Page 1

september 005

Razpi­s kadro­v­ski­h šti­pe­ndi­j Utri­nki­ o­b­ 6. o­b­či­nske­m prazni­ku Zače­te­k šo­lske­ga le­ta Re­kre­aci­ja 2005 No­v­o­ gasi­lsko­ v­o­zi­lo­ PGD Glo­b­o­do­l

št. 1


april 2004

Županova beseda V prejš­njem gla­si­lu sem za­pi­ sal, da bo­do pro­sto­ri le­kar­ne in ure­di­tev oko­li­ce kon­ča­ni že v me­se­cu ju­ni­ju. Dvo­riš­če je bi­lo vsaj del­no ure­je­no, za­tak­ni­lo pa se je pri pro­sto­rih le­kar­ne. In­ve­sti­tor Hygia d.d. No­vo me­sto pri­prav­lja pro­sto­re, ki bo­do pri­ mer­ne ve­li­ko­sti za sa­mo­stoj­no le­ kar­no, za ka­te­ro pa so se v ča­su iz­grad­nje spre­me­ni­li nor­ma­ti­vi ve­li­ko­sti po­sa­mez­nih no­tra­njih pro­sto­rov. Če že­li in­ve­sti­tor pri­ do­bi­ti za obra­to­va­nje po­treb­no do­vo­lje­nje pri­stoj­ne­ga mi­ni­strs­ tva, mo­ra zgra­di­ti pro­sto­re po no­vih pred­pi­sih, to pa je pov­zro­ či­lo za­stoj pri grad­nji. Prav ta­ko je bi­la do­go­vor­je­na po­sta­vi­tev pro­sto sto­je­če­ga ban­ko­ma­ta v

av­li pred vho­dom v dvo­ra­no. Po kra­jah ban­ko­ma­tov se je var­nost­ na služ­ba ban­ke od­lo­či­la, da mo­ra bi­ti ban­ko­mat za­va­ro­van v sa­mo­ stoj­nem pro­sto­ru ta­ke ve­li­ko­sti, da ga v av­li ni­ka­kor ni pri­mer­no po­sta­vi­ti. Po dol­go­traj­nem do­go­ var­ja­nju je do­lo­če­no, da se ban­ ko­mat po­sta­vi na dvo­riš­če pod nad­stre­šek. Ob­či­na je pri­pra­vi­la pod­sta­vek in po­treb­ne pri­ključ­ke, če­prav to ni na­ša na­lo­ga, sa­mo da bo ban­ko­mat čim­prej spet po­stav­ljen. Za­če­tek obra­to­va­nja ne bom na­po­ve­do­val. Grad­be­na de­la naj bi bi­la kon­ča­na do kon­ca ok­to­bra. In­ve­sti­tor pa mo­ra pred ot­vo­ri­tvi­jo pri­do­bi­ti še kar ne­kaj do­vo­ljenj. Iz­grad­nja av­to­ce­ste se konč­no

Po­ro­či­lo s 24. red­ne se­je Ob­čin­ske­ga sve­ta Ob­či­ne Mir­na Peč Pred­la­ga­telj re­ba­lan­sa pro­ra­ču­na Obči­ne Mir­na Peč za le­to 2005, žu­pan Zvo­ne Lah, je po­ja­snil, da je rebelans bi­lo po­treb­no pri­pra­vi­ti, za­ra­di no­ve pos­tav­ke na pro­ra­čun­ski po­stav­ki, de­jav­no­sti na pro­stor­skem na­čr­to­va­nju in raz­vo­ju. Po­treb­no je bi­lo do­da­ti no­vo po­stav­ko, in si­cer – iz­de­la­va lo­ka­cij­ske­ga na­čr­ta za in­du­strij­sko co­no Do­le­nja vas. Po­ka­za­lo se je, da se bo­do ob iz­ko­pu za av­to­ ce­sto po­jav­lja­li ve­li­ki viš­ki ma­te­ria­la, s ka­te­ri­mi bi bi­lo smi­sel­no za­si­pa­ti vr­ta­če v bo­do­či industrijski coni, ven­dar mo­ra bi­ti iz­de­lan lokacijski načrt. Smi­sel­na je tu­di so­ča­sna iz­grad­nja in­fra­struk­tu­re in ko­mu­nal­no oprem­lja­nje zem­ljišč. Dru­gi po­pra­vek pa je na po­stav­ ki – so­fi­nan­ci­ra­nje pri­pra­ve pro­ jek­tov ka­na­li­za­ci­je in vo­doo­skr­be, da bi lah­ko kan­di­di­ra­li za sreds­tva iz ko­he­zij­skih skla­dov. Ti dve po­stav­ki sta glav­na raz­ lo­ga za re­ba­lans pro­ra­ču­na. Pri tem pa je bi­lo po­treb­no poi­ska­ti fi­nanč­ne vi­re za iz­ved­bo teh no­ vih in­ve­sti­cij oz. po­pra­vi­ti vi­ši­no ne­ka­te­rih po­stavk med od­hod­ki pro­ra­ču­na, gle­de na nji­ho­vo pred­ vi­de­no rea­li­za­ci­jo. Z do­dat­no pre­ raz­po­re­di­tvijo sred­stev za ga­sil­skiseptember 2005

av­to PGD–ju Glo­bo­dol in pre­raz­ po­re­di­tvi­jo do­dat­nih sred­stev za re­kon­struk­ci­jo ce­ste Ve­li­ki Kal je bil pred­la­ga­ni od­lok o re­ba­lan­su pro­ra­ču­na Ob­či­ne Mir­na Peč za le­to 2005 spre­jet. Spre­jet je bil tu­di od­lok o us­ta­ no­vi­tvi skup­ne ob­čin­ske upra­ve – me­dob­čin­ske­ga inš­pek­to­ra­ta in re­dars­tva in Od­lok o us­ta­no­vi­tvi jav­ne­ga pod­jet­ja CEROD, d.o.o.. Svet­ni­ki so spre­je­li tu­di ce­nik za­kup­nin za kme­tij­ska zem­ljiš­ča za le­to 2005. Po­treb­no ga je bi­lo

bli­ža tu­di na­ši ob­či­ni. Lo­ka­cij­ski na­črt bo pred­stav­ljen na ob­či­ni v za­čet­ku ok­to­bra. V ro­ku ene­ga me­se­ca bo mož­no po­da­ti pri­pom­ be. V ča­su jav­ne raz­gr­ni­tve bo or­ga­ni­zi­ra­na jav­na obrav­na­va, ka­ te­re so bo­do ude­le­ži­li na­čr­to­val­ci in iz­de­lo­val­ci lo­ka­cij­ske­ga na­čr­ta in pro­jek­tan­ti. O za­čet­ku jav­ne raz­ gr­ni­tve, kot tu­di o jav­ni obrav­na­vi bo­ste pra­vo­ča­sno ob­veš­če­ni. Tak po­seg v pro­stor, pred­vsem pa sa­ma grad­nja lah­ko pov­zro­či ve­li­ko ne­za­do­voljs­tva, za­to bi že­ le­li tu­di z va­šo po­moč­jo čim več nev­šeč­no­sti pred­vi­de­ti in pra­vo­ ča­sno odpra­vi­ti. Obe­ta se nam bur­na je­sen kot uvod v pri­hod­nje le­to, ko naj bi se iz­grad­nja av­to­ce­ste že pri­če­la. Žu­pan Zvo­ne Lah

spre­je­ti za­ra­di pre­ki­ni­tve ob­sto­ je­čih dol­go­roč­nih po­godb med na­ši­mi ob­ča­ni in Skla­dom kme­tij­ skih zem­ljišč. Ta zem­ljiš­ča so bi­la pre­ne­se­na na ob­či­no, spre­jet­je ce­ni­ka pa je prav­na pod­la­ga za skle­pa­nje za­kup­nih po­godb med ob­ča­ni, ki iz­ka­že­jo in­te­res za na­ dalj­nji za­kup, in Ob­či­no Mir­na Peč. Svet­ni­ki so tu­di po­zva­li ob­čin­ sko upra­vo, da se DRSC-ju poš­lje do­pis za na­da­lje­va­nje sa­na­ci­je lo­kal­ne ce­ste Treb­nje – No­vo me­sto. Ire­na Me­žan, ob­čin­ska upra­va

Glasilo Občine Mirna Peč, javno glasilo izdaja Občina Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč, obcina.mirnapec@siol.net, TRR 013700100015628.Tel: (07) 30 78 706, faks: (07) 30 78 707. Medij Glasilo Občine Mirna Peč je vpisan v razvid medijev Ministrstva za kulturo RS pod številko 169 (odločba 006-392/2002). Za vsebino odgovarja: Zvone Lah, župan; uredniški odbor: Polde Pungerčar, Janja Vovko, Polona Lužar in zunanji sodelavci. Lektorirala: Tadeja Res­ man Špes. Oblikovanje in grafična priprava: Špes grafika, Novo mesto. Tisk: Tiskarstvo Opara. Naklada: 800 izvodov.


Pre­voz osnovnošolskih otrok Pr­ve sep­tem­br­ske dni je bi­lo s stra­ni star­šev po­stav­lje­nih ve­li­ko vpra­šanj gle­ de pre­vo­za os­nov­no­šol­skih otrok, za­to po­da­ja­mo krat­ko po­ja­sni­lo o pra­vi­ci učen­cev do brez­plač­ne­ga pre­vo­za in o po­stop­ku or­ga­ni­za­ci­je le-te­ga. Za­kon o os­nov­ni šo­li v svo­jem 56. čle­nu do­lo­ča, da ima­jo učen­ci pra­vi­co do brez­plač­ne­ga pre­vo­za, če je nji­ho­vo pre­bi­va­liš­če od­da­lje­no od os­nov­ne šo­ le več kot šti­ri ki­lo­me­tre. Ne gle­de na od­da­lje­nost nji­ho­ve­ga pre­bi­va­liš­ča od os­nov­ne šo­le pa ima­jo učen­ci pra­vi­co do brez­plač­ne­ga pre­vo­za v pr­vem raz­re­du, v os­ta­lih raz­re­dih pa le, če pri­stoj­ni or­gan za pre­ven­ti­vo v cest­nem pro­me­tu ugo­to­ vi, da je ogro­že­na var­nost učen­ca na po­ti v šo­lo. Otro­ci s po­seb­ni­mi po­tre­ba­mi pa ima­jo pra­vi­co do brez­plač­ne­ga pre­vo­za ne gle­de na od­da­lje­nost pre­bi­va­liš­ča od os­nov­ne šo­le tu­di v pri­me­ru, da je ta­ko do­lo­če­no v od­loč­bi o us­me­ri­tvi. O na­či­nu pre­vo­za se v skla­du s 56. členom za­ko­na o os­nov­ni šo­li os­nov­na šo­la do­go­vo­ri s star­ši in lo­kal­no skup­ nost­jo. Lo­kal­na skup­nost mo­ra na­mreč v skla­du z 82. čle­nom za­ko­na o or­ga­ni­za­ci­ ji in fi­nan­ci­ra­nju vzgo­je in izo­bra­že­va­nja za­go­tav­lja­ti sreds­tva za pre­vo­ze učen­cev os­nov­ne šo­le. Za učen­ce Osnov­ne šo­le Mir­na Peč, ka­te­rih od­da­lje­nost pre­bi­va­liš­ča od os­nov­ ne šo­le je več kot 4 ki­lo­me­tre in ka­te­rih var­nost na po­ti v šo­lo je po mne­nju sve­ta za pre­ven­ti­vo ogro­že­na, je or­ga­ni­zi­ran av­to­bu­sni pre­voz, ki ga iz­va­ja pre­voz­nik In­te­gral voz­nik d.o.o.. Ob­seg pre­vo­zov pa mo­ra os­nov­na šo­la v po­sa­mez­nem šol­ skem le­tu us­kla­di­ti z ob­či­no, pri če­mer se upo­šte­va­jo po­tre­be šo­le in ra­cio­nal­na or­ga­ni­za­ci­ja pre­vo­zov. Obi­čaj­no se le-to sto­ri pred za­čet­kom šol­ske­ga le­ta, v po­sa­mez­nih pri­me­rih pa je le-to mož­no še­le v me­se­cu sep­tem­bru, ko je zna­no de­jan­sko šte­vi­lo vo­za­čev na po­sa­mez­nih re­la­ci­jah in do­konč­ni ur­nik pou­ka (iz­bir­ni pred­me­ti, do­dat­ni in do­pol­nil­ni pouk). Ta­ko je mo­ra­la os­nov­na šo­la tu­di le­toš­nje le­to ob za­čet­ku šol­ske­ga le­ta ob­li­ko­va­ti za­ča­sni ur­nik pre­vo­zov, ob pri­do­bi­tvi vseh po­dat­kov za ra­cio­nal­no or­ga­ni­za­ci­jo pre­vo­zov pa je bil ob­li­ko­van do­konč­ni ur­nik pre­vo­zov. Upa­mo, da so z ob­sto­je­čo or­ga­ni­za­ci­jo pre­vo­zov po­kri­te vse po­tre­be učen­cev - vo­za­čev. Na­ta­ša RUPNIK, občinska uprava

