Page 1

Vydává České mírové hnutí (členská organizace Světové rady míru)

Číslo 3 Listopad 2013

Mírový zpravodaj Výzva mládeži světa Mládež hrála vždy v minulosti i současnosti významnou roli v boji společnosti za pokrok a sociální spravedlnost. Mládež byla bojovně přítomna v největších zápasech národů za mír, solidaritu a společenskou přeměnu. Ve světě, který imperialismus představuje v jeho podobě jako nevyhnutelnost, dokazuje antiimperialistický boj, že si mládež volí svou vlastní budoucnost. 18. světový festival mládeže a studentstva, které se bude konat v Ekvádoru, je pro mladé ženy a muže světa prostorem, kde mohou spojit své hlasy proti imperialismu. Od 17. světového festivalu mládeže a studentstva se potvrdily naše hodnocení charakteru imperialismu a naše výzvy k antiimperialistickým zápasům. V posledních letech s pokračující mezinárodní kapitalistickou krizí odhaluje imperialistický řád, systém, kde monopoly vládnou, stále jasněji a jasněji svou pravou tvář, svou brutální a barbarskou povahu, která vede k válkám, okupacím, mezinárodní nespravedlnosti, vykořisťování a vydírání pracujících kapitalisty, porušování lidských práv, hrozbám a vydírání vůči zemím a jejich národům. Žijeme v době velkého nebezpečí i velkých možností. Kapitalistická krize přivádí imperialistické aliance k prohloubení své rivality o ovládnutí trhů, přírodních zdrojů a obchodních tras. Tato skutečnost vede nevyhnutelně k vojenským akcím, jako je válka vedená NATO a EU proti Libyi, agrese proti Sýrii a jako jsou výhrůžky korejskému lidu. Mezi-imperialistické rozpory, jež jsou důsledkem krize, způsobují čím dál větší napětí a vzrůstá nebezpečí větších mezinárodních vojenských konfliktů, jejichž oběťmi mají být národy světa. Mládež světa je také svědkem velkých útokům proti svým právům v práci, vzdělání, zdraví, přístupu ke kultuře a sportu. Vlády po celém světě a mezinárodní imperialistické organizace prosazují opatření, aby za jejich krizi zaplatili cenu pracující a lidové vrstvy. Jejich cílem je zachránit hnijící kapitalistický systém, aby byly zaručeny jejich

zisky a rozšířeno vykořisťování ve prospěch monopolů. Byli jsme ale také svědky hnutí milionů lidí a zejména mládeže a studentů bránící se imperialistickým agresím. Byli jsme svědky rostoucího boje proti vůli monopolů a jejich vlád, proti realizaci politik, které chtějí vést mládež po cestě zotročení. Zápas v minulých letech prokázal, že potenciál svržení imperialismu závisí na lidovém odhodlání a orientaci tohoto boje. Odpor a antiimperialistický zápas mládeže a studentstva v mezinárodním měřítku je plamenem, který zapaluje a vede festivalové hnutí od roku 1947. V uplynulých 65 letech a na 17 festivalech světová mládež sjed-


notila svůj hlas a svůj zápas proti fašismu, diktaturám, nedemokratickým režimům, kolonialismu, válce, okupaci, diskriminaci a požadovala mír, svobodu, solidaritu, rovnost a svržení imperialismu. Z těchto důvodů vyzýváme každého mladého muže a ženu, aby se připojili k našemu boji právě na 18. světovém festivalu mládeže a studentstva. Vyzýváme mládež a studenty, aby se k nám připojili v zápase za svržení imperialismu, protože náš prospěch a štěstí nelze nalézt v rámci tohoto systému, který rodí pouze chudobu, vykořisťování a nezaměstnanost. Vyzýváme je, aby se k nám připojili v boji za právo na práci a za důstojnost v našich pracovních právech. Vyzýváme je k boji za naše právo na svobodné a veřejné školství, proti privatizaci, školnému a třídním bariérám. Vyzýváme mládež k boji proti imperialismu, který ničí životní prostředí, který vytváří třídní, rasovou a genderovou diskriminaci. Vyzýváme mládež k zápasu za demokracii a proti represi reakčních sil. Vyzýváme mládež světa k vyjádření své solidarity s národy bojujícími za svou svobodu proti okupaci jako v Palestině, Západní Sahaře a mnoha dalších zemích. Vyzýváme mládež k podpoře národů, které si určily svou vlastní cestu rozvoje a jsou ohroženy imperialistickými silami. Dnes více než kdy dříve je nutné, aby zápas mládeže byl ztotožněn s bojem pracujících a národů, aby mládež zintenzívnila boj za svržení kapitalismu a jeho nejvyšší fáze vývoje, imperialismu, a aby budovala nový svět míru, rovnosti, solidarity, přátelství a revoluční společenské pře-

