Page 1

Glasilo Občine Mirna Peč

str.

4

62 % občinskega proračuna gre za naložbe

št. 51, december 2013

str.

5

Pri Sv. Ani kmalu 1.260 m cevovoda

str.

8-9

Odprtje tovarne Cecomp v industrijski coni


ž u p a n o v a

b e s e d a

iz občinskih klopi

Spoštovane občanke in občani! V mesecu decembru, ko zaključujemo leto, je prav, da v kratkem opravimo pregled prehojenih poti, ki so nas vodile preko celega leta, ter si postavimo tudi smernice za delo v prihajajočem letu. Osnovne usmeritve dela smo na občini postavili s sprejetjem prvega rebalansa proračuna za leti 2013 in 2014. Začetek letošnjega leta je zaznamovala dolga zima z obilnimi padavinami, kar je imelo za posledico krepko prekoračitev sredstev za zimsko vzdrževanje in s tem manj sredstev za sanacije in redno vzdrževanje. Glede na zaključevanje naložb proti koncu leta 2012 smo na občinski upravi tako v začetku leta kot tudi med letom zelo veliko pozornosti in naporov namenili medsebojnemu usklajevanju za zagotavljanje denarnega toka in likvidnosti pri plačevanju tekočih obveznosti in tudi že izvedenih naložb, lahko verjamete, da to ni bilo vedno lahko. Aktivnosti so tekle tudi na področju pridobivanja ustreznih dokumentov za razna dovoljenja, tako smo pridobili uporabno dovolje-

nje za kanalizacijo v Globodolu in za primarni vodovod v severnem delu občine. Po uspešno pridobljenem gradbenem dovoljenju smo izvedli razpis, izbrali izvajalca in ga tudi uvedli v delo za vodovod Sv. Ana. Ravno sedaj je v teku razpis za izbiro izvajalca za ureditev centra Mirne Peči in vaškega središča v Šentjuriju. Veliko naporov je bilo vloženih za medsebojno usklajevanje pri projektu za novo športno dvorano med občino, osnovno šolo in tudi ministrstvom za šolstvo z osnovnim namenom, da uspemo zagotoviti pogoje za črpanje sredstev kot tudi izgradnjo Medij Glasilo Občine Mirna Peč je vpisan v razvid medijev Ministrstva za kulturo rS pod številko 169 (odločba 006-392/2002).

v terminih, ki nam to še omogočajo. V zaključni fazi je tudi izgradnja širokopasovnega omrežja, odzvalo se je zelo veliko število interesentov, stekla so tudi že priključevanja na območju belih lis. Ena od zelo pomembnih pridobitev za občino v letošnjem letu je zaključevanje izgradnje sekundarne infrastrukture v industrijski coni Dolenja vas in posledično po moji oceni najpomembnejši dogodek v naši občini, to je otvoritev tovarne podjetja Cecomp v mesecu oktobru. Kajti po kar nekaj desetletjih v Mirni Peči odpira vrata nov industrijski obrat, ki ponuja za današnji čas tako pomembna delovna mesta. Seveda smo se, kolikor je bilo mogoče in so nam sredstva dopuščala, odzvali tudi na pobude svetnikov in občanov. Čeprav ti projekti niso v proračunih, se zavedamo, da so za občane velikega pomena. Prihajajo dnevi, ko se več srečujemo, med seboj pogovarjamo in tudi svojo pozornost izkazujemo z obdarovanjem. Najprej bosta dobra moža obiskala najmlajše, odrasli bodo odšli po nakupih, prav pa bi bilo, da se ob vsem tem vrvežu ne pozabi na tiste, ki so bolni, osamljeni ali si ne morejo privoščiti daril. Potrudimo se, da bomo tudi njim posvetili pozornost, pa čeprav le s toplim stiskom rok, prijazno besedo in kratkim pogovorom.

TRR 01370-0100015628 Telefon: 07/39 36 100 Faks: 07/39 36 107 Elektronska pošta: glasilo.mp@gmail.com Odgovorna urednica: Ljudmila Bajc Uredniški odbor v sestavi: Ladislava Rupena, Ljuba Sukovič, Andrej Gašperič, Tatjana Kupljenik, Luka Piko, Urška Rapuš, Nataša Rupnik Foto: Andrej Gašperič Glasilo Občine Mirna Peč, javno glasilo izdaja Občina Mirna Peč, Trg 2 8216 Mirna Peč Spletna stran: www.mirnapec.si

2

Glasilo Občine Mirna Peč

Oblikovanje in grafična priprava: Fotografika, Boštjan Colarič s.p., Krško Tisk: Tiskarna Jordan, Krško Naklada: 900 izvodov Uredništvo si pridržuje pravico do preoblikovanja besedil v vsebinsko in oblikovno ustrezne članke.

Ob zaključku leta bi se želel zahvaliti vsem sodelavcem na občinski upravi, vsem svetnikom občinskega sveta, članom delovnih teles, vsem društvom, še posebna zahvala pa vsem občanom za podano zaupanje in korektno sodelovanje. Pomembno je, da kljub kriznim časom najdemo neko simbiozo, medsebojno zaupanje, določeno mero dostojanstva, kajti vse to je zagotovilo, da bomo tudi v času, ki prihaja, ohranili in dograjevali sožitje bivanja v naši skupnosti. Ob bližajočih se božičnih in novoletnih praznikih bi rad vsem zaželel predvsem mirne praznike, v novem letu pa vse dobro. Srečno!   Andrej Kastelic, župan

december 2013


iz občinskih klopi

Poročilo 22. redne seje Občinskega sveta Občine Mirna Peč 5. septembra 2013 so svetniki obravnavali in sprejeli Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2013 - 2. rebalans in 1. spremembo sprejetega proračuna Občine Mirna Peč za leto 2014. Župan je povedal, da je glavni razlog za hitro spremembo proračunov možnost prijave na razpis na Ministrstvu za kulturo za sofinanciranje naložb v javno kulturno infrastrukturo. Potreben pa je bil tudi zaradi uvrstitve vseh potrebnih prerazporeditev med proračunskimi postavkami ter spremembe v realizaciji odhodkov po že sklenjenih pogodbah. Župan je svetnike seznanil o izvrševanju proračuna Občine Mirna Peč v pr-

vem polletju, sprejet je bil tudi Sklep o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna Občine Mirna Peč. Sprejeta je bila predlagana skupna kandidatna lista članov Razvojnega sveta regije, ki nam jo je posredoval Razvojni center Novo mesto in jo je na podlagi izbranih kandidatov Svet regije že potrdil. Sprejet je bil še Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v občini Mirna Peč. Poročilo 23. redne seje Občinskega sveta Občine Mirna Peč Na novembrski redni seji so svetniki v skladu s priporočili in smernicami OECD- ja sprejeli dokumente v zvezi z upravljanjem s kapitalskimi deleži v javnih podjetjih, v katerih je Občina Mirna

Peč lastnik ali solastnik. Na pobudo Policijske postaje Novo mesto je bil sprejet Akt o ustanovitvi varnostnega sosveta v Občini Mirna Peč. Vanj sta poleg strokovnih služb predlagana dva člana občinskega sveta. Sprejet je bil Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v naši občini in Odlok o spremembah odloka o občinskih cestah. V skladu z 29. členom ZJN je bil izdan sklep o izdaji soglasja k sklenitvi Aneksa k pogodbi o izdelavi projektne dokumentacije ter opravljanje projektantskega nadzora pri izgradnji objekta Osnovne šole z vrtcem in telovadnico ter Sklep o ukinitvi javnega dobra. Irena Mežan, občinska uprava

POZDRAV ŽIVLJENJU, DOBRIM LJUDEM, SREČI… a je, »Sreč ti s e č e sonce « … m s eje

če ek sre Košč ašli na n boste voletni o predn itvi ... d e r i r p

ek a je, Pavč »Sreč avi Tone r t v če eljo š det najde esno…« er a je, štirip »Sreč A te Č E če SR nese čez n i i b zgra ADRI….« HOL

Veselo popoldne, ki se bo dogodilo v četrtek, 26. 12. 2013, ob 15. uri v KULTURNEM DOMU MIRNA PEČ, so za Vas pripravili Občina Mirna Peč, OŠ Toneta Pavčka in društva. Zvrhano mero sreče in dobre volje Vam bodo ponudili pevci, harmonikarji, glasbeni par Anita in Tadej, mlada upa Rok in Katja ter Matjažev Jože. Prazničnemu razpoloženju se bodo pridružili KRVODAJACI JUBILANTI in dobitniki priznanj MOJA DEŽELA LEPA IN GOSTOLJUBNA. Vljudno vabljeni!

december 2013

Glasilo Občine Mirna Peč

3


Izvaja se v skladu s sprejetim planom

občinska uprava sporoča

Poraba proračuna v letu 2013 Občinski svet je v letu 2013 obravnaval in sprejel dva rebalansa proračuna za leto 2014 in prve spremembe proračuna za leto 2014. Proračun za leto 2013, čigar prihodki so planirani v višini 4.799.965 EUR in odhodki v višini 4.957.914 EUR, se izvaja v skladu s planom. Tekoči odhodki predstavljajo 15,86 % planiranih odhodkov, tekoči transferi, v katere so vključeni transferi posameznikom in gospodinjstvom (kmetijske subvencije, sofinanciranje vlaganj v obnovljive vire energije, obnove fasad, vgradnjo malih hišnih čistilnih naprav, nagrada novorojencem, plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja brezposelnim osebam, regresiranje prevoza otrok v šolo, subvencioniranje stanarin, plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačilu staršev), transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam ter transferi v javne zavode znašajo 22,39 %. Višina investicijskih odhodkov in investicijskih transferov pa predstavlja 61,75 % višine veljavnega proračuna. UREDITEV TRGA OB CERKVI IN V ŠENTJURIJU Poleg vseh rednih dejavnosti, ki jih mora Občina opravljati in financirati v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi, je pretežni del proračuna namenjen izvajanju naložb v občini. Občina Mirna Peč si prizadeva pridobiti tudi dodatna sredstva iz državnega proračuna države ali Evropske unije in sledi vsem javnim razpisom z možnostjo sofinanciranja določenih naložb. Tako smo v mesecu avgustu prejeli s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje odločbo o sofinanciranju projekta Prestavitev trase ceste v centru Mirne Peči (iz smeri Ivanje vasi) in projekta Ureditev vaškega središča v Šentjuriju, s postavitvijo večnamenskega objek-

ta. Projekt dosega vrednost 500.000 EUR, po sklepu pa nam je bilo odobreno 260.164,90 EUR nepovratnih sredstev. Trenutno smo v fazi javnega razpisa in izbire izvajalcev za obe lokaciji. Gradnja se mora zaključiti in objekta predati svojemu namenu do konca oktobra 2014.

UREDITEV OBJEKTA STARE ŠOLE IN IZGRADNJA ŠPORTNE DVORANE Za energetsko sanacijo stare telovadnice, ki zajema obnovo fasade in zamenjavo zunanjega stavbnega pohištva, smo z Ministrstva za gospodarstvo pridobili 85 % upravičenih stroškov naložbe, kar pomeni 58.227,62 EUR nepovratnih sredstev. Energetska sanacija se bo izvedla med poletnimi počitnicami v

letu 2014. V mesecu oktobru smo pripravili projektno in naložbeno dokumentacijo in oddali vlogo na razpis Ministrstva za kulturo RS za pridobitev sredstev za obnovo prostorov stare šole v HIŠO KULTURE s Slakovo in Pavčkovo dediščino. V decembru pričakujemo odgovor. Višina naložbe je ocenjena na 917.445 EUR, od tega 276.024 EUR lastnih sredstev. Ena izmed največjih naložb, ki nas čaka v letih 2014 – 2016, je gradnja športne dvorane pri novi osnovni šoli. Občinska uprava je pristopila k spremembi projekta. Smo v fazi pridobivanja soglasja k spremembi projekta s strani resornega ministrstva ter zagotavljanju potrebnih sredstev. Naložba je ocenjena na 1.300.000 brez DDV. Dobrih 400.000 je

Ureditev trga ob cerkvi

4

Glasilo Občine Mirna Peč

december 2013


občinska uprava sporoča

Osnovna šola Toneta Pavčka zagotovljenih v proračunu RS, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Ostala sredstva pa bomo morali zagotoviti v proračunu Občine Mirna Peč.

