Page 1

ÎÊÂÇ×ÕÐÈÓÂǾÂÌÂÊÎÆÓÊÌ¡ÑÓ¡ÈÎÂÕÂÑÐÚÈÏ×Ó¾Û×ÈʶÂÚÕ½Ï
ÍÁÎÅÁÔºÉÁʽ ÕÆÁÙÐØÎÉżÏ

ÎÊÂÇ×ÕÐÈÓÂǾÂ
รˆรŠยกรรร‰ร˜รŒร—ร”ร•ร‚ร“ยฝร˜ รรŠร‘ร“ร’ร•รรŠร†ร‘รŠร”รŒยผร‘ร•ร†ร˜ รˆรŠร’ร“รˆรร˜ร‚รˆรˆร†รยฟร‘รรšรรร˜

รŒร‚รŠรŽร†ร“รŠรŒยกร‘ร“ยกรˆรŽร‚ร•ร‚ร‘รรšรˆรร—ร“ยพร›ร—รˆรŠยถร‚รšร•ยฝร

ร•ร“รŠร‚รร•ร‚ร•ร“ยพร‚ร™ร“ยฟรรŠร‚ ยพร“รŠร˜ร‡รรšร”ร•ยผร“ร‰ รรŠรˆยฟรƒร†ร˜ ยผร“ร‰ร”รŒรšร“รˆรŠยกรรร‰ ร•ร‚ร‚ร†ร•ยฟร‘รรšรร‚ ร‚ร“ร•ยผรŽร‰ร˜ร•รŠรŽร‚ร”รรรŒ รร…ยฟร˜ร‚รŠรˆยพรร‰ร˜ ร‡ร‚รยฝร•ร”ร‚รŒรŠร“ยพร…รรš ร‚ร‘ร“ยฟร”รŒรร‰ร•ร‰ รŒร‚ร•ร†ร“ยพรร‚ร˜ร”ร•ร‚รŽยกร•ร‰ รร…รรรŒรŠร™ร’ร•ร‰ร˜ร•ร‰ร˜รŠร”ร•ร‚รŽร‘รรร รรŠยฟรƒร‰ร…รŠร‚ร•ร”ยพรˆรŒรรš รร” รˆรŠยกรรร‰ร˜รŒร—ร”ร•ร‚ร“ยฝร˜ รŽร‘รŠรŒ ยพร“รŠร˜ร‡รรšร”ร•ยผร“ร‰ ร”ร‘ยฟร“รร˜รŽร‚ร“รรšรรŠรร ยกร“ร‰ร˜ร‘ร‚รรรร˜ ร”ยกรร•ร”รŽรรšร“รˆรŒรŽยกร‰ร˜ รŒร—รร”ร•ร‚รร•ยพรร‚ร†รšร–รšรŽรŠยกร…รรš ร‰รƒรรšร•รŠยก รŽร‚ร“ยพร‚ร‘ร‚ร‘ร‚ร…รร‘รรรรรš ย 1ย ( รˆรŠร’ร“รˆรร˜ร…ร‰รŽร‰ร•ร“ยพรรš รร™ร’ร“รร˜รŽยผร”ร‚รŽรรš ร“ยผรร‚ร•ร”ร‚รรร”ร‰ ยฝร“ร–ร†ร˜ ร†รร‘ยพร…ร‚รŽร‘ร†รร‚รยฝ ยผรร‚ร˜ร…ร“ยฟรŽรร˜ร‘รรšร…ร†รร•ร†รร†รŠร’รร†รŠ ร•ร›ยผร“ร“รšยกร“ร•รŠร˜ รยฝรรŠรร˜ร•รรšร‚ร‘รรˆร†รรŽร‚ร•รร˜ ร†รŽรŽร‚รรรšยฝรรŒรรรรŒรšร–ยกร˜ ร‰ร•ร‚รšร•ยฟร•ร‰ร•ร‚ร•รรšPLVDILU ร†ร‘ยพรรรˆรร˜


ÎÊÂÇ×ÕÐÈÓÂǾÂÌÂÊÎÆÓÊÌ¡ÑÓ¡ÈÎÂÕÂÑÐÚÈÏ×Ó¾Û×ÈʶÂÚÕ½Ï


ÈÓ¡ÇÐÚÎÆÔÙÆÅÊ¡ÛÐÚÎÆÇ×ÕÐÈÓÂǾÛÐÚÎÆ¿ÙÊοÏÐÂÑ¿ÎÂÕÂÊÐÅÐ˾ ÂÍÍ¡ÌÚÓ¾×ØÈÊÂÕ¾Ö¼ÍÐÚÎÆÏÂÔÚÏÖ¼ÔÐÚÎÆÕÐÚØÌ¿ÔÎÐÚØÎÂØ PLVDILUÈÊÂÕ¾ÎÐÚÔÂǾÓÉÅÆØƾÎÂÔÕÆÔÕÉÛ×½ÈÊÂÕ¾ÉͼËÉÑÆÓʼÙÆÊÕÐÕÂ˾ÅÊ ÕÐÏ˼ÏÐÕÉÏÇÊÍÐËÆϾÂÕÉÏÅÚÏÂÎÊ̽ÔÙ¼ÔÉØÎÆÕÐÏ¡ÍÍÐÕÉÏÆÑÊÌÐÊÏ×Ͼ· ÕÉÅÉÎÊÐÚÓȾÂϼÂØÊÔÕÐÓ¾ÂØ ÐÙÒÓÐØÂÚÕ¿ØÖÂÇÊÍÐËÆÏƾÊÔÕÐÓ¾ÆØÎÆÇ×ÕÐÈÓÂǾÆØÌÂÊÎÊÌÓ¡ÌƾÎÆÏ ƾÔÕÆÆÚÑÓ¿ÔÅÆÌÕÐÊ


ร„ร†รŽรร„รŒร”ยฝรƒรƒรรˆยบรŒร‹ร•รˆร‹ร“

ยครŠร‘ร“ร’ร•รรŠร†ร‘รŠร”รŒยผร‘ร•ร†ร˜ร”ร•รรŒร‚รŠรรรร“รˆรŠรรŽรรšร”ร‘ยพร•รŠ ยครŠรŒร†รŠรร‘รรŠยฝร–ร‰รŒร‚รยผรร‚ร‚รร•รŠรŒร†ยพรŽร†รรรŒร‚ร–ร‰รŽร†ร“รŠรยฝร˜ร™ร“ยฝร”ร‰ร˜รŒร‚รŠร•รรŽร†ร•ยผร•ร“ร†ร„ร‚รร”ร†ร™ร’ร“รร”ร•ยผรˆร‚ร”ร‰ร˜ รŒร‚รŠร‘ร“รร”ร•ร‚ร”ยพร‚ร˜ย‘รรŒร‚รŠรŒยกร–ร†ร‡รร“ยกร‘รรšรŽร‚รˆร†ยพร“ร†รšร‚รŽยกรรรรรŽร†ร•ยกรรŠร—รร‚รร•ร‰รร’ร“ร‚รŒร‚รŠร•ร‰ร”ร•รŠรˆรŽยฝ ร‘รรšร†รˆรŒร‚ร•ร‚ร”ร•ยกร–ร‰รŒร‚รยœยผร™ร“รŠรร‚ร‚รรยพร‹ร—ร•รรร†ร‹ร‚ร†ร“รŠร”รŽยฟร•ร‰ร˜รŒรรšร›ยพรร‚ร˜ยฟรร‚รŒร‚รยกร•รŠร•รŠรƒยพร”รŽร‚ร•ร‚ร‘ร‚ร•ยฝรŽร‚ร•ร‚ รŒรร‘ยœร†ร•ยกร”รŠรˆยฝรŠร™ร–รรร˜ย‘รรยกร‘รŠร–ร‚รยฟรรร‚รˆรร—ร“ยพร›รรšรร‚ร‘รร‘ร“ยพรยฟร•รŠร•ยพร‘รร•ร‚ร…ร†รร†ยพรร‚รŠรŽยฟรรŠรŽร ยฌร‘รรŽรรยฝรŽยผร™ร“รŠรร‚รŽร‘รร“ยผร”รรšรร•ร‚รร†รรˆรยกรร‚ร‘ร†ร•ยกร‹รรšร
ยบรร†ร”ร‚ร‹ร•รรยทรŽร„

ยงร“รŠร‚รร•ร‚ร•ร“ยพร‚ร™ร“ยฟรรŠร‚ร•ร’ร“ร‚ร‡รŠรรร‹ร†รร’ร‘ร†ร“ร‚ร”ร•รŠรŒรรร˜รŒร‚รŠร†ร‘รŠร”รŒยผร‘ร•ร†ร˜ยฎรรรรšร˜รˆรŠร‚รยพรˆรยกรรรรšร˜รˆรŠร‚ร‘รรร ยกรรรรšร˜รˆรŠร‚ร‘ยกรร•ร‚ยœยผร”ร‚ร”ร†ยผรร‚ร”ร’รŽร‚ร•ยฟร”รรŠรŽรรšร”ร‚ร‡ยพร“ร‰ร…ร†ร˜รŒร‚ร•ร“ร‚รŒรšรยกรร†ร”ร‘ร“ร’ร™รรรร•ร‚รŠรŽร†ร•ร‚รŒรŠรรรรร•ร‚รŠ ยœยผรร†รŠรŽยผร”ร‚รŽรรšรยพรˆรร‚ร‘ยถร•รรรŽร‘ร‚รŽร‘ยกรŽรรšร•ร‰รŽร‚รŽยกรŽรรšร‡รŠรรร‹ยผรร‰ร”ร‚รˆรŠร‚รยพรˆรร•รร‘ร‚รŠร…ยพรŽรรš ร‡รŠรรร‹ร†รร’ร•รร”ร’รŽร‚ร•รรšร†ร“ร‚ร”ร•ยฝรŽรรšร•รรšร˜ยฝร™รรšร˜ร•ร—รรˆร†รŠร•ยฟรร—รร•รŠร˜ร‡ร—รยผร˜รŽร†ร˜ร”ร•รรŒร†ร‡ยกรรŠรŽรรš ร•รรKRPRHUHFWXVร•รรVDSLHQVรŒร‚รŠร‚รšร•ยฟรร•รรšรร†ยกรร•ร†ร“รร•ร‚ร ยรŠรรร‹ร†รร’รŽรยฝรŽร†ร˜รŒร‚รŠยฝร“ร—ร†ร˜รŽรšร–รŠรŒรรร˜รŠรรร˜รƒร‚รŒร•ยฝร“รŠร‚รŒร‚รŠรŒยกร‘รรŠร†ร˜รŠร…ยผร†ร˜ยฅยพร›ร†ร˜รˆรร’ร”ร”ร†ร˜ร•ยผร“ร‚ร•ร‚ รŒร‚รŠรŒยกรร‚ร…รšรร•ร“ร‚รˆรรร…รŠร‚ร‘รรšยผรˆร“ร‚ร„ร‚รยกรรรรŠรˆรŠร‚ร™ยกร“ร‰รŽรรš ยรŠรรร‹ร†รร’ร‡ร•ร†ร“ยกรŒร‚รŠร™ร’รŽร‚รŒร‚รŠรƒร“ยกร™รŠร‚รƒร“รร™ยฝร†รร–รรŽรŠร‚รŒร‚รŠร‘ร†ร“รŠยฟร…รรšร˜ร‹ร‰ร“ร‚ร”ยพร‚ร˜ ย‘ยพรŽร‚รร“รšรŒร•ยกร–รšร”ยพร†ร˜รŒร‚รŠรŽยผร•ร‚รรร‚ร†รร’ร”ร†รŠร˜ร™ร‰รŽรŠรŒยผร˜รยผร‹ร†รŠร˜รˆรร—ร”ร•ยผร˜รŒร‚รŠยกรˆรร—ร”ร•ร†ร˜รŒร‚รŠยผรร‚รรˆร‚รร‚ร‹ยพร‚ ย›รŠยผร™ร—รŒร‚รŠยกรรรรšร˜รŽรรšร”ร‚ร‡ยพร“ร‰ร…ร†ร˜รŒรŠรยฝร”ร†รŠร˜ร›ร’ร—รร…รŠยกรรรŠร†ร˜ร•ร‚ยกรˆร™ร‰รŽรรšรŒร‚รŠรŽร‘ยฟรรŠรŒร†ร˜ร‚รร‚ร”ร•รรยผร˜


