Page 1

PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ DE LLENGUA ANGLESA Codi: CPPA_IA DE 1r de BATXILLERAT Curs:

Departament de Llengües

PROGRAMACIÓ

Departament: Llengües Modalitat: Curs: Segon Matèria: ANGLÈS 1R

Codi: IA1 Curs acadèmic: 20010-2011

Elaborada: Elaborada per: Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: 1/77 Fitxer: tmpBSShOB


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ DE LLENGUA ANGLESA Codi: CPPA_IA DE 1r de BATXILLERAT Curs:

Departament de Llengües

REDACTAT: Professor/

REVISAT: Cap del Departament

APROVAT: Coordinador pedagògic .

Alison Querol

M. I. Berenguer

Signatura:

Signatura:

Signatura:

Data: 30-09-09

Data:

Data:

REGISTRE DE DISTRIBUCIÓ

LLISTAT DE DISTRIBUCIÓ

Cap del Departament

Coordinador pedagògic

M.Isabel Berenguer

REGISTRE DE MODIFICACIONS DEL DOCUMENT Elaborada: Elaborada per: Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: 2/77 Fitxer: tmpBSShOB


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ DE LLENGUA ANGLESA Codi: CPPA_IA DE 1r de BATXILLERAT Curs:

Departament de Llengües

Revisió

Data

Descripció

0

30/09/09

Elaboració inicial

1

Setembre Revisió dels criteris d’avaluació i adequació dels llibres 10

Elaborada: Elaborada per: Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: 3/77 Fitxer: tmpBSShOB


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ DE LLENGUA ANGLESA Codi: CPPA_IA DE 1r de BATXILLERAT Curs:

Departament de Llengües PROGRAMACIÓ DE LES UNITATS DIDÀCTIQUES de 1r BAT: ‘DISTINCTION 1’ UNITAT DIDÀCTICA 1 TÍTOL: TIME OUT TEMPORITZACIÓ: 10 SESSIONS OBJECTIUS D’APRENENTATGE (objectius específics més concrets. Usem verbs) •

Comprendre textos orals i identificar-hi informació general i més específica; una entrevista sobre Halloween. Expressar-se i interactuar oralment de manera comprensible, amb fluïdesa i precisió; aprenent a utilitzar estratègies adequades a les situacions de comunicació com expressar likes and dislikes. Llegir de manera autònoma textos variats i ser capaç de comprendre i identificar-hi informació general i més específica, aprenent a utilitzar diferents estratègies de lectura com un text sobre Islàndia. Produir un escrit: utilitzant fórmules i expressions treballades en la unitat, així com desenvolupant certes destreses en l'escriptura; expressions per organitzar l'escriptura d'una carta informal.

CONTINGUTS (Usem noms i entre d’altres podem posar els que ens dóna el currículum de BAT) Dimensió comunicativa Participació en interaccions orals, escrites i audiovisuals. Comprensió i Producció de discursos orals, escrits i audiovisuals LISTENING • Observació d’una imatge i respondre dues preguntes. Student Book pàg. 12, ex. 1. • Escoltar una entrevista sobre Halloween i seleccionar elements en una llista. SB pàg.12 ex. 2. • Lectura i reflexió sobre certs consells per millorar la capacitat de comprensió oral. SB pàg. 12, ex. 3. • Escoltar el text oral i elecció de la resposta correcta en cinc preguntes amb quatre opcions (A, B, C o D) cadascuna. SB pàg. 12, ex. 4. • Resposta a una pregunta. SB

Elaborada: Elaborada per: Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

COMPETÈNCIES (específiques/ generals)

CRITERIS D’AVALUACIÓ (més concrets)

Competències generals • C. Comunicativa. La llengua s’utilitza en les quatre destreses, i sobre el tema de Halloween i altres dates assenyalades. • C. en Recerca. Els alumnes hauran d’investigar dates assenyalades en alguns països de parla anglesa. • C. en Gestió i Tractament de la informació. Individualment, hauran d’entregar un “leaflet” on es parli de la celebració d’una data assenyalada en un país de parla anglesa.

Competències específiques • C. Comunicativa. Es treballen les quatre destreses i es parla sobre Halloween i altre dates assenyalades. En concret, es treballa la carta informal, on es parala sobre els gustos i les coses que no els agrada als nostres alumnes. • C. Plurilingüe i Intercultural. Pàgina: 4/77 Fitxer: tmpBSShOB

Llegir un text i respondre cinc preguntes usant frases completes. Completar cinc frases amb els verbs d'una llista utilitzant el present simple o el present continu. Completar cinc frases amb els verbs d'una llista utilitzant el present simple i el pretèrit perfecte. Completar cinc frases utilitzant phrasal verbs.


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ DE LLENGUA ANGLESA Codi: CPPA_IA DE 1r de BATXILLERAT Curs:

Departament de Llengües •

• •

• •

Entendre i aplicar aspectes gramaticals com els temps verbals: el present simple, el present continu i el pretèrit perfecte simple. Saber reconèixer i utilitzar vocabulari per expressar dates i ocasions assenyalades. Aprendre i utilitzar combinacions adjectiu + preposició, expressions de temps i phrasal verbs. Aprendre i practicar la pronunciació de les vocals. Avaluar el progrés i la participació en el procés d'aprenentatge.

pàg. 12, ex. 5. Dictat; escriure unes frases a partir d'un text oral. SB pàg. 12, ex. 6.

SPEAKING • Formulació de les preguntes d'un diàleg a partir de les seves respostes. SB pàg. 13 ex. 1. • Escoltar i comprovar les respostes de l'exercici anterior. SB pàg.13 ex. 2. • Pràctica del diàleg de l’exercici 1. SB pàg. 13, ex. 3. • Formulació de sis preguntes per a una situació imaginària escollint-ne dos del diàleg de l'exercici 1 i aportant-ne quatre més. SB pàg. 13, ex. 4. • Formulació i resposta a preguntes utilitzant com ajuda les expressions d'un requadre. SB pàg. 13, ex. 5.

S’investiga sobre celebracions i tradicions a altres països de parla anglesa. C. Recerca i tractament de la informació. Els alumnes investiguen d’altres celebracions en dates assenyalades en països de parla anglesa i creen un “leaflet” amb el programa “Word”.

READING • Lectura d’un requadre, el títol d'un text, observació d’ unes imatges i resposta una pregunta. SB pàg. 6, ex. 1. • Lectura del primer i últim paràgraf d'un text i resposta una pregunta. SB pàg. 6, ex. 2. • Lectura per sobre del text complet i elegir tres idees en una llista. SB pàg. 6, ex. 3. Elaborada: Elaborada per: Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: 5/77 Fitxer: tmpBSShOB


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ DE LLENGUA ANGLESA Codi: CPPA_IA DE 1r de BATXILLERAT Curs:

Departament de Llengües •

• • •

Lectura del text detingudament i elecció de les respostes completes a quatre preguntes amb quatre opcions (A, B, C o D) SB pàg. 7, ex. 4. Resposta a sis preguntes amb frases completes. SB pàg. 7, ex. 5. Búsqueda de set paraules en el text a partir de les seves definicions. SB pàg. 7, ex. 6. Resposta a una pregunta sobre el país de l'alumne. SB pàg. 7, ex. 7.

WRITING • Lectura de quatre frases i determinar subjecte, verb, objecte directe, adverbis i adjectius. SB pàg. 14, ex. 1. • Lectura d’ unes regles gramaticals. SB pàg. 14, ex. 2. • Producció de les paraules en l’ordre correcte per formar quatre frases. SB pàg. 14, ex. 3. • Correcció d’errors en set frases d’un text. SB pàg. 14, ex. 4. • Lectura d’ un text escrit (carta) i resposta a una pregunta. SB pàg. 14, ex. 5. • Lectura d’un pla de redacció i comparació amb la carta de l'exercici anterior. SB pàg. 15, ex. 6. • Lectura de les especificacions Elaborada: Elaborada per: Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: 6/77 Fitxer: tmpBSShOB


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ DE LLENGUA ANGLESA Codi: CPPA_IA DE 1r de BATXILLERAT Curs:

Departament de Llengües

• • •

• •

d'una tasca d'escriptura i confecció d’una llista. SB pàg. 15, ex. 7. Resposta a tres preguntes sobre la llista de l'exercici anterior. SB pàg. 15, ex. 8. Estudi de la composició dels diferents paràgrafs de la carta de l'exercici 5. SB pàg. 15, ex. 9. Producció d’ una carta informal utilitzant els apunts presos en els exercicis 7 i 8. SB pàg. 15, ex. 10 Relectura i comprovació de l'escrit. SB pàg. 15, ex. 11. Correccions i producció d’ una nova versió de la carta. SB pàg. 15, ex. 12.

Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge FUNCIONS DEL LLENGUATGE • Conversa sobre aficions i desafeccions. • Relat d’experiències. • Parlament sobre el futur. • Realització presentacions. ESTRUCTURES GRAMATICALS Present simple, present continu, pretèrit perfecte; for, since, already i yet. VOCABULARI Tema: Dates assenyalades. Elaborada: Elaborada per: Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: 7/77 Fitxer: tmpBSShOB


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ DE LLENGUA ANGLESA Codi: CPPA_IA DE 1r de BATXILLERAT Curs:

Departament de Llengües Lèxic: • Topic vocabulary 1. Dies especials. • Topic vocabulary 2. Phrasal verbs relacionats amb l’organització d’una festa: put up, set off, get together, dress up, turn up, clear up • Word building. Adjective + preposition. Time expressions. PRONUNCIACIÓ: /i/. ACTIVITATS Grammar • Llegir una frase i respondre una pregunta. SB pàg. 8, ex. 1. • Estudiar unes regles gramaticals i relacionar-les amb unes frases. SB pàg. 8, ex. 2. • Completar un text utilitzant el present continu o el present simple. SB pàg. 8, ex. 3. • Corregir els errors en cinc frases d'un total de sis. SB pàg. 8, ex. 4. • Llegir quatre frases i relacionarles amb unes regles. SB pàg. 8, ex. 5. • Escollir l'opció correcta dins de cada frase d'un grup de sis. SB pàg. 8, ex. 6. • Llegir dues frases i utilitzar-les com a exemple per completar una regla sobre for i since. SB Elaborada: Elaborada per: Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: 8/77 Fitxer: tmpBSShOB


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ DE LLENGUA ANGLESA Codi: CPPA_IA DE 1r de BATXILLERAT Curs:

Departament de Llengües pàg. 9, ex. 7. Unir set frases utilitzant el pretèrit perfecte amb for o since. SB pàg. 9, ex. 8. • Llegir un diàleg prestant especial atenció a les paraules que apareixen en negreta i a continuació completar unes regles gramaticals sobre already i yet. SB pàg. 9, ex. 9. • Completar cinc frases utilitzant el pretèrit perfecte. SB pàg. 9, ex. 10. • Elegir l'alternativa correcta entre tres opcions en un text sobre el festival d’Edimburg. SB pàg. 9, ex. 11. Vocabulary • Decidir si cinc afirmacions són veritables o falses, escoltar un text oral i comprovar. SB pàg. 5, ex. 1. • Respondre dues preguntes. SB pàg. 5, ex. 2. • Completar una taula. SB pàg. 5, ex. 3. • Conversar amb un company usant els elements d'una llista. SB pàg. 5, ex. 4. • Relacionar quatre adjectius amb quatre preposicions. SB pàg. 10, ex. 1. • Relacionar set mitges frases amb les seves corresponents meitats. SB pàg. 10, ex. 2. •

Elaborada: Elaborada per: Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: 9/77 Fitxer: tmpBSShOB


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ DE LLENGUA ANGLESA Codi: CPPA_IA DE 1r de BATXILLERAT Curs:

Departament de Llengües • • •

• • • • • •

Completar set preguntes usant preposicions correctes. SB pàg. 10, ex. 3. Respondre de manera personal les preguntes de l'exercici anterior. SB pàg. 10, ex. 4. Completar dues regles gramaticals amb expressions de temps de les pàg. 8 i 9. SB pàg. 10, ex. 5. Elegir entre dues opcions l'alternativa correcta en deu frases. SB pàg. 10, ex. 6. Completar vuit frases utilitzant idees pròpies. SB pàg. 10, ex. 7. Llegir unes regles i traduir dues frases. SB pàg. 11, ex. 1. Trobar phrasal verbs en un llistat d'obligacions. SB pàg. 11, ex. 2. Relacionar uns phrasal verbs amb els seus significats. SB pàg. 11, ex. 3. Completar un text utilitzant sis phrasal verbs. SB pàg. 11, ex. 4.

Pronunciation • Llegir tres llistes de quatre paraules que apareixen en el diàleg sobre Halloween de la pàg. 9 i determinar quina paraula dins de cada llista no presenta el so /i/. Dimensió plurilingüe i intercultural - Diferents celebracions en diferents Elaborada: Elaborada per: Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: 10/77 Fitxer: tmpBSShOB


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ DE LLENGUA ANGLESA Codi: CPPA_IA DE 1r de BATXILLERAT Curs:

Departament de Llengües cultures i religions. - Llocs poc freqüentats: Islàndia a l'hivern. - Celebració de Halloween a Gran Bretanya i EUA i de Hogmany a Escòcia. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT Activitats de reforç Grammar Revision Unit 1. Teacher’s Resource book pàg. 6-7. Vocabulary Revision Unit 1. TRB pàg. 34. Reading Practice. Unit 1. TRB pàg. 54. Listening Practice Unit 1. TRB pàg. 64. Speaking Practice Unit 1. TRB pàg. 74. Writing Practice Unit 1. TRB pàg. 84. Exam Practice Unit 1(A i B). TRB pàg. 114-115. Activitats d’ampliació Activitats del Workbook Unit 1. WB pàg. 4-10. Grammar Extension. Unit 1. TRB pàg. 8. Vocabulary Extension Unit 1. TRB pàg. 35. Extra comprehension questions. Teacher´s Guide pàg. 7. Extra Grammar. TG pàg. 9. Extra vocabulary. TG pàg. 10. Vocabulary extension. TG pàg. 11. Extra word order. TG pàg. 14.

Elaborada: Elaborada per: Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: 11/77 Fitxer: tmpBSShOB


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius

Curs:

Departament de Llengües UNITAT DIDÀCTICA 2 TÍTOL: AROUND THE WORLD TEMPORITZACIÓ: 12 SESSIONS OBJECTIUS D’APRENENTATGE (objectius específics més concrets. Usem verbs) •

Comprendre textos orals i identificar-hi informació general i més específica; una entrevista radiofònica. Expressar-se i interactuar oralment de manera comprensible, amb fluïdesa i precisió; aprenent a utilitzar estratègies adequades en les situacions de comunicació com relatar i descriure experiències noves. Llegir de manera autònoma textos variats i ser capaç de comprendre i identificar-hi informació general i més específica, aprenent a utilitzar diferents estratègies de lectura; un text sobre Austràlia. Produir un escrit utilitzant fórmules i expressions treballades en la unitat, així com desenvolupant certes destreses en l'escriptura; expressions per organitzar la descripció de l'últim lloc visitat en vacances. Entendre i aplicar aspectes

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ DE LLENGUA ANGLESA Codi: CPPA_IA DE 1r de BATXILLERAT

CONTINGUTS (Usem noms i entre d’altres podem posar els que ens dóna el currículum de BAT) Dimensió comunicativa Participació en interaccions orals, escrites i audiovisuals. Comprensió i Producció de discursos orals, escrits i audiovisuals LISTENING • Lectura de la informació d'un requadre i resposta a dues preguntes. SB pàg. 24. ex. 1. • Lectura de cinc frases, escolta d’ un text oral i completar-les. SB pàg. 24. ex. 2. • Escolta nova i resposta a cinc preguntes elegint la resposta correcta entre quatre opcions. SB pàg. 24 ex. 3. • Resposta a dues preguntes. SB pàg. 24. ex. 4. • Dictation; completar unes frases amb les paraules d’un text oral. SB pàg. ex. 5. SPEAKING • Compleció d’ un diàleg utilitzant les frases d'una llista. SB pàg. 21 ex. 1.

