นิตยสาร I Get English เล่ม 86

Page 1

ISSUE #

86

เตร�ยมพร อมเข าสู ประชาคมอาเซียน กับ I Get English

MP3 เสียงเจ าของภาษา

รูไ ว ใช วา

ตะลยุ

ั ฑ พพิ ธิ ภณ ว ุสดแหวกแน

เกีย่ วกับ

Halloween Che Guevara สัญลักษณ แห ง

การปฏิวต ั แิ ละอิสรภาพ

เก งอังกฤษแบบขำๆ ด วยโจ กสุดฮาภาษาอังกฤษ

ตุลาคม 2558

อาจารย อดัม สอนศัพท และสำนวน

บอกความถี่

2 คำใกล ตวั

ทีค ่ นไทยมักใช ผด ิ

Concrete Noun & Abstract Noun อยากเก งต องอ าน!

ൎÒ-àÈÃÉ°¾§È

เร�ม่ ต นจากศูนย จนสือ ่ สารได เพราะไม อายทีจ่ ะพูด

1 5 1 0 0 1

I Get English นิตยสารเพ�อการเริ่มตนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับทุกคน l ปที่ 9 l ฉบับที่ 86 : 1 - 31 ตุลาคม 2558

ใช คก ู บ ั แบบฝ กหัด ฟ ง-อ าน ในเล ม


Editorial Team เจ้าของ : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส บรรณาธิการบริหาร : ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ บรรณาธิการ : ดุจเดือน กลั่นคูวัด ประสานงานกองบรรณาธิการ : ปวีณา ไตรเวทย์ ที่ปรึกษาด้านภาษา : Donald L. Sena | สุธิดา วิมุตติโกศล กองบรรณาธิการ : ดุจดาว บัวทอง | วรวุฒิ ตัถย์วิสุทธิ์

วีริยา แผ่นสุวรรณ | ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล อารดา กันทะหงษ์ | สุกิจ กิตติบุญญานนท์ ยุทธนา อัศวเจษฎากุล | วิกันดา พินทุวชิราภรณ์ รุ่งนภา วชิรเดชวงศ์ อรุณนาวีศิริ | ศรัณย์ กิจศิริไพศาล ธัญชนก หล่อนาค | อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์ ศิลปกรรม : ภรณีย์ สนองผัน | เบญจมาศ จุลวัฒนะ นงนุช เรือนมณี | กฤติญาดา จันทร์วงษ์ พิสูจน์อักษร : บุษกร กู้หลี | วารีรัตน์ แตงภู่ ประไพ ภูงามเชิง | ชนาภัทร พรายมี การตลาด : วราลี สิทธิจินดาวงศ์ ฝ่ายสมาชิก : สุวรรณา จิตจ�ำนงค์ | สุมาลี ตระการจันทร์ ประชาสัมพันธ์ : มยุรี ศรีมังคละ พรีเพรส : เพียงพิศ อิ่นแก้ว | ด�ำรง พูลสวัสดิ์ แยกสี : MIS พิมพ์ที่ : พิมพ์ดี ผู้พิมพ์/ผู้ โฆษณา : เสริม พูนพนิช จัดจ�ำหน่ายโดย : บริษัท เวิลด์ ออฟ ดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด ส�ำนักงานนิตยสาร : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0-2294-8777 (กองบรรณาธิการ) 0-2294-8777 ต่อ 105 (ฝ่ายสมาชิก) โทรสาร : 0-2294-8787 ติดต่อโฆษณา : วราลี สิทธิจินดาวงศ์ โทร. 08-6430-7267

ติดต่อกองบรรณาธิการ : igetenglish@hotmail.com สมัครสมาชิก/สั่งซื้อนิตยสาร/แจ้งปัญหาการจัดส่ง :

misbook@live.com

ช่องทางการรับข่าวสารจาก I Get English 1. www.iGetEnglish.com 2. www.facebook.com/iGetEnglish

