นิตยสาร I Get English เล่ม 67

Page 1


Editorial Team เจ้าของ : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส ที่ปรึกษา : รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ บรรณาธิการบริหาร : ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ บรรณาธิการ : สุธิดา วิมุตติโกศล ผู้ช่วยบรรณาธิการ : ดุจเดือน กลั่นคูวัด ประสานงานกองบรรณาธิการ : ปวีณา ไตรเวทย์ ที่ปรึกษาด้านภาษา : Donald L. Sena กองบรรณาธิการ : วรวุฒิ ตัถย์วิสุทธิ์

วีริยา แผ่นสุวรรณ | ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล อารดา กันทะหงษ์ | วนนิตย์ วิมุตติสุข รังสิมา ตันสกุล | ศิริพร วิจิตรธรรมรส ยุทธนา อัศวเจษฎากุล | วิกันดา พินทุวชิราภรณ์ รุ่งนภา วชิรเดชวงศ์ อรุณนาวีศิริ | ศรัณย์ กิจศิริไพศาล ศิลปกรรม : ภรณีย์ สนองผัน | นริศรา ช่อสลิด นงนุช เรือนมณี พิสูจน์อักษร : บุษกร กู้หลี | วารีรัตน์ แตงภู่ ประไพ ภูงามเชิง | ชนาภัทร พรายมี | ดุจดาว บัวทอง การตลาด : วราลี สิทธิจินดาวงศ์ ฝ่ายสมาชิก : วันศิริ ทองใบ ประชาสัมพันธ์ : มยุรี ศรีมังคละ พรีเพรส : เพียงพิศ อิ่นแก้ว | ณัฐพงษ์ พยัคคง กฤติญาดา จันทร์วงษ์ | ด�ำรง พูลสวัสดิ์ แยกสี : MIS พิมพ์ที่ : พิมพ์ดี ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา : เสริม พูนพนิช จัดจ�ำหน่ายโดย : บริษัท เวิลด์ ออฟ ดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด ส�ำนักงานนิตยสาร : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส จ�ำกัด 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0-2294-8777 (กองบรรณาธิการ) 0-2294-8777 ต่อ 111 (ฝ่ายสมาชิก) โทรสาร : 0-2294-8787 ติดต่อโฆษณา : PS Add One Co., Ltd. ศิริวัลย์ สงวนประสิทธิ์ : โทร 08-1815-3107 รัชนีวรรณ แซ่ตัน : โทร 08-1625-4252, 08-6355-7243 ทีมงาน I Get English ยินดีรับฟังความคิดเห็น ของผู้อ่าน ท่านสามารถส่งความเห็น ติ-ชม ได้ที่

editor@iGetEnglish.com และ www.facebook.com/iGetEnglish www.iGetEnglish.com

iGetEnglish@hotmail.com (ติดต่อกองบรรณาธิการ) MISbook@live.com (สั่งซื้อนิตยสาร)

Editor’s Talk สวัสดีเพือ่ นๆ ชาว I Get English ทุกคนค่ะ

เดือนมีนาคมนี้ I Get English จัดเต็มกับเนื้อหา ไม่น้อยหน้าเดือนที่ผ่านมาเลยค่ะ นอกจากเราจะมีบท สัมภาษณ์นอ้ งแยม-มทิรา ตันติประสุต นางเอกคลืน่ ลูกใหม่ ของช่อง 3 ในคอลัมน์ Interview เราก็ยังมีคอลัมน์สุด พิเศษ Back to School ว่าด้วยเรือ่ งชีวติ วัยเรียนของหนุม่ คชา AF8 อีกด้วย แฟนๆ ของทัง้ สองคนห้ามพลาดนะคะ มาต่อกันด้วยเนื้อหาน่าอ่านจากคอลัมน์ English Booster เรือ่ ง Pet Rock ซึง่ กองบรรณาธิการอ่านแล้วเฮฮา มาก ใครจะคิดล่ะคะว่าก้อนหินธรรมด๊า ธรรมดา พอจับ มาใส่ไอเดียแล้วจะกลายเป็นสินค้าที่ท�ำเงินมหาศาลไป ซะอย่างนั้น (อ่านคอลัมน์นี้แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดไฟล์ เสียง MP3 จาก www.igetenglish.com มาฟังด้วยนะคะ) เพื่อนๆ เคยสงสัยกันไหมคะว่า mustache กับ beard ต่างกันอย่างไร และมีกี่แบบกี่สไตล์กันบ้าง หนวดเคราแบบไหนจะเรียกว่าอะไรในภาษาอังกฤษ ต้อง มาตามอ่านกันในคอลัมน์นี้เลยค่ะ Confusing Words โดยคุณเปิ้ล ยุทธนา อีกคอลัมน์ทนี่ า่ อ่านก็คอื American Slang ฉบับนี้ มีคนถามอาจารย์อดัมมาว่าถ้าจะเรียกเพือ่ นสนิท จะเรียก ยังไงในภาษาอังกฤษ ถ้าอยากรูพ้ ลิกไปอ่านได้เลยทีห่ น้า 8 ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมนิดนึงค่ะ ในวันที่ 6 เมษายน 2557 เราจะจัด Workshop ชื่อ “เปลี่ยนคุณ เป็นคนใหม่ พูดภาษาอังกฤษชัดเวอร์ ส�ำเนียงเป๊ะ กับ อาจารย์อดัม” เวลา 12.30 - 16.00 น. ที่ห้องบอร์ด รูม 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ใครว่างขอเชิญ มาร่วมสนุกกันค่ะ ฟรีตลอดงานเช่นเคย ส�ำรองที่นั่ง ที่ www.igetenglish.com ได้จนถึงวันที่ 4 เมษายน 57 เท่านั้นนะคะ อีกหนึง่ โครงการดีๆ จากเราคือ “โครงการ Good Gift กับ I Get” เมื่อคุณสั่งซื้อนิตยสารให้โรงเรียน/ สถาบันการศึกษา 12 ฉบับ (ราคา 599 บาท) I Get English ออกให้ทันที 200 บาท เหลือเพียง 399 บาท เท่านั้น หากท่านใดสนใจท�ำบุญร่วมกันกับเรา สามารถ ดูรายละเอียดได้ที่หน้า 22 ค่ะ แล้วพบกันใหม่เดือนหน้าค่ะ บรรณาธิการ