‘ÔÕ¼ÓÊÂÍÊáÅÊÂÃÚÖÐÁØÌÂÊ¿ÏÆÊÓ§ÉÏ®ÃÚÔÔÐ ÊÍÐËÆÏÒÖÆÐÁØÌÂÊžÎÐÏÆØÂÏÂÕÐͽÌÂÊÅÁÔÉÂϼÎÐÚØÑÂÈ×μÏÐÚØ̼ÓÂÕÂÆÚÙ¼ØÔÉΡÅÊ ÌÂÊÌÆÏ¡ÎÆÈ¡ÍÂÌÆÏ¡‘ϼÌÇÓÂÔÕÆØÔ̼ÄÆÊØÌÓÚÎμÏÆØÑÍÉȼØÌÂÊÂÚÕ½ÕÉÏÇÂÓÅÊ¡¾ÔÖÉÔÉÕÐÚÂÏÊÌÂÏÐÑоÉÕÐÚ ÊÍÐËÆÏÒÆÍÍƾÄÆÊØÌÚÓ¾×ØÂÚÕ½ÏÕÉØÑÓÐÈÆÏÏÉÕÊÌ¡ÚÑÐÔÙ¿ÎÆÏÉØÆÍÆÚÖÆÓ¾ÂØÎÐÚ ÂÑÐÚÔ¾ÆØÂÅÊ̾ÆØÇÂÏÕÂÔÊÒÔÆÊØÆÌÌÓ¾ÔÆÊØÄÆÚÅÂÊÔÖ½ÔÆÊØ ŒÇ¾ÓÆØÌÂÊÕÓ¾È×ÏÂÌÂÊÔÁÎÃÐÍÂÂÍÙÉÎÊÔÕÊÌ¡ÂÓÊÖÎÐÁØÔÕÓÐÃÊÍÊÔÎÐÁØÈÆÏϽÔÆÊØÌÂÊÖÂÏ¡ÕÐÚØ ¯Ù×ÕÓÊÂÏÕÂÕÓ¾ÂÙÓ¿ÏÊÂÏÂÃÈ×ÂÑ¿ÕÐÔѾÕÊÈÊÂÕ¾¼Ù×ÔÚϼÙÆÊÂÎÐÚÔÂÇÊÓ¼ÐÚت ÌÊÐÑÊÐÐÈÌÒÅÉØÎÐÚÔÂǾÓÉØƾÏÂÊÉÎÐÏÂËÊ¡ÎÐÚ §ÐÚØͼ×ÑÐÁÌÂÊÑÐÁ›¡ÏÕÆ;ÈÐÙÒÓÐÓÆÑÂÊÅÊ¡ÔÕÓÊÎ×ÙÕ½ÌÂÎƈ¿ÔÐÊÂÌ¿ÎÂÏÂÙ×Ó¼ÔÐÚÏÆÅÒμÔ ‘̿οÍÐÊÆÅÒƾÎÂÔÕƪ
¸ÏÅÏÇÕÎÃŞÊÊÄ

‘ÌÐÚÔÕÆÎÆ ™ÓÖÆÕÐÕÆÍÐØÕ×ÏÑÂÏÕ×Ï ‘ÇÉÔÕÆÕÊØÈÐÃÆØÔÂØÆÅ× „ÆÖÂÕÊØÙÓÆÊÂÔÕÆÊÕÆÂÍÍÐ —ÌÆÊÑÐÚÑÉÈÂÊÏÆÕÆÕ×Ó ÆÙÆÊÍÂÌÐÚÃÆØÌÂÊÌÂÕÔÊÌÐÅÓÐÎÐ Ù×ÓÊØÆÑÊÔÕÓÐÇÉ —ÚÕÚÙ×Ø ÈÊÂÕÊÎÆÕÊØÈÐÃÆØ ÂÌÐÎÂÌÂÊÔÕÐÏÌÂÍÐÔÕÓ×ÎÆÏÐÅÓÐÎÐ ÅÆÖÂÑÉÈÂÊÏÂÕÆÌÂÊÑÐÍÚÎÂÌÓÊ ™ÎÂÕÂÊÐÅÐËÊÂÌÂÏÆÊÕÐÔ×ÎÂÏÂÑÐÏÂÆÊ ÌÂÊÕ×ÓÂÆÍÆÚÖÆÓÐÊÂÑÐÕÐÚØÑÐÏÐÚØ ÕÐÎÚÂÍÐÔÂØÑÆÕÂÆÊ
Τα αετόπουλα αναζητούν τον αντάρτη πατέρα τους


αρτέµης τιµασούκ

04 17


Τα χρόνια της γερµανικής κατοχής δεν πέρασαν χωρίς να αφήσουν σηµάδια. Τα βάσανα, η στενοχώρια, η θλίψη και η αρρώστια κατέστρεψαν την υγεία της µητέρας µας. Παρά τις µεγάλες προσπάθειες του πατέρα µας να την θεραπεύσει από την αρρώστια, δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Με την αναχώρηση του, στο βουνό, στο Δηµοκρατικό στρατό, µείναµε τέσσερα απροστάτευτα παιδιά. Όσο περνούσε ο καιρός η κατάσταση γινόταν όλο και πιο δύσκολη. Από την ηµέρα που έφυγε ο πατέρας µας δεν γνωρίζαµε που βρισκόταν και αν είναι ζωντανός. Την 6η Ιουνίου 1948 στο χωριό µας έρχεται µια οµάδα ανταρτών τροµαγµένη και πολύ βιαστική. Χωρίς να υποψιαστούµε τι συµβαίνει µας γνωστοποιούν πως ο πατέρας µας, ζήτησε να τα παρατήσουµε όλα και να φύγουµε από το χωριό παίρνοντας µαζί µας ό,τι µπορούµε. Εµείς χωρίς να γνωρίζουµε πού βρίσκεται ο πατέρας µας αφήσαµε όλη την περιουσία που αποκτήθηκε µε βάσανα και θυσίες. Μέσα σε µισό αιώνα, για δεύτερη φορά, ξεριζώθηκε και διαλύθηκε µια περιουσία. Με πολλές δυσκολίες και ταλαιπωρίες, µετά από 18 ηµερόνυχτα πορείας, φτάσαµε κοντά στα σύνορα της Γιουγκοσλαβίας, εκεί µας ενηµέρωσαν για τον προορισµό µας και µας είπαν πως ότι πράγµατα και ρούχα είχαµε έπρεπε να τα αφήσουµε εκεί, διότι όταν θα περνούσαµε τα σύνορα θα µας έδιναν ολοκαίνουργια. Πιστεύοντας όσα µας υποσχέθηκαν, αφήσαµε ότι είχαµε και πήραµε µαζί µας µια κουβέρτα. Περάσαµε τα σύνορα και µας παραδώσανε στις Γιουγκοσλαβικές υπηρεσίες. Φτάσαµε στην πόλη Πίτολια, όπου µείναµε περίπου µια εβδοµάδα και κάθε µέρα περιµέναµε πότε θα γίνει αυτό το θαύµα που µας υποσχέθηκαν. Όµως δυστυχώς, ώσπου να γίνει αυτό το θαύµα πέρασε πάρα πολύς καιρός, γυρνούσαµε ξυπόλυτοι και είχαµε αυτή τη µια και µοναδική κουβέρτα την οποία µοιραζόµασταν και οι τέσσερις. Μια µέρα µας ενηµέρωσαν να ετοιµαστούµε θα µας µετέφεραν σε άλλη πόλη. Φτάνοντας, νοµίζω πως ήταν το Ζάγκρεµπ, ακουγόταν µουσική ορχήστρας. Όταν σταµάτησε το τρένο, κορίτσια και αγόρια µας προσέφεραν λουλούδια για να µας καλωσορίσουν. Από εδώ άρχισε να αλλάζει η ζωής αυτού του βασανισµένου κόσµου µακριά από την πατρίδα του και τους αγαπηµένους του ανθρώπους του. Φτάσαµε στον προορισµό µας, ήταν η πόλη Τσιρκβένιτσα. Εδώ έγινε αυτό το θαύµα που µας υποσχέθηκαν πριν περάσουµε τα σύνορα της Γιουγκοσλαβίας.


