นิตยสาร I Get English เล่ม 47

Page 1

I Get English นิตยสารเพ�อการเริ่มตนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับทุกคน l ปท่ี 6 l ฉบับที่ 47 : 1 - 31 กรกฎาคม l 2012

ISSUE #

Reading Gym

47

สาระน ารู จากรอบโลก

แอนดรูว ขอบอก

เทคนิคพิชต� ข อสอบ ตอน ตามหา

main idea

“ช�วช�ว” คำนี้มีในภาษาอังกฤษ ไหมนะ?

คร�สชวนคุยเร�่อง

ศัพท กีฬา

ในภาษาอังกฤษ ครูเคทแนะว�ธ�

เล าเร�อ่ งจากภาพ สำนวน

“ชวนงง”

Pull your leg

เดินทางสู

ปกรณ ลัม

เป ดโลกอีกคร�ง่ ใบ ได ด วยภาษาอังกฤษ

Selimiye Mosque มรดกทางศิลปะอันยิ่งใหญ จากยุคออตโตมัน

www.igetenglish.com

1 2 0 7 0 1

I Get English ร วมสนับสนุนโครงการ “2555 ป แห งการพูดภาษาอังกฤษ (English Speaking Year 2012)”


ETeam ditorial เจ้าของ : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส ที่ปรึกษา : รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ บรรณาธิการบริหาร : ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ บรรณาธิการ : สุธิดา วิมุตติโกศล ผู้ช่วยบรรณาธิการ : ดุจเดือน กลั่นคูวัด ประสานงานกองบรรณาธิการ : วันศิริ ทองใบ ที่ปรึกษาด้านภาษา : Donald L. Sena กองบรรณาธิการ : อิสรีย์ แจ่มข�ำ

วิกันดา พินทุวชิราภรณ์ | วีริยา แผ่นสุวรรณ ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล | อารดา กันทะหงษ์ วนนิตย์ วิมุตติสุข | กฤตยา พบลาภ ภานุพันธ์ รอดศรีนาค | ศิริพร วิจิตรธรรมรส วรวุฒิ ตัถย์วิสุทธิ์ | จีรณัทย์ วิมุตติสุข ศิลปกรรม : ภรณีย์ สนองผัน | นริศรา ช่อสลิด พิสูจน์อักษร : บุษกร กู้หลี | วารีรัตน์ แตงภู่ ประไพ ภูงามเชิง | ชนาภัทร พรายมี การตลาด : วราลี สิทธิจินดาวงศ์ ประชาสัมพันธ์ : มยุรี ศรีมังคละ พรีเพรส : ธีรนาต จวนเจริญ, เพียงพิศ อิ่นแก้ว, กฤติญาดา จันทร์วงษ์ แยกสี : MIS พิมพ์ที่ : พิมพ์ดี ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา : เสริม พูนพนิช จัดจ�ำหน่ายโดย : บริษัท เวิลด์ ออฟ ดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด ส�ำนักงานนิตยสาร : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร : 0-2294-8787 ติดต่อโฆษณา : PS Add One Co., Ltd. ศิริวัลย์ สงวนประสิทธิ์ : โทร. 08-1815-3107 สิริมา ประเสริฐ : โทร. 08-1625-4449 อรทัย เจริญผล : โทร. 08-1171-7925 วุฒิพร พละทรัพย์ : โทร. 08-1904-1423 ทีมงาน I Get English ต้องการฟังความคิดเห็น ของผู้อ่าน ท่านสามารถส่งความเห็น ติ-ชม ได้ที่

iGetEnglish@hotmail.com www.iGetEnglish.com

iGetEnglish@hotmail.com (ติดต่อกองบรรณาธิการ) MISbook@live.com (สั่งซื้อนิตยสาร)

Editor’s Talk สวัสดีต้อนรับหน้าฝนค่ะ สวัสดีน้องๆ นักเรียน นักศึกษาใหม่ และผู้ที่ก�ำลังเริ่มก้าวแรก ของวัยท�ำงานค่ะ ฤดูกาลเปิดเทอมมาเยือนอีกครั้ง และพร้อมกันนี้อดีตนักศึกษา หลายคนก็ได้ฤกษ์เริ่มเดินบนเส้นทางชีวิตสายใหม่ที่กว้างใหญ่และ ยาวไกลกว่าเดิม (ท�ำให้อาจจะเคว้งคว้างนิดๆ) I Get English ขอ แสดงความยินดีกบั บัณฑิตจบใหม่ทกุ ท่าน และขอช่วยลุน้ เป็นก�ำลังใจ ให้เส้นทางสายใหม่ที่คุณเลือกเองนี้ พาคุณไปสู่ประสบการณ์และ โอกาสดีๆ ในชีวติ (และถ้าความรูจ้ าก I Get English จะเป็นประโยชน์ ให้คุณได้บ้าง ก็จะดีใจมากๆ) ฉบับนี้เราพาหนุ่มหล่ออย่างโดม-ปกรณ์ ลัม มาให้สัมภาษณ์ อย่างเจาะลึกเกี่ยวกับความส�ำคัญของภาษาอังกฤษ ทั้งในด้านการ ใช้ชีวิต และการท�ำงานในสายงานดนตรีที่เขาชื่นชอบ ใครที่รักภาษา อังกฤษอยู่แล้ว ก็จะได้รักมากขึ้นไปอีกคราวนี้ล่ะค่ะ ส่วนอีกคอลัมน์ ที่พลาดไม่ได้ ก็คือตอนจบของ “เตรียมพร้อมก่อนเดินเข้าประเทศ (ในฝัน)” ที่คุณอารดาแห่งติดปากติดใจ ขนทั้งตัวอย่างบทสนทนา และข้อควรระวังต่างๆ ในการเดินทางไปต่างประเทศมาน�ำเสนอให้ แฟนๆ อย่างเต็มพิกัด ส�ำหรับใครที่สนใจเรื่องดนตรี นอกจากเราจะมีเพลงและบท แปลมาน�ำเสนอในคอลัมน์ Sing from Soul เหมือนเคยแล้ว คอลัมน์ ถอดรหัสวัฒนธรรมฉบับนี้ ยังบอกเล่าประวัติศาสตร์อันยาวนานของ เพลง Blues ให้ผู้ที่ชื่นชอบเพลงแนวนี้อยู่แล้ว ได้ซาบซึ้งและ “อิน” กับท่วงท�ำนองและความหมายในเนื้อเพลงมากยิ่งกว่าเดิม ส่วนใคร ที่ยังไม่เคยรู้จัก ก็จะได้ลองไปหามาฟังกันค่ะ สุดท้าย ในช่วงเปลี่ยนผ่านของชีวิตใครหลายๆ คน นอกจากจะ มีเหตุการณ์ต่างๆ มากมายผ่านเข้ามาและผ่านไปแล้ว ยังมีคนอีก กลุ่มหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อเรามากเหลือเกิน คนเหล่านั้นก็คือ “เพื่อน” นั่นเองค่ะ ในภาษาไทย ไม่ว่าจะคนที่เรียนด้วยกัน อยู่ด้วยกัน หรือ ท�ำงานด้วยกัน จะสนิทมากหรือสนิทน้อย เราก็เรียกว่าเพื่อน ค�ำเดียว สั้นๆ ง่ายๆ แต่ในภาษาอังกฤษนั้น มีค�ำอะไรบ้างที่ใช้เรียกเพื่อนที่มี สถานะแตกต่างกันไป รวมทั้งมีส�ำนวนอะไรที่เกี่ยวกับเพื่อนบ้าง เปิด ไปดูได้ที่คอลัมน์ค�ำศัพท์ (น่า) สนค่ะ หวังว่าคงจะได้เอาไปลองใช้กัน ในเร็ววันนะคะ ^ ^ ฉบับหน้า I Get English จะกลับมาพร้อมกับการปรับโฉมอีกครั้ง เพื่อให้เข้าถึงคุณผู้อ่านทุกเพศทุกวัยมากขึ้น รอพบกับเราได้ในวันที่ 1 สิงหาคม ค่ะ บรรณาธิการ


