I Get English 89

Page 1

ปรับโฉมใหม !!! เป นหนังสือแล วนะ

MP3 เสียงเจ าของภาษา ติดตามรายละเอียดในเล ม

How to say…

• ฉันคบกับเขา • เราชอบช�ว�ตโสอยู ด

อ านความรู จาก Tutor และเจ าของ Page ชือ่ ดัง

ISBN : 978-616-527-924-6

9

786165

279246

หมวด : ภาษาศาสตร

ราคา 80 บาท

อาจารย อดัม, ลูกกอล ฟ, ดร.พ�น่ ย ุ , ครูพย่� รู � Xchange English, นายทีม Slang A-hO-lic และอีกมากมาย

นอย วงพรoู ice ุ The Voice  ก ไขม นนท The V pan X อุม Majide Ja


E

ditorial

เจ้าของ : ไอเก็ตอิงลิชพับลิชชิง

ในเครือส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส บรรณาธิการบริหาร : ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ บรรณาธิการ : ดุจเดือน กลั่นคูวัด ประสานงานกองบรรณาธิการ : ปวีณา ไตรเวทย์ ที่ ป รึ ก ษาด้ า นภาษา : Donald L. Sena | สุธิดา วิมุตติโกศล กองบรรณาธิการ : ดุจดาว บัวทอง | วรวุฒิ ตัถย์วสิ ทุ ธิ์ วีริยา แผ่นสุวรรณ | ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล อารดา กันทะหงษ์ | สุกิจ กิตติบุญญานนท์ ยุทธนา อัศวเจษฎากุล | วิกนั ดา พินทุวชิราภรณ์ รุ่งนภา วชิรเดชวงศ์ อรุณนาวีศิริ | ศรัณย์ กิจศิริไพศาล | ธัญชนก หล่อนาค | อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์ ศิลปกรรม : ภรณีย์ สนองผัน | เบญจมาศ จุลวัฒนะ นงนุช เรือนมณี | กฤติญาดา จันทร์วงษ์ พิ สู จ น์ อั ก ษร : บุษกร กู้หลี | วารีรัตน์ แตงภู่ ประไพ ภูงามเชิง | ชนาภัทร พรายมี

Team การตลาด : วราลี สิทธิจินดาวงศ์ ฝ่ายสมาชิก : สุวรรณา จิตจ�ำนงค์ | สุมาลี ตระการจันทร์ ประชาสั ม พั น ธ์ : มยุรี ศรีมังคละ พรี เพรส : เพียงพิศ อิ่นแก้ว | ด�ำรง พูลสวัสดิ์ แยกสี : MIS พิ ม พ์ ที่ : พิมพ์ดี ผู ้ พิม พ์ / ผู ้ โฆษณา : เสริม พูนพนิช จัดจ�ำหน่ายโดย : บริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) ส� ำนั ก งาน : ไอเก็ตอิงลิชพับลิชชิง

ในเครือส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศั พท์ : 0-2294-8777 (กองบรรณาธิการ) 0-2294-8777 ต่อ 105 (ฝ่ายสมาชิก) โทรสาร : 0-2294-8787 ติ ด ต่ อ โฆษณา : วราลี สิทธิจินดาวงศ์ โทร. 08-6430-7267

ติด ต่อ กองบรรณาธิการ >>> igetenglish@hotmail.com สมัค รสมาชิก/สั่งซื้อ/แจ้งปัญหาการจั ด ส่ ง >>> misbook@live.com ช่องทางการรับข่าวสารจาก I Get English >>> 1. www.iGetEnglish.com 2. www.facebook.com/iGetEnglish เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น >>> ท่านสามารถสมัคร/ต่ออายุสมาชิกและสัง่ ซือ้ ผ่านทาง Facebook : I Get English

Magazine ได้แล้ววันนี้

สงวนสิทธิ์ในการน�ำส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของหนังสือไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ถือว่ามีความผิดทางกฎหมาย All rights reserved. Reproduction in whole or in part without permission is strictly prohibited.


E

ditor's

I Get English issue #89

Talk สวัสดีค่ะ แฟนๆ I Get English ทุกคน หนังสือทีท่ า่ นได้ถอื อยูใ่ นมือนีค้ อื I Get English โฉมใหม่ เป็นการ ก้าวไปสู่ประวัติศาสตร์อีกหน้าของเรา จากนิตยสารสู่การเป็นหนังสือ แน่นอนว่าเรายังคง Concept เรียนภาษาอังกฤษแบบครบทุกทักษะ เหมือนเดิม ว่ากันด้วยเรือ่ งการวางแผงก่อน เพือ่ ให้ตดิ ตามกันได้อย่างสะดวก ฉบับโฉมใหม่นี้ (ฉบับที่ 89) เราวางแผงเดือนกุมภาพันธ์ 2559 นะคะ ฉบับถัดไป (ฉบับที่ 90) พบกับเราได้อีกครั้งในเดือนเมษายน 2559 พอเป็นหนังสือแล้ว การซือ้ อาจไม่สะดวกเหมือนเดิม แนะน�ำว่าสมัคร สมาชิกกันไว้ พลิกไปดูใบสมัครสมาชิกทีห่ น้า 159 มีของแถมใหม่สดุ คุม้ "หนังสือ เก่ง Grammar พิชิตข้อสอบ เล่ม 1 - 2" มูลค่า 318 บาท มอบให้ทกุ ท่านทีส่ มัครสมาชิกภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2559 หนังสือ 2 เล่มนีเ้ ป็นอีกชุดทีไ่ ม่ควรพลาด โดยเราได้นำ� แกรมมาร์มาเล่า เป็นเรือ่ งราวทีเ่ ข้าใจง่ายผ่านการ์ตนู สวยๆ ไม่วา่ จะเป็นเด็กหรือผูใ้ หญ่ ที่งงแกรมมาร์อยู่ อ่านเล่มนี้แล้วเข้าใจ ใช้เป็นแน่นอนค่ะ ความพิเศษของ I Get English อีกอย่างก็คอื ตอนนีเ้ รามีคอร์สเรียน ภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี! แล้วนะคะ ทีมงานตัง้ ใจท�ำกันมาก พลิกไปที่ คอลัมน์ "1 Minute English" เป็นการเรียนภาษาอังกฤษผ่านทาง Facebook I Get English วันละ 1 นาที ซึ่งเราจะน�ำความรู้สนุกๆ หลากหลายมาฝากกันทุกวันทั้งที่เป็นคลิป ภาพ เสียง Level 1 เริ่มลง ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2559 และในเล่มนี้เราก็ยก เนือ้ หาส่วนหนึง่ มาให้เพือ่ นๆ ได้อา่ นด้วย รีบพลิกไปฝึกพูดตามเลยค่ะ แต่ถ้าอยากดูทั้งภาพและเสียง เข้าไปติดตามได้ที่ Facebook : I Get English Magazine นะคะ ฉบับนี้มีเนื้อหาใหม่ๆ หลายคอลัมน์ พร้อมบทสัมภาษณ์ที่จุใจ จากคนดังถึง 4 คน หวังว่าทุกคนจะชอบ I Get English โฉมใหม่นะคะ ส�ำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการ สนับสนุนจากทุกท่านเหมือนเดิม เพื่อที่เราจะได้ยืนหยัดต่อไปได้ ในสภาพเศรษฐกิจที่ปรวนแปรได้ พบกันใหม่เล่มหน้า เดือนเมษายน 2559 บรรณาธิการ