KOTIČEK ZA PODJETNIŠTVO IN REGIONALNI RAZVOJ

Pod­jet­niš­ki cen­ter No­vo me­sto d.o.o., kot šti­pen­di­tor, v so­de­lo­va­nju z de­lo­da­jal­ci, lo­kal­ni­mi skup­nost­mi in Agen­ci­jo RS za re­gio­nal­ni raz­voj ob­jav­lja

raz­pis šti­pen­dij Štipen­dij­ske she­me za Do­lenj­sko v le­tu 2005

Pod­jet­niš­ki cen­ter No­vo me­sto d.o.o. ob­jav­lja

po­nov­ni po­ziv de­lo­da­jal­cem za zbi­ra­nje vlog – po­treb za raz­pis šti­pen­dij Šti­pen­dij­ske she­me za Do­lenj­sko v le­tu 2005 ki ima­jo se­de­že v ob­či­nah Do­lenj­ ske To­pli­ce, Ko­čev­je, Ko­stel, Loš­ki Po­tok, Met­li­ka, Mir­na Peč, Osil­ni­ca, Se­mič, So­dra­ži­ca, Šent­jer­nej, Škoc­ jan, Treb­nje in Žu­žem­berk. Na­men po­zi­va je ugo­to­vi­ti ka­drov­ske po­tre­ be de­lo­da­jal­cev, za ka­te­re bo­mo raz­pi­sa­li šti­pen­di­je in šol­ni­ne iz šti­pen­dij­ske she­me. V pri­me­ru iz­ka­ za­nih po­treb de­lo­da­jal­cev, ki jih ni mo­go­če kri­ti na tr­gu de­la, bo lah­ko po­de­lje­nih še 36 šti­pen­dij. De­lo­da­ja­ lec za­go­to­vi 50 % zne­ska šti­pen­di­je za ce­lot­no do­bo šo­la­nja, de­lov­no me­sto šti­pen­di­stu po kon­ča­nem šo­la­nju in iz­be­re šti­pen­di­sta. Vse os­ta­lo opra­vi zanj Pod­jet­niš­ki cen­ ter No­vo me­sto s po­moč­jo lo­kal­nih skup­no­sti in Agen­ci­je RS za re­gio­ nal­ni raz­voj. Po­nov­ni raz­pis šti­pen­dij bo ob­jav­ ljen po us­kla­di­tvi ka­drov­skih po­treb de­lo­da­jal­cev z mož­nost­mi ŠSD ko­ nec ok­to­bra 2005.

Šti­pen­di­je bo­do po­de­lje­ne za ce­lot­ no do­bo šo­la­nja po izo­bra­že­val­nem pro­gra­mu. Šti­pen­di­sta iz­be­re de­lo­da­ja­ lec, ki mu za­go­tav­lja po us­pe­šno kon­ ča­nem šo­la­nju tu­di us­trez­no de­lov­no me­sto. Za raz­pi­sa­ne šti­pen­di­je lah­ko kan­di­di­ra­jo di­ja­ki in štu­dent­je iz vseh ob­čin in ne le iz ob­čin, v ka­te­rih je se­ dež de­lo­da­jal­ca raz­pi­sa­ne šti­pen­di­je.

Ce­lot­no be­se­di­lo jav­ne­ga po­zi­va de­lo­ da­jal­cem in jav­ne­ga raz­pi­sa šti­pen­dij Šti­ pen­dij­ske she­me za Do­lenj­sko ter pri­jav­ni obraz­ci so ob­jav­lje­ni na splet­ni stra­ni www. pc-nm.si/stipendijskashema/. Vlo­ge mo­ra­jo pris­pe­ti naj­poz­ne­je do sre­de, 05.10.2005 do 14. ure na na­slov: Pod­jet­niš­ki cen­ter No­vo me­sto d.o.o., Ljub­ljan­ska c. 26, 8000 No­vo me­sto oz. mo­ra­jo bi­ti s tem da­tu­mom pri­po­ro­če­no od­da­ne na po­šti. Od­da­ne mo­ra­ jo bi­ti v za­pr­ti ovoj­ni­ci, pra­vil­no na­slov­lje­ne in oz­na­če­ne, na hrbt­ni stra­ni pa mo­ra bi­ti iz­pi­san poln na­slov po­ši­lja­te­lja. Do­dat­ne in­for­ma­ci­je do­bi­te na Pod­jet­niš­kem cen­tru No­vo mes­to d.o.o. pri Dar­ji Ga­zvo­da ali Mi­lja­ni Su­ru­dži­ć na tel. št. 07 33 72 980 in na e-na­slo­vu: podjetniski.center.nm@siol.net.

september 2005
april 2004

Sve­to­val­no sre­diš­če No­vo me­sto ob­ veš­ča, da so izš­li na­sled­nji raz­pi­si: 1. Raz­pis za vpis odra­slih v niž­je in sred­nje po­klic­ne, sred­nje teh­niš­ke in dru­ge stro­kov­ne šo­le ter gim­na­ zi­je, za vpis v ljud­ske uni­ver­ze za šol. Le­to 2005/06. 2. Raz­pis ka­drov­skih šti­pen­dij za de­lo­va­nje na po­droč­ju špor­ta (za

štu­den­te 3., 4. let­ni­ka in ab­sol­ven­te Fa­kul­te­te za šport). 3. Jav­ni na­te­čaj za po­de­li­tev ka­drov­ skih šti­pen­dij Vla­de RS na po­droč­ju jav­ne upra­ve za štu­dij v tu­ji­ni. 4. Jav­ni na­te­čaj za po­de­li­tev 80 ka­drov­ skih šti­pen­dij Vla­de RS. 5. Raz­pis za do­de­li­tev šti­pen­dij za pe­ da­goš­ke po­kli­ce. Do­dat­ne in­for­ma­ci­je, pri­jav­ni obra­zec oz. vlo­ge za pri­ja­ve na ome­nje­ne raz­pi­ se ter raz­pi­sno do­ku­men­ta­ci­jo v zve­zi z raz­pi­si lah­ko do­bi­te v Sve­to­val­nem

Pad­la naj­sta­rej­ša li­pa v ob­či­ni Tu­di na stra­neh ob­čin­ske­ga gla­si­la smo že pi­sa­li o eni naj­sta­rej­ših in naj­ več­jih po­druž­nič­nih cerk­vic v Obči­ni Mir­na Peč, to je cer­kev Ma­ri­ji­ne­ga vne­bov­zet­ja v Hmelj­či­ču, ki le­ži na nad­mor­ski vi­ši­ni 320 m in njeni par sto­letij sta­ri li­pi. Sta­rej­ši ljud­je pra­vi­jo, da je vas do­bi­ la ime po hme­lju, ki ga je tu­kaj go­jil graš­čak Cojz. Pi­sni vi­ri pa jo ome­nja­ jo že le­ta 1290, ko je stiš­ki sa­mo­stan tu­kaj ku­pil šti­ri kme­ti­je. Cer­kev Ma­ri­ji­ne­ga vne­bov­zet­ja je bi­la zi­da­na v 18. sto­let­ju na te­me­ljih sta­re sred­nje­veš­ke cerk­ve iz le­ta 1575. Pri­zi­da­no ima tu­di ka­pe­lo z ol­tar­jem sv. Ja­ne­za evan­ge­li­sta. Pod cerk­vi­jo pa sta dve vin­ski kle­ti. Prav na dan Ja­ ne­za evan­ge­li­sta je v Hmelj­či­ču že od zdav­naj obi­čaj, da so na Šent­jan­že­vo, to je 27. de­cem­bra, bla­go­slav­lja­li vi­no pri ol­tar­ju sv. Ja­ne­za in ime­li ma­šo za so­se­sko. V Hmelj­čič je pri­ha­ja­lo ve­li­ko ro­mar­jev tu­di s hr­vaš­ke stra­ni. V prejš­njem sto­let­ju so za ne­kaj ča­sa ta bla­go­slov opu­sti­li, ker se je za­če­lo po­jav­lja­ti pi­jan­če­va­nje in pre­te­pi. Zad­nja le­ta pa sta Tu­ri­stič­no druš­tvo Mir­na Peč in druš­tvo vi­no­grad­ni­kov ta obi­čaj po­nov­no obu­di­la. Ob cerk­vi pa je do za­čet­ka le­toš­ nje­ga ju­li­ja ra­sla več­sto­let­na li­pa, na ka­te­ri so vča­sih ob žeg­na­njih god­li god­ci na ro­go­ve. Žal te zna­me­ni­te slo­ven­ske le­po­ti­ce, ka­te­re ob­seg je ob­je­lo lah­ko 7 lju­di sku­paj, ni več. S svo­jo sta­rost­jo in vot­lo no­tra­njostjoseptember 2005

ni mo­gla več klju­bo­va­ti neur­jem, ki so le­tos že kar ne­kaj­krat div­ja­la tu­di po mir­no­peš­ki ob­či­ni. Prav sled­nje v ju­li­ju pa je bi­lo usod­no tu­di za hmelj­čar­sko li­po, saj ji je mo­čan ve­ter iz­tr­gal ko­re­ni­ne iz zem­lje ter jo po­drl na tla, da se je nje­no vot­lo deb­lo, ki je ime­lo dva vr­ho­va, pre­lo­mi­lo. V nje­ni no­tra­njo­sti so za­vet­je in do­mo­va­nje naš­le šte­vil­ne ži­va­li od ptic in pol­hov do če­bel. Vaš­ča­ni pra­vi­jo, da bi jo mo­ ra­li že prej zaš­či­ti­ti, prav ta­ko je pre­ po­treb­ne ob­no­ve in zaš­či­te po­treb­na zna­me­ni­ta cer­kev z od­pr­to lo­po, v ka­te­ri sta zi­dan ol­tar in zi­da­na priž­ni­ ca. Že­li­jo si, da bi priš­li stro­kov­nja­ki iz Zavo­da za na­rav­no in kul­tur­no de­diš­

sre­diš­ču No­vo me­sto, No­vi trg 5, No­vo me­sto. Po­ma­ga­mo vam tu­di gle­de vpi­ sa v for­mal­no izo­bra­že­va­nje. Po­kli­če­te lah­ko na šte­vil­ki 07 393 45 52 in 031 701 191 ali pa se v sre­diš­ču og­la­si­te oseb­no, vsak de­lav­nik, med 8. in 16. uro, ob sre­dah med 8. in 18. uro. S po­moč­jo Evrop­skih struk­tur­nih skla­dov pa smo za oseb­no sve­to­va­nje v Treb­njem, v Knjiž­ni­ci Pa­vla Go­lie (po­ne­de­ljek, od 14. do 18. ure) in v Žu­ žem­ber­ku, v pro­sto­rih Ob­či­ne Žu­žem­ berk (sre­da, od 13. do 16.30. ure). či­no in iz­me­ri­li ob­seg po­dr­te li­pe in ji pre­šte­li pre­šte­vil­ne let­ni­ce nje­ne­ga meh­ke­ga le­sa. Tu­di le­se­na mež­na­ri­ja ob cerk­vi ka­že kaj kla­vr­no po­do­bo nek­da­njih ča­sov, saj stre­ha pod te­žo let ne slu­ži več svo­je­mu na­me­nu. Kaj bo z na­šo na­rav­no in kul­tur­no de­diš­či­no v pri­hod­nje, če dr­žav­ne in­sti­tu­ci­je za njeno ob­no­vo in ohra­ni­ tev ne bo­do po­ka­za­le ni­ti za­ni­ma­nja, kaj še­le de­nar­ja? Ali tu­di ta­ko sta­ro in zna­me­ni­to cerk­vi­co s fre­ska­mi ča­ka po­dob­na uso­da kot nje­no več­sto­let­ no so­se­do li­po? Ali bo­mo do­pu­sti­li, da se bo sča­so­ma po­dr­la sa­ma va­se in bo ta­ko iz­gi­nil z ob­lič­ja zem­lje še en kul­tur­ni spo­me­nik slo­ven­ske de­diš­či­ne?

