Page 1

PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius Departament de Llengües

CURS DE PRAPRACIÓ DE LES PROVES D’ACCÉS Anglès

PCC - BAT Codi: CPPA_IA Curs:

PROGRAMACIÓ

Departament: Llengües Curs de Preparació de les Proves d’Accés

Màteria: Anglès Codi: CPPA_IA Curs acadèmic: 2010-2011

REDACTAT:

REVISAT:

APROVAT:

Professor/a

Cap del Departament

Coordinador pedagògic

Alison Querol

M. Isabel Berenguer

Pr. R. Pallach

Signatura:

Signatura:

Data:

Data:

Montse Fontanals Signatura:

Data: 20/6/2010

Elaborada per: Alicia Gala

Revisat pel Cap del Departament: M. Isabel Berenguer

Data: 26.03.07 Versió: 1.1

Pàgina: 1/20 Fitxer: tmpMEjMwI


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius Departament de Llengües

CURS DE PRAPRACIÓ DE LES PROVES D’ACCÉS Anglès

PCC - BAT Codi: CPPA_IA Curs:

REGISTRE DE DISTRIBUCIÓ

DE Cap del Departament

LLISTAT DISTRIBUCIÓ

Coordinador pedagògic

M. Isabel Berenguer

R. Pallach

REGISTRE DE MODIFICACIONS DEL DOCUMENT

Revisió

Data

Descripció

0 1

07/09/06 26/03/07

Elaboració inicial Degut a una errada en qualiteasy, no surtia penjada.

2

08/09/09

Adequació de la programació a la nova càrrega lectiva de la matèria.

3

20/06/10

Elaborada per: Alicia Gala

Revisat pel Cap del Departament: M. Isabel Berenguer

Data: 26.03.07 Versió: 1.1

Pàgina: 2/20 Fitxer: tmpMEjMwI


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius Departament de Llengües

CURS DE PRAPRACIÓ DE LES PROVES D’ACCÉS Anglès

PCC - BAT Codi: CPPA_IA Curs:

1. CPPA_IA Objectius terminals de la matèria 1. Obtenir informació general i específica de textos orals i escrits amb l’aplicació d’eines d’estudi i consulta. 2. Accedir a coneixements tècnics i científics bàsics, a partir de l’anglès com a mitjà de comunicació. 3. Identificar les idees principals de textos en anglès, a partir d’exposicions orals i escrites sobre temàtiques d’interès general i de divulgació. 4.

Desenvolupar les idees principals d’exposicions orals i escrites en anglès sobre temàtiques diverses d’interès general i de divulgació.

5. Identificar el contingut essencial de textos orals i escrits. 6. Realitzar exposicions orals breus, a partir de temes preparats prèviament. 7. Interpretar anglicismes i termes de textos o eines utilitzades a la terminologia tecnològica. 8. Redactar cartes i escrits diversos en anglès a partir de models establerts. 9. Formalitzar, amb correcció i pulcritud, qüestionaris, formularis i els impresos habituals en la vida quotidiana. 10. Produir textos escrits breus a partir de temes proposats amb correcció ortogràfica i gramatical, amb l’ús de lèxic adequat i amb coherència discursiva.

.

Elaborada per: Alicia Gala

Revisat pel Cap del Departament: M. Isabel Berenguer

Data: 26.03.07 Versió: 1.1

Pàgina: 3/20 Fitxer: tmpMEjMwI


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius Departament de Llengües

CURS DE PRAPRACIÓ DE LES PROVES D’ACCÉS Anglès

PCC - BAT Codi: CPPA_IA Curs:

2. CPPA_IA. Relació d´unitats didàctiques seqüenciades i temporalitzades UD

Nom

Durada

1

People NA 1.1 Initial Evaluation 1.2 Reading /vocabulary 1.3 Grammar 1.4 Writing 1.5 Extra activities . online exercises 1.6 Simulacrum exam Nature NA 2.1 Reading 2.2 Grammar 2.3 Writing 2.4 Extra activities 2.5 Simulacrum exam Holidays NA 3.1 Reading 3.2 Grammar 3.3 Writing 3.4 Extra activities 3.5 Real exam The perfect date NA 4.1 Reading 4.2 Grammar 4.3 Writing 4.4 Reader 4.5 Extra activities 4.6 Simulacrum exam Gossip NA 5.1 Reading 5.2 Grammar 5.3 Writing 5.4 Extra activities 5.5 Simulacrum exam Natural disasters NA 6.1 Reading 6.2 Grammar 6.3 Writing 6.4 Extra activities 6.5 Real exam

