นิตยสาร I Get English เล่ม 74

Page 1

ISSUE #

74


Editorial Team เจ้าของ : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส บรรณาธิการบริหาร : ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ บรรณาธิการ : ดุจเดือน กลั่นคูวัด ประสานงานกองบรรณาธิการ : ปวีณา ไตรเวทย์ ที่ปรึกษาด้านภาษา : Donald L. Sena | สุธิดา วิมุตติโกศล กองบรรณาธิการ : ดุจดาว บัวทอง | วรวุฒิ ตัถย์วิสุทธิ์

วีริยา แผ่นสุวรรณ | ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล อารดา กันทะหงษ์ | สุกิจ กิตติบุญญานนท์ ยุทธนา อัศวเจษฎากุล | วิกันดา พินทุวชิราภรณ์ รุ่งนภา วชิรเดชวงศ์ อรุณนาวีศิริ | ศรัณย์ กิจศิริไพศาล ธัญชนก หล่อนาค | อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์ ศิลปกรรม : ภรณีย์ สนองผัน | ณัตถิกา อิ่มประดิษฐ์ นงนุช เรือนมณี | กฤติญาดา จันทร์วงษ์ พิสูจน์อักษร : บุษกร กู้หลี | วารีรัตน์ แตงภู่ ประไพ ภูงามเชิง | ชนาภัทร พรายมี การตลาด : วราลี สิทธิจินดาวงศ์ ฝ่ายสมาชิก : สุมาลี ตระการจันทร์ ประชาสัมพันธ์ : มยุรี ศรีมังคละ พรีเพรส : เพียงพิศ อิ่นแก้ว | ด�ำรง พูลสวัสดิ์ แยกสี : MIS พิมพ์ที่ : พิมพ์ดี ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา : เสริม พูนพนิช จัดจ�ำหน่ายโดย : บริษัท เวิลด์ ออฟ ดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด ส�ำนักงานนิตยสาร : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0-2294-8777 (กองบรรณาธิการ) 0-2294-8777 ต่อ 111 (ฝ่ายสมาชิก) โทรสาร : 0-2294-8787 ติดต่อโฆษณา : วราลี สิทธิจินดาวงศ์ โทร. 08-6430-7267

ติดต่อกองบรรณาธิการ : igetenglish@hotmail.com สมัครสมาชิก/สั่งซื้อนิตยสาร/แจ้งปัญหาการจัดส่ง :

misbook@live.com

ช่องทางการติดต่อรับข่าวสารจาก I Get English 1. www.iGetEnglish.com 2. www.facebook.com/iGetEnglish

Editor’s Talk

สวัสดีเพื่อนๆ นักอ่านค่ะ

I Get English ฉบับเดือนตุลาคมยังจัดเนื้อหาที่อัด แน่นทั้งความรู้และความบันเทิงมาเสิร์ฟคุณผู้อ่านเช่นเคย เดือนนี้พี่ลูกกอล์ฟ-คณาธิป จากคอลัมน์ Always English จะพาเราไปเที่ยวและเก็บตกความรู้จากค�ำศัพท์ต่างๆ ที่ พบเจอในลอนดอน จากนั้นเราจะพาคุณผู้อ่านไปเที่ยวกัน ต่อกับคอลัมน์ A Trip to the World เพื่อไปเยี่ยมเยือน มหาวิทยาลัยดังระดับโลก Harvard University ค่ะ ใครสนใจเรื่องแกรมมาร์ก็พลิกไปอ่านได้ที่คอลัมน์ P Nui’s Corner พี่นุ้ยมีเรื่องราวของ Verb to have มา ฝากค่ะ ส่วน Grammar Fun ใน English Booster น�ำเสนอ เรื่อง Active Voice และ Passive Voice แบบเข้าใจง่าย มี ไ ฟล์ เ สี ย งให้ ฟ ั ง ด้ ว ย (ดาวน์ โ หลดเสี ย งได้ ที่ www. igetenglish.com) ฉบั บ นี้ มี ค อลั ม น์ ใ หม่ ม าฝากกั น ด้ ว ยคื อ “สถานี นักแปล” ทีจ่ ริงคอลัมน์นมี้ มี าก่อนแล้ว ครัง้ นีน้ ำ� กลับมาลง อีกครั้ง หวังว่าจะถูกใจคนชอบแปลนะคะ แวะไปฝึกแปล กันได้ที่หน้า 25 ค่ะ และขอฝากข่าวเรื่องส�ำคัญที่หลายคนรอคอยอยู่ค่ะ ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ซึ่งปีนี้จัดขึ้นช่วงวันที่ 15 - 26 ตุลาคมที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ I Get English ก็จะมีกิจกรรมสนุกๆ ให้แฟนๆ ได้มาฝึกภาษาอังกฤษ กันเช่นเคย สืบเนื่องจากกิจกรรม Workshop ภาษา อังกฤษครั้งที่แล้วของเรา ซึ่งได้การตอบรับที่ดีมาก ครั้งนี้ เราจึงเชิญ “อาจารย์อดัม (Adam Bradshaw) มาร่วม กันจัดกิจกรรมอีกครั้งในหัวข้อ “เคล็ดลับก�ำจัดจุดอ่อน ภาษาอังกฤษ” เปิดให้เข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรี บุคคลทั่วไป จองที่นั่งได้ตั้งแต่วันที่ 10 - 24 ตุลาคม 2557 ส่วนสมาชิก นิตยสารเปิดให้จองได้ก่อนตั้งแต่วันที่ 25 กันยายนค่ะ ส่วนใครที่จะแวะไปช้อปหนังสือในงาน อย่าลืม ไปเยี่ยมบูธ O45 ของส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอสนะคะ เรามี หนังสือดีๆ น่าอ่านมากมาย รวมทัง้ นิตยสาร I Get English จัดจ�ำหน่ายในราคาพิเศษ พร้อมโปรโมชัน่ ลดแลกแจกแถม เรียกได้ว่าคุ้มสุดๆ ที่บูธของเอ็มไอเอสค่ะ

เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น ท่านสามารถสมัคร/ต่ออายุสมาชิกและสั่งซื้อนิตยสารผ่านทาง Facebook : I Get English Magazine ได้แล้ววันนี้

บรรณาธิการ


หมวด

C

# S T N E T ON ISSUE 74

Let’s read & write! สนุกกับการอ่านและเขียน

16 A Trip to the World : Harvard University, the USA มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา 24 Reading Guide : Hotel Iris by Yoko Ogawa 25 สถานีนักแปล : “กินข้าวหรือยัง” ต้องถามฝรั่ง อย่างไร

I จัGET Focus บตาเรื่องเด่น หมวด

22 Cooking for Fun : Vanilla Custard วานิลลา คัสตาร์ด

28 Interview : Adam Bradshaw อาจารย์สอนภาษา

อังกฤษคนดัง กับเคล็ดลับพูดภาษาอังกฤษที่ทุกคนท�ำได้ 38 Famous People : Nick Vujicic : Life with No Limbs but No Limits นิค วูจิซิค : ชีวิตที่ไร้แขนขา แต่ก็ไร้ขีดจ�ำกัด 58 Healthy English : อุ้มบุญ 60 Hello Horo : ดวงประจ�ำเดือนตุลาคม

63 ใบสมัครสมาชิกนิตยสาร

50 ติดปากติดใจ : ประโยคติดใจ เมือ่ ไปเป็นแขก

งานวิวาห์ (ฝรั่ง)

54 ฝรัง่ พูดคนไทยงง : Iwouldn’tputitpasthim. หมวด

I GET Tutor

เตรียมสอบ, พัฒนาความรู้พื้นฐาน 7 Always English : เก็บตกศัพท์อังกฤษ ในลอนดอน 10 X-Change TOEFL : สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่า a, and, the 13 P’Nui’s Corner : Verb to have 33 ค�ำนี้ท่านได้แต่ ใดมา : Boycott หมวด

Food forอาหารสมอง Thought 43 Moving

เกมล่าชีวิต

Movie : The Hunger Games

56 Sing from Soul : Why I Cry by Best Coast 65 iDiary : Unlimited Language Learning

เรียนภาษาอังกฤษ...ไม่มีจ�ำกัด (2)

หมวด

Shall we talk? เสริมทักษะ ฟัง-พูด 4 American Slang : ส�ำนวนที่มีค�ำว่า Pick up 35 Speak English with Lulu : Procrastinator คนชอบผัดวันประกันพรุ่ง

48 ศัพท์ (น่า) สน : learn

English Booster

ฝึกภาษาแบบเต็มอิ่มกับคอลัมน์ แบบฝึกหัดอ่าน-ฟังภาษาอังกฤษ หน้า 69-96 ดาวน์โหลดเสียงประกอบการอ่านฟรี ได้ที่ www.igetenglish.com

ยังมีเรื่องราวน่าอ่านอีกมากมายใน English Booster

Adam หน้า 28 Bradshaw

DUMB LAWS หน้า 74

Weird Trivia หน้า 82


กลับมาอีกครั้งตามคำเร�ยกร อง

Workshop

พัฒนาภาษาอังกฤษสุดเฮฮา โดยนิตยสาร

เคล็ดลับ

พธิ กี รรายการ หลายรายการ เช สอนภาษาองั กฤษ Wow English น The Breakdown, เจา ของเวบ็ ไซตส และ Talking Thailand อนภาษาองั กฤษ สดุ ฮติ ww.a

jarnadam.c om และผเ ู ขยี

“พดู ภาษาองั กฤนหนงั สอื บชดั เวอร by อดมั แบษรแบ ดชอว”

น อ อ ด ุ จ ั ด จ ำ ก ภาษาอังกฤษ โดย อาจารยอ ดมั

คำภาษาอังกฤษที่คนไทยใชผิดบอยที่สุด เคล็ดลับสูความสำเร็จในการพูดภาษาอังกฤษ เทคนิคการออกเสียงภาษาอังกฤษแบบ “ชัดเวอร” เพื่อสรางความมั่นใจขั้นสูงสุด รวมสนุกชิงรางวัลมากมายจากกิจกรรมภายในงาน กิจกรรมจัดขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 12:30 - 16:00 น. ณ ห้อง Board Room 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สมาช�กนิตยสารจองได ตั้งแต วันที่ 25 กันยายน - 24 ตุลาคม 2557 บุคคลทั่วไปจองได ตั้งแต วันที่ 10 - 24 ตุลาคม 2557

ลงทะเบียน เข างานได

ฟร�

ดวน! ที่นั่งจำนวนจำกัด สำรองที่นั่งได้ที่ www.misbook.com l สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2294-8777


Shall we talk?