Elaborada: Elaborada per: Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

COMPETÈNCIES (específiques/ generals)

CRITERIS D’AVALUACIÓ (més concrets)

Competències generals • C. Comunicativa. La llengua s’utilitza en les quatre destreses, i sobre la temàtica dels diferents països del món. • C. Digital. Els alumnes hauran de dissenyar una presentació en Power Point sobre les últimes vacances que han fet. Hauran descarregar les fotos fetes amb les seves càmeres i donar les explicacions en anglès a classe de grup partit. • C. personal i interpersonal. Els alumnes, de manera individual, en aquest cas, explicaran les últimes vacances. Per tal de fer això, hauran de controlar els seus nervis a l’hora de realitzar l’exposició, superar-se en les seves limitacions i valorar si ha estat capaç de captar l’atenció dels seus companys. És important que pensin en maneres de millorar per a futures exposicions.

Pàgina: 12/77 Fitxer: tmpBSShOB

• • •

Llegir un text i decidir si quatre afirmacions són veritables o falses. Completar cinc frases utilitzant el passat simple o el passat continu. Transformar cinc frases a partir de nous encapçalaments. Completar sis frases utilitzant la forma correcta de sis paraules en negreta.


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius

Curs:

Departament de Llengües

• • • •

gramaticals com els diferents temps passats. Saber reconèixer i utilitzar vocabulari per expressar qualificacions i comparacions. Aprendre i utilitzar paraules que es confonen fàcilment. Aprendre i practicar l’accent en les paraules. Avaluar el progrés i la participació en el procés d'aprenentatge.

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ DE LLENGUA ANGLESA Codi: CPPA_IA DE 1r de BATXILLERAT • • • •

Escolta d’un text oral i comprovar les respostes a l'exercici anterior. SB pàg. 21 ex. 2. Pràctica del diàleg de l’exercici 1. SB pàg. 21 ex. 3. Producció d’ un diàleg utilitzant les paraules d'un requadre. SB pàg. 21 ex. 4. Pràctica del diàleg de l’exercici anterior. SB pàg. 21 ex. 5.

READING • Decisió sobre si sis afirmacions són veritables o falses. SB pàg. 18 ex. 1. • Lectura per sobre d’un text i comprovació de les respostes de l'exercici anterior. SB pàg. 18 ex. 2. • Relectura del text i compleció d’un resum amb les paraules d'una llista. SB pàg. 18 ex. 3. • Resposta a set preguntes utilitzant frases completes. SB pàg. 19 ex. 4. • Lectura de la informació d’un requadre i an’anàlisi del contingut de sis paraules. SB pàg. 19 ex. 5. • Elecció del significat correcte A-F per a les sis paraules de l'exercici anterior. SB pàg. 19 ex. 6.

Competències específiques • C. Comunicativa. Es treballen les quatre destreses sobre els costums a Espanya i els costums a Austràlia. • C. Plurilingüe i Intercultural. Els alumnes fan una lectura i escolten un programa de ràdio sobre Austràlia. • C. Recerca i tractament de la informació. Els alumnes busquen i seleccionen fotos per tal de fer una exposició en Power Point davant de la classe sobre les seves vacances.

WRITING Elaborada: Elaborada per: Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: 13/77 Fitxer: tmpBSShOB


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ DE LLENGUA ANGLESA Codi: CPPA_IA DE 1r de BATXILLERAT Curs:

Departament de Llengües • • • • • •

• • •

• • •

Lectura d’ un extracte d'una carta i Resposta a una pregunta. SB pàg. 26 ex. 1. Compleció d’ una taula amb paraules de l'exercici anterior. SB pàg. 26 ex. 2. Elecció entre dues possibles l'alternativa correcta en set frases. SB pàg. 26 ex. 3. Lectura de la informació d’un requadre i una tasca d’escriptura. SB pàg. 26 ex. 4. Compleció d’ unes notes amb les paraules i frases d'una llista. SB pàg. 26 ex. 5. Lectura d’una redacció i decisió sobre quines tres idees no apareixen reflectides en l'exercici anterior. SB pàg. 27 ex. 6. Búsqueda sobre informació en la redacció de l'exercici 6. SB pàg. 27 ex. 7. Elecció d’ un lloc per descriure. SB pàg. 27 ex. 8. Sessió de brainstorming sobre cinc temes relacionats amb el lloc de l'exercici anterior. SB pàg. 27 ex. 9. Descripció seguint un pla de redacció. SB pàg. 27 ex.10. Comprovació del que s’ha escrit. SB pàg. 27 ex. 11. Correcció i producció d’ una versió en net. SB pàg. 27 ex. 12.

Elaborada: Elaborada per: Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: 14/77 Fitxer: tmpBSShOB


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ DE LLENGUA ANGLESA Codi: CPPA_IA DE 1r de BATXILLERAT Curs:

Departament de Llengües

Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge FUNCIONS DEL LLENGUATGE • Comparacions. • Produccions orals sobre noves experiències • Descripció de llocs i situacions. ESTRUCTURES GRAMATICALS Passat simple, passat continu, pretèrit perfecte. Used to. VOCABULARI Tema: Lèxic: • Topic vocabulary 1. Llocs; adjectius. • Topic vocabulary 2. Paraules que es presten a confusió. • Word building. Comparacions. Too, not enough. PRONUNCIACIÓ: l’accent en paraules ACTIVITATS Grammar • Llegir cinc frases i Resposta a una pregunta. SB pàg. 20 ex. 1. • Estudiar unes regles gramaticals i Elaborada: Elaborada per: Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: 15/77 Fitxer: tmpBSShOB


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ DE LLENGUA ANGLESA Codi: CPPA_IA DE 1r de BATXILLERAT Curs:

Departament de Llengües

• • • • • • • • • • •

relacionar cinc usos gramaticals A-E amb les cinc frases de l'exercici anterior. SB pàg. 20 ex. 2. Elegir l'alternativa correcta entre dues possibles en deu frases. SB pàg. 20 ex. 3. Completar un diàleg utilitzant el passat simple o el passat continu. SB pàg. 20 ex. 4. Llegir dues frases i completar unes regles d'ús gramatical. SB pàg. 20 ex. 5 Completar sis frases utilitzant el passat simple o el pretèrit perfecte. SB pàg. 20 ex. 6. Llegir dues frases i elegir l'opció correcta per comprovar unes regles gramaticals. SB pàg. 21 ex. 7. Completar cinc frases usant el present simple i el pretèrit perfecte. SB pàg. 21 ex. 8. Unir cinc frases utilitzant el temps verbal i l'expressió de temps correcte. SB pàg. 21. ex. 9. Llegir una frase i Resposta a una pregunta. SB pàg. 21 ex.10. Unes regles gramaticals amb la forma correcta de used to. SB pàg. 21 ex. 11. Escriure quatre frases amb la forma correcta de used to. SB pàg. 21 ex. 12. Elegir l'opció correcta entre dues en cinc frases. SB pàg. 21 ex. 13.

Elaborada: Elaborada per: Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: 16/77 Fitxer: tmpBSShOB


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ DE LLENGUA ANGLESA Codi: CPPA_IA DE 1r de BATXILLERAT Curs:

Departament de Llengües Vocabulary • Relacionar quatre descripcions 1-4 amb quatre imatges A-D. SB pàg. 17 ex. 1. • Determinar els oposats de sis adjectius. SB pàg. 17 ex. 2. • Buscar adjectius en les descripcions de l'exercici 1. SB pàg. 17 ex. 3. • Observar una foto i Resposta a una pregunta. SB pàg. 17 ex. 4. • Descriure la foto de l'exercici anterior utilitzant les paraules d'un requadre. SB pàg. 17 ex. 5. • Llegir quatre frases prestant especial atenció a les paraules que apareixen ressaltades amb un cercle. SB pàg. 23 ex. 1. • Corregir les frases de l'exercici anterior utilitzant paraules d'una llista. SB pàg. 23 ex. 2. • Elegir l'alternativa correcta en sis frases. SB pàg. 23 ex. 3. • Completar sis diàlegs curts utilitzant la forma correcta d'unes paraules en negreta. SB pàg. 23 ex. 4. • Completar un text elegint les alternatives correctes. SB pàg.23 ex. 5 • Observar unes imatges i completar tres frases. SB pàg. 22 ex. 1. • Llegir unes regles gramaticals i completar cinc frases. SB pàg. 22 ex. 2. • Llegir dues frases i completar dues Elaborada: Elaborada per: Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: 17/77 Fitxer: tmpBSShOB


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ DE LLENGUA ANGLESA Codi: CPPA_IA DE 1r de BATXILLERAT Curs:

Departament de Llengües regles gramaticals. SB pàg. 22 ex. 3. Transformar cinc frases usant paraules d'una llista amb too i enough. SB pàg. 22 ex. 4. • Completar un text (un diari) amb les frases d'una llista. SB pàg. 22 ex. 5. Pronunciation • Llegir unes paraules i determinar la síl·laba tònica. Escoltar i comprovar. SB pàg. 24 ex. 7. •

Dimensió plurilingüe i intercultural - Descripció d'altres llocs del món: els seus costums i les seves cultures. - Utilització de la llengua per a la descripció de noves experiències. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT Activitats de reforç Grammar Revision Unit 2. TRB pàg. 9-10. Vocabulary Revision Unit 2. TRB pàg. 36. Reading Practice. Unit 2. TRB pàg. 55. Listening Practice Unit 2. TRB pàg. 65. Speaking Practice Unit 2. TRB pàg. 75. Writing Practice Unit 2. TRB pàg. 85. Exam Practice Unit 2 (A i B). TRB pàg. 116-117. Activitats d’ampliació Activitats del Workbook Unit 2. WB pàg. 12-18. Grammar Extension. Unit 2. TRB pàg. 11. Vocabulary Extension Unit 2. TRB pàg. 37 Extra speaking. TG pàg. 17. Extra comprehension exercise. TG pag. 19. Extra grammar. TG pàg. 20. Elaborada: Elaborada per: Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: 18/77 Fitxer: tmpBSShOB


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ DE LLENGUA ANGLESA Codi: CPPA_IA DE 1r de BATXILLERAT Curs:

Departament de Llengües

Elaborada: Elaborada per: Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: 19/77 Fitxer: tmpBSShOB


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius

Curs:

Departament de Llengües UNITAT DIDÀCTICA 3 TÍTOL: TELEVISION TEMPORITZACIÓ: 12 SESSIONS OBJECTIUS D’APRENENTATGE (objectius específics més concrets. Usem verbs) •

Comprendre textos orals i identificar-hi informació general i més específica; un programa de ràdio sobre la televisió. Expressar-se i interactuar oralment de manera comprensible, amb fluïdesa i precisió; aprenent a utilitzar estratègies adequades a les situacions de comunicació com en una conversa sobre diferents programes de televisió. Llegir de manera autònoma textos variats i ser capaç de comprendre i identificar-hi informació general i més específica, aprenent a utilitzar diferents estratègies de lectura com en un article sobre la situació dels immigrants als EUA. Produir un escrit utilitzant fórmules i expressions treballades en la unitat, així com desenvolupant certes destreses en l'escriptura; expressions per organitzar l'escriptura d'un assaig d'opinió.

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ DE LLENGUA ANGLESA Codi: CPPA_IA DE 1r de BATXILLERAT

CONTINGUTS (Usem noms i entre d’altres podem posar els que ens dóna el currículum de BAT) Dimensió comunicativa Participació en interaccions orals, escrites i audiovisuals. Comprensió i Producció de discursos orals, escrits i audiovisuals LISTENING • Lectura d’ un requadre i una pregunta i Resposta a una pregunta. SB pàg. 36 ex. 1. • Escolta d’un text oral (un programa de ràdio) i completar quatre frases amb la informació d'una llista. SB pàg. 36 ex. 2. • Escolta nova i elecció de l'opció adequada entre cinc preguntes amb quatre opcions cadascuna. SB pàg. 36 ex. 3. • Resposta a una pregunta de debat sobre el text oral de l'exercici 2. SB pàg. 36 ex. 4. • Dictation: escoltar a tres parlants i escriure tres frases. SB pàg. 36 ex. 5. SPEAKING • Lectura d’ un diàleg i Resposta a

Elaborada: Elaborada per: Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

COMPETÈNCIES (específiques/ generals)

CRITERIS D’AVALUACIÓ (més concrets)

Competències generals • C. Comunicativa. La llengua s’utilitza en les quatre destreses, i sobre el tema de televisió, els diferents programes que hi ha, si crea addicció. • C. personal i interpersonal. Es crearà un ambient de debat a la classe. La temàtica proposada serà si alguns programes de televisió creen addicció. Es treballarà vocabulari i fórmules per a donar l’opinió i fer suggeriments. Primer es farà entre professor i alguns alumnes a mode d’exemple. Després en grup i posada en comú. Haurà de regnar el respecte i la tolerància i saber treballar en equip.

Unit 3 Test • Lectura d’ un text i contestar quatre preguntes amb frases completes. • Completar cinc frases amb la forma correcta d'un verb modal. • Transformar cinc frases. • Completar sis frases. End-of-term test 1 • Lectura d’ un text i escollir entre tres la resposta correcta en dues preguntes. • ReLectura del text i Resposta a tres preguntes amb frases completes. • Trobar cinc paraules en el text. • Completar quatre frases amb la forma correcta d'uns verbs. • Escriure una redacció a elegir entre dos temes (88100 paraules). • Escoltar un text oral i respondre vuit preguntes elegint entre quatre l'alternativa correcta.

Competències específiques C. Comunicativa. Es treballen les quatre destreses. Es treballarà com donar l’opinió per escrit sobre els programes de la. televisió. • C. Plurilingüe i Intercultural. Es Pàgina: 20/77 Fitxer: tmpBSShOB


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ DE LLENGUA ANGLESA Codi: CPPA_IA DE 1r de BATXILLERAT Curs:

Departament de Llengües • • • • •

Entendre i aplicar aspectes gramaticals com els verbs modals. Saber reconèixer i utilitzar vocabulari per expressar idees sobre la televisió. Aprendre i utilitzar els verbs make i do. Aprendre i practicar el ritme en la frase. Avaluar el progrés i la participació en el procés d’aprenentatge

• • • •

una pregunta. SB pàg. 37 ex. 1. Compleció del diàleg de l’exercici anterior amb frases d’una llista. SB pàg. 37 ex. 2. Escolta i correcció de l'exercici 2. SB pàg. 37 ex. 3. Pràctica del diàleg. SB pàg. 37 ex. 4. Lectura d’ una programació de televisió i producció d’ un diàleg utilitzant vocabulari d'un requadre. SB pàg. 37 ex. 5.

treballarà el tema de la immigració a través del mass media. C. en Recerca i tractament de la informació. Els alumnes observaran diferents telediaris anglesos a Internet per a veure les diferents maneres de dir una mateixa notícia.

READING • Observació d’ unes imatges i resposta a una pregunta. SB pàg. 30 ex. 1. • ectura d’ un text per sobre i correcció de l'exercici anterior. SB pàg. 30 ex. 2. • Relectura d’el text i elecció de l'opció adequada en cinc preguntes amb quatre opcions cadascuna. SB pàg. 30 ex. 3. • Resposta a cinc preguntes amb frases senceres. SB pàg. 31 ex. 4. • Lectura d’ un requadre i una frase i Resposta a dues preguntes. SB pàg. 31 ex. 5. • Búsqueda de cinc expressions idiomàtiques en el text i relació amb les seves definicions. SB pàg. 31 ex. 6. • Resposta a una pregunta. SB

Elaborada: Elaborada per: Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: 21/77 Fitxer: tmpBSShOB

Per parelles. Improvisar un diàleg. *CRITERIS PER APROVAR L ´ASSIGNATURA: 1. Assistir a classe de manera regular; l’assistència és obligatòria: -L’alumne ha d’assistir, a molt estirar, al 80% de les hores impartides i si no és així, perdrà el dret a l’avaluació contínua del trimestre. A aquest efectes no es discriminarà entre faltes justificades o injustificades ja que s’entén que l’alumne ha de garantir aquest mínim d’assistència i el conseqüent seguiment i treball de la matèria. -L’alumne que no ha pogut ser avaluat podrà fer un examen de recuperació global del trimestre o, en les matèries acumulatives recuperar el trimestre no avaluat aprovant el trimestre posterior segons les condicions marcades pel professorat. -Haver perdut el dret a l’avaluació contínua no eximeix d’haver de realitzar aquells treballs o activitats que el professorat hagi establert com de presentació obligatòria. -2 retards comptabilitzen com una falta d’assistència injustificada. 2. Tenir una actitud correcta i participativa a classe: -Si l’alumne té 3 expulsions amb el seu paper taronja corresponent, no es podrà presentar a l’examen


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ DE LLENGUA ANGLESA Codi: CPPA_IA DE 1r de BATXILLERAT Curs:

Departament de Llengües pàg. 31 ex. 7.

d’avaluació -Si l’alumne fa menys d’un 50 % de les activitats de classe no pot fer l’examen d’avaluació 3. Els treballs s’han de lliurar a la data prevista i no s’acceptaran fora de termini.

