Page 1

Glasilo Občine Mirna Peč

str.

8

V Mirni Peči sedaj črpalka za dieselsko gorivo

št. 46, oktober 2012

str.

18

Kolesarsko državno prvenstvo z najboljšimi slovenskimi kolesarji

str.

20

110 let PGD Mirna Peč


ž u p a n o v a

b e s e d a

iz občinskih klopi

Spoštovane občanke in občani! Krepko smo že zakorakali v drugo polovico leta, medtem pa je bil na junijskih nadomestnih volitvah izvoljen nov član občinskega sveta Anton Klemenčič, tako da je sedaj občinski svet po daljšem času zopet v popolni sestavi. Za nami je vroče poletje, ki ga je zaznamovala močna suša. Naša občina je znana po zelo razvitem kmetijstvu, nastalo sušno obdobje pa je pustilo posledice pri skoraj vseh kmetijskih pridelkih. Kljub splošni krizi, ki jo je čutiti v naši državi, lahko rečem, da aktivnosti, ki smo si jih zadali z 2. rebalansom proračuna, dokaj dobro potekajo, kar kaže tudi že sprejeti 3. rebalans, ki predvideva realizacijo z indeksom 92 %. Vsi glavni projekti potekajo po dinamiki in v okvirjih, ki smo si jih zadali že na začetku leta, to ste občani tudi lahko opazili z dejavnostjo tako delovnih strojev kot tudi gradbenih delavcev na vseh večjih deloviščih. Z izbiro izvajalca za notranjo opremo je zaokrožen naložbeni ciklus izbranih del za dokončanje šole. Že pogled na novo šolo pove, da se izgradnja resnično približuje koncu. S pridobitvijo

gradbenega dovoljenja za novega investitorja in izgradnjo infrastrukture ter začetkom izvajanja del tako pri postavljanju proizvodne hale kot tudi gradnji infrastrukture so resnično dane osnove za zagon industrijske cone Dolenja vas. Zaključena je izgradnja primarnega dela vodovoda v severnem delu občine, opravljen je popis za sekundarno opremljanje, tako da bo glede na finančne zmožnosti možno začeti s priključevanjem že letošnje leto in nato nadaljevati v naslednji dveh letih. Ravno tako že poteka priključevanje na vodovod v naselju Dobje. Primarni del širokopasov-

Medij Glasilo Občine Mirna Peč je vpisan v razvid medijev Ministrstva za kulturo rS pod številko 169 (odločba 006-392/2002). TRR 01370-0100015628 Telefon: 07/39 36 100 Faks: 07/39 36 107 Elektronska pošta: glasilo.mp@gmail.com Odgovorna urednica: Ljudmila Bajc Uredniški odbor v sestavi: Ladislava Rupena, Ljuba Sukovič, Andrej Gašperič, Tatjana Kupljenik, Luka Piko, Urška Rapuš, Nataša Rupnik Foto: Tatjana Kupljenik Glasilo Občine Mirna Peč, javno glasilo izdaja Občina Mirna Peč, Trg 2 8216 Mirna Peč Spletna stran: www.mirnapec.si

2

Glasilo Občine Mirna Peč

Oblikovanje in grafična priprava: Fotografika, Boštjan Colarič s.p., Krško Tisk: Tiskarna Jordan, Krško Naklada: 1000 izvodov Uredništvo si pridržuje pravico do preoblikovanja besedil v vsebinsko in oblikovno ustrezne članke.

nega omrežja je narejen, v septembru je izvajalec začel z izgradnjo sekundarnega dela omrežja. Aktivno smo sodelovali in tudi zagotovili vso potrebno dokumentacijo za prijavo na razpis za Suhokranjski vodovod, tako da čakamo samo še na odločitev ministrstva. Tudi v poletnem obdobju smo nadaljevali z aktivnostmi pri izvajanju del na pokritem vkopu in priključni cesti za raznimi dopisi za možne sestanke, v septembru smo se po dolgem času sestali na Darsu. Na sestanku smo izpostavili vse pereče probleme in zahtevali roke ter dinamiko pri dokončanju del, pri čemer je jasno, da bo za dokončanje pokritega vkopa potrebno narediti nov razpis, zato smo se dogovorili, da nam v čim krajšem času posredujejo odgovore. Ob zaključku bi želel, da bi sodelovanje ob tako težkih časih, ki smo jim priča v širšem okolju, in velikih aktivnostih, ki se sedaj odvijajo v Mirni Peči, potekalo z občinsko upravo, občinskim svetom in z vsemi občani tudi v prihodnje na temelju strpnosti in korektnega medsebojnega razumevanja, za kar se vsem že v naprej zahvaljujem.  Andrej Kastelic, župan

Zahvala sponzorjem občinskega praznika Občine Mirna Peč Ob praznovanju 13. občinskega praznika smo skupaj s šolo in društvi pripravili bogat program prireditev. Pri pokrivanju stroškov so nam pomagali naslednji sponzorji: - Elektromehanika Branko Gregorič s.p. - Brinox, d.o.o. - Integral voznik, d.o.o. - Arheoterra, d.o.o. - Urbing gradbeni inženiring, d.o.o. - Strojna dela Možina Matjaž s.p. - Erik Smerke - Geodet, d.o.o. - Anton Kregel s.p. - Utris, d.o.o. - BD projektiranje, d.o.o. - Komunala Novo mesto, d.o.o. - Probanka, d.d. - Komunalne Gradnje, d.o.o. - Meli center Repče, d.o.o. Sponzorjem in donatorjem najlepša hvala. oktober 2012


Poročilo s 14. redne seje Občinskega sveta Občine Mirna Peč (12. 6. 2012 )

predstavniki v Svet šole, župan pa je svetnike seznanil o izvrševanju proračuna Občine Mirna Peč v prvem polletju letošnjega leta. Obravnavan in sprejet je bil predlog 3. rebalansa proračuna občine za leto 2012 in potrjen dopolnjen predlog Letnega načrta

pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za to leto. Sprejeto je bilo poročilo o volilni kampanji in o delni povrnitvi stroškov le-te ter sprejeta ukinitev javnega dobra. Irena Mežan, občinska uprava, Foto: Andreja Kastelic

Poročilo s 15. redne seje Občinskega sveta Občine Mirna Peč (25. 9. 2012 ) Predsednica Občinske volilne komisije je podala poročilo

Župan in mirnopeški svetniki v novi sestavi

Ideje iskali v bogati kulturni dediščini

Nove informacijske table v Mirni Peči Mirna Peč že postavili prvo informacijsko tablo v središču Mirne Peči. Končna podoba bo dodelana sočasno z dokončno dodelavo znaka občine Mirna Peč. Študentje so ideje iskali v kulturni in naravni dediščini. Zasnovali so informacijske table z reklamnimi panoji, ki ustvarjajo vez z zgodovino in dediščino, pa vendar z modernostjo odpirajo nove priložnosti. V nadaljevanju projekta bo Občina  prednostno postavljala plakatna mesta po vaških središčih in kasneje še informacijske  table.

Mirnopečani so veseli nove pridobitve in jo zelo pohvalijo. Mlada skupina študentov arhitekture iz Mirne Peči (Mateja Muhič, Črt Jaklič, oktober 2012

Primož Turk, Jernej Lah) je v sodelovanju z Občino izdelala novo celostno podobo

mirnopeške občine. Tako so v sklopu projekta Info table in celostna podoba Občine

Sonja Klemenc Križan, občinska uprava

Glasilo Občine Mirna Peč

3

iz občinskih klopi

Svetniki so po podrobnejših pojasnilih predstavnikov podjetja sprejeli Poslovno poročilo za leto 2011 z revizorjevim mnenjem Komunale Novo mesto, d.o.o. Potrdili so tudi Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Mirna Peč in Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje »Občinskega podrobnega prostorskega načrta IC Dolenja vas«. Sprejem slednjega je bil potreben zaradi pridobitve prvega gradbenega dovoljenja investitorju v IC Dolenja vas.

o izidu nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Mirna Peč v 3. volilni enoti. Največ glasov je pridobil kandidat Anton Klemenčič iz Goriške vasi. Svetniki so mu potrdili mandat in tako je Občinski svet občine spet popoln. Imenovani so bili trije


Gradnja in zunanja ureditev zaključena

občinska uprava sporoča

Mirnopeški učenci v novo šolo konec koledarskega leta Razpis za dodelitev del dobave in montaže opreme uspel. Do zaključka naložbe potrebno šolo še opremiti in urediti fekalno kanalizacijo. Začeli priklapljati elektriko, telefon in vodo.

Gradnja nove osnovne šole z vrtcem se uspešno nadaljuje, objekt pa že pridobiva svojo končno podobo. CGP

iz Novega mesta je v začetku poletja uspešno zaključil dela znotraj objekta in začel z zunanjo ureditvijo, ki je za dober mesec moral zaradi načrtovane spremembe ureditve fekalne kanalizacije prekiniti. V juliju je bil izdelan projekt izvedbe fekalne kanalizacije za predvideno in-

dustrijsko in stanovanjski coni, zato se je Občina odločila, da predvideno začasno navezavo fekalne kanalizacije šole proti naselju Postaja zamenja s priključitvijo le-te na načrtovani nov krak proti centru Mirne Peči. V mesecu juliju je bil izdelan nov projekt fekalne kanalizacije, v avgustu izveden krak na območju šole, za krak proti centru Mirne Peči pa Poleg ureditve fekalne kanalizacije in dobave opreme pa bo Občina vzporedno vodila tudi ostala dela, potrebna za uporabo objekta. Občina je že začela s postopki priklopa elektrike, telefona in vode, v septembru pa tudi pogovore z DARS-om glede ureditve križišča pred šolo, kolesarske steze in odvodnjavanja območja ob priključni cesti. Čaka jo še priprava dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja in vpisa objekta v kataster stavb. je Občina začela s postopkom pridobitve gradbenega dovoljenja in postopkom izbora izvajalca. Oba postopka sta se zaključila konec septembra, takrat pa je bila tudi podpisana pogodba s podjetjem Komunalne gradnje iz Grosuplja ki mora dela izvesti v roku dveh mesecev. Skupaj z zunanjo ureditvijo se je načrtovala tudi izvedba opremljanja šole,

4

Glasilo Občine Mirna Peč

zato je Občina v juniju izvedla javni razpis za izbor izvajalca del, na katerem je bilo izmed treh ponudnikov izbrano

podjetje CGP iz Novega mesta, vendar pa je začetek del zaustavila zahteva za revizijo neizbranega ponudnika. Drugo uvrščeni ponudnik je namreč sredi julija najprej zahteval vpogled v ponudbo izbranega izvajalca, nato pa podal še zahtevo za revizijo postopka. Občina je zahtevek za revizijo zavrnila ter v začetku avgusta v skladu z zakonom zadevo v ponovno presojo odstopila državni revizijski komisiji. Slednja je sredi septembra zavrnila zahtevo za revizijo neizbranega ponudnika in s tem Občini omogočila, da s podjetjem CGP konec septembra le podpiše pogodbo o dobavi in montaži opreme v višini 368.904,62 EUR. Rok za izvedbo del je dva meseca. Občino čakajo naporni trije meseci, vendar bo naredila vse, da bi se lahko učenci v prazničnem decembrskem času že veselili v novih prostorih. Nataša Rupnik, občinska uprava Foto: Andrej Gašperič oktober 2012


Predstavitev projekta Turizem v zidanicah Turizem v zidanicah je »ugledal luč sveta« januarja 2010, ko smo se prvič predstavili na sejmu Turizem in prosti čas v Ljubljani. Občina Mirna Peč kot nosilec projekta že od leta 2008, ko smo šele pričeli razvijati idejo o novem turističnem produktu, stoji ob strani razvoju tega projekta. Kar nekaj let smo pripravljali ta produkt, da smo ga lahko plasirali na turistični trg. Ponudbo smo razvijali v dveh fazah. V prvi fazi smo evidentirali zidanice in ponudnike, ustanovili Konzorcij Turizem v zidanicah, izvajali delavnice in za pooblaščenega tržnika imenovali Kompas Novo mesto. venskem, angleškem, nemškem in francoskem jeziku.

V drugi fazi smo izdali katalog v slovenskem in angleškem jeziku, spletno stran v petih jezikih, razvili model razpršenega hotela, organizirali študijske ture, nadaljevali z izobraževanjem (dr. Bogataj), izdelali nekaj promocijskega materiala in nudili interesentom strokovno pomoč, v okviru katere smo osmim ponudnikom sofinancirali tudi pridobitev uporabnega dovoljenja… Ravno uporabna dovoljenja so vzrok za to, da imamo zaenkrat samo 38 ponudnikov. Zato smo zaprosili za pomoč nekatere poslance in Vlado RS, da bi sprejela določene olajšave za legalizacijo objektov. Dejstvo je, da je na področju vinorodne dežele Posavje približno 15.000 zidanic. Nekatere so grajene brez ustreznega dovoljenja, veliko pa je takih, ki so imeli gradbeno dovoljenje, a ga niso dosledno upoštevali. Zaradi teh manjših odstopanj lastniki ne morejo pridobiti uporabnega dovoljenja oziroma bi morali v obnovo postopka, kar pa je vezano na zelo visoke stroške, ki so v teh časih za marsikoga previsoki. Zato zelo poča-

si napredujemo s pridobivanjem novih ponudnikov. Mnogi večji tur-operatorji namreč pogojujejo vključitev zidanic v njihove prodajne kanale, ko bo na voljo vsaj nekaj sto zidanic. Trenutno so naše zidanice predstavljene na osmih (manjših) svetovnih spletih. Vsako leto beležimo velik porast prenočitev (lani 1350 nočitev). Letos smo zabeležili 90 % tujih gostov, predvsem Nemcev, Francozov, Nizozemcev in Belgijcev, imeli pa smo že tudi goste iz Združenih držav Amerike, Dubaja, Ukrajine… Lansko številko smo dosegli že do avgusta. Knjige vtisov so polne pohval in presežkov na račun naše unikatne ponudbe. Gostom, ki prihajajo, ne nudimo samo gostoljubje, za katerega smo vedno znova pohvaljeni, ampak smo pripravili tudi obširne informacije o ponudbi regije kakor tudi o ponudbi Slovenije. Pripravili smo tudi enodnevne ture po območju Dolenjske in Slovenije v slo-

Kljub temu, da so zidanice opremljene kot apartmaji, večina gostov želi spoznavati lokalno kulinariko, s katero so v glavnem zelo zadovoljni. Nekateri gostje izkoristijo aktivnosti, ki jih nudi regija (3000 km pohodnih, kolesarskih, jahalnih in vodnih poti), drugi obiskujejo lokalne muzeje in galerije, veliko pa jih ima vodiče (knjige) ali že vnaprej pripravljen plan, kaj vse si je vredno ogledati v Sloveniji. Gostom že vnaprej posredujemo tudi link, na katerem lahko poiščejo informacije o regiji (www. visitdolenjska.eu) in o Sloveniji (www. slovenia.info). Obe spletni strani zelo pohvalijo in se na tak način na prihod lahko že vnaprej pripravijo. Želimo, da vlada čim prej sprejme olajšave za legalizacijo objektov in da tako pridemo do novih ponudnikov. Glede na dosedanje zadovoljstvo gostov smo prepričani, da bo Turizem v zidanicah v nekaj letih postal eden izmed najbolj prepoznavnih turističnih produktov regije pa tudi slovenske dežele. Prepričani smo, da bodo v tem unikatnem produktu začutile priložnost tudi ustrezne državne inštitucije, saj gre za veliko število novih ležišč, pridobljenih brez velikih investicij in brez grobih posegov v prostor. Nasprotno, projekt Turizem v zidanicah je tudi izjemna priložnost za ohranjanje dolenjske kulturne krajine. Konzorcij ponudnikov turizma v zidanicah Zanj: Pooblaščeni tržnik : Kompas Novo mesto, d.o.o.