CESTNA INFRASTRUKTURA Izdelan je projekt za izvedbo nadaljevanja daljinske kolesarske steze in pločnika ob priključni cesti in Osnovni šoli ter ureditev križišča. V zaključni fazi je tudi izdelava projekta izvedbe pločnika Biška vas – Mirna Peč in projekta zaprtja ceste pri stari šoli v smeri Češenc (ob meji z novo priključno cesto) za prehajanje vozil. Za oba projekta pričakujemo še pozitivno soglasje Direkcije RS za ceste. V začetku leta 2013 smo poplačali prvi del obveznosti do DARS-a v višini 193.515 EUR za izgradnjo pločnika in javne razsvetljave ob novi priključni cesti, v začetku naslednjega leta pa bomo morali poravnati še drugi del stroškov v višini 131.607 EUR. Na cestnem področju se je izvedla rekonstrukcija odvodnjavanja na cesti Hmeljčarska gora, rekonstrukcija ceste na Vihrah, v Šentjuriju ter v Jelšah. Pri navedenih cestah so sodelovali gradbeni odbori in prispevali delež za rekonstrukcijo cest. Izvedla so se tudi redna sanacijska dela na poškodovanih cestiščih. S strani investitorjev se zaključuje I. faza izgradnje infrastrukture v Industrijski coni Dolenja vas. Smo v postopku pridobivanja uporabnega dovoljenja. Kot pa ste že seznanjeni, je podjetje Cecomp d.o.o. že odprlo vrata prve tovarne v naši coni. FOTO Industrijska cona mejl Rupnik 27. nov.

izgradnjo vodovoda in izvedbo obveznih arheoloških raziskav ob gradnji je Občina Mirna Peč namenila približno 100.000 EUR. Z izgradnjo ca. 1.260 m cevovoda, planirano v letih 2013 in 2014, naj bi se zagotovila vodooskrba za stanovanjske objekte, v katerih prebiva 36 prebivalcev, kot tudi za 16 zidanic oziroma vikendov. Po dokončanju del, ki je predvideno v prvi polovici leta 2014, bodo lastniki nepremičnin na območju Sv. Ane lahko pričeli s priključevanjem svojih objektov na novo vodovodno omrežje. Sanacija in gradnja sekundarne vodovodne infrastrukture na severnem delu občine se počasi odvija. Zaradi potrebnega zagotavljanja visokih finančnih sredstev bo Občina pristopila prednostno k izgradnji tistih krakov, katerih večina lastnikov objektov bo izrazila interes za izgradnjo vodovodnega omrežja. Plačilo komunalnega prispevka za javni vodovod je možno tudi do 18 obrokov. Občina Mirna Peč je partnerka v projektu Oskrba s pitno vodo Suhe krajine. Ker s strani države za projekt Oskrba s pitno vodo Suhe krajine še nismo pre-

jeli odločbe o dodelitvi sredstev, v tem času pa potekajo tudi postopki izbora izvajalcev, se sama izgradnja še ni pričela. Pričakujemo, da bo država ravnala modro in čim prej izdala odločbo, da se lahko naložbena dela na terenu pričnejo. Vrednost naložbe v Občini Mirna Peč je ocenjena na ca. 3.713.565 EUR, od tega je 598.718 EUR lastnih sredstev. Še vedno smo v postopku sprememb občinskega prostorskega načrta, po vsej verjetnosti se bo z javno razgrnitvijo in zaključno fazo počakalo do prvih izračunov višine davka na nepremičnine, ki se s strani DURS-a predvidevajo v mesecu februarju, saj bodo tako še možne obravnave morebitnih predlogov za spremembo zemljišč iz nezazidalnih stavbnih v kmetijska zemljišča, kjer bo to možno. Proračuna za leto 2013 in 2014 sta močno naložbeno naravnana, to pa pomeni, da bomo morali zagotavljati velik del lastnih sredstev za izvedbo načrtovanih projektov. Sonja Klemenc Križan, občinska uprava

VODOVODNA INFRASTRUKTURA V mesecu oktobru se je pričela izgradnja vodovoda Sveta Ana. Za samo december 2013

Izgradnja vodovoda Sveta Ana Glasilo Občine Mirna Peč

5


občinska uprava sporoča

Občina MIrna Peč

GOŠO – Gradnja Odprtega Širokopasovnega Omrežja Že spomladi smo vas obvestili, da bo letošnje leto potekalo v znamenju gradnje hišnih OŠO priključkov. Žal dela niso potekala ravno tako, kot smo si želeli. Najprej nam jo je zagodla dolga zima, nato pa še delovna nesreča pri podizvajalcu, ki je gradbena dela ustavil ravno čez poletne mesece. Kar nekaj težav so nam povzročale tudi sanacije prekopanih občinskih cest, saj pogodbeni izvajalci sanacij niso dosegali zahtevanih rokov. V jesenskih mesecih so bili končno sanirani vsi posegi, seveda pa se bodo sanacije ob gradnji sekundarnih priključkov še vršile. Kljub težavam je izvajalcu do konca oktobra uspelo izgraditi 485 hišnih priključkov, od tega 163 gospodinjstev na belih lisah, ki imajo prednostno priključitev. Računamo, da bodo do konca leta vsi upravičeni uporabniki (ponavljamo: to so tisti, ki so opredeljeni kot t.i. »bele lise«) v naši občini, ki bodo imeli sklenjeno pogodbo z izbranim ponudnikom storitev, tudi priključeni. Po informacijah upravljalca OŠO omrežij podjetja GVO gre gradnja belih lis tudi v ostalih občinah konzorcija projekta OŠO Dolenjska in Sevnica proti koncu. Trenutno izvajalci obdelujejo še nekaj naselij, ki so ostala neizvedena, in tiste posameznike, ki so si iz takšnih ali drugačnih razlogov premislili in se naknadno odločili za gradnjo priključka. Z aktivnostmi, povezanimi z gradnjo priključkov »belih lis«, nameravajo zaključiti najkasneje do konca novembra. Ob večjem interesu tistih, ki se naknadno odločijo za gradnjo priključka, se lahko gradnja lahko tudi zamakne. Hkrati intenzivno vršijo priklope tistim uporabnikom, ki so se že odločili za operaterja in želijo storitve na novem omrežju tudi koristiti. Za končni prehod priključevanja belih lis na vse ostale uporabnike v občinah

6

Glasilo Občine Mirna Peč

intenzivno pridobivamo potrebne podpisane izjave lastnikov tistih belih lis, ki so do prednostne priključitve sicer upravičeni, a priključka za enkrat še ne želijo oz. se iz različnih razlogov še ne nameravajo vključiti v sistem. Podpisane izjave le-teh gospodinjstev so predpogoj, da bomo lahko začeli priključevati tudi tiste objekte oz. uporabnike, ki v projektu GOŠO niso imeli prednosti priključitve v sistem, a so za omrežje najbolj zainteresirani. Aktivnosti so usklajene z ministrstvom, ki bo na koncu moralo dati zeleno luč za prehod priključevanja na sive lise. Za priključke so občani sicer močno zainteresirani. Večina je seveda tistih, ki že imajo internet, vendar na bakrenem omrežju. Vsekakor lahko v naslednjem letu pričakujemo pospešeno gradnjo še preostalih zainteresiranih »sivih lis« in predvsem priključevanje uporabnikov na omrežje. Kot pri vsakem večjem projektu tudi tu brez sodelovanja občanov ne gre. Zahvaljujemo se vam za dosedanje sodelovanje in vas vljudno prosimo še za malo potrpljenja. Z manjšim zamikom bomo uspešno zaključili projekt, saj se bodo lahko tudi vsi zainteresirani uporabniki, ki

Vaša vprašanja na temo izgradnje in priključevanja na optično omrežje lahko posredujete na spodnje kontakte: Občina Mirna Peč: Mira Barbo, GSM: 051/331 658; e-pošta: mira.barbo@siol.net GVO: Dušan Golob, GSM: 031/255 561, e-pošta: dusan.golob@telekom.si Boštjan Kolar, GSM: 031/235 615, e-pošta: bostjan.kolar@siol.net niso imeli prednosti, vključevali v sistem in uspešno koristili storitve na sodobnem omrežju elektro komunikacij. V interesu GVO-ja, kot upravljalcu zgrajenega OŠO omrežja, kot tudi občine vsekakor je v najkrajšem možnem času na omrežje priključiti vse zainteresirane uporabnike. Mira Barbo, občinska uprava

december 2013


OBČINSKI INŠPEKTORAT OPOZARJA

Medobčinski inšpektorat in redarstvo v Mirni Peči pred začetkom zime izvaja nadzor nad odvajanjem padavinskih voda na občinske ceste in nad namestitvijo snegolovov na strehah objektov, s katerih bi se sneg lahko vsul na občinske ceste. V drugem odstavku 45. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 66/2000, 51/2006, 37/2007 in 61/2010) je določeno, da je prepovedano odvajati na cesto vodo, odplake in druge tekočine. V  tretjem odstavku 47. člena istega predpisa je določeno, da morajo imeti sosedje ob občinski cesti na strehah objektov, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg, pritrjene snegolove. Če bo občinski inšpektor ugotovil nepravilnosti v zvezi z navedenim, bo ukrepal na podlagi tretje in pete točke prvega odstavka 57. člena Odloka o občinskih cestah, ki določata, da ima občinski inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinskih cest pravico in dolžnost odrediti odpra-

vo pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki ogrožajo varnost prometa ter nadzorovati izvajanje ukrepov za varstvo cest in prometa na njih. Odvajanje voda ali zdrs snega na občinsko cesto namreč ogroža varnost in predstavlja nevarnost za vse udeležence v cestnem prometu. Ker se zima nezadržno približuje, pa je potrebno opozoriti tudi na to, da je po določilih Odloka o občinskih cestah prepovedano puščati na cesti sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanjo. Sosedi ob občinski cesti morajo z objektov ob občinski cesti odstraniti ledene sveče pravočasno oziroma v roku 24 ur in tako, da ne ogrožajo varnosti udeležencev v prometu. Sosedje ne smejo odmetavati sneg na ceste in morajo dopustiti prost odtok vode in odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim s tem ne povzroča škoda. Predvidena globa za prekrške povezane s kršenjem navedenih določil Odloka o občinskih cestah je 210 evrov.  Marjan Menger, občinski inšpektor

RAZPIS DOLGOROČNIH NAMENSKIH POSOJIL IN GARANCIJ GSD ZA LETO 2013 Objava: Uradni list št. 25/2013 z dne 22.3.2013, odprt DO KONCA LETA 2013. Predmet razpisa so dolgoročna posojila, namenjena za materialne in nematerialne investicije ter financiranje obratnih sredstev po ugodni obrestni meri, z možnostjo pridobitve garancije za odobreno posojilo. Na razpis se lahko prijavijo mala podjetja in fizične osebe z registrirano dopolnilno dejavnostjo na kmetiji iz regije JV Slovenija. Razpis sredstev za občino Mirna Peč je odprt do porabe sredstev oz. le še do konca letošnjega leta. Vloge se obravnavajo mesečno. Vabljeni k oddaji vlog. Informacije: Razvojni center Novo mesto d.o.o., Ljubljanska c. 26, 8000 Novo mesto, Polona Kovač-Brulc, tel. 07/ 33 72 987, gsm: 041 317 175 ali polona. kovac.brulc@rc-nm.si. Občina Mirna Peč ima za koriščenje sledeča razpoložljiva sredstva: • GSD: 103.220 EUR za posojila in 69.200 EUR za garancije ter 27.680 EUR za obratna sredstva; • MIK (ustvarjanje novih delovnih mest): 10.000 EUR.

december 2013

OBVESTILO KMETOVALCEM

Prepoved vnosa gnojil ob porečju rek in potokov! Glede na aktualno problematiko, ki je vezana na gnojenje z gnojili na kmetijskih zemljiščih, ki se nahajajo v neposredni bližini vodotokov, podajamo naslednjo informacijo, povzeto iz Zakona o vodah (Uradni list RS, št., 67/2002, 110/2002, 2/2004, 10/2004, 41/2004, 57/2008, 57/2012) in Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov ( Uradni list RS, št. 113/2009, 5/2013). Poudariti moram, da nadzor nad izvajanjem te uredbe z vidika zmanjševanja in preprečevanja onesnaževanja voda z nitrati iz kmetijskih virov izvaja Inšpektorat RS za kmetijstvo in okolje in Občina nima nobenih pooblastil in pristojnosti na tem področju. Zakon o vodah v 8. členu opredeljuje vode 1. in vode 2. reda. V 2. red voda spada potok Temenica. V drugem odstavku 14. člena tega zakona je opredeljeno, da na vodah 2. reda velja zunanja meja priobalnih zemljišč 5 metrov od meje vodnega zemljišča. 65. člen Zakona o vodah prepoveduje gnojenje ali uporabo sredstev za varstvo rastlin na priobalnih zemljiščih v tlorisni širini 15 metrov od meje brega voda 1. reda in pet metrov od meje brega voda 2. reda, kamor spada Temenica. Prav tako je v Uredbi o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov v 4. odstavku 11. člena določeno, da je ob vodotokih prepovedan vnos gnojil na priobalnih zemljiščih v tlorisni širini, določeni z zakonom, ki ureja vode, kar za območje Temenice pomeni 5 metrov od meje vodnega zemljišča. Uredba o varstvu voda v 20. členu opredeljuje globe, ki so predpisane za posamezni prekršek. Obvestilo je podano kot informacija za lažje razumevanje in preprečitev možnih problemov.

Sonja Klemenc Križan, občinska uprava Glasilo Občine Mirna Peč

7

občinska uprava sporoča

Imate urejeno odvajanje padavinskih voda in nameščene snegolove tam, kjer je to potrebno?


V Cecompu bodo izdelovali tiskano pločevino za novomeški Revoz

Odprtje prve tovarne v industrijski coni v Dolenji vasi Italijansko podjetje Cecomp je v industrijski coni Dolenja vas zgradilo nov proizvodni obrat. Desetega oktobra so slovesno odprli svoja vrata. Da so se v Cecompu odločili za postavitev tovarne ravno v mirnopeški občini, je bil poglaviten razlog neposredna bližina avtoceste, ki pomeni tudi hitro povezavo do ostalih poslovnih partnerjev. Nagrada za najboljšega vlagatelja Agencija Spirit je novembra podelila priznanja najboljšim tujim investitorjem v Sloveniji. V kategoriji novih začetnih naložb je zmagalo podjetje Cecomp za novo naložbo s področja avtomobilske industrije v Mirni Peči.

