นิตยสาร I Get English เล่ม 8

Page 1

ISSUE #

เตร�ยมพร อมเข าสู ประชาคมอาเซียน กับ I Get English

85

MP3 เสียงเจ าของภาษา

ใช คก ู บ ั แบบฝ กหัด ฟ ง-อ าน ในเล ม

นายมันป อด! ฝ กพูดสแลง

ตามไปดู

กับอาจารย อดัม

มือ ้ อิ่มเบาๆ ยามบ าย

สไตล ชาวอังกฤษ

29

สำนวนน ารู

สำหรับคุยโทรศัพท

How to say ช วงนีร้ วย & ช วงนีจ้ น

จะพูดอย างไร

เมื่อต องข�้นรถเมล ที่เมืองนอก

Airlines Mysteries

มาฝ กออกเสียงตัว V ให เป ะกันเถอะ

กันยายน 2558

á´¹-ÇÃàǪ อยากเก งภาษา ต องกล าชน

1 5 0 9 0 1

เร�อ ่ งลีล้ บั เกีย่ วกับสายการบิน


Editorial Team เจ้าของ : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส บรรณาธิการบริหาร : ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ บรรณาธิการ : ดุจเดือน กลั่นคูวัด ประสานงานกองบรรณาธิการ : ปวีณา ไตรเวทย์ ที่ปรึกษาด้านภาษา : Donald L. Sena | สุธิดา วิมุตติโกศล กองบรรณาธิการ : ดุจดาว บัวทอง | วรวุฒิ ตัถย์วิสุทธิ์

วีริยา แผ่นสุวรรณ | ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล อารดา กันทะหงษ์ | สุกิจ กิตติบุญญานนท์ ยุทธนา อัศวเจษฎากุล | วิกันดา พินทุวชิราภรณ์ รุ่งนภา วชิรเดชวงศ์ อรุณนาวีศิริ | ศรัณย์ กิจศิริไพศาล ธัญชนก หล่อนาค | อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์ ศิลปกรรม : ภรณีย์ สนองผัน | เบญจมาศ จุลวัฒนะ นงนุช เรือนมณี | กฤติญาดา จันทร์วงษ์ พิสูจน์อักษร : บุษกร กู้หลี | วารีรัตน์ แตงภู่ ประไพ ภูงามเชิง | ชนาภัทร พรายมี การตลาด : วราลี สิทธิจินดาวงศ์ ฝ่ายสมาชิก : สุวรรณา จิตจ�ำนงค์ | สุมาลี ตระการจันทร์ ประชาสัมพันธ์ : มยุรี ศรีมังคละ พรีเพรส : เพียงพิศ อิ่นแก้ว | ด�ำรง พูลสวัสดิ์ แยกสี : MIS พิมพ์ที่ : พิมพ์ดี ผู้พิมพ์/ผู้ โฆษณา : เสริม พูนพนิช จัดจ�ำหน่ายโดย : บริษัท เวิลด์ ออฟ ดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด ส�ำนักงานนิตยสาร : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0-2294-8777 (กองบรรณาธิการ) 0-2294-8777 ต่อ 105 (ฝ่ายสมาชิก) โทรสาร : 0-2294-8787 ติดต่อโฆษณา : วราลี สิทธิจินดาวงศ์ โทร. 08-6430-7267

ติดต่อกองบรรณาธิการ : igetenglish@hotmail.com สมัครสมาชิก/สั่งซื้อนิตยสาร/แจ้งปัญหาการจัดส่ง :

misbook@live.com

ช่องทางการรับข่าวสารจาก I Get English 1. www.iGetEnglish.com 2. www.facebook.com/iGetEnglish

