Page 1

ูก


‫دارﯾﻮش ﺻﺪاي ﺳﺮخ ‪1-‬‬ ‫ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﻌﺘﺮض اﯾﺮان در ﺣﻮزه ي ﭘﺎپ از ﺳﺎل ‪ 1349‬و ﺑﺎ ﺻﺪاي ﻓﺮﻫـﺎد ﻣﻬـﺮاد اﻋـﻼم ﻣﻮﺟﻮدﯾـﺖ ﮐـﺮد‪.‬اﯾـﻦ‬ ‫ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ در ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﺎم ﺑﻮد‪ .‬ﻓﺮﻫﺎد ‪ ،‬دارﯾﻮش و ﻓﺮﯾﺪون ﻓﺮوﻏﯽ‬ ‫اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ي ﻣﻬﻢ در ﺑﺎب ﺗﮑﻮﯾﻦ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ آن ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ‪ 57‬اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺻﺪاآن را ﺑﻪ ﺷـﮑﻞ ﻣـﺪاوم‬ ‫ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎد رﺳﺎﻧﯿﺪ‬ ‫دارﯾﻮش در ﻃﯽ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﻨﺮي اش ﺑﺎ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﺮدن دردﻫﺎ و رﻧﺞ ﻫـﺎي ﯾـﮏ ﻣﻠـﺖ ‪ ،‬درد ﺗﺒﻌﯿـﺪ و‬ ‫زﻧﺪان و ﻫﺠﺮت را ﺑﻪ ﺗﻦ ﺧﺮﯾﺪ اﻣﺎ ﻫﻢ ﭼﻨﺎن اﺳﺘﻮار زﺑﺎن ﮔﻮﯾﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ي ﺧﺎﻣﻮش ﺧﻮد اﺳﺖ‪ .‬ﻫﻤـﯿﻦ ﺟﺎﺳـﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت او ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎراﻧﯽ از ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﭘﯽ ﺑﺮد‪ .‬دارﯾﻮش ‪ ،‬ﻓﺮﻫﺎد ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐـﻪ ﭘـﺲ از اﻧﻘـﻼب در‬ ‫ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺣﮑﻮت ﮔﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﺳﮑﻮت ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ او ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺳﺎل ﻫﺎي اول اﻧﻘﻼب ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺧﺮداد ‪ ، 60‬ﻣﺮداد ‪ ، 1367‬ﺟﻨﮓ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ ‪،‬‬ ‫و ﺑﺴﯿﺎري دﯾﮕﺮ از روﯾﺪادﻫﺎي ﺳﯽ ﺳﺎﻟﻪ اﺧﯿﺮ ﻓﺮﯾﺎد اﻋﺘﺮاض را ﺑﺎ ﺻﺪاي ﺳﺮﺧﺶ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ روي ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ از ﭼﻬﻞ ﺳـﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻫﻨـﺮي آن ﻫـﻢ از ﻧـﻮع ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽ ﻣﻌﺘـﺮض و‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ‪ ،‬ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ي او ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﺎ ﯾﺎد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻫﻤﺮاﻫﺎن او در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﺨﺖ و ﭘﺮﺳـﻨﮕﻼخ ‪ ،‬ﺑـﻪ‬ ‫ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ از آن ﻫﺎ ﯾﺎد ﮐﺮد‪.‬‬ ‫در اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺦ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻨﺮي دارﯾﻮش ﻣـﯽ ﭘـﺮدازم و ‪ 40‬ﺳـﺎل ﺣﻀـﻮر در ﺻـﻒ اول‬ ‫ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭘﺎپ را ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺮور ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﮑﺘﻮب و ﺷﻔﺎﻫﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺪد ﺟﺴﺘﻪ ام ‪ .‬از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑـﺎ دارﯾـﻮش ﻧﯿـﺰ ﻫﻤﮑـﺎري‬ ‫داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪ ام ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ از ﺗﮏ ﺗـﮏ اﯾـﻦ ﻋﺰﯾـﺰان ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﺳـﭙﺎس و ﻗـﺪرداﻧﯽ را‬ ‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ‪ .‬ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ارﺟﻤﻨﺪي ﭼﻮن ﻓﺮﯾﺪ زوﻻﻧـﺪ ‪ ،‬ﺑﺎﺑـﮏ اﻓﺸـﺎر ‪ ،‬ﻋﻠـﯽ ﮔﺰرﺳـﺰ ‪ ،‬ﻣﺴـﻌﻮد اﻣﯿﻨـﯽ ‪ ،‬اردﻻن‬ ‫ﺳﺮﻓﺮاز ‪.‬‬

‫‪٢‬‬


‫اﻟﺒﺘﻪ ﻧﮑﺘﻪ ي ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ آن اﺷﺎره اي داﺷﺖ در ﺑﺎب آﻟﺒﻮم ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در دﻫﻪ ي ‪80‬‬ ‫ﻣﯿﻼدي از دارﯾﻮش اﺳﺖ ‪ .‬ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎري از اﯾﻦ آﻟﺒﻮم ﻫﺎ دﯾﮕﺮ در دﺳـﺘﺮس ﻧﯿﺴـﺖ و ﻧﻬﺎﯾﺘـﺎ ﺗـﺎرﯾﺦ دﻗﯿـﻖ‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ آﻟﺒﻮم ﻫﺎ در ﻫﺎﻟﻪ اي از اﺑﻬﺎم ﻗﺮار دارد‪.‬ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻧﻮارﻫﺎ در ﺳﺎل ‪ 1990‬ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎي‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﯽ دي در ﻟﺲ آﻧﺠﻠﺲ ﻣﺠﺪدا ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎري ﮐﻪ ﺑﺮ روي ﺳﯽ دي درج ﮔﺮدﯾـﺪه ﺳـﺎل‬ ‫ﺣﻘﯿﻘﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮار ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﮐﻠـﯽ در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ رﺳـﯿﺪ ‪.‬در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ‬ ‫ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ از دارﯾﻮش در ﻧﺸﺮﯾﺎت ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﯾﺎﻓﺘﻢ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐـﺮده ام‬ ‫‪.‬اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ از ﺧﻮدﺳﺎﻧﺴﻮري ﺑﯿﺰارم وﺑﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ي ﻧﺸﺮﯾﺎت در اراﺋﻪ ﺳـﻨﺪ‬ ‫ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮي ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﺪارد‪.‬ﺑﻪ ﻫﺮ روي از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯽ ﺳﺎﻧﺴﻮر ﻫﺴـﺘﻢ ﺗﻤـﺎم ﻓـﺮازو‬ ‫ﻓﺮودﻫﺎي اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﺮاﯾﺘﺎن رواﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺒﻮل اﻓﺘﺪ‪.‬دارﯾﻮش اﻗﺒﺎﻟﯽ در ‪ 15‬ﺑﻬﻤـﻦ ‪1329‬‬ ‫در ﺗﻬﺮان زاده ﺷﺪ‪.‬ﭘﺪرش ﻣﺤﻤﻮد اﻗﺒﺎﻟﯽ و ﻣﺎدرش ﺧﺎﻧﻢ اﻋﻈﻤﯽ اﻫﻞ ﺷـﻬﺮ ﻣﯿﺎﻧـﻪ در آذرﺑﺎﯾﺠـﺎن ﺑﻮدﻧـﺪ ‪ .‬ﯾـﮏ‬ ‫ﺧﻮاﻫﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم ژﻧﯿﺎ و دو ﺑﺮادر ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎي ﺳﯿﺎوش و ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺟﻤﻊ ‪ 5‬ﻧﻔﺮي ﺧﺎﻧﻮاده ي اﻗﺒﺎﻟﯽ را ﺗﺸـﮑﯿﻞ دادﻧـﺪ‪.‬‬ ‫ﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﺪاﺋﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدر در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ زﻧﺪﮔﯽ دارﯾـﻮش از ﻫـﻢ ﭘﺎﺷـﯿﺪ‪.‬داﺳـﺘﺎن‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ دارﯾﻮش در ‪ 18‬ﺳﺎل اول ﻋﻤﺮش داﺳﺘﺎن ﺷﻨﯿﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻢ آن را در ﮐﺘﺎب زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣـﻪ‬ ‫ي دارﯾﻮش ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪد ﻋﻠﯽ ﮔﺰرﺳﺰ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ‪.‬ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ دوران ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ و‬ ‫ﺟﻮاﻧﯽ اش را در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺗﻬﺮان ‪ ،‬ﮐﺮج ‪ ،‬ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺳﻨﻨﺪج ﮔﺬراﻧﺪ ‪.‬دارﯾـﻮش در ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ اي ﺑـﺎ ﻫﻔﺘـﻪ ﻧﺎﻣـﻪ ي‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻔﺘﮕﯽ در اردﯾﺒﻬﺸﺖ ‪ 1356‬در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮔﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮاي اوﻟـﯿﻦ ﺑـﺎر در‬ ‫ﮐﺠﺎ ﺑﺮ روي ﺳﻦ رﻓﺘﯿﺪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ‪:‬اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮدم ﮐﻼس دوم دﺑﺴﺘﺎن ﮐﻪ روي ﺳﻦ رﻓﺘﻢ و‬ ‫آواز ﺧﻮاﻧﺪم‪ .‬در دﺑﺴﺘﺎن ﺷﻬﺮآرا ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎي ﻫﻨﺮي ﻋﻼﻗﻪ زﯾﺎدي داﺷـﺖ از ﺻـﺪﻫﺎ داﻧـﺶ‬ ‫آﻣﻮز آزﻣﺎﯾﺶ ﺻﺪا ﮐﺮد و ﻣﺮا اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد‪ .‬ﺗﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻨﺮي دﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮا ﮐﻨﻢ ‪ .‬ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑـﺎر ﻫﺸـﺖ‬ ‫ﺗﺮاﻧﻪ از ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن آن ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮاﻧﺪم ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﺎي آن از وﯾﮕﻦ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن راه ﯾﺎﻓﺘﯽ ؟‬ ‫ﯾﮏ آﮔﻬﯽ ﮐﻮﭼﮏ از ﺟﻮاﻧﻬﺎ دﻋﻮت ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ رادﯾﻮ اﯾﺮان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ و آزﻣﺎﯾﺶ ﺻﺪا ﺑﺪﻫﻨـﺪ ‪ .‬آن روز ﺑـﺎ‬ ‫ﺷﻮر و ﺷﻮﻗﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﻪ رادﯾﻮ رﻓﺘﻢ ‪ .‬آﻧﺠﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺷﻠﻮغ ﺑﻮد‪ .‬ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ﺟـﻮان ﺑـﺮاي آزﻣـﺎﯾﺶ ﺻـﺪا آﻣـﺪه‬ ‫ﺑﻮدﻧﺪ ‪ .‬ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ‪ .‬ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺸﯿﺪم ﺗﺎ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﯿﺪ ‪.‬‬

‫‪٣‬‬


‫ﯾﮏ ﺗﺮاﻧﻪ ﺧﻮاﻧﺪم ﮐﻪ ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ ﮔﯿﺮﻧﺪه واﻗﻊ ﻧﺸﺪ‪ .‬درﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﺎد دارم ﮐﻪ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺳـﺨﺎﺋﯽ ﻫـﻢ‬ ‫در ﺟﻤﻊ ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ‪ .‬وﻗﺘﯽ از رادﯾﻮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪم ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ رد ﺷﺪه ام اﻣﺎ ﻣﺎﯾﻮس ﻧﺸـﺪم‬ ‫و ﭼﻮن ﺑﻪ ﮐﺎرم ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻮدم آن را دﻧﺒﺎل ﮐﺮدم ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺣﺴﻦ ﺧﯿﺎط ﺑﺎﺷﯽ ﺑﻪ رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾـﻮن‬ ‫آﻣﺪم‪.‬ﺧﯿﺎط ﺑﺎﺷﯽ راه ﻣﺮا ﺑﺎز ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ ﻓﺮﺷﯿﺪ رﻣﺰي ‪ ،‬اﯾﻦ دو را ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﯽ ﮔﺰرﺳﺰ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اي ﺑﺎ ﻣﻦ رواﯾﺖ ﺟﺎﻟﺒﯽ از آﺷﻨﺎﯾﯽ دارﯾﻮش و ﺣﺴﻦ ﺧﯿﺎط ﺑﺎﺷﯽ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪:‬‬ ‫»ﯾﮑﺸﺐ در زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل ﻫﺰارو ﺳﯿﺼﺪو ﭼﻬﻞ و ﻧﻪ ‪ ،‬ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ي ﺑﺮادر دارﯾﻮش ﺑﻨـﺎم ﺳـﯿﺎوش ﮐـﻪ ﺑـﺎ دﺧﺘـﺮ‬ ‫ﺧﻮاﻧﺪه ي ﺣﺴﻦ ﺧﯿﺎط ﺑﺎﺷﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ دﺧﺘﺮ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﯿﺎط ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ از ﻫﻨﺮﭘﯿﺸﻪ ﮔﺎن ﺧﻮب آن زﻣﺎن ﻫﻢ ﺑﻮد ﺑـﻪ‬ ‫ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻢ ﭘﺮي اﻣﯿﺮ ﺣﻤﺰه آﺷﻨﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﻢ ‪ ،‬ﺷﺒﯽ درﺧﺎﻧﻪ ﺧﯿﺎﻃﺒﺎﺷﯽ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ دﻋﻮت ﺷﺪﯾﻢ اﻟﺒﺘﻪ ‪ ،‬ﻣـﻦ و‬ ‫دارﯾﻮش ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﻪ آن ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ و ﯾﺎ ﭘﺎرﺗﯽ رﻓﺘﯿﻢ ‪.‬‬ ‫در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺷﺐ دارﯾﻮش در اﻧﺘﻈﺎر آﻣﺪن ﺣﺴﻦ ﺧﯿﺎط ﺑﺎﺷﯽ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ در دوﺧﺘﻪ ﺑﻮد ‪ ،‬آه‪ ،‬ﺗﺎ ﻓﺮاﻣـﻮش ﻧﮑـﺮده‬ ‫ام اﯾﻦ را ﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ از آن ‪ ،‬ﯾﮏ ﺷﺐ در اﺗﺎق دارﯾﻮش ﺑﻮدﯾﻢ و ﺳـﺎﻋﺖ ﺣـﺪود ده ﺷـﺐ ﺑـﻮد ‪،‬‬ ‫ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم دارﯾﻮش ﺑﻪ ﺟﺎي ﺧﻮاﻧﺪن ﻓﻘﻂ ﻣﺸﻐﻮل زﻣﺰﻣﻪ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻣﻠﻮدي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ آن ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸـﻨﯿﺪه‬ ‫ﺑﻮدم ‪ ،‬ﻗﻠﻢ و ﮐﺎﻏﺬي در ﮐﻨﺎرم ﺑﻮد آرام ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ او ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﺑﺮداﺷﺘﻢ و ﺑﺎ ﺧﯿـﺎل ﺧـﻮدم ﺑـﺮ آن ﻣﻠـﻮدي ‪،‬‬ ‫ﺗﺮاﻧﻪ اي ﻧﻮﺷﺘﻢ ‪ ،‬ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﭼﻬﺎر ﺧﻄﯽ ﺷﺪ‪ ،‬وﻗﺘﯽ ﺗﻤﺎم ﮐﺮدم ‪ ،‬ﻣﻠﻮدي را از دﻫـﺎن او ﮔـﺮﻓﺘﻢ و ﺑـﺎ اﺟـﺮاي‬ ‫ﺧﻮدم ﺗﺮاﻧﻪ را ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﻮاﻧﺪم ‪،‬‬ ‫ﻣﺎت و ﻣﺒﻬﻮت ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﻏﺬ را از دﺳﺖ ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺖ و آن ﭼﻬﺎر ﺧﻂ ﺷـﻌﺮ را ﺑـﺎ ﻣﻠـﻮدي‬ ‫ﺧﻮدش ﺧﻮاﻧﺪ ‪ ،‬ﯾﺎدم ﻧﻤﯽ آﯾﺪ آن ﺷﺐ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب ﭼﻨﺪ ﺑﺎر او آن ﻣﻠﻮدي را ﺧﻮاﻧﺪ ‪ ،‬اﻣﺎ آﻧﻘﺪر ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﻣـﻦ‬ ‫اداﻣﻪ ﺷﻌﺮ ﻧﺒﺴﺘﻪ ﭘﯿﻤﺎن ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﺴﺘﻪ را ﻧﻮﺷﺘﻢ و ﺗﺤﻮﯾﻞ اش دادم ‪ ،‬ﻣﻦ آن ﺷﺐ زﯾﺒﺎ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﻗﺪر‬ ‫داﻧﯽ ﯾﮏ رﻓﯿﻖ از رﻓﯿﻖ دﯾﮕﺮ را در ﭼﺸﻤﺎن او دﯾﺪم و ﻫﺮ ﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ آن ﻟﺤﻈﺎت را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻢ‬ ‫ﺧﻮاﺑﻤﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪﯾﻢ ﺑﺨﻮاﺑﯿﻢ ﭼﻮن ﻫﻤﻪ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آﻫﻨﮓ ﺳﺎز ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺮاﺣﺘـﯽ ﭘـﺲ از‬ ‫ﮔﺬﺷﺖ ﯾﮑﺴﺎﻋﺖ ﻣﻠﻮدي را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺧﻼﺻﻪ ﯾﺎ او ﺗﺮاﻧﻪ را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﯾﺎ ﻣﻦ ‪ ،‬ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺳـﺎﻋﺖ‬ ‫دوازده ﺷﺐ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ دارﯾﻮش ﺑﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﺮود ﮐﻪ ﭘﺴﺮي ﻫﻤﺴﻦ ﻣﺎ داﺷﺖ و ﻣـﺎ ﻣـﯽ‬ ‫داﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ او ﯾﮏ ﺿﺒﻂ ﺻﻮت رﯾﻞ دارد ‪ ،‬دارﯾﻮش ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻠﻮدي را زﻣﺰﻣﻪ ﻣﯽ ﮐـﺮد از اﺗـﺎق‬ ‫ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﺑﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ رﻓﺖ ‪ ،‬او ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎ ﺿﺒﻂ ﺻﻮت ﺑﺎزﮔﺸﺖ ‪ ،‬اﻣﺎ ﻫﺮﭼـﻪ ﮐـﺮدﯾﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴـﺘﯿﻢ‬ ‫ﺗﺮاﻧﻪ را در آن ﺿﺒﻂ ﺻﻮت ﺿﺒﻂ ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬

‫‪٤‬‬


‫ﻫﺮ دو ﻧﮕﺮان و ﺑﺨﻮاب رﻓﺘﯿﻢ ‪ ،‬اﻣﺎ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﺻـﺒﺢ از ﺧـﻮاب ﺑﯿـﺪار ﺷـﺪم ‪ ،‬ﺻـﺪاي او را از‬ ‫ﺣﻤﺎم ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ اﮐﻮ زﯾﺒﺎﯾﯽ ‪ ،‬ﺗﺮاﻧﻪ را ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ‪.‬‬ ‫ﺣﺎﻻ ﻧﻘﺒﯽ ﻣﯽ زﻧﻢ دوﺑﺎره ﺑﻪ آن ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ي ﺧﯿﺎط ﺑﺎﺷﯽ‪:‬‬ ‫آﻧﺸﺐ دوﺳﺖ دﺧﺘﺮ ﺳﯿﺎوش ﻣﻬﻤﺎن ﻫﺎ را ﺳﺎﮐﺖ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮادر ﺳﯿﺎوش ﮐﻪ اﻣﺸﺐ اﯾﻦ ﺟﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﺎﺳـﺖ‬ ‫ﺻﺪاي ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎﯾﯽ دارد و ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ از او ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺑﺨﻮاﻧﺪ‪ ،‬ﻣﻦ ﺗﺎ آن ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 4‬ﺳﺎل ﺑـﻮد‬ ‫ﮐﻪ در ﻣﮑﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دارﯾﻮش را دﯾﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ و ﺑﯽ ﻫﯿﭻ اﺳﺘﺮﺳـﯽ ﻣـﯽ ﺧﻮاﻧـﺪ ‪ ،‬اﻣـﺎ آن ﺷـﺐ‬ ‫ﺑﺮاي ﻟﺤﻈﻪ اي ﻧﮕﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﻦ اﻓﺘﺎد و ﻣﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ را در ﭼﺸﻤﺎن اش دﯾﺪم و ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪي ﺑﻪ اودﻟـﺪاري دادم‬ ‫ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ و ﻟﺤﻈﻪ اي ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ او ﯾﮑﯽ از زﯾﺒﺎ ﺗﺮﯾﻦ اﺟﺮا ﻫﺎي ﺗﺮاﻧﻪ ﭘﯿﻤـﺎن ﺷﮑﺴـﺘﻪ رااﻧﺠـﺎم داد‪،‬‬ ‫ﻣﻦ از ﻫﻤﺎن اﯾﺘﺪا ﻣﻨﺘﻈﺮ اﻧﺘﻬﺎي ﮐﺎر ﺑﻮدم ودﻟﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﺗﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳـﺪ و ﻋﮑـﺲ اﻟﻌﻤـﻞ‬ ‫آن ﺷﺐ ﻣﻬﻤﺎن ﻫﺎ را ﺑﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت اﺟﺮاي ﺗﺮاﻧﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن ﮐـﺎر ﻫﻤـﻪ ﺑـﺪون اﺳـﺘﺜﺘﺎ از ﺟـﺎ‬ ‫ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﭼﻨﺎن او را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ او ﺑﻪ اوج آﺳﻤﺎن ﻫﺎ رﻓﺘﻢ و ﺗﺎ ﺑﺨﻮد آﻣـﺪم دﯾـﺪم‬ ‫ﮐﻪ او ﺑﻪ در ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻬﻤﺎن ﻫﺎ ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﺮاﻧﻪ را ﺑﺎز ﺧﻮاﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ‪،‬او ﮐﺎر ﺧﻮدش را ﮐـﺮده ﺑـﻮد و در ﻃـﻮل‬ ‫آن ﺷﺐ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ده ﺗﺮاﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ در ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻬﻤﺎن ﻫﺎ اﺟﺮا ﮐﺮد‪ .‬ﺷﺐ از ﻧﯿﻤـﻪ ﮔﺬﺷـﺖ ‪ ،‬اﻣـﺎ ﺧﯿـﺎط‬ ‫ﺑﺎﺷﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺎﻣﺪ ‪،‬ﮐﻢ ﮐﻢ ﻣﻬﻤﺎن ﻫﺎ ﻫﻤﮕﯽ رﻓﺘﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ﻣﻦ و دارﯾﻮش و ﺳﯿﺎوش ﮐﻪ ﻫـﺮ ﺳـﻪ‬ ‫ﻣﺎن دﺳﺖ دﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺴﻦ ﺧﯿﺎط ﺑﺎﺷﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﺳﺪ ‪ ،‬اﻣﺎ زﻣﺎن زﻣﺎن رﻓﺘﻦ ﺑـﻮد و ﻣـﺎ دﻗﯿﻘـﺎ‬ ‫در ﺑﯿﻦ در ﺧﺎﻧﻪ و ﮐﻮﭼﻪ در ﺣﺎل ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره دﺧﺘﺮ ﺧﯿﺎط ﺑﺎﺷﯽ ﻓﺮﯾﺎد زد و ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺎﺑﺎ اوﻣﺪ‬ ‫و درﺳﺖ اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ اي ﺑﻮد ﮐﻪ آن اﺳﻄﻮره ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑـﺎ اوﻟـﯿﻦ و ﻣـﻮﺛﺮ ﺗـﺮﯾﻦ ﻓـﺮد دﺳـﺖ‬ ‫اﻧﺪرﮐﺎر ﻫﻨﺮ اﯾﺮان آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﺪ‪ ،‬ﻣﺎ در ﻟﺤﻈﻪ ي ورود او ﺧﻮد را ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪﯾﻢ و ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺻﺪاي ﺑﻠﻨﺪ و از ﺗـﻪ دل‬ ‫ﺳﻼم ﮐﺮدﯾﻢ‪.‬ﺧﯿﺎط ﺑﺎﺷﯽ ﺑﺎ آن ﭼﻬﺮه ي ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻨﺪان و دﻟﻨﺸﯿﻦ اش ﺟﻮاﺑﻤﺎن ﮔﻔﺖ و ﺑﻼﻓﺼﻠﻪ از اﯾﻨﮑـﻪ دﯾـﺮ‬ ‫رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﻣﻌﺬرت ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد و ﻫﺪﯾﻪ اي را ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﺪ دﺧﺘﺮش ﺧﺮﯾﺪه ﺑـﻮد ﺑـﻪ او داد و او ﻫـﻢ ﺑـﻪ ﺟـﺮم‬ ‫اﯾﻨﮑﻪ دﯾﺮ آﻣﺪه ﺑﻮد از ﭘﺪر ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮد ﻓﻘﻂ در آن وﻗﺖ ﺷﺐ ﺑﻪ دارﯾﻮش ﺑـﻪ اﻧـﺪازه اﺟـﺮاي ﯾـﮏ ﺗﺮاﻧـﻪ وﻗـﺖ‬ ‫ﺑﺪﻫﺪ ‪،‬او ﮔﯿﺞ و از ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﯿﺨﺒﺮ ﮔﻔﺖ ‪ ،‬ﺧﻮب ‪ ،‬ﺧﻮب ﺑﺎﺷﻪ ﺑﺬار ﺑﺮﯾﻢ ﺗﻮ‪.‬او وارد ﺣﺎل ﺧﺎﻧـﻪ ﺷـﺪ و ﻣـﺎ ﻫـﻢ ﺑـﻪ‬ ‫دﻧﺒﺎل او ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدﯾﻢ ‪ ،‬روي ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻧﺎﭘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺴﺖ و ﻣﺎ در ﻣﯿﺎﻧﻪ راﻫﺮو و دارﯾـﻮش در آﺳـﺘﺎﻧﻪ ورودي ﺣـﺎل‬ ‫ﺧﺎﻧﻪ ‪ ،‬ﺑﺎ اﺷﺎره ي او ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﺮاﻧﻪ »ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﺴﺘﻪ « ﮐﺮد ‪،‬‬

‫‪٥‬‬


‫ﻣﻦ ﻫﺰار ﭼﺸﻢ ﻗﺮض ﮐﺮده ﺑﻮدم و ﺗﻤﺎم ﻟﺤﻈﺎت ﺧﻮاﻧﺪن دارﯾﻮش ‪ ،‬ﺗﻤﺎم ﺣﺮﮐﺎت ورﻓﺘﺎر ﺧﯿﺎط ﺑﺎﺷﯽ را زﯾﺮ ﻧﻈـﺮ‬ ‫داﺷﺘﻢ و ﺣﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ دارﯾﻮش از اﯾﻦ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺰرگ ﺳﺮ ﻓﺮاز ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫـﺪ آﻣـﺪ و درﺳـﺖ در ﭘﺎﯾـﺎن‬ ‫ﺧﻮاﻧﺪن اش ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﯿﺎط ﺑﺎﺷﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎ او دﺳﺖ داد و ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﭼﻨﺪ روز دﯾﮕﺮ زﻧﮓ ﺑﺰن ﺗﺎ ﻗﺮاري ﺑﮕـﺬارﯾﻢ‬ ‫ﺑﺮاي آﻣﺪن ات ﺑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﻠﯽ آن روز ﮔﺎر‪.‬ﻫﻔﺘﻪ ي ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻫﻔﺘـﻪ ي ﺳﺮﻧﻮﺷـﺖ ﺑـﻮد ‪،‬زﯾـﺮا ﯾﮑﺒـﺎر‬ ‫دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﺣﻀﻮر ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﻣﻮزﯾﺴﯿﻦ ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي اﻣﺘﺤﺎن ﺻﺪا ﻣﯽ داد و از ﻋﺠﺎﯾـﺐ ﮐـﺎر روزﮔـﺎر‬ ‫ﻣﻤﺘﺤﻦ آن روز ﺻﺪاي دارﯾﻮش ‪ ،‬ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺑﺎﺑﮏ اﻓﺸﺎر ‪ ،‬ﻫﻤﺎن ﺑﺰرﮔﻤﺮد ﻣﻮزﯾﮏ ﭘﺎپ اﯾـﺮان ‪ ،‬ﻫﻤـﺎن‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪه ﯾﮑﯽ از زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻣﻠﻮدي ﻫﺎي ﻣﻮزﯾﮏ اﯾﺮان ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻤﺎن ﻣﺎدر‪.‬دارﯾﻮش آن روز از آن اﻣﺘﺤـﺎن ﺳـﺮ ﻓـﺮاز‬ ‫ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﻗﺮار ﺷﺪ ﺗﺮاﻧﻪ ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﺴﺘﻪ را ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽ داﻧـﯽ ﮐـﻪ ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ اﮐﻨـﻮن ﻧـﺎم اش را‬ ‫ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ام ﺑﺴﭙﺎرﯾﻢ ‪ ،‬ﺗﺎ او ﭘﺲ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺎر ‪ ،‬دارﯾﻮش را ﺑﺮاي اﺟﺮا ﺑﻪ اﺳﺘﻮدﯾﻮ دﻋﻮت ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺧﺒﺮ را ﺑﻪ ﺧﯿﺎط ﺑﺎﺷﯽ دادﯾﻢ و او ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺑﻪ دارﯾﻮش ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﺑﺠﻤﺒﯿﻦ ﮐـﻪ ﻣـﯽ ﺧـﻮاﻫﻢ در ﻫﻤـﯿﻦ وارﯾﺘـﻪ‬ ‫ﺑﺰرگ ﺳﺎل ﻣﺜﻞ ﯾﮏ آس ﺗﺮا زﻣﯿﻦ ﺑﺰﻧﻢ‪.‬‬ ‫ﮐﺎر ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪ ‪ ،‬دارﯾﻮش ﺑﺎ آن ﺻﺪاي ﻣﺨﻤﻠﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﺟﺮاﯾﺶ ﮐﺮد و ﻧﻮار ﻣﺎدر ﺑﺮاي ﺿﺒﻂ و ﻣﯿﮑﺲ ﺗﺼـﻮﯾﺮ‬ ‫وﺻﺪا در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﯿﺎﻃﺒﺎﺷﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ از ﮐﺎرﻫﺎي ﺧﯿﺎط ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﻨﺰ ﻧﯿﺶ دارش ﺑﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ در آن روزﮔﺎران رﺣﻢ ﻧﻤﯽ ﮐـﺮد و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ‬ ‫ﻫﺎﯾﺶ ﺟﺰو ﭘﺮ ﺑﯿﻨﻨﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﻮد ‪ ،‬او ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﺋﻤـﯽ داﺷـﺖ ﺑﻨـﺎم ﻣﻬﻨـﺪس ﺑﯿﻠـﯽ ﮐـﻪ‬ ‫ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﺧﻠﻖ آن ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﻬﻨﺪس ﺑﯿﻠﯽ ‪ ،‬ﻣﺠﻮز ﺑﻪ زﯾﺮ ﺳﺆال ﺑﺮدن ﻫﻤﻪ ي دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران رژﯾﻢ ﭘﻬﻠـﻮي را‬ ‫داﺷﺖ و در آن زﻣﺎن ﮐﺎري ﮐﺮد ﮐﺎرﺳﺘﺎن‪.‬ﺑﻌﺪ ﻫﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﺻﻔﺮ را ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻫﻢ ‪ ،‬ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺸﺎن‬ ‫دﻫﻨﺪه ي ﻧﮕﺎه ﺗﯿﺰ ﺑﯿﻦ او ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﻣﺸﮕﻼت ﺟﺎﻣﻌﻪ وﻣﺮدم در آن روزﻫﺎ ‪.‬‬ ‫دارﯾﻮش ﺑﺮاي ﺿﺒﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن رﻓﺖ و ﮐﺎر را اﺟﺮا ﮐـﺮد ‪ ،‬وﻟـﯽ ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ در ﺑﺎزدﯾـﺪ و ﻣﻤﯿـﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ‬ ‫وارﺗﯿﻪ ﺑﺰرگ ﺳﺎل ‪ ،‬ﺗﯿﻎ ﺳﺎﻧﺴﻮر ﻫﻤﻪ ي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ زﯾﺮ ﺳﺆال ﺑـﺮد و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ در ﻋﯿـﺪ آن ﺳـﺎل اﺟـﺎزه ﭘﺨـﺶ‬ ‫ﻧﮕﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﺰﻣﺎن در آن ﺳﺎل ﻫﺎ ‪ ،‬ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺎﻧﺎل آﻣﻮزﺷﯽ در اﯾﺮان ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد و در ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﻫﺎ ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﮐـﺮد و دارﯾـﻮش ﻫـﻢ ﺑـﺮاي اوﻟـﯿﻦ ﺑـﺎر ﺻـﺪاﯾﺶ از آن ﮐﺎﻧـﺎل‬ ‫آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﺮدم رﺳﯿﺪ‪.‬اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﭘﺨﺶ ﺻﺪاﯾﺶ از آن ﮐﺎﻧﺎل او را ارﺿﺎ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد‬

