นิตยสาร I Get English เล่ม 71

Page 1

Çѹ¹Õé - 31 ¡Ã¡®Ò¤Á 2014 *â»Ã´Êͺ¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕ´à¾ÔèÁàµÔÁ ¡Ñºà¨ŒÒ˹ŒÒ·Õè¢Í§âçàÃÕ¹ µÒÁàºÍà â·ÃµÔ´µ‹Í´ŒÒ¹Å‹Ò§

ISSUE #

เตร�ยมพร อมเข าสู ประชาคมอาเซียน กับ I Get English

71

I Get English นิตยสารเพ�อการเริ่ มตนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับทุกคน l ปที่ 8 l ฉบับที่ 71 : 1 - 31 กรกฎาคม 2557

- àÊÃÔÁÊÌҧ¤ÇÒÁÁÑè¹ã¨ - Ê͹â´ÂÍÒ¨Òà਌ҢͧÀÒÉÒ - ʹء¡Ñº¡Ô¨¡ÃÃÁ·ÕèËÅÒ¡ËÅÒ - µÔ´µÒÁ¼Å¡ÒÃàÃÕ¹¢Í§¹Ñ¡àÃÕ¹

ใช คก ู บั คอลัมน English Booster

แบบฝ กหัดฟ�ง-อ าน

ฝ กพูดสแลง

กับอาจารย อดัม

My cup of tea

• every day • everyday ต างกันอย างไร

Capitalization ตัวพ�มพ ใหญ นน้ั สำคัญไฉน

พี่ลูกกอล ฟ:

Grammar

(ใครว า) บ าบอ

ฮา กระจาย กับ 3 พ�ธ�กรอารมณ ดี คร�ส-อาตุ ย-อาไก

แห งรายการ Chris Delivery

พาทัวร สถานศึกษา

à¡‹§Íѧ¡ÄÉ = à¾ÔèÁâÍ¡ÒÊ

น าเร�ยน-น าเที่ยว

มหาว�ทยาลัย เคปทาวน

ประเทศแอฟร�กาใต

1 4 0 7 0 1

I SSN 1905-6524 9 771905

652045

กรกฎาคม 2557 50 บาท

8

ราคา 50 บาท

Silom : 02-234-9477

พุฒิชัย เกษตรสิน


Editorial Team เจ้าของ : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส บรรณาธิการบริหาร : ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ บรรณาธิการ : ดุจเดือน กลั่นคูวัด ประสานงานกองบรรณาธิการ : ปวีณา ไตรเวทย์ ที่ปรึกษาด้านภาษา : Donald L. Sena | สุธิดา วิมุตติโกศล กองบรรณาธิการ : ดุจดาว บัวทอง | วรวุฒิ ตัถย์วิสุทธิ์

วีริยา แผ่นสุวรรณ | ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล อารดา กันทะหงษ์ | วนนิตย์ วิมุตติสุข รังสิมา ตันสกุล | ศิริพร วิจิตรธรรมรส ยุทธนา อัศวเจษฎากุล | วิกันดา พินทุวชิราภรณ์ รุ่งนภา วชิรเดชวงศ์ อรุณนาวีศิริ | ศรัณย์ กิจศิริไพศาล ศิลปกรรม : ภรณีย์ สนองผัน | ณัตถิกา อิ่มประดิษฐ์ นงนุช เรือนมณี | กฤติญาดา จันทร์วงษ์ พิสูจน์อักษร : บุษกร กู้หลี | วารีรัตน์ แตงภู่ ประไพ ภูงามเชิง | ชนาภัทร พรายมี การตลาด : วราลี สิทธิจินดาวงศ์ ฝ่ายสมาชิก : สุมาลี ตระการจันทร์ ประชาสัมพันธ์ : มยุรี ศรีมังคละ พรีเพรส : เพียงพิศ อิ่นแก้ว | ณัฐพงษ์ พยัคคง ด�ำรง พูลสวัสดิ์ แยกสี : MIS พิมพ์ที่ : พิมพ์ดี ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา : เสริม พูนพนิช จัดจ�ำหน่ายโดย : บริษัท เวิลด์ ออฟ ดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด ส�ำนักงานนิตยสาร : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0-2294-8777 (กองบรรณาธิการ) 0-2294-8777 ต่อ 111 (ฝ่ายสมาชิก) โทรสาร : 0-2294-8787 ติดต่อโฆษณา : วราลี สิทธิจินดาวงศ์ : โทร 08-6430-726 ติดต่อกองบรรณาธิการ : igetenglish@hotmail.com สมัครงาน/ส่งความคิดเห็นติ-ชม : editor@hotmail.com สมัครสมาชิก/สั่งซื้อนิตยสาร/แจ้งปัญหาการจัดส่ง :

misbook@live.com

ช่องทางการติดต่อรับข่าวสารจาก I Get English 1. www.iGetEnglish.com 2. www.facebook.com/iGetEnglish

