Page 1

Glasilo Občine Mirna Peč

št. 52, april 2014

V Mirni Peči začeli s preurejanjem središča

str.

3

Razpis za občinske nagrade in vaške igre

str.

4

Stekla dela urejanja vaških jeder in naselij

str.

25

Zlato priznanje Turistične zveze Slovenije mirnopeškim osnovnošolcem


ž u p a n o v a

b e s e d a

iz občinskih klopi

Spoštovane občanke in občani! Zaključuje se obdobje zime, ki je ni zaznamovala zelo velika količina snega, pač pa nas je presenetila z žledom, ki je močno prizadel večino Slovenije, vendar na srečo naše območje nekoliko manj. Hitremu odzivu prostovoljnih gasilskih društev in dobri koordinaciji med Občino, civilno zaščito in občinskim poveljstvom gre zahvala, da je bila zelo hitro vzpostavljena normalna prevoznost in da so posledice te naravne nesreče naše občane čim manj prizadele. Usmeritve dela v letošnjem letu smo začrtali s sprejetjem 1. rebalansa proračuna za leto 2014, ki je še vedno investicijsko naravnan, kajti predvidenih je preko 60 % investicijskih odhodkov. Je pa v rebalansu kar nekaj novosti, s katerimi se s strani države zmanjšujejo prihodki v proračun: finančne izravnave ni več, ravno tako se financiranje investicij po 23. členu ZFO zaradi ZUJF-a znižuje s 4 % na 2 %, zelo veliko nejasnosti in negotovosti je tudi glede davka na nepremične, ki naj bi nasledil nadomestilo za stavbna zemljišča. Tako kot običajno so tudi v prvih mesecih letošnjega leta vsa društva

organizirala in izpeljala občne zbore, iz poročil katerih je možno razbrati, da je tudi v lanskem letu večina društev delala dobro. Sredstva, ki so jih prejeli za svojo dejavnost, so večkratno oplemenitili in na ta način omogočili izpeljavo večine prireditev, ki so se odvijale preko celega leta v naši občini. Tudi letošnjo zimo so društva organizirala kar nekaj kulturnih prireditev in z vsemi do zadnjega kotička napolnila dvorano kulturnega doma. Na občinski upravi smo nadaljevali z zastavljenimi aktivnostmi, in sicer smo po uspešni izbiri izvajalca tako za vaško središče Šentjurij kot tudi za ureditev centra v Mirni Peči z izbranima izvajalcema podpisali pogodbo in ju tudi uvedli Medij Glasilo Občine Mirna Peč je vpisan v razvid medijev Ministrstva za kulturo rS pod številko 169 (odločba 006-392/2002). TRR 01370-0100015628 Telefon: 07/39 36 100 Faks: 07/39 36 107 Elektronska pošta: glasilo.mp@gmail.com Odgovorna urednica: Ljudmila Bajc Uredniški odbor v sestavi: Ladislava Rupena, Ljuba Sukovič, Andrej Gašperič, Tatjana Kupljenik, Luka Piko, Urška Rapuš, Nataša Rupnik

Foto: Nataša Rupnik in Andrej Kastelic Glasilo Občine Mirna Peč, javno glasilo izdaja Občina Mirna Peč, Trg 2 8216 Mirna Peč Spletna stran: www.mirnapec.si

2

Glasilo Občine Mirna Peč

Oblikovanje in grafična priprava: Fotografika, Boštjan Colarič s.p., Krško Tisk: Tiskarna Jordan, Krško Naklada: 1.000 izvodov Uredništvo si pridržuje pravico do preoblikovanja besedil v vsebinsko in oblikovno ustrezne članke.

v delo. Ravno tako je občinska uprava izvedla razpise za spodbude v kmetijstvu in pri izrabi obnovljivih virov energije. Po zagotovilih Darsa naj bi se končno zaključila tudi dela na pokritem vkopu in priključni cesti, srčno upam, da bom lahko v naslednji številki glasila poročal o sprostitvi prometa preko pokritega vkopa. Pri izpeljavi izgradnje suhokranjskega vodovoda smo občine naredile vse, kar je bilo potrebno, vključno z izbiro izvajalca, zato sedaj že kar nekaj časa čakamo le še ustrezno odločbo ministrstva. V mesecu aprilu bo izvajalec del začel po terminskem planu s priključevanjem na širokopasovno omrežje na celotnem območju občine Mirna Peč. Kljub še vedno neugodni gospodarski situaciji, kajti tako finančna kot tudi gospodarska kriza ne pojenja, upam, da bomo kolikor toliko nemoteno nadaljevali z zastavljenimi projekti. Predvsem pa si želim, da v časih, ki nam ne prizanašajo, ohranjamo normalni nivo medsebojnega komuniciranja in spoštovanja. Ob prihajajočih praznikih vam želim vse dobro ter prijetno in mirno praznovanje.  Andrej Kastelic, župan

ODSTOP STARE OPREME Spoštovani občani! Osnovna šola Toneta Pavčka bo v petek, 25. aprila 2014, pripravila del inventarja iz stare šole, ki zaradi zastarelosti in slabega stanja za šolske potrebe ni več uporaben, morda pa bi komu še koristil. Opremo si boste lahko ogledali in prevzeli na parkirišču pri stari šoli od 16. do 19. ure. Vabljeni!

april 2014


Poročilo 24. in 25. redne seje Občinskega sveta Občine Mirna Peč

Na decembrski redni seji so svetniki sprejeli poslovni plan Komunale Novo mesto in obravnavali ter sprejeli cene komunalnih storitev. Zaradi državne uredbe o metodologiji za oblikovanje cen obveznih gospodarskih javnih služb je bilo potrebno sprejeti nove odloke. Svetniki so po pojasnilih predstavnikov Komunale Novo mesto sprejeli predloge odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Mirna Peč, odloka o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov ter gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občine Mirna Peč in predlog odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Mirna Peč.

Z REBALANSOM PRORAČUNA BO DELO POTEKALO NEMOTENO Na 25. redni seji so bili v drugi obravnavi sprejeti vsi trije zgoraj našteti odloki Komunale Novo mesto, imenovani novi člani Občinske volilne komisije in izvoljeni člani Občinskega sveta v Varnostni sosvet Občine Mirna Peč. Svetniki so obravnavali in sprejeli 1. rebalans proračuna Občine Mirna Peč za leto 2014, s čimer so županu in občinski upravi omogočili nemoteno delo na začrtanih projektih. Potrjen je bil načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine ter sprejet sklep o nadaljevanju nerealiziranih prodaj in pridobitev nepremičnin iz prejšnjih let. Izdano je bilo soglasje k dopolnitvi dejavnosti javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto in sprejet sklep o potrditvi študije neskladnje gradnje. Svetnikom je bila predstavljena tudi osnova nove celostne podobe Občine Mirna Peč. Irena Mežan, občinska uprava april 2014

iz občinskih klopi

DECEMBRA SPREJELI CENE KOMUNALNIH STORITEV

Spoštovane občanke in občani! Bliža se praznik občine Mirna Peč. Ob tej priložnosti bodo podeljena priznanja in nagrade občine. Odlok o priznanjih in nagradah Občine Mirna Peč določa naslednje nagrade in priznanja: naziv častnega občana, nagrada občine in plaketa občine. 1. Naziv častnega občana Občine Mirna Peč se podeli za: • pomembne trajne uspehe na gospodarskem, znanstvenem, umetniškem, kulturnem, športnem, vzgojnoizobraževalnem, humanitarnem in drugih področjih, ki pripomorejo k ugledu občine doma in po svetu, • dobitnik naziva ima lahko stalno prebivališče tudi izven občine, vendar mora biti s svojim življenjem ali delom trajno povezan z občino Mirna Peč. 2. Nagrada Občine Mirna Peč se podeli za: • enkratne izjemne dosežke kot spodbudo za nadaljnje strokovno delo ali aktivnosti na posameznem področju delovanja, • dobitnik nagrade je lahko občan, skupina občanov ali pravna oseba s sedežem v občini Mirna Peč. 3. Plaketa Občine Mirna Peč se podeli za: • izredne uspehe in rezultate v daljšem časovnem obdobju na področjih, na katerih delujejo in s tem bistveno pripomorejo k razvoju in ugledu občine, • izredne uspehe in rezultate v daljšem časovnem obdobju, ki jih le-ti dosežejo s svojim odnosom do dela, gospodarnostjo, uvajanjem racionalnih novosti, posebnim naporom in prizadevanji in imajo velik pomen za občino Mirna Peč, • dobitnik plakete je lahko občan ali pravna oseba s sedežem v občini Mirna Peč. S tem razpisom pozivam občanke in občane ter institucije, da posredujete predloge za občinske nagrade in priznanja do 15. 5. 2014 na naslov: »Občina Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč, s pripisom »Za nagrade in priznanja občine«. Predlog mora vsebovati tudi podrobno utemeljitev. Številka: 094-1/2014-1 Datum: 31.3.2014 Župan Andrej Kastelic, l.r. Glasilo Občine Mirna Peč

3


občinska uprava sporoča

Občina Mirna Peč

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«

Stekla dela urejanja vaških jeder in naselij Občina Mirna Peč je v februarju leta 2013 na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje prijavila projekt »Urejanja vaških jeder in naselij«, v okviru katerega je načrtovana prestavitev in rekonstrukcija lokalne ceste LC 42504 pri župnijski cerkvi Sv. Kancijana ter izgradnja večnamenskega objekta v Šentjuriju. Konec letošnjega februarja je bil uspešno zaključen postopek izbora izvajalca del, v mesecu marcu pa sta izvajalca začela z deli.

LOKALNA CESTA PRED CERKVIJO SV. KANCIJANA SE PREUREJA (s prestavitvijo občinske ceste in planirano izgradnjo trgovsko poslovnega objekta se preureja središče naselja Mirna Peč) Že pred leti je organizacija WAKI, d.o.o., odkupila objekt v središču naselja Mirna Peč, t.j. nasproti cerkve Sv. Kancijana z namenom, da se po preureditvi preuredi v trgovino. Naložbenik je takrat, v letu 2009, prisluhnil predlogu Občine, da se pristopi k širši obravnavi območja in zgradi programsko ustreznejši objekt. Tako je ob objektu, ki naj bi nudil prostore za različne dejavnosti, Občinski svet Občine Mirna Peč takrat potrdil urbanistično zasnovo, ki je vsebovala tudi predvideno rekonstrukcijo in prestavitev občinske ceste, ureditev priključitve le te na regionalno cesto, ureditev novega »trga« pred cerkvijo in novih parkirišč ob poslovnem objektu. URBANISTIČNA ZASNOVA PREDVIDEVA TRI PROJEKTE Pri pripravi projektne dokumentacije se je ureditvena zasnova razdelila na tri, med seboj povezane projekte: izgradnjo trgovsko poslovnega objekta, prestavitev občinske ceste in ureditev novega »trga« pred cerkvijo. Projekte je pripravila projektantska organizacija Elite, d.o.o., iz Krškega, gradbena dovoljenja pa so bila pridobljena v drugi polovici leta 2011. Da bi Občina Mirna Peč lahko uresničila svoj del ureditve trga v Mirni Peči, je projekt »Rekonstrukcije in prestavitev lokalne ceste LC 425014« v začetku leta 2013 prijavila v okviru proOperacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja – Evropa investira v podeželje. Operacija se izvaja v okviru 8. javnega razpisa za ukrep 322 Ministrstva za kmetijstvo in okolje - Obnova in razvoj vasi v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2007–2013.

4

Glasilo Občine Mirna Peč

april 2014


Z REKONSTRUKCIJO CESTE PREDVIDENA POLOVIČNA ZAPORA PROMETA Jeseni 2013 smo tako začeli s pripravo razpisne dokumentacije, s podpisom pogodbe 17. 2. 2014 pa zaključili postopek oddaje javnega naročila za prestavitev občinske ceste. Izbrani izvajalec Rekon, d.o.o., iz Ivančne Gorice bo tako izvedel prestavitev ceste v dolžini 133 m in širini asfaltiranja 5,5m (predvidena sta dva vozna pasova širine 2,5 m), izgradnjo pločnika in javne razsvetljave ob novi občinski cesti, ureditev priključitve na regionalno cesto - na lokaciji objekta nekdanje krajevne skupnosti, izvedbo pločnikov in kolesarske steze v neposredni bližini priključka obeh cest, osvetljenega prehoda za pešce čez regionalno cesto, prestavitve meteorne in fekalne kanalizacije… Pričetek del in sama izvedba rekonstrukcije občinske ceste pa sta, kot je to pogosto ob novogradnjah, pogojena še z nekaterimi dejavniki. Gradnja tako ne bi bila mogoča brez rušitev dveh zgradb in prestavitve prostozračnega energetskega voda ob državni regionalni cesti, kjer smo rešitev poiskali v dogovoru obeh lastnikov objektov (Občine Mirna Peč in Waki, d.o.o.). Določene nevšečnosti pa bodo v času gradnje žal imeli tudi naši krajani: predvideni sta polovični zapori na državni in občinski cesti ter začasen odklop javne razsvetljave na relaciji: cerkev Sv. Kancijana - Rožna ulica. Sicer pa upamo, da bodo dela do meseca avgusta, ko je predviden zaključek gradnje, potekala brez drugih posebnosti in da se bomo v septembru že vozili po novem cestnem odseku.

IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA OBJEKTA V ŠENTJURIJU Z UREDITVIJO TRGA Pred leti je bila s strani vaščanov Šentjurija dana pobuda, da se uredi vaško središče, kjer stoji objekt nekdanje mlekarne, da bi vaščani pridobili svoj prostor za druženje. Občina Mirna Peč je k izdelavi projekta ureditve trga in izgradnje večnamenskega objekta v Šentjuriju pristopila v letu 2009 in v

občinska uprava sporoča

jekta »Urejanje vaških jeder in naselij« na 8. javni razpis za ukrep 322- Obnova in razvoj vasi ter s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, v avgustu 2013 prejela odločbo o odobritvi nepovratnih sredstev programa razvoja podeželja sofinanciranja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, in sicer v 60% deležu sofinanciranja predvidenih stroškov. Investicija je ocenjena na slabih 220.000,00 EUR brez DDV.

februarju leta 2011 zanj pridobila potrebno gradbeno dovoljenje. V času priprave projekta je prišlo do odločitve, da se objekt prilagodi tudi izvajanju različnih prireditev, da se v najem zagotovi prostor za ureditev stalne zbirke Toneta Pavčka in Lojzeta Slaka ter da se za načrtovani projekt poskusi pridobiti državna oz evropska sredstva. PROJEKT IZGRADNJE VEČNAMENSKEGA OBJEKTA V NASELJU ŠENTJURIJ je Občina Mirna Peč v začetku lanskega leta prijavila v okviru projekta »Urejanje vaških jeder in naselij« na 8. javni razpis za ukrep 322- Obnova in razvoj vasi Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja. V mesecu avgustu 2013 je prejela odločbo o odobritvi nepovratnih sredstev programa razvoja podeželja sofinanciranja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, in sicer v 60% deležu sofinanciranja predvidenih stroškov. Naložba je ocenjena na slabih 215.000,00 EUR brez DDV. Projekt vsebuje izgradnjo večnamenskega objekta, neto tlorisne površine 81,97m2 ter ureditev njegove okolice. Pritličje zasedajo vsi glavni prostori za javno rabo: vhod/ vetrolov, manjša sprejemna pisarna, dvorana za 30 obiskovalcev in sanitarije. V mansardi pa so predvidena shramba, arhiv ter hramba rekvizitov in ostale opreme. Zunanje površine bodo tlakovane ali utrjene s peščeno površino in bodo prebivalcem služile kot zbirališče ob različnih priložnostih. Upravljavec objekta bo Društvo podeželskih žena Mirna Peč. Po uspešno zaključenem postopku izbire izvajalca je bila 17. februarja letos s podjetjem CGP, d.d., podpisana pogodba o izgradnji večnamenskega objekta v Šentjuriju, v začetku marca pa naj bi izvajalec začel z deli, vendar se je pokazalo, da je potrebno pred začetkom del pripraviti nove podlage za temeljenje objekta zaradi prisotnosti vode. Prav tako pa smo ugotovili neskladje med uradno vrisanim potekom lokalne ceste na južni strani zemljišča in potekom ceste v naravi. Da bi zagotovili varno uporaba ceste tako z osebnimi vozili kot s traktorji in večjo kmetijsko mehanizacijo, se je investitor odločil za premik objekta za 1 meter v zemljišče, za kar pa je bilo potrebno predhodno izvesti postopek izravnave meje. V začetku meseca aprila je izvajalec pridobil vse potrebne podlage za začetek projekta, dela pa naj bi se zaključila konec poletja. Nataša Rupnik, občinska uprava, Andrej Kastelic, občinska uprava

april 2014

Glasilo Občine Mirna Peč

5


6

Glasilo Občine Mirna Peč

Sofinanc. reg. centra CeROD NM

Urejanje javne komunalne infrastrukture v IC Dolenja vas - 1. faza

Izdelava OPPN za GC Dolenja vas

Stanovanje cone: Pod Postajo, Nad Postajo, Češenska hosta

Občinski prostorski načrt - OPN

Urejanje vaških jeder in naselij - Šentjurij

Komunala NM - investic. transferi vodovodna infrastruktura

15004

16024

16033

16035

16037

16054

16064

Športna dvorana Mirna Peč

Energetska sanacija telovadnice stare OŠ Mirna Peč

Dolgoročni krediti - odplačila obresti in anuitet

19042

19016

19056

22002

skupaj

Komunala NM - investic. transferi kanalizacija

Izvedba novogradnje OŠ in vrtca MP s športno dvorano - 1. faza

16077

Vodovod Sveta Ana

Ureditev nadomest. ceste Biška vas - ukinitev železn.prehodov

13111

Sekundarni vodovod S del občine

Rekonstrukcija ceste Veliki Kal (JP 790771)

13110

16066

Rekonstrukcija ceste Hmeljčič (3506/1)

13109

16060

Preplastitev ceste do pokopališča Mirna Peč

13107

Urejanje vaških jeder in naselij - Globodol

Sanacija obč. ceste v naselju Jelše

13106

Oskrba s pitno vodo Suhe Krajine - regijski projekt

Rekonstrukcija ceste Vihre

13104

16069

Rekonstrukcija ceste Golobinjek - Globodol (JP 790684)

13103

16068

Rekonstr. in prestavitev LC v sklopu projekta TPO Mirna Peč

13046

Daljinska kolesarska steza in pločnik ob priklj.cesti in OŠ MP

Izvedba pločnikov in JR Mirna Peč - Ivanja vas

13040

13097

Modernizacija LC Brezova Reber-Prečna (LC 289122)

13037

13072

Sofinanciranje izgr.priključne ceste za Mirno Peč

Projekt izvedbe pločnikov Biška vas - Mirna Peč

13034

Investic. vzdrž. LC in JP -sanacije, propusti, mulde, varnost

Največje investicije/ investicijski odhodki in transferi

13003

PP_ID

2.920.345

66.000

81.064

41.400

388.444

10.000

63.584

326.350

641.035

5.000

8.151

190.500

45.500

41.700

90.000

43.000

930

8.000

27.078

4.978

6.500

12.345

5.991

26.757

9.000

175.560

12.500

46.000

10.000

131.607

59.440

2.615.570

76.780

89.496

48.810

392.014

10.000

71.163

350.226

660.702

5.000

37.844

198.100

45.500

126.700

90.000

51.120

10.946

8.000

27.078

4.978

6.500

12.345

5.991

26.757

9.000

181.020

15.000

46.000

27.000

131.607

80.275

Vrednost v EUR v letu 2014

95.496

1.384.685

6.453.135

letno

93.029

649.707

4.338.437

17.020

letno

211.870

490.266

114.772

193.170

218.946

325.122

letno

Skupna vrednost investicije

dolgoročni krediti (investicija šola in vrtec, Komunala)

izvedba 2014, sofinanciranje MIP

projektna dokumentacija, investic. inženiring

investicija zaključena, plačilo 10% zadržka v letu 2014

investicijsko vzdrževanje kanalizac. sistemov

dokončanje 2014, sofinanciranje komunalni prispevki

investicija v teku, sofinanciranje komunalni prispevki

izvedba 2014-2017; EU sredstva kohezije 85%

izvedeno, zapadlost plačila v 2014

intervencije, investic. vzdrž. Vodov. infrastr., hidr.omrežje

izvedba 2014, sofinanciranje MKO - ukrep 322

sprem. in dop. OPN-strokovne podlage vlog, pogoji MKO

sodelovanje/sofinanciranje investitorjev

urejanje javne kom. infrastr. - sofinanciranje investitorji

urejanje javne kom. infrastrukture / investitorji

investicijski transfer Mestni občini Novo mesto

izvedba 2014 - projektna dokumentacija, soglasja

izvedba rekonstrukcije 2014

izvedba rekonstrukcije 2014

izvedba rekonstrukcije 2014

izvedba rekonstrukcije 2014

izvedba rekonstrukcije 2014

izvedba rekonstrukcije 2014

izvedba 2014 - projektna dokumentacija, soglasja

izvedba 2014, sofinanciranje MKO - ukrep 322

v teku - projektna dokumentacija, soglasja

izvedba 2014 - rekonstrukcija odseka Vrhovo-Prečna

izvedba 2014 - projektna dokumentacija, soglasja

izvedeno, zapadlost plačila v 2014

letno investicijsko vzdrževanje - izvedba v teku

Stanje investicije

občinska uprava sporoča

Največje naložbe v mirnopeški občini

V začetku leta je Občinski svet Občine Mirna Peč sprejel rebalans proračuna Občine Mirna Peč za leto 2014. V nadaljevanju smo nanizali največje naložbe, ki so predmet letošnjega proračuna. Trudili se bomo, da bodo finančna sredstva zagotovljena in da bodo investicije izvedene. Sonja Klemenc, občinska uprava

april 2014


Ponudnika storitev interneta, televizije in telefonije sta Amis in Telekom ­­­­­­

Nadaljevanje gradnje priključkov na širokopasovno omrežje Z mesecem aprilom bo GVO začel graditi naročniške priključke in priključevati na omrežje tudi vse zainteresirane uporabnike, ki doslej še niso bili priključeni na omrežje. Predviden terminski načrt priključevanja uporabnikov po posameznih naseljih je objavljen na spletni strani Občine: http:// www.mirnapec.si/ Admin/load.asp?sif_ file=novice_z_ galerijo&sif_novice=629. Priključevanje uporabnikov na belih lisah, ki so interes po priključitvi sporočili do 1. 12. 2013, bo zaključeno v mesecu marcu?, nato bo GVO začel graditi naročniške priključke in priključevati uporabnike tudi na območjih sivih lis. Cena izgradnje naročniškega priključka (zadnjih 200 metrov omrežja) za vse uporabnike, ki so pogodbo o izgradnji priključka sklenili v predpisanem roku, znaša 192 EUR. Tisti uporabniki, za katere je bila v prvi fazi zgrajena le kabelska

kanalizacija in omarica na hiši, so sprva prejeli račun v znesku 132 EUR, račun za preostalih 60 EUR pa bodo prejeli po tem, ko bo v kabelsko kanalizacijo upihnjen še optični kabel. Cena izgradnje naročniškega priključka za uporabnike, ki se za priključitev na omrežje odločijo naknadno, se obračuna po novem ceniku, ki je objavljen na spletni strani GVO (http:// www.gvo.si/sl/kaj_ ponujamo/OSO_za_ obcane/). Na tej spletni strani lahko zainteresirani novi uporabniki najdejo tudi obrazec za naročilo izgradnje priključka. Storitve na omrežju lahko občani začnejo koristiti po tem, ko imajo zgrajen naročniški priključek (gradbeno in montažno) ter sklenjeno pogodbo z izbranim ponudnikom storitev. Trenutno lahko uporabniki izbirajo med ponudnikoma storitev Amis in Telekom Slovenije. Upravljalec OŠO omrežja zainteresiranim uporabnikom priporoča,

Poziv delodajalcem za štipendiranje kadrov iz regijske štipendijske sheme za Dolenjsko

da pogodbo o storitvah z izbranim ponudnikom storitev sklenejo najkasneje 3 tedne pred predvidenim zaključkom del po terminskem načrtu. V prihodnjih mesecih bodo tako potekala vsa montažna in gradbena dela, potrebna za priključevanje zainteresiranih uporabnikov na odprto širokopasovno omrežje. Izvajalec del bo preostale prekope cest, ki jih je izvajal v zimskem obdobju saniral in asfaltiral po odprtju asfaltnih baz v spomladanskem času, za vse nove gradnje pa sproti po izvedenih delih. Ponovno opozarjamo, da soglasja za prekope sosednjih zemljišč zagotovi vsak naročnik sam. Mira Barbo, občinska uprava

Za dodatne informacije se lahko obrnete na vodjo projekta s strani Občine Mirna Peč: mira.barbo@siol. net; GSM: 051/331 658.

Za delodajalce je sodelovanje v Regijski štipendijski shemi za Dolenjsko privlačno, ker sami izbirajo štipendista ter za celotno dobo šolanja štipendista po štipendijski pogodbi zagotavljajo le 50 % sredstev za štipendijo. Preostalih 50 % sredstev zagotovi Razvojni center Novo mesto iz državnih ali evropskih virov.

Razvojni center Novo mesto je objavil poziv k oddaji vlog za izbor delodajalcev v enotno Regijsko štipendijsko shemo (RŠS Dolenjska) za šolsko/študijsko leto 2014/2015.

Dodatne informacije ter vloga za prijavo so na voljo na naslovu: Razvojni center Novo mesto d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto, tel. 07 33 72 984, kontaktna oseba: Miljana Balaban ali pišite na e-naslov: miljana.balaban@rc-nm.si.

Predmet poziva je izbor delodajalcev za vključitev v RŠS Dolenjska v šolskem/študijskem letu 2014/2015.

