Page 1

IES-SEP Comte de Rius

PROGRAMACIÓ

CFGS: Química Industrial M13 Anglès

Departament De Química

PCC - CF Codi: QUA0M13 Mòdul: 13 Curs: 1r Alternança

PROGRAMACIÓ Departament: Llengües Cicle Formatiu: Química Industrial Curs: Primer Alternança (QI) Crèdit: M13 Anglès tècnic Codi: QUA0M13 Curs acadèmic: 2011-12

REDACTAT: Professor/a

Laura Suñé i Saigí

REVISAT: Cap del Departament Pr. Isabel Berenguer

APROVAT: Coordinador pedagògic Pr. Rafel Pallach

Signatura:

Signatura:

Signatura:

Data:

Data:

Data:

Elaborat per:

Revisat pel Cap del Departament:

Laura Suñé

Isabel Berenguer

Data:08/09/2011 Pàgina: 1/11 Fitxer: prog_QUA0_M13 Versió: 1.0


IES-SEP Comte de Rius

PROGRAMACIÓ

CFGS: Química Industrial M13 Anglès

Departament De Química

PCC - CF Codi: QUA0M13 Mòdul: 13 Curs: 1r Alternança

REGISTRE DE DISTRIBUCIÓ LLISTAT DE DISTRIBUCIÓ

Cap del Departament

Coordinador pedagògic

Isabel Berenguer

R. Pallach

REGISTRE DE MODIFICACIONS DEL DOCUMENT Revisió

Data

Descripció

0

08/09/10

Elaboració inicial

1

08/09/11 Actualització codi i nom del mòdul, metodologia, bibliografia i webgrafia (Rosa M. Domènech i Aina Casaban)

Elaborat per:

Revisat pel Cap del Departament:

Laura Suñé

Isabel Berenguer

Data:08/09/2011 Pàgina: 2/11 Fitxer: prog_QUA0_M13 Versió: 1.0


IES-SEP Comte de Rius

PCC - CF

PROGRAMACIÓ

Codi: QUA0M13 Mòdul: 13 Curs: 1r Alternança

CFGS: Química Industrial M13 Anglès

Departament De Química

FAMÍLIA: Química CICLE: Química Industrial MÒDUL PROFESSIONAL: Anglès tècnic HORES TOTALS: 99

GS CODI: M13 HLLD: 0

1.- RELACIÓ D’UNITATS FORMATIVES I NUCLIS FORMATIUS

MP: Anglès (99 h) Unitats Formatives

Hores

UF 1: Anglès

99 UF 1: Anglès (99 h)

Nucli Formatiu

Hores

NF 1.- Comprensió i producció de missatges orals NF 2.- Comprensió i producció de missatges escrits

Resultats d’aprenentatge

50

1, 3, 5

49

2, 4, 5

Tot i que aquesta unitat formativa està dividida en dos nuclis formatius, aquests s’aniran treballant alternativament al llarg de tota la UF. 2.- ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES I ORGANITZACIÓ DEL MP

Es tracta d’un mòdul que consta de 99 hores, distribuïdes en dos quadrimestres. El primer quadrimestre consta de 57 hores i el segon de 43 hores. Les classes aniran alternant continguts teòrics i pràctics. 3.- AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL MP

Per a superar el mòdul professional cal superar la unitat formativa.

Q MP = Q UF La qualificació de la unitat formativa s’obté segons la següent ponderació:

QUF 1 = 0.225 ⋅ RA1 + 0.225 ⋅ RA2 + 0.225·RA3 + 0.225·RA4 + 0.1·RA5

4.- ESPAIS, EQUIPAMENTS I RECURSOS DEL MP

Les classes teòriques s’impartiran a una aula polivalent, amb projector i ordinador amb accés a Internet i mitjans audiovisuals. També es treballarà a l’aula d’ordinadors per fer diverses exercicis via telemàtica i per a fer recerca d’informació via Internet.

Elaborat per:

Revisat pel Cap del Departament:

Laura Suñé

Isabel Berenguer

Data:08/09/2011 Pàgina: 3/11 Fitxer: prog_QUA0_M13 Versió: 1.0


IES-SEP Comte de Rius

Departament De Química

PROGRAMACIÓ

CFGS: Química Industrial M13 Anglès

PCC - CF Codi: QUA0M13 Mòdul: 13 Curs: 1r Alternança

5.- PROGRAMACIÓ D’UNITATS FORMATIVES.