Editor’s Talk สวัสดีเพื่อนๆ ชาว I Get English ทุกท่านค่ะ

เดื อ นนี้ น ่ า จะเป็ น เดื อ นที่ ห นอนหนั ง สื อ ก� ำ ลั ง รอคอย เพราะงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 20 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ิ์ ส�ำหรับนักอ่านท่านทีส่ ะดวก มาเลือกซื้อหนังสือที่งาน ก็ขอเชิญที่บูธของส�ำนักพิมพ์ เอ็มไอเอส หมายเลขบูธ O37 รับรองว่ามีหนังสือออกใหม่ โปรโมชันโดนใจไว้รอทุกท่านเพียบ ส่วนเพื่อนๆ ท่านใดที่ ไม่สะดวกมา ก็สามารถเลือกชอปหนังสือของเราได้ทเี่ ว็บไซต์ www.misbook.com ได้เช่นกันค่ะ ส�ำหรับใครทีอ่ ยากฝึกภาษาอังกฤษให้เป๊ะ ขอเชิญชวน มาร่วมสนุกกับเราในกิจกรรมของนิตยสาร ชือ่ ว่า “Workshop ฝึกภาษาอังกฤษให้เป๊ะเวอร์ กับอาจารย์อดัม” งานนีฟ้ รีตลอดงาน ส�ำหรับแฟนๆ I Get English ส�ำรองทีน่ งั่ กันได้เลย (ดูรายละเอียด ที่หน้า 3) งานจัดขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2558 มาพูดถึงเนื้อหาในเล่มกันบ้าง ความสนุกยังมาเต็ม อีกเช่นเคย ห้ามพลาดแม้แต่หน้าเดียว ก่อนอื่นต้องแนะน�ำ คอลัมน์ใหม่ล่าสุด English Tips ที่จะรวบรวมเกร็ดเล็ก เกร็ดน้อยในภาษาอังกฤษมาฝากคุณ เริม่ ด้วยเรือ่ งของค�ำถาม ที่ไม่ควรถามคนที่เพิ่งรู้จักกัน จะมีอะไรบ้างลองพลิกไป อ่านกันได้ค่ะ อีกคอลัมน์ทตี่ อ้ งบอกว่าเด็ดจริงๆ คือ English Booster ทีม่ เี นือ้ หาสนุกๆ ให้อา่ นพร้อมไฟล์เสียงให้ดาวน์โหลดมาฟัง ฉบับนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับวัน Halloween ที่ก�ำลังจะมาถึง ในเดือนตุลาคมด้วย อีกหนึง่ คอลัมน์ทหี่ ลายคนโปรดปราน Interview ฉบับนี้ เป็นคิวของนักแสดงและนักร้องจากบ้าน AF เต๋า-เศรษฐพงศ์ เพียงพอ ทีจ่ ะมาเล่าถึงประสบการณ์การเอาตัวรอดในต่างแดน เมื่อต้องไปเรียนและท�ำงานในต่างประเทศ ทั้งๆ ที่พื้นฐาน ภาษาไม่แน่น เต๋าฝ่าฝันอุปสรรคทางด้านภาษาไปได้อย่างไร ต้องติดตามค่ะ ในโอกาสนี้ ทางผูจ้ ดั ท�ำนิตยสารขอขอบคุณการสนับสนุน ที่ท่านมอบให้เราอย่างอบอุ่นมาโดยตลอด และขอแจ้งให้ ท่านทราบว่าแม้วา่ นิตยสารจะตัง้ ใจส่งมอบความรูใ้ ห้ผทู้ สี่ นใจ โดยมุ่งเน้นความรู้เป็นหลัก ไม่เน้นด้านก�ำไร แต่เพื่อปรับตัว ให้เข้ากับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน เราจึงจ�ำเป็นต้องลด จ�ำนวนการพิมพ์ลง ดังนั้น จึงขอเชิญชวนให้ท�ำการสมัคร สมาชิกนิตยสาร เพือ่ จะได้อา่ นอย่างต่อเนือ่ งและไม่มปี ญั หา เรื่องการหาซื้อนิตยสารตามร้านหนังสือทั่วไป แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า เดือนพฤศจิกายนค่ะ

เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น ท่านสามารถสมัคร/ต่ออายุสมาชิกและสั่งซื้อนิตยสารผ่านทาง Facebook : I Get English Magazine ได้แล้ววันนี้

บรรณาธิการ


C

# S T N E T N O ISSUE 86

หมวด

Let’s read & write! สนุกกับการอ่านและเขียน

หมวด

Food forอาหารสมอง Thought

16 A Trip to the World : The World’s Best 43 Moving Movie : Into the Woods มหัศจรรย์

City Worth Living เมืองน่าอยู่ติดอันดับโลก ตอนที่ 1 38 Famous People : Che Guevara : A Symbol of Rebellion and Freedom

ค�ำสาปแห่งป่าพิศวง

56 Sing from Soul : Black Magic - Little Mix 65 iDiary : British dinner อร่อยมื้อค�่ำแบบชาว อังกฤษ

หมวด

I จัGET Focus บตาเรื่องเด่น

หมวด

22 Cooking for Fun : Olive, tomato & rosemary

IเตรีGET Tutor ยมสอบ, พัฒนาความรู้พื้นฐาน

28 Interview : เต๋า-เศรษฐพงศ์ เพียงพอ เริม่ จากศูนย์

7 Always English : Menu, Fan Club สองค�ำ

focaccia

จนสื่อสารได้ เพราะไม่อายที่จะพูด 58 Healthy English : เมื่อยาฆ่าเชื้อไม่เท่ากับ ยาแก้อกั เสบ 60 Hello Horo : ดวงประจ�ำเดือนตุลาคม

63 ใบสมัครสมาชิกนิตยสาร หมวด

Shall we talk? เสริมทักษะ ฟัง-พูด

ใกล้ตัวที่คนไทยมักใช้ผิด

10 XChange English : ตะลุยโจทย์ TOEIC ตอน

Incomplete sentences, Text completion 13 P’Nui’s Corner : การเปรียบเทียบ (ตอนที่ 2) 25 English Tips : 9 ค�ำถามทีไ่ ม่ควรถามคนทีเ่ พิง่ รูจ้ กั กัน 33 ค�ำนี้ท่านได้แต่ ใดมา : Voodoo

เต๋า

4 American Slang : ค�ำทีเ่ กีย่ วข้องกับ “ความถี”่

ในภาษาอังกฤษ

เศรษฐพงศ์

36 Speak English with Lulu : ค�ำสับสนตัว L 48 ศัพท์ (น่า) สน : True 50 ติดปากติดใจ : Money Talks - ส�ำนวนเงินทอง

หน้า 28

ของสนุก (ตอนที่ 2)

54 ฝรัง่ พูดคนไทยงง : go the whole nine yard

English Booster REALLY

ฝึกภาษาแบบเต็มอิม่ กับคอลัมน์ แบบฝึกหัดอ่าน-ฟังภาษาอังกฤษ หน้า 69-96 ดาวน์โหลดเสียงประกอบการอ่านฟรี ได้ที่ www.igetenglish.com

ยังมีเรื่องราวน่าอ่านอีกมากมายใน English Booster

UNUSUAL MUSEUMS! หน้า 74

CONCRETE &

ABSTRACT NOUNS หน้า 76


Shall we talk?

