Page 1

Glasilo Občine Mirna Peč

str.

8

Andrej Kastelic novi mirnopeški župan

št. 44, marec 2012

str.

12

Čistilna akcija – zbrali pet zabojnikov smeti

str.

17

Čebelice prepevajo že deset let


Poročilo z 12. redne seje Občinskega sveta Občine Mirna Peč (22. 3. 2012 )

ž u p a n ova b e s e d a ker se kot župan oglašam prvič, bi se najprej rad zahvalil za zaupanje, ki ste mi ga pokazali na volitvah in podprli moj program ter tudi za visoko udeležbo, ki običajno ni značilna za predčasne volitve. Kot sem tudi obljubil ob izvolitvi, želim biti župan vseh Mirnopečanov, ki želijo vse dobro pri razvoju občine in medsebojnem sodelovanju med občani. Pri svojem delu računam na dobro sodelovanje z občinsko upravo kot tudi z občinskim svetom. Že opravljanje funkcije podžupana pa tudi prvi začetki županovanja so pokazali, da bo sodelovanje zgledno in konstruktivno, usmerjeno v prihodnost, istočasno pa se bomo trudili, da problemi, s katerimi se občani vsakodnevno srečujete, ne bodo ostali prezrti. Da bodo vse zastavljene aktivnosti potekale čim bolj nemoteno, je potrebno tudi sodelovanje občanov. To sodelovanje se je

že pokazalo v praksi, zato bi se ob tej priliki želel zahvaliti vsem, ki ste brezplačno nudili služnosti pri izvajanju projektov predvsem pri izgradnji «širokopasovnega omrežja« in pri »Suhokranjskem vodovodu«. Na ta način ste prispevali, da sta oba projekta, ki sta z visokim deležem sofinanciranja podprta z evropskimi in državnimi sredstvi, lahko potekala nemoteno. Volitve so končane in prišel je čas, ko je potrebno nadaljevati z delom na začetih programih in ustvarjati pogoje za nove projekte. Ob vseh teh aktivnostih in težkih časih, ki prihajajo, bi si želel, da ne pozabimo na medsebojno sodelovanje in spoštovanje sočloveka. Delo smo začeli s sprejetjem 2. rebalansa proračuna za leto 2012 v drugi polovici marca, s tem so dani osnovni okvirji in pogoji za izvajanje aktivnosti proračunskih postavk. Rebalans je resnično investicijsko naravnan, kajti preko 70 % finančnih sredstev je namenjenih za naložbe. Na koncu kot župan ponovno poudarjam, da ne želim obljubljati nič nemogočega, želim pa svoje delo opravljati v korist vseh občanov – pošteno in odgovorno – do konca mandata. Andrej Kastelic, župan Medij Glasilo Občine Mirna Peč je vpisan v razvid medijev Ministrstva za kulturo rS pod številko 169 (odločba 006-392/2002). TRR 01370-0100015628 Telefon: 07/39 36 100 Faks: 07/39 36 107 Elektronska pošta: glasilo.mp@gmail.com Odgovorna urednica: Ljudmila Bajc Uredniški odbor v sestavi: Ladislava Rupena, Ljuba Sukovič, Andrej Gašperič, Tatjana Kupljenik, Luka Piko, Urška Rapuš, Nataša Rupnik

Foto: David Gašperič, nagrajena fotografija Glasilo Občine Mirna Peč, javno glasilo izdaja Občina Mirna Peč, Trg 2 8216 Mirna Peč Spletna stran: www.mirnapec.si

2

Glasilo Občine Mirna Peč

Oblikovanje in grafična priprava: Fotografika, Boštjan Colarič s.p., Senovo Tisk: Tiskarna Jordan, Krško Naklada: 1000 izvodov Uredništvo si pridržuje pravico do preoblikovanja besedil v vsebinsko in oblikovno ustrezne članke.

Slovesna prisega novega župana

iz občinskih klopi

iz občinskih klopi

Spoštovani,

Poročilo z 10. redne seje Občinskega sveta Občine Mirna Peč (21. 12. 2011 ) Na seji so svetniki potrdili Milko Obrekar iz Mirne Peči za članico sveta JSKD Območne izpostave Novo mesto in podžupana v začasnem opravljanju funkcije župana Andreja Kastelica kot člana senata za reševanje pritožb zoper policiste. Obravnavan in sprejet je bil 2. rebalans proračuna Občine Mirna Peč za leto 2011, potrjen je bil Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za izgradnjo kotlovnice na lesno biomaso OŠ Mirna Peč ter sprejet Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo in o načinu izvajanja gospodarske javne službe za dobavo toplote iz kotlovnice na biomaso. Poročilo z 11. redne seje Občinskega sveta Občine Mirna Peč (24. 1. 2012 ) Sprejet je bil usklajen Odlok sprememb in dopolnitev OPPN IC Dolenja vas kakor tudi idejna zasnova na novo oblikovan osamel večstavbni kompleks s prikazom umestitve v prostor na Golobinjeku. Sprejet je bil Poslovni plan Komunale Novo mesto za leto 2012 z dodatnimi priporočili občinski upravi in Komunali. Potrjen je bil Pravilnik o subvencioniranju najemnine poslovnih prostorov za prostore zdravstvene in zobozdravstvene ambulante. Svetniki so obravnavali še premoženjsko pravno zadevo ter izdali soglasje k odprtju dodatnega oddelka pri vrtcu Cepetavček OŠ Mirna Peč. Na koncu seje so svetniki razpravljali še o družbi PLC, d.o.o. Irena Mežan občinska uprava

marec 2012

Predsednica Občinske volilne komisije Zofija Redek je podala poročilo o izidu volitev za župana v občini Mirna Peč . Povedala je, da je na nadomestnih volitvah za župana Občine Mirna Peč prejel največ glasov Andrej Kastelic iz Goriške vasi in bil s tem izvoljen za župana Občine Mirna Peč. Obravnavano je bilo poročilo o izidu volitev za župana na KMVI, ki je mandat županu tudi soglasno potrdila. Sledila je slovesna prisega novega župana, zahvala za podporo in nagovor svetnikom. Ker so nastopila nova dejstva, saj se je župan odrekel dosedanji funkciji občinskega svetnika, je bil predlagan krajši premor, po njem pa je Gregor Parkelj, predsednik KMVI dal Občinskemu svetu v potrditev Sklep o prenehanju mandata občinskega svetnika Andreja Kastelica. Povedal je še, da se o sklepu obvesti OVK, ki bo v najkrajšem času razpisala nadomestne volitve za svetnika. Sprejet je bil Odlok o spremembah in dopolnitvah Odlo-

marec 2012

ka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2012 – 2. rebalans, Letni načrt razpolaganja, pridobivanja in najema nepremičnega premoženja občine v letu 2012 in sprejet Sklep o nadaljeva-

finančnemu načrtu za leto 2012 javnima zavodoma Knjižnici Mirana Jarca in Zdravstvenemu domu Novo mesto. Sprejet je bil Pravilnik o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v občini Mirna Peč in sprejeta dva Sklepa o ukinitvi začasnih ukrepov ter Sklep o potrditvi študije za presojo skladnosti posega za mizarsko delavnico. Irena Mežan, občinska uprava

Krajevni urad ne bo več posloval nju nerealiziranih prodaj in pridobitev nepremičnin iz prejšnjih let. Sprejet je bil tudi Odlok o ustanovitvi razvojnega sveta JV Slovenije. Svetniki so izdali soglasje k višini dela plače za delovno uspešnost ravnatelja OŠ Mirna Peč in soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu. Izdano je bilo soglasje k poročilu za 2011 in

Cenjene stranke obveščamo, da poslovanje Krajevnega urada Mirna Peč v preteklem letu ni bilo racionalno in ekonomično, tako zaradi visokih stroškov poslovanja kot zaradi nižjega števila opravljenih nalog na zahtevo strank, ki ni primerljivo z obsegom dela drugih javnih uslužbencev, ki tovrstne naloge opravljajo na sedežu upravne enote. Poslovanje krajevnega urada ne zagotavlja razumne in smotrne izrabe delovnega časa, ki bi bila primerljiva z opravljanjem nalog na upravni enoti, zato Krajevni urad Mirna Peč od 1. 4. 2012 dalje ne bo več posloval. Stranke lahko vse upravne storitve, ki so se opravljale na krajevnem uradu, opravljajo na sedežu Upravne enote Novo mesto. Mateja Sotler Štor, načelnica UE Novo mesto

Glasilo Občine Mirna Peč

3


V zimskem času se je gradnja šole nadaljevala, za izgradnjo kotlovnice je pridobljen zasebni partner, pravkar pa poteka izbor izvajalca zunanje ureditve. Gradnja nove šole z vrtcem, ki se je začela junija lani, naj bi se v skladu s terminskim planom zaključila letos poleti. Po začetnih težavah s temeljenjem so dela lepo stekla. V mesecu februarju pa je izvajalec CGP moral zaradi hudega mraza gradnjo za dva tedna prekiniti, sicer pa je le-ta v zimskem času potekala nemoteno.

Gradbena in inštalacijska dela Pod streho je celotni objekt, manjka le še kotlovnica, za katero so že narejeni izkopi. V vrtčevskem in šolskem delu so postavljene predelne stene, v naslednjih dneh pa bodo tudi v upravnem delu šole. Objekt že ima toplotno-zvočno izolacijo, v začetku marca so bili v nadstropju izvedeni estrihi, pravkar pa se le-ti izvajajo v pritličju. Začeli so s fasaderskimi deli.

V pritličju in v nadstropju so že izvedene strojne in električne inštalacije. V zimskem času smo na rednih koordinacijah z izvajalcem in projektantom usklajevali izvedbo oken in vrat, stropov, luči, sanitarne opreme, kuhinje in ostala obrtniška dela. Trenutno se zaključuje izvedba spuščenih stropov hodnikov v nadstropju, pripravlja se vgradnja oken in vrat, temu pa bo sle-

4

Glasilo Občine Mirna Peč

dila izvedba akustičnih stropov v učilnicah in nekatera keramična dela.

Javni razpis za kotlovnico in zunanjo ureditev V februarju je Občina uspešno izpeljala javni razpis za pridobitev zasebnega partnerja za dobavo toplote iz kotlovnice na lesno biomaso, na katerem je bilo izbrano podjetje Top les energija

iz Tolmina. Naloga zasebnega partnerja je investiranje v opremo kotlovnice, njeno upravljanje in dobava toplotne energije. Koncesija je podeljena za 15 let, Občina pa je s tem pridobila dodatna finančna sredstva za šolo z vrtcem in športno dvorano ter učinkovito upravljanje kotlovnice na lesne sekance.