UF 1. Anglès (99 hores) a) Resultats d’aprenentatge, criteris d’avaluació i continguts RA1. Reconeix informació professional i quotidiana continguda en tot tipus de discursos orals emesos per qualsevol mitjà de comunicació en llengua estàndard, interpretant amb precisió el contingut del missatge. a. Identifica la idea principal del missatge. b. Reconeix la finalitat de missatges auditius pronunciats en llengua estàndard identificant l'estat d’ànim i el to del parlant. c. Extreu informació d'enregistraments en llengua estàndard relacionades amb la vida professional i quotidiana. d. Identifica els punts de vista i les actituds del parlant. e. Identifica les idees principals de declaracions i missatges sobre temes concrets i abstractes, en llengua estàndard i amb un ritme normal. f.

Comprèn amb tot detall el que se li diu en llengua estàndard, fins i tot en un ambient amb soroll de fons.

g. Extreu les idees principals de conferències, xerrades i informes, i altres presentacions professionals. h. Pren consciència de la importància de comprendre globalment un missatge, sense entendre tots i cadascun dels elements del mateix. RA2. Interpreta informació professional continguda en textos escrits complexos, analitzant de forma comprensiva els seus continguts. a. Llegeix amb un alt grau d'independència, adaptant l'estil i la velocitat de la lectura a diferents textos i finalitats. b. Interpreta, amb detall, textos extensos i de relativa complexitat, relacionats amb l'àmbit professional. c. Relaciona el text amb l'àmbit del sector al que es refereix. d. Identifica amb rapidesa el contingut i la importància de notícies, articles i informes sobre una àmplia sèrie de temes professionals i decideix si és oportú una anàlisi més profunda. e. Realitza traduccions de textos complexos utilitzant material de suport si s'escau. Elaborat per:

Revisat pel Cap del Departament:

Laura Suñé

Isabel Berenguer

Data:08/09/2011 Pàgina: 4/11 Fitxer: prog_QUA0_M13 Versió: 1.0


IES-SEP Comte de Rius

CFGS: Química Industrial M13 Anglès

Departament De Química

f.

PCC - CF

PROGRAMACIÓ

Codi: QUA0M13 Mòdul: 13 Curs: 1r Alternança

Interpreta missatges tècnics rebuts a través de mitjans diversos: correu postal, fax, correu electrònic, entre d'altres.

g. Interpreta

instruccions

extenses

i

complexes,

relacionats

amb

l'àmbit

professional. h. Selecciona materials de consulta i diccionaris tècnics, i utilitza suports de traducció tècnics i les eines de traducció assistida o automatitzada de textos. RA3. Emet missatges orals clars i ben estructurats, analitzant el contingut de la situació i adaptant-se al registre lingüístic de l'interlocutor. a. Identifica els registres utilitzats per a l’emissió del missatge. b. S'expressa amb fluïdesa, precisió i eficàcia sobre una àmplia sèrie de temes professionals o quotidians, marcant amb claredat la relació entre les idees. c. Comunica espontàniament, adoptant un nivell de formalitat adequat a les circumstàncies. d. Utilitza normes de protocol en presentacions formals i informals. e. Utilitza correctament la terminologia de la professió. f. Expressa i defensa punts de vista amb claredat, proporcionant explicacions i arguments adequats. g. Descriu i seqüència un procés de treball de la seva competència. h. Argumenta amb detall, l'elecció d'una determinada opció o procediment de treball escollit. i. Sol·licita la reformulació del discurs o part del mateix quan es consideri necessari. j. Aplica fórmules d'interacció adients en situacions professionals variades. RA4. Elabora documents i informes propis de l'àmbit professional o de la vida quotidiana, utilitzant els registres adequats a cada situació. a. Redacta textos clars i detallats sobre una varietat de temes relacionats amb l'àmbit professional, sintetitzant i avaluant informació i arguments procedents de diverses fonts. b. Organitza la informació amb correcció, precisió, coherència i cohesió, sol·licitant i/o facilitant informació de tipus general o detallada. c. Redacta informes, destacant els aspectes significatius i oferint detalls rellevants que serveixin de suport. d. Complimenta la documentació específica de l'àmbit professional.

