Page 1

Glasilo Občine Mirna Peč

str.

3

Novi člani Občinskega sveta Občine Mirna Peč

št. 39, december 2010

str.

5

Položen temeljni kamen za stavbo osnovne šole

str.

12

Zaključek projekta Moja dežela - lepa in gostoljubna


ž u p a n o v a

b e s e d a

iz občinskih klopi

občinskega proračuna za prihodnje leto. V letu, ki se izteka, smo uresničili večino zastavljenih ciljev, čeprav realizacija vseh ni odvisna samo od nas. Tam, kjer občina ni investitor, je izvedba odvisna predvsem od investitorja ali izvajalca. Tako prvi kot drugi imajo vse več težav, zato se je ustavila tudi gradnja priključne ceste od avtoceste do Mirne Peči.

Spoštovane občanke in občani! Volilna evforija se je polegla. Občinski svet je začel z delom ob tem pa bi se želel zahvaliti svetnikom in članom delovnih teles, ki niso imenovani v tem mandatu, so pa veliko pripomogli k delu občine. Posebna zahvala za dolgoletno delo v občinskemu svetu velja Stanetu Bevcu, Karlu Povšetu in Janezu Slugi, ki so se po treh mandatih odločili, da dajo priložnost drugim. Na teh volitvah so bili izvoljeni štirje novi svetnik, dva svetnika in prvič dve svetnici. Upam, da bo to prineslo svežino pri delu občinskega sveta, da bomo lahko v kar najboljši slogi delali za dobrobit vseh občanov. Z veseljem ugotavljam, da po prvih sejah občinskega sveta kaže dobro. Potrditev te ugotovitve bo sprejem

Največja pridobitev v preteklem letu je vsekakor priključek na avtocesto, ki ga lahko štejemo za zgodovinsko pridobitev za Mirno Peč. Zagotovili smo pogoje za začetek gradnje osnovne šole in vrtca. Razpis je pripravljen in upam, da bomo brez večjih zapletov čimprej izbrali izvajalca ter začeli z gradnjo. V novem letu nas čaka veliko dela pri pripravi projektov za črpanje evropskih sredstev v prihodnjih letih, projektu vodooskrbe Suhokranjski vodovod in širokopasovne povezave, s katerim bomo zagotovili dostop do interneta vsakemu gospodinjstvu. Kljub zaostreni gospodarski situaciji upam na začetek gradnje objektov v industrijski coni, ki bodo dali nova delovna mesta in dodatni prihodek občini za hitrejši razvoj. Ob iztekajočem se letu vam želim vesele božične praznike in vse dobro v novem letu 2011. Zvone Lah, župan Občine Mirna Peč TRR 01370-0100015628 Telefon: 07/39 36 100 Faks: 07/39 36 107 Medij Glasilo Občine Mirna Peč je vpisan v razvid medijev Ministrstva za kulturo rS pod številko 169 (odločba 006-392/2002).

Odgovorna urednica: Tanja S. Kobe Uredniški odbor v sestavi: Polona Kramar, Luka Piko, Ljuba Sukovič, Tatjana Kupljenik in Mira Barbo Lektorirala: Tanja S. Kobe Oblikovanje in grafična priprava: Tiskarna Jordan Zimska idila, foto: Luka Piko Glasilo Občine Mirna Peč, javno glasilo izdaja Občina Mirna Peč, Trg 2 8216 Mirna Peč Elektronska pošta: glasilo.mp@gmail.com

2

Glasilo Občine Mirna Peč

Tisk: Tiskarna Jordan, Krško Naklada: 1000 izvodov

Uredništvo si pridržuje pravico do preoblikovanja besedil v vsebinsko in oblikovno ustrezne članke.

Poročilo s 30. redne seje Občinskega sveta Občine Mirna Peč Na 30. redni seji, ki je bila v četrtek, 9. septembra 2010, je Občinski svet Občine Mirna Peč obravnaval osem točk dnevnega reda. Potrdil je zapisnik 29. redne seje Občinskega sveta Občine Mirna Peč ter obravnaval in po dolgi razpravi sprejel Spremembe in dopolnitve Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za proračunsko leto 2010 (2. rebalans). V nadaljevanju so člani Občinskega sveta obravnavali in sprejeli Sklep o določitvi višine delnega povračila stroškov organizatorjem volilne kampanje. Pod točko 5 dnevnega reda so obravnavali in sprejeli novelacijo DIIP-a za izvedbo projekta »Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Mirna Peč«, obravnavali in sprejeli načrt za zgoraj navedeni projekt ter ukinili status javnega dobra v Šentjuriju za namen gradnje vaškega večnamenskega prostora. Sonja Klemenc, občinska uprava Poročilo s 1. redne (konstitutivne) seje Občinskega sveta Občine Mirna Peč 1. redna (konstitutivna) seja novoizvoljenega Občinskega sveta je bila v torek, 16. novembra 2010. Skladno s Poslovnikom Občine Mirna Peč je sejo vodil najstarejši svetnik Andrej Kastelic. Seje so se udeležili vsi novoizvoljeni člani Občinskega sveta. Predsednica Občinske volilne komisije Zofija Redek je svetnike seznanila s Poročilom o izidu volitev za člane Občinskega sveta in s Poročilom o izidu volitev za župana Občine Mirna Peč. Potrdili so se mandati članom Občinskega sveta in županu Zvonetu Lahu. Imenovana je bila še Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v sestavi Gregorja Parklja, Andreja Kastelica in Jožeta Avbarja. Župan je izrekel še slovesno prisego in nagovoril svetnike. Irena Mežan, občinska uprava Poročilo s 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Mirna Peč Na novembrski 1. izredni seji Občinskega sveta Občine Mirna Peč so svetniki obravnavali prošnjo šole za podajo mnenja o kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Mirna Peč, saj se sedanji ravnatelj Aleksander Rupena z novim letom upokoji. Prijavili so se trije kandidati, in sicer dva delavca šole Danijel Brezovar in Mojca Lužar ter Mirnčanka Barbara Brezigar. Svetniki so se strinjali, da so vsi kandidati dobri, vendar sta ju najbolj prepričala ravno Danijel Brezovar in Mojca Lužar, zato so slednjima podali pozitivno mnenje. Sprejeli so še sklep o ukinitvi statusa javnega dobra ceste proti Ivanji vasi, da se s tem tudi formalno uredi lastništvo občine, ki ga je potrebno izkazati v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja s strani podjetja Waki za projekt izgradnje trgovsko- poslovnega centra pred cerkvijo. Nataša Rupnik, občinska uprava december 2010


Novoizvoljeno vodstvo Občine Mirna Peč v nov mandat

Občinska volilna komisija Občine Mirna Peč je na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov in zapisnikov volilnih odborov na voliščih o ugotavljanju izida glasovanja za volitve članov Občinskega sveta Občine Mirna Peč ugotovila, kateri kandidati izmed 37 so prejeli največ glasov po posameznih volilnih enotah. 1597 volivcev je na volitvah 10. oktobra 2010 ob 69,71 odstotni volilni udeležbi odločilo, da nas bodo naslednja štiri leta v deset članskem Občinskem svetu Občine Mirna Peč zastopali: Gregor Parkelj, Rudi Povše in mag. Domen Rajšelj, izvoljeni v 1. volilni enoti; Drago Muhič, Anton Režek in Milena Cesar, izvoljeni v 2. volilni enoti; Andrej Kastelic in Zvone Papež, izvoljena v 3. volilni enoti; Jože Avbar, izvoljen v 4. volilni enoti in Urška Špendal, izvoljena v 5. volilni enoti.

Novoizvoljeni župan je Zvone Lah Kot je že znano, smo po končanem drugem krogu volitev za župana in po ponovnem štetju glasovnic tudi Mirnopečani le prišli do župana brez medijsko odmevnega in unikatnega žreba. Zvone

2010 oba kandidata za župana, Zvone Lah (SDS) in Leopold Pungerčar (skupina volivcev) ob visoki 70,68-odstotni volilni udeležbi prejela enako število glasov, to je 806. Na rezultate sta oba kandidata pričakovano vložila ugovora. Osemčlanska občinska volilna komisija, ki ji je pred-

neveljavnih glasov pa je komisija soglasno ugotovila drugačen izid, in sicer sta dva dodatna glasova pripadla kandidatu Zvonetu Lahu. Komisija je namreč domnevno sporno glasovnico na volišču v Jablanu (3. volilna enota), ki je štela za neveljavno (glas za Laha), soglasno pre-

sedovala sodnica Zofija Redek, se je ob obravnavi ugovorov tri dni po drugem krogu volitev za župana v smislu varstva zakonitosti izvedbe lokalnih volitev odločila, da bo ponovno štela in preverila prav vse prejete glasove. Ob ponovnem štetju in preverjanju veljavnih oziroma

poznala za veljavno, medtem ko je eno veljavno glasovnico (glas za Pungerčarja) v peti volilni enoti prepoznala za neveljavno. Komisija je tako razglasila končni izid glasovanja za župana, 805 prejetih glasov za Leopolda Pungerčarja in 807 prejetih glasov za Zvoneta Laha, ki ga je brez prejetih pritožb potrdil tudi občinski svet. Tako je za župana Občine Mirna Peč tudi v četrto izvoljen kandidat - dosedanji župan Zvone Lah.