Slovensko in italijansko trobojnico so ob otvoritvi prerezali lastniki družbe Cecomp, direktor podjetja Corrado Pistolesi (tretji z leve) in mirnopeški župan Andrej Kastelic. Italijansko družinsko podjetje iz Torina je za naložbo v komunalno opremljeno zemljišče in tovarno za tukajšnji obrat vložilo 10,5 milijona evrov, pridobili pa so tudi nepovratna državna sredstva za spodbujanje tujih naložb v višini 850.000 evrov. Objekt je namenjen proizvodnji tiskane pločevine za industrijsko pločevino, in sicer za potrebe novomeškega Revoza. Začeli bodo s proizvodnjo na treh težkih stiskalnicah pločevine in še 14-ih drugih orodjih. Družba Cecomp, ki se razvija že 35 let, v Italiji zaposluje 130 in na Kitajskem 30 ljudi, mirnopeška tovarna pa bo njihova prva serijska proizvodnja, saj se družina sicer ukvarja z izdelavo avtomobilskih prototipov in tudi posebnih ele-

8

Glasilo Občine Mirna Peč

ktričnih avtomobilov bluecar, ki so ga tudi razstavili v novi tovarni. Na slovesnosti ob odprtju je spregovoril domači župan Andrej Kastelic, ki je poudaril pomembnost nove naložbe za Mirno Peč, di-

rektor družbe Cecomp Paolo Forneris, direktor podjetja Corrado Pistolesi ter poslanec v Državnem zboru mag. Andrej Vizjak, z glasbenim vložkom pa so jo popestrili člani društva Mirnopeških harmonikarjev. Trak so prerezali župan Kastelic ter lastniki podjetja, gostje pa so si zatem ogledali proizvodno halo. V slovenski družbi Cecomp je trenutno pet zaposlenih, naslednje leto pa naj bi jih tu delalo 15. Zagon proizvodnje predvidevajo aprila prihodnje leto, saj so vezani na začetek izdelave novih vozil v Revozu. Ljudmila Bajc

december 2013


V prvi vrsti člani družine Forneris iz Torina Nagovor generalnega direktorja družbe Cecomp SpA Paola Fornerisa, sina ustanovitelja družbe

Proizvodna hala Eden od številnih strojev v proizvodni hali

Prototip avtomobila Icona, ki so ga razvili v podjetju Cecomp.

december 2013

Odprtja so se udeležili člani občinske uprave.

Glasilo Občine Mirna Peč

9


Dr. Ludvik Bartelj

občinska uprava sporoča

Znameniti Mirnopečan, teolog in filozof Letošnjega avgusta je minilo sto let od rojstva našega rojaka, filozofa, teologa, pisca in dolgoletnega župnika dr. Ludvika Bartelja. Prav je, da obudimo spomin nanj s kratkim opisom njegove življenjske poti. Rodil se je 7. avgusta 1913 v kmečki družini v Mirni Peči. Osnovno šolo je obiskoval v domačem kraju, nadaljeval šolanje v Novem mestu na realni gimnaziji. V letih 1932 do 1937 je obiskoval ljubljansko bogoslovje. 4. julija 1937 je bil posvečen v duhovnika. Novo mašo je imel v domači župniji. Kot kaplan je začel službovati na Dolah pri Litiji. Na začetku druge svetovne vojne je bil prestavljen v Leskovec pri Krškem in nato septembra 1941 v Kočevje, kjer je služboval do leta 1947, ko je

znamenitih slovenskih filozofih: Alešu Ušeničniku, Francetu Vebru in Almi Sodnik. Med študijem se je seznanil s sholastično filozofijo. Ves svoj prosti čas je posvetil branju filozofskih del in snovanju svoje filozofije – »ontofilozofije«. Ta po njegovem mnenju raziskuje realne, objektivne stvarnosti izkustvenega realnega sveta zunaj človekove duševnosti. Vse življenje se je ukvarjal z

Dr.Tanja Pihlar:« Bartelj je bil neutruden iskalec resnic in nam je zapustil bogato duhovno dediščino. Tisti, ki smo ga poznali, smo ga ohranili v spominu kot pokončnega in modrega moža, ki je bil strpen in razumevajoč sogovornik. Njegov prispevek k slovenski filozofiji pa bo treba še ovrednotiti.« bil imenovan za župnijskega upravitelja na Dolah pri Litiji. Zlato mašo je obhajal 1987 leta, biserno pa leta 1997. Iz zdravstvenih razlogov je bil leta 2005 upokojen. Na Dolah je ostal vse do svoje smrti 27. decembra 2006, kjer je tudi pokopan. Leta 1941 je začel s študijem filozofije in pedagogike na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Diplomiral je leta 1946. Leta 1960 je na Teološki fakulteti opravil magisterij in leta 1973 še doktorat z naslovom Zadnji temelj izkustvenega sveta je Bog. Za filozofijo se je dr. Bartelj navdušil že v gimnazijskih letih. Študiral je pri

Dr. Ludvik Bartelj Vebrovo mislijo in razvijal dalje njegovo predmetnostno teorijo tudi potem, ko je ta v novi družbeni ureditvi postala ideološko neprimerna. Njegovo misel, ki je bila dolgo časa zamolčana, je bila konec 90. let prejšnjega stoletja predstavljena v domačih in tujih strokovnih

V prihodnjih dneh bo izšla knjiga z naslovom LUDVIK BARTELJ TEOLOG IN FILOZOF, v kateri bo predstavljeno njegovo življenje in delo. revijah. Leta 2003 so predavatelji na simpoziju na Rebrci na avstrijskem Koroškem predstavili njegovo filozofijo z naslovom: Ludvik Bartelj – zamolčani filozof iz Slovenije. V poznejših letih je začel pisati. Svoja razmišljanja je zapisal v številnih delih, ki so izšla v samozaložbi. Prvo knjigo je izdal pri štiriinpetdesetih letih, kasneje pa še osem. Več del je posvetil svojim učiteljem in jim tako izkazal svoje spoštovanje. Njegova zadnja knjiga je izšla tik pred njegovim devetdesetim rojstnim dnevom. Dr. Bartelj je na Dolah pri Litiji živel bolj osamljeno. Ljudje so ga imeli radi in so do smrti skrbeli zanj. V župnišču so ga obiskovali filozofi in ugledni profesorji in rad se je pogovarjal z njimi. Med počitnicami ga je pogosto obiskal France Veber. Čeprav je dr. Ludvik Bartelj večino svojega življenja preživel med farani na Dolah pri Litiji, ne smemo pozabiti, da je naš rojak in ga kot teologa in filozofa ne smemo pozabiti. Zasluži si, da ga uvrščamo med znamenite Mirnopečane. Ladislava Rupena

Drage občanke in občani občine Mirna Peč V prihajajočem letu 2014 naj bo vaš korak odmeven, vaša beseda pogumna, vaše življenje iskrivo in polno toplih trenutkov. Prazniki so idealna priložnost, da poiščemo svoj mir, da si z odprtim srcem zaželimo zdravje, srečo, uspeh. Stisk

10

Glasilo Občine Mirna Peč

rok naj bo znak medsebojnega spoštovanja, iskrenosti, prijateljstva. V letu 2014 vam želimo veliko zdravja, zadovoljstva in osebnega uspeha. V prihajajočih prazničnih dnevih pa mir v srcih. Srečno. Župan občine Mirna Peč Andrej Kastelic z občinsko upravo

december 2013


Že od vsega začetka krajani nismo bili zadovoljni s križiščem pod Šentjurijem na državno cesto H1, saj je bilo izredno nepregledno in nevarno. Zgodilo se je tudi že veliko prometnih nesreč, vendar k sreči brez smrtnih žrtev. Po večkratnih neuspešnih urgencah na DARS, je Občina od pristojnih dobivala odgovore, da je križišče glede varnosti in preglednosti pač v skladu s predpisanimi standardi. Hitrost na tem odseku H1 je sicer omejena na 70 km/h, vendar se na žalost večina voznikov te omejitve ne drži in vozijo veliko hitreje. Ko so bile izčrpane že vse možnosti, je bil z naše strani podan predlog, da se posekajo

Naslednji teden so se začela zemeljska dela, ki jih je izvajalo podjetje GIRO Franci Rovšek iz Malega Kala. Nekateri vaščani so nesebično pomagali pri prevažanju in odvažanju materiala ter tudi pri drugih potrebnih delih. Cilj te ureditve je bil, da se izboljša preglednost križišča in da se bo v ravnem delu ob H1, po brežini in v zgornjem delu državnega zemljišča, lahko tudi pokosilo

Križišče pred čiščenjem

Čiščenje vidnih ovir

V JANUARJU 2014 OBJAVA JAVNIH RAZPISOV!

občinska uprava sporoča

Križišče pod Šentjurijem bolj pregledno in varno

Obveščamo vas, da bomo v januarju 2014 objavili javne razpise s področja kmetijstva, učinkovite rabe energije in uporabe obnovljivih virov energije, obnove fasad in malih čistilnih naprav. Potencialni vlagatelji, bodite pozorni na objave razpisov na spletni strani občine www.mirnapec. si , da bodo vloge pravočasno, z vsemi prilogami, prispele v tajništvo občine. Obrazci bodo dostopni na spletni strani in v tajništvu občine. Javni razpisi bodo objavljeni tudi na oglasni deski v prostorih občine. Za vsa pojasnila smo vam na voljo na tel št. 07/39 36 100, 39 36 105 ali na e-pošti: sonja.klemenc@siol.net. Sonja Klemenc Križan, direktorica občinske uprave

TERMINI REKREACIJE Sobota, 15.30 do 17.00:

KOŠARKA

organizator PGD Jablan Petek, 18.30 do 19.30:

Križišče po opravljeni čistilni akciji drevesa in odstrani brežina na stroške občine in s soudeležbo krajanov pri izvedbi. Na ta predlog je Direkcija Republike Slovenije za ceste izdala soglasje. Z Občino smo se dogovorili, da krajani po svojih močeh pomagamo pri pripravljalnih delih in tudi pri odvozu materiala. Tako smo se krajani organizirali in nemudoma poprijeli za delo. V začetku novembra smo se lotili podiranja dreves in čiščenja brežine. Delovna akcija se je izkazala za izredno uspešno. Skupaj smo stopili ljudje, ki nam ni vseeno za našo skupnost in varnost. Vsekakor pa smo si vsi želeli, da bi čim prej lahko zapeljali v varno in pregledno križišče. december 2013

s kmetijskimi stroji, s čimer dolgoročno rešimo problem zaraščanja. Izkazalo se je, da se da s skupnimi močmi veliko narediti, le če je volja prava. Ureditev brežine - preglednosti križišča je dokaz dobrega sodelovanja med krajani, Občino in izvajalcem. V varno križišče smo lahko zapeljali že prve dni decembra. Ob koncu del pa smo imeli zaključek za vse sodelujoče pri ureditvi preglednosti križišča, kot se spodobi, ob dobri hrani in pijači. Hvala vsem, ki ste kakorkoli sodelovali pri tej akciji. Milena Cesar

NOGOMET

organizator ŠRD Veliki Kal- Orkljevec.

Glasilo Občine Mirna Peč

11


POLICIJA SVETUJE

Preprečevanje tatvin osebnih vozil in tatvine na avtocestnih počivališčih V preteklosti smo policisti na območju občine Mirna Peč obravnavali več tatvin osebnih avtomobilov. Z ustreznim ravnanjem in varovanjem vozila lahko možnost tatvine oziroma odvzema vozila zmanjšamo ali preprečimo. Največ za zaščito vozila pa lahko stori prav njegov lastnik. • Vozilo parkirajte na osvetljenih ulicah ali parkirnih prostorih. • Ko zapuščate vozilo, izvlecite ključ iz kontaktne ključavnice, zavrtite volan, da se zaskoči volanska ključavnica, zaprite vsa okna in zaklenite vrata vozila. Ne pozabite na prtljažnik. • Vozilo zaklenite, tudi če ga parkirate v zaklenjeni garaži. • V vozilu ne puščajte dokumentov vozila (prometnega dovoljenja, zelene karte, zavarovalne police, servisne knjižice). • Uporabljajte alarmno napravo, ključavnico za volan ali menjalnik. • Storilec lahko ob morebitnem vlomu v vaše stanovanje ali hišo najde tudi kontaktne ključe in vam odpelje vozilo. Zato kontaktnih ključev tudi doma ne puščajte na vidnem mestu, še posebej pa ne v kontaktni ključavnici vozila. • Dogovorite se s sosedom o medsebojni pomoči pri opazovanju oz. varovanju vozila. Glede na to, da ima občina Mirna Peč cestni priključek na avtocesto, ki jo uporablja čedalje več ljudi, naj opozorimo na dejstvo, da se v zadnjih letih na slovenskih avtocestnih počivališčih povečuje tudi število drznih tatvin in ropov. Tatvine so najpogostejše na relaciji med Italijo in Madžarsko ter Avstrijo in Hrvaško. Policisti zato opozarjamo na posebno previdnost, še posebej ob praznikih, ko se veliko ljudi odpravi na dopust. Na slovenskem avtocestnem križu in v njegovi neposredni okolici storilci najpogosteje uporabljajo naslednje načine izvajanja kaznivih dejanj: • na počivališču na različne načine zavedejo oškodovanca oz. pritegnejo njegovo pozornost, medtem pa mu sostorilci iz vozila ukradejo vrednejše predmete (torbice, denarnice, telefone); • oškodovancu poskušajo prodati lažno blago, ponaredke (lažen zlat nakit iz medenine); • na počivališču ali na bencinski črpalki preluknjajo pnevmatiko na vozilu oškodovanca in se kasneje, ko se oškodovanci nekaj kilometrov naprej na avtocesti ustavijo zaradi izpraznjene pnevmatike, pripeljejo za njimi in jim ponudijo pomoč, medtem pa izvršijo tatvino ali roparsko tatvino; • ponoči pa storilci pogosto izkoristijo odsotnost voznikov in vlomijo v osebna vozila ali kabine tovornih vozil ali pa kazniva dejanja izvršijo, medtem ko vozniki počivajo v svojih vozilih. Opozarjam vas, da opisana kazniva dejanja običajno izvršuje več storilcev hkrati, ki si naloge razdelijo; pogosto gre za tuje

