นิตยสาร I Get English เล่ม 73

Page 1

นิตยสารเพื่อการเร�่มต นและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับทุกคน

àµÔÁàµçÁ¤ÇÒÁÁÑè¹ã¨ãËŒ¤Ø³¾‹Í¤Ø³áÁ‹ ͧ ¹à µ Ç ´Œ æ ¡ ÅÙ º Ñ ¡ Œ ãË É ¡Ä § Ñ ÒÍ ÒÉ ¹À ÊÍ Òà §¡ ·ÕèµŒÍ ISSUE #

73

˹ѧÊ×;ÌÍÁ CD MP3 ·Õè¨Ð·Ó¤Ø³¾‹Í¤Ø³áÁ‹ áÅÐà´ç¡æ àÃÕ¹ÃٌËÇÁ¡Ñ¹ 䴌͋ҧÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢

RUN

ที่ ไม ไดแปลวา วิ่ง

ISBN 978-616-527-676-4 ราค

า 199.-

บับันนทึทึกกการเ การเรีรียยนภา นภาษาอั ษาอังงกฤษ กฤษ ภายใ ภายในคร นครอบค อบครัรัววโคยค โดยคณ ุณ ุ ครู ครู ู ณคร

Tel. 0-2294-8777

ISSN 1905-6524 9 771905

652045

กันยายน 2557

50 บาท

8

และรานหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ

ราคา 50 บาท

¾º¡ÑºË¹Ñ§Ê×ͤسÀÒ¾¡Ç‹Ò 1,000 ÃÒ¡Òà ÊÑ่§«×้Íä´Œ·ี่ www.MISbook.com

1 4 0 9 0 1

• ช วยให เด็กๆ ได ฝ กออกเสียงคำศัพท และประโยค ที่ ใช ในชีวิตประจำวั ประจำสัน • แนะนำเคล็ดลับในการสอนพร อมบทเพลงแสนสนุก • เกมหรรษาสำหรั เกมภาษาอังกฤษสำหรั บทบทวนเนื บทบทวนเนื ้อหาในบทเรี ้อหาในบทเรี ยน ยน


Editorial Team เจ้าของ : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส บรรณาธิการบริหาร : ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ บรรณาธิการ : ดุจเดือน กลั่นคูวัด ประสานงานกองบรรณาธิการ : ปวีณา ไตรเวทย์ ที่ปรึกษาด้านภาษา : Donald L. Sena | สุธิดา วิมุตติโกศล กองบรรณาธิการ : ดุจดาว บัวทอง | วรวุฒิ ตัถย์วิสุทธิ์

วีริยา แผ่นสุวรรณ | ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล อารดา กันทะหงษ์ | สุกิจ กิตติบุญญานนท์ ยุทธนา อัศวเจษฎากุล | วิกันดา พินทุวชิราภรณ์ รุ่งนภา วชิรเดชวงศ์ อรุณนาวีศิริ | ศรัณย์ กิจศิริไพศาล ธัญชนก หล่อนาค | อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์ ศิลปกรรม : ภรณีย์ สนองผัน | ณัตถิกา อิ่มประดิษฐ์ นงนุช เรือนมณี | กฤติญาดา จันทร์วงษ์ พิสูจน์อักษร : บุษกร กู้หลี | วารีรัตน์ แตงภู่ ประไพ ภูงามเชิง | ชนาภัทร พรายมี การตลาด : วราลี สิทธิจินดาวงศ์ ฝ่ายสมาชิก : สุมาลี ตระการจันทร์ ประชาสัมพันธ์ : มยุรี ศรีมังคละ พรีเพรส : เพียงพิศ อิ่นแก้ว | ด�ำรง พูลสวัสดิ์ แยกสี : MIS พิมพ์ที่ : พิมพ์ดี ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา : เสริม พูนพนิช จัดจ�ำหน่ายโดย : บริษัท เวิลด์ ออฟ ดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด ส�ำนักงานนิตยสาร : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0-2294-8777 (กองบรรณาธิการ) 0-2294-8777 ต่อ 111 (ฝ่ายสมาชิก) โทรสาร : 0-2294-8787 ติดต่อโฆษณา : วราลี สิทธิจินดาวงศ์ โทร. 08-6430-7267

ติดต่อกองบรรณาธิการ : igetenglish@hotmail.com สมัครงาน/ส่งความคิดเห็นติ-ชม : editor@hotmail.com สมัครสมาชิก/สั่งซื้อนิตยสาร/แจ้งปัญหาการจัดส่ง :

misbook@live.com

ช่องทางการติดต่อรับข่าวสารจาก I Get English 1. www.iGetEnglish.com 2. www.facebook.com/iGetEnglish