Novoizvoljen Občinski svet Lah (SDS) je za župana kandidiral četrtič in je do sedaj edini mirnopeški župan, Leopold Pungerčar (neodvisni kandidat) pa se je za županski stolček potegoval prvič. Po tem, ko smo v Mirni Peči prvič v obstoju občine imeli drugi krog volitev za župana, sta po glasovanju 24. oktobra

Novoizvoljenemu vodstvu Občine Mirna Peč želimo uspešno delo v dobrobit vseh občanov naše občine. Mira Barbo, občinska uprava december 2010

Glasilo Občine Mirna Peč

3

iz občinskih klopi

Novoizvoljeni občinski svet


občinska uprava sporoča

Kdo nam bo plužil ceste? Po dobri polovici leta so nas ponovno doletele zimske radosti in težave. Ob prvem razmeroma obilnem snegu smo na občini prejeli nekaj telefonskih klicev o prepozno spluženih posameznih cestah. Kot v preteklih letih pa so tudi letos zelo pogosta vprašanja o izvajalcih, ki so pristojni za pluženje ali posipanje cest. Prvotno tem občanom, a tudi drugim bralcem, je namenjena naslednja, ponovljena objava. Glede na lansko sezono pri izvajalcih ni pomembnejših sprememb: •  podjetje CGP d.d. iz Novega mesta vzdržuje naše lokalne ceste: •  Mirna Peč – Gorenji Globodol – Dolenji Globodol in cesta proti Jordankalu, •  Mirna Peč – Dolenja vas, •  Mirna Peč – Malenska vas – Vrhovo pri Mirni Peči, • Malenska vas - Gorenji Podboršt – Golobinjek. Preko podjetja CGP Stane Cesar iz Goriške

vas, zaselek Laze, Mirna Peč (brez Rogovile, Šrange, Postaje in Marofa), zahodni del Gorenjega Podboršta in posipanje istih cest ter cest na Vrhpeči, •  Edo Lužar iz Šentjurija - pluženje cest v naselju Hrastje (brez Laz), zaselek Okroglica, v naseljih Poljane, Čemše, Šentjurij, zaselek Hmeljčarska gora, Dolenja vas in zaselek Postaja ter posipanje istih cest, •  Anton Klemenčič iz Goriške vasi - pluženje cest v zaselku Šranga, Jablan, Vrhovo, Goriška vas, Grč Vrh, Golobinjek, Dolenji

Podboršt, vzhodni del Gorenjega Podboršta, Mali Vrh, Malenska vas in makadamski del lokalnih cest med Dolenjim Globodolom in Prečno, vključno s posipanjem istih cest ter cest v Globodolski dolini, •  Anton Strajnar iz Gorenjega Globodola pluženje cest v naseljih Gorenji Globodol, Srednji Globodol in Dolenji Globodol, •  Roman Matoh z Vrhpeči - pluženje cest v naselju Vrhpeč (brez zaselka Sv. Ana).

Ostale javne površine Za čiščenje snega iz dostopnih poti do pokopališča, čiščenje dela pločnikov, površin okoli javnih ustanov in označenih parkirnih površin ter ostalih javnih površin sta zadolžena: za strojno čiščenje Stane Žagar, za ročno čiščenje pa Niko Grabnar. Vsem udeležencem v prometu želimo v zimi kar najmanj težav. Da bi bilo tako, se bomo trudili vsi pristojni. V primeru nevšečnosti nas o le-teh obvestite in po potrebi pograjajte. Če pa bo vaša cesta večkrat pravočasno in ustrezno splužena, pa se izvajalci ne bodo branili tudi kake dobre besede. Andrej Kastelic, občinska uprava

vasi ob pluženju dela lokalnih cest izvaja tudi vzdrževanje dela pločnikov v naselju Mirna Peč.

Javne poti in občinske lokalne ceste Na javnih poteh in na preostalih občinskih lokalnih cestah zimsko službo izvajajo naslednji krajani (samostojni podjetniki in krajani z registrirano dopolnilno dejavnostjo): •  Primož Pugelj iz Velikega Kala – pluženje cest v naseljih Globočdol, Hmeljčič (brez Hmeljčarske gore), Sela pri Zagorici, Mali Kal, Veliki Kal, Orkljevec, zaselka Marof in Rogovila in posipanje istih cest, •  Stane Žagar iz Jelš, s podizvajalcem Marjanom Matohom iz Vrhpeči - pluženje cest v naseljih: Jelše, zaselek Sv. Ana, Biška

4

Glasilo Občine Mirna Peč

OBVESTILA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE - MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA Medobčinska inšpekcija Medobčinskega inšpektorata in redarstva objavlja na podlagi 33. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07; ZIN-UPB1), v zvezi z 56. členom Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS št. 66/00, 51/2006, 37/2007, 61/2010) naslednje SPOROČILO ZA JAVNOST Javnost obveščamo, da bo medobčinska inšpekcija začela z nadzorom namestitve snegolovov na strehah objektov ob občinskih cestah z vidika varstva cest in varstva udeležencev v cestnem prometu. Obveznost o namestitvi snegolovov je določena v 47. členu zgoraj citiranega odloka, ki določa, da morajo biti na strehah objektov, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg, pritrjeni snegolovi. Brigita Kalčič, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva

december 2010


Projekt izgradnje OŠ

Zadnji septembrski dan je občina skupaj z osnovno šolo položila temeljni kamen za izgradnjo nove osnovne šole z vrtcem in športno dvorano, ki predstavlja zaključek dolgotrajnega usklajevanja projekta z Ministrstvom za šolstvo in šport ter s tem zeleno luč za njegovo izgradnjo. Občina Mirna Peč je že ob ustanovitvi občine leta 1999 na Ministrstvo za šolstvo in

da je ustreznejša rešitev izgradnja nove šole na novi lokaciji. Usklajevanja z ministrstvom

je občini v poletnih mesecih letošnjega leta z ministrstvom le uspelo doseči dogovor o vi-

šport prijavila potrebo po dograditvi in obnovi obstoječe šolske stavbe za potrebo

Občina je takoj začela s pripravo projekta izgradnje nove šole z vrtcem in športno

šini sredstev, s katerimi bo občina lahko začela z izgradnjo šole in vrtca, gradnja športne dvorane pa je načrtovana po zaključku prve faze. Včeraj in danes za jutri V petkovem dopoldnevu, 30. septembra 2010, je občina zaključek usklajevanja projekta

mirnopeških tleh. Župan Zvone Lah in ravnatelj Aleksander Rupena (predstavnik ministrstva Boris Černilec je udeležbo opravičil) pa sta v svojem govoru poudarila prehojeno pot in velik pomen investicije za šolo in kraj ter skupaj položila temeljni kamen za novo šolo. Gradnja tik pred vrati Želja občine je, da z gradnjo začne že z novo gradbeno sezono, zato se z vsemi močmi trudi pridobiti gradbeno dovoljenje in izvajalca gradnje. Občina je vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja vložila na Upravni enoti Novo mesto že maja, vendar postopek še ni končan, saj je bilo na javni obravnavi v septembru ugotovljeno, da je potrebno predhodno izpeljati postopek postavitve skrbnika za eno od strank vplivnega območja projekta. Občina bo kljub temu v zimskem času poskusila izpeljati večji del postopka izbire izvajalca, da bi s pridobitvijo gradbenega dovoljenja in sprejetim proračunom za leto 2011 lahko

izvajanja programa devetletne osnovne šole in začela z usklajevanjem investicije z ministrstvom. V letu 2005 je ministrstvo projekt uvrstilo v državni proračun, investicija je bila namreč na podlagi demografskih podatkov izkazanih potreb po prostorih uvrščena šele na 164 mesto, vendar se je po natančnejši analizi načrtovanega projekta pokazalo,

dvorano in do junija preteklega leta pripravila zahtevano projektno dokumentacijo, odkupila potrebna zemljišča, nerešeno pa je ostalo vprašanje sofinanciranja Ministrstva za šolstvo in šport, saj le-to ni pristalo na v skladu z novim zakonom določeno 80 odstotno sofinanciranje (stroškov gradnje brez DDV). Po več kot enoletnem usklajevanju

z ministrstvom skupaj s šolo obeležila s postavitvijo temeljnega kamna. Šola je pripravila bogat kulturni program in orisala zgodovino šolstva na

z izvajalcem kar najhitreje podpisala pogodbo in začela z gradnjo. Nataša Rupnik, občinska uprava

december 2010

Glasilo Občine Mirna Peč

5

občinska uprava sporoča

Položen temeljni kamen za šolo


Konstitutivna seja Jugovzhodnega regijskega sveta ZOS

občinska uprava sporoča

Zvone Lah ostaja na čelu regijskega sveta V prostorih Občine Mirna Peč je 25. novembra 2010 potekala konstitutivna seja Jugovzhodnega regijskega sveta Združenja občin Slovenije. Predstavnik jugovzhodnega regijskega sveta Zvone Lah je uvodoma pozdravil vse prisotne župane oziroma podžupane

občin članic regijskega sveta ter predstavil dnevni red seje. Predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj je podal najpomembnejše informacije o delovanju in dosežkih združenja v preteklih štirih letih. V nadaljevanju je s pozivom po pobudah sprožil krajšo razpravo, kjer so predstavniki občin članic govorili o

Gradnja mrliške vežice v Dolenjem Globodolu je stekla letošnjo jesen, ta čas pa je že zgrajena do tretje gradbene faze.

svojih težavah, zamislih in predlogih za še boljše delovanje združenja. Sledilo je imenovanje predstavnikov regije v

Objekt je pritličen, umeščen ob jugozahodnem vogalu pokopališkega obzidja, tako da je najmanj moten pogled na cerkev. Osnovni kubus je pravokotne oblike

predsedstvo Združenja občin Slovenije. Dosedanjega predstavnika Zvoneta Laha so soglasno potrdili in imenovali za predstavnika za naslednje obdobje, Valentina Južniča pa so izbrali za drugega predstavnika predsedstva v Združenju občin Slovenije. Urška Štucin

in ima pred vhodom nadstrešek. Streha je simetrična dvokapnica naklona 40 stopinj. V osrednjem delu bo prostor za pokojnika, ob straneh pa bosta na južni strani kuhinja v in na severni večnamenski prostor z dvema straniščema. Gradnja objekta se bo nadaljevala v naslednjem letu. Irena Jerič, občinska uprava Foto: arhiv občine

Pravočasna pridobitev nove osebne izkaznice

6

Gradnja mrliške vežice v Dolenjem Globodolu

20. oktobra 2010 je minilo deset let od kar je po Zakonu o osebni izkaznici iz leta 1997 prenehala veljavnost vsem starim osebnim izkaznicam, izdanim po osamosvojitvi Republike Slovenije. Iz navedenega razloga je bilo v zadnjih mesecih leta 2000 izdano večje število osebnih izkaznic z veljavnostjo desetih let.

Vloga za izdajo osebne izkaznice se lahko vloži le osebno na katerikoli upravni enoti, ne glede na kraj stalnega prebivališča. Vlogo za izdajo osebne izkaznice mladoletne osebe vloži zakoniti zastopnik. Otrok po dopolnjenem osmem letu starosti mora biti ob vlogi navzoč. Vlogi je potrebno predložiti fotografijo ali potrdilo z referenčno številko iz sistema E-fotograf (slika v digitalni obliki) ter staro osebno izkaznico, ki jo uradna oseba uniči.