‫‪٦‬‬


‫‪ .‬او ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮد ﺻﺪاﯾﺶ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻫﺎﺳﺘﭽﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ روزي از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾـﻮن ﺑـﺎ او ﺗﻤـﺎس ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ و از او‬ ‫ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺟﺎ رﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﺮﺷﯿﺪ رﻣﺰي ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﺪ‪.‬ﻓﺮﺷﯿﺪ رﻣﺰي از ﻫـﺰار ﻓﺎﻣﯿـﻞ ﺑـﻮد و‬ ‫دﺳﺖ وﺑﺎل اش ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺶ و ﻫﺸﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎز ﺑﻮد و ﺧﻮدش ﻫـﻢ آدﻣـﯽ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﮐـﺎرش را ﻣـﯽ‬ ‫داﻧﺴﺖ ‪ ،‬او ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﺑﺴﺎزد ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺶ و ﻫﺸﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤـﯿﻦ ﺧـﺎﻃﺮ ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل ﺧﻮاﻧﻨـﺪﮔﺎن‬ ‫ﺟﻮان ﺑﻮد در آن روز ﻫﺎ دور ‪ ،‬دور ﺑﯿﺘﻞ ﻫﺎ ﺑﻮد و ﺟﻮاﻧﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ي ﻣﻮزﯾﮏ ﺣﺮف اول را ﻣﯽ زدﻧـﺪ و ﻓﺮﺷـﯿﺪ‬ ‫رﻣﺰي ﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده اروﭘﺎ ﺑﻮد ﺑﺎ اﯾﺪه ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﮔﺬاﺷﺖ و ﮐﺎري ﮐﺮد ﮐﺎرﺳﺘﺎن ﮐـﻪ ﺑﻌـﺪ از‬ ‫او ﭼﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزدﯾﮕﺮ ﻫﻢ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﺎن در ﻣﻮزﯾﮏ ﭘﺎپ ﺷﺮوع ﺑـﻪ ﺳـﺎﺧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐـﻪ‬ ‫ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺮوف ﺗﺮﯾﻦ آن ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ وارﯾﺘﻪ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ ﺑﻮد ‪،‬‬ ‫ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﮔﺮوه ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن درﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺶ و ﻫﺸﺖ ﻓﻘﻂ دارﯾﻮش ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮش درﺧﺸـﯿﺪ و‬ ‫ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ در ﮐﻞ ﻫﯿﭽﮑﺪام از ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن دﯾﮕﺮ آن ﮔﺮوه ﺣﺘﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ اي دور از او ﺑﺎﯾﺴـﺘﻨﺪ‬ ‫و ﺧﻮدي ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫دارﯾﻮش در اواﯾﻞ ﮐﺎر ﺳﻪ ﺗﺮاﻧﻪ در آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻄﻮر ﺧﺎص و ﯾﮏ ﺗﺮاﻧﻪ اي ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺨـﻮاﻧﯽ ﺑـﺎ دﯾﮕـﺮان از‬ ‫ﻣﻦ اﺟﺮا ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از‪:‬‬ ‫ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﺴﺘﻪ‬

‫اي ﻏﻢ ﻣﻦ‬

‫ﯾﺎدﻣﻪ اون ﻗﺪﯾﻤﺎ و ﭼﻪ ﺧﻮﺑﻪ آدم ﻫﻤﯿﺸﻪ‬

‫اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ واو و دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﻣﻦ ‪ ،‬در زﻣﯿﻨﻪ ي ﻣﻮزﯾﮏ و ﺗﺮاﻧﻪ ﺣﺮﻓﻪ اي ﻧﺸﺪه ﺑـﻮدﯾﻢ ﯾـﮏ ﺟـﺎي‬ ‫ﮐﺎر ﻣﯽ ﻟﻨﮕﯿﺪ ‪ ،‬اﻣﺎ در ﻫﻤﺎن روزﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺮاﻧﻪ ﺳﺮا و آﻫﻨﮕﺴﺎزي ﺑﻪ ﻧﺎم» دروﯾﺶ ﺟﺎوﯾﺪان« ‪ ،‬ﺗﺮاﻧﻪ اي را ﺑﺮاي‬ ‫ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﻪ دارﯾﻮش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺗﺮاﻧﻪ اي ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ دارﯾﻮش را از زﻣﯿﻦ ﺑﻠﻨـﺪ ﮐﻨـﺪ و ﺑـﺮ‬ ‫ﺑﺎل ﻣﻮزﯾﮏ اﯾﺮان ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ ‪ ،‬ﻧﺎم آن ﺗﺮاﻧﻪ »ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﻮ دوﺳﺘﺖ دارم« ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﺨﺶ از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻧﺎم دارﯾﻮش و ﭼﻬﺮه ي او ‪ ،‬ﭼﻬﺮه ي آﺷﻨﺎي ﻣﺮدم ﺷﺪ‪«.‬‬ ‫اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ دارﯾﻮش ﺑﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺮاﻧﻪ ي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اش ﺑﺎ ﻧﺎم ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﻌﺮي از ﻋﻠﯽ ﮔﺰرﺳـﺰ در‬ ‫اواﺧﺮزﻣﺴﺘﺎن ‪ 1349‬ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ‪.‬‬

‫‪٧‬‬


‫دارﯾﻮش ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﺷﯿﺪ رﻣﺰي وارد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺶ و ﻫﺸﺖ و ﭼﺸﻤﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﻮ وارﯾﺘﻪ را ﮐﻪ در روزﻫﺎي ﯾـﮏ‬ ‫ﺷﻨﺒﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ‪ 1350‬از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﻠﯽ اﯾﺮان آﻏﺎز ﺷﺪﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺟـﻮاﻧﯽ ﭼـﻮن اﻓﺸـﯿﻦ ﻣﻘـﺪم ‪،‬‬ ‫ﮐﯿﻮان ‪ ،‬اوﻧﯿﮏ ‪ ،‬ﻣﺎﺳﯿﺲ ‪ ،‬ﻧﻠﯽ ‪ ،‬آﻟﯿﺲ و ﺑﻪ آﻫﻨﮕﺴﺎزي ﭘﺮوﯾﺰ ﻣﻘﺼﺪي اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫از ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺎي اﺟﺮا ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دارﯾﻮش در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺶ و ﻫﺸﺖ ﻣـﯽ ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﺗﺮاﻧـﻪ ﺷـﯿﻄﻨﺖ‪ ،‬ﭼـﻪ ﺧﻮﺑـﻪ آدم‬ ‫ﻫﻤﯿﺸﻪ ‪ ،‬ﯾﺎد اون روزﻫﺎي ﺧﻮب ‪ ،‬ﺗﻨﮕﻪ ﻏﺮوﺑﻪ ‪ ،‬ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻢ ‪ ،‬اﺷﺎره ﮐﺮد‪.‬‬

‫‪٨‬‬


‫ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻮرﺧﻪ ﺟﻤﻌﻪ ‪ 2‬ﻣﻬﺮ ‪ 1350‬ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ اي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان دارﯾﻮش ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺗﺮاﻧـﻪ ﺑـﻪ‬ ‫ﻣﻦ ﻧﮕﻮ دوﺳﺖ دارم ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺷﺪ؟ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ او ﻣﯽ ﭘﺮدازد‪:‬‬ ‫»ﭘﺮوﯾﺰ ﻣﻘﺼﺪي آﻫﻨﮕﺴﺎزي ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي او را ‪ 90‬درﺻﺪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺮوف ﺟﻮان اﺟﺮا ﮐﺮده اﻧﺪ از ﭼﻨـﺪي‬ ‫ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﻓﺮﺷﯿﺪ رﻣﺰي ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وارﯾﺘﻪ ﺑﺮاي ﺗﻠﻮﯾﺰﯾـﻮن اﺟـﺮا ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ روزﻫـﺎي ﯾـﮏ ﺷـﻨﺒﻪ از‬ ‫ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﻠﯽ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ .‬ﭘﺮوﯾﺰ ﻣﻘﺼﺪي در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻌﯽ دارد از ﺻﺪاﻫﺎي ﺗﺎزه و آﻣﺎﺗﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨـﺪ‬ ‫زﯾﺮا ﻫﺪف ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وارﯾﺘﻪ ‪ ،‬ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي ﺗﺎزه در ﺗﺮاﻧﻪ ﺧﻮاﻧﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﺗﺎﮐﻨﻮن اوﻧﯿﮏ‬ ‫و دارﯾﻮش در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﺧﻮش درﺧﺸﯿﺪه اﻧﺪ و اﯾﻦ روزﻫﺎ ﭘﺲ از ﺗﺮاﻧﻪ ي» ﻣﯽ ﺗﻮﻧﯽ ﻣﺸﺖ ﻣﻦ و وا ﺑﮑﻨـﯽ «‪،‬‬ ‫ﺗﺮاﻧﻪ» ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﻮ دوﺳﺖ دارم «ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺪاي دارﯾﻮش اﺟﺮا ﺷﺪه ﺟﺰ ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺎي روز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪.‬‬ ‫دارﯾﻮش ﺧﻮاﻧﻨﺪه ي اﯾﻦ ﺗﺮاﻧﻪ ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾـﮏ ﺳـﺎﻟﻪ و دﯾﭙﻠﻤـﻪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﮐﻮﺷـﺶ دارد در داﻧﺸـﮕﺎه ﺑـﻪ‬ ‫ﺗﺤﺼﯿﻠﺶ اداﻣﻪ دﻫﺪ‪ .‬او ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺣﺴﻦ ﺧﯿﺎط ﺑﺎﺷﯽ ﺑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن راه ﯾﺎﻓﺖ و ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﮑﺎﻫﯽ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﯿﺎط ﺑﺎﺷﯽ را اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﺮد ‪ .‬ﭘﺲ از آن ﭼﻨﺪ ﺗﺮاﻧﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎي» ﻗﺼﻪ رﺳﻮاﯾﯽ ‪ ،‬ﺷﮑﺴـﺘﻪ ﭘﯿﻤـﺎن ‪،‬‬ ‫ﻏﺮوب ﺑﯽ ﺗﺮاﻧﻪ« را اﺟﺮا ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ ﮔﻞ ﻧﮑﺮد اﻣﺎ ﺗﺮاﻧﻪ »ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕـﻮ دوﺳـﺖ دارم« ﮐـﻪ از ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﻫـﺎي‬ ‫ﻣﻘﺼﺪي اﺳﺖ ﻧﺎم او را ﺑﺮ ﺳﺮ زﺑﺎن ﻫﺎ اﻧﺪاﺧﺖ‪ .‬از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت دارﯾﻮش اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐﻮﭼـﮏ دارد و‬ ‫ﺑﺮاي آن ﮐﻪ ﺻﻮرﺗﺶ ﺑﺰرگ ﺟﻠﻮه ﮐﻨﺪ ﻣﻮﻫﺎي ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺮم ﺑﯿﺘـﻞ ﻫـﺎ ﺑﻠﻨـﺪ ﮐـﺮده ﺗـﺎ ﺻـﻮرﺗﺶ در ﻣﯿـﺎن‬ ‫ﻣﻮﻫﺎﯾﺶ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﻮد‪«.‬‬ ‫ﺿﻤﻨﺎ در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻔﺘﮕﯽ ﻣﺘﻦ ﺗﺮاﻧﻪ ي ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕـﻮ دوﺳـﺖ دارم ﻧﯿـﺰ ﻧﮕﺎﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ دارﯾﻮش ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺷﮑﺴﺘﻪ ﭘﯿﻤﺎن ‪ ،‬ﻗﺼـﻪ رﺳـﻮاﯾﯽ ) اي‬ ‫ﻏﻢ ﻣﻦ( ‪ ،‬ﯾﺎدﻣﻪ اون ﻗﺪﯾﻤﺎ‪ ،‬ﻏﺮوب ﺑﯽ ﺗﺮاﻧﻪ) ﻣﯽ دوﻧﻢ ﯾﻪ روزي دل ﻣﻦ ﻣﯽ ﻣﯿﺮه( ‪ ،‬ﺗﺮاﻧﻪ ي ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﻮ دوﺳـﺖ‬ ‫دارم را در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ‪ 1350‬ﺑﺎ ﺗﺮاﻧﻪ و ﻣﻠﻮدي ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺟﺎوﯾﺪان و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﭘﺮوﯾﺰ ﻣﻘﺼﺪي ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺮاﻧﻪ ي ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﻮ دوﺳﺖ دارم ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ي ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺻﺪاي دارﯾﻮش ﺑﻮد ‪ .‬ﭘﺸﺖ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﺮاﻧـﻪ‬ ‫ي ﻋﺸﻖ ﺑﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺳﺮوده ي اﯾﺮج ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ ﺟﺎي ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬

‫‪٩‬‬


‫ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻔﺘﮕﯽ در اواﺧﺮ ﺷﻬﺮﯾﻮر ‪ 1350‬و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﻔﺘﻪ‪:‬‬ ‫‪-1‬ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻧﻤﯽ ﻣﯿﺮد ) ﻋﺎرف( ‪ -2 ،‬ﺑﺴﺘﺮ ﻏﻢ ﻫﺎ ) ﻣﻬﺴﺘﯽ( ‪ -3 ،‬ﻣﯽ ﺗﻮﻧﯽ ﻣﺸﺖ ﻣﻦ و وا ﺑﮑﻨﯽ ) راﻣـﺶ( ‪-4 ،‬‬ ‫ﻗﺪﯾﻤﺎ ) ﻣﻨﻮﭼﻬﺮﺳﺨﺎﯾﯽ( ‪ ،‬ﻗﻠﻮه ﺳﻨﮓ ) ﻧﺎﻫﯿﺪ( ‪ ،‬رﯾﺰه رﯾـﺰه ) ﮔﯿﺘـﯽ ( ‪ ،‬ﻋﺰﯾـﺰ دﻟـﻢ ) اﯾـﺮج ﻣﻬـﺪﯾﺎن( ‪ ،‬ﻧـﻮﺑﺮ )‬ ‫ﯾﺎﺳﯿﻦ( ‪ ،‬ﺟﻮن ﻣﻦ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﮑﻦ) رواﻧﺒﺨﺶ( ‪ ،‬اﻣﺴﺎل ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ) ﭘﺮوا( ‪ ،‬اول ﺧﺮﯾـﺪار ) ﺣﺴـﻦ ﺷـﺠﺎﻋﯽ ( ‪ ،‬آﻣﻨـﻪ‬ ‫ﻓﮑﺎﻫﯽ ) ﺑﺮادران ﻃﻼﺋﯽ ( ‪ ،‬ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ آﺧﺮش ﺧﻮﺷﻪ ) ﺿﯿﺎ( ‪ ،‬ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ) ﻋﻬﺪﯾﻪ ( ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣـﻦ ﻧﮕـﻮ دوﺳـﺖ دارم )‬ ‫دارﯾﻮش (‬ ‫ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻔﺘﮕﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 3‬دي ‪ 1350‬ﻋﮑﺲ دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﮔﺮوه ﺷﺶ و ﻫﺸـﺖ را ﺑـﺎ ﻣﻄﻠـﺐ زﯾـﺮ‬ ‫ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪:‬‬ ‫»ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺶ و ﻫﺸﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫـﺎي ﺗﻠﻮﯾﺰﯾـﻮﻧﯽ اﺳـﺖ و ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﺮوﯾـﺰ‬ ‫ﻣﻘﺼﺪي آﻫﻨﮕﺴﺎز ﻣﻌﺮوف و ﻓﺮﺷﯿﺪ رﻣﺰي ﺑﺮاي ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﻠﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ آن ﺟﻬﺖ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺴﺐ ﮐـﺮده‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪت آن از ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ اﻓـﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘـﻪ و دارﯾـﻮش ‪ ،‬ﮐﯿـﻮان ‪ ،‬آﻟـﯿﺲ ‪ ،‬ﻧﻠـﯽ ‪ ،‬اوﻧﯿـﮏ ‪،‬‬ ‫ﻣﺎﺳﯿﺲ ‪ ،‬اﻓﺸﯿﻦ ﻣﻘﺪم ﺷﺮﮐﺖ دارﻧﺪ‪«.‬‬ ‫در ﺳﺎل ‪ 1350‬دارﯾﻮش ﺑﺎ ﭘﺮوﯾﺰ ﻣﻘﺼﺪي ﻫﻤﮑﺎري ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﺟﺮاي آﺛـﺎر او ﻣـﯽ ﭘـﺮدازد‪.‬از ﺷـﺎﺧﺺ ﺗـﺮﯾﻦ‬ ‫ﮐﺎرﻫﺎي ﺳﺎل ‪ 1350‬دارﯾﻮش ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ آﻫﻨﮓ ﺗﻨﮕﻪ ﻏﺮوﺑﻪ و ﻻﻻﯾﯽ اﺷﺎره داﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﺮاﻧﻪ ي ﻻﻻﯾﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺮاﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺟﺮا ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دارﯾﻮش اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺳﺎواك روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷـﻮد ﺑـﻪ‬ ‫ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﻞ ﺗﺮاﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮاﻧﻪ ﮔﻮش ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻋﻤـﻖ ﻓﺎﺟﻌـﻪ ﻣـﯽ‬ ‫ﺷﻮﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﻌﺮ ﺗﺮاﻧﻪ ﺳﺮوده ي ﻣﺴﻌﻮد ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ ‪.‬‬ ‫ﻇﺎﻫﺮا در اﯾﻦ ﺗﺮاﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺑﯿﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻧﺴﻮرﭼﯿﺎن ﺑﻼﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و آن ﯾﮏ ﺑﯿﺖ ﻫﻢ اﯾﻦ ﺑﯿﺖ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫ﻣﯽ ﺧﻮاد ﺑﺎ ﻓﻘﺮ و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺑﺠﻨﮕﻪ‬ ‫ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﺑﯿﻬﻮده ﻣﺮدن ﺧﯿﻠﯽ ﻧﻨﮕﻪ‬ ‫در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﺗﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻋﻮض ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ داﺳﺘﺎن ﯾﮏ زن ﻓﺎﺣﺸﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫‪١٠‬‬


‫اﺟﺮاﻫﺎي دارﯾﻮش در ﺳﺎل ﻫﺎي ‪ 49‬و ‪50‬‬ ‫‪ -1‬ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮕﺴﺘﻪ‬ ‫ﮐﻼم‪ :‬ﻋﻠﯽ ﮔﺰرﺳﺰ‬ ‫ﻣﻠﻮدي‪ :‬دارﯾﻮش اﻗﺒﺎﻟﯽ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ‪ :‬اﺻﻼﻧﯽ‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر‪ :‬اواﺧﺮ‪1349‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ‪ :‬ﻧﺒﺴﺘﻪ ﭘﯿﻤﺎن ﮔﺴﺴﺘﻪ اي ﺗﻮ‬ ‫دل ﻏﻤﯿﻨﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ اي ﺗﻮ‬ ‫ز ﺑﯽ وﻓﺎﺋﯽ ﭼﻬﺎ ﺑﺪﯾﺪم‬ ‫ز ﻋﺸﻖ روﯾﺖ ﭼﻬﺎ ﮐﺸﯿﺪم‬ ‫‪-2‬ﻗﺼﻪ رﺳﻮاﯾﯽ‬ ‫ﮐﻼم‪ :‬ﻋﻠﯽ ﮔﺰرﺳﺰ‬ ‫ﻣﻠﻮدي ‪ :‬دارﯾﻮش اﻗﺒﺎﻟﯽ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﭘﺮوﯾﺰ ﻣﻘﺼﺪي‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ :‬اواﯾﻞ ‪1350‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ‪ :‬اي ﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﻮﻧﺲ ﻣﻦ ﺷﺐ ﻫﺎ درازه‬ ‫ﺳﻮزم از اﯾﻦ ﻏﻢ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﭼﺎره ﺳﺎزه‬ ‫ﮔﺮﯾﻪ ي ﺗﻮ ﺧﻨﺪه ي ﺗﻮ ﭘﺮ از ﻧﯿﺎزه‬ ‫اﯾﻦ دل ﻏﻢ دﯾﺪه ي ﻣﻦ در ﺳﻮز و ﺳﺎزه‬

‫‪١١‬‬


‫‪ -3‬ﯾﺎدﻣﻪ اون ﻗﺪﯾﻤﺎ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬ﻋﻠﯽ ﮔﺰرﺳﺰ‬ ‫ﻣﻠﻮدي ‪ :‬دارﯾﻮش اﻗﺒﺎﻟﯽ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ‪ :‬ﭘﺮوﯾﺰ ﻣﻘﺼﺪي‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر‪1350 :‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ‪ :‬ﯾﺎدﻣﻪ اون ﻗﺪﯾﻤﺎ ﺷﻬﺮ ﻣﺎ ﺷﻬﺮ ﻋﺸﻖ ﺑﻮد‬ ‫ﺗﻮ دل آدﻣﺎش ﻫﻢ ﻫﻢ ﺻﻔﺎ ﻫﻢ وﻓﺎ ﺑﻮد‬ ‫‪ -4‬ﻏﺮوب ﺑﯽ ﺗﺮاﻧﻪ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬ﻋﻠﯽ ﮔﺰرﺳﺰ‬ ‫ﻣﻠﻮدي ‪ :‬دارﯾﻮش اﻗﺒﺎﻟﯽ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﭘﺮوﯾﺰ ﻣﻘﺼﺪي‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ :‬اواﯾﻞ ‪1350‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ‪ :‬ﻣﯽ دوﻧﻢ ﯾﻪ روزي دل ﻣﻦ ﻣﯽ ﻣﯿﺮه‬ ‫ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻋﺸﻖ ﻣﺎ اون ﺑﺎﻻﻫﺎ ﺳﺎﯾﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮه‬ ‫رﻧﮓ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺼﻪ و اﻓﺴﺎﻧﻪ ي ﻣﻦ‬ ‫رﻧﮓ ﺷﺎدي رو ﻧﺪﯾﺪه اﯾﻦ دل دﯾﻮوﻧﻪ ي ﻣﻦ‬ ‫‪ -5‬ﺷﯿﻄﻨﺖ‬ ‫ﮐﻼم‪ :‬رﺿﺎ ﺷﻤﺴﺎ‬

‫‪١٢‬‬


‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ‪ :‬ﭘﺮوﯾﺰ ﻣﻘﺼﺪي‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪1350 :‬‬ ‫اﺟﺮاي ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ ﮐﯿﻮان و اﻓﺸﯿﻦ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ي ﺷﺶ و ﻫﺸﺖ‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬ﺷﯿﻄﻨﺖ از ﭼﺸﻢ ﺳﯿﺎت ﻣﯽ رﯾﺰه‬ ‫ﻋﺸﻮه از اون ﻗﺪ و ﺑﺎﻻت ﻣﯽ رﯾﺰه‬ ‫‪ -6‬ﭼﻪ ﺧﻮب آدم ﻫﻤﯿﺸﻪ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬ﻋﻠﯽ ﮔﺰرﺳﺰ‬ ‫ﻣﻠﻮدي ‪ :‬دارﯾﻮش اﻗﺒﺎﻟﯽ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﭘﺮوﯾﺰ ﻣﻘﺼﺪي‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪1350 :‬‬ ‫اﺟﺮاي ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ ﮐﯿﻮان و اﻓﺸﯿﻦ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺶ و ﻫﺸﺖ‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ‪ :‬ﭼﻪ ﺧﻮﺑﻪ آدم ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﺎرش ﮐﻨﺎرش ﺑﺎﺷﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﻧﺪازه دﻟﺪارش اون ﺟﺎ ﺑﺎﺷﻪ‬ ‫‪ -7‬ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﻮ دوﺳﺖ دارم‬ ‫ﮐﻼم و ﻣﻠﻮدي ‪ :‬ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺟﺎوﯾﺪان‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﭘﺮوﯾﺰ ﻣﻘﺼﺪي‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ :‬ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ‪1350‬‬

‫‪١٣‬‬


‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺗﻮ ﺷﺪه ﭘﺮ از ﻧﯿﺮﻧﮓ و رﯾﺎ‬ ‫ﺣﺎﻻ ﮐﻪ دل ﺗﻮ ﺷﺪه ﻓﺮﺳﻨﮕﺎ دور از ﺧﺪا‬ ‫اﯾﻦ ﺗﺮاﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ رواﻧﺒﺨﺶ ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل اﺟﺮا ﺷﺪ‪ .‬ﺿﻤﻨﺎ ﺻﻔﺤﻪ ي اﯾﻦ ﺗﺮاﻧﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺻـﻔﺤﻪ ي‬ ‫ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از دارﯾﻮش ﺑﻮد‪.‬‬ ‫‪ -8‬ﻋﺸﻖ ﺑﯽ ﺣﺎﺻﻞ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬اﯾﺮج ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﭘﺮوﯾﺰ ﻣﻘﺼﺪي‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪1350 :‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬در ﺷﺒﯽ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺗﺮ از ﻣﻦ ﻗﺼﻪ ي رﻓﺘﻦ ﺳﺮودي‬ ‫ﺗﺎ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﻢ را ﮔﺸﻮدم از ﮐﻨﺎرم رﻓﺘﻪ ﺑﻮدي‬ ‫ﺧﺎﻟﯽ از ﻟﻄﻒ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺮاﻧﻪ در ﻟﺲ آﻧﺠﻠﺲ در آﻟﺒﻮم ﻧﺪﯾﻢ ﺳﺎل ‪ 1378‬ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از اﺟﺮا‬ ‫ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ي دارﯾﻮش ﺑﻮد ﺳﺮاﯾﻨﺪه ي اﯾﻦ ﺗﺮاﻧﻪ را ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮﯾﻢ ﻣﺤﻤﻮدي ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ‪.‬‬ ‫‪ -9‬ﻏﻢ ﻋﺸﻘﺖ ﻣﻦ و داﻏﻮن ﻣﯽ ﮐﻨﻪ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬ﻣﯿﻨﺎ اﺳﺪي‬ ‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﭘﺮوﯾﺰ ﻣﻘﺼﺪي‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪1350 :‬‬ ‫اﺟﺮاي ﻣﺸﺘﺮك ﺗﻮﺳﻂ دارﯾﻮش ‪ ،‬اوﻧﯿﮏ ‪ ،‬اﻓﺸﯿﻦ ‪ ،‬ﮐﯿﻮان ‪ ،‬ﻧﻠﯽ‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬ﯾﺎد اون روزﻫﺎي ﺧﻮب ﯾﺎد اون روزﻫﺎي ﺷﺎد دﻟﻢ و ﺧﻮن ﻣﯽ ﮐﻨﻪ‬

