Page 1

Glasilo Občine Mirna Peč

str.

15

Jubilejni blagoslov motorjev in motoristov

št. 28, marec 2008

str.

16

Naravna lekarna pritegnila

str.

18

Vsestransko Društvo podeželskih žena


županova beseda iz občinskih klopi

Smo na pragu pomladi, polni pričakovanj in načrtov za prihodnje. Razvojne priložnosti je potrebno pravočasno zaznati in pravilno izkoristiti. Dolgotrajnost postopkov izdelave prostorskih dokumentov lahko onemogočijo ujeti najugodnejši trenutek. Nedvomno prihaja za Mirno Peč čas velikih razvojnih možnosti, ki jih želimo kar najbolje izkoristiti. Osnova za razvoj so sprejeti prostorski akti, za katere traja postopek tudi več let. Zgrajena mora biti tudi potrebna infrastruktura (cesta, vodovod, kanalizacija,...). Po dolgoletnem prizadevanju za boljšo preskrbo s pitno vodo, bomo v nekaj mesecih priključili območje, ki ga pokriva vodohran Veliki Kal na lasten vir vode. V nadaljevanju pa bo priključen še preostali del občine, ki se sedaj napaja iz Mestne občine Novo mesto. Nadaljevali bomo z izgradnjo vodovoda v smeri Poljan in naprej proti rezervoarju Vrhpeč. Lastni vir zadostuje potrebi celotne Občine Mirna Peč. Z izgradnjo viadukta se je začela gradnja avtoceste, v nadaljevanju bodo sledili še ostali podhodi pod avtocesto, vključno s pokritim vkopom na priključni cesti na Postaji. Sredi leta se prične gradnja avtoceste, po kateri naj bi promet stekel do konca prihodnjega leta. Veliko prahu je dvignila tudi lokacija nove šole. V ozadju so predvsem interesi posameznikov, ki so izkoristili nekatere učitelje za dosego lastnih ciljev. Objavljamo njihovo odprto pismo in naš odgovor, da boste lahko presodili sami. Našim kmetom smo predstavili tudi predlog študije bioplinarne. Pri nekaterih smo opazili zanimanje predvsem za predelavo gnojevke. Občina bo še naprej pomagala pri izvedbi projekta, v kolikor bo zagotovljena tudi zadostna pripravljenost kmetov za sodelovanje. Menim, da ta projekt prinaša ekonomsko korist večjim kmetom, alternativno možnost manjšim kmetom, prispeva pa tudi k ohranjevanju obdelanosti kmetijskih zemljišč in varstvu narave. Župan Zvone Lah TRR 01370-0100015628 Telefon: 07/39 36 100 Faks: 07/39 36 107 Medij Glasilo Občine Mirna Peč je vpisan v razvid medijev Ministrstva za kulturo rS pod številko 169 (odločba 006-392/2002). Glavni in odgovorni urednik: Zvone Lah, župan Uredniški odbor v sestavi: Polona Kramar, Luka Piko, Ljuba Sukovič, Tatjana Kupljenik in Mira Barbo Pri pripravi te številke glasila sta sodelovali zunanji sodelavki: Teja Piko in Tanja Sluga Lektorirala: Tanja Sluga

Fotografija na naslovnici: Luka Piko Glasilo Občine Mirna Peč, javno glasilo izdaja Občina Mirna Peč, Trg 2 8216 Mirna Peč Elektronska pošta: glasilo.mp@gmail.comGlasilo Občine Mirna Peč

Oblikovanje in grafična priprava: Tiskarna Jordan Tisk: tiskarna Jordan, Krško Naklada: 1000 izvodov Uredništvo si pridržuje pravico do preoblikovanja besedil v vsebinsko in oblikovno ustrezne članke.

Poročilo z 11. redne seje Občinskega sveta Občine Mirna Peč Na decembrski redni seji Občinskega sveta, 20.12.2007, so svetniki sprejeli Spremembe Pravilnika o plačah in delih plač funkcionarjev občine Mirna Peč, članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter nadzornega odbora. V pravilniku sta dve spremembi. Prva izhaja iz določil novele Zakona o lokalnih volitvah iz julija 2007. Ta določa, da članom volilnih organov v primeru nadomestnih volitev le v eni VE ali če gre za izvedbo referenduma le v delu občine, pripada nadomestilo v višini, ki ga glede na obseg opravil določi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Druga sprememba je v določilu, da so po novem funkcionarji upravičeni do povračila potnih stroškov znotraj območja občine Mirna Peč, če bodo uporabljali svoj avto, kar do sedaj ni bilo možno. Svetniki so po hitrem postopku sprejeli Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Mirna Peč za leto 2008. Mira Barbo je razložila, da so razlogi za največja odstopanja v 2. predlogu rebalansa proračuna 2007 glede na sprejeti proračun in 1. rebalans iz septembra med zagotovitvijo potrebnih sredstev za izvedbo javnih naročil, plačilnimi roki za prejete račune, ki so se še dodatno podaljšali. Prišlo je tudi do sprememb pri izvajanju investicij tekom leta. Na prihodkovni strani so manjši prihodki od davka na promet nepremičnin (nezaključeni posli z zemljišči v IC Dolenja vas), zmanjšani prihodki od prodaje stavbnih zemljišč, pri sanaciji gradnje vodovodne infrastrukture ter uveljavljanjem zahtevkom pa je prišlo le do terminskega zamika. Vsa delovna telesa so na sejah obravnavala rebalans in ga predlagala občinskemu svetu v sprejem. Svetniki so sprejeli tudi Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Industrijska cona Dolenja vas. Z njim so podani pogoji in merila za gradnjo objektov v IC Dolenja vas, ki jo je potrebno predhodno komunalno opremiti. Mitja Cesar, predsednik Nadzornega odbora, je občinskemu svetu in županu podal poročilo o delu odbora. Povedal je, da so si člani odbora delo razdelili po področjih, sprejeli nov Poslovnik NO. Pregledali in spremljali so Odlok o proračunu občine Mirna Peč za leti 2007 in 2008, zaključni račun za 2006, 1. rebalans proračuna Občine Mirna Peč za 2007. Na poročilih napak niso odkrili, predlagajo pa nekaj sprememb in izboljšav v prihodnje. Občinski svet je sprejel še marec 2008


sklep o prenosu lastninske pravice kljub začasnim ukrepom in sklep o vrednosti točke za izračun NUSZ za leto 2008. Prav tako je bil sprejet sklep o izvajalcu gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov. Irena Mežan, občinska uprava

Poročilo z 12. redne seje Občinskega sveta Občine Mirna Peč Za 12. sejo 29. januarja 2008, je bil predlagan obširen dnevni red: potrditev mandata za člana Občinskega sveta Občine Mirna Peč, določitev kandidata za prokurista v družbi PLC Mirna Peč d.o.o., obravnava in sprejem Odloka o spremembi odloka o proračunu za leto 2008 - hitri postopek, obravnava in sprejem letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Mirna Peč v letu 2008, sprejem sklepa o nadaljevanju nerealiziranih prodaj iz prejšnjih let, sprejem spremembe Statuta Občine Mirna Peč - hitri postopek, obravnava in sprejem Poslovnika Občinskega sveta Občine Mirna Peč - prva obravnava, obravnava in potrditev Gospodarskega načrta za leto 2008 Komunale Novo mesto d.o.o., pobude svetnikov in razno. Svetniki so obravnavali dnevni red in iz dnevnega reda z glasovanjem izločili točki določitev kandidata za prokurista v družbi PLC Mirna Peč d.o.o. ter obravnava in sprejem Poslovnika Občinskega sveta Občine Mirna Peč - prva obravnava. Točki bosta predmet dnevnega reda na eni od prihodnjih sej. Občinski svetniki so potrdili mandat novoizvoljenega občinskega svetnika Primoža Novljana za mandatno obdobje. Najobširnejše razprave je bila deležna obravnava in sprejem Odloka o spremembi odloka o proračunu za leto 2008. Po dolgi razpravi in predlaganih amandmajih, ki so bili tudi potrjeni, je za sprejem odloka glasovala večina prisotnih občinskih svetnikov. Obravnavali in sprejeli so letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Mirna Peč v letu 2008 ter sklep o nadaljevanju nerealiziranih prodaj iz prejšnjih let. Obravnavane in sprejete so bile tudi spremembe Statuta Občine Mirna Peč. S popravki in dopolnitvami so potrdili še Gospodarski načrt za leto 2008 Komunale Novo mesto d.o.o. Sonja Klemenc, občinska uprava marec 2008

2. seja predsedstva ZOS

Združenje občin Slovenije v Mirni Peči Na Občini Mirna Peč se je 7. marca na drugi redni seji sestalo predsedstvo Združenja občin Slovenije (v nadaljevanju ZOS). Župani so na seji obravnavali poročilo o delu za preteklo leto, načrt dela za letošnje leto in predlog sprememb in dopolnitev Zakona o financiranju občin. Seje predsedstva se je udeležil tudi dr. Ivan Žagar, minister za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Na predlog članov predsedstva je bila obravnavana aktualna problematika okoljskih dajatev. Pri obravnavi poročila o delu združenja je bilo ugotovljeno, da je v združenje včlanjenih 120 občin članic, kar pomeni, da se je v preteklem letu za vključitev v ZOS odločilo okoli 40 občin. Tako se je združenje okrepilo in postalo krovna asociacija srednjih in manjših občin. S svojim delom v preteklem letu so tako aktivno prispevali k izboljšanju položaja občin v državi. V letošnjem letu so v ZOS pripravili načrt, s katerim svojim članicam poleg osnovnih dejavnosti nudijo dodatne storitve. Združenje se bo namreč kadrovsko okrepilo in tako razširilo svojo osnovno dejavnost. Predsedstvo ZOS je tudi odločilo, da bo letna redna skupščina ZOS 25. aprila 2008 v Celju. Minister dr. Ivan Žagar je člane predsedstva seznanil z vsebino predloga novele Zakona o financiranju občin. Predlog novele zakona je posledica odločbe Ustavnega sodišča iz preteklega leta in je v tem trenutku medresorsko še neusklajen. Člani predsedstva so na predlog novele zakona poleg že posredovanih pisnih pripomb podali še določene ustne pripombe, predloge in pobude. Predsedstvo je

pozornost namenilo tudi pomembnem finančnem viru občin - okoljskim dajatvam. V zadnjem času je bila v javnosti tej problematiki namenjena posebna pozornost, saj je Računsko sodišče na podlagi izvedene revizije na tem področju prvič v zgodovini svojega obstoja predlagalo predsedniku Vlade Republike Slovenije razrešitev ministra. Dejstvo je, da so takse za obremenjevanje okolja pomemben vir lokalnih skupnosti. Z vidika občin je nujno, da takšna ureditev področja okoljskih taks tudi ostane. V tej smeri so se zadnje leto na Ministrstvu za okolje in prostor predstavniki občin tudi dogovarjali in predlogom občin so deloma sledili tudi ukrepi ministrstva. Menijo, da je minister za okolje in prostor sprejel prave odločitve, ki bodo pripomogle k hitrejšem razreševanju problemov na področju varovanja okolja kot so izgradnja sistemov za čiščenje odpadnih voda, urejanje deponij odpadkov, zmanjševanje različnih izpustov v okolje itd. Ti ukrepi pomembno vplivajo na ukrepe, ki jih izvajajo občine na področju varovanja okolja.

SPOROČILO ZA JAVNOST O SPREMEMBI OBSEGA IN RAZPOREDITVI URADNIH UR Upravna enota Novo mesto obvešča svoje krajane, da je od 01.03.2008 spremenjen obseg in razporeditev uradnih ur na Krajevnem uradu Mirna Peč. Poslovanje strank z upravnim organom bo omogočeno v času naslednjih uradnih ur: • •

ob torkih od 8.00 ure do 12.00 ure in od 13.00 ure do 15.00 ure, ob petkih od 8.00 ure do 13.00 ure.

