นิตยสาร I Get English เล่ม 51

Page 1

ปท่ี 7 ฉบับที่ 51 : 1 - 30 พฤศจิกายน 2555

ISSUE #

51

ถอดรหัส

อาถรรพ รก ั 7 ป seven-year itch

จับไข สัง่ น�ำมูก! พูดว ายังไง

by คร�สโตเฟอร ไรท

day, h t r i B y p p a H English! I Get ี่ 7

ในภาษาอังกฤษ

ใช คำไหนพูดได บา ง

ก าวเข าสู ป ทรางวัล

ิง มาร วมสนุกชสำหรับแฟน ษ ศ เ ิ พ สุด sh I Get Engli ตัวจริง

ไอซ -ปร�ชญา แชร เคล็ดลับเก งภาษาอังกฤษ

by แอนดรูว บิก๊ ส

เคล็ดลับ

เตร�ยมตัวเป นพิธก� ร ภาคภาษาอังกฤษ (ฉบับเร งด วน)

Here you go. ว�ธ� ใช

by ครูเคท

ราคา 30 บาท

IS S N 1905- 6524

ฮั ดเช ย! จามแรงๆ

ทำให หัวใจหยุดเต นได จร�งไหม

9

771905

652403

8

I Get English นิตยสารเพ�อการเริ่มตนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับทุกคน l ปท่ี 7 l ฉบับที่ 51 : 1 - 30 พฤศจิกายน 2555

เตร�ยมพร อมเข าสู ประชาคมอาเซียน กับ I Get English

www.igetenglish.com

1 2 1 1 0 1

30.00 B.


ETeam ditorial เจ้าของ : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส ที่ปรึกษา : รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ บรรณาธิการบริหาร : ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ บรรณาธิการ : สุธิดา วิมุตติโกศล ผู้ช่วยบรรณาธิการ : ดุจเดือน กลั่นคูวัด ประสานงานกองบรรณาธิการ : ปวีณา ไตรเวทย์ ที่ปรึกษาด้านภาษา : Donald L. Sena กองบรรณาธิการ : วรวุฒิ ตัถย์วิสุทธิ์

วีริยา แผ่นสุวรรณ | ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล อารดา กันทะหงษ์ | วนนิตย์ วิมุตติสุข รังสิมา ตันสกุล | ศิริพร วิจิตรธรรมรส ศิลปกรรม : ภรณีย์ สนองผัน | นริศรา ช่อสลิด พิสูจน์อักษร : บุษกร กู้หลี | วารีรัตน์ แตงภู่ ประไพ ภูงามเชิง | ชนาภัทร พรายมี การตลาด : วราลี สิทธิจินดาวงศ์ ฝ่ายสมาชิก : วันศิริ ทองใบ ประชาสัมพันธ์ : มยุรี ศรีมังคละ พรีเพรส : เพียงพิศ อิ่นแก้ว | ณัฐพงษ์ พยัคคง กฤติญาดา จันทร์วงษ์ แยกสี : MIS พิมพ์ที่ : พิมพ์ดี ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา : เสริม พูนพนิช จัดจ�ำหน่ายโดย : บริษัท เวิลด์ ออฟ ดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด ส�ำนักงานนิตยสาร : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร : 0-2294-8787 ติดต่อโฆษณา : PS Add One Co., Ltd. ศิริวัลย์ สงวนประสิทธิ์ : โทร. 08-1815-3107 สิริมา ประเสริฐ : โทร. 08-1625-4449 อรทัย เจริญผล : โทร. 08-1171-7925 วุฒิพร พละทรัพย์ : โทร. 08-1904-1423 ทีมงาน I Get English ต้องการฟังความคิดเห็น ของผู้อ่าน ท่านสามารถส่งความเห็น ติ-ชม ได้ที่

iGetEnglish@hotmail.com www.iGetEnglish.com

iGetEnglish@hotmail.com (ติดต่อกองบรรณาธิการ) MISbook@live.com (สั่งซื้อนิตยสาร)