C

ONTENTS ISSUE #89

มองหาสัญลักษณ์

เพื่อฟังเสียงภาษาอังกฤษ

หมวด

Let’s read & write! : สนุกกับการอ่านและเขียน 54

42

32

English is all around : เกาะกระแสฮิต ด้วยประโยค

42

Famous People : Johnny Depp : One of the Most

54

A Trip to the World : The World’s Best City Worth

ภาษาอังกฤษชวน Chill

Versatile Actors of This Age

Living เมืองน่าอยู่ติดอันดับโลก ตอนจบ

82

Inspirational Story : Hospital Window หน้าต่าง

82

โรงพยาบาล

152 เล่าภาพเป็นเรื่อง : น้องหมากับจานร่อน

32


หมวด

Food for Thought : อาหารสมอง

86 104 98

135

100 Essential Words You Must Know iDiary : Keep Calm and Shop on. ช้อปปิ้งโค้ง

(เกือบ) สุดท้าย

104 Sing from Soul : TRAVIS - Everything At Once 135 Moving Movie : Cinderella ซินเดอเรลลา 142 ถอดรหัสวัฒนธรรมฝรั่ง : การเดินทางของส้อม

หมวด

I Get Focus : จับตาเรื่องเด่น

76

37 Hello Horo : ดวงประจ�ำเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 62 Cooking for Fun : สลัดอะโวคาโด เมนูอร่อยและสุขภาพดี 66 Interview : กฤษดา สุโกศล แคลปป์ (น้อย วงพรู)

"อยากเก่งภาษา แค่กล้าเริ่มต้น"

66

76 Interview : ไข่มุก - รุ่งรัตน์ เหม็งพานิช “แม่” คือ

แรงบันดาลใจที่ท�ำให้อยากเก่งภาษาอังกฤษ

92 Interview :

นนท์ - ธนนท์ จ�ำเริญ "เก่งภาษาได้ แค่เปิดใจและเปลี่ยนมุมมอง"

108 Interview : เปิดใจ กูรูเรื่องเที่ยวญี่ปุ่น อุ้ม - มัณฑนา

คงปรางค์ กลั่นประสบการณ์สู่ผลงานเขียนเล่มแรก ในชีวิต

118 Healthy English : ไตวายอันตรายที่ป้องกันได้ 134 อังกฤษปริศนา 159 ใบสมัครสมาชิก

108 92


หมวด

Shall we talk? : เสริมทักษะ ฟัง-พูด 8 49

American Slang : Pretty ไม่ได้แปลว่า พริตตี้? English Tips : Sorry, Apologize, Excuse me! ขอโทษ

(จากใจ) ใช้ค�ำไหนดีนะ

72

Speak English with Lulu : ค�ำศัพท์บอกทิศ 87 I love Idiom : To walk a tightrope (between) / to

08

156 88

114

122 126 156

be on a tightrope

Street Speak : เมื่อไรชาวไทย... จะใช้คำ� เชื่อม ฝรั่งพูดคนไทยงง : Make allowance for Practical English : เทคนิคเพื่อการเมาท์ที่ "แซ่บเวอร์" ติดปากติดใจ : ประโยคเด็ด เมาท์เรื่อง “เดท” กับเพื่อน ศัพท์ (น่า) สน : Taste

หมวด

I Get Tutor : เตรียมสอบ, พัฒนาความรู้พื้นฐาน 11 14 19

Always English : Be strong X-change English : รู้จักกับข้อสอบ TOEFL P'Nui's Corner : 7 ค�ำศัพท์เตือนใจ ตั้งเป้าหมาย

24

1 Minute English : เรียนภาษาอังกฤษฟรี วันละ 1 นาที

สู่ความส�ำเร็จ

กับ I Get English

28 Easy Grammar : ส่วนประกอบของประโยค ตอนที่ 2 146 Confusing Words : ค.ศ. ต่างจาก พ.ศ. อย่างไร 149 ค�ำนี้ท่านได้แต่ใดมา : CHICAGO

149 19


¹  è Õ Å à» Ð ¨ é Õ ¹ Á ‹ àÅ É Ä ¡ § Ñ Í äÇÂҡó æ Â Ò ‹ § Œ ´ ä ¨ ã Ò Œ ¢ Œ à ãË ¡ Ò àÃ×èͧ·Õè¤Ø³¤Ô´Ç‹Ò 3 ราคา 199.-

ISBN 978-616-527-868-

ำเป นต องรู รวมไวยากรณ ภาษาอังกฤษที่จ างถูกต อง ปูพื้นฐานให แน นเพื่อนำไปใช ได อย

ฤษเล มนี้จะเปลี่ยนเร�่อง ห เข าใจได ง ายๆ

Modal Auxiliary Verbs (¤Ó¡ÃÔÂÒª‹ÇÂ) Conditional Sentences (»ÃÐâ¤à§×è͹ä¢) Relative Clauses (͹ػÃÐâ¤àª×èÍÁ¤ÇÒÁ)໚¹¼ÙŒ¡ÃÐ·Ó Active and Passive Voice (»Ãиҹ ÃÔÂÒ)

