Page 1


Content: - Company history - Organisation of the company - Activities of the company - Products and Services - Human Resources - Equipment - References - Application of Standards and Quality Policy - Strategy development


ISTORIJAT PREDUZEĆA-COMPANY HISTORY

ISTORIJAT PREDUZEĆA Javno komunalno preduzeće "Put" Novi Sad je osnovao, 3.januara 1949. godine , Gradski narodni odbor u Novom Sadu, sa ciljem da ono gradi, popravlja i održava gradske ulice, puteve i trotoare, te da grad Novi Sad snabdeva kamenim materijalom potrebnim za ove radove. Prilikom osnivanja preduzeća mašine i oprema koje su mu dodeljene bile su u proseku stare 50 godina i veoma dotrajale. Na osnovu te i druge arhivske građe pouzdano se zna da je preduzeće iste namene, a čiji je sledbenik JKP “Put” postojalo i decenijama pre toga. Način rada preduzeća se potpuno izmenio u toku poslednjih pola veka. Prosto je nezamislivo da su se nakada putevi gradili pomoću drvenih valjaka, drljača, koje su vukli konji, a da se aspfalt kuvao u velikim loncima na samom gradilištu. Kontinuiranom pedesetogodišnjom prisutnošću u životu grada preduzeću se menjao status, ono se prilagođavalo aktuelnim društvenim i političkim potrebama, ali je uvek imalo za cilj što efikasnije zadovoljene potreba građana. Sa razvojem tehnike i ubrzanom izgradnjom grada posle II svetskog rata, došlo je do značajnih promena u građevinarstvu u celoj zemlji pa i u našoj firmi. Sedamdesetih godina prošlog veka, sa najsavršenijim mašinama tog vremena, "PUT" je gradio novosadske bulevare, koji su postali njegovo obeležje i simbol. Od 1989. godine Komunalna radna organizacija za puteve “Put” organizovana je kao javno preduzeće i posluje kao jedno od gradskih preduzeća koje obavlja delatnost od opšteg interesa za funkcije grada.

Company history The company was founded 1949th year, the City People's Committee in Novi Sad, in order that it builds, repairs and maintains the city's streets, roads and sidewalks, and the city of Novi Sad supplying stone materials needed for this work. When we founded the company machinery and equipment assigned to it were on average 50 years old and very worn. Based on these and other archival material it is known that the company was in the market, which is a successor to the PUC "Put" existed for decades before that. Enterprise mode is completely changed in the last half century. It is simply inconceivable that it used to be roads built using wooden rollers, harrows, which are drawn by horses, and the asphalt cooked in large pots on the site. Fifty continuous presence in the life of the company has changed the status, it is adjusted to the current social and political needs, but has always had the goal that effectively met the needs of citizens. With the rapid development of technology and the construction of the city after World War II, there have been significant changes in the construction industry across the country and in our company. 70-ies, with the most advanced machines, this time "time" is built boulevard, which have become his hallmark. Since 1989. The utility of Road work "Put" was organized as a public company and operates as one of the city's enterprise performing the activity of general interest to the functions of the city.


DELATNOST PREDUZEĆA-ACTIVITIES OF THE COMPANY

Pretežna delatnost JKP “PUT” je izgradnja i održavanje puteva, ulica i drugih saobraćajnica, biciklističkih i pešačkih staža.

Most activities JKP "Put" Novi Sad, is the construction and maintenance of roads, streets and other roads, bicycle and pedestrian paths. Pored navedenih delatnosti JKP “PUT” Novi Sad se bavi: - održavanjem specifičnih objekata niskogradnje, mostova,tunela, vijadukata, mostova za izdignute puteve; - bojenjem objekata niskogradnje, uključujući i bojenje oznaka na putevima i prostorima za parkiranje; - postavljanjem instalacija za signalne sisteme na putevima i lukama; - proizvodnjom i prodajom bitumenskih obloga za puteve; - uklanjanjem snega i leda na putevima uključujući i posipanje soli i peska; - održavanjem i popravkom motornih vozila za sopstvene potrebe; - prevozom robe u drumskom saobraćaju za vlastite potrebe; -vršenjem javnih ovlašćenja (davanje saglasnosti na priključenje prilaznog puta na javni put; davanje saglasnosti za postavljanje vodova i instalacija; održavanje horinzontalne signalizacije, tehničko regulisanje, postavljanje i održavanje saobraćajne signalizacije i drugi radovi kojima se čuva, odnosno dovodi put u prvobitno projektovano stanje). U registru privrednih delatnosti od 18.07.2007. godine upisane su i sledeće delatnosti JKP «PUT»-a: - izgradnja hidro-građevinskih objekata; - ispitivanje terena sondiranjem i bušenjem; - tehničko ispitivanje i analiza; - grubi građevinski radovi i specifični radovi niskogradnje, gradski cevovodi, gradski elektoenergetski vodovi i objekti veza, komunalni građevinski radovi i dr.; - projektovanje građevinskih i drugih objekata; - inženjering, i - ostale arhitektonske i inženjerske aktivnosti i tehnički saveti. Prema kriterijumima za razvrstavanje iz Zakona o računovodstvu i reviziji , preduzeće je svrstano u veliko pravno lice.