Razvojni center Novo mesto vabi vse zainteresirane delodajalce k sodelovanju!

april 2014

Glasilo Občine Mirna Peč

7


Občinski praznik letos od 20. do 22. junija

občinska uprava sporoča

Pestro, kulturno, zabavno Tudi letošnji praznik občine Mirna Peč bo tako kot lanski strnjen v tri dni, od petka, 20. junija, do nedelje, 22. junija. Lansko tridnevno praznovanje se je tako po vsebinski kot organizacijski plati izkazalo za primerno, precej pohvalnih besed občanov je dokaz, da je bila odločitev za krajši, bolj jedrnat in vsebinsko kar se da pester občinski praznik pravilna, programski odbor pa je bil hvaležen tudi za vse dobronamerne kritike in pripombe, ki jih bomo letos v največji možni meri upoštevali. Tako kot lani se tudi letos trudimo pritegniti k sodelovanju čim več občanov, saj je praznik namenjen predvsem njim. V treh dneh se bodo zvrstile naslednje prireditve. Petek, 20. junija Vse skupaj se bo začelo s slavnostno sejo Občinskega sveta Občine Mirna Peč, nadaljevalo s tradicionalnim Festivalom vin, mlade in vse druge bo potem na osrednjem prireditvenem prostoru v središču Mirne Peči zabaval glasbenik Dejan Vunjak. Sobota, 21. junija Zjutraj najprej na Pohod po poteh Slakove in Pavčkove mladosti, ki bo opremljena z informacijskimi tablami in smerokazi, pri obeh obeležjih bo kulturni program. Popoldne se bodo na osrednjem prireditvenem prostoru predstavila društva, vsako na svoj izviren način, sledile bodo vaške igre, za njimi poseben program za otroke, nato do zgodnjih jutranjih ur zabava z ansamblom Petra Finka. Nedelja, 22. junija Kot običajno, najprej kolesarjenje po Mirnopeški pentlji, praznične dni bomo sklenili s popoldanskim koncertom v župnijski cerkvi sv. Kancijana, kjer bo tudi razstava izbranih likovnih del učencev Osnovne šole Toneta Pavčka. Podroben program bo objavljen v junijski številki občinskega glasila. Dobrodošli vsi na občinskem praznovanju! Za programski odbor, Jože Rozman

Razpis za 2. vaške igre V okviru občinskega praznika bodo v soboto popoldne, 21. junija 2014, na Trgu v Mirni Peči potekale 2. vaške igre. Namen vaških iger je zabava, druženje ter medgeneracijsko povezovanje ob igrah, uglašenih na tradicijo, zgodovino, tematiko občinskega praznika ipd. Vsaka vas lahko na tekmovanje prijavi le eno ekipo, ki mora šteti štiri tekmovalce: enega otroka do 14 let, enega mladostnika od 15 do 25 let, eno žensko, staro nad 25 let, in enega moškega, starega nad 25 let. Ekipa ob prijavi navede tudi po enega rezervnega tekmovalca za vsako generacijsko kategorijo. Ekipe se bodo med seboj pomerile v petih igrah, od katerih bo ena igra stalna, to je kviz, v katerem bodo nastopali vsi člani ekipe, v preostalih štirih igrah pa bo nastopal po en tekmovalec iz vsake kategorije. Kviz bo vsako leto vezan na drugo tematiko. Ostale igre bo programska skupina vsako leto znova določala. Prijava ekip je možna po pošti s priloženo prijavnico na naslov Občina Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč, s pripisom Za vaške igre, ali preko elektronske pošte na naslov vaske.igre.mp@gmail.com. Razpis in prijavnica bosta objavljena na spletni strani občine. Prijavnico je potrebno oddati do 31. maja 2014. O sestanku in seznanitvi s pravili bodo ekipe obveščene naknadno. Kot organizator si v primeru večjega števila prijavljenih ekip pridržujemo pravico do sprememb pravil iger in števila le-teh, najkasneje do 7. 6. 2014. Vsaka ekipa oz. član ekipe tekmuje na lastno odgovornost.

Dela na pokritem vkopu na priključni cesti Mirna Peč se zaključujejo! S strani Družbe za razvoj infrastrukture, d.o.o., Republike Slovenije (DRI upravljanje investicij) so sporočili, da izvajalec del na pokritem vkopu predvideva dokončanje del na tere-

Iščemo slogan občinskega praznovanja Naj bo kratek, udaren, jedrnat, izviren, pomenljiv, z jasnim vsebinskim sporočilom, da gre za praznik občine Mirna Peč oziroma njenih občanov. Vaše predloge pošljite najpozneje do 20. maja 2014 na elektronski naslov natasa.rupnik@siol.net ali na poštni naslov Občina Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč, s pripisom Slogan praznika, ne odpiraj! Ne pozabite pripisati vašega naslova ali kak drug kontakt. Programski odbor bo izbral najboljši predlog, ki bo nagrajen s praktičnim darilom v vrednosti 50 €.

8

Glasilo Občine Mirna Peč

nu konec aprila. Nato sledi dokumentacija, tehnični pregled in odprava morebitnih nepravilnosti. Promet bi lahko stekel do konca junija letošnjega leta.  Foto: Luka Piko april 2014


Amis Optika od zdaj na voljo za vse krajane (na belih in sivih lisah) Pričela se je gradnja novih naročniških priključkov. Tako bodo lahko preizkušene in zanesljive Amisove storitve interneta, televizije in telefonije od zdaj naprej uporabljali tudi krajani in podjetja na območju sivih lis. Vsi občani Mirne Peči lahko tako izbirajo med raznovrstnimi pestrimi vsebinami in uporabnimi rešitvami. Seznanite se s ključnimi prednostmi Amisovega optičnega omrežja in storitev ter izberite Amis. Zanesljivo in stabilno delovanje omrežja in storitev Optična omrežja so znana po svoji zanesljivosti in stabilnosti. Poleg zanesljivega omrežja pa Amis zagotavlja nemoteno delovanje vseh storitev tako za domače kot tudi poslovne uporabnike. V ta namen Amis sistematično nadgrajuje in posodablja omrežje, uporabniku pa nudi vrhunsko opremo za brezžični internet in ogled digitalne televizije nove generacije. Amis Internet - super hitri internet, tudi do 100 Mbps Naročniški paketi Amis vključujejo različne internetne hitrosti od 20 Mbps do 100 Mbps. Najbolj pri-

ljubljen naročniški paket je Optika Trojka L z internetom, televizijo in telefonijo, saj paketi vključujejo največ po najbolj ugodni ceni. Krajani lahko pri Amisu izbirate tako celovite naročniške pakete ali pa naročite vsako storitev samostojno in jo poljubno nadgrajujete, glede na lastne potrebe. Digitalna televizija AmisTV je najsodobnejša TV rešitev v Sloveniji, ki vas bo zagotovo prepričala, ko jo boste prvič preizkusili in spoznali, kako enostavna, uporabna in prijazna je. V vaš dom prinaša več kot 140 lokalnih, nacionalnih in tujih TV programov, ki si jih boste lahko s pomočjo časovnih TV funkcij ogledovali takrat, ko boste to sami želeli. Izbirate lahko tudi med najrazličnejšimi programskimi paketi in ekskluzivnimi TV programi:

HBO, PINK, Balkan 50+, MiniMax plus, Voyoin programi visoke ločljivosti (HD) ter filmi v videoteki. Ker Amis pri oblikovanju ponudbe izhaja iz potreb uporabnika, je oblikoval pakete storitev, ki bodo v polni meri zadovoljili vaše potrebe. Za več informacij in naročila lahko krajani Mirne Peči pokličejo na brezplačno telefonsko številko 080 20 10, prisotni pa so tudi svetovalci na terenu.

Preklopi na Amis Priklop je enostaven in hiter Pri Amisu boste deležni vrste vrhunskih storitev, priklop je enostaven in hiter in ne povzroča dodatnih stroškov. Če se odločate za menjavo ponudnika, na Amisu poskrbijo, da boste ves čas nemoteno brskali po internetu. Amis uredi vse postopke in dokumentacijo Prepustite torej vse skrbi ponudniku, saj vam bo le-ta uredil vso potrebno dokumentacijo za priklop storitev in v primeru prehoda izvedel vse potrebne dogovore z vašim obstoječim ponudnikom.

oglasno sporočilo

Hitra in enostavna montaža Amisovi izkušeni monterji vam na domu strokovno uredijo priklop storitev in vam prikažejo delovanje AmisTV. Katja Šajnovič, direktorica za prodajo in marketing »V Mirni Peči smo s storitvami prisotni že od lanskega leta.Veseli nas, da so uporabniki z našimi storitvami zadovoljni, saj jih je poleg enostavnosti, uporabnosti in kakovosti storitev navdušila predvsem uporaba časovnih storitev, ki med drugim omogočajo tudi ogled TV programov za nazaj. Paketi storitev so cenovno dostopni in namenjeni uporabnikom, ki želijo čim bolj izkoristiti svoj čas in pri tem tudi prihraniti,« prednosti ponudbe družbe Amis razlaga direktorica za prodajo in marketing Katja Šajnovič.

10

Glasilo Občine Mirna Peč

24-urna strokovna podpora vse dni v tednu Amisovi svetovalci so vam z veseljem na voljo za vsa vprašanja in težave 24 ur na dan, vse dni v tednu.

april 2014


V ordinaciji A-DENS v Mirni Peči razvijamo sodoben zobozdravstveni center

Razvoj in problematika zobozdravstva v Mirni Peči Osnova vsake terapije je zdrava ustna votlina. Dokazano je, da so zdrava in čista usta potrebna občutno manjšega števila posegov, kar pomeni tudi večji finančni prihranek. Zato dajemo v naši ambulanti A-DENS v Mirni Peči ogromen poudarek na preventivi. Verjamemo v kakovostno obravnavo naših pacientov, ki temelji predvsem na znanju in zaupanju. Na tej podlagi želimo skupaj s pacientom najti zanj najboljšo rešitev. S tem namenom smo pričeli s sodelovanjem z našo ustno higieničarko Mio, ki nudi pomoč pacientu pri izvajanju ustne higiene, izvaja preventivne, diagnostične in kurativne terapevtske postopke ustne higiene ter spremlja

in oceni podatke o stanju zob in dlesni pacientov. V zadnjih dveh letih smo veliko vložili v sodobno opremo. Novost je aparat za slikanje ortopanogramskih rentgenskih posnetkov in lokalni rentgenski aparat,

Zgrabite Izberite katerikoli paket, v kateremkoli omrežju, kjerkoli v Sloveniji.

VSI PAKETI. VSA OMREŽJA.

19

00 EUR + ČASOVNI PRESKOK

GRATIS www.amis.net

080 20 10

april 2014

5

mesecev

Akcijska ponudba »NAJBOLJŠI ZDAJ CENEJŠI!« velja v fiksnih omrežjih Amisa za nove zasebne naročnike paketov ob vezavi naročniškega razmerja za 24 mesecev. Akcijska ponudba ne velja za naročnike paketov »Enka S«, »Trojka XS«, »K1«, »enka 15/15«, za storitev amis Telefonija ter amis Televizija v samostojni ponudbi, za storitve iz mobilne in dodatne ponudbe operaterja ter za govorni promet na telefoniji. Akcijske cene paketov 19,00 EUR ter »Časovni preskok GRATIS« veljajo za obdobje petih polnih mesecev. Amis storitve so na voljo v skladu s tehničnimi zmožnostmi in vrsto izbranega paketa. Vse cene vsebujejo DDV. Akcijska ponudba traja od 3.2.2014 do 30.8.2014. Ceniki in ostali pogoji ponudbe so dostopni na www.amis.net.

pravo odločitev!

kar nam zagotavlja popolno rentgenološko neodvisnost. Aparata sta v pomoč pri takojšnji diagnozi in terapiji, pacientom pa je prihranjena pot do drugih rentgenoloških centrov. Okrepili smo se tudi z drugimi aparaturami, ki sledijo smernicam sodobnega zobozdravstva. Pri t.i. “zdravljenju zob” sedaj uporabljamo metodo strojnega širjenja koreninskih kanalov, ki je hitrejša, natančnejša in uspešnejša. V Mirni Peči želimo postaviti zobozdravstveni center Pozornost smo namenili tudi širjenju ponudbe. Pričeli smo sodelovati s kirurgom, ki za nas opravi vse večje oralnokirurške posege. Med drugim lahko v naši ambulanti ponudimo izklese modrostnih zob in v zadnjem času modne vstavitve vsadkov in dograditve kosti. Pacientom želimo ponuditi vrhunsko estetiko, zato smo lansko jesen v našo ekipo pridobili tudi ortodonta. Izšolan v Londonu je izkušen v vseh sodobnih metodah premikov zob. S svojim znanjem pa nam pomaga tudi pri reševanju zob, ki bi bili sicer izgubljeni. Na čakalne dobe izvajalci žal nimamo vpliva Čakalne dobe so rezultat števila pacientov, ki potrebujejo obravnavo, in obsega programa, ki nam ga določi ZZZS. Trudimo se, kolikor je v naši moči, da bi bile te čakalne dobe v razumni meji. Prosim vse, ki ne morejo priti na določen termin, naj pravočasno javijo svoj izostanek in omogočijo svojim sokrajanom čimprejšnjo obravnavo. V Mirni Peči se razvija zobozdravstveni center, ki skrbi za preventivo, ponuja vso sodobno diagnostiko, estetsko zobozdravstvo, kirurgijo in celo ortodontsko obravnavo. Mirnopečani, poskrbijte za svoje zdravje in zdravje ustne votline! Zdrav in sproščen nasmeh je najlepši!!! Matevž Arh, dr. dent. med. A-DENS d.o. Glasilo Občine Mirna Peč