¡ÃÔÂÒáÅлÃиҹ໚¹¼ÙŒ¶Ù¡¡Ãзӡ

Direct and Indirect Speech (¡Òö‹

Ò·ʹ

¤Ó¾Ù´¢Í§¼ÙŒÍ×è¹)

Sentences (»ÃÐâ¤) Question Sentences (»ÃÐ⤤ӶÒÁ) s Capitalizations and Abbreviation (µÑÇÍÑ¡ÉþÔÁ¾ ãËÞ‹áÅеÑÇÍÑ¡ÉËÍ) Phrases (ÇÅÕ) Clauses (͹ػÃÐâ¤)

, Root Word-formations : Prefix, Suffix

ไวยากรณ อฉบั​ังบกสมบฤูร ษ ณ

ÑÇ¢Íé ¡ÃШÒè §·Ø¡Ë Ò ͸ºÔ Ò ÇÒÁà¢Òé ã¨ä´Íé ÂÒè §§Òè ´

ฉบับสมบูรณ

ราคา 199 บาท

กระจ างทุกหัวข อ จได อย างง ายดาย

ไวยากรณอ ังกฤษ

¤¹ÍÒ¨¤Ô´Ç‹ÒÂÒ¡à¡Ô¹¡Ç‹Ò·Õ¨è ÐࢌÒã¨ä´Œ ³ Íѧ¡ÄÉ䴌͋ҧ§‹ÒÂæ à¾ÃÒÐà¹×éÍËҨРà¾×èÍãËŒ¤Ø³·Ó¤ÇÒÁࢌÒã¨ä»·ÕÅТÑé¹áÅÐ ¹ ÐÊ‹§¼ÅãË·Œ ¡Ñ ÉСÒÿ˜§ ¡Òþ´Ù ¡ÒÃÍÒ‹ ÒÁä»´ŒÇÂ

ö·Ó¤ ÊÒÁÒ

ÁÕẺ·´ÊÍ

(â¤Ã§ÊÌҧ¢Í§¤Ó)

Differences between American and ѧ¡ÄÉ British English (¤ÇÒÁᵡµ‹Ò§ÃÐËÇ‹Ò§ÀÒÉÒÍ

º·éÒÂàÃÍ×è

§¡ÄÉ)

ẺÍàÁÃԡѹáÅÐÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉẺÍÑ

199

§¾ÃéÍÁ à¾Í×è ·º·Ç¹à¹Í×é à©Å ËÒáÅФ ÇÒÁࢠÒ㨠é ! ด ุ ส ่ กที หามา อ ้ ครอบคลุมเนื ไอเก็ตอิงลิช

โดย กองบรรณาธ�การนิตยสาร

199

µŒÍ§ÃÙŒ ¹ š » Óà ¨ è Õ · É Ä ¡ § Ñ ÒÍ ÒÉ À ³ à ҡ  ÃÇÁäÇ Ù¡µŒÍ§ §¶ Ò ‹ Â Í Œ ´ ä Œ 㪠» Óä ¹ Í è × à¾ ¹ ‹ ¹ á Œ ãË »Ù¾×é¹°Ò¹ พบกับหนังสือคุณภาพกวา 1,000 รายการ สั่งซื้อไดที่ www.MISbook.com

และรานหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ


Shall we talk? American Slang รู้ลึกเรื่องสแลงแบบเป๊ะเวอร์ เรื่อง : Adam Bradshaw ใครๆ ก็รู้จักเขาในชื่อ “อาจารย์อดัม” ชาวต่างชาติผู้พูดภาษาไทย ได้เป๊ะเวอร์พิธีกรรายการสอนภาษาอังกฤษทางทีวีและออนไลน์หลาย รายการ และเจ้าของเว็บไซต์ ajarnadam.tv

y t t e r P ไม่ได้แปลว่า

พริตตี้?

8 l I Get English


I GET Tutor

Always English อังกฤษวันละนิด แต่ฟิตตลอด

Be g o t n r S

เรื่อง : อ. ลูกกอล์ฟ คณาธิป สุนทรรักษ์

ติวเตอร์ภาษาอังกฤษยอดนิยม เจ้าของสถาบัน Angkriz สุด trendy พิธีการรายการภาษาอังกฤษ พี่ลูกกอล์ฟเชื่อว่าคนไทยเก่งภาษาอังกฤษ ได้ ถ้าตั้งใจและมีทัศนคติที่ดี ติดตามพี่ลูกกอล์ฟได้ที่ IG @loukgolflg

สวัสดีค่ะแฟนๆ I Get English ทุกคน วั น นี้ พี่ ลู ก กอล์ ฟ มี ค� ำ ศั พ ท์ ม าฝากค่ ะ เป็นหนึ่งค�ำที่ hot มากๆ ในช่วงที่ผ่านมา นั่นก็ คือค�ำว่า strong I Get English l 11


I GET Tutor

X-change English เปลี่ยนชีวิต พิชิต TOEFL เรื่อง : ครูพี่ยูริ ธนาวัฒน์ การย์กุลวิทิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ปริญญาโท อักษรศาสตร์ จุฬาฯ นักวิจัย ทุ น เยอรมั น ล่ า ม อาจารย์ พิ เ ศษ เจ้ า หน้ า ที่ แ นะแนวการศึ ก ษา และ เจ้าของบล็อก

รู้จัก กับข้อสอบ

TOEFL

สวัสดีค่ะน้องๆ ผู้อ่าน I Get English ทุกคน พี่ยูริดี ใจมากๆ ที่ ได้มามาเจอกับทุกคนในคอลัมน์นี้ และต่อจากนี้พี่ยูริจะน�ำความรู้และเทคนิคในการ สอบ TOEFL มาฝึกทุกคนค่ะ ฝากติดตาม ด้วยนะคะ 14 l I Get English


I GET Tutor

P'Nui's Corner มุ่งสู้เป้าหมายเก่งอังกฤษกับพี่นุ้ย

เรื่อง : ดร.พี่นุ้ย สมิตา หมวดทอง นักเรียนทุน ก.พ. และทุนรัฐบาลอังกฤษ อ.บ. จุฬาฯ เกียรตินิยมอันดับ 1 (3 ปี ค รึ่ ง ) ผู ้ ก ่ อ ตั้ ง โรงเรี ย นสอนภาษา Nui-English พิ ธีก รรายการ English Breakfast

7

์ ท พ ั ศ � ำ ค หมาย

า ้ ป เ ง ้ ั ต จ ใ น เตือ จ ็ ร เ � ำ ส ม า ว ค ่ ู ส

I Get English l 19


I GET Tutor

สามารถติดตามคอร์สและฟังเสียงภาษาอังกฤษได้ที่ Facebook : I Get English Magazine

1 Minute English by I Get English

คอร์สเรียน ภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี!