Elaborat per:

Revisat pel Cap del Departament:

Laura Suñé

Isabel Berenguer

Data:08/09/2011 Pàgina: 5/11 Fitxer: prog_QUA0_M13 Versió: 1.0


IES-SEP Comte de Rius

Departament De Química

PROGRAMACIÓ

CFGS: Química Industrial M13 Anglès

PCC - CF Codi: QUA0M13 Mòdul: 13 Curs: 1r Alternança

e. Aplica les fórmules establertes i el vocabulari específic en la complimentació de documents. f. Resumeix articles, notícies o informacions de l'àmbit professional, utilitzant un vocabulari ampli per evitar la repetició freqüent. g. Extreu la informació essencial de manuals d'instruccions tècnics i altres documents escrits habituals en la professió. h. Utilitza les fórmules de cortesia pròpies del document a elaborar. RA5. Aplica actituds i comportaments professionals en situacions de comunicació, seguint les convencions internacionals. a. Defineix els trets més significatius dels costums i usos del sector professional en l'ús de la llengua estrangera. b. Descriu els protocols i normes de relació social propis del país on s'utilitza la llengua estrangera. c. Identifica els valors i creences pròpies de la comunitat on s'utilitza la llengua estrangera. d. Identifica els aspectes socioprofessionals propis del sector en qualsevol tipus de text i/o conversa. e. Aplica els protocols i normes de relació social propis del país on s'utilitza la llengua estrangera. f.

Reconeix els marcadors lingüístics de la procedència regional.

Continguts 1. Comprensió de missatges orals: 1.1. Reconeixement de missatges professionals del sector i quotidians. Missatges directes, telefònics, radiofònics, gravats. 1.2. Terminologia específica del sector químic. 1.3. Idees principals i secundàries. 1.4. Diferents accents de llengua oral. 2. Interpretació de missatges escrits: 2.1. Comprensió de missatges, textos, articles professionals i quotidians. 2.2. Suports convencionals: correu postal, fax, burofax, entre d'altres, i suports telemàtics: correu electrònic, telefonia mòbil, agenda electrònica, entre d'altres. 2.3. Terminologia específica del sector químic. 3. Producció de missatges orals: 3.1. Registres utilitzats en l'emissió de missatges orals. Terminologia específica del sector de la indústria química. Elaborat per:

Revisat pel Cap del Departament:

Laura Suñé

Isabel Berenguer

Data:08/09/2011 Pàgina: 6/11 Fitxer: prog_QUA0_M13 Versió: 1.0


IES-SEP Comte de Rius

Departament De Química

PROGRAMACIÓ

CFGS: Química Industrial M13 Anglès

PCC - CF Codi: QUA0M13 Mòdul: 13 Curs: 1r Alternança

3.2. Manteniment i seguiment del discurs oral: utilització del torn de paraula, manteniment i cessió. Suport, demostració de comprensió, petició d’aclariment, i altres. 3.3. Expressió fònica, entonació i ritme. 3.4. Entonació com a recurs de cohesió del text oral: ús dels patrons d'entonació.

3.5. Marcadors lingüístics de protocol en l'àmbit professional i social, normes de cortesia i diferències de registre. 4. Emissió de textos escrits: 4.1. Complimentació de documents professionals del sector i de la vida quotidiana. 4.2. Elaboració de textos professionals del sector i de la vida quotidiana. 4.3. Adequació del text al context comunicatiu. 4.4. Registres. 4.5. Selecció lèxica, selecció d'estructures sintàctiques i selecció de contingut rellevant. 5. Coherència textual. 5.1. Identificació i interpretació dels elements culturals més significatius dels països on s'utilitza la llengua anglesa. 5.2. Valoració de les normes socioculturals i protocol·làries en les relacions internacionals. 5.3. Ús dels recursos formals i funcionals en situacions que requereixen un comportament socioprofessional per tal de projectar una bona imatge de l’empresa. 5.4. Reconeixement de la llengua estrangera per aprofundir en coneixements que resultin d'interès al llarg de la vida personal i professional. 5.5. Ús de registres adequats segons el context de la comunicació, l'interlocutor i la intenció dels interlocutors. 1. Comprensió de missatges orals: 1.1. Reconeixement de missatges professionals del sector i quotidians. Missatges directes, telefònics, radiofònics, gravats. 1.2. Terminologia específica del sector químic 1.3. Idees principals i secundàries. 1.4. Diferents accents de llengua oral. 2. Interpretació de missatges escrits: professionals i quotidians. 2.1. Comprensió de missatges, textos, articles 2.2. Suports convencionals: correu postal, fax, burofax, entre d'altres, i suports telemàtics: correu electrònic, telefonia mòbil, agenda electrònica, entre d'altres. 2.3. Terminologia específica del sector químic.