11


ZGS izdal generalno odločbo o sanitarni sečnji

občinska uprava sporoča

Zaradi nevarnosti lubadarja do 15. maja nujna sanacija škode v smrekovih gozdovih V občini Mirna Peč je 2700 ha gozdov, kar za slovenske razmere pomeni nekoliko podpovprečno, 57 % gozdnatost. Državnih je 12 % gozdov, večina, 88 % pa zasebnih. Letošnji žled je zajel vse gozdove v občini. Omembe vredne poškodbe je povzročil na okrog 700 ha, kjer bo treba posekati približno 3000 m3 lesa. Po naravnih ujmah, med katere spada tudi žledolom, je podrto in polomljeno drevje običajno med sabo bolj ali manj prepleteno, zato je njihovo prežagovanje in kleščenje izredno nevarno. V deblih in med drevesi delujejo sile, ki se lahko ob žaganju sprostijo in so ob neprevidnosti lahko usodne. Tega izjemno nevarnega dela naj se lotevajo le usposobljeni in ustrezno opremljeni izvajalci. Lastniki gozdov, ki za ta dela niso usposobljeni in opremljeni, se lahko predhodno udeležijo tečajev za varno delo v gozdu, ki jih organizira Zavod za gozdove (ZGS). Poleg opravljenega tečaja pa so za sanacijo gozdov po ujmah potrebne še bogate delovne izkušnje. Zaradi tega takim lastnikom vseeno svetujemo, da se povežejo med seboj, najamejo skupnega izvajalca gozdarskih storitev, uredijo prometnice, si pomagajo pri določitvi posestnih mej in s skupnim nastopom na trgu lesa in storitev dosežejo ugodnejši finančni rezultat. Zaradi obsega poškodovanosti in razdrobljenosti posesti je ZGS za mirnopeške gozdove izdal generalno odločbo, kjer je določeno, kako in do kdaj je treba opraviti sanitarno sečnjo in preventivna varstvena dela oziroma zagotoviti njihovo izvedbo. Pred začetkom sečnje naj lastniki pri lokalnih gozdarjih ZGS (tel 07 3321 197) pridobijo usmeritve za posek. Dreves za posek se ne označuje. Pred sečnjo obvesti ZGS o začetku del in v osmih dneh po zaključku javi količinsko in vrstno sestavo posekanega drevja in poroča o drugih ukrepih. Pri sanaciji škode ima sanitarna sečnja prednost pred redno sečnjo. Zaradi nevarnosti prerazmnožitve lubadarja je potrebno čimprej, najkasneje do 15 maja, sanirati škode v smrekovih goz-

12

Glasilo Občine Mirna Peč

dovih. Preko toplejšega dela leta naj lastniki spremljajo stanje gozdov s poškodovanimi iglavci enkrat mesečno in morebitna odkrita žarišča lubadarja sanirajo v roku treh tednov. Po sanaciji škode v gozdovih iglavcev je prednostno na vrsti odvoz kakovostnih sortimentov listavcev. Manj vredno, močno poškodovano drevje listavcev, ki bo uporabljeno za kurjavo, lahko brez večje škode čaka na posek še vsaj eno leto. Lastnikom gozdov bo iz državnega proračuna sofinancirana pravočasna izvedba nujnih del v najbolj poškodovanih gozdovih iglavcev, odvisno od višine odobrenih proračunskih sredstev.

DRAGO OSTOJIČ, gozdar zadolžen za večino gozdov območja občine Mirna Peč »V oktobru 2012 je snegolom naredil ogromno škode po gozdovih v občini. Najhuje je bilo na Malem Vrhu pod Frato, Ostrem Vrhu nad Globodolom in Goriški vasi. Letošnji žled je zadevo še poslabšal, saj ni prave stabilnosti dreves. V nižinskem predelu je polomljenih ogromno smrekovih vrhov. Napadi lubadarja, ki so se pokazali pozno jeseni, pa so posledica lanske poletne, hude suše. Teh poškodb je ogromno in še vedno potekajo čiščenja, kar je pomembno, da se prepreči nadaljnje širjenje škodljivca.« Urška Rapuš

Marjan Grah, Zavod za gozdove

MIRNA PEČ SE je IZogNILA JANUARSKIM POSLEDICAM SNEGA IN ŽLEDA V mesecu januarju je večji del Slovenije ohromil sneg in žled, ki je prinesel veliko škodo predvsem na gozdovih, številne kraje pa odrezal od elektrike in vode. Občina Mirna Peč se je najhujšim posledicam izognila, saj je prišlo le do krajše prekinitve dobave elektrike v posameznih delih občine, so pa občinska gasilska društva imela veliko dela pri zagotavljanju prevoznosti cest. V prvem tednu februarja je bilo pri odstranjevanju drevja na občinskih in državnih cestah vključenih blizu 77 članov mirnopeških gasilskih društev, ki so opravili skupaj 200 ur prostovoljnega dela. Bili pa so tudi v stalni pripravljenosti za ukrepanje ob morebitnem poplavljanju ponikalnice Temenice, ki se je najvišje dvignila pri Dolenjem Podborštu in v Goriški vasi. Martin Krevs, poveljnik OGP

Poplava pri Dolenjem Podborštu april 2014


Kljub težkim gospodarskim razmeram se je KZ Krka v začetku oktobra 2012 odločila za investicijo in tako v Mirni Peči odprla črpalko za dizelsko gorivo, ki jo lahko 24 ur na dan ter vse dni v tednu uporabljajo člani oziroma kupci,  ki so na osnovi pogodbe pridobili kartico za točenje goriva in so največji naši odjemalci. Ostali kupci lahko črpalko nemoteno uporabljajo med delovnim časom tehnične trgovine OC Mirna Peč. Razloga za postavitev črpalke sta bila predvsem želja članov KZ Krka ter njihove potrebe po bližini oziroma hitremu dostopu do dizelskega goriva in velika oddaljenost ostalih bencinskih servisov. Naložba, ki je skupaj z zunanjo ureditvijo lokacije stala okoli 75.000 evrov, se je zagotovo obrestovala, saj smo do konca marca 2014 prodali  preko 600.000  litrov  dizelskega goriva. Veseli in ponosni smo, da smo prebivalcem Mirne Peči omogočili in prihranili veliko časa ter kilometrov, ki so jih predhodno namenili za pot do bencinskega servisa.  Delovni čas tehnične trgovine je pon-pet 7-17, sobota 7-12. Polonca Fakin, foto: Urška Rapuš

Vabimo vas na

Zelemenjavo – pomlad 2014, v četrtek, 24. aprila 2014, od 9.00 do 18.00, pred humanitarni center RK Novo mesto, Ulica Slavka Gruma 54a, Novo mesto,

na izmenjavo sadik zelenjave, poletnih rož, podtaknjencev, zdravilnih rastlin, semen. Ponudili bomo strokovne nasvete za vzgojo rastlin ter se osredotočili tudi na gojenje rastlin na balkonih. Aktualna bo tudi menjava in podarjanje strokovnih revij, setvenih koledarjev, cvetličnih lončkov in korit, receptov za prevrelke in naravna gnojila. Lepo vabljeni.

april 2014

Naravne nesreče v gozdovih V zadnjih letih je narava kar zagodla gozdovom. Zaradi snegoloma, žledoloma in napadov škodljivca lubadarja je nastalo veliko škode. Tudi v naši občini je bilo veliko podrtega drevja in napadenih smrek zaradi lubadarja. Na posameznih predelih so morali posekati večino smrek. Občane smo povprašali, kakšne vrste problemov so imeli v gozdovih. Urška Rapuš, Andrej Gašperič JANEZ KRAMAR, Trg Lanski sneg in letošnji žled sta v gozdovih povzročila precejšnjo škodo. Podrtega in poškodovanega je bilo za dobrih 300 kubikov bukovega lesa, ki je pretežno uporaben le za kurjavo. Dodatna težava pa je še v tem, da na posekanem območju ni podrasti, da bi se gozd začel čim prej obnavljati. KAREL ZUPANČIČ, Biška vas V lanskem letu je v gozdu ogromno škode povzročil snegolom, za povrh pa nam je v poletnem času na iglavcih povzročil škodo še lubadar. Letos je dodatno škodo povzročil še žled, obstaja pa tudi velika nevarnost, da bo v poletnih mesecih ponovno povzročal škodo lubadar. Iz gozda je bilo treba zaradi naravnih ujm in škodljivcev pospraviti okoli 250 kubikov lesa, kar za našo kmetijo pomeni ogromno izgubo. LEOPOLD RAPUŠ, Češence Lansko zimo smo imeli snegolom, po sušnem poletju pa je najbolj poškodovano parcelo napadel še lubadar. Uničenega je skoraj hektar gozda in poškodovanega približno 140 kubikov lesa. Verjetno bo potrebno tudi dodatno sajenje dreves, saj je malo podrasti in strmo pobočje. Ker je v okolici veliko lepih smrek, je nevarno, da se lubadar razširi še naprej, zato je potrebno temeljito čiščenje in pozornost pri spremembah. PETER KREVS, Češence Tudi naše gozdove je lansko zimo prizadel snegolom. Poškodovanega in s koreninami podrtega je bilo veliko hrastovega in mladega bukovega lesa, vse je bilo bolj primerno le za drva, tako da jih imamo sedaj veliko na zalogi, kot večina lastnikov gozdov v okolici. Eno parcelo, ki ji po čiščenju ni ostalo veliko kvalitetnega, močnega drevja in ima primerno lego, smo se odločili posekati in preurediti v travnik. Glasilo Občine Mirna Peč

13

anketa

Na dizelski črpalki natočili preko 600.000 litrov goriva


Prikaz obrezovanja sadnega drevja Na dan žena se je okoli trideset ljubiteljskih sadjarjev odzvalo vabilu Turističnega društva Mirna Peč in se zbralo v sadovnjaku Jožice Plantan v Poljanah pri Mirni Peči   na prikaz obrezovanja sadnega drevja. Predavatelj inženir Jože Barbo je uvodoma namenil nekaj besed potrebi obrezovanja v sodobnem ljubiteljskem

sadjarstvu. V obrezovanje nas silita potreba po lepem izgledu sadnega drevja in želja vsako leto doseči vsaj približno enako rodnost sadnega drevja. V nadaljevanju je sledil prikaz rezi na hruškah v obdobju polne rodnosti, kjer je cilj doseči zadovoljivo zračnost krošnje in glede na leto zastavljenosti cvetov enakomerno rodnost. Letos je opaziti manjšo obilnost cvetov, zato je demonstrator pokazal primere ohranjanja cvetov, včasih tudi na račun lepšega izgleda drevesa. Sledil je prikaz rezi na mladih hruškah v obdobju razvoja krošnje in potrebne tehnike za dosego  lepe krošnje. Predstavljen je bil tudi način rezi na jablani ter poudarjena razlika med breskvijo in jablano. Če si pri breskvi lahko privoščimo prikrajševanje mladic, tega pri jablani ne smemo početi, razen v primeru krajšanja vrhov, ko želimo doseči ustrezno razrast stranskih vej. Jablana ima na koncu vej zametke cvetov in s prikrajševanjem vej izrežemo vse morebitne cvetove. Beseda je tekla še o obrezovanju sliv in češenj ter se zaključila z odgovori na zastavljena vprašanja. Gostiteljica je udeležence na koncu pogostila s kozarčkom cvička ali šilcem viljamovke.   Silvo Barbo

Urejanje in oskrba sodobnih vrtov Vsako leto naše turistično društvo organizira predavanje o urejanju okolja ter zasaditvah balkonskih in okenskih rastlin. Letos smo izbrali temo o načrtovanju, prenavljanju, urejanju in oskrbi okrasnih vrtov. V mesecu marcu nam je o tem predavala Andreja Bartolj Bele, univ. dipl. ing. kmetijstva, ki poučuje hortikulturo na Kmetijski šoli Grm v Novem mestu. Svoje bogato znanje si je nabirala tudi pri Jeleni De Belder v Belgiji. Ukvarja se tudi s svetovanjem in urejanjem okrasnih vrtov. Je velika poznavalka okrasnih rastlin, ljubiteljica narave in vsega, kar je narava ustvarila. Na zanimiv način s sliko in besedo nas je popeljala od idejne zasnove sodobnega vrta do izdelave načrta, izbire okrasnih trajnic, grmovnic, dreves in pravilne zasaditve le-teh. S kasnejšo oskrbo vrta je veliko dela, zato mora biti motika vedno

pri roki. Pravilno moramo negovati zelenice in okrasne grmovnice. Posebno vzdrževanje zahtevajo ribniki in skalnjaki. Inovativnost je potrebna pri izdelavi ograj in zasaditvi živih mej. Z urejenimi vrtovi in okolico hiš si ustvarjamo prijetnejše bivalne pogoje. V razkošju raznobarvnih rastlin se dobro počutimo. Udeležence predavanja je Andreja Bartolj Bele navdušila s svojimi idejami, koristnimi nasveti in novimi trendi v okrasnem vrtnarjenju. Gotovo je vsak izmed nas začel razmišljati o novih zasaditvah okrasnih rastlin okoli svojega doma. Vse se začne pri načrtovanju, idejni zasnovi in razmišljanju, kdo bo v tem lepem kotičku našega doma užival. Predavanje je zaključila z mislijo: «Če želiš biti srečen vse življenje, zasadi vrt.« V preddverju sejne sobe je Manca Papež, učenka Kmetijske šole Grm, pripravila prodajno razstavo unikatnega nakita, ki ga sama izdeluje. Ladislava Rupena

