นิตยสาร I Get English เล่ม 88

Page 1

ISSUE #

เตร�ยมพร อมเข าสู ประชาคมอาเซียน กับ I Get English

88

MP3 เสียงเจ าของภาษา

ว�ธ� ใช

So that

กับ So… (that)

ตะลุยเทศกาล

ช อปหลุดโลก

Black Friday

I think so. ไม ได แปลว า ฉันเห็นด วย! Salmon Mousse

Grammar Fun

ฝ กใช

Past Perfect เร�ยนอังกฤษจากหนัง

Jurassic World

ธันวาคม 2558

เมนูอร อยรับ Party

Many ways to say “เบื่อ” ´ç ¢Å꼄 § à¼Â§‹ àÀ¤ÒÅ Ò É à¡

Â Ô ¾ · ¹ ½

1 5 1 2 0 1

I Get English นิตยสารเพ�อการเริ่มตนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับทุกคน l ปที่ 9 l ฉบับที่ 88 : 1 - 31 ธันวาคม 2558

ใช คก ู บ ั แบบฝ กหัด ฟ ง-อ าน ในเล ม


Editorial Team เจ้าของ : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส บรรณาธิการบริหาร : ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ บรรณาธิการ : ดุจเดือน กลั่นคูวัด ประสานงานกองบรรณาธิการ : ปวีณา ไตรเวทย์ ที่ปรึกษาด้านภาษา : Donald L. Sena | สุธิดา วิมุตติโกศล กองบรรณาธิการ : ดุจดาว บัวทอง | วรวุฒิ ตัถย์วิสุทธิ์

วีริยา แผ่นสุวรรณ | ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล อารดา กันทะหงษ์ | สุกิจ กิตติบุญญานนท์ ยุทธนา อัศวเจษฎากุล | วิกันดา พินทุวชิราภรณ์ รุ่งนภา วชิรเดชวงศ์ อรุณนาวีศิริ | ศรัณย์ กิจศิริไพศาล ธัญชนก หล่อนาค | อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์ ศิลปกรรม : ภรณีย์ สนองผัน | เบญจมาศ จุลวัฒนะ นงนุช เรือนมณี | กฤติญาดา จันทร์วงษ์ พิสูจน์อักษร : บุษกร กู้หลี | วารีรัตน์ แตงภู่ ประไพ ภูงามเชิง | ชนาภัทร พรายมี การตลาด : วราลี สิทธิจินดาวงศ์ ฝ่ายสมาชิก : สุวรรณา จิตจ�ำนงค์ | สุมาลี ตระการจันทร์ ประชาสัมพันธ์ : มยุรี ศรีมังคละ พรีเพรส : เพียงพิศ อิ่นแก้ว | ด�ำรง พูลสวัสดิ์ แยกสี : MIS พิมพ์ที่ : พิมพ์ดี ผู้พิมพ์/ผู้ โฆษณา : เสริม พูนพนิช จัดจ�ำหน่ายโดย : บริษัท เวิลด์ ออฟ ดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด ส�ำนักงานนิตยสาร : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0-2294-8777 (กองบรรณาธิการ) 0-2294-8777 ต่อ 105 (ฝ่ายสมาชิก) โทรสาร : 0-2294-8787 ติดต่อโฆษณา : วราลี สิทธิจินดาวงศ์ โทร. 08-6430-7267

ติดต่อกองบรรณาธิการ : igetenglish@hotmail.com สมัครสมาชิก/สั่งซื้อนิตยสาร/แจ้งปัญหาการจัดส่ง :

misbook@live.com

ช่องทางการรับข่าวสารจาก I Get English 1. www.iGetEnglish.com 2. www.facebook.com/iGetEnglish เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น ท่านสามารถสมัคร/ต่ออายุ สมาชิกและสั่งซื้อนิตยสารผ่านทาง Facebook : I Get English Magazine ได้แล้ววันนี้

Editor’s Talk สวัสดีเพือ่ นๆ ชาว I Get English ทุกคนค่ะ เดือนสุดท้ายของปี 2558 เดินทางมาถึงแล้วในทีส่ ดุ ส�ำหรับในช่วงต้นเดือนที่ยังพอมีเวลาเหลืออีกนิดก็ขอให้ ทุกท่านใช้เวลากับการเรียนและการท�ำงานกันอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะได้พักผ่อนในวันหยุดยาวอย่างสบายใจ ไม่ต้อง กังวลใจกับภาระชิ้นใหญ่ที่รอให้กลับไปสะสางหลังปีใหม่ กันนะคะ เดื อ นธั น วาคมปี นี้ มี ค วามส� ำ คั ญ กั บ พวกเรา ชาว I Get English มากกว่าทุกปีที่ผ่านมาเลยล่ะค่ะ เพราะพวกเรามีเรือ่ งจะประกาศให้ทกุ ท่านได้ทราบถึงการ เปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ที่จะมาเยือนเราอีกครั้ง ตามที่เคยแจ้งให้ทุกท่านทราบถึงความจ�ำเป็น ทางด้านเศรษฐกิจที่ท�ำให้นิตยสารฉบับเล็กๆ ฉบับนี้ต้อง ปรับตัวเพื่อยืนหยัดต่อไปให้ได้ โดยเราได้ปรับลดจ�ำนวน การพิมพ์ลงมา และในวันนี้เราจ�ำเป็นต้องปรับตัวอีกครั้ง เพี่อให้ยืนได้อย่างมั่นคงที่สุด โดยเราจะท�ำการปรับรอบ การวางแผงจาก “ราย 1 เดือน (30 วัน)” เป็น “ราย 2 เดือน (60 วัน)” เริ่มตั้งแต่ฉบับ 88 (เดือนธันวาคม 2558) เป็นต้นไป ส�ำหรับท่านที่เป็นสมาชิกนิตยสารปัจจุบัน ไม่ต้อง กังวลเรือ่ งจ�ำนวนนิตยสารทีท่ า่ นจะได้รบั นะคะ เพราะท่านจะ ยังได้รบั นิตยสารเท่ากับจ�ำนวนทีท่ า่ นสมัครไว้ เช่น ท่านสมัคร สมาชิกราย 1 ปี (12 ฉบับ) ไว้และได้รับนิตยสารไปแล้ว 10 ฉบับ ยังเหลือที่ไม่ได้รับอีก 2 ฉบับ ท่านก็จะได้รับอีก 2 ฉบับเท่ากับทีท่ า่ นสมัครไว้เดิม เพียงแต่รอบการรับนิตยสาร จะเปลี่ยนจาก “ทุก 1 เดือน” กลายเป็น “ทุก 2 เดือน” ตามรอบการวางแผงใหม่ ทัง้ นีท้ างนิตยสารขออภัยในความไม่สะดวกทีเ่ กิดขึน้ และขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่สนับสนุนและติดตามอ่าน I Get English มาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม เราจะยังคงตัง้ ใจ ผลิตผลงานที่มีคุณภาพเพื่อส่งเสริมความรู้ภาษาอังกฤษ ให้แก่สังคมไทยอย่างดีที่สุดต่อไป บรรณาธิการ ตารางการวางแผงใหม่ ( ราย 2 เดือน) ประจ�ำปี 2558 -2559 1 ธันวาคม 2558 1 กุมภาพันธ์ 2559 1 เมษายน 2559 1 มิถุนายน 2559

