นิตยสาร I Get English เล่ม 10

Page 1
โดย ชัชวาลย คําสระคู

eo¡-ªÁa¹¹· ÇÃóÇi¹eÇÈÃ

˹uÁ ÁÒ¡¤ÇÒÁÊÒÁÒö·ÕÃè º º·ºÒ·ÁÒËÅÒÂ˹ Ò·Õè ·§é ¼Ù» Ãa¡ÒÈ¢ ÒÇ oÒ¨Òà¹¡¡®ËÁÒ æÅaº·ºÒ·Å ÒÊu´ ¹¡æÊ´§ I Gt Englsh ¨a¾Ò¤u³ÁÒ¾Ù´¤u¡ºe¢Ò¶Ö§»ÃaÇ µi Ê Ç¹µÇæÅaeÃ×oè §ÃÒÇe¡ÕÂè Ç¡ºÀÒÉÒo§¡ÄÉ¢o§Ë¹uÁ ¤¹¹Õ¡é ¹ oÂÒ¡ãË ¾´Ù ¶Ö§»ÃaÇ µiÊÇ ¹µÇ ผมเปนลูกชายคนสุดทองครับ ตอนเด็กๆ ก็ใชชีวติ ในวัยเด็กเหมือนกับเด็กทั่วไป คุณแมจะโอมาก ตามประสาลูกชายคนเล็กครับ สวนคุณพอก็มา แนวเขมงวดหนอย ผมเลยไมคอยดื้อมากคอนขาง อยูในกรอบของคุณพอคุณแม แตก็มีที่นอกกรอบ ไปบางตามประสาเด็ก แตในขณะเดียวกันคุณพอ จะพยายามสอนใหเปนคนมีเหตุผล หากผมทําผิด ถาจะลงโทษก็ตองมาคุยเหตุผลกันวาทําไมเราถึง ถูกลงโทษ เราผิดถึงถูกลงโทษเหมือนสอน ใหเราเปนคนมีเหตุผลไปในตัวดวย

37 |


eÃiÁè ÁÒʹã¨ÀÒÉÒo§¡ÄÉä´ o ҧäà ผมเรียนมัธยมตนที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา ก็เริ่มสนใจดานภาษาอังกฤษมาเรื่อยๆ เพราะ มันเปนภาษาที่นา สนใจที่คนทัว่ โลกใชกัน หลังจากนั้น ม.ปลายก็ไปเรียนที่โรงเรียนเตรียม อุดมศึกษาพัฒนาการ พอ ม.5 ผมสอบชิงทุนเปนนักเรียนเอเอฟเอสไปที่ออสเตรเลียปนึงครับ ทําใหไดใชภาษาอังกฤษอยางจริงจัง อีกอยางทําใหผมไดเรียนรูภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นดวย หลังจากกลับมาก็อยากเปนนักกฎหมายครับ เลยสอบเขาที่เอแบค หลังจากนั้นก็ใชชีวิตเฮฮา ตามประสาวัยรุนมาเรื่อยจนเรียนจบดวยเกียรตินิยมอันดับ 2 พอจบแลวก็ไปทํางานตามที่ ตัวเองไดเรียนมา ไปเปนที่ปรึกษากฎหมายอยูพักหนึ่ง จึงออกมาเรียนตอใบอนุญาตวาความ ครับ พอสอบใบอนุญาตวาความเสร็จ ก็ไปสอบเนติบัณฑิตไทย พอเรียนไดเทอมหนึ่ง จากนั้น ชีวิตก็หมุนไป 180 องศา แลวก็กลายมาเปนผูประกาศขาวนี่แหละครับ

e» ¹¼Ù» Ãa¡Òȵ o§ÈÖ¡ÉÒ¢ ÒǨҡ·Õoè ¹è× ´ ÇÂËÃ×oe»Å Ò ตองศึกษานะครับ จากประสบการณของผม ขาวที่กุขึ้นมาแวบเดียวก็ หายไป แตขาวที่เปนของจริงจะดังเสมอเพราะเปนเรื่องจริง ถึงตอนนี้ ผมก็ยังศึกษาขาวอยูครับ ผมยังเปนผูประกาศขาวอยูแตไมไดอยูชอง 9 แลว ตอนนี้กําลังอยูในชวงสมัครงานเขาชองอื่น ก็เปนการเปดโลกทัศน ใหมสําหรับชองอื่นๆ ครับ