Ker na Upravni enoti pričakujemo povečano število vlog in s tem podaljšanje roka za izdelavo osebnih izkaznic, vse državljane pozivamo, da preverijo veljavnost svojih osebnih izkaznic ter vlogo za izdajo nove osebne izkaznice vložijo pravočasno. Osebno izkaznico mora imeti vsak polnoleten državljan s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, če nima druge veljavne javne listine, opremljene s fotografijo, ki jo je izdal državni organ (torej če nima veljavnega potnega lista, vozniškega dovoljenja, obmejne prepustnice, orožnega lista ipd.).

Osebna izkaznica je dokument za izkazovanje istovetnosti in državljanstva. Z veljavno osebno izkaznico lahko slovenski državljani tudi potujejo in sicer v Avstrijo, Andoro, Belgijo, Bolgarijo, Bosno in Hercegovino, Ciper, Češko, Črno Goro, Dansko, Estonijo, Finsko, Francijo, Grčijo, Hrvaško, Irsko, Italijo, Islandijo, Latvijo, Litvo, Luksemburg, Madžarsko, Malto, Makedonijo, Nemčijo, Nizozemsko, Norveško, Poljsko, Portugalsko, Romunijo, Slovaško, Srbijo, Španijo, Švedsko, Švico in Veliko Britanijo. Jože Preskar, načelnik UE Novo mesto

Glasilo Občine Mirna Peč

december 2010


V pričakovanju odobritve projekta in začetka gradnje Po tem, ko je bil maja lani potrjen načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij, dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) ter sprejet odlok o javno – zasebnem partnerstvu, je bil izveden postopek izbire javno-zasebnega partnerja. Novembra 2009 je bil na podlagi razpisa kot zasebni partner izbran GVO, d.o.o. iz Ljubljane. Kljub temu, da je bila najava javnega razpisa za pridobitev sredstev iz regionalnega razvoja že junija 2009, je bil razpis objavljen šele leto kasneje (9.7.2010). Objavilo ga je Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Poleg javnega razpisa je bil objavljen tudi nov seznam belih lis in nova navodila za ugotavljanje števila gospodinjstev na območjih, ki so opredeljena kot delno pokrita.

Več gospodinjstev na območju belih lis Na podlagi novih podatkov se je tako precej povečalo število gospodinjstev na območju belih lis, za katere je mogoče pridobiti denarna sredstva iz naslova javnega razpisa. V Občini Mirna Peč se V projekt je sedaj vključenih šest občin, saj se je občinam Mokronog-Trebelno, Šentrupert, Trebnje, Žužemberk in Mirna Peč priključila še Občina Sevnica, kar močno zvišuje možnosti za pridobitev maksimalnega števila točk na JR in s tem maksimalne višine sofinanciranja. je tako povečalo število gospodinjstev na območju t.i. »belih lis« iz 131 na 269 gospodinjstev. Zaradi večjega december 2010

števila gospodinjstev na belih lisah se je vrednost projekta za našo občino povečala iz 655.200 EUR na 1.178.539

EUR kar pomeni večje število uporabnikov, ki bodo imeli omogočen dostop do omrežja. Ker je prišlo do take spremembe, je bilo potrebno sprejeti dopolnjene Načrte in v skladu s tem popravljene DIIP-e, kar je Občinski svet Občine Mirna Peč potrdil na septembrski seji.

Gradnja spomladi 2011 Po potrditvi predinvesticijske osnove in investicijskega programa je Občina Mokronog-Trebelno kot nosilna občina 14. oktobra 2010 v imenu vseh sodelujočih občin vložila prijavo na prvi rok 2. javnega razpisa za sofinanciranje projekta. Po izdanih sklepih in uskladitvah z ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, izdelani projektni dokumentaciji ter pridobljenih služ-

nostnih pogodbah na predvideni trasi se bo gradnja optičnega omrežja lahko pričela predvidoma spomladi 2011 in bo trajala 18 mesecev, saj tako kratek rok dokončanja določa razpis. Projekt bo eden večjih projektov javno-zasebnega partnerstva v Sloveniji. Podjetje GVO, d.o.o. kot zasebni partner (in hkrati soinvestitor ter izvajalec del) bo gradil odprto širokopasovno omrežje v optični izvedbi, ki bo omogočal hiter prenos podatkov, IP telefonijo in IP televizijo ter spremljanje številnih TV in radijskih programov. Vložek zasebnega partnerja znaša 40 odstotkov, GVO pa bo optiko gradil do oddaljenosti največ 200 m do končnega uporabnika. Možnost priključitve bodo imela tudi gospodinjstva, ki že imajo urejeno širokopasovno povezavo. Prispevek sodelujočih občin je v prijavi projekta na razpis, koordinaciji projekta med izvajalci, krajani in nadzorom ter pridobivanju služnosti. Občine bomo za čim bolj ekonomično Predvidoma v mesecu januarju in februarju 2011 bomo skupaj z ekipo projektantov GVO, d.o.o. temeljito preverili idejni projekt in na njegovi podlagi ter z ogledi in preveritvami na terenu izdelali projekt za izvedbo. Pri tem bomo, ob upoštevanju pogodbenih določil (in posledično zahtev razpisa ministrstva), v največji možni meri upoštevali tudi predloge in želje lokalnih prebivalcev ter zahteve javnega partnerja. izvedbo projekta brezplačno podelile služnosti na občinskih cestah. Mira Barbo in Sonja Klemenc, koordinatorici projekta za Občino Mirna Peč Glasilo Občine Mirna Peč

7

občinska uprava sporoča

Projekt »Gradnja, upravljanje in vzdrževanje širokopasovnega omrežja elektronskih elektrokomunikacij« prijavljen na 1. rok


občinska uprava sporoča

Z evropskimi sredstvi nadaljevanje sanacije in gradnje vodovodnega sistema severnega dela občine Po dokončanju projekta »Sanacija in gradnja sistema mejnega predela občin Mokronog - Trebelno in Mirna Peč« z izgradnjo vodohrana Poljane kapacitete 200 m³, črpališča na vrtini PG2 ter povezovalnega cevovoda v skupni dolžini 5,5 km je Občina Mirna Peč pridobila kakovostnejši vodni vir, iz katerega se oskrbuje večji del občine. Občina Mirna Peč je nadaljevanje projekta na območju severnega dela občine načrtovala ob pridobitvi dodatnih sredstev, kar je v letu 2010 tudi uresničila. Preko potrjenega izvedbenega na-

55 odstotkov. Skupna vrednost investicije znaša 854.700 EUR, preostanek sredstev v višini 320.512,50 EUR pa bo Občina Mirna Peč zagotovila iz lastnih sredstev.

nejši izvajalec pa bo izbran v začetku leta 2011. Občina Mirna Peč se je s projektom javila na 2. javni poziv Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko kot organa upravljanja evropskih

Za kakovostno oskrbo

sredstev regionalnega razvoja, in sicer na 2. rok poziva, saj se investicija začne v letu 2011, zaključena pa bo v letu 2012. Tako bo v letu 2011 zgrajenega 2,632 km napajalnega cevovoda in opremljanje naselja Hmeljčič, v letu 2012 pa 1,743 km vodovodnega omrežja ter oprema naselja Globočdol.

Namen investicije je izgradnja primarnega vodovoda na relaciji vodohran Plešivica – Hmeljčič – Globočdol v skupni dolžini 4,375 km, ki bo dolgoročno reševal problematiko oskrbe s pitno vodo tega dela občine.

črta regionalnega razvojnega programa regije jugovzhodne Slovenije bo Občina Mirna Peč za prijavljen projekt Sanacija in gradnja vodovodnega sistema severnega dela Občine Mirna Peč v letih 2011 in 2012 pridobila 391.737,50 EUR nepovratnih sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Ob upoštevanju poračuna DDV-ja sofinanciranje iz evropskih sredstev znaša

8

Glasilo Občine Mirna Peč

Z izvedbo investicije se bo zagotovila kakovostna oskrba s pitno vodo preko javnega vodovoda prebivalcem naselja Globočdol, kjer se bo nadomestil lokalni (vaški) vodovod in obnovilo dotrajano vodovodno omrežje do naselja Hmeljčič. Projektna dokumentacija in gradbeno dovoljenje sta pridobljena, najugod-

Mira Barbo, občinska uprava december 2010


Tečaji predelave mesa na kmetijah

Na večini slovenskih kmetij so se ohranile koline kot tradicionalni kmečki praznik, vendar je za pripravo kakovostnih suhomesnatih izdelkov potrebno veliko znanja in izkušenj. Zato je strokovna skupina za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti na kmetiji pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto v jesenskem času pripravila kar pet enodnevnih tečajev predelave mesa. Občani Mirne Peči so se tečaja udeležili 18. novembra na Turistični kmetiji Štupar na Vinkovem vrhu pri Dvoru. Finančna sredstva za izvedbo tečaja je prispevala občina Mirna Peč.