Editor’s Talk

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านค่ะ

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ความสนุกของ I Get English ฉบับเดือนกรกฎาคมค่ะ เดือนนี้ขอเริ่มต้นทักทายทุกคนด้วยข่าวดีส�ำหรับ แฟนๆ คอลัมน์ English Booster แบบฝึกหัดอ่านและฟัง ที่ I Get English แถมไฟล์เสียง MP3 ให้ไปดาวน์โหลดประกอบ การฟังกันได้ฟรี ฉบับนี้กลับมาแล้วนะคะ สามารถเข้าไป ดาวน์โหลดกันได้แล้ววันนี้ที่ www.igetenglish.com ค่ะ หลังจากทีเ่ ปิดตัวคอลัมน์ Always English ของติวเตอร์ สุดฮ็อต พี่ลูกกอล์ฟ-คณาธิป ไปในฉบับที่แล้วและได้รับ เสียงตอบรับอย่างดีเยีย่ ม ฉบับนีพ้ ลี่ กู กอล์ฟเตรียมต้นฉบับ ชิ้นใหม่พร้อมเสิร์ฟให้แฟนๆ ได้อ่านกันในตอนที่มีชื่อว่า “แกรมมาร์ บ้าบอ?” พลิกไปอ่านกันได้ที่หน้า 7 ค่ะ ฉบับนีม้ คี อลัมน์ใหม่มาแนะน�ำอีกแล้ว ชือ่ ว่าคอลัมน์ X-Change TOEFL โดยครูพี่ปริญญ์ จาก Enconcept เหมาะมากๆ ส�ำหรับคนทีก่ ำ� ลังเตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษ และต้องการเสริมพื้นฐานความรู้ให้แน่นปึ้ก เริ่มตอนแรก ในฉบับนี้ด้วยเรื่องใกล้ตัวที่คุณอาจมองข้าม แต่มีความ ส�ำคัญไม่น้อยเลย นั่นก็คือเรื่องการใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ (Capitalization) นั่นเองค่ะ คอลัมน์ Interview ฉบับนี้เป็นเรื่องราวของดีเจพุฒ พุฒิชัย เกษตรสิน นักแสดง ดีเจ และพิธีกรสุดหล่อ เขา จะมาเล่าให้เราฟังถึงเรื่องราวของตนเองที่ไม่ชอบภาษา อังกฤษเลยในวัยเด็ก แต่พอโตขึ้นกลับพบว่าภาษาอังกฤษ มีความส�ำคัญต่อโอกาสในการท�ำงานซะอย่างนัน้ ดีเจพุฒ จะท�ำอย่างไร ต้องติดตามค่ะ นอกจากดีเจพุฒแล้ว เรายังมีคนดังทีย่ กขบวนมาพูด คุยแบ่งปันความรู้อีกถึง 3 คนค่ะ ได้แก่ คริสโตเฟอร์ ไรท์ อาตุ่ย-พุทธชาด และอาไก่-สมพล ก๊วนพิธีกรสุดฮาจาก รายการ Chris Delivery รายการสอนภาษาอังกฤษทีค่ รองใจ คนไทยมายาวนานกว่า 8 ปี พวกเขาจะมีกลเม็ดเคล็ดลับ ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างไรบ้าง ติดตามได้จาก คอลัมน์ Inspirational People นะคะ ก่อนจากกันไป ขอย�้ำอีกครั้งถึงสมาชิกนิตยสารทุก ท่าน เมื่อได้รับนิตยสารอย่าลืมมองหา Surprise Card ที่ ซ่อนไว้ในซองนิตยสารนะคะ เรามีของขวัญเป็นชุดหนังสือ น่าอ่านส�ำหรับสมาชิกผูโ้ ชคดีเดือนละ 10 ท่าน เมือ่ พบการ์ด ให้ถ่ายรูปแล้วน�ำไปโพสต์ไว้ที่ Facebook : I Get English Magazine เราจะจัดส่งของรางวัลให้ท่านถึงบ้านค่ะ บรรณาธิการ

เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น ท่านสามารถสมัคร/ต่ออายุสมาชิกและสั่งซื้อนิตยสารผ่านทาง Facebook : I Get English Magazine ได้แล้ววันนี้