American Slang รู้ลึกเรื่องสแลงแบบเป๊ะเวอร์ Adam Bradshaw

ใครๆ ก็รู้จักเขาในชื่อ “อาจารย์อดัม” ชาวต่างชาติผู้พูดภาษาไทยได้เป๊ะเวอร์ พิธีกรรายการสอนภาษาอังกฤษทางทีวีและออนไลน์หลายรายการ และเจ้าของเว็บไซต์ ajarnadam.tv

ค�ำที่

เกี่ยวข้องกับ

“ความถี่”

ในภาษาอังกฤษ สวัสดีครับเพื่อนๆ กลับมาพบอดัมอีกครั้งแล้วนะครับ วันนี้อดัมจะ อังกฤษ มาสอนเรื่องความถี่ ซึ่งมีอยู่หลายค�ำในภาษา ะครับ โดยจะเริ่มจากความถี่มากไปหาความถี่น้อยน

4 | I Get English


I GET Tutor

Always English

อังกฤษวันละนิด แต่ฟิตตลอด

อ. ลูกกอล์ฟ คณาธิป สุนทรรักษ์

ติวเตอร์ภาษาอังกฤษยอดนิยม เจ้าของสถาบัน Angkriz สุด trendy พิธีการรายการภาษาอังกฤษ พี่ลูกกอล์ฟเชื่อว่า คนไทยเก่งภาษาอังกฤษได้ ถ้าตั้งใจและมีทัศนคติที่ดี ติดตามพี่ลูกกอล์ฟได้ที่ IG @loukgolflg

Menu b u l C n a F

สองค�ำ

ใกล้ตัวที่ คนไทยมักใช้

ผิด

I Get English| 7


I GET Tutor

XChange English เปลี่ยนชีวิต พิชิต TOEIC

ครูพี่ติงลี่ รชต กิตติโกสินท์

• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ สถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • อักษรศาสตรบัณฑิต เอกภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • TU-GET 250/250 Part Structure www.XchangeEnglish.com, info@XchangeEnglish.com

Incomplete sentences Text completion) เฮ่ลโหล่วววววว กลับมาพบกันอีกแล้วนะค้า กับพี่ติงลี่และข้อสอบ TOEIC ที่เรายังมีพาร์ท Reading รอเราอยู่ section นี้หลายๆคนมองว่ายาก แต่ขอบอกเลยค่ะว่า ถ้าเตรียมตัวมาดี โดย เฉพาะเรื่อง Grammar และ Vocabulary ที่ออกสอบบ่อยๆ เราทุกคนท�ำได้ 700++ อย่างแน่นอน Reading section ของ TOEIC จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 1. Incomplete sentences 2. Text completion 3. Reading comprehension วันนี้เราจะมาดูส่วน Incomplete sentences และ Text completion กัน

Incomplete sentences เป็นข้อสอบที่ถามเรื่อง grammar อย่างเดียว ล้วนๆ เลยค่ะ ถามว่ายากไหม ยากระดับปานกลาง ไม่ใช่ grammar ระดับหินที่เราไม่สามารถฝ่าฟันได้ และส่วนใหญ่กเ็ ป็น grammar ทีเ่ ราเจอในชีวติ ประจ�ำวัน ทั้งนั้น อย่ารอช้า เราลองมาดูข้อสอบส่วนนี้สักข้อสอง ข้อกันดีกว่า 1. ________ the end of year results were published, the managers got their bonuses. A. When B. While C. Because D. If

ข้อสอบข้อนีท้ ดสอบเราเรือ่ งค�ำเชือ่ ม connectors ที่คอยเชื่อมความให้อ่านแล้วรู้ว่าสองประโยคนี้มีความ

10 | I Get English

สัมพันธ์กันแบบใด อย่างข้อนี้ ประโยคแรก the end of year results were published แปลว่า ผลงานตอนสิ้น ปีได้รับการตีพิมพ์ ถ้าเราอ่านแค่ประโยคนี้ คงจะต้อง นึกในใจว่า แล้วไงง่ะ? ต้องอ่านประโยคต่อมาด้วย the managers got their bonuses. พวกผู้จัดการก็จะได้ รับโบนัสกัน เพราะฉะนั้น เราต้องมาดูละว่า ค�ำเชื่อม ไหนที่น่าจะเติมเข้าไปแล้วเข้าใจประโยคได้มากที่สุด choice มีดังนี้ A. When เมื่อ B. While ในขณะที่ C. Because เพราะว่า D. If ถ้า

ง่ายๆ พอเอาค�ำทั้ง 4 ไปแทนก็จะรู้ทันทีว่า ต้องเป็น “เมื่อผลงานตอนสิ้นปีได้รับการตีพิมพ์ พวก


I GET Tutor

P’Nui’s Corner

แนะน�ำเทคนิคการสอบภาษาอังกฤษ ดร. พี่นุ้ย สมิตา หมวดทอง

นักเรียนทุน ก.พ. และทุนรัฐบาลอังกฤษ อ.บ. จุฬาฯ เกียรตินิยมอันดับ 1 (3 ปีครึ่ง) ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนภาษา Nui-English พิธีกรรายการ English Breakfast

์ ร า ร า ม ม แแกกรรมม น า ฐ น ้ ื พ บ” ย ี ท เ บ ย ี ร ป เ ร “กา

ี่ 21 ตอI GetนทEnglish| 13


I GET Focus

Interview

เรื่อง ดุจเดือน กลั่นคูวัด ภาพ กฤติญาดา จันทร์วงษ์

เต๋ า เศรษฐพงศ์ เพียงพอ

เริ่มจากศูนย์จนสื่อสารได้ เพราะไม่อายที่จะพูด 28 | I Get English


ฉบับนีเ้ ราจะไปท�ำความรูจ้ กั กับหนุม่ สุดหล่อจากบ้าน AF เต๋า-เศรษฐพงศ์ เพียงพอ ทีก่ ำ� ลังมีผลงานให้เราชมอย่างต่อเนือ่ ง ทั้งงานละครและงานเพลง เขาคนนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง จากเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ไม่ ตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษเลย พูดไม่ได้ ฟังก็ไม่ออก พื้นฐาน ภาษาอังกฤษเท่ากับศูนย์ แต่จๆู่ ก็ถกู ส่งตัวไปเมืองนอก ต้อง ท�ำงานไปด้วย เรียนไปด้วย จึงต้องรีบสือ่ สารภาษาอังกฤษให้ ได้เร็วทีส่ ดุ เพือ่ เอาตัวรอดให้ได้ในต่างแดน เต๋าจะพลิกวิกฤตินี้ ให้เป็นโอกาสในการฝึกภาษาอังกฤษอย่างไร มีเคล็ดลับอะไร เป็นพิเศษหรือไม่ มาติดตามอ่านกันในบทสัมภาษณ์กันค่ะ