Prodaja izdelkov na kmetijah

Teoretični in praktični del

predelavo in prodajo tradicionalnih suho-mesnatih izdelkov s kmetij. Cvetka Lavrič Foto: Slavko Mirtič

Tečaj je vodil upokojeni učitelj in mojster predelave mesa Stanislav Cartl, ki je v uvodnem predavanju predstavil tehnologijo predelave svinjskega mesa. V praktičnem delu, ki je potekal v prostorih za predelavo mesa, je prikazal še razkosanje svinjske polovice in pripravo kosov mesa za predelavo. V drugem delu tečaja so se tečajniki preizkusili v pripravi zmesi za pečenice, kranjske klobase in salame ter v izdelovanju omenjenih mesnih izdelkov. Ob zaključku tečaja so degustirali izdelane pečenice, medtem ko bodo lahko salame in kranjske klobase poskusili šele po prekajevanju in zorenju. 12 udeležencev tečaja je bilo z izvedbo zadovoljnih, saj so pridobili veliko novih uporabnih znanj, med seboj pa so izmenjali tudi kar nekaj koristnih izkušenj. december 2010

V četrtek, 21. oktobra 2010, sta Društvo vinogradnikov Mirna Peč in Turistično društvo Mirna Peč pripravila kostanjev piknik. Člani obeh društev so se zbrali pri lovski koči v Globodolu. Pekli so kostanj in pokušali društvena vina. Poskrbljeno je bilo za malico in prijetno druženje ob rujni kapljici. A.H., foto: arhiv društva

društveno satje

Znanje za kakovostne suhomesnate izdelke

Kostanjev piknik

Ob zaključku tečaja se je razvila živahna razprava o možnostih za registracijo in obratovanje kmetij ter o direktni prodaji izdelkov s kmetij. Slušatelji so pokazali velik interes za nadaljnje izobraževanje na tem področju, saj so glede na vse večje povpraševanje po kakovostnih domačih mesninah zelo dobre možnosti za

Glasilo Občine Mirna Peč

9


Jesensko srečanje starejših

Prijetno in veselo nedeljsko druženje iz treh dolin

Krajevna organizacija Rdečega križa Mirna Peč je 17. oktobra 2010 v prostorih Osnovne šole Mirna Peč pripravila vsakoletno srečanje starejših občanov, katerega namen je bil, da se le-ti ob bogatem kulturnem programu poveselijo v družbi svojih vrstnikov. V nedeljskem dopoldnevu se je 120 občanov, starih 70 let in več, zbralo v jedilnici Osnovne šole Mirna Peč. Člani šolskega krožka Rdečega križa

krožkarji Rdečega križa pa so za vsakega udeleženca pripravili tudi spominsko darilce. Po skupnem druženju obiski na domu Dopoldne se je kar prehitro obrnilo, udeleženci pa so sijočih obrazov in z obljubo po ponovnem snidenju čez eno leto odhajali v svoje domove. Nasmejani obrazi starejših pa je tudi največje darilo za organizatorja in s tem spodbuda, da nadaljuje s svojimi bogatimi programi skrbi za starejše. Prizadevne aktivistke jih bodo

Najstarejši občan Alojzij Rupnik je odgovoril na številna vprašanja mladih krožkarjev Rdečega križa o preživljanju starosti pri njegovih 89-ih letih

Člani dramskega krožka so predstavili dogodivščine mladih pastirjev so pripravili bogat program, v katerem so nastopili šolski recitatorji, dramska skupina, harmonikarji in folkloristi. Da pa bi bilo dopoldne še lepše, so jim ljudske pevke Čebelice in moški pevski zbor Rožmarin zapeli nekaj domačih pesmi. Zbrane sta nagovorila tudi predsednica mirnopeške Krajevne organizacije Rdečega križa Slavi Drganc in župan Zvone Lah. Za hrano in pijačo so poskrbele šolske kuharice,

Učenci so starostnike obdarili s spominskimi darilci tako ob koncu leta obiskale in obdarile s simboličnim darilom, jih seznanile z zdravstveni programi merjenje krvnega tlaka in sladkorja s preventivnimi predavanji, še naprej pa bodo pozorne tudi na njihove morebitne potrebe po materialni pomoči. Nataša Rupnik

Pevci pevskega zbora Rožmarin so udeležence razveselili z domačimi pesmimi

10

Glasilo Občine Mirna Peč

Mladi folkloristi so zaplesali ob zvoku harmonike

Članice pevske skupine Čebelice so pričarale domače vzdušje s petjem ljudskih pesmi december 2010


Dobrodelni koncert

S srcem za prizadete Mirnopečane Povabilu ansamblu Dolenjska naveza, ki je v rokah držal organizacijske niti dobrodelnega koncerta, so se odzvali številni glasbeniki: Društvo harmonikarjev Mirna Peč, ansambli Ceglar, Podvig, Azalea, Grubar, Iskra, Novi spomini, Mladi odmev, Mladi godci in pevki Saša Zupanc ter Saška Hren. Celoten izkupiček koncerta, ki ga je z vezno besedo in humornimi vložki popestril Mitja Grmovšek, je bil namenjen v poplavah najbolj prizadetim Mirnopečanom - zakoncema Galič in Mariji Pavlenč. Odziv občanov je bila izjemen, saj so dvorano napolnili do zadnjega kotička in skupni močmi zbrali 760 evrov. Poleg glasbenikov so se klicu dobrote odzvali tudi sponzorji: Cvetličarna Orhideja, ki je poskrbela za okrasitev odra in scene, Mini market Peč, ki je doniral pijačo in Gostilna Špolar, ki je pripravila prigrizke za nastopajoče. T.S.K., foto: Luka Piko

FOTOGRAFSKI NATEČAJ ZA NAJ FOTOGRAFIJO 2011 Glasilo Občine Mirna Peč objavlja fotografski natečaj, ki prinaša možnost objave vaše fotografije v tromesečni izdaji našega glasila, ki ga prejemejo vsa gospodinjstva v občini. Bralci lahko svojo fotografijo oddate na elektronski naslov glasila: glasilo.mp@gmail.com do prvega dne v mesecu marcu, juniju, septembru in decembru. Prijavljeni fotografiji ali fotografijam morate priložiti prijavni obrazec s kratkimi podpisi k fotografijam oziroma opisi motivov na njih. Sodelujete lahko v treh kategorijah: • LJUDJE • NARAVA • NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA

december 2010

Pri ocenjevanju prijavljenih fotografij bosta merili kreativnost in tehnična dovršenost, uredniški odbor pa bo med prispelimi fotografijami vsake tri mesece izbral tri najboljše v posamezni kategoriji, ki bodo nato objavljene na posebni strani glasila. Najboljše fotografije bodo nagrajene. Med zmagovalnimi fotografijami posamezne številke boste bralci izbrali naj fotografijo 2011, ki bo objavljena na naslovnici glasila in bo prejela posebno nagrado. Pravila natečaja se nahajajo na spletni strani občine: www. mirnapec.si. Na natečaj se lahko uvrstijo samo fotografije, ki so posnete na območju občine Mirna Peč, ki niso starejše več kot leto od datuma prijave na natečaj in še niso bile objavljene v glasilu. Če želite izvedeti več o fotografiranju in obdelavi posnetkov, si preberite navodila, ki se nahajajo na spletni strani občine. Uredniški odbor

Glasilo Občine Mirna Peč

11

iz treh dolin

Da znamo in hočemo pomagati, se je še enkrat več potrdilo ob jesenskih poplavah, ki so na širšem območju pustile vidne posledice. Številnim dobrodelnim akcijam, v katerih so se zbirala sredstva za pomoč v poplavah najbolj prizadetim, se je pridružil tudi koncert Pomagajmo s srcem, ki je v Kulturnem domu Mirna Peč potekal 15. oktobra 2010.


Projekt Moja dežela lepa in gostoljubna

Priznanja in nagrade za leto 2010 iz treh dolin

V želji po lepem in urejenem bivalnem okolju smo v Turističnem društvu Mirna Peč tudi letos sodelovali v projektu Turistične zveze Slovenije Moja dežela lepa in gostoljubna. 29. junija 2009 smo si članice komisije Jožica Papež, Magda Hlebec in Ladislava Rupena ogledale posamezne vasi, kmetije in stanovanjske hiše. Ob upoštevanju že znanih kriterijev smo izbrale posamezne lastnike hiš, ki so si z urejanjem svojih domov ali vasi zaslužili priznanja in nagrade. Te bomo podelili na božično-novoletni prireditvi, ki bo 26. decembra 2010 potekala v Kulturnem domu, v nadaljevanju pa objavljamo letošnji izbor nagrajencev.

Priznanje in nagrado za najbolj urejeno kmečko domačijo podeljujemo:

Priznanje in nagrado za najlepše urejeno hišo z okolico prejmejo:

Mariji in Jožetu Kosu, Jablan 10 Stanovanjska hiša s pripadajočim gospodarskim poslopjem se nahaja na začetku vasi. Okoli hiše je zelenica. Hlev je nekoliko odmaknjen od hiše. Vsi objekti so lepo vzdrževani. Kmečko dvorišče je čisto in urejeno. Kmetijska mehanizacija je nameščena v za to namenjenih prostorih.

Elizabeta in Marjan Papež, Jablan 12 Klasično zasnovano hišo polepša balkon z bogato cvetočimi rastlinami, urejen dostop do hiše, vzdrževana zelenica in urejena terasa nad garažo.

Renata in Anton Povše, Goriška vas 1 Novejšo hišo krasi balkon z bogato cvetočimi sezonskimi rastlinami. Okoli hiše je vzdrževana zelenica s cvetličnimi gredami.

12

Glasilo Občine Mirna Peč

Marici in Janezu Dularju, Gorenji Podboršt 2 Kmečka domačija leži na vzpetini na obronku gozda z lepim razgledom nad Temeniško dolino. Kmečko dvorišče ločuje stanovanjsko hišo od gospodarskega poslopja. Hišo krasi balkon z izbrano zasaditvijo sezonskih rastlin, dohod do hiše polepša skalnjak in ob njem urejen zelenjavni vrt. Okrog hiše se razprostira zelenica z okrasnim grmičevjem. Gospodarsko poslopje je vzdrževano in okolica čista. december 2010


Priznanje in nagrado za urejanje vaškega središča podeljujemo krajanom Gorenjega Globodola

Preveč soli škodi Čezmeren vnos soli oziroma natrija je pomemben in s številnimi raziskavami dokazan prehranski dejavnik tveganja za povišan krvni tlak, ta pa je dejavnik tveganja za nastanek možganske kapi in drugih srčno žilnih bolezni. Slednje so vodilni vzrok smrti v svetu, v Sloveniji na leto zaradi njih umre okoli 40 odstotkov ljudi.

lenice pred hišami so pokošene. Cvetlične grede in bogato cvetoče rastline na oknih in balkonih vas polepšajo. V središču vasi so vaščani obnovili star vaški vodnjak, okoli katerega načrtujejo

Natrij je v naravi največkrat v obliki soli oziroma natrijevega klorida (NaCl). Ljudje ga v telo vnašamo s kuhinjsko soljo. Svetovna zdravstvena organizacija za zgornjo, še neškodljivo mejo uživanja soli, navaja pet gramov soli na dan S skupinskim pristoza odrasle, za otroke od 4 do pom in strokovnimi 6 let pa tri grame dnevno. izkušnjami je za priPo podatkih raziskav odrasli hodnje obdobje naprebivalci Slovenije v povčrtovano celovito in prečju zaužijejo 12,4 grama ciljno zmanjševanje soli dnevno, slovenski mlauživanja soli v Slodostniki deset gramov, otroci veniji. Osrednji vir pa okoli pet gramov dnevno. informacij je spletna Ugotovljeno je bilo, da med stran www.nesoli.si osnovnimi živili največji delež vnosa soli predstavljajo kruh in krušni izdelki, sledijo jim mesni izdelki, predelana zelenjava in siri. Dodaten vir soli predstavljajo tudi že pripravljene jedi, hitra hrana ter neustrezna priprava hrane in dosoljevanje pri mizi. Hrano si namreč dosoljuje pri mizi kar ena petina odraslih Slovencev.