C

# S T N E T ON ISSUE 71

หมวด

Let’s read & write! สนุกกับการอ่านและเขียน

I GET Tutor หมวด

15 Reading Guide : 84, Charing Cross Road

เราอ่านหนังสือเล่มเดียวกัน

16 A

Trip to the World : ทัวร์สถานศึกษา

น่าเรียนน่าเทีย่ ว ตอนที่ 1 : มหาวิทยาลัยเคปทาวน์ ประเทศ แอฟริกาใต้ หมวด

I จัGET Focus บตาเรื่องเด่น

28 Interview : ดีเจพุฒ-พุฒชิ ยั เกษตรสิน เก่งอังกฤษ เท่ากับเพิ่มโอกาส

38 Cooking for Fun : Okonomiyaki พิซซ่าญีป่ นุ่ 40 Healthy English : ท�ำความรู้จักอาการไอ 60 Hello Horo : ดวงประจ�ำเดือนกรกฎาคม 63 ใบสมัครสมาชิกนิตยสาร 65 Inspirational People : คริส-อาตุ่ย-อาไก่

3 พิธีกรสุดฮาแห่งรายการ Chris Delivery

เตรียมสอบ, พัฒนาความรู้พื้นฐาน 7 Always English : แกรมม่าร์ บ้าบอ? 10 X-Change TOEFL : Capitalization ตัวพิมพ์ใหญ่นั้นส�ำคัญไฉน? 13 P’Nui’s Corner : วรรค...ไม่วรรค แตก ต่างกันอย่างไร 25 Confusing Words : ค�ำศัพท์ “ถนน” แสนสับสนในภาษาอังกฤษ 33 ค�ำนี้ท่านได้แต่ ใดมา : Cappuccino หมวด

Food forอาหารสมอง Thought 22 Sing from Soul : She Looks So Perfect -

5 Seconds of Summer

43 Moving Movie : About Time ย้อนเวลา

ให้เธอ (ปิ๊ง) รัก

56 i Diary : What’s in a Name? ชื่อนั้น ส�ำคัญฉะนี้ ตอนที่ 1

หมวด

Shall we talk? เสริมทักษะ ฟัง-พูด 4 American Slang : My cup of tea 35 Speak English with Lulu : ฝึกออกเสียงศัพท์

เกี่ยวกับร้านเสริมสวย

48 ศัพท์ (น่า) สน : ศัพท์-ส�ำนวนที่มีค�ำว่า Free 50 ติดปากติดใจ : Surprise! ประโยคส�ำหรับเรือ่ งสุด

เซอร์ไพรส์ จะใช้ยังไงดีนะ ตอนที่ 1 54 ฝรั่งพูดคนไทยงง : Ask after

English Booster

ฝึกภาษาแบบเต็มอิ่มกับคอลัมน์ แบบฝึกหัดอ่าน-ฟังภาษาอังกฤษ หน้า 69-96 ดาวน์โหลดเสียงประกอบการอ่านฟรี ได้ที่ www.igetenglish.com

BAD DTASY TWEEหน้า 70

ยังมีเรื่องราวน่าอ่านอีกมากมายใน English Booster

DJ PUSH พุฒิชัย เกษตรสิน หน้า 28

4 TYPES OF ROBBER 4 โจรแสบกับคดีสุดฮา

หน้า


Lougheed

BARRON’S

R

BARRON’S The Leader in Test Preparation

TOEIC PRACTICE EXAMS

TOEIC

PRACTICE EXAMS #&#3%I%C9R 7> */Ä&#x;9-)Ä— #V>J%3 Ä&#x;969& 1Äž>6D Dr.Lin Lougheed

J%3 Ă´969& &=&I!P-#A-Q /A 'E J&&I7-C9% =& Ă´969& º¾¯Š /@ Âœ D Ă´969&#D Ă´9-AI 1.*/Ă´9- V>9$@&>.9.Ăł> 1<I9A. +ø I6A. ³œÂ™ 6V>7/=&#V> Ă´969&L%6Ăł3% >/+ø #=R Âœ D

¨ Š

Âœ°ÂƒÂ‹Â˜¤ Â?

Â?ÂœjÂ’Âœ € 03 ¨Â†ĂłÂƒ

‹œˆÂ?ô—‹l›„ 03 ¨Â†ĂłÂƒ

ÂŽ TOEIC is a registered trademark of Educational Testing Service. This publication has been neither reviewed nor endorsed by the Educational Testing Service.


Shall we talk?