Marca je Občina objavila javni razpis za izvedbo zunanje ureditve, rok za oddajo ponudb je 4. april 2012. V okviru zunanje ureditve nove šole z vrtcem se je Občina skupaj z osnovno šolo odločila, da se ob novi osnovni šoli zagotovi šolsko športno igrišče v dimenziji rokometnega igrišča. S tem se bodo šoli zagotovile potrebne zunanje športne površine, v zimskem času pa bo šola lahko uporabljala manjši vadbeni prostor velik 100 m2. Vrtec pa ima že v sklopu projekta zagotovljene vse potrebne vadbene površine. V pripravi je tudi razpis za dobavo opreme šole, v okviru katerega smo z osnovno šolo naredili popis prenosa obstoječe notranje in zunanje opreme šole: prenesli bi se lahko predvsem novejši stoli in mize vrtčevskih oddelkov in oddelkov prve triade, table, stroji za tehnični pouk, peč za glino, del kuhinjske opreme, obstoječa zunanja igrala, športna oprema in učila. Razpis je predviden v drugi polovici leta, nakup opreme pa po zaključku gradnje in zunanje ureditve objekta. Z narejenima spremembama se strošek naložbe povečuje iz 8.260.621 EUR na 8.455.012 EUR, od tega je strošek gradnje objekta šole in vrtca (gradnja, zunanja ureditev, oprema) ocenjena na 4.970.560 EUR, strošek gradnje športne dvorane (gradnja, zunanja ureditev in oprema) pa ostaja 2.056.579 EUR. Sedanja realizirana vrednost naložbe je 1.717.495 EUR, sredstva pa se nemoteno zagotavljajo iz občinskega in državnega proračuna, saj 40 % zagotavlja Ministrstvo za šolstvo in šport. Občina je za pokrivanje svojega dela naložbe že začela črpati sredstva kredita, razmišlja pa tudi o možnostih dodatnih sredstev iz naslova postavitve sončne elektrarne zasebnega partnerja, za izvedbo druge faze pa Občina pričakuje dodatna sredstva iz državnega proračuna za naložbe na področju športa. Nataša Rupnik, občinska uprava marec 2012

občinska uprava sporoča

občinska uprava sporoča

Gradnja nove šole lepo napreduje

Mrliška vežica v Globodolu Občina Mirna Peč je že lani do III. gradbene faze zgradila mrliško vežico v Dolenjem Globodolu. Pri načrtovanju smo se morali prilagajati zahtevam Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in pridobiti njihovo soglasje kot tudi Agencije RS za okolje. Dela so se nadaljevala in bila dokončana v letošnjem letu. to globodolske doline. Gradbeno dovoljenje za mrliško vežico, katere celotna vrednost znaša 162.262 EUR, je bilo izdano 12. 8. 2010. Projekt je izdelal projektant Željko Siročič, Biro Smer, izvajalec gradbenih del Anton Kregel iz Mirne Peči je bil izbran preko javnega naročila, nadzornik pa je Urbing d.o.o. Mrliška vežica velikosti 12,4 m x 6,5 m je postavljena ob pokopališkem zidu v DoleSonja Klemenc Križan, direktorica občinske uprave in vodja projekta izgradnje mrliške vežice: "Zahvaljujemo se vaščanom vseh treh globodolskih vasi za dobro sodelovanje pri izgradnji in otvoritvi mrliške vežice, še posebej pa predstavnikoma Karlu Pavšetu in Jožetu Avbarju za korektno sodelovanje z Občino Mirna Peč in izvajalcem del."

marec 2012

Uspešno sodelovanje med krajani in Občino Otvoritev mrliške vežice v Dolenjem Globodolu je bila na praznični ponedeljek, 26. decembra po 11. maši. Po otvoritvi so domačini zbranim postregli z domačimi dobrotami.  Sonja Klemenc Križan, občinska uprava

njem Globodolu. Pomembno je, da njena postavitev ni okrnila pogleda na vedu-

Trak so slovesno prerezali: poslanec Zvonko Lah, takratni podžupan Andrej Kastelic, domačin Karel Povše in Robi Žonta, ki je zastopal izvajalca. Blagoslovil jo je mirnopeški župnik Janez Rihtaršič, pri obredu pa je sodeloval tudi Anton Pust, duhovnik in pisatelj, ki se je rodil v Gorenjem Globodolu. Na svečanosti je nastopil Moški pevski zbor Šmihel iz Novega mesta. Glasilo Občine Mirna Peč

5


Operacijo delno financira Evropska Unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, 2. razvojne prioritete: Gospodarsko-razvojna infrastruktura, prednostne usmeritve: 2.2. Informacijska družba.

Informacija o dosedanjih aktivnostih ter aktivnostih do zaključka projekta

Vpihovanje optičnih kablov v Hmeljčarski gori

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Mirna Peč

Podjetje GVO je zgradilo že preko 50 kilometrov tras za vpihovanje optičnih vlaken. Gradbena dela, ki zajemajo umeščanje kabelske kanalizacije, so v zaključni fazi. Prav tako so se sproti vgrajevali razvodni jaški za napajanje končnih uporabnikov in pridobivale služnostne pogodbe za gradnjo, upravljanje in vzdrževanje omrežja. Ob zaključku gradnje hrbteničnega omrežja je izvajalec del pričel še z vpihovanjem optičnih vlaken v kabelsko kanalizacijo.

Do konca leta 2013 bo občina Mirna Peč bogatejša za najsodobnejše internetno omrežje - optiko. Občina si je za izboljšanje telekomunikacijske mreže prizadevala že nekaj let, odločilna pa je bila uspešna prijava na razpis za pridobitev evropskih in državnih sredstev. Novozgrajeno omrežje bo po končani gradnji prešlo v last Občine, podjetje GVO d.o.o. pa bo imelo 20-letno koncesijo nad upravljanjem in vzdrževanjem omrežja. Strošek za dostop do nove tehnologije bo 192 evrov. Vgradnja priključnih omaric na območjih, kjer je primarni optični vod končan, se bo pričela v naslednjem mesecu. Rok za dokončni tehnični prevzem hrbteničnega omrežja je 30. november 2012. Po izvedenem javnem razpisu za izbor več operaterjev bodo občani v nadaljevanju lahko izbirali med možnimi ponudniki. Izvedba razpisa je predvidena že v začetku druge polovice letošnjega leta. Stanje del v sklopu projekta GOŠO na dan 29. 2. 2012 ocenjujemo z izvedbo 90 % opravljenih gradbenih del. Pripravlja se tudi prostor, namenjen funkcijski lokaciji, v kateri se zaključijo vsi optični kabli in v katerih bodo imeli postavljeno svojo aktivno opremo operaterji, ki bodo ponujali storitve na tem omrežju. Pozimi zaradi vremenskih razmer ni bilo mogoče nadaljevati z gradbenimi deli, kljub temu pa sledimo predvidenim

terminskim planom izvedbe. Zaključek opravljenih gradbenih del še ne pome-

ni tudi končne sanacije in vzpostavitve terena v prvotno stanje, saj bo temu posvečena največja pozornost skozi celotno letošnje leto. Ko bodo vsa dela zaključena, se še enkrat opravi ogled terena in z zapisnikom potrdi dokončna sanacija. Lokacije izvajanja del se poskušajo uskladiti na podlagi dogovorov z lastniki, vsekakor pa je potreben še vpis služnosti. Vsi dogovori so bili izvedeni, vse pripombe pa odpravljene v najkrajšem možnem času. Izvedba izkopa in sama logistična priprava je dobro koordinirana, za varnost pri delu s stroji in mehanizacijo je poskrbljeno. S strani podjetja GVO ocenjujemo, da tako koordinacija na terenu kot tudi same mesečne koordinacije potekajo zelo dobro in usklajeno. Boštjan Kolar, vodja projektov GOŠO

Občina Mirna Peč prejela priznanje Jamarske zveze Slovenije Na prvo marčevsko soboto je v prostorih Jamarskega doma na Gorjuši pri Domžalah potekala slavnostna seja predsedstva JZS, na kateri so bila podeljena tudi priznanja Jamarske zveze Slovenije. Med letošnjimi dobitniki priznanj je bila tudi Občina Mirna Peč, Jamarski klub Novo mesto in nekaj članov JKNM. Priznanje Jamarske zveze Slovenije je v imenu Občine prevzel takratni podžupan Andrej Kastelic. Jamarska zveza je izrekla zahvalo za večletno uspešno sodelovanje z Jamarskim klubom Novo mesto na področju čiščenja jam, finančne pomoči, objave člankov v občinskem glasilu, vsakoletno sodelovanje na občinskem prazniku s predstavitvami jamarstva, v šoli ter za pozitivno delovanje za kraško okolje v občini Mirna Peč.  L.B.

6

Glasilo Občine Mirna Peč

marec 2012

Vpihovanje optičnih kablov bo potekalo v mesecu marcu in aprilu. V nadaljevanju bo sledilo vpihovanje kablov večjih dimenzij, kapacitete od 96 do 432 vlaken. Na trasi bo na posameznih dolžinah zaradi prevelike dolžine kabla potrebno izdelati optične spojke in kable spajati. Optični kabel se bo zaključil na optičnem delilniku v funkcijski lokaciji (novi centrali za optično omrežje) v Mirni Peči, ki bo urejena in opremljena v spomladanskih mesecih. V centrali bo optični kabel potekal po kabelskih policah, dodatno pa bo zaščiten s samougasno cevjo. Od nove centrale se bo omrežje napajalo do vseh naselij v občini. Tehniko vpihovanja optičnih vlaken si je ogledal tudi župan Andrej Kastelic z direktorico Sonjo Klemenc Križan in vodjo projekta GOŠO Vladimiro Fabjan Barbo. V Hmeljčarski gori ob trasi novoizgrajenega vodovodnega omrežja so tehniko vpihovanja mikro-

kablov (kapacitete do 72 vlaken) prikazali strokovni delavci podjetja GVO z vodjo projektov GOŠO Boštjanom Kolarjem, nadzornikom Dušanom Razborškom in operativnim vodjo del Dušanom Golobom. Vpihovanje kablov so si ogledali tudi domačini.

V aprilu pa se bo pričela tudi gradnja hišnih priključkov. Zainteresirani bodoči uporabniki sodobnega novega omrežja, ki še niste oddali pogodbe za izgradnjo hišnega priključka, to storite čimprej. Mira Barbo, občinska uprava

Obisk državne sekretarke V začetku marca je Mirno Peč obiskala državna sekretarka Ministrstva za izobraževanje Mojca Škrinjar. V družbi takrat še mirnopeškega podžupana Andreja Kastelica in predstavnikov občinske uprave si je ogledala gradnjo osnovne šole in vrtca. Državna sekretarka Škrinjarjeva je izrazila svoje navdušenje nad novim objektom in njegovo vpetostjo v prostor ter poudarila, da je ministrstvo že potrdilo sofinanciranje naložbe, prav tako pa v letu 2011 že podpisalo pogodbo o sofinanciranju gradnje vrtca in šole. Športna dvorana, ki je predvidena za izgradnjo v drugi fazi, je del šolskega objekta, zato ima Občina vso podporo ministrstva pri izgradnji le te.  L.B.

marec 2012

Glasilo Občine Mirna Peč

7

občinska uprava sporoča

občinska uprava sporoča

Operacijo delno financira Evropska Unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, 2. razvojne prioritete: Gospodarsko-razvojna infrastruktura, prednostne usmeritve: 2.2. Informacijska družba.


ANDREJ KASTELIC NOVI MIRNOPEŠKI ŽUPAN:

Na nadomestnih volitvah za župana občine Mirna Peč je Andrej Kastelic zmagal s 60,81 odstotka glasov. Leta 2010 mu je bila zaupana funkcija podžupana, od konca lanskega leta pa je začasno opravljal funkcijo župana. Je direktor Gozdnega gospodarstva Novo mesto in bo župansko funkcijo opravljal neprofesionalno. Z veseljem bo sodeloval z vsemi, ki želijo dobro mirnopeški občini. G. župan, najprej čestitke k vaši izvolitvi. Dobili ste 60,81% vseh veljavnih glasov. Ste pričakovali zmago? Če sem odkrit, da. Glede na solidnega protikandidata sem računal na malo več kot polovico. Zadovoljen sem tudi z volilno udeležbo, ki je bila zadosti velika (62,21 % volilnih upravičencev) in tudi to ima svojo težo. Pa vendar, volitve so končane, zaprisegel sem kot župan in sedaj bom delal za vse občane. Želim dobro sodelovati tudi s tistimi, ki so morda dvomili vame. Vendar jih spoštujem in želim, da skupaj tvorno sodelujemo.

grado. Po služenju vojaškega roka sem se zaposlil kot gozdar v trebanjski enoti. Tam sem služboval do l. 1994, ko sem pri reorganizaciji gozdarstva prevzel delovno mesto vodje tehnično informativne službe na Gozdnem gospodarstvu v Novem mestu. Službo sem opravljal do konca l. 2003, ko me je nadzorni svet potrdil za direktorja Gozdnega gospodarstva in to funkcijo opravljam še sedaj.