Nacionalni akcijski načrt

urediti vaško središče. Obnavljajo stare objekte in tako skrbijo za ohranjanje kulturne dediščine. Priznanje podeljujemo vsem, ki so dali pobudo in s svojim delom prispevali k urejanju vaškega središča.

Vse bolj urejena okolica, ne pa tudi vaška središča Članice komisije smo ugotovile, da se krajani vse bolj trudijo, da bi živeli v lepem in urejenem okolju. Veliko stanovanjskih hiš je že na novo preoblečenih – z novimi fasadami. Balkone in okenske police krasijo domiselno izbrane sezonske rastline. Nekatere stanovanjske hiše po urejenosti še vedno izstopajo. Lastniki teh so v preteklih letih že dobili priznanja ali nagrade. Še vedno pa naše vasi nimajo urejenih vaških središč. Upamo, da bodo krajani Gorenjega Globodola za vzgled ostalim. L. Rupena december 2010

Za izboljšanje tega zaskrbljujočega stanja je Ministrstvo za zdravje junija 2010 sprejelo Nacionalni akcijski načrt za zmanjševanje uživanja soli v prehrani prebivalcev Slovenije za obdobje 2010 – 2020, ki predstavlja celovito strategijo države za zmanjševanje problematike čezmernega vnosa soli. Nacionalni načrt opredeljuje sodelovanje z različnimi sektorji in želi povezati vse ključne partnerje, ki lahko prispevajo, da bo manj slana hrana na voljo tako na policah v trgovini, kot povsod tam, kjer jo pripravljajo. Hkrati je potrebno tudi ozaveščati tudi prebivalstvo v različnih okoljih. Doroteja Kuhar, Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto Glasilo Občine Mirna Peč

13

iz treh dolin

Vas leži v severnem delu Globodolskega polja. Stanovanjske hiše stojijo ob cesti, gospodarska poslopja pa za njimi. Dovozne poti k hišam so urejene. Večina hiš ima obnovljene fasade. Ze-

Nacionalna kampanja o zmanjševanju uživanja soli


Mednarodni forum Apimedica & Apiquality

iz treh dolin

Mirnopeški med prepričal mednarodne ocenjevalce Mednarodni forum Apimedica & Apiquality, ki je od 28. septembra do 2. oktobra 2010 potekal v različnih krajih Slovenije, je bil velik čebelarski dogodek tako za slovenske čebelarje kot tudi za vso slovensko javnost. V okviru mednarodnega foruma o apiterapiji, vedi o tem, kako s pomočjo čebeljih pridelkov krepiti in ohranjati zdravje, in kakovosti čebeljih pridelkov so potekala številna mednarodna srečanja ter 1. med-

narodna konferenca čebelarskih organizacij v Evropski uniji in izven. Na njej so se med drugim zavzeli za razglasitev čebelje vrste kot ogroženo, udeleženci pa so izpostavili tudi nujnost zmanjšanja uporabe pesticidov.

Ocenjevanje medu V sklopu čebelarskega festivala je potekalo svetovno ocenjevanje medu, na katerem so ocenjevalci iz Slovenije in tujine ocenili 338 različnih domačih ter tujih vzorcev medu. Podelili so prav toliko priznanj in zahval čebelarjem iz 12 držav. Na ocenjevanju sta sodelovala tudi dva mirnopeška čebelarja, člana Čebelarskega društvo Novo mesto, Jožica Cerovšek in Anton Režek. Njuna vzorca lipovega medu so ocenjevalci visoko ovrednotili, saj je Jožica Cerovšek prejela srebrno, Anton Režek pa bronasto priznanje. Takšno priznanje v svetovnem merilu je za vsakega čebelarja potrditev, da je njegovo delo kakovostno in koristno zanj ter okolje. J.C., foto: Arhiv ČZS

Društvo upokojencev Mirna Peč, OŠ Mirna Peč, KORK Mirna Peč, TD Mirna Peč in Občina Mirna Peč vabimo na prednovoletno prireditev

ŠUMIJO GOZDOVI DOMAČI. „Ko je stopil Lenart v gozd, mu je bilo sladko in milo, kot da je stopil v toplo izbo svojega pravega doma.“ (Ivan Cankar )

Pričakujemo Vas v nedeljo, 26. 12. 2010, ob 15. uri v KULTURNEM DOMU MIRNA PEČ. Na vrtiljaku prazničnega razpoloženjase bodo vrteli HARMONIKARJI, ROŽMARIN, ČEBELICE in STARI ZNANCI s šaljivimi prizori. Pridružili se nam bodo tudi KRVODAJALCI JUBILANTI in mirnopeški nagrajenci projektka MOJADEŽELA LEPA in GOSTOLJUBNA.

POZNATE VAŠ KRAJ?

Program bosta vodila Nejc in Blanka. ZAVRTITE SE Z NAMI!

Na fotografiji je Marijino znamenje, o katerem pa ne vemo ničesar. Napišite kaj več o tem znamenju in navedite ime kraja, kjer stoji. Odgovore pošljite na naslov: Glasilo Občine Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč, s pripisom: Poznate vaš kraj? do 28. februarja 2011. Med prispelimi odgovori bomo izžrebali srečnega dobitnika, ki bo prejel praktično nagrado. Uredništvo, foto: Luka Piko

14

Glasilo Občine Mirna Peč

december 2010


Oktober - mesec požarne varnosti

društveno satje

Gasilska vaja 2010 23. oktobra 2010 so se ob 14:45 uri oglasili pozivniki pri mirnopeških prostovoljnih gasilcih, hkrati pa je zazvonil urgentni telefon na Gasilsko - reševalnem centru Novo mesto. Regijski center za obveščanje je aktiviral celotni mirnopeški gasilski sektor in poklicne gasilce za posredovanje zaradi požara na Slakovi domačiji na Jordan Kalu. S tem se je začela osrednja občinska vaja ob mesecu požarne varnosti. Vajo v mesecu požarne varnosti pripravi občinsko gasilsko poveljstvo, vsako leto pa poteka na območju enega izmed štirih mir-

ploščadjo ter ekipa civilne zaščite. Požar na gorečem poslopju, v katerem so bili seno, živina in kmečko orodje, so gasilci uspešno lokalizirali in pogasili v 35 minutah od prihoda. Ekipa civilne zaščite

nopeških prostovoljnih gasilskih društev, letos na območju Prostovoljnega gasilskega društva Globodol. Požar je bil simuliran na gospodarskem poslopju pri Slakovih na Jordan Kalu, kjer se je objekt tudi zadimil z umetnim dimom. Poleg gasilcev štirih prostovoljnih gasilskih društev in Gasilsko – reše-

je oskrbela namišljenega poškodovanca. Hitra odzivnost, organizirano ukrepanje Na vaji je z opremo in 10 vozili sodelovalo 36 občinskih prostovoljnih gasilcev, štirje člani civilne zaščite in ekipa poklicnih gasilcev iz Novega mesta. Na vaji sta bila prisotna tudi strokovna opazovalca in ocenjevalca vaje ter župan občine Zvone Lah. Po končani vaji je sledila kratka analiza vaje, natančnejša analiza pa je bila kasneje predstavljena občinskemu poveljstvu. Ugotovljeno je bilo, da so se društva odzvala hitro in da so gasilci ter ekipa civilne zaščite na mesto požara prišli opremljeni ter dobro organizirani. Sodelovanje med prostovoljnimi in poklicnimi gasilci ter ekipo civilne zaščite je bilo dobro usklajeno, kar predstavlja zelo dobro izhodišče za sodelovanje v realni situaciji. Spomladi prihodnjega leta je načrtovano usposabljanje gasilcev pri njihovih poklicnih kolegih v Novem mestu. S tem se še naprej krepi sodelovanje med prostovoljnimi in poklicnimi gasilci, se izpopolnjuje potrebna specifična znanja ter prenaša izkušnje s terena. Besedilo in foto: Luka Piko

valnega centra Novo mesto je na vaji sodelovala tudi občinska ekipa civilne zaščite. Po osmih minutah od začetka alarmiranja so na kraj požara prišli prvi gasilci PGD Mirna Peč, tri minute kasneje še domačini PGD Globodol, za njimi pa so se zbrali še ostali prostovoljni in poklicni gasilci iz Novega mesta z dvižno december 2010

Ko bi le mogli, ko bi le znali, bi pravo srečo vam poslali! Tako pa sprejmite le želje, da se kar sama k vam zapelje! Naj z njo še zdravje bo in smeh in zadovoljstva zvrhan meh! Srečno v letu 2011 vam želi Prostovoljno gasilsko društvo Hmeljčič