19

2

3

4

5

6

Elaborada per: Alicia Gala

Revisat pel Cap del Departament: M. Isabel Berenguer

2 5 5 4 2 1 15 4 5 3 2 1 13 3 4 3 2 1 19 4 5 5 1 3 1 18 4 5 5 3 1 18 5 4 5 3 1

Data: 26.03.07 Versió: 1.1

Pàgina: 4/20 Fitxer: tmpMEjMwI


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius Departament de Llengües

UD 7

8

9

CURS DE PRAPRACIÓ DE LES PROVES D’ACCÉS Anglès

Nom A city in space NA 7.1 Reading 7.2 Grammar 7.3 Writing 7.4 Extra activities 7.5 Simulacrum Exam Literature NA 8.1 Reading 8.2 Grammar 8.3 Writing 8.4 Extra activities 8.5 Simulacrum Exam Life nowadays NA 9.1 Reading Grammar 9.2

PCC - BAT Codi: CPPA_IA Curs:

Durada 20 5 5 5 4 1 19 4 5 5 4 1 19 5 4

9.3 Writing 9.4 Extra activities 9.5 Real Exam Total d’hores de la matèria

5 4 1 160

3.

Elaborada per: Alicia Gala

Revisat pel Cap del Departament: M. Isabel Berenguer

Data: 26.03.07 Versió: 1.1

Pàgina: 5/20 Fitxer: tmpMEjMwI


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius Departament de Llengües

CURS DE PRAPRACIÓ DE LES PROVES D’ACCÉS Anglès

PCC - BAT Codi: CPPA_IA Curs:

4. CPPA_IA Estratègies metodològiques Per tal d´assolir els objectius didàctics del curs, les classes estaran orientades a interessar l ´alumne en el coneixement d´una nova llengua i a integrar tots els alumnes, de manera que aquests tinguin el desig de participar-hi d´una forma activa. Com que l’objectiu d’aquest curs és superar la prova d’accés a cicles de Grau Superior treballarem amb més intensitat les habilitats lingüístiques de les que els nostres alumnes s’examinaran en aquestes proves (comprensió lectora, competència gramatical i writing). Treballarem els textos fent exercicis de multiple choice i exercicis de vocabulari augmentant progressivament la dificultat. D’aquesta manera els alumnes ampliaran el seu vocabulari i adquiriran estratègies per tal d’esbrinar el significat de paraules desconegudes per a ells. Setmanalment es faran produccions escrites a classe i a casa. A més a més els alumnes també treballaran la gramàtica. Primer amb explicacions a la pissarra sobre punts gramaticals i

exercicis guiats; i progressivament amb exercicis de

multiple choice de gramàtica en un context. Un cop per setmana es faran exercicis on-line. L’objectiu d’aquestes activitats a la xarxa és motivar als alumnes a seguir treballant des de casa. El professor/a parlarà en anglès tant com sigui possible, d’aquesta manera els alumnes acabaran adquirint algunes expressions angleses i començaran a discriminar el significat del que es diu, al començament amb certa dificultat i més tard sense

tants problemes de

comprensió. Les explicacions gramaticals seran donades en català, ja que els alumnes han d’entendre perfectament les construccions sintàctiques de l’idioma estranger.

Abans d´introduir un tema o una estructura nova farem una “Warming up activity”, és a dir, buscarem alguna activitat ( com una pregunta d´actualitat, el comentari sobre l´última pel·lícula que han vist o la descripció a partir d´unes fotos que porta el professor) per presentar el tema que volem treballar. D´aquesta manera es veuran els coneixements previs de l´alumne sobre aquell punt concret i s´afavorirà un ambient més relaxat .Després d´una introducció general de no més de 10 minuts ens posarem de ple en la lliçó. Algunes vegades

Elaborada per: Alicia Gala

Revisat pel Cap del Departament: M. Isabel Berenguer

Data: 26.03.07 Versió: 1.1

Pàgina: 6/20 Fitxer: tmpMEjMwI


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius Departament de Llengües

CURS DE PRAPRACIÓ DE LES PROVES D’ACCÉS Anglès

PCC - BAT Codi: CPPA_IA Curs:

començarem amb un exercici de vocabulari, d´altres amb una lectura i d´altres amb la presentació d´una nova estructura gramatical.Treballarem diferents tècniques de lectura que els facilitarà la comprensió general dels textos. A part de textos es faran molts exercicis de gramàtica. Al començament de la lliçó seran exercicis mecànics per tal de familiaritzar els alumnes amb la nova estructura gramatical, més tard s’oferiran exercicis de gramàtica aplicada, no repetitius. Es practicaran molts exercicis de multiple choice semblants als que es trobaran el dia de la prova. Setmanalment es demanaran produccions escrites a l’alumne sobre diversos temes. L´alumne realitzarà aquestes produccions a classe i/o a casa i el professor els les tornarà corregides. L’alumne s’haurà de fixar en els errors per aprendre d’ells i procurar no repetir-los. En cas de dubte preguntarà al professor. Es tracta d´anar millorant l´escriptura de mica en mica i centrar-se, en cada redacció, en dos o tres punts concrets on sovint fan errades. Al primer trimestre seran produccions senzilles com cartes informals, descripcions i narracions varies. Al segon i tercer trimestres escriuran cartes formals, diàlegs, articles argumentatus i d’opinió. Un o dos cops al mes el professor prepararà un recull de frases extretes de les redaccions dels alumnes on es veuran les errades més comuns del grup. Això es corregirà a classe entre tots. 5. CPPA_IA Criteris i instruments d’avaluació i recuperació de la matèria. 4.1 Criteris d’avaluació de l’alumne Criteris per aprovar les assignatures (condicions sine qua non). L´avaluació és contínua, la qual cosa vol dir que es valorarà el procès d´aprenentatge dels alumnes i ajudarà a determinar els punts forts i febles del seu aprenentatge, a identificar les causes de les seves dificultats i a posar en pràctica les mesures de reforç i ajuts apropiats. Tot això ho farem mitjançant: -l´observació constant del treball individual i de grup -la correcció del material i exercicis fets a casa o a classe Es realitzarà una avaluació inicial que servirà per a comprovar els coneixements previs dels alumnes de la llengua estrangera anglesa, però no es tindran en compte per a la nota del trimestre.

Elaborada per: Alicia Gala

Revisat pel Cap del Departament: M. Isabel Berenguer

Data: 26.03.07 Versió: 1.1

Pàgina: 7/20 Fitxer: tmpMEjMwI


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius Departament de Llengües

CURS DE PRAPRACIÓ DE LES PROVES D’ACCÉS Anglès

PCC - BAT Codi: CPPA_IA Curs:

Criteris per aprovar les assignatures (condicions sine qua non). 1.

2

Tenir una actitud correcta i participativa a classe: • Si l’alumne té 3 expulsions amb el seu paper taronja corresponent, no es podrà presentar a l’examen d’avaluació • Si l’alumne fa menys d’un 50 % de les activitats de classe no pot fer l’examen d’avaluació Els treballs s’han de lliurar a la data prevista i no s’acceptaran fora de termini

El fet de no complir alguna d’aquestes condicions suposarà no poder aprovar la matèria. Avaluació Trimestral. •

L’avaluació d’aquesta assignatura és contínua i sempre que sigui possible es faran de 2 exàmens per trimestre de la matèria impartida i l’últim examen inclou, sempre, tota la matèria.

Nota trimestre: 90% CONTINGUTS + 10% ACTITU Criteris de recuperació. •

L’assignatura és contínua i , per tant, no hi ha recuperació trimestral

Avaluació Anual Si l´alumne ha suspès el primer i/o el segon trimestre i aprova el 3r amb nota igual o superior a 5 aprova el curs ja que és avaluació contínua Una vegada fetes totes les avaluacions la nota d’avaluació anual correspon: •

Si totes les avaluacions estan aprovades: mitjana de la nota dels tres trimestres (20%, 30% i 50% respectivament )

Avaluació etapa: La nota del curs ( de totes les matèries impartides) se sumarà a la nota de la prova d’accès per 0.2 5. IA1 Recursos Al Curs de Preparació a la Prova d’Accés utilitzarem un dossier preparat per les professores d’anglès del Departament de Llengües. El dossier inlourà quadres gramaticals, exercicis de gramàtica, exercicis de comprensió lectora, exercicis de vocabulari, proves d´exàmens d’anys anteriors i activitats on-line. Elaborada per: Alicia Gala

Revisat pel Cap del Departament: M. Isabel Berenguer

Data: 26.03.07 Versió: 1.1

Pàgina: 8/20 Fitxer: tmpMEjMwI


PROGRAMACIÓ

CURS DE PRAPRACIÓ DE LES PROVES D’ACCÉS Anglès

IES-SEP Comte de Rius Departament de Llengües

UNITAT DIDÀCTICA 1

PCC - BAT Codi: CPPA_IA Curs:

People

OBJECTIUS DIDÀCTICS •

Parlar d’accions habituals.

Compararar llocs, persones,...

Descripció d’una persona

CONTINGUTS A) CONTINGUTS DE FETS, CONCEPTES I SISTEMES CONCEPTUALS 1. Eines lingüístiques •

L’article

Plurals

Present simple i present continuous.

Enjoy, like, love, want, hate + to / doing.

Adverbis: classes i posició dins la frase.