12

Glasilo Občine Mirna Peč

državljane različnih narodnosti. Kot žrtve kaznivih dejanj pa se pojavljajo tako državljani Slovenije kot tudi tujci, ki potujejo skozi Slovenijo, zato vam svetujem, da • med postanki na avtocestnih počivališčih ves čas nadzirate svoje vozilo in predmete v njem, • če se oddaljite, vozilo obvezno zaklenite, vrednejših predmetov pa ne puščajte na vidnih mestih, • če vas med vožnjo poskušajo zaustaviti neznane osebe, zaustavljanje na avtocesti močno odsvetujemo, že zaradi prometne varnosti, • če na počivališčih ali avtocesti opazite sumljive osebe, ki se pretvarjajo, da potrebujejo pomoč ali da vam želijo pomagati, to nemudoma sporočite policiji na telefonsko številko 113. Vse občane občine Mirna Peč, še posebej pa starše osnovnošolcev, bi rad opozoril, da v primeru pojava sumljivega vozila, kjer bi neznanci vabili otroke, da prisedejo v vozilo, takoj obvestijo Policijo na tel. št. 113. Svetujem vam tudi, da opozorite otroke, naj: • ne zaupajo neznancem in ne prisedejo v njihovo vozilo, • si zapomnijo okoliščine dogodka, še posebej opis vozila in osebe, • opozorijo nase z glasnim govorjenem in poiščejo pomoč odrasle osebe, • o okoliščinah dogodka pa naj takoj obvestijo policijo na telefonsko številko 113. VODJA POLICIJSKEGA OKOLIŠA, Boštjan Rozman

BODI ZVEZDA, NE MEČI PETARD Uporaba pirotehničnih izdelkov, katerih glavni učinek je pok, je dovoljena le od 26. decembra do 2. januarja, pa tudi takrat teh izdelkov ni dovoljeno uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih, v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javna zbiranja. PREDEN PRIžGETE PETARDO, POMISLITE NA LJUDI, KI JIH POKANJE VZNEMIRI IN PRESTRAŠI – NA OTROKE, STAREJŠE IN BOLNE LJUDI IN NA žIVALI.

december 2013


DEBELOST- EPIDEMIJA SVETOVNIH RAZSEŽNOSTI

Najpogostejši vzrok debelosti je nezdravo prehranjevanje in telesna neaktivnost Debelost je kronična nenalezljiva bolezen. Zaradi prekomerne telesne teže in debelosti je vse več zdravstvenih, socialnih in psiholoških težav. Debelost resno načenja zdravje in zvišuje umrljivost. Najpomembnejša vzroka debelosti sta prevelika količina zaužite hrane in telesna neaktivnost, sledijo jim še ostali vzroki, kot so dedna preddispozicija, psihični vzroki, vpliv okolja in drugo. Človek vse manj fizično dela in se tudi vse manj giblje. Veliko presedimo, povprečen mladostnik prebije pred televizorjem ali računalnikom od dve do štiri ure dnevno! Ob zmanjšani telesni aktivnosti se poveča apetit, nanj pa seveda vpliva tudi ponudba najrazličnejše hrane, s katero nas bombardirajo mediji. Že majhne dnevne napake (povečanje vnosa kalorij za 1% dnevno, tj. 18 kcal) za povprečno žensko pomeni 10.000 odvečnih

kilokalorij v letu dni ali 1 - 2 kg maščobe v telesu več. Najpogostejši vzrok debelosti je nezdravo prehranjevanje, zlasti uživanje hitre prehrane in energetsko bogate hrane. Premalo pa uživamo sadje in zelenjavo, premalo hrane bogate z vlakninami, pogosto uživamo energijsko prebogato hrano s prevelikim deležem nasičenih in trans-maščobnih kislin. Preveč zaužijemo hitro razgradljivih ogljikovih hidratov, imamo premajhno število obrokov (manj kot tri) in pojemo prevelike porcije. Prekomerna telesna teža, predvsem pa debelost, sta povezana s številnimi drugimi kroničnimi boleznimi, med katerimi so najpogostejše: zvišan krvni tlak, motnje in bolezni presnove (povečane vrednosti krvnih maščob, sladkorna bolezen tip 2), srčno-žilne bolezni (ishemična bolezen srca, srčno popuščanje), možgansko-žilne bolezni (možganska kap), različne oblike rakastih bolezni (karcinom distalnega dela kolona, rak dojke, karcinom endometrija, karcinom žolčnika), druge bolezni (žolčni kamni, osteoartroza, sindrom apnoičnihatak, neredna menstruacija, psihološke motnje). Vse naštete bolezni so za slovensko populacijo zelo pomembne, saj so najpogostejši vzrok smrti pri Slovencih. Današnji način življenja je zelo hiter. Zanj sta značilna pretežno sedeči življenjski slog in manjša gibalna dejavnost. Marsikdo misli, da je hujšati enostavno, prenehaš jesti in shujšaš. Vendar so rezultati hitrih shujševalnih diet slabi, kajti teža se po takšni dieti hitro poveča. Hujšati je potrebno počasi, pod strokovnim nadzorom. V Zdravstvenem domu Novo mesto se z zdravljenjem debelosti ukvarjamo v okviru CINDI programa, v okviru katerega poteka delavnica Zdravo hujšanje. V delavnici naj bi pacienti poleg izgube telesne teže pridobili znanje o pravilnem prehranjevanju, zdravem hujšanju in pomenu rednega gibanja. Namenjena je tudi pridobitvi znanja o vplivu čustev na samopodobo. Delavnica je namenjena osebam z 20- in večodstotnim tveganjem za razvoj srčno-žilnih in drugih kroničnih nenalezljivih bolezni in osebam z že prisotno kronično boleznijo, z indeksom telesne mase (ITM) več kot 27,5 ter osebam z ogrožujočo debelostjo (ITM 30 in več). Napotitev v delavnico izda osebni zdravnik ali pa diplomirana medicinska sestra v referenčni ambulanti. Življenjsko energijo, dobro razpoloženje in počutje ter visoko stopnjo zdravja bomo dosegli ter ohranili z zdravim načinom življenja in skrbjo za lastno zdravje! Mojca Šenica, mag., Zdravstveno vzgojni center, Zdravstveni dom Novo mesto

Zavarovalniške storitve Marjan Parkelj s.p. Vihre 2, 8216 Mirna Peč

Pisarna: Trg 50, 8216 Mirna Peč

Marjan Parkelj zavarovalni zastopnik

Damjan Ajdič zavarovalni zastopnik

december 2013

M: 051 677 266 E: marjan.parkelj@zav-tilia.si M: 040 991 944 E: parkeljm@gmail.com

Glasilo Občine Mirna Peč

13


DENIS STARIČ, umetnik. Slikar in kipar. Sin Letečega Kranjca, Mirnopečana Ludvika Stariča.

intervju

»Rišem od dneva, ko mi je oče kupil prve barvice.« Dimitrij Denis Starič se je rodil leta 1947 v Ljubljani. Tu je končal grafično šolo in se po prihodu iz obvezne jugoslovanske vojske zaposlil v avtošoli. Že v srednji šoli so opazili njegov slikarski talent. Profesor Dremelj, akademski slikar, ga je spodbujal k slikarstvu, za kiparstvo pa ga je navdušil kipar in slikar Tone Lapajne. Denis je slikal, obdeloval les in kamen. S kiparjenjem je prenehal pred tremi desetletji, risal pa bo do smrti, pravi. Izdal je tudi knjigo z naslovom Poper, sol, sanje. Po svojem očetu Ludviku Stariču, ki je bil v prvi polovici 20. stoletja eden najboljših motociklističnih dirkačev, je podedoval strast do dirkanja in letalstva.

Izdane knjige očeta Ludvika in sina Denisa Stariča. Rdeča knjiga Leteči Kranjec je prva izdaja iz leta 1955.

Umetnik pripravlja novo serijo slik. Upodablja ženski lik na kartah. SLIKAM OD MALEGA. »Rišem od dneva, ko mi je oče pri mojih štirih letih kupil prve barvice. Čečkal sem po vratih, steni. Vsepovsod. Vpisal sem se na grafično šolo, kjer je poudarek na risanju. Prof. Dremelj, sicer akademski slikar, me je opazil, »zavohal«. Kadar smo imeli kaj za narisati, sem bil vedno najboljši. Včasih me je povabil v kabinet in mi dodatno razlagal osnove slikarstva. Tone Lapajne pa me je navdušil za kiparstvo. Ampak učiti se moraš tudi sam. Pravijo, da sem malo drugačen. Četudi ocene, kritike so vedno lepe. Sedaj sem upokojen. Časa imam dovolj, začnem delati popoldne, delam pozno v noč. Slikarstvo mi je kot hobi. Če imaš mirno roko, lahko slikaš do smrti.« OBRAZI V OBRAZIH »To je naslov moje prve razstave. Najraje slikam figuraliko, obraze. Sonce in ura sta moj zaščitni zank. Sonce je simbol moči, življenja. Ura meri čas, a četudi se kot mehanska stvar ustavi, čas še vedno teče da-

14

Glasilo Občine Mirna Peč

lje. Slikarstvo pomeni, da rišeš iz svojega zornega kota. Vidiš sicer, kako je nekdo drug kaj narisal, vendar ne smeš kopirati. Moraš imeti svoj stil. Oči so ogledalo človeka.« ŽENA MAJA: »Poročena sva 21 let. Seveda je včasih z njim kot umetnikom zelo težko, a hkrati zelo lepo. Meni so njegove slike zelo všeč. A rada bi mu dodala barve. Imam zelo rada rumeno. » /Denis komentira: »Ona bi imela vse rumeno!«/ »Umetnika moraš razumeti. To je bistvo vsega. Spoštujem njegov odnos do dela. Sicer je čisto običajen mož, a v umetnosti je zelo drugačen. Ko riše, ga moram pustiti pri miru. Jaz osebno imam sliko zato, da se iz nje napajam. Svetle barve mi dajo energijo, življenje.«

SLIKARSKA RAZSTAVA NA OŠ TONETA PAVČKA »To so pa zelo »fajn« občutki. Razstavljal sem že vsepovsod po Sloveniji in moja tiha želja je bila, da bi kdaj tudi v Mirni Peči. Ko me je po telefonu poklical ravnatelj Brezovar in mi predlagal razstavo, sem bil zelo vesel po-

december 2013


vabila. Nova šola je čudovita, mislim, da jo bom celo naslikal. Bom naredil oljno sliko, ampak ne obljubim kdaj.« SPOMINI NA MIRNO PEČ IN OČETA LUDVIKA »Ko sem bil majhen smo hodili dvakrat do trikrat na leto k njegovi sestri Micki v Ivanjo vas. Je bilo luštno. Spominjam se, da sem bil kot šestletni otrok na počitnicah v njegovi rojstni hiši. Z očetom in mamo Milko smo ži-

veli v Ljubljani. Jaz sem se rodil po drugi svetovni vojni, ko oče ni bil več aktivni dirkač in na ta del njegovega življenja nimam spominov. Po vojni je bilo zelo težko, boriti se je bilo treba za kruh. Takrat ni bilo denarja za motorje. Oče je potem postal letalec in imam te spomine nanj. Večkrat me je vzel s sabo v Aero klub Ljubljana, ki ga ni več. Bil je tam, kjer je zdaj BTC. Leta 1975 sem tudi sam naredil izpit za pilota. Še zdaj včasih poletim v Lescah s športno cesno. Ukvarjal sem se tudi s padalstvom.« LETEČI KRANJEC - SPOMINI SLOVENSKEGA DIRKAČA »Je naslov knjige, ki jo je napisal moj oče. Izšla je pri Mladinski knjigi leta 1955, ko sem bil v četrtem razredu. Knjiga je bila takrat obvezno čtivo v šoli in je bila zelo popularna. Nihče v Sloveniji do sedaj ni presegel njegove-

Ludvik Starič – Leteči Kranjec slovenski motociklistični dirkač se je rodil leta 1906 v Mirni Peči in umrl l. 1989 v Ljubljani. V tridesetih letih prejšnjega stoletja je dosegel prve uspehe na motociklističnih dirkah, več naslovov državnega motociklističnega prvaka in zmago na zagrebški mednarodni dirki leta 1933. L. 1934 je zmagal na mednarodni dirki v  Parizu, zatem pa še na zagrebškem stadionu Miramare na vseslovanskem prvenstvu. Leta 1935 je vozil na mednarodnih dirkah v  Pragi, kjer je dobil povabilo v tovarniško moštvo Jawa, za katero je dosegel zmago v razredu do 1000 cm³. Na dirki v Pardubicah se je po vodstvu v zadnjem krogu huje ponesrečil, ko so se zlomile vilice na njegovem motociklu. Po šestnajstih dneh v komi je počasi okreval, zaradi nesreče pa kar dve leti ni mogel tekmovati. Leta 1938 je zmagal na dirki v  Plznu, nato pa še v  Breslauvu. To je bila tudi njegova zadnja pomembnejša zmaga. Kariero je moral predčasno končati zaradi izbruha druge svetovne vojne. Leta 2012 je bil sprejet v  Hram slovenskih športnih junakov. Foto: Arhiv NUK

december 2013

Žena Maja bi moževim slikam dodala več rumene barve, ker rumena izžareva energijo. drugače. Ko je leta 1939 zmagal v Nemčiji in se je po tekmi vrnil v Ljubljano, ga ni nihče pričakal. To je bila tudi njegova najljubša zmaga. V Nemčiji jih je pozdra-

Starič na otvoritvi razstave slik v OŠ Toneta Pavčka.  ga uspeha. Bil je spidvejist. Eden najboljših na svetu. Pa se Slovencem takrat ni zdelo, da je to vredno kakšne posebne pozornosti. Danes bi bilo verjetno čisto

Ob desetem občinskem prazniku so pred štirimi leti na Sukovičevi hiši v centru Mirne Peči odkrili spominsko ploščo Ludviku Stariču – Letečemu Kranjcu, ki se je rodil prav v tej hiši. Na fotografiji sinova Miloš in Denis ob odkritju.