1

พูดอังกฤษได ใน

นาที

ผาน Facebook I Get ทุกวัน

English

แค่วันละ 1 นาทีก็เก่งได้ ข่าวดี! I Get English จัดความรู้ ปนความสนุ ก พร้ อ มเสิ ร ์ ฟ ส� ำ หรั บ คนรั ก ภาษาอังกฤษทุกคน ที่ Facebook : I Get English Magazine ตอนนี้เริ่มที่ LEVEL 1 คอร์สออนไลน์ฟรีนี้มีทั้งสิ้นประมาณ 60 ตอน ลงทุ ก วั น ระหว่ า งเดื อ นมกราคม กุมภาพันธ์ 2559 เข้าไปฝึกฟังและพูดภาษาอังกฤษกัน ได้ค่ะ และเราก็ ได้น�ำเนื้อหาส่วนหนึ่งจาก Facebook มารวบรวมไว้ที่นี่ด้วย

Day 2 เริ่มฝึกพูดที่ค�ำใกล้ตัวของเราก่อนคือ และ I'm I ตัวอย่างเช่น

I

• I live in Phuket. • I have to go now. I’m ตัวอย่างเช่น • I’m a tourist. • I’m going to Hong Kong.

Day 3

ฝึกพูด "ขอบคุณ" ในภาษาอังกฤษ ซึง่ การ เริม่ ต้นเรียนด้วยการเกมสนุกๆ ก่อน เสนอ กล่าวค�ำขอบคุณ สามารถพูดได้หลายแบบ เช่น ตอน "ค�ำพูดลิ้นพัน" หรือ Tongue Twister • Thank you. • She sells seashells on the • Thank you very much. • Thanks. seashore. • The shells she sells are seashells, • Thank a lot. I’m sure. และถ้าอยากบอกว่า ขอบคุณเรื่องอะไร • So if she sells seashells on the ให้ใส่ for + เรื่องที่ขอบคุณ ตัวอย่าง seashore, • Then, I’m sure she sells seashore • Thank you for your kindness. • Thank you for your help. shells.

Day 1

24 l I Get English


Day 6

Day 4 เคยไหม? ฟังฝรัง่ พูดภาษาอังกฤษไม่รเู้ รือ่ ง เรามีวิธีแก้ค่ะ 1. อย่าเพิ่งตกใจ 2. บอกเขาว่า... (เลือกประโยคต่อไปนี้) • Please say that again. • I’m sorry. I didn’t catch you. • I beg your pardon. ถ้าจะขอให้เขาพูดให้ดังขึ้นให้บอกว่า • Could you speak louder, please? ถ้าอยากให้เขาพูดให้ช้าลง พูดว่า • Please speak more slowly.

Day 5 วันนีเ้ ราขอน�ำเสนอประโยคบอกอาการป่วย หลายๆ อาการ เช่น • ฉันปวดหัว I have got a headacahe. • ฉันปวดท้อง I have got a stomachahe.

เวลาที่เราต้องกล่าวลานั้น ก็มีประโยคให้ เลือกพูดได้หลายแบบ มาฝึกพูดกันค่ะ! • Good bye. • See you later. • See you again. • See you soon. • So long. Take care. • See you next time. • See you tomorrow. • Good night. • Take care of yourself.

Day 7

ต่อจากตอนทีแ่ ล้วทีเ่ ราพูดกล่าวลา ถ้าเรา จะฝากความคิดถึงของเราไปให้ใคร ก็ให้พูด ตามประโยคต่อไปนี้ • Say hello to Jane for me. • Please give my regards to your mother.

หากจะอวยพรให้เขาสนุก โชคดี มีช่วง เวลาที่ดี ก็มีให้เลือกใช้หลายประโยค เช่น • Good luck to you. • Have a good time. • Have a nice day. • Have a nice trip.

• ฉันมีน�้ำมูกไหล I have runny nose. • ฉันเจ็บคอ I have got a sore throat. • ฉันมีไข้ I have got a fever. • ฉันรู้สึกวิงเวียน I feel dizzy. *ในการบอกอาการเจ็บป่วย สามารถใช้รูปประโยค S + has/have got + อาการป่วย (British English) หรือ S + has/have + อาการป่วย (American English) ได้เช่นกัน

I Get English l 25


I GET Focus

Hello Horo ค�ำท�ำนายดวง

เรื่อง : Sarun Tarot

ค�ำท�ำนาย

นักเขียนและหมอดูไพ่ยิปซี ศึกษาไพ่ยิปซี มาตั้ ง แต่ ชั้ น มั ธ ยม ท� ำ การท� ำ นายโดย อาศั ย ภาพบนหน้ า ไพ่ แ ละจิ ต สั ม ผั ส เจ้าของ Facebook Page Sarun Tarot

ประจ�ำเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2559

February - March

2016

" ชาว I Get English ทุกคนมีดวงจะเก่งภาษาอังกฤษขึ้น ถ้าตั้งใจทบทวนศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษบ่อยๆ! "

Aries ราศีเมษ

ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 15 เมษายน - 14 พฤษภาคม

การงาน มีเรือ่ งหรือข่าวดี และเป็นช่วงทีต่ อ้ งใช้ความสามารถ แสดงฝีมอื จนเป็นทีย่ อมรับของผูอ้ นื่ รวมทั้งจัดการกับงานหรือแก้ปัญหาได้อย่างสบายๆ ไม่ต้องเร่งรีบหรือเคร่งเครียดกับ งานที่ทำ� อยู่มาก งานที่ใช้อารมณ์ ศิลปะ จะเป็นช่วงที่สมองปรอดโปร่ง การเงิน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ การเงินไม่สามารถใช้จ่ายหรือมีความฝืดเคืองจากหนี้สิน หรือ ต้องจ่ายในสิ่งที่ยังติดค้าง และจะสามารถใช้หมุนเวียนได้ดีขึ้นในเดือนถัดไป แต่อาจจะ เข้าซ้ายออกขวาแบบไม่เหลือเก็บ ความรัก เป็นช่วงเวลาที่ดี เติมเต็มเอาใจใส่ให้แก่กัน มีเกณฑ์ที่คนรักจะช่วยเหลือและสนับสนุน คุณอย่างเต็มทีใ่ นเรือ่ งต่างๆ โดยเฉพาะ เรือ่ งของงาน เงิน หรือเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับความก้าวหน้า คนโสด จะพบรักต่างวัย สุขภาพ แข็งแรงดี รักษาสมดุล ปรับตัวให้พร้อมกับอากาศที่เปลี่ยนแปลง I Get English l 37


สามารถฟังเสียงภาษาอังกฤษของคอลัมน์นี้ ได้ที่ www.IGetEnglish.com

Shall we talk?