รƒยพร‹ยนรรยฝร‡ร…รŽยนร€ร‹ร•

รร–ร†ยพรร˜รˆรŠร’ร“รˆรร˜รŒร‚รŠร‰ร–ร†ยพร‚รร•ยพรร‚ร†รŽร†รร‚รร”ร•ร‰รรŒรšร„ยผรร‰ ร‰ร–ร†ยพร‚รร•ยพรร‚รŽยผรร†รŠร‚รŒยฟรŽร‚ร”ร•รยพร…รŠรร”ร‘ยพร•รŠ รŒยกร–ร†ร…ร†รร•ร†ร“ร‰รŒรšร“รŠร‚รŒยฝร‘ร‰รˆร‚ยพรร‚รŽร†ร†ร‘ยพร”รŒร†ร„ร‰ร”ร•รร”ร‘รŠร•รŠร•รรšร˜รรŠรŒรรˆร†รร†รŠร‚รŒร’ร˜ รรŽร‘ร‚รŽร‘ยกร˜รŽรรšรŽร†ร•รรร–ร†ยพรรŽรรšรŽร‰รรรร”ร‚รรˆรŠร‚ร•ร‚ร‘รรรŠร•รŠรŒยกร†รŒร†ยพรร‰ร•ร‰รร†ร‘รร™ยฝร”รšรŽร‡ร—รรรร”ร‚ร ร‰รŽร‚รŽยกรŽร†ร•ร‰ร–ร†ยพร‚รŽรรšรŽร†รร†ร•รรร”ร‚รร•ร‰รยผร‚รŽยฟร…ร‚ร‚ร‘ยฟร•ร‚รŒรร“ยพร•ร”รŠร‚ร•ร‰ร˜ร‡ร—รŒยพร—รรร˜รยผรˆร“ร‰ ร†รŽร†ยพร˜ร‘ร‚ยพร›ร‚รŽร†ร”ร•ร‰รร‘ร‚รŠร…รŠรŒยฝร™ร‚ร“ยกรŽร†ร•รร”รŒยกรŽร‚รŒร‚รŠร•ร‰รรŠรŽรรรรร‚ ยงรรŽร†ร”ร‰รŽยผร“รŠร•ร“ร’รˆร‚รŽร†รŒร“ยผร‚ร˜ร”ร•รร‡รรร“รรรŒร‚รŠรŽร†ร•ยกรรŠรŽร†รˆยกรรรŠยผร‘รŠรร‚รรŒร‚ร‡ยผ ร†รˆร’ร‰รŒร‚ร•ร†ร“ยพรร‚ร‰ร…ยผร”ร‘รรŠรร‚ร‰รŒร‚ยพร•ร‰รŒร‚รŠรร”ร‘รร“รร˜รŽร†ร•ร‚ร•รร‡ร‚รžร‘ยผร‡ร•ร‚รŽร†รŽร†รŽร†ร•ร‚รŽรรร•ร“ร‚ ร”ร•ร‰ร‡รรร•ร‚รรŠยผร“ร‚รŽร†ร•ร‚ร‡รรร•ยกร
รˆยพร‘ร‚รยบร‹ยพรรยฝร‰ยžรร„

