นิตยสาร I Get English เล่ม 87

Page 1

ISSUE #

เตร�ยมพร อมเข าสู ประชาคมอาเซียน กับ I Get English

87

ใช คก ู บ ั แบบฝ กหัด ฟ ง-อ าน ในเล ม

เช็ก ด วน

สูง

คุณเป นคนหล าัว หร�อเป

Row กับ Bow ศัพท งา ยๆ ทีค่ ณ ุ อาจ

ออกเสียงผิด

Audrey Hepburn

นักแสดงหญิงระดับตำนาน ของ Hollywood

The sooner, the better.

Grammar Fun Present Perfect Tense

ไขโครงสร างขั้นกว า ทำไมวางซ อนกัน

แบบ Passive Voice

ภาวะซ�มเศร า ภัยร าย

ที่ ไม ควรมองข าม

เคล็ดลษับา เก งภา ของ

พฤศจ�กายน 2558

äÁ¤ -¾ÔÃѪµ ฝ กพูดตาม กล าถาม กล าผิด

1 5 1 1 0 1

I Get English นิตยสารเพ�อการเริ่มตนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับทุกคน l ปที่ 9 l ฉบับที่ 87 : 1 - 30 พฤศจิกายน 2558

Are you a snob?

MP3 เสียงเจ าของภาษา


Editorial Team เจ้าของ : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส บรรณาธิการบริหาร : ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ บรรณาธิการ : ดุจเดือน กลั่นคูวัด ประสานงานกองบรรณาธิการ : ปวีณา ไตรเวทย์ ที่ปรึกษาด้านภาษา : Donald L. Sena | สุธิดา วิมุตติโกศล กองบรรณาธิการ : ดุจดาว บัวทอง | วรวุฒิ ตัถย์วิสุทธิ์

วีริยา แผ่นสุวรรณ | ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล อารดา กันทะหงษ์ | สุกิจ กิตติบุญญานนท์ ยุทธนา อัศวเจษฎากุล | วิกันดา พินทุวชิราภรณ์ รุ่งนภา วชิรเดชวงศ์ อรุณนาวีศิริ | ศรัณย์ กิจศิริไพศาล ธัญชนก หล่อนาค | อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์ ศิลปกรรม : ภรณีย์ สนองผัน | เบญจมาศ จุลวัฒนะ นงนุช เรือนมณี | กฤติญาดา จันทร์วงษ์ พิสูจน์อักษร : บุษกร กู้หลี | วารีรัตน์ แตงภู่ ประไพ ภูงามเชิง | ชนาภัทร พรายมี การตลาด : วราลี สิทธิจินดาวงศ์ ฝ่ายสมาชิก : สุวรรณา จิตจ�ำนงค์ | สุมาลี ตระการจันทร์ ประชาสัมพันธ์ : มยุรี ศรีมังคละ พรีเพรส : เพียงพิศ อิ่นแก้ว | ด�ำรง พูลสวัสดิ์ แยกสี : MIS พิมพ์ที่ : พิมพ์ดี ผู้พิมพ์/ผู้ โฆษณา : เสริม พูนพนิช จัดจ�ำหน่ายโดย : บริษัท เวิลด์ ออฟ ดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด ส�ำนักงานนิตยสาร : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0-2294-8777 (กองบรรณาธิการ) 0-2294-8777 ต่อ 105 (ฝ่ายสมาชิก) โทรสาร : 0-2294-8787 ติดต่อโฆษณา : วราลี สิทธิจินดาวงศ์ โทร. 08-6430-7267

ติดต่อกองบรรณาธิการ : igetenglish@hotmail.com สมัครสมาชิก/สั่งซื้อนิตยสาร/แจ้งปัญหาการจัดส่ง :

misbook@live.com

ช่องทางการรับข่าวสารจาก I Get English 1. www.iGetEnglish.com 2. www.facebook.com/iGetEnglish

Editor’s Talk สวัสดีคนรักภาษาอังกฤษทุกๆ คนค่ะ ตอนนี้เราเดินทางกันมาถึงเดือนพฤศจิกายนแล้ว อีกเพียงไม่นาน เราก็จะได้เฉลิมฉลองปีใหม่กันอีกครั้ง แต่ก่อนที่จะถึงเทศกาลแห่งความสุขและวันหยุดยาว หลายๆ คนคงต้องพยายามท�ำตามเป้าหมายชีวติ ทีไ่ ด้วางไว้ ตัง้ แต่ตน้ ปีให้สำ� เร็จ พวกเราทีมงาน I Get English ก็ขอเป็น ก�ำลังใจให้ทุกคนด้วยนะคะ ตามที่ได้แจ้งกันไปในฉบับที่แล้วว่า เพื่อปรับตัวให้ เข้ากับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั I Get English จ�ำเป็นต้อง ลดจ�ำนวนการพิมพ์ลง ตอนนี้เพื่อนๆ อาจจะพบเราตาม ร้านหนังสือต่างๆ ได้น้อยลง ดังนั้น เราจึงขอเชิญชวนให้ สมัครสมาชิกนิตยสารกันไว้นะคะ เราจัดส่งฟรีให้ถึงบ้าน จะได้อ่านกันอย่างต่อเนื่อง ไม่ขาดตอนสักเดือนค่ะ โดยในเดือนนีเ้ รามีโปรโมชันสมัคร/ต่ออายุสมาชิกใหม่ จากเดิม สมาชิก 599 บาท ได้รบั นิตยสาร 12 เล่ม + จัดส่ง ฟรี + Dictionary English-Thai พร้อม CD พจนานุกรม (ราคา 140 บาท) + หนังสือฝึกอ่านภาษาอังกฤษจาก ข่าวรอบโลก (ราคา 120 บาท) แต่เท่านี้ก็ยังไม่พอค่ะ เดือนนี้เราจัดให้พิเศษกว่านั้นอีก เพราะจะแถมหนังสือ Short Note Grammar เตรียมพร้อมก่อนสอบ (ราคา 120 บาท) ไปด้วยอีก 1 เล่ม โปรโมชันนี้จ�ำกัดระยะเวลา เพียง 30 วันเท่านั้น คือตั้งแต่ 1- 30 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งหนังสือ Short Note Grammar เล่มนี้เป็นหนังสือ ติดอันดับขายดี อ่านสนุก เข้าใจง่ายๆ มาก การันตีเลยว่าดีจริง งานนี้ไม่ขาย แต่แถมให้ไปเลย ไม่อยากให้พลาดกันค่ะ ปกและบทสัมภาษณ์ฉบับนี้เป็นเรื่องราวของหนุ่ม ไมค์-พิรัชต์ นิธิไพศาลกุล นักร้อง-นักแสดงชาวไทยที่ เรียกได้วา่ โกอินเตอร์ไปเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว นอกจากผลงาน ในไทยทั้งเพลงและละครจะโกยความนิยมจากแฟนคลับ หลายๆ ประเทศ ตอนนีเ้ ขาก็ยงั มีผลงานภาพยนตร์ทสี่ ร้าง โดยประเทศจีนอีกด้วย แน่นอนว่าภาษาก็เป็นหนึง่ ในปัจจัย ส�ำคัญในการท�ำงานของเขา โดยหนุ่มไมค์ได้แชร์เคล็ดลับ เก่งภาษาไว้ในคอลัมน์ Interview สามารถติดตามอ่านได้ที่ หน้า 28 ค่ะ ยังมีความสนุกและความรูภ้ าษาอังกฤษอีกมากมาย รอคุณอยูใ่ นเล่ม แล้วอย่าลืมว่าเพือ่ นๆ สามารถดาวน์โหลด ไฟล์เสียงภาษาอังกฤษที่ www.igetenglish.com ได้ด้วย เพื่อน�ำไปพัฒนาภาษาอังกฤษให้เก่งขึ้นอีกขั้น แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า ในเดือนธันวาคมค่ะ บรรณาธิการ

เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น ท่านสามารถสมัคร/ต่ออายุสมาชิกและสั่งซื้อนิตยสารผ่านทาง Facebook : I Get English Magazine ได้แล้ววันนี้


C

S # T N E T N O ISSUE 87

หมวด

Let’s read & write! สนุกกับการอ่านและเขียน

หมวด

Food forอาหารสมอง Thought

16 A Trip to the World : The World’s Best 43 Moving Movie : Insurgent คนกบฏโลก City Worth Living เมืองน่าอยู่ติดอันดับโลก ตอนที่ 2 56 Sing from Soul : Like I’m gonna lose you 38 Famous People : Audrey Hepburn : A Meghan Trainor ft. John Legend Hollywood’s Legendary Actress 65 iDiary : Shop around the clock ช้อปได้ทั้งปี ที่อังกฤษ

หมวด

I จัGET Focus บตาเรื่องเด่น

หมวด

22 Cooking for Fun : Cajun Rice & Turkey

Burrito

28 Interview

: เคล็ดลับเก่งภาษาของไมค์-พิรัชต์

นิธิไพศาลกุล ฝึกพูดตาม กล้าถาม กล้าผิด 58 Healthy English : ภาวะซึมเศร้า ความเจ็บป่วย ทีไ่ ม่ควรมองข้าม 60 Hello Horo : ดวงประจ�ำเดือนพฤศจิกายน

63 ใบสมัครสมาชิกนิตยสาร หมวด

Shall we talk? เสริมทักษะ ฟัง-พูด 4 American Slang : ขีฟ้ อ้ ง 36 Speak English with Lulu : ค�ำศัพท์สับสน 48 ศัพท์ (น่า) สน : Serious 50 ติดปากติดใจ : ประโยคต้องรู้ ของถูก-ของแพง 54 ฝรัง่ พูดคนไทยงง : beat around the bush

English Booster

ฝึกภาษาแบบเต็มอิม่ กับคอลัมน์ แบบฝึกหัดอ่าน-ฟังภาษาอังกฤษ หน้า 69-96 ดาวน์โหลดเสียงประกอบการอ่านฟรี ได้ที่ www.igetenglish.com

ยังมีเรื่องราวน่าอ่านอีกมากมายใน English Booster

IเตรีGET Tutor ยมสอบ, พัฒนาความรู้พื้นฐาน 7 Always English : Row และ Bow

อ่านว่าอย่างไรกันแน่

10 XChange English : ตะลุยโจทย์ TOEIC ตอน Reading comprehension

13 P’Nui’s Corner : แกรมมาร์ (ไม่) พืน้ ฐานการ

เปรียบเทียบ

25 English Tips : โครงสร้างประโยค 33 ค�ำนี้ท่านได้แต่ ใดมา : Turkey

ไมคิร์ ัชต์ พ

หน้า 28

QUIZ :

Are you

a snob? หน้า 74

STRANGE

THINGS ABOUT

THE BRITISH! หน้า 86


Shall we talk?

American Slang รู้ลึกเรื่องสแลงแบบเป๊ะเวอร์ Adam Bradshaw

ใครๆ ก็รู้จักเขาในชื่อ “อาจารย์อดัม” ชาวต่างชาติผู้พูดภาษาไทยได้เป๊ะเวอร์ พิธีกรรายการสอนภาษาอังกฤษทางทีวีและออนไลน์หลายรายการ และเจ้าของเว็บไซต์ ajarnadam.tv

ง อ ้ ฟ ้ ี ข

4 | I Get English


I GET Tutor

Always English

อังกฤษวันละนิด แต่ฟิตตลอด

อ. ลูกกอล์ฟ คณาธิป สุนทรรักษ์

ติวเตอร์ภาษาอังกฤษยอดนิยม เจ้าของสถาบัน Angkriz สุด trendy พิธีการรายการภาษาอังกฤษ พี่ลูกกอล์ฟเชื่อว่า คนไทยเก่งภาษาอังกฤษได้ ถ้าตั้งใจและมีทัศนคติที่ดี ติดตามพี่ลูกกอล์ฟได้ที่ IG @loukgolflg