Prepričani smo, da bodo občani v času novih uradnih ur na krajevnem uradu, brez zastojev, opravili svoje zadeve. Upravna enota Novo mesto

Glasilo Občine Mirna Peč
občinska uprava sporoča

INFORMACIJA O POSTOPKU VRAČANJA VLAGANJ V JAVNO TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE S tem obvestilom želimo opozoriti na nekatere bistvene določbe sedaj veljavnega zakona ter na kratko pojasniti postopek vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki je opredeljen v veljavnem zakonu ter sprejetem občinskem Odloku. Veljavni Zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (uradno prečiščeno besedilo) /ZVVJTO-UPB4/ (Ur. l. RS, št. 54/2007) v nadaljevanju: zakon) določa, da so upravičenci do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (v nadaljevanju: JTO) fizične osebe, lokalne skupnosti (občine) in njihovi pravni nasledniki, ki so z namenom pridobitve telefonskega priključka sklepali pogodbe s pravnimi predniki Telekoma Slovenije, d.d. in Samoupravnimi interesnimi skupnostmi za poštni, telegrafski in telefonski promet. Pri tem je potrebno ločiti upravičence kot jih določa zakon ter upravičence, ki so z namenom pridobitve telefonskega priključka sklenili pogodbo s krajevno skupnostjo, saj je od tega dejstva odvisen postopek vračanj v JTO. Upravičenci kot jih določa zakon so fizične osebe ter lokalne skupnosti, ki so pogodbe sklepali direktno s PTT-jem. Le-ti so vlagali zahtevke za povračilo na krajevno pristojno pravobranilstvo glede na sedež PTT organizacije, v katero so bila opravljena vlaganja. Z državnim pravobranilstvom bo vlagatelj zahtevka sklenil poravnavo oziroma v kolikor lete ne bosta sklenila v določenem roku, lahko vlagatelj zahtevka začne postopek pred pristojnim sodiščem. Upravičenci, ki so z namenom pridobitve telefonskega priključka sklenili pogodbo s krajevno skupnostjo, pa so fizične in pravne osebe ter njihovi pravni nasledniki, ki so sklepali pogodbe s pravnim prednikom Občine Mirna Peč oz. krajevno skupnostjo z namenom pridobitve telefonskega priključka. Občina Mirna Peč je na podlagi Zakona ter Javnega poziva za vlaganje zahtevkov za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 10-11/04) oddala zahtevek za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje junija 2004 na Državno pravobranilstvo RS, Zunanji oddelek v Novem mestu (vGlasilo Občine Mirna Peč

nadaljevanju: DP). Podlaga in izhodišče za pogajanja z Državnim pravobranilstvom o višini vračil, ki pripadejo lokalni skupnosti je poleg pogodb tudi seznam dejanskih končnih upravičencev, priznana sredstva pa bo potem občina na podlagi sestavljenega seznama sorazmerno razdelila končnim upravičencem. V Občini Mirna Peč smo na podlagi podatkov iz evidenc arhiva KS Mirna Peč in podatkov, ki so jih upravičenci posredovali na osnovi javnega poziva oblikovali seznam 454 dejanskih končnih upravičencev.

ni znesek v DEM se preračuna v EUR po nepreklicno določenem menjalnem razmerju na dan 1. januarja 1999, ki znaša 1,95583 DEM za 1 EUR.

Državno pravobranilstvo RS je prejelo skupno 35.582 zahtevkov za vračilo vlaganj. V rokih, predpisanih z zakonom, o takšnem številu zahtevkov v roku ni bilo mogoče odločiti, zato je bilo potrebno počakati na obvestilo o tem ali bo ponujena poravnava ali pa zahtevek ni bil utemeljen. Občina Mirna Peč je vložen zahtevek za vračanje vlaganj na poziv DP dopolnila v oktobru 2007, v januarju 2008 smo posredovali dodatno pojasnilo glede števila upravičencev glede na čas izgradnje JTO. Državno pravobranilstvo v skladu z zakonskimi podlagami ter na podlagi vloženih zahtevkov in dokazov pripravlja predlog za sklenitev pisne poravnave z občino. Priznala se bodo vlaganja, ki so bila večja kot je bila siceršnja priključnina in prispevek tedanjih Samoupravnih interesnih skupnosti za poštni, telegrafski in telefonski promet po veljavnem Pravilniku (Ur. l. RS, št. 1/2004, 61/2004 in 92/2006).

Občina Mirna Peč bo začela z vračili sorazmernih deležev vlaganj dejanskim končnim upravičencem v roku 30 dni po prejemu vračila od Slovensko odškodninske družbe d.d.. Sorazmerni del vračil, ki pripada Občini Mirna Peč iz naslova namenskih sredstev samoprispevka, pa mora Občina na podlagi 6. člena Zakona nameniti izključno za investicije v infrastrukturo na območju, na katerem so bila zbrana sredstva samoprispevka. V primeru, da bo Občina prejemala sredstva od sklada v več obrokih, se bodo v sorazmernih deležih glede na razpoložljiva sredstva, vračala sredstva v obrokih tudi končnim upravičencem.

Priznani znesek se po Pravilniku vrne tako, da se višina izračunanega vračila preračuna v nemške marke (v nadaljevanju: DEM) po srednjem tečaju Banke Slovenije oziroma njene pravne predhodnice na dan sklenitve pogodbe. Doblje-

V roku dveh mesecev po sklenjeni pisni poravnavi bo Občina Mirna Peč na krajevno običajen način objavila seznam fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot dejanski končni upravičenec. Zavezanec za vračilo vlaganj po zakonu je Republika Slovenija oz. v njenem imenu Slovenska odškodninska družba d.d.

Gotovo pa vas najbolj zanimajo konkretni roki za našo občino. S strani državnega pravobranilstva (DP) smo prvi predlog poravnave prejeli sredi meseca februarja 2008, dokončno pa smo ga uskladili in podpisali konec meseca marca. Glede na prej opisane postopke računamo, da bomo z vračanji vlaganj v JTO dejanskim končnim upravičencem na naši občini začeli proti jeseni in zaključili do konca leta 2008. Vladimira Fabjan Barbo, občinska uprava marec 2008


Anketa

Ko v Mirno Peč zakoraka množica obiskovalcev… Mirna Peč je daleč naokoli poznana ne le po naravnih danostih, temveč tudi po nekaterih prireditvah. Nekdaj množično obiskani Mirnopeški tek v zadnjih letih po številu obiskovalcev uspešno nadomešča Blagoslov motorjev in motoristov. Množica udeležencev, ki se ob tej priložnosti v občino treh dolin zgrne iz vseh koncev Slovenije, pa tudi tujine, je tako najboljši dokaz in potrdilo, da Mirna Peč ima kaj ponuditi. Naključno izbrane udeležence blagoslova smo v tokratni anketi povprašali ali menijo, da zna kraj dobro izkoristiti takšne dogodke, ki so nenazadnje edinstvena priložnost za promocijo Mirne Peči kot turistično zanimive lokacije. T.Piko, T.Sluga, fotografije: Luka Piko

JANEZ BELE, Jurka vas Mirnopečani ta dogodek kar dobro izkoristijo. Glede promocije bi lahko naredili bistveno več, saj veliko ljudi ne ve za ta blagoslov motorjev v Mirni Peči. Veliko jih zve od prijateljev, medijsko pa dogodek ni bil nikjer izpostavljen. Dobro bi bilo, da bi bil objavljen kakšen oglas na radiu ali televiziji oziroma da bi se naredili celo kakšen spot.

JOŽE NOVAK, Gotna vas Že lansko leto sem se z motorjem udeležil tega dogodka in mislim, da ga znajo Mirnopečani dobro izkoristiti. Letos pa je žal zagodlo slabo vreme. Za samo promocijo blagoslova motorjev in motoristov pa se mi zdi, da je bilo dobro poskrbljeno.

Splošna ambulanta Mirna Peč

Predhodno naročanje na zdravniški pregled Zaradi navodila Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) moramo tudi v splošnih ambulantah paciente na pregled naročati. S takim načinom dela želimo skrajšati čas čakanja na pregled pri splošnem zdravniku. Da bi bil čas čakanja res čim krajši, se je potrebno za vsak pregled (recept, napotnico, potrdilo,...) predhodno, to pomeni nekaj dni prej, naročiti. Ena ura pred začetkom ordinacijskega časa je še vedno namenjena nenaročenim, a predvsem nujnim pacientom. V nujnih primerih naročanje seveda ni potrebno. Naročeni pacienti imajo pred-

marec 2008

nost pred nenaročenimi. Tak način dela pomeni bistveno več telefonskih klicev, ki ovirajo delo v ambulanti. Zato priporočam, da se po telefonu (07/ 30 78 790) naročate v ponedeljek, sredo, četrtek in petek med

FRANCI KOCJAN, Mirna Peč V Mirni Peči živim že trideset let, delujem v Kulturnem društvu in pri gasilcih, poleg tega pa sem tudi pritrkovalec. Promocija blagoslova motoristov je dobra, vendar menim, da bi v organizacijo tega dogodka moralo biti vključenih več ljudi. Občani so preveč zaprti, bolj bi morali sodelovati in se vključevati v to dogajanje. Skratka menim, da bi morali domačini več delati na tem. 11:30 in 12:00, v torek pa med 18:30 in 19:00. Čas, ki ga ZZZS v povprečju nameni zdravniku za enega pacienta, je 7,5 minute. Želim si, da bi bil čas pred mojimi vrati (v čakalnici) krajši, za vrati (v ambulanti) pa daljši do tega. Mateja Guštin, dr. med., spec. spl. med.

Ordinacijski čas ambulatne: PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK

7:30-11:20 14:30-19:00 7:30-11:20 7:30-11:20 7:30-11:00

Glasilo Občine Mirna Peč
ODPRTO PISMO ŽUPANU OBČINE MIRNA PEČ

ODGOVOR NA PISMO UČITELJEV OŠ MIRNA PEČ

Spoštovani g. župan Zvone Lah!

Spoštovani!

Pišemo Vam, ker želimo verodostojno informacijo o gradnji nove šole. V vseh občinah v naši okolici so šole že dogradili in poskrbeli, da imajo otroci v teh krajih dobre pogoje za delo, da je dovolj prostora za ostale vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ne samo za pouk. Pri nas pa se to še ni zgodilo. Celo več. Zaradi prostorske stiske je en razred v gasilskem domu, učitelji pa nimamo ne kabinetov ne prostora za individualno pomoč učencem in zgodi se, da se le-ta odvija v knjižnici, medtem ko tam poteka izposoja. Učitelji se stiskamo v pretesni zbornici in smo prav nevoščljivi kolegom v drugih šolah, ki imajo velike in svetle prostore za vsakodnevno delo. Še bolj kot prostorska stiska pa nas skrbi dejstvo, da še vedno izvajamo pouk v stavbi, ki s svojo konstrukcijo krši temeljno človekovo pravico po varnosti in zdravju pri delu. Večji del starega dela zgradbe je prekrit s salonitno kritino, ki povzroča življenju nevarno azbestozo. Prav tako so že pred leti opravljene meritve pokazale, da niti en del zgradbe ne ustreza merilom protipotresne varnosti. Ali res mislite, da se lahko igrate z zdravjem ljudi, ki šele stopajo v življenje? Obljube o dograditvi, kasneje pa o graditvi novih šolskih prostorov poslušamo že več let. Te izhajajo že iz leta 2003, ko ste ob zaključku šolskega leta staršem obljubili, da bodo leta 2004 praznovali že v prenovljenih prostorih. In tako se je zgodba ponavljala vsako leto. Tudi v volilni obljubi je bila letnica dograditve, in sicer leto 2008. To se je že začelo, o kakršni koli gradnji pa ni ne duha ne sluha. Iz javnih občil pa smo izvedeli, da ste zopet spremenili načrte za gradnjo nove stavbe. Posebno nas je zmotil naslov članka v Delu »Prihodnjo jesen nova osnovna šola?«. Moti nas vprašaj, saj smo naveličani večnih obljub. Ker se je ponovno pojavila nova letnica, želimo, da z obljubami končate in nam napišete realno letnico. Izvedeli smo tudi, da ste spremenili lokacijo nove šole, s čimer pa se ne strinjamo ne mi ne civilna družba. Za to je več vzrokov. Prvi je ta, da se šola umakne na obrobje, vzdolž železniške proge, kjer bo, v to smo prepričani, hrup motil naše učence. Občina Šentjernej, po kateri se tako radi zgledujete, je šolo pustila v centru kraja in nove stavbe gradi okrog nje. Drugi vzrok so zemljišča, za katera pravite, da jih morate še odkupiti in jih komunalno urediti. Iz vaših odgovorov smo tudi razbrali, da niste prepričani, da bodo lastniki zemlje to tudi prodali. Če se bo ponovno zapletlo, bo nova šola spet romala v druge čase ali pa bo vse skupaj postalo le izgovor, da so za preložitev gradnje krivi drugi, ne pa občina, ki je v celoti odgovorna za realizacijo načrtovanih projektov. Gotovo bo sprememba lokacije gradnjo samo podražila. Za ta denar bi lahko luksuzno opremili nove prostore v novi šoli. Prepričani smo, da mora šola ostati v občinskem središču, saj velja, da so takšne ustanove gibalo in duša kraja. Ker pa ste jo zdaj prestavili na obrobje, ste s tem ustvarili še boljše pogoje za počasno ugašanje Mirne Peči. Po vseh letih čakanja smo si prav gotovo zaslužili, da od obljub preidete na dejanja. In prvo dejanje je to, da jasno in brez fige v žepih poveste, kdaj bomo učili v novih prostorih. Drugo pa, da nam poveste, koliko denarja za novogradnjo ste že predvideli v proračunu za leto 2008. Iskreno upamo, da bomo dobili resničen pisni odgovor in Vas pozdravljamo. Učitelji OŠ Mirna Peč