1 สิงหาคม 2559 1 ตุลาคม 2559 1 ธันวาคม 2559


C

S # T N E T N O ISSUE 88

หมวด

Let’s read & write! สนุกกับการอ่านและเขียน

หมวด

Food forอาหารสมอง Thought

16 A Trip to the World : The World’s Best 43 Moving Movie : Jurassic World จูราสสิค เวิลด์ City Worth Living เมืองน่าอยู่ติดอันดับโลก ตอนที่ 3 56 Sing from Soul : Love Will Set You Free 38 Famous People : Bruno Mars : One of The Kodaline Most Talented Artists of This Generation 65 iDiary : Shop ‘till you drop - ช้อปปิ้งหลุดโลก หมวด

IเตรีGET Tutor ยมสอบ, พัฒนาความรู้พื้นฐาน

หมวด

I จัGET Focus บตาเรื่องเด่น

22 Cooking for Fun : ต้อนรับปาร์ตกี้ บั แซลมอนมูส 7 Always English : So that กับ So... (that) 28 Interview : เผยเคล็ดลับเก่งภาษาของปุ๊กลุก- 10 Easy Grammar : ส่วนประกอบของประโยค ฝนทิพย์ วัชรตระกูล

58 Healthy English : คุมก�ำเนิดก่อนเกิดปัญหา 60 Hello Horo : ดวงประจ�ำเดือนธันวาคม 63 ใบสมัครสมาชิกนิตยสาร หมวด

Shall we talk? เสริมทักษะ ฟัง-พูด 4 American Slang : I think so. ไม่ได้แปลว่า

ฉันเห็นด้วย

ตอนที่ 1

13 P’Nui’s Corner : Learn English from Twitter 25 English Tips : Introducing others การแนะน�ำ ผูอ้ นื่ ให้รจู้ กั กัน

33 ค�ำนี้ท่านได้แต่ ใดมา : G-String

ปุ๊กลุก ฝนทิ พ ย์ วั ช รตระกู ล หน้า 28

36 Speak English with Lulu : ค�ำสับสน 48 ศัพท์ (น่า) สน : Safe 50 ติดปากติดใจ : สารพัดอารมณ์ “เบื่อ” จะบอก

ยังไงดี

54 ฝรัง่ พูดคนไทยงง : hit the bull’s-eye

English Booster

ยังมีเรื่องราวน่าอ่านอีกมากมายใน English Booster

_

ฝึกภาษาแบบเต็มอิม่ กับคอลัมน์ แบบฝึกหัดอ่าน-ฟังภาษาอังกฤษ หน้า 69-96 ดาวน์โหลดเสียงประกอบการอ่านฟรี ได้ที่ www.igetenglish.com

WHAT’S THE BEST WAY TO LEARN A LANGUAGE? หน้า 84

IVE VOICE THE PASS

ECT _ THE PAST PERF หน้า 88


Shall we talk?

American Slang รู้ลึกเรื่องสแลงแบบเป๊ะเวอร์ Adam Bradshaw

ใครๆ ก็รู้จักเขาในชื่อ “อาจารย์อดัม” ชาวต่างชาติผู้พูดภาษาไทยได้เป๊ะเวอร์ พิธีกรรายการสอนภาษาอังกฤษทางทีวีและออนไลน์หลายรายการ และเจ้าของเว็บไซต์ ajarnadam.tv

. o s k n i I th ไม่ได้แปลว่า

4 | I Get English

ฉันเห็นด้วย


I GET Tutor

Always English

อังกฤษวันละนิด แต่ฟิตตลอด

อ. ลูกกอล์ฟ คณาธิป สุนทรรักษ์

ติวเตอร์ภาษาอังกฤษยอดนิยม เจ้าของสถาบัน Angkriz สุด trendy พิธีการรายการภาษาอังกฤษ พี่ลูกกอล์ฟเชื่อว่า คนไทยเก่งภาษาอังกฤษได้ ถ้าตั้งใจและมีทัศนคติที่ดี ติดตามพี่ลูกกอล์ฟได้ที่ IG @loukgolflg

so that หรือ so… (that) สวั ส ดี ค ่ ะ วั น นี้ พี่ มี ค วามรู ้ ที่ ห ลายคนอาจจะยั ง สั บ สนกั น บ่ อ ยๆ นั่ น ก็ คื อ เรื่องของการใช้ so that หรือ so… so …(that) (that) จะใช้อย่างไร มีความหมายเหมือนกันไหม มาติดตามอ่านกันนะคะ