‫‪١٤‬‬


‫‪ -10‬ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎي دور‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬اﯾﺮج رزﻣﺠﻮ‬ ‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﭘﺮوﯾﺰ ﻣﻘﺼﺪي‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ 1350 :‬ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ آﻫﻨﮓ روز‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬ﯾﺎدﻣﻪ ﺑﭽﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﺗﻮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎي دور‬ ‫اون زﻣﺎن ﮐﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﺎ ﭘﺮ ﺑﻮد از ﺷﺎدي و ﺷﻮر‬ ‫روزي ﮐﻪ ﺗﻮ رو دﯾﺪم ﻣﻮﻫﺎﺗﻮ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدي‬ ‫ﺑﺎ ﮔﻞ ﺳﻔﯿﺪ ﯾﺎس ﮔﻠﻮﺑﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدي‬ ‫‪ -11‬ﻣﻬﻤﺎن ﻧﺎﺧﻮاﻧﺪه‬ ‫ﮐﻼم و ﻣﻠﻮدي ‪ :‬اوﻧﯿﮏ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ‪ :‬ﭘﺮوﯾﺰ ﻣﻘﺼﺪي‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ 1350 :‬ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ آﻫﻨﮓ روز‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬ﻏﻢ اوﻣﺪه ﺧﻮﻧﻪ ي ﻣﻦ ‪ ،‬اﻧﮕﺸﺖ و ﺑﺮ در ﻣﯽ زﻧﻪ‬ ‫ﻣﻬﻤﻮن ﻧﺎﺧﻮﻧﺪه ي ﻣﻦ ‪ ،‬ﻫﺮ ﺷﺐ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﺮ ﻣﯽ زﻧﻪ‬ ‫‪ -12‬ﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﻪ ﮔﻔﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ دل دﯾﻮوﻧﻪ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬اﯾﺮج رزﻣﺠﻮ‬ ‫ﻣﻠﻮدي‪ :‬ﭘﺮوﯾﺰ ﻣﻘﺼﺪي‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﺳﯿﻤﻮن‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ 1350 :‬ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﻟﻤﭙﯿﮏ‬

‫‪١٥‬‬


‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬واي ﮐﻪ ﭼﻘﺪ اﯾﻦ دل ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻼس‬ ‫ﻣﯿﻮن دل ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ دﻋﻮاس‬ ‫ﺑﻪ دل ﻣﯽ ﮔﻢ ﻏﻢ و ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ ت راه ﻧﺪه‬ ‫ﻣﯽ ﮔﻪ ﺟﻮﻧﻢ ﻣﻬﻤﻮن ﺣﺒﯿﺐ ﺧﺪاس‬ ‫‪ -13‬ﻻﻻﯾﯽ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬ﻣﺴﻌﻮد ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ‬ ‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﭘﺮوﯾﺰ ﻣﻘﺼﺪي‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ 1350 :‬ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﻟﻤﭙﯿﮏ‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬ﻻ ﻻ ﻣﯽ ﮔﻢ ﺑﺮات ﺧﻮاﺑﺖ ﻧﻤﯿﺎد‬ ‫ﺑﺰرﮔﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﯾﺎدت ﻧﻤﯿﺎد‬ ‫ﻻﻻ ﮐﻦ ﺑﻮﺗﻪ ي ﺧﻮش رﻧﮓ ﭘﻨﺒﻪ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ دﺳﺖ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻪ‬ ‫ﺗﻮﺿﯿﺢ ‪:‬‬ ‫دارﯾﻮش ارﺟﻤﻨﺪ ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﺳﺮﺷﻨﺎس ﺳﯿﻨﻤﺎ در ﺧﺎﻃﺮه اي در ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭼﻠﭽﺮاغ در ﺑﺎب اﯾﻦ ﺗﺮاﻧﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻣـﯽ‬ ‫ﮔﻮﯾﺪ‪:‬در ﺳﻠﻒ ﺳﺮوﯾﺲ داﻧﺸﮑﺪه ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ و آﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺻﺪاي دارﯾﻮش ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺮد‪ :‬ﻻﻻ ﻣـﯽ ﮔـﻢ‬ ‫ﺑﺮات‪...‬‬ ‫دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﮔﻔﺖ ‪ » :‬ﺟﻮري ﮐﻪ ﺗﻮ ﻻﻻﯾﯽ ﻣﯽ ﮔـﯽ ﺧـﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣـﻪ‬ ‫ﮐﺴﯽ ﺧﻮاﺑﺶ ﻧﻤﯽ ﺑﺮه «‬ ‫‪ -14‬ﺗﻨﮕﻪ ﻏﺮوﺑﻪ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬ﮐﺮﯾﻢ ﻣﺤﻤﻮدي‬

‫‪١٦‬‬


‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﭘﺮوﯾﺰ ﻣﻘﺼﺪي‬ ‫اﺟﺮاي ﻣﺸﺘﺮك ﺗﻮﺳﻂ دارﯾﻮش و ﮐﯿﻮان و ﻣﺎﺳﯿﺲ‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ 1350 :‬ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ آﭘﻮﻟﻮن‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬ﺗﻨﮕﻪ ﻏﺮوﺑﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﺳﯿﺮه‬ ‫ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻢ اﻣﺸﺐ ﺧﻮاﺑﻢ ﻧﮕﯿﺮه‬ ‫ﺳﯿﺎﻫﯽ ﺷﺐ ﭼﺸﻤﺎﺷﻮ وا ﮐﺮد‬ ‫ﺳﺘﺎره ي ﻣﻦ ﺗﻮ رو ﺻﺪا ﮐﺮد‬ ‫ﭼﻬﺎرده اﺟﺮا ﺗﻮﺳﻂ دارﯾﻮش ﺣﺎﺻﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ او در ﺳﺎل ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻮد‪ .‬ﻫﻤﮑﺎري ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎ ﭘﺮوﯾﺰ ﻣﻘﺼﺪي ‪ ،‬ﺣﻀـﻮر‬ ‫در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ي ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ وارﯾﺘﻪ ﭼﺸﻤﮏ و ﺷﺶ و ﻫﺸﺖ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ دارﯾﻮش را در ﺳﺎل ‪1350‬ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ‪.‬‬ ‫از ﺑﯿﻦ ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺎي اﺟﺮا ﺷﺪه در ﺳﺎل ‪ ، 1350‬ﺗﺮاﻧﻪ ي ﺗﻨﮕﻪ ﻏﺮوﺑﻪ ﺳﺮوده ﮐﺮﯾﻢ ﻣﺤﻤﻮدي ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻦ ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦ‬ ‫ﮐﻼم را داﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ دارﯾﻮش در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻏﺮﺑﺖ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎﯾﺶ از اﺟﺮاﻫـﺎي ﺳـﺎل ‪ ، 50‬ﻋﻤـﺪﺗﺎ‬ ‫ﺗﺮاﻧﻪ ي ﺗﻨﮕﻪ ﻏﺮوﺑﻪ را ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫دارﯾﻮش در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اي ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺮخ ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﺳﺎل ‪ 1380‬اﺷﺎره داﺷﺖ ﮐﻪ اﺟﺮاﻫﺎي ﺳـﺎل ﻧﺨﺴـﺖ او ﻣﺘـﺎﺛﺮ از‬ ‫اﺟﺮاﻫﺎي ﻋﻤﺎد رام و ﮐﻮرس ﺳﺮﻫﻨﮓ زاده ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪١٧‬‬


‫ﻗﺴﻤﺖ ‪2-‬‬ ‫در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺮور ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ي دارﯾﻮش در ﺳﺎل ‪ 1350‬ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ‪.‬‬ ‫دارﯾﻮش در اواﺧﺮ ﺳﺎل ‪ 1350‬ارﺗﺒﺎﻃﺶ را ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ي ﺷﺶ و ﻫﺸﺖ ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ي اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻔﺘﮕﯽ در اردﯾﺒﻬﺸﺖ ‪ 1351‬اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ‪:‬‬ ‫ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﺪا ﺷﺪن دارﯾﻮش ‪ ،‬اﻓﺸﯿﻦ و ﮐﯿﻮان از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺶ و ﻫﺸـﺖ ‪ ،‬اﯾـﻦ ﺳـﻪ ﺧﻮاﻧﻨـﺪه ي ﺟـﻮان ﺑـﺎ ﻫـﻢ‬ ‫ﻫﻤﮑﺎري داﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ دارﯾﻮش ﺗﺼﻤﯿﻢ دارد از دو دوﺳﺖ ﺧﻮد ﺟﺪا ﺷﻮد و ﺑـﻪ ﺗﻨﻬـﺎﺋﯽ ﺑـﻪ‬ ‫ﮐﺎر ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﭙﺮدازد‪ .‬ﺟﺪاﺋﯽ دارﯾﻮش از ﮐﯿﻮان و اﻓﺸﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ دارﯾﻮش ﻣﺼﻤﻢ اﺳﺖ از اﯾـﻦ‬ ‫ﭘﺲ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬ﻇﺎﻫﺮا اﺧﺘﻼف دارﯾﻮش ﺑﺎ ﻓﺮﺷﯿﺪ رﻣﺰي ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨـﺪه ي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺷـﺶ و ﻫﺸـﺖ ‪،‬‬ ‫دﻟﯿﻞ ﺟﺪاﺋﯽ او از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﻮد‪.‬‬ ‫اﻣﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻔﺘﮕﯽ در اردﯾﺒﻬﺸﺖ ‪ 1351‬ﺧﺒﺮ ﺟﺎﻟﺐ دﯾﮕﺮي را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫دارﯾﻮش ﻣﺸﻐﻮل ﺿﺒﻂ ﺷﻌﺮ ﭘﺮﯾﺎي اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻣﻠﻮﺳﺖ‪.‬ﺳـﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌـﺪ دارﯾـﻮش در ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ ﺑـﺎ ﺷـﺎﻫﺮخ ﮔﻠﺴـﺘﺎن از‬ ‫ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﻧﺘﺸﺎر آﻫﻨﮓ ﭘﺮﯾﺎ ﭘﺮده ﺑﺮ ﻣﯽ دارد و ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺖ اﺟﺮاي اﯾﻦ ﺗﺮاﻧﻪ ﻣـﻮرد ﺑﺎزﺧﻮاﺳـﺖ ﻗـﺮار‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﺷﺎﻣﻠﻮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد‪.‬اﻣﺎ اﺟﺮاي ﺗﺮاﻧﻪ ي ﭘﺮﯾﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ در ﺑـﯿﻦ ﻣـﺮدم ﭘﺨـﺶ‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮد و دﯾﮕﺮ ﺳﺎواك ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎري اﻧﺠﺎم دﻫﺪ‪.‬ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﺑﻪ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﺟـﺎزه ﻧﻤـﯽ دﻫﻨـﺪ‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ي ﺗﺮاﻧﻪ ﭘﺮﯾﺎ ﭼﺎپ ﺷﻮد و از ﻣﯿﻨﺎ اﺳﺪي ﺷﺎﻋﺮ و ﺗﺮاﻧﻪ ﺳﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ آﻫﻨﮓ» ﭘﺮﯾـﺎ «ﮐﻼﻣـﯽ ﺗـﺎزه‬ ‫ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ و اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﺮاﻧﻪ ي» زﻧﺪﮔﯽ ﯾﻪ ﺑﺎزﯾﻪ« را ﻣﯽ ﺳﺮاﯾﺪ‪.‬ﺻﻔﺤﻪ ي ﺗﺮاﻧﻪ ي »زﻧﺪﮔﯽ ﯾﻪ ﺑﺎزﯾﻪ و آﺳـﻤﻮن ﺑـﺎ‬ ‫ﻣﻦ و ﺗﻮ ﻗﻬﺮه دﯾﮕﻪ «در اردﯾﺒﻬﺸﺖ ‪ 1351‬ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬دارﯾﻮش ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﻮاﻧﻨـﺪه اي ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺷـﻌﺮي از‬ ‫اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻣﻠﻮ را اﺟﺮا ﮐﺮد‪ .‬در واﻗﻊ ﻓﺮﻫﺎد ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﯾﻌﻨﯽ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ‪ 52‬ﺗﺮاﻧﻪ ي ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻫﺎ را اﺟﺮا ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻠﻮدي ﭘﺮﯾﺎ را ﺧﻮد دارﯾﻮش در دﺳﺘﮕﺎه دﺷﺘﯽ ﺳﺎﺧﺖ و اﯾﻦ ﻣﻠـﻮدي ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﮐـﺎر ﺳـﻨﺘﯽ‬ ‫دارﯾﻮش ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ اﺟﺮاي ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺸﻢ اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻣﻠﻮ ﻧﯿﺰ ﺷﺪ ‪.‬‬

‫‪١٨‬‬


‫در ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ‪ 1351‬ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺟﺮاي دارﯾﻮش در ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﺋﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﺗﺮاﻧﻪ ي زﻧﺪوﻧﯽ ﺳـﺮوده‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺷﯿﺮازي و آﻫﻨﮕﯽ از اﻧﻮﺷﯿﺮوان روﺣﺎﻧﯽ ﺗﯿﺘﺮاژ ﻓﯿﻠﻢ ﮔﺬر اﮐﺒﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ .‬اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ در ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 14‬ﺗﯿـﺮ‬ ‫‪ 1351‬اﮐﺮان ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺷﯿﺮازي ﺳﺮاﯾﻨﺪه ي ﺗﺮاﻧﻪ ي زﻧﺪوﻧﯽ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اي در دﻫﻪ ي ﻫﺸﺘﺎد ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎي‬ ‫ﭼﺎپ داﺧﻞ اﯾﺪه ي ﺳﺮودن ﺗﺮاﻧﻪ ي زﻧﺪوﻧﯽ را اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪:‬‬ ‫»اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﮑﺮ ﻣﻦ را ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ زﻧﺪاﻧﯽ وﻗﺘﯽ از زﻧﺪان آزاد ﻣﯽ ﺷﻮد ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﻫـﻢ‬ ‫ﭼﻨﺎن در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ او ﺧﻮرده از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻃﺮدش ﮐﻨﻨـﺪ ‪ .‬ﺳـﺎل ﻫـﺎ ﺑـﺮاي‬ ‫ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﻠﻮدي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺟﺎي ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدﻧﺶ ﻣﻌﻄﻞ ﺑﻮدم و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ آن را ﺑﺴﺎزم ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻓﯿﻠﻢ‬ ‫ﮔﺬر اﮐﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﻔﺎرش دادﻧﺪ و در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﻫﻢ آﻫﻨﮕﯽ ﮐـﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ اﯾـﻦ ﺑـﻮد ﺗﻮﺳـﻂ آﻗـﺎي اﻧﻮﺷـﯿﺮوان‬ ‫روﺣﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﻣﻦ ﻫﻢ روي ﻣﻠﻮدي ‪ ،‬ﺷﻌﺮ زﻧﺪوﻧﯽ را ﺳﺎﺧﺘﻢ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺑـﻪ ﻣـﺪت دو ﺳـﺎل ﺗﻮﻗﯿـﻒ‬ ‫ﺑﻮد و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ در ﺳﺎل ‪ 51‬اﮐﺮان ﺷﺪ‪«.‬‬ ‫دارﯾﻮش ﻫﻢ ﭼﻨﺎن در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﻪ اﺟﺮاي ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻨﺘﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازد ‪ .‬ﭘﺲ از اﺟﺮاي آﻫﻨﮓ »آﺳﻤﻮن ﺑﺎ ﻣـﻦ و‬ ‫ﺗﻮ ﻗﻬﺮه دﯾﮕﻪ « ﺳﺎﺧﺘﻪ ي ﺻﺪر اﻟﺪﯾﻦ ﻣﻬﻮان ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﺴﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﺷﺪ ﺑـﻪ اﺟـﺮاي ﮐـﺎر‬ ‫دﯾﮕﺮي از ﻣﻬﻮان ﻣﯽ ﭘﺮدازد‪ .‬آﻫﻨﮓ» ﺷﺐ اوﻣﺪ و ﭘﺴﺮم «دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﻫﺎي ﺳﻨﺘﯽ دارﯾـﻮش در اﯾـﻦ ﺳـﺎل ﺑـﻮد ﺗـﺎ‬ ‫ﺟﻤﻊ آﺛﺎر ﺳﻨﺘﯽ دارﯾﻮش در ﺳﺎل ‪ 1351‬ﺑﻪ ﻋﺪد ﭘﻨﺞ ﺑﺮﺳﺪ ‪.‬‬ ‫ﭘﺮﯾﺎ ‪ ،‬آﺳﻤﻮن ﺑﺎ ﻣﻦ و ﺗﻮ ﻗﻬﺮه دﯾﮕﻪ ‪ ،‬زﻧﺪﮔﯽ ﯾﻪ ﺑﺎزﯾﻪ ‪ ،‬ﺷﺐ اوﻣﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﺴﺮم‪.‬‬ ‫ﭘﺴﺮم ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺎﺑﮏ ﺑﯿﺎت ﺑﺎ دارﯾﻮش ﺑﻮد‪.‬‬ ‫در آذر ﻣﺎه ﺳﺎل ‪ 1351‬دو ﮐﺎر دﯾﮕﺮ دارﯾﻮش در ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎي ﺳﯿﻨﻤﺎﺋﯽ ﺟﺎي ﻣﯽ ﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫ﻧﺨﺴﺖ اﺟﺮاي ﺗﺮاﻧﻪ ي ﺷﻬﺮ ﻏﻢ در ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺷﯿﺮﺗﻮﺷـﯿﺮ اﮐـﺮان ﺷـﺪه در ‪ 29‬آذر ‪ 1351‬و دﯾﮕـﺮ اﺟـﺮاي‬ ‫ﺗﺮاﻧﻪ ي دﺳﺘﺎي ﺗﻮ در ﻓﯿﻠﻢ دﺷﻨﻪ‪.‬‬ ‫در ﺑﺎب ﺗﺮاﻧﻪ ي ﺷﻬﺮ ﻏﻢ ﻧﮑﺘﻪ اي ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺮار ﮔﯿﺮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺮاﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺘﺎر ﻧﯿـﺰ‬ ‫اﺟﺮا ﺷﺪه اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﺸﺎن ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﺗﺎﮐﻨﻮن اﺷﺎره اي ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺮاﻧﻪ اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ دارﯾﻮش ﺧﻮاﻧﺪه ﺷـﺪه‬ ‫‪ ،‬ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬

‫‪١٩‬‬


‫اﺟﺮاي ﺳﺘﺎر ﺑﺮاي ﺳﺮﯾﺎل ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﻗﺼﻪ ي ﻋﺸﻖ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺳﺎل ‪ 52‬اﮐﺮان ﮔﺮدﯾـﺪه در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ دارﯾـﻮش‬ ‫ﯾﮏ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ در ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺷﯿﺮﺗﻮﺷﯿﺮ ﺻﺪاﯾﺶ ﭘﺨﺶ ﺷﺪه ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺳﺘﺎر ﯾﮑﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻘﻠﺪان دارﯾﻮش در ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺷـﮑﻠﯽ ﮐـﻪ ﺗـﻮرج ﺷـﻌﺒﺎﻧﺨﺎﻧﯽ‬ ‫آﻫﻨﮕﺴﺎز در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اي ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺻﺤﻪ ﮔﺬاﺷﺖ‪.‬از دﯾﮕﺮ ﻣﻘﻠﺪان دارﯾﻮش در ﭘﯿﺶ از اﻧﻘـﻼب ﻣـﯽ ﺗـﻮان ﺑـﻪ‬ ‫ﻓﺮزﯾﻦ ‪ ،‬ﮐﺎﻣﺮان ‪ ،‬ﺷﺎﻫﺮخ و ﭘﺮوﯾﺰ اﺷﺎره داﺷﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﭘﺎره اي از اﺟﺮاﻫﺎي اﯾﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻫﺎ ﻧﯿﺰ‬ ‫ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم دارﯾﻮش ﭘﺨﺶ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺜﺎل ﻫﺎي روﺷﻨﯽ را ذﮐـﺮ‬ ‫ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد‪.‬اﻣﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺮاﻧﻪ دﺳﺘﺎي ﺗﻮ ﺑﺎ ﮐﻼم اردﻻن ﺳﺮﻓﺮاز و ﻣﻠﻮدي ﺣﺴﻦ ﺷـﻤﺎﻋﯽ زاده در ﻓـﯿﻠﻢ ﺳـﯿﻨﻤﺎﯾﯽ‬ ‫دﺷﻨﻪ در ‪ 30‬آذر ‪ 1351‬ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺎزه اي در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﻨﺮي دارﯾﻮش ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫در واﻗﻊ دﺳﺘﺎي ﺗﻮ ﯾﮑﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎي ﺟﺪي دارﯾﻮش در ﻋﺮﺻﻪ ي ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺣﺴﻦ ﺷﻤﺎﻋﯽ زاده در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اي در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﻠﻮدي دﺳـﺘﺎي ﺗـﻮ‬ ‫ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ داﺷﺘﻪ ‪ .‬ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮاي آن ﺳﺎل رﻗﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻼﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﮑﺘﻪ اي را ﮐﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدم ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺟﺪاﺋﯽ دارﯾﻮش از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾـﻮن ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ اﺧﺘﻼﻓـﺎت‬ ‫اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﭘﺲ از اﺟـﺮاي ﺗﺮاﻧـﻪ ي ﭘﺮﯾـﺎي ﺷـﺎﻣﻠﻮ‪ ،‬ﭘﺨـﺶ ﺻـﺪاي دارﯾـﻮش از‬ ‫ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪ و ﻓﺮﺷﯿﺪ رﻣﺰي ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ي ﭼﺸﻤﮏ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻓﺮﯾﺪون ﻓﺮوﻏﯽ رﻓﺖ و اﯾﺸـﺎن ﺟـﺎﯾﮕﺰﯾﻦ‬ ‫دارﯾﻮش در آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﺴﻦ ﺷﻤﺎﻋﯽ زاده رواﯾﺖ ﺟﺎﻟﺒﯽ از اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺮاﻧﻪ ي دﺳﺘﺎي ﺗﻮ ﺑﺎ ﺻﺪاي دارﯾﻮش دارد‪:‬‬ ‫»ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﮐﺎر آﻫﻨﮕﺴﺎزي ﻣﻦ در ﺳﺎل ‪ 51‬دارﯾﻮش ﺑﺮاي ﯾﮏ آﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮد ‪ .‬زﻣﺴـﺘﺎن ‪1351‬‬ ‫اﯾﻦ ﺗﺮاﻧﻪ در اﺳﺘﻮدﯾﻮ آل ﮐﻮردوﺑﺲ ﺑﺎ ارﮐﺴﺘﺮ واروژان ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ‪ 14‬ﻧﻮازﻧﺪه ﺑـﻮد ﺿـﺒﻂ ﺷـﺪ ‪ .‬ﭘـﺲ از اﺟـﺮاي‬ ‫آﻫﻨﮓ‪ ،‬ﺗﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻮراي ﺷﻌﺮ رادﯾﻮ رﻓﺖ و رد ﺷﺪ ‪ .‬ﭼﻮن ﭘﺲ از ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ي ﺷـﺶ و ﻫﺸـﺖ ﺻـﺪاي دارﯾـﻮش از‬ ‫ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪه ﺑﻮد ‪ .‬واروژان در آن ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻓﯿﻠﻢ روي آورده ﺑـﻮد ‪ .‬ﻟـﺬا ﻗـﺮاردادي ﺑـﺎ‬ ‫آﻗﺎي ﻣﺼﯿﺒﯽ ﺑﺮاي ﻓﯿﻠﻢ دﺷﻨﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد‪ .‬اﯾﻦ ﺗﺮاﻧﻪ در ﻣﺎﺷﯿﻦ واروژان ﺑﺮاي آﻗﺎي ﻣﺼﯿﺒﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣـﯽ ﺷـﻮد و‬ ‫اواز اﯾﻦ ﺗﺮاﻧﻪ ﺧﻮﺷﺶ ﻣﯽ آ‪‬ﯾﺪ ‪ .‬ﻣﺼﯿﺒﯽ ﺑﺎ ﭘﺎﻓﺸﺎري ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﻋﯽ زاده ﻣـﯽ ﮔﻮﯾـﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﺗﺮاﻧـﻪ را از رادﯾـﻮ و‬ ‫ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﭘﺨﺶ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺗﺎ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﻓﯿﻠﻢ ﭘﺨﺶ ﺷﻮد ﺑﯽ ﺧﺒﺮ از ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﮐﻪ ﭘﺨﺶ ﺻـﺪاي دارﯾـﻮش ﻣﻤﻨـﻮع‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬ﭘﺲ از آن ﺑﺮاي ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﺳﺮ زدﯾﻢ وﻟﯽ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻗﺮارداد ﻧﺒﺴﺘﻨﺪ‬

‫‪٢٠‬‬


‫ﭼﻮن از رﯾﺴﮏ ﮐﺮدن ﻣﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ و ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭼﻮن اﻧﺘﺸﺎر ﺻﺪاي دارﯾﻮش ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ﻣﺎ ﻫـﻢ ﻧﻤـﯽ ﺗـﻮاﻧﯿﻢ‬ ‫ﻗﺮارداد ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ ‪ .‬اﻟﯿﺎس ﻧﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ‪ 24‬اﺳﻔﻨﺪ ﻧﺰد ﺟﻬـﺎﻧﮕﯿﺮ ﻃﺒﺮﯾـﺎﯾﯽ ﺑـﺮو و در آﻧﺠـﺎ ﻗـﺮارداد‬ ‫ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ و ﺻﻔﺤﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻓﯿﻠﻢ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ‪«.‬‬ ‫ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﭘﺨﺶ ﺻﺪاي دارﯾﻮش از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ دﻋـﻮت ﻣﺤﻤـﻮد ﻗﺮﺑـﺎﻧﯽ در ﮐﺎﺑـﺎره ﻣﯿـﺎﻣﯽ را‬ ‫ﺑﭙﺬﯾﺮد و در آن ﮐﺎﺑﺎره ﺷﺒﻬﺎ ﺑﺎ ارﮐﺴﺘﺮ واروژان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮا ﮐﻨﺪ‪.‬دﯾﮕﺮ ﺗـﺎﺛﯿﺮ اﯾـﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿـﺖ ﮐـﻢ ﺷـﺪن ﺗﻌـﺪاد‬ ‫اﺟﺮاﻫﺎي دارﯾﻮش و ﻣﺤﺪود ﺷﺪن ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ اﺟﺮا در ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎي ﺳﯿﻨﻤﺎﺋﯽ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫در اواﯾﻞ ‪ 1352‬دارﯾﻮش ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﺎ وﺳﻮاس ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺮﺛﯿﻪ ي » ﭼﺸـﻢ ﻣـﻦ «‬ ‫را ﺑﺎ ﻣﻠﻮدي ﺣﺴﻦ ﺷﻤﺎﻋﯽ زاده اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺮاﻧﻪ ي »ﺧﺎر « ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺳﺮوده ي ﻣﺴﻌﻮد ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮد در ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺟﻨﻮﺑﯽ در اردﯾﺒﻬﺸـﺖ ‪ 1352‬ﭘﺨـﺶ‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫در ﺟﺪول ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ‪ 1352‬اﯾﻦ ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺎ ﺟﺎي ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ‪:‬‬ ‫ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ) ﻋﺎرف( ‪ ،‬ﺷﺒﺎﻧﻪ ) ﻓﺮﻫﺎد( ‪ ،‬دﯾﺪي از دﺳﺘﻢ رﻓﺖ) ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺳﺨﺎﺋﯽ( ‪ ،‬ﭘﻨﭽﺮه اي ﺑﻪ ﺑﺎغ ﮔـﻞ ) ﺣﻤﯿـﺮا( ‪،‬‬ ‫ﻓﺮﯾﺎد ) ﻣﻬﺴﺘﯽ ( ‪ ،‬ﺗﻨﮕﻨﺎ ) ﻓﺮﯾﺪون ﻓﺮوﻏﯽ( ‪ ،‬دﯾﺮوز اﻣﺮوز) ﮔﯿﺘﯽ( ‪ ،‬ﺧﺎر ) دارﯾﻮش( ‪ ،‬ﭼﺎدر ﻧﻤﺎز) راﻣﺶ( ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ ﺳﺎل ‪ 1352‬ﺳﺎﻟﯽ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﻨﺮي دارﯾﻮش ﺑﻮد‪ .‬ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﺮاﻧﻪ ﻧﻮﯾﻦ اﯾﺮان زﻣﯿﻦ ﺑـﺎ آﺛـﺎري از‬ ‫ﺷﻬﯿﺎر ﻗﻨﺒﺮي و اردﻻن ﺳﺮﻓﺮاز و ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺟﺮاﻫﺎﯾﯽ از ﻓﺮﻫﺎد و ﮔﻮﮔـﻮش رﺳـﻤﺎ ﺣﻀـﻮرش را ﺑـﻪ ﺛﺒـﺖ‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﺪه ﺑﻮد‪ .‬دارﯾﻮش ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن اﺟﺮاﻫﺎﯾﺶ آﺛﺎري ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر را ﺑﺮاي ﻫﻤﯿﺸﻪ ي ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫در ﺧﺮداد ‪ 1352‬ﺗﺮاﻧﻪ ي ﺟﻨﮕﻞ ﺳﺮوده ي اﯾﺮج ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ و ﻣﻠﻮدي ﺑﺎﺑـﮏ ﺑﯿـﺎت ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺗﯿﺘـﺮاژ ﻓـﯿﻠﻢ‬ ‫ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ »ﺧﻮرﺷﯿﺪ در ﻣﺮداب« ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﻇﺎﻫﺮا ﻧﺨﺴﺖ ﻗﺮار ﺑﻮده ﻓﺮﯾﺪون ﻓﺮوﻏﯽ اﯾﻦ ﺗﺮاﻧﻪ را اﺟﺮا ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﺗﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﻋﺪام ﭼﺮﯾﮏ ﻫﺎي ﺟﻨﮕﻞ ﺳﯿﺎﻫﮑﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﺗﺮاﻧﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آﺛﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮج ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺮاﻧﻪ ﻋﻠﯽ ﮐﻨﮑﻮري ﺑﺮاي ﻓﯿﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم در ﺷﻬﺮﯾﻮر ‪ 1352‬ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻔﺘﮕﯽ در ﺷﻬﺮﯾﻮر ‪ 1352‬ﻣﺘﻦ ﺗﺮاﻧﻪ ي »ﻣﻦ و دل « ﺳﺮوده ي ﻣﺴـﻌﻮد اﻣﯿﻨـﯽ و ﻣﻠـﻮدي‬ ‫ﺑﺎﺑﮏ اﻓﺸﺎر ﺑﺎ ﺻﺪاي دارﯾﻮش را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪٢١‬‬