Row และ Bow อ่านว่าอย่างไรกันแน่ สวัสดีเด็กๆ ที่น่ารักทุกคน วันนี้พี่ลูกกอล์ฟมีประเด็นทางภาษาอังกฤษที่ น่าสนใจมากๆ มาฝาก เพราะมันอาจจะท�ำให้เราตกม้าตายได้เลย บางครั้งเวลาเด็กๆ ไปเจอค�ำศัพท์ เช่น row หรือ bow เด็กๆ เคยสงสัยไหมคะว่า เอ... มันอ่านว่ายังไง กันแน่ วันนี้พี่เลยน�ำความรู้มาฝากกันค่ะ

I Get English| 7


I GET Tutor

XChange English เปลี่ยนชีวิต พิชิต TOEIC

ครูพี่ติงลี่ รชต กิตติโกสินท์

• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ สถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • อักษรศาสตรบัณฑิต เอกภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • TU-GET 250/250 Part Structure www.XchangeEnglish.com, info@XchangeEnglish.com

Reading comprehension Hello there! ว่าอย่างไรกันบ้างคะทุกคน ฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายที่จะว่ากันด้วยเรื่องของ การสอบ TOEIC นะคะ หวังว่าพอจบแล้วทุกคน คงจะได้เอา tips and tricks เล็กๆ น้อยๆ ไปใช้ จริงในสนามสอบนะคะ และก็ขออวยพรล่วงหน้า เลยแล้วกัน ให้ทุกคนได้ 700++ 800++ หรือ ไม่ก็ 900++ ไปเลยยิ่งดี อย่าเสียเวลาอารัมภบท เรามาดูขอ้ สอบส่วนสุดท้าย ของ Reading comprehension กันเลยดีกว่าค่ะ ข้อสอบส่วนนีม้ ถี งึ 48 ข้อกันเลยทีเดียว เรียกได้วา่ ครึง่ หนึง่ จากทัง้ หมด 100 ข้อในส่วนการอ่านก็วา่ ได้ เทคนิคแรก ทีอ่ ยากจะแชร์คอื เมือ่ ส่วนการฟังจบลงให้พลิกข้อสอบ แล้วท�ำส่วนนี้ก่อนเลย เพราะยาก ที่ยิ่งไปกว่านั้นคือ “เยอะมากกกกกก” คนมักบ่นกันว่าท�ำไม่ทัน ที่ให้มา ท�ำส่วนนี้ก่อน เพราะเป็นส่วนที่ต้องใช้สมาธิทำ� ความ เข้าใจ text ยาวๆ จึงต้องใช้เวลาเยอะกว่าข้อสอบที่แค่ มีโจทย์และตัวเลือก อย่างใน Incomplete sentences และ Text completion Reading comprehension จริงๆ แล้วไม่มี การแบ่งย่อยอะไรอีกแล้วนะคะ แต่ลักษณะข้อสอบจะ มี 2 แบบ คือ แบบ Single passage บทความเดียว และ Double passage เป็น text 2 เรื่องที่มีความต่อ เนื่องกัน (อันนี้แหละ หินสุดๆ) ถึงจุดนี้ อย่าเสียเวลา มาดูข้อสอบกันเลยดีกว่าค่ะ 10 | I Get English

Passage 1 Are you setting up a small business? Worried about the costs of renting office space and employing the right people? Rebus Virtual Office World can help you. With our Basic Office Deal, we can set up a virtual office for you practically overnight. We will give your business a professional image and our polite, friendly staff will handle your calls and present your business in the best possible way. We can provide you with: a professional business address, a local phone number and we will also handle mail. For a more personal approach, with the option of forwarding mail and messages to your home address, don’t hesitate to ask us about our Premier Office Deals. 1. Where is the text from? A. A message from a business to a current client B. An advertisement for a new business service C. An email from one business worker to another D. A newspaper article about a new business’s success 2. What does the service provide? A. Off-site staff to perform general office duties B. A site where several businesses can locate their offices C. Advice on how to make your business more professional D. Temporary staff for local businesses


I GET Tutor

P’Nui’s Corner

แนะน�ำเทคนิคการสอบภาษาอังกฤษ ดร. พี่นุ้ย สมิตา หมวดทอง

นักเรียนทุน ก.พ. และทุนรัฐบาลอังกฤษ อ.บ. จุฬาฯ เกียรตินิยมอันดับ 1 (3 ปีครึ่ง) ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนภาษา Nui-English พิธีกรรายการ English Breakfast

แกรมมาร์ (ไม่) พื้นฐาน "การเปรียบเทียบ"