ยœร‘ยฝรŒร‚ร‚ร‘ร“ยฟร”รŒรร‰ร•ร‰ย„ร†รŽร‘ยฟร“ร†ร”ร‚รร‚ร‚รร•รŠร”ร•ร‚ร–ร’ร”ร•ร‰รร‚รรรŠร™ร•ยฝร‘ยฟร“ร•ร‚ยฏร•ร”รŠรŒรŠร‚รรรŠร’ร˜ร‘ร“รŠรร‚ร‘รร†รŽยผรร‚ร†ยพร™ร‚รยฝร…ร‰ รŽร‘ร†ยพร‚รˆร“ยพรŒรรŠรŒร‚รŠรŽร†ร•ยกร‘รรร•ยพรŒรŠร‚ร‚ร“ยกร™รร†ร˜รšรˆร“ร‚ร”ยพร‚รŒร‚รŠร•ร‚ร†ยพร™ร‚รรŒยกรร†รŠรŽร‚รร•ยกร“ร‚ย—รˆร’รŽร‘ยฝรŒร‚รŽร†ร”ร†รƒร‚ร”รŽยฟ รŒร‚รŠร†รร–รรšร”รŠร‚ร”รŽยฟรˆรŠร‚ยฟรร‚ร‚รšร•ยกร‘รรšรรŠยกรรรรŠรƒรยผร‘รรšรร”ร‚รร”รŒรรšร‘ยพร…รŠร‚ย‘รšร•ยฝยฝร•ร‚รร‰ร”รŒยผร„ร‰ ร‘รรšร…รŠรŒร‚รŠรรรรˆรรร”ร†ร”ร•รรŽรšร‚รยฟรŽรรšร•ร‰รร†ร‘ยพร”รŒร†ร„ร‰ร†รŠร”รƒรรยฝ ยธร…ร‰ร•รร‡ยกรˆร‚รร†ร•รรŽร‚รยพรŒรŠร‚รšร•รรร•รรšร‘รรšรยฟรƒร†ร“ยครŠรˆร“ร‚รƒยกร•ร†ร˜ร‡ร‚ยพรร†ร•ร‚รŠร…ร†รร•รรšร˜ยกร“ร†ร”ร‚รย‘รร…ร†รร•ร‚ร”ร’ร”ร—ร†รˆร’ ร–ร‚ร™ร‚ร–รรรร†ร‚ร‘รร•ร‰รŽรรร™รร‚ยˆร—ร˜ยกรร•ร†ร‹ร‚รรŽยผร™ร“รŠร•ร’ร“ร‚ ย™ร‰รŽร†ร“รรŽร‰รยพร‚ร”ร•รรŒร‚รรรŠรˆร“ร‚ร‡ร‰รŽยผรรร™ร‚ร“ร•ยพรยผร†รŠยˆร‚ร•ยกร—ร…รŠร”ร•ร‚รŒร•รŠรŒยกยบรŽร—ร˜ร•รร‘ยกร•ร—รŽร‚ร†ยพรร‚รŠรˆร†ร“ยฟ ย™ร”รŒร†ร‘ยฝร”ร™ร†ร…ยฟรรŒร‚รŠรรรร“รŠร‚ย‘รร…ร†รร†ยพร™ร†ยฝร…ร‰รŽร‘ร†รŠรร‘ร“รร‰รˆรรรŽร†รรร˜รรŒรยผร‡ร•ร‰ร˜ร‚รšร•ยฟร˜ร‘รรšร•ร‚ยกร‡ร‰ร”ร†ยฟรร‚ยกรร—รŒยกร•ร— ร…ร†รร–ร‚ยผรŽร‘ร‚รŠรร‚ยŒร•รรŽยผร”ร‚ร…ร—รŽยกร•รŠรยพร”ร‚ร‘รรšร‡ร•ยกรร†รŠร•รร‡ร’ร˜ ย™รŽร‚ร”ยผรร‚ยฝร•ร‚รร”ร†ยผรร‚ร”รšร“ร•ยกร“รŠร•รรšรŽร‘รรšร‡ยผยœร‚ร›ยพรŒร‚รŠร•รรŒรรšร•ยพร•ร‰ร˜ร‘รรร…ร“ร‚ร˜ย„ร†รร”รŠร™ยกร–ร‰รŒร‚ร•ร‚ร‘รรร•รŠรŒรรŒรรร“ร‚ร…ร‚ ร‚รรยกร•ร‰รŽร‚ร”ยผรร‚ร…ร†รรŽร‘ยฟร“ร†ร”ร‚รร‚ร•ร‰รร‘รŠยกร”ร—ยญร“ร‰ร”รŠรŽรร‘รยพร‰ร”ร‚ร•รรŒรรšร•ยพร•ร‰ร˜ร‘รรร…ร“ร‚ร˜รˆรŠร‚ร™ยผร“รŠ ย„ร†รร•รร‘ร†ร“ยพรŽร†รร‚รร•รŠร–ร‚ยผรƒร“รŠร”รŒร‚รŒรŠยกรรรร•ยผร•รรŠรร”ร‘ยพร•รŠยงร‰รร•ร†รร†รšร•ร‚ยพร‚ร‡รร“ยกยฝร•ร‚รร•ยฟร•ร†ร‘รรšยผรŽร†รร‚ร†ร…ร’รยฟรˆร—ร”ร‘รรšร…ร’ร ยˆร“รŠรร…ร†รŒร‚ร‘ยผรร•ร†ร™ร“ยฟรรŠร‚ยฏรร‚รŽรŠรŒร“ยฟรŽรรšร”ร†ยพรรŒร‚ร–ร‰รŽร†ร“รŠรยฟร•ร‰ร•ร‚ร˜ร•รรšร•ยฟร•ร†ยฌร‘ยกร“ร™ร†รŠยผรร‚ร•รรšรยกร™รŠร”ร•รรร”ร†รŒยกร–ร†ร™ร—ร“รŠยฟ ร€ร“ร†ร˜รร†รŠร•รรšร“รˆยพร‚ร˜ร”รšรร†ร™ร’ร˜ย—ยพรร‚รŠร‚รรรŠร™ร•ยกร”ร•รรšร˜ร‘ยผรร•ร†ร‚รยผรŽรรšร˜ย›รŠรรŠรรรŠรŒรรŒรร“ร‰ร…ยผร˜ร•รรšร˜ร”ร†รŒรรŠร•ยกรร†ร‚ร‘รรŒยกร‘รรš ยญร‚ยพร“รรร•ร‚รŠร‘รรšรŒยกร‘รรŠรร˜ร†ยพร…ร†ร‹ร‚รยกร•รŠร˜รˆร‚รŽยฝรรŠร†ร˜ร‡ร—ร•รรˆร“ร‚ร‡ยพร†ร˜ร•ร—รร‘ร‚รŠร…รŠร’รร•รรšร˜ร”ร•ร‚รรŽยผรร†ร˜ร‚ร‘ยฟร•ร‰รยครšยกร”รŠรรˆรŒร•รร รŒร‚รŠร‘รรšร‘รŠยกรร†รŠรŽร†ร”ร†รƒร‚ร”รŽยฟร•ร‚ร”รŒรร“รร‡ร‚รˆร—รŽยผรร‚ร”ร†รŽร†ร…ยกรŒรŠร‚ ย‘รšร•ยผร˜ร•รŠร˜ร”รŒยผร„ร†รŠร˜รŒยกรร—รˆรŠร‚รร‚รรŠร’ร”ร—ร†รšร‘ร“ยฟร”ร…ร†รŒร•ร‰ย—ยพรŽร‚รŠ
ËÆ»¿ÅÀŽÐϹÃÇËÕ
ŒÆ ÎÊ ѿÍÉ ÑÐÚ É ÌÂÕÂÔÕÐͽ ÌÂÊ É ÂÔÕÚÏÐÎÊ̽ ÃÂÓÃÂÓ¿ÕÉÕÂÌ¡ÏÐÚÏ¿ÍÐÌÂÊÑÊмÏÕÐÏÉÕÉÏÂÚÕÂÓÙÊ̽ÕÐÚØ ÑÂÓÐÚÔ¾ÂÂÏÖ¾ÛÐÚÏÍÐÚÍÐÁÅÊÂÂÏÕ¾ÔÕÂÔÉدÏÂÙÓ¿ÏÐÎÆÕ¡ ÕÊØ μÓÆØ ÌÂÊ ÕÊØ ÏÁÙÕÆØ ÔÕÐ ˆ¡ÓÌÐ ƒÌÆÛ¾ ÌÂÊ ÔÕÉÏ ÑÍÂÕƾ §Â˾Î ϼÐÊ ÌÂÊ ÎÆÈÂÍÁÕÆÓÐÊ ÑÐÚ ÐÏÆÊÓÆÁÐÏÕÂÊ ¼ÏÂÏ Ì¿ÔÎÐ ÅÊÂÇÐÓÆÕÊÌ¿ ÂÏÕÊÔÕ¼ÌÐÏÕÂÊ ÅÉÎÊÐÚÓÈÊÌ¡ ÌÂÍÍÊÆÓÈÐÁÏ ÕÊØ ÆÍѾÅÆØ ÕÐÚØ ÔÚÍÍÐÈÊÌ¡ ÔÆ ÌÂÕÂͽÄÆÊØ ÌÂÊ ÌÐÍÆÌÕ¾ÃÆØ ÂÓÏÐÁÏÕÂÊÕÉÍÐÈÊ̽ÕÉØþÂÊÉØÆÑÊÃÐͽØÕ×ÏÌÂÕÂÔÕÓÐÇÊÌÒÏ ÑÐÍÊÕÊÌÒÏÕÉØÌÚüÓÏÉÔÉØ ŒÕÉÏÂÔÊÂÕÊ̽ÑÍÆÚÓ¡ÕÉ؈¿ÍÉØÉÌÂÕ¡ÍÉÄÉ„ÐÏ›ÊÙÒÕÉØ žÏÆÊ Û×½ ÔÆ ¼Ï ÆÈÌÂÕÂÍÆÍÆÊÎμÏÐ ÆÅÒ ÌÂÊ ƾÌÐÔÊ ÙÓ¿ÏÊ ÌÕ¾ÓÊЧÐÇÖÊÏ¿Ñ×ÓÐÕÐÚÅÚÐÙÊÍÊ¡ÅÆØÅÆÌÂÕÓ¾ÂÉÈÆÊÕÐÏÊ¡ ÌÂÍÐżÙÖÉÌÆÕÐϼÐÎÐÚÔÂǾÓÉÕÐÏÕÓ¡ÕÂÓÆÑÐÍÁÕÔ¡ÊÌÂÊ ÈÓ½ÈÐÓ ÕÐÚ ÂÏÂÌоÏ×ÔÆ ¿ÕÊ ÕÐÏ Ö¼ÍÆÊ ÈƾÕÐÏ ÌÂÊ ÔÚÏÐÅÐÊÑ¿ÓÐÌÂÊ¿ÙÊοÏÐÇÊÍÐËÆÏÐÁÎÆÏЇÆ̾ÏÉÔÂÏÍÐÊÑ¿Ï ÔÚÍÍÐÈÊÌ¡ ÌÂÊ ÂÏÕÊÊÆÓÂÓÙÊÌ¡ Ï ÐÓÈÂÏÒÏÐÏÕÂÊ ÆÓÈÂÔÕ½ÓÊ ÎÂÖ½ÎÂÕ ÔÚÏÂÚ;ÆØ ÙÂÓÊÔÕÊÌ¡ ÑÂÛ¡ÓÊ ÔÚÍÍÐÈÊ̼Ø ÌÐÚÛ¾ÏÆØ ÌÂÊ ÔÚÏÆÍÆÁÔÆÊØ ™ ÆÎÑÆÊӾ ÂÑ¿ ÕÐ ˆ¡ÓÌÐ ƒÌÆÛ¾ ÔÕÆÈ¡ÛÆÕÂÊÑͼÐÏÌÂÊÆÅÒ
รรรร•รร‘ร“ร—รŠ รร”รŽร†ร•รร ร‡ยผร‘รŠรร‚ร รŽร‘รร“ร†ร˜ ยฝร•ร‚ร รรŠร‚รŒยกร…ร‚รŒร‚รŠ ยผรƒร‚รร‚รร•ร ร•ร“ร‚ร‘ร†ร›ยกรŒรŠ ร”ร•ร ร‚ร‘ยผรร‚รร•รŠ ร‘ร†ร›รร…ร“ยฟรŽรŠร รˆรŠร‚รร‚ รรŠยกร›รรร•ร‚รŠ ยฟรรร•รร‘ร“ร—ยพรร”รŽร†ร•รรร‡ยผร‘รŠรร‚รรŽร‘รร“ร†ร˜ ยฝร•ร‚รรรŠร‚รŒยกร…ร‚รŒร‚รŠยผรƒร‚รร‚รร•รร•ร“ร‚ร‘ร†ร›ยกรŒรŠ ร”ร•รร‚ร‘ยผรร‚รร•รŠร‘ร†ร›รร…ร“ยฟรŽรŠรรˆรŠร‚รร‚รรŠยกร›รรร•ร‚รŠ ร•รรƒร“ยกร…รšร‹ร‚รร‚ยฝร“ร–ร†รŽร‘ยฝรŒร†ร”ร•รรŽร‚รˆร‚ร›ยพรŒร‚รŠรŽรรšยผร…ร—ร”ร† ร•รร‡ยกรŒร†รรรŽร†ร•รŠร˜ร‡ร—ร•รรˆร“ร‚ร‡ยพร†ร˜ร…รŠยกรร†ร‹ร‚รŒยกร‘รรŠร†ร˜ รรŠร‘ร†ร“รŠร”ร”ยฟร•ร†ร“ร†ร˜ร†ยพรร‚รŠรŽร†รŒรร‘ยผรร†ร˜ร‘รรšยผร™ร†รŠรˆรร—ร“ยพร”ร†รŠร”ร†รŽร‘ร‚ร“ รŽรŠรยกร†รŠร‰ร‡ร—รยฝร•รรšร†ยพรร‚รŠรŒร‚ร–ร‚ร“ยฝร™ร—ร“ยพร˜รŒรรŽร‘รŠยกร”รŽร‚ร•ร‚รŒร‚รŠรยกร–ร‰ รŽรŠรยกร†รŠร‚ร‘รร”ร‘ร‚ร”รŽร‚ร•รŠรŒยกรˆรŠร‚ยฟรร‚ร•ร‚ร–ยผรŽร‚ร•ร‚ร•ร‰ร˜ร›ร—ยฝร˜ร•รรšยท ร•ร‚ร‚รšร•รรŒยพรร‰ร•ร‚รŒร‚รŠร•รŠร˜รŽร‰ร™ร‚รยผร˜ร‘รรšยผร™ร†รŠร‘ร‚ร“รร‘รรŠร”รŽยผรร‚ ร•ร‚รŽร‘ร‚ร“รŒร‚รŠร•รŠร˜รˆรšรร‚ยพรŒร†ร˜ร•รร‚รรŒรยฟร ร•ร‰รรŒร‚ร•ยกรŒรรŠร•ร‰รŽยกรร‚ร•รรšร™ร—ร“รŠร‚รรรร˜ร”รšรŽรŽร‚ร–ร‰ร•ยผร˜ ร‡ยพรรรšร˜ร‘รรšร‘ยพรรรšรร†รŽร‚ร›ยพร•รรรŒร‚ร‡ร†ร•ร›ยฝร‘รรšร•รรรƒร“ยพร›ร†รŠ ร‚รรยกยฟรรร†รŒร†ยพร†ยพรร‚รŠร•ร‰รร‚ร…ร†รร‡ยฝร•รรš ร•ร‚ร‘ร“ยกรˆรŽร‚ร•ร‚ร‘รรšร•รรšยผร™รรšรรŒรยผร„ร†รŠร•รรร‘ร‚ร•ยผร“ร‚ร•รรš ร•ร‚ร™ร“ยฝรŽร‚ร•ร‚ร‘รรšร‹ยฟร…ร†ร„ร†ร™ร–ร†ร˜ร•ร‚รŽร‘ยกร“รŒร‚ร•รรš ร…ร†รร“ร—ร•ยกร†รŠร•ยพร‘รร•ร‚ร™ร‚ยพร“ร†ร•ร‚รŠรŽร†ร•รร†รยกร™รŠร”ร•รร†รร…รŠร‚ร‡ยผร“รรร‘รรš ร–ร‚ร•รรšร…ร†ยพร‹ร†รŠร˜ร•ร‚รŽยกร•รŠร‚ร•รรšรŒรŠรรรรร•ร‚รŠรˆร“ยฝรˆรร“ร‚ ร‘รŠยกรร†รŠรŒร‚รŠร•ร‰รร‘ร‚ร“ร‚รŽรŠรŒร“ยฝรŒยพรร‰ร”ร‰ร–รšรŽยกร•ร‚รŠร‘รรรรŒร‚รยก รรŒยฟร”รŽรร˜ร•รรšร†ยพรร‚รŠร™ร—ร“รŠร”รŽยผรรร˜ร”ร†ร‡ยพรรรšร˜รŒร‚รŠร†ร™ร–ร“รรร˜ ยฟร”รรŠยผร™รรšรร‘รŠร†ยพรŽร‚ร›ยพร•รรšร†ยพรร‚รŠร‡ยพรรรŠ