WRITING • Relació de cinc termes amb cinc opinions. SB 38 pàg. ex. 1. • Constatació de sis maneres diferents d'introduir una opinió. SB pàg. 38 ex. 2. • Reordenació de paraules per formar frases completes. SB pàg. 38 ex. 3. • Mostra d’acord o desacord amb les opinions de l'exercici 1. SB pàg. 38 ex. 4. • Lectura de l'enunciat de la tasca d'escriure i dos assajos. Resposta a tres preguntes. SB pàg. 38 ex. 5. • Lectura d’un requadre i compleció de la redacció de la pàgina 38 amb una de les quatre frases A-D. SB pàg. 39 ex. 6. • Búsqueda de les frases clau en la redacció B de la pàgina 38 i dividisió de la redacció en quatre paràgrafs. SB pàg. 39 ex. 7. • Localització de cinc formes d'introduir opinió en la redacció B. SB pàg. 39 ex. 8. • Lectura de sis opinions sobre la televisió i resposta a una pregunta. SB pàg. 39 ex. 9. • Lectura de l'enunciat de la tasca i les opinions de l'exercici 9 i Resposta a una pregunta. SB Elaborada: Elaborada per: Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

EL FET DE NO COMPLIR ALGUNA D’AQUESTES CONDICIONS SUPOSARÀ NO PODER APROVAR LA MATÈRIA. >Avaluació Trimestral. -L’avaluació és contínua i sempre que sigui possible es faran de 2 exàmens per trimestredla matèria impartida i l’últim examen inclou, sempre, tota la matèria. -L´anglès és la llengua vehicular a l ´aula i les intervencions en anglès sumaran positius que compatibilitzaran a la nota de speaking. NOTA TRIMESTRE grammar 25% speaking/listening 20% reading 30% writing 25% >

Avaluació Anual

-Si totes les avaluacions estan aprovades es farà la mitjana de la Pàgina: 22/77 Fitxer: tmpBSShOB


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ DE LLENGUA ANGLESA Codi: CPPA_IA DE 1r de BATXILLERAT Curs:

Departament de Llengües pàg. 39 ex. 10. Brainstorming per aconseguir idees per a la redacció. SB pàg. 39 ex. 11. Producció de la redacció sobre l’acord o desacord amb l'afirmació de l'enunciat utilitzant les notes preses anteriorment i seguint un pla de redacció. SB pàg. 39 ex. 12. Comprovació del que s’ha escrit. SB pàg. 39 ex. 13. Correcció i producció d’ una versió en net. SB pàg. 39 ex. 14.

nota dels tres trimestres: 20%, 40% i 40%. -Si l´ alumne ha suspès el primer trimestre i treu un 5.5 al segon, recupera automàticament el primer trimestre. -Si l´ alumne suspèn el primer i/o el 2n trimestre i aprova el 3r amb nota superior a 6 aprova el curs. -Si l´ alumne ha superat el primer i el segon trimestre i suspèn el 3r amb menys d´ un 4.5 haurà de presentarse a la convocatòria extraordinària. >Criteris de recuperació.

Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge FUNCIONS DEL LLENGUATGE • Expressió de l’opinió. • Demanda d’informació. • Suggeriments.

-L´assignatura és contínua i, per tant, no hi ha recuperació trimestral. -El que si que espot recuperar és la lectura del llibre

• •

• •

> Avaluació d´ etapa -Es la mitjana ponderada dels 2 cursos (40% de la nota final de 1r + 60% de la nota final de 2n).

ESTRUCTURES GRAMATICALS Verbs modals; habilitat consell, necessitat i obligació possibilitat i certesa modals + infinitiu perfecte VOCABULARI Tema: La televisió Lèxic: • Topic vocabulary 1. cartoon, chat show, detective series … • Topic vocabulary 2. do i make Elaborada: Elaborada per: Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: 23/77 Fitxer: tmpBSShOB


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ DE LLENGUA ANGLESA Codi: CPPA_IA DE 1r de BATXILLERAT Curs:

Departament de Llengües •

Word building. verb + preposició

PRONUNCIACIÓ: el ritme en les frases angleses. ACTIVITATS Grammar • Llegir quatre frases i completar unes regles. SB pàg. 32 ex. 1. • Completar cinc frases amb les formes correctes de can, could o be able to. SB pàg. 32 ex. 2. • Llegir unes frases i respondre a una pregunta. SB pàg. 32 ex. 3. • Completar unes regles gramaticals utilitzant elements de l'exercici 4. SB pàg. 32 ex. 3. • Completar sis frases escollint l'opció correcta entre tres possibles. SB pàg. 32 ex. 5. • Escriure cinc frases que continguin verbs modals. SB pàg. 32 ex. 6. • Llegir tres frases i completar cinc regles gramaticals amb els verbs en negreta. SB pàg. 33 ex. 7. • Tornar a escriure sis frases utilitzant un verb modal diferent de l'original. SB pàg. 33 ex. 8. • Llegir cinc situacions i escriure una frase per a cada situació utilitzant les idees d'una llista. SB pàg. 33 ex. 9. • Llegir un text prestant especial atenció als verbs en negreta. Elaborada: Elaborada per: Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: 24/77 Fitxer: tmpBSShOB


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ DE LLENGUA ANGLESA Codi: CPPA_IA DE 1r de BATXILLERAT Curs:

Departament de Llengües Lectura d’ unes regles gramaticals i relacionar 1-4 amb A-D. SB pàg. 33 ex. 10. • Completar la segona part de cinc frases utilitzant un verb modal i un infinitiu perfecte. SB pàg. 33 ex. 11. Vocabulary • Relacionar unes fotos A-H amb els programes de televisió d'una llista. SB pàg. 29 ex. 1. • Resposta a una pregunta. SB pàg. 29 ex. 2. • Relacionar 1-6 amb A-F. SB pàg. 29 ex. 3. • Resposta a tres preguntes. SB pàg. 29 ex. 4. • Elegir l'alternativa correcta entre dues possibles en quatre preguntes. SB pàg. 35 ex. 1. • Afegir paraules subratllades d'una taula a les frases de l'exercici anterior. SB pàg. 35 ex. 2. • Completar la taula de l'exercici 2 amb les paraules d'una llista. SB pàg. 35 ex. 3. • Completar vuit frases utilitzant la forma correcta de do o make. SB pàg. 35 ex. 4. • Contestar quatre preguntes usant frases senceres. SB pàg. 35 ex. 5. • Completar un text utilitzant la forma correcta de do o make. SB pàg. 35 ex. 6. • Completar una taula amb els verbs d'una llista. Comprovar la resposta Elaborada: Elaborada per: Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: 25/77 Fitxer: tmpBSShOB


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ DE LLENGUA ANGLESA Codi: CPPA_IA DE 1r de BATXILLERAT Curs:

Departament de Llengües amb el text de les pàg. 30-31. SB pàg. 34 ex. 1. • Elegir l'alternativa correcta entre dues possibles en vuit frases. SB pàg. 34 ex. 2. • Completar cinc frases amb idees pròpies utilitzant la preposició correcta. SB pàg. 34 ex. 3. • Llegir unes regles gramaticals i completar quatre frases. SB pàg. 34 ex. 4. • D'entre dues possibles, elegir l'alternativa correcta en vuit frases. SB pàg. 32 ex. 5. • Completar cinc frases amb les paraules d'una llista deixant-ne d'utilitzar una. SB pàg. 34 ex. 6. Pronunciation • Determinar les síl·labes tòniques en quatre frases. Escoltar i comprovar. SB pàg. 36 ex. 6. Dimensió plurilingüe i intercultural - Importància dels mitjans de comunicació audiovisuals. - La immigració en el món actual. - L’addicció a la televisió - El debat com a forma de contrastar opinions. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT Activitats de reforç Grammar Revision Unit 3. TRB pàg. 12-13. Vocabulary Revision Unit 3. TRB pàg. 38. Reading Practice. Unit 3. TRB pàg. 56. Elaborada: Elaborada per: Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer M.Isabel Berenguer

Reflexionar

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: 26/77 Fitxer: tmpBSShOB


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ DE LLENGUA ANGLESA Codi: CPPA_IA DE 1r de BATXILLERAT Curs:

Departament de Llengües Listening Practice Unit 3. TRB pàg. 66. Speaking Practice Unit 3. TRB pàg. 76. Writing Practice Unit 3.TRB pàg. 86. Exam Practice Unit 3 (A i B). TRB pàg. 118-119.

Activitats d’ampliació Activitats del Workbook Unit 3. WB pàg. 20-26. Grammar Extension. Unit 3. TRB pàg. 14. Vocabulary Extension Unit 3. TRB pàg. 39. Extra translation. TG pàg. 32, 33. Extra comprehension. TG pàg. 34. Extra vocabulary. TG pàg. 35. Extra spelling. TG pàg. 39.

Elaborada: Elaborada per: Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: 27/77 Fitxer: tmpBSShOB


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius

Curs:

Departament de Llengües UNITAT DIDÀCTICA 4 TÍTOL: TECHNOLOGY TEMPORITZACIÓ: 12 SESSIONS OBJECTIUS D’APRENENTATGE (objectius específics més concrets. Usem verbs) •

Comprendre textos orals i identificar-hi informació general i més específica; un programa de ràdio sobre tecnologia. Expressar-se i interactuar oralment de manera comprensible, amb fluïdesa i precisió; aprenent a utilitzar estratègies adequades a les situacions de comunicació com descriure objectes. Llegir de manera autònoma textos variats i ser capaç de comprendre i identificar-hi informació general i més específica, aprenent a utilitzar diferents estratègies de lectura como un article sobre robòtica. Produir un escrit utilitzant fórmules i expressions treballades en la unitat, així com desenvolupant certes destreses en l'escriptura; expressions per organitzar l'escriptura d'una carta formal. Entendre i aplicar aspectes gramaticals com les formes

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ DE LLENGUA ANGLESA Codi: CPPA_IA DE 1r de BATXILLERAT

CONTINGUTS (Usem noms i entre d’altres podem posar els que ens dóna el currículum de BAT) Dimensió comunicativa

COMPETÈNCIES (específiques/ generals)

CRITERIS D’AVALUACIÓ (més concrets) •

LISTENING • Lectura d’ un requadre, escoltar la primera part d'un programa de ràdio i contestar una pregunta. SB pàg. 48 ex. 1. • Resposta a tres preguntes escollint la resposta correcta entre tres, tornar a escoltar i comprovar. SB pàg. 48 ex. 2. • Escolta de la segona part del programa i resposta a una pregunta elegint entre tres possibilitats. SB pàg. 48 ex. 3. • Resposta a quatre preguntes escollint entre quatre opcions. SB pàg. 48 ex. 4. • Dictation. Escolta d’un text oral i escriure tres frases. SB pàg. 48 ex. 5.

Competències generals • C. Comunicativa. La llengua s’utilitza en les quatre destreses, i sobre el tema de la tecnologia. • C. en gestió i tractament de la informació. Els alumnes rebran una informació bàsica inventada sobre les seves capacitats per a un lloc de treball que té a veure amb la tecnologia. Amb això hauran de dissenyar una carta formal de presentació a una suposada empresa. • C. en Recerca. Els alumnes hauran d’imaginar un projecte a realitzar amb eines tecnològiques. Es poden imaginar un nou aparell per alguna determinada funció i l’hauran d’explicar a classe. Petit grup. • C. Personal i interpersonal. Per tal de dur a terme el projecte tecnològic en petit grup, haurà d’haver-hi acords, negociació i entendiment.

SPEAKING

Competències específiques

Participació en interaccions orals, escrites i audiovisuals. Comprensió i Producció de discursos orals, escrits i audiovisuals

Elaborada: Elaborada per: Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: 28/77 Fitxer: tmpBSShOB

• • • •

Llegir un text i contestar quatre preguntes utilitzant frases completes. Completar cinc frases amb verbs i will o going to. Completar cinc frases amb verbs en futur continu o futur perfecte. Escriure els termes oposats a sis paraules. Saber contestar a les preguntes de l´examen del reader


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ DE LLENGUA ANGLESA Codi: CPPA_IA DE 1r de BATXILLERAT Curs:

Departament de Llengües •

• • • •

verbals de futur. Saber reconèixer i utilitzar vocabulari per descriure aparells tecnològics i els prefixos negatius. Aprendre i utilitzar els pronoms reflexius i els adjectius. Aprendre i practicar la pronunciació dels sons /i/, /i:/ /ai/. Avaluar el progrés i la participació en el procés d’aprenentatge Ser capaç d´entendre el reader

• • • • •

Compleció de dos diàlegs amb les frases d'una llista. SB pàg. 49 ex. 1. Escolta d’un text oral i comprovació. SB pàg. 49 ex. 2. Pràctica dels diàlegs de l’exercici 1. SB pàg. 49 ex. 3. Producció d’un diàleg utilitzant com a referència el vocabulari d'un requadre. SB pàg. 49 ex. 4. Pràctica del diàleg de l’exercici anterior. SB pàg. 49 ex. 5.

READING • Lectura obligatòria d´un reader (a determinar) • Resposta a una pregunta escollint un o més dels cinc elements d'una llista. SB pàg. 43 ex. 1. • Lectura d’un text per sobre i Resposta a una pregunta. SB pàg. 43 ex. 2. • Resposta a cinc preguntes escollint entre quatre la resposta correcta, tornar a fer la lectura del text i comprovar les respostes. SB pàg. 43 ex. 3. • Lectura d’ un requadre i Resposta a una pregunta. SB pàg. 44 ex. 4. • Recerca de les paraules clau en cinc preguntes. SB pàg. 44 ex. 5. • Lectura del text i resposta a les preguntes de l'exercici anterior.

Elaborada: Elaborada per: Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

C. Comunicativa. Es treballen les quatre destreses es fan descripcions orals i escrites de eines tecnològiques. Es treballa la carta formal. C. Plurilingüe i Intercultural. Es rep informació sobre eines tecnològiques provinents de diferents països. C. Recerca i tractament de la informació. Els alumnes imaginaran un projecte tecnològic en petit grup a la classe. El poden presentar en Power Point, utilitzant dibuixos, o altres objectes.

Pàgina: 29/77 Fitxer: tmpBSShOB


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ DE LLENGUA ANGLESA Codi: CPPA_IA DE 1r de BATXILLERAT Curs:

Departament de Llengües • •

SB pàg. 44 ex. 6. Recerca de vuit paraules en el text partint dels seus significats. SB pàg. ex. Resposta a dues preguntes. SB pàg. 44 ex. 7.