‫در دي ﻣﺎه ‪ 1352‬ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ‪ ،‬ﻣﺘﻦ ﺗﺮاﻧﻪ ي ﺟﺎوداﻧﻪ اﯾﺮج ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑـﺎ ﺻـﺪاي دارﯾـﻮش ﺑـﺎ ﻧـﺎم‬ ‫»ﺧﻮﻧﻪ «را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻇﺎﻫﺮا اﯾﻦ ﺗﺮاﻧﻪ ﺑﺎ ﺻﺪاي اﺑﯽ و ﺳﺘﺎر ﻧﯿﺰ ﺿﺒﻂ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻼم و ﻣﻠﻮدي ﺑـﺎ ﺻـﺪاي‬ ‫ﺣﻤﺎﺳﯽ دارﯾﻮش ‪ ،‬ﺗﺮاﻧﻪ ﺳﺮا و آﻫﻨﮕﺴﺎز را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺮاﻧﻪ ي ﺟﺎوداﻧﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺻﺪاي دارﯾـﻮش ﭘﺨـﺶ‬ ‫ﺷﻮد‪.‬‬ ‫در اﺳﻔﻨﺪ ‪ 1352‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻔﺘﮕﯽ ﻃﯽ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اي ﺑﺎ دارﯾﻮش ﺧﺒﺮ ﺑـﺎزﺧﻮاﻧﯽ دو اﺛـﺮ ﻗـﺪﯾﻤﯽ را ﺑـﺎ‬ ‫ﺻﺪاي اﯾﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ‪ .‬دارﯾﻮش در اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻫﻨﮓ زﻫﺮه ﺑﺎ ﺻـﺪاي دارﯾـﻮش رﻓﯿﻌـﯽ و‬ ‫ﻣﺴﺒﺐ ﺑﺎ ﺻﺪاي ﻋﻤﺎد رام را ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺧﺒﺮﻫـﺎي ﺣﺎﺷـﯿﻪ اي‬ ‫زﯾﺎدي را ﻧﯿﺰ از دارﯾﻮش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺧﺒﺮﻫﺎﯾﯽ از ﺷﺐ ﻧﺸﯿﻨﯿﻬﺎي زﯾﺎد اﯾﺸﺎن و ﺣﺘـﯽ در ﻣﻄﻠﺒـﯽ ﺧﺒـﺮ از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ي ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه از ﯾﮏ ﻣﺎده ي ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺸﺎن ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﺎن ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ‪ 52‬ﻧﯿﺰ ﺧﺒﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ ﭼﺸﻢ ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ دوﺳـﺖ دارﯾـﻮش در ﺣﺎدﺛـﻪ ي راﻧﻨـﺪﮔﯽ ﮐـﻪ‬ ‫دارﯾﻮش راﻧﻨﺪه ﺑﻮده ﻧﯿﺰ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ .‬ﺧﺒﺮي ﮐﻪ ‪ 3‬ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ زﻧﺪان رﻓﺘﻦ دارﯾﻮش در ﭘـﯽ ﺷـﮑﺎﯾﺖ‬ ‫اﯾﻦ دوﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﺸـﺮﯾﺎت در اﯾـﻦ ﺳـﺎل رواﯾـﺖ ﮐـﺮده اﻧـﺪ دارﯾـﻮش در ﺳـﺎل ‪ 52‬ﻧﯿـﺰ‬ ‫ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد داﺷﺘﻪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﺸﺎن در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ رﺿﺎ اﻣﯿﺮ ﻗﺎﺳﻤﯽ ﺑﯿﺎن داﺷـﺘﻨﺪ ﭘـﯿﺶ از ﺑـﻪ‬ ‫زﻧﺪان رﻓﺘﻦ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ‪ 53‬ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ي ﺗﻔﻨﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ 3‬ﺑﻬﻤﻦ ‪ 1352‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﭙﯿﺪ و ﺳﯿﺎه‬ ‫ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ دارﯾﻮش رﻓﯿﻌﯽ در اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻮش اﺳﺖ؟‬ ‫»در ﯾﮑﯽ از ﺷﺒﻬﺎي ﻫﻔﺘﻪ ي ﮔﺬﺷﺘﻪ دارﯾﻮش ﺧﻮاﻧﻨﺪه اي ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ي ﭼﺸﻤﮏ و ﺷـﺶ و ﻫﺸـﺖ ﺑـﻪ ﻣـﺮدم‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ و ﺑﻪ زودي ﻟﻘﺐ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﮔﺮﻓﺖ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﯾﮏ ﻣﺎﺟﺮاي ﺗﺎﺳـﻒ آور ﺷـﺪ‪ .‬دارﯾـﻮش ﭘـﺲ از‬ ‫اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اش در ﮐﺎﺑﺎره ﻣﯿﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻔﻞ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﯾﮏ ﺑﺰم ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ رﻓـﺖ و‬ ‫ﭘﺲ از ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻧﯿﻤﻪ ﻫﺎي ﺷﺐ ﺑﻪ ﺣﺎل اﻏﻤﺎ اﻓﺘﺎد‪ .‬دوﺳﺘﺎن دارﯾﻮش او را ﻓﻮرا ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن رﺳـﺎﻧﺪﻧﺪ و در‬ ‫ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ وي ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﺸﺮوب و ﯾﮑﯽ از ﻣـﻮاد‬ ‫ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﮔـﺮ او را ﭼﻨـﺪ دﻗﯿﻘـﻪ دﯾﺮﺗـﺮ ﻣـﯽ رﺳـﺎﻧﺪﻧﺪ ﺑـﻪ اﺣﺘﻤـﺎل ﻗـﻮي از اﯾـﻦ‬ ‫ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﻧﻤﯽ ﺑﺮد‪.‬‬

‫‪٢٢‬‬


‫دارﯾﻮش از ﻣﺪت ﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺷﺐ زﻧﺪه داري ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑـﻪ ﺧـﻮد‬ ‫ﻧﯿﺎﯾﺪ و دوﺳﺘﺎن ﻧﺎﺑﺎب ﺧﻮد را ﺗﺮك ﻧﮑﻨﺪ ﺑﯿﻢ آن ﻣﯽ رود ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ ﻫﻢ ﭼﻮن دارﯾﻮش رﻓﯿﻌﯽ ﻗﺮﺑـﺎﻧﯽ اﺷـﺘﺒﺎﻫﺎت‬ ‫دوران ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮد ﺷﻮد و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺻﺪاي ﮔﺮم و ﭘﺮﺳﻮزش ﺑﻠﮑﻪ زﻧﺪﮔﯿﺶ را ﻧﯿﺰ از دﺳﺖ دﻫﺪ‪«.‬‬ ‫ﺗﻮﺿﯿﺢ از ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺎﯾﺖ‪ :‬دارﯾﻮش رﻓﯿﻌﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪه در ﺳـﺎل ‪ 1335‬ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﻣﺼـﺮف ﺑـﯿﺶ از ﺣـﺪ ﻣـﻮاد ﻣﺨـﺪر‬ ‫درﮔﺬﺷﺖ‪.‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﭙﯿﺪ و ﺳﯿﺎه ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ‪ 8‬اﺳﻔﻨﺪ ‪1352‬‬ ‫دارﯾﻮش و ﺗﺮك اﻋﺘﯿﺎد‬ ‫اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ دارﯾﻮش ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﺑﺎره ﻫﺎ از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد در ﯾﮑـﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن‬ ‫ﻫﺎ ﺑﺴﺘﺮي ﺷﺪ ﺗﺎ اﻋﺘﯿﺎد ﺧﻮد را ﺗﺮك ﮐﻨﺪ ‪ .‬ﮔﻮﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﺮاي ﭼﻨﺪﻣﯿﻦ ﺑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ دارﯾـﻮش ﺑـﺮاي ﺗـﺮك اﻋﺘﯿـﺎد‬ ‫ﺑﺴﺘﺮي ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮔﻮﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ﯾﮏ ﻋﺸﻖ ﺗﺎزه ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ او ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﺑﮕﯿﺮد ‪.‬‬ ‫در اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ دارﯾﻮش ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮد ﺑﻪ او ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ دارﯾﻮش ﺑﻪ ﺳﻔﺮ رﻓﺘﻪ اﺳـﺖ در‬ ‫ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﻌﺎﻟﺞ او اﺟﺎزه ﻧﺪاده اﺳﺖ دارﯾﻮش ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﮑﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﺟﺮاﻫﺎي دارﯾﻮش در ﺳﺎل ‪ 1351‬و ‪1352‬‬ ‫ﭘﺮﯾﺎ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻣﻠﻮ‬ ‫ﻣﻠﻮدي ‪ :‬دارﯾﻮش اﻗﺒﺎﻟﯽ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﭘﺮوﯾﺰ ﻣﻘﺼﺪي‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ :‬اردﯾﺒﻬﺸﺖ ‪1351‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬ﯾﮑﯽ ﺑﻮد ﯾﮑﯽ ﻧﺒﻮد زﯾﺮ ﮔﻨﺒﺪ ﮐﺒﻮد‬ ‫ﻟﺨﺖ و ﻋﻮر ﺗﻨﮓ ﻏﺮوب ﺳﻪ ﭘﺮي ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد‬

‫‪٢٣‬‬


‫‪ -16‬آﺳﻤﻮن ﺑﺎ ﻣﻦ و ﺗﻮ ﻗﻬﺮه دﯾﮕﻪ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬ﺗﻮرج ﻧﮕﻬﺒﺎن‬ ‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﺻﺪر اﻟﺪﯾﻦ ﻣﻬﻮان‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ :‬اردﯾﺒﻬﺸﺖ ‪ 1351‬ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ آﭘﻮﻟﻮن‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬ﺷﺒﺎﻣﻮن آخ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺗﺎرﯾﮏ و ﭼﻪ ﺳﺮده‬ ‫دﻻﻣﻮن ﺟﺎي ﻏﻤﻪ ﻟﻮﻧﻪ ي درده‬ ‫‪ -17‬زﻧﺪﮔﯽ ﯾﻪ ﺑﺎزﯾﻪ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬ﻣﯿﻨﺎ اﺳﺪي‬ ‫ﻣﻠﻮدي ‪ :‬دارﯾﻮش اﻗﺒﺎﻟﯽ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﭘﺮوﯾﺰ ﻣﻘﺼﺪي‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ :‬اردﯾﺒﻬﺸﺖ ‪ 1351‬ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ آﭘﻮﻟﻮن‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬زﻧﺪﮔﯽ ﯾﻪ ﺑﺎزﯾﻪ ﮐﯽ از ﻋﻤﺮش راﺿﯿﻪ‬ ‫اﺑﺮه ﮔﺮﯾﻮﻧﻪ دﻟﻢ ﭼﺸﻤﻪ ي ﺧﻮﻧﻪ دﻟﻢ‬ ‫‪ -18‬ﺷﺐ اوﻣﺪ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬ﻣﺴﻌﻮد ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ‬ ‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ‪ :‬ﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ ﻣﻬﻮان‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪1351 :‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬ﺑﺎزم آﻓﺘﺎب ﻏﺮوب ﮐﺮد و ﺷﺐ اوﻣﺪ‬

‫‪٢٤‬‬


‫ﺑﻪ ﺟﻮن ﺧﺴﺘﻪ ام ﺑﺎزم ﺗﺐ اوﻣﺪ‬ ‫‪ – 19‬ﺣﺴﻮد‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬آرش ﺳﺰاوار‬ ‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﭘﺮوﯾﺰ ﻣﻘﺼﺪي‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪1351 :‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬ﺗﻮ ﺳﯿﻨﻪ اﯾﻦ دل ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاد آﺗﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮه‬ ‫ﻣﻮﻧﺪه ﺳﺮ دوراﻫﯽ ﭼﻪ راﻫﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮه‬ ‫‪ -20‬ﺗﻼﻓﯽ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬اﯾﺮج رزﻣﺠﻮ‬ ‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﭘﺮوﯾﺰ ﻣﻘﺼﺪي‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪1351 :‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻇﻠﻢ ﺗﻮ رو ﯾﻪ روز ﺗﻼﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ‬ ‫اﺷﮑﺎﻣﻮ ﭘﺎك ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﺎ دل ﺗﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ‬ ‫‪ -21‬زﻧﺪوﻧﯽ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺷﯿﺮازي‬ ‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬اﻧﻮﺷﯿﺮوان روﺣﺎﻧﯽ‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ 14 :‬ﺗﯿﺮ ‪1351‬‬ ‫ﺗﯿﺘﺮاژ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﺋﯽ ﮔﺬر اﮐﺒﺮ‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دل ﺗﻨﮕﻪ ﻓﺎﯾﺪش ﭼﯿﻪ آزادي‬

‫زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺪوﻧﻪ وﻗﺘﯽ ﻧﺒﺎﺷﻪ ﺷﺎدي‬

‫‪٢٥‬‬


‫‪ -22‬ﭘﺴﺮم‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬اﯾﺮج ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﺑﺎﺑﮏ ﺑﯿﺎت‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪1351 :‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬ﺧﻮﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﺧﻮﻧﻪ ﺳﺮده ﺧﻮﻧﻪ ﺳﺮده و ﺳﻮت و ﮐﻮره‬ ‫ﺑﻪ اﻣﯿﺪت آﯾﻨﻪ ي دل واﺳﻪ ﻣﻦ ﺳﻨﮓ ﺻﺒﻮره‬ ‫‪ -23‬ﺷﻬﺮ ﻏﻢ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬اﯾﺮج ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﺑﺎﺑﮏ ﺑﯿﺎت‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ 29 :‬آذر ‪1351‬‬ ‫ﺗﯿﺘﺮاژ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺷﯿﺮﺗﻮﺷﯿﺮ‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬ﺧﺴﺘﻪ و درﺑﻪ در ﺷﻬﺮ ﻏﻤﻢ‬ ‫ﺷﺒﻢ از ﻫﺮ ﭼﯽ ﺷﺒﻪ ﺳﯿﺎﻫﺘﺮه‬ ‫‪ -24‬دﺳﺘﺎي ﺗﻮ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬اردﻻن ﺳﺮﻓﺮاز‬ ‫ﻣﻠﻮدي ‪ :‬ﺣﺴﻦ ﺷﻤﺎﻋﯽ زاده‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬واروژان‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ 30 :‬آذر ‪1351‬‬

‫ﺗﯿﺘﺮاژ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﺋﯽ دﺷﻨﻪ‬

‫‪٢٦‬‬


‫ﻣﻄﻠﻊ ‪:‬‬ ‫اي ﮐﻪ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺧﻮدم ﺗﮏ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ‬ ‫ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﭘﺎ ﻣﯽ ذارم ﺗﻮ رو اوﻧﺠﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ‬ ‫‪ -25‬ﺧﺎر‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬ﻣﺴﻌﻮد ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ‬ ‫ﻣﻠﻮدي ‪ :‬ﺣﺴﯿﻦ واﺛﻘﯽ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﻓﺮﺷﺎد‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ :‬اردﯾﺒﻬﺸﺖ ‪ 1352‬ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ آﭘﻮﻟﻮن‬ ‫ﺗﯿﺘﺮاژ ﻓﯿﻠﻢ ﺟﻨﻮﺑﯽ‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪:‬‬ ‫اي ﺧﺪا ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﺎري ﻧﺪارم‬ ‫وﻟﯽ زﺧﻢ از ﻫﻤﻪ ﺧﻮردن ﺷﺪه ﮐﺎرم‬ ‫‪ – 26‬ﭼﺸﻢ ﻣﻦ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬اردﻻن ﺳﺮﻓﺮاز‬ ‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﺣﺴﻦ ﺷﻤﺎﻋﯽ زاده‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ :‬اردﯾﺒﻬﺸﺖ ‪1352‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪:‬‬ ‫ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﺑﯿﺎ ﻣﻦ و ﯾﺎري ﺑﮑﻦ‬ ‫ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎم ﺧﺸﮑﯿﺪه ﺷﺪ ﮐﺎري ﺑﮑﻦ‬

‫‪٢٧‬‬


‫‪ -27‬ﺟﻨﮕﻞ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬اﯾﺮج ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﺑﺎﺑﮏ ﺑﯿﺎت‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ :‬ﺧﺮداد ‪1352‬‬ ‫ﺗﯿﺘﺮاژ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮرﺷﯿﺪ در ﻣﺮداب‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪:‬‬ ‫ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺟﻬﻨﻤﻪ‬ ‫روﺑﺮو روﺑﺮو ﻗﺘﻞ ﮔﺎه آدﻣﻪ‬

‫‪-8‬ﻋﻠﯽ ﮐﻨﮑﻮري‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬اﯾﺮج ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﺑﺎﺑﮏ ﺑﯿﺎت‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ :‬ﺷﻬﺮﯾﻮر ‪ 1352‬ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﻟﻤﭙﯿﮏ‬ ‫ﺗﯿﺘﺮاژ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﻋﻠﯽ ﮐﻨﮑﻮري‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪:‬ﺑﺎ ﭼﺸﺎي ﺑﯽ ﻓﺮوغ ﻣﯿﻮن راﺳﺖ و دروغ‬ ‫ﺧﻮدﻣﻮ ﮔﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺗﻮي اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﻠﻮغ‬ ‫‪ -29‬ﻣﻦ و دل‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬ﻣﺴﻌﻮد اﻣﯿﻨﯽ‬ ‫ﻣﻠﻮدي ‪ :‬ﺑﺎﺑﮏ اﻓﺸﺎر‬

‫‪٢٨‬‬


‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬واروژان‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪:‬ﺷﻬﺮﯾﻮر ‪ 1352‬آﻫﻨﮓ روز‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪:‬‬ ‫ﺷﺒﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﻦ و دل ﺗﻨﻬﺎي ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﻣﻮﻧﯿﻢ‬ ‫واﺳﻪ ﻫﻢ ﻗﺼﻪ اي از روز ﺟﺪاﺋﯽ ﻣﯽ ﺧﻮﻧﯿﻢ‬ ‫‪ -30‬ﺳﭙﯿﺪ و ﺳﯿﺎه‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬ﺗﻮرج ﻧﮕﻬﺒﺎن‬ ‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬اﻣﯿﺮآرام‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪1352 :‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪:‬‬ ‫ﺗﻮ ﺧﺮاب ﻣﻦ آﻟﻮده ﻣﺸﻮ ﻏﻢ اﯾﻦ ﭘﯿﮑﺮ ﻓﺮﺳﻮده ﻣﺨﻮر‬ ‫ﻗﺼﻪ ام ﺑﺸﻨﻮ و از ﯾﺎد ﺑﺒﺮ ﺑﻬﺮ ﻣﻦ ﻏﺼﻪ ي ﺑﯿﻬﻮده ﻣﺨﻮر‬ ‫‪ -31‬ﺧﻮﻧﻪ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬اﯾﺮج ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﻠﻮدي ‪ :‬ﺑﺎﺑﮏ ﺑﯿﺎت‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﻣﺤﻤﺪ اوﺷﺎل‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ :‬دي ‪ 1352‬ﮐﺎﺳﭙﯿﻦ‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪:‬‬ ‫ﺧﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﺧﻮﻧﻪ ي وﯾﺮون واﺳﻪ ﻣﻦ ﻫﺰار ﺗﺎ ﺧﺎﻃﺮه داره‬

‫‪٢٩‬‬


‫ﺧﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﺧﻮﻧﻪ ي ﺗﺎرﯾﮏ ﭼﻪ روزاﺋﯽ رو ﺑﻪ ﯾﺎدم ﻣﯽ آره‬ ‫‪ -32‬زﻫﺮه‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ ﺗﻔﻀﻠﯽ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﻣﺤﻤﺪ ﺣﯿﺪري‬ ‫اﺟﺮا‪ :‬اﺳﻔﻨﺪ ‪1352‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪:‬‬ ‫ﯾﺎد از آن روزي ﮐﻪ ﺑﻮدي زﻫﺮه ﯾﺎر ﻣﻦ‬ ‫دور از ﭼﺸﻢ رﻗﯿﺒﺎن در ﮐﻨﺎر ﻣﻦ‬ ‫‪ -33‬ﻣﺴﺒﺐ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬ﻣﻌﯿﻨﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻫﯽ‬ ‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﻋﻤﺎد رام‬ ‫اﺟﺮا ‪ :‬اﺳﻔﻨﺪ ‪1352‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪:‬‬ ‫اﻟﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺎن ﺟﺎم ﺷﻬﻮد ﺑﻪ ﻋﻘﻞ آﻓﺮﯾﻨﺎن ﺑﺰم وﺟﻮد‬

‫‪٣٠‬‬


‫ﻗﺴﻤﺖ ‪3-‬‬ ‫ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺘﺎره ﺳﯿﻨﻤﺎ ‪ 19‬ﻣﺮداد ‪1353‬‬ ‫ﺳﺘﺎره ﺳﯿﻨﻤﺎ ‪ 19‬ﻣﺮداد ‪ 1353‬دﯾﻮارﮐﻮب ﻓﯿﻠﻢ ﯾﺎران اﮐﺮان ‪ 28‬ﻣﺮداد ‪1353‬‬ ‫ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻔﺘﮕﯽ ‪ 8‬ﺷﻬﺮﯾﻮر ‪1353‬‬ ‫روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﻬﺎن ‪ 30‬ﻓﺮوردﯾﻦ ‪1354‬‬ ‫ﺳﺎل ‪ 1353‬ﺳﺎﻟﯽ ﭘﺮﺣﺎدﺛﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻨﺮي دارﯾﻮش ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻧﺨﺴﺖ اﺟﺮاي ﺳﻪ ﺗﺮاﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻫﺎي ﺑﻮي ﺧﻮب ﮔﻨﺪم ‪ ،‬ﺑﻦ ﺑﺴﺖ و رﻫﺎﯾﯽ و ﺳـﭙﺲ ﺗﺒﻌـﺎت اﺟـﺮاي اﯾـﻦ‬ ‫ﺳﻪ ﺗﺮاﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮي او ﻣﯽ ﮔﺮدد ‪ ،‬ﺑﺎزي در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻧﺎم ﯾـﺎران و ﺣﺎدﺛـﻪ ي‬ ‫ﺗﺼﺎدف ﺷﺪﯾﺪ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت رخ داده در ﺳﺎل ‪ 1353‬ﺑﻮد‪.‬‬ ‫از ﻓﺮوردﯾﻦ ‪ 1353‬دارﯾﻮش ﺑﻪ دﻋﻮت ﻓﺮزان دﻟﺠﻮ ﺑﺎزي در ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﯾـﺎران را آﻏـﺎز ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ‪ .‬ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﻪ ي ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ او ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ي ﺧﻮدش ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺧﺘﻼف ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮدان ﻧﯿﻤﻪ ﮐـﺎره‬ ‫رﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫دارﯾﻮش در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ي اردﯾﺒﻬﺸﺖ ‪ 1356‬ﺧﻮد ﺑﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻔﺘﮕﯽ در ﺑﺎب ﺑﺎزي در ﯾﺎران اﯾـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ‬ ‫ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ‪:‬‬ ‫ﻓﯿﻠﻢ ﻓﺮﯾﺎد زﯾﺮ آب در ﺣﻘﯿﻘﺖ اوﻟﯿﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﻦ ﺑﻮد ﭼﻮن در ﻓﯿﻠﻢ ﯾﺎران ﭘﺲ از ﭼﻨﺪي ﺑﺎزي ‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﻬﯿـﻪ ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن‬ ‫ﻓﯿﻠﻢ اﺧﺘﻼف ﺳﻠﯿﻘﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم و از اداﻣﻪ ﺑﺎزي ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪم ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ دﺳﺘﻤﺰدي ﻧﮕﺮﻓﺘﻢ اﻣﺎ از ﻫﻤـﺎن‬ ‫ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﻓﯿﻠﻤﯽ را ﺳﺮ ﻫﻢ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮ روي اﮐﺮان ﺑﺮدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻣـﺮا ﺑﺎﻃـﻞ ﮐﻨﻨـﺪ و‬ ‫ﮐﺲ دﯾﮕﺮي ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﻦ روي ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺒﺮﻧﺪ‪«.‬‬ ‫ﻓﯿﻠﻢ ﯾﺎران در ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 28‬ﻣﺮداد ‪ 1353‬ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﯿﻨﻤﺎ ﮐﺎﭘﺮي ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷـﻮد وﻟـﯽ ﭘـﺲ از‬ ‫ده روز و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دﺳﺘﮕﯿﺮي دارﯾﻮش اﮐﺮان آن ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫‪٣١‬‬


‫ﻣﺴﻌﻮد ﻣﻬﺮاﺑﯽ در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﻨﻤﺎي اﯾﺮان ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎواك ﺧـﻮد ﻧﺮدﺑـﺎن ﮔﺬاﺷـﺘﻪ و ﭘﻮﺳـﺘﺮ و‬ ‫ﭘﻼﮐﺎردﻫﺎي ﻓﯿﻠﻢ را از ﺳﺮدر ﺳﯿﻨﻤﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ در ﺧﺮداد ﻣﺎه ‪ 1353‬ﻧﯿﺰ ﻣﺎﺟﺮاﯾﯽ دﯾﮕﺮ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ و آن ﺗﺼـﺎدف ﺷـﺪﯾﺪ دارﯾـﻮش در ﺣﺎدﺛـﻪ راﻧﻨـﺪﮔﯽ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻮت راﻧﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﮐﯿﻬﺎن دوﺷﻨﺒﻪ ‪ 20‬ﺧﺮداد ‪1353‬‬ ‫در ﺗﺼﺎدف اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ دارﯾﻮش ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺠﺮوح ﺷﺪ‪.‬‬ ‫» در ﯾﮏ ﺗﺼﺎدف ﺷﺪﯾﺪ ﮐﻪ در ﺟﺎده ﻧﯿﺎوران ﺗﻬﺮان روي داد اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺣﺎﻣﻞ دارﯾﻮش ﺧﻮاﻧﻨﺪه و ﻣﺤﻤﻮد ﻗﺮﺑـﺎﻧﯽ‬ ‫ﺷﻮﻫﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﮔﻮﮔﻮش از ﺟﺎده ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪ ‪ .‬در اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ‪ ،‬راﻧﻨﺪه اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﮐـﻪ ﻫﻮﯾـﺖ او روﺷـﻦ ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ‬ ‫ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ و دارﯾﻮش و ﺷﻮﻫﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﮔﻮﮔﻮش و ﻣﺮد و زﻧﯽ ﻣﺠﺮوح ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬ﺟﺮاﺣﺎت دارﯾﻮش ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺷﺪﯾﺪ اﺳـﺖ ‪.‬‬ ‫اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﯽ ام و ﺷﻤﺎره ‪ 51559‬ﺗﻬﺮان ص ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از ﺟﺎده ﻧﯿﺎوران ﻣـﯽ ﮔﺬﺷـﺖ در اﺑﺘـﺪاي دزاﺷـﯿﺐ از‬ ‫ﺟﺎده ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪ ‪ .‬اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﭘﺲ از ﺗﺼﺎدف ﺑﺎ دﮐﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮوﺷﯽ دزاﺷﯿﺐ ﺑﺎ دﯾـﻮار ﺧﺎﻧـﻪ اي ﺑﺮﺧـﻮرد ﮐـﺮد و‬ ‫ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ‪ .‬ﻣﺠﺮوﺣﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻣﻮران ﮐﻼﻧﺘﺮي ﺗﺠﺮﯾﺶ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺷـﻬﺮام و رﺿـﺎ ﭘﻬﻠـﻮي ﻣﻨﺘﻘـﻞ‬ ‫ﺷﺪﻧﺪ‪.‬ﺟﺮاﺣﺎت دارﯾﻮش از ﻧﺎﺣﯿﻪ دﺳﺖ و ﭘﺎ و ﺻﻮرت ﺑﻮد و ﭼﻨﺪ دﻧﺪاﻧﺶ ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻤﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﻣﺮد و زﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﺮاﺣﺎت ﻣﺨﺘﺼﺮي ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎﻧﺴـﻤﺎن از‬ ‫ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮﺧﺺ ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﺎردان ﻓﻨﯽ ﺗﺼﺎدف ‪ ،‬ﻋﻠﺖ ﺣﺎدﺛﻪ را ﺑﯽ اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ از ﻃﺮف راﻧﻨﺪه داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺴﺎل اﯾـﻦ‬ ‫دوﻣﯿﻦ ﺑﺎري اﺳﺖ ﮐﻪ دارﯾﻮش در ﺣﺎدﺛﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﺠﺮوح ﻣﯽ ﺷﻮد‪«.‬‬ ‫ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﻬﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺮﺧﺺ ﺷﺪن دارﯾﻮش از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ‪ ،‬ﺧﺒﺮي را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫دارﯾﻮش در ﺧﺎﻧﻪ دوﺳﺘﺶ ﺑﺴﺘﺮي ﺷﺪ‪.‬‬ ‫» دارﯾﻮش ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﻌﺮوف ﮐﻪ در ﺣﺎدﺛﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﯿـﺎوران ﺷـﻤﯿﺮان ﻣﺠـﺮوح ﺷـﺪه ﺑـﻮد از ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن‬ ‫ﻣﺮﺧﺺ ﺷﺪ‪.‬ﺗﺼﺎدف روز ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ زﻣﺎﻧﯽ رخ داد ﮐﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﯽ ام و ﺷﻤﺎره ‪ 51559‬ﺑﻪ ﺳﺮﻧﺸـﯿﻨﯽ دارﯾـﻮش ‪،‬‬ ‫ﻣﺤﻤﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ) ﺷﻮﻫﺮ ﺳﺎﯾﻖ ﮔﻮﮔﻮش( ‪ ،‬ﯾﮏ زن و ﻣﺮد از ﺗﻬـﺮان ﺑـﻪ ﻃـﺮف ﻧﯿـﺎوران در ﺣﺮﮐـﺖ ﺑـﻮد‪ .‬در اﯾـﻦ‬ ‫ﺗﺼﺎدف راﻧﻨﺪه اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻘﯿﻪ ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﺟﺮاﺣﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ‪.‬‬