Projekt delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), pristop LEADER Projekt sofinancirajo lokalne skupnosti območja LAS Dolenjske in Bele krajine

oktober 2012

Glasilo Občine Mirna Peč

5

občinska uprava sporoča

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja : Evropa investira v podeželje« PROJEKT : »NADALJEVANJE PROJEKTA TURIZEM V ZIDANICAH – II. FAZA«


občinska uprava sporoča

Operacijo delno financira Evropska Unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, 2. razvojne prioritete: Gospodarsko-razvojna infrastruktura, prednostne usmeritve: 2.2. Informacijska družba.

Hrbtenično omrežje končano

Projekt gradnje širokopasovnega optičnega omrežja V poletnih mesecih so se opravljala še nekatera dela pri dokončanju izgradnje hrbteničnega omrežja, zahtevnejša podvrtavanja (regionalna cesta R III Trebnje - Novo mesto in železnica), vpihovanje kablov in sanacija cestišč z asfaltiranjem poškodovanih delov cestišč.

Poleg gradbenih in sanacijskih del na hrbteničnem omrežju so v poletnih mesecih potekala tudi montažna dela. Vpihovanju optičnih kablov v kabelsko kanalizacijo je sledilo vpihovanje kablov večjih dimenzij ter spajanje optičnih vlaken in izdelava optičnih spojk. Op-

tični kabel se zaključi na optičnem delilniku v funkcijski lokaciji (novi centrali za optično omrežje) v Mirni Peči. Po ureditvi prostora je sledilo opremljanje centrale, kjer optični kabel poteka po kabelskih policah. Od nove centrale se bo omrežje napajalo do vseh naselij v občini. Junija je izvajalec gradnje optičnega omrežja GVO Ljubljana organiziral kolesarjenje po trasah dolenjskega odprtega širokopasovnega omrežja, ki so se ga udeležili predstavniki lokalnih skupnosti in drugih javnosti, ki sodelujejo pri izvajanju projektov GOŠO. Kolesarji so 45 km dolgo krožno pot po občinah zaključili na Trebelnem. Vladimira Fabjan Barbo, občinska uprava

Pričetek izgradnje hišnih priključkov na optično omrežje V septembru se je na območju naše občine pričela izgradnja hišnih priključkov. Hišni priključki na optično omrežje se bodo gradili povsod tam, kjer so ali tekom izgradnje še bodo gospodinjstva za to izrazila svoj interes, kar lahko storijo s podpisom Pogodbe o izgradnji priključka na odprto širokopasovno omrežje, ki jo sklenejo s podjetjem GVO. Vpogled na izgrajeno hrbtenično optično omrežje je občanom na voljo na občinski spletni strani v aplikaciji PISO (http://www. geoprostor.net/PisoPortal), kjer je mogoče natančno videti z rdečimi in modrimi pikami označena gospodinjstva na območju izvedbe projekta. V občini je 286 gospodinjstev, ki bodo imela možnost prednostne priključitve v prvi fazi, takoj po končani izgradnji. Ta gospodinjstva so v aplikaciji označena z rdečimi pikami. Cena izgradnje hišnega priključka je za vsa gospodinjstva enaka in znaša 192 EUR z DDV. V ceni je zajet izkop od glavnega voda do objekta, položitev kabla do objekta ter vgradnja hišne omarice. Z Občine boste nekaj dni pred pričetkom gradbenih del v posameznem naselju prejeli pisno obvestilo o pričetku gradnje. V naslednjih dneh se bo osebno pri vas oglasil operativni vodja izvajalca GVO – g. Dušan Golob, da se boste dogovorili o poteku izgradnje priključka, v kolikor ste zainteresirani za priključitev na širokopasovno omrežje. Soglasja za prekope sosednjih zemljišč zagotovi vsak naročnik sam. Kontakt: • operativni vodja del s strani izvajalca, podjetja GVO: dusan.golob@telekom.si, GSM: 031/255 561 • vodja projekta in koordinator s strani Občine Mirna Peč: mira.barbo@siol.net, GSM: 051/331 658

6

Glasilo Občine Mirna Peč

oktober 2012


Izgradnja 4,3 km dolgega primarnega omrežja od vodohrana Plešivica (nad Čemšami) do naselij Hmeljčič in Globočdol, ki se je začela lani, je končana. Za projekt, ki je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj,  je v proračunih občine za leti 2011 in 2012 namenjenih 480.000 € in ob upoštevanju  vseh stroškov (gradnja, vodenje naložbe in nadzora) navedeni znesek ne bo presežen. Dela so se zaključila v avgustu: z izdelavo projekta, označitvijo podzemnih hidrantov, zasunov in zračnikov s tablicami, očiščeni so bili jaški, umerjeni hidranti, izvajalec pa je dostavil potrebno dokumentacijo za izvedbo tehničnega prevzema (atesti, gradbeni dnevniki,…). Vendar pa z začetkom obratovanja primarnega vodovoda gradnja vodovodov na tem območju še ni končana. Kar 200 lastnikov objektov na območju od Plešivice do Knežije je namreč izrazilo željo, da bi se njihovi objekti priključili na novoizgrajeni vodovod. V določenem delu, kjer se je nad vodovodom obnovila asfaltna cesta, so bili vodovodni priključki že izgrajeni. Tem lastnikom, ki so tudi plačali akontacijo oziroma delno pla-

vedba »Suhokranjskega vodovoda«, ki vključuje številne obnove obstoječega omrežja, vzpostavitev dodatne vodne vrtine, kot tudi nove odseke vodovodnega omrežja. Andrej Kastelic, občinska uprava

čilo komunalnega prispevka, bo vodooskrba omogočena v kratkem času. Občina Mirna Peč je namreč že prejela izdelan program opremljanja, ki ga bo občinski svet obravnaval sredi meseca oktobra. Potrjen program opremljanja je namreč osnova za odmero komunalnega prispevka, plačan komunalni prispevek pa pogoj za prijavo priključitve na vodovod na Komunali Novo mesto.V naslednjih letih pa bo potrebno dokončati še osem sekundarnih vodov s priključki. Ob tem pa občina tudi ni pozabila na ostala območja: pravkar se zaključuje investicija novega vodovoda v Dobju, projektna dokumentacija za Sv. Ano je dokončana – pripravlja se vloga za pridobitev gradbenega dovoljena, načrtovana pa je tudi iz-

Študijski obisk bosanskih predstavnikov lokalnih skupnosti V začetku junija je 16 predstavnikov lokalnih skupnosti iz BiH v sodelovanju z Urbanističnim inštitutom RS v okviru študijskega obiska »Integrirano strateško in prostorsko planiranje« obiskalo Mirno Peč. V večnamenskem prostoru so jih sprejeli in jim izrekli dobrodošlico župan

Andrej Kastelic, direktorica občinske uprave Sonja Klemenc Križan, višja sve-

Skupinska fotografija z bosanskimi kolegi, ki so prispeli iz Novega mesta, kjer so imeli podobno predstavitev in nadaljevali pot v Dolenjske Toplice. oktober 2012

tovalka za okolje in prostor Irena Jerič ter poslanec Državnega zbora Zvone Lah. Župan je delegaciji uvodoma predstavil mirnopeško občino. Izpostavil je pomembnost cestnega priključka na avtocesto za razvoj občine, še posebej industrijske cone. Slednjo je podrobneje predstavil poslanec Lah, ki je vseskozi sodeloval pri tem projektu kot dolgoletni župan. Direktorica Klemenc Križanova pa je odgovarjala na vprašanja o turizmu v zidanicah. Bosanski gostje so z zanimanjem prisluhnili predstavitvam in sodelovali z vprašanji. Zanimale so jih predvsem konkretne rešitve pri strategijah razvoja manjše občine, kot je mirnopeška, na nivoju prostorskega planiranja. Ljudmila Bajc Glasilo Občine Mirna Peč

7

občinska uprava sporoča

Izgradnja primarnega vodovoda v severnem delu občine končana


Makadamsko pot je potrebno še asfaltirati

občinska uprava sporoča

Nič več skozi Globočdol ali skozi Šentjurij V preteklem letu je nekaj aktivnih krajanov Hmeljčiča predlagalo ureditev ceste med hitro cesto ter Hmeljčičem. Da bo v prihodnje potrebno naselju Hmeljčič zagotoviti ustrezen dostop, so razmišljali že ob izgradnji avtoceste in tako je DARS v letu 2010 že izgradil priključek na državno hitro cesto.

V Mirni Peči črpalka za dieselsko gorivo Za občinsko zgradbo v Mirni Peči na Prisojni poti bodo Mirnopečani lahko od 8. oktobra dalje točili dieselsko gorivo na novi črpalki, ki jo je postavila KZ Krka. Cene goriva bodo enake maloprodajnim cenam na ostalih servisih za gorivo. Črpalko lahko uporabljajo fizične osebe, pravne osebe in kmetje, vendar fizične osebe le v času obratovanja Tehnične Trgovine Mirna Peč (odprta od pon. do pet.: 7.00 - 17.00, sob.: 7.00 - 12.00, tel.: 07 39 36 232).

Ker pa je priključek vodil le do najbližjih travnikov oziroma njiv, je bilo potrebno najti še rešitev, kako za sprejemljivo ceno preko kolovozov oziroma tudi preko z grmovjem zaraščenih nekdanjih poti primerno urediti cesto. Skupaj s krajani so opravili ogled terena, izbrali najustreznejšo traso. V proračunu občine za leto 2012 so se zagotovila

sredstva za ureditev ceste, najprej makadamske. Cilj je bil predvideti zadostno širino ceste: predvidena je utrditev v širini 4,5 metra, ki bi nato omogočila polaganje asfalta širine 3,5 metra. Lastniki zemljišč ob obstoječih poteh so brez posebnih zahtev podali soglasje k širitvi kolovoznih poti in so ob pomoči preostalih prizadevnih krajanov Hmeljčiča že v zimskem času posekali grmičevje na planirani trasi nove ceste.

8

Glasilo Občine Mirna Peč

Župan Kastelic je maja letos sprejel sklep o oddaji naročila za izvedbo 460-metrske makadamske ceste. Dela Pravne osebe in kmetje bodo lahko uporabljali kartico, ki jo pridobijo na upravi KZ Krka v Novem mestu (ZNC v Žabji vasi, Šentjernejska cesta 6) in z njo uporabljajo črpalko 24 ur na dan, vse dni v tednu. Za informacije pokličite na tel. št. 07 39 31 800.

je izvajalec TGM Toni Grabnar s.p. izvršil v mesecu avgustu. Potrebno je bilo izkopati ca.1.000 m3 zemljine in nasipati ca. 800 m3 kamnitega materiala. Do konca leta pa bo občina zagotovila še geodetsko odmero ceste. V teh dneh nova cesta že omogoča krajši in ugodnejši dostop do državnih cest, da pa bi krajani Hmeljčiča lahko povsem odmislili vožnjo preko Globočdola ali Šentjurija, bo občina v nadaljevanju poskušala najti sredstva, da se zasedaj še makadamska pot tudi asfaltira. Andrej Kastelic, občinska uprava

KAKO BOMO LAHKO NATOČILI GORIVO? Fizične osebe: ustavite se pri črpalki, pozvonite na zvonec prodajalcu (ta mora biti prisoten) in si sami ali s pomočjo prodajalca natočite gorivo. Plačate ga v poslovalnici. Pravne osebe in kmetje s kartico za Diesel črpalko KZ Krka: ustavite se pri črpalki in s pomočjo kartice (vsa navodila bodo zraven, pomagajo pa vam lahko tudi prodajalci iz Tehnične trgovine Mirna Peč) natočite gorivo. Račun dobite po pošti. V naslednjih letih bo KZ Krka nadaljevala s širitvijo in obnovo obeh trgovin v Mirni Peči. FOTO: Polona Hrovat oktober 2012


Po gorivo na novo črpalko? (remediacija-obnova in zaščita okolja; eko-z naravnimi sistemi in procesi) Julija je o ekoremediacijah v Jugovzodni Sloveniji (19 občin) potekala tridnevna poletna šola, s katero se je zaključil projekt Trajnostni razvoj JV Slovenije z ekoremediacijami (ERM). Cilj poletne šole je bil seznaniti predvsem mlade z inovativnimi pristopi

stavljanju učnega poligona, organiziran pa je bil tudi ogled dobre prakse v občini Poljčane, kjer je učni poligon o Katalog ERM ureditev v okolju za občine JV Slovenije v obliki zloženke in DVD Delavnice ERM v JV Sloveniji lahko dobite na Občini Mirna Peč. ERM so predstavljene tudi na spletnih straneh www. erm-jvs.si. Idejna vodja ERM v Sloveniji je redna profesorica Filozofske fakultete Univerze Maribor ddr. Ana Vovk Korže (ana. vovk@um.si). ERM učilnica v naravi za dijake, učence in študente, pa tudi za vse tiste, ki jih tovrstni naravni pristopi zanimajo. Vsi, ki vas zanima, kako v naravi delujejo naravne in grajene ERM (rastlin-

ohranjanja in sanacije okolja. Zaradi potreb po varovanju naravnih virov in vključevanju lokalnih potencialov ter človeških virov v trajnostni napredek, so ERM pot za nov razvoj. Nujno je, da predvsem mladi pridobijo praktične izkušnje o ERM. S tem ciljem je bil vzpostavljen učni poligon za naravne in grajene ERM pri Biotehniškem centru Grm Novo mesto. V okviru poletne šole so bila prikazana strokovna izhodišča ter praktične izkušnje ob vzpo-

ska čistilna naprava, vegetacijski pas, vegetacijska bariera, akumulacijsko jezero, …), si njihovo delovanje lahko ogledate na Učnem poligonu za ekoremediacije Grm Novo mesto, Center biotehnike in turizma, Sevno13, po predhodni najavi pri gospodu dr. Jožetu Podgoršku. Irena Jerič, občinska uprava