Pred volitvami ste predstavili svoje cilje, vizijo delovanja občine. Kaj pa Andrej Kastelic kot navaden občan, kot človek. Kakšen je? Kakšna je bila vaša pot? Sem čisto navaden človek. Izhajam iz majhne vasice Brezova Reber, ki je sredi gozda. Verjetno je ravno to »krivo«, da sem si izbral poklic, ki je povezan z naravo. Tako sem po osnovni šoli odšel v Postojno na Srednjo gozdarsko šolo, od tam pa v Ljubljano, kjer sem nada-

Kako pa vas ocenjujejo vaši sodelavci, kakšen direktor ste v njihovih očeh? Mislim, da me vidijo bolj kot socialnega direktorja. Imam čut do sodelavcev. Sem človek umirjenega značaja. Morda smo gozdarji že po naravi malo bolj konzervativni, nikoli se ne odločamo na hitro. Tudi v naravi je tako. Če preveč na hitro zasekamo, nimamo kaj popravljati. Kot direktor morda celo kdaj premalo hitro reagiram.

»Morda smo gozdarji že po naravi malo bolj konzervativni, nikoli se ne odločamo na hitro.« ljeval študij na Biotehniški fakulteti in uspešno zaključil študij gozdarstva z diplomsko nalogo »Pragozd Pečka«. Projekt sem pripravljal še z dvema sodelavcema, za nalogo, ki je bila sicer zelo obsežna, pa smo prejeli Prešernovo na-

8

Glasilo Občine Mirna Peč

Delo župana boste opravljali neprofesionalno. Kako bo to potekalo? Glavna komunikacija že poteka preko direktorice občinske uprave, redno imamo kolegije, na katerih preletimo opravljene obveznosti za nazaj in zastavimo naloge za prihodnji teden. Vsak zaposlen je zadolžen za določen projekt in delo nemoteno poteka. Ali bodo sledile kadrovske menjave na občinski upravi? Ne, jih ne načrtujem. Občinsko upravo poznam. Vsi so delavni, z dobro organizacijo in sinhronizacijo bomo kos vsem nalogam v tem obdobju, četudi obveznosti ni malo. Pa sva že pri velikih projektih, ki se trenutno odvijajo v Mirni Peči. Vaše naloge so zahtevne. Kako se jih lotevate? Bo dokončano, kar ste zastavili? Vsekakor. Sprejeli smo rebalans proračuna, kar pomeni, da je za letošnje leto že določeno, kaj bomo počeli. Začenjamo s polno paro z vsemi projekti: nadaljevanje izgradnje kanalizacije, vodovodov. Gradnja šole poteka neodvisno od rebalansa, ker so sredstva države Občini zagotovljena. Občina mora pridobit kredit za dokončanje naložbe osnovne šole in s tem kreditom zagotavljamo uravnoteženost proračuna tako na odhodkovni kot dohodkovni ravni. Vrednost rebalansa proračuna je 8.700.000 €, od tega je preko 70 % naložb. Naš proračun je dejansko investicijsko usmerjen.

Pred 30 leti ste se preselil v Goriško vas in si tam ustvarili družino. Res je. Tam sem se poročil, z ženo Jožico sva začela graditi hišo. Imela sva samokolnico, mešalec, dve lopati. Pa sva začela. Udarniško. Leta 1984

Veliko se govori tudi o industrijski coni in novi proizvodni hali, ki naj bi jo še letos postavil tuji naložbenik. Bo gradnja stekla? marec 2012

marec 2012

intervju

intervju

Delal bom za vse občane

sva se uspela preseliti na svoje, prej sva živela pri njenih starših. Imava dva otroka, starejši sin Rok je že zaposlen in me je skupaj s partnerko Majo pred dvema letoma razveselil z vnučkom Nikom, ki mi je v neizmerno veselje in radost. Hči Vesna študira angleščino in slovenščino v Ljubljani. Je pridna študentka 3. letnika na Filozofski fakulteti in redno opravlja vse obveznosti. Vesel sem, da se rada vrača domov. Pri vseh obveznostih, ki jih ni malo, me domači zelo podpirajo. Tako otroka kot žena, ki ob službi v Kmetijski zadrugi v Mirni Peči skrbi za družino. Razume, da me ni veliko doma in mi stoji ob strani. Pred kandidaturo smo se doma pogovorili in vsi so me podprli v mojem razmišljanju.

Kastelic pred novo zgradbo PE Vrtnarstvo in hortikultura v Novem mestu. Poleg poslovnih prostorov je tu tudi kotlovnica na lesno biomaso, s katero se ogrevajo vsi rastlinjaki. Naj povem, da smo se že sestali z italijanskim naložbenikom in tudi podpisali dokončno pogodbo. Zaradi kratkih pogodbenih rokov, ki jih imajo, smo se dogovorili, da tedensko usklajujemo medsebojne obveznosti, da bo izgradnja proizvodne hale pravočasna. Rok za dokončanje je namreč 31. november

»Tudi v naravi je tako. Če preveč na hitro zasekamo, nimamo kaj popravljati.« letos. Zagotovili so nam, da bodo pri zaposlovanju iskali kader iz našega okolja. Tu se bo odvijala proizvodnja v sodelovanju z novomeškim Revozom. Naj še povem, da se je sedaj močno povečalo zanimanje za odpiranje dejavnosti v industrijski coni, kar pomeni odpiranje novih delovnih mest in za-

poslovanje, to pa je v tem času najbolj pomembno. Dobro sodelovanje z občinskim svetom je zelo pomembno. Kakšen je vaš občutek? Seveda je pomembna večinska podpora svetnikov, brez katere ne gre. Pri projektih, ki jih izvajamo, so pokazali dobro sodelovanje, delajo korektno in lepo sodelujejo tudi z občinsko upravo. Kje in na kakšen način se lahko sedaj občani obrnejo na župana? Najprej se lahko obrnejo na direktorico občinske uprave, ki bo uskladila termin za srečanje. Sicer pa sem na Občini na voljo vsako sredo popoldne. Na razpolago bom vsem, nikogar ne bom odklonil, ne glede na to, ali me je podprl ali ne. Sicer pa se že veselim dela v korist vseh občanov. Dobrodošli vsi, ki želite dobro mirnopeški občini. G. župan, hvala za pogovor in srečno v vašem mandatu! Ljudmila Bajc

Delo s strojem, ki prevaža les iz gozda in nadomešča spravilo lesa s traktorjem. Glasilo Občine Mirna Peč

9


Število rojstev se povečuje

občinska uprava sporoča

V prostorih gasilskega doma odprli nov oddelek vrtca Marca je Občina Mirna Peč skupaj z Osnovno šolo v prostorih gasilskega doma PGD Mirna Peč odprla nov oddelek vrtca prve starostne skupine za sprejem 14 otrok. Tudi v občini Mirna Peč se število rojstev po nekajletnem padanju z letom 2005 povečuje iz povprečnega števila 27 otrok na generacijo na povprečno 34 otrok na generacijo, v letu 2010 pa je bilo rojenih rekordnih 48 otrok. S povečevanjem roj-

stev pa rastejo tudi potrebe po dodatnih oddelkih vrtca, saj je v mirnopeški občini v vrtec vključenih kar 78 % predšolskih otrok. Glede na povečanje potrebe po predšolskem varstvu v zadnjih letih je osnovna šola Mirna Peč v šolskem letu 2010/2011 odprla dodatni, šesti oddelek vrtca, naslednje leto pa z mesecem septembrom še dodatni, sedmi oddelek vrtca in dodatni oddelek družinskega varstva, vendar s tem ni mogla pokriti tudi potreb za medletni vpis. V šoli je trenutno le 13 oddelkov, vendar je le-ta v zadnjih letih vse proste oddel-

10

Glasilo Občine Mirna Peč

ke že preuredila v igralnice vrtca, prav tako pa je polno zasedeno družinsko varstvo. Edina možna rešitev je zato bila selitev oddelka v prostore bližnjega gasilskega doma, kjer je v preteklih letih že gostoval šolski oddelek.

Naložba preureditve prostorov gasilskega doma je znašala dobrih 5000 EUR, saj je bilo potrebno nakupiti celotno opremo igralnice, garderobe in del opreme umivalnice. Glede na prve odzive staršev so le-ti s prostori zelo zadovoljni, počutje otrok pa zelo dobro. Z odprtjem novega oddelka v mesecu marcu ima šola osem oddelkov vrtca in dve družinski varstvi oz. skupaj 148 otrok. Omenjena prostorska rešitev je seveda začasna, saj se s preselitvijo šole v nove prostore predvideva tudi preselitev vseh oddelkov vrtca. Nataša Rupnik, občinska uprava

Z marcem zobna ambulanta s polnim delovnim časom

Nov zobozdravnik izbranega koncesionarja je Matevž Arh Poročali smo že, da je Občina Mirna Peč zaradi odpovedi pogodbe obstoječega zobozdravnika novembra lani objavila javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje zobozdravstvene dejavnosti. Na razpis so se prijavili trije kandidati, izmed katerih je bil izbran vlagatelj A-DENS. Sledilo je pridobivanje mnenja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zdravniške zbornice Slovenije in soglasja Ministrstva za zdravje ter na podlagi le-tega izdaja odločbe o podelitvi koncesije. Ministrstvo za zdravje je soglasje k podelitvi koncesije izdalo šele sredi meseca januarja, konec tega meseca pa je Občina na izdano odločbo prejela še pritožbo neizbrane kandidatke, kar je onemogočilo začetek dela ambulante tudi s februarjem. Podpis pogodbe med Občino in novim koncesionarjem je namreč možen, ko je zaključen postopek reševanja morebitne pritožbe, na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe pa koncesionar sklene pogodbo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje o izvajanju programa, ki pa jo le-ta pogojuje z začetkom meseca. Občina Mirna Peč se je z izbranim koncesionarjem uspela dogovoriti, da v mesecu februarju kljub nezaključenemu postopku zagotovi vsaj enkrat tedensko delovanje ambulante, da se s tem omogoči vsaj nemoteno naročanje pacientov ter zagotovi vse potrebno za začetek dela ambulante. Z mesecem marcem je zobna ambulanta začela delovati s polnim delovnim časom, nov zobozdravnik izbranega koncesionarja pa je Matevž Arh. Novi zobozdravnik bo prevzel vse paciente bivšega koncesionarja, ki bodo seveda to želeli, prav tako pa se pri njemu lahko na novo opredelite tudi ostali občani. Vabljeni vsi občani, ki potrebujete zobozdravstveno oskrbo, da se kar najhitreje naročite na telefonsko številko 07/ 30 78 519 ali osebno v ordinaciji na naslovu Trg 27, 8216 Mirna Peč. Nataša Rupnik, občinska uprava ORDINACIJSKI ČAS ZOBNE AMBULANTE v ponedeljek v torek v sredo v četrtek v petek

od 13.00 do 19.30 od 13.00 do 19.00 od 7.00 do 14.00 od 7.00 do 14.00 od 7.00 do 13.00.