‫‪٣٢‬‬


‫ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﮐﯿﻬﺎن اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ دارﯾـﻮش در ﺧﯿﺎﺑـﺎن ﺷـﺎه ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﮐـﺮد و ﺑﺴـﺘﮕﺎن او ﮔﻔﺘﻨـﺪ ﮐـﻪ دارﯾـﻮش از‬ ‫ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮﺧﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺧﺎﻧﻪ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﺴﺘﺮي اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﺳﺮاغ دارﯾﻮش رﻓﺘﯿﻢ ‪ .‬ﮐﻢ و ﺑـﯿﺶ‬ ‫ﺣﺎل ﻋﺎدي ﺧﻮد را ﺑﺎز ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز دﯾﮕﺮ از ﺑﺴﺘﺮ ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ«‬ ‫روزﻧﺎﻣﻪ ي دوﻟﺘﯽ ﮐﯿﻬﺎن در ﻣﺎه ﺗﯿﺮ ‪ 1353‬ﺧﺒﺮﻫﺎي ﺟﺎﻟﺒﯽ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫دوﺷﻨﺒﻪ ‪ 24‬ﺗﯿﺮ ‪ 1353‬دﺳﺘﻮر دﺳﺘﮕﯿﺮي ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻌﺘﺎدان ﺻﺎدر ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ‪ 25‬ﺗﯿﺮ ‪ 1353‬ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﻌﺘﺎد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺘﺎره ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺷﻨﺒﻪ ‪ 19‬ﻣﺮداد ‪1353‬‬ ‫دارﯾﻮش ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺨﺎرج ﺳﻔﺮ ﺑﺮادرش ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﮏ ﮐﻨﺴﺮت ﺑﺰرگ ﺑﺮ ﭘﺎ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ دارﯾﻮش ‪ ،‬ﺧﻮاﻧﻨﺪه اي ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺟﻮان ﻫﺎ ﻃﺮﻓﺪاران ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اي دارد ﮐﻨﺴـﺮت ﺑﺰرﮔـﯽ در ﻫﺘـﻞ‬ ‫اﯾﻨﺘﺮﻧﺸﻨﺎل واﻗﻊ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻗﺪﯾﻢ ﺷﻤﯿﺮان ﺑﺮ ﭘﺎ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﺮج ﺳﻔﺮ ﺑﺮادرش را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ‬ ‫ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮود ‪ ،‬ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان از اﯾﻦ ﮐﻨﺴﺮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آوردﻧﺪ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﻮد ﭼﻮن ﺑﻠﯿﻂ ﻫـﺎ در ﻫﻤـﺎن روزﻫـﺎي اول‬ ‫ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و ﺣﺘﯽ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺳﯿﺎه ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﻠﯿﻂ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ اﺻﻠﯿﺶ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﻪ دارﯾﻮش ﻗﺒﻼ در ﺟﺎﺋﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺖ در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺧﺼﻮﺻـﯽ و ﯾـﺎ‬ ‫ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻨﺴﺮت ﻫﺎ ﺑﺎﻻي ﺳﻦ ﺑﺮود و آواز ﺑﺨﻮاﻧﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر او اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺣﯿﺮت ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ او ﺣﺎﺿﺮ‬ ‫ﺑﻪ اﺟﺮاي ﯾﮏ ﮐﻨﺴﺮت ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺿﺮورت ﮐﺎر ﺑﺮادر ﻣﺴﺎﻓﺮش ﺑـﺎﻻﺗﺮ از ﺗﺼـﻤﯿﻢ او ﺑـﻮد و اﯾـﻦ‬ ‫ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ دارﯾﻮش ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن و ﺑﺴﺘﮕﺎﻧﺶ ﻋﺎﻃﻔﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ دارﯾﻮش در‪ 6‬ﺷﻬﺮﯾﻮر ‪ 1353‬ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺟﺮاي ﺳﻪ ﺗﺮاﻧﻪ ي ﺑﻮي ﺧﻮب ﮔﻨﺪم ‪ ،‬ﺑﻦ ﺑﺴـﺖ و‬ ‫رﻫﺎﯾﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ و راﻫﯽ زﻧﺪان اوﯾﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﯿﻬـﺎن و اﻃﻼﻋـﺎت ﺑـﺎ ﭼـﺎپ ﺗﺼـﻮﯾﺮي از‬ ‫دارﯾﻮش در ﮐﻨﺎر ﻣﻨﻘﻞ ﻣﻮاد ‪ ،‬دﻟﯿﻞ دﺳﺘﮕﯿﺮي را اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺟﻠﻮه ﻣﯽ دﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻔﺘﮕﯽ ‪ 8‬ﺷﻬﺮﯾﻮر ‪1353‬‬ ‫دارﯾﻮش دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ !‬

‫‪٣٣‬‬


‫» ﭼﻨﺪي ﭘﯿﺶ ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ از ﻃﺮف ﻋﺪه اي از اﻫﺎﻟﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن زاﻫﺪي واﻗﻊ در ﻧﯿﺎوران ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺎﻣﻮران اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺷـﺪ‬ ‫ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎره ‪ 9‬واﻗﻊ در ﮐﻮﭼﻪ ﻟﯿﻼ ‪ ،‬ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﭼﻨﺪ ﺟﻮان ﻣﺠﺮد اﺟـﺎره ﺷـﺪه و ﻣـﻮرد‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﻋﺪه اي ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯽ و ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﻣﻮران ﻣﺪﺗﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ را ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﻣﺴﻠﻢ ﮔﺮدﯾﺪ ﻋﺪه ﯾﯽ ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﻪ اﯾـﻦ‬ ‫ﺧﺎﻧﻪ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ‪ .‬از اﯾﻦ رو ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎر ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺷﺸﻢ ﺷـﻬﺮﯾﻮر ﺑـﺎ ﺗﺸـﺮﯾﻔﺎت ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻨـﺰل‬ ‫ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎزرﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺪه ﯾﯽ ﺟﻮان ﺑﻪ ﮐﺸﯿﺪن ﺗﺮﯾﺎك و ﺣﺸﯿﺶ ﻣﺸﻐﻮل ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ‪ .‬اﯾـﻦ‬ ‫اﻓﺮاد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ‪ ،‬دارﯾﻮش ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ و در ﺑﺎزرﺳﯽ از اﯾـﻦ ﺧﺎﻧـﻪ ‪ ،‬ﻣﻘـﺪار‬ ‫‪ 46‬ﺳﺎﻧﺖ ﻫﺮوﯾﯿﻦ ‪ 175 ،‬ﮔﺮم ﺗﺮﯾﺎك و ‪ 25‬ﮔﺮم ﺣﺸﯿﺶ و دو ﻋﺪد واﻓﻮر و ﮐﺎﻏﺬﻫﺎي آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﮔـﺮد ﻫـﺮوﯾﯿﻦ‬ ‫ﮐﺸﻒ و ﺿﺒﻂ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ دارﯾﻮش اﻗﺒﺎﻟﯽ ) ﺧﻮاﻧﻨﺪه( و ﯾﮑـﯽ از‬ ‫دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺎد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﺟﺎره و ﺑﺴﺎط اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در آن ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪه اﺳـﺖ«ﻣﺤﻤـﻮد ﻗﺮﺑـﺎﻧﯽ‬ ‫ﮐﺎﺑﺎره دار ﻣﻌﺮوف و ﻣﺪﯾﺮ ﮐﺎﺑﺎره ي ﻣﯿﺎﻣﯽ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺧﻮد در آﻧﮑـﺎت ﻋﻨـﻮان داﺷـﺖ ﮐـﻪ ﭘـﺲ از دﺳـﺘﮕﯿﺮي‬ ‫دارﯾﻮش‪ ،‬ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ او را ﻧﯿﺰ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻮرد ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺮار دادﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺧﻮاﻧﻨﺪه اي ﮐـﻪ دﺳـﺘﮕﺎه‬ ‫او را ﻃﺮد ﮐﺮده ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ و از او در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺲ از دﺳﺘﮕﯿﺮي دارﯾﻮش ‪ ،‬ﺗﺮاﻧﻪ ﺑﻮي ﺧـﻮب ﮔﻨـﺪم را در ﻣﯿـﺎﻣﯽ ﺑـﺎ ﺻـﺪاي ﻓـﺮزﯾﻦ‬ ‫ﭘﺨﺶ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻫﺠﻮم ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ‪ ،‬ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻓﺮزﯾﻦ را ﻓﺮاري دادﯾﻢ‪.‬‬ ‫اﻣﺮوزه روز اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﺳﺎل از آن روﯾﺪاد ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﺎﻣﻼ آﺷﮑﺎر ﺷﺪه ‪ .‬ﺻﺤﻨﻪ ﺳﺎزي ﻧﺎﺷـﯿﺎﻧﻪ ي‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮاي ﺧﺪﺷﻪ دار ﮐﺮدن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪه ي آن آﺛﺎر در ﺑﯿﻦ اذﻫﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ‪.‬‬ ‫دارﯾﻮش در ‪ 6‬ﺷﻬﺮﯾﻮر ‪ 1353‬دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ‪ 30‬ﻓﺮوردﯾﻦ ‪ 1354‬از زﻧﺪان آزاد ﻣﯽ ﮔﺮدد‪.‬‬ ‫ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ دارﯾﻮش ‪ 7‬ﻣﺎه و ‪ 24‬روز در زﻧﺪان ﺑﻮد وﻟﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ﭼﺮا ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﺸﺎن در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎﯾﺸـﺎن از‬ ‫‪ 9‬ﻣﺎه زﻧﺪان ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ!‬ ‫ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دارﯾﻮش اﯾﺮج ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ ‪ ،‬ﺷﻬﯿﺎر ﻗﻨﺒﺮي و ﻣﺴﻌﻮد اﻣﯿﻨﯽ ﺳﺮاﯾﻨﺪه ي اﯾﻦ ﺳﻪ ﺗﺮاﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اوﯾﻦ ﻣـﯽ‬ ‫روﻧﺪ‪.‬‬

‫‪٣٤‬‬


‫ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ و ﺷﻬﯿﺎر ﻗﻨﺒﺮي ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ از زﻧﺪان آزاد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﺴﻌﻮد اﻣﯿﻨﯽ ودارﯾﻮش ﻫﻢ ﭼﻨـﺎن در‬ ‫اوﯾﻦ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﻣﺴﻌﻮد اﻣﯿﻨﯽ را ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه آزاد ﻣﯽ ﮐﻨﻨـﺪ و آزادي دارﯾـﻮش را ﻣﺸـﺮوط ﺑـﻪ‬ ‫ﺳﺮودن ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬در اﯾﻦ رﻫﮕﺬر ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳـﺮودن رﺳـﻮل رﺳـﺘﺎﺧﯿﺰ و ﻃﻼﯾـﻪ دار‬ ‫ﺳﺒﺐ ﺳﺎز آزادي ﻫﻤﺮاه درﺑﻨﺪش ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺴﻌﻮد اﻣﯿﻨﯽ ﺗﺮاﻧﻪ ﺧﺎك و ﺷﻬﯿﺎر ﻗﻨﺒـﺮي ﻧﯿـﺰ ﺗﺮاﻧـﻪ اي در‬ ‫وﺻﻒ ﻣﯿﻬﻦ ﺳﺮودﻧﺪ‪.‬‬ ‫دارﯾﻮش ﺧﻮد آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ رواﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻋﺒﺎرت رﺳﻮل رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ از ﺳﻮي ﺳﺎواك ﺑﻪ اﯾﺮج ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ دﯾﮑﺘﻪ‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﺪاﻋﯽ ﮐﻨﻨﺪه ي ﺣﺰب رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺠﻮز اداﻣﻪ ي ﮐﺎر ﻫﻨﺮي دارﯾﻮش ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺟﺮاي اﯾﻦ دو اﺛﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫اﻣﺎ در ﺑﺎب ﺗﺎرﯾﺦ دﻗﯿﻖ اﺟﺮاي اﯾﻦ دو اﺛﺮ ‪ ،‬دو رواﯾﺖ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ‪ .‬ﻧﺨﺴـﺖ رواﯾـﺖ اﯾـﺮج ﺟﻨﺘـﯽ ﻋﻄـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ‬ ‫ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺗﺮاﻧﻪ رﺳﻮل رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ در ﺑﻬﻤﻦ ‪ 53‬ﺿﺒﻂ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺠﻮزي ﺑﺮاي آزادي دارﯾﻮش از زﻧﺪان ﺑﺎﺷﺪ ‪.‬‬ ‫دﯾﮕﺮي رواﯾﺖ دارﯾﻮش در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ي آﻧﮑﺎت و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ اﻣﯿﺮﻗﺎﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑـﻮد اﯾـﻦ دو ﮐـﺎر را در‬ ‫ﻣﯿﺎﻧﻪ ي ‪ 1354‬و ﺣﻀﻮر در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ي ﺳﺎﺳﺎن ﮐﻤﺎﻟﯽ در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﻧﺪه اﺟﺮا ﮐـﺮده اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﻣﺠـﻮزي‬ ‫ﺑﺮاي اداﻣﻪ ي ﮐﺎر ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﯽ اﯾﺸﺎن در ﺳﺎل ‪ 1355‬ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫دارﯾﻮش ﭘﺲ از آزادي از زﻧﺪان در اواﺧﺮ ﻓﺮوردﯾﻦ ‪ ، 1354‬ﻫﻤﮑﺎري را ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺒﺮز ﻻﭼﯿﻨﯽ ﺑـﺮاي ﺿـﺒﻂ آﻟﺒـﻮﻣﯽ‬ ‫ﺗﺤﺖ ﻧﺎم ﻣﺘﺮﺳﮏ آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﺲ از ﺿﺒﻂ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺛﺮ اﯾﻦ آﻟﺒﻮم ﺗﺤﺖ ﻧﺎم ﻣﺘﺮﺳﮏ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ي ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ و ﻧـﻪ ﭼﻨـﺪان ﺑـﺎ ﮐﯿﻔﯿـﺖ آن ﻫـﻢ‬ ‫ﭼﻨﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎواك ﺑﺎ ﯾﻮرش ﺑﻪ اﺳﺘﻮدﯾﻮ ﻫﻤﻪ ي ﻋﻮاﻣﻞ را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ و ﺑـﺎ ﮔـﺮﻓﺘﻦ‬ ‫ﺗﻌﻬﺪ از دارﯾﻮش ﺑﻪ او ﮔﻮﺷﺰد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳـﺎل ﺣـﻖ ﻫـﯿﭻ ﮔﻮﻧـﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻫﻨـﺮي را‬ ‫ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻫﺮ روي آﻟﺒﻮم ﻣﺘﺮﺳﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺷﺪه ي ﻋﺮوﺳﮏ و ﺑﺎ ﺻﺪاي ﺳﺘﺎر در ﺳﺎل ‪ 1354‬ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 15‬اردﯾﺒﻬﺸﺖ ‪ 1354‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐـﻪ دارﯾـﻮش ﭘـﺲ از ﺣـﺪود ﯾـﮏ ﺳـﺎل‬ ‫ﻏﯿﺒﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻤﻌﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﺮوف ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد را از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ »ﯾﮏ ﻫﻔﺘـﻪ ﮐﻨﺴـﺮت ﺧﻮاﻧﻨـﺪه ﻣﺸـﻬﻮر«‬ ‫اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ‪ .‬ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ي اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﻮان ﺧﺴﺮواﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﻮﺗﯿﮏ ﻧﺎﻣﺒﺮ وان اﺳﺖ‪«.‬‬

‫‪٣٥‬‬


‫در واﻗﻊ از دارﯾﻮش در ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺎﻟﻬﺎي ‪ 53‬و ‪ 54‬ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻨﺞ اﺟﺮا رﺳﻤﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧـﻮع ﺧـﻮد ﻧﯿـﺰ ﺑـﯽ‬ ‫ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻮي ﺧﻮب ﮔﻨﺪم ‪ ،‬ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ‪ ،‬رﻫﺎﯾﯽ ‪ ،‬رﺳﻮل رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ و ﻃﻼﯾﻪ دار‪.‬‬ ‫آﺛﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ي دارﯾﻮش در ﺳﺎل ﻫﺎي ‪1354-1353‬‬ ‫‪ – 34‬ﺑﻮي ﺧﻮب ﮔﻨﺪم‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬ﺷﻬﯿﺎر ﻗﻨﺒﺮي‬ ‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪:‬واروژان‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪1353 :‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪:‬‬ ‫ﺑﻮي ﮔﻨﺪم ﻣﺎل ﻣﻦ ﻫﺮ ﭼﯽ ﮐﻪ دارم ﻣﺎل ﺗﻮ‬ ‫ﯾﻪ وﺟﺐ ﺧﺎك ﻣﺎل ﻣﻦ ﻫﺮ ﭼﯽ ﻣﯽ ﮐﺎرم ﻣﺎل ﺗﻮ‬ ‫‪ – 35‬ﺑﻦ ﺑﺴﺖ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬اﯾﺮج ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﺑﺎﺑﮏ ﺑﯿﺎت‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪1353 :‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ‪:‬‬ ‫ﻣﯿﻮن اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮐﻮﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ‬ ‫ﮐﻮﭼﻪ ي ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﺎ ﮐﻮﭼﻪ ي ﺑﻦ ﺑﺴﺘﻪ‬ ‫‪ -36‬رﻫﺎﯾﯽ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬ﻣﺴﻌﻮد اﻣﯿﻨﯽ‬ ‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﻣﻨﺼﻮر اﯾﺮان ﻧﮋاد‬ ‫‪٣٦‬‬


‫اﻧﺘﺸﺎر ‪1353 :‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ‪:‬‬ ‫ﮐﻔﺘﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﭘﺮوﻧﺪن ﻧﺪاره‬ ‫رو ﺧﺎك و ﺧﻮﻧﺎ ﮐﺸﻮﻧﺪن ﻧﺪاره‬ ‫‪ – 37‬ﻃﻼﯾﻪ دار‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬اﯾﺮج ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﺑﺎﺑﮏ ﺑﯿﺎت‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ :‬ﺑﻬﻤﻦ ‪1353‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪:‬‬ ‫اي ﺑﺰرگ ﻣﻮﻧﺪﻧﯽ اي ﻃﻼﯾﻪ دار روز‬ ‫ﺳﺎﯾﻪ ﮔﺴﺘﺮ رو ﺳﺮاز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﻫﻨﻮز‬ ‫‪ – 38‬رﺳﻮل رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬اﯾﺮج ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﺑﺎﺑﮏ ﺑﯿﺎت‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪1353 :‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪:‬‬ ‫اي اﺑﺮ ﻣﺮد ﻣﺸﺮﻗﯽ اي ﺧﻮب‬ ‫اي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻗﺪﺳﯽ ﺧﻮرﺷﯿﺪ‬ ‫‪ -1‬ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮاز اﻣﯿﺪ درﺧﺸﺎن ﺑﺎﺑﺖ ارﺳﺎل ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻓﯿﻠﻢ ﯾﺎران‬

‫‪٣٧‬‬


‫ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از اﺟﺮاي ﺗﺮاﻧﻪ رﻫﺎﯾﯽ ‪ ،‬ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﻦ ﺗﻠﻔﻆ و اﺟﺮاي واژه درﯾﭽﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ‪.‬‬‫از ﯾﻪ درﯾﭽﻪ ﺗﺎرﯾﮏ و ﺳﯿﺎه‬ ‫ﭘﺎي ﭘﯿﺮ و ﺧﺴﺘﻪ دﯾﺪن ﻧﺪاره‬ ‫ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﻦ ﺗﻠﻔﻆ واژه درﯾﭽﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد‪:‬‬ ‫در ‪ ،‬ﺑﭽﻪ ‪dar bache‬‬

‫‪٣٨‬‬


‫ﻗﺴﻤﺖ ‪4-‬‬ ‫ﺗﺒﻠﯿﻎ آﻟﺒﻮم دارﯾﻮش در ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ‪10‬آﺑﺎن ‪1355‬‬ ‫اﻣﺎ ﺳﺎل‪ 1355‬ﺳﺎﻟﯽ ﭘﺮﮐﺎر ﺑﺮاي دارﯾﻮش ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد‪ .‬ﻟﻐﻮ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿـﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻫﻨـﺮي دارﯾـﻮش و اﻟﺒﺘـﻪ‬ ‫وﺟﻮد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺮ روي اوﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﺎل ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻫﺎي دارﯾﻮش ‪ ،‬ﺳﺎل ‪ 55‬ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﮑﺎري ﮔﺴﺘﺮده ي اﯾﺮج ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ و دارﯾﻮش در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﻪ وﺿﻮح آﺷـﮑﺎر اﺳـﺖ‪ .‬دﻟﯿـﻞ آن ﻫـﻢ را ﻣـﯽ‬ ‫ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺣﺪس زد‪.‬‬ ‫ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺎر اﯾﻦ دو ‪ ،‬ﺗﺮاﻧﻪ ي ﻋﺮوﺳﮏ اﺳﺖ‪ .‬ﺗﺮاﻧﻪ اي ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌـﺪ ﺑـﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮان ﺗﯿﺘﺮاژ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ »ﺷﺐ آﻓﺘﺎﺑﯽ « ﻧﯿﺰ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ‪ 1355‬دو ﮐﺎر ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر از دارﯾﻮش در ﯾﮏ آﻟﺒﻮم ﺟﺎي ﻣﯽ ﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ و ﺷﻘﺎﯾﻖ‪.‬‬ ‫ﺷﻘﺎﯾﻖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻫﻤﮑﺎري دارﯾﻮش ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺪ زوﻻﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آ‪‬ﯾﺪ‪ .‬ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﻨﺮي ﻓﺮﯾـﺪ زوﻻﻧـﺪ از ﺳـﺎل‬ ‫‪ 1354‬آﻏﺎز ﺷﺪ وﻟﯿﮑﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ دارﯾﻮش در ﺳﺎل ‪ 1354‬ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﻓﺮﯾﺪ ‪ ،‬ﺳﺎل ﻧﺨﺴـﺖ آﻫﻨﮕﺴـﺎزي اش‬ ‫را ﺑﺎ ﺳﺘﺎر آﻏﺎز ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫در ﺳﺎل ‪ ، 1355‬ده اﺟﺮا از دارﯾﻮش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از اﯾﻦ ده اﺟﺮا ‪ ،‬ﻫﻔﺖ ﺗﺮاﻧﻪ از اﯾﺮج ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ‪ 1355‬دارﯾﻮش ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎﺟﺮاي ﺗﺼﺎدف ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ دوﺳﺘﺶ ﮐـﺎﻣﺒﯿﺰ ‪ ،‬دﺳـﺘﮕﯿﺮ و رواﻧـﻪ‬ ‫زﻧﺪان ﻗﺼﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﯾﮏ ﻣﺎﻫﯽ را در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد‪.‬‬ ‫از دﯾﮕﺮ ﺣﻮادث اﯾﻦ ﺳﺎل ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺑﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ آﭘﻮﻟﻮن از دارﯾﻮش اﺳـﺖ ﮐـﻪ او را ﺑـﻪ دادﮔـﺎه‬ ‫ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﺮح ﮐﺎﻣﻞ و ﻣﺒﺴﻮط اﯾﻦ دو روﯾﺪاد ‪:‬‬

‫‪٣٩‬‬


‫ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻮاﻧﺎن دوﺷﻨﺒﻪ ‪ 15‬ﺷﻬﺮﯾﻮر ‪1355‬‬ ‫ﺣﮑﻢ ﺟﻠﺐ اﯾﺮج و ﺗﻮﻗﯿﻒ ‪ 1200‬ﻧﻮار آﻫﻨﮓ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮج ﮔﻠﭙﺎ ﺻﺎدر ﺷﺪ و اﯾﺮج ﻫﻢ ﻣﺘﻘـﺎﺑﻼ ﻋﻠﯿـﻪ ﺑـﺮادران ﺑـﯽ‬ ‫ﺑﯿﺎن اﻋﻼم ﺟﺮم ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﺮج ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﻌﺮوف در ﻣﻮرد ﺿﺒﻂ ﻧﻮار و ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﭘﺨـﺶ ﺻـﺪاي دارﯾـﻮش ﺧﻮاﻧﻨـﺪه ﺟـﻮان ﺑـﺎ‬ ‫ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ آﭘﻮﻟﻮن و ﺑﺮادران ﺑﯽ ﺑﯿﺎن در دادﺳﺮاي ﺗﻬﺮان درﮔﯿﺮي ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﻫﻔﺘـﻪ ﺑـﺎ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﺑـﻪ‬ ‫ﮐﻼﻧﺘﺮي و دادﺳﺮا ‪ ،‬ﻃﺮح ﺷﮑﺎﯾﺖ از ﻃﺮف اﯾﺮج و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻋﻠﯿﻪ او و ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺟﻠﺐ ﻣـﺎﺟﺮاي‬ ‫ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ و ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰي ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﮑﺎﯾﺖ اﯾﺮج‬ ‫ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺑﺘﺪا اﯾﺮج ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﻌﺮوف و ﺻﺎﺣﺐ اﺳﺘﻮدﯾﻮ ﻟﯿﻤﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺘﻮدﯾﻮ ﺿﺒﻂ ﻧـﻮار آﭘﻮﻟـﻮن )ﺑﻬﻨـﻮاز( ﺑـﻪ‬ ‫ﺟﺮم ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده و ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻮار از آﻫﻨﮓ ﻫﺎي دارﯾﻮش ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮد‪.‬‬ ‫اﯾﺮج در ﻫﻤﺎن روز ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺟﻮاﻧﺎن ﮔﻔﺖ‪ :‬ﮐﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﭘﻮﻟﻮن ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺎي دارﯾﻮش را ﺗﮑﺜﯿﺮ‬ ‫ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮدم‪.‬‬ ‫ﺷﮑﺎﯾﺖ اﯾﺮج در ﺷﻌﺒﻪ ‪ 4‬ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺰد آﻗﺎي ﺳﭙﻬﻮﻧﺪ ﺗﺤﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺪﯾﺮان اﺳﺘﻮدﯾﻮ آﭘﻮﻟـﻮن ﺑـﺮاي‬ ‫اداي ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﻪ دادﺳﺮا اﺣﻀﺎر ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖ و اﺣﻀﺎر ﺑﺮادران ﺑﯽ ﺑﯿﺎن ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ آﭘﻮﻟﻮن ‪ ،‬روز ﺑﻌﺪ ﺑـﺮادران ﺑـﯽ‬ ‫ﺑﯿﺎن ﺑﺎ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارﮐﯽ ﺑﻪ دادﺳﺮا آﻣﺪﻧﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ رد ادﻋﺎي اﯾـﺮج ﻣﺘﻘـﺎﺑﻼ ﻋﻠﯿـﻪ او ﺷـﮑﺎﯾﺘﯽ ﻃـﺮح ﮐﺮدﻧـﺪ و‬ ‫ﺑﺎزﭘﺮس ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﻨﺎدي ﮐﻪ ﺑﺮادران ﺑﯽ ﺑﯿﺎن اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﺣﮑﻢ اﺣﻀﺎر اﯾﺮج و ﺿﺒﻂ ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﻓـﺮوش آن‬ ‫در اﺧﺘﯿﺎر آﭘﻮﻟﻮن ﺑﻮد ﺻﺎدر ﻧﻤﻮد‪.‬‬ ‫اﯾﺮج در ﮐﻼﻧﺘﺮي‬ ‫ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ درﮔﯿﺮي ﻫﺎي ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ ‪ ،‬ﺑﺮادران ﺑﯽ ﺑﯿﺎن ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷـﺘﻦ ﺣﮑـﻢ ﺑﺎزرﺳـﯽ و ﺗﻮﻗﯿـﻒ ﻧﻮارﻫـﺎي‬ ‫ﻗﺎﭼﺎق اﺳﺘﻮدﯾﻮ ﻟﯿﻤﺎ و اﺣﻀﺎر اﯾﺮج ‪ ،‬ﻫﻤﺮاه ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﮐﻼﻧﺘﺮي ‪ 5‬ﺗﻬﺮان ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ‪ 8‬ﺷﺐ روز ﺳـﻪ ﺷـﻨﺒﻪ ﺑـﻪ‬ ‫اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ‪.‬‬