Glasilo Občine Mirna Peč

15


zahvale

Danes postaja prostovoljno delo vse bolj pomembna oblika pomoči civilne družbe pri preprečevanju ali reševanju težav v skupnostih. Prostovoljstvo deluje na različnih področjih - socialnem, športnem, rekreativnem, izobraževalnem, zdravstvenem, kulturnem, okoljskem, turističnem, v kriznih situacijah (na primer gasilske organizacije, reševalci) in na mnogih drugih področjih. Opravljajo ga ženske in moški, mladi ljudje in otroci, ljudje srednjih let in starejše osebe, vanj se lahko vključujejo vsi ljudje ob upoštevanju svojih zmogljivosti, saj zanj ni načelnih omejitev. Združeni narodi so 5. december razglasili za mednarodni dan prostovoljcev. Zavedamo se, da številni prostovoljci v naši občini opravijo veliko družbeno koristnega dela, ki izboljšuje kakovost življenja v družbi, da branijo interese posameznikov in skupin, ki so ogroženi, prikrajšani, potisnjeni ob rob, izključeni in da po svojih močeh ustvarjajo možnosti aktivnega delovanja občanov na različnih področjih prav v našem lokalnem okolju. Vaše delo ni le vas čas, delo in znanje, vaše prostovoljno delo terja predvsem vašo predanost. Zato je prav, da se zahvalimo številnim posameznikom in organizacijam, ki na ta način izboljšujete kakovost življenja v Občini Mirna Peč, prispevate k boljšim medčloveškim odnosom in nasploh pripomorete k boljšem delovanju naše lokalne skupnosti. V imenu Občine Mirna Peč in v imenu vseh pomoči potrebnih, ki ste jim s svojim delom nesebično pomagali, se zato želim zahvaliti prostovoljcem, gasilcem, pripadnikom civilne zaščite, Rdečega križa in vsem ostalim, ki ste

pomagali ob letošnjih poplavah v septembru. Svoje delo ste opravili profesionalno, organizirano, iskreno in pravočasno. Vam gre zahvala, da je bila nesreča ljudi manjša kot bi bila sicer. Zahvaliti pa se želim prav vsem neimenovanim prostovoljcem, ki s svojim delom pomagate pomoči potrebnim vse dni v letu. NAJLEPŠA HVALA IN LEPO JE VEDETI, DA VAS IMAMO. Zahvaljujem se vam za vaše dosedanje prostovoljno delo in zagotavljam, da vas bom pri tem podpiral tudi vnaprej. Imejmo odprta srca za pomoč sočloveku v stiski tudi v letu 2011! Zvone Lah župan Občine Mirna Peč

Kako hitri in požrtvovalni so gasilci, pa naj gre za pomoč ljudem ali živalim, sva se z možem Rafkom prepričala 16. decembra 2010, ko sva se okrog 17. ure peš podala s Postaje proti Mirni Peči. Ko sva prišla skoraj do konca nove pešpoti pri Mirni Peči, sva iz jaška zaslišala glasno mijavkanje. Poklicala sva številko 112 in ni minilo niti pet minut, ko naju je poklical gospod Levstik, član mirnopeške gasilske enote, in obljubil pomoč. V nekaj minutah je prišel in s krampi smo dvignili pokrov jaška. V globini kakih dveh metrov je bil v cevi mlad mucek, ki je vedno znova padal v vodo v jašku, ko je plezal ven. Medtem je pripeljal mimo še gospod Kos, prav tako mirnopeški gasilec, ki je iz gasilskega doma prinesel vrv in koš, v katerega je

POLICIJA OPOZARJA NA NEVARNO UPORAB Policija se vsako leto znova srečuje s kršitvami na področju uporabe pirotehničnih izdelkov. Med najbolj moteče in nevarne dejavnike uvrščamo uporabo pirotehničnih izdelkov, katerih glavni učinek je pok - petarde. Medtem, ko je uporaba teh izdelkov posameznikom v zabavo, je mnogim državljanom takšno početje neprijetno in jim vzbuja strah, nelagodje in občutek nevarnosti. Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih določa prepoved prodaje, posesti in uporabe petard najrazličnejših

16

Glasilo Občine Mirna Peč

oblik in moči oziroma ognjemetnih izdelkov kategorije 2 in 3, katerih glavni učinek je pok. Splošna določila in prepovedi navajajo: Pirotehničnih izdelkov kategorije 1 ni dovoljeno prodajati mlajšim od 14 let. Gre za ognjemetne izdelke, ki predstavljajo zelo majhno nevarnost, povzročajo zanemarljivo raven hrupa in so namenjeni uporabi v strnjenih naseljih, vključno z ognjemetnimi izdelki, ki so namenjeni uporabi v stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih prostorih. Tipični izdelki so bengalske vžigalice, pokajoči vložki za cigarete, pasje bombice, vžigalice s pokom itd.

Izdelkov kategorije 2 ni dovoljeno prodajati mlajšim od 16 let. Gre za ognjemetne izdelke, ki predstavljajo majhno nevarnost in povzročajo nizko raven hrupa in so namenjeni uporabi na omejenih območjih na prostem. Tipični izdelki so rimske svečke, majhna ognjemetna kolesa, bengalične bakle, baterije in kombinacije, rakete itd. Izdelkov kategorije P1, T1 in baterij ter kombinacij kategorije 3 do 1000 g neto mase eksplozivnih snovi in fontan kategorije 3 do 750 g neto mase eksplozivnih snovi pa ni dovoljeno prodajati osebam, mlajšim od 18 let.

december 2010


Pred štirimi leti, v sredo zjutraj, 31. maja 2006, je Temenica prvič v 60 letih, od kar živim na tem naslovu, poplavila mojo pritlično hišo. V hiši je bilo potrebno takrat posušiti tla in zidove ter zamenjati talne obloge. V noči iz sobote na nedeljo, 19. septembra 2010, pa je zaradi obilnih padavin v Sloveniji Temenica ponovno začela poplavljati. Ves čas so mirnopeški gasilci budno

BO PIROTEHNIČNIH IZDELKOV Uporabnike pirotehničnih izdelkov, predvsem pa otroke, želimo opozoriti, da nepremišljena, neprevidna in objestna uporaba teh izdelkov pogosto povzroči telesne poškodbe (opekline, raztrganine rok, poškodbe oči itd.), moti živali ter onesnažuje okolje. Uporaba pirotehničnih izdelkov kategorije 1, katerih glavni učinek je pok, je dovoljena le v času od 26. decembra do 2. januarja. V tem obdobju pa teh izdelkov ni dovoljeno uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih, v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih december 2010

za potniški promet in na površinah, kjer potekajo javni shodi ali javne prireditve. Uporaba pirotehničnih izdelkov je dovoljena samo v skladu z navodili proizvajalca. Prepovedana je: predelava pirotehničnih izdelkov zaradi povečanja učinka, uporaba v drugih predmetih, lastna izdelava pirotehničnih izdelkov ali zmesi in preprodaja pirotehničnih izdelkov. Policisti bodo dosledno ukrepali proti vsem, ki bodo kršili določbe o uporabi pirotehničnih izdelkov. Za posameznike je predvidena globa od 400 do 1200 evrov. Boštjan Rozman, vodja Policijskega okoliša

Iz mirnopeških kuhinj… December je gotovo eden tistih mesecev, ko iz domala sleherne kuhinje omamno diši po prazničnih dobrotah. Članice Društva podeželskih žena so se na praznično kuho že pripravile ter se na eni izmed delavnic, ki so jih ime-

le novembra in decembra, preizkusile v peki pekovskega peciva. Zadovoljne s končnim izdelkom so na uredništvo glasila posredovale recept za brioš pecivo, ki bo v tem času, verjamemo da, še kako dobrodošel. Pa obilo uspeha pri pripravi.

BRIOŠ - PEKOVSKO PECIVO • • • • • • • • •

1kg mehke moke Tip 400 ali 500 6 dag svežega kvasa 5 - 6 dcl mleka 5 - 8 dag sladkorja 1,5- 2 dag soli 10 dag margarine 4 jajca naribana lupina limone 1 vanilij sladkor

Priprava V večjo skledo presejete vso moko. Nadrobite kvas, sladkor in dodate ostale sestavine, pri tem pazite, da sol ne pride neposredno na kvas. Zmešajte v srednje trdo gladko testo. Pustite, da naraste za en-krat. Testo nato razdelite na približno od 6 - 8 dag težke kose, jih pookroglite in pustite počivati. Z valjarjem testo podolgovato razvaljajte v krpice. Namažite jih z oljem in zvijte kot rogljičke na 3 - 4 obrobke. Potem jih s strgalom ali nožem poljubno razrežite in oblikujte v rakce, srčke, pentlje, rože in palme. Izdelke naložite na pekač s papirjem za peko in jih pustite vzhajati. Pred peko testo namažite s stepenim jajcem. Pecite 20 minut pri temperaturi 200 stopinj, da se izdelki lepo razprejo in zabarvajo. Pecivo je penasto in hrustljavo. Nasvet: Ko pečete brioš pecivo, večkrat odprite vrata pečice, da izhlapi odvečna para. Glasilo Občine Mirna Peč

17

občinska uprava sporoča

ujel mucka. Zahvaljujem se obema gasilcema Prostovoljnega gasilskega društva Mirna Peč, gospodu Levstiku in gospodu Kosu, za njuno pomoč.  Jožica Cerovšek

spremljali raven vode in bili v pripravljenosti, da mi priskočijo na pomoč, za kar se jim najlepše zahvaljujem. Vdora vode v hišo se žal ni dalo preprečiti niti z nasipnimi vrečami niti s prečrpavanjem vode in dopoldan je voda prekrila tla v hiši. Večino premičnin smo dvignili od tal in jih rešili, tla pa so bila uničena. Posledice so bile tudi tokrat hude. Ponovno je bilo treba odstraniti talne obloge, posušiti tla in stene ter položiti nove talne obloge. Sem upokojenka in nepredvideni stroški za ponovno obnovo so bili zame veliko finančno breme. Oktobra pa me je presenetila predstavnica Rdečega križa Mirne Peči Slavka Derganc z novico, da mi bo Rdeči križ na moj tekoči račun nakazal denarni prispevek, ki mi ga je namenil za odpravo posledic poplave, za kar se Rdečemu križu najlepše zahvaljujem. Še posebej se za denarno pomoč zahvaljujem vsem članom Ansambla Dolenjska naveza: Nejcu, Jerneju, Maji, Niku in Gašperju, ki so organizirali koncert »Pomagajmo s srcem«, gostom Novi spomini, Ceglar, Grubar, Iskra, Mladi odmevi, Azalea, Mladi godci, Podvig in Društvo harmonikarjev Mirna Peč, ki so sodelovali na koncertu in se odpovedali honorarju ter vsem obiskovalcem, ki so se udeležili koncerta z namenom pomagati prizadetim v poplavah na območju Mirne Peči. Zahvaljujem se vsem, ki ste mi in mi še vedno stojite ob strani, ker vem, da mi pomagate s srcem. Marija Pavlenč