měny, kde bohatství vytvořené prací lidu bude patřit lidu a bude uspokojovat jeho potřeby. Po úspěšném 17. světovém festivalu mládeže a studentstva v Jižní Africe v rodišti protiapartheidního hnutí a na kontinentu, který dnes bojuje o ekonomickou svobodu, obnovujeme naše festivalové hnutí čtvrtým setkáním v Latinské Americe. Po Havaně v roce 1978, 1997 a Caracasu v roce 2005 jsme připravili cestu do Quita v roce 2013. 18. světový festival mládeže a studentstva se koná v Latinské Americe a Karibiku, kde se stále silněji rozvíjí antiimperialistické hnutí, upevňující skutečnou jednotu v lidové vůli za společenský pokrok, bez přítomnosti cizích zásahů, což dává naději i pro mezinárodní antiimperialistické hnutí. Podporováni rostoucím lidovým hnutím v Ekvádoru, které je v tuto chvíli vyjádřeno Občanskou revolucí vedenou prezidentem Rafaelem Correou, a již přijala za své hrdá antiimperialistická mládež Latinské Ameriky, vzdáváme hold všem hrdinům, kteří položili své životy za osvobození Latinské Ameriky, sjednocujeme náš zápas na 18. světovém festivalu mládeže a studentstva. Mladí, sjednoťme se proti imperialismu, za svět míru, solidarity a společenské přeměny! 1. mezinárodní přípravné setkání 18. světového festivalu mládeže a studentstva, konané ve dnech 26.-27. března 2013 v Jihoafrické republice Překlad: Komunistický svaz mládeže

Informace o připravovaném 18. světovém festivalu mládeže a studentstva Web: http://www.svetovyfestival.blogspot.com Facebook: http://www.facebook.com/svetovyfestival Youtube: http://www.youtube.com/svetovyfestival Twitter: http://www.twitter.com/svetovyfestival


Voják míru Julius Fučík Připomínáme si 110. výročí narození novináře, spisovatele, literárního a divadelního kritika a překladatele Julia Fučíka, národního hrdiny protifašistického zápasu proti hitlerovské okupaci naší vlasti. Je mi ctí, že dnes mohu našemu slavnostnímu shromáždění tlumočit pozdravy Světové rady míru, antiimperialistického, demokratického a nezávislého celosvětové masové hnutí, které je největší mezinárodní mírovou strukturou. Již přes šest desetiletí bojuje Světová rada míru za mír, odzbrojení a globální bezpečnost, za národní nezávislost, ekonomickou a sociální spravedlnost, za ochranu životního prostředí, lidská práva, solidaritu s národy a národněosvobozeneckými hnutími, které bojují za nezávislost, suverenitu a integritu svých zemí, proti imperialismu. Světová rada míru, přestože k jejímu založení došlo až několik let po zavraždění Julia Fučíka fašistickými katy, je úzce spojena právě s jeho jménem. K ustavení Světové rady míru došlo na Světovém kongresu obránců míru v roce 1950. A památka hrdinného zápasu Julia Fučíka se stala jedním ze symbolů tohoto mohutného setkání tisíců představitelů mírového hnutí z celého světa, původně svolaného do britského Sheffieldu, později přesunutého do polské metropole Varšavy. Právě na varšavském shtromáždění byl Juliu Fučíkovi posmrtně vzdán hold, když mu coby prvnímu byla udělena Mezinárodní čestná cena míru. Plným právem tak Julius Fučík zahajuje seznam osobností oceněných světovým mírovým hnutím, mezi nimiž najdeme taková jména jako: Pablo Picasso, Paul Robeson, Nazim Hikmet, Vitězslav Nezval, Charlie Chaplin, Dmitrij Šostakovič, Nikos Kazantzakis nebo Ilja Erenburg.

Při vyhlášení udělení mezinárodní mírové ceny Juliu Fučikovi jeden z jejich následných nositelů Pablo Neruda prohlásil: "Žijeme v době, která v literatuře bude jednou nazývána Fučíkovou epochou. Není snad v dějinách větší prostoty a větší pravdy, než je v díle Julia Fučíka. Fučík není jen pěvcem svobody, ale Fučík je bojovníkem za svobodu, Fučík je komunistou! Fučík není náhodným mučedníkem. Fučík byl odsouzen, když se stal představitelem nepřemožitelné víry ve vítězství." Udělením Mezinárodní čestné ceny míru se Juliu Fučíkovi dostalo oprávněněně světového ocenění. Jen málokdo totiž miloval mír tak hluboce, jako Julius Fučík. Celé jeho dílo i hrdinský zápas ztělesňují v sobě vlastnosti jedněch z nejobětavějších bojovníků za mír, komunistů, o nichž Fučík v době svého boje s hitlerovskými okupanty napsal: "My komunisté milujeme mír. A proto bojujeme. Bojujeme proti všem příčinám válek, bojujeme za takové uspořádání světa, v jakém by se již nikdy nemohl vyskytnout zločinec, který by pro prospěch několika jednotlivců poslal stamiliony lidí na smrt, do hrůzy válečného běsnění a ničení hodnot, potřebných pro život." I po 110 letech od narození Julia Fučíka je jeho odkaz stále živý. Slavná slova: "Lidé, bděte!" jsou dodnes jedním z mobilizujících hesel mírumilovných lidí celého světa. Voják míru, jak byl Julius Fučík nejednou nazván, je tak trvalou součástí celosvětového boje proti válce, za mírový svět. Čest jeho památce! Milan Krajča (předneseno na slavnostním shromáždění k 110. výročí narozením Julia Fučíka v Městské knihovně v Praze dne 22. února 2013)

