Page 1

M: I: R: O" N> T* E^ E:

< pej po > miron tee 2011


ee pejza¿e jjj eeeee e eeeeeeee eeeeeeeee eee pe jjjjj j j j jjjjj j

za za za za

o o o o o o o o wzorcóww ooor ó wzorców zo cw wzorców oo o wzorców o o wzorców oo wzorców o wzorców oo oo oo o o oopoci¹gniêæ o o c i æ o c i æ o c o c i æ o c i o c i o c o c i . c . . c . . c . . c . c . . . . . . . . . . .


c

c ca c a c ac a c a c a ca c a c amm c a c a m m m m m m m m cy c ca c a a ca a c aa aa m m yaca ca c m ycc ca c m c c a c y c a m c ca ma c c c yyac m a c c yyyyyyyyyy c a cm a c c y æææææææ ca y mc a c c y maaacaaaaa ac ac c ac ay c c mmamayymmmcmmmaac ama æacaaammaamaymamay æya c c c a yc a a ymc c æma mmmmmmm mc mc mmmmamamm cc ammmmmmaaaamæmæææmmaaaammc c camm c a am a y y m a y aaacaæacaac aacaaa y m a æ c a a a my a ac a y c ma m m a a my a ac æca y c m mæ m ac yay ca æc y cy a ma æ m a a c æ c c c aaaaa aaa aamaaæ am aaa a a a a macyy cyacææ a c yyyac mmmaa a ma æ m y a a ma a cc ca a c a cm a m a ma æczym ma m byæææææ c æææææææææææ a æa ca y mc a mc a æ a yac y m c c a æ a a ææc yy æaaaaacmmmmcaaaaccææ zzzz mmcmmbbbcmmcc cææy a a a c m c a aa c my æ æa æ m cama æ z cm æc bm æaaa æ m m æa m y c ma æ z z cc æ bm m æa mcc ycc aæ a a c m æ m aæ m æa m cy a z a a c c æbm m maa m az a æ aæ a c m zacc m m m b a a a a c m æ æ æ æ æ za m mæ a m a m cm c mæ aa æa y am a m cm æcz z aa ma ma æ æ æ æ æ a a a cm c c z ma æ ææ m yy a a æ amm a c m cæ z m maa a a a a a a a a a a a a a c m m æ z m æ æa æ ma my aa a m c z m m m a y c ææ ææææææææmææææææa mæææææz m a ææææææææææææææææ a m c z mmmmmmmmmmm m m æ aaaaaaa mmyym c z m m a a c æ zm m m m a a


szum umys続u mi minores


r

o

a

e j ij j ij j i a e i j p aj D 続 a TT rroo ja j eeeeee e e i j ja e o e r a i j j e e T ro j a eee o e eeee eee j no rooj a es DjOjjii jj eeeeeeeeeeeeeeeeee ee eee eeeto b tojjj e r j a e at e T r oj a bjj j bbi bbbbi ij j e eeeeeeeeeeee m s ee e r jjjbbbbbb o a ro e iiiiiiiiiiiii i i o b b eee rm w seeeebeeieeeeeeeeeeeee ro j aa o o st bjib iji ji e it r a T ro o e bbbbbbbbbb jb ji iiiiiii k o m to e ee w sobie o oj a rr b e s e it o s e i e e i i e bb b roo j a e e e w k ra s jjjjj i w sobiee ee ee om T rr o a b b b b e ee it o s ooooo kr ee ee bbbbb o ja e oo oo s rr o e ee a t b b b b b i e o r o oo e s konika Troja ee eee kkitoromasto bbb s o ee ee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee jbba r roo e e b b b e ee kitoromasto o a oo eoooee s s s s eeKit Ro aS ee o ss jbo b bab T rr r e ooeoeoo s ee b bo b ba ee rj e e ee e s s s see s s s s brrbrrboob a e e ee Tb jb b b a e s s ee e ee ee a s ee s b bj rbr br oa e ee ee e e s s b b b br r e e ee ee e s s e e e b b Tj b b rr r ee e ee s e e s e ee b b bjTb ees s ee e e r e eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee b bjbT e e e s s e e b b b TT r eee e s eee s e j e bbb T e s e e r s s s e e e e b j T eeee ee s s ss e e e e e e e s e b j T e e e e s s e e e e T T e eeee b s ee ss s ee s eee jTT b ee s ee e ee e e e T ee e jT e e ee ee T jT ee ee e eee ee ee e e ee Tj ee ee TTj ee ee T ee T e e Tj ee ee TT ee ee T Tj ee ee ee ee T j e ee T T e ee ee T j ee TT eee ee T j ee T e T ee eee e T jT ee eeeeeeeeeeeeeeeeeeee T ee Tj T ee T j ee ee j ee ee j ee ee j ee ee j ee ee ee j e ee o t s r o ma to kitoromasto om m as kitor o a s r t o o it k

eeeeeeee

k it o o r kit st o o r a om ma om a sto or s kit t o

e eeee

ee

ee

e

eee

k it o o o t t r s s a o a kitorom m asto oma r o s o it t k it k o

or to om mas oro as to

e

ee

w ssooobibiee w s bie w

it

o

kit

k

w sob w sobie w sobie w sob w sobie w sobie weeee soe bie w sob w sobie w sobie w sobie w sob w sobie w sobie w sobie w sobie w sobie w sobie w sobie w sobie w sobie w sobie w sobie w sobie w sobie w sobie wee sobie w sobie w sobie w sobie we sobie w sobie w sobie w sobie w sobie w sobie w sobie w sobie w sobie w sobie w sobie w sobie w sobie w sobie w sobie w sobie w sobie w sobie w sobie w sobie w sobie w sobie w sobie w sobie w sobie w sobie w sobie w sobie w sobie w sobie ie ie ie ie w sob w sobie w sobie w sobie w sobie w ssoobbiiee w ie