อัพเดตเรื่องการเรียน

ตอนนีผ้ มก�ำลังศึกษาอยูท่ คี่ ณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต อยูช่ นั้ ปีที่ 3 แล้วครับ ด้วยหน้าทีก่ ารงานท�ำให้เราลงเรียน ได้น้อยหน่อย ก็เหลืออีกประมาณปีกว่าถึงจะ เรียนจบครับ

I Get English| 29


Shall we talk?

Speak English with Lulu ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง

Lulu รุ่งนภา วชิรเดชวงศ์ อรุณนาวีศิริ

ใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศแคนาดาและก�ำลังศึกษาปริญญาโท ปัจจุบันท�ำงานเป็นเลขานุการให้กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังที่เมืองโตรอนโต้ รักและหลงใหลภาษาอังกฤษเป็นชีวิตจิตใจ และอยากให้ผู้อ่านสนุกสนานและได้รับความรู้มากที่สุด

น ส บ ั ค�ำส ตัวL

36 | I Get English


Shall we talk?

ศัพท์ (น่า) สน ศัพท์ 1 ค�ำ เพิ่มคลังภาษา

ดร. วรวุฒิ ตัถย์วิสุทธิ์ (ครูหนุ่ย)

อาจารย์ประจ�ำโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (PhD) จาก Monash University ประเทศออสเตรเลีย ด้านการเรียนรู้ภาษาที่สองโดยเฉพาะภาษาอังกฤษของคนไทย

True 48 | I Get English


Shall we talk? ติดปากติดใจ จดจ�ำไว้พร้อมใช้ได้ทันที อารดา กันทะหงษ์

เป็นทั้งนักการศึกษา นักภาษาศาสตร์ นักธุรกิจ นักคิด และนักเขียน เรียนและท�ำงานด้านภาษาอังกฤษโดยตรง ทั้งในเมืองไทย ยุโรป และอเมริกา ตั้งใจพาผู้อ่านไปรู้จักวัฒนธรรมและภาษาอังกฤษในมุมต่างๆ ที่บางครั้งอาจคาดไม่ถึง ปัจจุบันเธอยังท�ำงานและใช้ชีวิตอยู่ที่เกาะเล็กๆ ชื่อว่า “Great Britain”

MONEY

TALKS ส�ำนวนเงินทองของสนุก

50 | I Get English

ตอนที่ 2


$

$ $

$ $

$

$

ฉบับที่แล้วเราคุยเรื่องเงินทองแบบบริติชๆ ได้สนุกกับค�ำสแลงและส�ำนวนแปลกๆ จากประเทศ อังกฤษ ซึ่งเป็นมหาอ�ำนาจทางทวีปยุโรปแล้ว ฉบั บ นี้ เ รามาต่ อ กั น ที่ ป ระเทศอเมริ ก า ซึ่ ง เป็ น มหาอ�ำนาจจากทวีปอเมริกากันบ้าง เราจะมา ท�ำความรู้จักเงินสกุลดอลลาร์กันค่ะ รู้ไหมว่า เงินดอลลาร์ก็มีชื่อและค�ำสแลงใช้เรียกหน่วยย่อย ต่างๆ มาตั้งแต่อดีต เยอะแยะไม่แพ้เงินปอนด์ของ อังกฤษเลยนะ นอกจากนี้ยังมีศัพท์เจ๋งๆ อีกเซ็ตส�ำหรับบอก เรื่องสถานะเงินทองโดยไม่ต้องง้อ “rich” กับ “poor” (ทู๊กที) รวมทั้งส�ำนวนที่จะบอกว่าเรื่องเงินทอง แต่ไม่ เกี่ยวกับเงินทองสักนิด คราวนี้มาในเวอร์ชันดอลลาร์ ด้วยค่ะ ใครก�ำลังเตรียมแพ็คกระเป๋าไปเทีย่ วหรือเรียน ต่อเมืองลุงแซม ห้ามพลาดนะคะ ค�ำศัพท์น่าสนใจ

Lend (v.) Earn (v.) Enough (adj. / adv.) Spare (v. / adj.)

$

ให้ยืม ได้รับ (รายได้) เพียงพอ ส�ำรองให้ เหลือให้

หลายคนคงเคยมีประสบการณ์คล้ายกันเวลา ไปต่างประเทศ คือความสับสนเรื่องค่าของหน่วยเงิน ประเทศนัน้ ช่วงแรกๆ เลยมักจะเก็บเหรียญจนกระเป๋า ตุง (ไว้กอ่ น) แล้วควักแต่ธนบัตรออกมาใช้ทกุ ทีเลย แต่ พออยูไ่ ปสักพักเราจะคุน้ กับระบบเงินของเขาเอง รับรอง ว่าจ�ำไม่ยาก และใช้ไม่ยากค่ะ สกุลเงินของประเทศอเมริกานัน้ คนไทยรูจ้ กั กัน ดีอยูแ่ ล้ว เราเรียกกันง่ายๆ ว่า “เงินดอลลาร์” แต่ถา้ จะ เรียกแบบทางการเพือ่ หลีกเลีย่ งความสับสนก็ควรใช้ชอื่ เต็มๆ ว่า “เงินดอลลาร์สหรัฐ” (United State dollar) ตัวย่อคือ “USD” เพราะเงินดอลลาร์ก็ยังมีสกุลอื่นๆ ในโลกด้วยค่ะ อย่างเช่น เงินดอลลาร์ฮ่องกง หรือเงิน ดอลลาร์สิงคโปร์