Editor’s Talk สวัสดีค่ะทุกคน

เชือ่ ว่าทุกคนทีอ่ า่ น I Get English น่าจะมีจดุ มุง่ หมาย ที่เหมือนกันอยู่ 1 ประการคืออยากจะฝึกฝนภาษา อังกฤษของตนเองให้เก่งขึ้น คล่องขึ้น พวกเราทีมงาน ก็ขอเป็นก�ำลังใจให้ทุกคนนะคะ การเรียนภาษาไม่มี ทางลัดใดๆ อยากเก่งต้องพยายามด้วยตัวเอง เพราะ ฉะนั้นๆ สู้ๆ ทุกคนค่ะ ฉบับนี้พาหนุ่มหล่อ อดีตนักร้องวงบอยแบนด์ ที่โด่งดังมากๆ ในประเทศไทย คุณแดน D2B หรือแดนวรเวช ดานุวงศ์ แดนบอกว่าตัวเขาเองไม่ชอบภาษา อังกฤษเลย ตอนเรียนก็หนีออกจากห้องเพราะไม่รู้จะ เรียนไปท�ำไม แต่พอโตขึน้ ก็กลับต้องเปลีย่ นความคิดแล้ว หันหน้ามาชนกับภาษาอังกฤษแทน ไม่คิดจะหนีอีกแล้ว อะไรคือเหตุผลทีท่ ำ� ให้แดนเปลีย่ นใจ และเขามีเคล็ดลับ อย่างไร พลาดไม่ได้จริงๆ กับคอลัมน์ Interview ค่ะ American Slang ประจ�ำเดือนนี้อาจารย์อดัม มีสแลงสนุกๆ มาให้ลองพูดตาม (แน่นอนว่าเวลาเอา สแลงไปใช้จริงต้องดูกาลเทศะด้วยนะคะ ถ้าสนิทกัน ก็ใช้ได้เลย แต่ถา้ ไม่สนิทกันก็ตอ้ งระมัดระวังค่ะ) คราวนี้ เสนอประโยคว่า “นายมันป๊อด” จะแซวเพื่อนว่าอย่างนี้ เป็นภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกันแบบอาจารย์อดัมพูดว่า อะไรได้บ้าง ต้องตามไปอ่านกันให้ได้ค่ะ ติดปากติดใจฉบับนี้สอนเรื่องประโยคเกี่ยวกับ เงินๆ ทองๆ ค่ะ ยกตัวอย่างเช่นเวลาเราจะบอกเพือ่ นว่า ช่วงนี้จน หรือช่วงนี้รวย จะพูดว่าอย่างไร และเนื่องจาก คุณอารดาอยู่ที่ประเทศอังกฤษ เลยมีสแลงแบบบริติช มาฝากด้วย น่าอ่านน่าฝึกพูดตามมากๆ ค่ะ คุณลูลู่จากคอลัมน์ Speak English with Lulu คราวนีเ้ อาแบบฝึกหัดออกเสียงตัว V มาฝาก ใครทีอ่ อกเสียง ตัว V เหมือน ว แหวนในภาษาไทยเป๊ะๆ อยู่ ฉบับนี้ คุณลูลู่จะช่วยปรับเสียง V ของคุณใหม่ให้เป๊ะจนฝรั่ง ต้องชมเปาะเลยล่ะค่ะ (แต่ต้องสัญญานะว่าอ่านแล้ว จะฝึกบ่อยๆ) เนือ้ ทีห่ มดอีกแล้ว อย่าลืมนะคะ ไปโหลดไฟล์เสียง MP3 มาฟังคู่กับคอลัมน์ English Booster กัน โหลดฟรี และง่าย เพราะเราอยากให้ทุกคนน�ำไปฝึกภาษาอังกฤษ กันเยอะๆ ค่ะ แล้วพบกันใหม่ในเดือนที่ 10 ของปี เดือนตุลาคมค่ะ :-) บรรณาธิการ

เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น ท่านสามารถสมัคร/ต่ออายุสมาชิกและสั่งซื้อนิตยสารผ่านทาง Facebook : I Get English Magazine ได้แล้ววันนี้


C

S # T N E T N O ISSUE 85

หมวด

Let’s read & write! สนุกกับการอ่านและเขียน 16 A

Trip to the World : Los Glaciares

National Park, Argentina

หมวด

Food forอาหารสมอง Thought 43 Moving Movie : Seventh Son บุตรคนที่ 7 สงครามมหาเวทย์

38 Famous People : Anne Frank : A Symbol of 56 S ing

the Children Murdered in the Holocaust หมวด

I จัGET Focus บตาเรื่องเด่น

from

S oul

: See You Again

(Ost. Furious 7) - Wiz Khalifa ft. Charlie Puth 65 iDiary : English afternoon tea อิ่มเบาๆ ยามบ่ายชาวอังกฤษ หมวด

22 Cooking for Fun : Spicy pork chops with sweet potatoes

28 Interview : แดน-วรเวช ดานุวงศ์ อยากเก่งภาษา

ต้องกล้าชน

IเตรีGET Tutor ยมสอบ, พัฒนาความรู้พื้นฐาน 7 Always English : Stay Strong 10 XChange English : ตะลุยโจทย์ TOEIC ตอน

58 Healthy English : โรคคอตีบ ป้องกันได้ดว้ ยวัคซีน Short conversation, Short talks 13 P’Nui’s Corner : การเปรียบเทียบ (ตอนที่ 1) 60 Hello Horo : ดวงประจ�ำเดือนกันยายน 25 Confusing Words : news, staff, family 63 ใบสมัครสมาชิกนิตยสาร เป็น singular หรือ plural กันแน่ 33 ค�ำนี้ท่านได้แต่ ใดมา : Bungalow

หมวด

Shall we talk? เสริมทักษะ ฟัง-พูด 4 American Slang : นายมันป๊อด 35 Speak English with Lulu : มาฝึกออกเสียง ตัว V กัน

48 ศัพท์ (น่า) สน : Mean 50 ติดปากติดใจ : Money Talks ส�ำนวนเงินทอง

วรเ

แวชดดนานุวงศ์ หน้า 28

ของสนุก

54 ฝรัง่ พูดคนไทยงง in the drawer

: not the sharpest knife

English Booster

ฝึกภาษาแบบเต็มอิม่ กับคอลัมน์ แบบฝึกหัดอ่าน-ฟังภาษาอังกฤษ หน้า 69-96 ดาวน์โหลดเสียงประกอบการอ่านฟรี ได้ที่ www.igetenglish.com

ยังมีเรื่องราวน่าอ่านอีกมากมายใน English Booster

หน้า 72

หน้า 74

29 USEFUL

FOR AIRLINE EXPRESSIONS THE TELEPHONE

MYSTERIES!


Shall we talk?