I Get English| 7


I GET Tutor Easy Grammar ไวยากรณ์จ�ำง่าย

โดย กองบรรณาธิการ I Get English

ส่วนประกอบ ของประโยค

ตอนที่ 1

เราได้ทราบไปแล้วว่าทุกประโยคนัน้ จะต้องประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดง นอกจากนี้ เรา ยังสามารถแยกส่วนประกอบตาม “ความส�ำคัญ” ได้เป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ Core part และ Modifier ค่ะ 1. Core part

คือส่วนที่เป็นใจความหลักของประโยค หากขาดหรือหายไปก็จะท�ำให้ความหมายไม่ สมบูรณ์ หรือไม่สามารถสื่อความได้ ส่วนใหญ่แล้ว Core part จะประกอบด้วย ประธาน-กริยา-กรรม ซึ่ง บางครัง้ ก็อาจจะมีสว่ นประกอบมากกว่าหรือน้อยกว่านัน้ ก็ได้ ขึน้ อยูก่ บั ความสมบูรณ์ในการสือ่ สารเป็นหลัก

โครงสร้างของ Core part ในประโยคมักเป็นดังนี้ S

= Subject (ประธาน)

DO

= Direct Object (กรรมตรง)

V

= Verb (กริยา)

C

= Complement (ส่วนเติมเต็ม)

O

= Verb (กริยา)

A

= Adverb (ส่วนขยายกริยา)

IO

10 | I Get English

= Indirect Object (กรรมรอง)


I GET Tutor

P’Nui’s Corner

แนะน�ำเทคนิคการสอบภาษาอังกฤษ ดร. พี่นุ้ย สมิตา หมวดทอง

นักเรียนทุน ก.พ. และทุนรัฐบาลอังกฤษ อ.บ. จุฬาฯ เกียรตินิยมอันดับ 1 (3 ปีครึ่ง) ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนภาษา Nui-English พิธีกรรายการ English Breakfast

Learn English from Twitter

ช่วงนี้พี่นุ้ยใช้เวลาว่างไปกับการเล่นโทรศัพท์มือถือบ่อยค่ะ คิดว่าคงเหมือนกับ หลายๆ คนนั่นแหละ ใครๆ มักบอกว่าการเล่นโทรศัพท์มือถือเป็นเรื่องเสียเวลา แต่ขอบอกว่า ดูดีๆ มีแต่ ได้นะคะ อย่างโปรแกรมและแอพพลิเคชั่นต่างๆ ล้วนมีความรู้มากมาย ใครอยาก เรียนภาษาอังกฤษลองเริ่มต้นจากโปรแกรมที่ตัวเองสนใจดูสิคะ ตอนนี้พี่นุ้ยก�ำลังเล่น twitter อยู่ค่ะ (จริงๆ ก็เล่น facebook กับ instagram ด้วย) มาดูกันดีกว่าว่าเราได้ศัพท์ อะไรจาก Twitter บ้าง Twitter is a rich source of instantly updated information. It's easy to stay updated on an incredibly wide variety of topics.

ทวิตเตอร์เป็นแหล่งรวมข้อมูลทีเ่ ปลีย่ นแปลงให้ทนั สมัยแบบทันทีทนั ใด เป็นเรือ่ งง่ายมากทีจ่ ะเป็น คนทันข่าวสารที่มีหัวข้อมากมายหลากหลายอย่างไม่น่าเชื่อ

I Get English| 13


I GET Focus

Interview

เรื่อง ดุจเดือน กลั่นคูวัด ภาพ กฤติญาดา จันทร์วงษ์

ปุ๊กลุก ฝนทิ พ ย์ วั ช รตระกู ล

28 | I Get English


"เผยเคล็ดลับ เก่งภาษาของ ปุ๊กลุก-ฝนทิพย์ วัชรตระกูล" Interview ฉบับนี้เป็นเรื่อง ราวของสาวสวยคม ปุ๊กลุก-ฝนทิพย์ วั ช รตระกู ล ที่ ก ้ า วจากเวที ก าร ประกวดนางงาม Miss Thailand Universe เข้ามาสู่การเป็นนางเอก มากฝีมือของช่อง 7 นอกจากเธอจะ มาอั พ เดตเรื่ อ งการเรี ย นและการ ท� ำ งานให้ แ ฟนๆ ได้ ห ายคิ ด ถึ ง แล้ ว เธอยั ง จะมาเล่ า ประสบการณ์ ก าร ใช้ ภ าษาอั ง กฤษเมื่ อ ครั้ ง ไปประกวด บนเวที Miss Universe ด้วย ซึ่งครั้งนั้นเธอสามารถคว้ารางวัลมาได้ ถึง 3 ต�ำแหน่ง คือ Miss Photogenic ,

Best National Costume และ Miss People's Choice Award รวมทั้ ง ปุ ๊ ก ลุ ก จะมาเผย

เคล็ดลับการฝึกภาษาอังกฤษในแบบ ของเธอเอง ถ้าพร้อมแล้วเรามาอ่าน เรื่องราวของปุ๊กลุกไปพร้อมๆ กัน

Q อั พ เ ด ต เ รื่ อ ง ก า ร เ รี ย น แ ล ะ การท�ำงานกันหน่อย

{

ตอนนี้เรียนอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์ ทีม่ หาวิทยาลัยรามค�ำแหงค่ะ ส่วนละครตอนนีถ้ า่ ยเรือ่ ง “อตีตา” อยูแ่ ละก�ำลังจะมีละครเรือ่ งใหม่เร็วๆ นีค้ ะ่ }

Q ปุ ๊ ก ลุ ก ไปประกวดเวที Miss

Universe และคว้ารางวัลกลับมา ได้ ถึ ง 3 รางวั ล มี ก ารเตรี ย มตั ว ด้านภาษาอังกฤษอย่างไรบ้าง

{

ตอนนั้นมีการให้คุณครูมาสอนที่บ้าน ฝึกตัว ต่อตัวเลยค่ะ เน้นฝึกสนทนาประจ�ำวัน หนูเชือ่ ว่าจริงๆ แล้ว ภาษาอังกฤษไม่ได้ยากถ้าเรามีเวลาฝึกพูดบ่อยๆ คนไทย เป็นคนทีข่ อี้ าย ไม่คอ่ ยกล้าพูดภาษาอืน่ เพราะกลัวว่าจะ ผิดไวยากรณ์ ตอนนั้นฝึกทุกวัน วันละชั่วโมง เป็นเวลา ประมาณ 1 เดือน }

I Get English| 29


Shall we talk?