Lju­ba SUKOVIČ


Ko­ šar kar ski­ tur ni­r tro­jk v Jab­ la nu Tra­dicio­na­lnega­ ko­ša­rka­rskega­ tu­r­ nirja­ tro­jk v Ja­bla­nu­ se je leto­s u­deleži­ lo­ 10 mirno­peških­ ekip. Tra­diciji leto­s ni sledilo­ vreme, sa­j je bilo­ pretekla­ le­ ta­ peklensko­ vro­če, leto­s pa­ izjemno­ h­la­dno­ za­ ta­ letni ča­s, ka­r tekmo­va­l­ cev ni mo­tilo­, gleda­lci in na­vija­či pa­ so­ se ma­lo­ bo­lj stiska­li. Tekmo­va­nje je po­teka­lo­ v dveh­ predtekmo­va­lnih­ sku­pina­h­, iz ka­terih­ so­ pr vo­­ in dru­­ go­­u­vrščeni ekipi na­vzkrižno­ tvo­rile po­lfina­lne pa­re.

Rezultati­: 1. FUM (Luža­r­, Avsec, Kr­evs) 2. PIONIRČKI (Gor­enc, Udovč, Ja­r­c) 3. TUPMR (Kr­a­m­a­r­, Kup­ljenik, Volč­ ja­k) 4. AND 1 (Ja­klič, Šp­ola­r­, Ja­klič)

Tu­di leto­s je bil o­rga­niza­cijsko­ špo­rtni del v do­meni ŠRD Mirna­ Peč, da­ pa­ tekmo­va­lci in gleda­lci niso­ deh­idrira­li je po­skrbel go­stitelj PGD Ja­bla­n. Hva­la­ so­delu­jo­čim in va­bljeni na­ tu­rnir tro­jk Ja­bla­n 2006. Dam­jan ZUPANČIČ

No­v ko­s asfalti­rane ceste Va­š­ča­n­i­ i­z ro­d­n­e va­si­ce pesn­i­ka­ To­n­eta­ Pa­včka­ i­z Šen­tju­ri­ja­ pri­ Mi­rn­i­ Peči­ so­ v so­bo­to­, 9. ju­li­ja­, po­zn­o­ po­po­ld­n­e pred­a­li­ v u­po­ra­bo­ 400 m d­o­go­ i­n­ 2,5 m š­i­ro­ko­ a­sfa­lti­ra­n­o­ cesto­. Do­ma­čini Šentju­riju­ pra­vijo­ Šent­ ju­rje. Va­s je do­bila­ ime po­ za­vetniku­ sv. Ju­riju­ v ta­mka­jšnji po­dru­žnični cerkvi, ki je v listina­h­ o­menjena­ že leta­ 1575 in leži na­ na­dmo­rski višini 290 m na­ levi stra­ni Igma­nce in na­d h­i tro­ ce sto­ Lju­b lja­ na­ – Za­ greb. Za­ Šentju­rce je zna­čilno­, da­ zna­jo­ sku­pa­j po­prijeti za­ delo­, ta­ko­ so­ s sku­pnimi mo­čmi o­bno­vili tu­di cerkev. Do­ma­­ čije v va­si so­ skrbno­ u­rejene, za­to­ ni ču­dno­, da­ so­ spet sto­pili sku­pa­j in o­b po­mo­či o­bčine u­trdili in na­to­ a­sfa­lti­

ra­li cesto­, ki za­ va­sjo­ pelje do­ pr vih­ zida­nic v Šentju­rski go­ri. Investicija­ jih­ je sta­la­ do­brih­ pet in po­l milijo­na­ to­la­rjev, o­d ka­terih­ so­ 60 o­dsto­tko­v pris pe va­ li va­š ča­ ni, 40 pa­ Obči na­ Mirna­ Peč. Predsednik gra­dbenega­ o­dbo­ra­ Jo­že Ma­rkelj je na­go­vo­ril na­v­ zo­če so­va­šča­ne in se jim za­h­va­lil za­ dena­rno­ in delo­vno­ po­mo­č, da­ se bo­­ do­ zda­j la­h­ko­ vo­zili po­ bo­ljši cesti, za­ ka­tero­ bo­ treba­ ma­nj vzdrževa­nja­. Na­ h­a­rmo­niko­ je so­sedo­m dve melo­diji za­igra­l mla­di Bo­štja­n, na­to­ pa­ jih­ je v

kra­tkem na­go­vo­ru­ žu­pa­n Zvo­ne La­h­ sezna­nil s po­teko­m deja­vno­sti za­ pri­ h­o­dnjo­ po­do­bno­ slo­vesno­st, sa­j že zbira­jo­ do­vo­ljenja­ za­ no­vi vo­do­vo­d, ki na­j bi ga­ do­ko­nča­li še leto­s, sa­j ima­jo­ seda­j vo­do­ na­pelja­no­ iz la­stne­ ga­ za­jetja­. Po­ slo­vesnem prerezu­ tra­­ ku­, so­ se s Ko­so­vim za­pra­vljivčko­m in vpreženim pa­ro­m ko­nj za­pelja­li po­ na­ no­vo­ a­sfa­ltira­ni cesti, v va­si pa­ so­ po­tem pripra­vili še dru­ža­bno­ sreča­nje va­šča­no­v. Ljub­a SUKOVIČ

september 2005

5


april 2004

Ob 8. uri zju­traj pa so se pred okrep­če­val­ni­co Na klanč­ku zbra­li po­hod­ni­ki, ki so se po­da­li na 9. tra­ di­cio­nal­ni po­hod pre­ko Hmelj­ni­ka, ki ga že vsa le­ta pri­prav­lja Tu­ri­stič­no druš­tvo Mir­na Peč. Za opis ze­lo za­ni­ mi­ve po­ti in za pred­sta­vi­tev vseh zgo­ do­vin­skih, arheološ­kih, kul­tur­nih in na­rav­nih zna­me­ni­to­sti so iz­da­li lič­no zlo­žen­ko z vse­mi po­treb­ni­mi zem­ljepis­ni­mi in zgo­do­vin­ski­mi po­ dat­ki. Hmelj­niškega po­ho­da so se ude­le­ži­li tu­di gost­je – ku­ren­ti iz Ptu­ ja, to­krat brez svo­je zna­čil­ne opra­ve. Med pot­jo so po­hod­ni­kom pri gra­du Hmelj­nik pri­pra­vi­li ma­li­co, prav ta­ko pa so jih na kon­cu, le­tos ma­lo skraj­ ša­ne po­ti, pri Po­lja­nah ča­ka­li čla­ni do­ma­če lov­ske dru­ži­ne s pra­vim lov­skim go­la­žem. Praz­no­va­nje praz­ni­ka Ob­či­ne Mir­­­

Koš­nja in de­ve­ti po­hod pre­ko Hmelj­ni­ka Z otroš­ko ve­se­li­co so se 17. ju­ni­ja po uvod­nem ko­šar­kar­skem tur­nir­ju na­da­lje­va­le pri­re­di­tve v ok­vi­ru praz­no­va­nja še­ ste­ga praz­ni­ka Obči­ne Mir­na Peč. V so­bo­to, 18. ju­ni­ja ob svi­tu pa so se na trav­nik pod vas­jo Če­šen­ce s ko­sa­mi in bru­si, pod okri­ljem Druš­tva upo­ko­jen­cev in v so­de­lo­va­nju z os­ta­li­mi druš­tvi, po­da­li kos­ci. Za dve de­se­ti­ni kos­cev, za­gre­tih druš­tve­ni­kov, na če­lu z žu­pa­nom Zvo­ne­tom La­hom, se je trav­ni­ka lo­ti­lo ob 5. uri zju­traj. Za »po­ma­ga­ če«, bolj v na­re­ko­va­jih kot za­res, je v go­ste po­va­bil tu­di bliž­nje žu­pa­ne. Va­bi­lu se je od­zval žu­pan Do­lenj­skih To­plic Franc Vovk – s har­mo­ni­ko, za ko­so pa sta po­pri­je­la tu­di mi­ni­ster za šols­tvo in šport Mi­lan Zver in pred­ sed­nik tre­banj­ske ci­vil­ne ini­cia­ti­ve Jo­že Ven­celj. Pre­cej ve­lik »Ma­te­tov«september 2005

trav­nik, po bre­gu po­raš­čen tu­di z mla­dim ro­bi­dov­jem, je pa­del pod za­ma­hi kos v sla­bi uri. Med kos­ci je ri­tem za­ma­hov orod­ja, ki vse bolj iz­ gi­nja iz kmeč­ke­ga vsak­da­na, dr­ža­la tu­di edi­na žen­ska – Pa­pe­že­va ma­ma iz Jab­la­na, ki se je koš­nje ude­le­ži­la že tret­jič. Za pra­vo kmeč­ko ma­li­co: z oc­ vir­ki za­be­lje­ne aj­do­ve žgan­ce in ki­slo ze­lje, za pri­bolj­šek pa še flan­ca­te in ka­vo, sta po­skr­be­li gos­po­di­nji iz Če­ šenc, kos­cem pa je šla do­bro v slast.

na Peč se je na­da­lje­va­lo s po­pol­ dan­skim ga­sil­skim tek­mo­va­njem za po­kal Mir­ne Pe­či in ve­se­li­co, s so­bot­nim po­ho­dom ko­nje­ni­ce po vseh ob­čin­skih va­seh in fur­man­skim praz­ni­kom, vr­hu­nec pa je dose­glo v to­rek zve­čer z osred­njo pri­re­di­tvi­jo ob 6. ob­čin­skem praz­ni­ku, kul­tur­ nim pro­gra­mom in po­go­sti­tvi­jo.

Lju­ba SUKOVIČ


Furmanska ned­elja v Mi­rni­ Peči­

En­a­ n­a­jo­d­mevn­ejš­i­h pri­red­i­tev, ki­ so­ po­teka­le v o­kvi­ru­ o­bči­n­skega­ pra­zn­i­­ ka­, je bi­la­ fu­rma­n­ska­ n­ed­elja­, ki­ jo­ je v n­ed­eljo­, 19. ju­n­i­ja­ po­po­ld­n­e pri­pra­vi­lo­ Ko­n­jerejsko­ d­ru­š­tvo­ treh d­o­li­n­. Že do­po­ldne, po­ dru­gi ma­ši je za­ u­vo­d v po­po­lda­nsko­ fu­rma­rijo­ sko­zi Mirno­ Peč krenilo­ 28 mirno­peških­ in šent jer nej skih­ ko­ nje ni ko­v. Ob dveh­ po­po­ldne pa­ so­ v so­delo­va­nju­ z o­sta­limi dru­štvi na­ tra­vniku­ po­d Češenca­mi prika­za­li na­kla­da­nje sena­ na­ lo­jtrnik. Da­ bi si številna­ mno­žica­ o­bisko­va­lcev la­žje predsta­vlja­la­ po­ve­ za­no­st člo­veka­ in ko­nja­, do­ še neka­j desetletij na­za­j in zda­j, so­ na­lo­žili in vpregli de­ve­t ra­zličnih­ vo­z. Po­leg že o­menjenega­ vo­za­ s seno­m še na­kla­­ da­nje h­lo­do­v na­ »štarc«; sledila­ je vprega­ s »tru­go­« za­ prevo­z ra­zličnega­ gra­dbenega­ ma­teria­la­; po­ka­za­li so­ »la­jto­« za­ prevo­z gno­jnice na­ tra­vnike; za­ prevo­z gno­ja­ na­ njive in kmetijskih­ pridelko­v do­mo­v je bil gno­jni ko­š; za­ prevo­z pra­šičev in dru­gih­ ma­njših­ živa­li so­ u­po­ra­blja­li ku­rnik, za­ seno­, steljo­ in tu­di za­ lju­di so­ u­po­ra­bili lo­j­ trnice in pla­to­na­rje, ka­mo­r so­ la­h­ko­ na­lo­žili tu­di plu­ge, bra­ne in o­sta­lo­ kmetijsko­ o­ro­dje. Seveda­ pa­ so­ za­