Vesel sem, da ste se za informacije o izgradnji nove šole obrnili name, čeprav moram hkrati izraziti tudi svoje začudenje nad vašimi vprašanji. V priprave na investicije je od začetka vključeno tudi vodstvo šole, od katerega lahko delavci dobite vse potrebne informacije, prav tako pa je bilo veliko informacij o gradnji šole posredovanih tudi preko sredstev javnega obveščanja, med katerimi naj izpostavim Glasilo občine Mirna Peč (št. 25/2007, št. 26/2007)) ter spletno stran občine. Seveda pa je naša želja, da so tako občani kot delavci šole o investiciji kar najbolje obveščeni, zato vam na vaša vprašanja v nadaljevanju podajam svoj odgovor. Občina Mirna Peč se zaveda, da obstoječa šolska stavba z uvedbo devetletnega programa in vedno večjimi potrebami po predšolskem varstvu nima zadostnih površin ter da bi bilo potrebno objekt po standardih protipotresne varnosti tudi sanirati. Nikakor pa se ne morem strinjati z vašo ugotovitvijo, da se občina »igra z zdravjem ljudi, ki šele stopajo v življenje«. Študija protipotresne varnosti iz oktobra 2006, ki jo je za občino za potrebe investicije izdelalo podjetje Inštitut za raziskavo materialov in aplikacij d.o.o., je res pokazala potrebo po sanaciji starega in novejšega dela šole, še posebej pa v primeru nadgradnje in dograditve šolske stavbe, kar je občina pri nadaljnji pripravi investicije tudi upoštevala. Izbira ustrezne kritine oziroma zamenjava le-te pa je prav gotovo naloga upravljavca objekta, to je vodstva šole. Naloga občine pa je, da šoli zagotovi potrebna finančna sredstva, ki jo vsa ta leta uspešno opravljamo. Tako boste odgovor o ustreznosti kritine morali poiskati pri vodstvu šole. Ravno zaradi zavedanja pomena zagotovitve ustreznih prostorov za izvajanje predšolske in osnovnošolske dejavnosti se je Občina Mirna Peč že v prvem letu ustanovitve, to je leta 1999, prijavila na javni razpis Ministrstva za šolstvo in šport za sofinanciranje investicij posebnega pomena na področju osnovnih šol in predšolske vzgoje za obdobje 2000-2004. Na podlagi izdelane demografske ocene in programa potrebnih novih površin je bila naša občina izmed 282 prijavljenih investicij uvrščena na 163. mesto. Seveda je bila želja občine, v čim krajšem času začeti z načrtovano investicijo, vendar pa je bilo leto začetka investicije odvisno od dejanske uvrstitve le-te v državni proračun, saj občina sama nima dovolj sredstev za pokritje celotne investicije. Prednost pri sofinanciranju države imajo namreč investicije, kjer so večje potrebe po zagotovitvi dodatnih prostorov, tovrsten prostorski program pa je odvisen od števila učencev oziroma oddelkov šole. Demografski podatki našega šolskega okoliša v času prijave in usklajevanja investicije niso bili najbolj spodbudni. Ob prijavi investicije je bilo načrtovanih 18 oddelkov osnovne šole. Z uvedbo 9-letnega programa v šolskem letu 2003/2004 je bilo na šoli 17 oddelkov, s šolskim letom 2005/2006 je število oddelkov padlo na 16, demografski podatki v ocenjevalnem 10-letnem obdobju pa so pokazali, da naj bi število oddelkov še naprej padalo in naj bi tako šola v šolskem letu 2011/2012 imela le 12 oddelkov. Po demografskih podatkih naj bi se v šolo v naslednjih 4. šolskih letih vpisovalo le po 1 oddelek prvošolcev. Leto 2006 je pokazalo ponoven dvig števila otrok v šolskem letu 2012/2013 na 13 oddelkov, še pomembnejši element pri oceni prostorskih potreb ministrstva pa so bili pripravljeni občinski načrti novih stanovanjskih gradenj.Glasilo Občine Mirna Peč

Konec leta 2005 je Ministrstvo za šolstvo in šport investicijo vendarle uvrstilo v državni Načrt razvojnih programov za obdobje 2006-2009, občini pa potrdilo prostorski program za 16. oddelkov osnovne šole in 7 oddelkov vrtca z možnostjo kasnejše dograditve 2 oddelkov šole in 1 oddelka vrtca. Vendar pa se je nepredvidljivost in zahtevnost postopkov priprave investicije pokazala še enkrat ter prinesla spremembo načrtovane investicije iz dograditve in nadgraditve v novogradnjo na novi lokaciji. V letu 2006 je namreč Ministrstvo za šolstvo in šport zahtevalo pred potrditvijo zasnove dograditve in nadgraditve šole izdelavo študije protipotresne varnosti. Nujnost porušitve starega dela in sanacije novega dela šole v primeru izvedbe načrtovane investicije ter obseg razpoložljivih obstoječih površin šole, še nedokončan denacionalizacijski postopek šolskih zemljišč, predvidene nove stanovanjske gradnje in možnosti organizacije pouka v času gradnje pa so pod vprašaj postavile smiselnost obnove in dograditve obstoječega šolskega objekta kakor ohranjanja obstoječe lokacije šole. V letu 2007 je tako Ministrstvo za šolstvo in šport občini naložilo še izdelavo ocene treh osnovnih variantnih rešitev: dograditev obstoječe šole z rušitvijo starejšega in obnovo novejšega dela objeta, novogradnja šole na obstoječem zemljišču in novogradnja šole na novi lokaciji. Občinski svet Občine Mirna Peč je kot ekonomsko najustreznejšo rešitev na svoji seji 4.6.2007 izbral novogradnjo šole na novi lokaciji. Ne morem se strinjati z vašimi navedbami glede izbire lokacije nove šole. Lokacijo je izbral občinski svet Občine Mirna Peč na svoji seji 1.8.2007 in sicer na podlagi izdelane študije ocene možnih lokacij Urbanističnega inštituta Republike Slovenije. Rezultati študije so pokazali, da je obstoječa lokacija neustrezna, saj na njej ni mogoče zagotoviti dovolj površin, zaradi bližine nove obvozne ceste pa bi prihajalo do slabe prezračenosti oziroma cirkulacije zraka in hrupa. Izmed ostalima analiziranima lokacijama pa je lokacija pred začetkom naselja Postaja ustreznejša od lokacije pri naselju Prisojna pot. Izbrana lokacija namreč edina ne omejuje morebitne potrebe po dograditvi šolskih objektov, prav tako pa je ustreznejša tudi z vidika ostalih zahtev ministrstva: prometne ureditve, koncentracije novih stanovanjskih naselij in sončne lege. Omenjena študija ni pokazala negativnih vplivov železniške proge kakor tudi ne neustreznosti lege lokacije znotraj Mirne Peči. Tako lahko zanikam vašo trditev, da je občina s prestavitvijo šole na z vaše strani imenovano »obrobje« ustvarila pogoje za počasno ugašanje Mirne Peči. Bistveni element ustrezne lokacije šole so ustrezno zemljišče, ugodna prometna in ambientalna ureditev ter skladnost s predvideno urbanistično ureditvijo naselja - bližina stanovanjskih predelov. Prepričani smo tudi, da odmik šole iz strogega centra za 500 metrov ne pomeni prestavitev le-te na obrobje in da bo le-ta na izbrani lokaciji lahko nemoteno opravljala vse svoje funkcije za svoje učence in širše okolje. Prav tako se ne morem strinjati z vašo ugotovitvijo, da bo novogradnja šole na novi lokaciji prinesla dodatne finančne stroške, saj je Dokument identifikacije investicijskega projekta iz leta 2007 izdelovalca Investbiroja d.o.o. pokazal, da je le-to najbolj ekonomična rešitev kljub potrebnemu odkupu zemljišč. Verjamemo, da se bomo z lastniki uspeli dogovoriti za ustrezno ceno, v nasprotnem primeru pa bo morala občina poseči po razlastitvi zemljišč. Naj omenim, da je reševanje lastništva zemljišč neizogibno pri izboru katerekoli lokacije, tudi pri lokaciji obstoječe šole. Pri obstoječih šolskih zemljišč namreč še vedno ni končan denacionalizacijski postopek zemljišč, ker želi denacio-

marec 2008


nalizacijski upravičenec vrnitev zemljišč v naravi, in zato nenehno vlaga pritožbe na izdane odločbe. Upam, da se na podlagi napisanega strinjate, da gre pri investiciji šole za zelo dolgotrajen in zahteven postopek. Težko verjamem, da je bila v letu 2003 izrečena obljuba o vselitvi v nove prostore, verjamem pa, da sem v srečanjih z vami večkrat izrazil upanje po kar najhitrejši realizaciji načrtovanega projekta. Zagotovo pa držijo moje obljube iz preteklih volitev po izgradnji nove šole z vrtcem in telovadnico v Mirni Peči. Začetek investicije dograditve šole je bil resnično predviden v letu 2008, vendar pa je bila zaradi spremenjene demografske slike in rezultatov študije stanja obstoječega objekta spremenjena tudi vrsta in obseg investicije. Prvotna načrtovana investicija dograditve šole za potrebo 16 oddelkov šole in 5-ih oddelkov vrtca je obsegala 1.013,35 m2 novogradnje in 845,20 m2 adaptacije oziroma zahtevala 1.970.674,53 EUR (vrednost ne vsebuje DDV) sredstev; investicija izgradnje nove šole z vrtcem in športno dvorano za potrebe 16+2 oddelka šole in 7+1 oddelek vrtca pa obsega gradnjo 4.797 m2 bruto površin oziroma zahteva 7.224.731,25 EUR (vrednost ne vsebuje DDV) sredstev. V letu 2007 smo se torej z občinskim svetom odločili za veliko večjo investicijo, ki zaradi svoje vrednosti zahteva zahtevnejše in daljše postopke. Po zakonu o graditvi objektov je namreč za tako obsežne investicije potrebno v okviru Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije izpeljati izredno zahteven javni natečaj za izbor strokovno najprimernejše rešitve. Občina je z omenjeno institucijo po izbrani lokaciji šole nemudoma začela s pripravami na javni natečaj (podpis pogodbe, oblikovanje komisije, izdelava natečajne naloge, geodetskega posnetka, razpisne dokumentacije z razpisnimi pogoji) in razpis 21.12.2007 tudi objavila na portalu javnih naročil Uradnega lista RS ter v Uradnem listu EU. Rok za oddajo rešitev je 28.2.2008, po izboru le-te pa bo občina nadaljevala s pripravo vse nadaljnje investicijske (PIZ, IP) in projektne dokumentacije (PGD, PZI, PZR…), po spremembi prostorskih dokumentov pa tudi z nakupom zemljišč in razpisom za gradnjo. Sama gradnja se bo zaradi številnih novih postopkov premaknila v leto 2009, bo pa občina naredila vse, da bodo vsi potrebni postopki strokovno in kar najhitreje izvedeni. Občinski svet Občine Mirna Peč je 29.1.2008 sprejel Rebalans proračuna Občine Mirna Peč za leto 2008 z Načrtom razvojnih programov 2008 - 2012, v katerem je načrtovano za investicijo dograditve šole v letu 2008 1.063.101 EUR, v letu 2009 3.878.060 EUR in v letu 2010 3.661.213 EUR. Seveda vsa ta sredstva ne bo lahko zagotoviti, vendar smo prepričani, da nam bo iz naslova ostalih vzporednih investicij na področju okolja in prostora uspelo zagotoviti tudi sredstva za načrtovano investicijo. Delo občine na področju izgradnje nove šole z vrtcem in športno dvorano je bilo vsa ta leta zelo intenzivno. Je pa res, da nas tudi v tekočem in prihodnjih letih čaka še veliko dela, da bo tudi naša občina dobila ustrezne pogoje za izvajanje predšolskega in osnovnošolskega programa. O aktivnostih bomo tako šolo kot občane poskusili kar najbolje obveščati. Dopisu ni priložen seznam podpisnikov, zato omenjeni dopis pošiljamo na šolo in mu prilagamo vabilo na javno predstavitev investicije. Z veseljem pa se bomo odzvali tudi vsakemu zaprosilu šole za posredovanje dodatnih informacij v okviru sveta šole, sveta staršev ali učiteljskega zbora. Lepo pozdravljeni! Župan Zvone Lah

marec 2008

RAZPIS ZA PODELITEV OBČINSKIH NAGRAD IN PRIZNANJ Spoštovane občanke in občani! Bliža se praznik Občine Mirna Peč. Ob tej priložnosti bodo podeljena priznanja in nagrade občine. V ta namen je občinski svet sprejel Odlok o priznanjih in nagradah Občine Mirna Peč (Ur. l. RS, št. 3/2000) in Pravilnik o kriterijih za dodeljevanje priznanj in nagrad. Podeljene bodo naslednje nagrade in priznanja: naziv častnega občana, nagrada občine, plaketa občine in spominska plaketa občine. 1. Kriteriji za podelitev naziva častnega občana Občine Mirna Peč so: • zelo pomembni trajni življenjski uspehi, ustvarjalnost in inovativnost na gospodarskem, znanstvenem, umetniškem, kulturnem, športnem, vzgojno-izobraževalnem ali humanitarnem področju, ki uspešno predstavljajo občino doma in na tujem in ki pomenijo izjemen prispevek k razvoju občine, dela in življenja v njej ter uveljavitvi občine v širšem prostoru. 2. Nagrada Občine Mirna Peč se podeli posameznikom, ki: • so občani Občine Mirna Peč, • dosežejo v daljšem časovnem obdobju pomembnejše trajne uspehe na gospodarskem, kulturnem, športnem, vzgojno-izobraževalnem ali humanitarnem področju, • s svojim delom zvišujejo ugled Občine Mirna Peč. 3. Plaketa Občine Mirna Peč se podeli zaslužnim posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam in društvom za: • izredne uspehe in rezultate na področjih, na katerih delujejo in ki pomenijo pomemben prispevek za razvoj Občine Mirna Peč, dela in življenja v njej ter za njeno uveljavljanje v širšem prostoru, • spodbudo posameznikom, podjetjem, zavodom in drugim organizacijam, skupnostim, organom in društvom, ki s svojim odnosom do dela, gospodarnostjo, uvajanjem racionalnih novosti, posebnim naporom in prizadevanji dosegajo izredne uspehe in rezultate, ki imajo velik pomen za Občino Mirna Peč. 4. Spominska plaketa Občine Mirna Peč se podeljuje organizacijam in občanom, ki so s svojim delom pomembno prispevali k razvoju občine na vseh področjih dela in življenja, ob njihovih pomembnejših delovnih in življenjskih jubilejih. S tem razpisom pozivam občanke in občane ter institucije, da posredujete predloge za občinske nagrade in priznanja do 25. 4. 2008 na naslov: Občinski svet Občine Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč, s pripisom »za nagrade in priznanja občine«. Predlog mora vsebovati tudi podrobno utemeljitev. Zvone Lah, župan l.r. Glasilo Občine Mirna Peč
občinska uprava sporoča