WRITING • Lectura d’ dos extractes de dues cartes A i B i Resposta a una pregunta. SB pàg. 50 ex. 1. • Relectura dels extractes i compleció de tres regles sobre el llenguatge epistolar. SB pàg. 50 ex. 2. • Verificació sobre deu expressions que poden ser formals o informals. SB pàg. 50 ex. 3. • Lectura d’ una carta i Resposta a tres preguntes. SB pàg. 50 ex. 4. • Relectura de la carta de l'exercici 4 i elecció entre dues de les sis alternatives correctes. SB pàg. 50 ex. 5. • Lectura d’ un requadre i resposta a sis preguntes. SB pàg. 51 ex. 6. • Relació de quatre paràgrafs A-D de la carta de l'exercici anterior amb quatre epígrafs 1-4. SB pàg. 51 ex. 7. • Lectura d’ un anunci publicitari i resposta a una pregunta. SB pàg. 51 ex. 8. Elaborada: Elaborada per: Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: 30/77 Fitxer: tmpBSShOB


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ DE LLENGUA ANGLESA Codi: CPPA_IA DE 1r de BATXILLERAT Curs:

Departament de Llengües •

• • •

Lectura de l'encapçalament de la tasca de lectura i unes notes i resposta a una pregunta. SB pàg. 51 ex. 9. Disseny d’una carta seguint un pla de redacció. SB pàg. 51 ex. 10. Comprovació del que s’ha escrit. SB pàg. 39 ex. 11. Correcció i producció d’ una versió en net. SB pàg. 39 ex. 12.

Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge FUNCIONS DEL LLENGUATGE • Descripció d’objectes • Producció oral sobre el futur. • Producció oral sobre la tecnologia. ESTRUCTURES GRAMATICALS Formes de futur will, going to i present continuous Futur continu Futur perfecte VOCABULARI Tema: La tecnologia Lèxic: • Topic vocabulary 1. computer, games console, remote control … gadget, switch on, turn down… • Topic vocabulary 2. affordable, pocket sized, complicated… Elaborada: Elaborada per: Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: 31/77 Fitxer: tmpBSShOB


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ DE LLENGUA ANGLESA Codi: CPPA_IA DE 1r de BATXILLERAT Curs:

Departament de Llengües •

Word building. Negative prefixes.

PRONUNCIACIÓ: el so /i/, /i:/, i /ai/. ACTIVITATS Grammar Vocabulary • Observar set imatges i respondre una pregunta. SB pàg. 41 ex. 1. • Lectura d’ un text i relacionar quatre realitats científiques amb quatre aparells A-G. SB pàg. 41 ex. 2. • Relacionar verbs 1-4 amb aparells A-G. SB pàg. 41 ex. 3. • Completar quatre frases escollint entre tres l'opció correcta. SB pàg. 41 ex. 4. • Respondre una pregunta. SB pàg. 41 ex. 5. • Lectura d’ un diàleg i respondre una pregunta. SB pàg. 47 ex. 1. • Completar una taula amb adjectius en negreta de l'exercici anterior. SB pàg. 47 ex. 2. • Afegir a la taula de l'exercici anterior els adjectius d'una llista. SB pàg. 47 ex. 3. • Observar dues imatges i completar una taula. SB pàg. 47 ex. 4. • Completar un text amb els adjectius dels exercicis 1 i 3. SB pàg. 47 ex. 5. • Relacionar uns prefixos negatius 1-6 amb uns adjectius A-F. SB pàg. 46 ex. 1. Elaborada: Elaborada per: Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: 32/77 Fitxer: tmpBSShOB


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ DE LLENGUA ANGLESA Codi: CPPA_IA DE 1r de BATXILLERAT Curs:

Departament de Llengües • • • • •

Omplir una taula amb la forma negativa dels adjectius d'una llista. SB pàg. 46 ex. 2. Completar vuit frases utilitzant adjectius dels exercicis 1 i 2. SB pàg. 46 ex. 3. Completar unes regles gramaticals amb el corresponent pronom reflexiu. SB pàg. 46 ex. 4. Corregir quatre frases. SB pàg. 46 ex. 5. Completar un diàleg amb pronoms reflexius. SB pàg. 46 ex. 5.

Pronunciation • Lectura d’ vuit paraules i determinar el so de la lletra i. Escoltar un text oral i comprovar. Dimensió plurilingüe i intercultural - La tecnologia en el món modern. - La societat del futur. - La nostra relació amb les màquines. - Drets del consumidor en la societat actual. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT Activitats de reforç Grammar Revision Unit 4. Teacher’s Resource book pàg. 15-16. Vocabulary Revision Unit 4. TRB pàg. 40. Reading Practice. Unit 4. TRB pàg. 57. Listening Practice Unit 4. TRB pàg. 67. Speaking Practice Unit 4. TRB pàg. 77. Writing Practice Unit 4. TRB pàg. 87. Elaborada: Elaborada per: Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: 33/77 Fitxer: tmpBSShOB


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ DE LLENGUA ANGLESA Codi: CPPA_IA DE 1r de BATXILLERAT Curs:

Departament de Llengües Exam Practice Unit 4 (A i B). TRB pàg. 120-121. Activitats d’ampliació Activitats del Workbook Unit 4. WB pàg. 28-34. Grammar Extension. Unit 4. TRB pàg. 17. Vocabulary Extension Unit 4. TRB pàg. 41. Extra vocabulary. TG pàg. 41, 43. Extra speaking. TG pàg. 45. Extra translation. TG pàg. 41. UNITAT DIDÀCTICA 5 TÍTOL: APPEARANCE TEMPORITZACIÓ: 12 SESSIONS OBJECTIUS D’APRENENTATGE (objectius específics més concrets. Usem verbs) •

Comprendre textos orals i identificar-hi informació general i més específica; una entrevista sobre com vesteixen els personatges famosos. Expressar-se i interactuar oralment de manera comprensible, amb fluïdesa i precisió; aprenent a utilitzar estratègies adequades a les situacions de comunicació com relatar primeres impressions. Llegir de manera autònoma textos variats i ser capaç de comprendre i identificar-hi informació general i més específica, aprenent a utilitzar diferents estratègies de lectura

CONTINGUTS (Usem noms i entre d’altres podem posar els que ens dóna el currículum de BAT) Dimensió comunicativa Participació en interaccions orals, escrites i audiovisuals. Comprensió i Producció de discursos orals, escrits i audiovisuals LISTENING • Escolta d’una entrevista i deducció sobre quins personatges d'una llista de celebritats són esmentats. SB pàg. 60 ex. 1. • Lectura d’un requadre i resposta a una pregunta. SB pàg. 60 ex. 2. • Lectura de tres preguntes, tornada a escoltar l'entrevista de l'exercici 1 i contestar-les

Elaborada: Elaborada per: Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

COMPETÈNCIES (específiques/ generals)

CRITERIS D’AVALUACIÓ (més concrets)

Competències generals • C. Comunicativa. La llengua s’utilitza en les quatre destreses, i sobre el tema de la gent famosa i la seva forma de vestir. • C. Digital. Els alumnes hauran de realitzar alguns exercicis a l’entorn virtual Moodle. Seran exercicis sobre descripcions de famosos, el seu estil de vida, parlar de la roba que porten. • C. Personal i interpersonal. En parelles, els alumnes escolliran un famós i explicaran la seva biografia, el seu estil de vida, la seva forma de vestir en general. Es necessita saber treballar en equip, capacitat d’adaptació, saber dialogar.

Pàgina: 34/77 Fitxer: tmpBSShOB

• • •

Llegir un text i completar quatre frases. Completar cinc frases amb la forma correcta d'uns verbs en negreta. Transformar cinc frases. Completar sis frases amb una paraula.


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius

Curs:

Departament de Llengües

• • • • •

como un text sobre como ser original. Produir un escrit utilitzant fórmules i expressions treballades en la unitat, així com desenvolupant certes destreses en l'escriptura; expressions per organitzar l'escriptura de la descripció d'una persona. Entendre i aplicar aspectes gramaticals com les condicionals. Saber reconèixer i utilitzar vocabulari per expressar aparença i personalitat. Aprendre i utilitzar vocabulari relacionat amb la moda en el vestir. Aprendre i practicar la pronunciació de l'accent en la paraula. Avaluar el progrés i la participació en el procés d'aprenentatge.

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ DE LLENGUA ANGLESA Codi: CPPA_IA DE 1r de BATXILLERAT

• • •

utilitzant frases completes. SB pàg. 60 ex. 3. En cinc preguntes elecció de la resposta correcta entre quatre opcions. SB pàg. 60 ex. 4. Resposta a una pregunta. SB pàg. 60 ex. 5. Dictation: Escolta de la descripció d'un actor i escrit de quatre frases. SB pàg. 60 ex. 5.

SPEAKING • Compleció de tres diàlegs utilitzant frases d'una llista. SB pàg. 61 ex. 1. • Escolta nova i comprovació. SB pàg. 61 ex. 2. • Pràctica dels diàlegs de l’exercici 1. SB pàg. 61 ex. 3. • Producció d’un diàleg després de llegir dues preguntes utilitzant el vocabulari d'un requadre. SB pàg. 61 ex. 4. • Pràctica del diàleg de l’exercici anterior. SB pàg. 61 ex. 5.

Competències específiques • C. Comunicativa. Es treballen les quatre destreses es fan descripcions orals i escrites de personatges famosos sobre les seves vides i les seves formes de vestir. • C. Plurilingüe i Intercultural. Els alumnes rebran informació sobre diferents personalitats d’arreu del món. • C. Recerca i tractament de la informació. Els alumnes investiguen sobre la vida d’un personatge famós en parella. Després hauran de fer una exposició davant la classe. Poden cercar fotos, cançons, articles que van fer famosos a aquells personatges.

READING • Lectura d’ un titular, observació d’unes fotos i resposta a una pregunta. SB pàg. 54 ex. 1. • Lectura d’un text per sobre i comprovació de la resposta a l'exercici anterior. SB pàg. 54 ex. 2. • Lectura d’un requadre i resposta Elaborada: Elaborada per: Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: 35/77 Fitxer: tmpBSShOB


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ DE LLENGUA ANGLESA Codi: CPPA_IA DE 1r de BATXILLERAT Curs:

Departament de Llengües

• • • •

a tres preguntes raonant les respostes. SB pàg. 54 ex. 3. Nova lectura del text i expressió sobre si sis afirmacions són veritables o falses d'acord amb el text. SB pàg. 55 ex. 4. Nova lectura del text i respondre cinc preguntes. SB pàg. 55 ex. 5. Recerca en el text set paraules oposades a les d'una llista. SB pàg. 55 ex. 6. Explicació del significat de dues expressions. SB pàg. 55 ex. 7. Resposta a dues preguntes. SB pàg. 55 ex. 8.

WRITING • Lectura d’un text i resposta a una pregunta. SB pàg. 62 ex. 1. • Compleció d’ unes regles utilitzant els connectors en negreta de l'exercici anterior. SB pàg. 62 ex. 2. • Compleció de cinc frases utilitzant connectors. SB pàg. 62 ex. 3 • Lectura de l'enunciat de la tasca d'escriptura i un text i resposta a una pregunta. SB pàg. 62 ex. 4. • Elecció de les opcions correctes en el text de l’exercici anterior. SB pàg. 62 ex. 5. • Lectura d’un requadre i búsqueda d’exemples de cinc epígrafs A-E en el text de Elaborada: Elaborada per: Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: 36/77 Fitxer: tmpBSShOB


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ DE LLENGUA ANGLESA Codi: CPPA_IA DE 1r de BATXILLERAT Curs:

Departament de Llengües

• •

• •

• •

l'exercici anterior. SB pàg. 63 ex. 7. Lectura d’una descripció i resposta a una pregunta. SB pàg. 62 ex. 8. Substitució de les paraules en negreta 1-5 de l'exercici 8 pels adjectius d'una llista. SB pàg. 62 ex. 9. Lectura de l'enunciat de la tasca d'escriptura i elecció d’un personatge famós. SB pàg. 62 ex. 10. Resposta a cinc preguntes i búsqueda d’ informació. SB pàg. 62 ex. 11. Producció d’una descripció utilitzant informació de l'exercici 11 seguint un pla de redacció. SB pàg. 62 ex. 12. Comprovació del que s’ha escrit. SB pàg. 62 ex. 13 Correcció i producció d’ una versió en net. SB pàg. 62 ex. 14.

Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge FUNCIONS DEL LLENGUATGE • Expressió de l’opinió. • Descripcions. • Demanda d’informació. ESTRUCTURES GRAMATICALS Elaborada: Elaborada per: Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: 37/77 Fitxer: tmpBSShOB


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ DE LLENGUA ANGLESA Codi: CPPA_IA DE 1r de BATXILLERAT Curs:

Departament de Llengües VOCABULARI Tema: La moda Lèxic: • Topic vocabulary 1. height, build, hair… short, slip, fair … • Topic vocabulary 2. baggy, checked, cotton … • Word building. long-legged, bigheaded, short-sighted… PRONUNCIACIÓ: l’accent en la paraula ACTIVITATS Grammar • Llegir unes regles gramaticals i relacionar-les amb tres frases. SB pàg. 56 ex. 1. • En un text escollir l'alternativa correcta entre dues. SB pàg. 56 ex. 2. • Completar cinc frases utilitzant el primer o el segon condicional. SB pàg. 56 ex. 3. • Completar sis frases. SB pàg. 56 ex. 4. • Llegir tres frases i respondre una pregunta. SB pàg. 56 ex. 5. • Rellegir les frases de l'exercici anterior i completar una regla d'ús gramatical. SB pàg. 56 ex. 6. • Transformar sis frases utilitzant unless. SB pàg. 57 ex. 7. • Completar vuit frases amb l'opció (entre dues) correcta. SB pàg. 57 Elaborada: Elaborada per: Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: 38/77 Fitxer: tmpBSShOB


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ DE LLENGUA ANGLESA Codi: CPPA_IA DE 1r de BATXILLERAT Curs:

Departament de Llengües • • •

ex. 8. Completar sis frases usant el tercer condicional. SB pàg. 57 ex. 9. Completar quatre frases obertes utilitzant el tercer condicional. SB pàg. 57 ex. 11. Completar un text utilitzant qualsevol dels tres condicionals. SB pàg. 57 ex. 11.

Vocabulary • Observar quatre fotografies i respondre dues preguntes. SB pàg. 52 ex. 1. • Completar una taula amb els adjectius d'una llista. SB pàg. 52 ex. 2. • Descriure els personatges famosos que apareixen en les fotografies de l'exercici 1 usant els adjectius de l'exercici 2. SB pàg. 52 ex. 3. • Trobar els oposats en una llista d'adjectius. SB pàg. 52 ex. 4. • Respondre una pregunta explicant la resposta. SB pàg. 52 ex. 5. • Llegir un text i completar una taula amb els adjectius en negreta. SB pàg. 59 ex. 1. • Afegir els adjectius d'una llista a la taula de l'exercici anterior. SB pàg. 59 ex. 2. • Observar dues fotos de famosos i descriure’n el vestuari. SB pàg. 59 ex. 3. • Respondre dues preguntes. SB pàg. Elaborada: Elaborada per: Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: 39/77 Fitxer: tmpBSShOB


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ DE LLENGUA ANGLESA Codi: CPPA_IA DE 1r de BATXILLERAT Curs:

Departament de Llengües 59 ex. 4. Llegir cinc frases i decidir entre dues opcions al seu autor. SB pàg. 59 ex. 5. • Escriure l’infinitiu dels verbs en negreta de l'exercici anterior i relacionar-los amb cinc definicions A-F. SB pàg. 59 ex. 6. • Completar un text amb les paraules i frases d'una llista. SB pàg. 59 ex. 7. • Relacionar 1-6 amb A-F. SB pàg. 58 ex. 1. • Respondre una pregunta i completar una regla gramatical. SB pàg. 58 ex. 2. • Buscar adjectius compostos en el text de les pàgines 50-51. SB pàg. 58 ex. 3. • Completar una taula amb adjectius compostos dels exercicis 1 i 3. SB pàg. 58 ex. 4. • Completar sis frases amb adjectius compostos de la taula de l'exercici anterior. SB pàg. 58 ex. 5. • Llegir una regla gramatical i completar una taula. SB pàg. 58 ex. 6. • Completar set frases amb substantius de l'exercici anterior. SB pàg. 58 ex. 7 Pronunciation • Llegir sis paraules i determinar la síl·laba accentuada. Escoltar i comprovar. SB pàg. 60 ex. 7. •

Elaborada: Elaborada per: Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: 40/77 Fitxer: tmpBSShOB


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ DE LLENGUA ANGLESA Codi: CPPA_IA DE 1r de BATXILLERAT Curs:

Departament de Llengües Dimensió plurilingüe i intercultural - Importància de la imatge en les relacions socials. - L'edat i l'èxit social. - La moda com a fenomen social. - La jet-set. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT Activitats de reforç Grammar Revision Unit 5. Teacher’s Resource book pàg. 9-10. Vocabulary Revision Unit 5. TRB pàg. 42. Reading Practice. Unit 5. TRB pàg. 58. Listening Practice Unit 5. TRB pàg. 68. Speaking Practice Unit 5. TRB pàg. 78. Writing Practice Unit 5. TRB pàg. 88. Exam Practice Unit 5 (A i B). TRB pàg. 122-123. Activitats d’ampliació Activitats del Workbook Unit 5. WB pàg. 36-42. Grammar Extension. Unit 5. TRB pàg. 20. Vocabulary Extension Unit 5. TRB pàg. 43. Extra comprehension questions. TG. pàg. Extra grammar. TG pàg. 55. Extra vocabulary. False friends. TG pàg. 53. Extra translation. TG pàg 56. Extra spelling. TG pàg. 63. Extra activity. TG pàg. 58.