¨ÃÃÂÒºÃó¢o§¹¡¢ ÒÇã¹ÁuÁÁo§¢o§¤u³eo¡e» ¹o ҧäà จรรยาบรรณของนักขาวและผูประกาศขาวคือความซื่อตรง แลวก็รายงาน ตามขอเท็จจริงในสิ่งที่คนควรรูและอยากรู เปนจรรยาบรรณที่ผมคิดวาผมมี ถึงแมผมจะไมจบทาง ดานสื่อสารมวลชนมาก็ตาม ผมคิดวาจรรยาบรรณคือการพูดในสิ่งที่ถูกตอง ถาพูดไปแลวผิดคําพูด ไมได เชน สมมุติวารณรงค 7 วันอันตราย เมาไมขับ ถาผมจะไปหาเพื่อนตอนเมาก็ตองโบกแท็กซี่

·ÃÒºÁÒÇ Òe¤Âä´ ÃÒ§ÇÅ·Ò§´ Ò¹¡ÒÃo Ò¹¢ ÒÇ ÁÕÃÒ§ÇÅoaäú Ò§ รางวัลป 48 ผูใชภาษาไทยดีเดนของกรมประชาสัมพันธ ป 49 สื่อสารมวลชนฝายชายยอดเยี่ยม ป นี้เขาชิงผูประกาศขาวชายดีเดนอีกปหนึ่งกับรุนใหญ อาจารยจรณชัย ชอง 7 คุณสิทธิชาติ บุญ มานนท ชอง 3 แลวก็ผม ฉะนั้นไมไดภูมิใจครับ ทุกรางวัลที่ผมไดมาเปนรางวัลที่ขอบคุณทีมกลอง ทีมผูสื่อขาว ทีมตัดตอ ชางแตงหนา ชางทําผม รักษาความปลอดภัยที่โบกรถใหผมเขาทางชอง ผูบริหารที่ใหโอกาสผม รางวัลนั้นคือคําขอบคุณ เปนคําสัญญาดวยวาผมตองทําใหดีขึ้นอีกเพือ่ ไมใหประชาชนผิดหวัง และไมใหโอกาสที่ทานใหผมมาผิดพลาดหรือผิดหวัง ผมบอกตองดีขึ้น กวาเดิม ไมภูมิใจเลยแตถือวาเปนคําขอบคุณ 38 |รูจักที่มาของคําศัพท

โดย มนัญยา แสงพันธุ

เพื่อนๆ เคยดูภาพยนตรที่เกี่ยวกับ การผจญภัยในปาลึกบางไหมคะ หรือเปน ภาพยนตรที่นางเอก-พระเอกมีเหตุใหตอง ติดเกาะรางหางไกลความเจริญ แนนอน ตองมีฉากที่พวกเขาทําสัญลักษณบาง อยางเพื่อขอความชวยเหลือจากบุคคลอื่น เชน เฮลิคอปเตอรที่บินผานมา โดย สัญลักษณนั้นอาจจะเปนการจุดกองไฟ เพื่อสงสัญญาณควัน การโบกธง การ รองตะโกน การจุดพลุ และที่ฮิตมากๆ ก็คือการทําสัญลักษณ SOS ตัวโตๆ บนหาดทราย หรือบริเวณลานกวางๆ ถาใครเคยดูภาพยนตรเรื่อง TITANIC อาจจะยังจําฉากหลังจากตอนที่เรือชน ภูเขาน้ําแข็ง แลวเจาหนาที่ของเรือกด