American Slang รู้ลึกเรื่องสแลงแบบเป๊ะเวอร์ Adam Bradshaw

ใครๆ ก็รู้จักเขาในชื่อ “อาจารย์อดัม” ชาวต่างชาติผู้พูดภาษาไทยได้ชัดเวอร์ พิธีกรรายการสอนภาษาอังกฤษทางทีวีและออนไลน์หลายรายการ และเจ้าของเว็บไซต์​์ AjarnAdam.com

Pick up ส�ำนวนที่มีค�ำว่า

สวัสดีครับแฟนๆ ชาว I Get English ทุกท่าน เผลอแป๊บเดียวตอนนี้ก็มาถึงเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นเดือนที่สิบของปีแล้ว อีกแค่สองเดือนเท่านั้นก็จะสิ้นปี (อดัมมั่นใจว่าอดัมนับถอยหลังแบบนี้ ในทุกๆ ฉบับ ฮ่าๆ) ปณิธานที่อดัมตั้งไว้ในสิ้นปีที่ผ่านมา หรือที่เรียกว่า New Year’s resolutions ก็ท�ำได้เกือบหมดแล้ว ยกเว้นข้อที่สัญญากับตัวเองไว้ว่าจะลดหุ่น อันนี้ต้องขออีกสักปี อิอิ

I hope you can think of some good New Year’s resolutions. ในฉบับนี้อดัมมีหัวข้อที่น่าสนใจมากๆ ฉบับนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของค�ำหนึ่งค�ำ ที่อดัม เชื่อว่าเพื่อนๆ หลายคนต้องคุ้นหูกับค�ำนี้เป็นอย่างดี และก็ใช้พูดเป็นค�ำทับศัพท์ในภาษาไทย อยู่ตลอดเวลาแน่นอน 4 | I Get English


I GET Tutor

Always English

อังกฤษวันละนิด แต่ฟิตตลอด

อ. ลูกกอล์ฟ คณาธิป สุนทรรักษ์​์

ติวเตอร์ภาษาอังกฤษยอดนิยม เจ้าของสถาบัน Angkriz สุด trendy พิธีการรายการภาษาอังกฤษ พี่ลูกกอล์ฟเชื่อว่าคนไทยเก่งภาษาอังกฤษได้ ถ้าตั้งใจและมีทัศนคติที่ดี ติดตามพี่ลูกกอล์ฟได้ที่ IG @loukgolflg

เก็บตก

ศัพท์อังกฤษ

ในลอนดอน สวัสดีคุณผู้อ่านที่น่ารักทุกท่านค่ะ คอลั ม น์ ยั ง คงเป็ น เรื่ อ งราวภาษาอั ง กฤษที่ น ่ า สนใจเกี่ ย วกั บ กรุ ง ลอนดอน ประเทศอั ง กฤษค่ ะ มานี่ ทั้ ง ที ขอใช้ เ มื อ งนี้ เ ป็ น แหล่ ง ความรู้ให้คุ้มหน่อยนะคะ พี่ลูกกอล์ฟหวังว่าคอลัมน์นี้จะเป็นประโยชน์กับ คุณผู้อ่านที่ก�ำลังเตรียมตัวมาเที่ยวลอนดอนนะคะ (ต่อให้ไม่มาก็เก็บไว้เป็น ความรู้ก็ได้ค่ะ)

I Get English| 7


Let’s read & write! Reading Guide ชวนอ่านวรรณกรรม อสูรน้องน้อย

นามปากกาของบรรณาธิการวรรณกรรมแปล ร่ำ�เรียนวรรณคดีสายตรงทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท รักการอ่านและอยากให้ทุกคนรักการอ่านเช่นกัน

หากจะมองหาตัวแทนของนักเขียนหญิงร่วมสมัย ชาวญี่ปุ่นที่โด่งดังระดับนานาชาติสักคน ชื่อของโยโกะ โอกาวะจะต้องขึน้ ท�ำเนียบเป็นอันดับต้นๆ โอกาวะเป็น นักเขียนที่สร้างโครงเรื่องได้ซับซ้อนแต่กลับวางจังหวะ เหตุการณ์ได้เหมาะเจาะ นวนิยายของเธอสามารถดึง อารมณ์และบีบคัน้ หัวใจคนอ่านได้เป็นระยะ เธอสร้างกลไก ทางจิตให้ตัวละคร ทิ้งร่อยรอยเล็กๆ แต่มีความหมาย ส�ำคัญต่อเรื่อง ใช้ภาษาเรียบง่ายแต่น่าติดตาม เหล่านี้ คือจุดเด่นของนักเขียนวัยหกสิบกว่าผูน้ ี้ และเป็นเหตุผล ที่ชวนอ่าน Hotel Iris (1996) นวนิยายขนาด 164 หน้า (Vintage Edition) เล่มนี้ด้วย Hotel Iris คือชือ่ โรงแรมขนาดเล็กริมชายฝัง่ ทะเล และเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมด ลูกสาวเจ้าของโรงแรม ‘มารี’ วัยสิบเจ็ดได้พบกับ ชายวัยกลางคนซึง่ เป็นแขกของโรงแรม มารีได้ยนิ เสียง ของชายคนนี้ตะโกนใส่ผู้หญิงที่เขาพามา น�้ำเสียงและ ค�ำพูดอันดุดันและออกค�ำสั่งเหล่านั้นก่อเกิดความรู้สึก ประหลาดในตัวมารีอย่างเหลือล�้ำ และมันก็เอ่อท้นจน ท�ำให้เธอยอมโกหกมารดาเพื่อไปหาชายผู้น้ันบนเกาะ กลางทะเล ดูเหมือนความกล้าและค�ำเท็จของมารีจะโดน ผลักดันมาจากความว้าเหว่และความพยายามจะ แสวงหาความอบอุ่น ชีวิตที่โรงแรมซึ่งเป็นทั้งบ้านและ ที่ท�ำงานคือกรอบที่ล้อมตัวเธอเอาไว้ตลอดเวลา การที่ เธอออกมานอกสถานที่ที่คุ้นเคย และหลบหลีกออกมา จากความจ�ำเจของผู้คนที่เคยคุ้นได้เปิดประตูกว้างให้ มารีได้ทำ� ความรูจ้ กั กับความผิดประหลาดในโลกอีกใบ มารีได้เรียนรู้และสัมผัสรับเอาทั้งความรู้สึกอิ่มเอมใจ ความหมายและคุณค่าของการรอคอย ความโกรธเกรีย้ ว เดือดดาลน่าฉงน ความเจ็บปวดผิดหวังจากการสูญเสีย 24 | I Get English