Elaborada: Elaborada per: Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: 41/77 Fitxer: tmpBSShOB


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius

Curs:

Departament de Llengües UNITAT DIDÀCTICA 6 TÍTOL: IN THE NEWS TEMPORITZACIÓ: 12 SESSIONS OBJECTIUS D’APRENENTATGE (objectius específics més concrets. Usem verbs) •

Comprendre textos orals i identificar-hi informació general i més específica; una entrevista amb un locutor de televisió. Expressar-se i interactuar oralment de manera comprensible, amb fluïdesa i precisió; aprenent a utilitzar estratègies adequades a les situacions de comunicació com donar i demanar consell. Llegir de manera autònoma textos variats i ser capaç de comprendre i identificar-hi informació general i més específica, aprenent a utilitzar diferents estratègies de lectura com un text sobre l’actualitat a Internet. Produir un escrit utilitzant fórmules i expressions treballades en la unitat, així com desenvolupant certes destreses en l'escriptura; expressions per organitzar l'escriptura d'un resum. Entendre i aplicar aspectes

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ DE LLENGUA ANGLESA Codi: CPPA_IA DE 1r de BATXILLERAT

CONTINGUTS (Usem noms i entre d’altres podem posar els que ens dóna el currículum de BAT) Dimensió comunicativa Participació en interaccions orals, escrites i audiovisuals. Comprensió i Producció de discursos orals, escrits i audiovisuals LISTENING • Escolta d’una entrevista i resposta a una pregunta. SB pàg. 72 ex. 1. • Lectura d’un requadre i relacionar 1-5 amb els seus sinònims A-B. SB pàg. 72 ex. 2. • Nova escolta de l'entrevista de l'exercici 1 i contestar sis preguntes escollint l'opció correcta entre quatre. SB pàg. 72 ex. 3. • Dictation: Escoltar un text oral amb un acudit i respondre una pregunta. SB pàg. 72 ex. 4. • Nova escolta i producció de tres frases. SB pàg. 72 ex. 6. SPEAKING • Compleció d’un diàleg utilitzant les frases d'una llista. SB pàg. 73

Elaborada: Elaborada per: Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

COMPETÈNCIES (específiques/ generals)

CRITERIS D’AVALUACIÓ (més concrets)

Competències generals • C. Comunicativa. La llengua s’utilitza en les quatre destreses, i sobre el tema de les notícies. • C. Digital. Els alumnes hauran de realitzar alguns exercicis a l’entorn virtual Moodle. Se’ls posarà exercicis relacionats amb un article de diari on-line. • C. Personal i interpersonal. En parelles, els alumnes faran un role-play on un d’ells és l’entrevistador i l’altre la persona entrevistada. Se’ls donarà targetes amb informació bàsica i hauran de preparar-se l’entrevista.

Competències específiques • C. Comunicativa. Es treballen les quatre destreses es treballaran comprensió i producció de notícies. • Plurilingüe i Intercultural. Els alumnes rebran notícies de qualsevol punt del món. • C. Recerca i tractament de la informació. Els alumnes Pàgina: 42/77 Fitxer: tmpBSShOB

• •

Llegir un text i determinar si quatre afirmacions són veritables o falses raonant les respostes. Transformar cinc frases d'activa a passiva ometent l'ablatiu agent si és possible. Completar la segona frase perquè el seu significat sigui igual al de la primera utilitzant get/have something done.(cinc frases) Completar sis frases amb les paraules d'una llista d'onze paraules descartant-ne sis. End-of-term Test 2 • Llegir un text i contestar tres preguntes amb veritable/fals raonant les respostes. • Contestar cinc preguntes amb frases completes. • Completar cinc frases amb la forma correcta d'uns verbs. • Elegir entre dos temes A o B per escriure una redacció. (80-100 paraules) • Escoltar un text oral i respondre vuit preguntes escollint l'opció adequada


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius

Curs:

Departament de Llengües •

• • •

gramaticals com la veu passiva. Saber reconèixer i utilitzar vocabulari per expressar vocabulari relacionat amb el periodisme. Aprendre a distingir i utilitzar els false friends. Aprendre a distingir les lletres mudes. Avaluar el progrés i la participació en el procés d’aprenentatge

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ DE LLENGUA ANGLESA Codi: CPPA_IA DE 1r de BATXILLERAT ex. 1. Escolta d’un text oral i comprovació de les respostes a l’exercici anterior. SB pàg. 73 ex. 2. • Pràctica del diàleg de l’exercici 1. SB pàg. 73 ex. 3. • Elecció d’una situació entre dues de possibles i producció d’un diàleg usant les paraules d'un requadre SB pàg. 73 ex. 4. • Pràctica del diàleg de l’exercici anterior. SB pàg. 73 ex. 5. . READING • Lectura d’un text i determinació de quines dues persones d'una llista de cinc no hi apareixen. SB pàg. 66 ex. 1. • Lectura d’ un requadre i tres extractes i localització en el text reemplaçant els pronoms en negreta 1-4 per les frases A-F. SB pàg. 66 ex. 2. • Nova lectura del text de l'exercici 1 i determinació de si cinc frases són veritables o falses segons el text. SB pàg. 66 ex. 3. • Resposta a sis preguntes elegint l'opció correcta entre quatre de possibles. SB pàg. 67 ex. 4. •

Elaborada: Elaborada per: Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

buscaran alguna notícia d’interès i faran preguntes sobre aquesta notícia a un altre company.

Pàgina: 43/77 Fitxer: tmpBSShOB

entre quatre de possibles. *CRITERIS PER APROVAR L ´ASSIGNATURA: 1. Assistir a classe de manera regular; l’assistència és obligatòria: -L’alumne ha d’assistir, a molt estirar, al 80% de les hores impartides i si no és així, perdrà el dret a l’avaluació contínua del trimestre. A aquest efectes no es discriminarà entre faltes justificades o injustificades ja que s’entén que l’alumne ha de garantir aquest mínim d’assistència i el conseqüent seguiment i treball de la matèria. -L’alumne que no ha pogut ser avaluat podrà fer un examen de recuperació global del trimestre o, en les matèries acumulatives recuperar el trimestre no avaluat aprovant el trimestre posterior segons les condicions marcades pel professorat. -Haver perdut el dret a l’avaluació contínua no eximeix d’haver de realitzar aquells treballs o activitats que el professorat hagi establert com de presentació obligatòria. -2 retards comptabilitzen com una falta d’assistència injustificada. 2. Tenir una actitud correcta i participativa a classe: -Si l’alumne té 3 expulsions amb el seu paper taronja corresponent, no es podrà presentar a l’examen d’avaluació


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ DE LLENGUA ANGLESA Codi: CPPA_IA DE 1r de BATXILLERAT Curs:

Departament de Llengües •

-Si l’alumne fa menys d’un 50 % de les activitats de classe no pot fer l’examen d’avaluació 3. Els treballs s’han de lliurar a la data prevista i no s’acceptaran fora de termini.

Relació de sis paraules amb altres del text de l'exercici 1. SB pàg. 67 ex. 5. • Resposta a dues preguntes explicant les respostes. SB pàg. 67 ex. 6. WRITING • Traducció dels connectors en negreta a les frases 1-4. SB pàg. 74 ex. 1. • Resposta a una pregunta i compleció d’ una taula amb connectors. SB pàg. 74 ex. 2. • En sis frases elecció de l'opció correcta entre dues. SB pàg. 74 ex. 3. • Lectura d’un article periodístic i resposta a una pregunta. SB pàg. 74 ex. 4. • Lectura d’ un requadre i dos resums A i B. Decisió de quin dels dos resumeix millor l'article de l'exercici 4. SB pàg. 74 ex. 5. • Lectura d’ un article de successos i resposta a una pregunta. SB pàg. 75 ex. 6. • Búsqueda de connectors a l'article de l'exercici 6. SB pàg. 75 ex. 7. • Lectura de l'encapçalament de la tasca d'escriptura. Nova lectura de l'article de l'exercici 6. Decisió de quins Elaborada: Elaborada per: Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

EL FET DE NO COMPLIR ALGUNA D’AQUESTES CONDICIONS SUPOSARÀ NO PODER APROVAR LA MATÈRIA. >Avaluació Trimestral. -L’avaluació és contínua i sempre que sigui possible es faran de 2 exàmens per trimestredla matèria impartida i l’últim examen inclou, sempre, tota la matèria. -L´anglès és la llengua vehicular a l ´aula i les intervencions en anglès sumaran positius que compatibilitzaran a la nota de speaking. NOTA TRIMESTRE grammar 20% speaking/listening 25% reading 30% writing 25% > Avaluació Anual -Si totes les avaluacions estan aprovades es farà la mitjana de la nota dels tres trimestres: 20%, 40% i Pàgina: 44/77 Fitxer: tmpBSShOB


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ DE LLENGUA ANGLESA Codi: CPPA_IA DE 1r de BATXILLERAT Curs:

Departament de Llengües

• •

tres epígrafs d'un total de sis contenen informació essencial sobre la notícia. SB pàg. 75 ex.8. Producció escrita d’un sumari d'un sol paràgraf on la informació essencial ha d'aparèixer en la primera frase. SB pàg. 75 ex. 9. Comprovació de l’escrit. SB pàg. 75 ex. 10Correcció de l’escrit i nova producció en net. SB pàg. 74 ex.

40%. -Si l´ alumne ha suspès el primer trimestre i treu un 5.5 al segon, recupera automàticament el primer trimestre. -Si l´ alumne suspèn el primer i/o el 2n trimestre i aprova el 3r amb nota superior a 6 aprova el curs. -Si l´ alumne ha superat el primer i el segon trimestre i suspèn el 3r amb menys d´ un 4.5 haurà de presentarse a la convocatòria extraordinària. >Criteris de recuperació.

Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge

-L´assignatura és contínua i, per tant, no hi ha recuperació trimestral. -El que si que es pot recuperar és la lectura del llibre.

FUNCIONS DEL LLENGUATGE • Oferiment consell • Demanda consell

> Avaluació d´ etapa -Es la mitjana ponderada dels 2 cursos (40% de la nota final de 1r + 60% de la nota final de 2n).

ESTRUCTURES GRAMATICALS La veu passiva Get/have something done VOCABULARI Tema: Les notícies Lèxic: • Topic vocabulary 1. paparazzi, private life, headlines …. • Topic vocabulary 2. False friends : notices/news, discussion/argument, educated/polite … Elaborada: Elaborada per: Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: 45/77 Fitxer: tmpBSShOB


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ DE LLENGUA ANGLESA Codi: CPPA_IA DE 1r de BATXILLERAT Curs:

Departament de Llengües •

Word building. Adverbs of manner: honestly, emotionally, enthusiastically… Sufixes, agent nouns: assist-ant, politic-ian, edit-or… PRONUNCIACIÓ: sons silenciosos ACTIVITATS Grammar • Llegir dues frases A i B i contestar dues preguntes. SB pàg. 68 ex. 1. • Completar unes regles escollint les alternatives correctes. SB pàg. 68 ex. 2. • Llegir cinc extractes d'un article periodístic i determinar si els verbs en negreta són actius o passius. SB pàg. 68 ex. 3. • Transformar els extractes A-E de l'exercici anterior en veu activa. SB pàg. 68 ex. 4. • Completar dos articles A i B utilitzant la forma correcta, activa o passiva, dels verbs de dues llistes. SB pàg. 68 ex. 5. • Estudiar una regla gramatical, una frase-exemple i contestar una pregunta. SB pàg. 69 ex. 6. • Transformar cinc frases d'activa a passiva. SB pàg. 69 ex. 7. • Transformar sis frases d'activa a passiva utilitzant l'ablatiu agent quan calgui. SB pàg. 69 ex. 8. • Llegir dues frases A i B i Elaborada: Elaborada per: Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: 46/77 Fitxer: tmpBSShOB


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ DE LLENGUA ANGLESA Codi: CPPA_IA DE 1r de BATXILLERAT Curs:

Departament de Llengües completar una regla gramatical. SB pàg. 69 ex. 9. • Completar un diàleg amb la forma correcta de get/have something done. SB pàg. 69 ex. 10 Vocabulary • Llegir tres textos per sobre i relacionar tres paraules en negreta 1-3 amb tres imatges AC. SB pàg. 65 ex. 1. • Rellegir els tres textos de l'exercici anterior i respondre tres preguntes. SB pàg. 65 ex. 2. • Afegir a una taula les paraules en negreta de l'exercici 1. SB pàg. 65 ex. 3. • Completar cinc definicions amb paraules de la taula de l'exercici 3 SB pàg. 65 ex. 4. • Respondre tres preguntes. SB pàg. 65 ex. 5. • Llegir unes regles gramaticals i respondre una pregunta. SB pàg. 71 ex. 1. • Relacionar les paraules en negreta de sis frases amb sis definicions A-F i respondre una pregunta. SB pàg. 71 ex. 2. • Completar sis frases dobles A i B amb l'opció correcta de la seva parella de false friends corresponent. SB pàg. 71 ex. 3. • Completar un text escollint cada vegada la correcta de les deu Elaborada: Elaborada per: Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: 47/77 Fitxer: tmpBSShOB


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ DE LLENGUA ANGLESA Codi: CPPA_IA DE 1r de BATXILLERAT Curs:

Departament de Llengües alternatives que s’hi presenten. SB pàg. 71 ex. 4. • Completar cinc frases amb un adverbi de manera. SB pàg. 70 ex. 1. • Llegir les respostes a l'exercici anterior i completar unes regles gramaticals. SB pàg. 70 ex. 2. • Inserir en un text les formes adverbials dels cinc adjectius d'una llista. SB pàg. 70 ex. 3. • Estudiar unes regles gramaticals i completar una taula prestant especial atenció a l'ortografia. SB pàg. 70 ex. 4. • Formar vuit noms afegint els sufixos de l'exercici anterior a les paraules d'una llista. SB pàg. 70 ex. 5. • Completar vuit frases utilitzant vocabulari dels dos exercicis anteriors. SB pàg. 70 ex. 6. Pronunciation • Llegir sis paraules i determinar quines lletres no representen cap so. Escoltar i comprovar. SB pàg. 72 ex. 6. Dimensió plurilingüe i intercultural La informació a la societat actual Les noves formes de comunicació. Internet El periodisme i la notícia. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT Elaborada: Elaborada per: Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: 48/77 Fitxer: tmpBSShOB


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ DE LLENGUA ANGLESA Codi: CPPA_IA DE 1r de BATXILLERAT Curs:

Departament de Llengües Activitats de reforç Grammar Revision Unit 6. Teacher’s Resource book pàg. 21-22. Vocabulary Revision Unit 6. TRB pàg. 44. Reading Practice. Unit 6. TRB pàg. 59. Listening Practice Unit 6. TRB pàg. 69. Speaking Practice Unit 6. TRB pàg. 79. Writing Practice Unit 6. TRB pàg. 89. Exam Practice Unit 6 (A i B). TRB pàg.124-125. Activitats d’ampliació Activitats del Workbook Unit 6. WB pàg. 44-50. Grammar Extension. Unit 6. TRB pàg. 23. Vocabulary Extension Unit 6. TRB pàg. 45. Extra Grammar. TG pàg. 75. Extra vocabulary. TG pàg.65. Extra reading skills. TG pàg. 70. Extra translation. TG pàg. 68, 69, 71.