Zimske radosti Člani športne sekcije PGD Jablan in prostovoljci smo ob prvem snegu pripravili smučišče za vasjo Jablan in uredili progo za sankanje. V večernih urah pa je bila omogočena nočna smuka pod reflektorji. V začetku marca smo imeli dva pohoda. Pohod ob dnevu žena, do golobinjske cerkve. Moški del pa je imel mučeniški pohod do gradu Hmeljnik. Oba pohoda sta minila v sproščenem vzdušju, ob koncu dneva smo bili vsi veseli in zadovoljni. Klemen Drenik

14

Glasilo Občine Mirna Peč

april 2014


Ženski in moški zajtrk S. Meta Potočnik je bila gostja ženskega druženja, ki je potekalo 22. marca letos v OŠ Toneta Pavčka. Govorila je iz svojih bogatih izkušenj, ki jih ima pri zdravljenju notranjosti ženske. Sicer že nekaj let deluje v Hiši kruha (Škofja Loka) kot zakonska in družinska terapevtka, vodi pa tudi različne programe osebnostne in duhovne rasti. »Skozi izkušnje spoznavam posebnosti ženske duše in njen način religioznega iskanja. Spoznanje, da je med ženskami mnogo skritega trpljenja, me vodi k večjemu sočutju in bližini z njimi. Odkrivam, da v obdobjih brezizhodnosti,

S. Meta Potočnik (foto: Janja Ambrožič, Dol. list) nerazumevanja in notranjega trpljenja kaže ženska izjemno ustvarjalnost, s katero je sposobna notranje preobrazbe in ohranjati upanja. Če ne prej, se ta preobrazba začne dogajati po 35. letu. Meni ljuba podoba tega razvoja je pot na goro. Na ravnini je otroštvo in kasneje vsa socializacija, ki je namenjena temu, da oseba najde svoje mesto v družbi, da je sprejeta, da se lahko uresniči. A cena za to sprejetost je včasih precejšnja, saj pomeni potlačitev delov sebe, ki tudi želijo živeti, pa jim do zdaj ni bilo dovoljeno. Ko pride na vrh gore, se notranja dinamika začne spreminjati. Kot bi telo in duša rekla, da ne moreta več naprej

po starih navadah. Kam naj grem sedaj? Morda se začne javljati neko nejasno nezadovoljstvo, občutek, da nisem v pravi koži. Pri nekaterih se močno oglasi telo z doslej neznanimi bolečinami. Pri drugih prihaja do izgorelosti, tesnob, strahov in zaskrbljenosti. V notranjosti se začno oglašati glasovi ali občutki, ki so že dolgo stvar preteklosti, a kažejo na to, da je v ženski neka nedokončana zgodba, ki se želi zaključiti. Res je blagodejno, ko se ženska začne poslušati. Ko pride želja po nečem novem, boljšem,« je spregovorila v svojem predavanju z naslovom Notranje ozdravljenje ženske duše.

SLOVENC, TVOJA ZEMLJA JE ZDRAVA?

Na moškem zajtrku je predaval dr. Stane Granda. Med drugim je dejal: »Slovensko družbo razjeda razočaranje in strah na meji obupa pred prihodnostjo. Zato v zgodovini ni nikakršne osnove. Vse, kar imamo, smo ustvarili sami. Nikomur nismo kot narod nič dolžni, nikomur nismo povzročili krivice. Tudi državne dolgove bomo, kot že tolikokrat v zgodovini, odplačali. Naša največja ovira k napredku sta samozaničevanje in samoponiževanje. Vse, kar je naše, naj bi bilo slabo, tuje dobro. Poglejmo svoje hiše, hleve, polja, vinograde… Spomnimo se, kako smo živeli pred nekaj desetletji, kaj smo jedli, kaj pili in primerjajmo z današnjim. Kot noč in dan! Spomnimo se naših blatnih, sivih, zanemarjenih vasi. Danes mnoge delujejo kot pravljična

Žensko dopoldne sta organizirali Občina in župnija Mirna Peč. V imenu organizatorjev je okoli 130 žen pozdravil župnik Janez Rihtaršič. (foto: Blažka Gorenc) april 2014

Zbrane je s svojo žlahtno besedo nagovoril zgodovinar prof. dr. Stane Granda Foto: Franci Ramovš. naselja. Izžarevajo naše preteklo delo in trpljenje, skrb za boljši danes in lepši jutri! Zakaj nočemo tega videti? Zakaj se nočemo tega veseliti in uživati? Pozabili smo na naše delo, nasedli lažni propagandi, da nam je bilo vse podeljeno v časih »socializma s človeškim obrazom«, ki ni nikoli obstajal. Kot ni bilo lesenega železa! V veliki meri smo prav zaradi njega tam, kjer smo. Njegova največja posledica je neskončna bančna luknja. Preje je bilo takih, ki so trdili, da je tvoje »naše«, bistveno manj. Sedaj se je njihovo število zaradi slabih zgledov iz preteklosti pomnožilo. Red moramo začeti ustvarjati vsak pri sebi, ne drugih! Vsak bo za sebe dajal odgovor, za druge le, če jim bo držal vrečo pri kraji! Naša zemlja je, kot je pred okroglo 200 leti zapisal Valentin Vodnik, zdrava. Mi smo njena težava. Ker ne spoštujemo lastne preteklosti in sami sebe. Slovenci nismo bili nikoli narod bogatašev, pa tudi beračev ne. Slovenska zgodovina je zgodovina preudarnega in odgovornega dela. Ne špekulacije s kapitalom, še manj neskončno iskanje subvencij in raznih oblik pomoči. Delo odpira varno in gotovo prihodnost. Tudi osebno in državno neodvisnost. Da o pravi svobodi in resnični osebni sreči niti ne govorimo.« Sonja Šuštaršič

V organizaciji Občine in župnije Mirna Peč je v soboto 29. marca 2014 potekalo drugo moško druženje v OŠ T. Pavčka Foto: Franci Ramovš Glasilo Občine Mirna Peč

15


INTERVJU: MARTIN KREVS

intervju

»Rad in z veseljem delam. V društvu sem zato, da bom kaj naredil in pomagal po svojih močeh.« Neutrudnega Mirnopečana Martina Krevsa poznajo vsi. Kot prizadevnega gasilca, občinskega poveljnika, člana Upravnega odbora in poveljstva Gasilske zveze, kot predsednika Društva harmonikarjev Mirna Peč in člana upravnega odbora Moto kluba Trebnje. Z ženo Andrejo imata hči Andrejo, ki si je že ustvarila svojo družino v Žireh na Gorenjskem, in sina Mitjo, poznanega športnika atleta, ki tekmuje na največjih atletskih mitingih in dosega vrhunske rezultate. Martin pravi, da je na svojo družino neizmerno ponosen in da mu daje energijo. MARTIN KREVS se je pred 56 leti rodil v Velikem Kalu. Osnovno šolo je obiskoval v Mirni Peči, zatem je opravil poklicno šolo za šoferja voznika in železničarsko, kjer se je izučil za pomočnika strojevodje. 27 let je delal na Slovenskih železnicah, TOZD za vleko vlakov v Novem mestu, in se v tem podjetju tudi upokojil. Z ženo Andrejo, ki je kuharica v Kmetijski zadrugi Krka v Novem mestu, sta si zgradila hišo na Marofu (prej se je imenoval Postaja) in si tu ustvarila družino. Ob dveh otrokih je življenje teklo po ustaljenih tirnicah, skrbeti je bilo potrebno za družino, a Martin je svoje življenje zastavil širše. Vključil se je v društveno dogajanje in se razdajal na več strani. Žena ga sicer pri tem podpira, a včasih bi pa vendarle raje videla, da je več doma, pravi. Vsi vas poznajo kot zapriseženega gasilca, predanega z dušo in telesom. Kdaj ste se pridružili gasilskim vrstam? Kot mladenič sem se včlanil v Prostovoljno gasilko društvo Mirna Peč. Kolegi, ki so že bili gasilci, so me povabili zraven. In tako sem gasilec že 35 let. Leta 2007 sem prevzel vodenje Občinskega gasilskega poveljstva Občine Mirna Peč, pod okvir katerega sodijo štiri prostovoljna gasilska društva. Vzpostaviti je bilo potrebno dobro povezanost in usklajenost dela med prostovoljnimi društvi, z Gasilsko reševalnim centrom Novo mesto, z občino ter poveljnikom in enotami štaba civilne zaščite občine. V tem času smo se srečali z močnejšimi poplavami ponikalnice Temenice ter s težavami s prevoznostjo lokalnih in medobčinskih cest zaradi močnega sneženja, kjer so gasilske enote prevze-

16

Glasilo Občine Mirna Peč

le osrednje intervencijske funkcije. Kot poveljnik občinskega gasilskega poveljstva usklajujem pripravo gasilskega operativnega načrta občine, načrta opremljanja gasilskih enot in usposabljanja gasilcev. Občinsko gasilsko poveljstvo je tako pomemben izvajalec javne službe civilne zaščite mirnopeške občine. Kakšno je sodelovanje z Občino? Vam prisluhnejo, dobro sodelujete ali so morda tudi kakšne težave? Težav nimamo, tudi župani drugih občin podpirajo gasilstvo in se zavedajo pomembnosti poslanstva gasilstva. Saj so gasilci prvi, ki posredujejo in pomagajo krajanom v primeru nesreče ali požara. Tudi mirnopeški župan podpira vsa naša prizadevanja. Lahko pa povem, da je na gasilski zvezi sedem poveljstev, a imamo v mirnopeški občini daleč najbolj opremljena društva. Res nimamo težav.

pogodbo zavezali, da v primeru požara takoj pridejo na pomoč. Lani na srečo na mirnopeškem nismo imeli nobenega požara. Razveseljujoče je dejstvo, da skoraj ni hiše, kjer ne bi bilo gasilca.

Kaj pa podmladek? Je težko pridobiti mlajše v svoje vrste? S podmladkom nam gre najslabše ravno v PGD Mirna Peč, preostalim trem gre bolje. Mlajšim skušamo prikazati naše dejavnosti. Vsako leto gremo na osnovno šolo in jim pokažemo orodje, gasilsko opremo. Povabimo poklicno gasilsko enoto, da se predstavi. Kako so Mirnopečani osveščeni glede požarne varnosti? Lahko rečem, da so ljudje dovolj osveščeni, saj je v vsaki vasi vsaj polovica vaščanov gasilcev. V občini Mirna Peč imamo 70 operativnih članov, ki so se s podpisano april 2014


MARTIN KREVS JE MARCA PREJEL BRONASTI ZNAK CIVILNE ZAŠČITE. V obrazložitvi je zapisano, da je poleg tega, da je član Upravnega odbora in poveljstva Gasilske zveze Novo mesto, v več kot 30-letnem delu opravljal funkcije mentorja mladine, podpoveljnika, predsednika društva in bil več kot 20 let član gasilskih tekmovalnih ekip. Dobrih 20 let je v okviru društva opravljal prevoze vode z gasilsko avto cisterno občanom, ki niso bili priklopljeni na vodovod. Ste tudi ustanovni član Društva harmonikarjev Mirna Peč in dolgoletni predsednik, pa menda sploh ne igrate harmonike. Kako ste pristopili? Društvo harmonikarjev Mirna Peč je bilo ustanovljeno leta 2001. Lojzka Krevsova me je povabila zraven, da bi bil bolj za organizacijo nastopov. No, po prvih štirih letih sem postal tudi predsednik društva, pa potem še v tretjem in četrtem mandatu. Le eno leto vmes nisem bil. Res je, ne igram in ne znam igrati na harmoniko. Kot mlad fant sem si kupil harmoniko, učil bi me sorodnik Lojzeta Slaka, Ludvik Barbo iz Orkljevca. Pa sem moral k soldatom, ko sem prišel nazaj, so mi harmoniko tačas že prodali in je bilo konec moje glasbene kariere, še preden se je začela. Zdaj pa se ne bom lotil. Raje uživam, ko jih poslušam, ne manjkam na nobenih vajah, ki jih imamo že od vsega začetka v gostilni Ogulin. Pred dvema letoma smo med člani ustanovili tudi pevsko skupino. Pa tudi tu ne pojem. Le privatno, na kakšni družinski »fešti«. Takrat pa z veseljem. Ste tudi član Moto kluba Trebnje in aktivno sodelujete pri organizaciji motorističnega blagoslova v Mirni Peči. Vas mami moč motorja? Ja, član sem od leta 2000. Pristopil sem, ko sem imel motor, Hondo CBRF, 600-kubično. Sicer pa sem ljubitelj mirne vožnje, norcev ne podpiram. Užiapril 2014

Martin ob medvedu, ob katerem bi mimoidoči celo pomislil, da je pravi. Izklesal mu ga je mojster v Kočevju, zatem so ga z vlakom pripeljali do Grosuplja, od tam pa s prikolico domov. vaš, ko se pelješ. Ne nabiram adrenalina. Pri prvem balgoslovu motoristov v Mirni Peči – mimogrede, tudi letos bo na velikonočni ponedeljek, 21. aprila - sem obljubil, da se jim bom pridružil in od takrat aktivno sodelujem pri organizaciji. Upamo, da bo letos lepo vreme, pričakujemo od tri do štiri tisoč motoristov. Hondo sem lani zaradi težav z zdravjem prodal. Padel sem namreč s strehe, si poškodoval hrbtenico in tako zaključil z vožnjo. Ko vidim motor na cesti, ki se lepo pelje, mi še vedno zaigra srce. Že peto leto ste upokojeni, pa vendarle zelo vpeti v skupnost. Najdete dovolj časa za vse, kar počnete? Kako pa družina spremlja vašo vpetost v lokalno okolje?