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi.

oktober 2012

Alojz Rupnik, podjetnik in kmetovalec iz Malega Kala »Za kmete je črpalka zelo dobrodošla pridobitev, saj le-ti danes ne kupujejo več večjih količin goriva in si ne delajo zalogo, kot so to počeli naši očetje. Vožnja v Novo mesto pa je kljub boljšim traktorjem za kmete kar odročna. Kot podjetnik pa jo bom verjetno bolj malo uporabljal, saj imam kar dolge relacije in je potrebno za gorivo poskrbeti na črpalkah ob poti.« Janez Kramar, Trg »Seveda, to je super pridobitev. Tudi sam sem član upravnega odbora in sem že večkrat dal pobudo za ureditev črpalke, zato sem vesel, da se je KZ Krka Novo mesto, kljub današnji gospodarski krizi, odločila za tako investicijo. Za nas kmete, ki nasploh potrebujemo več dizelskega goriva za stroje, je to idealna rešitev. Pa ne samo za nas, tudi za ostale prebivalce Mirne Peči bo priročna.« Marko Slak, Jordankal »Zdi se mi pomembna in potrebna pridobitev za Mirno Peč, je bil že skrajni čas. Sam sicer ne vem, koliko jo bom uporabljal, ker imamo za kmetijske stroje svojo oskrbo z nafto na domu, seveda pa bo zagotovo prišla prav, kadar bo kaj na hitro prazno.« Urška Rapuš Glasilo Občine Mirna Peč

9

anketa

ERM - EKOREMEDIACIJE

V centru Mirne Peči je KZ Krka Novo mesto zgradila dizelsko črpalko. Namenjena je predvsem kmetom, ki morajo sedaj v okoliške kraje po gorivo za traktorje ali pa si zagotoviti večje zaloge na domu.


občinska uprava sporoča

Sprejem najuspešnejših učencev pri županu Dvanajst najuspešnejših učencev Osnovne šole Mirna Peč Anamarija Primc, Barbara Krivec, Urban Žagar, Eva Bukovec, Anja Matoh, Jernej Slak, Aljaž Kolenc, Aljaž Pirnar, Matjaž Bevc, Neža Kastelic, Ema Muhič in Petra Saje se je junija udeležilo sprejema pri županu.

SOFINANCIRANJE RAČUNALNIŠKIH IN JEZIKOVNIH IZOBRAŽEVANJ Občina Mirna Peč obvešča mikro ter majhna podjetja in podjetnike, da je Razvojni center Novo mesto v sodelovanju z občino objavil razpis za sofinanciranje računalniških in jezikovnih tečajev. Sofinanciranje se nanaša na pokrivanje cene udeležbe na tečaju in se zagotavlja za tečaje, izvedene v obdobju od 1. 9. 2012 dalje in z zaključkom najkasneje do 31. 3. 2013. VIŠINA SOFINANCIRANJA: Posameznemu podjetniku/podjetnici ali podjetju se zagotavlja sofinanciranje za največ štiri udeležence tečaja računalništva in največ štiri udeležence tujega jezika (na podlagi upravičenosti do sofinanciranja, razpoložljivih sredstev občin za ta namen in predloženih dokazil v prijavi), in sicer:

Župan je izrazil veselje ob številnih uspehih, ki so jih učenci dosegli v iztekajočem se šolskem letu. Zadovoljen je ob dejstvu, da bodo učenci dobili boljše pogoje za delo s selitvijo v novo šolo koncec leta. Ravnatelj Danijel Brezovar se je v imenu šole, mentorjev in učencev zahvalil občini za vso podporo pri njihovih dejavnostih, ki jim je v današnjih časih krčenja sredstev s strani države še toliko pomembnejša. Šola se trudi nuditi učencem čim več dejavnosti. V prihodnje želijo poglobiti zgodovinski ter dodati turistični in čebelarski krožek. Župan je mlade nagradil s knjigo Čudovita obzorja Slovenije, učenci pa so mu izročili simbolično darilo, ki so ga izdelali sami. Nataša Rupnik

SOFINANCIRANJE PODJETNIŠKIH INOVACIJ 2012 Razvojni center Novo mesto je julija letos v sodelovanju z desetimi dolenjskimi in belokranjskimi občinami, med katerimi je tudi Občina Mirna Peč, objavil skupno javno povabilo za sofinanciranje podjetniških inovacij v letu 2012. Vloge je potrebno oddati do 10. oktobra 2012 do 14. ure. Majhna podjetja in podjetniki s sedežem v občini Mirna Peč lahko kandidirajo za 3.500,00 EUR nepovratnih sredstev, ki so zagotovljena v proračunu občine. Sofinanciranje inovativnega predloga znaša do 50 % upravičenih stroškov oz. največ 3.500,00 EUR. Pogoji kandidiranja in obrazci za pripravo vloge so objavljeni na spletnem naslovu www.rc-nm.si (inovacije 2012). Kontaktna oseba na Razvojnem centru Novo mesto je Igor Vizjak, št. tel. 07 33 72 986, št. mob. 031 657 604, e-naslov: igor.vizjak@ rc-nm.si. Vabljeni k oddaji vlog.

10

Glasilo Občine Mirna Peč

za prvega in drugega udeleženca DO 50 % CENE posameznega tečaja, vendar največ 300 EUR na udeleženca tečaja računalništva in največ 400 EUR na udeleženca tečaja tujega jezika (z vključenim DDV), za tretjega in četrtega udeleženca DO 25 % CENE posameznega tečaja, vendar največ 150 EUR na udeleženca tečaja računalništva in največ 200 EUR na udeleženca tečaja tujega jezika (z vključenim DDV). Namenska sredstva občin za sofinanciranje so omejena, v kolikor ne bodo zadoščala, si Razvojni center Novo mesto pridržuje pravico do zmanjšanja odstotkov sofinanciranja. V kolikor bo prijav manj, kot je na voljo razpoložljivih sredstev občin za te namene, bo Razvojni center Novo mesto tudi tretjemu in četrtemu udeležencu sorazmerno povečal odstotke sofinanciranja (največ do 50 % cene posameznega tečaja). Glede na upravičenost do sofinanciranja, razpoložljivih sredstev občin za ta namen in predloženih dokazil v prijavi lahko posamezni podjetnik/podjetnica ali podjetje prejme skupno največ 1.300 EUR za vse udeležence tečajev tujega jezika in računalništva. ROK ZA PRIJAVO do vključno četrtka, 25. oktobra 2012, do 12. ure. DODATNA NAVODILA IN POGOJI za pridobitev in ohranitev sofinanciranja ter obrazec za prijavo so na voljo na spletni strani: www.rc-nm.si. KONTAKT: Andreja Klobučar, Razvojni center Novo mesto, tel. št.: (07) 33-72-982, e-naslov: andreja.klobucar@ rc-nm.si

oktober 2012


promocijsko besedilo

oktober 2012

Glasilo ObÄ?ine Mirna PeÄ?

11


96 let Ane Murgelj iz Malenske vasi

»Mene je pa vojna prinesla« intervju

Ana Murgelj se je rodila med prvo svetovno vojno, 9. septembra 1916 v Malenski vasi mami Ivani in očetu Francetu Jamniku. V družini je bilo deset otrok, pet fantov in pet deklic. Ana se je rodila četrta po vrsti, prva od sestra. Življenje jo je kovalo in brusilo, pa se ne da. Mož ji je umrl pred devetnajstimi leti. Preživela je vse svoje brate in sestre. Je druga najstarejša v občini Mirna Peč. Ko smo prišli k njej na klepet, nas je pričakala v svoji hiški. Sedela je na postelji, zraven nje krivačka. Uporablja jo pri hoji po hiši, pa tudi ven se odpravi in sprehodi malo po dvorišču.

Gospa Ana, kam ste hodili v šolo? Ja, kam. V Mirno Peč. Pet let. Potem pa sem leta 1939 odšla na Malo Loko v gospodinjsko šolo. Dve leti je trajala. Nič nisem znala, ko sem prišla tja. Pa sem se vse naučila. Delati smo morali in učili smo se prav vsega. Dekleta smo se naučile kuhati, plesti in šivati. Delati pa je bilo treba tudi zunaj na kmetiji, pa v hlevu. Učile so nas nune, pa tudi učitelji iz novomeške grmske šole so prihajali k nam. Od tam sem domov prinesla pletene jopice. Kako prav mi je prišlo to

12

Glasilo Občine Mirna Peč

znanje. Med vojno sem vse sama sešila, pa spletla puloverje. Kako to, da ste šli v gospodinjsko šolo? Verjetno jo je bilo treba plačati? Res je. Vse je plačal moj brat Jože, ki je bil župnik. Doma so malo mislili, da bi mu gospodinjila. Pa se je drugače obrnilo. Ko sem prišla domov, sem ostala in delala na kmetiji. Vsi so počasi odšli, med drugo svetovno vojno sem ostala čisto sama na kmetiji z očetom in mamo. Po

vojni je bil doma še nekaj časa najstarejši brat France, pa si je kmalu ustvaril dom v Bršljinu v Novem mestu. Potem ste se pa verjetno kmalu zaljubili… Ah, kje pa. Včasih je bilo to drugače. Takrat so vsi fantje hoteli samo kmetijo. To jim je bilo važno. Moj mož Jože je bil po vojni zaprt devet let v Škofji Loki kot politični zapornik. Ko so ga izpustili, je prišel domov na Daljni Vrh. Povedali so mu zame in ga pripeljali k nam na obisk. oktober 2012


Joj, kakšen revež je bil. Čisto na kratko postrižen. Pa sva se poročila. Leta 1953 je bila poroka. Rodila se nama je hčerka Ivanka (ki jo kličejo Ivica).

intervju

Kako je potem teklo življenje? Kaj ste poleg dela na kmetiji še počeli? Rada sem delala na kmetiji, rada sem kuhala. Veliko pa sem kuhala tudi po ohcetih. Sedaj pa rada berem časopise. Preberem vse, kar mi pride pod roke. Pri 70-ih sem imela očala, zdaj pa vidim brati brez njih (hčerka Ivica prikimava). Kako pa vam služi zdravje? Hodite kaj k zdravniku? Zdrava sem še kar. Desna noga mi malo nagaja. Pred leti sem si zlomila nogo. Operirali so me in mi vstavi-

Pri 70-ih sem imela očala, zdaj pa vidim brati brez njih. li železno ploščico, zdaj pa se mi na tem mestu malo gnoji. »Pa jo nočejo operirati,«doda hčerka, »pravijo, da je prestara.« »In bolj slabo sliši,« dodaja. Sem pa padla ped petimi leti in si zlomila kolk. Čez dve leti pa še drugega. Pa so mi vse „poštimali“.

Mama Ana s hčerko Ivico in pravnučko Anjo

Povejte, kaj počnete sedaj poleg tega, da berete? Kako poteka dan pri vaših šestindevetdesetih letih? Zjutraj vstanem, se »uštimam«, potem pa že pride hčerka. Poslušam radio, berem, televizije pa ne maram. So same barabe po televiziji. Malo grem peš do vrta, da se sprehodim. Hčerka Ivica, ki živi zraven, skuha in mi prinese za jest. Dobivam penzion, kmečki. 213 € na mesec. Pa smo vseskozi plačevali kmečko zavarovanje!

Ko ste se rodili, je bila še Avstro-ogrska monarhija, sedaj pa smo v samostojni državi Sloveniji. Kaj je drugače od takrat? Kaj se je spremenilo? Sem vesela, da imamo svojo državo. Vidim pa, da peša vera. Včasih se je molilo trikrat na dan, danes pa tega ni več. Tudi bolj skromno se je živelo včasih. Služb ni bilo. Pa smo prodajali vse, kar je zraslo na kmetiji. Prodajali smo krompir, živino, prašiče. Jajca sem nesla v Ljubljano na prodaj. Kaj pa hrana? Kaj ste največkrat jedli doma? Kmečko hrano. Žgance, zelje, repo, krompir, kašo. Zvečer pa mlečno kašo. Mesa ni bilo. Morda takrat, ko smo doma zaklali kakšno kuro. Zato tudi nisem izbirčna glede hrane.

Domačija ima 10 hektarov obdelovalne zemlje, prav toliko jo imajo v najemu, v hlevu pa je 60 glav živine. oktober 2012

Za vas skrbi vaša hčerka Ivica z možem Alojzem. Njuna hiša stoji zraven vaše. Niste sami. Vnučke in pravnučke tudi že imate?

Hčerka Ivica ima šest otrok: najstarejšo Ivico (28 let), Andrejo, Ireno, Alojza, Mileno in najmlajšega Martina. Ravno zdaj je dopolnil 18 let. Imamo pa že pet pravnukov. Nisem sama. Obiščejo me. Vsak prvi četrtek v mesecu pa pride k meni tudi domači župnik. Prej sem redno hodila k maši, zdaj ne morem več. Sem pa bila nedavno pri maši za starostnike, ki je bila v začetku septembra. Kakšne želje imate? Česa si želite? Rada bi bila bolj gibčna. Da bi lahko skočila do drugih, da bi videla, kaj delajo, kako živijo. To me zanima. Z Natašo zapuščava idilično hišico, v kateri prebiva šestindevetdesetletna Ana. V izbi kmečka peč, nad mizo v kotu križ. Skozi okno čez dvorišče se vidi hčerina hiša. Ob odhodu nama poda roko. Drobno, žilavo. To je zgodba preproste kmečke žene. Srečno, gospa Ana! Še na vrsto lepih let! Ljudmila Bajc, foto: Nataša Rupnik Glasilo Občine Mirna Peč

13


Sodobno širokopasovno omrežje se sedaj gradi tudi v vašem kraju. Zato je zdaj pravi čas za pravo odločitev - izberite storitve SiOL! Z veseljem vas obveščamo, da na območju vaše občine potekajo aktivnosti izgradnje odprtega širokopasovnega omrežja (OŠO). To omogoča dostop do širokopasovnih storitev, kot so hitri internet, digitalna telefonija ter napredna digitalna in kabelska televizija. Telekom Slovenije je z blagovno znamko SiOL največji ponudnik širokopasovnih storitev v Sloveniji. Prizadevamo si, da z visoko kakovostjo storitev, zanesljivostjo delovanja, neprekinjeno podporo in skrbjo za uporabnika to tudi nenehno potrjujemo. Verjamemo, da boste pri izbiri ponudnika, če se boste za tovrstno ponudbo odločili, izbrali najboljšo celovito ponudbo SiOL.