Foto: Žan Kupljenik

vil sam Hitler. A moj oče mu ni hotel odzdraviti z nacističnim pozdravom.« OČETOVI POKALI » Imel je preko 100 pokalov. Oče jih je veliko razdal številnim društvom. Posojali smo jih na razstave, pa nam jih niso vračali. Ko sem se selil, je cela škatla njegovih pokalov »dobila noge«. Izginila neznano kam. Mislim, da jih imam sedaj le še sedem. Dva bom podaril vaši Hiši kulture, ko bo v Mirni Peči.« NAGOVOR MIRNOPEČANOM »Na otvoritvi razstave sem rekel, da imate Pavčka, Slaka in Letečega Kranjca. Lepo bi bilo, vaši otroci so namreč zelo talentirani, da bi čez petdeset ali sto leto tako omenjali tudi kakšnega znamenitega slikarja, slikarko. Moja želja je, da bi še prišel k vam s kakšno razstavo, novimi slikami. Mirnopečanom pa ob praznikih želim, da se jim uresničijo želje, ki jih nosijo v sebi. Ne le velike, tudi tiste majhne.« Ljudmila Bajc Foto: Nataša Rupnik Glasilo Občine Mirna Peč

15


Ajdič daroval kri 110 – krat Jeseni je Darko Ajdič iz Češenc pri Mirni Peči že 110- ič daroval kri. Z darovanjem je začel že leta 1980 in potem redno nadaljeval. Od julija je večino časa na delu v tujini, enkrat mesečno se za vikend vrača domov in ta čas je izkoristil tudi za jubilejno darovanje. Popoldan pa je spet letel na delo v Francijo in taki ljudje so nam res lahko za zgled.

Ob jubilejnem darovanju sta mu čestitali predsednica OZRK Novo mesto, mag. Mojca Špec Potočar in predsednica krajevne organizacije RK Mirna Peč Slavica Derganc (z desne na fotografiji).

Krajevna organizacija Rdečega križa Mirna Peč

Naslednje meritve bodo februarja prihodnje leto Za občane smo novembra še zadnjič v tem letu opravili meritve sladkorja, holesterola in krvnega tlaka. Udeležilo se ga je manj občanov kot po navadi, so pa bili zato rezultati boljši. Po opravljenih meritvah je potekalo še predavanje „Stiske sodobnega časa – kako odgovoriti nanje?“. Predaval je Toni Kočevar, svetovalec realitetne terapije v društvu LAS (lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti Novo mesto). Na resničnih primerih je predstavil, kako se soočiti z raznimi stiskami, kot so zasvojenosti, problemi v medosebnih odnosih, odraščanju ipd. V primeru stisk se lahko brezplačno obrnete na njihove strokovnjake, ki so vam na voljo na naslednjih kontaktnih podatkih: LAS – Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti Novo mesto, Seidlova 1, 8000 Novo mesto, gsm: +386 (0) 51 367 497, e-naslov: las@novomesto.si, http://las.novomesto.si/si/las/. Novembra je potekala tudi krvodajalska akcija, ki se je je udeležilo deset občanov. V mesecu decembru bomo s skromnimi darilci in voščili obiskali naše starejše občane in varovance v domu starejših v Novem mestu in Trebnjem. Naslednje meritve bodo potekale naslednje leto v mesecu februarju. Vsem občanom želimo srečno novo leto 2014! Slavi Derganc

16

Glasilo Občine Mirna Peč

Novembra je novomeško Območno združenje Rdečega križa v sodelovanju s Srednjo zdravstveno in kemijsko šolo Novo mesto za njihove dijake zaključnih letnikov organiziralo prvo krvodajalsko akcijo v tem šolskem letu. Napovedana je bila tudi za KORK Mirna Peč, nanjo se je med drugimi odzval tudi župan občine Andrej Kastelic.

Našli smo jo Prvo številko občinskega časopisa namreč. Septembra, ko je izšla jubilejna, petdeseta številka Glasila Občine Mirna Peč, smo vam namreč obljubili, da bomo tistemu, ki bo prvi prinesel prvo številko na Občino, izročili praktično nagrado. Na ponedeljek, 30. septembra, to je na dan izida časopisa, sta se prva odzvala Marija in Alojz Hude iz Malenske vasi. Zakonca Hude imata zbrane vse številke glasila, z veseljem jih prebereta od prve do zadnje strani, saj iz glasila izvesta veliko zanimivih stvari. Spravita pa jih, da jih pokažeta sorodnikom, ko pridejo domov, pa za spomin na zanimive dogodke, kot je otvoritev šole…  Nataša Rupnik

Na sliki Marija in Alojz Hude z županom Andrejem Kastelicem ob predaji praktične nagrade.

december 2013


Davek na nepremičnine Novi davek na nepremičnine je sprožil veliko polemik v javnosti, zato smo se odločili povprašati o spremembah davčne zakonodaje tudi naše občane, vodstvo občine ter župnije.  Andrej Gašperič, Urša Rapuš

ne polovice  pobranega davka, temveč le toliko, kot v letu 2012 z prej obstoječim davkom  –  nadomestilom za uporabo stavbnih zemljišč in pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest – bistveno slabša kot do sedaj. Davek na premoženje se ne upošteva  pri izračunu. Tako bo teh sredstev po poplačilu davka  na nepremičnine nazaj državi skoraj za polovico manj. Situacija za nas bo boljša šele četrto leto, ko bodo občine lahko prejele polovico celo-

tne vsote pobranega davka iz svojega območja. Davek na nepremičnine, ki bo pobran od naših občanov, se bo tri leta prelival v državni proračun, ne pa vračal v občino, kar ni pošteno.  Prav tako se mi ne zdi pravično, da se obdavči vsa javna infrastruktura občin, kot so šole, zdravstveni domovi, kulturne ustanove ipd.« GREGOR PARKELJ – obrtnik: »Večina ljudi sploh ne ve, kaj bo novi davek prinesel. Proračun in slaba finančna situacija države s tem davkom zagotovo ne bosta rešena. Prizadel pa bo vse nas – navadne državljane, kmete, upokojence kot tudi zasebnike.

JANEZ RIHTARŠIČ – župnik: »Najprej bi rad poudaril – v nasprotju s tem, kar se vedno znova zavajajoče razširja – da Cerkev (konkretno župnija) že sedaj plačuje davke: davek od vseh stavbnih zemljišč, razen za cerkve; davek od

dohodkov pravnih oseb za pridobitne prihodke npr.: od prodaje lesa; davek ob prodaji nepremičnin; prispevek za vzdrževanje gozdnih cest; obvezno članarino za članstvo v Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije; 22 % DDV pri nakupih opreme, obnovi nepremičnin, tudi cerkva itd. Ker cerkvene ustanove praviloma niso zavezanke za DDV, le-tega ne dobijo povr-

njenega. Napovedani zakon bo davčne dajatve samo še povečal in jih razširil tudi na prostore, ki so namenjeni pastoralni dejavnosti. Celotno delovanje župnije stoji na darovih župljanov – tudi plačevanje davkov. Če bi se z državnim denarjem delalo tako kot se odgovorno ravna z župnijskimi financami, ne bi bilo potrebe po novih davkih ali zviševanju starih.« PETER KASTELIC – kmet: »Z obdavčitvijo luksuza se strinjam, da pa se tako močno obdavči kmetovo osnovno sredstvo – zemljo, pa ni prav. Ker večina kmetov nima v lasti dovolj obdelovalne zemlje, jo morajo najeti. Zaradi davka se

bodo precej dvignile najemnine, s tem pa bodo dražji tudi pridelki. Koliko bo dodatnega stroška zaradi davka, je težko reči, ker novega vrednotenja nepremičnin še ni na razpolago. Zagotovo pa ne bo malo.«

Dragi bralci! Naj vas objame toplina prazničnih dni ter prevzame nemir prihajajočega novega leta. Srečno v letu 2014!   Vaš Uredniški odbor december 2013

Glasilo Občine Mirna Peč

17

anketa

SONJA KLEMENC KRIŽAN – direktorica občinske uprave: »Za občino Mirna Peč bodo prva, prehodna tri leta, ko občine ne dobijo vrnje-

Predvsem bodo trpeli socialno najšibkejši. Zaradi davka bodo poskočile cene storitev kot tudi ostalih proizvodov, ki so vsaj malo povezani s tem davkom.«


Čaganka - 350 m in naprej društveno satje

V Čaganki je dosežen nov mejnik. V petletnem raziskovanju smo prišli najgloblje doslej - 350 metrov globoko, jama pa se je ponovno odprla in razbohotila. Toliko, da se ni potrebno več vlačiti in plaziti skozi nemogoče ožine ter prehode, kjer te je stena dostikrat objela in stisnila do te mere, da ti razen dihanja preprosto ni dovolila drugega. Leto 2012 je bilo, kar se tiče raziskav Čaganke, precej uspešno. Resda se je v južnem, Klepčevem delu, ki je tudi obetal, zaprlo, se je pa zato lepo napredovalo v severnem rovu. Prehodi so bili ozki in težavni, a kar je za nas jamarje najbolj pomembno, prehodni. Problemi so se pojavili v globini 319 m, ko nas je ustavil zelo ozek, vodoraven meander, ki mu ni bilo videti konca. V takih trenutkih motivacija nekoliko pade. En del tebe si želi odnehati, vreči puško v koruzo, medtem ko hoče drugi, tisti radovedni, za vsako ceno naprej. Tako smo pritovorili vso težko mehanizacijo dol in pričeli z mukotrpnim, dolgotrajnim delom. Skala se je uprla macoli, špici in sprva je slabo kazalo. Bili so dnevi, ko je šlo enostavno vse narobe in ni bila redkost, ko se je nehote postavilo vprašanje, če ima vse skupaj še smisel. A smo trmasto grizli naprej. Razlog, da smo sploh vztrajali tako dolgo v tem obupnem meandru, je dejstvo, da smo na eni izmed delovnih akcij, ko je bilo v celotni jami vode nekoliko preveč, slišali spodaj bučanje, ki je spominjalo na bučanje padajočega slapu. Odmev je bil glasen, kar nam je vlivalo upanje in tisti prepotreben naboj, ki ga na tej globini in v teh ekstremnih pogojih še kako potrebuješ. Ekipe so obiskovale »dno« in napredovale počasi, a zanesljivo, vse do letošnjega avgusta in dne, ko je kamen naposled našel pot navzdol - v praznino. Z Anžetom Tomšičem sva imela čast, da sva kot prva pokukala v nove dele. Prvi vtisi so bili pozitivni. Zaradi pomanjkanja časa sva takrat zaključila. Teden dni kasneje sva nadaljevala z Andrejem Gašperičem in nama je dobro šlo. Stene so se z globino lepo odmikale in tema naju je vse bolj objemala. V globini 342 m sva obstala na razmeroma veliki polici in čeprav olimpijsko razpoložena navzdol nisva več mogla. Zmanjkalo nama je tako vrvi, kot tudi opremljevalnih ploščic. Pršec vode, ki je enakomerno šumel pod nama, naju je zazibal v nekakšen trans, iz katerega sva se zdramila, ko naju je malce streslo in zazeblo. S pogledom sva še zadnjič pospremila padajočo vodo v osem metrov globoko brezno in počasi obrnila navzgor. Dosegli smo torej globino 350 m. Kaj nas čaka v nadaljevanju, ne vemo. Ob predpostavki, da se glavnina vode iz Čaganke steka v enega izmed dveh največjih belokranjskih izvirov bodisi Jelševnik ali Dobličico, ki sta jami najbližja in približno 200 m nižje, nas čaka v prihodnje še veliko razburljivega raziskovanja neznanega. Srečko Vidic, FOTO: Andrej Gašperič

18

Glasilo Občine Mirna Peč

V okviru projekta Moja dežela - lepa in gostoljubna

Urejeno okolje je pogoj za uspešen razvoj turizma Magda Hlebec kot strokovnjak in šofer, Alojz Majde kot predstavnik ljudstva in večkratni nagrajenec ter Jožica Papež kot predsednica komisije in članica Turističnega društva Mirna Peč smo se julija odpravili na ocenjevanje krajev, kmetij, hiš in drugih objektov v okviru projekta Turistične zveze Slovenije Moja dežela - lepa in gostoljubna. Naša tričlanska komisija za ocenjevanje naselij za leto 2013 letos podeljuje tri zlata priznanja v kategoriji hiša, zlato priznanje v kategoriji balkon, zlato priznanje v kategoriji domačijakmetija in dve zlati priznanji v kategoriji vas. Vsem dobitnikom priznanj izrekamo iskrene čestitke! BALKON-ZLATO PRIZNANJE Hiša Pustovih je vpeta pod hrib v Biški vasi. V dolini, stran od prometne ceste, se bohoti z bogato ocvetličenimi balkoni, ki se kar šibijo pod težo cvetja. Z gotovostjo lahko trdim, da je vloženo veliko truda in veselja do cvetja za tak rezultat.

december 2013


društveno satje

HIŠA-ZLATO PRIZNANJE Že kmalu smo naleteli na pravljičen dom na Vrhovem. Cesar Franc in Zvonka sta v grobem dokončala dela okoli nove hiše. Imajo prelep razgled na dolino in okolico. Hiša in vse poslopje zraven je urejeno z veliko mero estetike in zelo funkcionalno. Okolica in hiša je bogato okrašena s cvetjem, kar se lepo dopolnjuje.