Speak English with Lulu ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง

Lulu รุ่งนภา วชิรเดชวงศ์ อรุณนาวีศิริ

ใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศแคนาดาและก�ำลังศึกษาปริญญาโท ปัจจุบันท�ำงานเป็นเลขานุการให้กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังที่เมืองโตรอนโต้ รักและหลงใหลภาษาอังกฤษเป็นชีวิตจิตใจ และอยากให้ผู้อ่านสนุกสนานและได้รับความรู้มากที่สุด

�ค สับสน ำ

?

36 | I Get English


Shall we talk?

ศัพท์ (น่า) สน ศัพท์ 1 ค�ำ เพิ่มคลังภาษา

ดร. วรวุฒิ ตัถย์วิสุทธิ์ (ครูหนุ่ย)

อาจารย์ประจ�ำโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (PhD) จาก Monash University ประเทศออสเตรเลีย ด้านการเรียนรู้ภาษาที่สอง โดยเฉพาะภาษาอังกฤษของคนไทย

SAFE

สวัสดีครับเพื่อนๆ มาพบกันในฉบับสุดท้ายของปีนี้ ช่วงปลายปีหลายๆ คนคงก�ำลังเดินทางไปท่องเที่ยว พักผ่อน หรือกลับไปหาครอบครัว ขออวยพรให้ทุกท่านเดินทางไป และกลับอย่างปลอดภัยนะครับ ส่วนค�ำศัพท์วันนี้ขอเสนอ ค�ำว่า “safe” ค�ำศัพท์ง่ายๆ ที่มีเกร็ดและวิธีใช้ที่น่าสนใจ เช่นเคยครับ ^^

เราทราบกันดีอยู่แล้วว่า “safe” เป็น adj. หมายถึง “ปลอดภัย ไม่เป็นอันตราย” เช่น • I feel safe going out alone at night. ฉันรู้สึกปลอดภัยในการออกไปข้างนอกคนเดียวตอนกลางคืน หรือ • The hostages were safe. Adj. n. ตัวประกันปลอดภัย เมือ่ เอา safe ไปวางหน้าค�ำนาม ก็ให้ความหมายว่า “...ทีป่ ลอดภัย” เช่น “safe sex” ก็หมายถึง การมีเพศสัมพันธ์โดยมีการป้องกันไม่ให้ ติดโรคติดต่อต่างๆ เช่น “You should practice safe sex.” (คุณควร มีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยนะ) ส่วน “safe house” ก็คือ “บ้านหรือ ที่ซ่อนตัวได้อย่างปลอดภัย” หรือ “safe haven” ก็หมายถึง “สถานที่ ที่มีความปลอดภัยมากๆ” 48 | I Get English


Shall we talk? ติดปากติดใจ จดจ�ำไว้พร้อมใช้ได้ทันที

อารดา กันทะหงษ์

เป็นทั้งนักการศึกษา นักภาษาศาสตร์ นักธุรกิจ นักคิด และนักเขียน เรียนและท�ำงานด้านภาษาอังกฤษโดยตรง ทั้งในเมืองไทย ยุโรป และอเมริกา ตั้งใจพาผู้อ่านไปรู้จักวัฒนธรรมและภาษาอังกฤษในมุมต่างๆ ที่บางครั้งอาจคาดไม่ถึง ปัจจุบันเธอยังท�ำงานและใช้ชีวิตอยู่ที่เกาะเล็กๆ ชื่อว่า “Great Britain”

สารพัด

อารมณ์ "เบื่อ"

จะบอกยังไงดี

อารมณ์คนเราเปลี่ยนไปได้ทุกวัน และตลอดทั้งวัน โดย เฉพาะวันที่ ไม่รู้จะท�ำอะไรดี ค�ำว่าอารมณ์เบื่อหรืออารมณ์เซ็ง นี่แหละที่จะโผล่ออกมาเคาะประตูเรียกก่อนใครเพื่อนเลย ศัพท์ สองค�ำส�ำหรับอารมณ์เบื่อๆ เซ็งๆ ที่หลายคนคุ้นกันดี ในภาษา อังกฤษคือ “bored” กับ “boring” ซึ่งจะว่าไปหลายคนก็ยัง สับสนเรื่องการใช้อยู่ไม่น้อยด้วย ยิ่งถ้าต้องจับมาสร้างประโยค เป็นภาษาอังกฤษอีก บางคนจะไม่แค่รู้สึก “เซ็ง” เท่านั้นสิคะ อาจ จะพาลรู้สึก “เครียด” ไปด้วยเลย ติดปากติดใจฉบับนี้ก็เลยจะมาชวนคุยเรื่องความเบื่อ พร้อม ประโยคใหม่ๆ จ�ำง่ายใช้ง่าย รับรองว่าต่อไปนี้อารมณ์เบื่อจะไม่ ใช่ ประโยคที่น่าเบื่ออีก มาดูกันค่ะ

50 | I Get English


ค�ำศัพท์ที่น่าสนใจ

Boredom (n.) Fuss (n.) Tedious (adj.) Motivate (v.) Interesting (adj.)