Znovuodhalení sochy Julia Fučíka


Před 30 lety se v Praze uskutečnilo Světové shromáždění za mír a život, proti jaderné válce Světové shromáždění za mír a život, proti jaderné válce se sešlo ve dnech 21. – 26. června 1983. Hlavní jednání probíhalo v Paláci kultury (dnes Kongresové centrum Praha), delegáti z celého světa se ale 23. června rozjeli a rozlétli i do všech ostatních krajů tehdejší republiky. Šlo o jednu z největších protiválečných akcí druhé poloviny minulého století. Kongresu se zúčastnili lidé z většiny států světa, zástupci občanských iniciativ i vedoucí činitelé mezinárodních organizací, jako byl tehdejší předseda Ligy společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce Enrique de la Matta Gorostizaga, předseda Světové rady míru Romeš Čandra, předsedkyně Mezinárodní organizace žen za mír a svobodu Edith Ballantyneová a další. Mezi delegáty byl i bývalý mexický prezident Luis Echeverría Álvarez, předseda finského parlamentu Erkki Pystynen, generální tajemník Indického národního kongresu Vádžpaí, generální tajemník Afrického národního kongresu Jižní Afriky Alfred B. Nzo (pozdější ministr zahraničí ve vládě Nelsona Mandely), starosta amerického města Berkeley (univerzita a jaderné ústavy v Kalifornii) Eugene »Gus« Newport a další. Nechyběl ani slavný řecký skladatel a politik Mikis Theodorakis. Zdravici do Prahy zaslal i tehdejší generální tajemník OSN Jávier Pérez de Cuellar. Celkem se v Praze sešlo – včetně kempu mládeže – 3 625 delegátů ze 132 zemí celého světa.

»Přijeli jsme do Prahy ze všech kontinentů s jediným cílem – udělat všechno pro to, aby děti naší planety nikdy nepocítily hrůzy Hirošimy a Nagasaki,« řekl ve svém vystoupení Romeš Čandra. »Musíme docílit, aby nikde na Zemi nebyly rakety – ani na Západě, ani na Východě, ani na Jihu. Aby jaderné zbraně byly postaveny mimo zákon.« Na Staroměstském náměstí v Praze se 21. června konala manifestace asi 200 tisíc občanů. Závěrečné zasedání kongresu přijalo Výzvu za mír a život, jejíž hlavní myšlenkou byl požadavek na odstranění jaderných zbraní.

Prohlášení Světové rady míru k současným událostem v Turecku Sekretariát Světové rady míru, který v těchto dnech zasedá v portugalském Lisabonu, vyjadřuje své důrazné odsouzení autoritářského a reakčního postoje turecké vlády a jejího brutálního útoku proti tureckému lidu, masově demonstrujícímu a protestujícímu v desítkách tureckých měst. Světová rada míru zasílá své pozdravy stovkám tisíc lidí, kteří mírumilovně demonstrují za své oprávněné ekonomické, sociální a politické požadavky. Světová rada míru zvláště odsuzuje útok uniformovaných a neuniformovaných policejních sil proti Kulturnímu centru „Nazim Hikmet" ve čtvrti Kadiköy v Istanbulu a proti sídlu Komunistické strany Turecka (TKP).

Světová rada míru zdraví pokračující protesty, vyjadřuje své sympatie k stovkám obětí zranění, způsobených policejním násilím a požaduje okamžité propuštění všech zadržených občanů. Světová rada míru vyjadřuje svojí solidaritu Mírové asociaci (Baris Dernegi), se kterou nedávno spoluorganizovala důležitou mezinárodní konferenci v Istanbulu a v Antakyi, kde byla odsouzena vůdčí role vlády Strany spravedlnosti a rozvoje (AKP) ve vztahu k provokacím a útokům proti syrskému lidu. Již během konání této konference bylo zřejmé, co je nyní jasné všem. Politika turecké vlády jde proti postojům drtivé většiny tureckého lidu. Sekretariát Světové rady míru, 2. června 2013

Vydává České mírové hnutí (členská organizace Světové rady míru) Vyšlo v září 2013 http://www.mirovehnuti.cz

mirovehnuti@email.cz

Mírový zpravodaj č. 3  

Mírový zpravodaj č. 3

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you