English Tips เกร็ดภาษาน่ารู้ เรื่อง : กองบรรณาธิการ I Get English

Sorry

Apologize

Excuse me!

ขอโทษ

(จากใจ)

ใช้ค�ำไหนดีนะ เมื่อเราท�ำผิดแล้วยอมรับ กล่าว ค�ำขอโทษออกไปด้วยความจริงใจ เชื่ อ ว่ า เป็ น ใครก็ ต ้ อ งยอมให้ อ ภั ย และหายโกรธ แต่เอ.. ถ้าจะต้อง พูดเป็นภาษาอังกฤษล่ะ จะเลือกใช้ ค�ำไหนในสถานการณ์ไหนดีนะวันนี้ ขอยก 3 ค�ำใช้บ่อย ที่หลายคนยัง แอบงงๆ มาฝากกันค่ะ I Get English l 49


I GET Focus

Cooking for Fun สนุกกับการท�ำอาหาร เรื่อง : อารดา กันทะหงษ์

) o d a c o v A

Salad]

อร่อยและ สุขภาพดีด้วย

สลัดอะโวคาโด

ผ่านช่วงปีใหม่มาแล้ว หลายๆ คนคงก�ำลังมองหาโปรเจ็คต์ใหม่ๆ เพื่อการเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตนี้ดี๊ดียิ่งขึ้นไปอีกใช่ไหมคะ ชีวิตดีๆ เริ่มต้น ด้วยวันดีๆ และวันดีๆ ก็เริ่มต้นด้วยการดูแลสุขภาพกับอาหารคลีนๆ เพราะร่างกายที่แข็งแรงจะจิตใจที่เบิกบานจะท�ำให้เรามีพลังในการเรียน การท�ำงาน และสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ได้เต็มที่ Cooking for Fun ฉบับนี้เลยจะชวนเพื่อนๆ มาท�ำอาหารคลีน เพื่อสุขภาพอย่างสลัดอะโวคาโด-มะม่วง จะทานเป็นมื้อกลางวันก็ สะดวก หรือจะเป็นมื้อเย็นเบาๆ ก็เวิร์คนะ และถ้าคุณผู้ชายจะท�ำ เมนูนี้รับวาเลนไทน์เพื่อเอาใจสาวๆ ที่รักสุขภาพก็น่าสนใจนะคะ แอบ กระซิบว่าผู้เขียนก็ท�ำทานประจ�ำเลย ทั้งอร่อย ทั้งง่าย คอนเฟิร์มค่ะ 62 l I Get English


สามารถฟังเสียงภาษาอังกฤษของคอลัมน์นี้ ได้ที่ www.IGetEnglish.com

I Get English l 63


I GET Focus Interview

เรื่อง : ดุจเดือน กลั่นคูวัด, ดุจดาว บัวทอง ภาพ : กฤติญาดา จันทร์วงษ์

66 l I Get English


น้ อ ย กฤษดา วงพรู

สุโกศล แคลปป์

"อยากเก่งภาษา แค่กล้าเริ่มต้น" หากเอ่ยถึงนักร้องน�ำระดับแนวหน้าสไตล์อัลเทอร์เนทีฟที่โด่งดังเมื่อหลายปีก่อน คงมีหลายๆ คนจ�ำ “กฤษดา สุโกศล แคลปป์” หรือ “น้อย วงพรู” ได้เป็น อย่างดี ซึ่งพี่น้อยได้ฝากผลงานไว้มากมาย เช่น ลมหายใจของความคิดถึง, ทุกสิ่ง, เหนื่อยใจ, (ใส่ ใจ) รายละเอียด ฯลฯ นอกจากนี้ พี่น้อยยังเคยแสดงภาพยนตร์ อีกมากมาย เช่น 13 เกมสยอง, ความสุขของกะทิ, อันธพาล, โลงจ�ำน�ำ เป็นต้น ในปี 2549 ภาพยนตร์ที่สร้างชื่อให้แก่พี่น้อย คือเรื่อง 13 เกมสยอง โดยพี่น้อย ได้รับรางวัลนักแสดงน�ำชายยอดเยี่ยม จากงานภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ และรางวัลจากชมรมวิจารณ์บันเทิงอีกด้วย ซึ่งช่วงหลายปีหลังจากนั้น พี่น้อยค่อยๆ ก้าวออกจากวงการบันเทิงเพื่อกลับมาช่วยงานธุรกิจโรงแรมกับทางครอบครัว เราจึง ไม่ค่อยได้เห็นพี่น้อยตามสื่อสังคมมากนัก แต่ ในปี 2559 นี้ พี่น้อยได้หวนกลับเข้ามาในวงการบันเทิงให้แฟนๆ ได้หายคิดถึง อีกครั้ง โดยได้กลับมาแสดงภาพยนตร์เรื่อง “ลูกทุ่ง ซิกเนเจอร์” ภาพยนตร์ฟีลกู้ด แนวลูกทุ่งที่จะสร้างรอยยิ้มและความรู้สึกดีดี ให้แ ก่ผู้ชม และตอนนี้เรามาพูดคุย กับพี่น้อยให้หายคิดถึงกันดีกว่าค่ะ I Get English l 67