American Slang รู้ลึกเรื่องสแลงแบบเป๊ะเวอร์

Adam Bradshaw

ใครๆ ก็รู้จักเขาในชื่อ “อาจารย์อดัม” ชาวต่างชาติผู้พูดภาษาไทยได้เป๊ะเวอร์ พิธีกรรายการสอนภาษาอังกฤษทางทีวีและออนไลน์หลายรายการ และเจ้าของเว็บไซต์ ajarnadam.tv

นายมันป๊อด

4 | I Get English


I GET Tutor

Always English

อังกฤษวันละนิด แต่ฟิตตลอด

อ. ลูกกอล์ฟ คณาธิป สุนทรรักษ์

ติวเตอร์ภาษาอังกฤษยอดนิยม เจ้าของสถาบัน Angkriz สุด trendy พิธีการรายการภาษาอังกฤษ พี่ลูกกอล์ฟเชื่อว่า คนไทยเก่งภาษาอังกฤษได้ ถ้าตั้งใจและมีทัศนคติที่ดี ติดตามพี่ลูกกอล์ฟได้ที่ IG @loukgolflg

STAY STRONG I Get English| 7


I GET Tutor

XChange English เปลี่ยนชีวิต พิชิต TOEIC

ครูพี่ติงลี่ รชต กิตติโกสินท์

• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ สถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • อักษรศาสตรบัณฑิต เอกภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • TU-GET 250/250 Part Structure www.XchangeEnglish.com, info@XchangeEnglish.com

S h ort t r o h S

conversation Hi there! ทุกคนเป็นอย่างไรบ้าง พี่ติงลี่ มาตามสั ญ ญาแล้ ว ค่ า ฉบั บ ที่ แ ล้ ว เราดู เ รื่ อ ง Listening comprehension ของ TOEIC ในส่วน photographs และ question-response หวังว่า ทุกคนไปเจอข้อสอบจริง จะท�ำได้ แต่ Listening comprehension ยังไม่จบนะคะ ยังมีอีก 2 ส่วนค่ะ คือ Part 3: Short conversation บทสนทนา สั้นๆ และ Part 4: Short talks บทพูดสั้นๆ ถามว่าสองส่วนนี้ต่างกันอย่างไร ก็ต้องบอกว่า Short conversation เป็นบทสนทนาสั้นๆ ที่มีคนสอง คนคุยกัน แต่ Short talks นั้นเป็นบทพูดสั้นๆ ที่พูด คนเดียว อาจจะเป็นครูกำ� ลังเลคเชอร์อยู่ ประกาศตาม สนามบิน หรือข่าวพยากรณ์อากาศ ข้อสอบแบบนั้น จะเป็นการฟังที่ไม่นาน ไม่เกิน 40 วินาทีต่อหนึ่ง บทสนทนาหรือบทพูด เราก็ต้องพยายามจับใจความ ส�ำคัญ ฟัง keyword ให้ดีๆ เราลองมาดูแนวค�ำถาม ดีกว่าไหมคะ

Part 3: Short conversation ในส่วนของ conversation เราก็จะได้ยนิ คนสองคน คุยกันในหัวข้อต่างๆ อาจจะเป็นเรื่องธุรกิจบ้าง หรือ เรื่องทั่วๆไป ดินฟ้าอากาศ และที่เราต้องจับประเด็นก็ คือ ใคร ท�ำอะไร ที่ไหน เพราะบางทีจะมีแนวค�ำถาม ที่ว่า บทสนทนานี้น่าจะเกิดขึ้นที่ไหน หรือระหว่างใคร กับใคร เราก็ต้องฟัง keyword และตอบให้ได้ เช่น 10 | I Get English

talks

hotel อาจมี keyword เป็นค�ำว่า room, concierge, room service, guest, check in taxi อาจมี keyword เป็นค�ำว่า take me to, fare, trip, meter, passenger airport อาจมี keyword เป็นค�ำว่า baggage, luggage, depart, board, flight attendant

จริงๆ conversation ส่วนนีเ้ ราต้องได้ฟงั นะคะ ถึงจะฝึกได้อย่างเต็มที่ แต่จะลองเอาข้อสอบ พร้อมกับ สคริปต์ มาให้อา่ นและลองท�ำเพือ่ ดูแนวข้อสอบก่อนก็ได้คะ่

Script

Man: Do you want to share a taxi to the airport? We can save on expenses that way, and as you know the company is trying to cut costs. Woman: Actually I’m not flying. I’m going to the conference by bus. I have to leave tomorrow because it’s going to take two days to get there. Man: That’s right. I forgot that you are afraid of flying. Are you taking a vacation day tomorrow? Woman: Well, I worked some overtime last week, so I just banked it instead of wasting a holiday day.

อย่าลืมนะคะ ทุกอย่างที่อ่านข้างบนจะไม่มี เขียนไว้ แต่เราจะได้ยนิ เป็นเสียงของเจ้าของภาษาคุยกัน เท่านั้น แล้วเราจะเจอแต่คำ� ถามและ choice ค่ะ


I GET Tutor

์ ร า ม แกรม น า ฐ น ้ ื พ

P’Nui’s Corner

แนะน�ำเทคนิคการสอบภาษาอังกฤษ ดร. พี่นุ้ย สมิตา หมวดทอง

นักเรียนทุน ก.พ. และทุนรัฐบาลอังกฤษ อ.บ. จุฬาฯ เกียรตินิยมอันดับ 1 (3 ปีครึ่ง) ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนภาษา Nui-English พิธีกรรายการ English Breakfast