ความเบื่อ ความยุ่งยาก น่าเบื่อ กระตุ้นให้สนใจ น่าสนใจ

ก่อนอืน่ เรามาท�ำความรูจ้ กั ค�ำว่า “เบือ่ ” ให้ดยี งิ่ ขึน้ อีกนิดก่อนดีกว่า ค�ำนีม้ าจากค�ำกริยาภาษาอังกฤษว่า “bore” ที่แปลว่า “ท�ำให้เบื่อ” และบางครั้งก็สามารถ เป็นค�ำนามทีแ่ ปลว่า “คน/สิง่ ทีน่ า่ เบือ่ ” ก็ได้ แต่คำ� นาม ที่เราจะพบเจอได้บ่อยกว่าคือ “boredom” ที่แปลว่า “ความเบื่อหน่าย” พอเติม “-ed” หรือ “-ing” เข้าไปด้านหลังก็ กลายเป็นค�ำคุณศัพท์ได้ มักจะใช้คู่กับ “verb to be” ด้วย อย่างค�ำว่า “be boring” หมายถึง “มีลักษณะ น่าเบื่อ” แต่ถ้าเป็น “be bored” หมายถึง “รู้สึกเบื่อ” เพราะฉะนัน้ ถ้าวันไหนตืน่ ขึน้ มาแล้วรูส้ กึ ว่าวันนี้ ว้าง...ว่างจัด จนไม่รู้จะหากิจกรรมอะไรมาเติมในช่อง ดี ก็ห้ามบอกใครๆ ว่า “I’m boring.” เด็ดขาดนะคะ (ส่วนฉันจะน่าเบื่อจริงหรือเปล่าก็อีกเรื่องนึง อิๆๆ) แต่ เราควรใช้ตวั อย่างประโยคแบบด้านล่างนีด้ กี ว่าค่ะ เริม่ จากการใช้ “bored” ที่อยู่ในรูปค�ำคุณศัพท์แบบ past participle adjective กันก่อน

• I’m bored with this speech. ฉันรู้สึกเบื่อกับสุนทรพจน์นี่จัง • I’m bored to death. ฉันรู้สึกเบื่อจะตายอยู่แล้ว • I’m bored to tears. ฉันรู้สึกเบื่อจะตายอยู่แล้ว • I’m dying from boredom. ฉันรู้สึกเบื่อจะตายอยู่แล้ว จากตัวอย่างประโยคด้านบนมีค�ำว่า “tears น�้ำตา” โผล่มาด้วย ไม่ได้เบื่อจนเครียดน�้ำหูน�้ำตาไหล นะคะ (แต่ถา้ ใครมีอาการแบบนัน้ กรุณาพบแพทย์ดว่ น) แต่หมายถึงอาการเบื่อจนต้องหาวหวอดๆ คอยปาด น�้ำตากันแบบนอนสต็อปต่างหาก แต่ถ้าเป็นความรู้สึกเบื่อกับสิ่งที่ต้องท�ำซ�้ำๆ หรือเจอบ่อยๆ ต้องการบอกว่าถ้าเจอแบบนี้ทีไร จะรู้สึกเบื่อทุกที หนึ่งในวิธีง่ายๆ ที่ท�ำได้ทันทีคือใช้ ค�ำว่า “get” เข้ามาช่วยแทน “verb to be” ค่ะ ตัวอย่างเช่น • I get bored going to the fitness centre every day. ฉันรู้สึกเบื่อที่ต้องไปฟิตเนสทุกวัน • I get bored with the same lunch from the canteen. ฉันรู้สึกเบื่อกับอาหารกลางวันแบบเดิมๆ จาก โรงอาหาร

Language Tip เวลาออกเสียงค�ำว่า “bored” แบบ อเมริกนั อิงลิชจะออกเสียงกึง่ ๆ ระหว่าง “บอร์ด” กับ “โบร์ด” นะคะ และออกเสียงตัว “r - ร” ค่อนข้างชัด แต่แบบบริติชอิงลิชจะออกเสียง กึง่ ๆ ระหว่าง “บอด” กับ “โบด” และไม่ออกเสียง ตัว “r - ร” ค่ะ I Get English| 51


Food for Thought

Sing from Soul เก่งอังกฤษจากเพลง

หากเพื่อนๆ อยากให้ I Get English น�ำเพลงใด มาแปลลงใน Sing from Soul สามารถ reques เพลงได้ที่ www.facebook.com/igetenglish t

joyfrommars

นักแปลผู้หลงใหลในเสียงเพลง เชื่อว่าดนตรีคือการผสมผสานความรู้สึกและจิตวิญญาณ เข้าด้วยกัน แล้วเขย่าออกมาเป็นความสวยงามที่มากกว่าท่วงท�ำนองหรือภาษาใดภาษาหนึ่ง

Love Will Set You Free คอเพลงโมเดิรน์ ร็อค/บริทพ็อพได้ชนื่ หัวใจกันอีกครัง้ เมือ่ Kodaline ถือก�ำเนิดขึน้ ในช่วงเวลาทีไ่ ม่ใช่ ยุครุง่ เรืองของมันเฉกเช่นในยุค 90’s อีกแล้ว เพราะไม่วา่ เมือ่ ไหร่ทบี่ ทเพลงสวยเศร้าเหงาซึง้ หรือเต็มตืน้ ไปด้วย ความหวังแบบชาวร็อคเช่นนี้แว่วมา ก็ชวนให้เราอยากออกไปค้นหาโลกภายนอกแบบไม่แคร์กฎเกณฑ์อันใด ทุกทีไป นอกจาก All I Want เพลงประกอบ The Fault in Our Stars ภาพยนตร์สุดซึ้งเรื่องนั้นที่ติดตรึงอยู่ในใจ ใครหลายคนไปแล้ว Kodaline ยังฝากมุมมองในอีกหลายเรือ่ งราวทีม่ ตี อ่ โลกใบนีไ้ ว้ได้อย่างน่าสนใจสมชือ่ อัลบัม้ In A Perfect World (2013) สตูดโิ ออัลบัม้ แรกทีไ่ ม่เคยท�ำให้เราหยุดปลาบปลืม้ กับดนตรีจากฝัง่ ไอร์แลนด์ ได้เลยสักที และใน Coming Up for Air (2015) อัลบั้มที่สองนี้ พวกเขาก็ยังคงความงดงามในทุกอารมณ์ที่ เราทุกคนล้วนได้พบเจอเมือ่ เติบโตขึน้ พวกเขาเชือ่ ว่าความผิดพลาด ความไม่สมบูรณ์แบบ หรือการเริม่ ต้นใหม่ ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลย หากเราเชื่อมั่นในความรักที่มี รักนั้นก็จะคอยน�ำทางเราให้หลุดพ้นจากความมืดมน ได้ในที่สุด ดังนั้น มาเริ่มต้นด้วยการดูแลความรักของเราให้ดีกันเถอะนะ 56 | I Get English