Editor’s Talk

สวัสดีค่ะ

ตอนนี้ก้าวเข้ามาถึงเดือนที่ 9 ของปีแล้วนะคะ รวดเร็วมากจริงๆ ใครที่ตั้งเป้าหมายจะท�ำอะไรให้ส�ำเร็จ ในปีนี้ ต้องเร่งมือกันแล้วล่ะค่ะ และสิ่งที่ I Get English อยากขอเป็นก�ำลังใจให้ทุกคนท�ำได้ก็คือ การฝึกฝนภาษา อังกฤษจนสามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว เพราะใน อีกไม่กี่เดือน ประเทศไทยพร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มประเทศ อาเซียนก็จะร่วมกันก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC กันอย่างเต็มตัวแล้ว ความพร้อมด้านภาษาเป็น สิ่งที่ส�ำคัญอีกประการที่เราต้องเตรียมตัวให้ดีค่ะ ใครที่มักรู้สึกเขินอายหรือกลัวว่าจะใช้ภาษาอังกฤษ ผิ ด เวลาสื่ อ สารกั บ ชาวต่ า งชาติ ต้ อ งมาอ่ า นคอลั ม น์ Interview ค่ะ ฉบับนี้น้องแต้ว-ณฐพร เตมีรักษ์ นางเอก คนเก่งจากช่อง 3 หอบก�ำลังใจและเคล็ดลับฝึกภาษามา ฝากเพื่อนๆ พลิกไปอ่านเรื่องราวสนุกๆ จากแต้วได้ที่ หน้า 28 ค่ะ เตรียมตัวรับ AEC กันไปแล้ว มาจับตาดูอีกกระแส ที่ก�ำลังเป็นที่กล่าวถึงและหวาดผวากันไปทั่วโลก นั่นก็คือ “โรคอีโบลา” เพราะยังไม่มีวัคซีนที่รักษาโรคนี้ได้ ฉบับนี้ คุณหมออภิชัยแห่งคอลัมน์ Healthy English จึงจะพา คุณผู้อ่านไปท�ำความรู้จักกับอีโบลาและวิธีการป้องกัน แม้วา่ จะยังไม่มกี ารระบาดในเมืองไทย แต่การศึกษาข้อมูล เอาไว้กจ็ ะท�ำให้เราไม่ตนื่ ตระหนกกับกระแสข่าวของโรคนี้ ค่ะ ขอแนะน�ำความบันเทิงในฉบับนี้กันบ้างนะคะ ใครที่ ชอบเพลง Lost Stars เพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง Begin Again เราจัดให้ตามค�ำแนะน�ำที่ส่งมาทาง facebook และอีเมลของนิตยสารแล้ว พลิกไปอ่านกันในคอลัมน์ Sing from Soul ค่ะ ส่วนแฟนคลับ Thor และ Loki ก็ พลาดไม่ได้เช่นกันเพราะเราพาพวกเขามาพบคุณอีกครั้ง ใน Moving Movie ค่ะ และส�ำหรับเพื่อนๆ ที่ชอบอ่านคอลัมน์ English Booster อย่าลืมเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์เสียงประกอบการ อ่านกันได้ที่ www.igetenglish.com ค่ะ

แล้วพบกันใหม่ในเดือนตุลาคมนะคะ

เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น ท่านสามารถสมัคร/ต่ออายุสมาชิกและสั่งซื้อนิตยสารผ่านทาง Facebook : I Get English Magazine ได้แล้ววันนี้

บรรณาธิการ


C

# S T N E T ON ISSUE 73

หมวด

Let’s read & write! สนุกกับการอ่านและเขียน

16 A

Trip to the World : University of

Sydney, Australia มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศ ออสเตรเลีย หมวด

I จัGET Focus บตาเรื่องเด่น

22 Cooking for Fun : โอะยะกิไส้ฟักทอง 28 Interview : แต้ว-ณฐพร เตมีรกั ษ์ อยากเก่งภาษา ต้องกล้าพูดผิด

38 Famous People : Nelson Mandela, Man of

Peace เนลสัน แมนเดลา บุรุษแห่งสันติภาพ 58 Healthy English : ทันโลก ทันโรค “อีโบลา” 60 Hello Horo : ดวงประจ�ำเดือนกันยายน

63 ใบสมัครสมาชิกนิตยสาร หมวด

Shall we talk? เสริมทักษะ ฟัง-พูด

หมวด

I GET Tutor

เตรียมสอบ, พัฒนาความรู้พื้นฐาน 7 Always English : mum & mom ความหมาย เดียวกัน? 10 X-Change TOEFL : Apostrophe มีแต่ ’s หรือเปล่า? 13 P’Nui’s Corner : สารพันปัญหา verbs (verb to do) 25 Confusing Words : บวก ลบ คูณ หาร ยกก�ำลังสอง ใช้ว่าอย่างไรในภาษาอังกฤษ 33 ค�ำนี้ท่านได้แต่ ใดมา : Japan หมวด