HIŠA –ZLATO PRIZNANJE Ta hiša stoji v strnjenem naselju Vihre. Prpar Tone in Anica skrbno obdelata vsak delček parcele, ki je čudovito urejena. Cvetlice dihajo z okolico in hišo, ki je kar žarela v jutranjem soncu. Urejena so tudi igrala v hladni senci za vnuke in miren kotiček na terasi.

HIŠA-ZLATO PRIZNANJE Ta stanovanjska hiša je obenem tudi poslovni objekt. To je Gostilna Špolar na Marofu. Milan in Lidija sta se odločila za veliko obnovo, kljub vsem težavam, ki jim jih je prinesla nova cesta. Objekt je posodobljen, estetsko urejen, z dostopom za invalide ter, kar je nam bilo še posebej všeč, niso pozabili na cvetlice. Tako bo še bolj prijetno in upamo, da bo nova cesta prinesla tudi turiste, ki bi se ustavili in okusili vse dobrote, ki jih ponujajo.

DOMAČIJA-KMETIJA-ZLATO PRIZNANJE Najbrž ga ni med vami, ki ne bi vedel, da je Lojze Slak odraščal na Malem Kalu, ki je zdaj bogatejši za trajen spomin na tega velikega moža. Na Barbovi domačiji, kjer gospodari Barbo Marjan z ženo Dragico, so postavili obeležje v spomin Lojzetu Slaku. Domači se trudijo, da bi ohranili čim več, kar spominja na njihovega prednika. Poslopje je skrbno urejeno in čisto, konji so vedno pri hiši, tudi zvok harmonike se razlega po vasi. Hiša s cvetjem živi s kmetijo, ki ji daje posebno toplino in energijo.

VAS-ZLATO PRIZNANJE MALI KAL Dokaz, kaj se lahko naredi, če skupaj stopijo vaščani, ki imajo voljo in energijo, najdete na Malem Kalu. Tam se je poleti ob otvoritvi spomenika Lojzetu Slaku odvijal pravi spektakel. Sami najbolj vedo, koliko energije in dela je bilo potrebnega za organizacijo in izvedbo take prireditve, pa vendar se je izplačalo. Ne denarno, ampak s tem, ko so videli, koliko ljubiteljev Slakove glasbe je prišlo in smo uživali ob prijetnih zvokih, hrani in pijači. Le tako naprej!

december 2013

POLJANE Poljane so na videz majhna vas na robu mirnopeške občine, pa vendar je veliko Poljancev, ki so zelo aktivni. Dobro se odrežejo pri organizaciji raznih prireditev, kot so Pasuljada,razni pohodi, Balinarski turnir, srečanje Poljancev, …Na vaškem igrišču, ki služi kot večnamenski prostor, so postavili brunarico in ob njej pravo progo za balinanje. Tam se družijo, kolikor jim dopušča čas in vreme, ter tako gojijo dobre sosedske odnose in skrbijo, da se družijo stari in mladi. Čestitke za složnost! Jožica Papež

Glasilo Občine Mirna Peč

19


Ženski in moški zajtrk društveno satje

Na sobotno jutro, 7. decembra, so v avlo osnovne šole Toneta Pavčka kmalu po sedmi začele prihajati prve žene, dekleta, matere, babice. Večinoma jih je pot prinesla iz okoliških vasi, prišle pa so tudi iz sosednjih mest.

Okrog 200 se nas je zbralo Po jutranjem okrepčilu nas je povezovalka srečanja Mateja Subotičanec, sicer znano radijsko ime, nagovorila s toplimi mislimi o ženski duši. Pevke dekliškega zbora naše

tere je vredno živeti. Njihova glavna skrb so zakonci in živ odnos med njima. Člani njihovega društva veliko predavajo, številne zakonske skupine v Sloveniji delujejo na njihovo pobudo, organizirajo vikend seminarje za zakonce itd. Tudi ideja o moškem in ženskem zajtrku je njihova.

eden za drugega. Predavanje je bilo bogato prepleteno s primeri iz prakse, ki jih pri svojem delu srečuje. Veliko je bilo izrečenih misli, ki so nagovorile, ki kličejo po nečem drugačnem, lepšem. A vse je pot... Sonja Šuštaršič Foto: Lidija Markelj, Dolenjski list

Dani Siter navdušil na moškem zajtrku

župnije pod vodstvom Anite Miklič so ubrano prepevale pesmi o lepotah ljubezni. Prvi nas je pozdravil naš župan Andrej Kastelic. Kot vedno poln optimizma,nam je zaželel, da si napolnimo baterije, ker le tako bodo naši domovi še srečnejši. Tudi domači župnik Janez Rihtaršič je povedal, da žene velikokrat podpiramo ne samo tri, ampak tudi več vogalov pri hiši. Voščil nam je, da se z vsebinami, ki jih bomo slišale, okrepčamo za življenje. Naša osrednja gostja in predavateljica Vilma Siter je najprej predstavila društvo Družina in življenje, ki v Sloveniji že 13 let gradi odnose, za ka-

20

Glasilo Občine Mirna Peč

V Mirni Peči se jim zato zahvaljujemo, da smo smeli v njihovem imenu organizirati ženski zajtrk. V predavanju je gospa Vilma govorila o odnosu med možem in ženo. Začela je seveda pri zaljubljenosti in poroki. To je čas, prežet z optimizmom, kako bo teklo življenje, a se kmalu izkaže, da začnejo mehurčki pokati, in znajdemo se na spolzkem terenu, kako naprej. Veliko je že, če se zavedamo, da lahko spreminjamo le sebe. Dobro nam je tudi opisala razlike med moškim in žensko. V moči spoznavanja in ozaveščanja tega si moramo hiteti naproti drug drugemu in biti bogastvo

»Pravi mož da ženski prednost, tako da je po ženskem zdaj na vrsti tudi moški zajtrk, « so bile uvodne besede na našem prvem tovrstnem srečanju v Mirni Peči v organizaciji društva Družina in življenje. Zbralo se je okrog 100 mož, večina domačinov je prišla na namig naših vrlih žena. Predavatelj Dani Siter je svoje razmišljanje začel s pogledom v današnji svet, kjer velja velika zmeda. Vse je dovoljeno, norme se hitro spreminjajo, človek je negotov. Ta raztreseni svet prinašamo v svoje domove, ne vemo, kako in kam. Ko si mož in žena obljubita večno zvestobo, je to močno zavezujoča obljuba, ki je nikakor ne smemo enačiti npr. z obljubo,

ki jo damo nekomu, da pridemo na kavo. Za izpolnjevanje te obljube si je potrebno aktivno prizadevati vsak dan znova. Beseda ljubiti je glagol. Gre za besedno vrsto, ki opisuje aktivno dejanje, zato se je potrebno neprestano boriti in utrjevati dobre odnose z ženo. Svojo naklonjenost in ljubezen ji moramo tako izkazovati vsak dan. Za dobro družino si je potrebno ves čas aktivno prizadevati, posebno še takrat, ko pride do težav, nesoglasij, prepira. Ljubezen je tista gonilna sila, ki združuje in dela družino dobro. To je največja dota, ki jo lahko damo svojim otrokom. Na začetku srečanja sta nas s pozdravnimi mislimi nagovorila g. Andrej Kastelic, mirnopeški župan in župnik Janez Rihtaršič. Moški pevski zbor Rožmarin pa je naše druženje še polepšal. Program je povezoval Nejc Ramovš. Prepričan sem, da vsi že z veseljem pričakujemo tovrstno spomladansko srečanje. Do takrat pa ponesimo nagovorjeno v naše domove in gradimo dobre družine. Igor Šuštaršič Foto: David Mavec

december 2013


Obiskal nas je sveti Miklavž

ga cerkvenega pevskega zbora, ki so program popestrila z ubranim petjem in igranjem na flavto. Po prijetnem programu sta v dvorano privihrala parklja, za njima pa se je prikazal sveti Miklavž. Obdaril je vse otroke in vsem zaželel vesele in zdrave praznične dni. Janja Vovko, foto: Luka Piko

Oj, že prišel je med nas ... V ponedeljek, 16. decembra, je DPM Mojca skupaj z občino v nekdanjih šolskih prostorih pripravilo tradicionalen obisk dedka Mraza. Spremstvo so mu delale snežinke Karin, Ula in Špela, jelenček in lisjak ter čarodej Toni.  Zbrane je pozdravil tudi župan Andrej Kastelic.

Iz mirnopeških kuhinj

MEDENO PECIVO Z OREHI Sestavine: -0,5 kg moke -2 dl mleka -15 dag sladkorja -15 dag medu -1 žlička sode -1 pecilni prašek -celi orehi -rum -cimet -limonina lupina Priprava: Pečico segrejemo na 180°C.

društveno satje

V soboto, 7. decembra 2013, je bilo v Kulturnem domu Mirna Peč veselo. Zbralo se je veliko otrok s svojimi starši. V kulturnem programu so zaigrali, zapeli in zaplesali otroci 2. razreda, Tevž in Maja sta zaigrala igrico o prijateljstvu, nastopajočim pa so se na odru pridružila še dekleta iz mladinske-

Vse sestavine zmešamo, da dobimo precej gosto testo. Vlijemo ga v pomaščen pekač (velikosti 20 cm x 35 cm) in pečemo 30 minut. Ohlajeno razrežemo. Zapisala Nežika Režek

TEDEN OTROKA Teden otroka smo pri Cepetavčkih začeli s kinom. Otroci so dobili karte, denar, kupili kokice in si ogledali film Kekec, ki se je odvijal v skupnem prostoru vrtca. Vse skupine vrtca so se družile v športnih delavnicah Migajmo skupaj. Lizike in Škratje so odšli na pohod. Strahci in Žabice so se učile Kekčevo pesem. V četrtek je bil na vrsti pastirski dan. Za zajtrk so vsi dobili mlečni močnik, kot ga je v filmu jedel tudi Kekec, zunaj na igrišču so zakurili ogenj in pekli jabolka. Nekateri niso želeli poskusiti jabolk, a so se opogumili, ko so videli druge otroke jesti. Za kosilo pa je bil matevž, zelje in klobase. Strahci, Skokice, Piškotki in Žabice so skupaj odšli na pohod, v nahrbtnikih so imeli pastirsko malico, ki so jo na pohodu tudi z veseljem pojedli. OBISK ŽAGARJEVE KMETIJE V JELŠAH

Dedek Mraz je 219 mirnopeških predšolskih otrok in prvošolčkov obdaril z bogatim darilom, v katerem so lahko našli zbirko pravljic, namizno lučko, pručko, plišasto igračko, kalejdoskop, sladkarije… Za pomoč pri pripravi prireditve se zahvaljujemo OŠ Toneta Pavčka, Kulturnemu društvu MP ter PGD Mirna Peč, za finančno pomoč pa zvestim mirnopeškim donatorjem. Pomagali so nam: Elizabeta Hacin, PGD MIRNA PEČ, JOŽE KREVS s.p., STREŠNIKI GOLOB d.o.o., MARJETA KOVAČIČ, BRIKPLASTIKA d.o.o. Nataša Rupnik, foto: Andrej Gašperič december 2013

V sklopu tradicionalnega slovenskega zajtrka so se otroci skupin Strahci, Skokice, Piškotki in Žabice odpravili na obisk kmetije Žagarjevih v Jelšah. Tja smo se odpeljali z avtobusom. Žagarjevi so nas prijazno sprejeli in nam razkazali kmetijo. Najprej smo si ogledali krave in teličke, veliko pujsov, zajce, konje. Lahko so tudi jezdili konja in veliko se jih je opogumilo in poskusilo. Otroci so bili navdušeni nad kmetijskimi stroji. Na koncu smo bili postreženi z domačim mlekom in domačimi piškoti ter rogljički. Hvala družini Žagar za gostoljubje in možnost ogleda kmetije. Vilma Fabjan

Glasilo Občine Mirna Peč

21


društveno satje

Jesenski utrinki Turističnega društva Mirna Peč

POKUŠNJA MLADIH VIN

Srečanje na Frati

Letos povprečna kakovost, izstopajo predvsem rdeča vina

Tradicionalno, že enajsto srečanje TD in občin Mirna Peč, Žužemberk, Straža in Trebnje je bilo letos v začetku oktobra. Kljub nekoliko kislemu vremenu je prišlo na Frato veliko pohodnikov z vseh štirih strani. V prijetnem vzdušju smo skupaj preživeli prijetno popoldne. Z družabnimi igrami smo le še utrdili že sicer dobre medsosedske, prijateljske vezi med turističnimi društvi kot tudi občinami. Želja nas organizatorjev je, da bi v prihodnje to srečanje izkoristila tudi ostala društva za druženje z društvi sosednjih občin.