ORGANIZACIJA PREDUZEĆA


COMPANY ORGANIZATION


PROIZVODI I USLUGE

Svi putevi vode u Put

PROIZVODI I USLUGE USLUGE PROIZVODNJA JKP „PUT“ se bavi proizvodnjom asfalta, u kotrolisanim uslovima, za svoje i eksterne potrebe, kao i betona za interne potrebe. Postrojenja za proizvodnju asfalta, dve fabrike asfalta ukupnog proizvodnog kapaciteta 240 tona asfalta na sat (80 tona i 160 tona), se nalaze u Rumenci – Kisački put bb. Na istoj lokaciji se nalazi i manje postrojenje za internu proizvodnju betona. IZGRADNJA JKP „PUT“ je registrovano i bavi se izgradnjom: aerodromskih pisti, saobraćajnica svih kategorija, sportskih terena, biciklističkih staza, trotoara, svetlosne signalizacije, vertikalne i horizontalne signalizacije. Za izgradnju u propisanim standardima, JKP „PUT“, raspolaže kvalitetnim ljudskim resursima, velikim brojem izvršilaca sa licencama, savremenim voznim i mašinskim parkom. Izgradnja se odvija u kontrolisanim uslovima, uz strogo poštovanje zahteva medunarodnih standarda iz oblasti: sistema menadžmenta kvaliteta, zaštite životne sredine i bezbednosti i zaštite na radu. PROJEKTOVANJE JKP „PUT“ Novi Sad se bavi projektovanjem izvedenih radova, projektovanjem signalizacije na javnim površinama gde su predviđena raskopavanja ili privremeni radovi, kao i projekti iz oblasti niskogradnje. ODRŽAVANJE JKP „PUT“ je registrovan i bavi se održavanjem saobraćajnica svih kategorija, biciklističkih staza, trotoara, održavanjem svetlosne i vertikalne signalizacije, kao i sanacijom raskopanih javnih površina. USLUGE LABORATORIJE JKP „PUT“ u svojoj organizacionoj strukturi poseduje dve, nezavisne, akreditovane laboratorije kod ATS-a (AKREDITACIONO TELO SRBIJE).. Laboratorija za GEOMEHANIKU se nalazi u Novom Sadu, Rumenačka 150a; Laboratorija za ASFALT nalazi se na prostoru Stabilnih postrojenja asfaltne baze u Rumenci, Kisački put bb.Laboratorije poseduju najsavremeniju opremu. Kadar je stručan, iskusan sa licencama i sertifikatima.Laboratorija obavlja ispitivanja kako za potrebe JKP „PUT“, tako i za treća lica. ZIMSKA SLUŽBA Zimska služba se organizuje u periodu od 15. novembra do 15. marta. Zimska služba predstavlja važan organizacioni deo preduzeća za nesmetano funkcionisanje saobraćaja na teritoriji Grada Novog Sada u zimskom periodu.


Products and Services

Svi putevi vode u Put

Products and Services Production PUC “PUT” produces asphalt, in controlled conditions for its own and external needs and also concrete for it's internal needs. Facilities for the production of asphalt are two asphalt plants of total production capacity of 240 tons of asphalt per hour (80 tons and 160 tons) located in Rumenka – Kisacki put bb. On the same site there is also a smaller plant for internal concrete production. Construction PUC “PUT” is registered and has been in construction of airport runways, roads of all categories, sports facilities, bicycle paths, sidewalks, lighting systems and vertical and horizontal signalization. For the construction with required standards PUC “PUT” has a large number of human resources of the highest quality, large number of employees with licenses and a modern motor and machine park at it's disposal. The construction is carried out under controlled conditions, in strict compliance with the requirements of international standards in the fields of the system of quality management, environmental protection and safety and protection during work. Design PUC “PUT” Novi Sad is engaged in the design of the construction, designing signage in public spaces where digs, temporary constructions or projects related to road construction are anticipated. Maintenance PUC “PUT” is registered and is engaged in the maintenance of roads of all categories, bicycle paths, sidewalks, lighting maintenance and vertical signalization and the sanation of dug out public areas. Laboratory services PUC “PUT” has in its organizational structure two independent accredited laboratories with ABS(ACCREDITATION BOARD OF SERBIA) Laboratory of GEOMECHANICS is located in Novi Sad, Rumenacka 150a street.Laboratory for asphalt is located in Rumenka in the asphalt production facilities, Kisacki bb. Street.Laboratories are equipped with modern equipment. Staff is professional and experienced with licenses and certificates.Laboratory performs tests both for PUC “PUT” and third parties. Winter service Winter service is being organized from 15th of November to 15th of March. Winter service is an important organization part of the enterprises needed for the smooth functioning of traffic in the city of Novi Sad during the winter period.