ยฟรรรŠร†ร“ร™ยฟรร•ร‚รร†ร”ร•รรรšร™ร•รรรรรรรšร…รยฟรรรŠร‡ยพรรรŠ ร…ร†รร‘ยกร—ร‘รŠร‚รŒยกร•ร—ร‚ร‘ยฟร•ยฟร•ร†ร‘รรšรŽรรšร‘ยฝร“ร‚รร†ร•รร…ยพร‘รร—รŽร‚ ร†ร…ร’ร†ยพรŽร‚ร”ร•ร†ยฟร‹ร—ร‚ร‡ร•ยกรŒร‚ร“ร…ยกรŽรšรร‚ร“ร—ร”ยพร…ร†ร˜ร†ยพรร‚รŠ ร…รรšรร†รร‚รร†ร”ร•รรŽร‘ร‚ร“ยกรŒรŠยตยถร•รรŒยกร”ร•ร“รยถยถร†ยพรร‚รŠร•ร‰รร†ร‘รร™ยฝ ร‘รรšร•ร“ยกรŒร‚ร“ร‚ร•รร‚รŽยกร‹รŠร•ยฟร•ร†ยผรŽร†รร‚ร”ร•ร‰ร™ร’ร“ร‚ ร…ร†รยผร™ร—ร‘ร“ยฟรƒรร‰รŽร‚ร•รรŒยฟรƒร—ยฟร‘รร•ร†ร–ยผรร—รร‚ร‚รร“รŠร ร–ร‚ร‘ยกร—รร‚รŒรร‚ร…ยผร„ร—ร•รร‚รŽร‘ร†รยกรŒรŠร…ร†ร–ร‚ร‘รŠร’ยฟรร‰รŽยผร“ร‚ ร…ร†รยผร™ร—ร‘ร“ยฟรƒรร‰รŽร‚ร”รรšรยผร— ร•รŠรร‚รŒยกรŽร—รŽร†ร•ร‰รˆร“รŠยกร‘รรšรร‚ร•ร‰รร‚ร‡ยฝรŒร—รŒร‚รŠรร‚ร‡รรˆร—ร”ร•ร‚ รŒร‚ร“ยกรƒรŠร‚ร•ร‰ร˜รยผร—รŒร‚รŠร‘ร‚ร“ร‚รŽรร–รŠร‚รŒยกร–รรŽร‚รŠร…ยพร‘รร‚ร•ร‰ร˜รŒร‚รŠร•ร‰ร˜ รยผร—ร‘ร‚ร“ร‚รŽรร–รŠร‚รร‚รŠร‚รยฝร–ร†รŠร‚ร”รรšรยผร— ร‘ยกรร†ร˜ร•ร‰ร˜รƒยกร›ร—รร‚รร‚ร•รรร•ร†ร˜ร‘รรร™ร†ร•ร†ร…ร—ร‰รŽยกรร‚รŽรรš รŠร†ร“ยฟร‘ร“ยกรŽร‚รŽรรšรยผรˆร†ร‘ยกรรŠร”ร•รŠร˜ร‘รรšร•ยกรร†ร˜ยฝร”รรšรร‚รร‚ร‘ยกร“ร† รยผร‡ร•ร‚ยตรร‚ร™ร†รŠร˜ยฟร•รŠร’ร“ร‚ร–ยผรร—รŽร‘ร‚ร“รŒยกร“ร—ร‚รรยกร‘รรšรร‚ร•ร‰ร ร‚ร‡ยฝรŒร—ยผร™ร—รร‚ร•ร‚ร‹รŠร…ยผร„ร—ร†ร‡ร•ยกร™ร“ยฟรรŠร‚ร‚ร‘ยฟร•ยฟร•ร†ร‘รรšร‘ยผร–ร‚รร† รร‘ร‚ร•ยผร“ร‚ร˜รŽรรš ร”ร•รร•ร†รร†รšร•ร‚ยพรรŽร‘ยกร“รŒรยฝรŽรรšรร†ร‡ร•ยกรŽยฝรร†ร˜ ยฝรŽร‚ร”ร•ร‚รร…รšรรŽยฝรร†ร˜ร”ร•รรร‚รšร‘ร‰รˆร†ยพรร”ร•ร‰รรŒรร“ยผร‚ ร‘ยฝร“ร‚รŽร†ร•รรƒร‚ร‘ยฟร“รŠรรรรŒร‚ยพรรรšร“รˆรŠรร†รŽร‘รร“รŠรŒยฟยผรˆรŠรร† รŒร‚ร–ยผรรŒรšร”ร‰รŒร‚รรรรŠรŒยกรŽร†ร‘ร‚ร‘ยกร…ร†ร˜ร”ร‚รŽร‘ยกรรŠร†ร˜ ร‘ยฝรˆร‚รŽร†ร”ร•ร‰ร™รŠรยฝร†รŒร†ยพรŽร†รŒยกรร‚รร”รŒยกร•ร›ร‚ร”ร†ยกรรรรƒร‚ร‘ยฟร“รŠ รˆรŠร‚รร‚รŒยกรŽร—รŽรŠร‚ร†ร‘รŠร”รŒร†รšยฝร‘ยผร“ร‚ร”ร‚ร—ร“ร‚ยพร‚ร†ยพร™ร‚ยผรร‚ รŒรร“รŠร•ร”ยกรŒรŠรŽร†ร‘รร…ยฝรร‚ร•รรŒรรŠรŽยฟรŽร‚ร”ร•ร‚รรŽร‚ร›ยพร‹รšร‘รรรร”ร‚รŽร† รŽร†ร‘ยฝรˆร‚รŠรร†ร”ร•รรƒร‚ร‘ยฟร“รŠรŽร†ร•รร‘รร…ยฝรร‚ร•รร†ยพร™ร†ยผรร‚รŽร‘ร‚ร“ รŽร†รŽร‘รŠรรŠยกร“ร…ร‚ร”ร‘ยกรˆร‚รร†ร‘รŠยกร•ร‚ร‘รŠยกร•ร‚รร‚ร…ร†รŠร˜ รŽร†ร•ยกร‘ยฝรˆร‚รŽร†ร”ร•ร‰ร”รŠรˆรŒร‚ร‘รรร“ร‰ยฝร“ร–ร†รร‚ร‚รร‚รยกรƒร†รŠ รŽร‰ร™ร‚รรŠรŒยฟร˜รร”ร‘ร“ยผร‘ร†รŠรร‚ร•รรร–รšรŽยกร”ร‚รŠร‚ร‘ยฟร•รร”ร™รรร†รŠยฟ ร…ร†รร•รรร‘ยกร—ร•รรร‘รรร”ร•ร‰ร–ร‚ร”รŒรร•ร—รยฟรŽร‚ร”ร•ร‚รยผร‡รšรˆร‚ ร•ร‚ร‹ยฟร…ร†รšร‚ร•ร‚ร‡ร“ยกรˆรŒร‚ยผรƒรˆร‚รŠรร‚ร”ร•รรรŠรŽยกรรŠ รŒร‚รŠร‹ยฟร…ร†รšร‚ร…รŠร‚รŒยฟร”ร‚ร™รŠรรŠยกร“รŠรŒร‚ร…ร†รร†ยพร™ร‚รร†ร‡ร•ยกรร‚ รˆรšร“ยพร”ร—ร‘ร“รŠรร‡รรˆร—รร‘ร‚ร•ยผร“ร‚ร˜รŽรรšรŽรรšรยผร†รŠยจร‘ยกร“ร†ร“ร†ยฉ รŽรรร…รŠรร†ร‘รรรยกรร†ร‡ร•ยกร‘ยพรร‚รŽร†ร”ร•รรƒร‚ร‘ยฟร“รŠร†ยพร…ร†ร˜ร•รŠร˜ ร‡ร—ร•รรˆร“ร‚ร‡ยพร†ร˜ รŽร†รŽร†รˆยกรรร›ยฟร“รŠร•รร‘รรšรยฝร”ร‚รŽร†ร•รร”ร‘ยพร•รŠร”ร•ร‰รรŒรšร„ยผรร‰ รŒร‚รŠรรรร“รˆรŠรร•รร”รŒรร•ร’ร”ร‚รŽร†ร†รŒร‚ร•ยฟรร†ยพรŒรร”รŠร™รŠรรŠยกร“รŠรŒร‚ ร‘ยผร“รร—ร…รšรร™รŠรรŠยกร“รŠรŒร‚ร‚ร‘ยฟร”รšรร•ยกร‹ร†รŠร˜รŒร‚รŠรรยพรŒรŠร‚ รŒร‚รŠร•ร‚ร•ร“ร’ร—ร•รŠรร‚รŒยกรร—ยกรŽร‚ยผร™ร—รร‚รŒยกรŽร—ร…รรšรร†รŠยผร˜ ร…ร†รร‘ยพรร—ยกรŽร‚ร…ร†รยผร™ร—ร•รŠรร‚รŒยกรŽร—ร•ร‰รร†ยฟร“ร‚ร”ร‰ร…ร†รƒรยผร‘ร— รร‚ร‘ยกร—รร‚ร†รŒร‘ร‚รŠร…ร†รšร•ร’ร”ร•ร‚ร”ร†รŒรŠรรร“รŠร•รŠร…ร†ร‹ยผร“ร—ยทร‘ร“ยผร‘ร†รŠ รร‚รŽร‘ร‚ร“รŒยกร“ร—ร…ร†รˆยพรร†ร•ร‚รŠยกรรรยผร•ร”รŠ


ÄƟËËÅÔÇÒÏнθÓ
ίρις φουστέρη

09 17


άρης παύλος

Μου λέει ο Χρήστος «θα σου γνωρίσω έναν φίλο µου που τριγυρνάει στα βουνά, πουλώντας βότανα». Έτσι γνώρισα τον Παναγιώτη Σαϊνατούδη τον εµπνευστή του Πελίτι, της οµάδας που ασχολείται µε την διατήρηση και διάσωση των ντόπιων ποικιλιών. Ο Παναγιώτης µόλις είχε εγκατασταθεί µόνιµα στη περιοχή των Ποµάκων και ζούσε χωρίς χρήµατα, χωρίς µεταφορικό µέσο και χωρίς ρεύµα. Ξαναβρεθήκαµε πολλές φορές τις επόµενες µέρες και χρόνια και έµελλε οι σπόροι να παίξουν καθοριστικό ρόλο στη ζωή µου. Έγινα µέλος αυτής της πανέµορφης ιστορίας, έµαθα απίστευτα πράγµατα για τη γη, τα φυτά, τους σπόρους την τροφή.

Αύγουστος του δυο χιλιάδες, βρισκόµαστε στα Ποµακοχώρια του νοµού Ροδόπης µαζί µε το Χρήστο. Έχουµε έρθει στο ‘’Χίλια’’, στα σύνορα µε τη Βουλγαρία για να βιώσουµε και να φωτογραφίσουµε τους αγώνες πάλης που γίνονται στο µεγάλο πανηγύρι των Ποµάκων. Ντόπιοι παλαιστές και αθλητές από τις γύρω Βαλκανικές χώρες παίρνουν µέρος στην παροδοσιακή πάλη, έθιµο που υπάρχει εδώ και πεντακόσια χρόνια στη περιοχή. Υπαίθρια καφενεία, αυτοσχέδιες ψησταριές µε ντόπια σφαχτά, µουσικές από ζουρνάδες και νταούλια, ιδρώτας ανακετεµένος µε το αλλειµένο λάδι στα σώµατα των αθλητών.