Editor’s Talk

สวัสดีขึ้นปีที่ 7 ค่า! เผลอแป๊บเดียว I Get English ก็อยู่กับคุณผู้อ่านมาครบ 6 ปีเต็ม และก�ำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 ซึ่งถ้าเป็นคู่รักก็ต้องอกสั่น ขวัญแขวน เพราะความเชื่อเรื่องอาถรรพ์ 7 ปีที่ท�ำเอาหลายคู่ ต้องมีอนั จบชีวติ รัก ด้วยความข้องใจสงสัย (บวกกับความหวาด กลัวอาถรรพ์นดิ ๆ >.<) ว่าความเชือ่ นีม้ ที มี่ าทีไ่ ปอย่างไร เป็นจริง หรือเปล่า เราเลยไปคุย้ แคะประวัตขิ อง “the seven-year itch” มาน�ำเสนอแก่คณุ ผูอ้ า่ นใน “ถอดรหัสวัฒนธรรมฝรัง่ ” รับรองว่า อ่านแล้วจะต้องประหลาดใจค่ะ ส่วนกิจกรรมพิเศษส�ำหรับ โอกาสพิเศษอย่า งนี้ก็ต้องมี แน่นอน กิจกรรม Happy Birthday, I Get English! ก�ำลังรอคุณ อยู่ที่หน้า 49 แฟนพันธุ์แท้ห้ามพลาดนะคะ ในช่วงปลายปีอย่างนี้ หลายคนก็คงก�ำลังเย็นฉ�่ำชื่นใจกับ ลมหนาวที่เริ่มพัดเข้ามาทดแทนลมพายุ อากาศเปลี่ยนแปลง ไปมาแบบนี้ ท�ำเอาหลายท่านเป็นหวัดจามฟุดฟิด “Science Zone” ฉบับนี้ทันกระแสสุดๆ ด้วยการน�ำเสนอว่าด้วยเรื่อง “การจามท�ำให้หยุดหายใจได้ไหม” มาเสนอ น่าอ่านมากๆ ค่ะ แต่น้องๆ ในวัยเรียนคงจะก�ำลัง “หนาว” กับช่วงเปิดเทอมอัน แสนวุ่นวายมากกว่า เพราะต้องปรับตัวกับวิชาใหม่ๆ แถมด้วย การสอบสารพัดชนิด ขอให้ทกุ คนเตรียมตัวป้องกันภัยหนาวให้ดี นะคะ วิธีก็ง่ายๆ ได้ตารางสอนมาแล้วรีบจัดเวลาส�ำหรับการ ศึกษา “นอกห้องเรียน” ซึ่งเป็นสิ่งที่ส�ำคัญมากโดยเฉพาะการ เรียนในระดับมหาวิทยาลัย ว่ากันว่าตามสูตรแล้ว ใน 1 วิชาที่ เรียน 3 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์นนั้ เราควรแบ่งเวลาส�ำหรับการศึกษา ด้วยตนเอง เช่น ทบทวนบทเรียน หนังสืออ่านนอกเวลา ฯลฯ ให้ได้เป็น 3 เท่า (9 ชั่วโมง) ถ้าท�ำได้รับรองว่าน้องๆ จะอบอุ่น ไปด้วยความรูแ้ ละเกรดดีๆ ทีจ่ ะตามมาแน่นอนค่ะ และส�ำหรับ วิชาภาษาอังกฤษ ก็อย่าลืมใส่นิตยสาร I Get English ไว้ในลิสต์ หนังสือนอกเวลาน่าอ่านด้วยนะคะ รับรองว่ามีประโยชน์ทั้งใน และนอกห้องเรียนค่ะ ^ ^ ยังมีเนือ้ หาน่าอ่านอีกมากทีอ่ ัดแน่นในฉบับนี้ เช่น เคล็ดลับ การเตรียมตัวเป็นพิธีกรภาคภาษาอังกฤษ (ฉบับเร่งด่วน) จาก “Teacher’s Corner” การใช้ส�ำนวน Here we go. จาก “คุย กับครูเคท” หรือค�ำศัพท์และส�ำนวนที่มีความหมายว่า “โง่” จาก “พูดภาษาอังกฤษนอกต�ำรา” และที่พลาดไม่ได้เลย ก็คือ “Interview” ที่ฉบับนี้พาสาวหน้าใส ไอซ์-ปรีชญา พงษ์ธนานิกร มาแชร์เคล็ดลับเก่งภาษาอังกฤษ ซึ่งเธอบอกมา 3 อย่างคือ “หนัง-เพื่อน-ครอบครัว” จะเป็นอย่างไรติดตามได้ ที่หน้า 28 แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า วันที่ 1 ธันวาคม 2555 ค่ะ บรรณาธิการ


E T N N TS O C

ISSUE #51

Shall we talk? เสริมทักษะ ฟัง-พูด

Let’s read & write! สนุกกับการอ่านและเขียน 16 A Trip to the World : The Shwedagon

Pagoda, Myanmar พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง ประเทศพม่า 22 Science Zone : Aa-Choo!: Can sneezing make the heart stop? ฮัดเช้ย: การจามจะท�ำให้หัวใจ หยุดเต้นได้ไหม? 60 Reading Guide : Tipping the Velvet By Sarah Waters

I จัGET Focus บตาเรื่องเด่น

4 พูดภาษาอังกฤษนอกต�ำรา : ว่าด้วยเรื่องค�ำว่า

“โง่” ในภาษาอังกฤษ

8 คุยกับครูเคท : Here you go. ใช้อย่างไร 12 Speak It Wright : Good Health, Good English, Good Life ตอนที่ 2

