช่ไหมคะ อนุญาต ให้เปลี่ยนมาใช้ตัวอย่างเหล่านี้ได้ สมมุตวิ า่ เป็นค�ำถามเดียวกับหน้าทีแ่ ล้วนะคะ

Language Tip ค�ำว่า “the hell” ในวงเล็บนี้ ใช้ เติมเข้าไปเฉพาะเวลาที่ระดับความ “วีน” หรือความ “เหวอ” ของเราสูง กว่าปกติ เป็นรูปประโยคแบบไม่ทางการ มากๆ นะคะ ควรใช้กบั เพือ่ นสนิทเท่านัน้

• I’m not a mind reader. ฉันไม่ใช่นักอ่านใจคนนะ

• What are you asking me for? เธอจะมาถามฉันเพื่ออะไร

• How (the hell) should I know? แล้วฉันจะไปรู้เหรอ (วะ)

“ฉันไม่รู้” แบบถัดมาคือไม่ใช่แค่เราไม่รู้ คนเดียวนะ แต่เรื่องที่ถามมานั้นมันยากกว่า ปริศนาอะไรเอ่ยระดับแอดวานซ์เสียอีก อย่าง เช่น มาถามเรื่องในอดีตอันพิศวง หรือเรื่องใน อนาคตที่คาดเดาไม่ถูก ยากขนาดนี้คงมีแต่ พระเจ้าเท่านั้นแหละที่ตอบได้ พูดง่ายๆ คือ “ก็ใครมันจะไปรู้ล่ะ” I Get English l 43


HOT! PROMOTION

นิตยสารราคาพิเศษ

ฉบับย้อIsนsหuลesัง Back

ฉบับที่ ฉบับที่ ฉบับที่ ฉบับที่ ฉบับที่ ฉบับที่ ฉบับที่ ฉบับที่

1-6 7-12 13-18 19-24 25-30 31-36 37-42 43-48

ฉบับที่

ราคาชุดละ ราคาชุดละ ราคาชุดละ ราคาชุดละ ราคาชุดละ ราคาชุดละ ราคาชุดละ ราคาชุดละ

199.199.245.245.245.245.245.245.-

49- 89 ราคาตามปก

เลม่ ลา่ สดุ

ขัน้ ตอนสัง่ ซือ้ นิตยสารฉบับย้อนหลัง (ไม่คดิ ค่าจัดส่ง) 1. โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี บจก. สำ�นักพิมพ์ เอ็มไอเอส

ธนาคาร

สาขา

กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ กรุงเทพ กรุงไทย

เซ็นทรัล พระราม 3 ออมทรัพย์ 748-2-78312-5 สาธุประดิษฐ์ ออมทรัพย์ 068-2-88783-6 เซ็นทรัล พระราม 3 ออมทรัพย์ 086-7-09599-4 สาธุประดิษฐ์ ออมทรัพย์ 083-0-29793-6

ประเภทบัญชี

เลขที่บัญชี

หรือธนาณัติสั่งจ่าย บจก. สำ�นักพิมพ์ เอ็มไอเอส ปณ. บางโพงพาง 10125*

2. ติดต่อแจ้งรายละเอียดการสั่งซื้อมายังฝ่ายสมาชิก ผ่านช่องทางใดก็ ได้ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ - ทางโทรสารหมายเลข 0-2294-8787 - ทางอีเมล misbook@live.com

โดยให้แจ้งรายละเอียดกับทางเจ้าหน้าที่ดังนี้ ฉบับนิตยสารที่ต้องการสั่งซื้อ ชื่อธนาคาร วันที่โอน จำ�นวนเงินที่โอน ที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่ง และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ

*สำ�หรับผู้ที่เลือกชำ�ระเงินโดยธน กรุณาส่งธนาณัติมาที่ สำ�นักพิมพ์เอ็มไอเอส

าณัติ

213/3 ซอยพัฒนาการ (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขว 1 งบางโพ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 101 งพาง 20

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายสมาชิก โทร. 0-2294-8777 ต่อ 105 น. .00 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.30-17

สั่งซื้อนิตยสาร I Get English ฉบับย้อนหลังรายเล่ม

ฟรี! ค่าจัดส่ง


าอังกฤษ

าษ เก่งฟัง-พูด-อ่าน-เขียน-แปลภ

รวมทุกเรื่องที่คุณต้องรู้เพื่อ

วางจ�ำหน่ายทุก 6

0 วัน

… แบบฟอร์ม …

การสมัครสมาชิกและต่ออายุสมาชิก สมัครสมาชิกแบบ 6 ฉบับ ราคา 480 บาท สิทธิพิเศษที่สมาชิกจะได้รับ • พิเศษ จัดส่งฟรีทุกฉบับ • รับหนังสือสมนาคุณได้จ�ำนวน 2 เล่ม

(จัดส่งพร้อมกับนิตยสารที่สมาชิกเริ่มรับเป็นเล่มแรก)

ของสมนาคุณที่ท่านจะได้รับ

+ • เก่ง Grammar พิชิตข้อสอบ เล่ม 1 1 เล่ม ราคา 159 บาท • เก่ง Grammar พิชิตข้อสอบ เล่ม 2 1 เล่ม ราคา 159 บาท