prevo­z lju­di o­b slo­vesnejših­ prilo­žno­­ stih­, ko­t so­ bile: po­ro­ke, birme, ro­ma­­ nja­, po­to­va­nja­ in dru­ge prilo­žno­sti, u­po­ra­blja­li še za­pra­vljivčke, po­zimi pa­ sa­ ni. Vmes so­ svo­jo­ deja­v no­st, spretno­sti in spo­so­bno­sti predsta­vili čla­ni Ko­njeniškega­ špo­rtnega­ centra­ iz Češče va­si, ki so­ u­prizo­rili u­čenje ja­h­a­nja­ in preska­ko­va­nje o­vir. Zelo­ za­nimiv za­ o­bisko­va­lce pa­ je bil tu­di prika­z po­dko­va­nja­ ko­nja­, s ka­terim se lju­biteljsko­ u­kva­rja­ čla­n dru­štva­ Ma­rja­n Brezo­va­r iz Hmeljčiča­, so­do­b­ no­ po­dko­vsko­ o­brt pa­ je predsta­vil ko­va­č Legva­rt iz Ko­čevja­. Za­ ko­nec po­po­ldneva­ so­ z vsemi na­lo­ženimi vo­zo­vi in ko­njeniki, vse­ ga­ sku­pa­j je bilo­ v po­vo­rki 65 iskrih­ ko­nj, krenili sko­zi središče Mirne Pe­ či, kjer so­ se do­ma­čini in go­stje o­b po­gledu­ na­ po­vo­rko­ na­jra­zličnejših­ vo­z in to­vo­ro­v vrnili neka­j desetletij na­za­j. Zna­no­ je, da­ so­ v prejšnjih­ sto­­ letjih­ z vo­zmi spelja­li z Do­lenjske v Lju­blja­no­ in še na­prej veliko­ drv, lesa­, kro­mpirja­, pšenice, sa­dja­, vina­ in me­ du­. Le neka­j nekda­njih­ »fu­rma­no­v«, ki so­, v ne ta­ko­ da­ljni preteklo­sti to­ po­čeli, še ve, ka­ko­ na­po­rno­ je bilo­ to­ de lo­, ta­ ko­ za­ lju­ di ko­t za­ ži va­ li. To­ sta­ bila­ med dru­gimi tu­di: Tone­ STRAJNAR iz Go­renjega­ Glo­bo­do­la­ in Jože­ ŽAGAR iz Jelš. Nju­ne dra­go­­

cene izku­šnje in spo­mine ter da­ljši prispevek o­ mirno­peški fu­rma­riji ste si la­h­ko­ o­gleda­li v o­dda­ji Življenje je lepo­, ki je bila­ na­ spo­redu­ Va­šega­ ka­­ na­la­ no­vo­meške televizije. Ljub­a SUKOVIČ

september 2005

7


april 2004

Osred­nja slo­ve­snost ob prazno­va­nju

6. praznika Obči­ne Mir­na Peč

V to­rek, 21. 6. 2005 so se Mir­no­pe­ča­ni v kar ve­li­kem šte­vi­lu zbra­li v Domu kul­tu­re, kjer je po­te­ka­la osred­nja slo­ve­snost ob 6. občin­skem praz­ni­ku.

Nav­zo­če go­ste, žu­pa­na Obči­ne Do­lenj­ske To­pli­ce, pred­stav­ni­ka ob­čin Šent­jer­nej in No­vo me­sto ter os­ta­le ob­ča­ne je naj­prej na­go­ vo­ril in jim vsem za­že­lel lep ve­čer ter pri­jet­no praz­no­va­nje žu­pan Zvo­ne Lah, ki jim je na krat­ko pred­ sta­vil na­dalj­nji pro­gram raz­vo­ja ob­či­ne. Na slo­ve­sni pri­re­di­tvi, za ka­te­ro so pod vods­tvom zna­ne kul­tur­ne de­lav­ke Lojz­ke Krevs in po­moč­ni­ce rav­na­te­lja os­nov­ne šo­ le Moj­ce Lu­žar kul­tur­ni pro­gram pri­pra­vi­li učen­ci os­nov­ne šo­le in čla­ni dru­štev, le­tos ni­so po­de­li­li ob­čin­skih priz­nanj. V pri­lož­nost­ nem kul­tur­nem pro­gra­mu, ki ga je vo­di­la Špe­la Za­le­tel, so na­sto­pi­li: re­ci­ta­tor­ji in pev­ci do­ma­če os­nov­ ne šo­le, moš­ka pev­ska sku­pi­na Rož­ ma­rin, mla­din­ski me­ša­ni pev­ski zbor in mir­no­peš­ki har­mo­ni­kar­ji. Rde­ča nit ve­če­ra so bi­li: lju­be­zen,september 2005

pri­ja­teljs­tvo in mir. Po kon­ča­ni slo­ve­sno­sti so se kra­ja­ni in gost­je pred Domom kul­tu­re za­dr­ža­li še na po­go­sti­tvi, ki so jo pri­pra­vi­le čla­ni­ce Druš­tva po­de­žel­skih že­na, izred­no do­ber cvi­ček in dru­ga vi­so­ ko ka­ko­vost­na vi­na pa so po­stre­gli mir­no­peš­ki vi­no­grad­ni­ki. Ob lič­no ob­nov­lje­ni druš­tve­ni hi­ši­ci so pev­ci Rož­ma­ri­na za­pe­li še ne­kaj ljud­skih pe­smi, dru­že­nje Mir­no­pe­ča­nov pa se je na­da­lje­va­lo do ve­čer­nih ur. V pri­hod­njih dneh se je zvr­sti­lo še kar ne­kaj za­ni­mi­vih šport­no-re­krea­ tiv­nih in za­bav­nih pri­re­di­tev, v os­ nov­ni šo­li pa so slo­ve­sno za­klju­či­li šol­sko le­to, v Glo­bo­do­lu je po­te­kal no­go­met­ni tur­nir, ki se je kon­čal z vrt­no ve­se­li­co, nav­du­še­ni ko­le­sar­ji pa so pe­da­le po­ga­nja­li na mir­no­ peš­ki pent­lji. Praz­no­va­nje se je za­ klju­či­lo z ri­biš­kim tek­mo­va­njem in raz­sta­vo rib. Lju­ba SUKOVIČ

Ko­le­sar­je­nje

Mir­no­peš­ka pen ŠRD Mir­na Peč je tu­di le­tos v po­ ča­sti­tev dne­va dr­žav­no­sti in ob ob­ čin­skem praz­ni­ku or­ga­ni­zi­ral re­krea­ tiv­no ko­le­sar­sko pri­re­di­tev poi­me­ no­va­no Mir­no­peš­ka pent­lja 2005. Le­toš­nje­ga ko­le­sar­je­nja se je vro­čo ju­


Pe­ti no­go­met­ni tur­nir v Glo­bo­do­lu V so­bo­to, 25. ju­ni­ja 2005, je v Glo­bo­do­lu po­te­kal že 5. tra­di­cio­nal­ni tur­nir v ma­lem no­go­me­tu v ok­vi­ru ob­čin­ske­ga praz­ni­ka Obči­ne Mir­na Peč. Na­sto­pi­lo je osem (8) ekip, ki so za­sto­pa­le po­sa­mez­ne ob­čin­ske re­gi­je. Tek­mo­va­nje se je pri­če­lo ob 11.00 uri in je po­te­ka­lo v dveh kva­li­fi­ka­cij­ skih sku­pi­nah, od ko­der so na­pre­ do­vali po dve eki­pi v če­trt­fi­na­le. Za­ klju­ček tur­nir­ja je sle­dil po kon­ča­ni fi­nal­ni tek­mi s po­de­li­tvi­jo na­grad naj­bolj­šim eki­pam ne­kaj po 19.00 uri. Prak­tič­ne na­gra­de in po­kal za pr­vo me­ sto si je za­slu­že­no pri­slu­ži­la eki­pa iz Mirne Pe­či ime­no­va­ na Old Boys-i, ki je ime­la v svo­jih vr­stah tu­di nek­da­nje­ga slo­ ven­ske­ga no­go­met­ ne­ga re­pre­zen­tan­ta Go­raz­da Plev­ni­ka. Za dru­go me­sto so na­gra­de prev­ze­ li čla­ni do­ma­če no­go­met­ne eki­pe ŠTD Glo­bo­dol ter za tret­je me­sto čla­ni no­go­met­ne eki­pe Kartelje­vo. Prak­tič­ne na­gra­de ter po­ka­le so tek­ mo­val­ci pre­je­li iz rok žu­pa­na Ob­či­ne Mir­na Peč gos­po­da Zvo­ne­ta La­ha ter Cvič­ko­ve prin­ce­se gos­po­dič­ne Ani­te

li za go­stins­tvo, še to­li­ko laž­je. Ob tej pri­lož­no­sti bi se še en­krat ra­ di zah­va­li­li vsem spon­zor­jem in do­na­ tor­jem, ka­te­ri ste s svo­ji­mi pris­pev­ki omo­go­či­li iz­ved­bo 5. no­go­met­ne­ga tur­nir­ja v Glo­bo­do­lu. Hva­la vam! Matjaž Berus

Hra­star. Obe­ma se ob tej pri­lož­no­ sti še en­krat zah­va­lju­je­mo za nju­no udejs­tvo­va­nje.

Sa­ma iz­ved­ba tek­mo­va­nja je po­te­ka­ la ne­mo­te­no. Za to je po­skr­bel vod­ja tek­mo­va­nja gos­pod Bo­jan Ja­klič, ki se je od­zval na po­va­bi­lo ŠTD Glo­bo­ dol, da po­skr­bi za tek­mo­val­no she­mo tur­nir­ja. Se­ve­da mu je bi­lo ob po­mo­či čla­nov ŠTD Glo­bo­do­la v so­de­lo­va­nju s čla­ni PGD Glo­bo­do­la, ki so po­skr­be­

Ribiško tekmovanje in razstava rib Ri­biš­ko tek­mo­va­nje in raz­sta­va rib sta bi­la še zad­nji de­ja­nji v ok­vi­ru šte­ vil­nih pri­re­di­tev, ki so jih pri­pra­vi­li v Obči­ni Mir­na Peč za ob­čin­ski praz­nik. Tek­mo­va­nje ri­bi­čev za po­kal ob­či­ne ob re­ki Te­me­ni­ci sta pri­pra­vi­la Ri­biš­ ka dru­ži­na No­vo me­sto in po­dod­bor Te­me­ni­ca.

t­lja 2005 nij­sko so­bo­to ude­ le­ži­lo pre­ko 30 ko­le­sar­jev. Tra­sa ko­le­sar­je­nja tra­di­ cio­nal­no po­te­ka pre­ko vseh treh mir­no­peš­ k i h d o­ l i n (do­li­na Ig­ man­ce, do­ li­na Te­me­ni­ce in Glo­bo­dol­ska do­li­na), obi­ska­li pa smo še so­sed­njo ob­či­no Žu­žem­berk. Ko­le­sar­je­nje je po­te­ka­lo v sproš­če­nem vzduš­ju in brez ne­sreč in poš­kodb. Za okrep­či­ lo je med pot­jo po­skr­bel ŠRD, tik pred ci­ljem pa iz­dat­no še PGD Glo­bo­dol, vse to z po­

kro­vi­teljs­tvom Obči­ne Mir­na Peč. Tra­sa v dol­ži­ni 40 km je pri­mer­na za vse re­krea­tiv­ne ko­le­sar­je, gle­de na zmož­no­sti pa jo lah­ko kraj­ša­te ali po­dalj­šu­je­te, na vo­ljo pa vam je pre­ko ce­le se­zo­ne. »Vsi na ko­lo, za zdra­vo te­lo.« Dam­jan ZUPANČIČ

Tek­mo­va­nja se je ude­le­ži­lo 21 ri­ bi­čev, ki so lo­vi­li na skup­no uje­to dol­ži­no rib. Na bre­go­ve Te­me­ni­ce so po­va­bi­li tu­di žu­pa­ne so­sed­njih ob­čin, va­bi­lu so se od­zva­li: do­ma­či Zvo­ne Lah, no­vo­meš­ki po­džu­pan Mi­loš Du­lar in to­pliš­ki Franc Vovk. Naj­več­jo »dol­ži­no« ulov­lje­nih rib je imel Gre­gor Ce­sar, ki so mu sku­paj da­le 3,68 m in je za­to pre­jel tu­di pre­ hod­ni po­kal. Na­slov ab­so­lut­ne­ga zma­ go­val­ca pa je pri­pa­dal Fran­cu Bev­cu iz po­dod­bo­ra Kro­no­vo, ki je kot gost na­lo­vil za skoraj 7 m rib. Edi­na pred­ stav­ni­ca než­nej­še­ga spo­la med ri­bi­či je bi­la do­ma­čin­ka Než­ka Re­žek, ki je za­sed­la sed­mo me­sto. Skup­na dol­ ži­na vseh na tek­mo­va­nju ulov­lje­nih (nadaljevanje na 12. strani)

september 2005
10

september 2005


september 2005

11


april 2004

rib je zna­ša­la do­brih 30 m. Pri­pra­vi­li so še raz­sta­vo tro­fej­nih rib, ki so bi­le kdaj ko­li uje­te v Te­me­ni­ci ter prak­tič­ ni pri­kaz mu­har­je­nja. Za po­pe­stri­tev dne­va so si og­le­da­li ma­lo Pa­te­to­vo

pe­ti no­go­met­ni tur­nir na Ve­li­kem Ka­lu Šport­no re­krea­cij­sko druš­tvo Ve­li­ki Kal – Or­klje­vec je v so­bo­to 20. av­gu­ sta 2005, or­ga­ni­zi­ra­lo 5. tra­di­cio­nal­ni no­go­met­ni tur­nir. Za po­kal Ve­li­ke­ga Ka­la se je tur­nir­ja ude­le­ži­lo 8 ekip. Sla­bo vre­me je za­klju­ček tur­nir­ja pre­ sta­vi­lo na ne­de­ljo, 4. 9. 2005. Zma­ga­la je eki­pa Av­to­ser­vis Par­kelj, dru­go me­sto je za­sed­la eki­pa ve­te­ra­nov iz Mir­ne Pe­či, na tret­je me­sto pa so se pre­bi­li do­ma­či no­go­me­ta­ši iz ŠRD Ve­li­ki Kal – Or­klje­vec. Raz­gla­si­tvi re­zul­ta­tov tur­nir­ja je sle­­di­lo za­bavno dru­že­nje v poz­ne ve­čer­ne ure.