Elaborada: Elaborada per: Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: 49/77 Fitxer: tmpBSShOB


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius

Curs:

Departament de Llengües UNITAT DIDÀCTICA 7 TÍTOL: SPORTS TEMPORITZACIÓ: 11 SESSIONS OBJECTIUS D’APRENENTATGE (objectius específics més concrets. Usem verbs) •

Comprendre textos orals i identificar-hi informació general i més específica; un text oral sobre tres esports. Expressar-se i interactuar oralment de manera comprensible, amb fluïdesa i precisió; aprenent a utilitzar estratègies adequades a les situacions de comunicació com invitar i acceptar invitacions. Llegir de manera autònoma textos variats i ser capaç de comprendre i identificar-hi informació general i més específica, aprenent a utilitzar diferents estratègies de lectura com un text sobre esport de competició. Produir un escrit utilitzant fórmules i expressions treballades a la unitat, així com desenvolupant certes destreses en l'escriptura; expressions per organitzar l'escriptura d'un assaig discursiu. Entendre i aplicar aspectes gramaticals com les oracions de

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ DE LLENGUA ANGLESA Codi: CPPA_IA DE 1r de BATXILLERAT

CONTINGUTS (Usem noms i entre d’altres podem posar els que ens dóna el currículum de BAT) Dimensió comunicativa Participació en interaccions orals, escrites i audiovisuals. Comprensió i Producció de discursos orals, escrits i audiovisuals LISTENING • Observació de quatre imatges i resposta a dues preguntes. SB pàg. 84 ex. 1. • Escolta d’una conversa i determinació de quins tres esports s'hi esmenten. SB pàg. 84 ex. 2. • Lectura d’un requadre i correcció dels errors en negreta en tres frases. SB pàg. 84 ex. 3. • Nova escolta i resposta a cinc preguntes escollint l'opció adequada entre quatre de possibles. SB pàg. 84 ex. 4. • Dictation: Escolta d’un text oral sobre el Tour de France i producció escrita de quatre frases. SB pàg. 84 ex. 5. SPEAKING

Elaborada: Elaborada per: Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

COMPETÈNCIES (específiques/ generals)

CRITERIS D’AVALUACIÓ (més concrets)

Competències generals • C. Comunicativa. La llengua s’utilitza en les quatre destreses, i sobre el tema dels esports. • C. Digital. Els alumnes hauran de realitzar alguns exercicis a l’entorn virtual Moodle. Tindran com a base els textos sobre la vida de diferents esportistes. • C. Personal i interpersonal. En parelles, els alumnes escolliran un famós esportista i explicaran la seva manera de preparar-se per a una competició en el dia a dia. Es necessita saber treballar en equip, capacitat d’adaptació, saber dialogar.

Competències específiques • C. Comunicativa. Es treballen les quatre destreses es fan produccions orals i escrites de la vida de diferents esportistes. • C. Plurilingüe i Intercultural. Els alumnes rebran informació sobre diferents esportistes d’arreu del món. • C. Recerca i tractament de la Pàgina: 50/77 Fitxer: tmpBSShOB

• • •

Llegir un text i respondre quatre preguntes usant frases completes. Completar cinc frases amb un pronom relatiu. Unir cinc parells de frases per formar defining i non-defining relative clauses. Completar sis frases amb phrasal verbs d’una llista.


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius

Curs:

Departament de Llengües •

• • •

relatiu. Saber reconèixer i utilitzar vocabulari per expressar realitats relacionades amb el món de l'esport. Aprendre i utilitzar verbs i phrasal verbs. Aprendre i practicar la pronunciació de les vocals /ə /, /əʊ /, /ɜ: /, /ɑ /. Avaluar el progrés i la participació en el procés d’aprenentatge

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ DE LLENGUA ANGLESA Codi: CPPA_IA DE 1r de BATXILLERAT • •

• •

Compleció d’un diàleg utilitzant les frases d'una llista. SB pàg. 85 ex. 1. Escolta d’un text oral i comprovació de les respostes a l’exercici anterior. SB pàg. 85 ex. 2. Pràctica del diàleg de l’exercici 1. SB pàg. 85 ex. 3. Elecció d’una situació entre dues possibles i producció escrita d’un diàleg usant les paraules d'un requadre. SB pàg. 85 ex. 4. Pràctica del diàleg de l’exercici anterior. SB pàg. 85 ex. 5.

informació. Els alumnes investiguen sobre un esport que els atregui l’atenció. Fan una exposició utilitzant el programa Power Point a classe.

• READING • Observació tres imatges A-C i resposta a dues preguntes. SB pàg. 78 ex. 1. • Lectura d’un text i elecció, entre quatre, de tres temes que apareixen en el text. SB pàg. 78 ex. 2. • Lectura d’un requadre i inseriment de quatre frases en el text. SB pàg. 78 ex. 3. • Relectura del text i resposta a cinc preguntes. SB pàg. 79 ex. 4. • Resposta a cinc preguntes escollint l'opció correcta entre quatre possibilitats. SB pàg. 79 ex. 5. • Búsqueda en el text de les paraules oposades a les d'una Elaborada: Elaborada per: Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: 51/77 Fitxer: tmpBSShOB


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ DE LLENGUA ANGLESA Codi: CPPA_IA DE 1r de BATXILLERAT Curs:

Departament de Llengües •

llista de sis. SB pàg. 79 ex. 6. Resposta a tres preguntes. SB pàg. 79 ex. 7.

WRITING • Relació 1-7 amb A-G. SB pàg. 86 ex. 1. • Traducció de les paraules en negreta. SB pàg. 86 ex. 2. • Elecció de l'alternativa correcta entre dues possibles en sis frases. SB pàg. 86 ex. 3. • Lectura de l'encapçalament de la tasca d'escriptura i resposta a una pregunta escollint entre quatre respostes. SB pàg. 86 ex. 4. • Lectura en un escrit sense introducció ni conclusió i resposta a una pregunta. SB pàg. 86 ex. 5. • Relectura de l'escrit de l'exercici anterior i búsqueda de cinc connectors de contrast. SB pàg. 86 ex. 6. • Estudi d’un requadre i dos paràgrafs. Col·locació dels paràgrafs al principi i al final de l'escrit de l'exercici 5. SB pàg. 87 ex. 7. • Compleció d’una taula afegint expressions en negreta de l'exercici anterior. SB pàg. 87 ex. 8. Elaborada: Elaborada per: Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: 52/77 Fitxer: tmpBSShOB


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ DE LLENGUA ANGLESA Codi: CPPA_IA DE 1r de BATXILLERAT Curs:

Departament de Llengües •

• •

Lectura de l'encapçalament de la tasca d'escriptura i resposta a tres preguntes. SB pàg. 87 ex. 9. Producció escrita a un assaig utilitzant informació de l'exercici 9 seguint un pla de redacció. SB pàg. 87 ex. 10. Comprovació del que s’ha escrit. SB pàg. 87 ex. 11. Correcció i producció a net. SB pàg. 87 ex. 12.

Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge FUNCIONS DEL LLENGUATGE • Realització d’invitacions i resposta. • Producció oral sobre esport. ESTRUCTURES GRAMATICALS Defining relative clauses Non-defining relative clauses VOCABULARI Tema: L’esport Lèxic: • Topic vocabulary 1. do aerobics, go ice-skating, play badmington… • Topic vocabulary 2. throw/hit, beat/win, earn/score… end up, build up, stick to… Elaborada: Elaborada per: Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: 53/77 Fitxer: tmpBSShOB


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ DE LLENGUA ANGLESA Codi: CPPA_IA DE 1r de BATXILLERAT Curs:

Departament de Llengües •

Word building. Adjective suffixes: -able, -ful, -ive… Preposition + noun phrases: in favour of, for fun, out of order… PRONUNCIACIÓ: /ə /, /əʊ /, /ɜ: /, /ɑ / ACTIVITATS Grammar • Llegir set frases A-G i completar unes regles gramaticals amb els pronoms que apareixen en negreta. SB pàg. 80 ex. 1. • Completar set frases utilitzant pronoms relatius. SB pàg. 80 ex. 2. • Completar cinc oracions de relatiu especificatives (defining relative clauses). SB pàg. 80 ex. 3. • Llegir dues frases A i B i respondre dues preguntes. SB pàg. 80 ex. 4. • Escollir l'opció correcta per completar unes regles gramaticals. SB pàg. 80 ex. 5. • Llegir sis frases i decidir quines contenen una oració de relatiu explicativa (non-defining) i quines una especificativa (defining). SB pàg. 80 ex. 6. • Completar set frases amb nondefining relative clauses. SB pàg. 80 ex. 7. • Completar vuit frases amb les pròpies idees de l'alumne. SB Elaborada: Elaborada per: Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: 54/77 Fitxer: tmpBSShOB


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ DE LLENGUA ANGLESA Codi: CPPA_IA DE 1r de BATXILLERAT Curs:

Departament de Llengües pàg. 81 ex. 8. Completar un text inserint vuit pronoms relatius. SB pàg. 81 ex. 9. • Llegir dues regles sobre l'omissió de pronoms relatius, rellegeix el text de l'exercici 8 i determinar quins pronoms es poden ometre. SB pàg. 81 ex. 10. • Completar un text usant vuit pronoms relatius. Determinar si els citats pronoms formen defining o non-defining relative clauses. SB pàg. 81 ex. 11. Vocabulary • Llegir sis anuncis sobre uns cursets esportius i contestar una pregunta. SB pàg. 77 ex. 1. • Completar una taula amb els verbs do, go i play. SB pàg. 77 ex. 2. • Afegir dotze esports a la taula de l'exercici anterior. SB pàg. 77 ex. 3. • Respondre dues preguntes. SB pàg. 77 ex. 4. • Contestar tres preguntes amb tres epígrafs cadascuna. SB pàg. 77 ex. 5. • Contestar dues preguntes. SB pàg. 77 ex. 6. • Elegir l'opció correcta en quatre frases dobles (A i B) amb dues opcions cadascuna. SB pàg. 83 •

Elaborada: Elaborada per: Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: 55/77 Fitxer: tmpBSShOB


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ DE LLENGUA ANGLESA Codi: CPPA_IA DE 1r de BATXILLERAT Curs:

Departament de Llengües ex. 1. Completar vuit frases utilitzant correctament els verbs en negreta de l'exercici anterior. SB pàg. 83 ex. 2. • Localitzar phrasal verbs en sis frases i escriure les seves formes d'infinitiu. SB pàg. 83 ex. 3. • Relacionar els infinitius de l'exercici anterior amb set significats A-G. SB pàg. 83 ex. 4. • Completar un text amb set phrasal verbs de l'exercici 3. SB pàg. 83 ex. 5. • Completar una taula d'adjectius amb sufixos. SB pàg. 82 ex. 1. • Formar adjectius a partir de sis paraules. SB pàg. 82 ex. 2. • Completar set frases utilitzant l'adjectiu correcte d'una llista. SB pàg. 82 ex. 3. • Estudiar unes regles gramaticals i completar sis frases usant les preposicions d'una llista. SB pàg. 82 ex. 4. • Completar vuit frases amb noms o frases nominals de l'exercici anterior. SB pàg. 82 ex. 5. Pronunciation • Llegir quatre llistes de quatre paraules i decidir quina paraula no conté el mateix so que les altres tres. SB pàg. 84 ex. 7. •

Elaborada: Elaborada per: Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: 56/77 Fitxer: tmpBSShOB


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ DE LLENGUA ANGLESA Codi: CPPA_IA DE 1r de BATXILLERAT Curs:

Departament de Llengües Dimensió plurilingüe i intercultural CONCEPTES - L’esport com a fenomen social. - La filosofia de la competitivitat. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT Activitats de reforç Grammar Revision Unit 7. TRB pàg. 24-25. Vocabulary Revision Unit 7. TRB pàg. 46. Reading Practice. Unit 7. TRB pàg. 60. Listening Practice Unit 7. TRB pàg. 70. Speaking Practice Unit 7. TRB pàg. 80. Writing Practice Unit 7. TRB pàg. 90. Exam Practice Unit 7 (A i B). TRB pàg. 126-127. Activitats d’ampliació Activitats del Workbook Unit 7. WB pàg. 52-58. Grammar Extension. Unit 7. TRB pàg. 26. Vocabulary Extension Unit 7. TRB pàg. 47. Extra comprehension. TG pàg. 79. Extra vocabulary. TG pàg. 77, 80, 82. Extra dictation. TG pàg. 87. Extra activity. TG pàg. 86.

Elaborada: Elaborada per: Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: 57/77 Fitxer: tmpBSShOB


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius

Curs:

Departament de Llengües UNITAT DIDÀCTICA 8 TÍTOL: STRANGE STORIES TEMPORITZACIÓ: 12 SESSIONS OBJECTIUS D’APRENENTATGE (objectius específics més concrets. Usem verbs)

Comprendre textos orals i identificar-hi informació general i més específica; un text oral sobre un incendi a Austràlia. Expressar-se i interactuar oralment de manera comprensible, amb fluïdesa i precisió; aprenent a utilitzar estratègies adequades a les situacions de comunicació com per comunicar sorpresa o estranyesa. Llegir de manera autònoma textos variats i ser capaç de comprendre i identificar-hi informació general i més específica, aprenent a utilitzar diferents estratègies de lectura com un text sobre una llegenda urbana. Produir un escrit utilitzant fórmules i expressions treballades en la unitat, així com desenvolupant certes destreses en l'escriptura; expressions per organitzar l'escriptura d'una

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ DE LLENGUA ANGLESA Codi: CPPA_IA DE 1r de BATXILLERAT

CONTINGUTS (Usem noms i entre d’altres podem posar els que ens dóna el currículum de BAT) Dimensió comunicativa Participació en interaccions orals, escrites i audiovisuals. Comprensió i Producció de discursos orals, escrits i audiovisuals LISTENING • Observació d’una imatge i resposta a una pregunta. SB pàg. 96 ex. 1. • Escolta d’un text oral que relata la història d'un incendi a Austràlia i comprovació. SB pàg. 96 ex. 2. • Lectura d’un requadre, posada en ordre de cinc frases A-E, nova escolta del text oral i comprovació. SB pàg. 96 ex. 3. • Resposta a una pregunta. SB pàg. 96 ex. 4. • Escolta d’un diàleg en el qual dos parlants discuteixen la versemblança de la història del text oral de l'exercici 2. SB pàg. 96 ex. 5. • Nova escolta del diàleg de l'exercici anterior i resposta a

Elaborada: Elaborada per: Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

COMPETÈNCIES (específiques/ generals)

CRITERIS D’AVALUACIÓ (més concrets)

Competències generals • C. Comunicativa. La llengua s’utilitza en les quatre destreses, i sobre la temàtica d’històries estranyes, que són difícils de creure. • C. Digital. Els alumnes hauran de realitzar alguns exercicis a l’entorn virtual Moodle. Seran exercicis sobre llegendes urbanes. • C. en el coneixement i interacció amb el món. Els alumnes han de comprendre críticament la realitat social que els envolta, analitzar els problemes socials des d'un punt de vista local i alhora global.