marec 2012

080 12 00 je ANONIMNA tel. številka, kamor lahko prijavite nasilje

Nasilje v družini - ali ženske res padajo po stopnicah pogosteje kot moški? Nasilje v družini se dogaja za zaprtimi vrati in je na zunaj včasih neopazno. Največkrat ni prič ali pa so to otroci. Še kadar posumimo na nasilje znotraj družine, nam ženske žrtve nasilja navedejo izgovore o nastanku poškodb nasilnih dejanj, otroci pa molčijo. KOT NASILJE V DRUŽINI se šteje vsaka uporaba fizičnega, spolnega, psihičnega ali ekonomskega nasilja enega družinskega člana proti drugemu družinskemu članu oz. zanemarjanje, ne glede na starost ali katerokoli drugo osebno okoliščino žrtve ali povzročitelja nasilja. Splošno razširjen nasvet »potrpi«, ni v pomoč žrtvi, da bi zbrala pogum in nasilje ustavila. Strokovnjaki pravijo, da število nasilnih dejanj močno upade takrat, ko se za nasilje razve. ZMOTNO JE MISLITI, DA SO NASILNEŽI LE MOŠKI. Narašča število žensk, pa tudi otrok, ki nasilje izvajajo nad drugimi družinskimi člani (bratom, sestro, očetom, mamo, starimi starši). Ljudje, ki za reševanje svojih težav ali zadovoljevanje svojih potreb izberejo nasilno vedenje, so na zunaj čisto navadni ljudje. Tudi razlikujejo se ne po tem, ali so izobraženi ali ne, stari ali mladi. Strokovnjaki sicer opozarjajo, da se k nasilnim vzorcem vedenja zatekajo tisti, ki so bili tudi sami žrtev nasilja ali pa so z njim živeli. Zato ni tako nepomembno, kakšen zgled smo starši otro-

kom oz. kako sami rešujemo težave. Do nasilnega vedenja pa lahko privede tudi uživanje alkohola in ostalih drog, katerih uživanje ima za posledico spremembo razpoloženja in osebnostnih lastnosti. V kolikor pri sebi opažamo nasilno vedenje, poiščimo strokovno pomoč, preden postane življenje z nami nevzdržno ali je za spremembe prepozno in dokler imamo ob sebi ljudi, ki nam stojijo ob strani. PREPREČEVANJE NASILJA NAD OTROKOM, STAREJŠIMI OSEBAMI IN OSEBAMI, KI NISO SPOSOBNE SKRBETI ZASE. Otrok je žrtev nasilja tudi, kadar je prisoten pri izvajanju nasilja. Kadar zaposleni v zdravstvenih organizacijah, vrtcih, šolah, ... sumijo, da se izvaja nasilje nad otrokom, so dolžni o sumu obvestiti pristojen center za socialno delo, policijo ali državno tožilstvo. Tudi kadar nevladne organizacije izvedo za okoliščine, na podlagi katerih je mogoče sklepati, da se izvaja nasilje v družini, so dolžne o tem obvestiti pristojne službe. ŽRTVAM SVETUJEMO, da se pred nasilnežem branijo in zavarujejo glavo in trebuh, pokličejo na pomoč ter ob po-

REDARKA OPOZARJA IN SVETUJE Pomlad na njive požene kmete s traktorji. Zato je marsikatera lokalna cesta ali pa javna pot v tem času onesnažena z blatom ali zemljo, ki jo na traktorskih kolesih pripelje voznik s travnika, njive ali gozda na cesto. Zato je dobro vedeti, da tudi za kmetijska področja, kot je Mirna Peč z okolico, velja, da je voznik, ki pripelje s kmetijske površine na kolesih traktorja ali drugega tovornega vozila blato in pesek, pravzaprav

marec 2012

že storil prekršek po 5. členu Zakona o cestah in je določena precej visoka globa 1.000 evrov, ker je ogrozil varno uporabo javne ceste ostalim udeležencem. Poleg globe mu bo naložen tudi strošek čiščenja ceste, ki jo opravi redni vzdrževalec cest. Enako globo lahko dobi tudi, če po vozišču poliva gnojnico, če kosi tako, da pokošeno travo razmeče po cesti, če vlači hlode, veje ali pa skale po vozišču, če zaorje

KAM PO POMOČ Policija: 113 Reševalna služba: 112 VARNA HIŠA Novo mesto: 031/ 393 614 Center za socialno delo Novo mesto: 07/ 39 32 640 Zakonski in družinski inštitut Novo mesto: 07/ 33 21 133, 031/ 489 309 Društvo življenje brez nasilja: 07/ 33 26 895 SOS telefon za ženske, otroke in žrtve nasilja: 080 11 55 (delovnik med 12. in 22. uro) Klic v duševni stiski: 01/ 52 09 900 Center za pomoč osebam z izkušnjo kaznivega dejanja: 01/ 52 41 240 škodbi odidejo k zdravniku. Predvsem pa naj se zavedajo, da za nasilje niso krive same. Osebe, ki zaznajo nasilje v svojem okolju, lahko le-to sporočijo na ANONIMNO telefonsko številko: 080 12 00. Mateja Ancelj njivo ob cesti manj kot meter od roba cestnega sveta. Že v suši je vožnja po takem vozišču nevarna, drsna, nepredvidljiva. Možnosti varne vožnje se po takem vozišču še drastično zmanjšajo, ko tako cesto namoči dež: vožnja postane skrajno nevarna. Zato bodimo odgovorni do ostalih voznikov, poskrbimo, da na cesto ne vozimo nesnage. Če pa se to že zgodi, jo je takoj po opravljenem delu potrebno tudi natančno odstraniti. Karmen Cesar, občinska redarka

Glasilo Občine Mirna Peč

11


organizirane deponije in ne v naravo, zato je osveščanje prebivalcev o tem izrednega pomena.“

560 prostovoljcev nabralo pet zabojnikov odpadkov

Občina Mirna Peč je z društvi in osnovno šolo letos že enajstič organizirala občinsko akcijo čiščenja okolja, v okviru katere so učenci čistili v petek, 23. marca, društva z občani pa dan pozneje. Osrednji cilj letošnje čistilne akcije je bil očistiti jamo na Grč Vrhu, ki je eno zadnjih večjih črnih odlagališč v občini. Čiščenje jame je potekalo v organizaciji članov Jamarskega društva Novo mesto in ob pomoči članov Lovske družine Mirna Peč, Govedorejskega društva Mirna Peč in ostalih občanov. Jama je bila uspešno očiščena, odpeljali so dva zvrhana zabojnika smeti: predvsem kosovne odpadke, steklo ter nekaj nevarnih odpadkov, kot so laki, barve, baterije, zdravila,… Člani Ribiške družine Novo mesto, pododbor Temenica so že tradicionalno čistili strugo ter brežine ponikalnice Temenica, to je od njenega izvora v Zijalu do njenega ponika v Goriški vasi. Redno čiščenje Temenice je že obrodilo sadove, tako je bilo nabranih le ne-

Udeleženci ob progi

12

Glasilo Občine Mirna Peč

kaj vreč manjših odpadkov, opazili pa so kar nekaj črnih pritokov odpadnih voda iz gospodinjstev ter slabo prepustnost reke zaradi zaraščanja. Opažajo tudi, da določeni lastniki parcel gnojijo travnike preblizu Temenice ter da vanjo mečejo poseke brežin. Turistično društvo Mirna Peč v okviru svojih nalog že vrsto let skrbi za čiščenje in urejanje enega najlepših mirnopeških naravnih biserov - Zijala. V okviru občinske čistilne akcije so se člani tega društva odpravili po pešpoti od Mirne Peči preko Zijala do Sv. Ane. Na poti ni bilo večjih odlagališč, nabranih pa je bilo le nekaj vreč plastenk in papirja. Tradicionalno pa člani posameznih društev skupaj z občani v okviru občinske akcije organizirajo čiščenje posameznih vasi. Tako so pre-

Andrej Kastelic, župan Občine Mirna Peč: „Občina že vsa leta svojega obstoja organizira občinsko akcijo čiščenja okolja. Odziv društev in občanov je izredno dober, opaziti pa je tudi veliko mladih. Onesnaženost se z leti zmanjšuje, vendar se kljub temu nabere nekaj odpadkov, hkrati pa se s tem osvešča prebivalstvo o pomenu skrbi za okolje. Občina se društvom in občanom zahvaljuje za njihov trud in čas.“

štva, kot je akcija ocenjevanja urejenosti vasi.“

Peter Cesar, Ribiška družina Novo mesto, pododbor Temenica: „Čiščenje rek sodi med obvezne naloge ribiške družine, zato se je naše društvo s svojimi tradicionalnimi akcijami pridružilo k splošni občinski akciji. S čistimi strugami se zagotovi boljši pretok ter drstenje rib in ostalega vodnega živeža.“

Čiščenje jame na Grč Vrhu bivalci člani ŠRD Veliki Kal - Orkljevec skupaj z vaščani Velikega Kala, Orkljevca ter Postaje organizirali čiščenje območja ob železnici: od Postaje proti Biški vasi in nazaj proti Češencem ter na drugi strani od Rogovile do Velikega Kala, Sel in nazaj do športnega igrišča na Velikem Kalu. Člani ŠRD Poljane pa so skupaj z vaščani Poljan čistili ob nekdanji hitri cesti v do-

lini Igmance ter Poljanski gori. Na obeh lokacijah ni bilo večjih odlagališč, je bilo pa nabranih kar nekaj avtomobilskih prikolic plastenk in drugih manjših odpadkov. Učenci so skupaj z učitelji Osnovne šole Mirna Peč čistili glavne prometnice, center Mirne Peči ter šolske površine. Uredili so celotno okolico šole, obrezali drevesa, uredili vrtčevsko in šolsko igrišče, presadili rože, uredili akvarij in z miz odstranili žvečilke. V primerjavi z zadnjimi leti pa je bilo letos ponovno veliko odpadkov ob glavnih prometnicah, predvsem gre za plastenke, pločevinke in papir, vrženih iz avtomobilov. Skupno se je čistilne akcije udeležilo 560 prostovoljcev, nabranih pa je bilo 5 zabojnikov odpadkov. Akcija se je zaključila s skupno malico pri lovski koči v Globodolu. Nataša Rupnik, občinska uprava

marec 2012

Jože Tomšič, Jamarski klub Novo mesto: „Skrb za čistočo jam je poleg raziskovanja ena od glavnih aktivnosti jamarskega društva, saj predstavljajo onesnažene jame veliko nevarnost za pitno vodo. Z Občino Mirna Peč že vrsto let zelo dobro sodelujemo, kamor sodi tudi čiščenje jam v okviru občinske akcije.“

Karol Zagorc, Lovska družina Mirna Peč: „Naloga vodij lovskih revirjev je tudi skrb za čistočo gozda. Odpadki sodijo na marec 2012

zavestjo, da moramo vsi prispevati svoj delež k čistemu in urejenemu okolju. Akcija je tudi priložnost, da načrtno in sistematično seznanjamo učence s problemi onesnaževanja okolja in jih na konkretnih primerih osveščamo o neprimernih ravnanjih.“ Jože Barbo, Turistično društvo Mirna Peč: „Društvo izvaja akcije čiščenja že 20 let, saj je zanj izrednega pomena. Čisto okolje je predpogoj za razvoj turizma in ostale aktivnosti dru-

Jože Krevs, ŠRD Veliki Kal - Orkljevec in Orehek Slavko, Postaja „Že nekaj let se vaščani naših vasi z družinami udeležimo občinske čistilne akcije, saj s tem skrbimo za čisto okolje in prenos teh vrednot na mlade, hkrati pa za nas to pomeni tudi obliko druženja.“

Drago Retelj, ŠRD Poljane: „Vaščani Poljan se že nekaj let udeležujemo občinske akcije in s tem poskrbimo za čistejšo širšo okolico vasi in bližnje gorice.“ Danijel Brezovar, Osnovna šola Mirna Peč: „Šola se vsakoletne očiščevalne akcije udeležuje z

Čiščenje Temenice

Udeleženci akcije na Poljanah

Glasilo Občine Mirna Peč

13

akcija

akcija

Občinska akcija čiščenja okolja tudi letos uspela


Za dober pridelek pomembno tudi pravilno kolobarjenje in gnojenje

Sončni žarki počasi segrevajo naše vrtičke in kmalu bomo začeli s setvijo in sajenjem zelenjave, zato smo se v Turističnem drušvu Mirna Peč odločili, da medse povabimo Mišo Pušenjak, univ. dipl. ing. agr., specialistko za zelenjadarstvo in okrasne rastline. Obiskala nas je v začetku marca. Velika udeležba na predavanju je potrdila, da se za vrtnarjenje zanima vse več ljudi, ki se zavedajo, da je za dober pridelek na vrtu potrebno imeti tudi kar nekaj znanja. V dveurnem druženju nas je seznanila s semeni, sortami in hibridi, z dejavniki, ki vplivajo na kalitev semena (temperatura zemlje, globina setve, vodna bilanca,itd.) in kako pravilno sejemo. Poleg starih sort semen nam je predstavila tudi novejše. Opozorila je, na kaj moramo biti pozorni pri nakupu semen. Odgovarjala je na vprašanja, kako zatiramo vrtne škodljivce in ostale bolezni rastlin z naravnimi pripravki. Priporočala je

no pravilno kolobariti in gnojiti. Pogostokrat rastline obolevajo prav zaradi preveč gnojene zemlje. Na vsa vprašanja ni uspela odgovoriti, zato jo bomo še kdaj povabili medse. Dotaknili pa se bomo še kakšne druge teme v zvezi z vrtnarjenjem. Njenim nasvetom radi prisluhnemo po radiu ali televiziji. Lahko pa se vrtnarjenja učimo iz njenih strokovnih knjig, saj jih je kar nekaj napisala. Želimo ji še veliko uspehov na njenem delovnem področju in se veselimo se ponovnega snidenja.