Tekma med domačini in PGD Štatemberk.

Dru­že­nje pre­ko re­krea­ci­je je v na­šem oko­lju prib­ljub­lje­na de­jav­nost, kar do­ ka­zu­je so­raz­mer­no mo­der­no ure­je­no vaš­ko igriš­če, ki je re­zul­tat pri­za­de­vanj vaš­ča­nov Ve­li­ ke­ga Ka­la in Or­kljev­ca. ŠRD Ve­li­ki Kal – Or­klje­vec ima pri ure­di­tvi igriš­ča in nje­go­ve oko­li­ce za­stav­lje­nih še kar pre­cej na­čr­tov. Vab­lje­ni na­sled­nje le­to!

Gasilska slika po podelitvi pokalov. Predstavniki prvih treh ekip.

Uprav­ni od­bor ŠRD Ve­li­ki Kal – Or­klje­vec

Tur­nir trojk - MIRNA PEČ OPEN 2005 Lju­bi­te­lji ko­šar­ke smo s po­moč­jo ŠRD Mir­na Peč iz­pe­lja­li dru­gi tur­nir trojk, ki je po­te­kal na sonč­no - ob­lač­no in ne­viht­no so­bo­to, 3. 9. 2005.

elek­trar­no ob Te­me­ni­ci v Iva­nji va­ si. Pa­te­to­vi so ri­bi­čem go­sto­ljub­no od­sto­pi­li tu­di pro­stor za pri­re­di­tev tek­mo­va­nja, za raz­sta­vo in za sre­ča­nje vseh ri­bi­čev, ki se je na­da­lje­va­lo ob pri­prav­lje­nih rib­jih do­bro­tah ter ob zvo­kih mir­no­peš­kih har­mo­ni­kar­jev. Tek­mo­va­nje je že po­sta­lo tra­di­cio­nal­ na pri­re­di­tev v ok­vi­ru vsa­ko­let­ne­ga ob­čin­ske­ga praz­ni­ka.

Lju­ba SUKOVIČ

12

september 2005

Na­men tur­nir­ja je bil zbra­ti sreds­ tva za po­sta­vi­tev do­dat­ne raz­svet­lja­ ve na šol­skem igriš­ču. Na tur­nir se je pri­ja­vi­lo 8 ekip. Igral­ci so do­bi­li spo­min­ske ma­ji­ce, sod­ni­ka sta opra­vi­la žreb, na­to pa so se za­če­li bo­ji. Naj­bo­lje se je odre­za­la eki­pa Be­lo­ kranj­ci, ki je priš­la, ne bo­ste ver­je­li,

iz Met­li­ke. Dru­gi so bi­li Ža­bo­ni iz Žab­je va­si, tret­ja po vr­sti je bi­la eki­pa Elan, ka­te­ra je bi­la se­stav­lje­na tu­di iz dveh Mir­no­pe­ča­nov. Med tur­nir­jem pa je po­te­ka­lo tu­di tek­mo­va­nje v me­ta­nju trojk. Pri­jav­lje­ nih je bi­lo 13 tek­mo­val­cev, zma­gal pa je do­ma­čin Ja­ka Po­to­čar. Ker so se pro­ti ve­če­ru za­če­li zbi­ra­ti


ŠRD za­me­njal do­tra­ja­ne ko­šar­kar­ ske tab­le na igriš­ču OŠ Mir­na Peč Lan­ske­ga av­gu­sta je bil v or­ga­ni­za­ci­ji ŠRD Mir­na Peč iz­pe­ljan 1. ko­šar­kar­ski tur­nir trojk Mir­na Peč open, ka­te­re­ga na­men je bil, po­leg re­krea­ci­je in dru­že­nja zbra­ti tu­di fi­nanč­na sreds­tva za na­kup dveh ko­šar­kar­skih ta­bel z obro­če­ma za šol­sko igriš­če. Sta­re tab­le so bi­le na iz­gled si­cer še kar le­pe, ven­dar za­ra­di neu­strez­ ne mon­ta­že in vre­men­skih vpli­vov že ze­lo do­tra­ja­ne, za­to se je po­ro­di­la ide­ja o nji­ho­vi za­me­nja­vi. Zah­va­lju­joč spon­zor­jem in do­na­tor­jem tur­nir­ ja, nam je us­pe­lo zbra­ti po­treb­nih 200.000,00 SIT in na­ba­vi­ti no­ve. Za na­me­sti­tev no­vih ta­bel je bi­lo po­treb­ no de­lo­ma pri­la­go­di­ti tu­di no­sil­no in pri­tr­di­tve­no kon­struk­ci­jo ko­ša, za nje­no kon­struk­ci­jo in iz­de­la­vo se zah­va­lju­je­mo g. Ja­ku Po­to­čar­ju. Ugo­tav­lja­mo, da bi bi­la nuj­na tu­di pre­pla­sti­tev asfalt­ne­ga pla­to­ja, ker pa je za­ra­di pre­cej­šnih stroš­kov in us­ta­vi­ tve grad­nje sta­dio­na še ni na vi­di­ku, smo se od­lo­či­li, da v le­toš­njem le­tu poiz­ku­si­mo sa­ni­ra­ti oz. na­no­vo za­ri­ sa­ti vsaj igral­ne po­vr­ši­ne. Za to in za ob­no­vo oz. po­so­do­bi­tev raz­svet­lja­ve asfalt­ne­ga igriš­ča smo le­tos v za­čet­ku

če­da­lje bolj čr­ni ob­ la­ki, smo tek­mi za tret­je in pr­vo me­sto odi­gra­li hkra­ti, da nas ne bi ujel dež. Po kon­ča­nem tek­ mo­va­nju je bi­lo na vr­sti še za­bi­ja­nje žo­ ge v koš. V tem de­lu pa je bil pre­prič­ljiv zma­go­va­lec član eki­pe Be­lo­kranj­ci, saj ni imel do­stoj­ne kon­ku­ren­ce.

sep­tem­bra or­ga­ni­zi­ra­li 2. ko­šar­kar­ski tur­nir trojk. K so­de­lo­va­nju za rea­li­za­ ci­jo pred­vi­de­nih in­ve­sti­cij pa va­bi­mo no­ve spon­zor­je in do­na­tor­je iz na­še ob­či­ne in šir­še, saj bo ure­je­no igriš­če na­menjeno tu­di šport­ni vzgo­ji OŠ in se­ve­da re­krea­ci­ji vseh ob­ča­nov, z us­trez­no raz­svet­lja­vo pa še os­ta­lim šport­nim in dru­žab­nim do­god­kom ob­či­ne tu­di v noč­nem ča­su.

Dam­jan ZUPANČIČ

Čla­ni­ce ŠTD Glo­bo­ dol os­vo­ji­le po­kal za pr­vo me­sto

Gle­de na to, da smo na­re­di­li tur­nir za jav­no do­bro, bi lah­ko na pri­re­di­ tev priš­lo ne­ko­li­ko več gle­dal­cev – obi­sko­val­cev (cca 10), še po­seb­no ker smo pri­pra­vi­li og­led no­go­met­ne tek­me Slo­ve­ni­ja: Nor­veš­ka. Spon­zor­ ji tur­nir­ja so bi­li: Go­stil­na Nov­ljan, Pri­mož Nov­ljan (No­bel ser­vis d.o.o), LUBCON, Ko­vin­ska ga­lan­te­ri­ja Mi­ klič, Mar­ko Kup­lje­nik (Brik­Pla­sti­ka), Te­le­kom, Si­mo­bil, Sa­je Gustl s.p. (ko­ vi­nars­tvo), Me­ga fo­to (Šent­jer­nej), … Hva­la vsem. Uroš AVSEC

Me­se­ca ju­li­ja je v Kar­te­lje­vem po­ te­ka­lo tek­mo­va­nje v ko­šar­ki. Eki­pe trojk so se po­me­ri­ le v moš­ki in žen­ski kon­ku­ren­ci. V žen­ski kon­ku­ren­ci je ŠTD Glo­bo­dol za­sto­pa­la eki­pa v se­sta­vi Ka­rin Gri­vec – ka­pe­tan­ka, Tja­ša Primc in Kar­ men Pust. Kot nas­ prot­ni­ce so se za zma­go po­te­go­va­le pun­ce iz Kar­te­lje­ve­ga. Igralo se je na dve dob­lje­ni tek­mi. Na­še pun­ce so pre­prič­lji­vo do­bi­le pr­vo tek­mo s 14:2, v dru­gi so se Kar­te­ljev­ke ra­zi­gra­le in le-to do­bi­le z 9:8, ven­dar so jih na­še v tret­ji tek­mi pre­ma­ga­le s 15:7 in os­ vo­ji­le po­kal za pr­vo me­sto. Kar­men Pust je pre­je­la še na­gra­do za zma­go v me­ta­nju pro­stih me­tov. Še en­krat, is­kre­ne če­stit­ke! Jo­že AVBAR

september 2005

13


april 2004

Osmi­ go­lo­b­i­njski­ po­ho­d­ Na­ prvo­ ju­n­i­jsko­ so­bo­to­ se Go­lo­bi­n­jci­ vsa­ko­ leto­ o­d­pra­vi­jo­ n­a­ en­o­d­n­evn­i­ po­ho­d­ po­ o­ko­li­š­ki­h kra­ji­h i­n­ ra­zi­sku­jejo­ n­a­ra­vn­e, ku­ltu­rn­e i­n­ etn­o­lo­š­ke zn­a­men­i­to­sti­ Obči­n­e Mi­rn­a­ Peč i­n­ tu­d­i­ so­sed­n­ji­h. Ta­ko­ se je na­ njih­o­vo­ va­bilo­ v so­bo­­ to­, 4. ju­nija­ zju­tra­j zbra­lo­ več ko­t 150 po­h­o­dniko­v, na­ tra­dicio­na­lnem zbira­­ lišču­, to­kra­t že o­smega­ Go­lo­binjskega­ po­h­o­da­. Svo­jo­ po­h­o­dniško­ deja­vno­st so­ da­li po­d o­krilje mirno­peškega­ tu­­ rističnega­ dru­štva­, ki jim po­ma­ga­ pri izbiri in o­pisu­ ter o­bisku­ na­ra­vnih­ in ku­ltu­rnih­ zna­menito­sti na­ po­ti, ki jih­ vsa­ko­ leto­ pelje dru­go­d. Vsa­ko­kra­t pa­ sta­ sta­rt in cilj ista­. Na­ zbo­rnem mestu­ so­ po­sta­vili ta­blo­, kjer so­ si po­h­o­dni­ ki la­h­ko­ o­gleda­li predvideno­ po­t na­ zemljevidu­, pripra­vili so­ jim pecivo­ in pija­čo­, do­ma­čin in eden o­d o­rga­ni­ za­to­rjev Alo­jz Dra­ga­n ter predsednik Tu­rističnega­ dru­štva­ Mirna­ Peč Jo­že Ba­rbo­ pa­ sta­ jima­ za­želela­ do­bro­do­š­ lico­ in srečno­ po­t. Po­t jih­ je na­j prej vo­ di la­ po­ ce sti na­ za­h­o­dnem delu­ Go­lo­binjeka­ do­ Jo­rda­n Ka­la­, kjer jih­ je ča­ka­la­ ka­va­ in pecivo­ po­ želji. Na­to­ so­ šli mimo­ ro­jstne h­iše gla­sbenika­ Lo­jzeta­ Sla­ka­ pro­ti Šma­vru­, kjer so­ si le o­d zu­na­j la­h­ko­ o­gleda­li cerkvico­ sv. Ma­vricija­. Mimo­ Rdečega­ Ka­la­ so­ se po­vzpeli do­ zna­nih­ kra­ških­ ja­m. Eno­ o­d njih­, ime no­va­ no­ Ko­ priv ni ca­, so­ si, o­b po­mo­či mirno­peških­ čla­no­v Ja­ma­r­ skega­ dru­štva­ No­vo­ mesto­, po­ sku­­ pina­h­ tu­di o­gleda­li. Ja­mo­ so­ o­dkrili leta­ 1934, ima­ dva­ vh­o­da­ in je do­lga­ o­kro­g 100 m. V njeni bližini so­ na­šli tu­di a­rh­eo­lo­ške o­sta­nke. Ča­ka­l jih­ je še vzpo­n na­ 583 m viso­ki Ostri vrh­, kjer so­ se o­svežili in si na­bra­li no­vih­ mo­či pri ko­či do­brniških­ lo­vcev. Na­to­ so­ se spu­stili v glo­bo­do­lsko­ do­lino­ in se po­sto­po­ma­ dvigo­va­li mimo­ za­­ selka­ Grč Vrh­ na­za­j na­ Go­lo­binjek, kjer sta­ jih­ pri Berlo­ga­rjevem po­du­ že ča­ka­la­ ku­h­a­r in mu­zika­nt, vsa­k s svo­jo­ po­sa­dko­. Za­ smeh­ in za­ba­vo­ so­ pripra­vili neka­j veselih­ dru­ža­b­ nih­ iger, dena­rno­ pa­ so­ jih­ po­dprli do­ma­či o­brtniki in po­djetniki, sa­j je za­ ta­ko­ mno­žico­ po­h­o­dniko­v bilo­ treba­ pripra­viti ka­r neka­j za­ po­d zo­b.