HOTEL IRIS by Yoko Ogawa

บุคคลที่รัก ไปจนถึงความพิกลพิการทางร่างกายและ จิตใจของเพื่อนมนุษย์ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ถูกเล่าผ่านมุมมองของตัวมารี เองด้วยถ้อยค�ำที่เรียบง่าย ซึ่งน่าจะเป็นความพยายาม ของโอกาวะทีจ่ ะน�ำพานักอ่านให้ดำ� ลึกลงไปในทะเลแห่ง จิตวิทยาของคน ให้เห็นเบื้องลึกของความคิด เหตุผล และแรงจูงใจของมารีผู้เล่าเรื่อง แต่ยิ่งดิ่งลงลึกจนสุด หยั่งเพียงใด ก็ดูเหมือนยิ่งมืดมนและหาค�ำตอบไม่ได้ ทุกอย่างหมุนเป็นน�้ำวนและจมหายไปกับความด�ำมืด ใต้ท้องทะเล หากมองว่า Hotel Iris คือสถานทีป่ ดิ ทีล่ อ้ มกรอบ มารีเอาไว้ให้อยูใ่ นโลกของเด็กสาวไร้เดียงสา สถานทีแ่ ห่งนี้ ก็นา่ จะมีความหมายว่าเป็นเกราะทีช่ ว่ ยห่อหุม้ มารี เป็น สัญลักษณ์แห่งการคุม้ ครองป้องกัน แต่ในทางตรงกันข้าม หากโรงแรมคือสถานทีเ่ ปิดส�ำหรับคนจร มีการพบปะและ การลาจาก Hotel Iris อาจหมายถึงจุดพบเจอระหว่าง ความสุขและความเศร้า ความจริงและความลวงซึ่ง ท�ำให้หลายสิ่งเกิดขึ้นและดับสิ้นลง นอกจากนี้ ตาม ความหมายในปรณัมกรีก ไอริสคือเทพธิดาผู้ส่งสาร ระหว่างสรวงสวรรค์และโลกมนุษย์ ซึง่ เดินทางบนสายรุง้ สวยงาม โอกาวะอาจน�ำชื่อนี้มาใช้เพื่อสื่อว่ามารีคือ เทพธิดาผู้ท�ำให้เกิดความลับ เก็บความลับ และยังเปิด เผยความลับ เป็นเทพธิดาผูอ้ ยูใ่ นวัย สดใสแต่กำ� ลังด�ำเนินชีวติ ไปบนถนน สายลวงตา นวนิยายเล่มนี้ถือว่าเป็นบท พิสูจน์ความส�ำเร็จหนึ่งของโอกาวะ เธอได้รบั รางวัลทางวรรณกรรมมากมาย ในเวทีญี่ปุ่น มีผลงานมากกว่ายี่สิบ เล่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1988 และยังมี การแปลเป็นภาษาอังกฤษและภาษา ฝรั่งเศสเผยแพร่อย่างกว้างขวาง


I GET Focus

Interview

เรื่อง ดุจเดือน กลั่นคูวัด, ดุจดาว บัวทอง ภาพ กฤติญาดา จันทร์วงษ์

ปล่อยไก่ เสียหน้า เส้นทางสู่ความความส�ำเร็จในการฝึกภาษา อาจารย์อดัม 28 | I Get English


บับนี้เราจะมาท�ำความรู้จักแบบเจาะลึกกับอาจารย์สอน ภาษาอั ง กฤษคนดั ง Adam Bradshaw ฝรั่ ง ผู ้ พู ด ไทยได้ คล่องราวกับคนไทย เขาเริ่มต้นจากการท�ำคลิปสอนภาษาอังกฤษ ใน Youtube ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก จนกลายเป็นที่รู้จัก ในวงกว้างในนาม “อาจารย์อดัม” จากนั้นชีวิตของอดัมก็โลดแล่น ในวงการสอนภาษาอังกฤษเพื่อคนไทยมาโดยตลอด ปั จ จุ บั น อดั ม ท� ำ งานเกี่ ย วกั บ การส่ ง เสริ ม ภาษาอั ง กฤษ หลายอย่ า ง ไม่ ว ่ า จะเป็ น งานพิ ธี ก รรายการสอนภาษา อังกฤษ เช่น The Breakdown, Talking Thailand และ Wow English และมีงานเขียนคือหนังสือ “พูดภาษาอังกฤษ แบบชัดเวอร์” กับคอลัมน์ American Slang ในนิตยสาร I Get English รวมทั้งเปิดโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ของตนเองชื่อว่า Hollywood Learning Center จากประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษ มาหลายปี อดัมจึงมีเคล็ดลับดีๆ มาฝากคนไทย ที่อยากจะเก่งภาษาอังกฤษ และมีค�ำ ศัพท์น่าใช้ มาฝากให้เราได้น�ำไปฝึกพูดกันด้วย