เครื่องมือชนิดหนึ่งเปนจังหวะ (ดวยเหงื่อแตกพลั่กๆ) เพื่อ ขอความชวยเหลือจากเรือลําที่อยูใกลเคียง นั่นแหละคะ เขากําลังใช MORSE CODE ในการสื่อสาร

æµ eo!!! ¨aÁÕ¤¹Ê§ÊÂäËÁ¹aÇ Ò·íÒäÁµ o§ãª ÃËÊ SOS 㹡Òâo¤ÇÒÁª ÇÂeËÅ×o´ Ç 㪠ÃËÊo×è¹ eª ¹ ABC ËÃ×o XYZ æ·¹äÁ ä´ eËÃo 50 |


สาเหตุที่ตองเปน SOS มันมีที่มาที่ไปของมันคะ แหมเกริ่นมาซะ ขนาดนี้ THE SHOW MUST GO ON เราก็ตองลงลึกตอไปอีกวา เหตุไฉน SOS จึงกลายมาเปนสัญลักษณของการขอความชวยเหลือ บางคนคงสงสัยวา มันยอมาจากอะไรกันแนใชมั้ยละ งั้นเราขอเฉลยวา คําวา SOS แทจริงแลว ไมไดเปนคําๆ หนึ่งเหมือนชาวบานเขาหรอก แตเปนคําที่เกิดจากรหัสมอรส (MORSE CODE) นั่นเอง เราถึงอานมันแลวงงดวยประการฉะนี้ กอนอื่นตองขอเลากอนวา รหัสมอรส คือ รหัสโทรเลขที่ประดิษฐขึ้น โดย นักฟสิกสชาวอเมริกันชื่อ SAMUEL MORSE (1791-1872) โดยการใช สัญลักษณ DOT (·) และ DASH (-) แทนตัวอักษรภาษาอังกฤษแตละตัว อยางเปนระบบเพื่อใชในการสื่อความหมายไปยังที่ตางๆ โดยจะนําเสียงสั้น-ยาว ที่เกิดขึ้นมาจัดเรียงเสมือนตัวแทนของการสื่อความหมายตางๆ อยางเปนระบบ เชน A-Z, 1-10 โดยรหัสทั้งหมดนี้เรียกวา รหัสมอรส (MORSE CODE) ตาม ชื่อผูที่ประดิษฐมันขึ้นมา ดังตัวอยางดานลาง

หลักการใชเครื่องสงสัญญาณ แมเหล็กนี้ ผูสงแคเคาะรหัสสั้นๆ ยาวๆ ที่เขียนแทนโดย DOT (·) และ DASH (-) ที่เครื่องแปลง สัญญาณแมเหล็กไฟฟา จากนั้น ความสั่นสะเทือนสั้นๆ ยาวๆ ดังกลาว ก็จะผานลวดทองแดง ไปยังเครื่องรับสัญญาณที่หนาตา เหมือนกัน ณ จุดหมายปลายทาง โดยมีผูรับแปลสัญญาณอีกทอดหนึ่ง ผูที่สามารถทําหนาที่สง-แปลรหัสการสื่อสารในระบบนี้ ตองเปนผูที่ไดรับการ อบรมการใชรหัสมอรส (MORSE CODE) มาเปนอยางดี และความจําตองดีดวย ไมเชนนั้น ถาเคาะผิด เคาะถูก หรือแปลความหมายผิดเพี้ยนไปก็จะเกิดความเสียหายอยางมาก อยางในประเทศไทย เราก็นํารหัสมอรสมาใชใน การสงโทรเลขดวยเหมือนกัน เชน ถาเราอยูกรุงเทพฯ และตองการจะสงขอความวา “LOVE” ไปหาแฟนที่เชียงใหม บุรุษไปรษณียจะเปนผูเคาะรหัส (·-·· --- ···- ·) ไปยังไปรษณียที่เชียงใหม เทานี้ไปรษณียที่เชียงใหมก็จะแปล ความหมายออกมาแลวสงใหแฟนเราในที่สุด 51 |