I GET Focus Interview

เรื่อง : ดุจเดือน กลั่นคูวัด, ดุจดาว บัวทอง ภาพ : กฤติญาดา จันทร์วงษ์

76 l I Get English


ไข่มุก

รุ่งรัตน์

เหม็งพานิช

“แม่” คือแรงบันดาลใจที่ท�ำให้

อยากเก่งภาษาอังกฤษ

แม้การประกวดร้องเพลงในรายการ “The Voice Thailand Season 4” จะจบลงไปแล้ ว แต่ ห นึ่ ง ใน นักร้องสาวเสียงดีอย่าง “ไข่มุก - รุ่งรัตน์ เหม็งพาณิช หรือ ไข่มุก The Voice 4” ก็ยังเป็นคงเป็นที่ชื่นชอบ ของแฟนๆ เสมอ ไข่มุกเริ่มเป็นที่รู้จักครั้งแรกตอนที่ร้อง เพลงลูกทุ่ง “เรารอเขาลืม” ในรอบ Blind Auditions และด้วยน�้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ ไพเราะ ชัดเจนและกินใจ ท�ำให้โค้ชโจอี้กดเลือกเธอตั้งแต่ร้องเพลงท่อนแรกเลย ทีเดียว นอกจากนี้ ในรอบ Knock Out ไข่มุกได้เลือก ร้องเพลง “ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน” ที่ท�ำให้โค้ชทั้ง 4 คนลุกขึ้น ปรบมือให้ และมียอดผู้ชมใน Youtube ที่ถล่มทลายเกือบล้าน ภายในวันเดียว อีกทั้งยังได้แสดงภาพยนตร์เรื่องแรกใน ปี 2559 นี้ด้วย นั่นคือเรื่อง “ลูกทุ่ง ซิกเนเจอร์” I Get English l 77


Shall we talk?

Street Speak อังกฤษแบบกวนโอ๊ย เอาไว้ใช้จริง ไม่ได้เอาไว้สอบ เรื่อง : นายทีม

สามารถฟังเสียงภาษาอังกฤษของคอลัมน์นี้ ได้ที่ www.igetenglish.com

เจ้าของเพจสุดแซ่บ Slang A-hO-lic

ชาวไทย..เ.ชื่อม เม่ือไร

จะใช้ค�ำ

(บ้าง!)

ผมเป็นคนนึงที่อ่อนภาษาอังกฤษมาก่อน..ลองผิดลองถูกอยู่นาน จนมาวันนึงมีโอกาสได้ไปใช้ชีวิตที่อเมริกา เท่านั้นแหละ ใจแตก! เอ้ย.... ไม่ช่ายยย 55 เลยได้รู้ว่า ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงมันก็แค่นี้เอง ไม่เห็น ยากตรงไหน สิ่งที่คนไทยร�่ำเรียนมาน่ะ (บางส่วน) ใช้ได้แค่ไปสอบเท่านั้น โลกของความเป็นจริงนี่คนละเรื่องเลยนะครับ มีเด็กไทยจ�ำนวนมากที่ หลงผิดไปกับการวนลูปเรียนแกรมมาร์ ซ�้ำแล้วซ�้ำเล่า แต่น่าเศร้า ความรู้ กลับถอยหลัง 12 ปียังไงก็อย่างงั้น แถมเผลอๆ ลมปราณแตกซ่านซะงั้น สบสันไปหมด (55+) ถ้าต้องรอให้เป๊ะแกรมมาร์ก่อนแล้วค่อยฝึกพูด บอกได้เลยว่า "ไม่มี ทางครับ" เพราะงั้นถึงเวลาแล้วหรือยัง?? ที่เราจะปิดหนังสือเรียนทิ้งไป แล้วฝึกใช้ในสิ่งที่เรามี (หรือแทบไม่มีเลย? 55+) ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ สิ่งใหม่ๆ ผิดก็จ�ำ พลาดก็ถือซะว่าได้เรียนรู้ แล้วไม่นานคุณจะพูดอังกฤษ (เก่ง) กว่าเก่าแน่นอนครับ เชื่อผมดิ! 88 l I Get English


ทุ ก วั น นี้ ผ มเห็ น คนไทยเขี ย นประโยคภาษาอั ง กฤษแล้ ว รู้สึกปวดใจทุกที! ...เพราะมันมาเป็นประโยคสั้น ใจความเดียว

This is a dog. That is a car. There is a pen. I like having sex. พร้อมกับใส่จุด full stop ปึ่ง จบ!! 55 - มันก็ ไม่ผิดหรอกครับ แค่บางครั้ง

มันใจความเดียวบ่อยป๊ายยยย ใช้ค�ำเชื่อมกันบ้างได้ม้ายยยพ่อ คุ้นนนน (อ่าว..แล้วขึ้นเสียงท�ำไม ไหนว่าไม่ผิด 55) เอาเป็นว่า ลองใช้ค�ำเชื่อมพวก FANBOYS หน่อยละกานนน (เอ๊ะ!) อัลไลคือ แฟน-บอยส์? ค�ำนี้ ไม่ได้แปลว่ามีซะมีเป็นฝรั่งนะครับ (ยังจะเล่นน! 55) แต่มันเป็นเทคนิคการจ�ำค�ำเชื่อมของฝรั่งตะหากล่ะ วู้ววว

F = FOR

แปลว่า Because

นอกจาก for จะแปลว่า "ส�ำหรับ" แล้ว ยังแปลว่า "เพราะว่า" เหมือน because ได้ด้วย เช่น A lot of girls in my school love him, for he’s rich. (สาวทีโ่ รงเรียนชัน้ ชอบตานีก่ นั หมดเลยแก เพราะอะไรน่ะเหรอ รวยไงแก! ถามได้ ต่อคิวแพ๊บ 55)

A = And

แปลว่า และ

อันนี้จัดว่าง่ายสุดแล้วมั้ง แค่เชื่อมประโยคใจความเดียว เข้ามาเอง อย่างเช่น He’s a nice guy, and he has a car. (ก็ดูเป็นคนดีนะแก แถมมีรถด้วย) - เอ๊ะ มีรถนี่ใช่ประเด็น ไหม 55