C

S T N E T N O ISSUE #67

Let’s read & write! สนุกกับการอ่านและเขียน 16 A Trip to the World : Johannesburg, South Africa โจฮันเนสเบิร์ก แอฟริกาใต้

I จัGET Focus บตาเรื่องเด่น 28 Interview : แยม มทิรา สาวใสสุด Alert คลื่นลูกใหม่ช่อง 3

New 37 Back to School : คชา AF 8 - นนทนันท์ อัญชุลีประดิษฐ์ “วิชาโปรดของผมคือภาษาอังกฤษ” 40 Healthy English : ไข้ ตัวร้อน อาการธรรมดา ที่อาจกลายเป็นอันตรายถึงชีวิต w e N 60 Hello Horo : ดวงประจ�ำเดือนมีนาคม

63 ใบสมัครสมาชิกนิตยสาร

Shall we talk? เสริมทักษะ ฟัง-พูด

4 พูดภาษาอังกฤษนอกต�ำรา : แอนดรูว์ บิ๊กส์ ชวนชาวต่างชาติไปดูหนังด้วย 6 ประโยคภาษาอังกฤษทีฟ่ งั แล้วเป็นธรรมชาติเหมือนเจ้าของภาษามาพูดเอง 8 American Slang : เรียกเพื่อนสนิทในภาษา อังกฤษ ใช้ค�ำใดได้บ้าง 34 Speak English with Lulu : ศัพท์ผลไม้ที่คุณ อาจก�ำลังออกเสียงผิด (ตอนจบ) 48 ศัพท์ (น่า) สน : sugar 50 ติดปากติดใจ : เทคนิคการพูดขัดจังหวะ พูด แทรกในภาษาอังกฤษ 54 ฝรั่งพูดคนไทยงง : on pins and needles ฝึกภาษาแบบเต็มอิ่มกับคอลัมน์ English Booster แบบฝึกหัดอ่าน-ฟังภาษาอังกฤษ หน้า 65 ดาวน์โหลดเสียงประกอบการอ่านฟรี ได้ที่ www.igetenglish.com

I GET Tutor เตรียมสอบ, พัฒนาความรู้พื้นฐาน

11 P’Nui Corner : พี่นุ้ยช่วยได้ วิธีจ�ำค�ำง่ายๆ ใกล้ตัว ที่ท�ำยังไงก็ใช้สลับกันทุ​ุกที 14 ค�ำนี้ท่านได้แต่ ใดมา : curfew 23 Confusing Words : หนุม่ ๆ พลาดไม่ได้ ไว้หนวดเคราสไตล์ไหนเรียกว่าอะไรในภาษาอังกฤษ

Food forอาหารสมอง Thought

26 Sing from Soul : Let Me Go - Avril Lavigne ft. Chad Kroeger

43 Moving Movie :

Oz The Great and Powerful ออซ มหัศจรรย์พ่อมดผู้ยิ่งใหญ่ 56 iDiary : Trip of a Lifetime ความทรงจ�ำ... ท�ำเพื่อเธอ

YAM Matira

p.28

HOW TO MAKE A MILLION!

Five unusual family traditions ยังมีเรื่องราวน่าอ่านอีกมากมายใน English Booster


Shall we talk?