รูจกั ฝรัง่ จากวัฒนธรรม โดย ดุจเดือน

¡ÅaºÁÒoÕ¡¤Ãa駵ÒÁ¤íÒeÃÕ¡à o§ÊíÒËÃaº¶o´ÃËaÊÇa²¹¸ÃÃÁ½Ãaè§eÇoà ªèa¹e·¾»¡Ã³aÁ¡ÃÕ¡ ©ºaº¹Õé¢o ¹íÒeʹoeÃืèo§ÃÒÇ¢o§Á¹uÉ ¼Ù ˹ึè§ ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒö·Ò§´ Ò¹´¹µÃÕÅéíÒÅึ¡¢¹Ò´e·¾Âa§µ o§ÂoÁʺãË ¡aº ¤ÇÒÁe¡ §¡Ò¨¢o§e¢Ò eÃืèo§ÃÒǨe» ¹o ҧäà 濹 Grk myths µ o§¢Âaºe¢ ÒÁÒã¡Å  çÅ¤Ã¢o§eÃÒ e» ´·íÒ¡ÒÃæŠǤ  Á¹uÉ ¼Ù ¹ÕéÁÕ¹ÒÁÇ Ò ooà ¿o Êa (Orphs) e» ¹ÅÙ¡ªÒ¢o§e·¾¸i´Ò¤aÅÅio¾Õ (Callop) ¡aºe·¾o¾oÅÅ (Apollo) ooà ¿ oaÊe» ¹ºu¤¤Å·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒö ·Ò§´ Ò¹¡ÇÕæÅ´¹µÃÕÊÙ§ÁÒ¡ e¤Ãืèo§´¹µÃÕ»Ã¨íÒµaÇ¢o§e¢Ò¡ç¤ืo¾i³ (lyr) Êa­Åa¡É³ »Ã¨íÒµaÇo ҧ˹ึ觢o§o¾oÅż٠e» ¹ºi´Ò (¶ ÒÂa§¨íÒ¡a¹ä´ Áa¹¡ç¤ืo ¾i³·ÕèeÎoà eÁÊ»Ã´iÉ° ¢ึé¹ æÅ ÇÀÒÂËÅa§o¾oÅÅe¡i´¾ึ§¾o㨠¨ึ§ÁÒ¢oæÅ¡ ¾i³¹a鹡aºäÁ e· ÒæÅ½Ù§æ¡¢o§µ¹) ¡Å ÒÇ¡a¹Ç ÒeÊÕ§´¹µÃÕ¨Ò¡ooà ¿ oaÊÁÕ ¤ÇÒÁä¾eÃÒÁÒ¡eÊÕ¨¹äÁ Ç Òã¤ÃËÃืooäÃÁÒä´ Âi¹e¢ Ò ¡çµ o§¾Ò¡a¹e¤Åiºe¤ÅiéÁ æÁ æµ ÊaµÇ à Ò ¡ o¹Ëi¹ ËÃืoµ ¹äÁ Âa§o´äÁ ä´ ·Õè¨Åu¡¢ึé¹ÁÒoo¡· Ò·Ò§´aè§ÁÕ ªÕÇiµ ¹o¡¨Ò¡¹a鹤Ãaé§Ë¹ึè§eÊÕ§e¾Å§¢o§ooà ¿ oaÊÂa§e¤Âª ǪÕÇiµeËÅ Ò½ ¾Ò¢o§ eÃืo¤ ¹ËÒ¢¹æ¡·o§¤íÒãË Ão´¾ ¹Àa¨ҡeÊÕ§eËÅ Ò¹Ò§ä«eù (Srns) ´ Ç ¡Òâaº¡Å oÁeËÅ Ò½ ¾ÒÂe¾ืèo¡ÅºeÊÕ§¢o§¾Ç¡ËÅ o¹«eÅ (¹Ò§ä«eù¤ืo ¹Ò§¾ÃÒ·ÕèÁÕeÊÕ§oa¹ä¾eÃÒ ËÒ¡Á¹uÉ ¤¹ã´ä´ ¿ §eÊÕ§¡ç¨¶ึ§¢a鹢Ҵʵi Âa駤i´ ã¹ÊÁo§¨¹ึ¡e¾Õ§o ҧe´ÕÂǤืo ·íÒ·u¡Çi¶Õ·Ò§e¾ืèo仾ºe¨ Ò¢o§eÊÕ§ æʹÊǹaé¹ eÃÕÂ¡Ç ÒoÒ¨¶ึ§ªÕÇiµ¡a¹ä´ eÅ·Õe´ÕÂÇ) 15 |