COISSNTUEE#4N7 TS

Food forอาหารสมอง Thought 46 ถอดรหัสวัฒนธรรมฝรั่ง : ดนตรีบลูส์...ดนตรีแห่ง อิสรภาพ

Let’s read & write! สนุกกับการอ่านและเขียน 18 A Trip to the World : Selimiye Mosque: The

64 Moving Movie : Hugo 92 กลอนพาไป : My Heart Leaps Up 96 Sing from Soul : Price Tag - Jessie J 99 iDiary : ไอไดอารี ตอน Going Dutch ชีวิตแบบดัตช์ๆ

Great Artistic Heritage of the Ottoman Period มรดกทาง จัดหนัก (ตอนแรก) ศิลปะอันยิ่งใหญ่จากยุคออตโตมัน 27 Science Zone : Dimples: Beautiful Defects ลักยิ้ม: ข้อบกพร่องที่งดงาม we talk? 37 Reading Guide : Dickens’ Bicentenary เสริมทักษะ ฟัง-พูด 1812-2012 6 พูดภาษาอังกฤษนอกต�ำรา : Must ไม่มี to 80 Right Writing : Verb Inversion (2) 10 คุยกับครูเคท : การเล่าเรื่องจากภาพควรเริ่มต้นอย่างไร 14 Speak It Wright : Sports คุยกับฝรั่งเรื่องกีฬา GET Focus จับตาเรื่องเด่น 30 ศัพท์ (น่า) สน : Friend 56 Speak English with Lulu : 7 ตัวมั่วไม่ได้ 33 Cooking for Fun : เส้นใหญ่ผัดซอสพริก 85 ติดปากติดใจ : เตรียมพร้อมก่อนเดินเข้า 38 Interview : โดม-ปกรณ์ ลัม เปิดโลกอีกครึ่งใบ ประเทศ (ในฝัน) ตอนจบ ได้ด้วยภาษาอังกฤษ 43 Photo-Oh My! : ภาพถ่ายสุดประทับใจของคุณ 90 ฝรั่งพูดคนไทยงง : pull your leg 72 Cyber Eng. : คอร์สเรียนออนไลน์ที่ Khan Academy 78 แฉเรื่องฮาภาษาอังกฤษ : ตลกร้ายแม่ยายลูกเขย GET Tutor เตรียมสอบ, พัฒนาความรู้พื้นฐาน 108 อังกฤษปริศนา : ร่วมสนุกกับเกมประจ�ำฉบับ

Shall

I

I

51 Better English with iFAST : เทคนิคพิชิต

Reading Gym

เพิ่มพลังทักษะการอ่าน ด้วยข่าวจาก AFP Relaxnews

115

ข้อสอบ ตอน การหา main idea 61 Teacher’s Corner : Crafts for Kids เรียนอังกฤษจากสิ่งประดิษฐ์ 70 คลังค�ำ : อารมณ์ ความรู้สึก 104 Confusing Words : ชิว ชิว มาจากค�ำว่า อะไรในภาษาอังกฤษ 106 Word Power : Suffix -ify, -fy


S

hall พูดภาษาอังกฤษนอกตำ�รา we ภาษาอังกฤษนอกกรอบ talk? เรื่อง แอนดรูว์ บิ๊กส์

o t ี ม ่ ม ไ t s u M ก่อนอื่นผู้อ่านที่รักทุกท่านต้องท่องกฎต่อไปนี้ให้ขึ้นใจครับคือ

Must ไม่มี to ผมขออนุญาตเขียนอีกห้าครั้งครับ Must ไม่มี to

Must ไม่มี to Must ไม่มี to 6 | I Get English

Must ไม่มี to Must ไม่มี to


͋ҹʹء ÍÒÃÁ³ ´Õ ä´Œ¤ÇÒÁÃÙŒÀÒÉÒÍѧ¡Äɤú¶ŒÇ¹ ¯m´ ¬ º ¯´¥£

q · Æ n ©´£¥»n¢´«

´¯³ ¦« ¥ n©

³ à ¡ Ò Â Ç ä µ ¿ É à¡‹§Íѧ¡Ä Õê´ ¡ÑºÊͧÊÒÇÊØ´¨

©

« ¯q ³ ¦ Æ©¤´ Â¥æ àÃÒ¡ÅÒŒ

ćąđðŨîðøąđõì×ĂÜ üŠćÙĞćîćöÙČĂĂąĕø îēìøìĆýîŤ đÙøČęĂÜ ĂćÝÝąîċÖßČęĂđóČęĂî îÙĞćìĊęĂ÷ĎŠēééė ÖĘöĊ

àïè× Ò‹ ¯Œ Ò‹ ¹!!!

