Issuu on Google+

BAJKE U STRIPU

Obradio Goran MarkoviËš Ilustrovao Predrag Ginevski


Bila jednom davno lepa i vredna devojka po imenu Pepequga. Zvali su je tim imenom, jer joj je ode}a ~esto bila uprqana od pepela.

2


Pepequga je `ivela sa ma}ehom i wenim }erkama. One su je mrzele i terale su je da radi najte`e ku}ne poslove.

Lewivice, obri{i celu ku}u!

Operi i na{e haqine!

O~isti i na{e cipele!

3


Jednoga dana, sa kraqevog dvora stigao je poziv za bal.

Ah! Divna vest! Mladi princ }e birati najlep{u devojku za svoju nevestu!

4


Pepequga je tu`no posmatrala kako se ma}eha i wene }erke spremaju za bal.

Ti? Ne dolazi u obzir! Ti si ru`na i prqava!

Mogu li i ja da idem sa vama?

5


Ma}eha i njene }erke su po{le na bal. Pepequga ih je ispratila do ko~ije.

Kofu i ~etku u ruke! Ho}u da sve blista kada se vratimo!

Razumem, gospo|o.

6


Pepequga je ostala sama u ku}i. Bila je tu`na {to ne}e upoznati mladog princa. Iznenada, pred wom se pojavi `ena sa ~arobnim {tapi}em.

Ah! Ko ste vi?

Ne pla{i se lepotice. Ja sam tvoja dobra vila.

7


Dobra vila je mahnula ~arobnim {tapi}em i pred Pepequgom su se stvorile srebrne cipele i prelepa balska haqina.

Du{o moja, i ti }e{ i}i na bal.

Kako su lepe ove stvari!

8


Pepequga se uz vilinu pomo} brzo spremila za bal. Kada je otvorila vrata ispred ku}e je ugledala prelepu ko~iju.

Po|i, lepotice. Ali, pazi! ^arolija nestaje u pono}. Mora{ se do tada vratiti ku}i.

Hvala vam, dobra vilo!

9


Kada se Pepequga pojavila na dvoru, svi su gledali samo u wu.

Prava je lepotica!

Ko je ova devojka?

10


Princ je odmah primetio Pepequgu i pri{ao joj je.

Mlada gospo|ice, da li `elite da ple{ete sa mnom?

Da, va{e viso~anstvo.

11


Pepequga i princ su zajedno plesali celo ve~e. Pepequga je toliko u`ivala u prin~evom dru{tvu, da je zaboravila koliko je sati.

Ah! Uskoro }e pono}! Moram da po|em!

12


Be`e}i ka ko~ijama Pepequga nije primetila da joj je sa noge spala jedna cipela. Princ je krenuo za wom, ali ko~ije su ve} umakle.

Stanite! Ne odlazite!

13


Princ nije mogao da zaboravi prelepu devojku koju je upoznao na balu. @eleo je da je prona|e.

Obi|ite celo kraqevstvo i neka svaka devojka proba ovu malu cipelu.

Razumem, va{e viso{anstvo.

14


Prin~ev glasnik je obilazio sve ku}e u kraqevstvu, ali cipela nije odgovarala nijednoj devojci. Kada je do{ao u ku}u Pepequgine ma}ehe, ona se ponadala da }e jednoj od wenih }erki cipela biti taman.

Lepotice moje, da li vam odgovara cipela? Oh, meni je tesna!

Uh, i meni je tesna!

15


Kraqev glasnik je tra`io je da i Pepequga proba cipelu.

Ah! To je nemogu}e! Kona~no! Vi ste devojka koju je princ tra`io!

16


Pepequga je sa glasnikom i stra`arom odmah po{la na dvor. Princ je odu{evqeno do~ekao svoju budu}u nevestu.

Draga gospo|ice, da li `elite da se udate za mene?

Da, va{e viso~anstvo!

17


Bilo je to najle{e ven~awe u celom kraqevstvu. Pepequga i princ su `iveli sre}no do kraja `ivota.

18


ZADATAK 1 Odgovori na postavqena pitawa. 1. Za{to su Pepequgu zvali tim imenom? 2. Sa kim je ona `ivela u ku}i? 3. Kojim povodom je na kraqevom dvoru organizovan bal? 4. Ko je posetio Pepequgu kada je ostala sama u ku}i? 5. Kakvo je upozorewe ona dobila kada je po{la na bal? 6. Za{to su svi radoznalo gledali Pepequgu kada se pojavila na dvoru? 7. [ta se dogodilo kada je ona po`urila niz stepenice da napusti bal? 8. [ta je princ naredio svom glasniku? 9. Kome je cipela jedino odgovarala? 10. [ta je princ upitao Pepequgu kada je ponovo do{la na dvor? ZADATAK 2 Odredi ta~an redosled radwe na slikama.

A

G

B

D

V

\


BAJKE U STRIPU

PEPEQUGA Obradio Goran Markovi} Ilustrovao Predrag Ginevski Urednik Goran Markovi} Izdava~ P^ELICA, ^a~ak www.pcelica.rs

Lektor i korektor Bojana Matijevi} Grafi~ko oblikovawe i priprema za {tampu ARTSPOT, Beograd [tampa SVETLOST, ^a~ak 1. izdawe Tira` 1000 primeraka


Bajka u stripu