Tipus d’adverbis i la seva posició a l’oració

Comparatius i superlatius

Pronoms personals

Adjectius i pronoms possessius

B) CONTINGUTS DE PROCEDIMENT •

Lectura comprensiva d’un text sobre la vida de Caterina Zeta Jones i un sobre assumptes familiars.

Producció d’un text escrit que descrigui una persona i la seva personalitat

C) CONTINGUTS D’ACTITUD •

Interès per comprendre el nou vocabulari

Confiança en la capacitat pròpia per utilitzar expressions relacions amb el tema

CRITERIS D’AVALUACIÓ DE LA UNITAT 1 A) CONTINGUTS DE FETS, CONCEPTES, I SISTEMES CONCEPTUALS 1. Continguts funcionals •

Llegir de forma comprensiva un text sobre Caterina Zeta Jones i un sobre vacances, aplicant les tècniques i estratègies presentades a la unitat: localitzar aquelles expressions

Elaborada per: Alicia Gala

Revisat pel Cap del Departament: M. Isabel Berenguer

Data: 26.03.07 Versió: 1.1

Pàgina: 9/20 Fitxer: tmpMEjMwI


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius Departament de Llengües

CURS DE PRAPRACIÓ DE LES PROVES D’ACCÉS Anglès

PCC - BAT Codi: CPPA_IA Curs:

que es repeteixen i que seran les idees principals del text; identificació d’oracions senzilles que ajudin a la comprensió del text. •

Redactar un escrit on es descriu una persona.

2. Eines lingüístiques •

Comprovar a la pràctica allò après a la unitat sobre els temps verbals

presentats,

Aplicar els coneixements apresos sobre els verbs presentats per completar les oracions proposades.

Comprovar a la pràctica els coneixements de lèxic apresos a la unitat.

C) CONTINGUTS D’ACTITUD •

Interessar-se pel nou vocabulari

Confiar en la capacitat individual per a comunicar-se

UNITAT DIDÀCTICA 2: Nature OBJECTIUS DIDÀCTICS ● Parlar de situacions i esdeveniments transcorreguts en el passat. ● Descriure llocs CONTINGUTS A) CONTINGUTS DE FETS, CONCEPTES I SISTEMES CONCEPTUALS 1. Continguts Funcionals •

Descripció de diferents llocs.

Narració de fets passats.

2. Eines lingüístiques •

Past simple i past continuous.

Substantius comptables i incomptables./ Somebody, anybody...

Preposicions de lloc i temps

3. Àrees temàtiques •

Aprendre altres aspectes sobre l’ecologia i el medi ambient.

B) CONTINGUTS DE PROCEDIMENT •

Lectura comprensiva d’un text sobre els problemes mediambientals i reciclatge

Redactar la descripció d’un lloc.

Elaborada per: Alicia Gala

Revisat pel Cap del Departament: M. Isabel Berenguer

Data: 26.03.07 Versió: 1.1

Pàgina: 10/20 Fitxer: tmpMEjMwI


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius Departament de Llengües

CURS DE PRAPRACIÓ DE LES PROVES D’ACCÉS Anglès

PCC - BAT Codi: CPPA_IA Curs:

Producció d’una redacció descrivint una fotografia.

C) CONTINGUTS D’ACTITUD •

Presa de consciència sobre el nostre medi ambient

Interès per mantenir un món sostenible CRITERIS D’AVALUACIÓ DE LA UNITAT 2

A) Continguts de fets, conceptes i sistemes conceptuals 1. Continguts funcionals ● Llegir de forma comprensiva un text sobre els problemes mediambientals i el reciclatge mostrant l’actitud recomanable per enfrontar-s’hi, aplicant les estratègies i tècniques presentades a la unitat: llegir el text en la seva totalitat, estudiar el context, identificar el tipus de paraula o la seva forma per intentar esbrinar el seu significat. ● Redactar la descripció d’un lloc en un entorn natural, posant en pràctica les estratègies i tècniques presentades a la unitat: utilitzar estructures conegudes i frases model. .● Fer una exposició descrivint una fotografia utilitzant les tècniques proposades: ús d’expressions adequades a la situació 2. Eines lingüístiques ● Comprovar a la pràctica allò après a la unitat sobre els temps verbals presentats, completant les frases proposades. ● Comprovar a la pràctica els coneixements de lèxic apresos a la unitat. C) CONTINGUTS D’ACTITUD •

Prendre de consciència sobre el nostre medi ambient

Interessar-se per mantenir un món sostenible

Elaborada per: Alicia Gala

Revisat pel Cap del Departament: M. Isabel Berenguer

Data: 26.03.07 Versió: 1.1

Pàgina: 11/20 Fitxer: tmpMEjMwI


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius Departament de Llengües

CURS DE PRAPRACIÓ DE LES PROVES D’ACCÉS Anglès

PCC - BAT Codi: CPPA_IA Curs:

UNITAT DIDÀCTICA 3 Holidays OBJECTIUS DIDÀCTICS ● Parlar de les relacions humanes. ● Descriure un lloc.(ampliació) •

Escriure una carta informal

CONTINGUTS A) CONTINGUTS DE FETS, CONCEPTES I SISTEMES CONCEPTUALS 2. Eines lingüístiques ● Present perfet simple, present perfet continuous ● Ús de for i since. ● Adverbis yet, still, already. ● Past perfect B) CONTINGUTS DE PROCEDIMENT ● Lectura comprensiva d’un text sobre viatges,un altre sobre vacances ● Redacció de la descripció d’un lloc on s’han passat les vacances, explicant si hi tornarien a anar i perquè. •

Redacció d’una carta informal.

C) CONTINGUTS D’ACTITUD •

Interès per les relacions humanes. CRITERIS D’AVALUACIÓ DE LA UNITAT 3

A) CONTINGUTS DE FETS, CONCEPTES, I SISTEMES CONCEPTUALS 1. Continguts funcionals ● Llegir de forma comprensiva un text sobre viatges, un altre sobre vacances aplicant les tècniques i estratègies presentades a la unitat: localitzar aquelles expressions que es repeteixen i que seran les idees principals del text; identificació de paraules semblants en la seva forma a les del idioma de l’alumne. ● Redactar un escrit on descriure el lloc ideal per passar les vacances, posant en pràctica les estratègies i tècniques presentades a la unitat: distribució de la informació en paràgrafs, ús d’estructures i lèxic adequat. • Escriure una carta informal 2. Eines lingüístiques ● Comprovar a la pràctica allò après a la unitat sobre els temps verbals i Elaborada per: Alicia Gala

Revisat pel Cap del Departament: M. Isabel Berenguer

Data: 26.03.07 Versió: 1.1

Pàgina: 12/20 Fitxer: tmpMEjMwI


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius Departament de Llengües

CURS DE PRAPRACIÓ DE LES PROVES D’ACCÉS Anglès

PCC - BAT Codi: CPPA_IA Curs:

construccions presentades, completant les activitats proposades. ● Comprovar a la pràctica els coneixements de lèxic apresos a la unitat. C) CONTINGUTS D’ACTITUD •

Interessar-se per les relacions humanes i per altres cultures

UNITAT DIDÀCTICA 4:

the perfect date

OBJECTIUS DIDÀCTICS ● Parlar de situacions en el futur. ● Parlar de situacions passades que van tenir lloc abans que una altra també en el passat. ● Explicar un conte. ● Donar opinions. CONTINGUTS A) CONTINGUTS DE FETS, CONCEPTES I SISTEMES CONCEPTUALS 1. Continguts funcionals •

Narració amb discurs organitzat sobre cites

Expressió de les emocions que evoquen les primeres cites

2. Eines lingüístiques •

El futur: will / going to + infinitiu.

Contrast entre will, going to i present continuous amb valor de futur.

Ús de too / enough.

B) CONTINGUTS DE PROCEDIMENT •

Lectura comprensiva d’un article sobre un sopar a les fosques(dinner in the dark).

Redactar un text sobre una cita ideal

CRITERIS D’AVALUACIÓ DE LA UNITAT 4 A) CONTINGUTS DE FETS, CONCEPTES, I SISTEMES CONCEPTUALS 1. Continguts funcionals •

Llegir de forma comprensiva un article sobre “ cites romàntiques, primeres cites,...” aplicant les tècniques i estratègies presentades a la unitat: utilitzar els coneixements previs sobre la matèria i el títol del text per demanar informació, utilitzar els recursos proposats per esbrinar el significat de paraules difícils de comprendre.

Escriure una redacció sobre una cita ideal empleant les tècniques i estratègies proposades a la unitat: ús correcte dels nexes de temps, ús del vocabulari adequat

2. Eines lingüístiques Elaborada per: Alicia Gala

Revisat pel Cap del Departament: M. Isabel Berenguer

Data: 26.03.07 Versió: 1.1

Pàgina: 13/20 Fitxer: tmpMEjMwI


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius Departament de Llengües

CURS DE PRAPRACIÓ DE LES PROVES D’ACCÉS Anglès

PCC - BAT Codi: CPPA_IA Curs:

Comprovar a la pràctica allò après a la unitat sobre els temps verbals presentats, completant les frases proposades.

Comprovar a la pràctica els coneixements de lèxic apresos a la unitat.

UNITAT DIDÀCTICA 5:

gossip

OBJECTIUS DIDÀCTICS •

Expressar desitjos.