I Get English| 29


àµÔÁàµçÁ¤ÇÒÁÁÑè¹ã¨ãËŒ¤Ø³¾‹Í¤Ø³áÁ‹ ͧ ·Õ赌ͧ¡ÒÃÊ͹ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉãËŒ¡ÑºÅÙ¡æ ´ŒÇµ¹à

˹ѧÊ×;ÌÍÁ CD MP3 ·Õè¨Ð·Ó¤Ø³¾‹Í¤Ø³áÁ‹ áÅÐà´ç¡æ àÃÕ¹ÃٌËÇÁ¡Ñ¹ 䴌͋ҧÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢

ISBN 978-616-527-676-4 ราค

า 199.-

บันทึกการเรียนภาษาอังกฤษ ภายในครอบครัว โคยคณ ุ ครู ณครู

• ช วยให เด็กๆ ได ฝ กออกเสียงคำศัพท และประโยค ที่ ใช ในชีวิตประจำสัน • แนะนำเคล็ดลับในการสอนพร อมบทเพลงแสนสนุก • เกมภาษาอังกฤษสำหรับทบทวนเนื้อหาในบทเรียน ¾º¡ÑºË¹Ñ§Ê×ͤسÀÒ¾¡Ç‹Ò 1,000 ÃÒ¡Òà ÊÑ่§«×้Íä´Œ·ี่ www.MISbook.com

และรานหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ

Tel. 0-2294-8777


I GET Tutor

คำ�นี้ท่านได้แต่ ใดมา รู้จักที่มาของคำ�ศัพท์

สุกิจ กิตติบุญญานนท์

จบการศึกษาด้าน Finance จากจุฬาฯ และ MBA จากศศินทร์ฯ ทำ�งานด้านตลาดทุน 10 กว่าปี ชอบอ่านและศึกษาประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และภาษา ปัจจุบันสนใจศึกษาวัฒนธรรมและภาษาเยอรมัน

Boycott

หากชื่อของใครหรือนามสกุลของใคร ถูกน�ำไปตั้งเป็นชื่อถนน ชื่ออาคาร หรือชื่อพิพิธภัณฑ์ลูกหลาน ของตระกูลนั้นจะต้องเกิดความภาคภูมิใจในตัวบรรพบุรุษของเขาเป็นแน่แท้ เพราะบุคคลที่ว่านั้นคงได้ สร้างคุณงามความดีไว้มากมายให้กับสังคมหรือประเทศชาติ แต่เรื่องนี้คงไม่เกิดขึ้นกับลูกหลานของกัปตัน Charles Cunningham Boycott อย่างแน่นอน เพราะว่านามสกุลของกัปตัน Charles ซึ่งก็คือ “Boycott” นั้นถูกน�ำไปใช้ในความหมายเชิงลบ และยิ่งไปกว่านั้น ค�ำว่า Boycott นี้ยังน�ำไปใช้ในหลายๆ ประเทศ ชนิดที่เรียกว่าใช้ค�ำทับศัพท์แล้วยังเข้าใจได้ง่ายกว่าการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นเสียอีก Boycott ซึง่ มีความหมายว่าการคว�ำ่ บาตรหรือการต่อต้านนัน้ มีใช้ทงั้ ในภาษาฝรัง่ เศส เยอรมัน รัสเซีย รวมถึงอีกหลายภาษาในเอเชียด้วยครับ ในอดีตทีด่ นิ ส่วนใหญ่ในไอร์แลนด์มกั มีเจ้าของเป็นเหล่าขุนนางจากอังกฤษ เช่นเดียวกับทีด่ นิ ในบริเวณ Lough Mask House, County Mayo ในประเทศไอร์แลนด์ ที่ขุนนางอังกฤษได้ว่าจ้างกัปตัน Charles Cunningham Boycott (ซึ่งมีชีวิตอยู่ในระหว่าง ค.ศ.1823 ถึง ค.ศ.1897) ให้เข้าดูแลและบริหารจัดการที่ดิน ในบริเวณดังกล่าว I Get English| 33


I GET Focus

Famous People ย้อนรอยชีวิตคนดัง

Thanchanok Lornark

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวรรณคดีอังกฤษ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ และระดั บ ปริ ญ ญาโทจากคณะมนุ ษ ยศาสตร์ สาขา English for Specific Purposes จากมหาวิ ท ยาลั ย เดี ย วกั น เคยทำ�งานเป็น Administrative Officer ที่สถานทูตแห่งหนึ่ง หลังแต่งงาน ได้ย้ายมาใช้ชีวิตอยู่ที่ตุรกีกับสามีประมาณ 2 ปีแล้ว

Nick Vujicic :

Life with No Limbs

but No Limits นิค วูจิซิค : ชีวิตที่ ไร้แขนและขาแต่ก็ ไร้ขีดจ�ำกัด

Imagine having no hands to hold things, no arms to wrap around the ones you love and no legs to walk, run or even stand. How much more difficult would your life be without these body parts? If there were someone who could complain about having such an imperfect life, it would be Nicholas (Nick) Vujicic, an Australian motivational speaker who has lacked arms, hands and legs from birth. In spite of many obstacles in his life, Nick believes that nothing is impossible as long as he is still alive. No physical deficiencies can limit how he chooses to live his life or stop him from achieving his dreams. When you learn about his story, you will realize how lucky you are to have been born with normal physical features and will no longer complain that your life is less than perfect. 38 | I Get English