Udeleženci predavanja smo zbrano prisluhnili ga. Miši Pušenjak. gojenje zelenjave v rastlinjakih in svetovala, da si zaradi vse pogostejših suš pomagamo z zastiranjem tal med rastlinami. Za dober pridelek je potreb-

PETEK, 30.03. 2012 Kuzarjev Kal  Šranga  Jablan  Vrhovo  Goriška vas  Golobinjek  Gor. Podboršt  Dol. Podboršt  Malenska vas  Mali Vrh  Rogovila  Češence

7.30  8.00  8.15  8.45  9.15  9.45  10.15  10.45  11.00  11.30  11.45  12.00  12.30  12.45  13.00  13.30

Dol. Globodol  Sred. Globodol  Gor. Globodol  Jordankal

13.00  Šentjurij  13.30  Hmeljčič        

7.30  8.15  8.45  9.00  9.30  10.15  10.45  11.00  11.15  11.45  12.00  12.30

PONED., 02.04.2012 Mirna Peč  Biška vas  Jelše  Vrhpeč  Mirna Peč-postaja  Veliki Kal  Mali Kal  Mali Kal- Dobje  Dolenja vas pri Mirni Peči  Hrastje pri Mirni Peči  Poljane pri Mirni Peči  Čemše

Spoštovani lastniki psov! Cena letnega cepljenja proti steklini za leto 2012 znaša 31,42 €. Pri cepljenju imejte s seboj EMŠO lastnika psa, ker je obvezen podatek v centralnem registru psov.

14

Glasilo Občine Mirna Peč

 7.30  7.45  8.15  8.45  9.15  9.30  9.45  10.15  10.45  11.15  11.45  12.15

TOREK, 03.04.2012 Dol. Kamenje  Gor. Kamenje  Dol. Karteljevo  Gor. Karteljevo  Globočdol  Selo  Ždinja vas (gas. dom)  Ždinja vas ( Kamen Vrh)  Vel. Bučna vas  Dol. Kamence  Gor. Kamence  Daljni Vrh

Moto klub Trebnje organizira že 14. tradicionalni vseslovenski

V skladu z obveznim navodilom VURS se v letu 2012 ločeno zaračuna označevanje in registracijo psa (čipiranje, izdaja potnega lista, vnos v register), kar znaša 29,90 €. Kar pomeni, da je cena neregistriranega in nečipiranega psa, ki bo prvič cepljen proti steklini, 61,32 €.

Na koncu je predavatelj odgovoril še na zastavljena vprašanja slušateljev. Končali smo z mrakom ter zaključili druženje s kozarčkom cvička in obloženimi kruhki, s katerimi je obiskovalce pogostila prijazna gostiteljica Jožica Plantan. V imenu vseh obiskovalcev se lepo zahvaljujemo gostiteljici za izkazano gostoljubje, predavatelju pa za izčrpen in nazoren prikaz rezi sadnega drevja. Silvo Barbo

Še nekaj nasvetov ... HRUŠKE V KORDONU V nasadu hrušk je Barbo predstavil primer plantažnega obrezovanja hrušk, pri katerem stremimo k temu, da bo pridelek čim večji. V primeru, da nam je tudi izgled pomemben, potem lahko žrtvujemo kašen poganjek in s tem tudi plodove na račun estetike. Pri hruškah so veje v vodoravni smeri, to dosežemo s privezovanjem in upogibanjem vej.

12.45  Hudo  13.00  Muhaber  13.30  Potočna vas     Cepljenje proti steklini lahko opravite tudi na sedežu Veterine Novo mesto d.o.o., Šmarješka cesta 2, Novo mesto (ob Krki).

OBREZOVANJE JABLAN Na primeru nizkorastoče jablane so bile prikazane glavne značilnosti obrezovanja mlade jablane s poudarkom rezi v prvih letih, ko se drevo še oblikuje. Pri tem si ob upoštevanju osnovnih pravil rezi jablan lahko pomagamo s prisilnim upogibanjem glavnih vej v vodoravno marec 2012

AVTO MOTO DRUŠTVO TREBNJE SEKCIJA MOTOKLUB Trubarjeva 2, 8210 Trebnje SPOŠTOVANI !

Ladislava Rupena

RAZPORED OBVEZNEGA LETNEGA CEPLJENJA PSOV PROTI STEKLINI PO NASELJIH ZA LETO 2012 V OBČINI MIRNA PEČ.

Turistično društvo Mirna Peč je v začetku marca v sadovnjaku Jožice Plantan na Poljanah organiziralo prikaz pravilnega obrezovanja sadnega drevja. Zbralo se je okoli 80 občank in občanov, ki so prisluhnili predavatelju in demonstratorju Jožetu Barbu, univ.dipl.ing.agr. Prikazal je rez hruške, jablane in breskve, pa tudi posebnosti rezi in vzgoje, kot so kivi, kaki, marelice in še nekaj drugih sadnih vrst.

predavanja in nasveti

predavanja in nasveti

Semena in sadike za dobro rast

Prikaz obrezovanja sadnega drevja

marec 2012

smer. Na ta način dosežemo, da se enakomerno razvijejo poganjki in cvetni nastavki po celotni dolžini veje, kar se ne zgodi, če veja ostane v vertikalni smeri. Prikazan je bil tudi primer nepravilne rezi iz preteklega leta, ko je bila s krajšanjem enoletnih poganjkov vzpodbujena tako imenovana ometličenost vrha drevesa, česar pa ne želimo. OBREZOVANJE BRESKEV Za breskve je značilna zelo hitra rast in visoka rodnost, imajo pa kratko življenjsko dobo. Če pri jablani velja, da ni priporočljivo krajšati poganjkov, je tu to celo zaželeno. S tem vzpodbudimo stranske poganjke na mladih vejah. Za breskve je namreč značilno tako imenovano golenje vej. Kajti, iz starega lesa breskve nove veje ne poženejo.

blagoslov motorjev in motoristov v Mirni Peči na Dolenjskem.

Prireditev bo potekala na velikonočni ponedeljek, 9. aprila 2012. Program prireditve: 10.00 Prenos maše iz cerkve na prizorišče 11.00 Blagoslov motorjev s kulturnim programom Na prireditvi se bomo spomnili naših rojakov Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka, katerima bo namenjen osrednji del programa. Kot gostje bodo nastopili »Fantje s Praprotna«.

Glasilo Občine Mirna Peč

15


Referenčna ambulanta je ambulanta splošne ali družinske medicine z razširjenim timom zdravstvenega osebja, saj bo v referenčni ambulanti poleg zdravnika in medicinske sestre paciente spremljala tudi diplomirana medicinska sestra. Delo slednjih je usmerjeno predvsem na: • preventivni program srčno žilnih obolenj • vodenje registrov kroničnih nenalezljivih bolezni • vodenje in spremljanje pacientov, ki imajo astmo, kopb (kronična obstruktivna pljučna bolezen), sladkorno bolezen tipa 2, pacientov z visokim krvnim pritiskom, kot tudi odkrivanje ogroženosti pacientov za našteta obolenja KAJ POMENI REFERENČNA AMBULANTA ZAME, PACIENTA? S pomočjo vprašalnikov vam bo svetovala glede dejavnikov tveganja, kot so alkohol, kajenje, visok pritisk, holesterol, depresija. Deležni boste aktivnega presejanja za posamezne vrste kroničnih obolenj in tudi okrepljene zdravstveno-vzgojne obravnave. Če ste kronični bolnik z boleznijo, kot so astma, kronična obstruktivna bolezen in diabetes, bo od sedaj naprej vaše stanje spremljala diplomirana medicinska sestra. Pacientu se posvetimo individualno in mu pomagamo tudi na drugih področjih. Opozarjamo in spodbujamo paciente tudi na vse preventivne programe, ki so brezplačni in vsem dostopni, vendar premalo odzivni na nekaterih področjih Slovenije. ZORA - državni program zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb materničnega vratu, DORA – državni presejalni program za raka dojk, SVIT – državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih

16

Glasilo Občine Mirna Peč

sprememb in raka na debelem črevesu in danki. Pacienti s kroničnimi obolenji obiščejo »referenčno sestro« enkrat do dvakrat letno, če je potreba večja, pa tudi večkrat. Ker bodo za lažje primere pacientov poskrbeli usposobljeni člani tima referenčne ambulante, bo zdravniku ostalo več časa za pregled. ALI SE LAHKO PRIJAVIM V REFERENČNO AMBULANTO? Zdravniki, ki so se odločili za referenčno ambulanto in so bili zanjo po kriterijih izbrani, že imajo svoje paciente in ti so avtomatično vključeni v novo obravnavo. Drugi pacienti se ne morejo prijavljati v referenčno ambulanto. V Zdravstvenem domu Novo mesto imamo 4 referenčne ambulante, in sicer: dr. Mijoč, dr. Kranjc, dr.Krese in dr. Car. KAJ JE NAMEN REFERENČNIH AMBULANT? • Dobro nadzorovana in vodena kronična bolezen. • Čim manj zapletov bolezni in zadovoljen pacient. • Zagotoviti pacientom večkratno kontroliranje njihove kronične bolezni. • Nuditi več zdravstvene vzgoje in opozoriti na morebitna poslabšanja bolezni. • Opomniti paciente, katera zdravila so za redno uporabo in katera le za občasno, pokazati uporabo zdravil,… Darinka Petrič, dipl. med. sestra

Mirnopeške podeželske žene obeležile kulturni praznik V Društvu podeželskih žena smo se odločile, da obeležimo kulturni praznik 8. februarja in tako z gosti na stežaj odpremo vrata mirnopeškega hrama kulture.

10-letnica delovanja pevk Društva podeželskih žena

Čebelice – vaše prijateljice Pevke ljudskih pesmi Čebelice se že deset let družimo z željo, da bi ohranile stare ljudske pesmi, ki so že skoraj pozabljene. V veliko veselje nam je, da tem pesmim radi prisluhnejo tudi naši poslušalci. V desetih letih smo pripravile štiri koncerte, štiri srečanja ljudskih pevcev v Mirni Peči, nastopile na osmih območnih in enem regijskem srečanju ter na enajstih srečanjih, ki so jih organizirale pevske skupine v drugih krajih. Nastopile smo tudi na številnih prireditvah v domačem kraju, ob obletnici pa tudi izdale našo prvo zgoščenko.

Skozi pesmi, recitale in nežne zvoke glasbil smo preživeli prijetno popoldne. Za konec pa so si gostje lahko ogledali razstavo Pavčkovih del, razstavo naših članic in razstavo čebelarjev. V sodelovanju s Čebelarskim društvom

Novo mesto, Osnovno šolo Mirna Peč, pevkami Čebelicami, pevskim zborom Rožmarin in Fantom Okteta-7 Šolskega centra Novo mesto smo pripravile kulturni program. Nekaj besed smo namenile velikemu slovenskemu pesniku dr. Francetu Prešernu in se spomnile naših rojakov: Toneta Pavčka, Lojzeta Kastelica in Lojzeta Slaka. Predsednik Čebelarskega društva Novo mesto Franc Kobe je spregovoril nekaj pozdravnih besed in osnovni šoli podaril nekaj čebelarskih knjig. Pripravile smo razstavo naših dobrot, Pavčkovih del in čebelarskih pripomočkov in izdelkov. Za konec smo vse pogostile s toplo pijačo in sladkimi dobrotami. Vsem se zahvaljujemo za pomoč in prijaznost. Nežika Režek marec 2012

Leta 2002 začele z rednimi vajami Čebelice - pevke DPŽ Mirna Peč smo z namenom, da si s pesmijo polepšamo zimske večere in za petje navdušimo tudi druge, leta 2002 začele z rednimi vajami in učenjem pesmi. Kmalu smo dobile vabila za nastope v domačem kraju, že naslednje leto pa smo pele tudi drugod po Dolenjskem. Naš cilj je bil tudi, da najdemo pesmi, ki so jih peli v naših krajih. Obiskovale smo starejše pevke in pevce, ki so nas toplo sprejeli in lepo peli, a se običajno niso spomnili celotnih pesmi. Zato smo si večinoma pomagale marec 2012

z zapisi nekdanjih zbiralcev in zapisovalcev ljudskih pesmi.