Povzetek razpisov za podjetnike – Produkt P4a in Ukrep 312 07.03.2008 sta Slovenski podjetniški sklad (SPS) in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) vzporedno objavila razpisa za pridobitev nepovratnih sredstev. Na razpis SPS (Produkt P4a) se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 1 in največ 9 zaposlenimi na dan 30.06.2007, ki imajo sedež dejavnosti v naseljih s statusom mesta ali tista mikro podjetja, ki imajo sedež dejavnosti izven naselij s statusom mesta ter se ne morejo prijaviti na razpis za ukrep 312, ker ne opravljajo zahtevane dejavnosti po tem razpisu. Upravičeni stroški po tem razpisu so stroški nakupa novih strojev, nove strojne opreme (izdelani vsaj v letu 2007) in nove programske opreme. Minimalna vrednost investicije mora biti 40.000€ brez DDV. Maksimalna višina sofinanciranja je do 50% upravičenih stroškov, vendar največ 200.000€. Nepovratna sredstva se odobrijo za upravičene stroške investicije, nastale po datumu izdaje sklepa o odobritvi sofinanciranja nakupa nove tehnološke opreme do 15.09.2008. Investicija mora biti zaključena do 15.09.2008. Rok za predložitev vlog je 07.04.2008. Razpisno dokumentacijo najdete na spletni strani http://www.podjetniskisklad.si/. Na razpis MKGP (ukrep 312 – podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij) se bodo lahko prijavila mikro podjetja z manj kot 10 zaposlenimi, ki imajo sedež dejavnosti izven naselij s statusom mesta in se ukvarjajo s točno določenimi dejavnostmi, ki so navedene v razpisu (praviloma dejavnosti, ki uporabljajo kmetijske in gozdarske surovine). Upravičeni stroški po tem razpisu so gradbena in obrtniška dela, usposabljanje za potrebe opravljanja dejavnosti, nakup nove opreme (vključno z IKT in računalniško programsko opremo) ter ostali splošni stroški. Minimalna vrednost investicije mora biti 40.000€ brez DDV. Maksimalna višina sofinanciranja je do 50% upravičenih stroškov, vendar največ 200.000€. Javni razpis je odprt do porabe sredstev, investicija pa mora biti zaključena do 31.12.2009. Razpisno dokumentacijo najdete na spletni strani http://www.mkgp.gov. si/si/javni_razpisi/.

Občina Mirna Peč JAVNI NATEČAJ

ZA IZBIRO NAJBOLJŠIH TURISTIČNIH SPOMINKOV OBČINE MIRNA PEČ V LETU 2008 Občina Mirna Peč v sodelovanju s Turističnim društvom Mirna Peč na podlagi Pravilnika o natečaju in ocenjevanju turističnega spominka Občine Mirna Peč (Ur.list RS, št. 59, 04.07.2007) razpisuje javni natečaj za izbor najboljših spominkov Občine Mirna Peč v letu 2008. 1. Na natečaju se bo ocenjevala : • likovno estetska vrednost, • dediščinska vrednost, • indentiteta in razpoznavna vrednost, • turistično promocijska vrednost kraja, • izvirnost, • uporabnost in tehnologija izdelave, • cena izdelka in možnost trženja. Spominki, ki se prijavijo na natečaj, so prvič predstavljeni javnosti. Vsak predlagatelj lahko sodeluje z največ tremi predlogi. 2. Trije spominki, ki jih bo strokovna komisija najbolje ocenila, bodo prejeli denarne nagrade: • prva nagrada 150.00 € • druga nagrada 100.00 € • tretja nagrada 50.00 € Zmagovalni izdelek dobi naziv Turistični spominek Občine Mirna Peč, ki se lahko ustrezno označi. 3. Komisija si pridržuje pravico prerazporeditve denarnega sklada. Na natečaj Občine Mirna Peč se lahko prijavijo fizične in pravne osebe. Vzorce spominkov bo ocenjevala tričlanska strokovna komisija v skladu s pravilnikom. V primeru, da več izdelkov zasede isto mesto, se nagradni sklad sorazmerno porazdeli. Strokovna komisija pri ocenjevanju upošteva ves prispeli material: skice, tekstovne obrazložitve, fotografije, končne izdelke. 4. Spominke za natečaj bomo sprejemali na sedežu Občine Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč, do 15. junija 2008. 5. Vsakemu vzorcu mora biti priložena zaprta kuverta s podatki: • ime, priimek, naslov in telefonska številka avtorja, • kratek opis spominka, • 2 fotografiji spominka, • izjava o avtorstvu. 6. Nagrajeni spominki ostanejo v arhivu Občine Mirna Peč, ostali spominki pa se lahko vrnejo prijavitelju. 7. Razglasitev rezultatov natečaja bo javna, hkrati z razstavo najbolje ocenjenih spominkov. Občina Mirna Peč s podelitvijo nagrad najboljšim spominkom ne odkupuje avtorskih pravic nad izdelki, vendar si pridržuje prednostno pravico za odkup avtorskih pravic za nagrajene spominke in predloge. Za vse informacije smo vam na voljo na tel.št. : 07/393 61 05. Občina Mirna Peč, župan Zvonko LahGlasilo Občine Mirna Peč

marec 2008


Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Mirna Peč za programsko obdobje 2007 – 2013 (Ur.l.RS, št. 67/07, z dne 27/7-2007) (v nadaljevanju: pravilnik), Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leti 2007 in 2008 (Ur. l.RS, št.21/07, z dne 9/3-2007) in Odloka o spremembi odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2008 (Ur.l.RS, št.14/2008, z dne 7/2-2008) župan Občine Mirna Peč objavlja

JAVNI RAZPIS

ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI MIRNA PEČ V LETU 2008 I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA Občina Mirna Peč (v nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja za leto 2008 v okvirni višini 50.000 EUR po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006. II. OKVIRNA VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV Vrsta ukrepa (ukrep po pravilniku)

Višina sredstev

1.

Investicije v kmetijska gospodarstva (ukrep 1)

20.000 EUR

2.

Varstvo tradicionalne krajine in stavb (ukrep 2)

2.000 EUR

3.

Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (ukrep 3)

5.500 EUR

4.

Pomoč za zaokrožitev zemljišč (ukrep 4)

2.000 EUR

5.

Pomoč za spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov (ukrep 5)

1.000 EUR

6.

Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu (ukrep 6)

3.000 EUR

7.

Investicije v dopolnilne dejavnosti na kmetijah (ukrep 7)

10.000 EUR

8.

Investicije v opravljanje storitev in trženje proizvodov in storitev s kmetij (ukrep 8)

5.000 EUR

9.

Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij (ukrep 10)

1.500 EUR

III. UPRAVIČENCI – POGOJI IN MERILA ZA DODELITEV SREDSTEV Do sredstev so upravičeni: (1) za ukrepe od 1 do 4: • kmetijska gospodarstva - pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo sedež na območju občine in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: kmetijska gospodarstva); (2) za ukrep 5: • izvajalci, skladno z nameni upravičenih stroškov (v nadaljevanju: registrirani izvajalci); (3) za ukrep 6: • registrirani izvajalci, • nevladne organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti tega ukrepa in opravljajo dejavnost na območju občine (v nadaljevanju: društva in združenja);

marec 2008

(4) za ukrepa 7 in 8: • nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmetijskega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na območju občine (v nadaljevanju: nosilci dopolnilnih dejavnosti); (5) za ukrep 10: • udeleženci izobraževanj kmetijskih šol in fakultet kmetijskih smeri iz območja občine, in predvideni za naslednike kmetij (v nadaljevanju: nasledniki kmetij). Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni pri posameznih ukrepih v poglavju IV. tega razpisa. IV. UKREPI 1.Ukrep 1 Investicije v kmetijska gospodarstva (4. člen Uredbe komisije (ES) št.1857/2006) Okvirna višina razpisanih sredstev je 20.000 EUR (PP 11006). Namen ukrepa: Poglavitni namen ukrepa je posodabljanje in prestrukturiranje primarne kmetijske proizvodnje, dvig dodane vrednosti in kakovosti v pridelavi, povečanje zaposlenosti v kmetijstvu in ohranjanje obdelanosti kmetijskih površin v občini. Cilji ukrepa: • zmanjšanje proizvodnih stroškov, • izboljšanje in/ali preusmeritev proizvodnje, • izboljšanje kakovosti, • ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja in izboljšanje higienskih razmer ali standarda za dobro počutje živali. Upravičeni stroški ukrepa: • stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenega standarda, temelječega na zakonodaji Skupnosti (gre za novo uvedeni standard za dobro počutje živali) • stroški novogradnje in adaptacije hlevov, • stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme za krmljenje, molžo in izločke, • nakup materiala, opreme in stroški izgradnje oz. adaptacije pomožnih živinorejskih objektov (razen za gnojne jame in gnojišča za namen izpolnjevanja standarda nitratne direktive), • nakup nove kmetijske mehanizacije, • stroški nakupa in postavitve rastlinjaka s pripadajočo opremo, • izdelava projektne dokumentacije, študije izvedljivosti, • naložbe v postavitev pašnikov (stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov in pregraditev pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino, stroški izdelave načrta za ureditev pašnika), • agromelioracijska dela: manjša zemeljska dela, ki ne pomenijo poseg v

Glasilo Občine Mirna Peč
J AV N I R A Z P I S Z A D O D E L I T E V F I N A N Č N I H S R E D S T E V Z A O H R A N J A N J E I N prostor (za površine nad 0,3 ha) in ureditev poljskih poti, • postavitev večletnih nasadov: za nakup sadilnega materiala, pripravo zemljišča in postavitev opore in ograje, • postavitev nakupa nove mreže proti toči, stroški postavitve, stroški priprave načrta za postavitev mreže s stroški svetovanja in nadzora (za trajne nasade nad 0,3 ha površine). Omejitve Podpore se ne dodelijo za: • davke, razne takse in režijske stroške, • stroške zavarovanja, • stroške za refinanciranje obresti, • za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije, • investicije povezane z namakanjem in drenažiranjem kmetijskih zemljišč, • nakup živali, • nakup enoletnih rastlin, • investicije v naložbe trgovine, • investicije, ki se izvajajo izven območja občine, • investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU in • nakup proizvodnih pravic. K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo: • zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2008 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, • mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, • izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše (iz načrta mora biti razvidna tudi površina pašnika in stalež živine), • ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi, • v primeru investicij povezanih z graditvijo oz. obnovo objektov ustrezno gradbeno dovoljenje in projektno dokumentacijo, • v primeru agromelioracijskih del pa tudi kopijo katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba. Pogoji za dodelitev sredstev: • vlagatelj mora predložiti popolno vlogo, • investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev, • vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva in mora imeti stalno bivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva, • vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru, da je kmetija vključena v sistem DDV, mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva davčni zavezanec, • kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah, • kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa, • na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave, upoštevane vse predpisane zahteve glede okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije, • nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih površin. Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin se šteje: • 1 ha njiv ali vrtov ali • 2 ha travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov ali • 4 ha pašnikov ali • 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov ali hmeljišč ali oljčnikov ali ostalih trajnih nasadov ali • 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu ali • 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali • 8 ha gozdov ali • 5 ha gozdnih plantaž ali • 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin. V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih.