I Get English l 89


I GET Focus Interview

เรื่อง : ดุจเดือน กลั่นคูวัด, ดุจดาว บัวทอง ภาพ : กฤติญาดา จันทร์วงษ์

92 l I Get English


นนท์ ธนนท์ จ�ำเริญ

"เก่งภาษาได้

แค่เปิดใจและเปลี่ยนมุมมอง" ส�ำหรับแฟนๆ ที่ติดตามรายการ The Voice มาโดยตลอดตั้งแต่ซีซันแรก คงจะจ�ำ “นนท์ - ธนนท์ จ�ำเริญ” ลูกทีมของโค้ชก้อง สหรัถ ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ จากเวทีนี้ ได้ และตั้งแต่นั้นมานนท์ก็มีผลงานมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลง เช่น ยังไม่เคย, ไม่สนิท, ถ้าไม่รักเธอ, นี่คือรักแท้ใช่ไหม, เปลี่ยนเป็นรัก (เพลงประกอบละครรัก ต้องอุ้ม) เป็นต้น ตามด้วยผลงานละคร “Part of Love รัก+เกรียน นักเรียน 4 ภาค” ซึ่งออกอากาศทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 20.50 น ทางช่อง 9 MCOT HD และผลงาน ภาพยนตร์เรื่อง “ลูกทุ่ง ซิกเนเจอร์” ที่ ได้ร่วมเล่นกับพี่น้อย วงพรูและไข่มุก The Voice4 I Get English l 93


I GET Focus Interview

เรื่อง : ดุจเดือน กลั่นคูวัด ภาพ : กฤติญาดา จันทร์วงษ์

108 l I Get English


อุ้ม กลั่นประสบการณ์ สู่ผลงานเขียน เล่มแรกในชีวิต

เปิดใจ กูรูเรื่องเที่ยวญี่ปุ่น

ัมณปรฑางนคา์ ง ค

ถ้าคุณก�ำลังวางแผนท่องเที่ยวต่าง ประเทศอยู่ เชื่อว่า “ประเทศญี่ปุ่น” คงเป็น ตั ว เลื อ กอั บ ดั บ ต้ น ๆ ของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว ไทยหลายๆ คน วันนี้เราจะพาทุกท่านมา ท�ำความรู้จักกับ “มัณฑนา คงปรางค์” หรื อ “อุ ้ ม ” พิ ธี ก ารรายการ Majide Japan X ทางช่อง NOW26 ล่าสุดอุ้มได้ ออกหนังสือเล่มแรกในชีวิตชื่อ “โตเกียว 100 ร้าน” เจาะลึกร้านดังร้านอร่อยใน โตเกี ย ว ซึ่ ง ได้ รั บ ผลตอบรั บ ดี ม ากจาก ผู้อ่าน เราจึงคว้าตัวไกด์คิวทองมาคุยเรื่อง หนังสือเล่มใหม่ รวมทั้งเรื่องราวสนุกๆ ของชีวิตไกด์ ซึ่งแน่นอนว่าต้องใช้ภาษา เป็นปัจจัยหลักในการท�ำงาน จะสนุกแค่ ไหนต้องมาติดตามกันค่ะ I Get English l 109


าษ เก่งฟัง-พูด-อา่ น-เขียน-แปลภ

รวมทุกเรื่องที่คุณต้องรู้เพื่อ

าอังกฤษ

วางจ�ำหนา่ ยทุก 6

0 วัน

… แบบฟอร์ม …

การสมัครสมาชิกและต่ออายุสมาชิก สมัครสมาชิกแบบ 6 ฉบับ ราคา 480 บาท สิทธิพิเศษที่สมาชิกจะได้รับ • พิเศษ จัดส่งฟรีทุกฉบับ • รับหนังสือสมนาคุณได้จ�ำนวน 2 เล่ม

(จัดส่งพร้อมกับนิตยสารที่สมาชิกเริ่มรับเป็นเล่มแรก)

ของสมนาคุณที่ท่านจะได้รับ

+ • เก่ง Grammar พิชิตข้อสอบ เล่ม 1 1 เล่ม ราคา 150 บาท • เก่ง Grammar พิชิตข้อสอบ เล่ม 2 1 เล่ม ราคา 150 บาท

ชื่อ-สกุลผู้สมัคร (ภาษาไทย) ______________________________________ ชื่อและที่อยู่ส�ำหรับการจัดส่งและของสมนาคุณ ________________________________________ _______________________________________ ______________________________________ โทรศัพท์ _______________________________ อีเมล ________________________________ อาชีพ ________________________________ หากต้องการให้ออกใบเสร็จในนามของหน่วยงาน กรุณาระบุชื่อผู้รับใบเสร็จรับเงินด้วย (หากไม่ ต้องการโปรดละข้อนี้ไว้) __________________ ______________________________________ ______________________________________ รายการสง่ เสริมการขายนีเ้ ริม่ ตัง้ แต่วนั นี้ - 31 มี.ค. 2559

ขั้นตอน การสมัคร

สมัครสมาชิก เริ่มตั้งแต่ฉบับที่ ต่ออายุสมาชิก หมายเลขสมาชิก ถึงฉบับที่ เริ่มตั้งแต่ฉบับที่

สมาชิก

ฟรี! ค่าจัดส่ง

1. กรอกใบสมัครด้านบนให้ครบถ้วน 2. ช�ำระเงิน (เลือกช่องทางการช�ำระเงินวิธีใด วิธีหนึ่ง) 3. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการช�ำระเงินมา ทางแฟกซ์หรือทางอีเมล (เลือกวิธใี ดวิธหี นึง่ )

ังสือ กรณีที่สมาชิกไม่ได้รับหน ่ ที อ ต่ ด ิ กรุณาต 0-2294-8777 ต่อ 105

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (โปรดแฟกซ์ใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่ 0-2294-8787 หรือส่งอีเมลมาที่ MISbook@live.com)

ช�ำระเงินโดย เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง

ชื่อบัญชี “บจก. ส�ำนักพิมพ์ เอ็มไอเอส” ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย

สาขาเซ็นทรัล พระราม 3 สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาเซ็นทรัล พระราม 3 สาขาสาธุประดิษฐ์

เลขที่ 748-2-78312-5 เลขที่ 068-2-88783-6 เลขที่ 086-7-09599-4 เลขที่ 083-0-29793-6

ธนาณัติสั่งจ่าย “บจก. ส�ำนักพิมพ์ เอ็มไอเอส” ปณ. บางโพงพาง 10125

ผู้ที่เลือกช�ำระโดยธนาณัติ กรุณาส่งธนาณัติพร้อมใบสมัครมาที่ ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120