Vseskozi smo se izobraževale Pozorno smo poslušale že uveljavljene skupine pevcev, upoštevale navodila strokovnjakov in se udeleževale seminarjev o ljudski glasbi. Vse to pa nameravamo nadaljevati. Še vedno imamo voljo in veselje do petja v skupini, a prej ali slej nas bodo nadomestile mlajše pevke. In prav je tako, kajti ljudska pesem je lepota in vrednota, ki ima trajno ceno.

Jubilejni koncert Čebelic 4. marca letos smo pripravi-

le koncert, na katerega smo povabile tudi pevski zbor Rožmarin, pevski zbor Valovi, Franca Potočarja s harmonikarji, pevce ljudskih pesmi Podgorjanski prijatelji in družino Tomić s Korčule. Vsi nastopajoči smo z veseljem peli in igrali pred polno dvorano. Koordinator Območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti Bojan Bencik je Čebelicam izročil srebrne Maroltove značke za udejstvovanje na področju ljubiteljske kulture.

Ponosne smo na našo prvo zgoščenko Uspelo nam je tudi, da smo ob 10-letnici izdale in predstavile svojo prvo zgoščen-

ko. Zahvaljujemo se Občini Mirna Peč in vsem ostalim sponzorjem za finančno pomoč. Tudi ob pripravi jubilejnega koncerta so nam mnogi pomagali. Hvala. In še najlepša hvala vsem, ki prihajate na naše koncerte in srečanja ljudskih pevcev. Vaša prisotnost nam je v veliko vzpodbudo. Ljudske pesmi so bogata kulturna dediščina. Iz njihove vsebine odseva vsakdanjost našega človeka, njegovo mišljenje, čustvovanje in verovanje. So vesele in razposajene, otožne in sanjave. Enostavno nas vabijo, da jih poslušamo in zapojemo. Milka Obrekar Glasilo Občine Mirna Peč

17

društveno satje

društveno satje

Referenčne ambulante – kaj je to?


Iz življenja Društva vinogradnikov Mirna Peč

Prednovoletno druženje

»Danes je srečen dan.« S temi preprostimi, a vzpodbudnimi besedami sta Blanka Cesar in Nejc Ramovš na dan samostojnosti in enotnosti, 26. decembra lani, nagovorila zbrano občinstvo v mirnopeškem domu kulture na tradicionalni prireditvi, ki smo jo organizirali člani Društva upokojencev Mirna Peč v sodelovanju z Občino, osnovno šolo, s Krajevno organizacijo RK in s turističnim društvom.

Sreča – mnogokrat zaželena, a malokrat doživeta. Nekateri pravijo, da se sreča najraje druži z veselimi in

prijaznimi ljudmi, zato smo za tisto praznično popoldne poprosili domače harmonikarje, pevke Čebelice in

18

Glasilo Občine Mirna Peč

pevski zbor Rožmarin, da so z igranjem in petjem ustvarili veselo vzdušje. Za dobro voljo so poskrbeli tudi naši humoristi: »poslanec« Jožko – Bogdan Krevs, njegova Mimica – Marija Gabrijel ter sosed Tone – Jože Krevs. Naših src se je globoko dotaknila pesem Malo miru, ki sta jo navdušujoče izvedla Anita Miklič in njen mož Tadej. Voditelja Blanka in Nejc pa sta v programu čuteče povezala nepozabne verze o sreči izpod peresa našega rojaka Toneta Pavčka. Veselo druženje ob izte-

kajočem se letu 2011 smo pripravili v zahvalo posebnim gostom, krvodajalcem jubilantom, ki so v skrbi za soljudi darovali kri od naj-

manj 5-krat pa vse do 100krat. Priznanja sta jim izročili sekretarka Območnega združenja RK Novo mesto Barbara Ozimek in predsednica Krajevne organizacije RK Mirna Peč Slavi Derganc. Predstavnici Turističnega društva Mirna Peč Slavka Rupena in Jožica Papež pa sta podelili priznanja tistim občanom, ki so svoje domove in njihovo okolico na domiseln način uredili, jih odeli s cvetjem in zelenjem ter tako pripomogli k prijaznejšemu videzu kraja. Nastopajoče in slavljence je publika nagradila z navdušenim aplavzom. Bilo je lepo. Lojzka Krevs

marec 2012

Blagoslov vina na god sv. Janeza Evangelista V podružnični cerkvi v Hmeljčiču se nas je zbralo kar lepo število, kar dokazuje število buteljk pri oltarju v stranski kapeli. To je sicer cerkvena tradicija, vinogradniško društvo pa je po tem dogodku organiziralo pokušnjo vin v gasilskem domu, kjer se nas je zbralo

več kot šestdeset. Pokušnjo sta vodila Jože Rozman in Aleš Žagar, pomagali pa so jima tudi člani degustacijske sekcije. Glavni namen te pokušine je ugotavljanje morebitnih napak, ker se te še da popraviti.

marec 2012

Občni zbor in novi cilji

Na februarskem občnem zboru smo pregledali delo preteklega leta in začrtali cilje za letos. Glavni poudarek minulega leta je bil na blagoslovu društvenega prapora. Letos pa smo že organizirali kletarski tečaj v organizaciji Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto. Med slušatelji so bili tudi člani iz sosednjih društev. Sklepno dejanje

tečaja pa je bilo predavanje in pokušnja vin v Metliški kleti.

V marcu vinogradniški pohod Vinogradniški pohod je postal tradicionalen na prvo soboto po prazniku 40. mučencev, letos pa se je to zgodilo na sam praznik. Udeležilo se ga je preko sedemdeset pohodnikov. Pot nas je vodila od Gostilne Špolar do Karteljevega. Tu smo se okrepčali in nadaljevali pot proti Kamenski gori, se obrnili proti gradu Hmeljnik in v Karteljevski gori pri vinogradniku Žagarju pokušali vina pod strokovnim vodstvom Aleša Žagarja. Med potjo smo se morali večkrat ustaviti pri naših vinogradnikih, ki so nam radi ponudili svojo dobro kapljico. Pot pa smo zaključili pri gasilskem domu Hmeljčič z obveznim golažem. Pripravljamo se tudi na društveno ocenjevanje vin. O tem pa v naslednji številki. Marjan Primc.

Ravnanje z vodo V tokratni anketi smo se odločili občanke in občane povprašati o uporabi, varčevanju, kvaliteti in porabi pitne vode, kar je tudi aktualna tematika v zadnjem času zaradi dolgotrajnega sušnega obdobja. Znamo varčevati in ne prekomerno porabljati trenutno še kvalitetno pitno vodo?  Urška Rapuš TILKA PATE, Trg Zaradi sušnega obdobja si na vrtu še nisem upala posaditi pridelkov, saj bi bilo zalivanje potrebno že sedaj, zato čakam na padavine. Drugače pa sem tudi nasploh varčna s porabo vode, ko na primer umijem solato, tisto vodo porabim za zalivanje rož. MAJA KASTELIC, Jablan Trenutno se še ne zavedamo dovolj, da nam lahko usahnejo vodovodna zajetja in bi bili brez vode, sploh si ne morem predstavljati, kako bi bilo. Doma poskušamo varčevati z vodo tako, da za zalivanje uporabljamo domači vodnjak, avtomobile ne peremo pogosto ipd. JANEZ KRAMAR, Veliki Kal Moram reči, da smo pri nas doma zelo racionalni pri porabi vode. Avtomobile ne peremo, temveč raje pustimo, da jih opere dež. Glede na napovedi in že sedaj dolgega sušnega obdobja nam letos resnično lahko usahnejo zajetja vode, zato bi se morali bolj zavedati, da je voda pomemben vir življenja in je potrebno z njo spoštljivo ravnati, tudi zato, ker je naša voda še vedno kvalitetna in pitna. Glasilo Občine Mirna Peč

19

anketa

društveno satje

Božično-novoletna prireditev „Danes je srečen dan“

ANKETA


Delovanje članov Jamarskega kluba Novo mesto (JKNM) na področju občine Mirna Peč v letu 2011

ŠTD Poljane:

društveno satje

„Kjer je volja, Skupne akcije zelo uspešne tam je pot!“ opreme, obnavljanja znanja iz vrvne RAZISKOVANJE

V lanskem letu smo člani JKNM na področju Mirne Peči opravili 21 akcij, kar devet akcij več kot leta 2010. Naše aktivnosti so bile predvsem kopanje, širjenje ožin in zahtevno plezanje in prečenje, štirikrat smo se odpravili merit, izvedli pa smo tudi tri reševalna usposabljanja. Jamo Mala Strašca smo poglobili za 25 m, Brajerjevo jamo podaljšali za malo več kot 40 m. Pri opravljanju raziskovalne dejavnosti pa smo

tehnike in osnovnega spoznavanja reševalnih tehnik.

OKOLJEVARSTVENE DEJAVNOSTI V aprilu smo jamarji v sodelovanji z Občino Mirna Peč nadaljevali s čiščenjem Jame Grč vrh 3. Jamo smo očistili in pri tem naleteli na nadaljevanje. V akciji je sodelovalo 18 udeležencev, izkopali in iznesli smo preko 10 m3 raznoraznih smeti. Prav tako smo beležili

Osnovni cilj Športno turističnega društva Poljane je druženje, zato v društvu

odkrili in delno tudi registrirali tri nove jame: Jama pod Gradiščem, Jama pod Velikem vrhu in Jama Grč vrh 3. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE V okviru izobraževanja za naziv jamar pripravnik, ki vsako leto poteka v spomladanskem času, smo imeli v plezalnem vrtcu Malisenca in steni v Biški vasi dve izobraževanji osnovnih tehnik za varno raziskovanje kraškega podzemlja. Prvič pa smo lani v Grč vrhu organizirali »Dan varnosti in tehnike«. Namen tega srečanja je bil preverjanje osebne in klubske jamarske

Širjenje ožine v Jami Grč vrh 3

20

Glasilo Občine Mirna Peč

stanje onesnaženja kraškega sveta in izdelali predlog čiščenja za leto 2012. OSTALE AKTIVNOSTI V okviru občinskega praznika Mirna Peč smo občanom predstavili potek drugega dela čiščenja Jame Grč vrh 3 in del pomembnejših klubskih dosežkov. Prav tako pa smo v septembru 2011 udeležencem »Likovne ustvarjalnice v Zijalu« predstavili delovanje Jamarskega kluba Novo mesto, Zijalo skozi slike in pa film o čiščenju Jame Grč vrh 3 v letu 2010. Jamarski srečno! Jože Tomšič

Poizkus snemanja »ponesrečenca« iz vrvi

Letošnja zima je po predlanski jeseni, ki so jo zaznamovale stoletne poplave, poskrbela za še en rekord Temenice. Rečica, ki se vije po mirnopeški dolini, je bila skorajda po celi dolžini prekrita z debelo ledeno skorjo. Najstarejši prebivalci sicer pomnijo, da je bila že nekajkrat zaledenela in da se je po njej dalo tudi

David Gašperič zmagovalec natečaja Naj fotografija 2011 Na natečaj občinskega glasila za Naj fotografijo je prispelo kar nekaj dobrih fotografij, tako da je imela komisija precej težko delo z izborom najboljše. Po soglasni odločitvi komisije je bila za najboljšo izbrana fotografija z naslovom Po žetvi mladega fotografa Davida Gašperiča iz Biške vasi, učenca 8. razreda OŠ Mirna Peč. »Spodbudo za fotografiranje sem našel kar doma, saj se moj oče že dlje časa ukvarja z ljubiteljsko fo-

Društvo je v oktobru lanskega leta organiziralo pohod od Poljan do Zijala Odstranjevanje smeti iz jame