American Slang รู้ลึกเรื่องสแลงแบบเป๊ะเวอร์ Adam Bradshaw

ใครๆ ก็รู้จักเขาในชื่อ “อาจารย์อดัม” ชาวต่างชาติผู้พูดภาษาไทยได้ชัดเวอร์ พิธีกรรายการสอนภาษาอังกฤษทางทีวีและออนไลน์หลายรายการ และเจ้าของเว็บไซต์​์ AjarnAdam.com

My cup

of tea

สวัสดีครับแฟนๆ นิตยสาร I Get English ทุกคน พบกันกับอดัมอีกแล้วนะครับ

เมื่อเร็วๆ นีน้ ้องชายแท้ๆ ที่คลานตามกันมาของอดัมชื่อ เบ็น ได้เดินทางมาเรี ยนภาษาไทย และมาพักอยู่กับอดัมที่กรุงเทพฯ ขอบอกก่อนนะครับว่าน้องเบ็นพูดได้ถึง 5 ภาษาเลย ได้แก่ ภาษาอังกฤษ มาเลย์ อินโดนีเซีย จีนกลาง และภาษาไทยที่ก�ำลังไปได้สวยทีเดียว แม้ตอนนีจ้ ะอยู่ เมืองไทยได้แค่เดือนเดียว แต่เบ็นก็สามารถพูดประโยคสั้นๆ และเรี ยนรู้ค�ำศัพท์ ไปได้หลายค�ำแล้ว อดัมภูมิ ใจจริ งๆ! เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเราสองคนก็ ได้มี โอกาสเดินทางไปบาหลี ประเทศอินโดนีเซียด้วยกัน เพื่อเรี ยนรู้ภาษาเพิ่มเติมและถ่ายท�ำคลิปน้องเบ็นสอนภาษาอังกฤษให้แก่ชาวอินโดนีเซีย ระหว่าง ที่เราอยู่ที่บาหลี อดัมเองก็ ได้มี โอกาสเรี ยนและฝึกใช้ภาษาอินโดนีเซียด้วยเหมือนกันนะ

4 | I Get English


I GET Tutor

Always English

อังกฤษวันละนิด แต่ฟิตตลอด

อ. ลูกกอล์ฟ คณาธิป สุนทรรักษ์

ติวเตอร์ภาษาอังกฤษยอดนิยม เจ้าของสถาบัน Angkriz สุด trendy พิธีการรายการภาษาอังกฤษ พี่ลูกกอล์ฟเชื่อว่าคนไทยเก่งภาษาอังกฤษได้ ถ้าตั้งใจและมีทัศนคติ ที่ดี ติดตามพี่ลูกกอล์ฟได้ที่ IG @loukgolflg

แกรมมาร์ บ้าบอ? สวัสดีคุณผู้อ่าน I Get English ทุกคนค่ะ กลับมาพบกับ พี่ลูกกอล์ฟอีกครั้ง เดือนเดือนนึงนี่เวลาผ่านไปเร็วมากๆ นะคะ ใน ภาษาอังกฤษถ้าต้องการบอกว่าเวลาผ่านไปเร็วมากๆ เราจะพูดได้ว่า Time flies! (fly แปลว่า บิน หรือ แปลว่า แมลงวัน ก็ได้ค่ะ) ในที่นี้ค�ำ ว่า time (n.) เป็นเอกพจน์ กริยา fly เลยผันไปตามประธาน แต่ถ้าคุณ ผู้อ่านไปเจอประโยคนี้ I don’t like flies. จะมีความหมายว่า ฉันไม่ชอบแมลงวันค่ะ (ในที่นี้ เราหมายถึงแมลงวันทั่วๆ ไป จึงใช้เป็นรูปพหูพจน์) อ่อ....แล้วถ้าเราอยาก จะเน้นว่า เวลามันผ่านไปเร็ว มากๆ จริงๆ ในภาษาอังกฤษ เราสามารถพูดได้ว่า Time does fly! (เราใส่ does เข้า มาเพือ่ เน้นค่ะ ในทีน่ ี้ does ไม่ ได้แปลว่า ‘ท�ำ’ และพอมี does แล้ว fly ก็เลยไม่ต้องผัน แล้วค่ะ)

I Get English| 7


I GET Tutor

X-Change TOEFL เปลี่ยนชีวิต พิชิต TOEFL

ครูพี่ปริญญ์ เศรษฐเสถียร - Grade A ในข้อสอบ University of Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE) เทียบเท่า CEFR ระดับ C2 (ทักษะการใช้ภาษาระดับสูงสุดของสหภาพยุโรป) - TOEFL iBT 118/120, TOEIC 990/990, IELTS 8.0/9.0 - Member of Mensa International: The High IQ Society สังกัด ณ ประเทศอังกฤษ (ผ่านการทดสอบ IQ ในระดับ 2% สูงสุดของประชากรในแต่ละประเทศ)