Razlogi, zakaj izbrati storitve SiOL: • Zanesljivost in varnost delovanja. V Telekomu Slovenije z veliko odgovornostjo skrbimo za varno in zanesljivo delovanje svojega omrežja ter storitev. • Hiter, zanesljiv in varen SiOL internet s časovno neomejenim dostopom in enostavno priključitvijo. Ponujamo vam tudi brezplačno uporabo varnostnega paketa, možnost izobraževanja o osnovah interneta in e-pošte na vašem domu, 10 MB prostora na spletnem strežniku ter vrsto dodatnih storitev. • Najzabavnejša digitalna SiOL TV je več kot le televizija. Poleg več kot 150 TV-programov boste lahko dostopali do vsebin v več videotekah, med njimi do najnovejših filmskih uspešnic, posneli ali zaustavili program, ki ga gledate, ter si ga ogledali kasneje, igrali igre, pregledovali svoje fotografije ali posnetke z računalnika na TV-zaslonu, dostopali do aktualnih informacij, vremena in športa, poslušali radio in mnogo več. SiOL TV je napredna digitalna televizija, ki vam omogoča, da izberete paket programov, ki vam najbolj ustreza, ter z vrsto dodatnih vsebin in možnosti uporabe prilagodite gledanje televizije svojemu načinu življenja. • Kabelska televizija je v optičnem omrežju OŠO možna kot dodatek digitalnim storitvam SiOL na območjih, kjer obstajajo tehnične možnosti. Za vzpostavitev storitve priporočamo televizijski sprejemnik z vgrajenim DVB-C-sprejemnikom MPEG 4. Namestitev je enostavna, saj ohranite obstoječe koaksialne inštalacije do TV-sprejemnikov, storitev pa zagotavlja sprejem signalov televizijskih in radijskih programov celotne ponudbe kabelske televizije. • Napredna in ugodna SiOL telefonija. Telefonirajte, kot ste bili navajeni doslej, in ostanite v stiku z brezplačnimi klici med več kot 140.000 uporabniki SiOL telefonije, ob naročilu mesečnega dodatka pa lahko neomejeno telefonirate na več kot pol milijona številk v omrežju Telekoma Slovenije. S storitvami, kot so preusmeritev ali zapora klicev ter spremljanje stroškov in urejanje nastavitev prek spletnih servisnih strani, boste spoznali vse prednosti sodobne digitalne telefonije. • Strokovna pomoč 24 ur na dan za uporabnike storitev SiOL na brezplačni telefonski številki 080 1000. • Enostaven pregled in urejanje nastavitev naročniškega razmerja prek spletnih servisnih strani. • Skrb za obstoječe uporabnike SiOL. Naročniki storitev SiOL lahko sodelujejo v Programu zvestobe, v okviru katerega pripravljamo posebne ugodnosti samo zanje. Trudimo se, da ponudbo prilagajamo željam in potrebam uporabnikov, zato smo za vas pripravili vrsto možnosti izbire. Odločite se lahko za eno izmed storitev SiOL ali kombinacijo več storitev v različnih paketih, v okviru redne ali različnih akcijskih ponudb. Za več informacij o aktualni ponudbi na odprtem širokopasovnem področju na vašem področju in ostalih storitvah SiOL smo vam na voljo: • v Telekomovem centru na Novem trgu 9 v Novem mestu, tel.: 07 391 88 00 (delovni čas: pon-pet: 8.00-19.00, sob: 8.00-12.30) • v Centru za pomoč uporabnikom, brezplačni telefon: 080 8000 Zabavajte se ob SiOL TV z bogato izbiro vsebin za vso družino, brskajte po spletu in se pogovarjajte s svojimi najbližjimi. Združite vse na enem mestu s storitvami SiOL! Storitve lahko tudi sami preizkusite v Telekomovem centru Novo mesto, po predhodnem dogovoru pa vas bomo obiskali tudi na vašem domu. Veselimo se vašega klica oziroma obiska. Vaš Telekom Slovenije Promocijsko sporočilo

Telekom Slovenije, d.d., 1546 Ljubljana.

STORITVE SiOL NA SODOBNEM ŠIROKOPASOVNEM OMREŽJU


Častni občan postal Anton Pust

22. junija je v Kulturnem domu Mirna Peč potekala slavnostna seja ob 13. prazniku občine Mirna Peč. Župan Kastelic je podelil občinska priznanja, štiri plakete in naziv Častni občan.

Letošnji nagrajenci z županom Plakete so za prispevek k bogatitvi in prepoznavnosti občine prejeli štirje jubilanti: tri društva ob desetletnici delovanja: Društvo harmonikarjev Mirna Peč, Pevska skupina Čebelice in Moški pevski zbor Rožmarin; ob visokem ju-

področju raziskovanja zgodovine  mirnopeške doline. Pisal je o krajih, kjer je deloval kot duhovnik, ter o zamolčani zgodovini med in po drugi svetovni vojni. Tako so nastala dela Mirna Peč z okolico nekoč in danes, Da bi se jih spominjali -  žrtve 2. svetovne vojne iz župnije Mirna Peč v letih 1941 do 1946, Brošura o padlih v 1. svetovni vojni, o žrtvah med 2. svetovno vojno in pobitih po vojni iz Globodola, monografija Mirna Peč občina v deželi treh dolin, Globodol – prostovoljno gasilsko društvo

in znamenitosti kraja.Župan Kastelic se je v slavnostnem nagovoru dotaknil tekočih projektov, nove šole in vodovoda ter izpostavil pogovore o dokončanju pokritega vkopa. Seje so se udeležili tudi župani in podžupani sosednjih občin; šentjernejske, straške, žužemberške in škocjanske. Po slovesnosti so se svetniki in gostje udeležili še Festivala mirnopeških vin, lahko pa so si ogledali tudi fotografsko razstavo lovcev in jamarjev v kulturnem domu. Ljudmila Bajc

Častni občan Anton Pust je požel bučen in dolg aplavz v dvorani. bileju – devetstoletnici obstoja pa je plaketo prejela tudi Župnija Mirna Peč. Za častnega občana je občina razglasila Antona Pusta, duhovnika, ki se je leta 1934 rodil v Gorenjem Globodolu, zaradi njegovega življenjskega dela na oktober 2012

Glasilo Občine Mirna Peč

15

občinski praznik

Slavnostna seja občine Mirna Peč


Pestro dogajanje ob občinskem prazniku občinski praznik Kmečki praznik v Mirni Peči - Govedorejsko društvo in Društvo podeželske mladine Mirne Peč z Društvom upokojencev so na travniku za mirnopeško cerkvijo poskrbeli za pravi kmečki praznik. Pripravili so razstavo kmetijske mehanizacije iz linije za spravilo sena. Za tem so potekale tudi kmečke igre. V kategoriji za pokalne kmečke igre Dolenjske in Bele krajine so bili zmagovalci DPM Suha krajina, v izvenpokalnih igrah so bili prvi člani Male Avstrije. Domačini so zasedli četrto mesto. Medtem pa se je skozi Mirno Peč sprehodila tudi konjenica Konjeniškega društva treh dolin Mirna Peč, Društvo upokojencev pa je navzočim prikazalo, kako se je kosilo v starih časih.  Foto: Urška Rapuš

ŠPORTNE PRIREDITVE - Občinski praznik se je tudi letos zaključil s kolesarjenjem po »Mirnopeški pentlji« v organizaciji ŠRD Mirna Peč. Praznik pa so popestrile tudi tri tradicionalne športne prireditve tekmovanje košarkarskih trojk v Jablanu, turnir v metanju trojk v Hmeljčiču in nogometni turnir v Globodolu, ki so potekala v organizaciji tamkajšnjih gasilskih društev.

16

Glasilo Občine Mirna Peč

gasilci humani in solidarni - Osrednja prireditev je bila posvečena gasilcem. PGD Mirna Peč je obeležilo 110 letnico uspešnega delovanja. Ribiško srečanje s skupinskim ribolovom - V sklopu praznika Občine Mirna Peč je Ribiška družina Novo mesto, pododbor Temenica, priredila tradicionalno srečanje s skupinskim ribolovom za pokal Občine Mirna Peč . Ob Temenici pri hidroelektrarni Pate se je zbralo preko trideset ribičev in gostov, ki so se pomerili v ribolovu na najdaljšo ribo. Največ ribiške sreče je med gosti imel Rok Režek z 38 cm dolgo platnico. Med člani RD Novo mesto – pododbor Temenica pa Alojzij Bobnar

z 42 cm dolgim linjem, ki je prejel tudi prehodnji pokal Občine Mirna Peč. Skupni pokal lovstva in ribištva je letos prejel Lampert Pate.

tudi delavci občinske uprave na slovesnosti - Ob bok se je sodelavcem postavil župan Kastelic (z leve) z direktorico občinske uprave Klemenc Križanovo. V sredini častni občan Pust je pogled namenil urednici občinskega časopisa Bajčevi.

oktober 2012


Šesta pasuljada ŠTD Poljane - Sodelovalo je šest ekip. Kuhanja pasulja sta se udeležili ekipa kmečkih žena in člani pevske skupine Rožmarin iz Mirne

občinski praznik

Da je lovski golaž res dober, se je prepričala tudi članica uredniškega odbora Urška Rapuš.

Mirnopeški lovci organizirali tekmovanje z zračno puško - Tokratni zmagovalci so bili med moškimi Robert Vrhovšek, drugi je bil Hinko Rihtar, tretji Klemen Gačnik. V ženski kategoriji pa je bila zmagovalka Zalka Gačnik, druga je bila Ana Žagar in tretja Majda Zagorc. Zmagovalci so prejeli pokal in praktične nagrade. Pripravili pa so tudi slepo tarčo, katere dobitnik je bil Gregor Parkelj, ki bo prejel prvo srno odprte lovske sezone.  FOTO Urška Rapuš

Pokupili vse dobrote podeželskih žena - Ob občinskem prazniku smo pripravile stojnico s svojimi domačimi izdelki. Odziv članic je bil presenetljiv, saj so napekle veliko drobnega peciva, piškotov, kruha, potic in rezancev. Ves njihov trud pa so znali ceniti tudi mimoidoči, saj so pokupili vse dobrote in zadovoljstvo se je videlo na obeh straneh. Članice smo se udeležile tudi pasuljade na Poljanah. Preživele smo čudovito popoldne v družbi ostalih ekip in navijačev. Nežika Režek

Peči. Društvo je ekipam priskrbelo osnovne sestavine, za dodatke pa so morale poskrbeti same. Ekipe so iz fižola, prekajene slanine, klobase, zelenjave in začimb v treh urah skuhale pasulj. Štiričlanska komisija je poleg pasulja ocenjevala tudi sam prihod na pasuljado in urejenost prostora. Prvo mesto je prisodila ekipi Jaro Tim iz Starega trga pri Trebnjem.  Drago Retelj Skrbimo za svoje zdravje KORK Mirna Peč je tudi med letošnjim občinskim praznikom skrbel za preventivo zdravja naših občanov, in sicer so v avli kulturnega doma opravljali meritve holesterola in sladkorja v krvi ter merjenje krvnega tlaka. Prisotne so bile tudi aktivistke projekta medgeneracijskega sodelovanja Mladi za mlade po srcu.

razstava »Lovci in jamarji, takih ljudi drugod ni« - Mirnopeški jamarji in lovci želijo širši javnosti prikazati lepote narave pod in nad zemljo. Razstavljene fotografije si lahko ogledate v mirnopeškem kulturnem domu v času izvajanja prireditev, ob delavnikih pa v dopoldanskem času.

oktober 2012

Glasilo Občine Mirna Peč

17


občinski praznik

Božič že drugič slavil naslov državnega prvaka v Mirni Peči V nedeljo, 24. junija 2012 je v Mirni Peči v organizacije KK Adria Mobil in občine potekalo državno prvenstvo Slovenije v cestnem kolesarstvu. V lepem sončnem vremenu so se na težki krožni dirki Mirna Peč- Jordankal- Dečja vas- PonikveJelše- Biška vas- Vihre- Mirna Peč pomerili tekmovalci kategorij mlajših in starejših mladincev, ženske, U-23 in ELITE. Najzanimivejša je bila popoldanska 166,4 km oz 14 krogov dolga dirka članov, v kateri se je med najboljšimi slovenskimi kolesarji kot so Brajkovič, Kump, Božič, Bole, Nose pomeril tudi Mirnopečan Blaž Jarc. Dirko sta najhitreje začela Mikelj in Pibernik, ki sta si pred glavnino prikolesarila že 12 minut prednosti, nato pa je glavnina s kolesarji Adrie Mobil na čelu začela zmanjševati prednost in tri kroge do konca ubežnika tudi ujela. Na zadnjem vzponu 6 kilometrov do cilja je s pobegom poskusil Jan Polanc. Sledili so mu lahko le Marko Kump, Luka Mezgec, Robert Vrečer in Jani Brajkovič. V ozadju je tempo narekoval Kristijan Koren, ki je poskrbel, da so bili ubežniki kilometer do cilja ujeti. V sprintu je bil med dvanajsterico najboljših s časom 4:44:18 najhitrejši Borut Božič iz Astane, drugi s časom 4:44:19 Marko Kump iz Adrie Mobil, tretji pa s časom 4:44:19 Luka Pibernik iz DP Radenska. Blaž Jarc se je v cilj pripeljal skupaj z glavnino

Cvet slovenskega kolesarstva Jarc, Brajkovič, Koren, Bole, Božič

Zmagovalci kategorije elite z županom in osvojil 14. mesto. Luka Pibernik (DP Radenska)

Prireditev je bila množično obiskana.