” บ ย ี ท เ บ “การเปรีย ตอนที่ 1

I Get English| 13


I GET Focus

Interview

เรื่อง ดุจเดือน กลั่นคูวัด ภาพ กฤติญาดา จันทร์วงษ์

วรเ 28 | I Get English

แวชดดนานุวงศ์


ตลอดหลายปีที่โลดแล่นในวงการ บันเทิง แดน-วรเวช ดานุวงศ์ ผ่านงาน มาแล้วหลายบทบาท ไม่ว่าจะเป็นนักร้อง วง D2B ที่เรียกได้ว่าประสบความส�ำเร็จ จนเป็นต�ำนานของเมืองไทย และบทบาท นักแสดงในละครกับภาพยนตร์อีกหลาย เรื่อง จนในวันนี้แดนพร้อมแล้วที่จะก้าว เข้าสู่บทบาทใหม่ในฐานะผู้จัดละคร ซึ่งเป็น อีกก้าวที่เขาตั้งใจและมุ่งมั่น หากแต่ ค วามรั ก ในเสี ย งดนตรี ที่ เขามีนั้น ก็ไม่เคยทิ้งไปไหน ยังคงศึกษา หาความรู้ให้ตนเองอยู่เสมอ และความรัก ในเสี ย งดนตรี นี่ เ องที่ จุ ด ประกายให้ เ ขา กลับมาเห็นความส�ำคัญของภาษาอังกฤษ และหันหน้าเข้าชนกับมันอีกครั้ง

"อยากเก่ง ภาษาต้อง กล้าชน"

แดน-วรเวช เด็กหนุ่มผู้หลงรักเสียง ดนตรี “หลังจากจบม.ต้นที่สุพรรณบุรี ผมก็ย้าย มาเรียนม.ปลายที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) แล้วก็เรียนต่อทีส่ ถาบัน SAE เกีย่ วกับ Sound Engineer ครับ ซึง่ ทีส่ ถาบันนีม้ สี องสาขาให้เลือกเรียน คือเกีย่ วกับด้าน film และ sound ผมเลือกเรียน sound เฉพาะด้านเลย เพราะผมรูว้ า่ ตัวเองอยากจะท�ำอะไร ต่อไปในอนาคต ส่วนตัวผมชอบดนตรีอยู่แล้วครับ เล่นดนตรีตั้งแต่ตอนม.ต้น เคยประกวดโฟล์คซอง (folk song) กับเพื่อน ผมมีความใฝ่ฝันว่าสักวันนึง อยากจะมีเพลงและอัลบั้มเป็นของตัวเอง”

I Get English| 29


Shall we talk? ติดปากติดใจ จดจ�ำไว้พร้อมใช้ได้ทันที อารดา กันทะหงษ์

เป็นทั้งนักการศึกษา นักภาษาศาสตร์ นักธุรกิจ นักคิด และนักเขียน เรียนและท�ำงานด้านภาษาอังกฤษโดยตรง ทั้งในเมืองไทย ยุโรป และอเมริกา ตั้งใจพาผู้อ่านไปรู้จักวัฒนธรรมและภาษาอังกฤษในมุมต่างๆ ที่บางครั้งอาจคาดไม่ถึง ปัจจุบันเธอยังท�ำงานและใช้ชีวิตอยู่ที่เกาะเล็กๆ ชื่อว่า “Great Britain”

MONEY

TALKS ส�ำนวนเงินทองของสนุก

50 | I Get English


เงินทองเป็นอีกหนึ่งเรื่องสนุกที่ท�ำให้เรา ได้รู้วัฒนธรรมของประเทศนั้นมากขึ้น เพราะ แต่ ล ะประเทศมี ร ะบบหน่ ว ยเงิ น ไม่ เ หมื อ นกั น ชื่อเรียกเงินก็ไม่เหมือนกัน แล้วแต่รูปร่างหน้าตา และลักษณะของหน่วยเงินที่คนในประเทศเห็นหรือ ก�ำหนด อย่างประเทศไทยเองในอดีตก็เคยมีเงิน พดด้วงที่ ใช้น�้ำหนักของโลหะเงินเป็นหน่วยวัด เราเคยมีทั้งไพ เฟื้อง สลึง บาท และต�ำลึง จน มีค�ำพังเพยว่า “พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียต�ำลึง ทอง” ไงคะ รู้ไหมว่าประเทศอังกฤษและอเมริกาเขาก็มีชื่อ เรียกหน่วยเงินต่างกันเยอะไปหมดมาตัง้ แต่อดีตเหมือน กัน แต่ทนี่ า่ สนใจคือเขามีคำ� สแลงเรียกหน่วยเงินต่างๆ เยอะกว่าของไทยมาก ติดปากติดใจฉบับนี้จะมาดูกัน ว่าค�ำสแลงเรียกหน่วยเงินของฝรั่งมีอะไรบ้าง เริ่มที่ ฝั่งอังกฤษก่อน รวมทั้งส�ำนวนเจ๋งๆ ส�ำหรับชวนเพื่อน คุยเรื่องเงินทอง แบบไม่ต้องคอยง้อค�ำว่า “rich” กับ “poor” (ทุกทีเลย) ด้วยนะ ค�ำศัพท์น่าสนใจ