Food forอาหารสมอง Thought 43 Moving Movie : Thor : The Dark World (ธอร์ เทพเจ้าสายฟ้าโลกาทมิฬ)

56 Sing

from Soul : Lost Stars - Adam

Levine/Keira Knightley (OST. Begin Again) 65 iDiary : Unlimited Language Learning เรียนภาษาอังกฤษไม่มีจ�ำกัด...(1)

4 American Slang : Run ที่ไม่ได้แปลว่า “วิ่ง” 35 Speak English with Lulu : วันแม่ 48 ศัพท์ (น่า) สน : Wash 50 ติดปากติดใจ : ประโยคส�ำหรับเรือ่ งสุดเซอร์ไพรส์

จะใช้ยังไงดีนะ ตอนที่ 3

54 ฝรั่งพูดคนไทยงง : boil down to

English Booster

ฝึกภาษาแบบเต็มอิ่มกับคอลัมน์ แบบฝึกหัดอ่าน-ฟังภาษาอังกฤษ หน้า 69-96 ดาวน์โหลดเสียงประกอบการอ่านฟรี ได้ที่ www.igetenglish.com

ยังมีเรื่องราวน่าอ่านอีกมากมายใน English Booster

หน้า 28 แต้ ว ณฐพร เตมีรักษ์

NEGATIVE QUESTIONS หน้า 76

Funny Product Labels หน้า 84


Shall we talk?

American Slang รู้ลึกเรื่องสแลงแบบเป๊ะเวอร์ Adam Bradshaw

ใครๆ ก็รู้จักเขาในชื่อ “อาจารย์อดัม” ชาวต่างชาติผู้พูดภาษาไทยได้ชัดเวอร์ พิธีกรรายการสอนภาษาอังกฤษทางทีวีและออนไลน์หลายรายการ และเจ้าของเว็บไซต์​์ AjarnAdam.com

Run ที่ไม่ได้แปลว่า “วิ่ง”

สวัสดีครับแฟนๆชาว I Get English ทุกคน พบกันกับอดัมอีกแล้วนะครับ เผลอแป๊บเดียว วันเวลา ก็ผ่านมาจะถึงสิ้นปีอยู่แล้ว ดูเหมือนว่าพวกเราเพิ่งจะ เฉลิ ม ฉลองเทศกาลวั น ปี ใ หม่ ไ ปเมื่ อ ไม่ น านมานี้ เ อง Time flies! เวลาช่างผ่านไปรวดเร็วจริงๆ! 4 | I Get English


I GET Tutor

Always English

อังกฤษวันละนิด แต่ฟิตตลอด

อ. ลูกกอล์ฟ คณาธิป สุนทรรักษ์​์

ติวเตอร์ภาษาอังกฤษยอดนิยม เจ้าของสถาบัน Angkriz สุด trendy พิธีการรายการภาษาอังกฤษ พี่ลูกกอล์ฟเชื่อว่าคนไทยเก่งภาษาอังกฤษได้ ถ้าตั้งใจและมีทัศนคติที่ดี ติดตามพี่ลูกกอล์ฟได้ที่ IG @loukgolflg

mum & mom ความหมายเดียวกัน?

สวัสดีคุณผู้อ่าน I Get English ที่น่ารักทุกคนค่ะ ตอนนี้ พี่ ลู ก กอล์ ฟ มาพั ก ผ่ อ นอยู ่ ที่ ก รุ ง ลอนดอน ประเทศอั ง กฤษ และ ขณะที่เดินผ่านป้ายป้ายนึงที่เป็นภาษาอังกฤษ ก็ท�ำให้นึกถึงเรื่องราว ของภาษาอังกฤษเรื่องนึงที่นักเรียนเคยเล่าให้ฟัง

I Get English| 7


I GET Tutor

X-Change TOEFL เปลี่ยนชีวิต พิชิต TOEFL

ครูพี่ปริญญ์ เศรษฐเสถียร www.XchangeEnglish.com - Grade A ในข้อสอบ University of Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE) เทียบเท่า CEFR ระดับ C2 (ทักษะการใช้ภาษาระดับสูงสุดของสหภาพยุโรป) - TOEFL iBT 118/120, TOEIC 990/990, IELTS 8.0/9.0 - Member of Mensa International: The High IQ Society สังกัด ณ ประเทศอังกฤษ (ผ่านการทดสอบ IQ ในระดับ 2% สูงสุดของประชากรในแต่ละประเทศ)

Apostrophe มีแต่ ’s หรือเปล่า? สวัสดีครับชาว I Get English พบกันเช่นเคยกับครูพี่ปริญญ์ เศรษฐเสถียรครับ ฉบับนี้มาท�ำความรู้จักกับเครื่องหมายที่เห็นบ่อยๆ คือ apostrophe ( ) แต่เคยสังเกตไหมครับว่ามันไม่ได้มีแค่ ’s เท่ า นั้ น อย่ า รอช้ า มาดู กั น เลยดี ก ว่ า มี อ ะไรอี ก เพื่ อ ให้ เ ลื อ กใช้ ไ ด้ ถูกต้องเมื่อเขียน essay หรือในส่วน Writing ครับ