Parlar de situacions probables, improbables i impossibles.

Comparar i contrastar.

Expressar una opinió argumentada.

CONTINGUTS A) CONTINGUTS DE FETS, CONCEPTES I SISTEMES CONCEPTUALS 1. Continguts funcionals •

Expressió de l’opinió sobre “gossip”

Ús de recursos per a donar-se la paraula, mantenir i tancar una conversa.

2. Eines lingüístiques •

Oracions condicionals, tipus I, II, III.

Oracions temporals: when, as soon as, while, before, by the time.

Prefixos negatius: un-, in-, il-, im-, ir-, non-, dis-.

3. Àrees temàtiques •

Interès per conèixer altres països i cultures. Interès per conèixer el propi país.

B) CONTINGUTS DE PROCEDIMENT •

Lectura comprensiva d’un text sobre “gossip”

Producció d’un text escrit on argumentar la pròpia opinió sobre si el gossip pot arribar a ser perillós.

CRITERIS D’AVALUACIÓ DE LA UNITAT 5 A) CONTINGUTS DE FETS, CONCEPTES, I SISTEMES CONCEPTUALS 1. Continguts funcionals •

Llegir de forma comprensiva un text sobre gossip aplicant les tècniques i estratègies presentades a la unitat: identificació dels false friends; localitzar aquelles expressions que es repeteixen i que seran les idees principals del text; identificació d’oracions senzilles

Elaborada per: Alicia Gala

Revisat pel Cap del Departament: M. Isabel Berenguer

Data: 26.03.07 Versió: 1.1

Pàgina: 14/20 Fitxer: tmpMEjMwI


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius Departament de Llengües

CURS DE PRAPRACIÓ DE LES PROVES D’ACCÉS Anglès

PCC - BAT Codi: CPPA_IA Curs:

que ajudin a la comprensió del text; ús semblant d’alguns termes per esbrinar el significat. •

Redactar un escrit on donar una opinió argumentada i il·lustrada sobre si el gossip pot arribar a fer mal posant en pràctica les estratègies i tècniques presentades a la unitat: organitzar la informació en els diferents paràgrafs depenent de la opinió que es vagi a exposar.

2.Eines lingüístiques •

Comprovar a la pràctica allò après a la unitat sobre els diferents tipus d’oracions subordinades condicionals, completant les frases proposades.

Aplicar els coneixements apresos sobre les oracions subordinades temporals per completar les oracions proposades.

Comprovar a la pràctica els coneixements de lèxic apresos a la unitat.

C) CONTINGUTS D’ACTITUD •

Respectar la manera de pensar dels altres

UNITAT DIDÀCTICA 6: Natural disasters OBJECTIUS DIDÀCTICS •

Parlar sobre experiències personals.

Utilitzar la puntuació adequada.

Parlar sobre desastres naturals

CONTINGUTS A) CONTINGUTS DE FETS, CONCEPTES I SISTEMES CONCEPTUALS 1. Continguts funcionals •

Establir, descriure i desenvolupar la situació per un diàleg.

2. Eines lingüístiques •

La veu passiva.

Verbs amb dos objectes.

Formació de paraules: adjectius formats a partir de substantius.

B) CONTINGUTS DE PROCEDIMENT • •

Lectura comprensiva d’un text sobre un tsunami Producció d’un text escrit on descriure l’experiència personal d’algú que ha vist/sobreviscut a un desastre natural .

Elaborada per: Alicia Gala

Revisat pel Cap del Departament: M. Isabel Berenguer

Data: 26.03.07 Versió: 1.1

Pàgina: 15/20 Fitxer: tmpMEjMwI


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius Departament de Llengües

CURS DE PRAPRACIÓ DE LES PROVES D’ACCÉS Anglès

PCC - BAT Codi: CPPA_IA Curs:

Preparació de preguntes i respostes : periodista- víctima d’un desastre natural

CRITERIS D’AVALUACIÓ DE LA UNITAT 6 A) CONTINGUTS DE FETS, CONCEPTES, I SISTEMES CONCEPTUALS 1. Continguts funcionals •

Llegir de forma comprensiva un text sobre desastres naturals, aplicant les tècniques i estratègies presentades a la unitat: localitzar aquelles expressions que es repeteixen i que seran les idees principals del text; identificació d’oracions senzilles que ajudin a la comprensió del text; decisió sobre allò que es vol saber del text.

Redactar un escrit on es parli de les experiències viscudes per una víctima d’un desastre natural utilitzar la correcta puntuació, seqüenciar la informació per paràgrafs utilitzant les paraules que els relacionen amb correcció, utilitzar estructures gramaticals variades i adequades.