Capitalization

ตัวพิมพ์ใหญ่นั้นส�ำคัญไฉน? สวัสดีครับ ชาว I Get English ทุกท่าน เห็นหัวข้อกันแล้ว คงจะสงสัยนะครับ ว่าเจ้า ตัวพิมพ์ใหญ่นั้นส�ำคัญขนาดนี้เลยหรือ? แต่ ก่อนจะรู้จักเจ้าตัวพิมพ์ใหญ่ มารู้จักตัวผม สักนิดนึงก่อนนะครับ ผมคือ ครูพี่ปริญญ์ เศรษฐเสถียร เป็นหนึ่งในผู้สอนและผู้จัดท�ำ หลักสูตร X-Change TOEFL ของ Enconcept ครับ โดยที่หลักสูตรของเราจะเน้น 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง พูด อ่าน เขียน และต้อง สามารถน�ำไปใช้ได้จริงครับ เพราะฉะนั้นฉบับ นี้ ค รู พี่ ป ริ ญ ญ์ จะมาช่ ว ยให้ ทุ ก คนที่ อ ่ า น สามารถใช้ ตั ว พิ ม พ์ ใ หญ่ ไ ด้ ถู ก หลั ก การ ได้คะแนนในการเขียนและยังดูสื่ออารมณ์ และ ความหมายได้ดีอีกด้วยครับ

10 | I Get English


I GET Focus

Interview

เรื่อง ดุจเดือน กลั่นคูวัด ภาพ กฤติญาดา จันทร์วงษ์

พุฒ

เก่งอังกฤษ เท่ากับ เพิ่มโอกาส

พุฒิชัย เกษตรสิน

28 | I Get English


Interview ฉบับนี้เป็นเรื่องราวของ ดีเจพุฒ – พุฒิชัย เกษตรสิน ดีเจ พิธีกร และ นักแสดงจากละครเรื่อง “เล่ห์นางฟ้า” พุฒรับบทเป็น “ธีภพ” ประธานบริษัทมาดเท่ ประกบคู่ กับวิว-วรรณรท สนธิไชย ที่รับบทเป็น “บิวตี้” สาวไฮโซ เอาแต่ ใจ ผู้โดนสาปให้กลายเป็นนก เคมีของพระ-นางทีเ่ ข้ากันสุดๆ บวกกับองค์ประกอบของละครทีล่ งตัว ส่งผลให้ “เล่หน์ างฟ้า” กลายเป็นละครน่ารักที่แฟนๆ ก�ำลังอิน จิ้น และฟินกันอย่างมากในขณะนี้ จนเราต้อง รีบคว้าตัวดีเจพุฒมานั่งคุยเพื่อท�ำความรู้จักกับพระเอกใหม่แกะกล่องคนนี้ ให้มากขึ้น

แม้วา่ ตอนนีจ้ ะผันตัวมาเล่นละครแล้ว แต่พฒุ ก็ยงั คงรับงานดีเจและพิธกี รอยูเ่ พราะเป็นงานทีเ่ ขารัก ซึง่ การ เป็นดีเจและพิธีกรนั้นก็ต้องใส่ใจเรื่องภาษาด้วย เช่น เวลาการออกเสียงค�ำต่างๆ ในภาษาไทย ต้องพูดให้ชัดเจน เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชน ส�ำหรับภาษาอังกฤษ พุฒบอกว่าไม่คอ่ ยถนัด แต่เล็งเห็นถึงความส�ำคัญ และอยากพัฒนาตนเองให้มากกว่า นี้ เพราะมองว่าการสื่อสารภาษาอังกฤษได้คือการเพิ่มโอกาสให้กับตัวเอง และเป็นบันไดไปสู่ความฝันที่อยากท�ำ

ท�ำความรู้จักกับ “ดีเจพุฒ” “ผมเรียนเรียนนิเทศศาสตร์ เกีย่ วกับวิทยุโทรทัศน์ครับ แต่วา่ จะถนัดการจัดรายการวิทยุมากกว่าเพราะชอบ เรียนไปก็ฝกึ การเป็นดีเจไปด้วย ฝึกการพูด ฟัง เพลงเยอะๆ พอเรียนจบก็อยากเป็นดีเจ แต่ มีโอกาสได้เป็นพิธกี รรายการทีวกี อ่ น หลัง จากนั้น 2 ปีก็ได้มาเป็นดีเจจัดรายการ ที่ Hot Wave พอท�ำดีเจและพิธีกรได้ สองปีก็มาชิมลางละครบ้าง เล่นซีรีส์ บ้าง จนได้มาเล่นละครอย่างเต็มตัวกับ เอ็กแซ็กท์ เรื่องเล่ห์นางฟ้าเป็นเรื่องแรกที่ ได้เป็นพระเอกอย่างเต็มตัวครับ”