10

Glasilo Občine Mirna Peč

Upravičenci do sredstev Do sredstev so upravičena kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo in imajo sedež v občini. Finančne določbe: • finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev, • najvišji znesek pomoči znaša 5.000 EUR, • vrednost celotne investicije ne sme presegati 50.000 EUR (majhne investicije), • najvišja stopnja pomoči znaša do 40% upravičenih stroškov investicije (do 50% upravičenih stroškov investicije na območjih z omejenimi dejavniki), • najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000 EUR v obdobju treh proračunskih let, oz. 500.000 EUR na območjih z omejenimi dejavniki v obdobju treh proračunskih let. Dodatna merila za ocenjevanje: • ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa, • ali je investicija finančno upravičena, • ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti, • ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna sredstva za namen investicije. 2. Ukrep 2 Varstvo tradicionalne krajine in stavb (5. člen Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006) Okvirna višina razpisanih sredstev je 2.000 EUR (PP 11006). Namen ukrepa: Z ukrepom želimo ohranjati proizvodno in neproizvodno dediščino na podeželju – objekte/tradicionalne stavbe, ki bi lahko služile skupnemu pomenu ter prispevati k privlačnosti vaškega okolja kot bivalnega prostora in potenciala za razvoj drugih dejavnosti. V okviru ukrepa se bodo izvajale podpore investicijam, ki imajo poseben pomen za ohranjanje naravne in kulturne dediščine na podeželju. Cilji ukrepa: • ohranitev naravne in kulturne dediščine na podeželju, • prispevati k izboljšanju kvalitete bivanja na podeželju, • ureditev skupnih površin in objektov za različne namene, • ohranitev naravne in kulturne dediščine na podeželju. Predmet podpore Predmet podpore je sofinanciranje obnove objektov na kmetijah, ki so vpisani v Register nepremične kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo, pristojno za kulturo. Pomoč se odobri: • za investicije, namenjene ohranjanju značilnosti neproizvodne dediščine, ki se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih, • za investicije za varstvo dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah kot so kmetijska poslopja, če naložba ne povzroči povečanja zmogljivosti kmetije. Upravičeni stroški: • stroški za pripravo dokumentacije za rekonstrukcijo (ponovno postavitev) ali obnovo oziroma sanacijo objekta (posnetek stanja, arhitekturni in statični načrt), projekt gradnje ali obnove, popis del, konservatorski program, • stroški za nabavo materiala za obnovo. K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo: • izpis iz registra nepremične kulturne dediščine (RKD), • mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto. Omejitve Podpore se ne dodelijo za: • davke, razne takse in režijske stroške, • stroške zavarovanja, • stroške za refinanciranje obresti, • za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije, • investicije, ki se izvajajo izven območja občine in

marec 2008


R A Z V O J K M E T I J S T VA I N P O D E Ž E L J A V O B Č I N I M I R N A P E Č V L E T U 2 0 0 8 • investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU, • za proizvodna sredstva, ki bi lahko povzročile povečanje zmogljivosti kmetije. Upravičenci do sredstev Upravičenci do dodelitve državnih pomoči za ohranjanje tradicionalnih stavb so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev, tradicionalna stavba (objekt) pa leži na območju občine. Splošni pogoji upravičenosti: • objekt mora biti vpisan v register nepremične kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo, pristojno za področje kulture, • obnova objekta mora potekati v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in kulturnovarstvenim soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto, • kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo, • kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah, • do obnove so upravičeni le tisti objekti, ki bodo po obnovi služili širšemu, skupnemu namenu (podrobnejši pogoji bodo določeni v javnem razpisu), • investicija mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa. Dodatna merila za ocenjevanje: • vsebina vloge ustreza namenu ukrepa. Finančne določbe: • za neproizvodne objekte do 100% dejanskih stroškov, • za proizvodna sredstva na kmetijah do 60% dejanskih stroškov, če naložba ne povzroči proizvodne zmogljivosti kmetije, • dodatna pomoč se lahko odobri v višini do 100% za pokritje dodatnih stroškov, ki nastanejo zaradi porabe tradicionalnih vrst materiala, ki je potreben za ohranitev značilnosti kulturne dediščine na stavbah, • najvišji znesek dodeljene pomoči znaša 3.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo. 3. Ukrep 3 Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (12.člen Uredbe Komisije (ES) št.1857/2006) Okvirna višina razpisanih sredstev je 5.500 EUR (PP 11006). Namen ukrepa: Namen ukrepa je s povečanjem obsega zavarovanj zmanjšati posledice in tveganja, ki jih na plodovih in posevkih naredijo naravne nesreče kot so spomladanska pozeba, toča, požar, udar strele, vihar in poplave ter zmanjšati izgube nastale zaradi bolezni domačih živali. Cilj ukrepa: • vključevanje čim večjega števila kmetij v sistem zavarovanj posevkov in plodov in domačih živali. Upravičeni stroški Sofinancira se zavarovalna premija v tekočem koledarskem letu kot to določa uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje na nacionalnem nivoju za posamezno leto za: • zavarovanje posevkov pred spomladansko pozebo, točo, požarom, udarom strele, viharjem in poplavami, • zavarovanje plodov pred spomladansko pozebo, točo, požarom, udarom strele, viharjem in poplavami, • zavarovanje domačih živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni. Omejitve Podpore se ne dodelijo: • za tiste deleže pomoči, kot jih z Uredbo o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto določi Vlada Republike Slovenije, • kmetijskim gospodarstvom, ki niso vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo,

marec 2008

• kmetijskim gospodarstvom, ki imajo sedež in pretežni del površin, ki so predmet zavarovanja, izven območja občine. Splošni pogoji upravičenosti: • kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo, • kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah, • vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih površin. Upravičenci do sredstev Upravičenci do sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje kmetijske proizvodnje so kmetijska gospodarstva, ki sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto. Sofinancira se zavarovalna premija: - za zavarovanje posevkov in plodov upravičencem, ki v času od 1. januarja 2008 do 31.08.2008 sklenejo zavarovalno pogodbo, - za zavarovanje bolezni živali upravičencem, ki v času od 1. januarja do 31. decembra 2008 sklenejo zavarovalno pogodbo. Zavarovalne pogodbe sklenjene po končnih datumih niso upravičene do sofinanciranja po Uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva za leto 2008. K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo: • zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2008 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, • sklenjeno zavarovalno polico za zavarovanje kmetijske proizvodnje za leto 2008. Finančne določbe: • finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev, • podpora občine, z upoštevanjem Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva za leto 2008 (Uradni list ŠT.110, 3.12.2007), ki jo je sprejela Vlada Republike Slovenije, znaša lahko razliko pomoči do 50% upravičenih stroškov pred odbitkom davka. Dodatna merila za ocenjevanje: • ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa, • ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti. 4. Ukrep 4 Pomoč za zaokrožitev zemljišč (13.člen Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006) Okvirna višina razpisanih sredstev je 2.000 EUR (PP 11006). Namen ukrepa Zaradi velikega števila majhnih in razpršenih parcel in neugodne posestne strukture, je namen ukrepa spodbuditi večje izvajanje združevanj in menjav kmetijskih zemljišč na območju občine. Cilj ukrepa: • s sofinanciranjem združevanj in menjav kmetijskih zemljišč omogočiti večjo racionalnost pri obdelavi kmetijskih zemljišč in s tem zmanjšati stroške pridelave. Upravičeni stroški: • stroški pravnih in upravnih postopkov. Omejitve Podpore se ne dodelijo: • za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine, • za aktivnosti, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU. K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo: • zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2008 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, • kopijo katastrskega načrta, • posestni list, • mnenje pristojne strokovne službe, da predlagani promet s kmetijskimi zemljišči prispeva k zaokroževanju zemljišč kmetijskega gospodarstva,

Glasilo Občine Mirna Peč

11


J AV N I R A Z P I S Z A D O D E L I T E V F I N A N Č N I H S R E D S T E V Z A O H R A N J A N J E I N • notarsko overjeno pogodbo, • račune za stroške, nastale pri izvedbi pravnega posla. Upravičenci Nosilci kmetijskih gospodarstev. Pogoji za dodelitev sredstev: • vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih površin, • najmanjša velikost zemljišč, ki se zaokrožujejo znaša 0,3 ha, • kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah. Upravičenci do sredstev Do sredstev so upravičena kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo, in imajo sedež na območju občine. Finančne določbe: • finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev do 100% nastalih upravičenih stroškov. Dodatna merila za ocenjevanje: • ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa, • ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti. 5. Ukrep 5 Pomoč za spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov (14.člen Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006) Okvirna višina razpisanih sredstev je 1.000 EUR (PP 11006). Namen ukrepa Namen ukrepa je spodbujati proizvodnjo kakovostnih kmetijskih proizvodov in s tem potrošnikom omogočiti večjo možnost dostopa do prehranskih proizvodov višje kakovosti. Prav tako je namen ukrepa promovirati območje pridelave kakovostnih kmetijskih proizvodov in s tem širjenje in uveljavljanje podjetniških iniciativ. Cilji ukrepa: • doseganje višje dodane vrednosti za osnovne kmetijske proizvode, • utrjevanje tržnega položaja kmetov, • izboljšanje dohodkovnega položaja kmetov, • povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki proizvajajo kakovostne kmetijske proizvode in so vključena v sheme kakovosti. Upravičeni stroški • stroški za tržne raziskave, zasnovo in oblikovanje proizvoda, vključno s pomočjo za pripravo vlog za priznavanje geografskih označb, označb porekla ali potrdil o posebni naravi proizvoda, • stroški za uvedbo sistema zagotavljanja kakovosti, sistemov na temelju analize tveganj in kritičnih nadzornih točk, sistemov sledljivosti, sistemov za zagotavljanje upoštevanja pristnosti in tržnih normativov ali programov presoje vplivov na okolje, vključno s stroški usposabljanja, • stroški, ki jih zaračunavajo priznani certifikacijski organi za prvo potrditev sistemov zagotavljanja kakovosti in podobnih sistemov, • stroški nadzornih ukrepov, skladno z zakonodajo, razen, če jih opravljajo kmetijska gospodarstva sama. Omejitve Podpore se ne dodelijo: • za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine, • za aktivnosti, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU, • za stroške, ki nastanejo ob izvajanju investicij, • za stroške, ki nastanejo ob nadzoru, ki ga opravi sam kmet ali proizvajalec ali če zakonodaja EU predpisuje, da stroške nadzora nosijo proizvajalci sami. K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo: • mnenje pristojne strokovne službe, da posamezen postopek prispeva k dodani vrednosti primarnega kmetijskega proizvoda.

12

Glasilo Občine Mirna Peč

Upravičenci do sredstev Do sredstev so upravičeni: • izvajalci, skladno z nameni upravičenih stroškov. Finančne določbe: • finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev, do 100% nastalih stroškov oziroma dejavnosti, če so v zvezi z izboljšanjem kakovosti kmetijskih proizvodov, • pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju kmetijskim gospodarstvom, • pomoč je dostopna vsem upravičencem, ne glede na njihovo tržno organiziranost oziroma članstvo v interesnih združenjih. Dodatna merila za ocenjevanje: • ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa, • ali je dosežena višja kakovost proizvodov in izkazana skrb za varstvo potrošnikov. 6. Ukrep 6 Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu (15.člen Uredbe Komisije (ES) št.1857/2006) Okvirna višina razpisanih sredstev je 3.000 EUR (PP 11006). Namen ukrepa Namen ukrepa je omogočiti kmetom pridobivanje novih znanj za zagotavljanje ustrezne usposobljenosti in možnosti koriščenja storitev svetovanja, kar je temeljni pogoj za izvajanje primarne kmetijske dejavnosti. Cilji ukrepa: • povečevanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev skozi izobraževanje oz. strokovno usposabljanje njihovih nosilcev. Upravičeni stroški: • stroški izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu: stroški organiziranja programov usposabljanja, • stroški storitev nadomeščanja mikropodjetjem, ustanovljenim za nudenje tovrstnih storitev, skladno s Programom razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007 -2013: dejanski stroški nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja ali delavca na kmetijskem gospodarstvu med boleznijo in dopustom: - stroški strojnih storitev, - stroški najete delovne sile, • stroški svetovalnih storitev: stroški honorarjev za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti kot je to rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje, • stroški organizacije forumov za izmenjavo znanj med kmetijskimi gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih: stroški udeležbe, potni stroški, stroški publikacij, najemnine razstavnih prostorov, simboličnih nagrad, podeljenih na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca, • stroški na področju širjenja znanstvenih dognanj (prikazi in demonstracijski poskusi, delavnice, forumi in predavanja za širšo javnost) pod pogojem, da posamezna podjetja, znamke ali poreklo niso imenovani, z izjemo proizvodov iz Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 in Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999, kjer so posamezna podjetja, znamke in poreklo imenovani, • stroški publikacij kot so katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in predstavitev nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da so predstavljeni v publikaciji. Omejitve Podpore se ne dodelijo: • za že izvedene aktivnosti, • za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine, • za aktivnosti razširjanja znanstvenih dognanj, kakovosti za proizvode iz drugih držav, generičnih proizvodov in prehranjevalnih koristi generičnih proizvodov,

marec 2008


R A Z V O J K M E T I J S T VA I N P O D E Ž E L J A V O B Č I N I M I R N A P E Č V L E T U 2 0 0 8 • za stroške za storitve povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje. Upravičenci do sredstev Do sredstev so upravičeni nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo sedež in kmetijske površine na območju občine ter njihovi družinski člani in nevladne organizacije in organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti tega ukrepa in opravljajo dejavnost na območju občine. K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo: • mnenje pristojne strokovne službe, da ukrep prispeva k povečanju konkurenčnosti kmetijskega gospodarstva, • finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev, • dokazila na nastale stroške. Pogoji za pridobitev sredstev: • finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev z ustreznimi dokazili (kot so kotizacije oz. participacije kmetov, če se izvajalec za to odloči idr.), • pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju, • če so izvajalci ali organizatorji nudenja tehnične podpore v kmetijstvu nevladne organizacije, članstvo v teh organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do tehnične podpore. Finančne določbe: • finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev, • pomoč se dodeli do 100% upravičenih stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju kmetijskim gospodarstvom, • pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na območju občine, • članstvo v nevladnih organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Dodatna merila za ocenjevanje: • ali je vsebina vloge ustreza namenu ukrepa. 7. Ukrep 7 Investicije v dopolnilne dejavnosti na kmetijah (Ukrepi v skladu z Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006) Okvirna višina razpisanih sredstev je 10.000 EUR (PP 11006). Namen ukrepa Namen ukrepa je ustvariti pogoje in možnosti za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti, skozi sofinanciranje investicij, usmerjenih v: • predelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 Uredbe o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Ur.l. RS, št. 61/2005), • predelavo kmetijskih proizvodov, ki niso zajeti v Prilogi 1 Uredbe o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Ur.l. RS, št. 61/2005), • turizem na kmetiji, • dejavnosti (storitve in izdelki), povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji, • pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov, • kompostiranje organskih snovi, • storitve, ki zagotavljajo višjo kakovost na podeželju, • socialne storitve na kmetijah (terapevtske, učne kmetije, oskrba starostnikov na domu).