Πολύ από αυτή τη γνώση ανακάλυψα ότι την είχα µέσα µου από τους αγρότες προγόνους µου και περίµενε την ώρα για να γίνει πράξη. Κράτησα και µοίρασα σπόρους βοηθώντας πολλούς ανθρώπους να µπουν σ΄αυτή την ιστορία. Τα χέρια µου πήραν λίγο το σχήµα και τη µορφή των χεριών των παππούδων µου, που ώρες πολλές σκυµµένοι κανάκευαν τα χώµατα για να πάρουν την τροφή για την οικογένεια. Ο σπόρος µαρουλιού που δείχνει η φωτογραφία, ήρθε στα χέρια µου από τη µάνα ενός φίλου µου, που ζει στα ορεινά του νοµού Τρικάλων στην Πίνδο και τον έχει από την γιαγιά της. Μετά από δέκα χρόνια ο σπόρος του χαµηλού µαρουλιού µε µαλακά φύλλα έχει πάει σε πολλές µεριές της Ελλάδας και της Κύπρου, έχει µπει σε σχολικούς κήπους και ταρατσόκηπους και συνεχίζει να µοιράζεται σαν µήνυµα ζωής από γενιά σε γενιά. Ευχαριστώ Παναγιώτη

10 17


κωνσταντίνα ευθυµιάδου

Σε άλλο τόπο θα µπορούσε να είναι φθινόπωρο ή ακόµη και χειµώνας. Επτά βαθµοί κελσίου. Εδώ είναι άλλα τα σηµάδια που σηµαίνουν την αλλαγή της εποχής. Τα πουλιά που κελαηδούν ασταµάτητα, τα χρώµατα στα ανθισµένα λουλούδια ακόµη και γρύλοι που τουρτουρίζουν νοµίζεις από το κρύο. Σαν ένα αόρατο χέρι να έχει τοποθετήσει το ανοιξιάτικο τοπίο στην καρδιά του χειµώνα... Περπατώ περπατώ εις το δάσος, σε έναν λόφο στο κέντρο της πόλης. Οι ήχοι µαλακώνουν, άλλες µυρωδιές, εικόνες. Μικρές ιστορίες, µορφές, σύµβολα αρχίζουν να εµφανίζονται στους κορµούς των δέντρων…

11 17


ʾϺ¾̽̽ÀËÌ˼ÈËÕ

ˆÂ¾ÓÏ×Ç¿ÓÂÕÓ¼Ù×ÌÂÊѼÇÕ×ÎÆ¿ÍÐÎÐÚÕÐáÓÐØÔÕÐÏÆÓ¿ ¤ÊÃÐÚÕʼØÎÂØƾÏÂÊÕÂÅÊÂÍƾÎÎÂÕÂÂÏ¡ÎÆÔÂÔÆÅÊÂÓÌƾØÂÏÂÛÉÕ½ÔÆÊØÌÂÊÆÑÂÏÂͽÄÆÊØ œÂØËÂÏÂÖÚξÛÐÚÏÕÉÏÂÑ¿ÍÂÚÔÉ
 1 (ÆÌÌÍÉÔ

§ÐÕÆÍÆÚÕ¾ÐÅÊ¡ÔÕÉÎÂÎÆÂÑÂÔÙÐÍƾÌÂÊÎÆÑÓÐ ÕÉÏ¿ÎÐÓÇÉÌÊÆÏÕÚÑ×ÔÊÂ̽ÆÊÌ¿ÏÂÑÐÚÅÉÎÊÐÚÓÈƾɼÏÂÉ̾ÏÉÔÉ Ö¿ÍЙÆÊÌ¿ÏÂÂÚÕ½ÂÑÐÕÆÍƾÕÉÏÑÓÒÕÉÎÐÚÑÓÐÔÑ¡ÖÆÊÂƾÏÂ

¿ÕÊÛÐÁÎÆÌÂÊÔÚÎþÏÆÊÕÒÓ¼ÙÆÊÔÚÎÃƾÌÂ


ÄÆÎÏÄÌÔÀÄÉÄÐιËÕ

Ô¾ÂÑÓÐǽÕÉÉ;Â

ÐÌÂÍƾÉÊżÂÕÐÚÏÂÂÑÐÕÚÑÒÔ× ÉÕÉØÈÉØÔÆÔÙ¼ÔÉÎÆÕÐÏÚÙÕÆÓÊÏ¿¼ÏÂÔÕÓÐÐÚÓ¡ÏÊÐ ÂÊÎÊÂÔÁÏÖÆÔÉÑÆÓ¾ÑÐÚÇ×ÕÐÈÓÂÇÊÒÏÔÆξÂ

ÂÊÖÂÔÚÎÃƾËÂÏ¡ÌÂÊËÂÏ¡ª
ϸ˾ÐϽ˼ÏÄ

ÔÆÌÂÊÏÐÁÓÊÐÙÒÓÐÕ¿ÑÐ ÚÑ¡ÓÙÆÊÂÎÉÙÂϾ ÎÊÂÅÚÔÌÐ;ÂÔÕÐÏÓÚÖο ÌÂÊÔÕÉÓн ÑÓ¼ÑÆÊÏÂÈÏ×Ó¾ÔÆÊØ ÏÂÑÓÐÔÂÓÎÐÔÕƾØÈÊÂÏÂÚÑ¡ÓËÆÊØÆÏÕ¼ÍÆÊ μÔÂÔmÂÚÕ¿Ï ÂÅÚÏÂÕÒ¿Î×ØÏÂÑÂÓÂÌÐÍÐÚÖ½Ô× ÕÉÏÅÊÂÅÊÌÂÔ¾ÂÕÉØÂÍÍÂȽØ ÏÂÃÊÒÏ×ÌÂÊÏÂÈÏ×Ó¾Û× ÕÐÌ¡ÖÆýΠƾÏÂÊÉÌÂÖÉÎÆÓÊϽÑÓÐÔÑ¡ÖÆÊ ÑÐÚÎÆÌÐÚÓ¡ÛÆÊÌÂÊÎÆÂÑÐÔÚÏÕÐϾÛÆÊ ÚÑ¡ÓÙÐÚÏÇÐӼؿÎ×Ø ÑÐÚÆÌÑͽÔÔÐÎÂÊÎÆÕÐÑ¿ÔÐÑÐÍÁ ÕÆÍÊÌ¡¼Ù×ÚÑ¡ÓËÆÊμÔÂÔÕÐÙÒÓÐ ¿ÔÐÑÆÓÊÔÔ¿ÕÆÓÐÙÓ¿ÏÐ žÏ×Ô ÂÚÕ¿ÏÕ¿ÔÐÑÆÓÊÔÔ¿ÕÆÓÐ ÅÊÌ¿ØÎÐÚȾÏÆÕÂÊ ÑÂÓÂÕÉÓÒÔÚÙÏ¡ÕÐÏÆÂÚÕ¿ÎÐÚ ÏÂÚÑ¡ÓÙÆÊÆÌƾÑÐÚÅÆÏÕÐÑÆÓÊμÏ× ÌÂÊÆÌƾÑÐÚÑÆÓÊμÏ× ÏÂÎÉÏÎÆÂÈȾÛÆÊÕ¾ÑÐÕ ¿ÔÐÐÙÒÓÐØÎÆÑÓÐÌÂÍƾ ÎÑÐÓÒÏÂÎÂÖ¾Ï×ÌÂÊÏÂÑÊ¡ÏÆÊ ¿ÍÐÌÂÊÎÆÈÂÍÁÕÆÓÐÙÒÓÐμÔÂÎÐÚ
½ÓÖÆØÌÂÊÑÉȾÏÆÊØ ÔÕÂΡÕÂ;ÈÐ ÖÚΡÔÂÊÕ¾ÙÓÒÎÂÕ¼ÃÍÆÑÂÏÕÂΡÕÊÂÔÐÚÕ¿ÕÆ