พูดภาษาอังกฤษนอกตำ�รา ภาษาอังกฤษนอกกรอบ

แอนดรูว์ บิ๊กส์

ฝรั่งที่รักเมืองไทยและภาษาไทย เจ้าของสโลแกน “ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว” และเจ้าของโรงเรียนสอนภาษา Andrew Biggs Academy จบปริญญาตรีเอกภาษาไทยที่ ม.รามคำ�แหง นอกจากได้รบั รางวัลทางด้านการใช้ภาษาไทยมากมายจากทั้งรัฐบาลและเอกชนแล้ว เขายังเคยได้รับการโหวตให้เป็น “คนศีรษะล้านที่เท่ที่สุดในเมืองไทย” อีกด้วย

ชวนฝรั่งไปดูหนัง สถานการณ์เป็นอย่างนี้ครับ... คุณพบชาวต่างชาติที่คุณชอบมาก ปิ๊งทันที คุณอยากชวนเขาไปดูหนัง คุณต้องพูดว่าอะไรดี อย่าเพิ่งเปิดต�ำราไวยากรณ์ภาษาอังกฤษหัวข้อการชักชวนนะครับ เพราะมันจะฟังดูแล้วทะแม่งๆ หรือไม่ธรรมชาติไปหน่อย ฉบับนี้ผมจะคุยเรื่องภาษาที่ฝรั่งใช้เมื่อจะชวนใครไปดูหนัง ซึ่งมีหลายวิธีครับ แต่ ผมขอพูดถึงวิธีการชักชวนหลักๆ สัก 6 วิธีก็แล้วกัน พออ่านแล้วก็น�ำไปใช้กันนะครับ 1. Let’s go to the movies. ค�ำว่า Let’s ย่อมาจาก Let us ซึง่ จะอยูต่ น้ ประโยค ชักชวน หมายถึง “เรา...กันเถอะ” เช่น Let’s eat. (เรากินข้าวกันเถอะ) Let’s get married. (เราแต่งงานกันเถอะ) Let’s hide Bakkhoi’s underwear so he can’t find them! (เราเอากางเกงในของบักข่อยไป ซ่อนกันดีกว่า เขาจะได้หาไม่เจอ) ดังนั้น Let’s go to the movies. หมายถึง “เรา ไปดูหนังกันเถอะ” ค�ำตอบคงเป็น Okay. ในความหมาย ว่า “ตกลง” หรือไม่ก็ Sorry, I can’t. หมายความว่า “ขอโทษ ไม่ได้ค่ะ” 4 | I Get English

โครงสร้างประโยคแบบนี้ไม่ยาก และมีรูปแบบ ที่คล้ายกันเช่น Let’s see a movie. Let’s go see a movie. Let’s see a film tonight. 2. Why don’t we see a movie? ค�ำว่า Why แปลว่า “ท�ำไม” และ Why don’t เป็นค�ำถามที่ออกในแนว “ท�ำไมคุณไม่ (ท�ำอะไรบาง อย่าง)” เช่น Why don’t you like me? (ท�ำไมคุณถึงไม่ ชอบหนู)


Shall we talk?

American Slang รู้ลึกเรื่องสแลงแบบเป๊ะเวอร์

Adam Bradshaw

ใครๆ ก็รู้จักเขาในชื่อ “อาจารย์อดัม” ชาวต่างชาติผู้พูดภาษาไทยได้ชัดเวอร์ พิธีกรรายการสอนภาษาอังกฤษทางทีวีและออนไลน์หลายรายการ และเจ้าของเว็บไซต์​์ AjarnAdam.com

ใช้ค�ำไหน

เรียกเพื่อนสนิทดี ๆ ด ุ ส น ั ก ้ ี ซ า ่ ว ้ ด ไ ก ที่จะบอ

8 | I Get English


I GET Focus

Interview

เรื่อง ดุจเดือน กลั่นคูวัด ภาพ นริศรา ช่อสลิด

ม ย แ

มาฝึกภาษาแบบสนุกๆ กับสาวสุด Alert

มทิรา ตันติประสุต

28 | I Get English


วันนี้ I Get English ยกทีมมาคุยกับน้อง แยม-มทิรา นางเอกคลื่นลูกใหม่ของช่อง 3 ผลงาน เรื่องแรกของแยมคือละครพื้นบ้าน “ไชยเชษฐ์” ส่วน ผลงานเรื่องที่สองก็คือละคร “แค้นเสน่หา” และ ก�ำลังจะมีละครเรื่องใหม่ “ไฟรักเพลิงแค้น” คู่กับ “สมาร์ท-กฤษฎา พรเวโรจน์ ให้ได้ชมกันประมาณกลางปีนี้ แยม เป็นชาวไทยแท้ แต่เกิดและเติบโตที่ประเทศ ออสเตรเลีย ท�ำให้ในช่วงแรกเมื่อมาอยู่เมืองไทยเธอ สื่อสารภาษาไทยได้ไม่คล่องนัก แต่เธอก็ไม่หวั่นเพราะมี วิธีฝึกภาษาที่สนุกสนานตามสไตล์ของตัวเอง นอกจาก นั้นแยมก็ยังมีเรื่องราวสนุกๆ เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ของเธอมาเล่าให้ฟังอีกเพียบ ไปติดตามอ่านกันเลยค่ะ

I am Yam Matira. “หนูเกิดที่ออสเตรเลียค่ะ อยู่ที่นั่น ตัง้ แต่เกิดจนถึง ป.4 ก็ยา้ ยกลับมาเมืองไทย แล้วก็ยา้ ยกลับไปอีกถึงประมาณเกรด 8 แล้ว ย้ายกลับมาจนปัจจุบนั ค่ะ ตอนนีจ้ บมัธยมแล้ว จากโรงเรียนนานาชาติกีรพัฒน์ ก�ำลังรอผล สอบเข้ามหาวิทยาลัยอยู่ค่ะ หนูตั้งใจอยาก จะเรียนที่ธรรมศาสตร์ ไม่ก็จุฬาฯ แต่ก็น่า เป็นทีม่ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาสือ่ สาร มวลชนค่ะ แค่รอผลว่าเขาจะรับหรือเปล่า”

I Get English| 29


Shall we talk?