ìĊ ę đøćÿćöćøëóïđĀĘî

£ ·ÒŒ ã ¶ËÂ¥¯Ê¹ ¬ º ¬ ´©¤ ´ © ¥ q ¶ ´

BNFT

LPL "NFSJDB

µÂ ­ ´n Ê· ¯ Æ ¯ ¶ ´¤ ´¥Å n ³ ç² ¥ ¶ £Â ´n Å ¤ ʶ ˸ ¤ ¬¥£¶ ©´ ´¥Å Ån ¥²Ä ³ ¯¤´m ©

Unit 3 Nouns 17

DSHU ¥² ´«

HPU B QBQFS UP SFBE OFXTQBQFS

öóŤĔĀšĂŠćîĕĀö

ESBX B QJDUVSF )BWF ZPV HPU TPNF QBQFS ÝąüćéøĎð ÙčèöĊÖøąéćþĕĀö

URRP ­n¯ ·©Ê ´m

VTF IBT TFWFO SPPNT öĊđÝĘéĀšĂÜ

F SPPN GPS NF UP TJU IFSF ĔĀšÞĆîîĆęÜìĊęîĊęĕĀö

WLPH ©§´

BE B HSFBU UJNF BU UIF QBSUZ Ü

ęÜćîđúĊĚ÷ øćöĊߊüÜđüúćìĊęđ÷Ċę÷ööćÖìĊ PGGFF

ZPV HPU UJNF GPS B D öĊđüúćĕðéČęöÖćĒôĕĀö

Ĉġêġăĩģ čĎ ġă

ZRUN ´

BWF OP NPOFZ * OFFE XPSL îĕöŠöĊđÜĉî ÞĆîêšĂÜÖćøĕéšÜćî

ĐæíĠ ďĒĥ êùĦ ą

PSLT DCFUI JT POF PG 4IBLFTQFBSFĴT HSFBUFTU X ßÙÿđðŘ÷øŤ

ÖđïíđðŨîÿŠüîĀîċęÜĔîñúÜćîđøČęĂÜđ÷Ċę÷ö×ĂÜđ Unit 3 Nouns 33

Call Center 0-2294-8777

§ Ẻ¡Òà µÙ¹ª‹Í ‹ » Ù Ã ã¹ Í è × àº Ò ‹ ¹ ‹ ࢌÒÊÙ ‹Ò äÁ à¹×éÍËÒ·ÕèࢌÒ㨧 ×èͧʹءʹҹªÇ¹µÔ´µÒÁ¡‹Í¹ èÕ Í§ àà ·¢ «Öè§ÁÕ¡ÒôÓà¹Ô¹ áµÅ‹ к· ¾ÃÍŒ Á·§éÑ Í¸ºÔ ÒÂ˹Ҍ ¡Ñº ¹ Öé¹ ã ¢ à¹Íé× ËÒäÇÂҡó ·¡ÒÃ㪌 àÊÃÔÁ¤ÇÒÁࢌÒã¨ÂÔè§ ´¨Ó ¨ ÃÔº äÇÂҡó áÅк ÃÐâ¤à¾Íè× ãËàŒ ¾Íè× ¹æ ä´ÊŒ §Ñ ࡵ ¾Ñ · » ¹ ÓÈ µÇÑ ÍÂÒ‹ §¡ÒÃãªãŒ §¶¡Ù ËÅ¡Ñ äÇÂҡó áÅÐ处 Á¤Õ ‹ Ò Â Œ Í áÅйÓä»ãªäŒ ´ ŒÒ§»ÃÐâ¤䴌§‹ÒÂæ ÍÕ¡´ŒÇ Êà ·ÕèÊÒÁÒö¹Óä»

-352-7 7 2 5 6 1 6 8 7 ISBN 9 9 ºÒ· ÃÒ¤ÒàÅ‹ÁÅÐ 16

¥ p

m www.MISbook.co

169.unit

Nouns R<#<+

3

¥³ ¬£³ ¥ ³ ª¸ «´ e ´

´ ·Ê ·Ê¤© n¯ ¬´ ´©¶ ´ ­¥¹¯¬´ ´©¶ ¥Å n ­£´¤Â­ º ³ ª¸ «´ n¯ Ï´Ã ¬¯ ´ ¤ Æ n ¢´«´¯³ ¦« Å ´¥ » ¯m´ ç²Â · ²Ã Æ£m ÏÊ´ ©m´  ¶  ¹¯ [[[ ´

µÑÇÍ‹ҧã¹àÅ‹Á¤‹Ð! ¥¶« ³ 6KLSSLQJ ím ­ ¸ Ê

Noun ĀøČĂ ÙĞćîćö ìčÖė ÙîÙÜøĎÝš ÖĆ ÖĆîéĊ đóøćąđðŨ îðøąđõì×ĂÜ ÙĞćìĊöę öĊ ćÖìĊÿę éč Ĕîõćþć ëšć÷ĆÜîċÖõćóĕöŠßéĆ đÝîüŠćÙĞćîćöÙČĂĂąĕø úĂÜéĎøĂïė êĆüđøćüŠćđĀĘîĂąĕøïšćÜ ĂćÝÝąđĀĘ îēìøìĆýîŤ đÙøČęĂÜ ðøĆïĂćÖćý Ùî ÿĆêüŤđúĊĚ÷Ü ïšćî êšîĕöš ĀøČĂ ĂćÝÝąîċÖßČęĂđóČęĂî ×ċĚîöćÿĆÖÙîĀîċęÜÖĘĕéš ÙĞćđĀúŠćîĊĚđøĊ÷ÖüŠć ÙĞć îćö /PVO đðŨîÙĞćìĊęĂ÷ĎŠēééė ÖĘöĊ ÙüćöĀöć÷ÿöïĎøèŤĔîêĆüđĂÜ

Ä­ £·Ã ¬¯ n©¤

1RXQ Ï´ ´£

Noun ÙČĂ ÙĞćîćö đðŨîÙĞćìĊĔę ßšđøĊ÷ÖßČĂę Ùî ÿĆ êüŤ ÿĉÜę ×ĂÜ Ēúąÿëćîì Ċę đøćÿćöćøëóïđĀĘî ÙĞćîćöĕéšìĆęüĕð êĆüĂ÷ŠćÜ×ĂÜÙĞćîćö đߊî

Â¥´Æ£m ³ Æ©¤´ ¥ q ¯´ ²Â§¤ ²¬¯ m´ Æ­£Â ·¤Ê à m £·Â ¶  ¹¯ Å­n ©n ¤ ¯¤´ Ï´ · Ê ·Ê ³

¬³ ©q

¬ ¬³¤ ²­£ ­©³ à m§¤

¯´Æ · ´n

NBO

11

G JTI LPBMB

UFMFQIPOF DPNQVUFS UBCMF DIBJS

¬ ´ ·Ê

àÎŒÍ!!