ÂÉͺÁ¾ÉÌÁȽȸ
Ñ׸ÏÏÖžÎÐÅÓ

ÔÉÌÒÖÉÌÂÑÊÔÕÆÁÐÏÕÂØÑ×ؼÕÔÊÑÓ¼ÑÆÊÏÂÌ¡Ï×ÌÂÊÃȽÌÂÔÕÐÅÓ¿ÎзÑÐÚÖÆÏ¡ÈÊÂÏÂѡ׷¼ÏÂØÅÓ¿ÎÐØ ÑÐÚÅÆÏÕÆÍÆÊÒÏÆÊÑÐÕ¼Ô̼ÇÕÉÌ·ÂÚÕ¿ÙÓÆÊÂÛ¿ÎÐÚÏ·ËÆ̾ÏÉÔÂÏÂÕÐÏÃÓ×·ÅÊ¡ÍÆ˼ÏÂÅÓ¿ÎÐÕÚÙ¾· ÎÑÓÐÔÕ¡ÍÐÊÑ¿ÏÑ¡×ÎÑÓÐÔÕ¡·ÑÓÐÙÒÓÉÔÂÈÊÂ;Èз¼ÏÊ×ÔÂÕÉÏÂÏ¡ÈÌÉÏÂÕÓ¼Ë×ÏÂÕÐÏÕÓ¼Ë×ÕÐÅÓ¿Îз ÏÂÃͼÑ×ÕÐÕ¼ÓÎÂÑÊÐÌÐÏÕ¡·ÌÂÊÏÂÕÐÕ¼ÓηÌ¡ÑÐÚÇÕ¡Ï×·ÎÂÅÆÙÓÆÊÂÛ¿ÎÐÚÏÂÚÕ¿Ô̼ÇÕÉÌ·ÂÑÐÇÂÔ¾Û× ϶ÂÍÍ¡Ë×ÅÓ¿ÎзÑÉȾÏ×ÅÆËÊ¡·ÖÂƾÏÂÊÌÂÍÁÕÆÓÂÔ̼ÇÕÉÌ·ÑÓÐÙÒÓÉÔ·ÂÓÈ¡·¿ÔÐÑÊÐÂÓÈ¡ÎÑÐÓÐÁÔ· ÅÆÖÂÕÓ¼Ë×¼ÍÆÈÂÔÕÐÏÆÂÚÕ¿ÎÐÚ·ÕÂÑ¿ÅÊÂÎÐÚÆÑÊÕ¡ÙÚÏÂÏÔÚÏÆÙÒØÌÊÆÈÒÂÏÕÊÔÕ¡ÖÉÌ·ÂÏÕÊÔÕ¡ÖÉÌ·μÙÓÊ ÑÐÚÅÆÏÂÏÕÊÔÕÆÌ¿ÎÐÚÏÑÊ·ÌʼÕÓÆÙ·ÌÊÐÅÓ¿ÎÐØξÌÓÂÊÏÆÐÍмÏÂÑÆÓÊÔÔ¿ÕÆÓÐÌÂÊÑÓÊÏÂÌ¿ÎÂÕÐÌÂÕÂÍ¡Ã× ƾÙÂÇÕ¡ÔÆÊÔÕÐÕ¼ÍÐØ·ÎÆÌÐÎμÏÉÕÉÏÂÏ¡ÔÂÂÑÐÇÂÔ¾Û×ÏÂÑ¡×ÂÓÊÔÕÆÓ¡ÎÂÑÓÊÏÑÓÐÍ¡Ã×ÏÂÌ¡Ï׼ϠýÎÂÕÐƾÅ·½ÎÐÚÏÌÊ¿ÍÂØÆÌƾ·Ô¶¼ÏÂÅÓ¿ÎÐÑÐÚÕÆÍÆÊÒÏÆÊÑÓÊÏÂÓÙ¾ÔÆÊ·¼ÕÔÊƾÏÂÊÉÛ×½ÎÐÚÔ̼ÇÕÉÌ ¼ÕÓÆËÂѾÔ×ÎÆ¿ÍÉÎÐÚÕÉÅÁÏÂÎÉ·ÎÆ¿ÔÉÎÐÚƾÙÆÂÑÐÎƾÏÆÊ·ÂϼÑÏÆ·¿ÙÊÎÆÎÆÈ¡ÍÉÆÑÊÕÚپ·ƾÙÂÙÂÖƾ· ÐÊÅÓ¿ÎÐÊÆËÂÇÂϾÔÕÉÌÂÏÌÂÊοÏÐÆÓƾÑÊ¿ÑÐÚÑÂÕÐÁÔ·ÎÊÂÑ¿ÍÉÂÑ¿ÆÓƾÑÊ·ÌÂÏƾØÈÊÂÏÂÎÊͽÔ×·οÏÐ ÎÊÂÔÕÊÈνÂÓÌƾ·ÎÆÌ¡ÑÐÊÐÏ·ÈÊÂÏÂÇÂÏƾÉÑÓÐÔÑ¡ÖÆÊ·ÌÊÆÈÒÑÓÐÔÑÂÖÐÁÔ·ÂͽÖÆÊ·ÌÍƾÏ×ÕÂΡÕÊÂÌÂÊ ÆÍѾÛ×Ñ×ØÖÂÕÆÍÆÊÒÔÆÊ·Ñ¿ÔÂÕ¼ÕÐÊ¿ÏÆÊÓÂÅÆϼÙ×ÅÆÊÔ̼ÇÕÉÌ·ÌÍƾÏ×ÕÂΡÕÊÂÎÐÚ·ÌÓÂÕ¡×ÕÉÏÂÏ¡Ô ÎÐÚÌÂÊÑÆÓÊμÏ×ÏÂËÚÑϽÔ×·¼ÏÂÙ¼ÓÊÏÂζÂÈȾËÆʽ¼ÏÂÏľÖÚÓзÌ¡ÕÊÏÂÎÆÕÓÂýËÆÊ·ÔÚÈÌÆÏÕÓÒÏÐÎÂÊ· ͼ×Ñ×ØƾÏÂÊ¿ÏÆÊÓз˼Ó×Ñ×ØƾÏÂÊ¿ÏÆÊÓз ÖÚΡÎÂÊÎÊÌÓ¿ØÑÐÚÑÆÓÑÂÕÐÁÔÂÔÆ¡ÅÆÊÐÚØÅÓ¿ÎÐÚØÏÁÙÕ·οÏÐÑÐÚÑÐÕ¼ÅÆϼÎÂÖÂÏÂÔÇÚÓ¾Û×ÌʼÕÔÊ ÅÆÏƾÙÂÕÉÇ×ϽÎÐÚÏÂÉÔÚÙ¡Û×·¡ÅÊÌÐØÌ¿ÑÐØÔ̼ÇÕÉÌ·ÆÅÒÅÆÏÖ¶ÂÌÐÚÈ¿ÕÂÏÔÇÁÓÊÈηÂÌ¿ÎÂÌÂÊÈʶ ÂÚÕ¿ÙÓÆÊ¡ÛÆÔÂÊÂÏ¡ÔÂÌÊƾÙÂÑ¡ÄÆÊ϶ÂÏÂÑϼ×ÑÓÐÑÐÍÍÐÁ·ƾÙÂÂÓÙ¾ÔÆÊÏÂÑÂÈÒÏ×·ÐÊÂÊÔÖ½ÔÆÊØÎÐÚ Ù¡ÏÐÏÕÂÏ·ÅÆϼÃÍÆÑ·ÅÆÏÎÑ¿ÓÆÔÂÏÂËÂÏÂÏоË×ÕÂΡÕÊÂÎÐÚ·Õ¿ÕÆÎÆÕ¡ÏÊ×ÔÂÑÐÚÕµÌÍÆÊÔ·ÎÆÕ¡ÂÑ¿;ÈÐ ƾÙÂÌÊ¿ÍÂØÔÚÏÉÖ¾ÔÆÊžÙ×Ø¿ÓÂÔÉ·ÅÆÏ˼Ó×ÂÏÎÁÓÊÛ·ÈÊÂÏÂÕÐÆͼÈËÆÊØÂÚÕ¿ÙÓÆÊ¡ÛÆÔÂÊÎÚÓ×ÅʼطÎÂÆÌƾ ÑÐÚ½ÎÐÚϽÕÂÏÎÐÏ¡ÙÂÆÓÉÎÊ¡·ÑÒØÏÂÎÚÓ¾ÛÆÊÉÆÓÉÎÊ¡ÁÔÕÆÓÂÔ̼ÇÕÉÌÂÏÂÕÔÊÎѽÔ×ÕÐÏÆÂÚÕ¿ÎÐÚ ÅÚÏÂÕ¡·¼ÕÔʾÔ×ØËÚÑÏÐÁÔ·ΡÕÂÊÉÔ̼ÄÉ·οÍÊØÌÂÕ¡ÍÂÃÂÑ×ØÅ¡ÙÕÚÍÂÅÆÏƾÙ·ÅÆϼÏÊ×ÖÂÕ¾ÑÐÕÂÑÊ· ÌÂϼÏÂμÍÐØÕÐÚÌÐÓÎÊÐÁÎÐÚÅÆϽÕÂÏÆÌƾÈÊÂÏÂÕÐÏÊÒÔ×·¼ÑÂÄÂÏÂÏÊÒÖ×ÑÂÈ×μÏÐØ·ÅÆϼÏÊ×ÖÂÕ¾ÑÐÕ· ÑÆÓ¾ÆÓÈɾÔÖÉÔÉÕÊÏÊÒÖÆÊØÅÆÏÊÒÖ×Ñ×ØƾÔÂÊÅÆÏƾÎÂÊÑÓÐÕÊÎÒÏÂͼ×Ñ×ØƾÎÂÊÕ¾ÑÐÕÂÑÂÓ¡ Ñ×ØÅÆÏƾÎÂÊÕ¾ÑÐÕ·ÕÐƾÎÂÊƾÏÂÊÌÂÍÁÕÆÓÐÇÂÏÕ¡ÛÐÎÂÊ·ÅÆÖÚΡÎÂÊÑ×ؼÇÕÂÔÂÆÅÒ·ÐÁÕÆÑ¿ÕÆ·¾Ô×ØƾÏÂÊ ÌÊÂÚÕ¿ÌÐÎΡÕÊÕÉØÅÊÂÅÊÌÂÔ¾ÂØÔ̼ÇÕÉÌ·ÔÊÈ¡ÔÊÈ¡ÏÂÙ¡ÏÆÕÂÊÌÊÉÎϽÎÉ·ÂÚÕ¿ƾÏÂÊÌÂÍ¿Ô̼ÇÕÉÌ·ƾÏÂÊ ¼ÏÂØÅÓ¿ÎÐØÑÐÚÅÆÏÕÆÍÆÊÒÏÆÊÑÐÕ¼
ย•รŠรŠยพร‹รŒร–ยนร‰ย˜ร‹รˆร‹ร‡ร•ร‘ยžร“