I Get English| 13


I GET Focus

Interview

เรื่อง ดุจเดือน กลั่นคูวัด ภาพ กฤติญาดา จันทร์วงษ์

เคล็ดลับ เก่งภาษา ของ

ไมค์

พิรัชต์ นิธิไพศาลกุล

ฝึกพูดตาม กล้าถาม กล้าผิด

28 | I Get English


Interview ฉบับนีเ้ ป็นเรือ่ งราวของศิลปินหนุม่ ชาวไทย ทีต่ อนนีม้ ผี ลงาน โกอินเตอร์ไปเรียบร้อยแล้ว นั่นก็คือ ไมค์-พิรัชต์ นิธิไพศาลกุล ไมค์เริม่ ต้นก้าวเข้าสูว่ งการเพลงด้วยการจับไมค์เป็นนักร้องดูโอคูก่ บั พีช่ าย แท้ๆ ในนาม “กอล์ฟ-ไมค์” และประสบความส�ำเร็จอย่างมาก จนต่อมา เริ่มมีผลงานละครรวมทั้งซีรีย์ต่างๆ เรื่องล่าสุดที่เราได้ชมกันก็คือ “Kiss Me รักล้นใจ นายแกล้งจุบ๊ ” ทางช่อง True4U ทีไ่ มค์แสดงน�ำ ร่วมกับ “ออม-สุชาร์ มานะยิ่ง” คู่ขวัญที่จับมือกันดังเปรี้ยงมาแล้วจาก เรื่อง “Full House วุ่นนัก รักเต็มบ้าน” และตอนนี้หนุ่มไมค์ได้ ร่วมแสดงในภาพยนตร์จนี ทีเ่ ราน่าจะคุน้ เคยกันเป็นอย่างดี นัน่ ก็คอื เรือ่ ง “ไซอิว๋ ” ในบท “ตือโป๊ยก่าย” เรียกได้วา่ มีผลงานมาให้เราชมกันอย่าง ไม่ขาดสายเลยทีเดียว ฉบับนีเ้ ราจะมาอัพเดตผลงาน การเรียน และเกร็ดเล็ก เกร็ดน้อยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษของไมค์กันค่ะ

มาอัพเดตเรื่องเรียนกันหน่อย ตอนนีผ้ มเรียนอยูจ่ ฬุ าฯ คณะอักษรอินเตอร์ ครับ เรียนเอกภาษาญี่ปุ่น ที่เลือกเรียนสาขานี้ เพราะเมื่อก่อนไปท�ำงานที่ญี่ปุ่นค่อยข้างบ่อย ผมเลยค่อนข้างมี Basic เรือ่ งภาษาญีป่ นุ่ ครับ

I Get English| 29


Shall we talk?

Speak English with Lulu ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง

Lulu รุ่งนภา วชิรเดชวงศ์ อรุณนาวีศิริ

ใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศแคนาดาและก�ำลังศึกษาปริญญาโท ปัจจุบันท�ำงานเป็นเลขานุการให้กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังที่เมืองโตรอนโต้ รักและหลงใหลภาษาอังกฤษเป็นชีวิตจิตใจ และอยากให้ผู้อ่านสนุกสนานและได้รับความรู้มากที่สุด

ค�ำศัพท์

สับสน สวัสดีค่ะคุณผู้อ่านที่น่ารัก กลับมา พบกันอีกครั้งกับคอลัมน์ที่จะท�ำให้คุณผู้อ่าน ได้มีโอกาสฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษให้ เหมือนเจ้าของภาษา ส�ำหรับวันนี้ลูลู่มีค�ำสับสน ค�ำใดบ้าง ไปดูพร้อมๆ กันเลยค่ะ

36 | I Get English


Shall we talk?

ศัพท์ (น่า) สน ศัพท์ 1 ค�ำ เพิ่มคลังภาษา

ดร. วรวุฒิ ตัถย์วิสุทธิ์ (ครูหนุ่ย)

อาจารย์ประจ�ำโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (PhD) จาก Monash University ประเทศออสเตรเลีย ด้านการเรียนรู้ภาษาที่สองโดยเฉพาะภาษาอังกฤษของคนไทย

s u o i r e S

48 | I Get English


Shall we talk? ติดปากติดใจ จดจ�ำไว้พร้อมใช้ได้ทันที

อารดา กันทะหงษ์

เป็นทั้งนักการศึกษา นักภาษาศาสตร์ นักธุรกิจ นักคิด และนักเขียน เรียนและท�ำงานด้านภาษาอังกฤษโดยตรง ทั้งในเมืองไทย ยุโรป และอเมริกา ตั้งใจพาผู้อ่านไปรู้จักวัฒนธรรมและภาษาอังกฤษในมุมต่างๆ ที่บางครั้งอาจคาดไม่ถึง ปัจจุบันเธอยังท�ำงานและใช้ชีวิตอยู่ที่เกาะเล็กๆ ชื่อว่า “Great Britain”

ประโยคต้องรู้

ของถูก ของแพง

50 | I Get English


คอลัมน์ติดปากติดใจยังอยู่ ในโหมดของ “money talk” ค่ะ หลังจากคุยเรื่องเงินปอนด์ เงินดอลลาร์ และศัพท์ส�ำนวนเด็ดๆ เรื่องเงินทอง ในฉบับก่อนไปแล้ว ฉบับนี้เราต่อด้วยอีกเรื่อง สนุกของเงินทอง โดยเฉพาะตอนเอาไปแปลงค่า และแปรรูปสินทรัพย์ให้เป็นข้าวของถูกใจ มาดูกันว่าเมื่อพูดถึง “ราคา” นักช้อป จะมีวิธีเมาท์กับเพื่อนฝูงยังไง โดยไม่ต้องง้อค�ำ ว่า “cheap” กับ “expensive” ทู๊กที ค�ำศัพท์น่าสนใจ

Value Cost Price Pay

(n. / v.) (n. / v.) (n. / v.) (n. / v.)

มูลค่า มีราคา ค่าใช้จ่าย มีราคา ราคา มีราคา การจ่ายเงิน จ่ายเงิน

การจะซื้อข้าวของหรือเลือกใช้บริการทุกวันนี้ นอกจากเรื่องคุณภาพที่ต้องเจ๋งแล้ว ราคาก็ต้องโดน ใจด้วยใช่ไหมคะ ชีวิตประจ�ำวันเราเลยมีประโยคเรื่อง เงินๆ ทองๆ เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็น ตอนอยากบอกเล่าเมาท์ขา่ วกับเพือ่ นเวลาเจอแหล่งช้อป เด็ดๆ หรืออย่างตอนอยากสอบถามราคาข้าวของใน ครอบครองของเพื่อน เพื่อค�ำนวณงบตัวเองก่อนตัดสิน ใจซื้อบ้าง ค�ำว่า “cheap” แปลว่า “ราคาถูก” ก็จริง แต่ จริงๆ แล้วก็เป็นค�ำที่ไม่ค่อยมีใครอยากใช้ หรืออยาก บอกว่าของที่ตัวเองซื้อมานั้นราคาถูกหรอกค่ะ เพราะ อาจจะท�ำให้ฟงั ดูดอ้ ยคุณภาพไปด้วย เพราะฉะนัน้ การ สร้างประโยคภาษาอังกฤษโดยเลีย่ งค�ำว่า “cheap” เลย เป็นเรื่องที่ไม่รู้ไม่ได้แล้ว กรณีแรกสมมุติว่าข้าวของที่ เราซื้อมาหน้าตาดูดี มีชาติตระกูลมากๆ แต่ความจริง แล้วราคาก็ไม่ได้แพงเว่อร์ตามไปด้วยหรอก วิธีกระซิบ กับเพื่อนๆ ก็อย่างเช่น

• It didn't cost that much, really.