Competències específiques • C. Comunicativa. Es treballen les quatre destreses es fan descripcions orals i escrites de llegendes urbanes. • C. Plurilingüe i Intercultural. Els alumnes escoltaran i llegiran textos de llegendes urbanes de diferents països. Pàgina: 58/77 Fitxer: tmpBSShOB

• • •

Llegir un text i determinar si quatre afirmacions són veritables o falses raonant les respostes. Transformar cinc frases a l’estil indirecte. Transformar cinc frases d’estil indirecte a directe. Completar sis frases amb paraules d'una llista de vuit deixant-ne dues sense utilitzar.


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ DE LLENGUA ANGLESA Codi: CPPA_IA DE 1r de BATXILLERAT Curs:

Departament de Llengües • • • • •

narració. Entendre i aplicar aspectes gramaticals com l'estil indirecte. Saber reconèixer i utilitzar vocabulari per expressar falta de certesa. Aprendre i utilitzar verbs relatius a la parla i verbs d'estil indirecte. Aprendre i practicar la pronunciació i ortografia de certs homòfons. Avaluar el progrés i la participació en el procés d’aprenentatge.

quatre preguntes elegint la resposta correcta entre quatre possibilitats. SB pàg. 96 ex. 6. Dictation: Escolta d’un text oral dues vegades i escriure cinc frases.. SB pàg. 96 ex. 7.

C. Recerca i tractament de la informació. Els alumnes pensen en alguna llegenda urbana o història estranya del seu barri o ciutat. La passen a Word integrant imatges.

SPEAKING • Decisió entre sis frases de quines constitueixen expressions de sorpresa o incredulitat. SB pàg. 97 ex. 1. • Compleció d’un diàleg utilitzant les frases d'una llista. SB pàg. 96 ex. 2. • Escolta d’un text oral i comprovació a les respostes a l’exercici anterior. SB pàg. 96 ex. 3. • Pràctica del diàleg de l’exercici anterior. SB pàg. 96 ex. 4. • Producció d’un diàleg utilitzant les paraules i frases d'un requadre. SB pàg. 95 ex. 5. • Pràctica del diàleg de l’exercici anterior. SB pàg. 95 ex. 6. READING • Observació de tres imatges i resposta a una pregunta Pràctica del diàleg de l'exercici anterior. SB pàg. 90 ex. 1. • Lectura d’un text i elecció entre tres la millor definició de “llegenda urbana”. Pràctica del

Elaborada: Elaborada per: Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: 59/77 Fitxer: tmpBSShOB


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ DE LLENGUA ANGLESA Codi: CPPA_IA DE 1r de BATXILLERAT Curs:

Departament de Llengües

• •

diàleg de l'exercici anterior. SB pàg. 90 ex. 2. Nova lectura del text de l'exercici anterior i compleció de cinc frases. SB pàg. 90 ex. 3. Resposta a cinc preguntes escollint la resposta correcta entre quatre possibles. SB pàg. 90 ex. 4. Lectura d’un requadre i resposta a cinc preguntes elegint entre tres la resposta correcta. SB pàg. 90 ex. 5. Relació de cinc paraules en negreta de l'exercici anterior amb cinc definicions A-E. SB pàg. 90 ex. 6.

WRITING • Elecció entre sis alternatives al llarg d'un text. SB pàg. 98 ex. 1. • Compleció d’una taula amb les expressions d'una llista. SB pàg. 98 ex. 2. • Elecció de l'alternativa correcta en sis frases. SB pàg. 98 ex. 3. • Lectura d’un text i resposta a quatre preguntes. SB pàg. 98 ex. 4. • Búsqueda d’exemples d'estil indirecte en el text de l'exercici anterior. SB pàg. 98 ex. 5. • Lectura del final de la història del text de l'exercici 4 i resposta a una pregunta. SB pàg. 99 ex. 6. Elaborada: Elaborada per: Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: 60/77 Fitxer: tmpBSShOB


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ DE LLENGUA ANGLESA Codi: CPPA_IA DE 1r de BATXILLERAT Curs:

Departament de Llengües •

• • •

• • •

Lectura d’un requadre i estudi dels errors en negreta en el text de l'exercici anterior. Relació dels errors amb la informació continguda en el requadre. SB pàg. 98 ex. 7. Correcció dels errors en el text de l'exercici 6. SB pàg. 99 ex. 8. Descripció d’una imatge responent quatre preguntes. SB pàg. 99 ex. 9. Lectura de l'encapçalament de la tasca d'escriptura i tres possibles opcions i elecció d’una. SB pàg. 99 ex. 10. Recopilació d’informació sobre el tema elegit en l'exercici anterior responent sis preguntes. SB pàg. 99 ex. 11. Narració utilitzant informació de l'exercici anterior seguint un pla de redacció. SB pàg. 99 ex. 12. Comprovació d’errors. SB pàg. 99 ex. 13. Correcció i producció en net. SB pàg. 99 ex. 14.

Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge FUNCIONS DEL LLENGUATGE • Expressió de dubte • Demostració d’incredulitat. • Expressió oral del que una altra persona ha dit. Elaborada: Elaborada per: Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: 61/77 Fitxer: tmpBSShOB


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ DE LLENGUA ANGLESA Codi: CPPA_IA DE 1r de BATXILLERAT Curs:

Departament de Llengües ESTRUCTURES GRAMATICALS L’estil indirecte. Reported speech, reported questions, reported commands and suggestions VOCABULARI Tema: Dubte i incredulitat. Lèxic: • Topic vocabulary 1. definitely, probably, perhaps… genuine, hoax, nonsense… • Topic vocabulary 2. Speech verbs and reporting verbs: whisper, mutter, wail… explain, order, apologize … • Word building. Prefixes: ex-, inter-, ex-… PRONUNCIACIÓ: pronunciació i ortografia d’homòfons ACTIVITATS Grammar • Llegir tres parells de frases A i B i completar unes regles. SB pàg. 92 ex. 1. • Completar una taula. SB pàg. 92 ex. 2. • Llegir un text i transformar cinc frases d'aquest text a l'estil indirecte. SB pàg. 92 ex. 2. • Transformar sis frases a l’estil indirecte. SB pàg. 92 ex. 4. • Llegir tres parells de frases A i B i completar dues regles gramaticals elegint entre dues Elaborada: Elaborada per: Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: 62/77 Fitxer: tmpBSShOB


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ DE LLENGUA ANGLESA Codi: CPPA_IA DE 1r de BATXILLERAT Curs:

Departament de Llengües l'opció correcta. SB pàg. 93 ex. 5. • Transformar cinc preguntes d'estil indirecte a l'estil directe. SB pàg. 93 ex. 6. • Transformar cinc preguntes de l'estil directe a l’indirecte i imaginar les respostes. SB pàg. 93 ex. 7. • Relacionar les frases 1-5 amb AE. Determinar quines són ordres i quines suggeriments. SB pàg. 93 ex. 8. • Estudiar les cinc frases de l'exercici anterior i completar tres regles gramaticals per als verbs tell i suggest. SB pàg. 93 ex. 9. • Corregir els errors de cinc frases tenint en compte que una d'elles és correcta. SB pàg. 93 ex. 10. • Completar la segona frase amb les pròpies idees de l’alumne utilitzant ordres i suggeriments en estil indirecte. SB pàg. 93 ex. 11. Vocabulary • Descriure quatre imatges A-D i meditar sobre tres preguntes. SB pàg. 89 ex. 1. • Entre dues possibilitats, escollir l'adverbi de probabilitat adequat en quatre frases. SB pàg. 98 ex. 2. • Completar una taula amb les paraules d'una llista. SB pàg. 89 Elaborada: Elaborada per: Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: 63/77 Fitxer: tmpBSShOB


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ DE LLENGUA ANGLESA Codi: CPPA_IA DE 1r de BATXILLERAT Curs:

Departament de Llengües •

• • • • •

• • • • • •

ex. 3. Decidir quines fotos de l'exercici 1 són veritables i quines són falses utilitzant les expressions d'un requadre. SB pàg. 89 ex. 4. Llegir un text i respondre una pregunta. SB pàg. 95 ex. 1. Completar una taula amb verbs de l'exercici anterior. SB pàg. 95 ex. 2. En cinc frases, elegir entre dues l'alternativa correcta. SB pàg. 95 ex. 3. Relacionar 1-6 amb A-F. SB pàg. 95 ex. 4. Completar una taula amb vuit verbs d'una llista de nou deixantne un al marge. SB pàg. 95 ex. 5. Completar cinc frases elegint entre dues l'alternativa correcta. SB pàg. 95 ex. 6. Completar cinc frases amb les idees de l’alumne. SB pàg. 95 ex. 7. Completar una taula amb paraules del text de les pàg. 9091. SB pàg. 94 ex. 1. Relacionar sis significats amb prefixos de l'exercici anterior. SB pàg. 94 ex. 2. Completar deu frases escollint entre tres l'alternativa correcta. SB pàg. 94 ex. 3. Respondre tres preguntes amb

Elaborada: Elaborada per: Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: 64/77 Fitxer: tmpBSShOB


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ DE LLENGUA ANGLESA Codi: CPPA_IA DE 1r de BATXILLERAT Curs:

Departament de Llengües frases completes. SB pàg. 94 ex. 4. • Estudiar unes regles gramaticals i relacionar 1-8 amb A-H per formar noms compostos. SB pàg. 94 ex. 5. • Completar sis frases amb noms compostos de l'exercici anterior. SB pàg. 94 ex. 6. Pronunciation • Llegir dues frases i elegir entre dues possibles l'ortografia correcta d'unes paraules Llegir dues frases i elegir entre dues possibles l'ortografia correcta d'unes paraules. SB pàg. 96 ex. 8. • Escriure cinc paraules amb la mateixa pronunciació que les d'una llista però amb diferent ortografia. SB pàg. 96 ex. 9. Dimensió plurilingüe i intercultural - Les llegendes urbanes com a fenomen social. - Dimensió social de la fantasia i la realitat. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT Activitats de reforç Grammar Revision Unit 8. TRB pàg. 27-28. Vocabulary Revision Unit 8. TRB pàg. 48. Reading Practice. Unit 8. TRB pàg. 61 Listening Practice Unit 8. TRB pàg. 71. Speaking Practice Unit 8. TRB pàg. 81. Elaborada: Elaborada per: Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: 65/77 Fitxer: tmpBSShOB


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ DE LLENGUA ANGLESA Codi: CPPA_IA DE 1r de BATXILLERAT Curs:

Departament de Llengües Writing Practice Unit 8. TRB pàg. 91. Exam Practice Unit 8 (A i B). TRB pàg. 128-129. Activitats d’ampliació Activitats del Workbook Unit 8. WB pàg. 4-10. Grammar Extension. Unit 8. TRB pàg. 29. Vocabulary Extension Unit 8. TRB pàg. 49. Extra Grammar. TG pàg. 92 UNITAT DIDÀCTICA 9 TÍTOL: MUSIC TEMPORITZACIÓ: 12 SESSIONS OBJECTIUS D’APRENENTATGE CONTINGUTS (objectius específics més concrets. (Usem noms i entre d’altres podem Usem verbs) posar els que ens dóna el currículum de BAT) Dimensió comunicativa •

Comprendre textos orals i identificar-hi informació general i més específica; un programa de ràdio sobre una instrumentista. Expressar-se i interactuar oralment de manera comprensible, amb fluïdesa i precisió; aprenent a utilitzar estratègies adequades a les situacions de comunicació com la formulació de peticions i la seva resposta. Llegir de manera autònoma textos variats i ser capaç de comprendre i identificar-hi informació general i més específica, aprenent a utilitzar diferents estratègies de lectura

Participació en interaccions orals, escrites i audiovisuals. Comprensió i Producció de discursos orals, escrits i audiovisuals LISTENING • Resposta a una pregunta. SB pàg. 108 ex. 1. • Lectura d’un extracte d'una revista de programació de ràdio i elecció d’una entre quatre opcions. Escolta del programa de ràdio al qual es refereix. SB pàg. 108 ex. 2. • Resposta a vuit preguntes escollint-ne una entre quatre possibles respostes. SB pàg. 108 ex. 3.

Elaborada: Elaborada per: Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

COMPETÈNCIES (específiques/ generals)

CRITERIS D’AVALUACIÓ (més concrets)

Competències generals • C. Comunicativa. La llengua s’utilitza en les quatre destreses, i sobre el tema de la música. • C. Digital. Els alumnes hauran de realitzar alguns exercicis a l’entorn virtual Moodle. Se’ls farà un qüestionari per tal de saber quin instrument musical seria l’idoni per a ells. Després hauran de donar la seva opinió. • C. Personal i interpersonal. En parelles, els alumnes faran preguntes al seu company sobre interesos musicals, després hauran de dir les respostes dels seus companys davant la classe. Es necessita respecte i tolerància vers als gustos musicals.

Pàgina: 66/77 Fitxer: tmpBSShOB

Llegir un text i determinar si quatre afirmacions són veritables o falses. • Completar cinc frases amb els verbs d'una llista en infinitiu i gerundi. • Completar la segona frase perquè signifiqui el mateix que l'anterior (cinc frases). • Completar sis frases amb la forma correcta d'unes paraules en negreta. End-of –Year Test 1 • Llegir un text i decidir si tres frases són veritables o falses. • Elegir l'opció correcta en tres preguntes de comprensió amb tres possibilitats cadascuna.


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius

Curs:

Departament de Llengües

• •

• • •

en un text sobre la relació de la tecnologia amb el món de la música. Produir un escrit utilitzant fórmules i expressions treballades en la unitat, així com desenvolupant certes destreses en l'escriptura; expressions per organitzar l'escriptura d'un assaig d'opinió. Entendre i aplicar aspectes gramaticals com l’infinitiu i el gerundi. Saber reconèixer i utilitzar vocabulari per expressar idees i fets relacionats amb el món de la música. Aprendre i utilitzar paraules relacionades amb les arts. Aprendre i practicar la pronunciació dels sons /ʃ /, /ɵ /, /tʃ /. Avaluar el progrés i la participació en el procés d'aprenentatge.

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ DE LLENGUA ANGLESA Codi: CPPA_IA DE 1r de BATXILLERAT •

Lectura d’un requadre i comprovació de les respostes de l'exercici anterior. SB pàg. 108 ex. 4. Dictation: escolta dues vegades d’una descripció de la cantant pop Shakira i escriure’n quatre frases. SB pàg. 108 ex. 5.

SPEAKING • Completació d’un diàleg utilitzant les paraules i frases d'una llista. SB pàg. 109 ex. 1. • Escolta d’un text oral i comprovació de les respostes a l’exercici anterior. SB pàg. 109 ex. 2. • Pràtica del diàleg de l’exercici 1. SB pàg. 109 ex. 3. • Elecció d’una situació entre dues possibles i producció d’un diàleg utilitzant les paraules i frases d'un requadre. SB pàg. 109 ex. 4. • Pràctica del diàleg de l’exercici anterior. SB pàg. 109 ex. 5.

Competències específiques • C. Comunicativa. Es treballen les quatre destreses en el tema de la música. • Plurilingüe i Intercultural. Se sentiran diferents cançons del món i els alumnes endevinaran la nacionalitat de cadascuna d’elles. • C. Recerca i tractament de la informació. Els alumnes buscaran un cantant o grup musical que els agradi molt i explicaran la seva trajectòria. Ho poden fer amb el Word.

READING • Observació d’unes imatges i resposta a dues preguntes. SB pàg. 102 ex. 1. • Lectura d’un text per sobre i relació dels paràgrafs A-E amb les descripcions 1-5. SB pàg. 102 ex. 2. Elaborada: Elaborada per: Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: 67/77 Fitxer: tmpBSShOB

Trobar quatre paraules o frases en el text del primer exercici partint dels seus significats. • Transformar la segona frase perquè signifiqui el mateix que la primera (cinc frases). • Escriure un assaig elegint-ne un entre dos temes possibles A o B (80-100 paraules). • Contestar vuit preguntes després d'escoltar un text oral. • Descriure dues fotografies. • Per parelles, debatre sobre un tema. End-of-year Text 2 • Llegir un text i respondre dues preguntes escollint entre dues l'opció correcta. • Contestar tres preguntes usant oracions completes. • Trobar cinc paraules o frases en el text del primer exercici partint dels seus significats. • Completar cinc frases amb una paraula apropiada. • Escriure una redacció sobre dos temes a elegir A o B. (80-100 paraules) • Escoltar un text oral i respondre vuit preguntes. • Descriure una fotografia. • Conversar amb un company


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ DE LLENGUA ANGLESA Codi: CPPA_IA DE 1r de BATXILLERAT Curs:

Departament de Llengües •

• •

per establir un acord sobre on anar de vacances partint de dues postures diferents.