I Get English| 29


Shall we talk? ติดปากติดใจ จดจำ�ไว้พร้อมใช้ได้ทันที อารดา กันทะหงษ์

เป็นทั้งนักการศึกษา นักภาษาศาสตร์ นักธุรกิจ นักคิด และนักเขียน เรียนและทำ�งานด้านภาษาอังกฤษโดยตรง ทั้งในเมืองไทย ยุโรป และอเมริกา ตั้งใจพาผู้อ่านไปรู้จักวัฒนธรรมและภาษาอังกฤษในมุมต่างๆ ที่บางครั้งอาจคาดไม่ถึง ปัจจุบันเธอยังทำ�งานและใช้ชีวิตอยู่ที่เกาะเล็กๆ ชื่อว่า “Great Britain”

Surprise! ประโยคส�ำหรับเรื่องสุดเซอร์ไพรส์ จะใช้ยังไงดีนะ ตอนที่ 1

เรื่องประหลาดใจ หรือที่เรานิยมเรียกทับศัพท์เป็นภาษาอังกฤษว่า เรื่องเซอร์ไพรส์ (surprise) นั้น ใครก็ชอบ เพราะธรรมชาติมนุษย์นั้น ยังไงก็อยากแสวงหาความตื่นเต้น ความเร้าใจ และความแปลกใหม่เหนือการคาดเดา ให้ชีวิตอยู่เรื่อยๆ ยิ่งในบางจังหวะที่ชีวิตตึงเปรี๊ยะเรียบราบ อย่างกับโดนอานุภาพของสารโบท็อกซ์เข้า ยิ่งรู้สึกอยากได้ร่องหลุมเนินนูนสะดุดสักเม็ดสองเม็ด มาเติมสีสันหวือหวาสลับความเนี้ยบจนน่าเบื่อดูบ้าง จริงไหมคะ ใครที่หูตาไว และสามารถหาเรื่อง เซอร์ไพรส์ใหม่ๆ มากระตุกหัวใจคนรอบข้างวันละนิดได้ละก็ คงได้ต�ำแหน่งมิสเตอร์/มิสซิสป็อปปูล่าร์ โหวตจากเพื่อนไม่ยากเป็นแน่

50 | I Get English


HOT PROMOTION นิตยสารราคาพิเศษ

ฉบับย้อนuหeลs ัง

ฉบับที่ 1- 6 ราคาชุดละ 199.ฉบับที่ 7- 12 ราคาชุดละ 199.ฉบับที่ 13 -18 ราคาชุดละ 245.ฉบับที่ 19 -24 ราคาชุดละ 245.ฉบับที่ 25 -30 ราคาชุดละ 245.ฉบับที่ 31-36 ราคาชุดละ 245.ฉบับที่ 37- 42 ราคาชุดละ 245.ฉบับที่ 43 - 48 ราคาชุดละ 245.-

Back Iss

ฉบับที่ 49- 70 ราคาตามปก

เล่มล่าสุด

ขั้นตอนสั่งซื้อนิตยสารฉบับย้อนหลัง (ไม่คิดค่าจัดส่ง)

1. โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี บจก. สำ�นักพิมพ์ เอ็มไอเอส

ธนาคาร

สาขา

ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี

กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ กรุงเทพ กรุงไทย

เซ็นทรัลพระรามที่ 3 สาธุประดิษฐ์ เซ็นทรัลพระราม 3 สาธุประดิษฐ์

ออมทรัพย์ ออมทรัพย์ ออมทรัพย์ ออมทรัพย์

*สำ�หรับผู้ที่เลือกชำ�ระเงินโดยธนาณัต ิ กรุณาส่งธนาณัติ มาที่ สำ�นักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอย พัฒนาก

(สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง าร 1 เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

748-2-78312-5 068-2-88783-6 086-7-09599-4 083-0-29793-6

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

ฝ่ายสมาชิก โทร. 0-2294-8777 ต่อ 111 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.30-17.00 น.

หรือธนาณัติสั่งจ่าย บจก. สำ�นักพิมพ์ เอ็มไอเอส ปณ. บางโพงพาง 10125*

2. ติดต่อแจ้งรายละเอียดการสั่งซื้อมายังฝ่ายสมาชิก ผ่านช่องทางใดก็ ได้ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ - ทางโทรสารหมายเลข 0-2294-8787 - ทางอีเมล misbook@live.com โดยให้แจ้งรายละเอียดกับทางเจ้าหน้าที่ดังนี้ ฉบับนิตยสารที่ต้องการสั่งซื้อ ชื่อธนาคาร วันที่โอน จำ�นวนเงินที่โอน ที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่ง และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ

I Get English สั่งซื้อนิตยสับารย้อนหลังรายเล่ม ฉบ

ฟรี! ค่าจัดส่ง


I GET Focus

Inspirational people

เรื่อง ดุจดาว บัวทอง ภาพ กฤติญาดา จันทร์วงษ์

คริส-อาตุ่ย-อาไก่

แท็กทีมความฮาภาษาอังกฤษ

สไตล์ Chris Delivery

มีใครเคยรู้สึกบ้างไหมคะว่า ทั้งๆ ที่เราเรียนภาษาอังกฤษกันมาตั้ง แต่เด็กๆ จนถึงตอนนี้ แม้บางคนจะอยู่ในวัยท�ำงานแล้วก็ตาม แต่ก็ยังพูด ภาษาอังกฤษได้ไม่คล่องสักที แม้จะมีค�ำศัพท์มากมายอยู่ในหัว แต่ก็หยิบ มาใช้ไม่เป็น บางครั้งเจอชาวต่างชาติก็อยากจะถอยหนี มีคนไทยจ�ำนวน ไม่น้อยเลยที่เจอกับปัญหาเหล่านี้ ทั้งที่จริงๆ แล้วชาวต่างชาติเขาอยาก จะผูกมิตรกับเรา เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการฝึกภาษา I Get English ได้ออกตามหาบุคคลที่เป็นตัวอย่างที่ดีในด้านภาษาอังกฤษ มาเติมเชื้อไฟ ให้แฟนๆ ของเรามีความกล้าในการฝึกฝนภาษาอังกฤษ เจ้าของแรงบันดาลใจของเราในฉบับนี้ก็ยกกันมาเป็นทีมเลยค่ะ นั่นคือ พิธีกรสุดฮาจาก Chris Delivery รายการสอนภาษาอังกฤษยอดฮิต ที่อยู่คู่คนไทยมายาวนานกว่า 8 ปี โดยมีคริสโตเฟอร์ ไรท์ นักเขียน และครูสอนภาษาอังกฤษคนดัง ท�ำหน้าที่เขียนสคริปต์และเป็นพิธีกร ด�ำเนินรายการ ร่วมกับพิธีกรคู่หูคู่ฮา อาตุ่ย - พุทธชาด พงศ์สุชาติและ อาไก่ - สมพล ปิยะพงศ์สิริ ซึ่งมาช่วยเพิ่มความสนุกสนานและช่วยกัน รับส่งมุกฮาๆ ตลอดรายการ

I Get English| 65


English Booster ลิขสิทธิ์จาก

English Booster จะชว ยใหค ณ ุ ไดอ า นภาษาองักฤษอยา งจใุจ! และพิเศษกว าใคร ดว ย MP3 เสียงเจ าของภาษา

สำหรับฟ งประกอบการอ าน

ดาวน โหลดไฟล เสียงฟร�ได ที่ www.igetenglish.com วิธีการดาวนโหลดไฟลเสียง

ฟรี!

หากมีสัญลักษณ น ี สังเกตสัญลักษณ ปรากฏอยต ูรงหวัคอลมันใ ด แสดงวา คอลมัน นั้นสามารถฟงัเสยีงประกอบได

เข าไปที่เว็บไซต www.igetenglish.com เพื อ ทำการดาวนโ หลดไฟลเ สยีง โดยทำตามคำแนะนำ ในการดาวนโ หลดในเวบ็ไซต นำไฟล เสียงมาเป ดกับเคร�่องเล นที่รองรับไฟล MP3 โดยเลือกเล นไฟล ทม่ี หี มายเลข Track ตรง กับ Track ที่ระบุอยู ในคอลัมน นั้นๆ เชน หมายถึง คอลัมน นี้สามารถฟ งเสียงประกอบได จากไฟล เสียง MP3 หมายเลข 5706 57 = I Get English ฉบับที่ 57 06 = Track ที่ 6

คอลัมน์ English Booster

ที่ คุ ณ รอคอยกลั บ มาแล้ ว อย่ า ลื ม ไป ดาวน์ โหลดไฟล์เสียงส�ำหรับฟังประกอบ ได้ฟรี! ที่ www.igetenglish.com


TRACK 7101: ENGLISHMAN & ENGLISHWOMAN

READ& LISTEN l

ฝึกอ่าน-ฟังเพิ่มคลังค�ำศัพท์

ดาวน์โหลด MP3 ได้ที่ www.igetenglish.com

Think about it!

Do you use Twitter? What for? Who do you follow on Twitter? Why? What are the pros and cons of Twitter? Which other social networks do you use? Why? What do you post on it? คุณใช้ทวิตเตอร์ไหม ใช้ท�ำอะไร คุณติดตามใครบนทวิตเตอร์ เพราะอะไร ข้อดีและข้อเสียของทวิตเตอร์ มีอะไรบ้าง แล้วคุณใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กอื่นๆ อะไรอีกบ้าง เพราะอะไร คุณโพสต์อะไรบ้าง

My toast is burnt. What a disaster!