Rad in z veseljem delam. Če sem v društvu, sem zato, da bom kaj naredil in pomagal po svojih močeh. Sem pravi penzionist - dela imam veliko, časa premalo. Čeprav bi žena včasih raje videla, da bi bil več doma. Hči ima že svojo družino, ima tri otroke, sin je športnik, še študira, končuje magisterij. Nikoli ni pavziral, navkljub treningom in tekmam. To mi daje energije. Jaz kot mlad nisem imel pogojev. Rad sem igral »fusbal«, a ko se je začela služba, je bilo vsega konec. Prehojene poti pa ne bi spreminjal. V redu je tako, kot je. Martin Krevs hodi po svoji začrtani poti. Ustavila sem ga za kratek čas, da sva opravila tele pogovor. Hvala. Ljudmila Bajc, foto: L.B. in Luka Piko

Martin (skrajno levo) s člani Društva harmonikarjev: »Če delaš z dobro voljo, ni težko. Sploh, če je dobra ekipa. Harmonikaši so ta pravi fantje.« Glasilo Občine Mirna Peč

17


Občina s šolo in društvi organizirala tradicionalno akcijo čiščenja okolja Občina Mirna Peč je skupaj z društvi v soboto, 29. marca letos, pripravila tradicionalno akcijo čiščenja okolja. Akciji so se pridružili tudi šolarji, ki so dan prej čistili glavne prometnice. Sobotne akcije se je udeležilo 163 občanov, ki so bili razporejeni po celotnem območju občine: lovci so čistili gozdove, ribiči ponikalnico Temenico, jamarji Slugovo jamo v Globodolu, člani turističnega društva izvir Temenice v Zijalu, vinogradniki vinske gorice na Golobinjeku, v Hmeljčiču in v Lazah, vaščani Postaje, Velikega Kala in Orkljevca območje ob železniški progi, vaščani Poljan okolico vasi in potoka Igmanca ob nekdanji hitri cesti Trebnje- Novo mesto, vaščani Malega Kala okolico vasi. Rezultati večletnih akcij se kažejo v vse manjšem številu črnih odlagališč, še vedno pa prevladuje embalaža pijač in hrane, odvržena s strani obiskovalcev, potnikov vlakov in mimovozečih avtomobilov. V sobotni akciji smo zbrali šest avtomobilskih prikolic kosovnih odpadkov ter 80 vreč embalaže, papirja in ostalih manjših odpadkov. Akcija se je zaključila s skupno malico pri lovski koči v Globodolu. Nataša Rupnik

Čiščenje vinogradniškega območja v Hmeljčiču

Člani TD Poljane so čistili potok Igmanca in okolico.

Lovci so po čiščenju gozdov poskrbeli tudi za malico v Globodolu.

Slugova jama

Ribiči so čistili reko ponikalnico Temenico.

18

Glasilo Občine Mirna Peč

april 2014


Obveščamo vas, da je Razvojni center Novo mesto d.o.o. dne 4.4.2014 v Uradnem listu št. 24 objavil

razpise kreditov, in sicer

• Razpis dolgoročnih kreditov in garancij GSD za leto 2014 •  Razpis kreditov za nova delovna mesta in obratna sredstva (Mikrokrediti) za leto 2014

Vaščani Postaje, Velikega Kala, Orkljevca in Malega Kala so akcijo zaključili na Velikem Kalu.

Več informacij in razpisno dokumentacijo najdete na naši spletni strani www.rc-nm.si.

Iz mirnopeških kuhinj

VELIKONOČNA SOLATA

Vaščani Malega Kala so očistili okolico vasi.

Turistično društvo je čistilo in urejalo Zijalo.

Jamarji so uredili pot do Slugove jame, posekali grmovje, v bližini vhoda so pobrali štiri vreče smeti. april 2014

Za 8 oseb potrebujemo: • 500 g polžkov • 300 g zamrznjenega graha • rdečo papriko • 200 g kuhane gnjati • 300 g koruze iz pločevinke • šopek zelišč: peteršilj, drobnjak, baziliko in timijan • 4 žlice zeliščnega kisa • žličko soli • ½ žličke sladke paprike in belega popra • ščepec česna v prahu • 5 žlic olja • šopek redkvic • 2 trdo kuhani jajci PRIPRAVA Testenine kuhamo 8-10 minut v slanem kropu, da so še »al dente«. Grah kuhamo v malo vode 5 minut, ga odcedimo in ohladimo. Papriko očistimo in jo z gnjatjo vred narežemo na drobne koščke. Koruzna zrna odcedimo, zelišča drobno zrežemo. Žlico zeliščne mešanice prihranimo, ostalo pa zmešamo s kisom, soljo, papriko, česnom v prahu in oljem. Redkvice zrežemo na koleščke, jajca olupimo in zrežemo na osmine. Ohlajene testenine, grah, na kocke narezano papriko in gnjat, koruzo in polovico zrezane redkvice zmešamo z marinado. Solato iz testenin okrasimo s preostalimi zelišči, redkvico in osminami jajc. Naj vam tekne. Dober tek!

Glasilo Občine Mirna Peč

19


Čebelice »brenčimo« društveno satje

Topli sončni žarki in brenčanje čebelic vsakega spravijo v dobro voljo. Pevke Čebelice pa smo dobre volje tudi takrat, ko dežuje ali piha mrzla burja. Združuje in razveseljuje nas ljudska pesem. Lansko sezono smo zaključile na čebelarskem prazniku v Gornjem Gradu, kjer sta v naši predstavitvi sodelovala tudi humorist Jože in mladi harmonikar Jan. Novo sezono smo začele še posebno delavno. Na rednih vajah smo se naučile več novih pesmi. S petjem pa smo želele razveseliti tudi naše poslušalce, zato smo se odzvale na vsako povabilo. Pele smo planincem

Koncert Ditke ob dnevu žena Na dan žena je v mirnopeškem kulturnem domu potekal koncert pevke Ditke Čepin s skupino, ki sicer prihaja iz Koroške. V Mirni Peči ni nastopila zgolj slučajno, mlada kitaristka, komponistka in pevka Ditka namreč izvaja tudi uglasbene pesmi mirnopeškega rojaka Toneta Pavčka in njegovega sina Marka Pavčka. Na koncertu je Ditka postregla s pesmimi z njene nove zgoščenke z naslovom Ne bodi kot drugi, nekaj avtorskih v angleškem jeziku ter nekaj tujih skladb njenih vzornic Norah Jones ter Pink. Korošica z izjemnim vokalom je pesmi Toneta Pavčka spoznala že v osnovni šoli, zdele so se ji prijetne in lahkotne. Kot sama pravi: »

Čebelice smo izpeljale 6. srečanje ljudskih pevcev in godcev v Mirni Peči. na Gorjancih, na območnem srečanju ljudskih pevcev v Straži, starostnikom v Novem mestu, članicam DPŽ v Metliki, poslušalcem v KKC Dolenjske Toplice, ob odprtju razstave v Prečni, planincem PD Krka v Novem mestu ter na šestih prireditvah v Mirni Peči. Največ priprav je zahtevalo 6. srečanje ljudskih pevcev in godcev. Zelo se tudi veselimo srečanja ljudskih pevcev EUROPEADE v mestu Kielce na Poljskem v drugi polovici julija. Vsega tega pa ne bi bilo brez stalne podpore Občine Mirna Peč, Osnovne šole Toneta Pavčka, članic DPŽ Mirna Peč in naših zvestih poslušalcev. Vsem se iskreno zahvaljujemo. Hvala tudi vsem, ki ste darovali prostovoljne prispevke, in tistim, ki sponzorirate naš nastop na Poljskem. In še tole. Gostujoči pevci niso mogli prehvaliti, kako prijazni in gostoljubni smo Mirnopečani. Lepo je bilo to slišati. Besedilo in foto: Ljudmila Obrekar

Prva pesem, ki jo je uglasbil moj oče, je bila pravzaprav pesem Školjka, ki jo je napisal Tonetov sin Marko Pavček. Uglasbitev je nastala na pobudo profesorja slovenščine v gimnaziji, ko smo pripravljali poseben pesniški recital Pavčkove poezije.« Kasneje je njen oče uglasbil še dve Pavčkovi poeziji Nekaj je v zraku in Dober dan življenje. Žal pa našega rojaka ni imela priložnosti nikoli spoznati, saj nas je zapustil teden dni po tistem, ko sta nastali uglasbitvi omenjenih pesmi. Ditka je pod vtisi fantastičnih občutkov obljubila, da se v Mirno Peč še vrne. Nejc Staniša, foto: Miha Širca

Poziv za vpis v regijski destinacijski katalog Regionalna destinacijska organizacija Dolenjska, Bela krajina & Kočevsko - ribniško (RDO JV SLO) v sodelovanju s turistično informativnimi centri v regiji pripravlja regijski destinacijski katalog turistične ponudbe. Katalog bo vključeval vse vrste turistične ponudbe,kot npr.: nastanitvene in prehrambne obrate, muzeje, galerije, športni turizem, aktivnosti v naravi in wellness ponudbo… Katalog bo v fizični oz. elektronski obliki izšel v sedmih jezikih (slovenskem, angleškem, nemškem, hrvaškem, srbskem, italijanskem in ruskem jeziku) in bo predstavljal trenutno turistično ponudbo regije. Služil bo kot promocijsko orodje na različnih domačih in tujih dogodkih, delavnicah, študijskih turah ipd. Dostopen bo vsem turističnim pisarnam in turistično informativnim centrom po Sloveniji.

20

Glasilo Občine Mirna Peč

Pozivamo vse ponudnike iz regije Jugovzhodna Slovenija, da se vključijo v skupni regijski katalog destinacije Dolenjska, Bela krajina & Kočevsko –ribniško. Prispevek ponudnika za vpis v katalog znaša neto 50 EUR in velja za vse nadaljnje izdaje v vseh jezikovnih različicah v roku enega leta. Vpis ponudnika v katalog je za člane RDO JV SLO že vključen v letno članarino, posredovani podatki pa se uporabljajo tudi za ostale promocijske aktivnosti (spletna stran, mobilna aplikacija, družbena omrežja). Prijave za prvo letošnjo izdajo sprejemamo do 11. 4. 2014. Prijavni obrazec lahko najdete na spletni strani www. visitdolenjska.info. Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki 07 337 29 980 ali e-pošti: simon. kovacic@rc-nm.si.

april 2014


Prednovoletno druženje

»Pozdrav življenju, dobrim ljudem, sreči …«

55 krvodajalcev jubilantov je prejelo priznanja Rdečega križa Slovenije za 5-krat, 10-krat…vse do 110-krat darovano kri. Prireditev, ki jo je v sodelovanju z društvi in OŠ Toneta Pavčka organizirala Občina, je izzvenela kot hvalnica življenju, kot slavospev vsemu živemu, pa naj bo to lastovka, ki mora pred zimo za preživetje poleteti v tople kraje, ali pa drobcen vrabček, ki kljub mrazu in pomanjkanju hrane ne zapusti svoje domovine. Nikoli in nikdar se ne bomo mogli dovolj zahvaliti našim krvodajalcem, saj že vrsto let ljudem delijo najvrednejši dar življenja – svojo kri. Prav zato je bilo tisto praznično popoldne

najlepša priložnost, da so predsednica OZRK Novo mesto Mojca Špec Potočar, predsednica KORK Mirna Peč Slavica Derganc ter župan Andrej Kastelic krvodajalcem jubilantom izročili priznanje za humano delo in jim izrekli iskreno besedo HVALA. Največkrat je kri do takrat daroval Darko Ajdič, kar 110-krat. Nekateri občani in občanke so tudi lani s posebnim čutom za lépo poskrbeli, da so bili njihovi domovi urejeni in ozaljšani s cvetjem, za kar sta jim predsednik Turističnega društva Jože Barbo in predsednica ocenjevalne

Prejemniki priznanj Turističnega društva v sklopu projekta »Moja dežela, lepa in gostoljubna«. april 2014

komisije v okviru projekta MOJA DEŽELA, LEPA IN GOSTOLJUBNA podelila priznanja.