Unit 3 Nouns

XPNBO 5BUB .S +BNFT

EPH DBU CJSE

¬¶Ê ¯

IPNF QBSL NBSLFU #BOHLPL "NFSJDB

©¶ ¬· ³  ©m´ Ï´Æ­  | Noun ³ Ë ¬´£´¥ ¬³ Â Æ n ³ ·Ë

Unit 3 Nouns 17

QG XQFRXQWDEOH 1RXQ WKDW FDQ EH FRXQWDEOH D ç² ³ Æ£mÆ n

Ï´ ´£ ·ÂÊ | Æ n ³Ë Ï´ ´£ ³ Æ n

Ă÷ĎÖŠ ïĆ ÙüćöĀöć÷ìĊđę øć îćöîĆïĕéšĒúąîĆïĕöŠĕéšĕðĔßš×îċĚ ÖćøîĞćÙĞćîćöìĊđę ðŨîĕðĕéšìÜĆĚ ÙĞć ćÜđߊî êšĂÜÖćøÝąÿČęĂĔîðøąē÷Ù êĆüĂ÷Š

KDLU £

&RXQWDEOH

SDSHU ¥² ´«

&RXQWDEOH

)BWF ZPV HPU B QBQFS UP SFBE OFXTQBQF S

öĊĀîĆÜÿČĂóĉöóŤĔĀšĂŠćîĕĀö

8QFRXQWDEOH

* XBOU UP ESBX B QJDUVSF )BWF ZPV HPU TPN F QBQFS ÞĆîĂ÷ćÖÝąüćéøĎð ÙčèöĊÖøąéćþĕĀö

PGGFFb

5IFSF BSF UXP IBJST JO NZ D öĊñöÿĂÜđÿšîĔîÖćĒô×ĂÜÞĆî

* EPO U IBWF NVDI IBJS 8QFRXQWDEOH ÞĆîĕöŠĕéšöĊñöĀîć

OLJKW Æ¡ ì ¬©m´

FESPPN 5IFSF BSF UXP MJHIUT JO PVS C üÖđøć

öĊĕôÿĂÜéüÜĔîĀšĂÜîĂî×ĂÜó PP NVDI MJHIUb $MPTF UIF DVSUBJO 5IFSF JT U 8QFRXQWDEOH ðŗéöŠćîìĊ ĒÿÜĕôöĆîÿüŠćÜđÖĉîĕð

URRP ­n¯ ·©Ê ´m

&RXQWDEOH 8QFRXQWDEOH

&RXQWDEOH

QRLVH ¬¤·

&RXQWDEOH 8QFRXQWDEOH

WLPH ©§´

&RXQWDEOH

32 English Grammar

8F IBE B HSFBU UJNF BU UIF QBSUZ óüÖđøćöĊߊüÜđüúćìĊęđ÷Ċę÷ööćÖìĊęÜćîđúĊĚ÷Ü

8QFRXQWDEOH

)BWF ZPV HPU UJNF GPS B DPGGFF ÙčèöĊđüúćĕðéČęöÖćĒôĕĀö

&RXQWDEOH

.BDCFUI JT POF PG 4IBLFTQFBSFĴT HSFBUF TU XPSLT ĒöÖđïíđðŨîÿŠüîĀîċęÜĔîñúÜćîđøČęĂÜđ÷Ċę÷ö×ĂÜđßÙÿđðŘ ÷øŤ

* UIPVHIU * IFBSE B OPJTF ÞĆîÙĉéüŠćÞĆîĕéš÷ĉîđÿĊ÷ÜĀîċęÜîą

SF JT UPP NVDI OPJTF *U T EJGųDVMU UP XPSL XIFO UIF ÖđÖĉîĕð

öĆî÷ćÖìĊęÝąìĞćÜćîđöČęĂöĊđÿĊ÷ÜøïÖüîöć

0VS IPVTF IBT TFWFO SPPNT ïšćîđøćöĊđÝĘéĀšĂÜ

*T UIFSF SPPN GPS NF UP TJU IFSF öĊìĊęüŠćÜĔĀšÞĆîîĆęÜìĊęîĊęĕĀö

ZRUN ´

8QFRXQWDEOH

* IBWF OP NPOFZ * OFFE XPSL ÞĆîĕöŠöĊđÜĉî ÞĆîêšĂÜÖćøĕéšÜćî

Unit 3 Nouns 33

พบกับหนังสือคุณภาพ

วางจำหนายแลวที่

กวา 400 รายการ ที่ www.MISbook.com


S

hall คุยกับครูเคท we งกฤษ talk? ไขปัเรื่อญง หาภาษาอั ดร. เนตรปรียา มุสิกไชย ชุมไชโย

การเล่าเรื่องจากภาพ เป็นภาษาอังกฤษ ควรเริ่มต้นอย่างไร

มีค�ำถามจาก fan page ของ I Get English (www. facebook.com/igetenglish) ถามเข้ามาว่า “การเล่าเรื่องจาก ภาพเป็นภาษาอังกฤษควรเริ่มต้นอย่างไร” สงสัยว่าอาจารย์ให้ ท�ำการบ้านเขียนภาษาอังกฤษแน่ๆ ครูเคทอยากจะบอกน้องๆ ว่า ความส�ำคัญของการฝึกเขียนเล่าเรื่องจากภาพไม่ใช่การฝึกด้าน ไวยากรณ์เพียงอย่างเดียว ความจริงมันเป็นการฝึกการน�ำเสนอ และถ่ายทอดความคิดออกมาอย่างเป็นระบบ ดังนั้น ก่อน จะเขียน สิ่งที่แรกที่ต้องท�ำ ไม่ใช่การมานั่งกังวลว่าภาษาไม่ ดี แกรมมาร์ไม่เก่ง แต่ควรนั่งท�ำความเข้าใจกับรูปภาพที่ จะต้องถ่ายทอดข้อความเป็นภาษาอังกฤษ จุดอ่อนของผู้ เขียนมือใหม่หัดขับคือการคิดถึงว่าจะเริ่มต้นหรืออินโทร เรื่องอย่างไร และจะจบอย่างไร นักเขียนที่เก่งๆ จะไม่ รีบร้อนลงมือเขียน แต่จะค่อยนั่งคิดถึงเรื่องราวต่างๆ และฝึกเล่าเรื่องในใจหรือเล่าให้คนอื่นฟังสักรอบสอง รอบก่อน แล้วเราจะรู้สึกว่าเนื้อหาที่จะเขียนมันจะเริ่ม ตกผลึกเป็นเรื่องเป็นราว จากนั้นก็ต้องมาวางแผน การเขียนหรือการน�ำเสนอให้ดีก่อน ไม่ใช่รีบลงมือ เขียนเลย มาดูเทคนิคการเขียนกันค่ะ ค�ำถามทีถ่ ามมาไม่ได้ระบุวา่ เป็นการ เล่าเรือ่ งจากภาพเดียว หรือ ภาพต่อเนือ่ ง แบบการ์ตนู ช่อง ถ้าอย่างนัน้ ครูเคท จะแนะน�ำทั้งสองแบบก็แล้วกัน 10 | I Get English