ee

ee ee

ee

ee ee e

eee eee eee e ee ee ee ee ee eee eeeee ee

s s s

s s s s s s s

eee eeeee eee ee

eee

e

eee eee eee

ee eee ee

e eee ee

e

ee ee eee ee ee e

eee e e e e e e e e

eee ee

ee eee ee e

e

w w w

ee eee ee

s s s s s s

ee

e

eee e e e e e e e e

eee e e e e e e e e

w

w w w

s s

ee

w

ee

eee

ee

eeeee eeeee eee ee

s

e

ee eee ee

e

s s s

s

ee ee ee ee

ee

ee eee

e

s s s

e

a

ee

s s s ss

e eee

w w w

w w w

ee e eeee e e e e eeeeeeeeeeeeeeee e e eeee eee e e

ee e e

ee

ee

sssss ss s s s s sss sss ss s s sssss s s s ss s s ssssssssssssssss sss sss sss ss

e eee ee

kit

w seoewbie es

ee eobi eeee ee ee eee ee eee ee e eee ee e eee ee e eee ee eee e e e ee ee eee eeeeee e eeee ee e eeee ee e eeee e

o m t kito roma s ssto


o o o o o o o ro rr o o r r oroo o ro o r ro o o o r r ro o o o o o o r ro or o o o o o r ro or o o o rr o o o o oo o oo ro o o o ro o ro o o ro o o ro o r o

Ta

ie dz bê ie ie æ dz êdz wa b bê tr aæ waæ a w jn tr tr wo a a jn ojn Ta w wo Ta

o o o r o o r o o p o r ro o o r ro o o p r o o o r r o o o o p r o r o oo o r o p r o oo o r o o r p o r o r p o r rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr oo p pp r r o r r o r r p p o r r p o p r r r r p r r p p r r r r p r r p r r p r p p r r p p r p r r p r p r r p r r p r r r r r r r r r r r r

p p p p p p p


wywy wy wy wy wy wy syp wy wy syp syp wy wy syp syp wy wy syp syp wy syp wy syp wy syp wy syp wy syp wy syp wy syp wy syp wy syp wy wy wy wy wy wy wy wy wy wy wy syp wy syp wy syp wy syp wy syp wy syp wy syp wy syp wy syp wy syp wy syp syp syp syp syp syp syp syp syp syp syp syp syp syp syp syp syp wy spróbuj spróbuj spróbuj spróbuj spróbuj spróbuj spróbuj spróbuj spróbuj spróbuj spróbuj jad¹ jad¹ jad¹ ludowe ludowe ludowe ludowe ludowe ludowe ludowepróby próby próby próby próby próby próby bujdy bujdy bujdy bujdy bujdy bujdy bujdy jad¹ udo udo jad¹ udo udo lub udo jad¹ udo lub udo jad¹ udo bólu lub udo jad¹ bólu udo bólu lub udo udo bólu udo jad¹ bólu udo bólu jad¹ bólu udo bólu udo jad¹ bólu udo lody lody bólu lody lody lody udo jad¹ lody lody bólu lody lody lody udo lody lody bólu lody lody udo lody lody bólu lody lody lody udo lody lody bólu lody lody lody udo lody lody bólu lody lody lody udo lody lody bólu lody lody lody udo lody lody bólu lody lodyudo udo bólu udo bólu udo bólu bólu udo bólu udo bólu udo bólu udo udo udo udo wedy udo udo wedy udo wedy wedy wedy dole wedy dole wedy wedy dole wedy wedy wedy dole wedy wedy wedy wedy wedy dole wedy wedy wedy dole wedy dole wedy wedy wedy dole dole wedy wedy wedy dole dole wedy dole wedy wedy dole wedy wedy wedy wedy dole wedy dole dole wedy wedy wedy wedy dole wedy wedy wedy dole dole wedy wedy dole wedy dole dole dole dole dole wedy dole dole dole dole dole wedy dole dole dole dole dole dole dole dole wedy dole dole dole dole dole wedy dole wedy dole wedy dole wedy dole wedy ja dole ja wedy dole ja ja wedy dole ja ja wedy dole ja wedy dole dyle ja wedy ja dole ja prób wedy dole ja ja dole ja prób dole ja ja dole ja ja ja dole prób ja ja prób ja ja ja ja ja ja ja ja robi robi robi robi robi

ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

skok skok skok skok skok skok skok skok skok skok skok skok skok skok skok skok skok skok skok skok skok skok skok skok skok skok skok skok skok skok skok skok skok skok skok skok skok skok skok skok skok skok skok skok skok skok skok skok skok skok skok skok skok skok skok skok skok skok skok skok skok skok skok skok skok skok skok skok skok skok skok skok skok w www www w w w

bok bok bok bok bok bok bok bok bok bok bok bok bok bok bok bok bok bok bok bok bok bok bok bok bok bok bok bok bok bok bok bok bok bok bok bok bok bok bok bok bok bok bok bok bok bok bok bok bok bok bok bok bok bok bok bok bok


< pej po > wer1  

poezja wizualna

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you