24 ศัพท์ (น่า) สน : Read 50 ติดปากติดใจ : English for Nail Salon ประโยคจ�ำเป็น ส�ำหรับพนักงานร้านท�ำเล็บ

54 ฝรั่งพูดคนไทยงง : ส�ำนวน Skating on Thin Ice

26 Cooking for Fun : ย�ำทูน่า 28 Interview : “หนัง-เพื่อน-ครอบครัว”

เคล็ดลับเก่งภาษาอังกฤษของไอซ์-ปรีชญา พงษ์ธนานิกร 38 Photo-Oh My! : ภาพถ่ายสุดประทับใจของคุณ 48 กิจกรรม 10 ค�ำบรรยายภาพ : ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรม

49 กิจกรรม Happy Birthday, I Get

English! : เชิญชวนผู้อ่านมาร่วมสนุกชิงรางวัลกับ กิจกรรมวันเกิดของ I Get English

Reading Gym

I GET Tutor

เตรียมสอบ, พัฒนาความรู้พื้นฐาน

37 Word Power : prefix “counter-” 40 Teacher’s Corner : เคล็ดลับเตรียมตัว เป็นพิธีกรภาคภาษาอังกฤษ (ฉบับเร่งด่วน)

Food forอาหารสมอง Thought

33 ถอดรหัสวัฒนธรรมฝรั่ง : รัก 7 ปี เพิ่มพลังทักษะการอ่าน ด้วยข่าวจาก AFP Relaxnews ดีกันตลอดไป (นะ) 43 Moving Movie : Battleship ยุทธการเรือรบ พิฆาตเอเลี่ยน 56 iDiary : ไดอารีชีวิตคนไทยในต่างแดน ตอน The Survivor : Thailand เมื่อฉันโดนขังเดี่ยว (ตอนที่ 1)

65


S

hall พูดภาษาอังกฤษนอกตำ�รา we ภาษาอังกฤษนอกกรอบ talk? เรื่อง แอนดรูว์ บิ๊กส์

ว่าด้วยเรื่อง ค�ำว่า “โง่” ใน ภาษาอังกฤษ

4 | I Get English

สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่รัก! ใครๆ ก็รู้ว่าค�ำว่า “ฉลาด” ในภาษาอังกฤษคือ clever หรือ intelligent หรือ smart นอกจาก 3 ค�ำนี้ก็ยังมี brainy และ wise อีก แล้วค�ำว่า “โง่” ล่ะครับ? มีคนมาถามถึงความแตกต่างระหว่าง silly, fool กับ stupid ที่แปลได้ว่า “โง่” ค�ำถามนี้ท�ำให้ผมนึกถึงวงดนตรีของ ไทยที่ได้รับความนิยมในหมู่วัยรุ่นเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ชื่อวง “Silly Fools” ค�ำว่า “silly” แปลว่า โง่ ส่วน “fool” แปลว่า คนโง่ ดังนัน้ Silly Fools แปลว่า “คนโง่ทโี่ ง่” ซึง่ ท�ำให้ผมคิดว่า นอกจากคนโง่ ประเภทโง่แล้วยังมีคนโง่ประเภทอืน่ ด้วยหรือครับ เท่าทีผ่ มทราบ คนโง่ทุกคนมักจะโง่เพราะ… เขาเป็นคนโง่ไง!!! สับสนหรือยัง ครับท่านผู้อ่าน


S

hall คุยกับครูเคท we งกฤษ talk? ไขปัเรื่อญง หาภาษาอั ดร.เนตรปรียา มุสิกไชย ชุมไชโย

Hyou ere go.

ใช้อย่างไร 8 | I Get English


S

hall Speak It Wright we ภาษาอังกฤษแค่คริสก็มันส์แล้ว talk? เรื่อง คริสโตเฟอร์ ไรท์

Good Health Good English Good Life Part 2

12 | I Get English


L

et’s Science Zone read & รอบรู้วิทยาศาสตร์ write! เรื่อง วนนิตย์​์

ACana-sneezing Choo!:make the heart stop?