นิตยสารเพื่อการเริ่มต้นและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำ�หรับทุกคน วางแผงทุก 30 วัน สมัครสมาชิกแบบราย 1 ปี (12 เล่ม) 599 บาท สมัครสมาชิกแบบราย 2 ปี (24 เล่ม) 1,199 บาท สมัครสมาชิก เริ่มตั้งแต่ฉบับที่ สมัครสมาชิก 1 ปี เลือกรับ Box Set สมัครสมาชิกแบบอุปถัมภ์ เริ่มรับนิตยสารตั้งแต่ฉบับปัจจุบัน หนังสือสมนาคุณ 1 ชุด ต่ออายุสมาชิก หมายเลขสมาชิก สมัครสมาชิก 2 ปี เลือกรับ Box Set เริ่มตั้งแต่ฉบับที่ ถึงฉบับที่ หนังสือสมนาคุณ 2 ชุด รายการส่งเสริมการขายนี้สิ้นสุดวันที่ 31 ก.ค. 2555 - Box Set ลดน�้ำหนัก กระชับสัดส่วน ราคา 699 บาท - Box Set 36 สูตรเบเกอรี่สไตล์โฮมเมด (เค้ก-คุกกี้ ขนมปัง) ราคา 699 บาท - Box Set คู่มือเตรียมสอบภาษาอังกฤษ ราคา 899 บาท

แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก

ชื่อ-สกุลผู้สมัคร หรือชื่อโรงเรียน/สถาบันที่อุปถัมภ์ (ภาษาไทย) _____________________________________________________________ ชื่อ-สกุลผู้สมัคร หรือชื่อโรงเรียน/สถาบันที่อุปถัมภ์ (ภาษาอังกฤษ) กรุณาเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ____________________________________________________วัน/เดือน/ปีเกิด________________ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ส�ำหรับการจัดส่งนิตยสาร (กรุณาระบุให้ชัดเจน) ___________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ โทรศัพท์___________________________ อีเมล_____________________________ อาชีพ__________________________________

กรณีที่สมัครสมาชิกแบบอุปถัมภ์ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 1. ชื่อและที่อยู่ผู้รับของสมนาคุณ (ในกรณีที่ต้องการให้โรงเรียน/สถาบันเป็นผู้รับโปรดละข้อนี้ไว้) ________________________________________________________________________________________________________ 2. หากต้องการให้ออกใบเสร็จในนามของหน่วยงานราชการ กรุณาระบุชอื่ ผูร้ บั ใบเสร็จรับเงินด้วย (หากไม่ตอ้ งการโปรดละข้อนีไ้ ว้) ________________________________________________________________________________________________________ ขั้นตอนการสมัครสมาชิก 1. กรอกใบสมัครด้านบนให้ครบถ้วน 2. ชำ�ระเงิน แล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการ ชำ�ระเงิน (เลือกช่องทางการชำ�ระเงินวิธีใดวิธีหนึ่ง)

ฟรี! ค่าจัดส่ง

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (โปรดแฟกซ์ใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่ 0-2294-8787 หรือส่งอีเมลมาที่ MISbook@live.com)

ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย

ช�ำระเงินโดย เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง

ชื่อบัญชี “บจก. เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค” ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขาท่าเรือสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์

ธนาณัติสั่งจ่าย “บจก. เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค” ปณ. บางโพงพาง 10125

112 | I Get English

เลขที่ 048-2-99165-3 เลขที่ 068-2-42636-3 เลขที่ 073-2-21110-7 เลขที่ 328-1-21070-6 เลขที่ 171-0-82780-7 เลขที่ 083-0-02732-7

ผู้ที่เลือกช�ำระโดยธนาณัติ กรุณาส่งธนาณัติพร้อมใบสมัครมาที่ ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120


S

hall Speak It Wright we ภาษาอังกฤษแค่คริสก็มันส์แล้ว talk? เรื่อง คริสโตเฟอร์ ไรท์

Sports คุยกับฝรั่งเรื่องกีฬา

ในสองสามเดือนนี้ (มิถุนายน-สิงหาคม) ถือว่าเป็น summer ของ ฝรั่งครับ พอ summer มาถึงก็จะเป็นช่วงเวลาที่เขาจะเล่นและแข่งกีฬากัน เยอะแยะไปหมด อย่างในปีนที้ จี่ ะมีการแข่งกีฬาระดับโลกหลายรายการ เช่น Olympics, ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยโุ รป Euro 2012, เทนนิส Wimbledon, กอล์ฟ US & British Open และอีกสารพัดกีฬา ดังนั้นวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าเราจะคุยกับฝรั่งเรื่องกีฬารู้เรื่อง กันหรือเปล่า เพราะนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่ง Topic of conversation ที่ผมและ ฝรั่งคนอื่นๆ คุยกันประจ�ำครับ เรามาเริ่มกันที่ค�ำว่านักกีฬากันดีกว่า แน่นอนว่าเราคงรู้จักค�ำ ว่า sportsman (sportswoman) แต่ถ้าเป็นนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน 14 | I Get English


คูม อื สอนใชกลอง Canon PowerShot G1 X ฉบับภาษาไทย

อธิบายฟงกชันและคุณสมบัติลูกเลนใหมๆ ของกลองรุนนี้อยางละเอียด เขาใจงาย ชวยใหทานไดใชงาน Canon PowerShot G1 X ไดอยางคุมคา

mÓ _

Call Center 0-2294-8777

¥kÔ ¨qpÓ ¨sÔp ©}Ôs ×!

หนังสือ พรอมดีวีดี

}Ô DVD Ô ¥ p

Ç j ¨sÔp j Ô p Ó p ¥ } ¡j ¡Î ¡j¥ ¢ Ç

s ¦ _

PowerShot G1 X ~ p® ¦~Ó¦j j Ó pq ¨sÔ©}Ô j¡ ¡ Î ¡j¥ ¢

åĊĶĒí Canon PowerShot G1 X ĒþģÿġćĄĺíåĹðĠæĪĊğêĦùďĆÿĠûģ åĊĶĒíĈĦæĵ æçŅĒćĵġíĊğĩĒçćú ĩèĶġĬî úĶĬðĶíġæ Canon PowerShot êĵġ

shot

¡j ¡Î ¨sÔ j¡ ¥ ¢

j 01 "NCD

s ~ Ó p¨ #5#

ĐæíĠ ďĒĥ +

~§} j ×¥ ¬ © ¥

t ­ t ¦k p p§ p p ¥k~ j ¡p¥ ~§ ~ § www.MISbook.com

199.-

m¢Ó ¨sÔp r © s }¥q ¥kÔ ¨qpÓ ¨ Ôm¡|¨sÔp j Ô p©}Ô Ó pm¡Ô mÓ _

จุดเดนของส�อการสอนชุดนี้

¥ p

Ď

Ĉġêġăĩģ č DVD

199.-

ISBN 978-616-527-354-1

• หนังสือ 1 เลม พิมพ 4 สีทง้ั เลม เปนคูม อื พกพาฉบับภาษาไทย หยิบใชงานไดทกุ ทีท่ กุ เวลา • DVD สอนการใชงานกลอง 2 แผน ซึ่งจะทำใหคุณเขาใจวิธีการใชงานกลองไดดียิ่งขึ้น เมื่อเทียบกับการอานจากหนังสือเพียงอยางเดียว