18

Glasilo Občine Mirna Peč

si je s tretjim mestom v absolutni kategoriji privozil tudi

naslov državnega prvaka med člani do 23 let. Drugo mesto v tej kategoriji je osvojil Jaka Bostner, tretje pa Jan Polanc (vsi DP Radenska). V dopoldanski 107 kilometrov dolgi dirki starejših mladincev (9 krogov). se je odrezal kolesar Adrie Mobil David Per, ki se je uvrstil  na drugo mesto za Gašperjem Katrašnikom (Sava Kranj), tretje mesto pa je osvojil Jure Miškulin (Radenska KD življenja). Na 71 kilometrov dolgi dirki (6 krogov) mlajših mladincev in žensk pa je naslov državne prvakinje osvojila Polona Batagelj (Polet Garmin), pred Petro Zrimšek (Bepink) in Uršo Pintar (Polet Garmin). Med mlajšimi mladinci je slavil Mitja Serdinšek, pred klubskim kolegom Manuelom Bedenikom (oba Perutnina Ptuj)  in Maticem Vebrom (Grega Bole). Nataša Rupnik, foto: Jernej Lah, Žiga Pungerčar

Med organizatorji državnega prvenstva so bili tudi nekdanji odlični kolesarji Andrej Filip, Bogdan Fink in Sandi Papež. oktober 2012


Jamarski klub Novo mesto praznuje 50 let

Za uvodno aktivnost v okviru praznovanja smo izbrali vnos vina v najglobljo jamo Čaganko. Tako smo v jamo

je skozi sliko in besedo predstavil 50 let delovanja kluba. Sledila je predstavitev novo izdanega zbornika Dolenjski

Pokušina Jamskega Zajca v Čaganki. Foto: Mihael Rukše

Priznanje za Občino Mirna Peč je prevzela višja svetovalka za družbne dejavnosti Nataša Rupnik (druga z leve). Foto: Marko Pršina na globino 60 metrov vnesli 150 steklenic Jamskega Zajca, kjer smo ga pustili na zorenju pri idealni stalni vlagi in temperaturi 8°C. Po 10 mesecih zorenja smo ga iznesli, na površju tudi degustirali in ga predali na etiketiranje. V začetku septembra je bila v galeriji Simulaker v Novem mestu slavnostna seja. Predhodno smo galerijo opremili s slikami, katere avtorji smo člani kluba. Andrej Gašperič

kras 6, ki je izšel na rekordnih 165 straneh. Podelili smo tudi zahvale in priznanja. Med prejemniki so bili tudi Občina Mirna Peč, Osnovna šola Mirna Peč, Lovska družina Mirna Peč in Nataša Rupnik, bronasto priznanje sta prejela Drago Primc in Anže Tomšič, srebrno priznanje Jože Tomšič in zlato priznanje Andrej Gašperič. Pri Domu na Frati smo organizirali enodnevno srečanje

ljubiteljev kraškega sveta. Obravnavali smo jamarske teme, za najmanjše udeležence pa smo pripravili 70-metrsko »adrenalinsko« žičnico. Obiskali smo tudi Astino in Brajerjevo jamo, obe ležita v občini Mirna Peč. Raziskali in našli smo kar nekaj novih delov, o njih pa kaj več prihodnjič. V sklopu praznovanja 50-letnice delovanja kluba je predvi-

denih še nekaj aktivnosti. V plezalnem vrtcu Malisnica bomo organizirali »Dan tehnike in varnosti«, skupaj z Jamarsko zvezo Slovenije organizirali izpite za naziv Jamar pripravnik, Jamar, …, in ne nazadnje si bomo na sam rojstni dan privoščili torto in si zaželeli še obilo jamarskih raziskovanj kraškega sveta. Jože Tomšič

VABILO NA SKUPINO ZA SAMOPOMOČ V Mirni Peči bomo začeli z izvajanjem medgeneracijske skupine za samopomoč. Skupina je namenjena starejšim in tistim, ki so se ravnokar upokojili in se želijo družiti. Skupino bosta vodili dve usposobljeni voditeljici, ki bosta skupaj z udeleženci naredili načrt tem, ki jih bo skupina obravnavala. Srečevali se bodo enkrat tedensko po približno eno uro, obiskovalo naj bi jo do deset članov. Začetek srečanj v Mirni Peči bo novembra. Vsi, ki ste zainteresirani in bi se želeli vključiti v skupino ter bi želeli še več informacij, nam pišite na novo-mesto.ozrk@ozrks.si ali pa nas pokličite na 073933120, Mojca Harmandić.

Najmanjši udeleženci tabora na Frati. Foto: Marko Pršina oktober 2012

Popestrite si svoj čas v skupini za samopomoč in dopustite, da je starost aktivna!

Glasilo Občine Mirna Peč

19

društveno satje

Jamarski klub Novo mesto obeležuje 50 let neprekinjenega uspešnega delovanja. Danes v svojem okrilju združuje 86 članov. V tem času smo raziskali in dokumentirali preko 820 jam, več kot desetletje smo vodilni klub v Sloveniji po dokumentiranju jam. Pridobili smo status društva, ki deluje v javnem interesu na področju naravovarstva. V vseh teh letih je bilo izdano kar lepo število publikacij, med drugim tudi monografija o Kostanjeviški jami.


PGD Mirna Peč ob jubileju prejelo priznanje GZS, GZ Novo mesto in srebrni znak CZ

društveno satje

110 let gasilstva v Mirni Peči Prostovoljno gasilsko društvo Mirna Peč praznuje 110 let uspešnega delovanja. Mirnopeški gasilci se lahko pohvalijo s sodobno opremo in dobro usposobljenostjo. Spomladi so na gasilskem domu zamenjali strešno kritino in obnovili fasado. Letošnji občinski praznik je bil namenjen prav njim – gasilcem.

Postroj je pregledal gasilski častnik Janez Smole, ki je predal raport poveljniku Antonu Levstiku.

PROTIPOŽARNA OBRAMBA V MIRNI PEČI USTANOVLJENA LETA 1902 Začetki požarne brambe segajo v 18. stoletje, natančneje v leto 1874. Takratne domačije so bile lesene, krite s slamo,

Ludvika Bartlja, Franca Matoha, Ivana Rozmana, Jakoba Parklja in Jakoba Krevsa, da so ustanovili gasilsko društvo. Začetek je bil težak, saj ni bilo opreme, orodja, prostorov, vendar so krajani s prostovoljnimi prispevki v materialu in denarju zgradili dom ter nabavili potrebno gasilsko opremo. Razvoj gasilske tehnike je hitro napredoval in gasilska organizacija je vseskozi ohranjala korak s časom. Operativna enota društva je opremljena z osebno in skupinsko zaščitno opremo po tipizaciji Gasilske zveze Slovenije. Vsa vozila in opremo je potrebno skrbno hraniti in vzdrževati, zato je bilo potrebno leta 2002 temu primerno tudi razširiti gasilski dom.

ZGODOVINA VOZNEGA PARKA

Predsednik PGD Mirna Peč Jože Zoran zato je pogosto prihajalo do požarov. Zavest, da je treba pomagati ljudem v stiski, je spodbudila napredne krajane Mirne Peči: Alojza Hudeta, Antona Zajca,

20

Glasilo Občine Mirna Peč

Ob ustanovitvi društva je bilo prvo gasilsko orodje ročna brizgalna, ki so jo prevažala s konjsko vprego. Kmalu po tem so kupili prvo gasilsko vozilo na motorni pogon, ki pa so ga leta 1960 zameljali s FORD-ovim V8. Leta 1972 so kupili gasilski kombi IMV in gasilsko črpalko ZIEGLER. V letu 1982 se je društvo

opremilo z avtocisterno TAM GV 24-50. Ta ni služila samo za potrebe gašenja požarov, ampak tudi za dostavo pitne vode krajanom. Leta 1995 je sledila nabava vozila RENAULT TRAFIK GV-1. Zaradi zelo razgibanega terena je društvo od leta 2002 bogatejše še za kombinirano terensko vozilo NISSAN GV-V1, v letu 2009 pa je sledila zamenjava cisterne z novejšo znamke RENAULT.

OSREDNJA PRIREDITEV LETOŠNJEGA OBČINSKEGA PRAZNIKA POSVEČENA GASILSTVU Praznovanje 110-letnice se je pričelo 20. junija s slavnostno sejo v kulturnem domu. Ob bogatem kulturnem programu so bila podeljena priznanja in odlikovanja Gasilske zveze Slovenije, Gasilske zveze Novo mesto ter društvena priznanja in zahvale. Pobrateno društvo Golnik je predalo priznanje za vzgled uspešnega sodelovanja med društvoma. V sklopu praznika se je odvilo 14. tradicionalno meddruštveno tekmovanje za pokal Mirne Peči. Temovanja se je udeležilo 33 ekip v kategoriji članov, oktober 2012


društveno satje

članic, starejših članov in starejših članic. Najboljše rezultate po posameznih kategorijah so dosegli gasilci iz Lakovnic, saj so prvo mesto osvojili tako člani kot članice (PGD Hmeljčič je v kategoriji člani dosegel tretje mesto). Kot najboljši starejši člani so se izkazali gasilci PGD Ponova vas, najboljše starejše članice pa so tokrat bile gasilke PGD Zbure. Osrednja slovesnost se je odvijala 24. junija v centru Mirne Peči s slavnostno parado gasilcev v spremstvu gasilskih vozil in Pihalnega orkestra Trebnje. Za dolgoletno delovanje je društvo prejelo priznanje Gasilske zveze Slovenije, srebrni znak civilne zaščite URSZR in priznanje Gasilske zveze Novo mesto. Vezni program prireditve je oblikovala Lojzka Krevs, povezovala pa Blanka Cesar, za kar se jima iskreno zahvaljujemo. Jože Zoran, Luka Piko Foto: Črt Jaklič

Na fotografiji (z leve) predsednik PGD Mirna Peč Jože Zoran, predsednik GZ Novo mesto Fikret Fejzić, podpoveljnik Gasilske zveze Slovenije Jože Grobojšek, mirnopeški župan Andrej Kastelic in vodja izpostave URSZR Novo mesto Klemen Borse

PGD Hmeljčič bogatejše za novo gasilsko vozilo

V Hmeljčiču novi Renault Trafic 18. avgusta smo uradno prevzeli novo gasilsko vozilo, najnovejši Renault Trafic z vsemi potrebnimi predelavami za opravljanje gasilske službe. V prvi vrsti je vozilo namenjeno prevozu moštva, v zadnjem delu pa ima predelan prostor, kamor sodi osnovna oprema za reševanje in dihalne naprave. K vozilu sodi še prikolica za prevoz opreme, za katero v avtu ni prostora. Ustanovni člani PGD Hmeljčič pred 75 leti so se na požare vozili z lojtrnikom, ki je imel še lesena kolesa, okovana s šinami, vlekla ga je pa konjska vprega. Lahko si samo predstavljamo kako in kdaj so priropotali na požare. Pozneje ga je zamenjal sodobnejši voz z gumijastimi kolesi, ki je bil v uporabi do leta 1977, ko ga je nadomestil IMV kombi. Z njim smo bili operativni vse do leta 1999, ko je društvo od PGD Dvor kupilo rabljeno gasilsko vozilo TAM 1500. V letu 2008 smo nabavili novo vozilo za gozdne požare ter od občine odkupili poškodovani kombi in ga temeljito popravili. Do sedaj je služil za prevoz moštva. Če bi ga hoteli tipizirati za gasilko vozilo, bi ga bilo potrebno predelati in pobarvati iz sive v rdečo barvo, zato smo se raje odločili za nakup novega vozila. Vozilo bo služilo za prevoz moštva na intervencije in za druge priložnosti. Nakup novega gasilskega vozila je tekmovalni ekipi PGD Hmeljčič, ki je letos v vas prinesla kar osem pokalov, dodal še dodatno spodbudo in motivacijo za nadaljnja tekmovanja. V ekipi tekmujejo: Blaž Zupančič, Boštjan Ajdič, oktober 2012

Tadej Brezovar, Tomaž Kos, Rok Režek, Miha Lužar, Sašo in Mitja Pust ter desetar Jernej Lah. Uradni del predaje se je začel z gasilsko parado domačih gasilcev ter gasilcev iz društev: PGD Jablan, PGD Globodol, PGD Mirna Peč ter PGD Štatenberk. Iz Gasilske zveze Slovenije nas je obiskal regijski poveljnik Janko Gornik, iz GZ Novo mesto Andrej Pate. Prisotne sta pozdravila tudi

župan občine Mirna Peč Andrej Kastelic ter občinski gasilski poveljnik Krevs Martin. S svojo prisotnostjo nas je počastil tudi naš gasilec in poslanec državnega zbora Zvonko Lah. Vozilo je blagoslovil domači župnik Janez Rihtaršič. Ob tej priložnosti smo vsem zaslužnim članom podelili v zahvalo gasilske plakete in kipce. Donatorjem in sponzorjem pa smo se zahvalili s zahvalami. Predsednik Saje Franc je v svojem nagovoru poudaril, da so se z nabavo novega sodobnega vozila končno uresničile želje. Gasilci, ki smo nabirali sredstva, smo hvaležni, da na nobena vrata nismo potrkali zaman in da je vsak prispeval po svojih močeh. Gasilci PGD Hmeljčič se vam še enkrat lepo zahvaljujemo za vsak darovani prispevek. Irena Pust

Glasilo Občine Mirna Peč

21


»Mirnopeški lovci so zelo dobri ljudje.«

društveno satje

Clerici Alesandro že 50 let prihaja v Mirno Peč 81-letni Alesandro Clerici je Italijan iz Cremone, province na severu države, natančneje iz mesta Crema. Dobro ga poznajo vsi mirnopeški lovci, saj prihaja v Mirno Peč na lov že celih 50 let. Kljub visoki starosti je še vedno lovec (že 66 let) in pravi, da ima še vedno mirno roko. Z ženo Zanizi Roso, sinovi in hčerko preživlja v Sloveniji počitnice, z lovskimi prijatelji in sinovi pa se odpravlja na lov. Prav vsi trije sinovi so lovci. V Italiji lovijo s psi, pri nas je tovrsten lov prepovedan. V

tili kar v Ljubljano, na Lovsko zvezo. Tam je izrazil željo, da bi rad lovil srne in zajce in tako so ga na zvezi napotili v Mirno Peč. Alesandro se je skupaj z italijanskim prijateljem odpravil proti Mirni Peči,

Gospod Alesandro z ženo Roso. Med njima gostilničar Primož Novljan, ki se je tokrat izkazal v vlogi prevajalca. Mirno Peč pridejo vsako leto in vedno se nastanijo v Gostilni Novljan. Prav vseh pet desetletij so njihovi gostje in seveda so postali že dobri prijatelji. In kaj je gospoda Alesandra pred mnogimi leti sploh pripeljalo v Mirno Peč? Ljubezen, kaj pa drugega. A ne njegova. Njegov brat se je namreč poročil in ker je bila ženina mama Slovenka, se je poročni obred odvijal na Bledu. Takrat sta bila Alesandro in žena Rosa prvič v Sloveniji, naključje pa je hotelo, da je spoznal slovenskega lovca. Seveda ga je takoj povprašal, kje v Jugoslaviji (takrat še nismo bili samostojna država) se sme loviti. Pa so ga napo-