‫‪٤٠‬‬


‫ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ در ﮔﺰارش ﺧﻮد ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪ‪ :‬اﺑﺘـﺪا ﻣـﺎﻣﻮرﯾﻦ ﭼـﻮن ﺑـﺎ در‬ ‫ﺑﺴﺘﻪ روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻗﻔﻞ ﺳﺎز در اﻧﺒﺎر را ﺑﺎز ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺣﺪود ﻫﺰار و دوﯾﺴﺖ ﻧﻮار را ﺿﺒﻂ ﻧﻤـﻮده و ﻫﻤـﺮاه‬ ‫اﯾﺮج ﺑﻪ ﮐﻼﻧﺘﺮي ﺑﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﻋﺖ ﯾﮏ رﺑﻊ ﺑﻪ ‪ 12‬ﺷﺐ ‪ ،‬ﭘﺮوﻧﺪه اي ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﺮادران ﺑﯽ ﺑﯿﺎن ‪ ،‬اﯾﺮج ‪ ،‬و ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ در ﮐﻼﻧﺘﺮي ﭘـﻨﺞ ﺗﻬـﺮان‬ ‫ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫در دادﺳﺮا‬ ‫اﯾﻦ اﮐﯿﭗ ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ‪ 9‬ﺻﺒﺢ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ در ﺷﻌﺒﻪ ‪ 4‬ﺗﺤﻘﯿﻖ دادﺳﺮاي ﺗﻬﺮان ﮔﺮد ﻫـﻢ آﻣﺪﻧـﺪ و‬ ‫آﻗﺎي ﺳﭙﻬﻮﻧﺪ دادﯾﺎر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ‪ ،‬رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﭘﺮﻫﯿﺎﻫﻮ را آﻏﺎز ﻧﻤﻮد‪.‬‬ ‫اﯾﺮج روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ درﮔﯿﺮي ﻫﺎي ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺟﻮاﻧﺎن ﮔﻔـﺖ ‪ :‬اول اﯾـﻦ ﮐـﻪ ﺗﻮﺿـﯿﺤﺎت و‬ ‫دﻻﯾﻞ و ﻣﺪارك ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﻮارﻫﺎي ﺿﺒﻂ ﺷﺪه اوﻻ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑـﻪ ﺷـﺮﮐﺖ اﯾـﺮان ﮐﺎﺳـﺖ )‬ ‫آﭘﻮﻟﻮن ﺳﺎﺑﻖ ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و داراي ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ‪ ،‬ﭘﺲ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻼﻓﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ‪ .‬ﺛﺎﻧﯿـﺎ‬ ‫ﭼﻮن ﺣﮑﻢ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﻣﻮرد ﺗﻮﻗﯿﻒ اﻣﻮال و ﺟﻠﺐ ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﻼﻧﺘﺮي ﺻﺎدر ﺷﺪه ﻋﻠﯿﻪ ﺑﯽ ﺑﯿﺎن اﻋـﻼم ﺟـﺮم ﻣـﯽ‬ ‫ﮐﻨﻢ و ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﮐﺮده و ﺣﻖ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان را از آﻧﻬﺎ ﺑﺎز ﺳﺘﺎﻧﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺑﯽ ﺑﯿﺎن ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ‪:‬‬ ‫ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺑﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ آﻗﺎي اﯾﺮج ﻧﻮارﻫﺎي ﺧﻮد را ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻓﺮوﺧﺘـﻪ و ﻫـﻢ ﭼﻨـﯿﻦ ﺷـﺮﯾﮏ اﯾﺸـﺎن آﻗـﺎي‬ ‫ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎم ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق ﻧﻮار ﮐﺎﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺎ واﮔﺬار ﻧﻤﻮده ﺣﺎﻻ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾـﻦ دو ‪،‬‬ ‫ﻣﺪاﻓﻊ ﺧﻮاﻧﻨﺪه دﯾﮕﺮي ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﻼف ﺧﻮدﺷﺎن ‪ ،‬ﺧﻼف دﯾﮕﺮي را ﻧﯿﺰ ﺗﺎﯾﯿﺪ و ﺑﻪ دوش ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ‪ :‬در ﻣﻮرد ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻧﻮارﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖ ﻟﯿﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭼﺴﺐ اﯾﺮان ﮐﺎﺳـﺖ دﯾﮕـﺮ‬ ‫اﻋﺘﺒﺎري ﻧﺪارد ﭼﻮن ﺣﺪود ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم داد ﻣﺎ در ﻫﻤـﻪ روزﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎ آﮔﻬـﯽ دادﯾـﻢ ‪،‬‬ ‫ﻫﻤﻪ ﻟﯿﺒﻞ ﻫﺎ و ﺑﺮ ﭼﺴﺐ ﻫﺎي اﯾﺮان ﮐﺎﺳﺖ اﻋﺘﺒﺎري ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺮاﯾﻤـﺎن ﻋﺠﯿـﺐ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ‬ ‫ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻫﺎ را آﻗﺎي اﯾﺮج از ﮐﺠﺎ آورده اﻧﺪ و روﯾﺶ ادﻋﺎ دارﻧﺪ‪.‬‬

‫‪٤١‬‬


‫ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل در رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﭘﺎي دارﯾﻮش ‪ ،‬ﺧﻮاﻧﻨﺪه آﻫﻨﮓ ﻧﻮارﻫﺎي ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪه ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ ﻣﯿـﺎن ﻣـﯽ‬ ‫آﯾﺪ و از ﻃﺮف دارﯾﻮش ‪ ،‬وﮐﯿﻞ وي در ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺎزﭘﺮﺳﯽ ﺣﻀﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﺗـﺎ ﻣﻌﻠـﻮم ﺷـﻮد ﺣﻘـﻮق و اﻣﺘﯿـﺎز‬ ‫آﻫﻨﮓ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮي ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻮاﻧﺎن دوﺷﻨﺒﻪ ‪ 22‬ﺷﻬﺮﯾﻮر ‪1355‬‬ ‫ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮﯾﻦ و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺒﺮﻫﺎ درﺑﺎره ﻣﺎﺟﺮاي زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن دارﯾﻮش و ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎي وي‬ ‫ﭘﺮوﻧﺪه دارﯾﻮش ﻫﻤﺮاه رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ارﺳﺎل ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ دارﯾﻮش ‪ ،‬ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺎﺟﺮاي ﺗﺼﺎدف ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ ﻧﻘـﺺ ﻋﻀـﻮ در ﺳـﻪ ﺳـﺎل ﻗﺒـﻞ و‬ ‫ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﺶ ﻣﺎه زﻧﺪان ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﺎﻣﻮران ﭘﻠـﯿﺲ دﺳـﺘﮕﯿﺮ و رواﻧـﻪ زﻧـﺪان ﺷـﺪ‪ .‬ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﻣـﺎﺟﺮا‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﺎري دﯾﮕﺮي ﺑﺮاي دارﯾﻮش ﭘﯿﺶ آﻣﺪ‪ ،‬ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ اﯾﺮج ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﻌﺮوف و ﻣﺪﯾﺮ اﺳﺘﻮدﯾﻮ ﺿﺒﻂ ﺻـﺪا و‬ ‫ﻧﻮار ﮐﺎﺳﺖ »ﻟﯿﻤﺎ« و ﺑﺮادران ﺑﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﺪﯾﺮان اﺳﺘﻮدﯾﻮ آﭘﻮﻟﻮن ) ﻫﺮ ﮐـﺪام ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ ( ﺷـﮑﺎﯾﺘﯽ ﻋﻠﯿـﻪ دارﯾـﻮش‬ ‫ﺗﺴﻠﯿﻢ دادﮔﺎه ﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﮔﺰارش ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ‬ ‫ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺣﻮادث ﺷﻬﺮي ﻣﺠﻠﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻪ از زﻣﺎن ﺗﺼﺎدف ﺗـﺎ روز اﻧﺘﻘـﺎل دارﯾـﻮش ﺑـﻪ زﻧـﺪان ﻧـﺎﻇﺮ ﻣﺮاﺣـﻞ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ دادرﺳﯽ و ﺗﻼش دارﯾﻮش ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪﻧﺶ ﺑﻮد و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ درﺑـﺎره ﺷـﮑﺎﯾﺎت ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮان اﺳﺘﻮدﯾﻮﻫﺎي ﻟﯿﻤﺎ و آﭘﻮﻟﻮن ﻫﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻔﺼﻠﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ‪ ،‬ﮔﺰارش ﮐﺎﻣﻠﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﻬﯿﻪ ﮐـﺮده اﻧـﺪ‬ ‫ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﺪ‪:‬‬ ‫در اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل ‪ ، 1352‬در ﯾﮏ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ‪ ،‬ﻫﻨﮕـﺎﻣﯽ ﮐـﻪ دارﯾـﻮش در اوج ﺷـﻬﺮت و ﻣﺤﺒﻮﺑﯿـﺖ و ﺑـﺎ‬ ‫اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺪون ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ در ﺣﺎل راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﻮد ﺗﺼﺎدف ﮐﺮد و ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ ﻋﻠـﻮي دوﺳـﺘﺶ ﮐـﻪ در ﮐﻨـﺎر او‬ ‫ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﺧﻮدش ﻣﺠﺮوح ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺮاﺣﺖ ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ ﻋﻠﻮي در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭼﺸﻢ ‪ ،‬ﺷﺪت زﯾﺎدي داﺷﺖ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ‬ ‫ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ ﮔﺮدﯾﺪ‪.‬‬ ‫اوﻟﯿﻦ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ‪:‬در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭘﺮوﻧﺪه اي ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن دارﯾﻮش در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﻪ ﺟﺮم راﻧﻨـﺪﮔﯽ‬ ‫ﺑﺪون ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ در ﺷﻮراي داوري ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻧﻘﺪي ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ‪ .‬ﺑﻌﺪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ ﻋﻠﻮي‬ ‫‪ ،‬ﺑﻪ دادﺳﺮا رﻓﺖ و ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد را ﻃﯽ ﮐﺮد‪ .‬ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ در اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﻮي ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ از‬

‫‪٤٢‬‬


‫آﺷﻨﺎﯾﺎن دارﯾﻮش ﻫﻢ ﺑﻮد در ﻟﺤﻈﻪ ﺗﺼﺎدف‪ ،‬ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ روز ازﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮ داﺷﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ دارﯾـﻮش‬ ‫از ﭘﺪرش رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ ﻋﻠﻮي وﻗﺘﯽ ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ رﺳﯿﺪ دارﯾﻮش ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد و ﺧـﻮدش‬ ‫ﻫﻢ از ﻃﺮف ﭘﺰﺷﮏ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺷﺪ و ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ )ﭼﺸـﻢ( او ﺗﺎﯾﯿـﺪ ﮔﺮدﯾـﺪ‪ .‬در ﻧﺘﯿﺠـﻪ دارﯾـﻮش در دادﮔـﺎه‬ ‫ﺟﻨﺤﻪ ﺑﻪ ﺷﺶ ﻣﺎه زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ‪.‬‬ ‫رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺎﻣﻪ ‪ 150‬ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ‬ ‫در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم آﻗﺎي ﻣﻌﺘﻤﺪي وﮐﯿﻞ دارﯾﻮش ﺑﻪ راي دادﮔﺎه اﻋﺘﺮاض ﮐﺮد و ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ دادﮔﺎه اﺳـﺘﺎن رﻓـﺖ‪ ،‬اﻣـﺎ‬ ‫ﭼﻮن ﺷﺎﮐﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﻧﺒﻮد در اﯾﻦ دادﮔﺎه ﻧﯿﺰ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺷﺶ ﻣﺎه دارﯾﻮش اﺑﺮام ﺷﺪ‪.‬‬ ‫وﮐﯿﻞ دارﯾﻮش در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺣﮑﻢ ﺻﺎدره ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاﺳﺖ و ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ دوم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر رﻓﺖ اﻣـﺎ‬ ‫در اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﯿﺰ راي ﻣﺰﺑﻮر ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ‪ .‬در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﻮان ﺷﺎﮐﯽ ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﺗﺤﺼـﯿﻞ ﺑـﻪ اﻣﺮﯾﮑـﺎ ﻋﺰﯾﻤـﺖ‬ ‫ﮐﺮد و دارﯾﻮش ﺗﻼش زﯾﺎدي ﮐﺮد ﺗﺎ از وي رﺿﺎﯾﺖ ﺑﮕﯿﺮد و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎران ﻣـﺎ در ﭘﺸـﺖ ﭘـﺮده‬ ‫ﮐﺴﺐ اﻃﻼع ﮐﺮدﻧﺪ دارﯾﻮش ﻣﺒﻠﻎ ﺻﺪوﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل ﺧﺮج ﮐﺮد ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﻮاﻧﺴﺖ رﺿـﺎﯾﺖ ﺷـﺎﮐﯽ را‬ ‫ﺑﮕﯿﺮد اﻣﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﯽ از اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ دارﯾﻮش رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺻﺎدره در آﺧـﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿـﺰ‬ ‫ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد و رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺎﻣﻪ در واﻗﻊ ﻧﻮﺷﺪاروي ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﺳﻬﺮاب ﺑﻮد‪.‬‬ ‫رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻧﻮﺷﺘﯿﻢ دارﯾﻮش ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘﻦ رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺎﻣﻪ از ﮐـﺎﻣﺒﯿﺰ ﻋﻠـﻮي ﮐـﻪ ﺑـﺮاي اداﻣـﻪ ﺗﺤﺼـﯿﻞ در‬ ‫اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد ﺗﻼش زﯾﺎدي ﮐﺮد و ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ از اﻣﺮﯾﮑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺎﻣﻪ اي ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮي ﺷﺎﻫﻨﺸـﺎﻫﯽ در‬ ‫ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ارﺳﺎل داﺷﺖ ﮐﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺎﻣﻪ‪ ،‬ﭘﺲ از ﺧﺘﻢ دادرﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان رﺳـﯿﺪ و ﻃﺒﻌـﺎ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده‬ ‫ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ ‪ .‬ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﮐﺴﺐ اﻃﻼع ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎدر ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ ﻋﻠﻮي ﺑﻪ اﺗﻔـﺎق وﮐﯿـﻞ دارﯾـﻮش‪،‬‬ ‫ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ دادﺳﺮاي ﻧﺎﺣﯿﻪ ﯾﮏ ﺗﻬﺮان رﻓﺖ و ﻃﺒﻖ ﺗﻘﺎﺿﺎي وﮐﯿﻞ دارﯾﻮش ‪ ،‬ﭘﺮوﻧـﺪه ﺑـﺎ رﺿـﺎﯾﺖ ﻧﺎﻣـﻪ ﻋﻠـﻮي‬ ‫ﺑﺮاي اﻋﺎده دادرﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 12‬دادﮔﺎه اﺳﺘﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ و ﭘﺲ از اﻋﻼم ﻧﻈـﺮ ﻗﻀـﺎت ﺷـﻌﺒﻪ ﻣﺰﺑـﻮر ﭘﺮوﻧـﺪه‬ ‫ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ و ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻗﻄﻌﯽ دارﯾﻮش در ﻣﻮرد ﻣـﺪت ﻣﺤﮑـﻮﻣﯿﺘﺶ‬ ‫روﺷﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ رود ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن ﺑﺨﺸﻮده ﺷﻮد و دارﯾﻮش آزاد ﮔﺮدد‪.‬‬ ‫آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ‪ :‬ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ ﻋﻠﻮي ﮐﻪ در ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﺼﺎدف در ﮐﻨﺎر دﺳﺖ دارﯾﻮش ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑـﻮد ‪ ،‬ﺑﯿﻨـﺎﯾﯽ ﯾـﮏ‬ ‫ﭼﺸﻤﺶ را از دﺳﺖ داده و ﻣﺸﮑﻞ دارﯾﻮش در ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﺼﺎدف ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺷﺪه ﮐﻪ دارﯾﻮش در ﻫﻨﮕﺎم‬

‫‪٤٣‬‬


‫ﺣﺎدﺛﻪ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﭘﺸﺖ رل ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ ﺷﺪه‪ ،‬در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ اﮔـﺮ دارﯾـﻮش ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣـﻪ‬ ‫داﺷﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮي ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ‪ ،‬زﯾﺮا ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ ﻋﻠﻮي ﻋﺎﺑﺮ ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻨﺎر دﺳﺖ دارﯾـﻮش ﻧﺸﺴـﺘﻪ‬ ‫ﺑﻮد ﺑﻪ ﻗﺮار اﻃﻼع ﺑﺮاي ﺗﺠﺪﯾﺪ دادرﺳﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺎﻣﻪ‪ ،‬ﮔﻮاﻫﯽ ﭘﺰﺷـﮏ ﻣﻌـﺎﻟﺞ ﻧﯿـﺰ ﻻزم اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻫـﻢ‬ ‫اﮐﻨﻮن دادﮔﺎه ﻣﻨﺘﻈﺮ رﺳﯿﺪن ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫دو ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻋﻠﯿﻪ دارﯾﻮش‬ ‫ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ درﮔﯿﺮي و اﻧﺘﻘﺎل دارﯾﻮش ﺑﻪ زﻧﺪان‪ ،‬ﺑﺮاي وي درﮔﯿﺮي ﺗﺎزه اي ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ ﮐﻪ داﺳﺘﺎن ﭘﯿﭽﯿـﺪه‬ ‫اي دارد‪ .‬ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ دو ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ اﯾﺮج ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﺸﻬﻮر‪ ،‬ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﺳـﺘﻮدﯾﻮ آﭘﻮﻟـﻮن ﺗﺴـﻠﯿﻢ دادﺳـﺮا‬ ‫ﮐﺮد ﮐﻪ در آن ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺪون ﮐﺴﺐ اﺟﺎزه از اﺳﺘﻮدﯾﻮ ﻟﯿﻤﺎ ) ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ اﯾـﺮج( ﮐـﻪ ﺑـﺎ دارﯾـﻮش‬ ‫ﻗﺮارداد ﺿﺒﻂ و ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻧﻮار ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺎي او را دارد ‪ ،‬ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺎي دارﯾﻮش را ﺿﺒﻂ و ﭘﺨﺶ ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾـﻦ‬ ‫ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮان آﭘﻮﻟﻮن‪ ،‬اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارﮐﯽ ﺑﻪ دادﺳﺮا اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دارﯾﻮش ‪ ،‬ﻗﺒﻞ از اﯾﺮج ﻗﺮارداد ﺑﺴﺘﻪ اﻧـﺪ و‬ ‫ﺑﺮﻋﮑﺲ اﯾﻦ اﯾﺮج ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻗﺮارداد دارﯾﻮش و آﭘﻮﻟﻮن ‪ ،‬ﺑﺎ دارﯾﻮش ﻗﺮارداد ﺑﺴﺘﻪ و ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺎي او را ﺿـﺒﻂ و‬ ‫ﭘﺨﺶ ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬ﻣﺪﯾﺮان آﭘﻮﻟﻮن ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك‪ ،‬ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮج و ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ ﻫﻢ ﻋﻠﯿﻪ‬ ‫دارﯾﻮش ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻌﺎرض ﺗﺴﻠﯿﻢ دادﺳﺮا ﻧﻤﻮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖ اﯾﺮج ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﯽ اﻃﻼﻋﯽ از ﻗﺮارداد ﻗﺒﻠﯽ ‪ ،‬دارﯾﻮش ﻣﺮﺗﮑﺐ اﺷـﺘﺒﺎه ﺷـﺪه اﺳـﺖ‪.‬‬ ‫در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان آﭘﻮﻟﻮن از ﺳﺮ ﺳﺎزش و آﺷﺘﯽ در آﻣﺪ و ﺿﻤﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ اﯾﻦ اﺳﺘﻮدﯾﻮ ﺑـﺎ ﺑـﺮادران ﺑـﯽ‬ ‫ﺑﯿﺎن ﻣﺬاﮐﺮان ﻣﻔﺼﻠﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﺪ و روز ﺑﻌﺪ ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐـﻪ ﻫـﺮ دو ﺷﮑﺎﯾﺘﺸـﺎن را از‬ ‫ﯾﮏ دﯾﮕﺮ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻫﺮ ﮐﺪام ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ دارﯾﻮش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻌﺎرض ﯾﺎ ﺑﺴـﺘﻦ ﻗـﺮارداد در‬ ‫ﯾﮏ زﻣﺎن ﺑﺎ دو ﻧﻔﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع واﺣﺪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ دادﺳﺮا ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﺷـﮑﺎﯾﺖ ﻓﻌـﻼ در ﺷـﻌﺒﻪ‬ ‫ﭼﻬﺎرم ﺗﺤﻘﯿﻖ دادﺳﺮا در دﺳﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ در ﺟﺮﯾﺎن درﮔﯿﺮي و ﺷﮑﺎﯾﺎت اوﻟﯿﻪ و ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ اﯾـﺮج و ﻣـﺪﯾﺮان اﺳـﺘﻮدﯾﻮ آﭘﻮﻟـﻮن ﻋﻠﯿـﻪ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ و‬ ‫ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﻠﯿﻪ دارﯾﻮش‪ ،‬اﻗﺪام اﮐﺒﺮ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﻌﺮوف و ﺷﺮﯾﮏ اﯾﺮج در اﺳﺘﻮدﯾﻮ ﻟﯿﻤﺎ اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬ﮔﻠﭙﺎ ﮐﻪ از اﺑﺘﺪاي ﻣﺎﺟﺮا‪ ،‬ﺧﻮد را از ﺟﻨﺠﺎل و درﮔﯿﺮي دور ﻧﮕﻪ ﻣﯽ داﺷـﺖ‬ ‫و ﭘﺎي ﺧﻮد را ﻋﻘﺐ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎر وﺳﺎﻃﺖ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ وﺑﺎﻻﺧﺮه از ﻣﻘﺎم‬ ‫ﺧﻮد در ﺷﺮﮐﺖ ﻟﯿﻤﺎ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪ و اﺳﺘﻌﻔﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد ‪ .‬اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮادران ﺑﯽ ﺑﯿـﺎن‬ ‫ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺟﻮاﻧﺎن ﮔﻔﺖ‪:‬‬

‫‪٤٤‬‬


‫ﭼﻮن دارﯾﻮش درﮔﯿﺮ ﻣﺎﺟﺮاي ﺗﺼﺎدف ﺷﺪه ‪ ،‬ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑـﺎر ﺗـﺎزه اي ﺑـﺮ دوش او ﺑﮕـﺬارﯾﻢ و اﮔـﺮ ﭼـﻪ او‬ ‫ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻌﺎرض ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎ و اﯾﺮج اﻧﺠﺎم داده اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮد را از او ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻮاﻧﺎن دوﺷﻨﺒﻪ ‪ 29‬ﺷﻬﺮﯾﻮر ‪ 1355‬ﺷﻤﺎره ‪513‬‬ ‫ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ دارﯾﻮش درﺑﺎره ﺗﺼﺎدف و ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎ‬ ‫ﻣﺎدر ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ ﻋﻠﻮي رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺎﻣﻪ و ﻧﻈﺮﯾـﻪ ﭘﺰﺷـﮏ ﻣﻌـﺎﻟﺞ ﻓﺮزﻧـﺪش را ﺗﺴـﻠﯿﻢ دادﮔـﺎه ﮐـﺮد و ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﮐـﻪ روز‬ ‫ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺧﺒﺮ آزادي دارﯾﻮش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ‪ ،‬ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺸﺖ ﺻﺒﺢ ﺷﻨﺒﻪ ﮐﻪ ﻣﺠﻠـﻪ زﯾـﺮ ﭼـﺎپ رﻓـﺖ ﻫﻨـﻮز آزاد‬ ‫ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ‪ .‬ﻣﺎدر ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ ﻋﻠﻮي ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻣﺠﻠﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﺸﺴﺖ و ﻋﮑﺲ ﭘﺴﺮش را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣـﺎ‬ ‫ﮔﺬاﺷﺖ‪.‬ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻪ در ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﺎﺟﺮاي ﺷﮑﺎﯾﺖ دو ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻧﻮار زﻧـﯽ و ﻣـﺎﺟﺮاي ﺗﺼـﺎدف ﻏﯿـﺮ ﻋﻤـﺪ‬ ‫دارﯾﻮش ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﺸﻬﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﺿﻤﻦ ﮐﺴﺐ ﺧﺒﺮﻫﺎي ﺗﺎزه و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه ﯾﮏ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ‬ ‫اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺎ دارﯾﻮش اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﺿﻤﻨﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑـﺎر ﻋﮑـﺲ ﮐـﺎﻣﺒﯿﺰ ﻋﻠـﻮي ﺟـﻮاﻧﯽ ﮐـﻪ در‬ ‫ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﺼﺎدف دارﯾﻮش ﻣﺠﺮوح ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﺐ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن دارﯾﻮش ﮔﺮدﯾﺪه را ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ دارﯾﻮش دارﯾﻮش ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﺟﺮم ﺗﺼﺎدف ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﺺ ﻋﻀـﻮ‪ ،‬ﻃﺒـﻖ راي دادﮔـﺎه ﺑـﻪ ﺷـﺶ ﻣـﺎه‬ ‫زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه و در زﻧﺪان ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮاي اداي ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ درﺑـﺎره ﺷـﮑﺎﯾﺖ دو ﮐﻤﭙـﺎﻧﯽ‬ ‫ﻧﻮارزﻧﯽ آﭘﻮﻟﻮن و ﻟﯿﻤﺎﺳﻮ از زﻧﺪان ﻗﺼﺮ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 4‬ﺗﺤﻘﯿﻖ دادﺳﺮاي ﺗﻬﺮان اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺖ ‪ .‬دارﯾـﻮش ﭘـﺲ از ﺳـﻪ‬ ‫ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺻﺪور ﻗﺮار ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ دادﯾﺎر ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺠﺪدا ﻋﺎزم زﻧﺪان ﺷﺪ‪.‬‬ ‫وي در راﻫﺮوﻫﺎي دادﮔﺴﺘﺮي ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺟﻮاﻧﺎن در ﻣﻮرد ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫـﺎي ﻧـﻮار زﻧـﯽ و‬ ‫ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﺼﺎدف ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﭘﺮداﺧﺖ‪ .‬دارﯾﻮش در ﻣﻮرد ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎي ﻧﻮار زﻧﯽ ﮔﻔـﺖ‪ :‬ﻗـﺮاردادي‬ ‫ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ آﭘﻮﻟﻮن دارم ﺑﻪ ﻣﺪت ‪ 25‬ﻣﺎه از ﺳﺎل ‪ 1350‬ﺑﺮاي ﺿﺒﻂ آﻫﻨﮕﻬﺎﯾﻢ ﺑﺮ روي ﺻـﻔﺤﻪ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ‬ ‫ﻧﻪ روي ﻧﻮار ‪ ،‬و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﭘﺎﯾﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪت ﻗﺮارداد‪ ،‬ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ آﭘﻮﻟﻮن ﻓﺴـﺦ ﻗـﺮارداد را اﻃـﻼع دادم اﻣـﺎ‬ ‫ﻇﺎﻫﺮا آﻧﻬﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺷﻨﯿﺪن ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ و اﮔﺮ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﻗﺮاردادي در دﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ آن ﻗـﺮارداد در‬ ‫ﺣﺎل ﻋﺎدي از ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬دارﯾﻮش اﻓﺰود‪ :‬اﻟﺒﺘﻪ ﺳﻮاي اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻣﯿﺪوارم ﺑﺎ ﺣﺴـﻦ ﻧﯿﺘـﯽ‬ ‫ﮐﻪ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه ﺷﮑﺎﯾﺎت ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻮﺑﯽ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﺷﻮد‪.‬‬