Lectura d’un requadre i relació de quatre paraules del text de l'exercici dos 1-4 amb els quatre sinònims més comuns A-D. SB pàg. 102 ex. 3. Simplificació de tres frases del text de l'ex. 2 dividint cadascuna almenys en dues frases prenent com a model una frase-exemple. SB pàg. 102 ex. 4. Relectura del text de l'exercici 2 i compleció de cinc frases amb les pròpies idees de l'alumne. SB pàg. 103 ex. 5. Resposta a cinc preguntes elegint entre quatre l'opció correcta. SB pàg. 103 ex. 6. Recerca en el text de l'exercici 2 de sis paraules o frases a partir dels seus significats. SB pàg. 103 ex. 6. Resposta a una pregunta. SB pàg. 103 ex. 7.

*CRITERIS PER APROVAR L ´ASSIGNATURA: 1. Assistir a classe de manera regular; l’assistència és obligatòria: -L’alumne ha d’assistir, a molt estirar, al 80% de les hores impartides i si no és així, perdrà el dret a l’avaluació contínua del trimestre. A aquest efectes no es discriminarà entre faltes justificades o injustificades ja que s’entén que l’alumne ha de garantir aquest mínim d’assistència i el conseqüent seguiment i treball de la matèria. -L’alumne que no ha pogut ser avaluat podrà fer un examen de recuperació global del trimestre o, en les matèries acumulatives recuperar el trimestre no avaluat aprovant el trimestre posterior segons les condicions marcades pel professorat. -Haver perdut el dret a l’avaluació contínua no eximeix d’haver de realitzar aquells treballs o activitats que el professorat hagi establert com

WRITING • Lectura d’un text i resposta a una pregunta. SB pàg. 110 ex. 1. • Compleció d’una taula amb els connectors en negreta de l'exercici 1. SB pàg. 110 ex. 2. • Afegiment de set connectors a la taula de l'exercici anterior i resposta a una pregunta. SB pàg. 110 ex. 3. • Elecció de l'alternativa correcta Elaborada: Elaborada per: Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: 68/77 Fitxer: tmpBSShOB


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ DE LLENGUA ANGLESA Codi: CPPA_IA DE 1r de BATXILLERAT Curs:

Departament de Llengües

• •

• • • •

• • •

entre dues en sis frases. SB pàg. 110 ex. 4. Compleció d’un requadre amb set epígrafs ordenats. SB pàg. 110 ex. 5. Lectura de l'encapçalament de la tasca d'escriptura i elecció d’una entre quatre opcions. SB pàg. 110 ex. 6. Selecció de diversos elements d'una llista de cinc. SB pàg. 110 ex. 7. Lectura de sis opinions 1-6 i resposta a dues preguntes. SB pàg. 110 ex. 8. Compleció d’una taula amb idees pròpies de l'alumne. SB pàg. 111 ex. 9. Lectura d’un assaig i relació de quatre paràgrafs A-D amb quatre descripcions 1-4. SB pàg. 111 ex. 10. Relectura de l'assaig de l'exercici anterior i resposta a tres preguntes. SB pàg. 111 ex. 11. Lectura de l'enunciat de la tasca de lectura i resposta a una pregunta. SB pàg. 111 ex. 12. Determinació de si sis opinions estan d'acord amb el postulat de l'exercici anterior. SB pàg. 111 ex. 13. Utilització de la taula de l'exercici 9 per decidir el vocabulari a utilitzar. SB pàg. 111 ex. 114.

Elaborada: Elaborada per: Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

de presentació obligatòria. -2 retards comptabilitzen com una falta d’assistència injustificada. 2. Tenir una actitud correcta i participativa a classe: -Si l’alumne té 3 expulsions amb el seu paper taronja corresponent, no es podrà presentar a l’examen d’avaluació -Si l’alumne fa menys d’un 50 % de les activitats de classe no pot fer l’examen d’avaluació 3. Els treballs s’han de lliurar a la data prevista i no s’acceptaran fora de termini EL FET DE NO COMPLIR ALGUNA D’AQUESTES CONDICIONS SUPOSARÀ NO PODER APROVAR LA MATÈRIA. >Avaluació Trimestral. -L’avaluació és contínua i sempre que sigui possible es faran de 2 exàmens per trimestredla matèria impartida i l’últim examen inclou, sempre, tota la matèria. -L´anglès és la llengua vehicular a l ´aula i les intervencions en anglès sumaran positius que compatibilitzaran a la nota de speaking. NOTA TRIMESTRE grammar 20% Pàgina: 69/77 Fitxer: tmpBSShOB


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ DE LLENGUA ANGLESA Codi: CPPA_IA DE 1r de BATXILLERAT Curs:

Departament de Llengües •

• •

speaking/listening reading writing

Producció d’un assaig utilitzant com a referència informació dels exercicis 13 i 14. SB pàg. 111 ex. 15. Comprovació de l’escrit. SB pàg. 111 ex. 16. Correcció i producció en net. SB pàg. 111 ex. 17.

> Avaluació Anual -Si totes les avaluacions estan aprovades es farà la mitjana de la nota dels tres trimestres: 20%, 40% i 40%. -Si l´ alumne ha suspès el primer trimestre i treu un 5.5 al segon, recupera automàticament el primer trimestre. -Si l´ alumne suspèn el primer i/o el 2n trimestre i aprova el 3r amb nota superior a 6 aprova el curs. -Si l´ alumne ha superat el primer i el segon trimestre i suspèn el 3r amb menys d´ un 4.5 haurà de presentarse a la convocatòria extraordinària.

Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge FUNCIONS DEL LLENGUATGE • Expressió de l’opinió. • Realització de plans. ESTRUCTURES GRAMATICALS El gerundi L’infinitiu Be used to/get used to VOCABULARI Tema: La música Lèxic: • Topic vocabulary 1. perform, release, manage… • Topic vocabulary 2. Artists and the arts: musician, sculptor, stunt person… draw, cast, play live … Word building. Adjectives + ed/ing. Nouns from verbs bored/boring, excited/exciting, disappointed/disappointing… argue/argument, >Criteris de recuperació. Elaborada: Elaborada per: Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

25% 30% 25%

>Criteris de recuperació. -L´assignatura és contínua i, per tant, no hi ha recuperació trimestral. -El que si que espot recuperar és la lectura del llibre. >

Avaluació d´etapa

-Es la mitjana ponderada dels 2 cursos (40% de la nota final de 1r + 60% de la nota final de 2n). Pàgina: 70/77 Fitxer: tmpBSShOB


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ DE LLENGUA ANGLESA Codi: CPPA_IA DE 1r de BATXILLERAT Curs:

Departament de Llengües •

L´assignatura és contínua i, per tant, no hi ha recuperació trimestral. El que si que espot recuperar és la lectura del llibre. appear/appearance, perform/performance…

PRONUNCIACIÓ: pràctica de la pronunciació dels sons /ʃ /, /ɵ /, /tʃ /. ACTIVITATS Grammar • Llegir un text i unes regles gramaticals i relacionar uns gerundis del text en negreta amb tres formes d'ús A-C. SB pàg. 104 ex. 1. • Transformar cinc frases utilitzant la forma de gerundi de cinc verbs. SB pàg. 104 ex. 2. • Completar sis frases amb les pròpies idees de l'alumne utilitzant un gerundi en cada cas. SB pàg. 104 ex. 3. • Llegir un text i unes normes gramaticals i relacionar uns infinitius del text amb tres formes d'ús. A-C. SB pàg. 104 ex. 4. • Completar cinc frases amb les idees pròpies de l'alumne usant un infinitiu en cada ocasió. SB pàg. 104 ex. 5. • Llegir vuit frases i afegir a una taula els infinitius que apareixen en Elaborada: Elaborada per: Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: 71/77 Fitxer: tmpBSShOB


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ DE LLENGUA ANGLESA Codi: CPPA_IA DE 1r de BATXILLERAT Curs:

Departament de Llengües negreta. SB pàg. 105 ex. 6. Afegir dotze verbs a la taula de l'exercici anterior. SB pàg. 105 ex. 7. • Completar sis frases utilitzant un infinitiu o un gerundi. SB pàg. 105 ex. 8. • Escriure cinc preguntes utilitzant un infinitiu o un gerundi en cada ocasió. SB pàg. 105 ex. 9. • Respondre les preguntes de l'exercici 9 usant un infinitiu o un gerundi a cada resposta. SB pàg. 105 ex. 10. • Llegir dues frases i completar dues regles gramaticals. SB pàg. 106 ex. 11. • Respondre una pregunta. SB pàg. 105 ex. 12. • Escollir entre dues l'opció correcta en sis frases. SB pàg. 106 ex. 12. Vocabulary • Llegir una pàgina d'Internet i respondre una pregunta. SB pàg. 101 ex. 1. • Estudiar unes paraules subratllades i contestar dues preguntes. SB pàg. 101 ex. 2. • Copiar i traduir els verbs en negreta de la pàgina d'Internet de l'exercici anterior. SB pàg. 101 ex. 3. • Relacionar 1-6 amb A-F. SB pàg. 101 ex. 4. • Respondre dues preguntes. SB pàg. 101 ex. 5. •

Elaborada: Elaborada per: Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: 72/77 Fitxer: tmpBSShOB


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ DE LLENGUA ANGLESA Codi: CPPA_IA DE 1r de BATXILLERAT Curs:

Departament de Llengües •

Classificar les paraules d'una llista segons la seva relació amb la música, l'art, la literatura o el cinema. SB pàg. 107 ex. 1. • Intentar trobar més paraules per afegir a la classificació de l'exercici anterior. SB pàg. 107 ex. 2. • Completar cinc frases amb vocabulari de l’exercici 1. SB pàg. 107 ex. 3. • Elegir les opcions correctes per completar una taula. SB pàg. 107 ex. 4. • Completar un qüestionari de cinc preguntes amb verbs o noms de l'exercici 4. Intentar respondre el major nombre possible de preguntes. SB pàg. 107 ex. 5. • Llegir dues frases A i B i contestar dues preguntes. SB pàg. 106 ex. 1. • Completar un text inserint sis infinitius o gerundis. SB pàg. 106 ex. 2. • Llegir unes normes gramaticals, tornar al text de les pàg. 102-103 i completar una taula amb cinc formes nominals d'uns verbs. SB pàg. 106 ex. 3. • Escriure les formes nominals dels set verbs d'una llista. SB pàg. 106 ex. 4. • Completar set frases usant substantius dels exercicis 3 i 4. SB pàg. 106 ex. 5. Pronunciation Elaborada: Elaborada per: Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: 73/77 Fitxer: tmpBSShOB


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ DE LLENGUA ANGLESA Codi: CPPA_IA DE 1r de BATXILLERAT Curs:

Departament de Llengües •

Llegir tres paraules de l'entrevista de ràdio de la pàg. 108 ex. 2 i Elegir una paraula que contingui el mateix so entre tres opcions A, B o C. SB pàg. 108 ex. 6.

Dimensió plurilingüe i intercultural - Concepció social de l’art. - Les noves tecnologies i la seva dimensió social. - Les descàrregues il·legals d'Internet. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT Activitats de reforç Grammar Revision Unit 9. TRB pàg. 30-31. Vocabulary Revision Unit 9. TRB pàg. 50. Reading Practice. Unit 9. TRB pàg. 62. Listening Practice Unit 9. TRB pàg. 72. Speaking Practice Unit . TRB pàg. 82. Writing Practice Unit 9. TRB pàg. 92 Exam Practice Unit 9 (A i B). TRB pàg. 130-131.

Activitats d’ampliació Activitats del Workbook Unit 9. WB pàg. 68-74. Grammar Extension. Unit 9. TRB pàg. 32. Vocabulary Extension Unit 9. TRB pàg. 51. Extra vocabulary. TG pàg. 106. Extra activity. TG pàg. 101.

Elaborada: Elaborada per: Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: 74/77 Fitxer: tmpBSShOB


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ DE LLENGUA ANGLESA Codi: CPPA_IA DE 1r de BATXILLERAT Curs:

Departament de Llengües

Elaborada: Elaborada per: Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: 75/77 Fitxer: tmpBSShOB


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ DE LLENGUA ANGLESA Codi: CPPA_IA DE 1r de BATXILLERAT Curs:

Departament de Llengües Criteris per aprovar les assignatures (condicions sine qua non). 1. Assistir a classe de manera regular; l’assistència és obligatòria: •

L’alumne ha d’assistir, a molt estirar, al 80% de les hores impartides i si no és així, perdrà el dret a l’avaluació contínua del trimestre. A aquest efectes no es discriminarà entre faltes justificades o injustificades ja que s’entén que l’alumne ha de garantir aquest mínim d’assistència i el conseqüent seguiment i treball de la matèria.

L’alumne que no ha pogut ser avaluat podrà fer un examen de recuperació global del trimestre o, en les matèries acumulatives recuperar el trimestre no avaluat aprovant el trimestre posterior segons les condicions marcades pel professorat.

Haver perdut el dret a l’avaluació contínua no eximeix d’haver de realitzar aquells treballs o activitats que el professorat hagi establert com de presentació obligatòria.

• 2.

2 retards comptabilitzen com una falta d’assistència injustificada.

Tenir una actitud correcta i participativa a classe: •

Si l’alumne té 3 expulsions amb el seu paper taronja corresponent, no es podrà presentar a l’examen d’avaluació

Si l’alumne fa menys d’un 50 % de les activitats de classe no pot fer l’examen d’avaluació

2. Els treballs s’han de lliurar a la data prevista i no s’acceptaran fora de termini EL FET DE NO COMPLIR ALGUNA D’AQUESTES CONDICIONS SUPOSARÀ NO PODER APROVAR LA MATÈRIA. 

Avaluació Trimestral.

L’avaluació és contínua i sempre que sigui possible es faran de 2 exàmens per trimestre de la matèria impartida i l’últim examen inclou, sempre, tota la matèria.

L´ anglès és la llengua vehicular a l´ aula i les intervencions en anglès sumaran positius que compatibilitzaran a la nota de speaking.

2010-2011 grammar speaking/listening reading writing

1st term 25% 20% 30% 25%

2nd term 20% 25% 30% 25%

3rd term 20% 25% 30% 25%

Criteris de recuperació.

Elaborada: Elaborada per: Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: 76/77 Fitxer: tmpBSShOB


PROGRAMACIÓ IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ DE LLENGUA ANGLESA Codi: CPPA_IA DE 1r de BATXILLERAT Curs:

Departament de Llengües

>

L’assignatura és contínua i ,per tant, no hi ha recuperació trimestral

El que sí que es pot recuperar és la lectura del llibre.

Avaluació Anual •

Si totes les avaluacions estan aprovades es farà la mitjana de la nota dels tres trimestres: 20%, 40% i 40%.

Si l´ alumne ha suspès el primer trimestre i treu un 5.5 al segon, recupera automàticament el primer trimestre.

Si l´ alumne suspèn el primer i/o el 2n trimestre i aprova el 3r amb nota superior a 6 aprova el curs.

Si l´ alumne ha superat el primer i el segon trimestre i suspèn el 3r amb menys d´ un 4.5 haurà de presentar-se a la convocatòria extraordinària.

> Avaluació d´ etapa •

Es la mitjana ponderada dels 2 cursos (40% de la nota final de 1r + 60% de la nota final de 2n).

Elaborada: Elaborada per: Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: 77/77 Fitxer: tmpBSShOB

PROGRAMACIO ANGLES 1R  

programació d'anglès de 1r de Bat per al curs 2011-2012

PROGRAMACIO ANGLES 1R  

programació d'anglès de 1r de Bat per al curs 2011-2012