Zaledenela Temenica

Naj fotograf

organiziramo predvsem dejavnosti, ki se jih lahko udeleži kar največ članov. Veseli pa smo tudi udeležbe ostalih krajanov. V zadnji tretjini lanskega leta smo organizirali pohod, kostanjev piknik, martinovanje, pohod k polnočnici. Vodi nas misel: »Kjer je volja , tam je pot!« Jožica Plantan

ZA H VA LA Iskreno se zahvaljujemo vsem članom PGD Mirna Peč in Poklicne gasilske enote Novo mesto, ki ste nam ob požaru v mesecu januarju 2012 v izredno hitrem času prihiteli na pomoč in tako preprečili širitev požara na našem objektu. Ob tej priložnosti pa se želimo zahvaliti tudi vsem sosedom, ki ste nesebično priskočili na pomoč in s svojo požrtvovalnostjo dokazali, da je dober sosed zlata vreden. Družina Cerovšek

marec 2012

drsati, vendar v takšnem obsegu pa še ne. Po mnenju nekdanjega mlinarja naj bi poleg nizkih temperatur k debeli ledeni skorji botrovala tudi dolgotrajna suša, ki je poskrbela za precej zmanjšan pretok Temenice. Osebno sem preveril, kako je s trdnostjo ledene skorje, in moram reči, da me je bilo pri preizkusu pošteno strah. Pa je zdržal tako led kot tudi živci. Ko pa je bil »led« prebit, pa so se po ledu lahko sprehodili še otroci. Vprašanje pa je, kdaj se bo spet ponudila taka priložnost. Andrej Gašperič

Društvo upokojencev Mirna Peč

Vabljeni na srečanja, izlete in pohode Ob začetku novega leta se tudi v Društvu upokojencev Mirna Peč sestanemo vsi člani Upravnega odbora in pripravimo program izletov, pohodov in srečanj naših članov. Letos smo opazili, da se je naše število zmanjšalo, ker se nekateri odjavljajo iz članstva. Zato vse naše člane, predvsem mlajše upokojence vabimo, da se udeležijo izletov, srečanj, posebno pa pohodov, ki so predvideni in načrtovani po naši okolici. Občni zbor Društva upokojencev je bil 18. marca v Osnovni šoli Mirna Peč. Pripravili smo kratek kulturni program, po uradnem delu je sledilo družabno srečanje. Program izletov so prejeli vsi člani DU. Ob tej priložnsti pozivamo mlajše člane, da se udeležijo naših pohodov in izletov, kjer je vedno zelo veselo in družabno. Izleti so predvideni za četrtek, 10. maja, četrtek, 14. junija, in četrtek, 6. septembra. Prva dva izleta sta povezana tudi s pohodom in prijetnim druženjem, tretji izlet pa bo na avstrijsko Koroško. Pohodi pa bodo 31. marca, 14. aprila in 26. maja, vedno na soboto. PRISRČNO VABLJENI! Zdenka Štefanec K.

marec 2012

tografijo,« pove mladi fotograf in še doda: »Najraje izbiram motive iz narave, ki jih v domači okolici ne manjka. Takoj za hišo imamo gozd, nekaj deset metrov stran pa Temenico, tako da zanimivih motivov ni težko najti, le ozreti se je potrebno naokoli.« Pravi še, da je izbor njegove fotografije velika spodbuda za naprej in bo v prihodnje še rajši pritiskal na sprožilec fotoaparata. A. G.

Glasilo Občine Mirna Peč

21


projekti

Projekt Mladi za mlade po srcu v Mirni Peči zaživel Leto 2012 je Evropsko leto aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti, v sklopu katerega Območno združenje RK Novo mesto organizira projekt z naslovom Mladi za mlade po srcu, ki se bo odvijal vse do konca leta tudi v Mirni Peči. Prostovoljci letos obiskujejo starejše ljudi v Mirni Peči, ki so osamljeni, in jim pomagajo pri lažjih hišnih opravilih in jih tudi kdaj kam odpeljejo. Potrebe po tovrstnih uslugah so velike. Zaenkrat obiskujemo osem starejših občanov, še nekaj jih je izrazilo željo, še vedno pa nam primanjkuje prostovoljcev, ki bi se želeli družiti s starejšimi ljudmi.

Izvedli smo tri medgeneracijske delavnice o zdravju, o pridelavi in pripravi zdrave hrane, ki so ponudile veliko novih, koristnih informacij. Naš cilj je vzpostaviti medgeneracijski center v Mirni Peči za pomoč starejšim, kjer bi lahko starejši pridobili vse pomembne informacije. V prihodnje pa naj bi tukaj zaživela skupina starejših za samopomoč, kamor se bodo lahko vključili vsi, ki si želijo druženja pod vodstvom mentorjev. Izdali smo tudi zloženko o projektu in pripravljamo spletno stran, na kateri bodo objavljene vse aktivnosti, ki bodo še organizirane v času projekta.

POLNOVREDNI NAMAZI IN ŽEMLJICE

Čebelarska zveza Slovenije je konec leta 2011 v okviru številnih ostalih aktivnosti prvič objavila vseslovenski natečaj za zlati medenjak, na katerem je sodelovalo 46 udeleženk in udeležencev s 136-imi različnimi medenjaki. Med udeleženci je bila tudi Mirnopečanka Nina Mikec.

V osnovi šoli Mirna Peč je potekala delavnica, na kateri smo pripravljali različne zdrave namaze in polnovredne žemljice. Delavnice so se udeležili predstavniki več generacij, med drugim tudi učenke tamkajšnje šole. Predavateljica Suzana Plut nam je predstavila veliko novih sestavin, ki so okusne in zdrave in bi jih morali pogosteje uporabljati v naši kuhinji. Najlepši del delavnice je, poleg pripravljanja dobre hrane, tudi pokušina vsega pripravljenega. Zeliščni namaz s sirom in sončničnimi semeni Sestavine: 160 g sončničnih semen 3 žlice gostega smetanovega jogurta 2 stroka česna 1 žlička narezanega peteršilja 1 žlička narezane bazilike ali ščepec suhe bazilike 70 g naribanega trdega sira Postopek dela: Sončnična semena prepražimo na majhnem ognju. Dodamo nekaj kapljic sojine omake in malo soli. Semena grobo zmeljemo in jih zmešamo z jogurtom, naribanim sirom in strtim česnom. Namaz okrasimo s peteršiljem, baziliko ter sončničnimi semeni. Postrežemo s polnozrnatim kruhom. Dober tek!

Iz mirnopeških kuhinj…

šunka v testu Potrebujemo: 500 g moke 1 kocka kvasa ščepec soli 60dag masla malo sladkorja šunko težko približno 1,5 kg jajce za premaz

Petčlanska komisija, v kateri so bili pod vodstvom priznanega etnologa in zgodovinarja dr. Janeza Bogataja še strokovnjaki s področja kulinarike, živilske tehnologije in kulturne dediščine, je imela resnično težko delo pri ocenjevanju treh kategorij medenjakov. Ljubitelji peke so se namreč pomerili v peki klasičnih tradicionalnih medenjakov, medenjakov z dodatki začimb in zelišč ter drugih naravnih sestavin ter polnjenih medenjakov. Ocenjevalna komisija je upoštevala senzorične lastnosti, izvirnost ter izvirnost poimenovanja posameznih izdelkov.

Glasilo Občine Mirna Peč

Testo razvaljamo, premažemo z razžvrklanim jajcem , položimo šunko in jo zavijemo. V testo naredimo kakšno luknjico , skozi katero bo uhajala para. Premažemo z jajcem in po želji okrasimo z testenimi okraski. Položimo v namaščen pekač in pečemo v pečici približno uro in pol(uro pečenja na kilogram šunke).

Za vse informacije lahko pokličete Območno združenje Rdečega križa Novo mesto, tel. št.: 07 393 31 26 ali GSM: 031 320 875.

marec 2012

Naredimo kvasni nastavek .V posodo presejemo moko , dodamo kvasni nastavek,razstopljeno maslo, deciliter mlačne vode in sol. Ugnetemo testo in ga pustimo vzhajati na dvojno količino.

Ker je bilo število prispelih medenjakov veliko, je toliko bolj pomembno, da je Nina

Zraven ponudimo hren in jajčka.

Projekt »Mladi za mlade po srcu« je del NIP 2011 in je delno sofinanciran iz sredstev LEADER, 4. osi EKSRP. Organ upravljanja za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

22

Mikec, ki se v svojem poklicnem življenju kot diplomirana pravnica posveča povsem drugačnim nalogam, zmagala v kategoriji nadevanih medenjakov. Poleg izrednega veselja do peke, estetskega čuta in smisla za oblikovanje je v njenih izdelkih čutiti tudi vedno nove navdihe pri ustvarjanju ter kombinacijah sestavin za slaščice, s katerimi razvaja vse sladkosnede okrog sebe. Jožica Cerovšek

marec 2012

Glasilo Občine Mirna Peč

23

društveno satje

Zmagal tudi mirnopeški medenjak


Čistili tudi mirnopeški osnovnošolci iz šolskega panja

cepetavčkove novice

Spoznavali knjige in kulturo, izdelovali papir, dramatizirali pravljice, razstavljali .... Januarja smo Cepetavčki spoznavali knjigo, februar pa je bil namenjen kulturi. Obiskala nas je šolska knjižničarka Nataša Trajkovski, ki je predstavila različne knjige, poslušali pa smo tudi pravljico Lev v knjižnici. V igralnicah so nastajali različni izdelki, knjige, pravljice nadaljevanke, otroci so izdelovali papir, knjige, dramatizirali pravljice, lutke,… V avli vrtca smo pripravili razstavo. zunaj. Uživali smo v sankanju, tekanju po visokem snegu ter raziskovanju zasneženega igrišča. V vrtec nas je pregnal

Pripravili smo proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku. Po državni himni Zdravljica je sledil kulturni program, v katerem so nastopile vse skupine. Pogovor o Francetu Prešernu in državnem

šele mrzel veter, ki je pobarval naša lička in noske. Cepetavčke so obiskale tudi ljudske pevke iz Mirne Peči, ki pojejo v zboru Čebelice. Najprej so nam zapele nekaj ljudskih

kulturnem prazniku smo nadaljevali v igralnicah. Otroci iz skupin Smrkci, Zvončki in Zvezdice so si v KC Janeza Trdine ogledali glasbeno pravljico Babica Zima. Nastopili so učenci Glasbene šole

pesmi, potem pa smo z njimi zapeli tudi mi. Zahvaljujemo se jim za obisk in prijetno druženje. Tudi na pust nismo pozabili. Priprave na pustni torek so potekale ves teden.

Izdelovali smo pustne maske, klovne in drugo pustno dekoracijo, s katero smo okrasili naše igralnice in skupni prostor v vrtcu, kjer je na pustni torek potekalo pustno rajanje. 1. marca so v vrtec prvič zakorakali Palčki, najmlajši Cepetavčki. Ob tako pomembnem dogodku so bili z njimi

njihovi starši. Zdaj že ostajajo sami. To nekateri pogumno prenašajo, drugi pa malo manj. Ob spodbudi vzgojiteljic pa bo prav vsem vsak dan lažje. Tema meseca marca je bila družina. V vrtcu smo se pogovarjali o družini, starših, bratih in sestrah, domu,.. Otroci smo v vrtec povabili svoje družine, se igrali, ustvarjali, telovadili.

Navdušeni smo bili nad februarsko pošiljko snega. Seveda smo bili veliko Glasilo Občine Mirna Peč

Naša osnovna šola že tretje leto sodeluje v evropskem sistemu razdeljevanja sadja, ki ga finančno podpira Evropska skupnost.

Shema šolskega sadja (SŠS) je ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave. Podatki za Slovenijo in širši evropski prostor kažejo, da je vnos te vrste hrane med prebivalci pogosto prenizek za varovanje in krepitev zdravja. Cilj sheme šolskega sadja je ustaviti zmanjševanje porabe sadja in zelenjave, spodbuditi njuno vsakodnevno uživanje ter dvigniti stopnjo ozaveščenosti o pomenu sadja in zelenjave za zdravje otrok in mladostnikov.  