ชื่อ-สกุลผู้สมัคร (ภาษาไทย) ______________________________________ ชื่อและที่อยู่ส�ำหรับการจัดส่งและของสมนาคุณ ________________________________________ _______________________________________ ______________________________________ โทรศัพท์ _______________________________ อีเมล ________________________________ อาชีพ ________________________________ หากต้องการให้ออกใบเสร็จในนามของหน่วยงาน กรุณาระบุชื่อผู้รับใบเสร็จรับเงินด้วย (หากไม่ ต้องการโปรดละข้อนี้ไว้) __________________ ______________________________________ ______________________________________ รายการสง่ เสริมการขายนีเ้ ริม่ ตัง้ แต่วนั นี้ - 31 พ.ค. 2559

ขั้นตอน การสมัคร

สมัครสมาชิก เริ่มตั้งแต่ฉบับที่ ต่ออายุสมาชิก หมายเลขสมาชิก ถึงฉบับที่ เริ่มตั้งแต่ฉบับที่

สมาชิก

ฟรี! ค่าจัดส่ง

1. กรอกใบสมัครด้านบนให้ครบถ้วน 2. ช�ำระเงิน (เลือกช่องทางการช�ำระเงินวิธีใด วิธีหนึ่ง) 3. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการช�ำระเงินมา ทางแฟกซ์หรือทางอีเมล (เลือกวิธใี ดวิธหี นึง่ )

ังสือ กรณีที่สมาชิกไม่ได้รับหน ่ ที อ ต่ ด ิ กรุณาต 0-2294-8777 ต่อ 105

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (โปรดแฟกซ์ใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่ 0-2294-8787 หรือส่งอีเมลมาที่ MISbook@live.com)

ช�ำระเงินโดย เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง

ชื่อบัญชี “บจก. ส�ำนักพิมพ์ เอ็มไอเอส” ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย

สาขาเซ็นทรัล พระราม 3 สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาเซ็นทรัล พระราม 3 สาขาสาธุประดิษฐ์

เลขที่ 748-2-78312-5 เลขที่ 068-2-88783-6 เลขที่ 086-7-09599-4 เลขที่ 083-0-29793-6

ธนาณัติสั่งจ่าย “บจก. ส�ำนักพิมพ์ เอ็มไอเอส” ปณ. บางโพงพาง 10125

ผู้ที่เลือกช�ำระโดยธนาณัติ กรุณาส่งธนาณัติพร้อมใบสมัครมาที่ ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120


¥©£ º Â¥¹¯Ê · Ê º n¯ ¥»Ân ¹¯Ê  m ¡z - » -¯m´ - ·¤ -à § ¢´«´¯³ ¦«

ราคา 80 บาท

ฉบับที่ 90

9 786165

279321

อ านเล มนีเ้ ร�ยนคอร สภาษาอังกฤษฟร� ที่

ISBN 978-616-527-932-1

- Adele รวมทุกเรือ่ งทีค ่ ณ ุ ตองรูเ พือ่ เกง ฟง-พูด-อาน-เขียน-แปล ภาษาอังกฤษ

&=&#AQ 90 I Get English

!@ !ù9 &ù9

I'þ%7%= 6C9J1ø3%<

*E 3÷>9<M/L%,>5>9= 05 ¬¯ E2=*ìE Ě: 5ì):1:

This That

These Those L ğ9.Ğ> M/ M-ĞL76ğ &= 6%

; 9è+9*-7D4<* G$D-ęè

I 1P&1=&!<1D.K #.û

TOEFL Reading Part

*A%Q .øD 3%I/é.%

Noun Clause > I*1 /=

+ü M-÷#=% M-÷I ø>L &9 I >9.÷> M/ A

M-÷- A ≠ no have

อานความหมายเพลงฮิต When We Were Young บอกเขาอย างไรดี

ฟ งไม ทัน ไม เข าใจ

I Get English Magazine

ชา เม าส -ณัฐance N Cameron

วิว-วรรณร ท ew Intervi

เมืองนาเรียนระดับโลก

เยือนกรุงโซล

ไม มี ≠ no have จากเพลงรัก

Reading Part

TOEFL

เคล็บลับตะลุยโจทย ติดตามรายละเอียดในเล ม

MP3 เสียงเจ าของภาษา

Noun Clause พีน่ ย ุ ชวนเร�ยน

พูดว าอะไรในภาษาอังกฤษ

ติงต อง บ อง

ไม ใหส บั สน ใช อย างไร

เป นหนังสือแล วนะ

I Get English

•This • That •These • Those ฉบับที่ 90

°º©µ 9 786165

279321

/> > &>#

Ó m ¥ p ~ When We Were Young ew Intervi

> = I->ø 63@3û 3// / #

- Adele

¥ j ¡p§t

¥ p Ó ¥ } § j

Nance n o r e m a C

5ę:$E-ęë$=EN +Ĩ*$ 5+ĝ2):1:59ì ,1(+Ĩ "= M ¨ ¦ÄÓ ¤ÍÆËÈÒÇ ¬ÀÆÀÙÈÍÄ

รวมทุกเรือ่ งทีค ่ ณ ุ ตองรูเ พือ่ เกง ฟง-พูด-อาน-เขียน-แปล ภาษาอังกฤษ