มันไม่แพงขนาดนั้นหรอก จริงๆ นะ • The price wasn't that high. มันก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นหรอก แต่ถา้ เป็นราคาทีถ่ อื ว่า “คุม้ ค่า” (ไม่ใช่ราคาถูก นะคะ) คือคุณภาพที่ได้รับเหมาะสมกับราคาที่จ่ายไป เช่น ราคาสูงก็จริงแต่คณุ ภาพก็สงู ตาม ใช้ได้นา๊ น ... นาน ทนจริงทนจัง หรือถ้าราคาต�่ำก็ได้คุณภาพตามนั้น ไปด้วย ซึ่งกรณีหลังนี้ถ้าเป็นของที่ไม่จ�ำเป็นต้องติด แบรนด์ไฮโซ หรือใช้ไม่กที่ กี ต็ อ้ งทิง้ อยูแ่ ล้ว ก็ถอื ว่าคุม้ ค่า ได้เหมือนกัน เราจะใช้ประโยคแบบนี้ค่ะ • It was quite reasonable, actually.

ราคาค่อนข้างสมเหตุสมผลเลยล่ะ • It was good value for money. ราคาคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปเลย • I'm happy with the price. ราคาถูกใจฉันเลยล่ะ • That's a good price. ราคาถูกใจฉันเลยล่ะ

I Get English| 51


Food for Thought

Sing from Soul เก่งอังกฤษจากเพลง

หากเพื่อนๆ อยากให้ I Get English น�ำเพลงใด มาแปลลงใน Sing from Soul สามารถ reques เพลงได้ที่ www.facebook.com/igetenglish t

Lulu รุ่งนภา วชิรเดชวงศ์ อรุณนาวีศิริ

ใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศแคนาดาและก�ำลังศึกษาปริญญาโท ปัจจุบันท�ำงานเป็นเลขานุการให้กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนัง ที่เมืองโตรอนโต้ รักและหลงใหลภาษาอังกฤษเป็นชีวิตจิตใจและ อยากให้ผู้อ่านสนุกสนานและได้รับความรู้มากที่สุด

MEGHAN TRAINOR Feat JOHN LEGEND

Like I’m gonna lose you เพลง Like I’m gonna lose you ขับร้องโดยนักร้องสาวชาวอเมริกันมากความสามารถอย่าง Meghan Trainor (เมแกน เทรนเนอร์) ร้องคู่กับศิลปินผู้มีความสามารถรอบด้านอย่าง John Legend (จอห์น เลเจนด์) เราทุกคนน่าจะเคยมีสักครั้งที่ฝันร้ายว่าสูญเสียคนที่ตัวเองรักไป และต้องตกใจตื่นขึ้นมา พร้อมกับคราบน�ำ้ ตา และพบว่าสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ นัน้ เป็นเพียงแค่ความฝัน เรายังไม่ได้สญู เสียคนทีร่ กั จากนัน้ เรา ก็สัญญากับตัวเองว่า จะท�ำวันนี้ให้ดีที่สุด จะมอบความรักและดูแลคนที่มีค่าต่อชีวิตเราอย่างดี นี่คือที่มา ของเพลงนี้ เราไปดูความหมายของทั้งเพลงกันดีกว่าค่ะ I found myself dreaming In silver and gold Like a scene from a movie That every broken heart knows we were walking on moonlight And you pulled me close Split second and you disappeared and then I was all alone

ฉันพบว่าตัวเองฝันไป ถึงสิ่งที่มีค่าในชีวิต อย่างกับฉากในหนัง ที่คนผิดหวังเท่านั้นที่รู้ เราเดินอยู่ท่ามกลางแสงจันทร์ เธอดึงฉันเข้าไปกอด เพียงแค่เสี้ยววินาที เธอก็จากไป ทิ้งฉันไว้เพียง ล�ำพัง

I woke up in tears With you by my side A breath of relief And I realized No, we’re not promised tomorrow

ฉันตื่นมาทั้งน�้ำตา เธอยังอยู่ข้าง ๆ ฉัน ถอนหายใจเฮือกใหญ่พร้อมกับความโล่งใจ ฉันได้เรียนรู้ว่า พรุ่งนี้อาจไม่เป็นของเราเสมอไป

So I’m gonna love you Like I’m gonna lose you

ฉันจึงอยากจะรักเธอ ราวกับว่าฉันก�ำลังจะเสียเธอไป

56 | I Get English


บทุกคน

ัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำ�หรั

นิตยสารเพื่อการเริ่มต้นและพ

วางแผงทุก 30 วัน

… แบบฟอร์ม …

พเพิ่มิเขศองษแถ!ม

การสมัครสมาชิกและต่ออายุสมาชิก

ือนนี้ เฉพาะเด !! เท่านั้น

สมัครสมาชิกแบบราย 1 ปี (12 เล่ม) 599 บาท สิทธิพิเศษที่สมาชิกจะได้รับ • พิเศษ จัดส่งฟรีทุกฉบับ • รับหนังสือสมนาคุณได้จ�ำนวน 2 เล่ม

(จัดส่งพร้อมกับนิตยสารที่สมาชิกเริ่มรับเป็นเล่มแรก)