‫‪٤٥‬‬


‫ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﺎ درﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎي ﻧﻮارزﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻗﺮارداد ﺑﺎ دارﯾﻮش ﺑﺮﺧـﻮرد ﮐـﺮده‬ ‫اﺳﺖ ‪ .‬ﯾﮏ ﻗﺮارداد ﮐﻪ ﺛﺒﺘﯽ اﺳـﺖ ﺑـﯿﻦ دارﯾـﻮش و ﺷـﺮﮐﺖ آﭘﻮﻟـﻮن ﺑﺴـﺘﻪ ﺷـﺪه ﮐـﻪ دارﯾـﻮش اﻣﺘﯿـﺎز ﺗﻤـﺎم‬ ‫آﻫﻨﮕﻬﺎﯾﺶ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ واﮔﺬار ﮐﺮده اﺳﺖ ‪ .‬دارﯾﻮش ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ‪ :‬اﯾﻦ ﻗﺮارداد را ﺷﻔﺎﻫﺎ ﻓﺴـﺦ ﮐـﺮده ام وﻟـﯽ‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ آﭘﻮﻟﻮن ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻗﺮارداد اﮔﺮ ﺑﻪ ﻃـﻮر رﺳـﻤﯽ ﻓﺴـﺦ ﻧﺸـﻮد ﺧﻮدﺑـﻪ‬ ‫ﺧﻮد ﺑﺮاي ﻣﺪت دو ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻗﺮاردادي اﺳﺖ ﮐﻪ دارﯾﻮش ‪ ،‬وﮐﺎﻟﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﺮج ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ ﺗﺮاﻧﻪ ﺳﺮاي ﺧﻮد داده ﮐﻪ آﻫﻨﮕﻬﺎﯾﺶ را ﺑـﻪ ﻫـﺮ‬ ‫ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ واﮔﺬار ﮐﻨﺪ و اﯾﺮج ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ ﻫﻢ از ﻃﺮف دارﯾﻮش اﯾﻦ آﻫﻨﮕﻬﺎ را ﺑـﻪ ﮐﻤﭙـﺎﻧﯽ آﭘﻮﻟـﻮن‬ ‫واﮔﺬار ﮐﺮده اﺳﺖ ‪ .‬ﺿﻤﻨﺎ ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ ﻃﺒﻖ ﺳﻨﺪ دﯾﮕﺮي آﻫﻨﮕﻬﺎي دارﯾـﻮش را ﺑـﻪ ﮐﻤﭙـﺎﻧﯽ ﻟﯿﻤﺎﺳـﻮ واﮔـﺬار‬ ‫ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻗﺮاردادي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ دارﯾﻮش و ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ آﭘﻮﻟﻮن اﻣﻀﺎ ﺷﺪه و ﺛﺒﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻃﺒـﻖ اﯾـﻦ ﻗـﺮارداد دارﯾـﻮش‬ ‫آﻫﻨﮕﻬﺎي ﺧﻮد را ﺑﺪون ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ آﭘﻮﻟﻮن واﮔﺬار ﮐﺮده اﺳﺖ ‪ .‬ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دارﯾﻮش ﺑﺎﯾﺪ ﺟـﻮاب ﮔـﻮي اﯾـﻦ ﺳـﻪ‬ ‫ﻗﺮارداد ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﭘﺎي ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ دارﯾﻮش ﺑﺎ دو ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺘﻔـﺎوت ﻗـﺮارداد ﺑﺴـﺘﻪ‬ ‫اﺳﺖ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﮐﺸﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻋﻔﻮ دارﯾﻮش‬ ‫دارﯾﻮش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﻮد درﺑﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺼﺎدف ﺧﻮد ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﺑﻪ ﻣﺠﺮد اﯾـﻦ ﮐـﻪ دوﺳـﺘﻢ‬ ‫»ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ ﻋﻠﻮي « از راي دادﮔﺎه و ﺣﮑﻢ ﺷﺶ ﻣﺎه زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﻦ اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺘﻪ‪ ،‬ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ رﺿـﺎﯾﺖ ﻧﺎﻣـﻪ اي ﺑـﺎ ﺗﺎﯾﯿـﺪ‬ ‫ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮي اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﮐﻤﯽ دﯾﺮ رﺳﯿﺪ وﻟﯽ روزي ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ زﻧـﺪان اﻓﺘـﺎدم از ﻃـﺮف‬ ‫ﺳﺮﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮي اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ ﺑﺮگ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ و ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﭼﺸﻢ ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻮﺳـﯿﻠﻪ ﺷـﺎﻣﻠﻮ‬ ‫وﮐﯿﻞ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ دو دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﺪه و ﺿﻤﯿﻤﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﮔﺮدﯾﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ اﯾـﻦ ﺑـﺮگ ﻣﻌﺎﯾﻨـﻪ و‬ ‫ﺳﻼﻣﺖ را ﯾﮑﯽ از ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﻌﺮوف و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﯿﺰ در ﺗﻬﺮان ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻤﻮد و ﻣﻦ اﻣﯿـﺪوارم ﻣﻘﺎﻣـﺎت ﻗﻀـﺎﯾﯽ ﺑـﺎ‬ ‫ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻋﻔﻮ ﻣﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ روزﻫﺎ از زﻧﺪان آزاد ﺷﻮم‪.‬‬ ‫ﻣﺎدر ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ ﻋﻠﻮي ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺟﻮاﻧﺎن ﮔﻔﺖ‪ :‬ﭘﺴﺮم ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ‪ 26‬ﺳﺎﻟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﺎ دارﯾـﻮش در ﺳـﺎﻟﻬﺎ‬ ‫ﭘﯿﺶ دوﺳﺘﯽ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ اي داﺷﺖ و ﻗﺮار ﺑﻮد ﻓﺮداي ﺷﺐ ﺣﺎدﺛﻪ ‪ ،‬ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮود ﮐـﻪ‬ ‫ﻧﺎﮔﻬﺎن در اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ دارﯾﻮش دﭼﺎر ﺣﺎدﺛﻪ ﮔﺮدﯾﺪ و از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭼﺸﻢ ﭼﭗ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ آﺳﯿﺐ دﯾـﺪه ‪ .‬ﮐـﺎﻣﺒﯿﺰ دوﺑـﺎره‬ ‫در ﺗﻬﺮان ﺗﺤﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ رﻓﺖ ﺗﺎ دوره ﺗﺨﺼﺼﯽ روان ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻮدك را ﺑﮕﺬراﻧﺪ‬

‫‪٤٦‬‬


‫‪.‬اﻟﺒﺘﻪ در اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﭘﺴﺮم ﺗﺤﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳـﻨﮕﯿﻦ و ﻃـﻮﻻﻧﯽ ﺳـﻼﻣﺖ‬ ‫ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮد را ﺑﺪﺳﺖ آورد‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ آﻣﺪن ﮔﻮاﻫﯽ ﭘﺰﺷﮏ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ‪ ،‬ﻫﻤﻪ آرزو دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻋﻔﻮ دارﯾـﻮش‬ ‫ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﻮد و ﺑﻪ زودي از زﻧﺪان آزاد ﮔﺮدد‪ .‬ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ ﻗﺮار ﺑﻮد ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐـﻪ اﻟﺒﺘـﻪ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ‬ ‫آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺎه ﻫﺎي اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺗﺎ ﻋﯿﺪ ﺑﺮاي ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و اﯾﻦ را ﻫﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﺎ ﮐﺎﻣﯿﺰ از‬ ‫وﺿﻊ دارﯾﻮش ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ آزادي اوﺳﺖ‪.‬‬ ‫دارﯾﻮش آزاد ﺷﺪ‪.‬‬ ‫روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﺪارك ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي آزادي دارﯾﻮش از زﻧﺪان ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺎﻣﻪ و ﮔﻮاﻫﯽ ﭘﺰﺷـﮏ ﺑـﻮد‬ ‫ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﮔﺴﺘﺮي ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﯾﮑﯽ از روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻋﺼﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﻮر اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ آزادي ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺻﺎدر‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮد ﺧﺒﺮ آزادي دارﯾﻮش را ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺒﻮد و ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺎﺟﺮا ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﺠﻠـﻪ‬ ‫اﻃﻼع دادﻧﺪ ﮐﻪ دارﯾﻮش آزاد ﻧﺸﺪه و ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺷﻨﺒﻪ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﻪ زﯾﺮ ﭼﺎپ ﻣﯽ رﻓﺖ دارﯾﻮش ﻫـﻢ ﭼﻨـﺎن در زﻧـﺪان‬ ‫ﺑﻮد و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ دارﯾﻮش اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺻﺒﺢ ﺷﻨﺒﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮدد و اﮔﺮ دادﮔﺎه ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨـﺪ دارﯾـﻮش‬ ‫در اواﯾﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻔﺘﻪ از زﻧﺪان آزاد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﮐﺎر ﺑﻌﺪي وي ﺣـﻞ و ﻓﺼـﻞ ﺷـﮑﺎﯾﺖ ﮐﻤﭙـﺎﻧﯽ ﻫـﺎي ﻧـﻮارزﻧﯽ‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫‪.‬در اواﯾﻞ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم دارﯾﻮش ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺮم ﺗﺼﺎدف و اﯾﺠﺎد ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ ﺑﺮاي ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ ﻋﻠﻮي ﻣﺤﮑﻮم ﺑـﻪ‬ ‫ﺷﺶ ﻣﺎه زﻧﺪان ﺷﺪه و در زﻧﺪان ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد آزاد ﺷﺪ ‪ .‬آزادي دارﯾـﻮش ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ دادن رﺿـﺎﯾﺘﻨﺎﻣﻪ از ﺳـﻮي‬ ‫ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ ﻋﻠﻮي ﺑﻮد‪ .‬دارﯾﻮش ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺎ روﺣﯿـﻪ ﺑﻬﺘـﺮي ﺑـﻪ ﮐﺎرﻫـﺎي ﺗـﺎزه در زﻣﯿﻨـﻪ اﻣـﻮر ﺳـﯿﻨﻤﺎﯾﯽ و‬ ‫ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮد‪.‬‬

‫‪٤٧‬‬


‫ﻗﺴﻤﺖ ‪5-‬‬ ‫ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖ از دارﯾﻮش ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﻧﻘﺾ ﻋﻬﺪ و ﺿﺮر وزﯾﺎن‬ ‫ﭘﺮوﯾﺰ ﺣﺠﺎزي ﮐﺎﺑﺎره دار ﻣﻌﺮوف ‪ ،‬ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻠﯿﻪ دارﯾﻮش ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺟﻮان ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﻧﻘﺾ ﻋﻬﺪ و ﺿﺮر وزﯾﺎن ‪،‬‬ ‫ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ دادﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دارﯾﻮش از ﺣﯿﺚ ﺷﮑﺎﯾﺖ و رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﻪ دادﺳـﺮا رﮐـﻮرد‬ ‫ﺗﺎزه اي آورده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﺠﺎزي درﺑﺎره ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺟﻮاﻧﺎن در دادﺳﺮا ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﭼﻨﺪي ﭘﯿﺶ ﺑﺮاي ﺑﺎزي در ﻓﯿﻠﻢ ﺗـﺎزه اي ﺑـﻪ‬ ‫ﻧﺎم »اﻣﺸﺐ اﺷﮑﯽ ﻣﯽ رﯾﺰد « ﺑﺎ دارﯾﻮش ﻗﺮارداد ﺑﺴﺘﯿﻢ‪ .‬دارﯾﻮش ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎ آﯾﻠﯿﻦ ﻫﻤﺒـﺎزي ﻣـﯽ ﺷـﻮد‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ ‪ 150‬ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن دﺳﺘﻤﺰد ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺻﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻧﻘﺪا ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪ و ﺿﻤﻨﺎ ﻗﺮار ﮔﺬاﺷـﺘﯿﻢ اﮔـﺮ‬ ‫ﻓﺮوش ﺑﻠﯿﻂ ﻓﯿﻠﻢ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﺠﺎوز ﮐﺮد ﭘﻮرﺳﺎﻧﺘﺎژِي از آن ﻣﺤﻞ ﻫﻢ ﺑﮕﯿﺮد ‪ .‬ﻫﻤـﻪ اﮐﯿـﭗ ﻧﯿـﺰ ﺑـﺮاي ﻓـﯿﻠﻢ‬ ‫ﺑﺮداري راﻫﯽ ﭼﺎﻟﻮس ﺷﺪﻧﺪ ‪ .‬در ﻫﻤﯿﻦ روزﻫﺎ دارﯾﻮش ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﮑﺎﯾﺖ دوﺳﺖ ﺧﻮد ﮐـﺎﻣﺒﯿﺰ ﻋﻠـﻮي ﺑـﻪ اﺗﻬـﺎم‬ ‫ﺗﺼﺎدف و ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﺘﺎد و ﻃﺒـﻖ ﻣـﺬاﮐﺮات ﺗـﺎزه ﻗـﺮار ﺷـﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺑﻌـﺪ از آزادي وي از زﻧـﺪان ‪،‬‬ ‫ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداري آﻏﺎز ﺷﻮد‪ .‬ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﺸﮑﻞ دارﯾﻮش ﺣﻞ ﮔﺮدﯾﺪ و از زﻧﺪان ﻫﻢ آزاد ﺷﺪ و ﻣﻦ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ اﮐﯿـﭗ را‬ ‫ﺑﻪ ﭼﺎﻟﻮس ﻓﺮﺳﺘﺎدم وﻟﯽ ﻧﺎﮔﻬﺎن دارﯾﻮش ﺧﻮد را از ﻣﻦ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﻮد و ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﯿﻐـﺎم دادم ‪ ،‬ﺧـﻮدي‬ ‫ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد و ﻣﻦ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪم ﻣﺮﺗﺐ ﺧﺮج اﮐﯿﭗ را ﺑﺪﻫﻢ و ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣـﺎن ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ام در‬ ‫ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ‪ .‬ﻧﺎﭼﺎر وﻗﺘﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪم ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤـﻮده و ﺑـﺎ ادﻋـﺎي ﻧـﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﺧﺴـﺎرت از‬ ‫دارﯾﻮش ﺗﺴﻠﯿﻢ دادﺳﺘﺎن ﮐﺮدم ﺗﺎ ﻗﺎﻧﻮن در اﯾﻦ راه ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣـﻦ ﺑﺸـﺘﺎﺑﺪ‪ .‬دارﯾـﻮش ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﺷـﮑﺎﯾﺖ ﭘﺮوﯾـﺰ‬ ‫ﺣﺠﺎزي ﺑﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺮﮐﻨﯽ آﭘﻮﻟﻮن و ﻟﯿﻤﺎﺳﻮ ﻫﻢ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻌﺎرض روﺑﺮو اﺳﺖ‪.‬‬ ‫دارﯾﻮش ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ و رادﯾﻮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ دارﯾﻮش ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﮐﻨﺎر ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺮوف دﯾﮕﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ و رادﯾﻮ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤـﻮد‪.‬‬ ‫دارﯾﻮش ﮐﻪ ﺑﺎ اﺟﺮاي ﺗﺮاﻧﻪ اي در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺎزه ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻧﻤـﻮده ﺑـﻮد ‪ ،‬اﯾـﻦ ﻫﻔﺘـﻪ‬ ‫ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ رادﯾﻮ آﻣﺪ و در ﺷﻤﺎ و رادﯾﻮ دو ﺗﺮاﻧﻪ» ﺷﺒﺨﻮن و ﺷﻘﺎﯾﻖ « را ﺑﺮاي دوﺳﺘﺪاران ﺧـﻮد اﺟـﺮا‬ ‫ﮐﺮد‪.‬‬

‫‪٤٨‬‬


‫دارﯾﻮش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﻬﻤﺎن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻨﺎر ﮔﻮﮔﻮش ‪ ،‬ﺣﻤﯿﺮا ‪ ،‬ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻧﻮذري ‪ ،‬و ﺷﺎﻫﺮخ ﻧـﺎدري ﻧﺸﺴـﺖ و‬ ‫ﮔﺎه و ﺑﯽ ﮔﺎه ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺳﺌﻮال ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬

‫ﺣﻤﯿﺮا در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺑﺎ دارﯾﻮش و ﮔﻮﮔﻮش ﺧﻮش و ﺑﺶ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ از ﮐﻨﺎر دارﯾﻮش دور ﻧﻤـﯽ ﺷـﺪ ‪.‬‬ ‫ﺣﻤﯿﺮا اﺧﯿﺮا ﺑﺎ اﺟﺮاي ﺗﺮاﻧﻪ »ﺳﮑﻮت« ﻣﺠﺪدا در ﮔﺮوه ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن روز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻫﻢ اﮐﻨﻮن دو ﺗﺮاﻧﻪ ﺑﺮادر ﺟﺎن و ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻘﻢ ﺑﺎش در ﮐﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺻﺪاي دارﯾـﻮش از ﻓـﺮوش ﺑـﺎﻻ‬ ‫ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺲ از دارﯾﻮش ‪ ،‬ﮔﻮﮔﻮش ‪ ،‬اﮐﺒﺮ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ‪ ،‬اﺑﯽ و ﺣﻤﯿﺮا ﻗﺮار دارﻧﺪ ‪ .‬اﻟﻬﻪ ﻧﯿﺰ ﺑـﺎ آﻟﺒـﻮﻣﯽ‬ ‫از ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺎزه ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ در ﺑﺎزار ﮐﺎﺳﺖ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ ﺧﻮب ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺲ از اﯾـﻦ ﺧﻮاﻧﻨـﺪه ﺑﺘـﯽ ‪،‬‬ ‫ﻟﯿﻼ ﻓﺮوﻫﺮ و ﻣﺎزﯾﺎر ﺟﺎي دارﻧﺪ‪ .‬ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﻣﺎه ﻣﺤﺮم ﮐﺎﺳﺖ دارﯾﻮش ﺑـﺎ ﺗﺮاﻧـﻪ ﻫـﺎي »ﻧﻔـﺮﯾﻦ ﻧﺎﻣـﻪ و ﺷـﻘﺎﯾﻖ «‬ ‫ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﯿﺮاژ ‪ 300‬ﻫﺰار دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﻧﻮﻋﯽ رﮐﻮرد ﺑﺮاي ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ و ﭘـﺲ از دارﯾـﻮش‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﮔﻮش ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﺪود ﭼﻨﯿﻦ ﺗﯿﺮاژي ﺑﺮﺳﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﯿﺮاژﻫﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑـﺪون‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ‪.‬‬

‫ده ﺗﺮاﻧﻪ ﺑﺮﺗﺮ ﻫﻔﺘﻪ‬

‫‪ -1‬ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻘﻢ ﺑﺎش ) دارﯾﻮش( ‪ -2 ،‬ﻣﯿﻼد) اﺑﯽ( ‪ -3 ،‬ﻣﻮﻟـﻮي ) ﮔﯿﺘـﯽ ( ‪ -4 ،‬ﭼـﺮاغ ) ﻣﻬﺴـﺘﯽ( ‪– 5 ،‬‬ ‫ﭘﻨﺎه ) ﺣﺴﻦ ﺷﻤﺎﻋﯽ زاده (‬ ‫ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺎ دارﯾﻮش‬ ‫دارﯾﻮش درﺑﺎره ﺑﺎزي در ﺳﯿﻨﻤﺎ ‪ ،‬ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﯽ ‪ ،‬ازدواج و آﯾﻨﺪه ﺧﻮدش ﺣﺮف ﻣﯽ زﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺟﻮاﻧﺎن در ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ‪ ،‬ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺎ دارﯾﻮش ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﻌـﺮوف اﻧﺠـﺎم داد ﮐـﻪ در اﯾـﻦ‬ ‫ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ دارﯾﻮش ﺑﻪ ﺳﺌﻮاﻻت ﻣﺘﻌﺪد و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺎﺳﺦ داد‪.‬‬

‫‪٤٩‬‬


‫ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ‪ :‬دارﯾﻮش ‪ ،‬ﺑﻌﺪ از ﯾﺎران اوﻟﯿﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺧﻮدت ‪ ،‬ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﺮﺷﻮر و ﺑﺎﻋﻼﻗﻪ در دوﻣﯿﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺧـﻮد‬ ‫»ﻓﺮﯾﺎد زﯾﺮ آب « ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎزي ﻫﺴﺘﯽ ‪ .‬آﯾﺎ از ﺑﺎزﯾﮕﺮي ﺧﻮﺷﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ؟ اﯾﻦ ﮐﺎر را اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﯽ ؟ ﻓﮑـﺮ ﻧﻤـﯽ‬ ‫ﮐﻨﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﯽ ات ﻟﻄﻤﻪ ﺑﺰﻧﺪ ؟ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯽ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﺎزان از ﺷﻬﺮت ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﯽ ات در اﯾـﻦ راه ﺳﻮاﺳـﺘﻔﺎده‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ ؟ اﺻﻼ ﺧﻮدت ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎي ﻓﯿﻠﻢ ﻫﻢ ﻣﯽ روي ؟ ﭼﻪ ﺑﺎزﯾﮕﺮي را دوﺳﺖ داري؟‬ ‫دارﯾﻮش ‪ :‬ﺑﺮاي ﻣﻦ ﯾﺎران ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽ آﻣﺪ ‪ .‬ﭼﻮن در آن ﻧﻘﺸﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﻣـﻦ ﺳـﯿﻨﻤﺎ را ﺑـﻪ‬ ‫ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺮاﮔﯿﺮي و ﺑﻪ ﮐﻒ آوردن ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﯽ ﺷﺮوع ﮐﺮدم و ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ ﺑﺎزﯾﮕﺮي ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﮑﻤﻞ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎﺷـﺪ‬ ‫و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﻦ در» ﯾﺎران « ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﺮﺳﯿﺪ‪ .‬ﺑﻌﺪ از ﯾﺎران در ﭘﯽ ﻣـﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺑـﻮدم ﺗـﺎ اﯾـﺪه ال‬ ‫ﻫﺎﯾﻢ را در ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎﺑﻢ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺎزي در ﻓﺮﯾﺎد زﯾـﺮ آب را ﺑـﺎ ﮐـﺎدر ﺳـﺎزﻧﺪه ﺟـﻮان و ﺑـﺎ‬ ‫ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻢ‪ .‬ﺑﺎور ﮐﻨﯿﺪ از روز آﻏﺎز ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﯽ ﺑﯿـﻨﻢ در اﯾـﻦ ﻓـﯿﻠﻢ ﻫـﺮ ﻟﺤﻈـﻪ ﭘﺮﺑـﺎرﺗﺮ ﻣـﯽ ﺷـﻮم و‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮم و آرزو دارم ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ‪ ،‬ﻋﺎﻗﺒﺖ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب و دﻟﺨـﻮاﻫﯽ‬ ‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﯽ ام ﻟﻄﻤﻪ اي ﻣﯽ زﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺷـﺎﯾﺪ ﻧـﻮد‬ ‫درﺻﺪ از ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ روي آوردﻧﺪ در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﮐﺎم و ﺳﺮﺧﻮرده ﮐﻨﺎر رﻓﺘﻨﺪ و ﻣﻦ ﺑﺎ ﻋﻠـﻢ ﺑـﻪ ﻫﻤـﯿﻦ‬ ‫ﻋﻮاﻗﺐ ‪ ،‬ﺳﯿﻨﻤﺎ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻢ و ﺗﻨﻬﺎ اﻗﺒﺎل ﻣﺮدم و ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ ‪ ،‬ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را روﺷﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺗﺎ آن روز ﻣـﻦ‬ ‫دودل ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد و ﻫﯿﺠﺎن دروﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﺑﺎزﯾﮕﺮي را ﻣﻦ ﺟﺪي ﺷﺮوع‬ ‫ﻧﻤﻮدم و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺎ اﮐﺮان اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ‪ ،‬ﺗﻦ ﺑﻪ ﺑﺎزي در ﻓﯿﻠﻢ ﺗﺎزه اي ﻧﻤﯽ دﻫـﻢ ‪ .‬ﺑﺎﯾـﺪ اﺿـﺎﻓﻪ ﮐـﻨﻢ ﻣﺴـﻠﻤﺎ ﻓـﯿﻠﻢ‬ ‫ﺳﺎزان ‪ ،‬ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ دﻋﻮت ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ اﯾـﺮاد ﮔﺮﻓـﺖ و ﺗﻨﻬـﺎ‬ ‫ﺧﻮدم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ آﻧﻬﺎ را از ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎزدارم ‪ .‬ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﺎرﮔﺮدان ﻓﯿﻠﻢ ﻣﻦ »ﺳﯿﺮوس اﻟﻮﻧـﺪ «‬ ‫ﺟﻮان ﭘﺮﺷﻮر و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ و ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن اﺳﺖ و ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ دارد‪.‬‬ ‫در ﻣﻮرد دﯾﺪن ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎ ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ در ﺟﺸﻨﻮاره ﺗﻬﺮان دو ﺳﻪ ﻓﯿﻠﻢ » ﻓﺪرﯾﮑﻮ ﻓﻠﯿﻨـﯽ« ﻣـﻦ ﺟﻤﻠـﻪ »ﺟـﺎده« را‬ ‫دﯾﺪم ‪ ،‬ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﻢ آﻣﺪ و در ﻣﯿﺎن آﺛﺎر اﯾﺮاﻧﯽ »ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﯽ ﺟﺎن و ﻏﺮﯾﺒﻪ و ﻣﻪ« دﻟﺨﻮاﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺧـﻮدم ﻧﯿـﺰ‬ ‫ﺳﻌﯽ دارم ﺑﻪ ﺑﺎزي در آﺛﺎر ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺗﻦ ﻧﺪﻫﻢ و ﮐﺎرﻫﺎي ﺳﯿﻨﻤﺎﺋﯽ ام در ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ارزش و اراﺋﻪ در ﺳـﻄﺢ ﺑـﺎﻻﯾﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪.‬ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ‪ :‬در ﻣﺪت دو ﺳﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ‪ ،‬ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن زﯾﺎدي روي ﮐﺎر آﻣﺪﻧﺪ ‪ .‬ﻋﺪه اي ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﻏﻠـﺐ اﯾـﻦ‬ ‫ﺗﺎزه ﻧﻔﺲ ﻫﺎ دﻧﺒﺎﻟﻪ رو ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺻﺪا و ﻓﺮم ﻇﺎﻫﺮﺷﺎن را ﺷﺒﯿﻪ ﺗﻮ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ‪ .‬ﺧﻮدت ﭼـﻪ ﻋﻘﯿـﺪه‬ ‫اي داري ؟ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ اﯾﻦ ﺗﺎزه ﻧﻔﺲ ﻫﺎ ﭼﻘﺪر دوام ﺑﯿﺎورﻧﺪ ‪ ،‬ﭼﻘﺪر ﻣﻮﻓﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ‪ ،‬ﺻـﺪاي ﮐـﺪاﻣﯿﮏ را ﻣـﯽ‬ ‫ﭘﺴﻨﺪي ؟ ﻧﻈﺮت راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻮزﯾﮏ روز ﭼﯿﺴﺖ آﯾﺎ در ﺟﺎ زده و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟‬

‫‪٥٠‬‬


‫دارﯾﻮش ‪ :‬راﺟﻊ ﺑﻪ دوام و ﺑﻘﺎي اﯾﻦ ﻋﺪه ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ دﻗﯿﻘﯽ ﺑﮑﻨﻢ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺴـﺘﮕﯽ ﺑـﻪ ﭘﺴـﻨﺪ‬ ‫ﻣﺮدم دارد ‪ .‬راﺟﻊ ﺑﻪ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﺎن در ﺣﺪ ﻧﻈﺮ ﻣـﺮدم ﻣـﯽ ﭘـﺬﯾﺮم و ﺑـﻪ‬ ‫ﻗﻮﻟﯽ ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﻋﯿﺎن اﺳﺖ ﭼﻪ ﺣﺎﺟﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﺳﺖ ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﺑﻌﻀﯽ ﺻﺪاﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﻇـﺎﻫﺮا ﺷـﺒﯿﻪ‬ ‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ داراي ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺻﺪاﻫﺎ ﮔﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ‪ ،‬ﺑﻪ ﻫـﺮ ﺗﺮاﻧـﻪ‬ ‫اي ﺗﻮﺟﻪ دارم و ﮔﺎه ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮاﻧﻪ و آﻫﻨـﮓ را در ﻣـﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ‪ ،‬دﻟﻨﺸـﯿﻦ ﻣـﯽ ﺑﯿـﻨﻢ ‪ .‬ﺑـﻪ ﺻـﺪاي ﻋـﺪه اي از‬ ‫ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺟﻮان ﻋﻼﻗﻪ ﺧﺎﺻﯽ دارم‪.‬‬ ‫در ﻣﻮرد وﺿﻊ ﻣﻮزﯾﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ از ﺟﻬﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪ و از ﺟﻬﺎﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﺟﻬﺸﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ‪ .‬ﺣﺘﻤـﺎ‬ ‫ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻗﺒﻮل دارﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻮزﯾﮏ اﺻﯿﻞ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻫﺎي ﺗﺎزه ‪ ،‬ﮔﺎم ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﺮ ﻣﯽ دارد‪.‬‬ ‫ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر‪ :‬ﺗﻮ ﭼﺮا در ﺳﺎل ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﯾﺮج ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ و ﺑﺎﺑﮏ ﺑﯿﺎت ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮدي ؟ ﭼﯽ ﺷـﺪ ﮐـﻪ‬ ‫اﺧﯿﺮا ﺗﻨﻮﻋﯽ در ﮐﺎرت ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ و ﺣﺘﯽ از ﯾﮏ آﻫﻨﮕﺴـﺎز ﺟـﻮان ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎﻧﯽ ) ﻣﻨـﻮﭼﻬﺮ ﻃـﺎﻫﺮزاده( ‪ ،‬آﻫﻨﮕـﯽ‬ ‫ﺧﻮاﻧﺪي ؟ واﻗﻌﯿﺖ دارد ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻌﺮ و آﻫﻨﮓ ﭼﻨﺎن وﺳﻮاس داري ﮐﻪ ﮔﺎه در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﯾﮏ اﻟـﯽ دو ﻣـﺎه‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ؟‬ ‫دارﯾﻮش ‪ :‬ﺣﺎﺻﻞ ﻫﻤﮑﺎري ﻣﻦ و اﯾﺮج و ﺑﺎﺑﮏ ﭼﻨﺪ آﻫﻨﮓ ﺧﻮب و ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮد وﻟﯽ دﻟﯿﻞ ﻧﻤـﯽ ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﻣـﻦ در‬ ‫ﯾﮏ ﺟﺎ ﺗﻮﻗﻒ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ‪ .‬ﻣﻦ ﺷﻌﺮ و آﻫﻨﮓ ﺧﻮب اﯾﻦ دو را اﺟﺮا ﻧﻤﻮدم و در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﺎن آﺛﺎر ﺧﻮب دﯾﮕـﺮان‬ ‫را ﻧﯿﺰ از ﻧﻈﺮ دور ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻠﻮدي» ﺷﺒﺨﻮن « را ﭘﺴﻨﺪﯾﺪم و ﺑﻌـﺪ ﺷـﻌﺮ ﺧـﻮب اﯾـﺮج ﺟﻨﺘـﯽ ﻋﻄـﺎﯾﯽ‬ ‫ﮐﻤﮏ زﯾﺎدي ﻧﻤﻮد و ﺧﻮدم ﻫﻤﺮاه ﻣﻮزﯾﮏ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه ‪ ،‬ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻼش ﻧﻤـﻮدﯾﻢ ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﻓـﺮم دﻟﺨـﻮاه ﮐﻨـﻮﻧﯽ‬ ‫درآﻣﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ در اﯾﻦ راه ‪ ،‬ﮔﺎه ﻣﻠﻮدي ﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آﻫﻨﮕﺴﺎز ﻣﯽ ﺳﭙﺎرم و ﺑﻌﺪ آن را در ﺣﺪي ﺧﯿﻠـﯽ وﺳﻮاﺳـﯽ و‬ ‫دﻗﯿﻖ و دﻟﻨﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا ﻣﯽ رﺳﺎﻧﯿﻢ‪ .‬ﻗﺒﻮل دارم ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻌﺮ و آﻫﻨﮓ وﺳﻮاﺳﯽ ﺷﺪﯾﺪ دارم و ﮔـﺎه‬ ‫ﺑﻌﺪ از دو ﺳﻪ ﻣﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ‪ ،‬ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ‪ ،‬ﺷﻌﺮ و آﻫﻨﮕﯽ را آﻣﺎده اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﻢ‪.‬‬ ‫ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ‪ :‬از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ات ﺑﮕﻮ ؟ ﺑﺎ ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ‪ ،‬ﻗﺼﺪ ازدواج داري ؟ ﻋﺎﺷـﻖ ﮐـﯽ ﻫﺴـﺘﯽ ؟ از‬ ‫ﺑﺮادرﻫﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده ات ﺑﮕﻮ ‪ .‬آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﯽ ﻋﻼﻗﻪ دارﻧﺪ؟ ﮔﻮﯾﺎ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﻮﺗﺒـﺎل رﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ؟‬ ‫ﺧﻮدت ﻫﻢ ﻣﺪﺗﯽ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﺮدي آﯾﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ورزش ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ؟‬