Zijalo V začetku oktobra smo v Zijalu zamenjali prvi leseni mostiček, ki je bil po petnajstih letih potreben temeljite obnove. Zamenjali smo pohodni del, ki je izdelan iz hrastovih polovic. Obnovili smo tudi klopce na piknik prostoru poleg kurišča. Ves material in delo je prispevek marljivih članov društva k lepši podobi tega našega naravnega bisera. Zadovoljni smo, da je končno obnovljen tudi najbolj dotrajan asfalt proti dolini. Želeli pa bi, da bi se obžagalo drevje ob cesti do te mere, da bi v dolino lahko pripeljal vsaj avtobus. Obiskovalce, ki pridejo v Zijalo organizirano z avtobusom, moramo sedaj peljati peš od glavne ceste Mirna Peč – Trebnje, kar je predvsem za starejše zelo naporno.

Grofica Livija Barbo na Malem Kalu Grofica Livija živi na Dunaju, a kljub temu, da šteje že šestinosemdeset let, vsako leto obišče tudi Barbove na Dobju. Ob tokratnem obisku smo jo povabili na ogled spominskega obeležja Lojzeta Slaka na Malem Kalu, ki si ga je z zanimanjem ogledala skupaj z gospo Ivanko Slak. Barbovi so namreč to pozno popoldne imeli na obisku najožje sorodnike Lojzeta Slaka: ženo Ivanko, brata Matijo in sestri Jelko in Tino z njihovimi boljšimi polovicami. Sledil je prijeten klepet pri omizju z grofico in njenim sinom Gϋntherjem, gospa Ivanka pa je grofici v spomin podarila knjigo o Lojzetu En godec nam gode. Za piko na i sta ob slovesu Marjan Barbo in Matija Slak zaigrala še nekaj nepozabnih Lojzetovih. Jože Barbo

Po svetem Martinu je čas za ugotavljanje, kakšen je letošnji vinski letnik. S tem namenom je Društvo vinogradnikov Mirna Peč v okviru rednih srečanj degustacijske sekcije pripravilo vodeno pokušnjo mladih vin za člane društva in ostale udeležence, ki

jo je vodila in komentirala priznana enologinja prof. dr. Tatjana Košmerl z Biotehniške fakultete v Ljubljani. Letnik 2013 je zaznamovalo sušno poletje, ki je bolj ali manj prizadelo vse vinogradniške lege, na nekaterih pa tudi toča ni prizanašala. Zato je bilo zanimanje za tokratno pokušnjo kar veliko, vinogradniki so 15. novembra v gostišče Špolar prinesli 49 vzorcev, od tega 27 rdečih in 22 belih vin. Splošna ocena letnika je povprečna kakovost, posamezni vzorci pa kakovostno izstopajo in se že v tem času približujejo vrhunskim ocenam. Izstopala so predvsem rdeča vina, kjer razen nekaj izjem skoraj nismo zaznali napak. Manj uspešni so bili vinarji pri belih vinih, kjer prevladujejo tanjša vina s premalo izraženo sortnostjo, precej vzorcev je imelo preveliko vsebnost prostega žvepla, kar je do neke meje v tem času še dopustno. Je pa bilo tudi med belimi nekaj izredno lepih in polnih vin s potencialom, da se izoblikujejo do visoke kakovosti. Vsem vinogradnikom želim še naprej veliko uspešnega dela v kleti in obenem vabimo, da se udeležujete srečanj sekcije, razpored je objavljen na spletni strani DV Mirna Peč (www.vinogradniki-mirnapec.si). Aleš Žagar, foto: Marjan Primc

OBVEŠČAMO: Društvo upokojencev Mirna Peč obvešča člane, da je organizirano letovanje v hotelu Delfin v Izoli. Člane DU Mirna Peč obveščamo, da je v obravnavi osnutek Pravil Društva upokojencev Mirna Peč. Predlogi in spremembe se zbirajo pri poverjenikih za posamezna lokalna območja, in sicer do 31.1.2014, kjer je tudi možen vpogled. Upravni odbor DU Mirna Peč.

22

Glasilo Občine Mirna Peč

december 2013


Deseti koncert Društva harmonikarjev Mirna Peč

Dan spomina na mrtve Vsem, ki niso dočakali dneva, za kar so vsa leta okupacije hrepeneli, se borili in izkrvaveli, smo se s spoštovanjem in ponosom poklonili 1. novembra ob dnevu spomina na mrtve. Člani Združenja borcev za vrednote NOB, Krajevna organizacija Mirna Peč, Občina Mirna Peč in občani smo se zbrali in s krajšo slovesnostjo počastili spomin, ker z ohranjanjem spomina na preteklost prelivamo vrednote v vsakdanje življenje in s

december 2013

tem ohranjamo in plemenitimo to dediščino. Kratek in izredno lep kulturni program je izvedlo Družinsko gledališče Kolenc. Po uvodnem pozdravu je sledil nagovor župana občine Andreja Kastelica, nakar je sledil kulturni program, sestavljen iz poezije naših pesnikov Prešerna in Kajuha. V glasbenem delu smo slišali solistične točke uglasbene pesmi Simona Gregorčiča Nazaj v Planinski raj, avtorska pesem Kaj lahko se da nekomu in partizansko pesem. Ob koncu je delegacija župana in članov položila venec. Silva Lužar

zgoščenki in posneli tri videospote. Mladi del harmonikarjev vadi ob ponedeljkih pod vodstvom Nejca Staniše, starejši pa ob torkih pod taktirko Franca Potočarja. Koncert so popestrili pevski zbor Rožmarin, ljudske pevke Čebelice in ansambel Novi spomini. Niti dogodka je vlekel radijski voditelj Darko Povše. Nežika Režek, FOTO: Luka Piko

Tretje mesto za Ireninega prašička Članice Društva podeželskih žena Mirna Peč smo se oktobra udeležile 11. podelitve Kmetice leta, ki je potekalo v Zagorju ob Savi. Letos svoje kandidatke nismo imeli. Smo pa imeli članico, ki se je udeležila natečaja za najlepšo sliko ali fotografijo, ki ga vsako leto organizira Zveza kmetic Slovenija. Tokrat je bila tema o prašiču. Naša članica Irena Ziherl Soršek je dobila za svojo sliko nagrado in priznanje za tretje mesto. V društvu smo po poletnem premoru ponovno pričele s šiviljskim tečajem. Imele smo tudi delavnico zdravega kuhanja, kuhanje nad soparo in kuhanje brez vode. Nežika Režek

Glasilo Občine Mirna Peč

23

društveno satje

Sredi novembra je društvo harmonikarjev Mirna Peč, ki deluje že trinajsto leto in šteje okoli petdeset članov, na desetem jubilejnem oncertu napolnilo mirnopeško Kulturno dvorano do zadnjega kotička. S svojim ubranim petjem in igranjem harmonike so nas navdušili tako mladi kot starejši harmonikarji. Do sedaj so izdali dve


Nepremagljiv tudi v Palmanovi

društveno satje

Krevs tudi letos prvi na ljubljanskem maratonu Mirnopečan Mitja Krevs je oktobra nastopil na Ljubljanskem maratonu, kjer je tekel na 21km in ponovil lanskoletno zmago, tokrat s še hitrejšim časom, in sicer 1:09,00. Pred drugouvrščenim Italijanom Bernardijem si je nabral več kot dve minuti prednosti. Tekma je sicer potekala v težkih pogojih, saj je

bil na progi močan veter, ki je onemogočal hitrejše čase tudi sicer. Tri tedne pozneje je nastopil tudi na polmaratonu v Palmanovi, kjer je prav tako zmagal, in sicer z osebnim rekordom 1:06,58. Tudi tokrat ni imel prave konkurence, ki je za njim zaostala 2 minuti in pol. Po nastopu na evropskem prvenstvu v krosu, se bo Mitja začel pripravljati na dvoransko sezono. L.B.

Strokovna ekskurzija na Primorsko Gasilci PGD Mirna Peč smo se konec oktobra odpeljali v Koper, kjer smo imeli ogled Gasilske brigade Koper, ki je tretja največja v državi. Sprejel nas je g. Bonin, član PGD Krkavče

in nekoč poklicni gasilec, zaposlen v Gasilski brigadi Koper. Razdelili smo se v dve skupini in vsako skupino je pri ogledu vodil po en dežurni poklicni gasilec. Javni zavod Gasilska brigada Koper kot poklicna gasilska enota VI. kategorije zagotavlja javno gasilsko službo na območju Mestne občine Koper, pogodbeno pa tudi v občinah Izola in Piran. Po ogledu smo imeli panoramsko vožnjo skozi Koper, kjer smo lahko videli znamenite palme, ki pa že malo rjavijo. Nadalje smo se peljali do Krkavč, kjer smo si ogledali prostore in tehnike PGD Krkavče. Sprehodili smo se skozi idilično vasico Krkavče, si ogledali cerkev in oljarno, kjer smo imeli degustacijo olj. Seveda nismo šli domov brez njihovega oljčnega olja. Po končanih ogledih nas je popoldne čakala bogata pogostitev v GD Krkavče. Pogostili so nas med drugim tudi s kalamari in škampi, nekateri smo to tudi prvič jedli. Za glasbeni vložek pa je poskrbel naš mladi harmonikar Jan Muhič, ki nam je krajšal čas na avtobusu in v Krkavčah. Kot prva in verjetno ne zadnja ekskurzija nam bo vsem ostala v prijetnem spominu, saj so nas povsod sprejeli prijazni in gostoljubni Primorci. Franja Zupan

MARTINOVANJE Zveza društev varnostnih inženirjev je konec novembra v Rogaški Slatini podelila nagrade Fundacije Avgusta Kuharja za leto 2013. Priznanje za izjemno strokovno delo na področju varnosti in zdravja pri delu v društvih in sekcijah varnostnih inženirjev je prejel tudi Mirnopečan Luka Piko, vodja službe požarne preventive v Gasilsko – reševalnem centru Novo mesto. Piko je pobudnik ustanovitve službe požarne preventive v poklicni gasilski enoti ter aktivno sodeluje z lokalnimi oblastmi in inšpekcijo. Bil je pobudnik društvenih posvetov o požarni varnosti s praktično simulacijo. »Je razvojno naravnan, kolegialen in svoje znanje nesebično deli z drugimi,« je še zapisano v obrazložitvi.  L.B.

24

Glasilo Občine Mirna Peč

Društvo upokojencev Mirna Peč je organiziralo družabno srečanje ob Martinovanju. Najprej smo se odpeljali v Štatenberk v občini Trebelno do kmečkega muzeja in si tu ogledali preko 3000 razstavljenih eksponatov. Pot smo nadaljevali proti Mirni vasi na turistično kmetijo Lamovšek. Praznik smo počastili ob domači hrani, kakršni se za Martinovo spodobi. Ob zvokih harmonike smo zarajali in zapeli. V mesecu decembru pa smo obdarili starostnike in bolne člane. O delu in aktivnosti DU Mirna Peč si lahko pogledate na spletnih straneh: d-u.si mirna-pec, seniorji.info, Društvo- upokojencev Mirna pec in Publish Wall. Majda Zagorc

december 2013


Športna sekcija PGD Jablan se je v začetku novembra odpravila na izlet na Hrvaški Gorski Kotar, kjer smo obiskali vas Jablan in se srečali s tamkajšnjim gasilskim društvom DVD Jablan ( Dobrovoljno Vatrogasno Društvo Jablan ). Vasica Jablan leži 700 m nad morjem v bližini mesta Vrbovsko. Tamkajšnji gasilci so nas

toplo sprejeli. Pripravili so nam malico in nam predstavili in pokazali delovanje svojega društva. Tudi mi smo predstavili naše društvo PGD Jablan, v znak zahvale smo jim izročili manjše darilo, in sicer dobrote, ki predstavljajo naš kraj, vino iz Golobinjeka, domače suhomesnate izdelke in med iz Mirnopeške doline. Oboji smo bili nad videnim in slišanim zelo navdušeni, obljubili smo si, da se bomo srečevali tudi v prihodnje. Po končanem obisku Hrvaškega Jablana smo pot nadaljevali proti Primorski, natančneje proti Sežani, kjer smo se ustavili na turistični kmetiji Mahnič, saj je bila tam ravno »osmica«. Okušali smo njihov teran in pršut ter se zabavali ob živi glasbi. V večernih urah smo se vrnili proti domu. Vsi smo bili zadovoljni in veseli, spoznali smo nove ljudi in preživeli dan v prijetni družbi. Klemen Drenik