Marjana Kozine ter plesalci Terpsihora Dance Company.

24

Shema šolskega sadja

marec 2012

marec 2012

Štiri srebrna in dve zlati priznanji v znanju zgodovine Naslov letošnjega tekmovanja iz zgodovine je bil Srednjeveška mesta na Slovenskem. Na šolskem tekmovanju je sodelovalo 18 učencev iz 8. in 9. razreda. Najboljši štirje: Barbara Krivec, Anamarija Primc in Eva Bukovec iz 9. razreda ter Aljaž Pirnar iz 8. razreda so se udeležili območnega tekmovanja v OŠ Drska v Novem mestu. Vsi so dosegli srebrno priznanje. Barbara in Anamarija sta se uvrstili na državno tekmovanje v OŠ Brinje v Grosupljem. Na njem sta obe dosegli zlato priznanje. Vsem dobitnikom priznanj iskreno čestitam za izkazano znanje in veliko vloženega truda. Igor Zadravec

Mlajši dečki 3. na področnem prvenstvu v košarki Na šoli smo organizirali turnir Dolenjske košarkarske lige. Tudi letos smo bili v skupini z OŠ Vavta vas in OŠ Dolenjske Toplice. Zabeležili smo dve zmagi. Tudi na drugem turnirju, ki je bil v Dolenjskih Toplicah, smo bili zelo uspešni, saj smo ponovno premagali obe šoli. Vrhunec pa je naša ekipa dosegla na področnem prvenstvu, ki je bilo v Novem mestu. V športni dvorani Marof so naši fantje dose-

gli 3. mesto, kar nam ni uspelo že pet let. V prvi tekmi smo premagali Dolenjske Toplice, v drugi je bila boljša ekipa OŠ Grm . V polfinalu nas je premagala utrujenost. OŠ Šmihel je bil boljši od nas, nato smo se zopet zbrali in v tekmi za 3. mesto premočno nadigrali OŠ Šentrupert. Robert Dragan Glasilo Občine Mirna Peč

25


Obujamo spomine s pomočjo starih fotografij

Učenci in učitelji na OŠ Mirna Peč v okviru šolskega projekta raziskujejo zgodovino šolstva v Mirni Peči in k sodelovanju so povabili tudi mene. Začeli smo s prebiranjem šolskih kronik in zbiranjem različnih gradiv. Za sodelovanje smo prosili starše, dedke, babice in tudi učitelje, ki so poučevali na OŠ Mirna Peč. Prijazno so se odzvali na naše prošnje in nam povedali veliko zanimivega o svojem učiteljevanju. Opisali so nam šolske prostore, način poučevanja, učne pripomočke, praznovanja, delovne akcije in ostalo vzgojno izobraževalno delo. Na svoj poklic so zelo ponosni, opravljali so ga z velikim veseljem. Ga. Danijela Vrh nam je na naš vprašalnik odgovorila med prvimi. »Presenetili ste me s svojim pismom, čeprav sem nemalo polaskana, da se me nekdo spomni po tolikih letih,« je napisala v pismu. Po končanem študiju na ljubljanskem učiteljišču leta 1953 je bila dodeljena za učiteljico v okraj Novo mesto in nato v Mirno Peč. Leta 1957 je opravila strokovni izpit in ostala v Mirni Peči do leta 1961. Zadnje leto je bila vršilka dolžnosti šolskega upravitelja. V oddelkih je bilo veliko učencev, učnih pripomočkov ni bilo veliko, pogoji za poučevanje so bili skromni, največkrat samo tabla, kreda in učiteljeva beseda. Otroci so prihajali v šolo peš, tudi iz oddaljenih vasi. Učitelji so hodili na kosilo v gostilno ali privatno, stanovali pa so v podstrešnih sobicah. Kljub skromno-

Šolska prehrana nekoč V drugem razredu raziskujemo, kakšna je bila skozi zgodovino šole v Mirni Peči šolska prehrana. V razredu smo v začetku marca gostili nekdanji učiteljici Milko Obrekar in Lojzko Krevs.

Po končanem šolanju je dobila prvo zaposlitev v Osnovni šoli Ivana Kovačiča Efenke Mirna Peč. Tako se je takrat imenovala naša šola. V Mirni Peči je ga. Franja spoznala tudi svojega moža in si ustvarila družino. Učencem je pojasnila, da so se v

Na fotografiji so učiteljice, kolegice ge. Danijele Vrh. Ali se jih še spomnite? Z leve proti desni: ga. Danijela Vrh, ga. Leopoldina Somrak, ga. Francka Božič, ga. Anica Predalič in ga. Lidija Komar sti so se veliko zabavali in nasmejali. Preko družbenopolitičnih organizacij

V počastitev slovenskega kulturnega praznika smo pripravili šolsko proslavo, na kateri so sodelovali igralci in deklamatorji izbirnega predmeta gledališki klub, učenci tretje triade, mladi glasbeniki in šolski pevski zbor, pesniki iz 3. razreda pa so prebrali svoje stvaritve. Rdeča nit sta bila France Prešeren in njegov Povodni mož ter oktobra preminuli pesnik in naš rojak Tone Pavček. Učenci so nastopajoče nagradili z bučnim aplavzom. Martina Kramar

Glasilo Občine Mirna Peč

Včasih so imeli v šoli predmet lepopis Tretji razred v šolskem projektu raziskuje področje lepopisa. V razred smo povabili upokojeno učiteljico Franjo Zupan, ki je v naši šoli poučevala kar 37 let.

PROSLAVA OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU

26

Raziskovanje šolske preteklosti v Mirni Peči je v polnem zamahu. Pri tem so nam v veliko pomoč nekdanji učitelji in učiteljice, ki so v Mirni Peči nekoč poučevali. Nekaj smo jih v preteklih mesecih že gostili na šoli, druge še pričakujemo. Takole so obujali spomine.

in kulturnih prireditev so se povezali z domačini. V šolsko kroniko je kot vršilka dolžnosti šolskega upravitelja zapisala, da je bilo v šolskem letu 1960/61 na šoli 12 oddelkov, skupaj 417 učencev. O šolski stavbi pa:« Kaj naj bi še pisali in govorili o naši šolski stavbi? En sam pogled nanjo nam pove vse. Šola je stara, neuporabna, skratka, življenjsko nevarna za vse, ki iščejo pod njeno streho znanja in vzgoje. Niti v stari Jugoslaviji ni odgovarjala svojemu namenu in so jo zaprli. Vsaka beseda o reformi zveni turobno in mračno med zidovi razpadajočega šolskega poslopja. Veliko je bilo o stanju šolske zgradbe napisanega, marsikatera pikra beseda je padla na ta račun. A ne preostane nam drugega, kot čakati na leto 1964, ko nam je obljubljena tako nujno potrebna nova šola.« Ladislava Rupena

marec 2012

tistih časih navade spremenile, saj so se učiteljice lahko poročile in imele svojo družino. Po doživeto opisanih dogodkih iz časa njenega šolanja in poučevanja je sledil pouk iz polpretekle zgodovine, s poudarkom na lepopisu. Ga. Franja je učencem pojasnila, da je bil lepopis zelo pomemben samostojen predmet, učenci pa so zanj prejeli tudi ocene, ki so bile že od prvega razreda številčne. Od leta 1959 pa je lepopis postal del pouka slovenščine. Poučila jih je o zgodovini pisave in peresnikov ter o pomenu in vlogi lepopisja v šoli. Učence je naučila osnov lepopisne pisave tako, da so s peresnikom, ki so ga namakali v črnilo, pisali velike in male lepopisne črke na učne liste. Pri tem so spoznavali pravila lepopisja, pravilno držo telesa, predvsem roke in prstov. Pri učenju je bila ga. učiteljica stroga in zahtevna. Če se nismo dovolj potrudili, je uporabila tudi palico. Po končanem pisanju je učencem pojasnila, da takega načina poučevanja že dolgo ni več, saj je danes pouk zelo drugačen. Hvala ge. Franji Zupan za zelo zanimivo srečanje. Mojca Starešinič marec 2012

Pripovedovali sta nam o šoli nekoč in o prehranjevalnih navadah v šoli Globodol, kjer sta začeli svojo učiteljsko pot. Za malico je skrbela gospa iz vasi. Sama je kuhala marmelade za otroke, kruh pa je vsak drugi dan nosila Milkina sestra iz trgovine v Mirni Peči. Drugačne malice takrat ni bilo. Naslednica gospe Milke v globodolski šoli je bila gospa Lojzka. Gospa, ki je skrbela za malico, je poleg marmelade in kruha kuhala tudi čaj ali belo kavo. Otroci si rok niso umivali. Jedli so v razredu in na prostem. V stari šoli v Mirni

Peči je bila mlečna kuhinja, za katero je skrbela gospa Lojzka. Pokazali in pripravili sta malico, kakršno sta imeli onidve v šoli. To je bilo mleko v prahu (dobivali so ga iz Amerike), črni kruh, jabolko, suho sadje ali orehi. Po okušanju smo ugotovili, da je mleko v prahu bolj sladko od navadnega. Vsem nam je bilo všeč. Ker je bil kruh v tistem času glavna hrana, sta predstavili in razložili pregovore o kruhu. Preživeli smo zanimivo dopoldne, gospema Milki Obrekar in Lojzki Krevs pa se še enkrat zahvaljujemo za obisk. Draga Bregar

Glasilo Občine Mirna Peč

27

iz šolskega panja

iz šolskega panja

Zgodovina šolstva v Mirni Peči

D r o b t i n i c e i z š o l s k e g a p r o j e k ta


POZNATE VAŠ KRAJ? Veseli smo, dragi bralci, da sodelujete z nami v rubriki Poznate vaš kraj. Pravilno ste ugotovili, da je bila zadnja fotografija posneta na Grč Vrhu. Nagrado za pravilni odgovor tokrat prejme izžrebanka Milena Jaklič iz Rogovile. Čestitamo! Mi pa smo v fotografski objektiv ujeli skorajda pravljično hišico ob robu gozda. Jo prepoznate? Veste morda, v katerem kraju je to? Odgovore pošljite v uredništvo do 10. maja na naslov: Glasilo Občine Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč, s pripisom: Poznate vaš kraj. Morda boste srečni izžrebanec ravno vi.

FOTOGRAFSKI NATEČAJ ZA NAJ FOTOGRAFIJO 2012 V uredništvu glasila Občine Mirna Peč smo zaključili fotografski natečaja za Naj fotografijo 2011. Uredniški odbor je izbral tri najboljše fotografije, ki so prispele na natečaj. Na naslovnici objavljamo zmagovalno fotografijo z na-

slovom 'PO ŽETVI', ki jo je posnel David Gašperič, učenec 8. razreda OŠ Mirna Peč, na lokaciji Biške vasi. Drugo mesto pripada fotografiji z naslovom 'KOZOLEC' avtorja Erika Žagarja, tretje mesto pa fotografija z naslovom 'JAMAR NA JAMARSKIH LESTVICAH' avtorja Andreja Gašperiča. Naslov: Avtor zmagovalne fotografije prejme denarno nagrado. Zaledenela Kratek intervju z zmagovalcem fotografskega natečaja si Temenica preberite na 21. strani glasila. Avtor: S fotografskim natečajem nadaljujemo tudi v letošnjem Ladislava letu in si želimo, da bi v uredništvo prispelo čim več foRupena Kategorija: tografij. Navodila za sodelovanje ostajajo nespremenjena in se nahajajo na spletni strani Občine Mirna Peč: http:// narava www.mirnapec.si . Luka Piko, uredniški odbor

Naslov: Odmrlo deblo Avtor: Andrej Gašperšič Kategorija: narava Lokacija: Globodol

Naslov: Kozolec v plamenih Avtor: Andrej Gašperšič Kategorija: narava Lokacija: Biška vas

Naslov: Lipov cvet v snegu Avtor: Andrej Gašperšič Kategorija: narava Lokacija: Biška vas

Glasilo MP št. 44  
Glasilo MP št. 44  

Glasilo Občine Mirna Peč št. 44 marec/2012

Advertisement