Answers on page 96

1. Pre-reading What annoying, irritating or “bad” things have happened to you this week or month? What did you do about them? สิ่งที่น่าร�ำคาญ กวนใจ หรือเรื่องเลวร้าย ที่เกิดขึ้นกับคุณในช่วง สัปดาห์นี้หรือเดือนนี้มีอะไรบ้าง แล้วคุณจัดการอย่างไร

2. Reading I You’re going to read some Tweets by people who are complaining about things. Read or listen to them once. Which ones have happened to you? Which one is the worst? คุณก�ำลังจะได้อ่านข้อความทวิตเตอร์ของคนที่ก�ำลังบ่นถึงเรื่อง ต่างๆ อ่านหรือฟังเรื่องราวเหล่านี้เพียง 1 ครั้ง มีเรื่องใดบ้างที่ เคยเกิดขึ้นกับคุณ ข้อความไหนจัดเป็นเรื่องที่แย่ที่สุด

3. Reading II Read the article again. Then, answer the questions. What did one of the tweeters…

อ่านบทความนี้อีกครั้ง จากนั้นให้ตอบค�ำถามต่อไปนี้ ซึ่งขึ้นต้น ว่า What did one of the tweeters…

1. …not have for their cereal? 2. …stuff him/herself on? 3. …drink too many of that prevented him/her from sleeping? 4. …order three months ago? 5. …get a cut from? 6. …get too much of in the coffee shop? 7. …put too much of on his/her salad? 70

BAD DAY TWEETS

ส่องข้อความระบายความคิดชาวทวติ เตอร์ เมือ่ เจอ “วันดวงตก!” ซวยจรงิ หรอื บ่นเวอร์ 4. Language focus The Past Simple

อ่านบทความและหาค�ำศัพท์ต่อไปนี้จากเนื้อเรื่อง ได้แก่ stuff, get, have, can, order, post, use, know, break down, put ที่อยู่ในรูป past tense


TRACK 7102: US MAN & ENGLISHMAN

READ& LISTEN ll

ดาวน์โหลด MP3 ได้ที่ www.igetenglish.com

Think about it!

How often do you take photos? What do you do with your photos? Do you print them out and put them in albums? Why? Why not? What type of camera have you got? What do you like/dislike about it?

ฝึกอ่าน-ฟังเพิ่มคลังค�ำศัพท์

คุณถ่ายรูปบ่อยแค่ไหน คุณท�ำอะไรกับรูปของคุณบ้าง คุณน�ำรูปไปอัดเก็บเป็นอัลบั้มรูปหรือเปล่า เพราะอะไร คุณมีกล้องถ่ายรูปแบบไหน คุณชอบหรือไม่ชอบอะไรในกล้องถ่ายรูปนี้

THREE TRENDS IN

PHOTOGRAPHY If

3 เทรนด์ถ่ายรูปสุดฮิต

you’re into photography, you might be interested in these three trends: selfies, forced perspective photos and photobombing. Answers on page 96

1. Pre-reading

You’re going to read about three trends in photography: selfies, forced perspective photos and photobombing. What do you think they involve? คุณก�ำลังจะได้อ่านเรื่องราว 3 เทรนด์สุดฮิตในการถ่ายรูป ได้แก่ selfie, forced perspective photo และ photobomb คุณคิดว่าเทคนิคเหล่านี้เกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง

2. Reading I Read the article once. Then, say what type of photo the above image is.

อ่านบทความ 1 ครั้ง จากนั้นให้บอกว่าภาพด้านบนเป็นภาพ ชนิดใด (ภาพที่มีคนอยู่บนมือ)

72

3. Reading II Read the article again. Then, write Selfie, Forced or Photobomb next to each statement.

อ่านบทความอีกครั้ง จากนั้นให้เขียนว่า Selfie, Forced หรือ Photobomb ท้ายค�ำถามแต่ละข้อ 1. The figure in the foreground appears to be bigger than normal._________________________________________ 2. Animals can do it.______________________________ 3. It’s a photo that you take of yourself._______________ 4. Websites often have sections featuring famous ones with celebrities._____________________________________ 5. According to a poll, this type of photo comprises 30% of photos taken by 18-24-year-olds.______________ 6. The person in the background appears to be smaller than normal.________________________________________


ᵋÅФÍÅÑÁ¹ ÊÒÁÒö͋ҹµ‹Í䴌㹠¹ÔµÂÊÒà I Get English àÅ‹Á สั่งซื้อ/สมัครสมาชิก

71

ไดที่ 0-2294-8777#111 หรือ MISbook@live.com


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.