Page 1


D ub e n 2009 Jaro je tady! Sluníčk o pom alu z ačíná vítě z it nad m rak y a te ploty stále rostou...Vb ře z nu i dub nu se usk ute čnila řada ak cí - v b ře z nu to byla pře devším výprava na stře dově k ý h rad H e lfštýn, v dub nu se usk ute čnily tři dvoude nní výpravy - do Tře m e šné, na Sovine ck o a na Ivanče nu.A v k vě tnu a če rvnu nás če k ají další prim a ak ce - tře b a výprava na Lib e re ck o :) H e z k é jarní dny pře je M išák

fototip

to bylch yták :)


NOVINKY Z K3


R YTÍŘ STVÍ A SK AU TING


AKC E

bř ez en / d u ben

„V š irok é les ní k rajině se tyčí m aje s tátně vyh líže jící k ope c. Na je h o vrch olku s tojí k am e nná m oh yla na pam átk u s k autů, k te ří byli za druh é s větové války um uče ni.”


2. Sk aut je věrn ý a od d an ý Být věrn ý - to z nam ená, že se na tebe d ruz í m oh ou úplněspoleh nout. Je to vlastně uplatnění prvníh o bod u sk autsk éh o z ák ona ve vz taz ích k d ruh ým lid em - rod ičům , souroz encům , k am arád ům , spolužák ům , od d ílu, ale i ostatním lid em . Jed nou, až bud eš d ospělý, bud eš ch tít žít vm anželství, k d e si jsou partneři věrní navz ájem . Porušit věrnost z nam ená z tratit d obré jm éno a d ůvěryh od nost. Být od d an ý - to z nam ená, že u lid í, k terým ch ceš být věrný, tak é něco vyd ržíš, i k d yž ti třeba nějak ublíží, něčím tě z lobí, něco ti na nich vad í. Uvažuj o tom , co něk d y brání d od ržet tento bod z ák ona: strach , poh od lí, vz tek , vz d or, prospěch ářství, přelétavost, m alich ernost...?Přijd eš na sch ůz k u d ružiny, i k d yž tě lák á něco jinéh o?Bylbys sch open opustit od d íl, k d yby ti jind e nabíz eli "hory d oly"? Proz rad íš ciz í tajem ství?

3. Sk aut je p rosp ěšn ý a p om áh á d ruh ým Všich ni se z ajím ám e o d ruh é lid i, vším ám e si jich a snažím e se jim pom áh at, aniž bych om oček ávali od m ěnu. Pom áh at m ůžem e m alým d ětem , slabším , nem ocným či starým lid em , ale tak é z vířatům a všem u živém u v přírod ě. Bez vz ájem né pom oci se v životě neobejd em e... Um íš pracovat och otně pro d ružinu a od d íl, anebo jen oček áváš oh od nocení v od d ílovém bod ování? Doved eš se z říci nějak é výh od y ve prospěch k am arád a?


4. Sk aut je p řítelem všech lid í d ob ré vůle a b ratrem k až d éh o sk auta Tento bod z ák ona navaz uje na před ch áz ející. Ch cem e být nejen prospěšní, ale m ít k olem sebe d obré a věrné k am arád y. Snažím e se jim poroz um ět a vz ájem ně si jed en d urh ém u pom áh at. Sk autsk á příslušnost je z d rojem bratrsk ých vz tah ů m ez i všem i sk auty. Č asem poz náš, že všud e k olem nás je m noh o lid í, se k terým i si roz um ím e a k teří m ají vůli pom áh at d obrým věcem i potřebným lid em . Přem ýšlej ch víli o tom , z d a je v d ružině něk d o, k oh o nem áš rád ... N ěk d o, s k ým se nech ceš bavit, od strk uješ h o... Pok ud ano, přem ýšlelsi o tom , proč?Pok us se svůjvz tah k něm u z m ěnit! Vk ažd ém člověk u je něco d obréh o a přátelství je to nejcennější! H led áš u d ruh ých lid í jejich d obré stránk y? Doved eš přátelsk y přijm out výtk u? M áš něk d y rad ost z neúspěch u d ruh éh o? - třeba, k d yž d ostane pětk u nebo proh raje ve h ře či se něk d e z esm ěšní? Šíříš o d ruh ých lid ech d rby?N epom louváš své k am arád y?Dobrý k am arád je ten, k terém u m ůžeš věřit a k terém u se m ůžeš svěřit...


h รกdank y - h lavolam y

Sursum K3 - Duben 2009  

Časopis skautského oddílu Krnovská Trojka.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you