1. Comprensió i producció de missatges orals -1.a Comprensió de missatges orals: missatges directes, telefònics, radiofònics, gravats.

3. Producció de missatges orals:

1. Comprensió i producció de missatges orals

-1.c Terminologia específica del sector químic

2. Comprensió i producció de missatges escrits -2.a Comprensió de missatges escrits: correu, fax, correu electrònic, pàgines web

-2.c Terminologia específica sector químic

3.1. Registres utilitzats en l'emissió de -1.b Producció de missatges orals missatges orals. Terminologia específica del sector de la indústria química. 3.2. Manteniment i seguiment del discurs oral: utilització del torn de paraula, manteniment i Elaborat per:

Revisat pel Cap del Departament:

Laura Suñé

Isabel Berenguer

Data:08/09/2011 Pàgina: 7/11 Fitxer: prog_QUA0_M13 Versió: 1.0


IES-SEP Comte de Rius

Departament De Química

PROGRAMACIÓ

CFGS: Química Industrial M13 Anglès

PCC - CF Codi: QUA0M13 Mòdul: 13 Curs: 1r Alternança

cessió. Suport, demostració de comprensió, petició d’aclariment, i altres. 3.3. Expressió fònica, entonació i ritme. 3.4. Entonació com a recurs de cohesió del text oral: ús dels patrons d'entonació 3.5. Marcadors lingüístics de protocol en l'àmbit professional i social, normes de cortesia i diferències de registre. 4. Emissió de textos escrits:

2. Comprensió i producció de missatges escrits 4.1. Complementació de documents -2.b Producció de missatges escrits: professionals del sector i de la vida quotidiana. documents, correu, textos tècnics 4.2. Elaboració de textos professionals del sector i de la vida quotidiana. 4.3. Adequació del text al context comunicatiu 4.4. Registres. 4.5. Selecció lèxica, selecció d'estructures sintàctiques i selecció de contingut rellevant 5. Coherència textual. 3. Valoració de les normes socioculturals 5.1. Identificació i interpretació dels elements -3.a Interpretació de les normes culturals dels culturals més significatius dels països on països on es parla anglès s'utilitza la llengua anglesa. 5.2. Valoració de les normes socioculturals i protocol·làries en les relacions internacionals. 5.3. Ús dels recursos formals i funcionals en situacions que requereixen un comportament socioprofessional per tal de projectar una bona imatge de l’empresa. 5.4. Reconeixement de la llengua estrangera -3.b Identificació dels diferents tipus de per aprofundir en coneixements que resultin registres segons el context: converses d'interès al llarg de la vida personal i quotidianes, revistes científiques, documents professional. tècnics 5.5. Ús de registres adequats segons el context de la comunicació, l'interlocutor i la intenció dels interlocutors. (*) Criteri d’avaluació contextualitzat o afegit respecte el currículum original.

Elaborat per:

Revisat pel Cap del Departament:

Laura Suñé

Isabel Berenguer

Data:08/09/2011 Pàgina: 8/11 Fitxer: prog_QUA0_M13 Versió: 1.0


IES-SEP Comte de Rius

PCC - CF

PROGRAMACIÓ

CFGS: Química Industrial M13 Anglès

Departament De Química

Codi: QUA0M13 Mòdul: 13 Curs: 1r Alternança

b) Activitats d’ensenyament i aprenentatge

NF1.- Comprensió i producció de missatges orals (50 h) Activitats

Avaluació

d'Ensenyament i Aprenentatge

Continguts

CA

Instruments d’Avaluació

1,5

1a

1a

-Exercicis de comprensió oral. -Prova: LISTENING

3,5

1b

1b

-Exercicis orals. -Prova: SPEAKING (individual/parelles).