? ม ห ไ ้ ได น ้ เต ด ุ ย ห ใจ ว ั ห ้ ให ำ � ฮัดเช้ย: การจามจะท

If you spend time in the Western world, you may notice that many people say “God blessed you” or “Gesundheit!” (which means “health” in German) when someone sneezes. Though sneezing can be an early indicator of sickness, these phrases are uttered based on an ancient superstition that sneezing can make the heart stop momentarily. So, one feels compelled to welcome the sneezer back to life with these phrases. Can sneezing make the heart stop? In this issue, we will learn about the process of sneezing. Sneezing is a physiological response to expel irritants, such as viruses, smoke, peppers and pollens, from our respiratory systems. When these irritants are detected, the body releases a chemical called histamine, which stimulates nerve-endings 22 | I Get English

and causes the itching sensation. A reflex inside the brain is then activated, causing the throat muscles to constrict and build up air pressure within the chest. Next, the chest muscles contract vigorously while the throat muscles are suddenly relaxed, causing the pressurized air to flow back up the respiratory tract and expel the irritants. In fact, sneezing is so effective that it can shoot tiny particles at speeds up to 100 miles per hour. Unfortunately, this mechanism which is designed to keep us healthy becomes a double-edge sword, because viruses, like the common cold, can be spread from infected individuals via sneezing. Thus, it is crucial to cover both nose and mouth when sneezing to prevent the virus from spreading. Because sneezing causes the chest


I

GET Interview เรื่อง กองบรรณาธิการ Focus ภาพ นริศรา ช่อสลิด

” ว ั ร ค บ อ ร ค น อ ่ ื พ เ ง ั ง น อ ข “ห ษ ฤ ก ง ั อ า ษ า ภ ง ่ ก เ บ ั ล ด ็ เคล

ไอซ์

ร ก ิ น า น ธ ์ ษ ง พ ปรีชญา

28 | I Get English


ภาษาอังกฤษกับการทำ�งาน ตอนนี้ยังไม่ค่อยได้ใช้ค่ะ เพราะว่าถ่ายละคร หมวดโอภาสเดอะซีรสี่ ก์ เ็ ลยยังไม่คอ่ ยได้ใช้คะ่ แต่กจ็ ะ มีที่เคยไปโปรโมทหนังที่ประเทศฟิลิปปินส์ เนื่องจาก หนังไปฉายทีป่ ระเทศนัน้ ก็ตอ้ งใช้ภาษาอังกฤษในการ พูดคุยกับแฟนๆ เวลาทแี่ ถลงข่าว เวลาชวนคนทโี่ น่น ไปดูหนัง หรือทักทายแฟนๆ ก็ได้พูดแซมๆ ไปบ้าง เพราะว่ามีล่ามไปด้วยค่ะ

I Get English| 31


อินโดนีเซีย

ไทย

มาเลเซีย

ฟลป ิ ปนส

สิงคโปร

บรูไน

เวียดนาม

พมา

ลาว

กัมพูชา

ÁÒàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁà¾×èÍࢌÒÊÙ‹ »ÃЪҤÁÍÒà«Õ¹¡Ñ¹à¶ÍÐ! ĤīĐĵċĐĬijĂĬę

ĘĩijĜijĂĬę

ġīþûĵĒĚŧ

đĚİķĐ

ī ĒŚĐġŧ ĖŚĜĒ

ijĞĬęċĐĩĘ

ĜĩĞ

ĕĘţĩ

¹) Â Õ « à Ò Í ´ Ô ª Œ Å ¡ ʹءB¤raÔ´in-Bãased Learning (

øĨĘĕİāĩ

BBL

¡ Ô ª Ò Á Ê È à· Ð Ã » Ð Å á ¹ Â Õ à« Ò ÃͺÃÙŒàÊù×èÍØ¡§Íʹҹ仡Ѻ¡Ô¨¡ÃÃÁàÊÃÔÁ·Ñ¡ÉÐ § ¾ÃŒÍÁ Õ¹ÃÙŒ·ÕèÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº¡Ò÷ӧҹ¢Í§ÊÁÍ ¡ÒÃàÃ

ÁãËÒ¡Œ ¾ÒŒ ²ÑÇ乡ÒÅÈÊ¡Ñ èÍÙ ÂÒÀàÒ«¾Âբ͹§à´¡ç ä·Â ¡¹Ñ à¶ÍÐ !

! Á ‹ Å à Â Ò Œ ·  Š© à Á Í Œ à ¾

EARNING ASED #RAIN #

ปกแข็ง

ŒÒǷѹÍÒà«Õ¹ ¡ ÃÇÁ·Ø¡àÃ×èͧà¡ÕèÂǡѺÍÒà«Õ¹·Õ褹ä·ÂµŒÍ§ÃÙŒ!