Cost (n. / v.) ราคา มีราคา Spare (v. / adj.) ส�ำรองให้ เหลือให้ ท�ำรายได้ Make (money) (n.) Change (n. / v.) เงินทอน แลกเปลีย่ น Budget (n.) งบประมาณ หน่วยเงินแบบบริติช สกุลเงินของประเทศอังกฤษ (รวมถึงประเทศ ไอร์แลนด์เหนือ สกอตแลนด์ และเวลส์ ที่อยู่ในเครือ สหราชอาณาจักร) คือปอนด์สเตอร์ลิง (British pound sterling) หรือตัวย่อคือ “GBP” เวลาเรียกเป็นภาษา ไทยแบบง่ายๆ ก็คือ “เงินปอนด์” เพราะ “pound” ก็คือตัวเดียวกับที่เป็นหน่วยวัดน�้ำหนัก “ปอนด์” นั่น แหละค่ะ แต่ถา้ จะออกเสียงตามภาษาอังกฤษต้องอ่าน ว่า “pound /พาวนด์” นะคะ

หน่วยย่อยของเงินปอนด์ 1 ปอนด์ = 100 เพนซ์ / เพนนี ประเทศอังกฤษมี เหรียญ 1 ปอนด์, 2 ปอนด์ 1 เพนซ์, 2 เพนซ์, 5 เพนซ์, 10 เพนซ์ 20 เพนซ์, 50 เพนซ์ ธนบัตร 5 ปอนด์, 10 ปอนด์ 20 ปอนด์, 50 ปอนด์ ค�ำสแลงแบบบริติช ถึงค�ำว่า “pound (พาวนด์)” จะเป็นชือ่ มาตรฐาน แต่ชาวอังกฤษนิยมเรียกเงินตัวเองว่า “quid (ควิด)” เรียก “pence (เพนซ์)” แบบสั้นๆ ว่า “p (พี)” แล้ว ยังเรียก “ธนบัตร” ว่า “note (โน้ต)” ด้วย เพราะ ฉะนัน้ เวลาจะบอกราคาอะไรสักอย่าง เขาจะพูดแบบนี้ • That umbrella only cost me 10 quid.

ร่มคันนี้ราคาแค่ 10 ปอนด์

• The sweets are 60p each. But you can get 2 for a quid.

ขนมนีช่ ิ้นละ 60 เพนซ์ แต่ถา้ ซื้อสองอันจ่ายแค่ 1 ปอนด์ • Do you know that it’s rare to see £50 notes in England?*

รู้ไหมว่าธนบัตร 50 ปอนด์ไม่ค่อยมีให้เห็น ในประเทศอังกฤษหรอก

รู้ไหมว่า *เวลาที่ “pound (£)” กับ “note” มาอยู่ด้วยกัน ค�ำนี้ต้องอ่านว่า “fifty-pound notes - ฟิ้ฟที-พาวนด์ โน้ตส์” นะคะ ไม่ใช่ “ควิด”

I Get English| 51


I GET Focus

Healthy English

เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านสาระความรู้เรื่องสุขภาพ นพ. อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์ อาจารย์ ส�ำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โรค คอตีบ ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

สวัสดีครับ เดือนนี้ Healthy English จะพาไปรู้จักโรคคอตีบ (diphtheria) โรคที่พบ ได้น้อยในปัจจุบันแต่ยังมีการระบาดอยู่เสมอ และการระบาดแต่ ล ะครั้ ง ท� ำ ให้ มี ผู ้ เ สี ย ชี วิ ต ซึ่ ง โรคนี้ ส ามารถรั ก ษาหายได้ และสามารถ ป้องกันได้ด้วยวัคซีน (vaccine) โรคคอตี บ เป็ น โรคติ ด เชื้ อ เฉี ย บพลั น ของระบบทางเดินหายใจ ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อ แบคทีเรียชนิดหนึ่งที่สามารถสร้างพิษ (toxin) ท�ำให้เกิดการอักเสบ มีเนื้อตายเป็นแผ่นฝ้า ในล�ำคอและมีการตีบตันของทางเดินหายใจ จึงเป็นที่มาของชื่อ “คอตีบ”

58 | I Get English


บทุกคน

ัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำ�หรั

นิตยสารเพื่อการเริ่มต้นและพ

วางแผงทุก 30 วัน

… แบบฟอร์ม …

การสมัครสมาชิกและต่ออายุสมาชิก สมัครสมาชิกแบบราย 1 ปี (12 เล่ม) 599 บาท สิทธิพิเศษที่สมาชิกจะได้รับ • พิเศษ จัดส่งฟรีทุกฉบับ • รับหนังสือสมนาคุณได้จำ� นวน 2 เล่ม

(จัดส่งพร้อมกับนิตยสารที่สมาชิกเริ่มรับเป็นเล่มแรก)

ของสมนาคุณที่ท่านจะได้รับ

+ • Dictionary English-Thai 1 เล่ม พร้อม CD พจนานุกรรม สอ เสถบุตร 1 แผ่น ราคา 140 บาท • ฝึกอ่านภาษาอังกฤษจากข่าวรอบโลก 1 เล่ม ราคา 120 บาท สมัครสมาชิก เริ่มตั้งแต่ฉบับที่ ต่ออายุสมาชิก หมายเลขสมาชิก เริ่มตั้งแต่ฉบับที่ ถึงฉบับที่

ชื่อ-สกุลผู้สมัคร (ภาษาไทย) ______________________________________ ชื่อและที่อยู่ส�ำหรับการจัดส่งนิตยสารและของ สมนาคุณ _____________________________ ______________________________________ ______________________________________ โทรศัพท์ _______________________________ อีเมล ________________________________ อาชีพ ________________________________ หากต้องการให้ออกใบเสร็จในนามของหน่วยงาน กรุณาระบุชื่อผู้รับใบเสร็จรับเงินด้วย (หากไม่ ต้องการโปรดละข้อนี้ไว้) __________________ ______________________________________ ______________________________________ รายการส่งเสริมการขายนี้สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2558