1,5

1c

3e

-Exercici de comprensió de termes químics.

Descripció

20 Comprensió de missatges orals -Escolta i comprensió del significat general d’instruccions, missatges,... -Activitats de comprensió oral:situacions habituals, personals i professionals. -Escolta conversa telefònica. -Escolta entrevista de feina. -Escolta i comprensió cançons en anglès. -Escolta i comprensió pel-lícula en anglès: Oliver Twist. -Dictats (ex.mutual dictation, definitions,...) -Escolta una xerrada:”The economic injustice of plastic”, by Van Jones (www.ted.com/talks)

RA

Producció de missatges orals

20

-Producció de fórmules de salutació, benvinguda, presentació, acomiadament, oferiment, petició, invitació...

-Activitats de “role-play” (conversa telefònica, entrevista feina, Descripció

-Lectura i interpretació cançons en anglès. -Opinió personal sobre “The economic injustice of plastic”.

Descripció

Terminologia del sector químic

10

-Vocabulari en anglès: ·laboratory equipment. ·periodic table of chemical elements. ·chemistry

Elaborat per:

Revisat pel Cap del Departament:

Laura Suñé

Isabel Berenguer

Data:08/09/2011 Pàgina: 9/11 Fitxer: prog_QUA0_M13 Versió: 1.0


IES-SEP Comte de Rius

PCC - CF

PROGRAMACIÓ

CFGS: Química Industrial M13 Anglès

Departament De Química

Codi: QUA0M13 Mòdul: 13 Curs: 1r Alternança

NF2.- Comprensió i producció de missatges escrits (49 h) Activitats

Avaluació

d'Ensenyament i Aprenentatge

RA

Continguts

CA

Instruments d’Avaluació

20 Comprensió de missatges escrits -Estratègies de lectura, escriptura, escolta i parla. -Carta formal. -Vocabulari món laboral. -Textos tipologies diferents (comprensió i traducció).

Descripció

-Currículum vitae (European CV format). -Carta de presentació (English model)

2,5

2a

2

-Prova escrita individual (vocabulary test) -Prova: READING

-Conversa telefònica. -Entrevista de feina. -Cançons en anglès. -Carta informal/correu electrònic. -Activitats Oliver Twist. -Articles revistes: POPULAR SCIENCE, CATALONIA TODAY -Activitats “The economic injustice of plastic”, by Van Jones.

Descripció

20 Producció de missatges escrits -Carta formal. -Currículum vitae. -Carta de presentació. -Conversa telefònica. -Entrevista de feina. -Correu electrònic. -Carta informal. -Activitats Oliver Twist. -Dictats. -Activitats “The economic injustice of plastic”, by Van Jones.

Descripció

Terminologia específica sector químic

-Exercicis escrits. -Prova escrita individual

4,5

2b

4

(formal letter) -Prova: WRITING

9

-Vocabulari en anglès:

-Prova escrita individual 1,5

·laboratory equipment.

2c

2b,2c

(vocabulary test)

·periodic table of chemical elements. ·chemistry

Elaborat per:

Revisat pel Cap del Departament:

Laura Suñé

Isabel Berenguer

Data:08/09/2011 Pàgina: 10/11 Fitxer: prog_QUA0_M13 Versió: 1.0


IES-SEP Comte de Rius

Departament De Química

PROGRAMACIÓ

CFGS: Química Industrial M13 Anglès

PCC - CF Codi: QUA0M13 Mòdul: 13 Curs: 1r Alternança

c)Metodologia de la unitat formativa S’utilitzarà el llibre Oxford English for Careers.Technology 1 (veure bibliografia) com a llibre de text. Es complementarà amb activitats proporcionades per les professores basades en textos científics, catàlegs, pàgines web, etc. Les activitats es realitzaran individualment, per parelles o en grups reduïts.