ûĚđĎøį ijĚ ĶĐijĜĘţ ijċ ĤĻĮ ęĬ

þ Ğ

n¯ ¥»n ·Ê Æ ¤

³ ¯´Â ·¤

¹Ê¯  ·Ê¤©

¥©£ º Â¥

Barcode: 1294877731825 ÃÒ¤Ò 79.-

¾àÔ ÈÉ 79.-

ÃÒ Ò

à¹×éÍËÒ¤Ãͺ¤ÅØÁ 10 »ÃÐà·ÈÊÁÒªÔ¡ÍÒà«Õ¹

㪌໚¹¢ŒÍÁÙÅ͌ҧÍÔ§ÊÓËÃѺ¹Ñ¡àÃÕ¹ ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ ¤ÃÙÍÒ¨Òàà¼Âá¾Ã‹»ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ ãËŒ¤¹ä·ÂàµÃÕÂÁµÑÇà¾×èÍࢌÒÊÙ‹

ğ

ĒĚĤĩħijĂijĎĬęĐ 10 ġĘĩāīø

»ÃЪҤÁÍÒà«Õ¹ àÊÃÔÁ IQ áÅФÇÒÁÃÙŒÃͺµÑÇ ¾ ÃÒ ³ÀÒ Ò

ĕĚŤĤĘĐøĐĨ ijčĤħa Âq ¥»¯´ ´¥ Ĭ  ·¤ Ĭ ĘûĞĩĘ ĤĩijĂę ĘĩijČĚĩŤ ę ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ ¹Ê¯Â n´ÊÙ‹ ¥² ´ £¯´ ţ ĚħāĩûĘ ġİĒ ¹Ñ¡àÃÕ¹ ĻĮ ijù ÊÓËÃѺ ¤Â ¥·¤£ ³©Â ijĕĤ ÁÙÅ͌ҧÍÔ§ Æ ãªŒà»š¹¢ŒÍ ªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸q ã­n ÃÐ à¼Âá¾Ã‹» §² ©´£¥»n¥¯ ³© à ¬¥¶£ ,4 ī ĒŚĐġŧ ĖŚĜĒ ĒĚ ŧ Ĭ ġīþûĵ ijĂę ĂĬę ĘĩijĜ ĤīĐĵċĐĬij ķĎę

đĚķİ Đ

ijĞĬęċĐĩĘ

É ¾àÔ È

ijĕęĬ þ

˹§Ñ ÊÍ× Ø

ķĎę

1 69-.

ĜĩĞ

ĕĘĩţ

Barcode: 9786165273824 ÃÒ¤Ò 169.-

øĨĘĕİāĩ

“˹Öè§ÇÔÊÑ·Ñȹ ˹Öè§ÍѵÅѡɳ ˹Ö觻ÃЪҤÁ” One Vision, One Identity, One Community

พบกับหนังสือคุณภาพ

กวา 600 รายการ ที่ www.MISbook.com

Call Center 0-2294-8777


F

ood ถอดรหัสวัฒนธรรมฝรั ง ่ รู้จักฝรั่งจากวัฒนธรรม for เรื่อง อารดา กันทะหงษ์ Thought

รัก

ดีกัน ตลอดไป (นะ)

7ปี

I Get English| 33


I

Corner GET Teacher’s แนะนำ�เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ Tutor เรื่อง ดร.พี่นุ้ย สมิตา หมวดทอง

เคล็ดลับเตรียมตัวเป็น

พิธีกรภาค ภาษาอั​ับงเรกฤษ ่งด่วน) (ฉบ

หลักการสอนภาษาอังกฤษที่ดี คือ สร้าง ความเข้าใจตั้งแต่พื้นฐาน แต่…หลายครั้งคนที่เดิน เข้ามาเรียนภาษาอังกฤษกับพีน่ ยุ้ มักจะมาพร้อมกับ เหตุฉกุ เฉินหรือสถานการณ์เฉพาะหน้าอันเป็นปัจจัย บีบบังคับให้เขาและเธอตัดสินใจเริ่มเรียนภาษา อังกฤษอย่างจริงจัง ด้วยความที่เราสอนพิเศษ (ชื่อ ก็บอกอยู่แล้วว่า “พิเศษ”) เลยต้องขอจัดการกับ ปัญหาให้ตรงจุด หรือ “เกาให้ถูกที่คัน” เสียก่อนที่ จะตั้งต้นเรียนพื้นฐาน สถานการณ์ฉกุ เฉินหนึง่ ทีม่ คี นน�ำมาปรึกษาพีน่ ยุ้ บ่อยๆ ก็คือการพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้าหน่วยงานจัดงาน แล้วเกิดต้อง ส่งเราเป็นพิธีกรจ�ำเป็น งานนี้คงสร้างความหนักใจ ให้ไม่น้อย จะให้ไปเริ่มเรียนพื้นฐานตั้งแต่การเขียน 40 | I Get English

การอ่าน ก็คงไม่ทนั แล้ว แต่…ไม่ตอ้ งเครียดไปค่ะ พีน่ ยุ้ หาทางออกแบบด่วนๆ มาให้ ก่อนอื่นให้มองไป ข้างหน้าว่าเราจะพบกับสถานการณ์อะไร แต่ละช่วง ต้องพูดอะไรบ้าง หลังจากนัน้ มาวางสคริปต์กนั ได้เลย สมมติวา่ วันนีเ้ ราจะไปเป็นพิธกี รภาษาอังกฤษ งานสัมมนางานหนึ่ง จินตนาการไปพร้อมๆ กันได้ เลยว่ายังไงต้องเริ่มด้วยการเปิดงานแน่ๆ