• อธิบายสวนประกอบตางๆ ของตัวกลอง Canon PowerShot G1 X และอุปกรณทั้งหมดในกลอง • อธิบายสัญลักษณและการใชงานปุมตางๆ บนตัวกลอง • การใชงานกลองเบื้องตน • อธิบายเมนูการใชงานและการตั้งคาเมนูทุกเมนู พบกับหนังสือคุณภาพ

กวา 400 รายการ ที่ www.MISbook.com


L

et’s A Trip to the World read & ท่องโลกไปกับ I Get English write! เรื่อง ณัฐวรรธน์

SMosque: elimiye The Great Artistic Heritage of the Ottoman Period

มรดกทางศิลปะอันยิ่งใหญ่ จากยุค ออตโตมัน

18 | I Get English


In this issue, we are going

to visit Turkey, a country in Asia which is a gateway to Europe. Although it has not formally deffiinedfifi national religion, it can be said that, based on its historical background from past to present, Islam has been the dominant religion of the country. Among the entire population, approximately 96% are followers of this religion. The destination we are going to visit also bears a relationship with Islam. It is a mosque called Selimiye in Edirne, a town in the northwestern part of the country.

ในฉบับนี้เราจะไปเยือนประเทศตุรกี

ประเทศในทวีปเอเชียทีเ่ ป็นประตูสทู่ วีปยุโรปครับ แม้ว่าตุรกีจะไม่มีการประกาศศาสนาประจ�ำชาติ อย่างเป็นทางการ แต่กล่าวได้วา่ จากภูมหิ ลังทาง ประวัตศิ าสตร์ตงั้ แต่อดีตสืบเนือ่ งมาถึงปัจจุบนั ศาสนาอิสลามถือเป็นศาสนาที่มีบทบาทส�ำคัญ ในประเทศนี้ครับ โดยมีชาวตุรกีที่นับถือศาสนา นี้มากถึงราวร้อยละ 96 ของประชากรทั้งหมด ซึง่ สถานทีท่ เี่ ราจะไปเทีย่ วชมนีก้ ม็ คี วามเกีย่ วข้อง กับศาสนาอิสลาม คือเป็นมัสยิดชือ่ ว่า Selimiye ที่ตั้งอยู่ในเมืองเอดีร์เนทางตะวันตกเฉียงเหนือ ของประเทศครับ

I Get English| 19


I

GET Interview เรื่อง กญญาณ์ มาเปี่ยม Focus ภาพ ละครตะวันทอแสง “โพลีพลัส”

โดม ปกรณ์ ลัม

เปิดโลกอีกครึ่งใบได้ด้วยภาษาอังกฤษ ว้าวๆ... ขอเสีย แขกรบั เชญิ ของ I Ge งกรี๊ดให้กับ t นหี้ นอ่ ยคา่ .... โดม-ป English ฉบบั ก ลกู ครึง่ เชอื้ สายไทย-เย รณ์ ลมั หนมุ่ อรม ที่มีความสามารถ ค นั -สงิ คโปร์ ว การวางตัวดีระดับเท ามคิด และ รูปลักษณ์สะดุดตาต พพอๆ กับ รึง เหตผุ ลทวี่ า่ ทำ� ไมชอื่ เส ใจ นั่นเป็น ไมม่ ตี กนบั ตงั้ แตก่ า้ วเข ยี งของเขาจงึ า้ มายาวนานกว่า 10 วงการบนั เทงิ ปี

38 | I Get English


โดมคาดหวังกับละคร เรื่องนี้อย่างไรบ้าง ก้าวแรกของโดมบนถนนสายบันเทิง เริ่ม จากการเป็นนักร้อง ซึ่งประสบความส�ำเร็จตั้งแต่ อัลบั้มแรกจนมาถึงวันนี้เขาเติบโตทั้งด้านความคิด และการท�ำงาน ขยับขยายมาสูก่ ารเป็นผูบ้ ริหารบริษทั ไอโคนิค คลับบิ้ง สตูดิโอ ผลิตผลงานบันเทิงที่ขณะ นี้มีอัลบั้มเป็นของตนเองควบคู่กับการส่งศิลปิน หน้าใหม่สู่ตลาดเพลงของบ้านเรา ขณะเดียวกัน ก่อนหน้านีไ้ ม่นานนักโดมประเดิมงานแสดงละครให้ กับค่ายโพลีพลัสในเรือ่ ง รักไม่มวี นั ตาย หลังจากนัน้ เขาก็ปรากฏตัวในละครเวทีเรือ่ ง ทวิภพ เดอะ มิวสิเคิล และอีกครัง้ กับการพิสจู น์ฝมี อื ด้านการแสดงในละคร เรือ่ ง ตะวันทอแสง ซึง่ เขาสวมบท “ภคพงษ์” ชาย หนุ่มผู้หล่อเนี้ยบ พูดน้อย เจ้าทิฐิ ไม่เชื่อเรื่อง ความรัก เจ้าของบริษัทส่งออกจิวเวลรีชั้นน�ำ ของเมืองไทย บทบาทที่โดมบอกว่า มีความ เป็นมนุษย์มากกว่าจะเป็นแค่ตวั ละครในนิยาย “บทในตะวันทอแสงที่ผมได้รับ เป็น บทที่ท้าทายมากๆ ส�ำหรับตัวภคพงษ์ เป็น ตัวละครทีม่ บี คุ ลิกทีม่ คี วามเป็นมนุษย์สงู มาก ไม่ได้ดเู ป็นตัวละครจนเกินไป ผมเชือ่ ว่าคน ทั่วไปมักจะมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดี แต่ใน ละครส่วนมากก็จะฉายบุคลิกตัวละครออก มาด้านเดียว ดีก็ดีไปเลย เลวก็เลวไปเลย แต่ตัวละครภคพงษ์เขาเป็นเหมือนมนุษย์ ธรรมดาทั่วไปที่มีทั้งด้านสว่างและด้านมืด ผมว่าน่าสนใจครับ”

“ผมคาดหวังในเรื่องของคุณภาพครับ ก็อยาก ให้ผลงานออกมาดี ณ วันนี้ผมเองก็บอกไม่ได้ว่า งานจะออกมาประสบความส�ำเร็จหรือไม่ แต่ผม คิดว่าผมสามารถท�ำให้ผลงานออกมาดีมีคุณภาพ ได้ ถ้าผมตั้งใจท�ำ ซึ่งผมเองก็หวังว่าจะมีพลัง มี สมาธิ มีแรงจูงใจพอที่จะขับเคลื่อนผลงานละคร เรื่องนี้ให้มีคุณภาพตรงตามบทละคร ตรงตาม คาแรกเตอร์ที่บทประพันธ์ได้เขียนไว้มากที่สุดครับ”