ขั้นตอน การสมัคร

ฟรี! ค่าจัดส่ง

สมาชิก

1. กรอกใบสมัครด้านบนให้ครบถ้วน 2. ชำ�ระเงิน (เลือกช่องทางการชำ�ระเงินวิธีใด ยสาร กรณีที่สมาชิกไม่ได้รับนิต วิธีหนึ่ง) กรุณาติดต่อที่ งใบสมัครพร้อมหลักฐานการชำ�ระเงินมา 3. ส่ 0-2294-8777 ต่อ 111 ทางแฟกซ์หรือทางอีเมล (เลือกวิธใี ดวิธหี นึง่ ) โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (โปรดแฟกซ์ใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่ 0-2294-8787 หรือส่งอีเมลมาที่ MISbook@live.com)

ช�ำระเงินโดย เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง

ชื่อบัญชี “บจก. ส�ำนักพิมพ์ เอ็มไอเอส” ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย

สาขาเซ็นทรัล พระราม 3 สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาเซ็นทรัล พระราม 3 สาขาสาธุประดิษฐ์

เลขที่ 748-2-78312-5 เลขที่ 068-2-88783-6 เลขที่ 086-7-09599-4 เลขที่ 083-0-29793-6

ธนาณัติสั่งจ่าย “บจก. ส�ำนักพิมพ์ เอ็มไอเอส” ปณ. บางโพงพาง 10125

ผู้ที่เลือกช�ำระโดยธนาณัติ กรุณาส่งธนาณัติพร้อมใบสมัครมาที่ ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

I Get English| 63


HOT PROMOTION นิตยสารราคาพิเศษ

ฉบับย้อนuหeลs ัง

ฉบับที่ 1- 6 ราคาชุดละ 199.ฉบับที ่ 7- 12 ราคาชุดละ 199.ฉบับที ่ 13 -18 ราคาชุดละ 245.ฉบับที ่ 19 -24 ราคาชุดละ 245.ฉบับที ่ 25 -30 ราคาชุดละ 245.ฉบับที ่ 31-36 ราคาชุดละ 245.ฉบับที ่ 37- 42 ราคาชุดละ 245.ฉบับที ่ 43 - 48 ราคาชุดละ 245.-

Back Iss

ฉบับที่ 49- 84 ราคาตามปก

เล่มล่าสุด

ขั้นตอนสั่งซื้อนิตยสารฉบับย้อนหลัง (ไม่คิดค่าจัดส่ง)

1. โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี บจก. สำ�นักพิมพ์ เอ็มไอเอส

ธนาคาร

สาขา

ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี

กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ กรุงเทพ กรุงไทย

เซ็นทรัล พระราม 3 สาธุประดิษฐ์ เซ็นทรัล พระราม 3 สาธุประดิษฐ์

ออมทรัพย์ ออมทรัพย์ ออมทรัพย์ ออมทรัพย์

*สำ�หรับผู้ที่เลือกชำ�ระเงินโดยธนาณัต ิ กรุณาส่งธนาณัติ มาที่ สำ�นักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอย พัฒนาก

(สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง าร 1 เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

748-2-78312-5 068-2-88783-6 086-7-09599-4 083-0-29793-6

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

ฝ่ายสมาชิก โทร. 0-2294-8777 ต่อ 111 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.30-17.00 น.

หรือธนาณัติสั่งจ่าย บจก. สำ�นักพิมพ์ เอ็มไอเอส ปณ. บางโพงพาง 10125*

2. ติดต่อแจ้งรายละเอียดการสั่งซื้อมายังฝ่ายสมาชิก ผ่านช่องทางใดก็ ได้ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ - ทางโทรสารหมายเลข 0-2294-8787 - ทางอีเมล misbook@live.com

โดยให้แจ้งรายละเอียดกับทางเจ้าหน้าที่ดังนี้ ฉบับนิตยสารที่ต้องการสั่งซื้อ ชื่อธนาคาร วันที่โอน จำ�นวนเงินที่โอน ที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่ง และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ

I Get English สั่งซื้อนิตยสับารย้อนหลังรายเล่ม ฉบ

ฟรี! ค่าจัดส่ง


English Booster

English Booster จะชว ยใหค ณ ุ ไดอ า นภาษาองักฤษอยา งจใุจ! และพิเศษกว าใคร ดว ย MP3 เสียงเจ าของภาษา

สำหรับฟ งประกอบการอ าน

ดาวน โหลดไฟล เสียงฟร�ได ที่ www.igetenglish.com วิธีการดาวนโหลดไฟลเสียง

ฟรี!