Deset let Društva podeželskih žena Mirna Peč

V novo desetletje s prireditvijo za vse občane društveno satje

Pod številko deset si lahko predstavljamo marsikaj in marsikdo bi se ob tej številki spomnil na dogodek ali doživetje, ki se je zgodilo prav njemu. Mogoče deseti rojstni dan, ko smo bili še otroci v brezskrbnih letih in nismo vedeli kaj vse naš še čaka; mogoče prva desetka na fakulteti ali pa se spomnimo samo na nekaj lepega, kar se je zgodilo prav na desetega v mesecu … Članicam Društva podeželskih žena Mirna Peč pa številka deset predstavlja prav toliko lepih in delovnih let, ki smo jih skupaj doživele. Da si boste našo obletnico zapomnili tudi občani, smo pripravile prireditev v Kulturnem domu Mirna Peč. Kljub zelo slabemu vremenu ste nas občani presenetili in se prireditve udeležili v velikem številu. Za vse tiste, ki se zaradi obilnega sneženja prireditve niste mogli udeležiti, pa ste si to vseeno močno želeli, lahko povemo, da je bil program nekoliko drugačen. Na odru, ki je bil spremenjen v kmečko sobo, so naše žene skoraj ves čas opravljale kmečka dela. Naše Čebelice so s svojimi glasovi znova oživele stare kmečke pesmi. Da pa se prireditev ni odvijala samo v ženski družbi, so nam zapeli Rožmarini in zaigrali Mirnopeški harmonikarji. Seveda ne smemo pozabiti na naše najmlajše, ki so svoje igralske sposobnosti predstavili v igri Mali Jezus in se prav vsi odlično odrezali. Nismo pozabile niti na to,da je bilo potrebno naše obiskovalce pogostiti in obdariti. Hvala vsem nastopajočim, vsem obiskovalcem, ki ste imeli pogum, da ste se tudi od daleč pripeljali v Mirno Peč in z nami preživeli prijetno popoldne. Dejavne v zimskih mesecih Za konec pa vam lahko povemo, da kljub temu, da je sneg že pobelil naše doline in se je narava zazibala v zimsko spanje Podeželske žene še vedno ostajamo aktivne. V novembru smo že imele delavnico priprave peciva na drugačen način, v decembru pa delavnico peke kruha in izdelovanje novoletnih vizitk. Ob sredah se že tretjo leto zapored zavrtimo ob zvokih dobre glasbe in naše plesno znanje izpopolnjujemo z novimi plesnimi koraki. Nežika Režek, foto: arhiv društva

Društvo podežels kih žena Mirna Pe č želi vsem občano m in občankam ve se le božične in novole tne praznike. Naj se vam izpoln ijo vse skrite želje.

18

Glasilo Občine Mirna Peč

december 2010


Društvo vinogradnikov Mirna Peč

V okviru rednih mesečnih srečanj degustacijske sekcije smo tudi letos za člane Društva vinogradnikov Mirna Peč pripravili degustacijo mladih vin s strokovnim komentarjem. Vodil jo je predstojnik enološkega laboratorija na Kmetijskem inštitutu Slovenije dr. Mitja Kocijančič, ki se je prijazno odzval našemu vabilu. Pokušnje, ki je bila 9. decembra 2010 v Gostilni Špolar se je udeležilo 23 članov mirnopeškega Društva vinogradnikov in trije gostje iz sosednjih društev. Na degustaciji smo pokusili 45 vzorcev letošnjega letnika, zato bi lahko srečanje poimenovali tudi kot presek letnika 2010. Na splošno velja, da je bil letošnji letnik težaven za vinogradnike. Bilo je veliko padavin in manj sončnih ur, posledično več bolezni in v času dozorevanja tudi gnilobe. Temu je marsikje sledila predčasna trgatev in seveda manjša zrelost, nižja sladkorna stopnja grozdja in višja kislina. Vse to je seveda vplivalo na kakovost letošnjih vin. Kljub temu pa smo bili na degustaciji prijetno presenečeni nad dobro kakovostjo devetih vzorcev dolenjskih belih vin, ki so z manjšim dosladkanjem dosegla kakovostni razred, razen pri tistih, kjer je preveč izstopala letos na splošno višja kislina. Slabše so se izkazala bela sortna vina. Nekaj vzorcev je bilo sicer lepo zaokroženih in sortnih, s prijetno sadno cvetlico, drugi so bili tanjši in brez posebne arome, trije pa izločeni zaradi napak (oksidacija in tudi cik).

Dober do prav dober letnik

Od šest prinesenih vzorcev cvička smo skoraj pri vseh ugotovili nizko barvo, značilno za rose vina. Dva vzorca sta bil lepa, s tipično aromo jagodičevja in tudi primerno obarvana. En vzorec je bil zaradi cika in hlapnih kislin neprimeren. Pri žametovkah (šest vzorcev) smo prav tako zaznali

Vinogradniki na spletu Na dan, ko se mošt spremeni v vino, 11. novembra 2010, je zaživela spletna stran Društva vinogradnikov Mirna Peč. Njen namen je

(pre)nizko barvo, skromno telo in višje kisline, med njimi tudi dve neprimerni (bekser in cik). Od osmih modrih frankinj kaže izpostaviti tri dokaj lepe iz zrelega grozdja, s prijetnimi tanini in dobrim potencialom, da dozorijo v zaokrožena vina. Ostale frankinje so bile barvno slabotnejše, bolj podobne dolenjskemu rdečemu vinu in v dveh primerih tudi oksidirane. Na splošno in za zdaj velja za letnik 2010 ocena dobro do prav dobro, razen za vina z napakami, ki pa so v tem času še popravljive. Aleš Žagar

predvsem obveščanje članov o aktualnih dogodkih, čeprav je na voljo tudi vsem ostalim, ki jim je vinogradništvo blizu. Na naslovu www. vinogradniki-mirnapec.si boste poleg osnovnih informacij o društvu in njegovi zgodovini našli še zapise iz različnih dogodkov, galerijo slik in povezave na spletne strani, ki ponujajo odgovor na marsikatero vprašanje, povezano z vinogradništvom in vinarstvom. Med drugim je na spletni strani predstavljena degustacijska sekcija, njen namen, delovanje, objavljen pa je tudi razpored mesečnih srečanj.

Spominska slovesnost na partizanskem grobišču V počastitev spomina na mrtve je tudi letos odbor Krajevne organizacije Mirna Peč Zveze združenj borcev za vrednote NOB pripravil program dela za ureditev grobišč in pripravo spominske slovesnosti. Vsako leto člani skozi leto poskrbijo za urejanje grobišč. Pred dnevom spomina na mrtve se naši zvesti člani in svojci padlih še posebej potrudijo in uredijo spomenike ter spominska obeležja. 1. novembra, ob dnevu spomina na mrtve, so člani položili cvetje na spomenik NOB v Mirni Peči in na grobišče v Globodolu ter prižgali svečke. V spomin na padle december 2010

borce je naš obor pripravil spominsko slovesnost ob partizanskem grobišču na pokopališču v Mirni Peči. V programu so sodelovali učenci Osnovne šole Mirna Peč, člani KUD Mirna Peči in trobentač. V imenu organizacije je zbrane nagovoril Janez Sluga, ki je poudaril pomen spomina na pretekli čas. Ob tej priložnosti je skupaj z županom Zvonetom Lahom

in Brankom Brinjevcem položil venec, prisotni pa smo z minuto molka počastili spomin na padle. Silva Lužar, foto: J.A., DL Glasilo Občine Mirna Peč

19

društveno satje

Pokušina mladih vin letnika 2010


iz šolskiega panja

Medeni zajtrk osnovnošolcev

Mesec požarne varnosti v vrtcu in šoli

Sladek in zdrav obrok

O preventivi pred požarom in prikaz gašenja

Comeniusovi prijateljici Lizz in Bizz sta nam tudi letos omogočili sladki zajtrk. 29. novembra 2010 smo imeli osnovnošolci v okvirju akcije »En dan za zajtrk med slovenskih čebelarjev v naših vrtcih« za zajtrk slovenski med.

V mesecu požarne varnosti smo v šoli in vrtcu gostili gasilce, ki so pripravili predavanje o požarni varnosti in praktično prikazali gašenje.

Učiteljice prve triade so skupaj z učenci pripravile pogrinjke, ki so šolsko jedilnico lepo popestrili in polepšali naš zajtrk. V šoli so se nam pri zajtrku pridružili okoliški čebelarji, ki so prispevali med za zajtrk in zgibanko »Čebelica, moja prija-

Nasmeh pove vse teljica«. Tako med kot tudi zgibanko so prejeli čisto vsi učenci. Vsebina zgibanke je poučna in primerna kot izobraževalno gradivo, saj nam v sliki in besedi predstavi nekaj dejstev o čebelah in njihovem pomenu za okolje. Za sodelovanje in podarjeni med se čebelarjem sladko zahvaljujemo!

Likovna ustvarjalnica

Čebelica leti z neba V četrtek, 30. septembra 2010, je v organizaciji občine in osnovne šole potekala že četrta likovna ustvarjalnica z naslovom Čebelica leti z neba. 31 mladih umetnikov, učencev sosednjih in naše šole ter osnovne šole iz Žakanja na Hrvaškem je tokrat ustvarjalo na temo čebelarstvo. Slikali so na panjske končnice, ki so pomemben del slovenske kulturne dediščine in ena največjih posebnosti slovenske ljudske umetnosti. V preteklosti so jih ustvarjali večinoma

20

Glasilo Občine Mirna Peč

Luka Piko z Gasilsko - reševalnega centra Novo mesto je otrokom v vrtcu in učencem od 1. do 5. razreda na zanimiv način predstavil delo poklicnega gasilca. Najbolj so pri tem uživali vrtičkarji, ki so za hip postali pravi gasilci, saj so na glavi držali čisto pravo gasilsko čelado. Ob pravljici, kratkih risanih animacijah in fotografijah je Luka Piko zbrane opozoril na nesreče, ki se pogosto dogajajo v domačih gospodinjstvih. Mladi poslušalci so o takih primerih nizali številne zamisli o pogumnih dejanjih, ki bi jih storili, če bi zagorelo v njihovi bližini, vendar jih je predavatelj opozoril na mnoge nevarnosti ob požarih in jih usmerjal v razmišl-

janje o zavarovanju samega sebe in klicu na pomoč.