Z desne predstavnica Centra za transfuzijsko dejavnost Marjeta Martinčič in domači župan Andrej Kastelic, ki je prejel priznanje za 20-krat darovano kri. Ob njem predsednica OZRK NM Mojca Špec Potočar in predsednica KO RK Mirna Peč Slavica Derganc. Naših src so se globoko dotaknile spodbudne besede o življenju izpod peresa Toneta Pavčka, ki sta jih voditelja Marija in Bogdan čuteče (čudovito) povezala v program. Tako pravijo: »Ne bojte se življenja! Imejte ga radi, da bo tudi ono, življenje, imelo rado vas, saj je vsako življenje edino, enkratno in neponovljivo!« Lojzka Krevs, foto: Nataša Rupnik, Luka Piko Glasilo Občine Mirna Peč

21

društveno satje

»Prisrčno pozdravljeni, dobri ljudje!« S temi besedami je voditeljica Marija Gabrijel na prednovoletni prireditvi nagovorila vse tiste, ki so 26. decembra lani v mirnopeškem kulturnem domu počastili praznik naše domovine – dan samostojnosti in enotnosti. Vse obiskovalce so z ubranim petjem in igranjem razveselili pevski zbor Rožmarin, Čebelice, mladi harmonikarji s pevci, glasbeni par Anita in Tadej, najmlajša animatorja Rok in Katja ter Matjažev Jože, ki še vedno prisega na pregovor, da je smeh pol zdravja.


Obiskali smo jubilantki društveno satje

Frančiška Kolenc iz Jablana je dopolnila 90 let. Ob tej priložnosti so jo obiskali župan Andrej Kastelic, predsednici Rdečega križa in Društva upokojencev. Svoja mlada leta je preživela v Cegelnici pri Novem mestu v veččlanski družini. Leta 1951 si je ustvarila družino in se preselila k možu v Jablan. Mož je bil zaposlen, ona pa je vo-

Frančiška Kolenc dila kmetijo in vzgajala dve hčerki. Članica društva upokojencev je že od samega začetka delovanja, leta l989 pa je ovdovela. Danes jo razveseljujejo štirje vnuki in šest pravnukov. Z zanimanjem spremlja dogajanje po televiziji, rada pa tudi bere. Očal pri branju ne potrebuje. Trdo delo jo je izklesalo, da je pri 90 še vedno čila in bistre glave. Istega dne pa je Jožefa Cesar iz Šentjurija praznovala 92 let. Tudi njej smo ob prazniku voščili župan ter predsednici RK in DU.

Kurenti odganjali zimo Gledališka igra tudi v Mirni Peči Bruselj hotel Člani društva Poetovio Ptuj so letos na povabilo Turističnega društva Mirna Peč obiskali mirnopeško občino. Najprej so zaplesali pred Osnovno šolo Toneta Pavčka, zatem pa so se odpravili k spominskemu obeležju

kulturno umetniško društvo Vesel teater iz Dolenjskih Toplic je v začetku marca gostovalo v Kulturnem domu v Mirni Peči z igro Bruselj hotel. Avtor dramskega dela Vinko Möderndorfer v satirični komediji na zabaven in humo-

Lojzeta Slaka na Barbovi domačiji na Malem Kalu. Tam so jih poleg vaščanov sprejeli tudi Slakovi sorodniki, z njegovo pesmijo pa so jih pozdravili   člani Društva harmonikarjev Mirna Peč. Kurenti so pot nadaljevali v Novo mesto, Stražo in Žužemberk. Po ljudskem izročilu kurenti s poskakovanjem in hudim truščem iz dežele odganjajo zimo in zlo ter prikličejo pomlad in dobro letino. Kako jim je uspelo, pa bomo še videli…  Mira Barbo

ren , na trenutke pa tudi malce zloben način razkriva zakulisno dogajanje sodobnih slovenskih cerkvenih in političnih oblastnikov. Pred domačo publiko se je predstavil tudi Mirnopečan Drago Primc – Frido, ki se je lani pridružil igralski ekipi Veselega teatra iz Dolenjskih Toplic. V vlogo duhovnika Ignaca se je dobro vživel in jo prepričljivo odigral. Ajda Hudoklin, KUD Vesel teater

V teku na 1500 m Krevs izboljšal rekord Mirnopečan Mitja Krevs je nastop na 1500 metrov na dvoranskem svetovnem prvenstvu v atletiki v poljskem Sopotu zaključil z novim državnim rekordom 3:43,22 in osvojil 14. mesto. To je letos že drugi državni rekord na 1500 m, saj je konec februarja z državnim rekordom (takrat 3:43,73) v Istanbulu postal balkanski podprvak. Mitja Krevs tako zaključuje dvoransko sezono. Kmalu pa se začnejo priprave na poletno sezono. Njegov glavni cilj je namreč nastop na evropskem prvenstvu v Zürichu, ki se bo odvijalo v avgustu. L.B.

Jožefa Cesar Kljub temu, da je gospa na vozičku in že malo naglušna, nas je bila zelo vesela, kar so izdajale njene bistre oči. Še posebej pa so se slavljenki oči zaiskrile, ko je pravnuk prinesel harmoniko in ji zaigral. Majda Zagorc

22

Glasilo Občine Mirna Peč

april 2014


Člani PGD Hmeljčič smo se sredi marca udeležili 6. tekme slovenske lige v spajanju sesalnega voda v Horjulu v organizaciji PGD Žažar. Na tekmovanju smo zopet prepričljivo zmagali, postavili najboljši čas tekmovanja in v skupnem seštevku lige zasedli 2. mesto, kar je doslej zagotovo naš največji uspeh. Zadnjo

soboto v marcu pa smo organizirali tekmovanja v spajanju sesalnega voda v telovadnici stare OŠ Mirna Peč. V soboto, 29. Marca, je v Mirni Peči v organizaciji PGD Hmeljčič potekalo tekmovanje v spajanju sesalnega voda. Nastopilo je 40 ekip, 27 moških in 13 ženskih. Videli smo nekaj zelo hitrih in dobrih vaj. Pri članih so slavili člani PGD Radohova vas, pri članicah pa članice PGD Gabrje. Dobili smo tudi zma-

govalce dolenjske lige v spajanju sesalnega voda v okviru treh tekem, ki so potekale od februarja v Mokronogu ter v marcu v Orehovici in v Mirni Peči. Prehodni pokal so pri ženskah osvojili PGD Gabrje, pri moških pa PGD Lakovnice. Zahvala gre tudi OŠ Toneta Pavčka, ki je omogočila tekmovanje v telovadnici, posebna zahvala pa tudi ravnatelju Danijelu Brezovarju, ki se je udeležil svečane podelitve pokalov skupaj z županom občine Mirna Peč Andrejem Kastelicem in direktorjem podjetja GIRO Francijem Rovškom. Tekmovanje smo poskušali izpeljati kar se da kakovostno in po odzivih sodeč nam je to uspelo. Naši člani ekipe 1 žal niso nastopili zaradi poškodbe člana, zato smo vse moči usmerili v organizacijo tekmovanja, ki je bil velik zalogaj za društvo, je dodala tudi predsednica društva Irena Pust. Suvereno pa sta nas zastopali ekipa članov 2 in ekipa članic. Vsi skupaj pa se že pripravljamo na poletni del sezone. Mitja Pust, Foto: Jernej Lah april 2014

Jablanski gasilci lani uspešno izpeljali vse zastavljene cilje

društveno satje

Hmeljčiški gasilci presegli pričakovanja

Konec januarja se je 65 članov PGD Jablan zbralo na 33. rednem letnem občnem zboru v prostorih gasilskega doma v Jablanu. Predsednik, poveljnik, blagajnik in predstavnik športne sekcije društva so prebrali poroči-

Podelili smo priznanja za 10 in 20 let članstva nekaterim članom. Penca Franc pa je dobil priznanje za 30 let članstva in plaketo gasilskega veterana. Vsem prejemnikom priznanj iskreno čestitamo! la o minulem letu. Sprejeli smo načrt dela za leto 2014, ovrednoten s finančnim načrtom, in izvolili novega člana v nadzornem svetu. V letu 2013 smo uspešno izpeljali vse zastavljene cilje in projekte. Med drugim smo nabavili gasilsko vozilo GVM Renault trafic za prevoz moštva in zelo uspešno izpeljali občinsko gasilsko vajo na Šrangi. Nagovorili in pozdravili so nas tudi povabljeni gosti: župan Andrej Kastelic, občinski poveljnik Martin Krevs, predstavnik Gasilske zveze Novo mesto Robert Janežič, poslanec v državnem zboru Zvone Lah in predstavniki sosednjih gasilskih društev občine. Občni zbor je potekal nemoteno, brez nepričakovanih zapletov, z nekaj koristnimi predlogi in priporočili prisotnih članov. Po uradnemu delu je sledila pogostitev vseh prisotnih. S preteklim delom društva smo zadovoljni in verjamemo, da bomo uspešni tudi v tem letu. Janez Mežan

KULTURNO DRUŠTVO MIRNA PEČ V SVOJE VRSTE VABI NOVE ČLANE. ZAINTERESIRANI SE JAVITE NA E-NASLOV: kudmirnapec@gmail.com

Glasilo Občine Mirna Peč

23


Aktivistke Krajevne organizacije Rdečega križa Mirna Peč:

občinska uprava sporoča

»Solidarnost nam daje moč za delo« V Krajevni organizaciji Rdečega križa Mirna Peč smo se v preteklem letu trudili našim pomoči potrebnim občanom dati tisto, kar je bilo najbolj potrebno. Nekaterim družinam in posameznikom smo pomagali s prehrambenim paketom. Organizirali smo akcijo KOŠARICA RK v naši trgovini. Iz zbranih dobrin, ki smo jim dokupili še nekaj živil,smo naredili paket. Finančno smo pomagali petim učencem pri plačilu šolske prehrane in nabavi šolskih

bivajo v Domu starejših občanov v Novem mestu in Trebnjem. Vsem, ki bivajo drugje, pa smo novoletna darilca poslali preko njihovih domačih.

potrebščin, trem učencem pa pri plačilu letovanja. Pomagali smo desetim družinam in posameznikom pri plačilu položnic, eni družini pa smo kupili drva. V mesecu juniju smo izpeljali srečanje starejših občanov. Obiskali smo vse, stare med 80 ter 90 let, vsakega po 90. letu starosti, bilo jih je 23, pa ob njihovem rojstnem dnevu. V decembru smo obiskali in obdarili 231 starejših občanov in invalidov, pa tudi naše občane, ki

Skupaj z Občino Mirna Peč smo organizirali sprejem in podelitev priznanj krvodajalcem - jubilantom. Dvakrat smo organizirali merjenje krvnega tlaka, holesterola in sladkorja v krvi, dve krvodajalski akciji ter predavanji z naslovom Kako sestaviti ustrezno prehrano in Težave v vsakdanjem življenju - kako jih odpraviti.

V letošnjem letu pa je za nami že prva krvodajalska akcija, meritve holesterola, sladkorja in krvnega tlaka ter predavanje o depresiji. Akcije so bile zelo dobro obiskane, naslednje bodo v drugi polovici novembra. V februarju in marcu smo pobirali članarino, večina zbranih sredstev (80 %) pa ostane v naši krajevni organizacij in jih porabimo za pomoč našim učencem oziroma občanom pri plačilu položnic ali nakupu prehrambenih artiklov, za obdaritev jubilantov, za predavanja, nakup testnih lističev za merjenja holesterola in sladkorja, za srečanja in obdaritve. Preostanek članarine (20 %) je namenjenih OZRK Novo mesto za ostale skupne pomoči. Ob koncu bi se rada zahvalila vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali pri našem delu, in našemu sponzorju predavanj Mlinarstvo Povše. Slavi Derganc, KORK Mirna Peč

Proslavile smo dan žena in materinski dan

V lepem nedeljskem popoldnevu koncem marca smo se ženske Dolenje vasi in Hrastja zbrale v Lazah pri Režkovi zidanici in proslavile oba praznika, dan žena in materinski dan. Ob dobri hrani in pijači smo se naklepetale ter  sprehodile po Lazah. Preživele smo čudovit popoldan in se razšle pozno v noč z obljubo, da drugo leto srečanje ponovimo. Nežika Režek

24

Glasilo Občine Mirna Peč

april 2014


Mladi Mirnopečani, člani turističnega krožka OŠ Toneta Pavčka, v letošnjem šolskem letu v okviru projekta Turizmu pomaga lastna glava, ki poteka pod okriljem Turistične zveze Slovenije, pripravljajo pravo zabavo v naravi. Želeli so, da se glas o naravnih lepotah krajev, od koder prihajajo, ter glasbi, ki tukaj odmeva, sliši v »deveto vas«. Zato so pod mentorstvom učiteljic Darje Rugelj in Tatjane Kupljenik zasnovali tabor harmonikarjev V dolino tiho, posvečen Lojzetu Slaku, domačinu in glasbeniku, ki je glas harmonike ponesel v svet. Pri tem so jim pomagali tudi drugi učenci, strokovni delavci šole ter zunanji sodelavci. Dvodnevni tabor bo namenjen mladim ljubiteljem diatonične harmonike in Slakove glasbe, odvijal pa se bo na domačiji Barbo na Malem Kalu, kjer je Lojze preživel velik del svoje mladosti. Učenci so v turistični nalogi, ki je dostopna na spletni strani šole, podrobno predstavili pustolovščino, na katero se bodo s harmoniko na rami odpravili njihovi vrstniki s področja Dolenjske, Bele Krajine in Posavja. Njihova glasba bo odmevala ob izviru reke Temenice, v kraški jami, rojstnem kraju Toneta Pavčka, med nasadom stoterih drevesnih vrst in v družbi marljivih čebel … Namen in potek tabora, zapisanega v turistični nalogi, so širši množici predstavili na turistični tržnici v Mercator centru Novo mesto, ki je potekala 1. aprila 2014 in kamor so učen-