งเป็นราย 60 วัน นิตยสารจะปรับการวางแผ เป็นต้นไป 58 25 ธ.ค 1 ตั้งแต่วันที่

บทุกคน

ัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำ�หรั

นิตยสารเพื่อการเริ่มต้นและพ

วางแผงทุก 60 วัน

… แบบฟอร์ม …

การสมัครสมาชิกและต่ออายุสมาชิก สมัครสมาชิกแบบ 12 ฉบับ ราคา 599 บาท สิทธิพิเศษที่สมาชิกจะได้รับ • พิเศษ จัดส่งฟรีทุกฉบับ • รับหนังสือสมนาคุณได้จ�ำนวน 2 เล่ม

(จัดส่งพร้อมกับนิตยสารที่สมาชิกเริ่มรับเป็นเล่มแรก)

ของสมนาคุณที่ท่านจะได้รับ

+ • Dictionary English-Thai 1 เล่ม พร้อม CD พจนานุกรรม สอ เสถบุตร 1 แผ่น ราคา 140 บาท • ฝึกอ่านภาษาอังกฤษจากข่าวรอบโลก 1 เล่ม ราคา 120 บาท สมัครสมาชิก เริ่มตั้งแต่ฉบับที่ ต่ออายุสมาชิก หมายเลขสมาชิก เริ่มตั้งแต่ฉบับที่ ถึงฉบับที่

ชื่อ-สกุลผู้สมัคร (ภาษาไทย) ______________________________________ ชื่อและที่อยู่ส�ำหรับการจัดส่งนิตยสารและของ สมนาคุณ _____________________________ ______________________________________ ______________________________________ โทรศัพท์ _______________________________ อีเมล ________________________________ อาชีพ ________________________________ หากต้องการให้ออกใบเสร็จในนามของหน่วยงาน กรุณาระบุชื่อผู้รับใบเสร็จรับเงินด้วย (หากไม่ ต้องการโปรดละข้อนี้ไว้) __________________ ______________________________________ ______________________________________ รายการส่งเสริมการขายนีเ้ ริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1- 31 ธ.ค. 2558

ขั้นตอน การสมัคร

ฟรี! ค่าจัดส่ง

สมาชิก

1. กรอกใบสมัครด้านบนให้ครบถ้วน 2. ชำ�ระเงิน (เลือกช่องทางการชำ�ระเงินวิธีใด ยสาร วิธีหนึ่ง) กรณีที่สมาชิกไม่ได้รับนิต 3. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการชำ�ระเงินมา กรุณาติดต่อที่ 5 10 อ ่ ต 77 87 ทางแฟกซ์หรือทางอีเมล (เลือกวิธใี ดวิธหี นึง่ ) 0-2294โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (โปรดแฟกซ์ใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่ 0-2294-8787 หรือส่งอีเมลมาที่ MISbook@live.com)

ช�ำระเงินโดย เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง

ชื่อบัญชี “บจก. ส�ำนักพิมพ์ เอ็มไอเอส” ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย

สาขาเซ็นทรัล พระราม 3 สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาเซ็นทรัล พระราม 3 สาขาสาธุประดิษฐ์

เลขที่ 748-2-78312-5 เลขที่ 068-2-88783-6 เลขที่ 086-7-09599-4 เลขที่ 083-0-29793-6

ธนาณัติสั่งจ่าย “บจก. ส�ำนักพิมพ์ เอ็มไอเอส” ปณ. บางโพงพาง 10125

ผู้ที่เลือกช�ำระโดยธนาณัติ กรุณาส่งธนาณัติพร้อมใบสมัครมาที่ ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

I Get English| 63


HOT! PROMOTION

นิตยสารราคาพเิ ศษ

ฉบับย้อIsนsหuลesัง Back

ฉบับที่ ฉบับที่ ฉบับที่ ฉบับที่ ฉบับที่ ฉบับที่ ฉบับที่ ฉบับที่

1-6 7-12 13-18 19-24 25-30 31-36 37-42 43-48

ฉบับที่

ราคาชุดละ ราคาชุดละ ราคาชุดละ ราคาชุดละ ราคาชุดละ ราคาชุดละ ราคาชุดละ ราคาชุดละ

199.199.245.245.245.245.245.245.-

49- 87 ราคาตามปก

เลม่ ลา่ สดุ

ขัน้ ตอนสัง่ ซือ้ นิตยสารฉบับย้อนหลัง (ไม่คดิ ค่าจัดส่ง) 1. โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี บจก. สำ�นักพิมพ์ เอ็มไอเอส

ธนาคาร

สาขา

ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี

กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ กรุงเทพ กรุงไทย

เซ็นทรัล พระราม 3 สาธุประดิษฐ์ เซ็นทรัล พระราม 3 สาธุประดิษฐ์

ออมทรัพย์ ออมทรัพย์ ออมทรัพย์ ออมทรัพย์

748-2-78312-5 068-2-88783-6 086-7-09599-4 083-0-29793-6

หรือธนาณัติสั่งจ่าย บจก. สำ�นักพิมพ์ เอ็มไอเอส ปณ. บางโพงพาง 10125*

2. ติดต่อแจ้งรายละเอียดการสั่งซื้อมายังฝ่ายสมาชิก ผ่านช่องทางใดก็ ได้ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ - ทางโทรสารหมายเลข 0-2294-8787 - ทางอีเมล misbook@live.com

โดยให้แจ้งรายละเอียดกับทางเจ้าหน้าที่ดังนี้ ฉบับนิตยสารที่ต้องการสั่งซื้อ ชื่อธนาคาร วันที่โอน จำ�นวนเงินที่โอน ที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่ง และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ

*สำ�หรับผู้ที่เลือกชำ�ระเงินโดยธ กรุณาส่งธนาณัติมาที่ สำ�นักพิมพ์เอ็มไอเอส

นาณัติ

213/3 ซอยพัฒนาการ (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แข 1 วงบางโ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10 พงพาง 120

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายสมาชิก โทร. 0-2294-8777 ต่อ 1050 น. 7.0 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.30-1

สั่งซื้อนิตยสาร I Get English ฉบับย้อนหลังรายเล่ม

ฟรี! ค่าจัดส่ง


English Booster

English Booster จะชว ยใหค ณ ุ ไดอ า นภาษาองักฤษอยา งจใุจ! และพิเศษกว าใคร ดว ย MP3 เสียงเจ าของภาษา

สำหรับฟ งประกอบการอ าน

ดาวน โหลดไฟล เสียงฟร�ได ที่ www.igetenglish.com วิธีการดาวนโหลดไฟลเสียง

ฟรี!

หากมีสัญลักษณ น ี สังเกตสัญลักษณ ปรากฏอยต ูรงหวัคอลมันใ ด แสดงวา คอลมัน นั้นสามารถฟงัเสยีงประกอบได

เข าไปที่เว็บไซต www.igetenglish.com เพื อ ทำการดาวนโ หลดไฟลเ สยีง โดยทำตามคำแนะนำ ในการดาวนโ หลดในเวบ็ไซต นำไฟล เสียงมาเป ดกับเคร�่องเล นที่รองรับไฟล MP3 โดยเลือกเล นไฟล ทม่ี หี มายเลข Track ตรง กับ Track ที่ระบุอยู ในคอลัมน นั้นๆ เชน หมายถึง คอลัมน นี้สามารถฟ งเสียงประกอบได จากไฟล เสียง MP3 หมายเลข 5706 57 = I Get English ฉบับที่ 57 06 = Track ที่ 6

คอลัมน์ English Booster

ที่คุณรอคอยกลับมาแล้ว อย่าลืมไป ดาวน์โหลดไฟล์เสียงสำ�หรับฟังประกอบ ได้ฟรี! ที่ www.igetenglish.com


ดาวน์โหลด MP3 ได้ที่ www.igetenglish.com

TRACK 8807

GROUP TALK

Think about it!

What are your top tips for learning a language? What helped you learn English? How and why did it help you? How many languages can you speak? How did you learn them? Which one was the easiest or hardest to learn? Why?

เคล็ดลับในการเรียนรูภ้ าษาของคุณคืออะไร สิง่ ทีช่ ว่ ยให้คณุ เรียนรูภ้ าษาอังกฤษคืออะไร มันท�ำได้อย่างไรและเพราะอะไร คุณพูดได้กภี่ าษา คุณเรียนรูภ้ าษาเหล่านัน้ ได้อย่างไร ภาษาใดง่ายที่สุดหรือยากที่สุด เพราะอะไร

เม้าท์กับเพื่อนชิลๆ เป็นภาษาอังกฤษ

WHAT’S THE BEST WAY TO LEARN A LANGUAGE?

Answers on page 96

วิธีที่ดีที่สุดในการเรียนรู้ภาษาคืออะไร

Can you speak English?

Qué?

Wie bitte?

Quoi?

Che cosa?

1. Listening I โปรดอย่าอ่าน สคริปต์บทสนทนา จนกว่าคุณจะท�ำ แบบฝึกหัดเสร็จ

What advice would you give to someone who wanted to learn a language? Make notes. Then, listen once to compare your ideas. Were any of the things you thought of mentioned? คุณจะให้คำ� แนะน�ำอะไรบ้างแก่ผทู้ ตี่ อ้ งการเรียนรูภ้ าษา จดบันทึกไว้ จากนั้นให้ฟังบทสนทนา 1 ครั้งเพื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่คุณคิดไว้ มีค�ำแนะน�ำใดบ้างตรงกับสิ่งที่คุณคิด

2. Listening II Listen again. Then, answer the questions. ฟังบทสนทนาอีกครั้ง จากนั้นให้ตอบค�ำถามต่อไปนี้

1. Where have they all studied before? 2. What did the man want to improve when he was abroad? 3. Why, according to one of the women, is it great to spend time in the country? 4. What do they say about learning language at school? 5. According to the man, what can give you a different perspective on things? 84

เคล็ดลับในการฟัง สิ่งที่ต้องระลึกไว้เสมอเวลาฟังบทสนทนาคือ แม้ว่าเรา จะฟังไม่เข้าใจครบทุกค�ำ แต่สิ่งที่ส�ำคัญคือ เราต้องจับใจ ความส�ำคัญ (key word) ซึ่งอยู่ในบทสนทนา เช่น ค�ำนาม ค�ำกริยา ค�ำคุณศัพท์ให้ได้ จากนั้นลองใช้สัญชาตญาณเดา ดูว่าค�ำที่ขาดหายไปเพราะฟังไม่ออกนั้นคืออะไร ลองนึกดู ว่าถ้าเป็นการพูดด้วยภาษาไทย เราจะเติมค�ำว่าอะไรลงไป การที่เรารู้บริบทและหัวข้อของบทสนทนาจะช่วยให้เราเติม บทสนทนาได้ง่ายยิ่งขึ้น


TRACK 8809

GRAMMAR FUN ไวยากรณ์แสนสนุก

ดาวน์โหลด MP3 ได้ที่ www.igetenglish.com

THE PASSIVE VOICE

_

THE PAST PERFECT _ In this month’s grammar fun section we’ll be looking at the passive voice with the past perfect tense.