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

หน่วยย่อยของเงินดอลลาร์สหรัฐ 1 ดอลลาร์ = 100 เซนต์ ประเทศอเมริกามี $ เหรียญ 1 เซนต์, 5 เซนต์, 10 เซนต์ 25 เซนต์, 50 เซนต์ 1 ดอลลาร์ ธนบัตร 1 ดอลลาร์, 2 ดอลลาร์, 5 ดอลลาร์ $ 10 ดอลลาร์, 20 ดอลลาร์, 50 ดอลลาร์ 100 ดอลลาร์ ค�ำสแลงแบบอเมริกัน ถึงค�ำว่า “dollar” จะเป็นชื่อมาตรฐาน แต่ ชาวอเมริกันนิยมใช้คำ� สแลงว่า “buck” นะคะ อย่าง เช่น “$1 = one dollar” เขาก็จะพูดว่า “one buck” $ หรือ “$10 = ten dollar” ก็คือ “ten bucks” ถ้าเป็น จ�ำนวนมากกว่านัน้ บางคนก็อาจใช้คำ� สแลงเฉพาะเพือ่ เรียกแทนได้เลย อย่างเช่น

$

$

$

ธนบัตรดอลลาร์ ชื่อเรียก 5 Five / Fiver 10 Sawbuck / Hamilton 20 Dub / Jackson 100 Bill / Benjamin / Ben *ชือ่ เรียกธนบัตรทีเ่ ป็นชือ่ คน มาจากใบหน้าของ บุคคลเหล่านี้ที่ปรากฏบนธนบัตรนั่นเองค่ะ

Language Tip ค�ำว่า “sawbuck” คือลักษณะของไม้ สองชิ้นที่ไขว้กันเป็นรูปกากบาท (X) ซึ่งนิยมใช้กัน ในงานช่างไม้ บนธนบัตรใบละสิบดอลลาร์ก็มีตัว อักษร (X) แทนจ�ำนวนสิบแบบโรมันเหมือนกัน คน อเมริกันเลยใช้คำ� ว่า “sawbuck” เรียกธนบัตร ใบนี้ตามลักษณะตัว (X) ที่เห็นนั่นเองค่ะ

$

$

I Get $ English| 51

$

$ $

$


Food for Thought

Sing from Soul เก่งอังกฤษจากเพลง

หากเพื่อนๆ อยากให้ I Get English น�ำเพลงใด มาแปลลงใน Sing from Soul สามารถ reques เพลงได้ที่ www.facebook.com/igetenglish t

joyfrommars

นักแปลผู้หลงใหลในเสียงเพลง เชื่อว่าดนตรีคือการผสมผสานความรู้สึกและจิตวิญญาณ เข้าด้วยกัน แล้วเขย่าออกมาเป็นความสวยงามที่มากกว่าท่วงท�ำนองหรือภาษาใดภาษาหนึ่ง

c i g a M k c a l B

Littl e Mix

หาก Spice Girls คือต�ำนานแห่งเกิร์ลกรุ๊ปยุค 90’s Little Mix ก็คงจะเป็นตัวแทนของสาวๆ ยุคนี้ที่เปี่ยมไปด้วยพลังแห่งความร่าเริงสดใสและมีเสน่ห์แสบซ่าแบบก�ำลังดี สาวสวยเก๋สี่สไตล์กลุ่มนี้ แจ้งเกิดจากรายการ The X-Factor UK ปี 2011 และก�ำลังจะปล่อยสตูดิโออัลบั้มล�ำดับที่ 3 ที่ชื่อ Get Weird ในอีกไม่นานนี้ โดยมี Black Magic ซิงเกิลแรกออกมาร่ายมนต์จนฮอตฮิตติดชาร์ต ต่างๆ แล้วไปมากมาย เพลงนี้พูดถึงมนต์ด�ำที่จะช่วยให้ชนะใจชายหนุ่มได้ แต่เจ้ามนต์ด�ำที่ว่านี้ ไม่ได้น่ากลัวอะไรหรอกนะ เพราะ Little Mix บอกว่ามันเป็นเพียงการเปรียบเปรยว่าหญิงสาวทุกคน มีมนต์ด�ำเป็นของตัวเองอยู่แล้ว นั่นก็คือการเป็นตัวของตัวเองและมีความเชื่อมั่นในตัวเองต่างหากล่ะ เพียงแค่ขุดมนต์ด�ำนี้ขึ้นมาใช้รับรองว่าใครๆ ก็ต้องมาหลงรักแน่นอน! All the girls on the block knocking at my door! Wanna know what it is make the boys want more!

สาวๆ แถวนี้แห่กันมาเคาะประตูบ้านฉัน! อยากจะรู้ว่าอะไรกันที่ท�ำให้หนุ่มๆ ลุ่มหลง!

Is your lover playing on your side? Said he loves you But he ain’t got time Here’s the answer Come and get it At a knocked down price

ที่รักของเธอยังสนใจไยดีเธออยู่หรือเปล่า ปากก็บอกว่ารัก แต่ไหงไม่มีเวลาให้ ทีเด็ดอยู่นี่แล้ว มาลองดูสิจ๊ะ เดี๋ยวลดราคาให้พิเศษเลย

Full of honey Just to make him sweet Crystal balling Just to help him see

น�้ำผึ้งแสนหวาน กล่อมให้เขาหลงใหล ลูกแก้ววิเศษ ช่วยให้เขาได้เห็นสักที

56 | I Get English


บทุกคน

ัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำ�หรั

นิตยสารเพื่อการเริ่มต้นและพ

วางแผงทุก 30 วัน

… แบบฟอร์ม …

การสมัครสมาชิกและต่ออายุสมาชิก สมัครสมาชิกแบบราย 1 ปี (12 เล่ม) 599 บาท สิทธิพิเศษที่สมาชิกจะได้รับ • พิเศษ จัดส่งฟรีทุกฉบับ • รับหนังสือสมนาคุณได้จำ� นวน 2 เล่ม