Speak English with Lulu ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง

Lulu รุ่งนภา วชิรเดชวงศ์ อรุณนาวีศิริ

ใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศแคนาดาและกำ�ลังศึกษาปริญญาโท ปัจจุบันทำ�งานเป็นเลขานุการให้กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังที่เมืองโตรอนโต้ รักและหลงใหลภาษาอังกฤษเป็นชีวิตจิตใจ และอยากให้ผู้อ่านสนุกสนานและได้รับความรู้มากที่สุด

มาออกเสียงชื่อผลไม้ ให้ถูกกันเถอะ ตอนจบ สวัสดีค่ะคุณผู้อ่าน กลับมาพบกันอีกครั้ง ในเดือนมกราคมเราว่ากันไปด้วยเรื่องของ

ผลไม้ทั้ง 5 ชนิดที่มีรสชาติอร่อย ถูกปากคนไทยและต่างชาติ ฉบับนี้ลูลู่มีผลไม้อร่อยๆ มาน�ำ เสนอ พร้อมกับวิธีการออกเสียงให้ถูกต้องอีก 5 ค�ำ ค่ะ หลายคนอาจจะรู้สึกว่าค�ำศัพท์ผลไม้นั้น ยากที่จะจดจ�ำและน�ำไปใช้ แต่คุณผู้อ่านสบายใจได้ค่ะ เพราะค�ำศัพท์ทั้ง 5 ค�ำในวันนี้จ�ำง่าย และไม่เกินความสามารถของเราคนไทยอย่างแน่นอนค่ะ ไปดูกันเลยว่ามีผลไม้ชนิดใดบ้าง 34 | I Get English


Back to School

เรื่อง ดุจดาว บัวทอง ภาพ นริศรา ช่อสลิด

I GET Focus

์ ฐ ษ ิ ด ะ ร ป ี ล ุ ช ญ ั อ ์ ท นนทนัน

คชา

I Get English ฉบับนี้ ทางทีมงานขอเพิม่ ความ จุใจ เอาใจแฟนๆ ด้วยการเปิดตัวสกูป๊ พิเศษ “Back to School” เพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้กับแฟนๆ ที่ ต้องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ส�ำหรับใครที่ชอบภาษา อังกฤษอยู่แล้วก็ขอให้ชอบยิ่งๆ ขึ้นไป ส่วนใครที่ยัง กล้าๆ กลัวๆ อยู่ก็ขอให้เปิดใจต้อนรับเพราะภาษา อังกฤษนั้นไม่ยากอย่างที่คิดเลยค่ะ ฉบับนี้เราจะมาประเดิมด้วย “คชา-นนทนันท์ อัญชุลีประดิษฐ์” นักร้องสุดฮอตจากค่าย AF 8 ไอดอลขวัญใจวัยรุ่น ซึ่งคชาได้ฝากผลงานเพลงฮิต ไว้ อย่างเช่น “แค่ของเลียนแบบ” “บ่ายสอง” และ ผลงานล่าสุดคือเพลงรักเหงาๆ ของคนแอบรัก “ให้ ฉันทนเหงาดีกว่าเขาไม่รักเธอ” และตอนนี้เรามาเริ่ม ท�ำความรู้จัก คชาไปพร้อมๆ กันเลยค่ะ “ผมเรียนมัธยมต้นที่โรงเรียนวัดราชโอรสจนถึง ประมาณ ม.3 ครับ จากนั้นก็ย้ายมาเรียนที่โรงเรียน นานาชาติ British Columbia ช่วงนั้นก็เริ่มท�ำงานแล้ว ครับ หลังจากนั้นก็มาสอบเทียบ ส่วนตอนนี้ผมก�ำลังเรียน อยู่ที่มหาวิทยาลัยรังสิตชั้นปีที่ 2 คณะนิเทศศาสตร์ สาขา สื่อสารการตลาดครับ” I Get English| 37


Shall we talk?

ติดปากติดใจ จดจำ�ไว้พร้อมใช้ได้ทันที

อารดา กันทะหงษ์

เป็นทั้งนักการศึกษา นักภาษาศาสตร์ นักธุรกิจ นักคิด และนักเขียน เรียนและทำ�งานด้านภาษาอังกฤษโดยตรง ทั้งในเมืองไทย ยุโรป และอเมริกา ตั้งใจพาผู้อ่านไปรู้จักวัฒนธรรมและภาษาอังกฤษในมุมต่างๆ ที่บางครั้งอาจคาดไม่ถึง ปัจจุบันเธอยังทำ�งานและใช้ชีวิตอยู่ที่เกาะเล็กๆ ชื่อว่า “Great Britain”

เทคนิคการพูด

ขัดจังหวะให้ถูกจังหวะ พูดแบบนี้สิ มืออาชีพ!