ลองจินตนาการว่าวันหนึ่งคุณไม่มีมือที่จะใช้จับ สิ่งของ ไม่มีแขนไว้โอบกอดคนที่คุณรัก และไม่มีแม้แต่ ขาไว้ให้คุณเดิน วิ่ง หรือแม้กระทั่งยืน ชีวิตของคุณนั้นจะ ยากล�ำบากเพียงใดหากปราศจากอวัยวะเหล่านี้ ถ้ามีใครสัก คนทีส่ ามารถตัดพ้อถึงการมีชวี ติ ทีไ่ ม่สมบูรณ์แบบได้ บุคคล นั้นคงเป็นนิโคลัส นิค วูจิซิค นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ ชาวออสเตรเลียซึ่งไม่มีแขน มือ และขาตั้งแต่ก�ำเนิด แม้ ชีวิตจะเต็มไปด้วยอุปสรรคนานัปการ แต่นิคเชื่อว่าไม่มี อะไรเป็นไปไม่ได้ตราบใดที่เขายังมีลมหายใจอยู่ ความ ทุพพลภาพทางร่างกายไม่อาจจ�ำกัดรูปแบบการด�ำเนินชีวติ ของเขาและหยุดยัง้ เขาจากการท�ำตามความฝันของตนเอง ได้ เมื่อได้ศึกษาเรื่องราวของนิค คุณจะตระหนักว่าคุณ โชคดีขนาดไหนทีเ่ กิดมาพร้อมกับสภาพร่างกายทีป่ กติ อีกทัง้ คุณจะไม่ตัดพ้ออีกต่อไปว่าชีวิตของคุณไม่สมบูรณ์แบบ


Nicholas James Nick Vujicic was born on December 4, 1982 in Melbourne, Australia with the tetra-amelia syndrome, a rare disorder characterized by the absence of all four limbs. He has neither arms nor legs, though he does have two tiny feet attached to his torso. Nick’s parents, Borris and Dushka Vujicic, were devastated when they first saw him. His mother was so shocked she refused to hold him for his first four months. As a nurse, she was convinced that she had done everything right during pregnancy and none of the previous tests revealed any lack of limbs on the part of her unborn baby. However, the doctor did not give them any clear explanation about his physical disabilities.

นิโคลัส เจมส์ นิค วูจิซิคเกิดเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ค.ศ. 1982 ทีเ่ มืองเมลเบิรน์ ประเทศออสเตรเลีย เขามีอาการ เตตรา-อะมีเลียตัง้ แต่กำ� เนิด ซึง่ อาการนีเ้ ป็นความผิดปรกติ ที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมและท�ำให้ผู้ป่วยไม่มีแขนและขา ทั้งสองข้าง แม้ว่านิคจะเกิดมาโดยไร้แขนและขา แต่เขา ยังมีสองเท้าเล็กๆ ติดกับบริเวณล�ำตัว นายบอร์ริสและ นางดุชก้า วูจซิ คิ พ่อและแม่ของนิครูส้ กึ เสียใจอย่างมากตอน เห็นเขาเมื่อแรกเกิด นางดุชก้า แม่ของนิครู้สึกสะเทือนใจ มากและไม่ยอมอุ้มเขานานถึง 4 เดือน ในฐานะที่เป็น พยาบาล เธอมั่นใจว่าเธอปฏิบัติทุกอย่างถูกต้องระหว่าง ตั้งครรภ์ อีกทั้งผลการตรวจครรภ์ก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้แสดง ให้เห็นว่าทารกในครรภ์ไร้แขนขาแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม แพทย์ผเู้ กีย่ วข้องไม่ได้ให้คำ� อธิบายทีช่ ดั เจนเกีย่ วกับความ พิการที่เกิดขึ้นกับนิคแก่พ่อและแม่ของเขา

Because Nick was physically very different from other people, his parents were very concerned over the kind of his life he would have in the future. As a result, they helped him to the best of thier ability to learn to live on his own. His father taught him how to swim and type with his foot, and his mother even invented a small plastic device that enabled him to hold a pen and pencil with his foot. When Nick was five, they decided to send him to the same school that normal children attended, even though he was likely to be bullied. For years, Nick had suffered from harassment at school. He grew extremely depressed and attempted suicide at the age of ten. But with the help of his family and friends, Nick was eventually able to overcome his fear and get through a terrible time in his life.

การทีน่ คิ มีสภาพร่างกายแตกต่างจากคนอืน่ ท�ำให้ พ่อและแม่ของเขาเกิดความวิตกกังวลอย่างมากว่าในอนาคต ชีวิตของเขาจะเป็นเช่นใด ด้วยเหตุนี้ พวกเขาจึงพยายาม ช่วยเหลือนิคอย่างเต็มที่เพื่อให้เขาสามารถดูแลตนเองได้ พ่อสอนเขาให้ว่ายน�้ำและพิมพ์งานโดยใช้เท้า ขณะที่แม่ ของเขาประดิษฐ์อุปกรณ์พลาสติกขนาดเล็กซึ่งช่วยให้เท้า ของเขาสามารถจับปากกาและดินสอได้ พอนิคอายุ 5 ขวบ พ่อและแม่ของเขาตัดสินใจส่งเขาเรียนต่อทีโ่ รงเรียนส�ำหรับ เด็กปกติแม้ว่าเขามีแนวโน้มที่จะโดนกลั่นแกล้งก็ตาม นิค ต้องทุกข์ทรมานจากการถูกเพื่อนที่โรงเรียนรังแกเป็นเวลา หลายปี จนเขามีอาการซึมเศร้าอย่างหนักและพยายาม ฆ่าตัวตายเมื่ออายุเพียง 10 ขวบ แต่ในที่สุดนิคก็สามารถ เอาชนะความกลัวของตนเองและก้าวผ่านช่วงเวลาอัน เลวร้ายมาได้ด้วยความช่วยเหลือของครอบครัวและ เพื่อนของเขา