ของสมนาคุณที่ท่านจะได้รับ

+

+

• Dictionary English-Thai 1 เล่ม พร้อม CD พจนานุกรรม สอ เสถบุตร 1 แผ่น ราคา 140 บาท • ฝึกอ่านภาษาอังกฤษจากข่าวรอบโลก 1 เล่ม ราคา 120 บาท • Short Note Grammar เตรียมพร้อมก่อนสอบ 1 เล่ม ราคา 120 บาท สมัครสมาชิก เริ่มตั้งแต่ฉบับที่ ต่ออายุสมาชิก หมายเลขสมาชิก เริ่มตั้งแต่ฉบับที่ ถึงฉบับที่

ชื่อ-สกุลผู้สมัคร (ภาษาไทย) ______________________________________ ชื่อและที่อยู่ส�ำหรับการจัดส่งนิตยสารและของ สมนาคุณ _____________________________ ______________________________________ ______________________________________ โทรศัพท์ _______________________________ อีเมล ________________________________ อาชีพ ________________________________ หากต้องการให้ออกใบเสร็จในนามของหน่วยงาน กรุณาระบุชื่อผู้รับใบเสร็จรับเงินด้วย (หากไม่ ต้องการโปรดละข้อนี้ไว้) __________________ ______________________________________ ______________________________________ รายการส่งเสริมการขายนีเ้ ริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1- 30 พ.ย. 2558

ขั้นตอน การสมัคร

ฟรี! ค่าจัดส่ง

สมาชิก

1. กรอกใบสมัครด้านบนให้ครบถ้วน 2. ชำ�ระเงิน (เลือกช่องทางการชำ�ระเงินวิธีใด ยสาร วิธีหนึ่ง) กรณีที่สมาชิกไม่ได้รับนิต 3. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการชำ�ระเงินมา กรุณาติดต่อที่ 1 11 อ ่ ต 77 87 ทางแฟกซ์หรือทางอีเมล (เลือกวิธใี ดวิธหี นึง่ ) 0-2294 โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (โปรดแฟกซ์ใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่ 0-2294-8787 หรือส่งอีเมลมาที่ MISbook@live.com)

ช�ำระเงินโดย เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง

ชื่อบัญชี “บจก. ส�ำนักพิมพ์ เอ็มไอเอส” ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย

สาขาเซ็นทรัล พระราม 3 สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาเซ็นทรัล พระราม 3 สาขาสาธุประดิษฐ์

เลขที่ 748-2-78312-5 เลขที่ 068-2-88783-6 เลขที่ 086-7-09599-4 เลขที่ 083-0-29793-6

ธนาณัติสั่งจ่าย “บจก. ส�ำนักพิมพ์ เอ็มไอเอส” ปณ. บางโพงพาง 10125

ผู้ที่เลือกช�ำระโดยธนาณัติ กรุณาส่งธนาณัติพร้อมใบสมัครมาที่ ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

I Get English| 63


HOT PROMOTION HOT นิตยสารราคาพิเศษ

ฉบับย้อนuหeลs ัง

ฉบับที่ 1- 6 ราคาชุดละ 199.ฉบับที่ 7- 12 ราคาชุดละ 199.ฉบับที่ 13 -18 ราคาชุดละ 245.ฉบับที่ 19 -24 ราคาชุดละ 245.ฉบับที่ 25 -30 ราคาชุดละ 245.ฉบับที่ 31-36 ราคาชุดละ 245.ฉบับที่ 37- 42 ราคาชุดละ 245.ฉบับที่ 43 - 48 ราคาชุดละ 245.-

Back Iss

ฉบับที่ 49- 86 ราคาตามปก

เล่มล่าสุด

ขั้นตอนสั่งซื้อนิตยสารฉบับย้อนหลัง (ไม่คิดค่าจัดส่ง)

1. โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี บจก. สำ�นักพิมพ์ เอ็มไอเอส

ธนาคาร

สาขา

ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี

กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ กรุงเทพ กรุงไทย

เซ็นทรัล พระราม 3 สาธุประดิษฐ์ เซ็นทรัล พระราม 3 สาธุประดิษฐ์

ออมทรัพย์ ออมทรัพย์ ออมทรัพย์ ออมทรัพย์

*สำ�หรับผู้ที่เลือกชำ�ระเงินโดยธนาณัต ิ กรุณาส่งธนาณัติ มาที่ สำ�นักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอย พัฒนาก

(สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง าร 1 เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

748-2-78312-5 068-2-88783-6 086-7-09599-4 083-0-29793-6

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

ฝ่ายสมาชิก โทร. 0-2294-8777 ต่อ 111 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.30-17.00 น.

หรือธนาณัติสั่งจ่าย บจก. สำ�นักพิมพ์ เอ็มไอเอส ปณ. บางโพงพาง 10125*

2. ติดต่อแจ้งรายละเอียดการสั่งซื้อมายังฝ่ายสมาชิก ผ่านช่องทางใดก็ ได้ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ - ทางโทรสารหมายเลข 0-2294-8787 - ทางอีเมล misbook@live.com

โดยให้แจ้งรายละเอียดกับทางเจ้าหน้าที่ดังนี้ ฉบับนิตยสารที่ต้องการสั่งซื้อ ชื่อธนาคาร วันที่โอน จำ�นวนเงินที่โอน ที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่ง และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ

I Get English สั่งซื้อนิตยสับารย้อนหลังรายเล่ม ฉบ

ฟรี! ค่าจัดส่ง


English Booster

English Booster จะชว ยใหค ณ ุ ไดอ า นภาษาองักฤษอยา งจใุจ! และพิเศษกว าใคร ดว ย MP3 เสียงเจ าของภาษา

สำหรับฟ งประกอบการอ าน

ดาวน โหลดไฟล เสียงฟร�ได ที่ www.igetenglish.com วิธีการดาวนโหลดไฟลเสียง

ฟรี!