1

september 2005

Žene vino­gra­dniko­v so­ po­skrbele za­ pecivo­. Po­sebna­ za­nimivo­st je tu­di njih­o­vo­ vino­ Go­lo­binjča­n, iz 27­ih­ vrst belega­ vina­, ki so­ ga­ prispeva­li go­lo­binjski vino­gra­dniki in je na­ leto­šnjem o­ce­ njeva­nju­ vin prejelo­ po­sebno­ prizna­­ nje ko­t pr va­k zvrsti med do­lenjskimi belimi vini ter o­ceno­ 16,50 to­čk. Pra­v za­ prilo­žno­st vsa­ko­letnega­ po­h­o­da­ ga­ u­stekleničijo­ in o­premijo­ z lični­ mi etiketa­mi. Velja­ pa­ o­meniti še eno­ za­nimivo­st tega­ po­h­o­da­ in sicer zida­­ nice ter vinske kleti med po­h­o­do­m

ne smejo­ biti o­dprte. Vsa­k jo­ la­h­ko­ o­dpre in po­va­bi prija­telje na­ po­ku­ši­ no­ šele, ko­ se po­h­o­d ko­nča­. Tu­di to­ je ena­ vrsta­ spo­što­va­nja­ do­ vina­ in ku­ltu­­ re pitja­, sa­j ga­ o­ku­ša­jo­ in u­go­ta­vlja­jo­ ter o­cenju­jejo­ njego­ve do­bre la­stno­sti le v dru­žbi do­bre in izbra­ne h­ra­ne ter seveda­ do­brih­ prija­teljev. Ker so­ ta­ko­ go­sto­lju­bni in dru­ža­b­ ni, se o­rga­niza­cijskemu­ o­dbo­ru­ in vsem, ki ka­ko­r ko­li so­delu­jejo­ pri pri­ pra­vi vsa­ko­letnega­ po­h­o­da­, ni treba­ ba­ti, da­ bi za­nima­nje za­ ra­zisko­va­nje in spo­zna­va­nje bližnje o­ko­lice u­pa­d­ lo­. Na­ svidenje spet prih­o­dnje leto­ na­ po­ti do­ dru­gih­ za­nimivo­sti, ki jih­ še ne po­zna­mo­. Ljub­a SUKOVIČ

Peti­ntri­d­eset med­alj i­n pri­znanj za vi­na mi­rno­peški­m vi­no­grad­ni­ko­m Mi­rn­o­peš­ki­m vi­n­o­gra­d­n­i­ko­m za­ n­ji­ho­va­ sreča­n­ja­, sesta­n­ke, pred­a­va­n­ja­ i­n­ d­ru­­ ge o­bli­ke d­ru­žen­ja­ go­sto­lju­bn­o­ n­u­d­i­ svo­je pro­sto­re go­sti­ln­a­ Špo­la­r, ki­ je bi­la­ tu­d­i­ v petek, 3. ju­n­i­ja­, zvečer pri­zo­ri­š­če slo­vesn­e po­d­eli­tve med­a­lj, pri­zn­a­n­j i­n­ d­i­plo­m n­a­jbo­ljš­i­m pri­d­elo­va­lcem vi­n­ la­n­skega­ letn­i­ka­, s po­d­ro­čja­, ki­ ga­ po­kri­va­ Dru­š­tvo­ vi­n­o­gra­d­n­i­ko­v Mi­rn­a­ Peč, ki­ so­ ji­h prejeli­ n­a­ 33. ted­n­u­ cvi­čka­ mi­n­u­li­ ko­n­ec ted­n­a­ v Ko­sta­n­jevi­ci­. Na­ leto­š njem 33. ted nu­ cvič ka­ v Ko­sta­njevici so­ mirno­peški vino­gra­d­ niki za­ svo­ja­ vina­ prejeli sku­pa­j ka­r 35 meda­lj, prizna­nj in diplo­m, ka­r je za­ la­nsko­ letino­, za­ra­di vremenskih­ neu­go­dno­sti, zelo­ velika­ bera­ in priz­ na­nje za­ njih­o­vo­ neneh­no­ izpo­po­lnje­ va­nje in izo­bra­ževa­nje na­ po­dro­čju­ vino­gra­dništva­ in kleta­rjenja­. Od 23 dru­štev, ki so­ da­la­ v o­ceno­ 973 vzo­r­ cev vin, so­ bili Mirno­peča­ni edini, ki jim ko­misija­ ni izlo­čila­ no­benega­ ka­­ ko­vo­stno­ neu­streznega­ vzo­rca­ vina­. Med 35 zvenečimi prizna­nji ima­jo­: pr va­ka­ so­rte, veliko­ zla­to­ meda­ljo­, 12 zla­tih­ o­dličji, 13 srebrnih­ in 8 pisnih­ prizna­nj. Vsa­ za­slu­žena­ prizna­nja­ so­ jim na­ ju­nijski slo­vesni po­delitvi izro­­ čili: predsednik dru­štva­ Du­ša­n Pu­st, leto­šnja­ no­vo­izvo­ljena­ cvičko­va­ prin­ cesa­ in do­ma­činka­ Anita­ Hra­sta­r in

no­vo­izvo­ljeni predsednik sku­pščine Zveze dru­štev vino­gra­dniko­v Do­lenj­ ske Zvo­ne La­h­. Ta­ko­ število­ prizna­nj je do­ka­z, da­ je dru­štvo­ na­ pra­vi po­ti, da­ vzga­ja­ in izo­bra­žu­je svo­je čla­ne, da­ zna­jo­, klju­b sla­bim vremenskim po­go­jem, pridela­ti izjemno­ ka­ko­vo­stna­ vina­ in da­ bo­ ime kra­ja­ in o­bčine tu­di na­ ta­ na­čin ra­zpo­zna­vno­, po­sebno­ še seda­j, ko­ bo­ svo­je po­sla­nstvo­ za­ pro­­ mo­cijo­ cvička­, do­lenjske po­kra­jine, njenih­ zna­menito­sti in za­nimivo­sti na­sto­pila­ na­ no­vo­ izbra­na­ cvičko­va­ princesa­, 22­letna­ štu­dentka­ živilske teh­no­lo­gije Anita­ Hra­sta­r, ki se za­ve­ da­, da­ je s kro­no­ cvičko­ve princese prevzela­ tu­di veliko­ o­dgo­vo­rno­st in po­ mem bne na­ lo­ ge v pri h­o­d njem eno­letnem ma­nda­tu­. Ljub­a SUKOVIČ


Pri­lo­žno­st za no­v začetek – p­r­ogr­a­m­ Pr­ojektno Učenje za­ Mla­jše odr­a­sle – PUM Pr­ogr­a­m­ PUM je da­ljša­ oblika­ nefor­­ m­a­lnega­ izobr­a­ževa­nja­, ki se loteva­ p­r­edvsem­ p­r­oblem­a­ tike osip­ništva­. Vsebinsko in izvedbeno je p­r­ogr­a­m­ za­­ snova­n ta­ko, da­ m­la­dim­ nudi p­om­oč

p­r­i p­onovnem­ vključeva­nju v izobr­a­že­ va­nje in osebno p­odp­or­o. Učenje, ki p­o­ teka­ v obliki p­r­ojektnega­ dela­, om­ogoča­ m­la­dim­, da­ la­hko ustva­r­ja­jo in dela­jo v skla­du s svojim­i želja­m­i, inter­esi in sp­o­ sobnostm­i in s tem­ kr­ep­i p­ozitivne izobr­a­ževa­lne izkušnje, p­ozitivno sa­m­o­ p­odobo, odgovor­en odnos do sebe, dr­ugih, dela­ in okolja­ ter­ p­r­isp­eva­ k večji m­otivir­a­nosti. Pr­o gr­a­m­ sle di ci ljem­, ki p­r­i m­la­dostniku šir­ijo sp­lošno izobr­a­ženost in funkciona­lno p­ism­enost, r­a­z vi ja­ jo in om­o go ča­ jo os va­ ja­ nje m­a­nj ka­ jo čih

Lo­vska razstava i­n pred­avanje V o­kvi­ru­ mi­rn­o­peš­kega­ sejma­, ki­ se vsa­ko­ prvo­ so­bo­to­ v mesecu­ o­d­vi­ja­ n­a­ pro­sto­­ ru­ za­ po­slo­vn­o­ sta­vbo­ Cesa­rjevi­h, vsa­ko­kra­t po­teka­jo­ tu­d­i­ za­n­i­mi­ve o­bsejemske pri­red­i­tve, ki­ pri­tegn­ejo­ ta­ko­ sta­rejš­e ko­t tu­d­i­ mla­jš­e o­bi­sko­va­lce. Pr vo­ septembrsko­ so­bo­to­ so­ si la­h­­ ko­ o­bisko­va­lci, po­leg že sta­nda­rdne sejemske po­nu­dbe, med ka­tero­ so­ bili tu­di pridelki in pro­izvo­di eko­­ lo­ških­ kmetij, čebela­rjev ter do­ma­če ro­č ne o­br ti, o­g le da­ li tu­ di izred no­ za­nimivo­ ra­zsta­vo­ lo­vskih­ tro­fej in knjig na­ temo­ divja­di, lo­va­ in lo­vske za­ko­no­da­je, ki jo­ je pripra­vila­ Lo­vska­ dru­žina­ Mirna­ Peč. Čepra­v so­ na­ ma­r­ sika­teri kmetiji ko­pa­li kro­mpir, so­ lo­v­ ci številnim o­bisko­va­lcem ra­de vo­lje po­veda­li in po­ja­snili, kje, kda­j in za­ka­j je bila­ ka­kšna­ o­d prepa­rira­nih­ živa­li u­plenjena­. Med dru­gim so­ izvedeli tu­di, da­ je tu­di v go­zdo­vih­ v o­ko­lici Mirne Peči do­vo­lj divjih­ ma­čk, pra­ši­ čev, srnja­di, ra­zličnih­ ptic, glo­da­lcev in tu­di medvedo­v ter vo­lko­v, ki pa­ so­ izredno­ pla­šne živa­li in na­ da­n preh­o­­ dijo­ precejšnje ra­zda­lje. Lo­vci, ki o­pa­­ zu­jejo­ na­ra­vo­ in živa­li ta­ko­ po­dnevi ko­t po­no­či, do­bro­ po­zna­jo­ giba­nje in na­va­de go­zdnih­ prebiva­lcev, za­to­ z vzgo­jo­ mla­dih­ skrbijo­ tu­di za­ va­rstvo­

na­ra­ve, z o­pa­zo­va­njem divja­di pa­ za­ živa­lsko­ ra­vno­vesje v njej. V preda­va­lnici na­d cvetliča­rno­ pa­ se je o­b 9. u­ri do­po­ldne za­čelo­ pre­ da­va­nje, ki ga­ je o­rga­nizira­la­ Kmetij­ ska­ za­dru­ga­ Krka­ in na­ ka­terem je preda­va­telj vino­gra­dniko­m in pride­ lo­va­lcem vin go­vo­ril o­ pripra­va­h­ na­ trga­tev in po­membnih­ o­pra­vilih­ ter po­sto­pkih­ in no­vih­ teh­no­lo­gija­h­ gle­ de na­ leto­šnje vremenske po­go­je, na­ ka­tere mo­ra­jo­ biti po­zo­rni pri prede­ la­vi gro­zdja­ v vino­. Klju­b temu­, da­ so­ o­ tej temi imeli že večkra­t preda­va­nja­ v o­kviru­ dru­štva­ vino­gra­dniko­v, je preda­va­nju­ z za­nima­njem sledilo­ ka­r precejšnje število­ kmeto­v in vino­gra­d­ niko­v, sa­j se do­bro­ za­veda­jo­, da­ bo­do­ le z neneh­nih­ izo­bra­ževa­njem in z u­va­ja­njem no­vih­ do­gna­nj pridela­li in vzgo­jili vina­ na­jbo­ljših­ ka­ko­vo­sti. Na­slednji sejem v Mirni Peči bo­ spet pr vo­ so­bo­to­ v o­kto­bru­ a­li po­ sta­rem v vino­to­ku­ in že njego­vo­ ime po­ve, da­ je to­ mesec trga­tve. Ljub­a SUKOVIČ