Sodelujočim učencem so se pridružili tudi sorodniki Lojzeta Slaka. Žena Ivanka, sestra Jelka in brat Matija. ce ter njihovo prizadevanje, da se ohrani spomin na velikega glasbenika, prišli podpret tudi sorodniki Lojzeta Slaka. Za ta namen je bila stojnica spremenjena v veliko diatonično harmoniko s posebnimi gumbi – v njih so lahko obiskovalci

S posebnim vlakom na ptujski pustni karneval Na pustno soboto smo se Dolenjci, člani petih turističnih društev, že tretjič odpeljali na ptujski karneval s posebnim vlakom. V Novem mestu so vstopili člani TD iz Vavte vasi, Dolenjskih Toplic , v Mirni Peči smo se jim pridružili Mirnopečani, v Trebnjem pa so preostale proste sedeže zasedli še Trebanjci in Žužemberčani. Prav veselo je bilo na vlaku, saj je bilo na njem veliko maškar, mladih in starejših, tudi družine. Izstopale so japonske gejše s samurajem, od časa do časa je priletela tudi kakšna čebelica. Z nami so bili mirnopeški harmonikarji, ki so poskrbeli za dobro voljo. Pomagala sta jim naš predsednik Jože Barbo v vlogi sprevodnika in Vlado Kostevc iz Žužemberka v vlogi zvitega Roma. Oba so Ptujčani posadili tudi na častno tribuno pred mestno hišo. Na vlaku je na veliko in zelo ekspresno izdajal recepte zdravnik Lojze Dragan z Golobinjeka, trosil vice, skratka zabaval mirnopeški del vlaka . Člani sekcije z Malega Kala so poskrbeli, da na vlaku ni bilo žeje, sicer pa so nas predapril 2014

odkrivali naravne znamenitosti Mirne Peči in okolice, izvedeli več o OŠ Toneta Pavčka ter predvsem o legendarnem Lojzetu Slaku. Prav tako pa so lahko s pomočjo naravnih materialov, kot so orehove lupinice, piščalke, kamni, voda,

trava idr., poskušali posnemati zvoke, ki jih lahko slišimo v kraju, od koder prihajajo. Za uspešno opravljene naloge in dobro voljo so bili obiskovalci nagrajeni s slastnimi medenjaki v obliki čebelic, ki so nastale pod pridnimi rokami učencev. Idejo, zapis naloge in predstavitev na turistični tržnici je nagradila tudi komisija, ki jim je v imenu Turistične zveze Slovenije podelila zlato priznanje. Svojo idejo in dobro voljo bodo zato v mesecu aprilu širili tudi na turistični tržnici v Mariboru. Septembra 2014 pa bodo tabor harmonikarjev V dolino tiho tudi izpeljali na domačiji Barbo na Malem Kalu in mladim, ki jim je blizu narava ter poustvarjanje Slakove glasbe, pripravili nepozabno dvodnevno dogodivščino. D. Rugelj in T. Kupljenik

stavniki posameznih društev presenečali s pustnimi dobrotami in doma pripravljenimi okrepčili iz svojih nahrbtnikov. Kot bi mignil, smo mimo Sevnice, Celja , Pragerskega pribrzeli na Ptuj. Pričakali so nas naši stari znanci, predsednik in člani Društva korantov Poetovio, ki so nam izrekli prijazno dobrodošlico. Vse nas je navdušil izjemno dobro organiziran sprevod maškar, ki je bil dobro komentiran, pred glavno tribuno pa je vsaka skupina prikazala poseben program. Najbolj navdušujočih je bilo seveda šeststo kurentov, pa pokarji z biči, orači, piceki. Presenečali so nas tematski nastopi posameznih vasi in mest širšega ptujskega zaledja, ki so šteli od 40 do 90, pa tudi več maškar. Nadvse zanimive so bile maškare iz Srbije, Makedonije, Bolgarije, Belgije, Francije, Nemčije in Slovaške. Vseh nastopajočih skupin je bilo okoli devetdeset, gledalcev pa se nas je zbralo okoli petdeset tisoč. Polni prelepih vtisov smo se odpeljali s Ptuja, komisija je na vlaku nagradila najbolj domiselne maškare posameznih turističnih društev. Zanimiva ideja pot z vlakom na karneval na Ptuj, g. predsednik. Vsi smo bili zadovoljni, pa še družili smo se Dolenjci posameznih društev in občin. Lepo je bilo. Ladislava Rupena Glasilo Občine Mirna Peč

25

občinska uprava sporoča

Zlato priznanje Turistične zveze Slovenije za tabor harmonikarjev „V dolino tiho“


iz šolskiega panja

Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku V petek, 7. februarja, je v avli OŠ Toneta Pavčka potekala proslava ob slovenskem kulturnem prazniku. Po prirejeni Zgodbi o dečku, ki je pisal pesmi, delu pisateljice Mojiceje Podgoršek, so nastopajoči učenci v igra-

nih prizorih in z deklamacijami pesmi Apel in čevljar, Zdravljica ter Gazele 2 predstavili najpomembnejše prelomnice življenja Franceta Prešerna, največjega slovenskega pesnika. Člani pevskega zbora so poleg slovenske himne odpeli Prešernovo pesem O, Vrba, ki jo je uglasbil Vlado Kreslin. Fotografije in posnetek

Sodelujemo v evropskem sistemu razdeljevanja sadja in zelenjave na šoli Sadje in zelenjava predstavljata pomembno skupino živil v uravnoteženem jedilniku vsakega posameznika, a za Slovence je znano, da ju v dnevni prehrani ne zaužijemo v priporočenih količinah. Ker se na šoli zavedamo pomembnosti uživanja sadja in zelenjave pri otrocih, smo se tudi v letošnjem šolskem letu, že peto leto zapored, pridružili evropskemu sistemu razdeljevanja sadja, ki ga finančno podpira Evropska skupnost. V vednost učencem in obiskovalcem šole v šolski jedilnici visi plakat, na katerem je predstavljeno, da sodelujemo v evropskem sistemu razdeljevanja sadja in zelenjave. V okviru tega projekta bomo izvedli tudi več dejavnosti, ki bodo potekale skozi celo šolsko leto. Petra Kos, organizatorka prehrane

Prve medalje mirnopeških šahistk

celotne proslave, naslovljene z enim od Prešernovih verzov Kdor jih bere, vsak drugače pesmi moje sodi, si lahko ogledate na šolski spletni strani. Kostum za Primičevo Julijo je last Dolenjskega muzeja Novo mesto. Simona Laknar

Šahistke iz 7. b razreda so osvojile prve štiri medalje za drugo in tretje mesto na dveh regijskih prvenstvih Dolenjske. Pija Jakša je osvojila dve medalji, Maja Kernc in Silva Opara pa po eno medaljo. Omenjene šahistke so osvojile 3. mesto na ekipnem prvenstvu Dolenjske in

Valentinovo in pustno rajanje v oddelkih podaljšanega bivanja Tudi najmlajši šolarji so letos »valentinčkali«. Izdelovali so srčke iz različnih materialov. Nekaj so jih razdelili med svoje prijatelje, nekaj odnesli domov, največ srčkov pa je ostalo v šoli, kjer so krasili učilnice. Po zimskih počitnicah pa so na pustni torek šolo preplavile pustne maske. Učenci so se našemili v najrazličnejše izvirne kostume. S pravim pustnim rajanjem smo pričeli v podaljšanem bivanju. Sprehodili smo se po šoli in s petjem ter plesom preganjali zimo. No, očitno jim je dobro uspelo, saj je pomlad že prišla v našo deželo in se že veselo igramo na toplem sončku. Polona Zoran in Simona Ogulin

26

Glasilo Občine Mirna Peč

prinesle v šolo prvi pokal po treh letih šahiranja. Sodelovale so tudi na državnem prvenstvu v Novi Gorici, Pija Jakš kot najboljša tudi na klubskem prvenstvu Slovenije na Otočcu. Uspešni v tem letu pa so bili tudi najmlajši šahisti in šahistke: Jana Jarc in Tia Globokar ter Matevž Špilar, Urban Matko in Anej Rajšel. Anton Perko, mentor

april 2014


EKO SMREKA Skupina Škratje smo sodelovali v natečaju »Bodi eko, ohrani čebelo in smreko«. Ta vseslovenski natečaj so pripravili v podjetju Medex v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije. V projektu je sodelovalo 27. 617 otrok, zaživelo pa je 1.083 eko smrek. Eko smreko smo okrasili z odpadnim in naravnim materialom. Smrekica se je uvrstila na drugo mesto, slavnostne

cepetavčkove novice

ZDRAVJE DOMA IN V VRTCU je bila marčevska tema skupine Rožice. Veliko smo hodili na sprehode, telovadili, tekli smo na bližnji grič, izdelali plakate o zdravi prehrani in osebni higieni, si ogledali film o umivanju zob in rok, si pripravili sadno kupo, okušali različno

sadje, se pravilno naučili umiti roke, obraz in imeli še veliko zabavnih dejavnosti ter trenutkov. Najbolj smo uživali ob pripravi čaja, ki smo mu dodali med , in ga z užitkom popili. TEDEN KULTURE: OD ČRKE DO RIME Začetek februarja, ki je bil kulturno obarvan, smo poimenovali od Črke do rime. Najmlajši so začeli pri glasovih, jih nadgrajevali s simboli ter s spoznavanjem črk. Črke smo tipali, se z njimi igrali ter jih preslikavali v mivko in polento, pisali in risali smo na različne podlage in velike formate. Povezovali smo jih v besede in rime. Na poligonu smo plezali čez A, preskakovali E, se vlekli po I-ju, se plazili skozi O-ja in hodili po U-ju. Teden kulture smo v vrtcu Cepetavček zaokrožili z interno proslavo, kjer so se vsi otroci predstavili z enim od Pavčkovih del, ki so ga uprizorili na svojstven način. Obiskal pa nas je tudi France Prešeren, ki ga je odlično odigral Luka, učenec 9. razreda. Pozabil pa ni niti na fige, s katerimi je razveselil vse male Cepetavčke.

podelitve nagrad pa smo se udeležili 28. januarja. OŠ Toneta Pavčka nam je za nagrado omogočila prevoz, hrano ter ogled Ljubljanskega gradu, na katerega smo se povzpeli z vzpenjačo. PUST V VRTCU CEPETAVČEK Na pustni torek so v Vrtec Cepetavček prišle same vile, gusarji, policisti, princeske, gasilci, čarovnice, čebelice … Pri zajtrku smo se vse maškare posladkale s krofi. Mmm, bili so sladki. Čarovnici Zofka in Uršula sta po uvodni animaciji vodili skupine otrok, da so se predstavili. Slišali in videli

GREGORJEVO PRI ŽABICAH V skupini Žabice so se letos odločili obeležiti star slovenski praznik, Gregorjevo. V vrtcu so iz odpadnega materiala sami izdelali in pobarvali gregorčke, nato pa so na njihov spust po Temenici povabili še starše. Nekatera plovila so klju-

bovala toku in odplula po reki, druga pa so spremenili v podmornice in s tem obogatili mirnopeški podvodni svet. april 2014

smo zanimive ter domiselne plesno-glasbene točke. Vse začetne solzice pri najmlajših so se hitro osušile in razlezle v prijetne nasmeške. Pustno zabavo smo nadaljevali z rajanjem ter se na koncu posladkali z bomboni. Za prijetnejše vzdušje smo prostore vrtca okrasili z baloni, barvnimi verigami in pustnimi maskami. Prispevke so pripravile vzgojiteljice Bernarda Radovan, Andreja R. Obrekar, Mateja Bevc, Nina Golob in Sabina Sopko. Glasilo Občine Mirna Peč

27


IZ NAŠIH TREH DOLIN utrinki kulturnega dogajanja

POZNATE VAŠ KRAJ Na zastavljeno vprašanje v decembrski številki glasila ste pravilno odgovarjali, da je na fotografiji most čez reko Temenico v bližini Goriške vasi. Pred mostom na desnem bregu reke Temenice je njen prvi veliki ponor. Izmed prispelih odgovorov smo izžrebali nagrajenko Marijo Novak iz Jablana. Čestitamo, nagrado bomo poslali po pošti. Tokrat boste malo pobrskali po svojem spominu in poskušali ugotoviti, iz katerega leta je fotografija, ki prikazuje Mirno Peč. Odgovore pošljite do 10. maja na naslov: Glasilo Občine Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč s pripisom: Poznate vaš kraj. Praktična nagrada čaka na novega srečnega nagrajenca. Vabimo vas, da svoje spomine delite z bralci občinskega gla-

28

Glasilo Občine Mirna Peč

sila. Pobrskajte po starih albumih in predalih ter nam pošljite stare fotografije. Napišite, kaj slika predstavlja in kdaj je nastala. Ladislave Rupena april 2014

Glasilo MP april 2014  

Glasilo Občine Mirna Peč april 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you