หากมีสัญลักษณ น ี สังเกตสัญลักษณ ปรากฏอยต ูรงหวัคอลมันใ ด แสดงวา คอลมัน นั้นสามารถฟงัเสยีงประกอบได

เข าไปที่เว็บไซต www.igetenglish.com เพื อ ทำการดาวนโ หลดไฟลเ สยีง โดยทำตามคำแนะนำ ในการดาวนโ หลดในเวบ็ไซต นำไฟล เสียงมาเป ดกับเคร�่องเล นที่รองรับไฟล MP3 โดยเลือกเล นไฟล ทม่ี หี มายเลข Track ตรง กับ Track ที่ระบุอยู ในคอลัมน นั้นๆ เชน หมายถึง คอลัมน นี้สามารถฟ งเสียงประกอบได จากไฟล เสียง MP3 หมายเลข 5706 57 = I Get English ฉบับที่ 57 06 = Track ที่ 6

คอลัมน์ English Booster

ที่คุณรอคอยกลับมาแล้ว อย่าลืมไป ดาวน์โหลดไฟล์เสียงสำ�หรับฟังประกอบ ได้ฟรี! ที่ www.igetenglish.com


TRACK 8702

READ & LISTEN

ดาวน์โหลด MP3 ได้ที่ www.igetenglish.com

ฝึกอ่าน-ฟัง เพิ่มคลังค�ำศัพท์

QUIZ

Are you a snob? คุณเป็นคนหัวสูงหรือเปล่า

Is the only way to celebrate is style with a glass of French champagne and caviar? Or are you a beer and pizza type of person? Do our quiz and find out whether you are a snob or not. 3. Do you ever buy clothes 1. What type of music do you in second-hand shops? listen to? a) Anything and everything a) Yes, of course. Sometimes - it depends on my mood. you can find a good bargain. b) Only Bach, Beethoven b) Never! I only shop at Armani, Gucci and Dolce and Mozart. & Gabbana.

I find the flavour of this roast rather impertinent.

What would your dream holiday be? a) I don’t know, lying on the beach, doing some sport, visiting a city - anything to get away from office life. b) Shooting grouse and wild fowl in Scotland with members of the aristocracy. 4.

What’s your idea of the perfect night out? a) The cinema, a nice meal in a cosy restaurant, a bit of dancing - I don’t know, just about anything. b) The theatre, the opera or a classical music concert. 2.

74

Have you ever been on a bus? a) Of course I have. They’re cheap, efficient and good for the environment. b) Never! They’re just so dirty, and the people are ghastly. 5.


TRACK 8708

READING PRACTICE แบบฝึกหัดการอ่าน

Answers on page 96

ดาวน์โหลด MP3 ได้ที่ www.igetenglish.com

Think about it!

What things do you find strange about the British? What do you think people would find strange about the people or customs in your country? What are some of the strangest customs that you’ve come across in your travels? Would you like to live in a foreign country? Why? Why not? Which one?

ลักษณะของคนอังกฤษทีค่ ณุ คิดว่าแปลกมีอะไรบ้าง คุณคิดว่ามีอะไรเกีย่ วกับคนหรือขนบธรรมเนียม ของประเทศคุณทีค่ นอืน่ คิดว่าแปลกบ้าง แล้วขนบธรรมเนียมทีแ่ ปลกทีส่ ดุ ทีค่ ณุ เจอระหว่างไป ท่องเที่ยวมีอะไรบ้าง คุณอยากอาศัยอยู่ต่างประเทศไหม เพราะอะไร แล้วคุณอยากไปอยู่ ประเทศอะไร

NGE RGSAABOU T S T THIN

TรวHมเรEื่องแBปลRกขอIงคTนIอังSกHฤษ!

1. Pre-reading

What comes to mind when you think of Britain? Buckingham Palace, a pint of beer, a double-decker bus, horse racing, fish and chips, cricket... What about British people? The Guardian newspaper asked foreigners living in the UK for their opinions on the British. Here are some of their answers. [Please note: as the speakers are non-natives, there are some examples of non-Standard English.]

How would you describe the British? Use the following words to help you answer the question: food, honesty, anger, alcohol, class, tea, drinks, work, the pub, customs, habits... Other?

3. Reading II

คุณจะบรรยายถึงคนอังกฤษว่าอย่างไร ให้ใช้ค�ำศัพท์ต่อไปนี้ช่วย ในการตอบค�ำถาม food, honesty, anger, alcohol, class, tea, drinks, work, the pub, customs, habits แล้วยังมี ค�ำอื่นๆ ที่คุณต้องการใช้บรรยายอีกไหม

อ่านเนื้อเรื่องอีกครั้ง จากนั้นให้ตอบค�ำถามต่อไปนี้ โดยให้เริ่มต้น ค�ำถามด้วยค�ำว่า Who thinks it’s strange that the British… (ใครเป็นคนคิดว่าเป็นเรื่องแปลกที่คนอังกฤษ...)

2. Reading I

Read or listen to the article once to compare your ideas from the Pre-reading activity. Which comments about the British do you agree with? อ่านหรือฟังเนือ้ เรือ่ ง 1 ครัง้ เพือ่ เปรียบเทียบกับสิง่ ทีค่ ณุ คิดไว้ในกิจกรรม ก่อนอ่าน ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคนอังกฤษเรื่องใดบ้างที่คุณเห็นด้วย 86

Read the article again. Then, answer the questions. Who thinks it’s strange that the British…

1. …still accept the class system? _______________ 2. …eat on the couch? _________________________ 3. …drink beer at lunchtime? ___________________ 4. …don’t like wine? ___________________________ 5. …have Asian restaurants in their pubs? ______________ 6. …drink their tea with milk? ___________________


ŕš ŕ¸•Â‹฼ะคอ฼ูลนÂ?สาลารถอ‹านต‹อŕš„ŕ¸”ÂŒ ŕšƒŕ¸™ นิตยสาร I Get English ŕš€฼‹ล

ISSUE #

D +Ĩ*èê+Äš4èD Äš92@Ä™ &+7 9 è49D <*$ 8% I Get English

87

L Ä? ÄŽE & = J&&)ć 7= +Ä“ ‘9ÄŽ>% G$D-Ä™è

สูŕšˆŕ¸‡ŕ¸‹มŕš‰อ/สลูครสลาชิŕ¸

I P á3%

6E

D I'Þ% %7=3 7/Í9I'1á>

99 I6A. (@

Audrey Hepburn

%= J6 7s@ /< =&!?%>% 9 ¯ÖÓÓà ÞÖÖË

The sooner, the better.