LJUDSKI RESURSI-HUMAN RESOURCESSvi putevi vode u Put

Struktura zaposlenih po školskoj spremi STEPEN

BROJ ZAPOSLENIH

NK SSS VŠS VSS

79 252 23 52

STRUKTURA

STEPEN

Diplomirani građevinski inženjeri

VII/1

7

STRUKTURA Maš¡nski inženjer

STEPEN VI

Diplomirane arhitekte

VII/1

5

Ekonomisti

VI

Diplomirani saobraćajni inženjer

VII/1

3

Inženjer znr i pp zaš¡tite

VI

1

Diplomirani maš¡nski inženjeri

VII/1

5

Saobraćajni tehničar

VI

12

Diplomirani inženjeri tehnologije

VII/1

3

Tehničari građevinske mehanizacije

IV

6

Diplomirani ekonomisti

VII/1

17

Građevinski i geodetski tehničari

IV

31

Diplomirani hemičar i Diplomirani ekolog

VII/1

2

Maš¡inski tehničari

IV

15

Diplomirani pravnici

VI, VII/1

4

Elektrotehničari, elektroničari

IV

18

Diplomirani inženjer poljoprivrede

VII/1

2

Rukovaoci građevinskim maš inama

II, III

48

Diplomirani menadžer

VII/1

1

Rukovaoci asfaltnom bazom

III,IV

Informatičari

VI, VII/1

3

Vozači

II, III,IV

66

Građevinski inženjer

VI

1

Automehaničari, strugari, bravari

III, IV

16

Inžinjer geodezije

VI

1

Putari i asfalteri

I,II, III, IV

Broj

Ostali

Broj 4

9

2

5 119

Licence: 200, 300, 314, 370, 400, 410, 411,412,414,415,470

Human resources Staff structure of PUC”PUT” Novi Sad is made out of very professional, high-quality and experienced staff. Qualification structure consists out of engineers of various specialties, economists, lawyers, computer scientists and employees with a high school diplomas. It is very important to mention experienced operators of construction machinery and equipment, drivers as well as workers paving the roads and so on.

ENGINEER LICENCE:200, 300, 314, 370, 400, 410, 411,412,414,415,470


OPREMA-TERETNA I PUTNIČKA VOZILA EQUIPMENT TRUCKS AND CARS


OPREMA-GRAĐEVINSKE MAŠINE EQUIPMENT-building machines


OPREMA-GRAĐEVINSKE MAŠINE EQUIPMENT-building machines


REFERENCE ODRŽAVANJE-REFERENCES MAINTENANCE


REFERENCE IZVOĐENJE-REFERENCES ROAD CONSTRUCTION


REFERENCE IZVOĐENJE-REFERENCES ROAD CONSTRUCTION


POLITIKA KVALITETA-QUALITY POLICY


SERTIFIKATI-CERTIFIED


STRATEGIJA RAZVOJA

Raditi u interesu građana, kao i svih korisnika naših usluga. Usavršavaćemo naša znanja vezana za sve procese u našoj organizaciji (njihove ulaze i izlaze) da bismo njima što bolje upravljali. Svaki problem rešavati sistematski i timski. Neprekidna težnja za kvalitetom izvedenih radova i poštovanje zadatih rokova Stalno raditi na poboljšavanju ugleda naše organizacije. Odlučivaćemo prvenstveno tržišno orjentisani. Težiti efikasnijem i ekonomičnijem poslovanju vodeći računa o zaštiti životne sredine. Prioritetno se usmeriti na poboljšavanje uslova rada, vodeći računa o zdravlju i bezbednostI zaposlenih. Preuzeti lidersku ulogu u oblasti kojom se bavimo.


STRATEGY

STRATEGY Working in the interest of the people, and all of our customers; Improvement of our knowledge in all the processes in our organization (their inputs and outputs) in order to manage them better; Every problem solved systematically and team; The continuous pursuit of quality of the work and compliance with deadlines; Constantly working to improve the reputation of our organization; Leave that decision primarily market-oriented; Strive for a more efficient and cost-effective business taking care of the environment; Priority focus on improving working conditions, taking into account the health and safety of employees,


STRATEGIJA RAZVOJA


PROFIL JKP PUT NOVI SAD  

profil jkp put novi sad

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you