Gasilska vaja PGD Jablan V okviru meseca požarne varnosti smo imeli oktobra gasilci PGD Jablan gasilsko vajo. Poleg naših gasilcev so se vaje udeležili tudi gasilci ostalih društev občine Mirna Peč (PGD Mirna peč, PGD Hmeljčič in PGD Glo-

društveno satje

Izlet športne sekcije pgd Jablan

bodol) in gasilci GRC Novo mesto. Skupaj je sodelovalo 39 gasilcev. Vaja je potekala v prostorih in dvorišču mizarstva Toni Miklič na Šrangi. Poleg gašenja, preiskovanja zadimljenih prostorov in reševanja ponesrečenega gasilca smo veliko pozornosti namenili uporabi gasilskih radijskih zvez med poveljujočimi. Vajo sta opazovala tudi župan občine Mirna Peč Andrej Kastelic in predsednik GZ Novo mesto Fikret Fejzič, ki sta vajo ocenila kot zelo uspešno. S tovrstnimi vajami izobražujemo operativne gasilce, preverjamo sodelovanje in odzive gasilskih društev ter dvigamo nivo protipožarne osveščenosti lokalnega prebivalstva. Janez Mežan

PGD Hmeljčič bogatejši za trideset pokalov Letošnje leto smo imeli prvič tri tekmovalne enote, od tega dve moški. Imamo tudi ekipo mladincev in mladink. Z ekipo članov A smo se prvič udeleževali pokalnega tekmovanja Slovenije v spajanju sesalnega voda v organizaciji Gasilske zveze Slovenije. Letos smo v društvo prinesli novih 30 pokalov. V letošnjem letu smo pridobili 12 novih izprašanih gasilcev. Poleti smo pridobili nekaj zemlje. Tako bomo lahko povečali prostor namenjen za gasilske veselice. Letos smo priredili tudi 1. gasilsko tekmovanje v spajanju sesalnega voda, ki se ga je udeležilo 15 ekip. Suvereno je zmagala ekipa naših fantov. V prihodnjem letu bomo prenavljali dom. Boštjan Ajdič

V sredini oktobra – meseca požarne varnosti - so prostovoljni mirnopeški gasilci in poklicni gasilci iz Novega mesta obiskali OŠ Toneta Pavčka. Na igrišču šole so otrokom predstavili svoje poslanstvo in gasilsko opremo. Ta dan so v novi šoli tudi prvič izvedli letno vajo evakuacije, po koncu vaje pa še praktično usposabljanje za gašenje začetnih požarov z gasilniki. Luka Piko

december 2013

Glasilo Občine Mirna Peč

25


iz šolskiega panja

ZELENEC NA DIRKALIŠČU – 7. likovna ustvarjalnica Letošnjo likovno ustvarjalnico, ki jo šola organizira ob pomoči Občine Mirna Peč, smo posvetili znamenitemu Mirnopečanu Ludviku Stariču – Letečemu Kranjcu, ki je zaznamoval trideseta leta prejšnjega stoletja kot eden izmed najboljših svetovnih motociklistov. Med Mirnopečani mu po športnih dosežkih v katerikoli panogi ni para, pa vendar je bil Starič za časa svojega življenja doma bolj kot ne zamolčan. Mentorica likovne ustvarjalnice Aleša Sušnik Škedelj je z idejo o ustvarjalnici, ki bi bila posvečena prav Stariču, želela, da učenci pobliže spoznajo tega znamenitega

našnjih tekmovalnih motorjev v spidveju. Toni Janežič in Janez Valant, predstavnika tržiškega kluba, sta s seboj pripeljala tudi starodobno Fordovo vozilo, kakršnega

rojaka, ki v svojem življenju ni bil le vrhunski športnik, ampak izredno zanimiv človek mnogih talentov. Ob pomoči domačina Leopolda Pungerčarja, predsednika Zveze moto klubov Slovenije, je šola k sodelovanju na ustvarjalnici povabila Klub ljubiteljev starodavnih vozil Mirnske doline Hrast – Tržišče in AMD Krško. Oba sta se našemu vabilu odzvala in učencem 30. septembra pripravila razstavo starodobnih motorjev in opreme ter da-

je nekoč vozil Ludvik Starič, učenci pa so bili še posebej navdušeni nad predstavitvijo opreme in motorjev mladega slovenskega spidvejista Sama Kukovice. Razstavljena vozila so bila iztočnica za poldnevno ustvarjanje, kolikor so imeli mladi likovniki časa za upodabljanje svojih idej. Na ustvarjalnici je sodelovalo 36 učencev iz devetih dolenjskih osnovnih šol, starih od 10 do 14 let. Ustvarjali so lahko v poljubni likovni tehniki.

1. šahovski turnir v novi šoli Šah je na naši šoli že tradicija – stara več kot 30 let! Največje uspehe so šahisti dosegli v obdobju med leti 1989 – 1995. V dolenjski regiji, bivši občini Novo mesto, so naši šahisti bili nekaj let absolutni prvaki v vseh starostnih kategorijah. Na to nas spominjajo številni pokali v vitrinah naše šole. Posebno šahistke so ekipno in posamično nastopile na številnih državnih prvenstvih. Ekipno so bile četrte, posamično pa med najboljšimi desetimi v Sloveniji. Na šoli je pred leti, ko je bila še osnovnošolka, tekmovala najboljša šahistka Slovenije, Darja Kapš – prva slovenska mednarodna mojstrica.

26

Glasilo Občine Mirna Peč

Vsa nastala dela je šola predstavila na razstavi, ki je bila odprta 3. oktobra in je na šoli še vedno na voljo za ogled. Tudi letos je na ustvarjalnici in pripravi razstave s svojimi strokovnimi predlogi in ocenami sodeloval Mirnopečan Jožef Matijevič, kustos Dolenjskega muzeja, ki je o mladih likovnikih povedal, da si sleherni od udeležencev zasluži pohvalo in priznanje in da so njihova dela po svoji vsebini in sporočilnosti tako ali drugače povezana z velikim šampionom dirkalnega športa, ki je po zaslugi mladih umetnikov postal še bolj žlahten. Na odprtju razstave likovnih del 7. likovne ustvarjalnice smo v šoli gostili slikarja Denisa Stariča, sina Ludvika Stariča, ki je ob tem dogodku v šoli priložnostno razstavil svoja slikarska dela. S še eno uspešno izvedbo je tako likovna ustvarjalnica po besedah ravnatelja šole Danijela Brezovarja postala zrel, tradicionalen projekt, na katerega sta naša šola in občina upravičeno ponosna. Tatjana Kupljenik

Simbioza med generacijami Osnovna šola Toneta Pavčka se je letos že tretje leto zapored pridružila vseslovenskemu projektu Simbioza. V tednu med 21. in 25. oktobrom je na šoli gostila starejše občane, ki so v desetih urah druženja z osnovnošolci obiskali pet delavnic, katerih cilj je bil predvsem dvig računalniške pismenosti in zanimanja za učenje e-veščin. Osnovno poslanstvo Simbioze je sodelovanje in prenos znanja med generacijami ter spodbujanje vseživljenjskega učenja. Mladi prostovoljci naše šole so obiskovalcem delavnic pomagali pri (za nekatere prvem o.p.) stiku z računalnikom, internetom in mobilno telefonijo. Vodja projekta na šoli je bil Matjaž Lipovšek, ki tudi sicer na šoli skrbi za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo. Skupaj s še nekaterimi učitelji je tudi vodil posamezne delavnice, ki so se, enako kot prejšnja leta, izvajale v dopoldanskem in popoldanskem terminu. Na šoli zaznavamo, da je zanimanje za projekt Simbioza vsako leto večje. Veseli nas, da lahko pri tem sodelujemo s prostovoljnim delom, saj s tem pri otrocih krepimo odgovornost in proaktiven odnos do družbe in lastne prihodnosti. Tatjana Kupljenik

Tisti čas so se najuspešnejše šahistke naše šole enakovredno borile s to, sedaj mednarodno velemojstrico. Da učenci ponovno igrajo šah in nastopajo na različnih tekmovanjih, ima veliko zaslug ravnatelj Danijel Brezovar, ki tudi razume, da naši šahisti ne morejo kar čez noč postati tako uspešni kot njihovi predhodniki. V ta namen smo se dogovorili, da bomo sodelovali na vseh tekmovanjih dolenjske regije. Tako je naša šola prevzela tudi organizacijo 1. turnirja dolenjske kadetske šahovske lige, ki je bilo 25. oktobra 2013. Na tem tekmovanju je sodelovalo 12 šol in skoraj 100 mladih šahistov. Našo šolo je zastopalo 11 šahistov. Anton Perko december 2013


Tudi v našem vrtcu smo pozdravili prihod jeseni. Nabrali smo naravne materiale in poljske pridelke ter iz njih izdelovali različna strašila. Izdelke smo razstavili na hodniku. Najstarejši otroci pa so najmlajšim zaplesali ples strašil.

IGRE BREZ MEJA Začetek oktobra smo Skokice izkoristile za športno druženje z našimi starši. Tekmovali smo v dveh ekipah. Gasilci in Lizike smo se borili do zadnjega. Ovire smo premagovali s kotaljenjem žoge, z vožnjo s poganjalci, prenašali smo vedro z vodo in pri tem pazili, da je ne polijemo, zadnjo nalogo pa smo se nosili štuparamo. Sledilo je druženje in pogostitev. Klobase in hrenovke so nam teknile tako kot ostalo pecivo, sadje in sok. Staršem smo podarili spominek na srečanje. OD ZRNA DO KRUHA

STARŠI NA OBISKU Skupina Lizike združuje otroke stare 5 in 6 let in smo najstarejša skupina vrtca Cepetavček. Sodelovali smo s starši, ki so prikazali določene spretnosti ali poklic, ki ga opravljajo. Med drugim smo pekli domišljijske piškote, obiskali glasbeno učilnico, spoznali delo medicinske sestre in se odpeljali na ogled podjetja Ursa. Velike dogodivščine za male glave, pa vendar v procesu spoznavanja sveta dobrodošle. Še vedno se najraje pohvalimo s svojimi starši, ki jih imamo najrajši na svetu. Cepetavčkove novice smo pripravile vzgojiteljice Vilma Fabjan, Darja Rozman, Marta Lužar, Katja Drenik.

NAŠI MARIJI V SPOMIN… Svojo življenjsko pot je 26. oktobra sklenila vzgojiteljica Marija Mikec, ki je skoraj trideset let v mirnopeškem vrtcu najmlajši rod z velikim srcem vodila na pot samostojnosti, samozavesti, uspešnosti in odgovornosti. Njeno poslanstvo je bilo eno najplemenitejših, kar jih je lahko. Bila je vzgojiteljica z vsemi lastnostmi, ki krasijo dobro vzgojiteljico. Znala je ustvariti toplo in varno zavetje, objeti in pobožati, vzeti v naročje otroke,

december 2013

Škratje smo začeli spoznavati pot do kruha. V skupini smo okušali, tipali, vonjali in si ogledovali razne vrste žita, moke in kruha. Med pohodom smo se ustavili v Povšetovem mlinu. Prijazen mlinar nam je predstavil mlin in delo v njem. Videli smo, kako iz zrna nastane moka. Naslednji dan smo zmešali sestavine za kruh, ga mesili in pustili,da vzhaja. Odnesli smo ga h kuharicam, ki so ga dale peči. Spekli smo najbolj okusen in dišeč kruh, ki ga je v trenutku zmanjkalo.

posušiti njihove solze in jim pričarati nasmeh na obraz. Marija je bila po značaju tiha in zadržana, nikoli ni silila v ospredje, a kadar se je oglasila, so bile njene besede tehtne in razumljive, strokovno utemeljene in med sodelavkami sprejete. Vselej sta jo poleg neizmerne ljubezni do svojega poklica odlikovala tudi optimizem in trdna volja. Še posebej v času njene težke bolezni, ki jo je za vedno odtrgala od nas. Ohranili jo bomo v trajnem in hvaležnem spominu. Ravnatelj Danijel Brezovar

Glasilo Občine Mirna Peč

27

cepetavčkove novice

JESEN ŽE V DEŽELO PRIHAJA


občinska uprava sporoča

Utrinki z likovne ustvarjalnice Zelenec na dirkališču

FOTO: Žan Kupljenik in Arhiv OŠ Toneta Pavčka

Poznate vaš kraj Kot kaže, je bilo septembrsko vprašanje pretrd oreh, dragi bralci. Kajti pravilnega odgovora tokrat nismo prejeli. Glasi pa se: Na fotografiji so vidne rake, ki pripadajo Povšetovemu mlinu na Dolenjem Podborštu. Po njih je tekla voda na lesena vodna kolesa, ki so nekoč poganjala mlinske kamne. Mlin je bil zgrajen 1893. leta. V njem so nekoč mleli s štirimi pari mlinskih kamnov. Lastnik mlina Alojz Povše je leta 1958 stavbo temeljito prenovil in postavil valjčni mlin. Podedoval ga je sin Bojan Povše, ki mu je vdihnil sedanjo prenovljeno podobo. V njem lahko dobite različne vrste moke. Najbolj znana pa je njegova moka za kruh iz petih vrst žit. In še novo vprašanje. Prikazan je obokani kamniti most, ki že vrsto let kljubuje času in povezuje ljudi z obeh bregov reke. Lahko je prvi ali pa zadnji na naši poti po osrednji dolini naše občine. Sprašujemo vas, kateri most je na fotografiji?

28

Glasilo Občine Mirna Peč

Odgovore pošljite do 15. februarja na naslov: Glasilo Občine Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč s pripisom: Poznate vaš kraj. Praktična nagrada čaka na srečnega nagrajenca.  Ladislava Rupena

december 2013

Glasilo Občine Mirna Peč - december 2013  

Glasilo

Advertisement