Praktični prikaz Po predavanju so si učenci in vrtičkarji na šolskem igrišču in parkirišču ogledali gasilska vozila in njihovo opremo. Mirnopeški in novomeški gasilci so jim dovolili, da so tudi sami poprijeli za cevi in se preizkusili v gašenju z vodo. Vsi otroci so ob koncu dneva prejeli še zgibanko s koristnimi napotki v primeru nesreč, ki jih je podaril Gasilsko - reševalni center Novo mesto. Tatjana Kupljenik pripadniki kmečkega sloga, s svojo bogato motiviko pa so prava zakladnica čustvovanja, miselnosti, domišljije in ustvarjalnosti. Osnovnošolci so končnice poslikavali v akrilni tehniki, motive zanje pa so poiskali v bližnji okolici Mirne Peči. Nad likovno ustvarjalnico je bdela naša učiteljica likovnega pouka, Aleša Sušnik Škedelj, nastala likovna dela pa je ob zaključni slovesnosti pod drobnogled vzel umetnostni zgodovinar Jožef Matijevič. Prijetno druženje ob odprtju razstave vseh nastalih del so v prostorih kulturnega doma z nastopom popestrili učenci naše šole, o čebelarstvu pa je zbranim spregovoril podpredsednik čebelarskega društva Novo mesto Rudi Vidmar. Tatjana Kupljenik, foto: arhiv šole december 2010


Poseben dan v Osnovi šoli Mirna Peč

Projekt DPM Mojca

Dedki in babice na obisku Dedek Mraz obiskal in V novembru so učenci mirnopeške osnovne šole že tradiciobdaril mirnopeške malčke onalno medse povabili svoje dedke in babice, pa tudi nekaj tistih na pra- se je našlo vmes. Našemu povabilu so se odzvali v velikem številu. Po pričakovanjih je bil obisk največji v prvi triadi, kjer je bilo ponekod dedkov in babic celo več kot učencev samih.

Eno uro so naši gostje prisostvovali pouku. Tako učitelji kot tudi učenci smo se po najboljših močeh trudili, da smo jim pokazali, kako poteka delo v našem hramu učenosti. Po učni uri, ki je povabljencem najverjetneje v spomin priklicala čase, ko so sami gulili šolske klopi, pa so učenci prvih dveh triad pripravili še krajši kulturni program, ki ga je povezovala šestošolka Petra Zupan. Prvošolci so najbolj nestrpno pričakovali svoj nastop, zato smo jim dali besedo prvim. Seveda so bili nagrajeni z bučnim aplavzom. Vsak oddelek prvih petih razredov je pripravil deklamacijo, rdeča nit programa pa so bili prvi spomini šestošolcev na njihove dedke in babice. Prisotne je najbolj nasmejal Aljaž Pirnar, ki je povedal, da se najbolj spominja, kako nestrpno je vedno pričakoval obisk starih staršev. Za to je imel prav poseben razlog – vsakič je namreč dobil kaj denarja v svojega prašička. Zapel je tudi pevski zbor, ker pa ni prave prireditve brez harmonike, sta za to priložnost svoja mehova raztegnila petošolca Jan Muhič in Primož Hrastar. Na koncu je dedke in babice nagovoril še ravnatelj Aleksander Rupena.

V jedilnici osnovne šole Mirna Peč je v petek, 17. decembra 2010, 168 predšolskih otrok razveselil prihod dedka Mraza. Na prireditvi je malčke zabavala Andreja Zupančič, vsak pa se je domov odpravil z darilom. Gre za vsakoletni dogodek, ki ga ob podpori lokalnih skupnosti in podjetij pripravi Društvo prijateljev mladine Mojca. Samo

Dedki in babice so domov odšli zadovoljnih obrazov. Vsem nastopajočim čestitamo za lepe nastope, obiskovalcem pa se zahvaljujemo za čas, ki so si ga vzeli za nas in upamo, da se zopet srečamo čez leto dni. Polona Zajec

Prvošolci pri muci Copatarici Tudi letos so prvošolci pripravili decembrsko predstavo za učence I. triade in otroke v vrtcu. Tokrat so nas razveselili z glasbeno pravljico Muca Copatarica. V igri so otroke na zanimiv način prijazno opomnili, da je treba copate za seboj pospravljati, ker sicer lahko v mehkih tacah - šlik, šlak, pride muca Copatarica in odnese za cel koš copat. letos bodo do konca decembra skupaj obdaril 4.000 dolenjskih otrok, v petih letih pa je Mojčina karavana razveselila skoraj 150.000 malčkov, njihovih staršev, starih staršev in ostalih obiskovalcev potujočih prireditev.

Veseli skirojev

Vsakoletno so na seznamu Mojčinega dobrega moža tudi mirnopeški otroci, saj tukajšnja občina skupaj z nekaterimi domačimi podjetji redno podpira projekt obdarovanja. Otroci so se letos razveselili ne le zabavne prireditve, temveč predvsem daril. Dedek Mraz je namreč vsakemu izmed njih podaril didaktično igračo – skiro. A darilo bo malčkom bolj kot zimske dni krajšalo poti na letnih sprehodih, čeprav je skoraj gotovo, da igrače ne bodo do takrat čakale zapakirane v škatlah. T. Kupljenik, M. Barbo, foto: Luka Piko december 2010

Glasilo Občine Mirna Peč

21


Pridobitev ekozastave

Medeni zajtrk v vrtcu

cepetavčkove novice

V vrtcu se je cedil med V petek, 19. novembra 2010, je bilo sveže jutro. Po mirnopeški dolini se je pasla megla, v vrtcu, kjer živijo cepetavčki pa je vse brenčalo in čakalo prijatelja čebelarja Rafka Cerovška. Tudi letos je v že četrti dobrodelno-izobraževalni akciji En dan za zajtrk med slovenskih čebelarjev vsakemu izmed 115 malčkov podaril kozarček medu za medeni zajtrk. Da pa bi akcija kar se da dobro uspela, so se s čebelarjem cepetavčki srečali že dva dni prej ob izobraževalni predstavitvi čebelarstva, degustaciji različnih vrst medu in zasaditvi medenega javor-

O čebelarstvu tudi v prihodnje

ja na vrtčevem dvorišču. Vrtičkarji so si za dober tek medenega zajtrka izdelali pogrinjke, svečke iz v orehove lupinice vlitega čebeljega voska, okrasne obročke za prtičke in čebelice, vse v barvah in motivih medu, čebel ter satovja. Pred akcijo in po njej so malčki vseh starosti spoznavali temo Čebele in sadovi prek umetnosti, gibanja, jezika, matematike, narave in družbe, starši pa so jim pomagali pri zbiranju receptov z medom. Nastala je Knjiga, iz katere se cedi med in razstava v lekarni Mirna Peč.

travnik, sadovnjak, gozd. Ta projekt Zgodnje naravoslovje za trajnostni razvoj so vključili v letni delovni načrt eko vrtca. Brez dvoma je to priložnost za čebelarja in zaposlenih v vrtcu, da z darovanim medom in z izobraževalno predstavitvijo povečajo zavedanje otrok ter predvsem njihovih staršev o koristnosti čebeljih pridelkov za zdravje in pomenu čebel za okolje. Pohvala in zahvala čebelarju Rafku, da je znova razširil usta malčkom v medeni nasmeh! Marija Mikec

Vrtec Cepetavček je že tretje leto vključen v projekt Ekošola kot način življenja. Prvi dve leti smo morali izpolniti vse zastavljene pogoje za pridobitev ekozastave (ločevanje odpadkov, izvedba različnih projektov, podpis ekolistine). Letos pa smo po uspešno opravljenih nalogah

V spomladansko-poletnem času pa se bo projekt Čebele in cvetovi preselil v naravne raziskovalne učilnice kot so čebelnjak,

pridobili ekozastavo. Dobili smo priznanje za izjemen dosežek pri vzgoji o trajnostnem razvoju, načinu njegovega upravljanja ter stalnem izpopolnjevanju kakovosti okolja v šoli in lokalni skupnosti. Še naprej delujemo v okviru ekovrtca in izpolnjujemo obveznosti do okolja okoli sebe. Vilma Fabjan

Letos so mali cepetavčki pekli kostanj z dedki in babicami. Spoznali so, kaj je rešta. Brez harmonike in znamenite mirnopeške himne, ki jo znajo prepevati tudi cepetavčki, pa seveda ni šlo.

22

Glasilo Občine Mirna Peč

december 2010


Obisk knjižnice in knjigarne Obisk na Kmetijski šoli Grm Ob dnevu odprtih vrat so otroci iz skupin Veverice, Čebele in Srne obiskali Kmetijsko šolo Grm. Ogledali so si razstave v prostorih šole, spoznali različno sadje, zelenjavo,

cvetje, prisluhnili starim glasbilom. Veliki kmetijski stroji in vozila so navdušili male cepetavčke. Kljub slabemu vremenu so preživeli prijetno dopoldne.

Obisk knjižnice

Teden otroka v vrtcu Od 4. do 8. oktobra 2010 smo v vrtcu Cepetavček praznovali teden otroka. Imeli smo vrsto dejavnosti, tema pa je bila Igranje, igre, veselje. Otroci so se družili med seboj po skupinah. Polžki in medvedki so se na obiskih zabavali ob knjigi Minka z avtobusom, igrali so se razne igre. Srne, veverice in čebelice so se družile december 2010

v telovadnici ob raznih gibalnih igrah. Najmlajši, miške in otroci iz Družinskega varstva Gorenc, pa so peli, plesali in se zabavali. Ogledali smo si lutkovno predstavo Miška Minka praznuje rojstni dan in glasbeno predstavo Maje Kokol Majina čarobna skrinja. Teden otroka smo zaključili s pogostitvijo s torto, ki so se je otroci zelo razveselili. Teden je bil zelo zanimiv in zabaven. Vilma Fabjan Glasilo Občine Mirna Peč

23

cepetavčkove novice

Mirnopeški cepetavčki iz skupine Veveric in Čebelic so se z vlakom odpravili v Novo mesto. Vožnja z vlakom je bilo posebno doživetje. V knjižnici Mirana Jarca nas je sprejela prijazna knjižničarka in nam predstavila zanimive knjige. Obiskali so še knjigarno in kupili velik živalski zemljevid sveta. Knjižni izlet je bil zabaven in poučen.


Dobra zamisel, ki je ne delimo z drugimi, počasi zbledi in ostane jalova, kadar pa jo delimo, živi večno, saj prehaja od človeka do človeka in ob tem raste. Odbije polnoč in leto mine. Podarja izkušnje, uspehe, spomine. Odbije polnoč, poti so odprte in želje za nove načrte! Prijetne praznike in vse dobro v letu 2011! Uredniški odbor

Glasilo MP št. 39  

Glasilo občine Mirna Peč