(จัดส่งพร้อมกับนิตยสารที่สมาชิกเริ่มรับเป็นเล่มแรก)

ของสมนาคุณที่ท่านจะได้รับ

+ • Dictionary English-Thai 1 เล่ม พร้อม CD พจนานุกรรม สอ เสถบุตร 1 แผ่น ราคา 140 บาท • ฝึกอ่านภาษาอังกฤษจากข่าวรอบโลก 1 เล่ม ราคา 120 บาท สมัครสมาชิก เริ่มตั้งแต่ฉบับที่ ต่ออายุสมาชิก หมายเลขสมาชิก เริ่มตั้งแต่ฉบับที่ ถึงฉบับที่

ชื่อ-สกุลผู้สมัคร (ภาษาไทย) ______________________________________ ชื่อและที่อยู่ส�ำหรับการจัดส่งนิตยสารและของ สมนาคุณ _____________________________ ______________________________________ ______________________________________ โทรศัพท์ _______________________________ อีเมล ________________________________ อาชีพ ________________________________ หากต้องการให้ออกใบเสร็จในนามของหน่วยงาน กรุณาระบุชื่อผู้รับใบเสร็จรับเงินด้วย (หากไม่ ต้องการโปรดละข้อนี้ไว้) __________________ ______________________________________ ______________________________________ รายการส่งเสริมการขายนี้สิ้นสุดวันที่ 31 ต.ค. 2558

ขั้นตอน การสมัคร

ฟรี! ค่าจัดส่ง

สมาชิก

1. กรอกใบสมัครด้านบนให้ครบถ้วน 2. ชำ�ระเงิน (เลือกช่องทางการชำ�ระเงินวิธีใด ยสาร กรณีที่สมาชิกไม่ได้รับนิต วิธีหนึ่ง) กรุณาติดต่อที่ 3. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการชำ�ระเงินมา 0-2294-8777 ต่อ 111 ทางแฟกซ์หรือทางอีเมล (เลือกวิธใี ดวิธหี นึง่ ) โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (โปรดแฟกซ์ใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่ 0-2294-8787 หรือส่งอีเมลมาที่ MISbook@live.com)

ช�ำระเงินโดย เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง

ชื่อบัญชี “บจก. ส�ำนักพิมพ์ เอ็มไอเอส” ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย

สาขาเซ็นทรัล พระราม 3 สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาเซ็นทรัล พระราม 3 สาขาสาธุประดิษฐ์

เลขที่ 748-2-78312-5 เลขที่ 068-2-88783-6 เลขที่ 086-7-09599-4 เลขที่ 083-0-29793-6

ธนาณัติสั่งจ่าย “บจก. ส�ำนักพิมพ์ เอ็มไอเอส” ปณ. บางโพงพาง 10125

ผู้ที่เลือกช�ำระโดยธนาณัติ กรุณาส่งธนาณัติพร้อมใบสมัครมาที่ ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

I Get English| 63


HOT PROMOTION HOT นิตยสารราคาพิเศษ

ฉบับย้อนuหeลs ัง

ฉบับที่ 1- 6 ราคาชุดละ 199.ฉบับที่ 7- 12 ราคาชุดละ 199.ฉบับที่ 13 -18 ราคาชุดละ 245.ฉบับที่ 19 -24 ราคาชุดละ 245.ฉบับที่ 25 -30 ราคาชุดละ 245.ฉบับที่ 31-36 ราคาชุดละ 245.ฉบับที่ 37- 42 ราคาชุดละ 245.ฉบับที่ 43 - 48 ราคาชุดละ 245.-

Back Iss

ฉบับที่ 49- 85 ราคาตามปก

เล่มล่าสุด

ขั้นตอนสั่งซื้อนิตยสารฉบับย้อนหลัง (ไม่คิดค่าจัดส่ง)

1. โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี บจก. สำ�นักพิมพ์ เอ็มไอเอส

ธนาคาร

สาขา

ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี

กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ กรุงเทพ กรุงไทย

เซ็นทรัล พระราม 3 สาธุประดิษฐ์ เซ็นทรัล พระราม 3 สาธุประดิษฐ์

ออมทรัพย์ ออมทรัพย์ ออมทรัพย์ ออมทรัพย์

*สำ�หรับผู้ที่เลือกชำ�ระเงินโดยธนาณัต ิ กรุณาส่งธนาณัติ มาที่ สำ�นักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอย พัฒนาก

(สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง าร 1 เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

748-2-78312-5 068-2-88783-6 086-7-09599-4 083-0-29793-6

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

ฝ่ายสมาชิก โทร. 0-2294-8777 ต่อ 111 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.30-17.00 น.

หรือธนาณัติสั่งจ่าย บจก. สำ�นักพิมพ์ เอ็มไอเอส ปณ. บางโพงพาง 10125*

2. ติดต่อแจ้งรายละเอียดการสั่งซื้อมายังฝ่ายสมาชิก ผ่านช่องทางใดก็ ได้ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ - ทางโทรสารหมายเลข 0-2294-8787 - ทางอีเมล misbook@live.com

โดยให้แจ้งรายละเอียดกับทางเจ้าหน้าที่ดังนี้ ฉบับนิตยสารที่ต้องการสั่งซื้อ ชื่อธนาคาร วันที่โอน จำ�นวนเงินที่โอน ที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่ง และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ

I Get English สั่งซื้อนิตยสับารย้อนหลังรายเล่ม ฉบ

ฟรี! ค่าจัดส่ง


English Booster

English Booster จะชว ยใหค ณ ุ ไดอ า นภาษาองักฤษอยา งจใุจ! และพิเศษกว าใคร ดว ย MP3 เสียงเจ าของภาษา

สำหรับฟ งประกอบการอ าน

ดาวน โหลดไฟล เสียงฟร�ได ที่ www.igetenglish.com วิธีการดาวนโหลดไฟลเสียง

ฟรี!