10 | I Get English


Lougheed

BARRON’S

R

BARRON’S The Leader in Test Preparation

TOEIC PRACTICE EXAMS

TOEIC

PRACTICE EXAMS #&#3%I%C9R 7> */Ä&#x;9-)Ä— #V>J%3 Ä&#x;969& 1Äž>6D Dr.Lin Lougheed

J%3 Ă´969& &=&I!P-#A-Q /A 'E J&&I7-C9% =& Ă´969& º¾¯Š /@ Âœ D Ă´969&#D Ă´9-AI 1.*/Ă´9- V>9$@&>.9.Ăł> 1<I9A. +ø I6A. ³œÂ™ 6V>7/=&#V> Ă´969&L%6Ăł3% >/+ø #=R Âœ D

¨ Š

Âœ°ÂƒÂ‹Â˜¤ Â?

Â?ÂœjÂ’Âœ € 03 ¨Â†ĂłÂƒ

‹œˆÂ?ô—‹l›„ 03 ¨Â†ĂłÂƒ

ÂŽ TOEIC is a registered trademark of Educational Testing Service. This publication has been neither reviewed nor endorsed by the Educational Testing Service.


Let’s read & write! A Trip to the World ท่องโลกไปกับ I Get English ณัฐวรรธน์​์

จบการศึกษาจากรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เพราะรักภาษาจึงลองทำ�งานหลายอย่างที่เกี่ยวข้อง กับการใช้ภาษา ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการท่องเที่ยว ติวเตอร์ภาษาอังกฤษ และนักแปล ปัจจุบันทำ�งานประจำ�แล้ว แต่ก็ยังมีความสุขกับการเขียนคอลัมน์และแปลหนังสือเป็นงานอดิเรก

Beautiful Universities across the Globe #3 ทัวร์มหาวิทยาลัยสวยทั่วโลก ตอนที่ 3

University of Sydney,

Australia มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

16 | I Get English


On this trip, we will be making our third visit to Australia. During our

first two trips in the 23rd and 46th issues, we visited some famous sights and a historically important island of this country. In this issue, we are going to explore Australia from its educational aspect. Our destination is the University of Sydney, an institution of higher learning with a history of more than 160 years. It is named after the capital city of the State of New South Wales, which is situated in the southeast of the country. The university, commonly referred to by the acronym USyd, has nine campuses. In particular, the campus I would like to discuss is Camperdown/Darlington, in which most of the University departments are located. การเดินทางมาประเทศออสเตรเลียในครัง้ นีถ้ อื เป็นครัง้ ทีส่ ามแล้วครับ จาก สองครัง้ แรกในฉบับที่ 23 และ 46 เราได้มาเยือนสถานทีท่ มี่ ชี อื่ เสียงและเกาะทีม่ คี วาม ส�ำคัญทางประวัตศิ าสตร์ของประเทศนีไ้ ปแล้ว มาในฉบับนี้ เราจะมาทัวร์ออสเตรเลีย ในแง่มมุ ด้านการศึกษากันบ้างครับ โดยจุดหมายปลายทางของเราคือมหาวิทยาลัย ซิดนีย์ ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาอายุกว่า 160 ปี ตั้งชื่อตามเมืองหลวงของรัฐ นิวเซาท์เวลส์ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ (เรียกสัน้ ๆ ว่า ยูซิด) มีถึง 9 วิทยาเขต แต่ผมจะขอกล่าวถึงเฉพาะที่ Camperdown/Darlington ซึ่งเป็นวิทยาเขตที่มีคณะต่างๆ ตั้งอยู่มากที่สุดครับ

I Get English| 17


นิตยสาร I Get English ขอเชิญทุกท าน มาร วมส งต อความรู

สู โรงเร�ยนหร�อสถาบันการศึกษา

เพียงท านสั​ั่งซ�้อนิตยสารในโครงการ

Good Gift กับ I Get (รับนิตยสารฉบับที่ 53-66)

เราออกให ทันที

220

ความพิเศษของ Good Gift กับ I Get ✓ ผู สมัครได รับส วนลดสุดคุ มถึง

220 บาท

✓ ผู รับได รับนิตยสารพร อมกันทีเดียว

จากปกติ 619.เหลือเพียง

399.- เท านั้น!

งทั่วประเ ส ด ั จ า ค . . � ร ฟ

ทศ!

14 ฉบับ

✓ มีเสียงไฟล เสียงประกอบการอ านให ดาวน โหลดไปฟ งได ฟร�

(ฉบับที่ 57-66) ✓ ครบทุกทักษะที่สำคัญในภาษาอังกฤษทั้งฟ ง-พูด-อ าน-เข�ยน น้ั ตอน ข 3 ค า ยๆ แ ง ร ั ค ม ส 1 กรอกข อมูล 2 โอนเง�น 3 ส งหลักฐาน แบบฟอร มการสมัคร Good Gift กับ I Get (รับนิตยสารฉบับที่ 53-66)

ชื่อ-สกุลผูสมัคร ______________________________________________ โทร. _______________ ช�่อและที่อยู ของโรงเร�ยนหร�อสถาบันที่ต องการส งนิตยสารไปให (หากมีชื่อผูรับ โปรดระบุดวย) ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ________________________________________________________ โทร. ________________

ขั้นตอนการสมัครสมาช�ก

1. กรอกแบบฟอรมการสมัครดานบนใหครบถวน 2. โอนเงินมาที่ ชือ่ บัญชี “บจก. สำนักพิมพ เอ็มไอเอส” ประเภทออมทรัพย (เลือกธนาคารที่ทานสะดวก) • ธนาคารกสิกรไทย • ธนาคารไทยพาณิชย • ธนาคารกรุงเทพ • ธนาคารกรุงไทย

สาขาเซ็นทรัล พระรามที่ 3 เลขที่ 748-2-78312-5 สาขาสาธุประดิษฐ เลขที่ 068-2-88783-6 สาขาเซ็นทรัล พระราม 3 เลขที่ 086-7-09599-4 สาขาสาธุประดิษฐ เลขที่ 083-0-29793-6

3. สงแบบฟอรมการสมัครพรอมหลักฐานการโอนเงินทางอีเมล misbook@live.com หรือทางแฟกซ 0-2294-8787 แลวโทรแจงฝายสมาชิก ที่หมายเลข 0-2294-8777 ตอ 111 เพื่อยืนยันการชำระเงิน *สงวนสิทธิเฉพาะผูรับนิตยสารที่เปนโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเทานั้น **โครงการนี้สิ้นสุดภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2557

เพราะเรา

อยากให เด็กไทย

เก งอังกฤษ


I GET Tutor Confusing Words

ใช้ผิดประจำ� คำ�ไหนดีนะ

ยุทธนา อัศวเจษฎากุล (เปิ้ล)

นักโฆษณา นักแปล และนักเขียนอิสระ จบปริญญาตรีทางด้านศิลปะจาก Illinois State University ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่งเป็น Executive Creative Director ของเอเจนซีโฆษณาแห่งหนึ่ง ทำ�งานด้านโฆษณามาตลอด แต่ก็มีคนมาถามเรื่องภาษาอังกฤษเป็นประจำ� นึกสนุก อยากรู้ภาษาอังกฤษแบบมีหลักการมากขึ้นเลยกัดฟันเรียนปริญญาโททาง ด้านการแปลที่ธรรมศาสตร์เพิ่มเติม

บวก ลบ คูณ หาร ยกก�ำลังสอง

ใช้ว่าอย่างไรในภาษาอังกฤษ I Get English| 25


I GET Focus

Interview

เรื่อง ดุจเดือน กลั่นคูวัด ภาพ กฤติญาดา จันทร์วงษ์

แต้ว 28 | I Get English

ณฐพร เตมีรักษ์

อยากเก่งภาษา ต้องกล้าพูดผิด


ถ้ า พู ด ดาราที่ เ ป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ใ ห้ กั บ เยาวชน คุ ณ คิ ด ถึ ง ใครกันบ้างคะ? เชื่อว่าหนึ่งในนั้นก็คงต้องมีชื่อของแต้ว-ณัฐพร เตมีรักษ์ นักแสดงสาวหน้าหวานจากช่อง 3 รวมอยู่ด้วยอย่าง แน่นอน เพราะไม่ว่าจะเรื่องเรียนหรือว่าการท�ำงาน แต้วก็สามารถ จัดสรรได้อย่างลงตัวและประสบความส�ำเร็จ ตอนนี้แต้วเรียนจบแล้ว จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับ เกียรตินิยมอันดับ 2 มาครองด้วย ส่วนเรื่องการท�ำงานนั้นการันตี ได้จากรางวัลโทรทัศน์ทองค�ำครั้งที่ 28 และคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่ 11 ในสาขานักแสดงน�ำหญิงยอดเยี่ยม ในแง่มุมเกี่ยวกับการฝึกฝนภาษาของสาวสวยคนนี้ก็น่าสนใจ ไม่แพ้กันค่ะ เพราะเธอเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจมาก ถ้าเพื่อนๆ ยัง จ�ำกันได้ ในละครคุณชายรัชชานนท์ แต้วต้องพูดภาษาอีสานตลอดทั้ง เรื่อง รวมทั้งมีฉากหนึ่งที่แต้วต้องพูดภาษาต่างประเทศหลายภาษา แม้ จะเป็นฉากสั้นๆ แต่ความทุ่มเทของแต้วสร้างความประทับใจให้กับผู้ชม เป็นอย่างมาก แต้วมีวิธีการฝึกฝนภาษาต่างๆ รวมทั้งภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวันอย่างไร วันนี้เธอจะมาแชร์เรื่องราวเหล่านี้ให้ชาว I Get English ได้ทราบกันค่ะ

แต้วชอบภาษาอังกฤษไหม

“ชอบค่ะ แต่วา่ ไม่เก่ง แต้วว่าเป็นภาษาอังกฤษ มีความส�ำคัญเพราะท�ำให้เราได้เปิดโลกกว้าง นอกจากจะได้เข้าใจภาษาแล้ว ยังท�ำให้เราเข้าใจ ความคิดของคนที่นอกเหนือไปจากความคิดของ คนไทยด้วยค่ะ” I Get English| 29


I GET Focus

Healthy English

เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

นพ. อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์

แพทย์ประจำ�บ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

ทันโลก ทันโรค

Ebola

สวัสดีครับ แฟน I Get English ทุกท่าน เชื่อว่า หลายท่ า นคงจั บ ตาและติ ด ตามข่ า วสารทางวงการ สาธารณสุขอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้ เพราะเกิดเหตุการณ์ที่ มีผลกระทบต่อทั้งโลก นั่นคือการระบาดของเชื้ออีโบลา โรคอีโบลา (Ebola virus disease: EVD) เกิดจาก การติดเชื้อไวรัสอีโบลา ซึ่งเชื่อว่ามีค้างคาวเป็นพาหะใน การน�ำเชื้อ ท�ำให้เกิดการติดเชื้อในมนุษย์ และยังเคยพบ การติดเชื้อในลิงอีกด้วย การติดเชื้ออีโบลาถูกพบครั้งแรก ในปี ค.ศ. 1976 (พ.ศ.2519) ที่ประเทศซูดานและประเทศ คองโกในทวีปแอฟริกา มีผู้ติดเชื้อ 602 คนและเสียชีวิต 431 คน ในปีเดียวกันนั้นมีการพบโรคอีโบลาในประเทศ อั ง กฤษ ซึ่ ง ผู ้ ติ ด เชื้ อ เป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ห ้ อ งปฏิ บั ติ ก าร รายหนึ่ง และเจ้าหน้าที่คนนี้ได้รับการรักษาจนหายจาก โรค หลังจากนั้นมีการพบโรคอีโบลาในประเทศแถบทวีป แอฟริกาอีกเป็นระยะ โรคนี้ท�ำให้คนที่เป็นโรคจ�ำนวนหนึ่ง เสียชีวิต ขณะที่ผู้ติดเชื้อบางคนหายจากโรค ในส่วนของ นอกทวีปแอฟริกา ประเทศอิตาลี และสหรัฐอเมริกา เคยมี การพบเชื้ออีโบลา บางสายพันธุ์ในลิงแต่เชื้อนี้ไม่ได้ท�ำให้ มนุษย์เป็นโรค ดังนั้น โรคอีโบลาจึงไม่ใช่โรคเกิดใหม่ แต่ ท�ำไมช่วงนี้โรคอีโบลาเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลก 58 | I Get English

The Ebola outbreak first began in Guinea in March in 2014, and has spread across borders to countries in West Africa. outbreak (n.) การระบาด border (n.) พรมแดน spread (v.) แพร่กระจาย

ประโยคนี้ใช้ present perfect:…has spread… ค�ำนี้จึงเป็น verb ช่อง 3 ซึ่งมีรูปเดียวกับ verb ช่อง 1 หมายถึ ง แพร่กระจายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การระบาดของอี โ บลาเริ่ ม ในประเทศกิ นี เดื อ น มีนาคม 2014 ในช่วงแรกพบผู้ต้องสงสัยโรคอีโบลา 86 ราย ในจ�ำนวนนี้เสียชีวิต 59 ราย (คิดเป็น 68.6%) หมายความ ว่า การระบาดครั้งนี้ท�ำให้ผู้ติดเชื้อเสียชีวิตเกินครึ่งใน เวลาอันสั้น เหตุการณ์ครั้งนี้ยังไม่จบเมื่อมีการระบาดของ เชื้อโรคชนิดนี้ข้ามพรมแดนไปยังประเทศอื่นในแอฟริกา ตะวันตก ได้แก่ ประเทศเซียร์ราลีโอน (Sierra Leone) ประเทศ ไลบีเรีย (Liberia) และไนจีเรีย (Nigeria) นอกจากนี้ยัง มีแพทย์ชาวอเมริกันและนักบวชชาวสเปนได้รับเชื้ออีโบลา และทั้ ง สองได้ ถู ก ส่ ง ตั ว กลั บไปรั ก ษายั ง ประเทศของตน


English Booster ลิขสิทธิ์จาก

English Booster จะชว ยใหค ณ ุ ไดอ า นภาษาองักฤษอยา งจใุจ! และพิเศษกว าใคร ดว ย MP3 เสียงเจ าของภาษา

สำหรับฟ งประกอบการอ าน

ดาวน โหลดไฟล เสียงฟร�ได ที่ www.igetenglish.com วิธีการดาวนโหลดไฟลเสียง

ฟรี!