Preparar i realitzar una bateria de preguntes i repostes simulant una conversa entre un periodista i un a víctima d’un desastre natural.

2.Eines lingüístiques •

Comprovar a la pràctica allò après a la unitat sobre la veu passiva, reescrivint les oracions proposades.

Aplicar els coneixements apresos sobre les estructures presentades per reescriure les oracions proposades.

Comprovar a la pràctica els coneixements de lèxic apresos a la unitat.

UNITAT DIDÀCTICA 7: A city in space OBJECTIUS DIDÀCTICS •

Parlar de les noves tecnologies de la comunicació entre persones.

Transmetre allò que altres han dit utilitzant l’estil indirecte.

CONTINGUTS A) CONTINGUTS DE FETS, CONCEPTES I SISTEMES CONCEPTUALS 1. Eines lingüístiques •

Estil indirecte: oracions enunciatives, interrogatives i exhortatives.

Reporting verbs: ask, , tell, invite, etc.

B) CONTINGUTS DE PROCEDIMENT •

Lectura comprensiva d’un text sobre una ciutat a l’espai

Elaborada per: Alicia Gala

Revisat pel Cap del Departament: M. Isabel Berenguer

Data: 26.03.07 Versió: 1.1

Pàgina: 16/20 Fitxer: tmpMEjMwI


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius Departament de Llengües

CURS DE PRAPRACIÓ DE LES PROVES D’ACCÉS Anglès

PCC - BAT Codi: CPPA_IA Curs:

Producció d’un text escrit on es desenvolupa una conversa telefònica.

CRITERIS D’AVALUACIÓ DE LA UNITAT 7 A) CONTINGUTS DE FETS, CONCEPTES, I SISTEMES CONCEPTUALS 1. Continguts funcionals •

Llegir de forma comprensiva un text sobre una ciutat a l’espai, aplicant les tècniques i estratègies presentades a la unitat: localitzar aquelles expressions que es repeteixen i que seran les idees principals del text; identificació d’oracions senzilles que ajuden a la comprensió del text, utilitzar els coneixements previs sobre la matèria per preveure part de la informació

Redactar una conversa telefònica entre dos persones tenint en compte les característiques comunicatives de la situació, utilitzant els formulismes i estructures adequades: utilitzar contraccions, marcar les pauses i vacil·lacions dels interlocutors, utilitzar signes de puntuació que li donin expressivitat al text.

2.Eines lingüístiques •

Comprovar a la pràctica allò après a la unitat sobre l’estil indirecte i els verbs específics d’aquesta estructura reescrivint les oracions proposades a l’activitat.

Comprovar a la pràctica els coneixements de lèxic apresos a la unitat.

Àrees temàtiques

Identificar, comprendre i utilitzar els formulismes i estructures adequats a la situació comunicativa: les converses telefòniques

UNITAT DIDÀCTICA 8: Literature OBJECTIUS DIDÀCTICS •

Parlar sobre un llibre/ pel.lícula

● Expressar opinions •

Fer resums

CONTINGUTS A) CONTINGUTS DE FETS, CONCEPTES I SISTEMES CONCEPTUALS 1. Continguts funcionals •

Expressió de les opinions sobre aquest tema.

Escriure el resum d’un llibre o pel.lícula

Elaborada per: Alicia Gala

Revisat pel Cap del Departament: M. Isabel Berenguer

Data: 26.03.07 Versió: 1.1

Pàgina: 17/20 Fitxer: tmpMEjMwI


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius Departament de Llengües

CURS DE PRAPRACIÓ DE LES PROVES D’ACCÉS Anglès

PCC - BAT Codi: CPPA_IA Curs:

2. Eines lingüístiques •

Oracions subordinades adjectives especificatives: who, that, which, whose, where.

Formació de paraules: substantius a partir de verbs.

L’ús del gerundi i l’infinitiu

B) CONTINGUTS DE PROCEDIMENT •

Lectura comprensiva d’un text sobre The Great Gatsby

Producció d’un text escrit on resumir allò exposat en un altre més llarg.

CRITERIS D’AVALUACIÓ DE LA UNITAT 8 A) CONTINGUTS DE FETS, CONCEPTES, I SISTEMES CONCEPTUALS 1. Continguts funcionals •

Llegir de forma comprensiva un text sobre The Great Gatsby aplicant les tècniques i estratègies presentades a la unitat: localitzar aquelles expressions que es repeteixen i que seran les idees principals del text; identificació d’oracions senzilles que ajuden a la comprensió del text; identificació de la informació important

Redactar un resum d’un text més llarg, posant en pràctica les estratègies i tècniques presentades a la unitat: localitzar la informació essencial, evitar l’ús de paraules o expressions del text, limitar-se a l’extensió marcada, eliminar la informació innecessària o irrellevant i ometre les opinions personals

2. Eines lingüístiques •

Comprovar a la pràctica allò après a la unitat sobre els articles en anglès, completant els paràgrafs proposats.