หากมีสัญลักษณ น ี สังเกตสัญลักษณ ปรากฏอยต ูรงหวัคอลมันใ ด แสดงวา คอลมัน นั้นสามารถฟังเสยีงประกอบได

เข าไปที่เว็บไซต www.igetenglish.com เพื อ ทำการดาวนโ หลดไฟลเ สยีง โดยทำตามคำแนะนำ ในการดาวนโ หลดในเวบ็ไซต นำไฟล เสียงมาเป ดกับเคร�่องเล นที่รองรับไฟล MP3 โดยเลือกเล นไฟล ทม่ี หี มายเลข Track ตรง กับ Track ที่ระบุอยู ในคอลัมน นั้นๆ เชน หมายถึง คอลัมน นี้สามารถฟ งเสียงประกอบได จากไฟล เสียง MP3 หมายเลข 5706 57 = I Get English ฉบับที่ 57 06 = Track ที่ 6

คอลัมน์ English Booster

ที่คุณรอคอยกลับมาแล้ว อย่าลืมไป ดาวน์โหลดไฟล์เสียงสำ�หรับฟังประกอบ ได้ฟรี! ที่ www.igetenglish.com


TRACK 8603

READING PRACTICE แบบฝึกหัดการอ่าน

REALLY

ดาวน์โหลด MP3 ได้ที่ www.igetenglish.com

Think about it!

Which museum from this article would you like to visit? Why? What are some of the most famous museums from your country? What are your favourites? Why do you like them? What do you like or dislike about visiting museums? What’s the best museum you’ve ever visited?

พิพธิ ภัณฑ์ใดในบทความนีท้ คี่ ณุ อยากไปเทีย่ วชม เพราะอะไร พิพธิ ภัณฑ์ทมี่ ชี อื่ เสียง ในประเทศของคุณมีทใี่ ดบ้าง แล้วคุณชอบทีไ่ หน ท�ำไมถึงชอบ คุณชอบหรือไม่ชอบอะไร บ้างเมือ่ ไปเทีย่ วชมพิพธิ ภัณฑ์ แล้วพิพธิ ภัณฑ์ใดดีทสี่ ดุ เท่าทีค่ ณุ เคยไปเทีย่ วชมมา

UNUSUAL MUSEUMS!

พิพิธภัณฑ์สุดแปลก

Looking for something interesting to do? You might want to visit one of these unusual museums.

1. Pre-reading Look at the names of the museums in the article. What do you think you can see there? Make notes. Then, read or listen to the article once to compare your ideas. ให้ดชู อื่ พิพธิ ภัณฑ์ในบทความนี้ คุณคิดว่าจะได้ชมอะไรบ้างในพิพธิ ภัณฑ์ นัน้ ๆ จดบันทึกไว้ จากนัน้ ให้อา่ นหรือฟังบทความ 1 ครัง้ เพือ่ เปรียบเทียบ กับสิ่งที่คุณคิดไว้

2. Reading I Read the article again. Then, write the name of a museum next to each sentence. อ่านบทความอีกครั้ง จากนั้นให้เขียนชื่อพิพิธภัณฑ์ท้ายประโยค ในแต่ละข้อ

1. It was mentioned in a travel book. __________ 2. It gets about 80,000 visitors a year. __________ 3. You get a free hat when you go into the museum. _____________________ 4. It’s in the city of Norfolk. ___________________ 5. Its exhibits include objects that were once owned by famous people. _________________________ 6. It’s located in a castle. ____________________

74

The Pencil Museum

Opened in 1981, the Pencil Museum is located in Keswick, Cumbria, in the north-west of England. It receives over 80,000 visitors a year from all around the world. Find out how they get lead into a pencil, and marvel at the world’s biggest colouring pencil. www.pencilmuseum.co.uk/


TRACK 8604

GRAMMAR CLINIC คลินิกไวยากรณ์

CONCRETE &

ABSTRACT NOUNS สวัสดีครับคุณ Climate Warming ขอบคุณมากครับส�ำหรับอีเมลฉบับนี้ โดยพื้นฐานแล้วค�ำนามมี 2 ประเภทด้วยกัน ครับ นัน่ คือ concrete noun และ abstract noun Concrete noun คือค�ำนามที่เป็นรูปธรรม ซึ่งเราสามารถมองเห็นหรือสัมผัสได้ เช่น a. A chair: He sat on a chair. เก้าอี้ : เขานั่งบนเก้าอี้ b. A table: Your book is on the table. โต๊ะ: หนังสือของคุณอยู่บนโต๊ะ c. A dog: The dog ate my food. สุนัข: สุนัขกินอาหารของผม d. A bottle: She drank a bottle of wine. ขวด: เธอดื่มไวน์ไป 1 ขวด ส่วน Abstract noun เป็นค�ำนามที่เป็น นามธรรม ไม่สามารถเห็นหรือว่าสัมผัสได้ เช่น ค�ำนาม เกีย่ วกับคุณภาพหรือคุณสมบัติ (quality) สภาพ (state) แนวคิด (concept) หรือความรู้สึก (feeling) ซึ่งเป็น ค�ำนามทีไ่ ม่มรี ปู ร่าง ด้วยเหตุนี้ ประสาทสัมผัสทัง้ 5 ของคุณ 76

ดาวน์โหลด MP3 ได้ที่ www.igetenglish.com

ค�ำนามรูปธรรม & นามธรรม สวัสดีครับ Dr. Fingers ด็อกเตอร์ช่วยผมหน่อยไ ด้ไหมครับ คือคุณครูของ เรื่อง “abstract noun” ผม ผมได้พูดถึง “non-abstract noun” อย ไม่ทราบจริงๆ ครับว่า มันคืออะไรและต่างจาก ่างไร ขอแสดงความนับถือ Climate Warming