ความสามารถในการบรรเลงดนตรีอันล้ําเลิศของ เขา สงผลใหออรฟอัสเปนหนุมที่สาวๆ ทั้งมนุษย เทพ เทวี และปศาจตางพากันมารุมรัก แตหญิงสาวนางเดียวที่เขามีใจ ใหก็คือนางไมนามวายูริดิซี (Eurydice) ทั้งสองรักกันมาก แตอนิจจาความรักของทั้งสองไมไดโรยดวยกลีบกุหลาบ หรือ หวานหอมยั่งยืนเหมือนคูอื่นๆ ยูริดิซีถูกอสรพิษฉกกัดลงบน ขอเทา พิษวิ่งเขาสูกระแสเลือดจนนางตองสิ้นใจลงในวัน แตงงานนั่นเอง (บางก็วาขณะที่ยูริดิซีกําลังเดินเลนอยูกับ เหลาสหายหญิงนั้น แอริสทีอัส (Aristaeus) ลูกชายอีกคน หนึ่งของอพอลโลพยายามจะขมขืนเธอ ยูริดิซีจึงวิ่งหนีกระเซอะกระเซิงไปจนโดนงูกัดตาย) ชางเปนโชครายของทั้งสองเสียเหลือเกิน ยังไมทันไดครองรักกันก็ตองมาประสบกับเคราะหกรรม ตองพลัด พรากกันเพราะความตายเสียแลว การจากไปของนางยังความเศราโศกแกสามีเปนอันมาก ออรฟอ ัสไมอาจทนใชชีวิต อยูในโลกที่ปราศจากนางอันเปนที่รักได เขาจึงตัดสินใจลงไปในยมโลกซึ่งปกครองโดยเทพฮาเดส (Hades) และเทพี เพอรเซโฟนี (Persephone) เพื่อนําภรรยาของเขากลับมา โดยไมมีอาวุธหรือสิ่งวิเศษใดติดกายไปสักชิ้น สิ่งสําคัญ เพียงสิ่งเดียวที่เขาไดนําติดตัวไปดวยก็คือพิณ เมื่อไปถึงยมโลกเขาตองผจญกับเหลาภูตผี และผานดานเจาสุนัขสาม หัวแสนดุราย แตออรฟอัสก็เอาชนะพวกมันไดดวยวิธีแสนละมุนละไม นั่นก็คือการขับกลอมมันดวยเสียงเพลง เมื่อได เขาเฝาฯ ตอหนาพระพักตรของฮาเดสและเพอรเซโฟนี เขาไดบรรเลงเพลงแสนเศราใหกับทั้ง 2 พระองคไดสดับ ความ ไพเราะของพิณประกอบกับการขับขานบทเพลงอันบีบคั้นความรูส ึกของออรฟอัสสงผลตอทั่วทั้งยมโลก ภูตผีในยมโลกที่ ถูกทรมานอยูหลุดพนจากความเจ็บปวดทรมานไปชั่วขณะหนึ่ง เพียงเพราะพวกมันไดยินเสียงดนตรีจากออรฟอัส ทันทารลัส (Tantalus) ผูถูกลงโทษใหทรมานดวยความกระหายมานานหลายกัปกัลปก็ยังลืมไขวควาหาน้ําและอาหารไป ครูหนึ่ง แมแตปศาจที่ชั่วรายที่สุดก็อดหลั่งน้ําตาใหกับความระทมที่แฝงมาในบทเพลงไมได แนนอนวาเทพฮาเดสและ เทพีเพอรเซโฟนีนั้นถึงกับกลั้นน้ําตาไวไมอยู ทั้งสองใจออนยอมมอบนางยูริดิซีคืนใหแกเขา โดยมีขอแมเพียงหนึ่งขอ ใหออรฟอัสปฏิบัติตามอยางเครงครัด นั่นก็คือไมวาจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม หามเขาหันกลับมามองนางยูริดิซีเด็ดขาด เวน แตวาทั้งสองจะเดินทางพนปลายอุโมงคไปถึงโลกมนุษยแลวเทานั้น ออรฟอัสไดยินเชนนั้นก็ใหดีใจนัก ในที่สุดเขาก็จะไดนางยูริดิซีที่รักกลับคืนมา จึงรีบนําทางนางกลับออกไป ตลอดทางเดินนัน้ แมจะหวงแสนหวงเพียงใด เขาก็อุตสาหตัดใจไมหันกลับมาดู ทั้งสองเดินตอไปจนกระทั่งเห็นทางออก ปลายอุโมงคอยูรําไร เมื่อออรฟอ ัสกาวผานออกไปแลว ดวยความเปนหวงวานางจะเดินตามมาไมทัน เขาจึงรีบหัน กลับไปดู แตปรากฏวาโชคชะตาไดเลนตลกกับพวกเขาอีกครั้ง นางยูริดิซียัง ไมทันกาวขาพนออกมา ดวยเหตุนี้นางจึงหายวับกลับไปสูยมโลก ตายจากเขาไปอีกเปนครั้งที่สอง แมออรฟอัสจะพยายามควานางไว แตเขาก็ไมสามารถฝนชะตาไดอีก สิ่งเดียวที่นางหลงเหลือไวใหก็คือ เสียงเอยคําอําลาเพียงเบาๆ วา “Farewell” (ลากอน) 16 |