22

Glasilo Občine Mirna Peč

pa jo je zgrešil. Prispela sta v Novo mesto, do vojašnice. In tam kar vojake spraševala, kam se morata napotiti. Vojaki ju niso razumeli niti trohice in so vsi prestrašeni vpili: «Italijani! Italijani!« Tako sta morala prespati v novomeškem hotelu, naslednji dan pa sta le uspela priti do Mirne Peči, kjer so ju slovesno pričakali lovci, vsi postrojeni in v lovskih uniformah. In tako se je z njimi dogovoril za prvo lovsko sezono za prihodnje leto. Pri prevodu je pomagal znani novinar Marjan Remec, ki je govoril italijansko, danes pa prevaja Marjanov sin Tine. Ob vprašanju, kakšni so mirnopeški lovski kolegi, je dobil

g. Alesandro solzne oči. »Zelo dobri ljudje so,« pravi. »Vsi me poznajo. Imam tudi prijatelje med njimi. Za 25 let lova sem

dobil od lovcev diplomo, na katero so se mi vsi podpisali.« In si obriše solzne oči. In kaj stori z ulovljenimi živalmi? Trofeje in meso odpelje domov v Italijo. In 17. septembra, ko se v Italiji odpre lov, gospa Rosa pripravi divjačinsko večerjo in nanjo povabita vse italijanske lovske kolege. Kljub temu, da je v mirnopeški dolini lov že nekaj let prepovedan, se g. Clerici še vedno vrača v Mirno Peč. Od tu potem odhajajo na lov na Hrvaško. Ljudmila Bajc

Mali Kal na Veliki Planini Junija letos smo »Malakavci« že drugo leto zapovrstjo organizirali vaški izlet. Odpravili smo se na Veliko Planino. Ideja za ta izlet je padla že leto prej, vendar zaradi velikega števila nosečnic v vasi ta lokacija ni prišla v poštev, zato smo se raje odpravili v živalski vrt v Zagreb. Skoraj vsi vaščani Malega Kala in Dobja smo se udeležili izleta na Veliko Planino. Obvezna oprema je bila dobra obutev, dobra hrana, obilo dobre volje ter seveda harmonika in kitara, saj imamo kar nekaj zelo dobrih glasbenikov. Da se ne bi kdo izgubil, smo se tudi poenoteno oblekli (majice in kape), za kar je poskrbel eden od podjetnikov iz naše vasi. Najprej smo se odpravili do spodnje postaje nihalke, s katero smo se povzpeli na vrh. Glede na to, da so bili naši člani stari od šest mesecev pa preko osemdeset let, smo se peljali tudi s sedežnico. Zato pa smo toliko bolj spočiti in polni energije občudovali in uživali v lepotah te prečudovite planine. Ogledali smo si njene znamenitosti, poučili smo se tudi o njeni zgodovini, poizkusili njihove dobrote ter se predvsem lepo imeli. Po prihodu v dolino smo se okrepčali v bližnji gostilni ter pot nadaljevali proti Ljubljani. Ta del je bil presenečenje za naše najmlajše, saj smo jih peljali še v Lumpi park v Tivoliju. Tam so otroci pokurili še zadnje atome svojih moči. Dan je minil kot bi mignil in že smo se utrujeni in polni vtisov vračali proti domu, kamor smo prišli v poznih večernih urah. Že sedaj pa smo polni načrtov za izlet prihodnje leto in upamo, da bo tovrstno druženje postalo tradicionalno. Nataša Krištof Rovšek

oktober 2012


Na sončno in vročo avgustovsko soboto smo na igrišču na Poljanah pripravili tradicionalno srečanje Poljancev, ki smo ga popestrili z otvoritvijo balinišča. Pridružili so se nam vaščani, bivši prebivalci in »vikendaši« Poljan, člani Športno turističnega društva Poljane ter ostali prijatelji in znanci. Za dobrodošlico smo gostom ponudili domačo žganico ter dobrote, ki so jih doma spekle poljanske žene. Sledil je pozdrav predsednika društva in žrebanje ekip za balinanje. Društvu in gostom je nekaj spodbudnih besed namenil tudi naš župan, ki nam je vlil upanja za nadaljnje delo v društvu. Športno turistično društvo je letos namreč trdo prijelo za delo in veliko postorilo na vaškem igrišču (veliko je še v načrtu), vendar nam brez pomoči Občine in sponzorjev to ne bi uspelo v taki meri. Župan Andrej Kastelic, poslanec DZ Zvone Lah ter predsednik društva Drago Retelj so slavnostno prerezali trak in otvorili balinišče, nato se je začelo balinanje. Med seboj se je pomerilo šest ekip, med njimi poljanske ženske, ekipa društva ŠTD in mo-

5. julija se je komisija v sestavi Magda Hlebec, Simona Kocjan in Jožica Papež v zgodnjem jutru odpravila na teren.

ška poljanska ekipa, ekipa Delfinčki ter ekipi z Drske in Mirne. Za spodbudo balinarjem in za dobro voljo je zapel moški pevski zbor Rožmarin iz Mirne Peči, zaigral pa je tudi harmonikar Matjaž. Goste smo postregli z dobrim golažem in hladno pijačo, kar je še posebej prijalo ob tako vročem dnevu.

Nogometni turnir na Velikem Kalu Na športno rekreacijskem centru Veliki Kal je tudi letos ŠRD Veliki Kal – Orkljevec organiziral turnir v malem

Moja dežela lepa in gostoljubna

nogometu. Letos je za razliko od že pregovornega dežja v času turnirja organizatorjem in igralcem služilo tudi vre-

Druženje se je zavleklo dolgo v noč in veseli smo bili, da nam je organizacija tako dobro uspela. Sedaj pa gremo s polno paro naprej, saj imamo veliko idej in še veliko dela. Verjamemo, da nam bo uspelo in da se bomo še naprej tako prijetno družili. Ana Zupan Foto: arhiv ŠTD Poljane me. Na turnirju je sodelovalo 6 ekip: Kamenje, Tehnika, Avtoservis Parkelj , SDS, Šahovec in Veliki Kal-Orkljevec. Prvo mesto je zasedla ekipa Šahovec, drugo mesto ekipa SDS, tretje mesto pa ekipa Veliki Kal - Orkljevec. V prijetnem okolju, nogometno-tekmovalnem in navijaškem vzdušju, ob zelo veliki udeležbi domačinov in gostov je organizator uspešno zaključil letošnji že tradicionalni nogometni turnir. Ob tem se upravni odbor ŠRD zahvaljuje vsem nogometašem, navijačem, sponzorjem, gostom in predvsem zavzetim članom društva. Nasvidenje naslednje leto. Silvester Barbo

V okviru projekta Moja dežela lepa in gostoljubna in pod pokroviteljstvom Turističnega društva Mirna Peč smo si ogledale vasi, zaselke in ulice v občini Mirna Peč. Z leti postaja ocenjevanje vedno težje, saj so zahteve večje in zato ste postali bolj izvirni in tako so vasi in celostna podoba občine lepša. Še vedno se najdejo objekti, ki so zapuščeni oz. slabo vzdrževani, kar kvari podobo celega kraja. Prav tako je urejeno le malo vaških središč, na kar opozarjamo že vrsto let. Naj bo to pobuda za srečevanje ljudi. Vedno znova pa odkrijemo nove bisere, ki tako s svežimi idejami in zamislimi bogatijo našo deželo, poleg tistih, ki se trudijo in so bili že naši nagrajenci v preteklih letih. Naj ostane lepa in gostoljubna, da bomo imeli tudi mi večje možnosti na področju ponudbe turizma v naši občini, saj imamo kaj ponuditi obiskovalcem. Priznanja bomo podelili na novoletni prireditvi v kulturnem domu . Jožica Papež

društveno satje

Srečanje Poljancev in otvoritev balinišča na Poljanah


Na festivalu mirnopeških vin podelili odličja najboljšim

V Društvu vinogradnikov Mirna Peč delamo naprej društveno satje

Trgatev je za nami. Kar nekaj je bilo skrbi, kakšna letina bo, saj nas je letos obiskala neljuba pozeba, skoraj v vseh vinogradih pa še toča. Vseeno se je nabralo kar nekaj grozdja, tako da ne bomo žejni in bomo lahko povabili v goste tudi kakšnega soseda ali prijatelja.

Društvo vinogradnikov Mirna Peč je tudi letos aktivno sodelovalo pri praznovanju občinskega praznika. Priredili smo festival mirnopeških vin, ki je dobro sprejet. Tu pokušamo zastonj najboljša vina naših pridelovalcev in na koncu je vina celo zmanjkalo. Vina točimo zastonj, le kozarec je po-

trebno kupiti, ki ga pa seveda odnesemo za spomin. Na tem festivalu so bila podeljena tudi odličja z ocenjevanja vin na Cvičkariji v Novem mestu. Vsako vino se je odlikovalo z naslednjimi odličji: šampion, velika zlata medalja, zlata medalja, srebrna medalja in priznanje.

NAGRAJENI VINOGRADNIKI: Za cviček je veliko zlato medaljo prejel Marjan Primc. Za beli pinot so veliko zlato medaljo prejeli Matej Granda, Brane Granda, Marjan Papež in Milan Hrastar. Zlato medaljo sta prejela Marjan Primc in Alojz Primc. Za vino dolenjsko belo sta prejela zlato medaljo Marjan Papež in Aleš Žagar. Srebrno medaljo je prejel Brane Granda. Za dolenjsko rdeče je zlato medaljo prejel Franc Somrak, srebrno medaljo Janez Dular in Franc Zupan. Za laški rizling je zlato medaljo prejel Marjan Papež. Za modro frankinjo sta srebrno medaljo prejela Branko Jarc in Anton Saje. Za modri pinot je zlato

medaljo prejel Stane Cesar. Za rumeni muškat je veliko zlato medaljo prejel Matej Granda. Za sauvignon sta zlato medaljo prejela Darko Cvetan, Jernej Muhič, srebrno medaljo je prejel Janez Dular. Za sivi pinot je srebrno medaljo prejel Stanislav Cesar. Za žametno črnino je srebrno medaljo prejel Franc Žagar. Ostali vinogradniki pa so prejeli priznanje. Septembra smo imeli predavanje z naslovom:« Bliža se trgatev - ali vse vem o spravilu grozdja in negi mošta«. Predaval je Samo Hudoklin iz Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto. Čeprav se je že začela trgatev, je bila udeležba zelo velika. Marjan Primc

guje ekipa prve pomoči CZ Občine Šentjernej, ki se vsako leto uvrsti na državno tekmovanje. Tudi naša ekipa jim želi obilo uspehov na državnem tekmovanju.

Metlika, Društvo kmečkih žena Metlika in metliško Društvo invalidov. Pridobili smo veliko novih izkušenj in na napakah odkrili, na katerih področjih se moramo v prihodnje še bolj potruditi. Zavedamo se, da smo v primeru naravne ali kakršnekoli druge nesreče mi tisti, ki bomo kot občinska ekipa prve pomoči morali odgovarjati za oskrbo poškodovancev.

Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči cz in rk Metlika V začetku septembra je v Metliki potekalo regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči CZ in RK. Tekmovanja se je udeležilo 11 ekip, med njimi tudi ekipa prve pomoči CZ Mirna Peč v sestavi: Brigita Rupnik (vodja ekipe), Irena Pust, Andreja Kos, Danica Kramar, Sašo Pust in Blažka Gorenc ter Barbara Drenik kot rezerva. Tekmovanje je bilo zelo zanimivo, saj smo se pomerili v znanju nudenja prve pomoči na štirih deloviščih, kjer so bile prikazane naslednje nesreče: reševanje poškodovanih ob potresu, padalski nesreči, eksploziji in požaru. Na terenu smo ob reševanju ponesrečencev vsi pokazali veliko znanja in iznajdljivosti in dosegli lepe rezultate. V naši regiji že dolga leta zma-

24

Glasilo Občine Mirna Peč

Organizirane so bile tudi učne delavnice krvodajalstva, brezplačne meritve krvnega tlaka, pritiska in holesterola, temeljni postopki oživljanja in uporaba defibrilatorja. Svoje delovanje so predstavili še Policija Metlika, Lokostrelsko društvo

Blažka Gorenc oktober 2012


Tradicionalni Pohod na Hmeljnik V imenu Občine Mirna Peč je pohodnike pozdravil svetnik Drago Muhič in zaželel do-

je upravljal g. Kavšek iz PGD Hmeljčič. Pohodniki smo v zmerno

Veselo razpoloženi pohodniki pred Krevsovo zidanico bro počutje ter srečno pot. Traso in pasti na pohodu je udeležencem slikovito opisal predsednik TD Jože Barbo. Tanja Barbo je uredila vse v zvezi z administracijo pred

Učenki mirnopeške osnovne šole Katja in Kaja sta pohodnikom predstavili pesmi Toneta Pavčka. startom. Za dobro počutje in da ni bilo žeje in ne lakote, sta na poti skrbela Irena in Dušan, spremljevalno vozilo pa oktober 2012

hitrem tempu marljivo napredovali po tradicionalni poti do Hmeljnika, kjer smo imeli daljši postanek. G. Barbo nam je predstavil pestro zgodovino gradu. Nato smo se ustavili pri zidanici družine Krevs z Velikega kala na Korlini, našem tradicionalnem počivališču. Ob bogato založeni mizi so nas sprejeli predstavniki treh generacij družine. Kot vedno, smo bili tudi letos prijazno postreženi, nihče od pohodnikov ni odšel lačen in ne žejen. V enem kosu smo nadaljevali pot po zeleni veduti slikovitega vinorodnega gričevja do Šentjurija, kjer smo si ogledali znamenite freske v njihovi cerkvi. Učenki mirnopeške osnovne šole Katja in Kaja sta nam predstavili pesmi znamenitega Šentjurca, pokojnega pesnika Toneta Pavčka. Gostil nas je tudi naš tradicionalni prijatelj, g. Judež. Po ogledu cerkve in

Judeževe hiše smo pot nadaljevali pod taktirko tajnika TD Silva Barba, skozi gozd na

Veliki kal, kjer sta nas v njihovi koči z golažem čakala Irena in Dušan. Pohod ni bil mačji kašelj, moraš imeti kar malo kondicije, lahko preizkusiš svoje telo in duha, zamenjaš oznojeno majico s suho, vendar ni bil prezahteven. Zato je zadovoljstvo ob zaključku pohoda, ko sediš utrujen v senci nad zelenim tepihom kalanskega nogometnega igrišča, prelep. Okoli tebe sami veseli, zadovoljni obrazi. Vsi smo naredili nekaj tudi zase. Letošnji pohod je bil sončen in zeleno obarvan. Med pohodniki so bili tudi novi obrazi. Občani, prihodnje leto se nam s svojimi prijatelji pridružite tudi vi. Takšnih pohodov, kot je naš, je v naši bližnji ali dalnji okolici malo. Velja? A. Rupena

Vabljeni k brunarici na Veliki Kal V letošnjem letu so bili člani ŠRD Veliki Kal- Orkljevec spet zelo dejavni. V poletnih mesecih so člani zavihali rokave in se zagnali v brežino med nogometnim igriščem in brunarico. Najprej je padlo nekaj dreves, kar je omogočilo prostor za ploščad, na kateri je nastal večnamenski prostor z baliniščem. Istočasno so člani uredili okolico koče, obnovili mize in klopce ter ograjo. V nekaj letih je tako na Velikem Kalu nastal pravi mali športni park. Na nogometnem igrišču je poleg nogometa v poletnih večerih mladina igra odbojko. Sedaj pa je možno tudi balinanje. Silvester Barbo

Glasilo Občine Mirna Peč

25

društveno satje

TD Mirna Peč je na prelepo junijsko soboto organiziral tradicionalni pohod. Pohodniki smo se ponovno zbrali pri prenovljenem lokalu Ernesta Slaka »Pr hlapc« na Klančku.