ระหว่างการท�ำงานเพลง กับงานแสดง อะไรท้าทายส�ำหรับโดม มากกว่ากัน “ผมว่าทุกงานท้าทายหมดเลยครับ ส�ำหรับ งานเพลง ในแต่ละยุค แต่ละอัลบั้มก็มีวิธีคิด ตัวแปร และการแข่งขันที่ต่างกันออกไป อย่าง ตอนนี้ผมมีผลงานอัลบั้มใหม่ซึ่งรู้สึกว่าท้าทาย มากเหมือนกันเพราะว่าผมอยู่ในวงการเพลงมา ครบ 15 ปีแล้ว และอัลบั้มนี้จะเป็นอัลบั้มเดี่ยว ในรอบ 10 ปีของผม นั่นหมายความว่าคนไม่เห็น ผมร้องเพลงแบบเดี่ยวๆ อย่างที่ผมเริ่มเข้าวงการ มา 10 ปีแล้ว อัลบั้มนี้ก็เหมือนกับเป็น Profile ของชีวิตผม ที่ส�ำคัญคือถ้าผมท�ำออกมาได้ดี อีก I Get English| 39


I

Better English withเก่งภาษากั iFAST บไอฟาส GET เรื่อง ดร. วาทิน เฉลิมดำ�ริชัย Tutor

meaain id

ตอนที่ 1

การหา

สวัสดีครับ วันนี้ผมมี Tips ดีๆ มาฝาก ส�ำหรับผู้ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อไปสอบ พวกข้อสอบ Standardized Tests ต่างๆ เช่น TOEFL iBT หรือ IELTS นะครับ ในการสอบ ข้อสอบพวกนี้ก็จะมีการวัดทักษะต่างๆ เพื่อให้ มั่นใจว่าเราสามารถที่จะใช้ภาษาอังกฤษในการ สื่อสารได้จริง การที่จะพิชิตข้อสอบได้นั้นเราก็ ต้องรู้ว่าข้อสอบแต่ละแบบนั้นเขาวัดทักษะอะไร กันบ้าง ซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปแล้วแต่ส�ำนักที่ ออกข้อสอบ แต่ไม่ว่าจะเป็นข้อสอบอะไรก็ตาม มี ทักษะสี่ประการที่จ�ำเป็นอย่างยิ่งในการท�ำข้อสอบ มาตรฐานทุกฉบับ มาดูกันเลยครับ

I Get English| 51


ทักษะแรกก็คือเรื่องการจับประเด็นหลัก หรือ main idea มันคืออะไรหรือครับ สรุปง่ายๆ main idea คือใจความส�ำคัญทีต่ อ้ งการสือ่ โดยไม่มี รายละเอียดเข้ามาเกี่ยวข้อง (เนื้อๆ ไม่มีน�้ำหรือ เครื่องปรุง ^^) ยกตัวอย่างเช่น (CNN) -- Didier Drogba scored the winner in a dramatic penalty shootout as Chelsea beat Bayern Munich Saturday to win the European Champions League for the first time. ดิดเิ ย่ร์ ดร๊อกบายิงประตูชยั ให้เชลซีคว้าแชมป์ ยูฟา่ แชมเปีย้ นส์ลกี เป็นครัง้ แรกในการดวลจุดโทษกับ ทีมบาเยิร์นมิวนิคเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา

The Ivorian striker coolly slotted home his kick to spark frenzied celebrations among his teammates and the Chelsea fans in Bayern’s Allianz Arena. นักเตะชาวไอวอรีโคสต์ยิงลูกโทษเข้าประตู ไปอย่างนิม่ ๆ ท่ามกลางเสียงเชียร์กระหึม่ ของแฟนๆ และเพื่อนร่วมทีมของเขาในสนามของทีมบาเยิร์น

52 | I Get English

ลองตัดเอาข่าวของ CNN (Cable News Network) มาเป็นตัวอย่างครับ (http://edition. cnn.com/2012/05/19/sport/football/footballbayern-chelsea-champions-final/index.html) ลองคิดซักแป๊บนึงดูซวิ า่ main idea คืออะไร ครับ Tick tock. Tick tock. Tick tock....Time’s up! (หมดเวลาแล้ว) ครับ main idea ของข่าวนีก้ ค็ อื ทีม เชลซีได้แชมป์ยฟู า่ แชมเปีย้ นส์ลกี หรือ Chelsea win Champions League. นัน่ เอง (headline หัวข้อข่าว นีใ้ น CNN คือ Chelsea win Champions League after Penalty Shootout Drama in Munich) เรา จะเห็นว่าชือ่ นักเตะ (ดร๊อกบา) สถานทีแ่ ข่ง (มิวนิค) เวลาแข่ง (วันเสาร์) หรือรายละเอียดอื่นๆ (ชนะ ด้วยการดวลจุดโทษ, ชนะเป็นครั้งแรก, การแข่งขัน ที่เร้าใจ (dramatic), ฯลฯ) ล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูล เสริม (details, supporting information) เพราะ ฉะนั้นหากเราเข้าใจว่าอะไรคือ main idea อะไร คือรายละเอียดก็จะท�ำให้เราเข้าใจข่าวสารได้งา่ ยขึน้

Types of Main Idea main idea นัน้ บางทีกจ็ ะถูกสือ่ ออกมาตรงๆ (หรือเรียกว่า Stated Main Idea) ซึ่งในการหาก็ จะค่อนข้างง่าย เช่น There are so many benefits of studying English. It’s one of the most commonly used languages around the world besides Mandarin and Spanish. Whether you want to pursue a degree abroad or apply for a job these