Aplicar els coneixements apresos sobre les oracions de relatiu per completar i reescriure les oracions proposades.

Comprovar a la pràctica els coneixements de lèxic apresos a la unitat.

UNITAT DIDÀCTICA 9: life nowadays OBJECTIUS DIDÀCTICS •

Expressar habilitat, possibilitat, impossibilitat, necessitat i obligació.

Fer especulacions.

Donar consells.

Fer un oferiment

Escriure una carta formal.

Elaborada per: Alicia Gala

Revisat pel Cap del Departament: M. Isabel Berenguer

Data: 26.03.07 Versió: 1.1

Pàgina: 18/20 Fitxer: tmpMEjMwI


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius Departament de Llengües

CURS DE PRAPRACIÓ DE LES PROVES D’ACCÉS Anglès

PCC - BAT Codi: CPPA_IA Curs:

● Expressar sentiments.

CONTINGUTS A) CONTINGUTS DE FETS, CONCEPTES I SISTEMES CONCEPTUALS 1. Continguts funcionals •

Expressió dels sentiments.

Narració ordenada en el passat i present.

2. Eines lingüístiques ● Verbs modals. ● Used to B) CONTINGUTS DE PROCEDIMENT ● Lectura comprensiva d’un text sobre actualitat ● Redacció d’una carta formal ● Redacció d’una experiència feliç. CRITERIS D’AVALUACIÓ DE LA UNITAT 9 A) CONTINGUTS DE FETS, CONCEPTES, I SISTEMES CONCEPTUALS 1. Continguts funcionals •

Llegir de forma comprensiva un text sobre els infants avui en dia aplicant les tècniques i estratègies presentades a la unitat: localitzar aquelles expressions que es repeteixen i que seran les idees principals del text; esbrinar el significat de les paraules desconegudes a través del context i la seva forma

Redactar una carta formal posant en pràctica las estratègies i tècniques presentades a la unitat: donar el format adequat, no utilitzar contraccions, detectar errors i corregirlos.

Fer una redacció d’una experiència feliç o important a la vida de l´alumne aplicant les tècniques apreses a la unitat

2. Eines lingüístiques

Comprovar a la pràctica allò après a la unitat sobre els verbs modals escollint allò adequat a cada situació.

Elaborada per: Alicia Gala

Comprovar a la pràctica els coneixements de lèxic apresos a la unitat.

Revisat pel Cap del Departament: M. Isabel Berenguer

Data: 26.03.07 Versió: 1.1

Pàgina: 19/20 Fitxer: tmpMEjMwI


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius Departament de Llengües

CURS DE PRAPRACIÓ DE LES PROVES D’ACCÉS Anglès

PCC - BAT Codi: CPPA_IA Curs:

Criteris per aprovar les assignatures (condicions sine qua non). 1.

2

Tenir una actitud correcta i participativa a classe: • Si l’alumne té 3 expulsions amb el seu paper taronja corresponent, no es podrà presentar a l’examen d’avaluació • Si l’alumne fa menys d’un 50 % de les activitats de classe no pot fer l’examen d’avaluació Els treballs s’han de lliurar a la data prevista i no s’acceptaran fora de termini

El fet de no complir alguna d’aquestes condicions suposarà no poder aprovar la matèria. Avaluació Trimestral. •

L’avaluació d’aquesta assignatura és contínua i sempre que sigui possible es faran de 2 exàmens per trimestre de la matèria impartida i l’últim examen inclou, sempre, tota la matèria.

Nota trimestre: 90% CONTINGUTS + 10% ACTITUD Criteris de recuperació. •

L’assignatura és contínua i , per tant, no hi ha recuperació trimestral

Avaluació Anual Si l´alumne ha suspès el primer i/o el segon trimestre i aprova el 3r amb nota igual o superior a 5 aprova el curs ja que és avaluació contínua Una vegada fetes totes les avaluacions la nota d’avaluació anual correspon: •

Si totes les avaluacions estan aprovades: mitjana de la nota dels tres trimestres (20%, 30% i 50% respectivament )

Avaluació etapa: La nota del curs ( de totes les matèries impartides) se sumarà a la nota de la prova d’accés per 0.4.

Elaborada per: Alicia Gala

Revisat pel Cap del Departament: M. Isabel Berenguer

Data: 26.03.07 Versió: 1.1

Pàgina: 20/20 Fitxer: tmpMEjMwI

PROGRAMACIO PPAS ANGLES  

Programació de ppas d'anglès

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you