หากมีสัญลักษณ น ี สังเกตสัญลักษณ ปรากฏอยต ูรงหวัคอลมันใ ด แสดงวา คอลมัน นั้นสามารถฟงัเสยีงประกอบได

เข าไปที่เว็บไซต www.igetenglish.com เพื อ ทำการดาวนโ หลดไฟลเ สยีง โดยทำตามคำแนะนำ ในการดาวนโ หลดในเวบ็ไซต นำไฟล เสียงมาเป ดกับเคร�่องเล นที่รองรับไฟล MP3 โดยเลือกเล นไฟล ทม่ี หี มายเลข Track ตรง กับ Track ที่ระบุอยู ในคอลัมน นั้นๆ เชน หมายถึง คอลัมน นี้สามารถฟ งเสียงประกอบได จากไฟล เสียง MP3 หมายเลข 5706 57 = I Get English ฉบับที่ 57 06 = Track ที่ 6

คอลัมน์ English Booster

ที่คุณรอคอยกลับมาแล้ว อย่าลืมไป ดาวน์โหลดไฟล์เสียงสำ�หรับฟังประกอบ ได้ฟรี! ที่ www.igetenglish.com


TRACK 8502

READING PRACTICE แบบฝึกหัดการอ่าน

ดาวน์โหลด MP3 ได้ที่ www.igetenglish.com

Think about it!

Are there any famous mysteries from your country? What are they about? Have you heard about any airline mysteries? Which ones? What do you think happened? What “mysterious” things have happened to you?

มีเหตุการณ์ลี้ลับเรื่องดังๆ ที่ประเทศของคุณบ้างไหม เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร คุณเคยได้ยิน เรือ่ งลีล้ บั เกีย่ วกับสายการบินบ้างไหม เป็นเรือ่ งเกีย่ วกับอะไรบ้าง คุณคิดว่าเกิดอะไรขึน้ แล้ว เรื่องราวลี้ลับที่เกิดขึ้นกับตัวคุณเองมีอะไรบ้าง

AIR“เLรื่อIงลNี้ลับEเกี่ยMวกับYสายกSารTบินE”RIES! Answers on page 96

1. Pre-reading Complete the definitions (1 to 9) with the following words: เติมค�ำจ�ำกัดความ (ข้อ1-9) ให้สมบูรณ์ด้วยค�ำศัพท์ต่อไปนี้

drinks ground float money pilot front plane route air 1. Pilot – the person who flies a _________. 2. Co-pilot – the person who assists the __________. 3. To land – to bring a plane to the _________ in a controlled manner. 4. Take off – if a plane does this, it leaves the ground and goes up into the __________. 5. Hi-jack – to take control of a plane illegally, and to demand _________ in exchange for the safe return of the passengers. 6. Flight attendant – a person whose job is to help passengers, serve food and _________, etc. 7. Parachute – an object you can use to jump from a plane and ___________ in the air. 8. Air traffic control – the organisation that controls planes and tells them which ___________ to take. 9. Cockpit – the area at the __________ of a plane where the pilot sits and flies the plane.

2. Reading I Read or listen to the stories once. Which one is the most mysterious? Why? อ่านหรือฟังเนื้อเรื่องเหล่านี้ 1 ครั้ง เรื่องใดที่เป็นปริศนาลี้ลับมาก ที่สุด เพราะเหตุใด 72

ปริศนาที่ยังไร้ค�ำตอบ!

3. Reading II

Read the article again. Then, answer the questions. อ่านเนื้อเรื่องอีกครั้ง จากนั้นให้ตอบค�ำถามต่อไปนี้

1. When did Amelia set off on her round-the-world journey? 2. When did she take off from Lae en route to Howland Island? 3. When did researchers claim they’d found the remains of her plane? 4. When did DB Cooper hijack the plane? 5. How much money did he demand? 6. What time did the plane eventually land at Reno Airport?

Air travel is one of the safest forms of transport. But when things go wrong, they usually end in tragedy... or mystery, as these two cases clearly show. 1. Amelia Earhart Amelia Earhart (born on 24th July 1897) was the first female aviator to fly solo across the Atlantic Ocean. In 1937, she set herself a new challenge: to be the first person to circumnavigate the globe by flying around


TRACK 8503

LISTENING PRACTICE II

ดาวน์โหลด MP3 ได้ที่ www.igetenglish.com

แบบฝึกหัดการฟัง

USEFUL 29 EXPRESSIONS FOR

THE TELEPHONE

29 ส�ำนวนน่ารู้ส�ำหรับ “การสนทนาทางโทรศัพท์”

• Hello? (informal/private calls) สวัสดี

Giving details of a call (การแจ้งวัตถุประสงค์ ในการโทรศัพท์) • It’s about the job advert in the paper. (ผมโทรมา) เรือ่ งประกาศรับสมัครงานในหนังสือพิมพ์ครับ • I’m calling to confirm the meeting for tomorrow. ผมโทรมาเพื่อยืนยันการประชุมในวัน

Identifying yourself - the caller (ผูโ้ ทรศัพท์ พูดแนะน�ำตนเอง) • Hello. This is Nick Saunders. สวัสดี นี่นิค

Connecting someone (การโอนสายไปให้ผอู้ นื่ ) • I’ll just put you through. ผมจะต่อสายให้นะครับ • I’m just connecting you. ผมก�ำลังจะต่อสายให้ครับ

• Hi, this is Sally Fields. สวัสดี นีแ่ ซลลี่ ฟิลด์นะครับ

Problems (กรณีที่ผู้ที่ต้องการพูดสายด้วยไม่อยู่ หรือไม่สามารถรับสายได้) • I’m sorry but the line is engaged at the moment. Would you like to call back later? ขอโทษครับ ตอนนีส้ ายไม่วา่ ง รบกวนโทรกลับมาใหม่

Answering the phone (การรับโทรศัพท์) • Amstan Incorporated. How may I help you? (business/formal) บริษัทแอมสแตนจ�ำกัด มีอะไรให้ช่วยไหมครับ

(ใช้ในทางธุรกิจ/เป็นทางการ)