50 | I Get English


I Get English’s New Star Project! โครงการค นหานักเข�ยนหน าใหม ที่มีใจรักภาษาอังกฤษ

โอกาสมาแล ว! สำหรับ ทุกท านที่ต องการมีผลงาน ตีพิมพ ลงในนิตยสาร

I Get English

à¾Õ§¤Ø³ÁÕ¤³Ø ÊÁºÑµµÔ Í‹ 仹Õé

✓ ÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒ¤ÇÒÁÊÒÁÒö´ŒÒ¹ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ

´ÕÁÒ¡¶Ö§ÁÒ¡·ÕèÊØ´ ✓ ÃÑ¡¡ÒÃà¢Õ¹ áÅÐÊÒÁÒö¶‹Ò·ʹ¤ÇÒÁÃÙŒ ŧ໚¹µÑÇÍÑ¡ÉÃ䴌͋ҧʹءʹҹ Í‹Ò¹§‹Ò ✓ ÁÕ¤ÇÒÁ¤Ô´ÊÌҧÊÃä ªÍº¤Ô´äÍà´ÕÂãËÁ‹æ áÅÐÁÕ¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍº ✓ äÁ‹¨Ó¡Ñ´à¾ÈáÅÐÇÑÂ

·‹Ò¹ 3 ¡ Í × Å à ¡ÒäѴ ¹ Ò ‹ ¼ è Õ · Œ Ù ¼ nglish § E Í ¢ t e ¹ Ò G § Å I ¼ glish พร อมรับรางวัลมูลค า ¾ ã¹ n Á Ô E ¾ Õ µ t à e Ò ¡ G ¨Ðä´ŒÃѺ Õ¹»ÃШӢͧ I รางวัลละ .¹Ñ¡à¢ ¹ š » à Œ ´ ä Ð Å á

2,000

¡µ¡Ô Ò

WIN NE RS

* เงินรางวัลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ าย 5%

1. คิดและเข�ยนคอลัมน ความรู ภาษาอังกฤษสำหรับนิตยสาร I Get English

โดยต องเป นคอลัมน แนวใหม ไม ซ�ำกับคอลัมน ที่ I Get English มีอยู แล ว 2. พิมพ เนื้อหาคอลัมน ลงในไฟล Microsoft Word ความยาวไม เกิน 2 หน า A4 (สามารถใส รูปประกอบเนื้อหาได ) 3. ส งผลงานและประวัติส วนตัวมาที่ editor@igetenglish.com โดยตั้งหัวข อว า I Get English’s New Star Project 4. ผลงานที่ส งประกวดนั้นต องไม เคยผ านการตีพิมพ ที่อื่นมาก อน นักเข�ยน 1 ท านสามารถส งผลงานได มากกว า 1 ช�้น 5. สามารถส งผลงานได ตั้งแต วันที่ 1 มี.ค. – 31 พ.ค. 2557 6. ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 15 มิ.ย. 2557 ทาง www.igetenglish.com (ผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป นที่สิ้นสุด)

ÁÒËÇÁ¡Ñ¹¶‹Ò·ʹ¤ÇÒÁÃÙŒÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉÊÙ‹Êѧ¤Áä·Â¡Ñº I Get English ¹Ð¤Ð Êͺ¶ÒÁ¢ŒÍÁÙÅà¾ÔèÁàµÔÁä´Œ·Õè editor@igetenglish.com


นิตยสารเพื่อการเริ่มต้นและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำ�หรับทุกคน วางแผงทุก 30 วัน

แบบฟอร์มการสมัครสมาชิกและต่ออา

โปรดเลือกของสมนาคุณที่ต้องการ ต้องการของสมนาคุณหมายเลข และ ณ์จริง! ในเมืองผู ้ ดี ประสบการาษาอ กฤษ การใช้ภ งั บผูด อี งั กฤษ

ว ควานแลว าษาอังกฤษแบ องผูด ี พบกับการใชภ นแปลกๆ ที่คุณอาจจะหติ าแล ประจำวนั ในเมื กใชมากในชีว ทั้งคำศัพทและสำนว นไทย กรม แตกลับถู กฤษของนักเรีย ไมพบในพจนานุ งการใชภ าษาอัง ไฮโซ ณ กรุงลอนดอน โลก เรือ่ งหนาแตกขอ ไปทำงานในหาง รนดชั้นนำระดับ ที่หลวมตัวเขางลึก เบื้องลับ ที่มาของแบ พรอมแฉเบื้อ นอยางดี บการชอป! ที่คนไทยรูจักเป

ง่ึ ทีม่ คี วามสุขกั ถาคุณเปนคนหน ทีก่ ำลังจะเดินทางไปตางแดน! าด ง่ึ างชาญฉล ถาคุณเปนคนหน ภาษาอังกฤษไดอย แบบมีสาระ ้จะชวยใหคุณใช หนังสือเลมนี รั่ง เตรียมรถเข็นใสความสนุก และไมเสียรูฝ ไปพรอมๆ กัน! แลว Go Inter

ประสบการณจริง! การใชภาษาอังกฤษในเมืองผูดี ราคา 150 บาท

3

àµÃÂÕ Á¤ÇÒÁ¾ÃéÍÁ¡èÍ¹ä» àÍÒµÇÑ ÃÍ´ä´éã¹àÁÍ× §¼Ù´é Õ!