zna­nj in socia­lnih veščin ter­ p­r­idobi­ va­ nje iz ku šenj na­ p­odr­očju kultur­nega­ delova­nja­ in ustva­r­­ ja­lnosti. V p­r­im­er­ih, ki obr­a­vna­va­jo od­ p­r­a­vlja­nje r­a­zličnih teža­v odvisnosti, p­r­o­ gr­a­m­ ni ter­a­p­evtski, tem­elji p­a­ na­ vzp­o­ sta­vitvi m­r­eže p­om­oči in sodelova­nja­ s tistim­i usta­nova­m­i in p­osa­m­ezniki, ki la­h­ ko m­la­dostniku učinkovito p­om­a­ga­jo. V p­r­eteklem­ šolskem­ letu sm­o si na­bi­ r­a­li p­r­ve izkušnje s p­r­ojektnim­ delom­ in individua­lnim­ na­čr­tova­njem­ ciljev m­la­­ dih. Izp­elja­li sm­o za­nim­iv in ustva­r­ja­len izbir­ni p­r­ojekt »Nazaj k ze­mlji­«. V okvir­u p­r­ojekta­ so udeleženci m­ed dr­ugim­ r­oč­ no oblikova­li r­a­zlične unika­tne izdelke, im­eli kuha­r­ske dela­vnice, sp­ozna­va­li, na­bir­a­li in sa­dili zelišča­, na­čr­ tova­li in izp­elja­li r­a­zlične izlete v bližnjo in da­lj­ no okolico Novega­ m­esta­. Na­m­en in cilj je bilo sodelova­nje na­ tr­a­diciona­lni r­okodelski tr­žnici v Novem­ m­estu, izbir­ni p­r­ojekt je s tem­ p­r­er­a­sel v p­r­odukcijskega­, ka­r­ na­m­ je om­ogo­ čilo, da­ sm­o z za­služenim­ dena­r­jem­ izp­elja­li dvodnevni za­ključni Ra­ft ta­bor­ na­ Kolp­i v m­esecu juliju. Pr­ogr­a­m­ PUM tr­a­ja­ eno leto, m­la­di p­a­ se va­nj la­hko vključijo ka­da­r­koli in izstop­ijo, ko dosežejo svoj cilj. V za­četni skup­ini je 18 do­ 24 ude­le­ž­e­nce­v­. Udeleženci v p­r­ogr­a­m­u so la­hko: ­ m­la­di, ki so za­p­ustili šolo, ­ so sta­r­i od 15 do 25 let, ­ br­ez p­oklica­, - b­rez zapo­sli­tve i­n - pri­pravljeni­ nared­i­ti­ zase kaj ko­ri­stnega. Pr­ogr­a­m­ je za­ udeležence b­re­zpla­ če­n in va­nj se la­hko vključijo m­la­dost­ niki s p­odr­očja­ celotne jugovzhodne Slovenije, za­to je om­enjeni p­r­ogr­a­m­ za­ na­še okolje velika­ p­r­idobitev. Pro­ gram PUM so­ fi­ nan ci­ ra ta EU ­ Ev­ro­pski­ so­ci­alni­ sklad i­n Mi­ni­strs­ tv­o­ za šo­lstv­o­ i­n špo­rt, i­zv­aja pa se­ v­ so­de­lo­v­anju z Zav­o­do­m Re­pub­li­ke­ Slo­v­e­ni­je­ za zapo­slo­v­anje­.

PUM po­no­vno­ o­d­pi­ra svo­ja vrata 19. 9. 2005 i­n vab­i­ no­ve ud­eležence, d­a se pri­d­ruži­jo­. Me­ntorji PUM

september 2005

15


april 2004

Prvi šolski dan Na pr­vi šol­ski dan so se v je­dil­ni­ci na­še šo­le zbra­li pr­vo­šolč­ki, ki jih je na pot v svet uče­no­sti s spod­bud­ni­mi be­se­da­ mi pos­pre­mil rav­na­telj šo­le, gos­pod Alek­san­der Ru­pe­na. Da so bi­li ti pr­vi ne­bog­lje­ni ko­ra­ki v šol­ske klo­pi pri­jet­nej­ši, jim jo je že ta­koj pr­vi dan z igro za­go­del Švi­ga­zaj­ ček, si­cer nji­hov vsak­da­nji sprem­lje­ va­lec pri pou­ku slo­venš­či­ne. Po­no­či je za­me­njal vse učil­ni­ce na šo­li in če ne bi za se­boj pu­stil čr­nih sto­pinj, ki so vo­di­le rav­no do pr­ve­ga raz­re­da, bi otro­ci naj­brž mo­ra­li os­ta­ti še kar na po­čit­ni­cah, če­sar se go­to­vo ne

bi bra­nil mar­si­ka­te­ri uče­nec viš­jih raz­re­dov. AMPAK, PRVOŠOLČKI SO SI VSI MOČNO ŽELELI VSTOPITI V ŠOLO. Kar og­lej­te si, ka­ko pre­šer­ni so bi­li obraz­ki mla­dih uče­nja­kov, ko so is­ka­ li pot do raz­re­da.

Ta­ko­le, prav nič bo­je­če, so slo­ve­sno vsto­pa­li po eden in eden na­prej in po­sta­li či­sto pra­vi šo­lar­ji. Prek pri­jet­nih igric smo se ma­lo spoz­na­li, na kon­cu pa smo se še po­ slad­ka­li (Ampak smo pre­hi­tro jedli, da bi tu­di to fo­to­gra­fi­ra­li.) Le­po vas poz­drav­lja­jo va­ši pr­vo­šolč­ki z vzgo­ji­te­lji­co Ire­no in uči­te­lji­co Tat­ja­no. P.S. Če nas vidi­te kje ob ce­sti, na ploč­ni­ku … vo­zi­te po­ča­si mi­mo nas. Osnovna šola Mirna Peč

TPV doniral računalniško opremo oš mirna Peč V to­rek, 13. sep­tem­bra, so pred­stav­ni­ ki pod­jet­ja TPV Os­nov­ni šo­li Mir­na Peč pre­da­li pet oseb­nih ra­ču­nal­ni­kov, ki jih bo­do kot uč­ni pri­po­mo­ček raz­de­li­li med od­del­ke pred­met­ne stop­nje. Os­nov­no šo­lo Mir­na Peč v šol­skem le­tu 2005/2006 obi­sku­je sko­raj 300 učen­cev, pod nje­no stre­ho pa so tu­di pro­sto­ri vrt­ca Ce­pe­tav­ček. Vsak dan iš­če­jo mož­no­sti in pri­lož­no­sti, da bi svo­jim učen­cem po­nu­di­ti kar naj­bolj ka­ko­vost­no šo­la­nje, ki jim bo us­pe­ šna po­pot­ni­ca za na­prej. Do­bre od­no­se z no­vo­meš­kim pod­ jet­jem TPV, ki raz­vi­ja, proi­zva­ja in tr­ži av­to­mo­bil­ske de­le in opre­mo, so po­tr­di­li z do­na­ci­jo pod­jet­ja, ki je za po­tre­be šo­lar­jev pred­met­ne stop­nje do­ni­ra­lo pet oseb­nih ra­ču­nal­ni­kov. Rav­na­telj Alek­san­der Ru­pe­na je pou­da­ril, da ne sme­mo po­za­bi­ti pre­ te­klo­sti in lju­di, ki so jo kro­ji­li, saj so

16

september 2005

v ve­li­ki me­ri zaz­na­mo­va­li raz­voj šols­tva v mir­no­peš­ ki do­li­ni. Da­nes šol­sko do­ga­ja­nje zaz­na­mu­je­jo in nanj po­zi­tiv­no vpli­va­jo tu­di oko­liš­ka pod­jet­ja, ki si na ta na­čin za­go­tav­lja­jo do­bro izo­bra­žen ka­der. V Sku­pi­ni TPV, ki za­po­slu­je 929 so­de­lav­cev, jih iz ob­či­ne Mir­na Peč pri­ha­ja 12. TPV ta­ko os­ta­ja druž­be­no od­go­vor­no pod­jet­je, ki je vzor do­brih od­no­sov, ta­ko med za­po­ sle­ni­mi kot tu­di šir­šo jav­nost­jo. Sku­pi­na TPV je eden naj­več­ jih slo­ven­skih proi­zva­jal­cev av­to­mo­bil­skih de­lov in hkra­ti naj­več­ji slo­ven­ski do­ba­vi­telj pod­jet­ja Re­voz. Se­dež pod­jet­ ja je v No­vem me­stu, kjer so zdru­že­ne cen­tral­ne služ­be z moč­nim raz­voj­nim od­del­kom, proi­zvod­njo ogro­dij in fi­na­li­ za­ci­jo av­to­mo­bil­skih se­de­žev

ter os­ta­lih av­to­mo­bil­skih de­lov, ki se vgra­ju­je­jo v av­to­mo­bil Clio. Pod­jet­je po­slu­je še na lo­ka­ci­jah v Bre­ži­cah, na Su­hor­ju in v Ve­li­ki Lo­ki. Us­pe­šno po­ve­zo­va­nje z sve­tov­ni­mi proi­zva­jal­ci av­to­mo­bil­skih de­lov pa je vo­di­lo do us­ta­no­vi­tve šti­rih me­ša­ nih pod­je­tij in ši­ri­tev po­slo­va­nja tu­di pre­ko me­ja Slo­ve­ni­je.

Eri­ka ZAGORC


Usposabljanje za življenjsko uspešnost Ob hi­trem gos­po­dar­skem, teh­no­loš­kem in druž­be­nem raz­vo­ju je po­men zna­nja in izo­braz­be vse po­ mem­bnej­ši. Sa­mo z zna­njem in pri­dob­lje­ni­mi spret­nost­mi smo lah­ko kon­ku­renč­ni. Ta­ko je Na­cional­ni pro­gram za izo­bra­že­va­nje odra­slih med prio­ri­tet­ni­mi ci­lji za­sta­vil na­lo­go dvig­ni­ti izo­braz­be­no ra­ven pre­bi­vals­tva v Slo­ve­ni­ji, saj sta­ti­stič­ni po­dat­ki ka­že­jo, da je ve­lik od­sto­tek pre­bi­vals­tva nad 15 le­tom sta­ro­sti, ki ni­ma­jo kon­ča­ne sred­nje­šol­ske izo­braz­be. Po­leg te­ga pa ra­zi­ska­ve o pi­sme­no­sti odra­slih pri nas ka­že­jo, da 77 od­stot­kov odra­slih med 16. in 65. le­tom sta­ro­sti ne do­se­ga ra­ven pi­sme­no­sti. Niz­ka stop­nja izo­braz­be in s tem po­ve­za­no niz­ko šte­vi­lo let šo­la­nja so za Do­lenj­sko zna­čil­ni še v več­jih de­le­ žih, kot to ve­lja za ce­lot­no Slo­ve­ni­jo. Upra­vi­če­no lah­ko go­vo­ri­mo o po­tre­ bi po pro­gra­mih, ki ude­le­žen­cem po­ ma­ga­jo pri po­nov­nem vključe­va­nju v izo­bra­že­va­nje ali pre­ma­go­va­nju te­žav, ki jih ima­jo, ko se že izo­bra­žu­ je­jo ali po­ma­ga­jo svo­jim otro­kom pri uče­nju. Med ukre­pe za zvi­še­va­nje pi­sme­ no­sti se uvrš­ča­jo tu­di t. i. pro­gra­mi Us­po­sab­lja­nje za živ­ljenj­sko us­pe­ šnost (kraj­še UŽU). Dva pro­gra­ma UŽU – MI (MI – Most do izo­braz­be) in UŽU – BIPS (BIPS – Be­re­mo in pi­še­mo sku­paj) že dve le­ti v na­šem oko­lju iz­va­ja RIC No­vo me­sto.