I Get English| 39


Food For Thought

The Hunger Games เกมล่าชีวิต

Moving Movie

เรียนอังกฤษจากหนังดัง เรื่อง ณัฐวรรธน์

I Get English| 43


ภาพยนตร์แนวนิยายวิทยาศาสตร์ (science fiction) ที่เราจะพูดถึงกันในฉบับนี้ สร้างจากนิยาย ไตรภาคในชื่อเดียวกัน ในช่วงแรก เราทราบว่ามีดินแดนแห่งหนึ่งซึ่งแบ่งออกเป็นเขต (district) โดยมี ศูนย์กลางอ�ำนาจอยู่ในบริเวณพื้นที่ส่วนที่เรียกว่า เดอะ แคปปิตอล (The Capitol) ต่อมา ภาพยนตร์ เจาะรายละเอียดมายังเขต 12 โดยทางการได้ระดมเด็กวัยรุ่นทั้งชายและหญิงให้มารวมตัวกันอยู่ที่ลานหน้า ส�ำนักงานยุติธรรม (Hall of Justice) แต่ละคนจะถูกเจาะเลือด (prick) ที่นิ้วไปเล็กน้อย เพื่อน�ำไปพิมพ์ นิว้ มือส�ำหรับการจับสลาก ต่อมา มีหญิงแต่งตัวฉูดฉาดผูห้ นึง่ ขึน้ ไปประกาศข้อความบางอย่างบนเวที รวมทัง้ ฉายภาพยนตร์สั้น ที่จะเป็นกุญแจไขปริศนาว่าเด็กวัยรุ่นทั้งหมดนี้มารวมตัวกันเพื่ออะไร เรามาลองชม เนื้อความในภาพยนตร์ที่ว่านั้นกันครับ Narration : เสียงบรรยาย

Thirteen districts rebelled against the country that fed them, loved them, protected them. Brother turned on brother until nothing remained. And then came the peace hard fought, slowly won. But freedom has a cost. When the traitors were defeated, we swore as a nation we would never know this treason again. And so it was decreed that each year the various districts of Panem would offer up in tribute one young man and woman to fight to death in a pageant of honour, courage and sacrifice. The lone victor, bathed in riches would serve as a reminder of our generosity and our forgiveness. This is how we remember our past. This is how we safeguard our future. สิบสามเขตคิดคดต่อชาติที่ดูแล ให้ความรัก และปกป้องพวกเขาตลอดมา พี่น้อง ชาติเดียวกันต่างเข่นฆ่ากันเองจนทุกอย่างตกอยูใ่ นความวิบตั ิ หลังสงครามมหาวิปโยค ทีใ่ ช้เวลาเนิน่ นานกว่าจะจบสิน้ สันติภาพก็บงั เกิดขึน้ แต่อสิ รภาพหาใช่สงิ่ ทีไ่ ด้มาโดยง่าย เมื่อเหล่ากบฏปราชัย เราต่างมีเจตนารมณ์เดียวกันที่ไม่ต้องการให้เหตุการณ์เช่นนี้ เกิดขึ้นอีก บรรดาเขตต่างๆ ในชาติเพอะเน็มจึงร่วมลงนามในกฤษฎีกา ที่จะส่ง ตัวแทนเยาวชนทั้งชายและหญิงของตนเข้าร่วมการแข่งขันแห่งเกียรติยศ เพื่อ วัดความกล้าหาญและความเสียสละ เพื่อร่วมประลองกันจนกว่าชีวิตจะหาไม่ ผู้ชนะ เพียงหนึง่ เดียว จะได้รบั ทรัพย์ศฤงคารอันเหลือคณานับ และคูค่ วรทีจ่ ะเป็นสัญลักษณ์ ของความเมตตาและการอภัยโทษทีเ่ ดอะ แคปปิตอล มีตอ่ เขตต่างๆ ด้วยวิธนี เี้ องทีเ่ รา ใช้เพื่อจดจ�ำอดีต และด้วยวิธีนี้อีกเช่นกันที่เราใช้เพื่อปกปักรักษาอนาคตของเราไว้

44 | I Get English


I GET Focus

Healthy English

เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

นพ. อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์

แพทย์ประจำ�บ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

อุSurrogacy ้มบุญ

สวัสดีครับ เดือนนี้ Healthy English ขอน�ำเรื่องราวที่ก�ำลังเป็นประเด็นในสังคมอีกเรื่องหนึ่งซึ่ง เกี่ยวข้องกับวิทยาการทางการแพทย์มาเล่าสู่กันฟัง ให้ผู้อ่าน I Get English ได้อัพเดตสถานการณ์และรู้จัก กับประเด็นร้อนนี้กันมากขึ้น นั่นคือ การอุ้มบุญ และจะพาทุกท่านไปเรียนรู้ภาษาอังกฤษพร้อมๆ กันครับ การอุ้มบุญ หรือการตั้งครรภ์แทน เรียกกันในภาษาอังกฤษว่า surrogacy (n.) คือ การให้ผู้หญิง ตั้งครรภ์และคลอดลูกแทนคู่ครองที่ไม่สามารถตั้งครรภ์และให้ก�ำเนิดทายาทได้ การอุ้มบุญมี 2 แบบ คือ 1. Traditional surrogacy เป็นการน�ำน�้ำเชื้อ (sperm) ของเพศชาย ผสมกับไข่ (egg) ของ หญิงที่เป็นคนตั้งครรภ์ ดังนั้น ทารกจะมีพันธุกรรมของฝ่ายชาย (พ่อ) และหญิงที่รับหน้าที่ตั้งครรภ์แทน 2. Gestational surrogacy เป็นการน�ำน�้ำเชื้อของเพศชาย (พ่อ) ผสมกับไข่ของเพศหญิง (แม่) นอกร่างกาย หลังจากนั้นน�ำไข่ที่ถูกผสมแล้ว (fertilized egg) ไปให้หญิงคนอื่นตั้งครรภ์แทน ดังนั้น ทารกจะมีพันธุกรรมของพ่อและแม่ 58 | I Get English