‫‪٥١‬‬


‫دارﯾﻮش ‪ :‬ﺗﻨﻬﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ وﻟﯽ در ﻣﻮرد ازدواج ﻫﻨﻮز ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ام ‪ .‬اﻣـﺎ در ﻣـﻮرد ﻋﺸـﻖ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﮕـﻮﯾﻢ‬ ‫ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺒﺎﺷﻢ؟ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ را دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ؟ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺟﻮاب اﯾﻦ ﺳـﺌﻮال را داده‬ ‫ﺑﺎﺷﻢ‪.‬‬ ‫در ﻣﻮرد ﺑﺮادراﻧﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻫﻢ ﮐﻪ ﯾﮑـﯽ ﺑـﻪ ﻓﻮﺗﺒـﺎل و ورزش ﺳـﺮﮔﺮم و دﯾﮕـﺮي دﻧﺒـﺎل ﺗﺤﺼـﯿﻞ اﺳـﺖ ‪.‬‬ ‫ﺧﻮاﻫﺮم ازدواج ﮐﺮده و ﺧﻼﺻﻪ ﻫﻤﮕﯽ زﻧﺪﮔﯽ آرام و ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ و دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺧﻮدم ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل روي آوردم و ﺣﺎﻻ ﻫﻢ از ورزش دور ﻧﯿﺴـﺘﻢ ‪ ،‬ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦ دوﺳـﺘﺎﻧﻢ ﻧﯿـﺰ ﺑـﯿﻦ ورزﺷـﮑﺎران‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ‪ :‬ﻋﺪه اي ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺗﻮ ﮔﺮان ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﮐﺎﺑﺎره ﻫﺎ ﻫﺴﺘﯽ ؟ راﺳﺘﯽ ﺑﺎ درآﻣﺪت ﭼـﻪ ﻣـﯽ ﮐﻨـﯽ ؟ ﻣـﯽ‬ ‫ﮔﻮﯾﻨﺪ ﭘﻮل ﮐﻼﻧﯽ در راه ﺷﻌﺮ و آﻫﻨﮓ ‪ ،‬ارﮐﺴﺘﺮ و ﻧﻮازﻧﺪه ﻣﯽ ﭘﺮدازي ؟ ﭘﻮﻟﺖ را ﺧﺮج ﺧﺎﻧﻮاده ات ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ؟‬ ‫دارﯾﻮش ‪ :‬در ﻣﻮرد ﮔﺮان ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ‪ ،‬ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻈﺮي ﺑﺪﻫﻢ ‪ .‬ﭼﻮن ﻣﻦ زﯾﺎد اﻫﻞ ﻣﺠﺎﻟﺲ و ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻧﯿﺴـﺘﻢ‬ ‫و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮏ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﮐﻢ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻢ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﻫﻞ ﭘﺲ اﻧﺪاز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻢ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺧـﻮد را ﻫـﯿﭻ‬ ‫وﻗﺖ ﺑﻨﺪه ﭘﻮل ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺷﻌﺮ و آﻫﻨﮓ ‪ ،‬ﺗﻨﻈﯿﻢ و ارﮐﺴﺘﺮ و ﻧﻮازﻧﺪه دﺳﺘﻤﺰد ﺧﻮب ﻣﯽ ﭘﺮدازم ﺣﺮﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ‪ .‬ﭼﻮن ﻣﻌﺘﻘﺪم‬ ‫ﺑﺮاي ﯾﮏ ﮐﺎر ﺧﻮب ‪ ،‬ﯾﮏ ﺗﻼش ﮔﺮوﻫﯽ ﭘﺮﺛﻤﺮ ‪ ،‬ﭘﻮل ارزﺷﯽ ﻧﺪارد‪ .‬ﭼﻮن ﺗﺎ ﻟﺤﻈﻪ اي ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷـﻌﺮ و آﻫﻨـﮓ و‬ ‫اﺟﺮا ﺑﻪ دﻟﻢ ﻧﻨﺸﯿﻨﺪ ﺧﯿﺎﻟﻢ راﺣﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ‪.‬‬ ‫ﮔﺎه ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻮدﯾﻮي ﺿﺒﻂ ﻣﯽ روﯾﻢ و ﺗﮑﺮارﻫﺎ آﻧﻘﺪر اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﮐﺎر و اﺟـﺮاي ﻣﻄﻠـﻮب ﺣﺎﺻـﻞ‬ ‫ﺷﻮد و ﻣﺴﻠﻤﺎ اﯾﻦ ﺗﻼش در راه اراﺋﻪ ﮐﺎر ﺧﻮب ‪ ،‬ﺧﺮج ﮐﻠﯽ ﻫﻢ ﺑﺮ ﻣﯽ دارد ﮐﻪ ﻣـﻦ ﻫـﯿﭻ دﺳـﺘﻢ ﻧﻤـﯽ ﻟـﺮزد و‬ ‫ﻧﮕﺮان ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎدي آن ﻧﯿﺴﺘﻢ‪.‬‬ ‫در ﻣﻮرد ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﺮج ﺧﺎﻧﻮاده ام ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدش ﻫﺴـﺖ وﻟـﯽ ﺑـﻪ‬ ‫ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﻦ ﻫﻢ وﻇﯿﻔﻪ اي ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارم و ﺧﻮد را از ﻣﯿﺪان ﺧﺎرج ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ و ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺣﺘﯿـﺎج ﺑﺎﺷـﺪ‬ ‫ﺣﺎﺿﺮ و آﻣﺎده ﺧﺪﻣﺖ ﻫﺴﺘﻢ‪.‬‬ ‫ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ‪ :‬ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺎﺟﺮاي اﺧﺘﻼف و درﮔﯿﺮي ﺗﻮ ﺑﺎ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎي ﻧﻮار ﭼﯽ ﺷﺪ ؟ ﻣﺎﺟﺮاي راي دادﮔﺎه و ﺗﻘﺎﺿـﺎي‬ ‫اﻋﺎده دادرﺳﯽ ﺗﻮ در ﻣﻮرد ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﺼﺎدف دوﺳﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ات ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﮐﺸـﯿﺪ ‪ .‬آﯾـﺎ ﻣﻮﻓـﻖ ﺷـﺪي از اﯾـﻦ‬ ‫درﮔﯿﺮي ﻫﺎ ﺧﻼص ﺷﻮي؟‬

‫‪٥٢‬‬


‫دارﯾﻮش ‪ :‬ﺧﻮب ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ‪ ،‬آﻫﻨﮕﺴﺎز و ﺗﺮاﻧﻪ ﺳـﺮا ﺑـﺎ ﮐﻤﭙـﺎﻧﯽ ﻫـﺎي ﻧـﻮار درﮔﯿـﺮ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و‬ ‫ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﻫﺎي ﺗﺠﺎرﺗﯽ ‪ ،‬ﭘﺎي ﻣﺎ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﻨﺠﺎل ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎ آﻧﻬﺎ زﯾﺎد ‪ ،‬ﮐﺎري ﺑـﻪ ﮐﯿﻔﯿـﺖ‬ ‫ﮐﺎر ﻧﺪارﻧﺪ ‪ .‬وﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﮐﻢ ﮐﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺿﻮاﺑﻄﯽ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸـﮑﻼت را ﺣـﻞ ﮐﻨـﺪ و‬ ‫ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺗﺎ رواﺑﻂ و ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل و ﺿﺎﺑﻄﻪ ﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻫﺎ و ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎي ﻧﻮار ‪ ،‬راه اﺳـﺘﻮار و ﭘﺎﺑﺮﺟـﺎﺋﯽ‬ ‫ﻧﮕﯿﺮد اﯾﻦ درﮔﯿﺮﯾﻬﺎ و ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻫﺎ ادﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ‪.‬‬ ‫در ﻣﻮرد ﺷﮑﺎﯾﺖ و ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ دوﺳﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ام ‪ ،‬ﺗﻘﺎﺿﺎي اﻋﺎده دادرﺳﯽ ام ﻗﺒﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺎﯾـﺪ‬ ‫ﻣﻨﺘﻈﺮ راي دادﮔﺎه ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ آرزو دارم ﺑﻪ ﺧـﻮﺑﯽ و ﺧﻮﺷـﯽ ﭘﺎﯾـﺎن‬ ‫ﮔﯿﺮد‪«.‬‬ ‫ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ در ﺳﺎل ‪ 1355‬دارﯾﻮش ﻫﻤﮑﺎري ﭘﺮﺑﺎري ﺑﺎ اﯾﺮج ﺟﻨﺘـﯽ ﻋﻄـﺎﯾﯽ داﺷـﺖ‪ .‬دو ﯾـﺎر دﯾﮕـﺮ‬ ‫دارﯾﻮش دراﯾﻦ ﺳﺎل ﺷﻬﯿﺎر ﻗﻨﺒﺮي و اردﻻن ﺳﺮﻓﺮاز ﺑﻮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫از ﺷﻬﯿﺎر ﻗﻨﺒﺮي در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺗﺮاﻧﻪ ي ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ و از اردﻻن ﺳﺮﻓﺮاز ﺗﺮاﻧﻪ ي ﺷﻘﺎﯾﻖ ﺗﻮﺳﻂ دارﯾﻮش اﺟﺮا ﺷﺪ‪.‬‬ ‫در ﺳﺎل ‪ 55‬ﻧﯿﺰ از ﺻﺪاي دارﯾﻮش در ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎي ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﯿﻠﻢ ﻋﻠﻒ ﻫﺎي ﻫﺮز ﺑﺎ دو اﺟﺮاي دارﯾﻮش ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎي ﺑﺮادر ﺟﺎن و ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻘﻢ ﺑﺎش ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﻓـﺮزان دﻟﺠـﻮ‬ ‫ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 10‬آذر ‪ 1355‬اﮐﺮان ﺷﺪ‪.‬‬ ‫در زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل ‪ 55‬دارﯾﻮش ﺑﺎزي در دوﻣﯿﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ اش را آﻏﺎز ﮐﺮد‪ .‬ﻓﯿﻠﻤﯽ ﺗﺤﺖ ﻧـﺎم ﻓﺮﯾـﺎد زﯾـﺮ آب‬ ‫ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﺳﯿﺮوس اﻟﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ‪ 17‬ﻓﺮوردﯾﻦ ‪ 1356‬اﮐﺮان ﺷﺪ‪.‬‬ ‫اﺟﺮاﻫﺎي دارﯾﻮش در ﺳﺎل ‪1355‬‬ ‫‪ -39‬ﻋﺮوﺳﮏ ) ﺷﺐ آﻓﺘﺎﺑﯽ(‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬اﯾﺮج ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﺑﺎﺑﮏ ﺑﯿﺎت‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ‪1355 :‬‬

‫‪٥٣‬‬


‫ﻣﻄﻠﻊ ‪:‬‬ ‫ﻋﺮوﺳﮏ ﻗﺼﻪ ي ﻣﻦ ‪ ،‬ﮔﻬﻮاره ي ﺧﻮاﺑﺖ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟‬ ‫ﻗﺼﺮ ﻗﺸﻨﮓ ﮐﺎﻏﺬي ﭘﻮﻟﮏ آﻓﺘﺎﺑﺖ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟‬ ‫ﺗﺮاﻧﻪ ي ﻋﺮوﺳﮏ در ﺳﺎل ‪ 55‬ﺑﺎ ﺻﺪاي دارﯾﻮش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ وﻟﯿﮑﻦ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﺗﯿﺘـﺮاژ ﻓـﯿﻠﻢ ﺷـﺐ‬ ‫آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ -40‬ﺷﺒﺨﻮن‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬اﯾﺮج ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﻠﻮدي ‪ :‬ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻃﺎﻫﺮزاده‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﭼﺸﻢ آذر‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ :‬ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ‪1355‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪:‬‬ ‫ﺑﺒﯿﻦ ﺑﺒﯿﻦ اﯾﻦ ﮔﺮﯾﻪ ي ﯾﻪ ﻣﺮده‬ ‫ﻣﺮدي ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻫﺎش ﻇﻬﻮر درده‬

‫‪ -41‬ﺷﻘﺎﯾﻖ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬اردﻻن ﺳﺮﻓﺮاز‬ ‫ﻣﻠﻮدي ‪ :‬ﻓﺮﯾﺪ زوﻻﻧﺪ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬آﻧﺪراﻧﯿﮏ‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ :‬ﭘﺎﯾﯿﺰ ‪1355‬‬

‫‪٥٤‬‬


‫ﻣﻄﻠﻊ ‪:‬‬ ‫دﻟﻢ ﻣﺜﻞ دﻟﺖ ﺧﻮﻧﻪ ﺷﻘﺎﯾﻖ‬ ‫ﭼﺸﺎم درﯾﺎي ﺑﺎروﻧﻪ ﺷﻘﺎﯾﻖ‬

‫‪ -42‬ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬ﺷﻬﯿﺎر ﻗﻨﺒﺮي‬ ‫ﻣﻠﻮدي ‪ :‬ﺑﺎﺑﮏ اﻓﺸﺎر‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﭼﺸﻢ آذر‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ :‬ﭘﺎﯾﯿﺰ ‪1355‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪:‬‬ ‫ﺷﺮﻣﺖ ﺑﺎد اي دﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺪ ﺑﻮدي ﺑﺪﺗﺮ ﮐﺮدي‬ ‫ﻫﻢ ﺑﻐﺾ ﻣﻌﺼﻮﻣﺖ را ﻧﺸﮑﻔﺘﻪ ﭘﺮﭘﺮ ﮐﺮدي‬

‫‪ -43‬ﯾﺎور ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻮﻣﻦ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬اﯾﺮج ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﻠﻮدي ‪ :‬ﻓﺮﯾﺪ زوﻻﻧﺪ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬واروژان‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪1355 :‬‬

‫‪٥٥‬‬


‫ﻣﻄﻠﻊ‪:‬‬ ‫اي ﺑﻪ داد ﻣﻦ رﺳﯿﺪه ﺗﻮ روزاي ﺧﻮد ﺷﮑﺴﺘﻦ‬ ‫اي ﭼﺮاغ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﯽ ﺗﻮ ﺷﺒﺎي وﺣﺸﺖ ﻣﻦ‬

‫‪ -44‬ﮔﻞ ﺑﺎرون زده‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬اﯾﺮج ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﻠﻮدي ‪ :‬ﺳﯿﺎوش ﻗﻤﯿﺸﯽ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬آﻧﺪراﻧﯿﮏ‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪1355 :‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪:‬‬ ‫ﮔﻞ ﺑﺎرون زده ي ﻣﻦ ﮔﻞ ﯾﺎس ﻧﺎزﻧﯿﻨﻢ‬ ‫ﻣﯽ ﺷﮑﻨﻢ ﭘﮋﻣﺮده ﻣﯽ ﺷﻢ ﻧﺬار اﺷﮑﺎﺗﻮ ﺑﺒﯿﻨﻢ‬ ‫ﮔﻞ ﺑﺎرون زده اوﻟﯿﻦ و آﺧﺮﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎري دارﯾﻮش ﺑﺎ ﺳﯿﺎوش ﻗﻤﯿﺸﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد‪.‬‬

‫‪ -45‬ﺑﺮادر ﺟﺎن‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬اﯾﺮج ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬واروژان‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ :‬آذر ‪1355‬‬

‫‪٥٦‬‬


‫ﻣﻄﻠﻊ ‪:‬‬ ‫ﺑﺮادر ﺟﺎن ﻧﻤﯽ دوﻧﯽ ﭼﻪ دﻟﺘﻨﮕﻢ‬ ‫ﺑﺮادر ﺟﺎن ﻧﻤﯽ دوﻧﻢ ﭼﻪ ﻏﻤﮕﯿﻨﻢ‬

‫‪ -46‬ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻘﻢ ﺑﺎش‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬اﯾﺮج ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬واروژان‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ :‬آذر ‪1355‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪:‬‬ ‫ﺗﻮ ﻏﺮﺑﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺮده ﺗﻤﺎم روز و ﺷﺐ ﻫﺎش‬ ‫ﻏﺮﯾﺒﻪ از ﻣﻦ و ﻣﺎ ‪ ،‬ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻘﻢ ﺑﺎش‬

‫‪-47‬ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺧﺎﻧﻢ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬اﯾﺮج ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﻠﻮدي ‪ :‬ﺑﺎﺑﮏ ﺑﯿﺎت‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﻣﺤﻤﺪ اوﺷﺎل‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪1355 :‬‬

‫‪٥٧‬‬


‫ﻣﻄﻠﻊ ‪:‬‬ ‫ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺧﺎﻧﻢ آﻓﺘﺎب ﮐﻦ‬ ‫ﺷﺐ و اﺳﯿﺮ ﺧﻮاب ﮐﻦ‬

‫‪-48‬از ﺗﻮ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬ﺑﻬﻤﻦ ﻓﺮﺳﯽ‬ ‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﻧﺎﺻﺮ ﭼﺸﻢ آذر‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪1355 :‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪:‬‬ ‫ﻫﺮ ﭼﻪ را ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻢ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺷﮑﺴﺖ ﺷﮑﺴﺖ ﺷﮑﺴﺖ‬ ‫ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﺧﺘﻢ ﺑﺎﺧﺘﻢ ﺑﺎﺧﺘﻢ‬ ‫ﺑﻬﻤﻦ ﻓﺮﺳﯽ ﺳﺮاﯾﻨﺪه ي ﺗﺮاﻧﻪ ي از ﺗﻮ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﻋﺮﺻﻪ ي ﺗﺌﺎﺗﺮ و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪ واﺻـﻮﻻ ﺗﺮاﻧـﻪ ﺳـﺮا‬ ‫ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽ آﻣﺪ‪.‬‬

‫‪ – 49‬ﻣﻪ ﻟﻘﺎ‬ ‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﺟﻠﯿﻞ زوﻻﻧﺪ‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬دارم ز ﺟﺎن اي ﻣﻪ ﻟﻘﺎ ﻣﻬﺮ ﺗﻮ ﭘﻨﻬﺎن در ﺑﻐﻞ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻦ از ﻓﺮاق ﺗﻮ داغ ﻓﺮاوان در ﺑﻐﻞ‬

‫‪٥٨‬‬


‫ﺗﻮﺿﯿﺢ ‪ :‬ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻪ ﻟﻘﺎ را ذﮐﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ در آرﺷﯿﻮم از اﯾﻦ ﺗﺮاﻧﻪ ﭼﯿﺰي ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ‪.‬اﯾﻦ ﺗﺮاﻧـﻪ را‬ ‫ﺟﺰ ﻟﯿﺴﺖ اﺟﺮاﻫﺎي ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ دارﯾﻮش در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ‪.‬ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﯾﺎدآوري از ﻧﺎم ﺟﻠﯿﻞ زوﻻﻧـﺪ اﯾـﻦ ﺗﺮاﻧـﻪ را در‬ ‫اﯾﻨﺠﺎ ذﮐﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺮاﺋﻦ ﺣﺎﮐﯽ از اﺟﺮاي آن ﭘﯿﺶ از دﺳﺘﮕﯿﺮي دارﯾﻮش اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻗﺴﻤﺖ ‪6-‬‬ ‫ﺗﺒﻠﯿﻎ اﺳﺘﺮﯾﻮ دﯾﺴﮑﻮ ‪ 20‬و ﻓﯿﻠﻢ ﻓﺮﯾﺎد زﯾﺮ آب ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻓﺮوردﯾﻦ ‪1356‬‬ ‫ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﺎﺳﺖ اﺳﺘﺮﯾﻮ دﯾﺴﮑﻮ‪ 21‬در ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻓﺮوردﯾﻦ ‪1356‬‬ ‫دارﯾﻮش و ﺑﻬﺮوز ﺑﻪ ﻧﮋآد در ﻓﺮﯾﺎد زﯾﺮ آب‬ ‫دارﯾﻮش و ﺳﯿﺮوس اﻟﻮﻧﺪ در ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ ﻓﺮﯾﺎد زﯾﺮ آب زﻣﺴﺘﺎن ‪1355‬‬ ‫ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﺑﺨﺶ ﺷﺸﻢ ‪ ،‬اﺟﺎزه ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺗﺎ ﭘﯿﺎم اردﻻن ﺳﺮﻓﺮاز در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دو ﮐﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷـﺪه از اﯾﺸـﺎن‬ ‫ﺑﺎ ﺻﺪاي اﻣﯿﺪ در آﻟﺒﻮم ﺷﺐ ﻣﯿﻼد ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎي ﺗﺎزه وارد و اﮔﺮ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدي را ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارم‪.‬‬ ‫اردﻻن ﺳﺮﻓﺮاز در اﯾﻦ اﯾﻤﯿﻞ اﺷﺎره داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ دو ﮐﺎر ﺑﺪون اﺟﺎزه اﯾﺸﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷـﺪه و در ﯾـﮏ‬ ‫ﻣﻮرد دوﺳﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ آﻫﻨﮕﺴﺎز اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻣﺎﺟﺮا ﺑﻮده اﻧﺪ ‪:‬‬ ‫» ﻧﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ‪ ،‬ﻧﻪ آﻫﻨﮕﺴﺎزان ‪ ،‬ﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ آوﻧﮓ از ﻣﻦ اﺟﺎزه ﮔﺮﻓﺘﻪ ‪ ،‬ﺣﺘﯽ ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﻧﻪ ﻗﺒﻞ ‪ ،‬ﻧﻪ ﺑﻌـﺪ از‬ ‫ﺿﺒﻂ ﺷﻨﯿﺪه ام ‪ ،‬ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در رﻫﮕﺬر اﯾﻦ ﺳﺮﻗﺖ ‪ ،‬ﺳﺮ ﻣﺎ ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎدي ‪ ،‬ﭼـﻪ از ﻧﻈـﺮ ﻣﻌﻨـﻮي ﻣﺜـﻞ‬ ‫ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﯽ ﮐﻼه ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ‪«.‬‬ ‫ﺿﻤﻨﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺎره اﺳﺖ ﮐﻪ آﻫﻨﮕﺴﺎزان دو اﺛﺮ اﺟﺮا ﺷﺪه ‪ ،‬ﻓﺮﯾﺪ زوﻻﻧﺪ و ﻣﺤﻤﺪ ﺣﯿﺪري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫در ﻓﺮوردﯾﻦ ‪ ، 1356‬دارﯾﻮش در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اي ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻔﺘﮕﯽ ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﺳﻪ ﺗﺮاﻧﻪ ﺟﺪﯾـﺪ ﺑـﻪ‬ ‫ﻧﺎم ﻫﺎي »اﺟﺎزه ‪ ،‬ﻓﺮﯾﺎد زﯾﺮ آب و ﺑﻪ ﺧﻮد رﺳﯿﺪن« را اﺟﺮا ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ دو ﺗﺮاﻧﻪ اﺟﺎزه و ﻓﺮﯾـﺎد زﯾـﺮ آب‬ ‫ﺗﯿﺘﺮاژ ﻓﯿﻠﻢ دوم او ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪٥٩‬‬


‫ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺎره اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎي دارﯾﻮش در ﺳﺎﻟﻬﺎي ‪ 55‬و ‪ 56‬ﺑﺮ روي ﻧﻮارﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿـﺪي اﺳـﺘﺮﯾﻮ دﯾﺴـﮑﻮ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻧﻢ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺴﺮو ﻻوي ﺑﻮد ‪ ،‬ﻣﻨﺘﺸﺮ و ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ زﺑﺎن دﯾﮕﺮ آﻟﺒﻮم ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ از دارﯾﻮش و از ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و در ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﮐﻠﯿﻪ اﺟﺮاﻫـﺎي‬ ‫ﻣﻮﺟﻮد در آﻟﺒﻮم از آن دارﯾﻮش اﺳﺖ اﻏﻠﺐ ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻫﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ دارﯾﻮش ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ را در ﻧﻮارﻫﺎي اﺳﺘﺮﯾﻮ دﯾﺴﮑﻮ از ﺷﻤﺎره ‪ 13‬ﺗﺎ‬ ‫‪ 21‬ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ اﮔﺮﮐﺴﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮارﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ دارد ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن‬ ‫‪ 55‬ﺗﺎ ﺑﻬﺎر ‪ 56‬اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در دﯾﮕﺮ ﻣﻄﻠﺐ ﻓﺮوردﯾﻦ ‪ ، 1356‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻔﺘﮕﯽ در ﺧﺒﺮي ﮐﻮﺗﺎه اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫دارﯾﻮش ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﮐﻪ دو ﺗﺮاﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ او در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻧﻮروزي ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﭘﺨﺶ ﺷﺪ ‪ ،‬ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻨـﺰل اﺟـﺎره‬ ‫اي ﺧﻮد را ﺗﺮك ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﮐﻪ در وﻧﮏ ﺧﺮﯾﺪاري ﮐﺮده ﺑﻮد ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ دوﻣﯿﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎزي ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دارﯾﻮش‪ ،‬ﺑﺎ ﻧﺎم ﻓﺮﯾﺎد زﯾـﺮ آب ‪ ،‬ﺑـﻪ ﮐـﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﺳـﯿﺮوس‬ ‫اﻟﻮﻧﺪ در ﻓﺮوردﯾﻦ ‪ 1356‬اﮐﺮان ﺷﺪ‪.‬‬ ‫در اردﯾﺒﻬﺸﺖ ‪ 1356‬ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻮاﻧﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫـﺎي ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽ اﯾـﺮان در ﺳـﺎل‬ ‫‪1355‬ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫در اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ دارﯾﻮش ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺳﺎل ‪ 1355‬را ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐـﻪ در ﻧﻈﺮﺳـﻨﺠﯽ‬ ‫ﺳﺎل ‪ 1356‬ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ دﺳﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ ﺧﺎﻃﺮﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ‪ ،‬اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﺳﺎل ﻫﺎي ‪ 53‬و ‪ 54‬را در ﺳﺎﯾﺖ ﭘﯿﺸـﯿﻨﻢ ﻣﻨﺘﺸـﺮ‬ ‫ﮐﺮده ﺑﻮدم‪ .‬اﯾﻦ ﺑﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ‪ ،‬ﺳﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎي ‪ 1355‬را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ در ﻫﻤـﯿﻦ‬ ‫ﺳﻨﺪ ‪ ،‬ﭼﻨﺪﯾﻦ اﺑﻬﺎم ﻣﻦ ﻧﯿﺰ رﻓﻊ ﺷﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﺟﺮاي ﺗﺮاﻧﻪ ﻋﺴﻞ ﺑﺎ ﺻﺪاي ﺳﺘﺎر ﮐﻪ ذﮐﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻨﺪ اﺛﺒﺎت ﻣﯽ‬ ‫ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺮاﻧﻪ ﺑﺎ ﺻﺪاي ﺳﺘﺎر ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎردر ﺳﺎل ‪ 1355‬ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و ﻧﻪ اﺑﯽ‪.‬‬ ‫ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻮاﻧﺎن اردﯾﺒﻬﺸﺖ ‪1356‬‬ ‫ﺳﻮﻣﯿﻦ و آﺧﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺠﻠﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﻦ‬

‫‪٦٠‬‬


‫رﻗﺎﺑﺖ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ دارﯾﻮش و ﺳﺘﺎر ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺻﺪ راي اﺧﺘﻼف ‪ ،‬ﺑﻪ ﺳﻮد دارﯾﻮش ﺗﻤﺎم ﺷﺪ‪.‬‬ ‫در اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﺳﻮﻣﯿﻦ و آﺧﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻣﺠﻠﻪ ﺟﻮاﻧﺎن‪ ،‬ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﻦ دﻧﯿـﺎي ﻣﻮزﯾـﮏ و‬ ‫ﺗﺮاﻧﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﻧﻬﻤﯿﻦ دوره اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﺒـﻮﺑﯿﻦ دﻧﯿـﺎي ﺳـﯿﻨﻤﺎ رادﯾـﻮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾـﻮن‪ ،‬وارد‬ ‫دﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺰرگ ﻣـﯽ ﺷـﻮﯾﻢ ‪ .‬اﻧﺘﺸـﺎر دو ﻗﺴـﻤﺖ از ﻧﺘـﺎﯾﺞ رﻓﺮاﻧـﺪوم و ﻧﻈﺮﺧـﻮاﻫﯽ ﻣـﺎ درﺑـﺎره‬ ‫ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺳﯿﻨﻤﺎ و رادﯾﻮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ‪ ،‬ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺎﻣـﻞ ﻣﺤﺎﻓـﻞ ﻫﻨـﺮي و ﺻـﺪﻫﺎ ﻫـﺰار ﺧﻮاﻧﻨـﺪه ﻣﺠﻠـﻪ‬ ‫ﺟﻮاﻧﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺑﯽ ﻧﻈﺮي ﻣﺠﻠﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﺻﺤﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﺮد ﺟﻮان )ﻣﻮزﯾﮏ ﭘﺎپ(‬ ‫‪ -1‬دارﯾﻮش ‪ 63742‬راي‬ ‫‪ -2‬ﺳﺘﺎر ‪ 63652‬راي‬ ‫‪ -3‬اﺑﯽ ‪ 51934‬راي‬ ‫ﻣﺎزﯾﺎر ‪ ،‬ﻣﺮﺗﻀﯽ ‪ ،‬وﻓﺎ ‪ ،‬ﺷﻬﺮام ﺷﺐ ﭘﺮه ‪ ،‬ﺣﻤﯿﺪ )ﺷﺐ ﺧﯿﺰ( ