นิตยสาร I Get English เล่ม 72

Page 1

1 4 0 8 0 1

I Get English นิตยสารเพ�อการเริ่มตนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับทุกคน l ปที่ 8 l ฉบับที่ 72 : 1 - 31 สิงหาคม 2557

652045

สิงหาคม 2557

50 บาท

8

นิตยสารเพื่อการเร�่มต นและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับทุกคน

ISSUE #

72

9 771905

ราคา 50 บาท

ISSN 1905- 6524


Editorial Team เจ้าของ : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส บรรณาธิการบริหาร : ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ บรรณาธิการ : ดุจเดือน กลั่นคูวัด ประสานงานกองบรรณาธิการ : ปวีณา ไตรเวทย์ ที่ปรึกษาด้านภาษา : Donald L. Sena | สุธิดา วิมุตติโกศล กองบรรณาธิการ : ดุจดาว บัวทอง | วรวุฒิ ตัถย์วิสุทธิ์

วีริยา แผ่นสุวรรณ | ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล อารดา กันทะหงษ์ | รังสิมา ตันสกุล ยุทธนา อัศวเจษฎากุล | วิกันดา พินทุวชิราภรณ์ รุ่งนภา วชิรเดชวงศ์ อรุณนาวีศิริ | ศรัณย์ กิจศิริไพศาล ธัญชนก หล่อนาค ศิลปกรรม : ภรณีย์ สนองผัน | ณัตถิกา อิ่มประดิษฐ์ นงนุช เรือนมณี | กฤติญาดา จันทร์วงษ์ พิสูจน์อักษร : บุษกร กู้หลี | วารีรัตน์ แตงภู่ ประไพ ภูงามเชิง | ชนาภัทร พรายมี การตลาด : วราลี สิทธิจินดาวงศ์ ฝ่ายสมาชิก : สุมาลี ตระการจันทร์ ประชาสัมพันธ์ : มยุรี ศรีมังคละ พรีเพรส : เพียงพิศ อิ่นแก้ว | ณัฐพงษ์ พยัคคง ด�ำรง พูลสวัสดิ์ แยกสี : MIS พิมพ์ที่ : พิมพ์ดี ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา : เสริม พูนพนิช จัดจ�ำหน่ายโดย : บริษัท เวิลด์ ออฟ ดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด ส�ำนักงานนิตยสาร : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0-2294-8777 (กองบรรณาธิการ) 0-2294-8777 ต่อ 111 (ฝ่ายสมาชิก) โทรสาร : 0-2294-8787 ติดต่อโฆษณา : วราลี สิทธิจินดาวงศ์ โทร. 08-6430-7267

ติดต่อกองบรรณาธิการ : igetenglish@hotmail.com สมัครงาน/ส่งความคิดเห็นติ-ชม : editor@hotmail.com สมัครสมาชิก/สั่งซื้อนิตยสาร/แจ้งปัญหาการจัดส่ง :

misbook@live.com

Editor’s Talk

สวัสดีทุกท่านค่ะ

ขอเริ่มต้นด้วยข่าวดีค่ะ ข่าวแรกส�ำหรับคนที่ชอบ อ่านบทความสองภาษา ฉบับนี้เราน�ำ Famous People คอลัมน์ที่หลายคนบ่นคิดถึงกลับมาอีกครั้ง คอลัมน์นี้ น�ำเสนอประวัตชิ วี ติ คนดังระดับโลกทีน่ า่ สนใจ โดยในฉบับนี้ เป็นเรือ่ งของ Beyonce’ Knowles ข่าวดีอย่างทีส่ องคือ เรามี คูปองส่วนลดมาแจกชาว I Get English กันด้วยค่ะ อย่าลืม เปิดไปที่หน้า 23 และที่ปกหลังเพื่อตัดคูปองและน�ำไปใช้ กันนะคะ Interview ฉบับนี้เป็นเรื่องราวของน้องฐิ-วริฏฐิสา ลิ้มธรรมมหิศร นักแสดงจากช่อง 7 ที่มีผลงานละคร ออกมาให้ได้ชมอย่างต่อเนือ่ ง น้องฐิมเี คล็ดลับง่ายๆ ทีท่ ำ� ให้ ตนเองฝึกภาษาอังกฤษได้อย่างมีความสุข ถ้าอยากรู้ว่า เป็นอะไร ต้องติดตามนะคะ ใครที่ชอบอ่านคอลัมน์แนว Tutor ฉบับนี้ก็ครบครัน มากจริงๆ ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นคอลัมน์ Always English, X-Change TOEFL หรือ P’Nui’s Corner พลิกไปอ่านเพื่อ เตรียมความพร้อมก่อนสอบให้แน่นปึ้กกันก่อน เสร็จแล้ว อาจจะแวะไปทีค่ อลัมน์ English Booster เพือ่ ท�ำแบบทดสอบ ฟัง-พูด แล้วอย่าลืมดาวน์โหลด MP3 มาฟังประกอบกัน ด้วยนะคะ อ่าน-ฟังเยอะๆ ท�ำแบบฝึกหัดบ่อยๆ แล้วคุณ จะเก่งขึ้นแน่นอนค่ะ ส่วนใครที่ชอบฝึกพูด มาแวะที่คอลัมน์นี้เลยค่ะ American Slang ฉบั บ นี้ อ าจารย์ อ ดั ม มาพร้ อ มกั บ ค�ำสแลงในภาษาอังกฤษทีห่ มายถึง “การเป็นกิก๊ ” อยากรูว้ า่ ศัพท์-สแลงที่น�ำเสนอในฉบับนี้จะแซ่บซ่าน่าอ่านแค่ไหน พลิกไปดูได้ที่หน้า 4 ค่ะ ขอกระซิ บ ข่ า วส� ำ หรั บ ท่ า นที่ ต ้ อ งการสมั ค รหรื อ ต่ออายุสมาชิก I Get English นะคะ ช่วงเดือนสิงหาคม นี้เราจะจัดโปรโมชั่นสมัคร/ต่ออายุสมาชิกสุดคุ้มทาง Facebook : I Get English Magazine (รายละเอียด ติดตามได้ใน Page) ส�ำหรับท่านที่รัก I Get English และ ไม่อยากพลาดการอ่านทุกฉบับ เราก็อยากจะขอเชิญชวน ท่านมาสมัครสมาชิก I Get English กันนะคะ ฉบับนี้ลาไปก่อน แล้วพบความสนุกและความรู้ ภาษาอังกฤษจากเราได้ใหม่ในเดือนกันยายนค่ะ

ช่องทางการติดต่อรับข่าวสารจาก I Get English 1. www.iGetEnglish.com 2. www.facebook.com/iGetEnglish เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น ท่านสามารถสมัคร/ต่ออายุสมาชิกและสั่งซื้อนิตยสารผ่านทาง Facebook : I Get English Magazine ได้แล้ววันนี้

บรรณาธิการ


C

# S T N E T ON ISSUE 72

หมวด

Let’s read & write! สนุกกับการอ่านและเขียน

หมวด

I GET Tutor

15 Reading Guide : Disgrace by J.M. Coetzee 16 A Trip to the World : Hokkaido University, Japan มหาวิทยาลัยฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น หมวด

I จัGET Focus บตาเรื่องเด่น

28 Interview : วริฏฐิสา ลิม้ ธรรมมหิศร ภาษาอังกฤษ

เตรียมสอบ, พัฒนาความรู้พื้นฐาน 7 Always English : แกรมมาร์ ม่ายยยยนะ! 10 X-Change TOEFL : End Marks จบแล้ว ต้องจอด 13 P’Nui’s Corner : เรื่อง (ที่มัก) เข้าใจผิด 25 Confusing Words : assurance ต่างจาก insurance หรือไม่ 33 ค�ำนี้ท่านได้แต่ ใดมา : Pretzel

ไม่ยาก ถ้าเรียนรู้จากสิ่งที่เราสนใจ

38 Famous People : Beyonce’ Knowles ราชินีเพลงป็อป แห่งศตวรรษที่ 21 58 Healthy English : มารู้จัก ‘ยา’ กันเถอะ 60 Hello Horo : ดวงประจ�ำเดือนสิงหาคม 63 ใบสมัครสมาชิกนิตยสาร

หมวด

Food forอาหารสมอง Thought 43 M oving

Movie : Despicable me 2

มิสเตอร์แสบ ร้ายเกินพิกัด 2

56 Sing from Soul : Me and My Broken

Heart - Rixton

หมวด

Shall we talk? เสริมทักษะ ฟัง-พูด

65 iDiary : What’s in a name? ชือ่ นัน้ ส�ำคัญฉะนี้

4 American Slang : ค�ำว่า “เป็นกิ๊ก” ในภาษา

ตอนที่ 2

ฟรี!

อังกฤษ

คูปอง ส่วนลด

35 Speak English with Lulu : ฝึกออกเสียงศัพท์

เกี่ยวกับเรื่อง Perfume

48 ศัพท์ (น่า) สน : Hand 50 ติดปากติดใจ : ประโยคส�ำหรับเรือ่ งสุดเซอร์ไพรส์

ฐิ

จะใช้ยังไงดีนะ ตอนที่ 2

54 ฝรัง่ พูดคนไทยงง : have a lot on one’s plate

English Booster

ฝึกภาษาแบบเต็มอิ่มกับคอลัมน์ แบบฝึกหัดอ่าน-ฟังภาษาอังกฤษ หน้า 69-96 ดาวน์โหลดเสียงประกอบการอ่านฟรี ได้ที่ www.igetenglish.com

หน้า 80

2 unusual

diets

ยังมีเรื่องราวน่าอ่านอีกมากมายใน English Booster

วริฏฐิสา หน้า 28 ลิ้มธรรมมหิศร

ส�ำหรับชาว I Get Enหน้gาli23sh HOW TO

หน้า 86

UNDERSTAND

THE BRITISH


Lougheed

BARRON’S

R

BARRON’S The Leader in Test Preparation

TOEIC PRACTICE EXAMS

TOEIC

PRACTICE EXAMS #&#3%I%C9R 7> */Ä&#x;9-)Ä— #V>J%3 Ä&#x;969& 1Äž>6D Dr.Lin Lougheed

J%3 Ă´969& &=&I!P-#A-Q /A 'E J&&I7-C9% =& Ă´969& º¾¯Š /@ Âœ D Ă´969&#D Ă´9-AI 1.*/Ă´9- V>9$@&>.9.Ăł> 1<I9A. +ø I6A. ³œÂ™ 6V>7/=&#V> Ă´969&L%6Ăł3% >/+ø #=R Âœ D

¨ Š

Âœ°ÂƒÂ‹Â˜¤ Â?

Â?ÂœjÂ’Âœ € 03 ¨Â†ĂłÂƒ

‹œˆÂ?ô—‹l›„ 03 ¨Â†ĂłÂƒ

ÂŽ TOEIC is a registered trademark of Educational Testing Service. This publication has been neither reviewed nor endorsed by the Educational Testing Service.


Shall we talk?

American Slang รู้ลึกเรื่องสแลงแบบเป๊ะเวอร์ Adam Bradshaw

ใครๆ ก็รู้จักเขาในชื่อ “อาจารย์อดัม” ชาวต่างชาติผู้พูดภาษาไทยได้ชัดเวอร์ พิธีกรรายการสอนภาษาอังกฤษทางทีวีและออนไลน์หลายรายการ และเจ้าของเว็บไซต์​์ AjarnAdam.com

ค�ำว่า

เ ป ็ น ก ๊ ิ ก ในภาษาอังกฤษ สวัสดีครับแฟนๆ ชาว I Get English ทุกคน พบกับอดัมเช่นเคย นะครับ ช่วงเดือนที่ผ่านมาฝนตกแทบ จะทุกวัน ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่ค่อยมี แดด สภาพอากาศเช่นนีก้ ท็ ำ� ให้เราหดหู่ (แถมขี้เกียจ) ได้เหมือนกันนะครับ

4 | I Get English


I GET Tutor

Always English

อังกฤษวันละนิด แต่ฟิตตลอด

อ. ลูกกอล์ฟ คณาธิป สุนทรรักษ์​์

ติวเตอร์ภาษาอังกฤษยอดนิยม เจ้าของสถาบัน Angkriz สุด trendy พิธีการรายการภาษาอังกฤษ พี่ลูกกอล์ฟเชื่อว่าคนไทยเก่งภาษาอังกฤษได้ ถ้าตั้งใจและมีทัศนคติที่ดี ติดตามพี่ลูกกอล์ฟได้ที่ IG @loukgolflg

์ ร า ม ม ร ก แ ่มายยยยนะ!

สวัสดีคุณผู้อ่าน I Get English ทุกท่านค่ะ ในคอลัมน์ที่แล้วพี่ลูกกอล์ฟได้พูดถึงความส�ำคัญ ของแกรมมาร์ไปแล้ว ในคอลัมน์นี้จะขอยกตัวอย่างในการใช้แกรมมาร์ผิด พี่ลูกกอล์ฟแนะน�ำว่าน้องๆ คนไหนที่เกลียดการท่องจ�ำ ควรจะน�ำเอาค�ำศัพท์ตัวอย่างที่ถูกต้องเหล่านี้ไปลองแต่งประโยคดู จนโครงสร้างแกรมมาร์มันซึมอยู่กับเราค่ะ

I Get English| 7


I GET Tutor

X-Change TOEFL เปลี่ยนชีวิต พิชิต TOEFL

ครูพี่ปริญญ์ เศรษฐเสถียร www.XchangeEnglish.com - Grade A ในข้อสอบ University of Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE) เทียบเท่า CEFR ระดับ C2 (ทักษะการใช้ภาษาระดับสูงสุดของสหภาพยุโรป) - TOEFL iBT 118/120, TOEIC 990/990, IELTS 8.0/9.0 - Member of Mensa International: The High IQ Society สังกัด ณ ประเทศอังกฤษ (ผ่านการทดสอบ IQ ในระดับ 2% สูงสุดของประชากรในแต่ละประเทศ)

End Marks จบแล้วต้องจอด

10 | I Get English


I GET Focus

Interview

เรื่อง ดุจเดือน กลั่นคูวัด ภาพ กฤติญาดา จันทร์วงษ์

ฐิ

วริฏฐิสา ลิ้มธรรมมหิศร

ภาษาอังกฤษไม่ยาก ถ้าเรียนรู้จาก 28 | I Get English

สิ่งที่เราสนใจ


ในยุคที่โลกเราถูกย่อให้เล็กลงด้วยเทคโนโลยีอัน ทันสมัย ภาษาอังกฤษเป็นส่วนส�ำคัญที่ช่วยให้คนจาก ต่างชาติต่างภาษาได้สื่อสารกันอย่างเข้าใจมากขึ้น หลายๆ คนตระหนักถึงความส�ำคัญของภาษาอังกฤษ แต่ก็ไม่รู้ จะเริ่มต้นอย่างไร ฉบับนี้เรามีค�ำแนะน�ำดีๆ จาก ฐิ-วริฏฐิสา ลิ้มธรรมมหิศร นางเอกคนสวยของช่อง 7 ซึ่งเคย ไม่ชอบภาษาอังกฤษ แต่วันนี้ทัศนคติของเธอได้เปลี่ยนไป และกลับมาฝึกฝนภาษาอังกฤษอีกครั้ง โดยเรียนรู้ภาษา จากสิ่งที่ตนเองชอบและสนใจ ฐิเป็นคนที่ชอบวิชาคณิตศาสตร์มาก จึงเลือก เรียนต่อปริญญาตรีในคณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ แ ละตอนนี้ เ รี ย น จบเรียบร้อยแล้ว เธอจึงมีเวลาทุ่มเทให้กับ การท�ำงานอย่ า งเต็ ม ที่ ผลงานล่ า สุ ด ที่จบไปคือละครเรื่อง “หนีก็ล่า ซ่าก็รัก” และ ที่ก�ำลังถ่ายท�ำอยู่ตอนนี้คือละครเรื่อง “เงา”

I Get English| 29


Shall we talk?

ศัพท์ (น่า) สน ศัพท์ 1 คำ� เพิ่มคลังภาษา

ดร. วรวุฒิ ตัถย์วิสุทธิ์ (ครูหนุ่ย)

อาจารย์ประจำ�โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (PhD) จาก Monash University ประเทศออสเตรเลีย ด้านการเรียนรู้ภาษาที่สองโดยเฉพาะภาษาอังกฤษของคนไทย

Hand 48 | I Get English


นิตยสารเพื่อการเริ่มต้นและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำ�หรับทุกคน วางแผงทุก 30 วัน โปรดเลือกของสมนาคุณที่ต้องการ ต้องการของสมนาคุณหมายเลข และ

1

1,000 Idioms

สำนวนอังกฤษใช บอ ยในการ >ú %,>5>I*CQ9 ú>3I ú>6Eù

'/< > -9>I é.%

ËÅÒ¤ÃÑé§ËÅÒ¤ÃÒ·Õ褹ä·ÂµŒÍ§à¡Ô´ÍÒ¡Ò秧ÇÂàÁ×è͵ŒÍ§ ʹ·¹Ò¡Ñº½Ãѧè ਌ÒÊӺѴÊӹǹà¾ÃÒÐ਌ҢͧÀÒÉÒÁÑ¡¨Ð¾‹Ç§ ÊӹǹáÅÐÈѾ· Êáŧµ‹Ò§æ ÁÒ´ŒÇÂàÊÁÍ ËÒ¡á»ÅẺµÃ§µÑÇ ¡ç¨Ð·ÓãËŒ¤ÇÒÁËÁÒ¼Դà¾Õ鹨¹¡ÅÒÂ໚¹¡ÒÃࢌÒ㨼ԴáÅÐ ¹Óä»ÊÙ‹¤ÇÒÁÅŒÁàËÅÇ㹡ÒÃÊ×èÍÊÒÃä»ã¹·ÕèÊØ´

ม่ี คี ถาคุณเปนคนหนึ่งท ก่ี ำลังจะเดินทางไปตา งแดน! ด อยางชาญฉลา ถาคุณเปนคนหนึ่งท ภาษาอังกฤษได บบมีสาระ ะชวยใหคุณใช ้จ หนังสือเลมนี รั่ง เตรียมรถเข็นใสความสนุกแ และไมเสียรูฝ ไปพรอมๆ กัน! แลว Go Inter

รวม 1,000 สำนวนภาษาอังกฤษ ทีค่ ณ ุ ฝรัง่ นิยมใช และความหมาย

พร อมตัวอย างประโยค

ISBN 978-616-527-122-6

ราคา

ผลิตโดย สำนักพิมพเอ็มไอเอส

55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 0-2294-8777 (สายอัตโนมั ติ) โทรสาร 0-2294-8787

สมัครสมาชิก เริ่มตั้งแต่ฉบับที่ ต่ออายุสมาชิก หมายเลขสมาชิก เริ่มตั้งแต่ฉบับที่ ถึงฉบับที่

www.MISbook.com

9

199. 786165-271226

เร�จยริงลำดั ประสบการณ ง! บสำนวนจากตัวอักษร A-Z ค นหาง าย! P3 ราคาพเิ ศษ การใชภI!/éาษาอั งกฤษในเมื เพียง .- 3>-*/ú 9- องผูดี >ú %,>5> I*CQ9 ú>3I ú>6Eù ราคา 150 บาท 199.โดย บรรณาธิการนิตยสาร '/< > -9>I é.% หนงั สอื +M

1000 Idioms สำนวนอังกฤษ ใชบอ ยในการฟง-พูด-อาน-เขียน ราคา 199 บาท

3

àµÃÂÕ Á¤ÇÒÁ¾ÃéÍÁ¡èÍ¹ä» àÍÒµÇÑ ÃÍ´ä´éã¹àÁÍ× §¼Ù´é Õ!

4

5

ประสบการณ์จริง!

การใชภ้ าษาอังกฤษ ในเมืองผู ้ ดี อาน เรื่อง ขำๆ ภฮาๆ าษาอังกฤษ ความแตกตางในการใช

ระหวางคนไทย VS คนอังกฤษ

ศัพทและสำนวน ที่ฝรั่งนิยมใช ในชีวิตประจำวัน สุดยอดเรื่องนารู การใชชีวิตที่เมืองผูดี! ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ ÍÒËÒáÒáԹ ªŒÍ»» œ§

4

¾ÔÁ¾ì ÊÕ·§Ñé àÅ‹Á

ราคาพเิ ศ าพ

เพียง

273947

นด ไปทำงานใ ที่หลวมตัวเขา ลึก เบื้องลับ ที่มาของแบร พรอมแฉเบื้อง นอยางดี อป! ที่คนไทยรูจักเป วามสุขกบั การช

เร�ยงลำดับ

สำนวนจาก ตัวอักษร A-Z ค นหาง าย!

150.-

9 786165

ษาอังกฤษแบบ แลว ควานแลว พบกับการใชภา แปลกๆ ที่คุณอาจจะหา ระจำวันในเมืองผูด ี ทั้งคำศัพทและสำนวน ถูกใชมากในชีวิตป นไทย นุกรม แตกลับ กฤษของนักเรีย ไมพบในพจนา การใชภาษาอัง ก เรือ่ งหนาแตกของ นหางไฮโซ ณ กรุงลอนดอน ชั้นนำระดับโล

1,000 Idioms

˹ѧÊ×ÍàÅ‹Á¹Õ¨é Ъ‹ÇÂãËŒ¼ÍŒÙ Ò‹ ¹¤¹ä·ÂÊÒÁÒö “¨Ù¹” ¤Å×¹è ¤ÇÒÁ¤Ô´ ãËŒµÃ§¡Ñº½ÃÑè§àÁ×è͵ŒÍ§Ê¹·¹Ò¡Ñ¹ ¼‹Ò¹Êӹǹ·Õ蹋Òʹã¨áÅР㪌º‹Í·Ñé§áººÍѧ¡ÄÉáÅÐÍàÁÃԡѹ ¾ÃŒÍÁµÑÇÍ‹ҧº·Ê¹·¹Ò ¡Ç‹Ò 2,000 »ÃÐ⤠à¾×Íè ãËŒ¼àŒÙ ÃÕ¹䴌àË繺ÃÔº·¡ÒÃ㪌 ÊÒÁÒö ࢌÒ㨤ÇÒÁËÁÒÂáÅÐÊ×èÍÊÒÃ䴌͋ҧÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾

ISBN 978-616-527-394-7

2

ซีดี MP3

สำหรับฝกฟงสำเนียงเจาของภาษาใหคนุ เคย และฝกออกเสียงไดถกู ตองเหมือนเจาของภาษา

1,000 Idioms

จริง! งผู ้ ดี ประสบการณ์ กฤษ ในเมืองั กฤษ การใช้ภาษาอัง ผูด อี

I!/é.- 3>-*/ú9-

¿˜§-¾Ù´-Í‹Ò¹-à¢Õ¹

ประสบการณ์จริง! การใช้ภาษาอังกฤษ ในเมืองผู ้ ดี

ยุสมาชิก สมัครสมาชิกแบบราย 1 ปี (12 เล่ม) 599 บาท สิทธิพิเศษที่สมาชิกจะได้รับ - พิเศษ จัดส่งฟรีทุกฉบับ - เลือกรับหนังสือสมนาคุณได้จ�ำนวน 2 เล่ม (จัดส่งพร้อมนิตยสารที่สมาชิกเริ่มรับเป็นเล่มแรก)

หนงั สอื คณุ ภ

แบบฟอร์มการสมัครสมาชิกและต่ออา

150.-

- 1,000 Idioms ส�ำนวนอังกฤษใช้บ่อยในการ ฟัง พูด อ่าน เขียน 1 เล่ม ราคา 199 บาท - ประสบการณ์จริงการใช้ภาษาอังกฤษในเมืองผู้ดี 1 เล่ม ราคา 150 บาท - English Structure 1 เล่ม ราคา 250 บาท - Basic English Writing 1 เล่ม ราคา 240 บาท - เรียนอังกฤษจากหนังรางวัล 1 เล่ม ราคา 150 บาท

ชื่อ-สกุลผู้สมัคร (ภาษาไทย) รายการส่งเสริมการขายนี้สิ้นสุดวันที่ 31 ส.ค. 2557 _____________________________________________________________ ชื่อและที่อยู่ส�ำหรับการจัดส่งนิตยสารและของสมนาคุณ__________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ โทรศัพท์___________________________ อีเมล_____________________________ อาชีพ__________________________________ หากต้องการให้ออกใบเสร็จในนามของหน่วยงาน กรุณาระบุชอื่ ผูร้ บั ใบเสร็จรับเงินด้วย (หากไม่ตอ้ งการโปรดละข้อนีไ้ ว้) ___________________________________________________________________________________________________________ 2 ฉบับ ด้รับนิตยสาร ี่ ไ ่ ไม ก ิ ช า ม ส ่ ี ท ี กรณ าติดต่อท ติดต่อกัน กรุณ7 ต่อ 111 0-2294-877

ฟรี! ค่าจัดส่ง

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก 1. กรอกใบสมัครด้านบนให้ครบถ้วน 2. ชำ�ระเงิน (เลือกช่องทางการชำ�ระเงินวิธีใดวิธีหนึ่ง) 3. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการชำ�ระเงินมาทางแฟกซ์หรือ ทางอีเมล (เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง)

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (โปรดแฟกซ์ใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่ 0-2294-8787 หรือส่งอีเมลมาที่ MISbook@live.com)

ช�ำระเงินโดย เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง

ชื่อบัญชี “บจก. ส�ำนักพิมพ์ เอ็มไอเอส” ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย

สาขาเซ็นทรัล พระรามที่ 3 สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาเซ็นทรัล พระราม 3 สาขาสาธุประดิษฐ์

เลขที่ 748-2-78312-5 เลขที่ 068-2-88783-6 เลขที่ 086-7-09599-4 เลขที่ 083-0-29793-6

ธนาณัติสั่งจ่าย “บจก. ส�ำนักพิมพ์ เอ็มไอเอส” ปณ. บางโพงพาง 10125

ผู้ที่เลือกช�ำระโดยธนาณัติ กรุณาส่งธนาณัติพร้อมใบสมัครมาที่ ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

I Get English| 63


HOT PROMOTION นิตยสารราคาพิเศษ

ฉบับย้อนuหeลs ัง

ฉบับที่ 1- 6 ราคาชุดละ 199.ฉบับที่ 7- 12 ราคาชุดละ 199.ฉบับที่ 13 -18 ราคาชุดละ 245.ฉบับที่ 19 -24 ราคาชุดละ 245.ฉบับที่ 25 -30 ราคาชุดละ 245.ฉบับที่ 31-36 ราคาชุดละ 245.ฉบับที่ 37- 42 ราคาชุดละ 245.ฉบับที่ 43 - 48 ราคาชุดละ 245.-

Back Iss

ฉบับที่ 49- 71 ราคาตามปก

เล่มล่าสุด

ขั้นตอนสั่งซื้อนิตยสารฉบับย้อนหลัง (ไม่คิดค่าจัดส่ง)

1. โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี บจก. สำ�นักพิมพ์ เอ็มไอเอส

ธนาคาร

สาขา

ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี

กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ กรุงเทพ กรุงไทย

เซ็นทรัลพระรามที่ 3 สาธุประดิษฐ์ เซ็นทรัลพระราม 3 สาธุประดิษฐ์

ออมทรัพย์ ออมทรัพย์ ออมทรัพย์ ออมทรัพย์

*สำ�หรับผู้ที่เลือกชำ�ระเงินโดยธนาณัต ิ กรุณาส่งธนาณัติ มาที่ สำ�นักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอย พัฒนาก

(สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง าร 1 เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

748-2-78312-5 068-2-88783-6 086-7-09599-4 083-0-29793-6

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

ฝ่ายสมาชิก โทร. 0-2294-8777 ต่อ 111 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.30-17.00 น.

หรือธนาณัติสั่งจ่าย บจก. สำ�นักพิมพ์ เอ็มไอเอส ปณ. บางโพงพาง 10125*

2. ติดต่อแจ้งรายละเอียดการสั่งซื้อมายังฝ่ายสมาชิก ผ่านช่องทางใดก็ ได้ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ - ทางโทรสารหมายเลข 0-2294-8787 - ทางอีเมล misbook@live.com โดยให้แจ้งรายละเอียดกับทางเจ้าหน้าที่ดังนี้ ฉบับนิตยสารที่ต้องการสั่งซื้อ ชื่อธนาคาร วันที่โอน จำ�นวนเงินที่โอน ที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่ง และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ

I Get English สั่งซื้อนิตยสับารย้อนหลังรายเล่ม ฉบ

ฟรี! ค่าจัดส่ง


Food for Thought

iDiary

ไดอารีชีวิตคนไทยในต่างแดน เรื่อง อารดา กันทะหงษ์

iDiary

ไปบางซื่อกันไหม

What's in a Name?

ชื่อนั้นส�ำคัญฉะนี้ (2) ฉบับที่แล้วเราคุยเรื่องความส�ำคัญและความขลังของ “ชื่อ” ในวัฒนธรรมไทย จนท�ำให้ฝรั่ง หงายเงิบไปแล้ว ฉบับนี้เราจะไปดูความส�ำคัญและความขลัง (ยิ่งกว่า) ของ “ชื่อ” ไทยเมื่ออยู่ ในวัฒนธรรมฝรั่งบ้าง ฉันเคยเกริ่นไปแล้วว่า เอกลักษณ์อย่างหนึ่งของคนไทยที่ยากจะหาคนชาติใดเหมือนคือการให้ความส�ำคัญ กับ “ชื่อเล่น” ที่กลับไม่ใช่เรื่องเล่นๆ และส�ำหรับชื่อเล่นคนไทยแล้ว อะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้น ถ้าไม่นับชื่อกลาง (middle name) ตามแบบวัฒนธรรมตะวันตกซึ่งอาจมาจากชื่อของบรรพบุรุษ ชื่อญาติ ชื่อจากพระคัมภีร์ไบเบิล ชื่อจากไอดอลในดวงใจ หรือกระทั่งชื่อที่มีใครมาเข้าฝัน เรื่องเอกลักษณ์ความยาวของนามสกุล (surname) คนไทยก็เด่นดังไม่แพ้ชาติใดในโลกด้วย

I Get English| 65


เมื่อน�ำความยาวของนามสกุลคนไทย มาบวก กับความอัศจรรย์ในการสะกดเป็นภาษาอังกฤษ (transcription) ด้วยแล้ว ดูจะได้ความขลังเพิ่มหลาย เท่าตัว ส�ำหรับนักเรียนหรือนักศึกษาที่เดินทางมา เรียนต่อมักจะแคล้วคลาด ไม่คอ่ ยโดนอาจารย์ฝรัง่ เรียก ตอบค�ำถามด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของชื่อ-นามสกุลที่ ล�้ำหน้าเกินเพื่อนร่วมชั้นนั่นแหละค่ะ แต่หากไปติดต่อ ตามบริษทั หรือส่วนราชการ เวลานัง่ รอพนักงานฝรัง่ ขาน ชื่อ-นามสกุลลูกค้า กรุณาเลือกแถวหน้าอกผายหูผึ่ง อย่าให้ชื่อเราคลาดหูตาเป็นอันขาด หากได้ยินเสียง งึมๆ ง�ำๆ ให้สันนิษฐานว่านั่นชื่อฉันแล้วลุกไปเสนอ หน้าไว้ก่อน เพราะถ้าพลาดขานชื่อรอบแรกแล้ว อาจ ต้องไปต่อแถวใหม่ และกว่าจะเสร็จธุระอาจได้ชื่ออีก หลายเวอร์ชั่นมาด้วย ตัวอย่างนามสกุลไทยที่ (เกือบ) ไปเขย่าเวที โลกมาแล้ว คือเมื่อครั้งมหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งล่าสุดที่ลอนดอน ช่วงนั้นฉันนั่งติดขอบจอชมการ ถ่ายทอดตลอดมหกรรม ไม่เฉพาะพิธีเปิด-ปิด แต่ตาม ไปล้วงลึกทัง้ รายการเจาะเบือ้ งหน้า เบือ้ งหลัง เบือ้ งลึก และลับ ในการเตรียมความพร้อมของชาวอังกฤษ ใน ฐานะประเทศเจ้าภาพ ครั้งนั้น “น้องเก๋ ประภาวดี” นักยกน�้ำหนักเหรียญทองคนเก่ง ซึ่งคาดว่าจะมาเป็น ดาวเด่นของทีมไทย และตัวเต็งในการถือธงชาติไทย ในพิธีเปิด กลับไม่ได้ลงสนามด้วยในนาทีสุดท้าย ทั้งที่ รายชือ่ ผู้ (น่าจะ) ถือธงชาติกม็ าอยูใ่ นมือพิธกี รฝรัง่ แล้ว ด้วยเหตุผลว่าน้องเก๋ไม่ผา่ นเกณฑ์การคัดเลือกตัวของ สมาคมนักกีฬายกน�ำ้ หนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยปี นั้น การไม่ได้ลงสนามของน้องเก๋สร้างความผิดหวังให้ ชาวไทย แต่กลับสร้างความโล่งใจให้สองพิธกี รฝรัง่ ท�ำไม หรือคะ? สองพิธกี รเขามาแอบสารภาพทีหลังว่า ถ้าต้อง ประกาศชือ่ “Prapawadee Jaroenrattanatarakoon (ประภาวดี เจริญรัตนธารากูล)” จริงๆ ฝรัง่ ขอยกธงขาว

66 | I Get English

น้องเก๋ ประภาวดี

ยอมแพ้ตรงนั้นเลยละกัน ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะว่า เอกลักษณ์ของไทยนั้นขลังจริง เมื่ออยู่ในวัฒนธรรมตะวันตก นอกจากการ สะกดชื่อไทยเป็นภาษาอังกฤษจะใช้เป็นอาวุธบั่นทอน ความมัน่ ใจฝรัง่ ได้ชะนักแล้ว ยังสร้างความอึง้ ทึง่ และ หวาดเสียวให้โลกสะเทือนได้ด้วย แม้ไม่ปรากฏค�ำหวาดเสียวใดๆ ในชื่อของฉัน แต่ในฐานะคนไทยด้วยกัน ได้ฟงั ฝรัง่ เมาท์มอยหลังไมค์ กันแล้ว ฉันก็คนั ปาก อยากแก้ตา่ งให้บา้ งไรบ้าง เพราะ ชือ่ ไทยทีเ่ ข้าข่ายนีม้ เี กือบค่อนประเทศได้ บางคนอาจรู้ แล้วว่าก�ำลังประสบปัญหาสุดวิสยั นีอ้ ยู่ และบางคนอาจ ยังไม่รตู้ วั งัน้ มาดูกนั ค่ะ ยกตัวอย่างชือ่ ยอดฮิตทีฝ่ รัง่ มัก มาถามฉันบ่อยๆ ขอยกตัวอย่างชือ่ ยอดฮิตทีฝ่ รัง่ มักมา ถามฉันบ่อยๆ และหลายคนคงนึกออก นั่นคือ “พร” ซึ่งในภาษาไทยสื่อถึงความศักดิ์สิทธิ์ สิ่งประเสริฐ แต่ การสะกดยอดนิยมของคนไทยในภาษาอังกฤษ กลับ เป็น “Porn” ที่บังเอิญคล้องกับค�ำย่อในภาษาอังกฤษ ของค�ำว่า “Pornography” หมายถึงสิ่งที่เกี่ยวกับ เรื่องลามก ไม่ว่าจะหนังสือ สื่อ หรืออะไรท�ำนองนั้น เมือ่ มาเป็นชือ่ คน มันชวนให้ฝรัง่ นึกว่าเราเป็น “ดาวโป๊” ไปซะ โดยเฉพาะชื่อที่ท�ำเพื่อนฝรั่งฉันอึ้งกิมกี่มาแล้ว คือการสะกดชื่อไทยชื่อหนึ่งว่า “Supaporn” เนื่องจาก


English Booster ลิขสิทธิ์จาก

English Booster จะชว ยใหค ณ ุ ไดอ า นภาษาองักฤษอยา งจใุจ! และพิเศษกว าใคร ดว ย MP3 เสียงเจ าของภาษา

สำหรับฟ งประกอบการอ าน

ดาวน โหลดไฟล เสียงฟร�ได ที่ www.igetenglish.com วิธีการดาวนโหลดไฟลเสียง

ฟรี!

หากมีสัญลักษณ น ี สังเกตสัญลักษณ ปรากฏอยต ูรงหวัคอลมันใ ด แสดงวา คอลมัน นั้นสามารถฟงัเสยีงประกอบได

เข าไปที่เว็บไซต www.igetenglish.com เพื อ ทำการดาวนโ หลดไฟลเ สยีง โดยทำตามคำแนะนำ ในการดาวนโ หลดในเวบ็ไซต นำไฟล เสียงมาเป ดกับเคร�่องเล นที่รองรับไฟล MP3 โดยเลือกเล นไฟล ทม่ี หี มายเลข Track ตรง กับ Track ที่ระบุอยู ในคอลัมน นั้นๆ เชน หมายถึง คอลัมน นี้สามารถฟ งเสียงประกอบได จากไฟล เสียง MP3 หมายเลข 5706 57 = I Get English ฉบับที่ 57 06 = Track ที่ 6

คอลัมน์ English Booster

ที่ คุ ณ รอคอยกลั บ มาแล้ ว อย่ า ลื ม ไป ดาวน์ โหลดไฟล์เสียงส�ำหรับฟังประกอบ ได้ฟรี! ที่ www.igetenglish.com


TRACK 7206: ENGLISHMAN & US MAN

LISTENING PRACTICE แบบฝึกการฟัง

ดาวน์โหลด MP3 ได้ที่ www.igetenglish.com

Think about it!

What do you do to maintain your weight? Have you ever been on a diet? Which one was it? What did you have to do? What other diets have you heard of? Do you think they’re effective? Why? คุณท�ำอย่างไรเพือ่ ควบคุมน�ำ้ หนัก คุณเคยลดน�ำ้ หนักบ้างไหม ด้วยวิธใี ด ต้องท�ำอะไรบ้าง คุณเคยได้ยินวิธีการลดน�้ำหนักแบบอื่นๆ อีกไหม แล้วมันได้ผลดีหรือเปล่า เพราะอะไร

2 unusual

diets 2 วิธีลดน�้ำหนักสุดแปลก

Answers on page 96

1. Pre-listening

What are some of the best ways to lose weight? Think of as many as you can. What are the pros and cons of each? วิธลี ดน�ำ้ หนักทีด่ ที สี่ ดุ ได้แก่อะไรบ้าง ให้คณุ ลองคิดมาให้ได้มากทีส่ ดุ ข้อดีและข้อเสียของการลดน�้ำหนักแต่ละวิธีมีอะไรบ้าง

2. Listening I

You’re going to listen to some information about two unusual diets. Listen once. Which one would you prefer to try? Why?

คุณก�ำลังจะได้ฟงั ข้อมูลเกีย่ วกับวิธลี ดน�ำ้ หนักแบบแปลกๆ 2 วิธี ให้ ฟังเพียง 1 ครั้ง วิธีไหนที่คุณอยากลอง เพราะอะไร

3. Listening II

Listen again. Then write VB6 or 5:2 next to each statement.

ฟังบทสนทนาอีกครั้ง จากนั้นให้เขียน VB6 หรือ 5:2 ต่อท้าย ประโยคแต่ละข้อ

1. It was invented by an American._______________ 2. There are some days when a woman can only have 500 calories. _______________ 3. You can’t eat any meat before a certain time. _______________ 80

4. You have to control how many calories you eat for a couple of days a week. _______________ 5. You can eat what you want after a specific time. _______________ 6. Some celebrities have been following it. _______________ 7. You can eat what you want for five days a week. _______________

4. Language focus

The Present Perfect Continuous

โปรดอย่าอ่าน สคริปต์บทสนทนา จนกว่าคุณจะท�ำ แบบฝึกหัดเสร็จ

ข้อความส่วนหนึง่ จากเนือ้ เรือ่ งเขียนว่า “...I’ve been eating lots of...” สังเกตว่าผูพ้ ดู ได้ใช้ Present Perfect Continuous คือ have been eating ในการบรรยาย จงเติมประโยคที่เหลือให้สมบูรณ์ด้วยส�ำนวนของคุณเอง 1. Today, I’ve been working on________________. 2. I’ve been talking to________________this afternoon. 3. This week, I’ve been trying to________________. 4. At home, I’ve been making an effort to________________.

5. Listening III

Complete the audio script with the correct prepositions. เติมข้อความให้สมบูรณ์ด้วยค�ำบุพบทที่ถูกต้อง


TRACK 7209: ENGLISHWOMAN & ENGLISHMAN

ดาวน์โหลด MP3 ได้ที่ www.igetenglish.com

Think about it!

READ & LISTEN

Do you prefer speaking directly or being more indirect when communicating? Do you prefer people to speak their mind or to be a bit more tactful? Why? คุณชอบพูดแบบตรงๆ หรือแบบอ้อมๆ มากกว่ากัน คุณชอบคนที่พูดจาตามที่ ใจคิดหรือมีชั้นเชิงในการพูด เพราะอะไร

ฝึกอ่าน-ฟัง เพิ่มพลังค�ำศัพท์

HOW TO

UNDERSTAND

THE BRITISH เข้าใจภาษาอังกฤษสไตล์ผู้ดีอังกฤษ

Answers on page 96

1. Pre-reading

Look at the phrases/comments in the left-hand column of the table. What do you think they really mean when a British person says them? Make notes. สังเกตวลีหรือข้อคิดเห็นในช่องซ้ายสุดของตาราง คุณคิดว่าความหมาย ที่แท้จริงที่ชาวอังกฤษต้องการสื่อคืออะไร ให้จดบันทึกไว้

2. Reading I

Read or listen to the article once to compare your ideas from the Pre-reading activity. How many did you get right? อ่านหรือฟังบทความ 1 ครั้งเพื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่คุณคิดไว้ใน กิจกรรมก่อนอ่าน คุณตอบได้ถูกต้องกี่ข้อ

3. Reading II Read the article again. Then, answer the questions. อ่านบทความอีกครั้ง จากนั้นให้ตอบค�ำถามต่อไปนี้ What would a British person say if they…

1. …thought something was awful? 2. …thought something was boring? 3. …were very angry? 4. …disagreed with you and didn’t want to discuss it any further? 5. …wanted to show they were listening, even though they didn’t agree with you? 86

The British often use indirect language in an attempt to be polite. As a result, it can be hard to understand the true meaning behind the words. In order to help, a Dutch company has drawn up a guide to help translate some typical British English phrases.


ᵋÅФÍÅÑÁ¹ ÊÒÁÒö͋ҹµ‹Í䴌㹠¹ÔµÂÊÒà I Get English àÅ‹Á สั่งซื้อ/สมัครสมาชิก

72

ไดที่ 0-2294-8777#111 หรือ MISbook@live.com