Letovanje otrok na Debelem rtiču

društveno satje

Območno združenje RK Novo mesto vsako poletje organizira letovanje otrok na Debelem rtiču. Letos se ga je udeležilo 351 otrok, od tega tudi 24 iz Mirne Peči. Otroci so letovali po sedem dni v štirih izmenah od 2. julija do 27. avgusta. Program letovanja je tudi letos obsegal poleg vsakodnevnega kopanja in preživljanja prostega časa na plaži tudi zanimive delavnice. Veliko so ustvarjali, sodelovali v socialnih igrah in se ukvarjali s športom. Otrokom želimo omogočiti na letovanju najlepši del počitnic. Za nas organizatorje pa je poleg tega

Vzgojitelji in otroci iz Mirne Peči četrte izmene letovanja pomembno, da se vsi zdravi in celi vrnejo domov, in letos smo si oddahnili, ker ni bilo niti posebnih zdravstvenih težav niti poškodb. So pa bile srčne težave, ki so jih mladostniki bolj ali manj uspešno prestajali. Saj se še spomnite, na letovanju je veliko zaljubljenosti, kar ne želimo preprečiti. Barbara Ozimek

Brezplačne delavnice računalniškega opismenjevanja starejših Največji vseslovenski prostovoljski projekt Simbioz@ bo tudi letos gradil most med generacijami. Brezplačne delavnice računalniškega opismenjevanja starejših bodo v okviru različnih modulov potekale od 15. do 19. oktobra. V Mirni Peči bodo brezplačne delavnice učenja veščin računalništva in mobilne telefonije za starejše potekale v osnovni šoli. Naučili se bomo osnov računalništva, interneta, elektronske pošte in spoznali z omrežjem Facebook ter si pogledali, kako deluje mobilna telefonija. V projektu Simbioz@, ki je prejel nagrado Evropskega parlamenta Državljan Evrope, lahko sodelujete tudi vi. Kot prostovoljec, udeleženec na delavnicah, član organizacijske ekipe na terenu ali pa se prijavite s Simbioz@ učilnico (lokacijo, kjer razpolagate z najmanj 5 računalniki in kontaktno osebo). Prijave za prostovoljce in udeležence potekajo do 11.10.2012. Prijavite se lahko preko telefonske številke 040 940 888, spletne strani www.simbioza. eu ter Info točk na Si.mobilovih izpostavah. Informacije in pomoč pri vpisu dobite tudi na OŠ Mirna Peč pri Jožici C. Škof.

26

Glasilo Občine Mirna Peč

In Memoriam

FRANCE NAHTIGAL 1936 – 2012

Svojo življenjsko pot je sklenil upokojeni ravnatelj France Nahtigal, ki je svoje službovanje leta 1962 pričel v Mirni Peči. Franc Nahtigal, po rodu iz Žužemberka, je v Mirno Peč prišel po napotitvi Občine Novo mesto, ko se je tam po končanem študiju biologije in likovnega pouka na višji pedagoški šoli prijavil za učiteljsko službo. Mesto ravnatelja v mirnopeški šoli je nastopil 1. septembra 1962 in se takoj soočil s težkimi razmerami – izredno slabimi prostorskimi pogoji in posledično tudi s stalnimi kadrovskimi menjavami. S svojim velikim večletnim prizadevanjem je bi najbolj zaslužen za izgradnjo učiteljskega bloka leta 1965 in kasneje nove šolske zgradbe leta 1968. Čeprav je bilo delo v Mirni Peči zahtevno in težko, se ga je velikokrat z veseljem spominjal. V najlepšem spominu je imel dan odprtja nove šole. Še pred kratkim, ko so ga mirnopeški učenci spraševali o letih, ki jih je preživel v Mirni Peči, se je tega pomembnega dne spominjal takole doživeto: »To je bil dan velikega veselja za učence in učitelje. Učitelji in ostali delavci šole smo noč pred otvoritvijo čistili šolo in vnašali opremo. Po bogatem kulturnem programu pred glavnim vhodom je sledil ogled in skromna pogostitev s sendviči in čajem, saj za kaj več nismo imeli denarja. Otvoritve se je udeležilo veliko število krajanov, vsi odborniki občinske skupščine iz Novega mesta, učenci ter tedanji in bivši učitelji.« Poleg trdega dela in številnih zadolžitev pa je Franc Nahtigal v naših krajih našel tudi trenutke za sprostitev in uživanje, rad je ribaril ob Temenici in gobaril v neokrnjeni naravi. Ravnateljevanje v Mirni Peči je zaključil 31. avgusta 1977 in od tedaj pa vse do svoje upokojitve ravnateljeval na Osnovni šoli Center v Novem mestu. France Nahtigal je bil cenjen učitelj, mentor in prijatelj. Bil je človek, vreden občudovanja in velikega spoštovanja. S trdim delom in neizmerno vztrajnostjo je premikal ovire, ki so se zdele nepremagljive. Kot takega ga bomo ohranili v trajnem in hvaležnem spominu.  Ravnatelj Danijel Brezovar

oktober 2012


Obujamo spomine s pomočjo fotografij

Zgodovina šolstva v Mirni Peči - šola v Globodolu Šolo so sprva načrtovali odpreti v Srednjem Globodolu že leta 1896. Do leta 1928 so hodili otroci iz Globodola trikrat na teden v šolo v Mirno Peč. Tistega leta so Dolenjske novice poročale: «Nova šola jednorazrednica se ustanovi v Srednjem Globodolu pri Mirni Peči, kakor je sklenil šolski svet.« 12. februarja 1928 pa se je začel šolski stopilo glavni prostor za šolsko učilnico. pouk v zasebnem stanovanju v Lesar- V pogodbi o najemu gasilskega doma jevi hiši v Globodolu. To je bila zasilna za šolske prostore piše: »Odbor prosenorazredna osnovna šola. Obiskovali tovoljnega gasilskega društva sporoča, so jo otroci iz Gorenjega, Srednjega in da odda gasilski dom v najem za 18

Učiteljica Milka Škerl in okrajni prosvetni inštruktor Alojz Kastelic z učenci pred šolo v Globodolu leta 1950. Fotografijo hrani Zgodovinski muzej Slovenije, Enota za Dolenjsko in Belo Krajino. Dolenjega Globodola. Otroke je pou- mesecev za ceno mesečno 75 din pod čeval učitelj Jože Prusnik, ki je iz Mirne pogojem, kolikor se stavba gasilskega Peči prihajal peš, saj je doma poškoduje, se stanoval pri Kramarmora popraviti na šolŠtevilo učencev je jevih. Za Prusnikom ske stroške, da ostane namreč iz leta v leto gasilski dom v istem je prišel v Globodol učitelj Gabrijel Tavš, ki padalo, učitelji so se stanju kot sedaj. Gloje stanoval pri Rejenbodol, 1. dec. 1929.« neradi javljali za čevih. Za njim je prišNovo šolo so pričeli la učiteljica Gabrijela graditi leta 1937. Zata kraj. Besednjak, nasledile radi bombardiranja pa so jo Terezija NoGlobodola, 11. junivak in Jožica Koncilja ter sestri Branka in ja 1942, se je gradnja ustavila in pouk Draga Poženel. Po izgradnji gasilskega prenehal. Do jeseni leta 1945 v Globodoma leta 1929 je gasilsko društvo od- dolu zaradi vojnih razmer ni bilo pouka. oktober 2012

Gradnjo so nadaljevali leta 1946. Pouk se je začel 7. novembra 1945. Do konca šolskega leta sta poučevala Silva Jamnik, 10. decembra pa se ji je pridružil še Anton Gorc. Pouk je potekal v dveh oddelkih. 1. marca 1947 so se selili v novo šolsko poslopje. Pouk je potekal dopoldne in popoldne. 4. 5. 1947 je bila slovesna otvoritev šole z bogatim kulturnim programom. Šolska upravitelji-

Za šolsko kuhinjo so učenci zbirali sadje, jeseni pa grozdje, iz katerega so učitelji sami naredili sadni sok in skuhali marmelado. ca je bila Jelica Jerše. V šolskem letu 1951/52 je bilo šest razredov, pouk je potekal v dveh kombiniranih oddelkih, dopoldne in popoldne. Poučevala je ena sama učiteljica. V kroniki za šolsko leto 1957/58 je zapisano, da je v šoli delovala mlečna kuhinja, v kateri so preskrbeli redne malice za otroke; toplo mleko, kruh, sir, kasneje tudi kakav, pašteto, margarino in čaj. Za šolsko kuhinjo so učenci zbirali sadje, jeseni pa grozdje, iz katerega so učitelji sami naredili sadni sok in skuhali marmelado. Po vojni je bila šola v Globodolu samostojna do leta 1963. Z reorganizacijo šolske mreže v novomeški občini ob koncu leta 1962 se je januarja 1963 enooddelčna osnovna šola z dvanajstimi učenci v treh razredih priključila Osnovni šoli Mirna Peč. S to reorganizacijo je Osnovna šola Globodol izgubila status samostojne ustanove in postala podružnica osrednje šole v Mirni Peči. V šolskem letu 1971/72 je ponovno prišlo do reorganizacije Osnovne šole Mirna Peč. Podružnično šolo v Globodolu so ukinili. V šolski kroniki je zapisano: » Razlog za ukinitev ni bil najbolj prepričljiv, vendar drugače ravnati skoraj ni bilo mogoče. Število učencev je namreč iz leta v leto padalo, učitelji so se neradi javljali za ta kraj.« Od leta 1971 vozijo otroke iz Globodola k pouku v Osnovno šolo v Mirno Peč. Najprej so jih tja vozili s kombijem, sedaj pa s šolskim avtobusom. Ladislava Rupena

Glasilo Občine Mirna Peč

27


Indijansko poletje pri Cepetavčkih

cepetavčkove novice

Vroče poletne dni smo preživeli kot Indijanci – veliko smo bili na prostem. Vsak otrok si je izmislil svoje indijansko ime. Izdelovali smo indijanski nakit, perjanice, oblačila, barvali smo kamne z indijanskimi motivi. Iz papirja smo izdelali tipije oz. vigvame (tako se namreč imenuje indijanski šotor) in jih pobarvali. Naučili  smo se indijansko pesmico in ples in prebirali indijanske pravljice in  zgodbe. Na igrišču smo postavili indijanske šotore, jih poslikali z indijanskimi motivi ter se v njih igrali in skrivali pred soncem. Da pa bi postali res pravi Indijanci, smo si poslikali tudi obraze.

NA IGRIŠČU JE VEDNO ZANIMIVO

BILI SMO PRIDNI VRTIČKARJI Poleti je vse Cepetavčke razveselil tudi vrtiček, za katerega so celo pomlad pridno skrbeli. Nagradil nas je z različnimi pridelki. Tako smo populili rdečo peso, nabrali blitvo, fižol, kolerabo, solato, paradižnik, krompir. Zelenjavo smo sortirali, jo shranjevali v zaboje, prenašali in prevažali. Utrjevali smo pojme težko, lahko, debel, droban, velik, majhen. Vse pridelke smo seveda skrbno očistili ter jih odnesli našim kuharicam, ki so nam pripravile okusne jedi.

Preganjali smo vročino in se hladili z vodnimi dejavnostmi. Veliko smo prelivali, dolivali, polnili, pretakali, ugotavljali, kaj plava in kaj potone, prepevali pesmice o vodi. Iz plastenk smo izdelali „šprickote». Plastenke smo najprej dobro umili in obrisali, nato pa smo nanje narisali oči in velika usta ter v ustih z žebljičkom naredili luknjico. Ko smo plastenko napolnili z vodo, je «špricko bruhal vodo». Tekmovali smo z vodnimi balončki. Čigav balonček bo najdlje ostal cel? Prav vsi so zelo hitro popokali, vendar smo bili tega zelo veseli, saj nas je voda, ki je bila v njih, prijetno osvežila. Kakšna zabava! Ker smo v igrah zelo uživali, smo se dogovorili, da jih bomo kmalu ponovili.

IN SPET SMO TU Cepetavčki smo spet tu – le v drugi učilnici, v novi sestavi, med novimi obrazi. Prvi teden smo preživeli prijetno. Med seboj se spoznavamo, se navajamo na skupino, vzgojiteljice, prijatelje, vrtec, rutino, samostojnost,

28

Glasilo Občine Mirna Peč

spoznavamo pravila, se igramo, jokamo, smejemo,… Izbrali smo tudi imena naših skupin. Cepetavčki smo natrosili mnogo zanimivih, zabavnih, nekaj tudi nenavadnih predlogov. Z nami so skrbno razmišljali tudi naši starši in vzgojiteljice. V našem vrtcu Cepetavček se bodo letos igrali, učili, ustvarjali, prepevali, telovadili in še kaj Sončki, Palčki, Pikci, Srčki, Mehurčki, Copatki, Žogice, Pokalice in Vrtavke.   Vzgojiteljice vrtca oktober 2012


Od četrka, 22. 11. 2012, do nedelje, 25. 11. 2012

V Mirni Peči bo pela harmonika Martin Težak, absolutni svetovni prvak v igranju na diatonično harmoniko, pripravlja v Mirni Peči štiridnevni dogodek z naslovom V DEŽELI HARMONIKE, kjer bo postavljal dva Guinnessova rekorda z diatonično harmoniko, in sicer največje število zaigranih pesmi ter maratonsko časovni neprekinjeni rekord. Zaigral naj bi vsaj 800 različnih pesmi. V Mirni Peči se bodo v štirih dneh zvrstile odlične glasbene zasedbe in posamezniki.