d) Instruments d’avaluació i recuperació de la unitat formativa L’avaluació de la UF es farà de forma contínua al llarg de la seva durada. Es faran tres exàmens durant el curs que valdran 2 punts cadascun, i els 4 punts restants corresponen al treball diari. Aquest treball diari inclou deures, petites traduccions, exercicis de gramàtica i vocabulari, fotocòpies, vocabulary test (terminologia específica món laboral i químic), listenings, diàlegs, reading comprehension, speaking tasks, dictats, activitats relacionades amb una pellícula, cançó, article de revista, xerrada,..., resums, activitats i exercicis per treballar material de laboratori, elements químics i vocabulari bàsic utilitzat en química. L’exàmen constarà de 4 parts: un listening, un writing, un reading i un speaking. Cada part valdrà 0,5. Els instruments d’avaluació estaran formats per proves escrites, orals i exercicis, tots ells relacionats amb les quatre destreses lingüístiques. Segons el RRI, els alumnes que tinguin més d’un 10% de faltes (justificades o injustificades), perdran el dret a l’avaluació contínua. La qualificació de la unitat formativa s’obté segons la següent ponderació:

QUF 1 = 0.225 ⋅ RA1 + 0.225 ⋅ RA2 + 0.225·RA3 + 0.225·RA4 + 0.1·RA5 La UF no superada es podrà recuperar durant la convocatòria extraordinària que es farà al mes de juny, i consistirà en la realització d’una prova escrita i una prova oral. Aquesta convocatòria és voluntària. La qualificació final del mòdul s’obté de la següent ponderació:

QMP =1.0⋅ QUF1 e) Espais, equipaments i recursos de la unitat formativa Les classes teòriques s’impartiran a una aula polivalent, amb projector i ordinador amb accés a Internet i mitjans audiovisuals. També es treballarà a l’aula d’ordinadors per fer diverses exercicis via telemàtica i per a fer recerca d’informació via Internet.

Elaborat per:

Revisat pel Cap del Departament:

Laura Suñé

Isabel Berenguer

Data:08/09/2011 Pàgina: 11/11 Fitxer: prog_QUA0_M13 Versió: 1.0


IES-SEP Comte de Rius

Departament De Química

PROGRAMACIÓ

CFGS: Química Industrial M13 Anglès

PCC - CF Codi: QUA0M13 Mòdul: 13 Curs: 1r Alternança

Bibliografia -Caballero, M., Ferran, J. M. and Hill G..: English for the 90’s. 3 BUP. Student’s Book. Anaya. -Deller, S. and Price, C.: Teaching Other Subjects Through English. Resource Books for Teachers. Series Editor Alan Maley. Oxford University Press. - H. Glendinning, Eric.: Oxford English for Careers. Technology 1. Oxford University Press. -Lawley, J.,Fernández Carmona R., Montañés Brunet, E.: New Citizens BAT 1. Teacher’s Resource Book. Longman. -Spencer, D.: Looking Forward BAT 2.Teacher’s Resource Book. Macmillan. -Wheeldon, S. and Campbell, C. : Get it right BAT 2. Teacher’s Resource Book.Oxford. -Wildman, J. and Wheeldon, S.: Distinction BAT 2. Teacher’s Resource Book. Oxford. -Articles extrets del diari Catalonia Today -Articles i notícies extretes de la revista científica Popular Science -Gran Diccionario Oxford (Español-Inglés/Inglés-Español).4a edición. -Vocabulari de química, Comissió de Normalització Lingüística (CNL) de la Facultat de Química de la UB. Webgrafia http://www.englisch-hilfen.de/en/ http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar Proporcionen exercicis d'autoaprenentatge de gramàtica. http://www.periodicvideos.com/ Web de la University of Nottingham en el que hi ha un video explicatiu de cada element químic. http://ocw.mit.edu/courses/#chemistry Web del Massachussets Institute of Technology amb molts recursos: apunts, videos, etc. http://www.rsc.org/education/teachers/learnnet/practical/index3.htm Web de la Royal Society of Chemistry. Conté teoria i videos amb les transcripcions de les operacions bàsiques de laboratori. http://www.wordreference.com/es/ http://www.merriam-webster.com/ -www.oup.com -www.macmillan.es -www.google.es -www.ted.com Diccionaris on-line

Elaborat per:

Revisat pel Cap del Departament:

Laura Suñé

Isabel Berenguer

Data:08/09/2011 Pàgina: 12/11 Fitxer: prog_QUA0_M13 Versió: 1.0

PROGRAMACIO ALTERNANÇA  

Programació de Química d'alternança

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you