The Past Perfect_ (Active Voice)

รูปแบบของ Past Perfect คือ had + Past Participle (v.3) เรามักใช้ Past Perfect เมื่อกล่าวถึง เหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ที่สิ้นสุดลงแล้วในอดีต โดย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดลงก่อน จะใช้ Past Perfect และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดลงทีหลังจะ ใช้ Past Simple เช่น

a) When we arrived at the cinema, the film had already started. ตอนที่เรามาถึงโรงภาพยนตร์ หนังก็เริ่มฉายแล้ว

The film had already started. All the sandwiches had been made by luchtime.

b) She had finished the work before I got to the office. เธอท�ำงานเสร็จก่อนที่ผมไปถึงออฟฟิศ 88


ŕš ŕ¸•Â‹฼ะคอ฼ูลนÂ?สาลารถอ‹านต‹อŕš„ŕ¸”ÂŒ ŕšƒŕ¸™ นิตยสาร I Get English ŕš€฼‹ล

ISSUE #

D +Ĩ*èê+Äš4èD Äš92@Ä™ &+7 9 è49D <*$ 8% I Get English

88

Ž‘ D2<*ÊD Ě9 4Ê)919

สูŕšˆŕ¸‡ŕ¸‹มŕš‰อ/สลูครสลาชิŕ¸

3è$Ê L ø

So that

=& So‌ (that)

Ăş9'71D K1

Black ŕš„ŕ¸”ďœ‹ŕ¸—฾ŕšˆ Friday

I think so. M-áM øJ'13á> =%I7P% ø3.ˆ Salmon Mousse I-%E9/á9./=& ¡ĂˆĂ™Ă›Ă

)ð L ø

Past Perfect ISSUE # 88

I/Ăą.%9= 05 > 7%=

Jurassic World Ž‘ D2<*ÊD Ě9 4Ê)919

§Â–É §ÂœÂł à ŸÂ§â€š † Ă ÂĄ ÀÒÉÒ¢Ă?§

Ă” ¤ q ½š¡ž

0-2294-8777#111 ญรมอ MISbook@live.com 3è$Ê L ø

So that

=& So‌ (that)

It

Salmo

I-%

ÂŽĂ™ĂˆĂ”Ă”ĂˆĂ™ ­ĂœĂ•

)ð L ø

Past Perfect I/Ăą.%9= 05 > 7%=

D +Ĩ*èê+Äš4èD Äš92@Ä™ &+7 9 è49D <*$ 8% I Get English

§Â–É §ÂœÂł à ŸÂ§â€š † Ă ÂĄ ÀÒÉÒ¢Ă?§

Jurassic World !<1D.I#4 >1

Ăş9'71D K1

$=%3> - 2558

3è$Ê L ø

So that

=& So‌ (that)

Ă” ¤ ½š¡ž

Black Friday

I think so.

M-áM øJ'13á> =%I7P% ø3.ˆ ISSUE #

D +Ĩ*èê+Äš4èD Äš92@Ä™ &+7 9 è49D <*$ 8% I Get English

Ăş9'71D K1

ÂŽĂ™ĂˆĂ”Ă”ĂˆĂ™ ­ĂœĂ•

)ð L ø

Past Perfect

Black Friday

I think so. M-áM øJ'13á> =%I7P% ø3.ˆ

I/Ăą.%9= 05 > 7%= Jurassic World Salmon Mousse I-%E9/á9./=& ¡ĂˆĂ™Ă›Ă

ect $=%3> - 2558

Many ways to say I&CQ9

88

Ž‘ D2<*ÊD Ě9 4Ê)919

Salmon Mousse L Ä? ÄŽE & = J&&)ć 7= +Ä“ ‘9ÄŽ>% G$D-Ä™è

I-%E9/á9./=& ¡ĂˆĂ™Ă›Ă

3è$Ê L ø

So that

=& So‌ (that) Many

ways

to say I&CQ9

–É §ÂœÂł à ŸÂ§â€š ÂÀ†Ò§ Ă ÂĄ ÉÒ¢Ă?§ ÂŽĂ™ĂˆĂ”Ă”ĂˆĂ™ ­ĂœĂ•

q Ă” Past¤Perfect ½š¡ž )Ă° L ø

1 5 1 2 0 1

!<1D.I#4 >1

B F

M-áM øJ'

I Get English ‚Â?~Â‹Â“Â›ÂŒÂĽÂ‡ĂąÂ–jÂ›ÂŒÂĽÂŒÂ?­ÂŠ~ԂŒŽ™‡š{‚›€šj’™‰›’›–špjÂ?Â’Â“ÂœÂ”ÂŒÂšÂƒÂ€ÂĄjm‚ K „Ë€ž­ K rƒšƒ€ž­  ÂšÂ‚Â?›mŠ

I Get English ‚Â?~Â‹Â“Â›ÂŒÂĽÂ‡ĂąÂ–jÂ›ÂŒÂĽÂŒÂ?­ÂŠ~ԂŒŽ™‡š{‚›€šj’™‰›’›–špjÂ?Â’Â“ÂœÂ”ÂŒÂšÂƒÂ€ÂĄjm‚ K „Ë€ž­ K rƒšƒ€ž­  ÂšÂ‚Â?›mŠ

$=%3> - 2558

L Ä? ÄŽE & = J&&)ć 7= +Ä“ ‘9ÄŽ>% G$D-Ä™è

Many ways to say I&CQ9

L Ä? ÄŽE & = J&&)ć 7= +Ä“ ‘9ÄŽ>% G$D-Ä™è

1 5 1 2 0 1

ÂŽĂ™ĂˆĂ”Ă”ĂˆĂ™ ­ĂœĂ•

88

Ž‘ D2<*ÊD Ě9 4Ê)919

!<1D.I#4 >1

I Get English ‚Â?~Â‹Â“Â›ÂŒÂĽÂ‡ĂąÂ–jÂ›ÂŒÂĽÂŒÂ?­ÂŠ~ԂŒŽ™‡š{‚›€šj’™‰›’›–špjÂ?Â’Â“ÂœÂ”ÂŒÂšÂƒÂ€ÂĄjm‚ K „Ë€ž­ K rƒšƒ€ž­  ÂšÂ‚Â?›mŠ

L Ä? ÄŽE & = J&&)ć 7= +Ä“ ‘9ÄŽ>% G$D-Ä™è



ISSUE #


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.