4

การใช้ภาษาอังกฤษ ในเมืองผู ้ ดี อาน เรื่อง ขำๆ ภฮาๆ าษาอังกฤษ ความแตกตางในการใช

ระหวางคนไทย VS คนอังกฤษ

ศัพทและสำนวน ที่ฝรั่งนิยมใช ในชีวิตประจำวัน สุดยอดเรื่องนารู การใชชีวิตที่เมืองผูดี! ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ ÍÒËÒáÒáԹ ªŒÍ»» œ§

4

¾ÔÁ¾ì ÊÕ·§Ñé àÅ‹Á

ราคาพเิ ศ าพ

เพียง

786165 271226

150.-

ISBN 978-616-527-122-6

9

2

ประสบการณ ์จริง!

หนงั สอื คณุ ภ

1 ประสบการณ์จริง! การใช้ภาษาอังกฤษ ในเมืองผู ้ ดี

ยุสมาชิก สมัครสมาชิกแบบราย 1 ปี (12 เล่ม) 599 บาท สิทธิพิเศษที่สมาชิกจะได้รับ - พิเศษ จัดส่งฟรีทุกฉบับ - เลือกรับหนังสือสมนาคุณได้จ�ำนวน 2 เล่ม (จัดส่งพร้อมนิตยสารที่สมาชิกเริ่มรับเป็นเล่มแรก)

150.-

- 1,000 Idioms คนไทยเข้าใจ 1 เล่ม ราคา 199 บาท - ประสบการณ์จริงการใช้ภาษาอังกฤษในเมืองผู้ดี 1 เล่ม ราคา 150 บาท - English Structure 1 เล่ม ราคา 250 บาท - Basic English Writing 1 เล่ม ราคา 240 บาท

สมัครสมาชิก เริ่มตั้งแต่ฉบับที่ ต่ออายุสมาชิก หมายเลขสมาชิก เริ่มตั้งแต่ฉบับที่ ถึงฉบับที่

ชื่อ-สกุลผู้สมัคร (ภาษาไทย) รายการส่งเสริมการขายนี้สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2557 _____________________________________________________________ ชื่อและที่อยู่ส�ำหรับการจัดส่งนิตยสารและของสมนาคุณ__________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ โทรศัพท์___________________________ อีเมล_____________________________ อาชีพ__________________________________ หากต้องการให้ออกใบเสร็จในนามของหน่วยงานราชการ กรุณาระบุชอื่ ผูร้ บั ใบเสร็จรับเงินด้วย (หากไม่ตอ้ งการโปรดละข้อนีไ้ ว้) ___________________________________________________________________________________________________________ 2 ฉบับ ด้รับนิตยสาร ี่ ไ ่ ไม ก ิ ช า ม ส ่ ี ท ี กรณ าติดต่อท ติดต่อกัน กรุณ7 ต่อ 111 0-2294-877

ฟรี! ค่าจัดส่ง

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก 1. กรอกใบสมัครด้านบนให้ครบถ้วน 2. ชำ�ระเงิน แล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการชำ�ระเงิน (เลือกช่องทางการชำ�ระเงินวิธีใดวิธีหนึ่ง) 3. โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ที่หมายเลข 0-2294-8777 ต่อ 111 เพื่อยืนยันการชำ�ระเงิน

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (โปรดแฟกซ์ใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่ 0-2294-8787 หรือส่งอีเมลมาที่ MISbook@live.com)

ช�ำระเงินโดย เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง

ชื่อบัญชี “บจก. ส�ำนักพิมพ์ เอ็มไอเอส” ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย

สาขาเซ็นทรัล พระรามที่ 3 สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาเซ็นทรัล พระราม 3 สาขาสาธุประดิษฐ์

เลขที่ 748-2-78312-5 เลขที่ 068-2-88783-6 เลขที่ 086-7-09599-4 เลขที่ 083-0-29793-6

ธนาณัติสั่งจ่าย “บจก. ส�ำนักพิมพ์ เอ็มไอเอส” ปณ. บางโพงพาง 10125

ผู้ที่เลือกช�ำระโดยธนาณัติ กรุณาส่งธนาณัติพร้อมใบสมัครมาที่ ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

I Get English| 63


English Booster ลิขสิทธิ์จาก

English Booster จะช่วยให้คณ ุ ได้อา่ นภาษาอังกฤษอย่างจุใจ! และพิเศษกว่าใครด้วย MP3 เสียงเจ้าของภาษา

ส�ำหรับฟังประกอบกำรอ่ำน

ดาวน์โหลดไฟล์เสียงฟรีได้ที่ www.igetenglish.com วิธกี ารดาวน์โหลดไฟล์เสียง

ฟรี!