หากมีสัญลักษณ น ี สังเกตสัญลักษณ ปรากฏอยต ูรงหวัคอลมันใ ด แสดงวา คอลมัน นั้นสามารถฟังเสยีงประกอบได

เข าไปที่เว็บไซต www.igetenglish.com เพื อ ทำการดาวนโ หลดไฟลเ สยีง โดยทำตามคำแนะนำ ในการดาวนโ หลดในเวบ็ไซต นำไฟล เสียงมาเป ดกับเคร�่องเล นที่รองรับไฟล MP3 โดยเลือกเล นไฟล ทม่ี หี มายเลข Track ตรง กับ Track ที่ระบุอยู ในคอลัมน นั้นๆ เชน หมายถึง คอลัมน นี้สามารถฟ งเสียงประกอบได จากไฟล เสียง MP3 หมายเลข 5706 57 = I Get English ฉบับที่ 57 06 = Track ที่ 6

คอลัมน์ English Booster

ที่ คุ ณ รอคอยกลั บ มาแล้ ว อย่ า ลื ม ไป ดาวน์ โหลดไฟล์เสียงส�ำหรับฟังประกอบ ได้ฟรี! ที่ www.igetenglish.com


TRACK 7305

GRAMMAR CLINIC คลินิกไวยากรณ์

ดาวน์โหลด MP3 ได้ที่ www.igetenglish.com

NEGATIVE QUESTIONS การใช้ประโยคค�ำถามเชิงปฏิเสธ

clinic@hotenglishmagazine.com

ค�ำถาม

สวัสดีครับด็อกเตอร์ฟิงเกอร์ส ด็อกเตอร์ช่วยผมหน่อยได้ไหมครับ คือผมอยาก ทราบเกี่ยวกับประโยคค�ำถาม เชิงปฏิเสธครับ และสงสัยด้วยว่าท�ำไมค�ำถามเหล่านี ้ถึงใช้ในรูปปฏิเสธ ขอแสดงความนับถือ Fire Hydrant

สวัสดีครับคุณ Fire Hydrant ขอบคุณมากครับส�ำหรับอีเมลฉบับนี้ โดยพื้นฐานแล้วประโยคค�ำถามแบบนี้จะอยู่ในรูปปฏิเสธครับ ซึ่งคุณ จะเห็นได้ว่า เราสามารถใช้ tense ใดก็ได้ในการสร้างประโยคค�ำถาม ตัวอย่างเช่น • Didn’t you go to the party? คุณไม่ได้ไปงานเลี้ยงหรือครับ • Don’t you like the film? คุณไม่ชอบหนังเรื่องนี้หรือครับ • Doesn’t she want to see it? เธอไม่อยากเห็นมันหรือ • Haven’t they eaten already? พวกเขายังไม่ได้ทานอาหารหรือ • Hadn’t they been there before? พวกเขาไม่เคยไปที่นั่นมาก่อนหรือ • Don’t they want to take it? พวกเขาไม่ได้อยากรับมันไว้หรือ • Couldn’t they have done it earlier? พวกเขาท�ำให้มันเสร็จเร็วกว่านี้ไม่ได้หรือ • Hasn’t he fixed it? เขายังไม่ได้ซ่อมมันหรือ 76


TRACK 7309

FUNNY ENGLISH II

ดาวน์โหลด MP3 ได้ที่ www.igetenglish.com

ภาษาอังกฤษแสนสนุก

Funny ข้อความสุดฮา...บนฉลากสินค้า Product Labels 5. O for fisnhainpgackage of mag gots cons : “Not f But thuemyption.” or human look so ta sty.

1. Instruct for a cakeio:ns“Fonorthbe packaging remove wrapper, opest results en mouth, insert cake t.” Could you saanydthea at again? iture

2. Ons:a p“Dacokent ootf fuurnse on e

wip or infants.” children oves the dirt so But it remly. effective

in aot s n o i t trucal: “Do ynour s n I 3 . V m a n u ids into T ur liqu set.” eeds po evision if it n tel t what Bu aning? cle

84

anual: “Exit open door, leave manner: close doors firmly vehicle, with car key.” and lock get out of the car So, do I cking the doors? before lo

4. Instfrruomctiocansr ininathcae rfomllowing


%@!.6>/I*CQ9 >/I/èQ-!ú%J1<*= %>#= 5<,>5>9= 056?7/=&#D %

ᵋÅФÍÅÑÁ¹ ÊÒÁÒö͋ҹµ‹Í䴌㹠¹ÔµÂÊÒà I Get English àÅ‹Á

 ¶£Â É£ ©´££³Ê Å Å­n º m¯ º ãm ·Ê n¯ ´¥¬¯ ¢´«´¯³ ¦«Å­n ³ §» È n©¤ ¯ ISSUE #

ISSUE #

73

73

%@!.6>/I*CQ9 >/I/èQ-!ú%J1<*= %>#= 5<,>5>9= 056?7/=&#D %

73

ไดที่ 0-2294-8777#111 หรือ MISbook@live.com

สั่งซื้อ/สมัครสมาชิก

­ ³ ¬¹¯ ¥n¯£ &' 03 ·Ê ² µ º m¯ º ãm ç²Â É È Â¥·¤ ¥»n¥m©£ ³ Æ n¯¤m´ £· ©´£¬º

RUN

RUN

¢² ® ð ® ú« ð ¡²t Q9 >/I/èQ-!ú%J1<*= %>#= 5<,>5>9= 056?7/=&#D % ¢² ® ð ® ú« ð ¡²t %@!.6>/I*C

¯

°º©µ />

>

&=&=%%#B#B >/I/A >/I/A..%,>5>9 %,>5>9= = 05 05 ISSUE # ,>.L% / ,>.L% /9& /= 9& /= 3 3 K . D K . D /E /E /E 73

¥ Ó&># o r ­ ¬ ¤ 50

9 771905

652045

=%.>.% 2557

50 &>#

RUN

%@!.6>/I*CQ9 >/I/èQ-!ú%J1<*= %>#= 5<,>5>9= 056?7/=&#D %

%@!.6>/I*CQ9 >/I/èQ-!ú%J1<*= %>#= 5<,>5>9= 056?7/=&#D %

¢² ® ð ® ú« ð ¡²t

 ¶£Â É£ ©´££³Ê Å Å­n º m¯ º ãm ·Ê n¯ ´¥¬¯ ¢´«´¯³ ¦«Å­n ³ §» È n©¤ ¯ ISSUE #

ISSUE #

73

73

­ ³ ¬¹¯ ¥n¯£ &' 03 ·Ê ² µ º m¯ º ãm ç²Â É È Â¥·¤ ¥»n¥m©£ ³ Æ n¯¤m´ £· ©´£¬º

RUN

RUN

¢² ® ð ® ú« ð ¡²t

°º©µ />

¢² ® ð ® ú« ð ¡²t

>

=%.>.% 2557

¥ Ó&># o r ­ ¬ ¤ 50

³ ­ ³ ¬¹¯ º ¢´ ©m´ ¥´¤ ´¥ ¬³Ê ¹Ë¯Æ n ÂÓ ZZZ MISERRN FRP

50 &># Tel. 0-2294-8777

1 4 0 9 0 1

ISSN 1905- 65 24 9 771905

652045

=%.>.% 2557

50 &>#

8

652045

1 4 0 9 0 1

652045

=%.>.% 2557

9 771905

/> > &>#

/> > &>#

IS S N 19 0 5-6524

ò3.L7óI P O M ó)ë 99 I6A. ?4=*#öJ1<'/<K. #AQ L ó L% A3@!'/< ?3= '/< ?6=%

J%<%?I 1P 1=&L% >/69%*/ó9-&#I*1 J6%6%D ISSN 1905-6524

I -,>5>9= 056?7/=

I -7//5>6?7/= &#&#3%I%C &#&#3%I%C R97>L%&#I/A R97>L%&#I/A .% .%

1 4 0 9 0 1

&=&=%%#B#B >/I/A >/I/A..%,>5>9 %,>5>9= = 05 05 ,>.L% / ,>.L% /9& /= 9& /=33K . D K . D /E /E /E

9 771905

1 4 0 9 0 1

Tel. 0-2294-8777

652045

=%.>.% 2557

ISS N 1905- 65 24

8

³ ­ ³ ¬¹¯ º ¢´ ©m´ ¥´¤ ´¥ ¬³Ê ¹Ë¯Æ n ÂÓ ZZZ MISERRN FRP 8

9 771905

/> > &>#

IS S N 19 0 5-6524

1 4 0 9 0 1

ò3.L7óI P O M ó)ë 99 I6A. ?4=*#öJ1<'/<K. #AQ L ó L% A3@!'/< ?3= '/< ?6=%

J%<%?I 1P 1=&L% >/69%*/ó9-&#I*1 J6%6%D

I -,>5>9= 056?7/=

I -7//5>6?7/= &#&#3%I%C &#&#3%I%C R97>L%&#I/A R97>L%&#I/A .% .%


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.