S

hall ฝรั่งพูดคนไทยงง we ศัพท์ - สำ�นวนที่ฝรั่งพูดทีไร คนไทยเข้าใจผิดทุกที talk? เรื่อง ณัฐวรรธน์

pyouullr

le g 90 | I Get English


วลี pull your leg แปลตามตัวก็คือ ดึง ขาของคุณ ซึ่งแน่นอนว่าถ้าแปลได้ตรงตัวขนาด นั้นก็คงไม่ได้มาอยู่คอลัมน์นี้แน่นอน ดังนั้นผม อยากให้คุณลองอ่านบทสนทนาข้างล่างแล้วลอง เดาความหมายดูก่อนครับ Rylan: Do you know Gavin in the sales

department? ไรแลน นายรู้จักแกวินที่อยู่ฝ่ายขายไหม Mason: Of course, we worked together in a project last month. Why? เมสัน รู้จักสิ เคยท�ำโปรเจคท์ด้วยกันเมื่อเดือน ที่แล้ว ท�ำไมเหรอ Rylan: He’s going to move to our branch in India. ไรแลน เขาก�ำลังจะย้ายไปอยู่สาขาของเราที่ อินเดียน่ะ Mason: Is that a fact? As far as I know, he doesn’t like Indian food and hot weather. He seems to have a negative impression about this country. เมสัน จริงเหรอ เท่าที่ฉันรู้ เขาไม่ชอบอาหาร อินเดียแล้วก็อากาศร้อน ดูเหมือนเขา จะไม่ค่อยชอบประเทศนี้สักเท่าไร Rylan: I’m just pulling your leg. ส�ำนวน pull your leg นั้น จริงๆ แล้ว หมายถึง พูดโกหกในเชิงล้อเล่น หรือที่เรียกกันว่า “อ�ำ” คนอื่นนั่นเอง เพราะฉะนั้นประโยคสุดท้ายที่

ไรแลนพูดก็หมายความว่า “ฉันแค่อ�ำนายเล่นน่ะ” มีข้อสังเกตทางไวยากรณ์นิดหนึ่งครับคือ ส�ำนวนนี้ มักอยู่ในรูป continuous tense เสมอ (คืออยู่ใน รูป be pulling your leg โดย be เปลี่ยนตาม ประธาน) นอกจากนั้น คุณสามารถเปลี่ยน your เป็นคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ (possessive adjective) ตัวอื่นได้ ขึ้นอยู่กับว่าใครที่ถูกล้อเล่น เช่น ถ้าคุณพูดล้อเล่นกับจอห์น ในเมื่อจอห์นเป็น ผู้ชาย ประโยคเต็มก็จะใช้เป็น You are pulling his leg. ครับ ประเด็นต่อมาคือถ้าคุณล้อเล่นกับ คนมากกว่าหนึ่งคน your ก็จะเปลี่ยนเป็น their และอย่าคิดลึกขนาดว่า ถ้าอย่างนั้นขาก็น่าจะ เป็นหลายๆ ขาด้วยแล้วเผลอเติม s ที่ leg เข้า นะครับ ส�ำหรับส�ำนวนนี้ ไม่ว่าคนถูกล้อเล่นจะมี กี่คน leg ก็ยังเป็นรูปเอกพจน์เสมอครับ เพราะ ฉะนั้นประโยคก็จะเป็น You are pulling their leg. คราวนี้เราลองมาดูส�ำนวนที่มีความหมายใกล้ เคียงกันบ้างเพื่อเป็นการต่อยอดความรู้ออกไป ซึ่ง ก็คือ play a trick on หมายถึง ลงมือท�ำเรื่อง บางอย่างเพื่อหลอกคนอื่นในเชิงล้อเล่น โดยหลัง on จะเป็นคนที่ถูกล้อเล่นครับ เช่น Disruptive pupils in this class are always playing a trick on their teachers. (นักเรียนจอมกวนใน ชั้นนี้ชอบแกล้งคุณครูอยู่เรื่อย) สังเกตว่าส�ำนวนนี้ ก็มักอยู่ในรูป continuous tense เช่นกัน คราวนี้ มาดูความแตกต่างเล็กน้อยระหว่างสองส�ำนวนนี้ กันบ้าง โดยส�ำนวน pull your leg นั้นเน้นไปที่ การพูด ในขณะที่ส�ำนวน play a trick on เน้น ไปที่การกระท�ำ แต่ทั้งสองส�ำนวนมีเจตนาเดียวกัน คือจะหลอกให้อีกฝ่ายเชื่อในเรื่องที่ไม่จริงครับ

I Get English| 91


I

Words GET Confusing ใช้ผิดประจำ� คำ�ไหนดีนะ Tutor เรื่อง ยุทธนา อัศวเจษฎากุล

ชิวชิว นี่ไม่ใช่

อ้าว

chill-chill เหรอ เดี๋ยวนี้ไปไหนมาไหนก็ได้ยินแต่คนพูดว่า ข�ำข�ำ ชิวชิว ที่จริง ก็พูดกันมานานแล้วจนชินกันไป ข�ำข�ำ นี่ค�ำไทยแท้ ไม่น่าสงสัยอะไร แต่ ชิวชิว นี่สิ ถามกันไปถามกันมา เป็นค�ำภาษาอะไรกันแน่ เห็น เอะอะอะไรก็ ชิวชิว ชิวชิว ชิวชิว เป็นค�ำสแลงสร้างใหม่ในภาษาไทยโดยใช้วิธีซ�้ำค�ำ มา จากภาษาอังกฤษว่า chill out หรือกริยาวลี to chill out ซึง่ เป็นสแลง ของวัยรุ่นอเมริกัน หมายถึง “ให้ใจเย็นลง เงียบลง สงบลง” หรืออีก นัยก็คือ “ท�ำตัวง่ายๆ สบายๆ” หรือ “ท�ำตัวสบายๆ สบายใจ พูด คุยสนุกสนานกับเพื่อนฝูง” เช่น

You need to chill out and let go sometimes. ท�ำตัวง่ายๆ สบายๆ ปล่อยวางบ้างเถอะเพื่อน I’m just going to go home and chill out for a bit. ผมขอกลับบ้านก่อน จะได้ท�ำตัวสบายๆ หน่อย 104 | I Get English


47

แตละคอลัมนสามารถอานตอไดใน นิตยสาร I Get English เลม

¦ { j p j ¡jm l Ë ­ l r ­ 1 - j jw m l 2012

I Get English ~ ¥ ñ j ¥ ­ ~Ô

ISSUE #

47

Reading Gym

6>/<%ù>/Eú > /9&K1

I# %@ *@ !è ú969& !9% !>-7>

J9% /E3ý 9&9

main idea

/è6 3% D.I/ëQ9

4=*#ý A8

L%,>5>9= 05>

“ è3 è3”

/EI #J%<3è

I1>ù I/9Që > ,>*$é

?%AR-AL%,>5>9= 05 M7-%<¦

“ 3%

Pull your leg”

6?%3%

I @%#> 6Eù Selimiye Mos que

' / ý 1=-

I'ð K1 9 A / Qê L& M ú ú3.,>5>9 = 05

-/ #> 4@1'<9=%.@Q L7sù > .D 99!K!-=%

I Get English /3ù -6%&= 6%D%K / >

1

www.igetenglish.com 2 0 7 0 1 / 'ñJ7ù >/*E ,>5>9= 05 (English Speaking Year

2012)”

สั่งซื้อ/สมัครสมาชิก ไดที่ 0-2294-8777 หรือ MISbook@live.com