สังเกตสัญลักษณ์ หากมีสัญลักษณ์นี้ ปรากฏอยู่ตรงหัวคอลัมน์ใด แสดงว่าคอลัมน์ นั้นสามารถฟังเสียงประกอบได้ เข้าไปที่เว็บไซต์ www.igetenglish.com เพื่อ ท�าการดาวน์โหลดไฟล์เสียง โดยท�าตามค�าแนะน�า ในการดาวน์โหลดในเว็บไซต์ น�าไฟล์เสียงมาเปิดกับเครื่องเล่นที่รองรับไฟล์ MP3 โดยเลือกเล่นไฟล์ทมี่ หี มายเลข Track ตรง กับ Track ที่ระบุอยู่ในคอลัมน์นั้นๆ เช่น หมายถึง คอลัมน์นสี้ ามารถฟังเสียงประกอบได้ จากไฟล์เสียง MP3 หมายเลข 5706 57 = I Get English ฉบับที่ 57 06 = Track ที่ 6

เตรียมพบกับ English Booster Skills Booklet ได้ ในนิตยสาร I Get English เริ่มฉบับที่ 69 (ฉบับเดือนพฤษภาคม)

เนื้อหาสามารถต่ อยอดการเรี ยนรูBooster ้จากคอลัมน์Skills ที่มี ความพิ เศษของ English สามารถใช้ ร ว ่ มกั บ คู ม ่ อ ื English Booster Skills Booklet ได้ เครื่องหมาย Booklet คื อ อะไร? ซึ่งมีอยู่ ในฉบับที่ 58 - 67

English Booster Skills Booklet มีแบบฝึกหัดพัฒนาความรู้ ทีต่ อ่ เนือ่ งมาจากเนือ้ หาในนิตยสาร เหมาะส�าหรับผูท้ สี่ นใจ เรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง หรือคุณครู/ผูป้ กครอง ที่ต้องการน�าเนื้อหาไปใช้ ในกิจกรรมการเรียนของ นักเรียน/บุตรหลาน { ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.igetenglish.com}


TRACK 6703: US WOMAN & IRISHMAN

READ& LISTEN lll ฝึกอ่าน-ฟังเพิ่มคลังค�ำศัพท์

ดาวน์โหลด MP3 ได้ที่ www.igetenglish.com

Think about it!

What’s the most ridiculous product you’ve ever seen or heard of? What was it? What products seem to sell well in your country? Have you ever had an idea for a product? What was it? Have you heard of any other simple products that made millions? สินค้าที่แปลกที่สุดเท่าที่คุณเคยเห็นหรือเคยได้ยินเรื่องราวคืออะไร มันเป็นอย่างไร สินค้าอะไรที่น่าจะขายดี ทีส่ ดุ ในประเทศของคุณ คุณเคยมีไอเดียในการสร้างผลิตภัณฑ์บา้ งไหม สินค้านัน้ คืออะไร แล้วคุณเคยได้ยนิ เรือ่ งสินค้า ที่ดูธรรมดาๆ แต่สามารถท�ำเงินได้เป็นล้านๆ บ้างไหม

DO I LOOK COOL IN THESE?

HOW TO MAKE A MILLION! สิ่งประดิษฐ์สุดธรรมดา แต่สร้างเงินล้าน

Answers on page 96

1. Pre-reading

You’re going to read about two products that made a lot of money. Look at the pictures and names of them. What do you think they are? Who are they for? Why were they so successful? คุณก�ำลังจะได้อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับสินค้า 2 ชิ้นที่สามารถท�ำเงิน ได้มหาศาล ก่อนอื่นให้ดูภาพและชื่อสินค้าทั้ง 2 ชิ้นนี้ คุณคิดว่า คืออะไร เอาไว้ใช้ท�ำอะไรได้บ้าง ท�ำไมสินค้าทั้ง 2 ชิ้นนี้ถึงขายดี

2. Reading I

Read the article once to compare your ideas from the Pre-reading task.

ให้อ่านบทความ 1 ครั้งเพื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่คุณคิดไว้ใน แบบฝึกหัดก่อนอ่าน

3. Reading II

Read the article again. Then, write Rock or Doggles next to each statement.

ให้อา่ นบทความอีกครัง้ จากนัน้ เขียนชือ่ สินค้า Rock หรือ Doggles ไว้ที่ท้ายประโยคแต่ละข้อ 70

1. They come in different styles and colours. 2. They’re produced by a company in California. 3. The idea for the product came from some friends. 4. The idea came from the owner’s pet. 5. There were experiments with other products before the design was finalised. 6. The product came with an instruction manual. 7. Costs for the product were really low.

W

hat’s the best way to get rich? Investing in stocks and shares? Working hard? Inventing something? You don’t have to be a genius to make a million, as these two hugely successful products clearly show.


TRACK 6706: SEVERAL ENGLISH ACCENTS

LISTENING PRACTICE ll

สนทนาภาษาอังกฤษ พิชิตได้จากการฟัง

ดาวน์โหลด MP3 ได้ที่ www.igetenglish.com

Think about it!

What traditions are there in your country? When are they? What are they for? Do you have any special family traditions? What are they?

ธรรมเนียมในประเทศของคุณมีอะไรบ้าง จัดขึน้ เมือ่ ไร และจัดเพือ่ อะไร คุณมีธรรมเนียมพิเศษๆ ที่จัดขึ้นในครอบครัวบ้างไหม มีอะไรบ้าง

IT’S A FAMILY TRADITION!