K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo: • zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2008 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, • finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oz. dokončanja le-te, • pravnomočno gradbeno dovoljenje (če gre za gradnjo objekta) oz. lokacijsko informacijo (če gre za adaptacijo objekta), • račune za nakup strojev ali opreme oz. račune o izvedenih delih, • fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še ni registrirana, • mnenje pristojne strokovne službe o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti, • mnenje o ekonomičnosti investicije, • v primeru investicij povezanih z graditvijo oz. obnovo objektov ustrezno gradbeno dovoljenje in projektno dokumentacijo. Upravičenci do sredstev Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na območju občine. Splošni pogoji upravičenosti: • upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji (Ur.l. RS, št. 61/2005), • dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji, • vlagatelj mora predložiti popolno vlogo, • vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti; v primeru, da je kmetija vključena v sistem DDV, mora biti vlagatelj davčni zavezanec, • kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah. Finančne določbe: • finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev, • najvišji delež pomoči znaša do 50% upravičenih stroškov investicije, • skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let. Dodatna merila za ocenjevanje: • ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa, • ali je investicija finančno upravičena, • ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna sredstva za namen investicije. 8. Ukrep 8 Investicije v opravljanje storitev in trženje proizvodov in storitev s kmetij (Ukrepi v skladu z Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006) Okvirna višina razpisanih sredstev je 5.000 EUR (PP 11006).

Cilji ukrepa: • izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskega gospodarstva, • ustvarjanje novih delovnih mest, • uveljavljanje podjetniških iniciativ članov kmečkega gospodinjstva.

Namen ukrepa Namen ukrepa je sofinanciranje investicij v: • neposredno prodajo kmetijskih proizvodov na kmetijah, • neposredno prodajo kmetijskih proizvodov izven kmetije, • storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddajo le - teh v najem, • pridobitev certifikata – nacionalne poklicne kvalifikacije, • izobraževanje na kmetijah, povezano z gozdarstvom in dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijah.

Upravičeni stroški ukrepa: • vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta, • nakup nove opreme, • promocija, • splošni stroški.

Cilji ukrepa: • utrjevanje tržnega položaja kmetijskih gospodarstev, • izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskih gospodarstev, • povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo storitve in trženje proizvodov in storitev s kmetij.

marec 2008

Glasilo Občine Mirna Peč

13


JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI MIRNA PEČ V LETU 2008

Upravičeni stroški ukrepa: • vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta, • nakup nove opreme, • promocija, • stroški tečaja za pridobitev certifikata – nacionalne poklicne kvalifikacije, • ostali splošni stroški. K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo: • zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2008 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, • finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oz. dokončanja le-te, • v primeru investicij povezanih z graditvijo oz. obnovo objektov ustrezno gradbeno dovoljenje in projektno dokumentacijo, • račune za nakup strojev ali opreme oz. račune o izvedenih delih (izjava), • fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še ni registrirana, • mnenje pristojne strokovne službe o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti. Upravičenci do sredstev: Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež na območju občine. Splošni pogoji upravičenosti: • upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji, • dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji, • vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti. V primerih, da je kmetija vključena v sistem DDV, mora biti vlagatelj (nosilec) davčni zavezanec, • kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah.

Finančna določbe: • do 300 EUR/učenca v tekočem letu. V. VSEBINA VLOGE Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje: - prijavni obrazec: »VLOGA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN SPODBUJANJE RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI MIRNA PEČ V LETU 2008«, - obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznim ukrepom. Prijavni obrazec bo na razpolago na prijavnem mestu in na spletni strani občine: http://www.mirnapec.si/ VI. OBRAVNAVANJE VLOG Vloge bo obravnavala Komisija za izvajanje in nadzor pospeševanja kmetijstva v občini, v nadaljevanju strokovna komisija, ki jo imenuje župan Občine Mirna Peč. Strokovna komisija lahko zmanjša delež sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov: − zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2008, − zaradi večjega števila zahtevkov kot je zagotovljenih sredstev v proračunu. Na podlagi predloga strokovne komisije o upravičenosti vlog, pristojna strokovna služba občinske uprave pripravi predlog za razdelitev sredstev, ki ga posreduje v obravnavo strokovni komisiji, le ta pa v dokončno potrditev direktorju občinske uprave ali drugi od direktorja pooblaščeni uradni osebi s sklepom. Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo. Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo: • dokazila o plačilu obveznosti (originalni računi, situacije), • poročilo o opravljenem delu.

Finančne določbe: • najvišji znesek dodeljene pomoči znaša do 50% upravičenih stroškov. Skupna pomoč de minimis, dodeljena kateremukoli podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let.

Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti proračun Občine Mirna Peč za leto 2008.

Dodatna merila za ocenjevanje: • ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa, • ali je investicija finančno upravičena, • ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna sredstva za namen investicije.

Vloge za Ukrepe navedene pod zaporednimi številkami 1, 2, 4, 5, 7, 8 morajo biti oddane najkasneje do ponedeljka 14. aprila 2008, vloge za ukrepe pod zaporednimi številkami 3,6 in 9 ostajajo odprte do 24. decembra 2008.

9. Ukrep 10 Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij Okvirna višina razpisanih sredstev je 1.500 EUR (PP 11006). Namen ukrepa Namen ukrepa je finančna pomoč pri izobraževanju učencev kmetijskih programov, ki so predvideni za naslednike kmetij.

Strokovna služba občinske uprave na predlog komisije pozove prosilca da nepopolno vlogo v primernem roku dopolni.

Pogoji za pridobitev pomoči Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo: • izjavo, da bo prosilec prevzemnik kmetije, • kopijo zadnjega šolskega spričevala, • potrdilo o katastrskem dohodku prosilca, • potrdilo o višini prejemanja štipendije (če jo prosilec prejema).

VIII. MESTO ODDAJE VLOGE

Dodatni pogoj za pridobitev sredstev Prednost pri dodelitvi sredstev imajo prosilci, katerih edini vir dohodka izhaja iz kmetijske dejavnosti in prosilci z manjšimi dohodki na družinskega člana. Upravičenci do sredstev: • udeleženci izobraževanj kmetijskih šol in fakultet kmetijskih smeri, ki so predvideni za naslednike kmetij.

14

Glasilo Občine Mirna Peč

VII. ROK ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS

Prepozne in nedovoljene vloge bodo izločene iz nadaljnjega postopka, vlagatelji bodo o tem posebej obveščeni. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 30 dni po zaključenem razpisu.

Vloge sprejemamo na naslednjih naslovih ob uradnih delovnih dnevih oziroma v času uradnih ur: - Občina Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč, (informacije na tel.: 07/39 36 105 ga. Sonja Klemenc, e-pošta: sonja.klemenc@siol.net ali 07/39 36 100 - ga. Irena Mežan, e - pošta: obcina.mirnapec@siol.net ). Informacije o razpisu so objavljene na spletnih straneh Občine Mirna Peč: www.mirnapec.si Številka: 441-2/2008-1 Datum: 04.03.2008 Župan Občine Mirna Peč Zvone Lah

marec 2008


N RAZVOJ KME TIJST VA IN PODEŽEL JA V OBČINI MIRNA PEČ V LE TU 2008

Po »žegen« snegu navkljub Potem, ko je lanskoletna okoli 5000 glava množica dala slutiti na skorajda nedosegljiv rekord tradicionalnega mirnopeškega blagoslova motorjev in motoristov, je prireditev letos spet zakoličila nov mejnik. Čeprav je na velikonočni ponedeljek do jutra ponekod zapadlo tudi do 70 centimetrov snega, to ne prirediteljev,

Motorje je blagoslovil domači župnik janez rihtaršič

članov Moto kluba Trebnje, ne motoristov ni ustavilo. Po besedah Leopolda Pungerčarja, ki je v rokah držal vse glavPodmladek na štirikolesniku

ne niti prireditve, se je na prizorišču pred farno cerkvijo v prav nič naklonjenem vremenu zbralo okoli 100 motoristov in vsaj še štirikrat toliko ostalih obiskovalcev, ki so prišli iz različnih koncev Slovenije. Jubilejni, 10. blagoslov, ki je tudi uradno napovedal novo motoristično sezono, je tako, sicer nekoliko okrnjen, vnovič uspel. T.Sluga, Foto: Luka Piko marec 2008

Eden od primerkov iz drugih časov

razkošje na dveh kolesih Glasilo Občine Mirna Peč

15

iz treh dolin

10. blagoslov motorjev in motoristov


Tečaj o zdravilnih rastlinah

Naravna lekarna pritegnila iz treh dolin

Konec oktobra je v okviru tedna vseživljenjskega učenja v Mirni Peči poteklo predavanje na temo zdravega življenja in zdravilnih rastlin, ki ga je vodil Jože Majes. Udeleženci predavanja so bili tako navdušeni, da so se s predavateljem dogovorili za 35-urni tečaj o zdravilnih rastlinah, ki ga je organizirala in v večji meri tudi financirala občina Mirna Peč.

Visok jubilej - 100. rojstni dan 6. marca je najstarejša občanka Marija Gašperič iz Gornjega Globodola dopolnila 100 let. Ob tem visokem jubileju so jo obiskali in ji nazdravili predstavniki Krajevne organizacije Rdečega križa Mirna Peč in Društva upokojencev Mirna Peč. Na slovesnem praznovanju, ki je potekalo v novomeškem Domu starejših občnov, kjer Marija tudi biva, ji je čestital tudi mirnopeški župan Zvone Lah. Zanimiva tema je pritegnila kar okrog 30 slušateljev, ki so januarja na tečaju spoznavali zdravilne rastline, učinkovine v zdravilnih rastlinah (alkaloidi, antronoidi, grenčine, kumarini, flavonoidi, čreslovine, srčni glikozidi, saponini, rastlinske sluzi,…) in njihovo delovanje na človeško telo. Izvedeli so kdaj in kje rastline nabirati, kako jih sušiti in shranjevati. Iz zdravilnih rastlin so se naučili izdelovati pripravke po tradicionalnem postopku patra Simona Ašiča. Izdelali so sirup za izkašljevanje in na osnovi čebeljega voska pripravili mazilo, ki lajša težave z

ožiljem. Okusili so tudi mleko, s katerim so poparili mešanico materine dušice, bezga in trobentice. Enega od predavanj sta se udeležila tudi posebna gosta. Muška Draga je spregovorila o osnovah, tehnikah in blagodejnih učinkih masaže ter hkrati praktično pokazala način izvedbe klasične masaže celega telesa in refleksne masaže stopal. Florijan Rego pa je predstavil izdelavo mila iz zdravilnih rastlin, njegovo sestavo in uporabo. Vesna Klančičar je prisotne seznanila z uporabo sive gline v preventivne in kurativne namene. Maja si bodo slušatelji tečaja ogledali zdravilne rastline na Majesovi zeliščarski kmetiji Plavica pri Dolenjskih Toplicah. Nataša Rupnik

16

Glasilo Občine Mirna Peč

Množično obiskana prireditev

Darila, darila, darila Na dan samostojnosti in enotnosti, 26. decembra, je v Domu kulture potekala prireditev Darila, darila, darila, ki sta jo pripravila mirnopeško Društvo upokojencev in Turistično društvo. Ob tej priložnosti je Območno združenje Rdečega križa podelilo priznanja krvodajalcem jubilantom, Turistično društvo pa je v okviru projekta Moja dežela, lepa in gostoljubna podelilo nagrade in priznanja krajanom, ki so s svojim delom prispevali k urejenosti bivalnega okolja ter ohranjanju kulturne dedišči-

ne. Kulturni program so s pesmimi, mislimi in šalami oblikovali učenci OŠ Mirna Peč, pevski skupini Čebelice in Rožmarin, harmonikarji Društva harmonikarjev Mirna Peč ter člani Kulturnega društva Mirna Peč. Sekretarka Območnega združenja Rdečega križa Novo mesto Barbara Ozimek in župan Zvone Lah sta podelila priznanja krvodajalcem jubilantom. Teh je bilo kar 39, med njimi je kri kar devetdesetkrat darovala Jelka Nilič. Tekst in foto: Teja Piko marec 2008


ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB – KRAJEVNA ORGANIZACIJA MIRNA PEČ Mirnopeška krajevna organizacija Združenja borcev za vrednote NOB šteje 20 članov, od tega so bili trije člani aktivni med NOB v letih 1941-1945, ostalih 17 pridruženih članov pa spoštuje vrednote NOB. Med pomembnejšimi dogodki, ki so zaznamovali borčevsko organizacijo, je gotovo njeno spremenjeno ime: na državni ravni se imenuje Zveza združenj za vrednote narodno osvobodilnega boja (z dosedanjo kratico ZZB NOB), na ravni sedanjih območij pa Združenje borcev za vrednote NOB Novo mesto, krajevna organizacija Mirna Peč. To spremenjeno ime je bilo na skupščini sprejeto tako rekoč soglasno po sicer enoletni razpravi med člani. Odraža predvsem sestavo njenega članstva, saj vstopa med nekdanje borce – aktivne udeležence NOB, vedno več mladih, torej zagovornikov NOB, ki spoštujejo vrednote NOB in jih želijo tudi v današnjih razmerah ohranjati oziroma uveljavljati; takšnih je v Mirni Peči že krepko čez četrtino. Za mirnopeško občino pa morda še to: na volilnem zboru članov (- ic) v Mirni Peči je bil izvoljen nov odbor, vodenje je prevzela Silva Lužar. Krajevna organizacija je sestavni del Združenja v Novem mestu (le ta je pravna oseba po zakonu o društvih). Vsako leto organizacijski odbor pripravi srečanje borcev, krajanov ob pomniku NOB na pokopališču Mirna Peč. Udeležujejo so svečanih prireditev in pohodov ZZB NOB širom Slovenije. Ideološke usmeritve: » ohranjanje spomina na pomembne dogodke - uporništvo slovenskega naroda, » spoštovanje človekovih pravic in svoboščin ter spoštovanje človekovega dostojanstva, » ohranjanje civilne družbe kot družbe svobodnih in svobodomiselnih ljudi, » ohranjanje nazorski pluralizem, ki izključuje monopol katerekoli ideologije, doktrine ali stranke (skupine), » skrb za osebno, nazorsko, duhovno in politično strpnost, » spodbujanje politike enakih možnosti, » preprečevanje vseh vrst diskriminacij, » vodenje politike miru in nenasilja, » ohranjanje kulturne identitete in pluralnost kulturnega izražanja. Če imate podobne nazorske usmeritve in s svojo aktivno vlogo želite prispevati k ohranjanju identitete slovenskega naroda, se nam pridružite. Kontakt: Silva Lužar, tel.: 30 78 167

marec 2008

Koncert s predstavitvijo nove zgoščenke

Novi spomini v dolini harmonikašev Narodno zabavni ansambel Novi spomini, katerega člana sta tudi domačina - brata Denis in Rok Barbo iz Malega Kala, je 14. marca zvečer napolnil dvorano Doma kulture v Mirni Peči z ljubitelje te zvrsti glasbe. Mladi glasbeni kvartet je pripravil bogat promocijski koncert ob izidu nove zgoščenke z naslovom Postoj dekle. Koncert so popestrili tudi številni gostje: dekliški ansambel Iskrice iz Laškega, ansambel Šment iz Otočca, ansambel Ceglar iz Velikega Gabra in člani Mirnopeških harmonikarjev, tako člani malo starejšega datuma kot tudi njihovi najmlajši člani. Program je povezoval Lojze Bojanc. V goste so povabili še priznanega pevca in člana ansambla Modrijani Roka Švaba, ki je z Novimi spomini zapel in na harmoniko zaigral tri skladbe. Ansambel Novi spomini deluje na področju narodno zabavne glasbe že od leta 2003, od takrat pa do zdaj so že zamenjali zasedbo. Nove spomine zdaj predstavljajo štirje mladi fantje in sicer: 26 letni elektrotehnik, kitarist in pevec Denis Barbo, 21 letni strojni tehnik Rok Barbo, ki igra bas kitaro, 18 letni dijak zadnjega letnika biotehniške gimnazije Klemen Hribar iz Bele Cerkve ima na skrbi harmoniko in poje ter glavni vokalist 20 letni študent fakultete za elektrotehniko Jože Mikec iz Mokronoga. Pod strokovnim vodstvom priznanega dolenjskega glasbenika Marjana Turka, so posegli po številnih glasbenih lovorikah s tega področja glasbe in bili za svoje delo na področju glasbenega ustvarjanja in izvajanja nagrajeni s številnimi priznanji, med njimi na primer: v marcu 2006 - Naj viža Radia Slovenija, avgusta 2007 so na Ptujskem festivalu prejeli nagrado strokovne komisije – zlatega Orfeja, septembra 2007 so ponovno posegli po Naj viži Radia Slovenija, decembra lani pa so postali še slovenski bronasti slavčki in Naj ansambel 2007 portala Narodnjak. Besedila njihovih pesmi prihajajo izpod peres Fanike Požek, Matjaža Vrha ter mlade nadarjene pesnice Darinke Kovač. Glasbo pa prispevajo: Lado Šurla, Marko Pezdirc, Peter Fink ter Marjan Turk, ki jih tudi vodi in usmerja na njihovi glasbeni poti. Koncert v Mirni Peči je bil njihov drugi promocijski koncert ob izdaji nove CD plošče, saj so prvega imeli v domačem kraju njihovega harmonikarja Klemena Hribarja v Beli Cerkvi, kjer je dvorana zaradi navdušenih obiskovalcev pokala po šivih. Mladi glasbeniki si ob pomoči že omenjenih priznanih piscev besedil in ustvarjalcih narodno zabavne glasbe ter ob strokovnih usmeritvah mentorja lahko obetajo uspešno pot v vodah narodno zabavne glasbe, saj jim volje, veselja do te zvrsti glasbe in želje po nadaljnjem delu ne manjka, zato se bo o njih verjetno še pisalo, govorilo, predvsem pa slišalo. Ljuba SUKOVIČ Glasilo Občine Mirna Peč

17


Društvo podeželskih žena Mirna Peč

društveno satje

S svojim delom izražajo prvinske naloge ženske

Poleg druženja še izobraževanje Delo društva je sedaj olajšano, saj imajo v Domu kulture na razpolago društveno sobo. Tam prirejajo predavanja in delavnice. Do sedaj so se zvrstila predavanja na teme: Skrb za zdravo kožo obraza, rok in nog, Zdrava prehrana, Izdelovanje nakita, Zvočna kopel z gongom, Peka sladic, Zdravilna zelišča, Zasajanje korit z balkonskim cvetjem, … Na predprazničnih delavnicah, ki so jih pripravile, so izdelovale drsanke, darilne vrečke, mape in voščilnice. Ne ustrašijo se niti priprave kul-

Marec je mesec, ki ga bolj kot karkoli zaznamuje ženska energija. V tem prvem spomladanskem mesecu leta si roke podata kar dva praznika – dan žena in materinski dan. Prav žene, predvsem pa matere, so tiste, ki poganjajo srce Društva podeželskih žena Mirna Peč. Leta 2001 oblikovano društvo danes v šopku raznoterih dejavnosti povezuje 84 Mirnopečank. Članice društva redno pripravljajo kulinarične razstave turnih dogodkov. Tako v kraju še vedno odmeva lanskoletni literarni večer Starožitja, kjer so poezijo Toneta Pavčka povezale s postavitvijo razstave stare kmečke izbe. Vsako leto poskrbijo tudi za razstave kmečkih dobrot in ročnih del. Kot pravijo, so nekoliko razočarane nad maloštevilnim obiskom njihovih razstav. Sprašujejo se, kako bi privabile Mirnopečane, da bi si številčnejše ogledali to, kar so z dušo in ljubeznijo pripravile domačinke.

Dejavne tudi v prihodnje Predsednica Društva podeželskih žena Mirna Peč Marija Žagar

Od prepevanja do ročnih del Društvo je nastalo z namenom, da povezuje žene in dekleta v kraju ter da spodbuja medsebojno druženje in izmenjavo izkušenj. V njem se družijo kmečke in podeželske žene v želji po skupnem nastopanju v javnosti, izobraževanju, zabavi in drugih aktivnostih. V okviru društva deluje tudi skupina ljudskih pevk Čebelice. 12 članic izključno ljudske pesmi prepeva pod vodstvom Milke Obrekar. Članice so nepogrešljive na prireditvah v občini, rade pa se odzovejo tudi povabilu v goste. Ponašajo se s številnimi uspehi in

18

Glasilo Občine Mirna Peč

priznanji. Na Bučki, kjer že tradicionalno poteka ocenjevanje šarkljev in v Prečni, kjer ocenjujejo pletenice, redno sodeluje nekaj članic. In to zelo uspešno, poudarja predsednica društva Marija Žagar. Do sedaj še ni bilo članice, ki ne bi za izdelek, ponujen v oceno, prejela priznanja. Udeležba na mnogih predavanjih, delavnicah in strokovnih ekskurzijah pozitivno vpliva na vse udeleženke. Članice imajo ob petkih zvečer svoje »zimske urice«, kjer se ukvarjajo z ročnimi deli: kvačkajo, vezejo, pletejo in izdelujejo rešiljeje. Ob raznih prireditvah in gostovanjih z veseljem napečejo pecivo ter kruh za pogostitev.

Predsednico društva Marijo Žagar še posebej radosti, da se je delo članic združilo v ljubezen. To naj bi vsakega izmed nas vzpodbudilo, da kar koli že počne, to počne z ljubeznijo. Na članice društva je ponosna in delo z njimi ji je v veliko veselje. Tudi zato ima za prihodnje delovanje veliko načrtov. Poleg delavnic in predavanj, jih v drugi polovici maja čaka še strokovna ekskurzija na Gorenjsko. Jeseni bodo pripravile pohod, sodelovale bodo na občinskem prazniku in na prireditvi v počastitev Pavčkovega jubileja v Osnovni šoli Mirna Peč. »Življenje dajemo tistemu, čemur namenjamo energijo«, pogovor sklene Marija Žagar. Teja Piko Fotografije: arhiv društva, Luka Piko marec 2008


Članice društva ob številnih obveznostih najdejo čas tudi za izlete - skupinska fotografija nastala na lanskoletnem potepanju po Benetkah to potrjuje

Skrb za ohranjanje spomina na kmečka opravila po starem

Izdelovanje pirhov

Ljudske pevke Čebelice

Posebno skrb namenjajo že skorajda pozabljenim opravilom

marec 2008

Glasilo Občine Mirna Peč

19


društveno satje

Spomladansko čiščenje okolja

26. občni zbor PGD Jablan

Čistilna akcija tudi v Mirni Peči

Nov predsednik Marko Žagar

Ob dnevu voda, ki ga je svetovna javnost obeležila 22. marca, je Dolenjski ekološki zavod iz Novega mesta opozoril na pitno vodo, tekoče vode in podtalnico. Izpostavili so, da so zaradi splošne onesnaženosti okolja viri pitne vode, reke, potoki in izviri ogroženi. Za to so po njihovem krivi vsi tisti, ki hote ali nehote v naravo odmetavajo raznovrstne odpadke, kemikalije in druge snovi, ki vodo onesnažijo. Tako so pozvali vse krajevne skupnosti, šole, društva, združenja, ribiške, lovske in čebelarske družine, da spomladi s čistilnimi akcijami očistijo brežine rek, potokov in izvirov, gozdove, osamele poti in podobno. Čistilne akcije so namreč tudi oblika ekološkega ozaveščanja ljudi, mladih in starih ter prijetno druženje v naravi. Na Zavodu še opozarjajo, da je v primeru večjega črnega odlagališča odpadkov občina po Zakonu o varstvu okolja dolžna sodelovati in pomagati, da se črno odlagališče odstrani ter odpravi. Občina Mirna Peč bo skupaj z društvi in Osnovno šolo Mirna Peč v soboto, 5. aprila, ob 8. uri, pripravila čistilno akcijo, katere namen je ureditev širšega bivalnega prostora. Zbirna mesta, kjer bodo postavljeni tudi dodatni zabojniki za smeti, bodo pri Eko otoku v Dolenji vasi (pri kontejnerjih), na križišču cest Malenska vas – Jablan - Goriška vas in na križišču v Globodolu. Organizatorji čistilne akcije bodo poskrbeli za vreče za pobiranje odpadkov in zaščitne rokavice. Po izvedeni čistilni akciji se zavezane vreče odložijo na odjemna mesta, kjer bodo postavljeni dodatni zabojniki. Zaključek akcije bo pri Lovski koči v Globodolu s skupno malico. Vabljeni, da se pridružite spomladanskemu čiščenju okolja, bodisi s priključitvijo skupinam na zgoraj navedenih območjih bodisi s čiščenjem okolice svojih domov. Akcijo pa lahko izkoristite tudi za pripravo kosovnih odpadkov. Reden odvoz le-teh bo v ponedeljek, 7. aprila 2008. Kosovne odpadke odlagajte na običajna mesta za odvoz odpadkov in ne v kontejnerje, ki bodo dodatno postavljeni in namenjeni le zbiranju odpadkov za čistilno akcijo. S. Klemenc, T. Sluga

26. redni letni občni zbor Prostovoljnega gasilskega društva Jablan je v prostorih tamkajšnjega gasilskega doma potekal v začetku februarja. Zbora se je poleg članov društva udeležilo tudi vodstvo pobratenega društva PGD Ždinja vas, po dva predstavnika iz sosednjih društev PGD Globodol in Hmeljčič ter župan Zvone Lah in občinski poveljnik Jože Zoran.

20

Glasilo Občine Mirna Peč

V vodstvu gasilskega društva je prišlo do zamenjave. Nekdanjega predsednika Marjana Papeža je zamenjal nov predsednik Marko Žagar. Društvo je v letu 2007 kupilo vso predvideno opremo. Operativna enota je v minulem letu sodelovala na štirih intervencijah: pri gašenju gospodarskega poslopja v Hrastju, na Orkljevcu, gašenju manjšega požara na Dolnjem Vrhovem in pri odpravljanju posledic naravne ujme v Železnikih. Gasilske desetine so na različnih gasilskih tekmovanjih dosegale dobre rezultate. Desetina mladink se je udeležila kvalifikacij za gasilsko olimpijado na Švedskem. Domov so se vrnile s tretjim mestom. Na tekmovanju Gasilske zveze Novo mesto so dosegle prvo mesto, mladincem pa je zmanjkalo nekaj sreče, saj so osvojili pokal za drugo mesto. Na občnem zboru so člani sprejeli petletni finančni plan, v katerem je predviden nakup novega terenskega vozila za gozdne požare, ureditev garaže za novo vozilo in ureditev prostora ob igrišču. Ob tej priložnosti so najbolj prizadevni in zaslužni gasilci ter gasilke prejeli priznanja. Po končanem uradnem delu je sledila pogostitev.