DICTIONARY English-Thai CD-Rom โปรแกรมพจนานุกรม สอ เสถบุตร อังกฤษ-ไทย-อังกฤษ

จากราคาปกติ 300

เรียนอังกฤษเบื้องตน เตร�ยมความพร อมทักษะภาษาอังกฤษ เพือ ่ ก าวเข าสู ประชาคมอาเซ�ยน ป 2558 t } ,/

æĩĈĥńĒćį ĩăĈġğīĊå ĒĠíåĉĎîĤíĆçÿýÿġý ă č ñĤíń ĩĀĻæ ġåĊġíĬæåġĈûģúûĵĒ ĎĒćĵġíîĈģíîĠíûĠíŅ Īûĵ ăçćíĪûĵĐĠæĆġĬďĵĬî ġýçĭń úĶďíńĠ ďĆÿĵĆĩăġğ

Ìj Ùp ¥ p¥qÔ k p ¨ Ôm Ô¡ ¥m ¦ Ìj j¥ p©}Ô j¢ ~Ô p¥ ¥qÔ k p

เรียนอั งกฤษ

เนื้อหาประกอบดวย

¾×é¹°Ò¹ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ (Basic English) ª¹Ô´¢Í§¤Ó·Õè¤ÇÃÃÙŒã¹àº×éͧµŒ¹ (Part of Speech) ÇÔ¸ÕÊÌҧ»ÃÐâ¤àº×éͧµŒ¹ (Sentence Structure) 12 ¡ÒÅ (12 Tenses) ¡ÒÃà»ÃÕºà·Õº (Comparison) »ÃÐâ¤à§×èÍ¹ä¢ (Conditional Sentences) º·Ê¹·¹Ò¾×鹰ҹ㹪ÕÇÔµ»ÃШÓÇѹ (Conversation)

&NGLISH FOR #EGINNER

¡ÃÔÂÒ 3 ª‹Í§ (Irregular Verbs) ¯³ à m n©¤Â ¹Ë¯

¾ÃŒÍÁ

 ¾¾n ×é¹×é¹°° ÒÒ ¹¹ÀÀÒÒÉɵµÒÒÍÍѧѧ¡¡ÄÄÉÉ

ÊÓËÃѺ½ƒ¡Ê¹·¹Ò ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ ã¹ªÕÇÔµ»ÃШÓÇѹ

­´

» ¹Ë ´ µÑé§áµÊÂÃÔÁÊ µŒ¹ ¨¹¬ ´Æ Œ!!!

ĊğĀĈğīćêĀõģĩďþ

í

¶ ¶ ¯¯ ¥¥²Ä ²Ä¤¤ ´´¥¥¬¬¥¥n´n´ Ò¾¾×é¹×é¹°°ÒÒ¹¹ ¹ Ò Çѹѹ Ç ºº··Êʹ¹··»¹»ÃÃШ Ó Ð¨Ó ã¹ ã¹ªªÕÇÕÇÔµÔµ § n´¤Â§m£ ÃŒÍÁ!!

ćêăĈĶĒĆĬðĶĶ

CD MP3

ÊÓËÃѺ½ƒ¡Ê¹·¹Ò ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ ã¹ªÕÇÔµ»ÃШÓÇѹ

I!/é.- 3>-*/ú9-#= 5<,>5>9= 05 I*C9 Q ú>3I ú>6Eù'/< > -9>I é.% 'ñ 2558

ĐæíĠ ďĒĥ + MP

¥ ð Ùp¥ p¨ ,/

¦j 01 "NCD

ª‹Í ¡ÃÂÔ Ò 3 3 Ĉġêġăĩģ čĎ ¥ p

¾

120.-

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 0-2294-8777

CD MP3

ราคาพิเศษเพียง 120.-


ขอชวนแฟนๆ I Get English ส่งคำ�อวยพรครบรอบ 6 ป และส่งกำ�ลังใจให้ I Get En ี glish ก้าวเข้าสู่ ปีที่ 7

กติกาง่ายๆ เพียงแค่ ษาองั กฤษ โดย ภา ็ น เป ish gl En et G I ิ ด เก ั น รว พ เขยี นคำ�อวย พรของคุณ วย ำ�อ นค ใ ้ ใช ไป คำ� 7 ย อ ้ งน า ย่ อ ้ นี เลือกคำ�ต่อไป improve, lucky, n, fu t, ho , te ha y, jo en g, rin English, bo e, world, ASEAN friendship, 7, yummy, surpris จากนั้นส่งคำ�อวยพร (ขีดเส้นใต้คำ�ที่เลือกใช้) พร้อมชื่อ ที่อยู่ และเบอร์ โทรศัพท์มาที่ igetenglish@hotmail.com โดยใส่ชื่อเรื่องว่า Happy Birthday I Get English!