เขียนจดหมายอยางมือโปร โดย มนัญยา แสงพันธุ

คงไมมีใครปฏิเสธความจริงประโยคนี้ และยิ่งในยุคปจจุบันที่ทุกคน ตางก็อยากไดงานดี เงินเดือนเยี่ยม แนนอนวามันยากยิ่งกวางมเข็มในทะเลเสียอีก ลองคิดดูซิวาปจจัยอะไรบางที่จะ ทําใหฝายบุคคลของบริษัทชื่อดังตางๆ เห็นความสามารถ (อันนอยนิด) ของวาที่มนุษยเงินเดือนตาดําๆ อยางเรา หนึ่งในปจจัยที่วาก็คือ จดหมายสมัครงาน จดหมายสมัครงาน คือ จดหมายที่เขียนขึ้นเมื่อตองการสมัครงาน จุดมุงหมายก็เพื่อใหไดรับเชิญเขาไป สัมภาษณและไดงานทําในที่สุด ที่พบบอยๆ มี 2 แบบ ซึ่งในวันนี้เราจะมาทําความรูจักกับแบบแรกกันกอน

แบบที่ 1

A letter stating purpose and enclosing a resume

คือจดหมายสมัครงานชนิดที่แนบประวัติยอ (resume) ดวย โดยจะแบงเปน 2 สวน ไดแก 1. จดหมายแนะนําตัวเอง หรือที่เรียกวา จดหมายสมัครงาน 2. ประวัติการเรียน การทํางาน หรือที่เรียกวา resume การเขียนจดหมายสมัครงานแบบนี้เปนที่นิยมมาก เพราะ อานงายและดูสวยงามเปนระเบียบดี จดหมายจะคอนขางสั้น และเนื้อหาไมซ้ําซอนกับประวัติยอที่แนบมาดวย แตจะสนับสนุน กันและกัน 19 |


จดหมายสมัครงาน (กรณีแนบ resume) ประกอบดวย 3 สวน คือ

1

Introduction คือ สวนที่อางถึงแหลงที่มาของงานที่เราตองการสมัคร วาเราไดมาจากที่ใด (การเริ่มตนจดหมาย) เชน หนังสือพิมพ หรือปายประกาศ เปนตน ตัวอยางเชน I am applying for the position of ตําแหนงงาน which was advertised in the หนังสือพิมพ of วันที่ เดือน ป. ผม/ดิฉันเขียนจดหมายมาสมัครงานในตําแหนง..........ที่ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ................ฉบับวันที่.....