Govedorejsko društvo z novim predsednikom V začetku februarja smo imeli v Govedorejskem društvu občni zbor, na katerem smo pregledali dejavnosti preteklega leta in pogledali v prihodnost. Lansko leto smo začeli z občnim zborom in silvestrovanjem v januarju, v marcu pa smo v okviru čistilne akcije sodelovali pri odvozu odpadkov. V sklopu občinskega praznika smo pripravili predstavitev kmetijske mehanizacije za spravilo sena. V juniju je potekala strokovna ekskurzija na Madžarsko, ki je bila sestavljena iz ogleda obrata za pripravo semenske koruze v tovarni Pioneer in farme, na kateri redijo 400 krav molznic. V avgustu je bil pripravljen ogled Kmetijsko-živilskega sejma v Gornji Radgoni, v novembru pa predavanje o gensko spremenjenih organizmih in obdelavi gnojevke. Podoben program smo si začrtali tudi za letošnje leto, le da bi dodali še kakšno strokovno predavanje. V naslednjem obdobju nas bo pri teh dejavnostih vodil Anton Strajnar iz Gorenjega Globodola, ki je bil izvoljen za novega predsednika, potem ko se je staremu iztekel mandat. Pri opravljanju te funkcije mu želimo veliko sreče in uspeha. Govedorejsko društvo Mirna Peč

OBVESTILO O ORANJU KMETIJSKIH POVRŠIN V zadnjem času je medobčinski inšpektorat prejel kar nekaj prijav občanov glede oranja kmetijskih površin: oranje izvedeno tik do ceste, onesnaženje cest, … V Odloku o občinskih cestah je določeno, da je prepovedano orati v razdalji štirih metrov od ceste v smeri proti njej ali v širini enega metra od ceste vzporedno z njo. Ta omejitev velja tudi za državne ceste v skladu z Zakonom o javnih cestah. Po končanem oranju mora voznik, preden se vključi v promet, odstraniti z vozila zemljo ali blato, ki bi lahko onesnažilo vozišče, v vsakem primeru pa mora počistiti vozišče, če je postalo med oranjem onesnaženo. Medobčinski inšpektorat in redarstvo

marec 2008


društveno satje

Blagoslov vin in pohod vinogradnikov Društvo vinogradnikov Mirna Peč je konec decembra pripravilo tradicionalen blagoslov vin v Hmeljčiču, marca pa še vinogradniški pohod. Decembrskemu blagoslovu v župnijski cerkvi je v bližnjem gasilskem domu sledila degustacija vin. Ob tej priložnosti je zbranim celotno zgodovino blagoslova predstavil Jože Barbo, predsednik Turistične zveze Dolenjske. Vodji degustacijske sekcije v mirnopeškem društvu Brane Granda in Aleš Žagar sta prinesene vzorce ocenila in ob morebitni napaki svetovala vinogradniku kako naj z njim naprej ravna. V marcu pa so se vinogradniki zbrali na že 8. tradicionalnem pohodu. Udeležilo se ga je čez 80 pohodnikov. Pot so začeli pri Špolarjevi gostilni, od kjer so se odpravili proti Poljanam. Na poti so imeli pohodniki priložnost poskusiti vina tamkajšnjih vinogradnikov. Na približno pol poti je sledila degustacija vin, ki jo je vodil domači, degustator Aleš Žagar. V Hmeljčiču pri gasilnem domu je sledil še zaključek z golažem. Teja Piko, Anita Hrastar, Fotografije: Janko Šporar, Anita Hrastar

Mirnopečani osvojili Višarje Člani Športno rekreacijskega društva Mirna Peč so tudi letos, tako kot nekaj preteklih let, februarsko soboto namenili užitkom na smučišču. Tokrat so se odpravili na smučišče v znanem romarskem središču Višarje Do sedaj so člani društva spoznali znana avstrijska smučišča kot so Nassfeld, Flachau in ostali. Letos so jih zamikali italjanski Višarji, znano romarsko središče, nekaj deset kilometrov oddaljeno od slovenske meje. Smučišče jih je pričakalo obsijano s soncem in na dobro urejenih progah so se lahko »do konca« naužili radosti smučanja in bordanja. Kot so si obljubili, bodo z mirnopeško smučarsko tradicijo nadaljevali tudi naslednje leto, že sedaj pa k udeležbi vabljeni vsi ljubitelji belih strmin. Polona Kramar marec 2008

Glasilo Občine Mirna Peč

21


iz šolskega panja

Ob kulturnem prazniku

42. pionirski festival

Poklon soustvarjalcem slovenske književnosti

Četrtfinalni turnir na OŠ Mirna Peč

V Osnovni šoli Mirna Peč smo 7. februarja obeležili slovenski kulturni praznik. Leto 2008 je Vlada Republike Slovenije razglasila za Trubarjevo leto, zato smo posebno pozornost namenili utemeljitelju slovenskega knjižnega jezika. Prav tako smo letos že praznovali 250-letnico rojstva Valentina Vodnika, 130-letnico rojstva Otona Župančiča, 11. decembra pa bomo obeležili 90-letnico smrti Ivana Cankarja. Odločili smo se, da bo naša prireditev poklon vsem soustvarjalcem slovenske književnosti in kulture. Anže Matoh je kot Primož Trubar povezoval program. Popeljal nas je od začetkov slovenskega pismenstva, skozi življenjsko pot Primoža Trubarja, poslušali smo njegovo pridigo, Kosovelovo pesem Pogovor s Trubarjem, seznanili smo se s predstavniki razsvetljenstva, predvsem z Vodnikom, prispeli do romantike in Franceta Prešerna. Z učenci 9. razredov smo nazdravili z Zdravljico, nato prispeli do moderne. Ivana Cankarja smo se spomnili z dramatizacijo črtice Skodelica kave, Otona

Župančiča pa so nam predstavili naši najmlajši. Menimo, da je bilo naše potovanje po slovenski kulturi zanimivo in poučno – Primož Trubar je na koncu poudaril, da je prepričan, da število prebivalcev neke države ni merilo za določanje pomembnosti jezika. Slovenščina je danes državni, narodnopovezovalni in uradni jezik Republike Slovenije, hkrati pa tudi eden izmed uradnih jezikov Evropske unije. Zahvaljujemo se Janezu Rihtaršiču, ki nam je pomagal pri scenografiji, in vsem, ki so se udeležili prireditve tudi v popoldanskem času. Barbara Goršič

Zadnji januarski dan je na osnovni šoli Mirna Peč potekal četrtfinalni turnir 42. pionirskega festivala v košarki za starejše dečke. Na turnirju je sodelovala domača ekipa OŠ Mirna Peč in gostujoči ekipi OŠ Louisa Adamiča Grosuplje in OŠ Prežihovega Voranca iz Ljubljane.

Ljudska pesem v počastitev praznika Mirnopeško Društvo podeželskih žena in njihova pevska skupina Čebelice sta v 10. februarja pripravila prireditev v počastitev slovenskega kulturnega praznika, ki sta mu posvetila najstarejši del kulturne dediščine slovenskega naroda – ljudsko pesem. Na prireditev in srečanje so članice društva ter Čebelice povabile znane ljudske pevce, pevke in godce iz sosednjih občin, ki so se obiskovalcem predstavili z bogato zakladnico ljudskih pesmi. V vlogi povezovalke programa se je odlično znašla predsednica društva Marija Žagar. Poleg domačih pevk Čebelic in moške pevske skupine Rožmarin so se kot gostje predstavili: Fantje iz vasi iz Škocjana, Ljudske pevke s Prevorja na Kozjanskem s harmonikarjem, Ljudske pevke s Telč, Fantje s Preske nad Boštanjem in Bučenski ramplači. Ljudske pesmi ob spremljavi danes neobičajnih instrumentov in edinstvene predstavitve skupin v zanje značilnih narečjih niso pustile ravnodušnega prav nobenega obiskovalca v popolnoma zasedeni dvorani Doma kulture. Za dobro razpoloženje sta v kratkem humornem vložku izpod peresa Lojzke Krevs poskrbela Marija Žagar in Bogdan Krevs. Za vsebinsko bogat prispevek na prireditvi so se vsem nastopajočim članice društva zahvalile s posebnimi spominskimi darili. L.S.

Jumi-car Sredi februarja smo imeli 4. in 5. razred devetletke tehniški dan. Eno uro smo imeli predavanje o varnem prometu. Naučili smo se najpomembnejše prometne zapovedi: Ostani živ, mirno hodi po cesti in opazuj! Po predavanju smo imeli malico. Potem, ko smo pomalicali, je sledilo nekaj, kar smo vsi že težko čakali! VOŽNJA Z AVTOMOBILČKI!!! Razdelili smo se v 10 skupin. Vsaka skupina je enkrat vozila. Bilo je pet avtomobilčkov. Jaz osebno sem med vožnjo zelo uživala. Večina jih je vozila sama. Katere je bilo strah, so jih peljali njihovi pogumni sošolci. Na koncu je učitelj Zmago dal učiteljicam vozniške izkaznice za jumicarjeve avtomobilčke. Maruša Brezar, 5.c OŠ Mirna Peč

22

Glasilo Občine Mirna Peč

Na prvi tekmi sta se pomerili domača ekipa OŠ Mirna Peč in ekipa OŠ Louisa Adamiča. Po prvih dveh tretjinah tekme je bil rezultat izenačen, tako da je zmagovalca odločala zadnja, tretja tretjina. Uspešnejša je bila gostujoča ekipa in zmagala z rezultatom 32:38. Na drugi tekmi sta se pomerili ekipi OŠ Louisa Adamiča in OŠ Prežihovega Voranca. Že v prvi tretjini se je videlo, da je ekipa OŠ Louisa Adamiča boljša in na koncu je tudi suvereno premagala ljubljansko ekipo z rezultatom 43:28. Na tretji tekmi pa sta se pomerili domača ekipa OŠ Mirna Peč in ekipa OŠ Prežihovega Voranca. Zopet je bila tekma podobna prvi, saj si nobena ekipa ni priborila večjega vodstva. Odločilna je bila tretja tretjina, kjer pa so imeli več sreče in košarkarskega znanja Ljubljančani, ki so zasluženo zmagali po izredni borbi z rezultatom 32:42. Ekipa OŠ Mirna Peč je tako osvojila tretje mesto na četrtfinalnem turnirju, ostali dve ekipi pa sta se uvrstili v polfinale 42. pionirskega festivala. Pohvaliti velja vse domače igralce, saj so se pošteno borili in kljub porazoma uspešno zastopali barve svoje šole. Mentor: Boštjan Srovin marec 2008


Veseli december v vrtcu

Razgiban februar

vo Nerodna miška Marjanca. Zanimivost predstave Teatra za vse iz Jesenic je bila ta, da so bile vse lutke in scena pletene ali kvačkane iz volne. Malim gledalcem je bilo toplo in prijetno. Ves februar pa so tudi sami veliko ustvarjali z lutkami vseh vrst v plesu, pesmi in igri. Navdušeni so bili tako igralci kot gledalci. Marija Mikec

Ogled predstave Sapramiška

Obiski med skupinami

Cepetavčkovo pustovanje V vrtcu Cepetavček so v okviru pusta pripravili rajanje vseh skupin. Zjutraj so se otroci zbrali v igralnicah, po zajtrku pa so

Ustvarjalna delavnica za starše

Silvestrovanje v vrtcu

Lutkovna predstava za otroke in starše v izvedbi vzgojiteljic marec 2008

vse maškare odšle na hodnik, kjer se je začelo pustno rajanje. Skupina veveric se je predstavila s senčnim gledališčem, ostale skupine pa so ugibale, katera maska se skriva za platnom. Maškare skupin srnic, polžkov, madvedkov in mišk pa so pele pustne pesmice. Sledilo je slikanje maškar in na koncu še rajanje ob glasbi z baloni. Vilma Fabjan Glasilo Občine Mirna Peč

23

cepetavčkove novice

Pri Cepetavčkih je bil februar zopet kulturno obarvan. Na pustni torek so v vrtec prišli našemljeni. V predstavi Kdo sem? so ugotavljali kdo je kdo in kaj predstavlja, zaigrali na tamburine, peli pesmice o maškarah, ples pa zaključili s pokanjem balonov. Zopet so povabili že svojo staro dobro znanko knjižničarko Slavko Kristan, ki jim je celo dopoldne pripovedovala pravljice. Ogledali so si zanimivo lutkovno predsta-


Razstava pirhov v OĹ Mirna PeÄ?

Fotografije: Tatjana Kupljenik, Luka Piko

GlasiloMP_st.28_marec2008  

str. 15 Jubilejni blagoslov motorjev in motoristov Vsestransko Društvo podeželskih žena Naravna lekarna pritegnila Glasilo Občine Mirna Peč...

GlasiloMP_st.28_marec2008  

str. 15 Jubilejni blagoslov motorjev in motoristov Vsestransko Društvo podeželskih žena Naravna lekarna pritegnila Glasilo Občine Mirna Peč...

Advertisement