Nastopali bodo Fantje s Praprotna, ansambel Petra Finka, ansambel Donačka, Navihanke, domačini Dolenjska naveza, Novi spomini, ansambel Rubin, Martin Težak, Sašo Hribar glasbena parodija šow, družile se bodo folklorne skupine, harmonikarski orkestri, v nedeljo pa bo potekalo tudi harmonikarsko tekmovanje. Štiridnevni dogodek se bo odvijal na dveh prizoriščih, med katerima bo snežni park in se bodo obiskovalci lahko odpravili od prizorišča pri novi osnovni šoli do prizorišča pri Občini v Mirni Peči enostavno peš. Lahko pa si boste ogledali tudi razstavo o delih Lojzeta Slaka. Več informacij na tel. št.: 041/436-469, (07)30-60-111.

Recept

Palačinke s kostanjem Za palačinke potrebujemo: • 2,5 dl mleka • 4 žlice moke • 1 jajce • ščepec soli • olje Za kostanjev nadev potrebujemo: • 500 g kostanja • 250 g sladke smetane • 50 g sladkorja Kostanj skuhamo, olupimo in pretlačimo. Sladko smetano stepemo in jo skupaj s sladkorjem primešamo kostanjevi masi. Sestavine za palačinke samo zmešamo skupaj in že imamo testo. Palačinke spečemo in jih namažemo s kostanjevim nadevom. Potresemo jih s sladkorjem ali čokolado.

oktober 2012

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«

Mladi za mlade po srcu Od 24. do 30. junija 2012 je v Mirni Peči potekal tabor Mladi za mlade po srcu, ki je delno sofinanciran iz sredstev Leader, 4. Osi EKSRP, delno pa sredstva prispevajo občine Dolenjske in Bele krajine. Ker je leto 2012 leto medgeneracijskega sodelovanja, je bil poudarek tabora na druženju in sodelovanju mladih s starejšimi. Tabora se je udeležilo 30 dijakov in študentov, ki so obiskovali 16 starejših ljudi, jim pomagali, se z njimi družili in zapisovali njihove zanimive zgodbe. Nekaterim so tudi pomagali pri hišnih opravilih, barvanju oken, urejanju okolice in vinograda, pri košnji ter se učili peči pecivo. Večina starejših, ki so jih obiskovali, so bili željni družbe in pogovora. Poleg druženja s starejšimi pa sta dve dijakinji v dopoldanskem času pomagali v vrtcu. V času tabora so potekale tudi različne aktivnosti in delavnice, preko katerih se

gradijo vrednote, timsko delo, ustvarja strpnost in zdravo komunikacijo. Poskrbeli smo tudi za športne igre in druženje ob taborniškem ognju v Zijalu. V času delavnic pa smo imeli tudi zunanje goste, ki so nam pomagali in popestrili naše aktivnosti. Slavka Rupena iz Turističnega društva Mirna Peč je poskrbela, da smo dobili čim več zanimivih informacij o Zijalu ter Mirni Peči, Nežka Režek, predsednica Društva podeželskih žena, pa je vodila delavnico peke piškotov, ki smo jih stregli na zaključni prireditvi. Pri pridobivanju starostnikov, ki smo jih lahko obiskovali, nam je pomagala predsednica Krajevne organizacije RK Slavica Derganc. Za varno vožnjo in razvažanje udeležencev tabora je poskrbel Lambert Pate, ki je kot prostovoljec z nami preživel cel teden na terenu. Za nas pa so v tem tednu lepo poskrbele tudi kuharice v Osnovni šoli Mirna Peč, saj naši trebuščki niso bili nikoli prazni. Mladi prostovoljci tabora so v tem tednu razdajali svojo toplino in svojo pripravljenost pomagati starejšim ljudem. Bili so dobri poslušalci starejših in tudi med seboj so navezali pristna prijateljstva. Najlepša nagrada in zahvala za mlade prostovoljce pa so bile tople besede in nasmehi zadovoljnih starejših ljudi. Mojca Harmandić Projekt »Mladi za mlade po srcu« je del NIP 2011 in je delno sofinanciran iz sredstev LEADER, 4. osi EKSRP. Organ upravljanja za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Glasilo Občine Mirna Peč

29


31 prvošolčkov prvič prestopilo šolski prag iz šolskega panja

Juhuhu, tudi mi smo postali čisto pravi šolarji! V ponedeljek zjutraj smo se skupaj z našimi starši zbrali v šolski jedilnici, kjer so nas pričakali ravnatelj, učiteljice in policist. Po uvodnem pozdravu so nam drugošolci zapeli pesmico, devetošolci pa so nam predali rumene rutice in nas pospremili do razredov. Vendar pa vse le ni bilo tako enostavno. Da smo lahko prestopili prag učilnice, smo morali zapeti tudi pesmico. Odlično nam je uspelo, zato so nas učiteljice povabile v razred, kjer smo prejeli medalje, darila in se posladkali s torto in sokom. Medtem pa so se naši starši udeležili predavanja, ki ga je pripravil policist Boštjan Rozman. Ob koncu prvega šolskega dne smo se vsi veseli in dobro razpoloženi poslovili in komaj čakali, da bomo prihodnji dan ponovno sedli v šolske klopi.

Prvošolci in učiteljice Mojca, Staša in Polona

2. likovna razstava v začetku junija smo imeli v šoli že drugo razstavo likovnih del, na kateri so se predstavili učenci od prvega do devetega razreda. Predstavljene so bile različne likovne tehnike, in sicer od risanja, slikanja, grafike do plastičnega oblikovanja. Likovno razstavo je slavnostno odprl ravnatelj Danijel Brezovar, ki je bil nad razstavl-

jenimi izdelki navdušen in je dejal, da bi razstava lahko postala tradicionalna. Popestrili sta jo tudi učenki Petra in Neža, ki sta recitirali svoje pesmi, na harmoniki ju je spremljal Matjaž. Razstavo si je ogledalo veliko učencev, staršev, krajanov in učiteljev. Aleša Sušnik Škedelj, mentorica

30

Glasilo Občine Mirna Peč

Vsak človek je zase svet Osnovna šola Mirna Peč je konec septembra v sodelovanju z Občino Mirna Peč organizirala 6. OTROŠKO LIKOVNO USTVARJALNICO. Ustvarjalnico smo v tem letu posvetili preminulemu rojaku, Mirnopečanu - Šentjurčanu, pesniku Tonetu Pavčku in jo poimenovali Vsak človek je zase svet. Delo

z mladimi z različnih dolenjskih šol, ki so se odzvale našemu vabilu, je potekalo na terenu, v pesnikovi rojstni vasi. Svečana otvoritev razstave nastalih likovnih del in podelitev priznanj vsem sodelujočim bo v četrtek, 4. 10. 2012, ob 17. uri v šolski jedilnici. Vljudno vabljeni! Aleša Sušnik Škedelj, mentorica oktober 2012


Kar štirje mirnopeški učenci z odličji

Na 1,4 km dolgem krogu na relaciji Malenska vas – Dolenji Podboršt so se najprej pomerili šolarji 6. in 7., ter 8. in 9. razredov. Prevoziti so morali dva kroga. Med mlajšimi šolarji je zmagal učenec OŠ Šentvid pri Stični Benjamin Pajek , drugi je bil Jošt Badovinac iz OŠ Drska iz Novega mesta, tretji pa Žan Papež iz OŠ Mirna Peč. Med starejšimi šolarji (8. in 9. razred) so mirnopeški učenci osvojili vsa tri prva mesta. Na 2,8 km dolgi progi je zmagal  Matjaž Bevc pred Maticem Kavščkom, tretje mesto pa si je prikolesaril  Žan Papež iz OŠ Mirna Peč. Med starejšimi šolarji so Mirnopečani osvojili vsa tri prva mesta. Na 2,8 km dolgi progi je zmagal   Matjaž Bevc pred Maticem Kavščkom, tretje mesto pa si je prikolesaril  Žan Vidic, vsi iz OŠ Mirna Peč. V nadaljevanju so se pomerili še tekmovalci slovenskih kolesarskih klubov v kategorijah dečkov A, B in C. V dirki deč-

Z leve: Blaž Jarc; Matic Kavšček (OŠ Mirna Peč), Matjaž Bevc (OŠ Mirna Peč), Žan Vidic (OŠ Mirna Peč) v kategoriji dečki 8. in 9. razred; Jošt Badovinac (OŠ Drska), Benjamin Pajek (OŠ Šentvid pri Stični), Žan Papež (OŠ Mirna Peč) v kategoriji dečki 6. in 7. razred. Fotografija OŠ Mirna Peč. kov C (9,8 km) je zmagal Jan Bevc iz KK Adria Mobil. Matej Merčun iz Radenske je bil najmočnejši v kategoriji dečki A. Dečki B so prevozili 14 km, zlato je osvojil Luka Sagadin iz Perutnine Ptuj. Na dirki dečkov kategorije B, ki je štela za pokal Slovenije, je nastopil tudi naš učenec, član ekipe Adria Mobil, Aljaž iz 8. a. Po

Zaključek šolskega leta in projekta Zgodovina šolstva v Mirni Peči Z zaključno prireditvijo in pregledno razstavo Zgodovina šolstva v Mirni Peči smo 21. junija sklenili preteklo šolsko leto in projektno delo. Spodbujanje spoštovanja do bogate preteklosti zavoda ter zbiranje in vrednotenje zgodovinskega gradiva sta bila dva izmed poglavitnih ciljev, ki smo jih učenci in učenke ter zaposleni v šoli skušali uresničiti. Veliko podpore pri delu smo bili deležni iz širšega okolja, saj so projekt z gradivi in pričevanji obogatili nekdanji učenci in učenke ter, kar nas je posebej veselilo, oktober 2012

nekdanji zaposleni. Vsem se za izkazan prispevek iskreno zahvaljujemo. Zbornik Naša šola v zrcalu časa: zgodovina šolstva v Mirni Peči, ki sta ga uredili Ladislava Rupena

pobegu dveh tekmovalcev iz ekip Radenska in Perutnina Ptuj se je Aljaž dva kroga pred koncem spustil v lov za ubežnikoma. S silovitim tempom je vodilna tekmovalca ujel, a pri tem porabil preveč moči za zaključni šprint. Na koncu je osvojil odlično 4. mesto. Boštjan Srovin, L.B. in Tatjana Kupljenik, je plod raziskovalnega in projektnega dela, ki je potekalo v šoli, predstavlja pa pomemben prispevek k zgodovinskemu vrednotenju našega okolja. S podobnimi vsebinami, ki zbližujejo šolo in lokalno skupnost, nameravamo nadaljevati tudi v prihodnje.

iz šolskega panja

V soboto, 22. septembra, se je v Mirni Peči odvila tradicionalna kolesarska tekma za pokal Občine Mirna Peč v organizaciji KK Adria Mobil in mirnopeške občine. Na njej so se v uvodu pomerili šolarji, kjer so se odlično odrezali domačini, saj so kar štirje mirnopeški učenci osvojili odličja.

Izvajanje ukrepa Shema šolskega sadja v šolskem letu 2012/13 Shema šolskega sadja je promocijski ukrep Skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave. Namen tega ukrepa je spodbuditi trend porabe sadja in zelenjave in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih, ki prav tako povečuje tveganje za nastanek številnih kroničnih nenalezljivih bolezni sodobnega časa. Evropska unija je državam članicam namenila določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje svežega sadja in zelenjave učencem, pri čemer pa je velik poudarek tudi na izobraževalnih in promocijskih aktivnostih. Osnovna šola Mirna Peč bo letos že četrto leto zapored sodelovala v projektu razdeljevanja šolskega sadja in zelenjave učencem. Namen ukrepa je ustaviti zmanjševanje porabe sadja in zelenjave, spodbuditi njuno vsakodnevno uživanje ter dvigniti stopnjo ozaveščenosti o pomenu sadja in zelenjave za zdravje otrok in mladostnikov, hkrati pa s tem omejiti tudi naraščanje prekomerne telesne teže in debelosti otrok. Petra Kos

Glasilo Občine Mirna Peč

31


FOTOGRAFSKI NATEČAJ ZA NAJ FOTOGRAFIJO 2012 Samo še v decembrski številki lahko, spoštovani bralci, objavite svoje fotografije. Koncem leta namreč zaključujemo naš Fotografski natečaj in v marčevski številki prihodnje leto bo naslovnico krasila zmagovalna fotografija. Fotografije nam pošljite na elektronski naslov: glasilo.mp@gmail.com ali jih pošljete po pošti na naslov: Glasilo Občine Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč, s pripisom »Za fotografski natečaj.« Pravila natečaja se nahajajo na spletni strani občine. Uredniški odbor

Gobice proti naravi Avtor: Vesna Plavec

Zaseda Avtor: Teja Piko

Botanični vrt Avtor: Luka Piko

Kapljica Avtor: Andrej Gašperič

Mirnopeška kolesarska dirka Avtor: Jernej Lah

Nova šola iz zraka Avtor: Tatjana Kupljenik

Poznate vaš kraj V junijski številki smo vas spraševali, v katerem sakralnem objektu je vzidana plošča na sliki in kateremu dogodku je posvečena? Naš rojak Anton Pust je v svoji knjigi Mirna Peč občina v deželi treh dolin napisal, da se plošča nahaja na steni starega prezbiterija v mirnopeški župnijski cerkvi v spomin na požar v Mirni Peči leta 1788. Prvotno je bila ta plošča na steni Novljanove hiše. In dobili smo nekaj pravilnih odgovorov. Srečni izžrebanec je tokrat Jože Matoh iz Mirne Peči. Nagrado bo prejel po pošti. In že zastavljamo novo vprašanje. Na fotografiji je kamen z vklesanimi znamenji. Ali veste, kje je postavljen? Odgovore pošljite v uredništvo časopisa do 15. novembra na naslov: Glasilo občine Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč s pripisom: Poznate vaš kraj. Morda nagrada čaka ravno vas. Na fotografiji je kamen z vklesanimi znamenji. Ali veste, kje je postavljen? Foto: Andrej Gašperič

Glasilo MP št. 46  

Glasilo občine Mirna Peč september 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you