Grammar Fun Present Perfect Tense

M K / 6/ø> =R% 3á> #?M-3> ø9% =%

J&& ¡ĂˆĂšĂšĂ?Ă?ĂŒ ½Ă–Ă?ĂŠĂŒ

,>3< ĂŞ-I4/Ăş> ,=./Ăş>.

ISSUE #

87

#AQ M-Ăš 3/-9 Ăş>-

ner, er.

4=*#Ý >á .O #A Q D 9>

99 I6A. (@

%= J6

The sooner, the better.

Gram Prese

M K / 6/ø> =R% 3á> #?M-3> ø9% =%

J&

,>3< ĂŞ-I4/Ăş> ,=./Ăş>.

D +Ĩ*èê+Äš4èD Äš92@Ä™ &+7 9 è49D <*$ 8% I Get English I 1P 1=&

#AQ M-Ăš 3/-9 Ăş>-

I á ,>5> 9

I á ,> 9

1 5 1 1 0 1

)Ă° *E

!>- 1ø>">- 1ø>(@

*04 è >.% 2558

Are you a snob)ð ? *E !>- 1ø>">- 1

äà †q-žĂ”ÂĽÂłÂŒÂ— I P á3%

6E

D I'Þ% %71á>=3 7/Í9I'

Row =& Bow 4=*#Ý >á .O #A Q D 9>

99 I6A. (@

Audrey Hepburn

The sooner, the better. M K / 6/ø> =R% 3á> #?M-3> ø9% =%

#AQ M-Ăš 3/-9 Ăş>-

ISSUE

Are you a snob?

I P á3%

,>3< ĂŞ-I4/Ăş> ,=./Ăş>.

%= J6 7s@ /< =&!?%>% # 9 ¯ÖÓÓà ÞÖÖË 87

D +Ĩ*èê+Äš4èD Äš92@Ä™ &+7 9 è49D <*$ 8% I Get English

Grammar Fun Present Perfect Tense Ž‘ D2<*ÊD Ě9 4Ê)919

6E

D I'Þ% %71á>=3 7/Í9I'

Audrey Hepburn

%= J6 7s@ /< =&!?%>% 9 ¯ÖÓÓà ÞÖÖË

I 1P 15=&>

I á ,> Grammar Fun 9 Present Perfect Tense

>

/ú> *04 è >.% 2558

L Ä? ÄŽE & = J&&)ć 7= +Ä“ ‘9ÄŽ>% G$D-Ä™è

J&& ¡ĂˆĂšĂšĂ?Ă?ĂŒ ½Ă–Ă?ĂŠĂŒ

Row =& Bow 4=*#Ý >á .O #A Q D 9>

99 I6A. (@

The sooner, the better.

äà †q-žĂ”ÂĽÂłÂŒÂ—q J&& ¡ĂˆĂšĂšĂ?Ă?ĂŒ ½Ă–Ă?ĂŠĂŒ

)Ă° *E

a

I

Audre

M K / 6/ø> =R% 3á> #?M-3> ø9% =%

,>3< ĂŞ-I4/Ăş>

./ú>.(@ !>- 1ø>">-#A,=QM 1ø -Ú 3/-9 ú>-

1 5 1 1 0 1

L Ä? ÄŽE & = J&&)ć 7= +Ä“ ‘9ÄŽ>% G$D-Ä™è

Row =& Bow

I Get English ‚Â?~Â‹Â“Â›ÂŒÂĽÂ‡ĂąÂ–jÂ›ÂŒÂĽÂŒÂ?­ÂŠ~ԂŒŽ™‡š{‚›€šj’™‰›’›–špjÂ?Â’Â“ÂœÂ”ÂŒÂšÂƒÂ€ÂĄjm‚ K „Ë€ž­ K rƒšƒ€ž­ ‡Â?‘qÂ?j›‹‚

w

I Get English ‚Â?~Â‹Â“Â›ÂŒÂĽÂ‡ĂąÂ–jÂ›ÂŒÂĽÂŒÂ?­ÂŠ~ԂŒŽ™‡š{‚›€šj’™‰›’›–špjÂ?Â’Â“ÂœÂ”ÂŒÂšÂƒÂ€ÂĄjm‚ K „Ë€ž­ K rƒšƒ€ž­ ‡Â?‘qÂ?j›‹‚

*04 è >.% 2558

I 1P 15>=&

äà †q-žĂ”ÂĽÂłÂŒÂ—q Ž‘ D2<*ĂŠD Äš9 4ĂŠ)919

L Ä? ÄŽE & = J&&)ć 7= +Ä“ ‘9ÄŽ>% G$D-Ä™è

0-2294-8777#111 ญรมอ MISbook@live.com

Row =& Bow 4=*#Ý >á .O #A Q D 9>

87

Ž‘ D2<*ÊD Ě9 4Ê)919

I Get English ‚Â?~Â‹Â“Â›ÂŒÂĽÂ‡ĂąÂ–jÂ›ÂŒÂĽÂŒÂ?­ÂŠ~ԂŒŽ™‡š{‚›€šj’™‰›’›–špjÂ?Â’Â“ÂœÂ”ÂŒÂšÂƒÂ€ÂĄjm‚ K „Ë€ž­ K rƒšƒ€ž­ ‡Â?‘qÂ?j›‹‚

Are you a snobŕš„ŕ¸”ďœ‹ ?ท฾ŕšˆ

Ž‘ D2<*ÊD Ě9 4Ê)919



ISSUE #