2

Qualifications การเขียนจดหมายแบบแยก resume นี้ เราก็แคเขียนวุฒิการศึกษาแบบคราวๆ แต (คุณวุฒิของผูสมัคร) นาสนใจ หรือถาเราทํางานอยูก็บอกถึงตําแหนงและบริษัทที่ทํางานอยูในปจจุบัน ตัวอยางเชน I graduated with a grade point average of เกรดเฉลี่ย from ชื่อสถาบันการศึกษา with a major in วิชาเอก and a minor in วิชาโท. ผม/ดิฉัน จบมาดวยเกรดเฉลี่ย.......จากสถาบัน.......... วิชาเอก.........วิชาโท.......... At present I am employed with บริษัทที่ทํางานอยู, จังหวัด, as ตําแหนง, but feel that your job offers greater scope for my ability. ในปจจุบัน ผม/ดิฉัน ทํางานอยูที่บริษัท..............ในจังหวัด.................... ตําแหนง.................... แตผม/ดิฉันรูสึกวาขอบขายงานที่ทานเสนอมานั้นเหมาะกับคุณสมบัติของผม/ดิฉันมากกวา I approach every job with a great sense of responsibility, enjoy the challenge of new situations and expect to make a positive contribution in the position you have advertised. ผม/ดิฉันมุงมั่นที่จะทํางานทุกงานดวยความรับผิดชอบ สนุกกับการทาทายจากสิ่งใหมๆ และปรารถนาที่จะ สรางสรรคสิ่งดีๆ ใหเกิดขึ้นเมื่อทําหนาที่ในตําแหนงที่ทานประกาศไว

20 |


Easy DIY by ∂ Teacher Jerry

There’s no place better to keep a letter than in a box half, fashioned as a giraffe.

Materials 1. A cereal box 2. Poster paint <yellow & brown> 3. A black marker 4. Scissors or cutter 5. A pencil

Cut away the front, top and side panels of the cereal box about halfway down. Draw a giraffe head on the back panel of the box. Cut around the head. Paint the entire box yellow. Now! You can fill me with your cards and letters. When the yellow paint dries, paint brown spots on the giraffe and draw on a face with black marker. 26 I Get English


ทบทวนภาษาอังกฤษจากแบบทดสอบ โดย อิสรีย แจมขํา สวัสดีคะ ใกลจะสิ้นปแลวนะคะ ชาว I Get English หลายคนคงกําลังเตรียมตัวไปพักผอนกันอยูแนเลย อยาลืมพกนิตยสารเลมนี้ไปเที่ยวดวยนะคะ เผื่อเวลานั่งรถนานๆ จะไดมีอะไรใหอานแกเบื่อ แถมยังไดประโยชนอีก ดวย สําหรับคอลัมนเขียงลับมีดฉบับนี้ เราจะพาทานผูอานมาลับสมองประลองปญญากันดวยเรื่องของ Gerund และ To infinitive คะ Exercise

1. Tony always practices a) to play

the guitar on Sunday. b) playing

2. The teacher wants a) to punish

the students who come to class late. b) punishing c) a and b are correct

3. The two maids admitted a) to steal

money from my bedroom. b) stealing c) a and b are correct

4. We will start a) to plan

the new project next week. b) planning

5. Department of Corrections sent these prisoners a) to clean b) cleaning

c) a and b are correct

c) a and b are correct the water pipes. c) to cleaning

6. Pat dislikes a) to work

under pressure. b) working

7. I would like a) to have

Bangkok Hospital’s telephone number. b) having c) a and b are correct

8. I love a) to sing 9. I’m looking forward a) to see

.

c) a and b are correct

b) singing

c) a and b are correct

you soon. b) seeing

c) to seeing

68 |
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.