HOT! PROMOTION

นิตยสารราคาพิเศษ

ฉบับย้อIsนsหuลesัง Back

ฉบับที่ ฉบับที่ ฉบับที่ ฉบับที่ ฉบับที่ ฉบับที่ ฉบับที่ ฉบับที่

1-6 7-12 13-18 19-24 25-30 31-36 37-42 43-48

ฉบับที่

ราคาชุดละ ราคาชุดละ ราคาชุดละ ราคาชุดละ ราคาชุดละ ราคาชุดละ ราคาชุดละ ราคาชุดละ

199.199.245.245.245.245.245.245.-

49- 88 ราคาตามปก

เลม่ ลา่ สดุ

ขัน้ ตอนสัง่ ซือ้ นิตยสารฉบับย้อนหลัง (ไม่คดิ ค่าจัดส่ง) 1. โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี บจก. สำ�นักพิมพ์ เอ็มไอเอส

ธนาคาร

สาขา

กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ กรุงเทพ กรุงไทย

เซ็นทรัล พระราม 3 ออมทรัพย์ 748-2-78312-5 สาธุประดิษฐ์ ออมทรัพย์ 068-2-88783-6 เซ็นทรัล พระราม 3 ออมทรัพย์ 086-7-09599-4 สาธุประดิษฐ์ ออมทรัพย์ 083-0-29793-6

ประเภทบัญชี

เลขที่บัญชี

หรือธนาณัติสั่งจ่าย บจก. สำ�นักพิมพ์ เอ็มไอเอส ปณ. บางโพงพาง 10125*

2. ติดต่อแจ้งรายละเอียดการสั่งซื้อมายังฝ่ายสมาชิก ผ่านช่องทางใดก็ ได้ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ - ทางโทรสารหมายเลข 0-2294-8787 - ทางอีเมล misbook@live.com

โดยให้แจ้งรายละเอียดกับทางเจ้าหน้าที่ดังนี้ ฉบับนิตยสารที่ต้องการสั่งซื้อ ชื่อธนาคาร วันที่โอน จำ�นวนเงินที่โอน ที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่ง และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ

*สำ�หรับผู้ที่เลือกชำ�ระเงินโดยธน กรุณาส่งธนาณัติมาที่ สำ�นักพิมพ์เอ็มไอเอส

าณัติ

213/3 ซอยพัฒนาการ (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขว 1 งบางโพ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 101 งพาง 20

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝา่ ยสมาชิก โทร. 0-2294-8777 ต่อ 1050 น. 7.0 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.30-1

สั่งซื้อนิตยสาร I Get English ฉบับย้อนหลังรายเล่ม

ฟรี! ค่าจัดส่ง


แตละคอลัมนสามารถอานตอไดใน I Get English เลม

'/=&K -L7-ù I'Ā%7%= 6C9J1ú3%<

สั่งซื้อ/สมัครสมาชิก



'/=&K -L7-ù I'Ā%7%= 6C9J1ú3%<

ไดที่ 0-2294-8777#105 หรือ MISbook@live.com

¬¯ E2=*ìE Ě: 5ì):1: < :ë+:*-8E5=* H$E-ęë

¬¯ E2=*ìE Ě: 5ì):1: < :ë+:*-8E5=* H$E-ęë

How to say…

How to say…

=% & =&I >9 .E÷

I/> 9& é3è!K6

=% & =&I >9 .E÷

I/> 9& é3è!K6

5ę:$ /:ë+AĚ : Tutor '/=&K -L7-ù F-8E Ě: 5ì Page ?I'Ā5M 9%ì7%= 6C9J1ú3%<

5ę:$ /:ë+AĚ : Tutor F-8E Ě: 5ì Page ?5M 9ì

49 9+*ĝ4 8è -@ 4-ĝ( + êă$L *Ě? +@ê*Lă +@ ħ ¶ÁÆ¿ÌÅà £ÌÅÊÇÑÆ $9*"<è ±Ê¿ÌÅ Æ­ ÊÇÁ E-74< è9 è9*

49 9+*ĝ4 8è -@ 4-ĝ( + êă$L *Ě? +@ê*Lă +@ ħ ¶ÁÆ¿ÌÅà £ÌÅÊÇÑÆ $9*"<è ±Ê¿ÌÅ Æ­ ÊÇÁ E-74< è9 è9*

9

786165

279246

} ~ ×

1ú3%<

):1: H$E-ęë

say…

I >9.E÷

ISBN : 978-616-527-924-6

Ô ,@IHCD )@

¡ ë < :ë+:*-8E5=* H$E-ę

9

786165

279246

} ~ ×

º The Voice m Æ £ × 3GD 5NO@HBDM 7 ¡Ô ,@IHCD )@

How to say…

=% & =&I > 9.E÷

I/> 9& é3è!K6

'/=&K -L7-ù I'Ā%7%= 6C9J1ú3%<

5ę:$ /:ë+AĚ : Tutor F-8E Ě: 5ì Page ?5M 9ì

¬¯ E2=*ìE Ě: 5ì):1: < :ë+:*-8E5=* H$E-ęë

49 9+*ĝ4 8è -@ 4-ĝ( + êă$L *Ě? +@ê*Lă +@ ħ ¶ÁÆ¿ÌÅà £ÌÅÊÇÑÆ $9*"<è ±Ê¿ÌÅ Æ­ ÊÇÁ E-74< è9 è9*

ISBN : 978-616-527-924-6

-@ 4-ĝ( 9 786165 279246 êă*L +@ ħ ¶ÁÆ¿ÌÅà £ÌÅÊÇÑÆ } ~ × Å Æ­ ÊÇÁ

m

3è!K6

+AĚ : Tutor ì Page ?5M 9ì

Ô p ¢

m

ISBN : 978-616-527-924-6

m

Ô p ¢

oice º The VHBD m Æ £ × 3GD 5N M 7 O@ ¬¯ E2=*ìE Ě: 5ì):1:

How to say…

Ô p o¢ ice º The VNHBD m Æ £ × 3GD 5 O@M 7 ¡Ô ,@IHCD )@

=% & =&I >9 .E÷

I/> 9& é3è!K6

5ę:$ /:ë+AĚ : Tutor F-8E Ě: 5ì Page ?5M 9ì

49 9+*ĝ4 8è -@ 4-ĝ( + êă$L *Ě? +@ê*Lă +@ ħ ¶ÁÆ¿ÌÅà £ÌÅÊÇÑÆ $9*"<è ±Ê¿ÌÅ Æ­ ÊÇÁ


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.