โปรดอย่าอ่าน สคริปต์บทสนทนา จนกว่าคุณจะท�ำ แบบฝึกหัดเสร็จ

Five unusual family traditions 5 ธรรมเนียมแปลกๆ ในครอบครัว Answers on page 96

1. Pre-Listening

You’re going to listen to five people talking about unusual family traditions. Look at the titles in the script. What do you think the traditions consist of?

คุณก�ำลังจะได้ฟงั คน 5 คนพูดถึงเรือ่ งธรรมเนียมแปลกๆ ในครอบครัว ให้ดูหัวข้อเรื่องในสคริปต์เสียง คุณคิดว่าแต่ละธรรมเนียมที่จัดขึ้น นั้นต้องมีอะไรบ้าง

2. Listening I Listen once to compare your ideas from the Prelistening activity. Which tradition is the most unusual? Do you have any similar traditions? ฟังบทความ 1 ครั้งเพื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่คุณคิดไว้ก่อนหน้านี้ ธรรมเนียมใดดูแปลกมากทีส่ ดุ คุณมีธรรมเนียมแปลกๆ อย่างนีบ้ า้ งไหม 76

3. Listening II

Listen again. Then, answer the questions. ฟังบทความอีกครั้ง จากนั้นให้ตอบค�ำถามต่อไปนี้

1. When does one of the speakers open Christmas presents? 2. What type of cake does one of the speakers have on birthdays? 3. What does one of the speakers organise for Easter? 4. What did one family use to do on the last day of the summer holidays? 5. Why do one couple go to Stonehenge every year?

4. Listening III

Complete the audio script with the correct words. เติมบทสนทนาให้สมบูรณ์ด้วยค�ำที่ถูกต้อง


Think about it!

READING COMPREHENSION l แบบฝึกการอ่านวัดความเข้าใจ

Have you ever lost your mobile phone? Have you ever found a phone? What did you do with it? What do you like/dislike about your mobile phone? What type of mobile phone would you like to have? คุณเคยท�ำโทรศัพท์มือถือหายบ้างหรือเปล่า คุณเคยเก็บโทรศัพท์ มือถือได้บา้ งไหม ถ้าเจอเหตุการณ์แบบนีค้ ณุ จะท�ำอย่างไร คุณชอบ หรือไม่ชอบอะไรทีเ่ กีย่ วกับโทรศัพท์มอื ถือของคุณ โทรศัพท์แบบไหน ที่คุณอยากได้

Mobile Mania Answers on page 96

1. Pre-reading

Think of six things that can happen to a mobile phone.

ให้ลองคิดถึงเหตุการณ์ทสี่ ามารถเกิดขึน้ กับโทรศัพท์มอื ถือมา 6 ตัวอย่าง

2. Reading I

Read the article once. Were any of your ideas from the Pre-reading exercise mentioned in the stories?

ให้อ่านบทความ 1 ครั้ง มีเหตุการณ์ใดตรงกับสิ่งที่คุณคิดไว้ในแบบ ฝึกหัดก่อนอ่านบ้าง

6 เรื่องแปลก เกี่ยวกับ โทรศัพท์มือถือ

3. Reading II

Read the article again and write a name next to each question. Who… ให้อ่านบทความอีกครั้งและเขียนชื่อบุคคลไว้ท้ายประโยคแต่ละข้อ

1. ...found a mobile phone in a packet of crisps? 2. ...lost his phone on the beach? 3. ...investigated the case of a missing phone? 4. ...plugged a mobile phone into the electric shaver socket of the plane’s bathroom? 5. ...received a text message from his late wife? 6. ...downloaded episodes of the comedy series Friends? 80

4. Language focus The Past Simple

ข้อความส่วนหนึง่ จากบทความเขียนว่า “...A British couple bought a new mobile...” ผู้เขียนได้ใช้ Past Simple (ประธาน + v.2) ในประโยคนี้ จงเปลี่ยนประโยคต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปอดีต 1. I like the picture. 2. She takes lots of pictures. 3. They eat at this restaurant. 4. We don’t live there.


PHRASAL VERB กริยาวลีน่ารู้

MUSIC ดนตรี

Complete the sentences (1 to 8) with the words from below. เติมประโยค (ข้อ 1 - 8) ให้สมบูรณ์ด้วยค�ำศัพท์ต่อไปนี้

months

jazz

Wednesday

dates

concert

hits

single

meaning

Answers on page 96

1 Start off หมายถึง เริ่มแสดงคอนเสิร์ต เช่น The band started off the concert with one of their greatest . Maybe you want to have a go.

94

2 Be down/Go down, Be up/Go up หมายถึง ลดลง, เพิ่มขึ้น เช่น Album sales are down, but digital sales have gone up over the past few .


ᵋÅФÍÅÑÁ¹ ÊÒÁÒö͋ҹµ‹Í䴌㹠¹ÔµÂÊÒà I Get English àÅ‹Á สั่งซื้อ/สมัครสมาชิก

67

ไดที่ 0-2294-8777#111 หรือ MISbook@live.com