ย›ยกร–ร†ร‚ร‘ยฟรˆร†รšรŽร‚ ยฟร•ร‚รร•รร‡ร—ร˜ร‘รร‚รˆรŠยกร›ร†รŠร‘ร“รร˜ร•ร‰ร…รร”ร‰ ร‘ยผร‡ร•ร†รŠร‚ร“รˆยกรŒร‚รŠยฟรร‚ร•ร‚ร†ร‘รŠร™ร“รšร”ร‚ร‡ยพร›ร†รŠ ยŒร•รร›ร†ร”ร•ยฟร‡ร—ร˜ร•รรšร‚ร‘รรˆร†รรŽร‚ร•รร˜ รŒร‚ร–ร†ร•ยพรŒร‚ร•ร‚รร‚รˆรŠยกร›ร†รŠ รŒรŠร‚ร˜รŽยผรร†รŠร”ร•รร…รŠยกร‡ร‚รรร‘รร•ยฝร“รŠร•รร‘รŠรŒร“ยฟยพร›ร‰รŽร‚ร•รรšร‚รร†ร”รšรร•ยผรร†ร”ร•รรš ย›ร‚รŽรŽรŠยกร‡รร“ยกรŒร‚รŠรŒร‚ร•ยถร†ร‹ร‚ยพร“ร†ร”ร‰ ร•รร‡ร—ร˜ร•รรšร‚ร‘รรˆร†รรŽร‚ร•รร˜ ร…ร†รร‘ร“รร”รƒรยผร‘ร†รŠร”ร•รร†ร“ร™ยฟรŽร†รรร”รŒรร•ยกร…รŠ ร‚รรยกร”ร•รร‚รร‚รŽร†รยฟรŽร†รรรŽยผรรรรรŒร‚รŠร”ร•รร‡ร—ร˜ร•ร‰ร˜ร†ร‘ยฟรŽร†รร‰ร˜ร‰รŽยผร“ร‚ร˜ ร‚รยฝร–ร†รŠร‚ร‘รรŠรยพร–ร‚รŽร‘รร“รรร”ร‚รรร‚ร”ร‡ร†ร•ร†ร“รŠร”ร•รรรร•ร‰ร‡ร‚รร•ร‚ร”ยพร‚ร•ร‰ร˜ร†รร‘ยพร…ร‚ร˜รŽร‚ร˜ ยฟร‘รรš ร•รร†ร“ร†ยพร‘รŠรร–ร‚ยผร™ร†รŠรˆยพรร†รŠรŒร•ยพร”รŽร‚ ร•รรŒร•ยพร”รŽร‚ร‹ร†รรร…รร™ร†ยพร ร•รร‹ร†รรร…รร™ร†ยพรรรŠรŒยพร‚ ร‰รรŠรŒยพร‚ร”ร‘ยพร•รŠ ร•รร”ร‘ยพร•รŠร•รร”ร‘ยพร•รŠรŽร‚ร˜ รŒร‚รŠร”ร•รร”ร‘ยพร•รŠร–ร‚รšร‘ยกร“ร™ร†รŠร‰รŒร“ร†รŽยกร”ร•ร“ร‚ รŒร‚รŠร”ร•ร‰รรŒร“ร†รŽยกร”ร•ร“ร‚ร–ร‚รŒร“ร†รŽยกรŽร†ร•ร‚ร‘ร‚รร•ยกรŽร‚ร˜ รˆรŠร‚ร•ยพยฟร‘ร—ร˜ยผรร†รˆร†รยœร‘ร“รรร˜ยงร”ยกร•รรšรŠร ยถยถร”ร‘ยพร•รŠร”รรšร†ยพรร‚รŠร•รรŽยผร“รร˜ยฟร‘รรšรŒร“ร†รŽยกร˜ร•รร‘ร‚รร•ยฟร”รรšยฟร•ร‚รร†ร‘รŠร”ร•ร“ยผร‡ร†รŠร˜ร•รรƒร“ยกร…รšยถยถ รŒร‚รŠยผร•ร”รŠร…ร†รร–ร‚รšร‘ยกร“ร™ร†รŠรŒร‚รร†ยพร˜รยฟรˆรร˜รร‚รŒร“ร†รŽยกรŽร†ร•ร‚ร‘ร“ยกรˆรŽร‚ร•ยกรŽร‚ร˜ร†ร…ร’รŒรŠร†รŒร†ยพ ยกรˆร‚ร“รŽร‘ร‚รŒร‚รŠยกร‘รรšร•ร‚รŒร‚รŠร‚รร‚ร•ร”รรรŽร‘ร‚รร‚ ร–ร†ร—ร“ร’รร•ร‚ร˜ร•รรร†ร‚รšร•ยฟรŽร‚ร˜ ร•ร‚ร‹รŠร…รŠร’ร•ร‰ยฝร‹ยผรรยฝร‡ร•ร—ร™ยฟยฝรŒร‚ร•ร‚ร•ร“ร†รˆรŽยผรรยฝร‘ร“ยฟร”ร‡รšรˆร‚ยฝร…รŠร—รŒยฟรŽร†รรยฝ ร‡รŠรรร‹ร†รรรรŽร†รรยฝร†ร‘รŠร”รŒยผร‘ร•ร‰ ร†รร’ ยฟร‘ร—ร˜รยœร‘ร“รรร˜ยงร”ยกร•รรšรŠร ร…รŠร‚ร”ร™ยพร›รรšรŽร†ร•ร‰รร‘ร‚รˆร—รŽยผรร‰ยˆร‚ร•ร‚รˆร—รยพร‚ ร‚ร‘ยฟรˆร†รšรŽร‚ รยพรˆรร‘ร“รŠรร…รร”ร†รŠรยฝรรŠรร˜ รŒร‚รŠร‚รŒยฟรŽร‚ร…ร†รร‡ร•ยกร”ร‚รŽร†ร”ร•รร”ร‘ยพร•รŠรŽร‚ร˜ รร

ÄÂÒÐËÃν¹½ÏÁ½ÕиÐÄÏÁȹÀ½ǽÅÏÐËÁÆÍÂÕÈÈËÁ¹Ê½ÅÐÄÓ½ʸÓÐϽÇÅιÀËÕ ÄÂÒÐËÃν¹½ÏнÌÁÎÅÁÔÍÉÁʽÁ¹Ê½ÅÐÄÓηʽÐϽ˼ÏÄ


ÎÊÂÇ×ÕÐÈÓÂǾÂÌÂÊÎÆÓÊÌ¡ÑÓ¡ÈÎÂÕÂÑÐÚÈÏ×Ó¾Û×ÈʶÂÚÕ½Ï

ÃŽÐËÐÁ¼ÔËÓÉÄÀ·Ê ÃŞÊÊÄÓÇÒÏнθÓǽŽʸÐϽÇÅιÀËÕÏÐËÏÕÊÐËÊÅÏɺǽÅÐÄÊǽÈÈÅÐÁÊÅǸÁÌÅÉ·ÈÁŽ ÉÁÂÒÐËÃν¹ÁÓÏÔ·ÀŽǽÅÇÁ¹ÉÁʽÏÕÉÉÁзÔËÕÊ ÃÅÍÎÃËÓ½ÃÃÁȺÌËÕÈËÓÐÖ·ÎÎÕžÎÐÅÓÃÅÍÎÃËÓÀÄÉÄÐιËÕÊź¾ÄÀŽÐϹÃÇËÕ ÇÒÊÏнÊйʽÁÕÑÕÉŞÀËÕÁÉɽÊËÕ¸ÈÇËÈËÇÕўÓÃŞÊÊÄÓÇÒÏнθÓ ÁÈ̹À½ÉÌÁȞÈÄɽι½̽̽ÀËÌ˼ÈËÕžÎÄÓ̽¼ÈËÓ·ÎÄÏÇÕÎŞÊÊÄ ǽÐÁιʽÏнɞÐĽÎзÉÄÓÐLɽÏ˼ǽʸÐϽÇÅιÀËÕηʽÐϽ˼ÏĹÎÅÓÂËÕÏзÎÄ ÀÅËÎÑÍÏÁÅÓÇÁÅÉ·ÊÒÊÁÈ·ÊÄÇÎËǹÀ½ ÐËPLVDILU ѽÇÕÇÈËÂËÎÁ¹ǞÑÁÀÕËɸÊÁÓÔÒιÓÔθɽн ÏÐËϞÅÐPLVDILUJUǽÅÏÐÄÀŽÀÅÇÐսǸÌȽкÎɽLVVXXFRP ÐËÌÎÍÐËÐÁ¼ÔËÓѽÇÕÇÈËÂËθÏÁÅÐËÊËÇÐ;ÎÅË Ï½ÓÌÎËÏǽÈ˼ÉÁ ʽɽÓÏÐÁ¹ÈÁÐÁÉŽÂÒÐËÃν¹½ϽÓǽÅÉŽÉÅÇθÅÏÐËι½ÌËÕÃÊÒιÖÁÐÁÃŽ½ÕиÊ ·ÒÓÐÄÊÌÎÍÐÄÏÁÌзɾÎÄÏÐÄÀÅÁ¼ÑÕÊÏÄLQIR#PLVDILUJU ÐÁÔÊÅǞÏÐËÅÔÁ¹½ ÌÒÓÌηÌÁÅʽÁ¹Ê½ÅËÅÁÅǺÊÁÓÌËÕѽÏÐÁ¹ÈÁÐÁ ÄÉÁÞÈÄÀŞÏнÏÄÌηÌÁÅʽÁ¹Ê½ÅSL[HOVǽÅĽʞÈÕÏÄSL ÐËÇÁ¹ÉÁÊ˽̺ËÃÀºÊн·ÒÓÐÁÐνǺÏÅÁÓÈ·ÆÁÅÓ

Å˼ÈÅËÓÀ¼ËÔÅÈŞÀÁÓÀÁǽзÏÏÁν ǽȺǽÈËǽ¹ÎÅ


ÄƟËËÅÔÇÒÏнθÓ


ѼÔÆÔÕÐÙÒΠÕÊÏ¡ËÐÚÔÕÐÇ×Ø ÔÂÏÕÂÎÚÓνÈÌÊÂÌÐÚÃÂÍÐÁÎÆÕÊØœ¼ÓÆØÎÂØ ÕÂÌÂÍÐ̾ÓÊÂÌÂÊÕÐÚØÙÆÊÎÒÏÆØ ÕÂÎÑÐÚÎÑÐÁÌÊÂÕÉØ¡ÏÐÊËÉØ ÕСÍ×ØÕÐÚÇÖÊÏÐÑÒÓÐÚ ¡ÍÍÐÊÕÊØÔÕÐÊáÛÐÚÏ ¡ÍÍÐÊÕÊØÔѼÓÏÐÚÏ ÌÊ¡ÍÍÐÊÕÊØ̾ÏÆ ÑÐÚÏ ÂÏÂÎÆÕÓÉÖƾØÎÆÕÐÏ›ÂÊÓ¿ÔÐÚ Ö¼ÍÆÊÂÓÆÕ½ÌÂÊÕ¿ÍÎÉÉÆÍÆÚÖÆӾ ÎÐÊ¡ÛÆÊÂÔÕƾРÇÂÔÌÐÎÉÍʼØÌÂÊÔÑ¡ÓÕ żÏÕÓÂÑÂÍÊ¡ ѼÕÓÆØÙÐÓÕÂÓÊÂÔμÏÆØ ÌÆÍÂÜÅÊÔÎоÌÂÊÙÆÍÊÅÐϾÔÎÂÕ ¡ÏÖÓ×ÑÐÊÔÕÐÏÂÏÖ¿ ÔÕÐȼÓÂÔÎÂÕÉØμÓÂØ ÎÚÓ×ÅʼØÌÂÊÂÈȾÈÎÂÕ ÕСÓÎÆÈÎÂÕÉØÙÂÓ¡Ø ÕÐÚÑ¿ÏÐÚÐÑ¿ÏÐØ Õ×ÏÍÐÚÍÐÚÅÊÒÏÕÐÕ¾ÏÂÈΠÕÉØÖ¡ÍÂÔÔÂØÐÊ¿ÄÆÊØ ÈÂͽÏÉÌÂÊÔÊ×ѽ ÌÓÂÚȼØÌÂÊÔÕÆÏÂÈÎо ÕÐÎÆÔÐÇ¿ÓÊÕÉØÂÈ¡ÑÉØ ÎÐÚÔÂǾÓÉØСÏÖÓ×ÑÐØ ÔÕÉØÈÉØÕÐ̼ÓÂÔΠÈÂÍ¡ÛÊпÏÆÊÓÐ ÔÕÐÎÂÁÓÐÕÐÑÉÙÕ¿


ÎÊÂÇ×ÕÐÈÓÂǾÂÌÂÊÎÆÓÊÌ¡ÑÓ¡ÈÎÂÕÂÑÐÚÈÏ×Ó¾Û×ÈʶÂÚÕ½Ï

Profile for misafir

misafir issue 00  

photography magazine μια φωτογραφία και μερικά πράγματα που γνωρίζω για αυτήν

misafir issue 00  

photography magazine μια φωτογραφία και μερικά πράγματα που γνωρίζω για αυτήν

Advertisement