English Booster ลิขสิทธิ์จาก

English Booster จะชว ยใหค ณ ุ ไดอ า นภาษาองักฤษอยา งจใุจ! และพิเศษกว าใคร ดว ย MP3 เสียงเจ าของภาษา

สำหรับฟ งประกอบการอ าน

ดาวน โหลดไฟล เสียงฟร�ได ที่ www.igetenglish.com วิธีการดาวนโหลดไฟลเสียง

ฟรี!

หากมีสัญลักษณ น ี สังเกตสัญลักษณ ปรากฏอยต ูรงหวัคอลมันใ ด แสดงวา คอลมัน นั้นสามารถฟงัเสยีงประกอบได

เข าไปที่เว็บไซต www.igetenglish.com เพื อ ทำการดาวนโ หลดไฟลเ สยีง โดยทำตามคำแนะนำ ในการดาวนโ หลดในเวบ็ไซต นำไฟล เสียงมาเป ดกับเคร�่องเล นที่รองรับไฟล MP3 โดยเลือกเล นไฟล ทม่ี หี มายเลข Track ตรง กับ Track ที่ระบุอยู ในคอลัมน นั้นๆ เชน หมายถึง คอลัมน นี้สามารถฟ งเสียงประกอบได จากไฟล เสียง MP3 หมายเลข 5706 57 = I Get English ฉบับที่ 57 06 = Track ที่ 6

คอลัมน์ English Booster

ที่ คุ ณ รอคอยกลั บ มาแล้ ว อย่ า ลื ม ไป ดาวน์ โหลดไฟล์เสียงส�ำหรับฟังประกอบ ได้ฟรี! ที่ www.igetenglish.com


TRACK 7403

READ & LISTEN

ฝึกอ่าน-ฟัง เพิ่มคลังค�ำศัพท์

ดาวน์โหลด MP3 ได้ที่ www.igetenglish.com

DUMB LAWS กฎหมายแบบนี้ก็มีด้วย!

Do you know all the laws in your country? What about America? America has some incredible laws. Did you know that in the state of Alabama it’s illegal for donkeys to sleep in bathtubs? Yes, that’s it. You are prohibited from taking your pet donkey and placing him in the bath in order to wash him. This is the start of a new mini-series on some of America’s dumbest laws. Here are some from Alabama, Alaska and Arizona (US English spelling). It is illegal for a driver to be blindfolded while operating a vehicle. Alabama. Dominoes may not be played on Sunday. Alabama. It is illegal to wear a fake moustache that causes laughter in church. Alabama. Putting salt on a railroad track may be punishable by death. Alabama. It is legal to drive the wrong way down a one-way street if you have a lantern attached to the front of your automobile. Alabama. 74


TRACK 7410

GRAMMAR FUN

ดาวน์โหลด MP3 ได้ที่ www.igetenglish.com

ไวยากรณ์แสนสนุก

Active and Passive Voices In this month’s grammar fun section we’ll be looking at the active and passive voices with present tense verbs. ท�ำความรู้จัก Active Voice กับ Passive Voice

ประโยคแบบ Active Voice คือประโยคทีป่ ระธาน เป็นผู้กระท�ำกริยา เช่น a) He makes a cake every Friday. เขาท�ำเค้กทุกวันศุกร์ b) She takes the money from the bank. เธอถอนเงินจากธนาคาร c) They build houses. พวกเขาสร้างบ้าน The sheets are changed once per day.

ส่วนประโยคแบบ Passive Voice คือ ประโยค ที่น�ำกรรมมาท�ำหน้าที่เป็นประธาน โดยที่เราไม่จ�ำเป็น ต้องบอกว่าใครคือผูท้ ำ� กริยานัน้ แต่ถา้ หากเราต้องการ ระบุวา่ ใครเป็นผูท้ ำ� กริยานัน้ ๆ ก็สามารถท�ำได้ดว้ ยการ ใส่คำ� ว่า by ตามด้วยผูก้ ระท�ำกริยา ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 94

a) The cake is made every Friday (by him). เค้กถูกท�ำทุกๆ วันศุกร์ (โดยเขา) b) The money is taken from the bank (by her). เงินถูกถอนออกจากธนาคาร (โดยเธอ)

Children are fed once a day. You'll be given a bowl of soup and a glass of water.

c) The houses are built (by them). บ้านถูกสร้าง (โดยพวกเขา) จากตัวอย่างจะเห็นได้วา่ โครงสร้างประโยคแบบ Passive Voice นั้นจะใช้คู่กับ “verb to be” a) The rooms are cleaned every day. ห้องถูกท�ำความสะอาดทุกวัน b) The cars are made here. รถยนต์ถูกผลิตขึ้นที่นี่


ᵋÅФÍÅÑÁ¹ ÊÒÁÒö͋ҹµ‹Í䴌㹠¹ÔµÂÊÒà I Get English àÅ‹Á

ISSUE #

ISSUE #

74

74

สั่งซื้อ/สมัครสมาชิก

ไดที่ 0-2294-8777#111 หรือ MISbook@live.com

ISSUE #

74

ISSUE #

74

74

ISSUE #

74


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.