Pro­gram Us­po­sab­lja­nje za živ­ljenj­ sko us­pe­šnost – Most do izo­braz­be je name­njen manj izo­bra­že­nim odra­ slim, ki so za­ra­di sla­bih iz­ku­šenj s pred­hod­nim šo­la­njem, naj­več­krat ma­lo ali pa ne­mo­ti­vi­ra­ni za na­dalj­nje izo­bra­že­va­nje, če­prav bi jim to lah­ko po­ma­ga­lo k več­ji mo­bil­nosti in za­pos­ lji­vo­sti. Cilj pro­gra­ma je omo­go­či­ti, da bi po­sa­mez­ni­ki, ki se vklju­ču­je­ jo v na­dalj­nje for­mal­no stro­kov­no izo­bra­že­va­nje ob­no­vi­li ali pri­do­bi­li te­melj­no zna­nje in spret­no­sti, ki jim omo­go­ča laž­je ob­vla­do­va­nje no­ve uč­ne sno­vi. Pro­gram dru­žin­ske pi­sme­no­sti Us­ po­sab­lja­nje za živ­ljenj­sko us­pe­šnost – Be­re­mo in pi­še­mo sku­paj je ob­li­ka izo­bra­že­val­ne­ga pro­gra­ma, ki lah­ko omi­li uči­nek med­ge­ne­ra­cij­ske­ga pre­no­sa rav­ni pisme­no­sti v dru­ži­nah. (nadaljevanje na naslednji strani)

september 2005

17


april 2004

Gle­de na to, da izo­braz­ba star­šev odi­gra ze­lo po­mem­bno vlo­go pri pi­sme­no­sti otrok, je to­li­ko po­mem­ bnej­še oza­veš­ča­nje star­šev o nji­ho­vi vlo­ gi in is­ka­nju raz­lič­ nih ob­lik po­mo­či pri iz­pol­nje­va­nju te vlo­ge. V ome­nje­ni pro­gram se lah­ko sku­paj z otro­kom vklju­či­jo star­ši, ki že­li­jo po­ma­ga­ti otro­ku pri učen­ju. Z vklju­či­tvi­jo v pro­gram do­bi­jo stro­kov­ no po­moč, na­po­tek za de­lo in uče­nje z otro­kom, poleg te­ga pa v pro­gramu os­vo­ji­jo te­melj­na zna­nja in spret­ no­sti ter se opre­mi­jo s ti­sti­mi in­for­ma­ci­ja­mi in zna­nji, ki bo­do pri­po­mo­gla k zvi­še­va­nju rav­ni pi­sme­no­sti vseh dru­žin­skih čla­nov. Vsak pro­gram je se­stav­ljen iz vse­bin­sko smi­sel­no zao­kro­že­ nih sklo­pov, ki sku­paj tvo­ri­jo ce­lo­to. T.i. po­sa­mič­ni mo­du­li so za­sno­va­ni okrog te­me ali po­droč­ja, ki pou­da­ri po­sa­mez­ ne vse­bi­ne pro­gra­ma, kot je na pri­mer: ra­ču­nal­niš­tvo, pra­vo­pis, ko­mu­ni­ka­ci­ja, upo­rab­no ra­čuns­ tvo (npr. do­hod­ni­na) idr. Se­ve­ da pa je po­treb­no pou­da­ri­ti, da se vse­bi­ne in zah­tev­nost le teh pri­la­ga­ja že­ljam, in­te­re­som in po­tre­bam ude­le­žen­cev. Po­leg ome­nje­nih dveh pro­ gra­mov, ki se že iz­va­ja­jo, pa se pri­prav­lja­jo tu­di tri­je no­vi, in si­cer: - UŽU – Jaz in mo­je de­lov­no me­sto (UŽU – MDM), ki bo na­ me­njen za­po­sle­nim, ki oprav­lja­ jo eno­stav­na ter manj, sred­nje zah­tev­na in zah­tev­na de­la; za­ po­sle­nim na de­lov­nih me­stih, ki se uki­nja­jo, za­radi spre­mem­be teh­no­lo­gi­je in pre­no­sa proi­ zvod­nje na ob­moč­ja s ce­nej­šo de­lov­no si­lo; ter za­po­sle­nim, ki že­li­jo pri­do­bi­ti os­nov­no­šol­sko ali po­klic­no izo­braz­bo; - UŽU – Iz­zi­vi po­de­že­lja (UŽU – IP) bo na­me­njen odra­slim, ki so se šo­la­li de­set let in manj, so pre­bi­val­ci po­de­že­lja in so mo­ti­ vi­ra­ni za pri­do­bi­tev te­melj­nih spret­no­sti in no­vih znanj ter za izva­ja­nje do­pol­nil­ne de­jav­no­sti na kme­ti­ji. Na­men pro­gra­ma je

18

september 2005

omo­go­či­ti ude­le­žen­cem s po­de­že­ lja pri­do­bi­tev te­melj­ne­ga zna­nja in spret­no­sti po­ve­za­nih s pi­sme­nost­jo, s ka­te­ri­mi bo­do laž­je pre­poz­na­li in vred­ no­ti­li last­ne po­ten­ cia­le ter po­ten­cia­le po­de­žel­ske­ga oko­ lja za iz­bolj­ša­nje svo­je­ga eko­nom­ ske­ga in so­cial­ne­ga po­lo­ža­ja. - UŽU – Moj ko­rak (UŽU – MK) je pro­gram, ki je na­me­njen odra­slim ose­bam s po­seb­ni­mi po­tre­ba­mi, ki so za­klju­či­le ali pre­ki­ni­le izo­bra­že­val­ne

pro­gra­me s pri­la­go­je­nim iz­va­ja­njem in do­dat­no stro­kov­no po­moč­jo ali pri­ la­go­je­ne izo­bra­že­val­ne pro­gra­me. Ude­lež­ba v pro­gra­mu je brez­plač­ na, saj iz­ved­bo pro­gra­ma de­nar­no pod­pi­ra Mi­ni­strs­tvo za šols­tvo in šport. Če ste se ob bra­nju pris­pev­ka nav­ du­ši­li za ka­te­re­ga od pred­stav­lje­nih pro­gra­mov, lah­ko za po­drob­nej­še in­ for­ma­ci­je po­kli­če­te na tel. št.: 07 393 4550 (RIC No­vo me­sto). Ga­bi Ogu­lin RIC No­vo me­sto


Globodolski gasilci dobili novo vozilo V mir­no­peš­ki ob­či­ni de­lu­je­jo šti­ri pro­sto­volj­na ga­sil­ska druš­tva in si­cer Mir­na Peč, Glo­bo­dol, Hmelj­čič in Jab­lan, ki skr­bi­jo za pro­ti­po­žar­no var­nost, do­voz vo­de v va­si, ki ni­ma­jo še vo­do­vo­da in za izo­bra­že­va­nje mla­dih za de­lo v tej najm­ no­žič­nej­ši druš­tve­ni or­ga­ni­za­ci­ji v Slo­ve­ni­ji. Pro­sto­volj­no ga­sil­sko druš­tvo Glo­ bo­dol je bi­lo us­ta­nov­lje­no že le­ta 1919 na po­bu­do ta­krat­ne­ga mir­no­peš­ ke­ga pred­sed­ni­ka ga­sil­ske­ga druš­tva Aloj­za Hu­de­ta. Pr­vi pred­sed­nik in eden od us­ta­no­vi­te­ljev je bil Franc Ko­lenc, sou­sta­no­vi­te­lji in pr­vi čla­ni pa so bi­li: Franc Smr­ke, Franc Ce­sar, Ja­nez Roz­man, An­ton Ko­lenc in Leo­pold Kuž­nik. Ve­li­ka po­ža­ra sta le­ta 1860 in 1881 upe­pe­li­la Go­re­nji Glo­bo­dol, prav ta­ko pa se je zgo­di­lo tu­di med dru­go sve­tov­no voj­no le­ta 1943, ko je po­go­rel ves gor­nji del te va­si. Glo­bo­dol­ska do­li­na je kla­si­čen pri­mer 5 km dol­ge­ga in 1 km ši­ro­ke­ ga kraš­ke­ga po­lja, sko­zi ka­te­re­ga ne te­če no­be­na vo­da. Za­to so za ga­še­nje po­ža­rov do le­ta 1975, ko so na­pe­lja­li vo­do­vod, mo­ra­li upo­rab­lja­li vo­do iz vod­nja­kov. Že v us­ta­nov­nem le­tu so s pris­pev­ki vaš­ča­nov ku­pi­li roč­no briz­gal­no, ki je še ved­no upo­rab­na. Za de­se­to ob­let­ni­co druš­tva pa so se­ zi­da­li nov ga­sil­ski dom. Vse na­dalj­nje in­for­ma­ci­je okrog no­ve­ga ga­sil­ske­ga do­ma in na­ba­ve ga­sil­ske opre­me ter

vo­zil, ki so jih upo­rab­lja­li sko­zi de­ set­let­ja svo­je­ga de­lo­va­nja, so šte­vil­ni obi­sko­val­ci sli­ša­li v kro­no­loš­kem pre­gle­du na slo­ve­sni pri­re­di­tvi, v so­bo­to 16. ju­li­ja le­tos, ki so jo pri­pra­vi­li ob prev­ze­mu no­ve­ga ga­sil­ske­ga vo­zi­la znam­ke Ive­co Daily 65C15D, z oz­na­ko po ti­pi­za­ci­ji ga­sil­skih vo­zil GV-V1. Leta 1939 so ku­pi­li no­vo mo­tor­no briz­gal­no, za ka­te­ro so de­nar pris­pe­ va­li vaš­ča­ni in ta­krat­na ob­last. Dru­ga sve­tov­na voj­na je ter­ja­la ve­lik da­vek tu­di med glo­bo­dol­ski­mi ga­sil­ci, za­to so po voj­ni ga­sil­sko de­lo na­da­lje­va­li mla­di čla­ni, ki so s skup­ni­mi moč­mi os­ta­lih so­vaš­ča­nov le­ta 1954 med Sred­njim in Do­le­njim Glo­bo­do­lom po­sta­vi­li še en ga­sil­ski dom. Že le­ta 1969 so dom del­no ob­no­vi­li. Ob 50let­ni­ci druš­tva so le­ta 1979 pri­pra­vi­li slo­ve­snost, za­to so že ne­kaj let pred tem na­ba­vi­li no­vo mo­der­nej­šo mo­tor­ no briz­gal­no in le­ta 1976 še ga­sil­ski kom­bi. No­vo ga­sil­sko vo­zi­lo Ive­co Daily 65C15D z oz­na­ko po ti­pi­za­ci­ji ga­sil­skih vo­zil GV-V1 je za­me­nja­lo 23

let star TAM 75 T5B, ki je že od­slu­žil svo­je­mu na­me­nu. Sko­zi vas je na dan slo­ve­sne­ga spre­ je­ma in bla­go­slo­va ga­sil­ske­ga vo­zi­la naj­prej kre­ni­la po­vor­ka ga­sil­cev, ob igra­nju ko­rač­nic tre­banj­ske god­be in ob na­sto­pu ma­žo­retk. V pri­lož­nost­ nem kul­tur­nem pro­gra­mu so so­de­lo­ va­li: do­ma­ča mla­di­na, žen­ski pev­ski zbor Če­be­li­ce ter čla­ni mir­no­peš­ke­ga kul­tur­ne­ga druš­tva. Ga­sil­ce, go­ste in vaš­ča­ne so na­go­vo­ri­li: pred­sed­nik Pro­sto­volj­ne­ga ga­sil­ske­ga druš­tva Glo­bo­dol To­ne Gri­vec, po­velj­nik Gasil­ske zve­ze Ti­ne Fi­lip in žu­pan Zvo­ne Lah, ki je klju­če 14 mi­li­jo­nov to­lar­jev vred­ne­ga ga­sil­ske­ga vo­zi­la izro­čil po­velj­ni­ku Jo­že­tu Av­bar­ju, ta pa na­prej voz­ni­ku An­to­nu Straj­nar­ju. Obred bla­go­slo­va no­ve­ga vo­zi­la je opra­vil do­ma­či žup­nik Ja­nez Rih­tar­šič. Naj­za­služ­nej­šim čla­nom so po­de­li­li ga­ sil­ska priz­na­nja. Se­ve­da se spo­do­bi, da se tak do­go­dek obe­le­ži tu­di s tra­dicio­ nal­no ga­sil­sko ve­se­li­co, kjer je za ples igral an­sam­bel Pe­tra Fin­ka. Lju­ba SUKOVIČ

september 2005

19


april 2004

20

september 2005

GlasiloMP_št.18_SEPTEMBER_2005  

Razpi­s kadro­v­ski­h šti­pe­ndi­j Utri­nki­ o­b­ 6. o­b­či­nske­m prazni­ku Zače­te­k šo­lske­ga le­ta Re­kre­aci­ja 2005 No­v­o­ gasi­lsko...