(แบบไม่เป็นทางการ/แบบเป็นกันเอง)

ซอนเดอร์สนะครับ

Asking for identification (การถามว่าใคร เป็นผู้พูดสาย) • Who’s calling, please? ใครพูดสายอยู่ครับ • Which company are you calling from, please? ไม่ทราบว่าคุณโทรมาจากบริษัทอะไร หรือครับ

Asking to speak with someone (การขอพูดสาย) • Could I speak to Bob Mitchell, please? ขอพูดสายกับบ็อบ มิทเชลล์หน่อยครับ • Is Nancy Smith there, please? แนนซี่ สมิธ อยู่ไหมครับ

74

พรุ่งนี้ครับ

นะครับ

• She isn’t here right now. Shall I tell her you called? ตอนนีเ้ ธอไม่อยูค่ รับ ให้ผมบอกเธอไหมครับ ว่าคุณโทรมา

Inviting someone to leave a message (การขอให้ฝากข้อความไว้) • Can I take a message? ให้ผมจดข้อความไว้

ไหมครับ

• Would you like to leave a message? คุณต้องการฝากข้อความไว้ไหมครับ


แต ละคอลัมน สามารถอ านต อได ใน นิตยสาร I Get English เล ม

ISSUE #

«® D2<*éD Ě9 4é)919

%>.-=%'ċ9

สั่งซื้อ/สมัครสมาชิก -C9 R 9@Q-I&>O .>-&ù>.

ไดที่ )ð *E 6J1

!>-M' E

=&9> >/.û9 -=

6M!1ý >39= 05

29

2;$/$$ę:+AĚ

6?7/=& D.K#/4=*#ý

How to say ÷3 %A/R 3. & ÷3 %A R %

<*E 9.÷> M/

I-CQ9!ø9 êR%/"I-1û #AQI-C9 %9

Airlines Mysteries

->)ð 99 I6A. !=3 ISSUE V # L7øI'ô< =%I"9< 85

85

«® D2<*éD Ě9 4é)919

I Get English ~ ¥ ñ j ¥ ­ ~Ô ¦ { j pj ¡jm K Ë ­ K r ­ j

L ď ĎE & = J&&)ć 7= +ē 9Ď>% G$D-ęè



ISSUE #

D +Ĩ*èê+Ě4èD Ě92@ę &+7 9 è49D <*$ 8% I Get English

85

L ď ĎE & = J&&)ć 7= +ē 9Ď>% G$D-ęè

หรือ MISbook@live.com 0-2294-8777#111 !>-M' E -C9 R 9@Q-I&>O .>-&ù>.

6M!1ý >39= 05

6

How to say ÷3 %A/R 3. & ÷3 %A R %

->)ð 99 I6A. !=3 V L7øI'ô< =%I"9<

I-CQ9!

A Mys

D +Ĩ*èê+Ě4èD Ě92@ę &+7 9 è49D <*$ 8% I Get English

I/ë9 Q 1A1R &=

«® D2<*éD Ě9 4é)919

. !=3 V 9<

1 5 0 9 0 1

9.> E I ÷ ,>5> !ø9 1ø> % !>-M' -C9 R 9@Q-I&>O .>-&ù>. 6M!1ý >39= 05

9.> I ÷ ,>5> !ø9 1ø> %

=%.>.% 2558

=&9> >/.û9 -=

29

2;$/$$ę:+AĚ

6?7/=& D.K#/4=*#ý

How to say ÷3 %A/R 3. & ÷3 %A R %

%>.-=%'ċ9 )ð *E 6J1

=&9> >/.û9 -=

29

->)ð 99 I6A. !=3 V L7øI'ô< =%I"9<

2;$/$$ę:+AĚ

6?7/=& D.K#/4=*#ý

<*E 9.÷> M/

I-CQ9!ø9 êR%/"I-1û #AQI-C9 %9

=%.>.% 2558

ISSUE #

D +Ĩ*èê+Ě4èD Ě92@ę &+7 9 è49D <*$ 8% I Get English

85

<*E 9.÷> M/

«® D2<*éD Ě9 4é)919

L ď ĎE & = J&&)ć 7= +ē 9Ď>% G$D-ęè

I-CQ9!ø9 êR%/"I-1û !>-M' #A E QI-C9 %9 -C9 R 9@Q-I&>O .>-&ù>. 6M!1ý >39= 05

Airlines Mysteries How to say I/ë9 Q 1A &= I A/ % ÷31R %A R.Q 3 = 3.&6>. >/&@ &

÷3 %A R %

á´¹-ÇÃàǪ Airlines 9.> I ÷ ,>5> !ø9 1ø> %

Mysteries

->)ð 99 I6A. !=3 V L7øI'ô< =%I"9<

1 5 0 9 0 1

say &

á´¹ -ÇÃàǪ )ð *E 6J1

%>.-=%'ċ9

I Get English ~ ¥ ñ j ¥ ­ ~Ô ¦ { j pj ¡jm K Ë ­ K r ­ j

.>-&ù>. 05

I Get English ~ ¥ ñ j ¥ ­ ~Ô ¦ { j pj ¡jm K Ë ­ K r ­ j

=%.>.% 2558

á´¹-ÇÃàǪ

)

29

I/ë9 Q 1A1R &= I A.Q 3 =&6>. >/&@%

L ď ĎE & = J&&)ć 7= +ē 9Ď>% G$D-ęè

%


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.