Page 35

бАСЫМДЫК ноябрь-декабрь, 2010

ИНВЕСТИЦИЯЛЫК

ОБЪЕКТІЛЕРДІН

МОНИТОРИНГІ

Палата ҮИИД жобаларының жолбасшысы және бизнес пен мемлекет арасындағы «көпір» болып табылады.

Е

ліміздің бас стратегиясы «Қазақ­ стан-2030» мұрагері іспеттес, Үдемелі индустриалды-инновациялық даму бағ­­дар­ламасын (ҮИИД) Қазақстан Рес­ публикасының Президенті Н.Назарбаев осы жылдың наурыз айында бекітті. Жалпы ал­ ғанда ҮИИД мемлекетті дамытудың жүй­елілік мемлекеттік қолдауын ұсынады. Индустрияландыру картасына барлығы 237 объекті енді, оның ішінде «Кластерлі даму», «Қазақстанның 30 корпоративті көшбасшысы» және т.б. инвестициялық бағдарламаларын іске асыру барысында тартылды. Бірақ, мемлекеттік бюджеттің есебінен қаржыландырылған бұл жобалар бойынша аяқталмаған құрылыстар бар болып шықты. «Көз бояушылық және қорлау», – деп ел Президенті Нұрсұлтан Назарбаев осындай айқындама берді, және үкіметке ҚР Сауда-өнеркәсіп палатасымен бірге осы жобалардың тәуелсіз мониторингін өткізуді тапсырды. Бұл ТМД аумағында осындай мониторинг өткізудің алғашқы тәжі­ рибесі болатын. Біз ҚР Сауда-өнер­ кәсіп палатасының президенті Ерлан Қо­ жас­байдан оны өткізудің барысы туралы айтып беруді сұраған едік. - Ерлан Сәдуақасұлы, Еліміз үшін маңызды объектілердің іске асыры­луы мен құрылысының барысын жарық­ тандыру сіздерге тапсырылды. Неге бұл жобаны мемлекеттік мекемеге емес, қоғамдық мекемеге сеніп тапсыр­ды?

- Бұл шешімге әсер еткен шешуші факторлар, Сауда-өнеркәсіп палатасының тә­ уелсіздігі мен ашықтығы, бұдан басқа күш­ ті сараптау базаның болуы деп ойлаймын. Жобалар мониторингін барлық аймақтардан тәжірибелі мамандар жү­ р­ гізеді, қажет болған жағдайда қосымша қызметкерлерді жұмылдырамыз. - Жоба бойынша сіздердің страте­ гиялық серіктестеріңіз кімдер? - Біз банктермен тығыз жұмыс істейміз. Жақында Қазақстанның Даму Банкімен (ҚДБ) меморандумға қол қойдық. Қазі­ ргі таңда Қазақстанды индустрияландыру картасына енген, жалпы бағасы $3,6 млрд. құрайтын, мұндағы ҚДБ инвестициясының көлемі – $2,2 млрд. болатын, ҚДБ инвестициясының қатысуымен 24 жоба іске асырылады. - Мониторинг жүргізу үшін қандай мәселелер бар? - Қазіргі кездегі жалғыз ғана қиын­ ды­ ғымыз бар, ол – объектілерге кіруге рұқсат алу. Жобалардың үлкен бөлігін кәсіп­керлер өз есебінен іске асыруда және коммерциялық құпиялыққа сүйене отырып, бізге ақпарат беруден бас тартады. - Мұндай ұстанымды ұстайтын компаниялар көп па? - Өкінішке орай, көп. Пайыздық мөл­ шерде алсақ, ҮИИД бағдарламалары шең­ берінде жобаларды іске асыратын ком­ паниялардың 30-40% бізге ақ­па­­рат бе-

руге қарсылық білдіріп отыр. Жағдайды түзеу біздің міндетімізге кіреді.. Біз мо­ ни­­ торингтің мәнісін түсіндіруге тыры­ са­ мыз, әрбір компания басшысына мо­ ниторингтің қажеттілігін жеткізуге тырысамыз. Рұқсат аламыз деп ойлаймын, өйткені бағдарламаның мемлекеттік маңызы бар. Біз жобаның басталуынан жіберілуіне дейінгі қаражаттың жұм­ салуына талдау жүргіземіз. дің бір - Сіз мониторинг жүргізу­ бө­ лігінде мемлекетпен қалай әре­ кеттесесіз? - Ай сайын біз Индустрия және жаңа технологиялар министрлігіне суреттерімен бір­ ге есеп өткіземіз, онда объектінің негізінде іске асырылудың тоқтатылуына дейінгі не­ гізділік туралы мәселе қойылуы тиіс. Сонымен бірге, бізді бақылаушы орган ретінде қабылдау қажет емес. Палата ҮИИД жо­ баларының жеткізушісі және бизнес пен мемлекет арасындағы «көпір» болуға ша­ қырылған. Біз ақпаратты шындыққа жанастырамыз. Жұмысты жүр­ гізудің жүйелілік кестесін, орындардан түскен ақпараттың шындығын, объектінің расыменде дайын екенін анықтаймыз. Бі­рақ та, мониторингтің мақсаты тез ара­ да және дәлелді ақпарат алу емес, со­ ны­­ мен бірге мәселенің дер кезінде ай­қын­далуы, еліміздің экономикасын әр­та­ра­птандырудағы міндетті шешуде жұрт­­ шылықты және мемлекеттік емес ұйымдарды қатыстыруылуы болып табылады.

33

Profile for Travel World

a7a023101b  

a7a023101b  

Profile for mirp
Advertisement