รางวัลที่ 1

หมดเขตร่วมสนุกภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555

ผู้โชคดี 1 ท่านที่เขียนคำ�อวยพรได้โดนใจทีมงานมากที่สุด จะได้รับ Ipod Shuffle จำ�นวน 1 รางวัล และผู้โชคดีอีก 4 ท่านจะได้รับกระเป๋าผ้าแฮนด์เมดปักลาย I Get English ท่านละ 1 รางวัล

กิจกรรมชิงรางวัล

รางวัลที่ 2

y p p a H , y a d h Birt

I Gleisth! Eng

I Get English| 49


นิตยสารเพื่อการเริ่มต้นและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำ�หรับทุกคน วางแผงทุก 30 วัน

แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก สมัครสมาชิกแบบราย 1 ปี (12 เล่ม) 360 บาท สมัครสมาชิกแบบราย 2 ปี (24 เล่ม) 720 บาท เฉพาะราย 2 ปี เลือกรับ Box Set หนังสือสมนาคุณ 1 ชุด

- Box Set ลดน�้ำหนัก กระชับสัดส่วน ราคา 699 บาท - Box Set 36 สูตรเบเกอรี่สไตล์โฮมเมด (เค้ก-คุกกี้ ขนมปัง) ราคา 699 บาท - Box Set คู่มือเตรียมสอบภาษาอังกฤษ ราคา 899 บาท

สมัครสมาชิก เริ่มตั้งแต่ฉบับที่ สมัครสมาชิกแบบอุปถัมภ์ เริ่มรับนิตยสารตั้งแต่ฉบับปัจจุบัน ต่ออายุสมาชิก หมายเลขสมาชิก เริ่มตั้งแต่ฉบับที่ ถึงฉบับที่

ชื่อ-สกุลผู้สมัคร หรือชื่อโรงเรียน/สถาบันที่อุปถัมภ์ (ภาษาไทย) รายการส่งเสริมการขายนี้สิ้นสุดวันที่ 30 พ.ย. 2555 _____________________________________________________________ ชื่อ-สกุลผู้สมัคร หรือชื่อโรงเรียน/สถาบันที่อุปถัมภ์ (ภาษาอังกฤษ) กรุณาเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ____________________________________________________วัน/เดือน/ปีเกิด________________ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ส�ำหรับการจัดส่งนิตยสาร (กรุณาระบุให้ชัดเจน) ___________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ โทรศัพท์___________________________ อีเมล_____________________________ อาชีพ__________________________________

กรณีที่สมัครสมาชิกแบบอุปถัมภ์ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 1. ชื่อและที่อยู่ผู้รับของสมนาคุณ (ในกรณีที่ต้องการให้โรงเรียน/สถาบันเป็นผู้รับโปรดละข้อนี้ไว้) ________________________________________________________________________________________________________ 2. หากต้องการให้ออกใบเสร็จในนามของหน่วยงานราชการ กรุณาระบุชอื่ ผูร้ บั ใบเสร็จรับเงินด้วย (หากไม่ตอ้ งการโปรดละข้อนีไ้ ว้) ________________________________________________________________________________________________________ สาร 2 ฉบับ ย ต ิ น บ ั ร ้ ด ไ ่ ไม ก ิ กรณีที่สมาช ัน กรุณาติดต่อที่ ติดต่อก ต่อ 110 0-2294-8777

ฟรี!

ช�ำระเงินโดย เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

ค่าจัดส่ง

1. กรอกใบสมัครด้านบนให้ครบถ้วน 2. ชำ�ระเงิน แล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการ ชำ�ระเงิน (เลือกช่องทางการชำ�ระเงินวิธีใดวิธีหนึ่ง) 3. โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ที่หมายเลข 0-2294-8777 ต่อ 110 เพื่อยืนยันการชำ�ระเงิน

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (โปรดแฟกซ์ใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่ 0-2294-8787 หรือส่งอีเมลมาที่ MISbook@live.com)

ชื่อบัญชี “บจก. เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค” ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย

สาขาท่าเรือสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์

เลขที่ 048-2-99165-3 เลขที่ 068-2-42636-3 เลขที่ 073-2-21110-7 เลขที่ 328-1-21070-6 เลขที่ 171-0-82780-7 เลขที่ 083-0-02732-7

ธนาณัติสั่งจ่าย “บจก. เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค” ปณ. บางโพงพาง 10125

ผู้ที่เลือกช�ำระโดยธนาณัติ กรุณาส่งธนาณัติพร้อมใบสมัครมาที่ ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

I Get English| 63


นิตยสาร I Get English รวมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษของคนไทย เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน

พิเศษ!! เพียงรวบรวมรายชื�อสมัครสมาชิกพรอมกัน ในนามโรงเรียน / หนวยงาน

เพียงรวบรวมรายชือ� นักเรียน / บุคลากร สมัครสมาชิกนิตยสาร I Get English พรอมกัน ในนามของโรงเรียน/หนวยงาน

I Get English ยินดีมอบ 20% (ของคาสมัครสมาชิกตามจำนวนที่สมัคร*) คืนใหแกหมวดภาษาอังกฤษของโรงเรียน หรือฝาย กิจกรรมของหนวยงาน เพือ� นำไปใชเปนทุนสนับสนุน กิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษของโรงเรียนหรือ หนวยงานนั้นๆ

1. แบบฟอรมการสมัครสมาชิกแบบเปนกลุม

สมัครสมาชิกนิตยสารราย 1 ป (12 เลม) 360 บาท x จำนวน ......... คน รวมเปนเงิน .................. บาท สมัครสมาชิกนิตยสารราย 2 ป (24 เลม) 720 บาท x จำนวน ......... คน รวมเปนเงิน .................. บาท ตองการเริม่ รับนิตยสารตัง้ แตฉบับที่ ........................................................................................................................

2. ขอมูลโรงเรียน/หนวยงาน

I Get English จะจัดสงนิตยสารไปยังตัวแทนตามที่อยูและขอมูลติดตอที่ระบุไวตอไปนี้เทานั้น โดยทางตัวแทนจะเปนผูกระจายนิตยสารใหกับสมาชิกภายในกลุมเอง 2.1 ชือ่ ตัวแทนจากโรงเรียน/หนวยงาน ................................................................................................................... 2.2 ชือ่ โรงเรียน/หนวยงาน .................................................................................................................................. 2.3 ทีอ่ ยูส ำหรับจัดสงนิตยสารและออกใบเสร็จรับเงิน ................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ 2.4 โทรศัพท ..................................................................................................................................................... 2.5 อีเมล .........................................................................................................................................................

3. ขอมูลสำหรับมอบทุนสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษ

โปรดกรอกขอมูลใหชัดเจน I Get English จะสงมอบทุนสนับสนุนฯ ในรูปแบบเช็คเงินสด โดยจะจัดสง ทางไปรษณียแบบดวนพิเศษ (EMS) หลังจากที่โรงเรียน/หนวยงานไดรับนิตยสารฉบับแรกแลว 3.1 เช็คสั่งจายในนามของ .................................................................................................................................. 3.2 เพื่อใชในกิจกรรม ........................................................................................................................................ *จำนวนสมัครสมาชิกขัน้ ต่ำ 30 คน **ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงรายการสงเสริมการขายโดยไมตอ งแจงใหทราบลวงหนา ***รายการสงเสริมการขายสิน้ สุดวันที่ 31 ตุลาคม 2555

โรงเรียน/หนวยงานที่สนใจ ติดตอรับสิทธิในการสมัครแบบกลุมไดโดยตรงที่หมายเลข

0-2294-8777


ไอซ-ปรีชญไดาใน

อ  ต น า  อ ถ ร า ม า ส  น ม ั ล แตละคอ นิตยสาร I Get English เลม

51

q j Ë ­ r ­ - ISSUE #

51

­ ~Ô ¦ { ( &DS $MFKHRG ~ ¥ ñ j ¥

I!/.é -*/Ā9-I .A >Ā 6E%ÿ '/< > -9>I =& I Get English "9 /7=6 = 7 'ñ ý 9>"se/ve/n-y*ea/ r itch

by /6è K!I+9/ý M/#ý

L%,>5>9= 05

irthday, HapeptyEnBglish! IG ø>6E÷'ï#AQ

L ú ?M7%*E M &ú >ú Éà J9% /E3ý &@ S 6ý

ø>3I -6%D @ /> 3=1

I 1P 1=&

->/÷3 *@I456?7/=&J+% 6D ÉØ ©ÒËÐÍ×Ì ­ « =3 /@ !

M9 -ý '/ é s> 5 J /ýI 1P 1=&I ù ,>5>9= 0

/> > &>#

:= ú7I =3L ú.7. D >I!-Jú%/ M ú O/è M7#?L7

สั่งซื้อ/สมัครสมาชิก

%Ā *$@ é / 3= I' I! ,/.é >5->9!= 0 5 &=&I/ù ù3% ,>

Here you go.

3è$é L ú

by /IE #

ISS N 190 5-6 524

9 8

q j ¡jm K Ë ­ K r ­ j pj

&= M * ú E 63ù Q= >%.= ?Ć M - E

www.igetenglish.com

771 905

652 403 30.00 B.

1 2 1 1 0 1

ไดที่ 0-2294-8777 หรือ MISbook@live.com