จะไม่สามารถสัมผัสกับค�ำนามทีเ่ ป็นนามธรรมนีไ้ ด้ นัน่ คือ คุณไม่สามารถมองเห็น ได้ยนิ ได้กลิน่ ลิม้ รส หรือรูส้ กึ ได้ ยกตัวอย่างเช่น a. Intelligence: He’s a boy with a lot of intelligence. สติปัญญา: เขาเป็นเด็กที่มีสติปัญญาเป็นเลิศ b. Joy: She was weeping with joy. ความสุขใจ: เธอร้องไห้ด้วยความสุขใจ ข้อสังเกตคือ ค�ำนามทีเ่ ป็นนามธรรมเราจัดเป็น ค�ำนามนับไม่ได้ เช่น a. Love: There isn’t much love here. ความรัก: มีความรักไม่มากมายนักอยู่ที่ตรงนี้ b. Hate: He was filled with hate. ความเกลียดชัง: เขาเต็มไปด้วยความเกลียดชัง


แต ละคอลัมน สามารถอ านต อได ใน นิตยสาร I Get English เล ม

ISSUE #

D +Ĩ*èê+Ě4èD Ě92@ę &+7 9 è49D <*$ 8% I Get English

86

«® D2<*éD Ě9 4é)919



ISSUE #

86

«® D2<*éD Ě9 4é)919

øēĈąě

สั่งซื้อ/สมัครสมาชิก

ŋ ที่ Ĕ ôได āāė ûė ăö Ċ ü Ġ čě÷ĠĎĊâ

/EMú 3ú L ù3>ù I A.Q 3 =&

Halloween

9> >/.û9 -= 69%4=*#ûJ1<6?%3%

&9 3>-"AQ

Che Guevara

2 ?L 1ø!3=

6=s1= 5 ýJ7ù

>/' @3! = J@ 1<9@6/,>*

#A Q %M#.-= L ø(@

ISSUE #

Concrete Noun & Abstract Noun

I ÷ 9= 05J&& ?O 86 ø3.K ù 6D :>,>5>9= 05

9.> I ÷ !ø9 9÷>%

I Get English ~ ¥ ñ j ¥ ­ ~Ô ¦ { j pj ¡jm K Ë ­ K r ­ ~¡ m

L ď ĎE & = J&&)ć 7= +ē 9Ď>% G$D-ęè

L ď ĎE & = J&&)ć 7= +ē 9Ď>% G$D-ęè

0-2294-8777#111 หรือ MISbook@live.com /EMú 3ú L ù3>ù

č

I A.Q 3 =&

Halloween

69%

&9

Che Guevara

2

6=s1= 5 ýJ7ù

>/' @3! = J@ 1<9@6/,>*

#A Q

Concr & Abstr

D +Ĩ*èê+Ě4èD Ě92@ę

I ÷ 9= 05J&& ?O&+7 9 è49D <*$

ø3.K ù 6D :>,>5>9= 05 8% I Get English

I/è-Q !ø% > 4E%.û %6C9 Q 6>/M ø I*/><M-÷9>.#A Q <*E

/EMú 3ú L ù3>ù

Halloween

9> >/.û9 -= 69%4=*#ûJ1<6?%3%

6=s1= 5 ýJ7ù

86

«® D2<*éD Ě9 4é)919

>/' @3! = J@ 1<9@6/,>*

øēĈąě

Ĕ ôŋ āāė ûė ăö üĊ čě÷ĠĎĊâĠ

I ÷ 9= 05J&& ?O69%4=*#ûJ1<6?%3% 9> >/.û9 -=

ø3.K ù 6D :>,>5>9= 05&9 3>-"AQ

2 ?L 1ø!3=

#A Q %M#.-= L ø(@

!D1> - 2558

&9 3>-"AQ

ISSUE #

D +Ĩ*èê+Ě4èD Ě92@ę &+7 9 è49D <*$ 8% I Get English

Che Guevara

1<9@6/,>*

,>5>9= 05

Ĕ > 4Eô%.û %6C9Q 6>/M ø I*/><M-÷9> āāė I/èûė -Q !øă%ö üĊ čě÷ĠĎĊâĠ

I A.Q 3 =&

J&& ?O

!D1> - 2558

øēĈąě àµpÒŋ -àÈÃÉ°¾

2 ?L 1ø!3=

L ď ĎE & = J&&)ć 7= +ē 9Ď>% G$D-ęè

#A Q %M#.-= L ø(@

/EMú 3ú L ù3>ù I A.Q 3 =&

Halloween Concrete Noun

& Abstract Noun 9.> I ÷ !ø9 9÷>%

Che Guevara 6=s1= 5 ýJ7ù

>/' @3! = J@ 1<9@6/,>*

àµpÒ-àÈÃÉ°¾§ªq

Concrete Noun & Abstract I/è-Q !øNoun % > 4E%.û %6C9 Q 6>/M 9.> I ÷ !ø9 9÷>%

1 5 1 0 0 1

evara

àµpÒ-àÈÃÉ°¾§ªq

I Get English ~ ¥ ñ j ¥ ­ ~Ô ¦ { j pj ¡jm K Ë ­ K r ­ ~¡ m

een

I Get English ~ ¥ ñ j ¥ ­ ~Ô ¦ { j pj ¡jm K Ë ­ K r ­ ~¡ m

!D1> - 2558

L ď ĎE & = J&&)ć 7= +ē 9Ď>% G$D-ęè

1 5 1 0 0 1

«® D2<*éD Ě9 4é)919

I ÷ 9= 05J&& ?O

ø I*/><M-÷9ø3.K ù >.#A Q :>,>5>9= <*E 05 6D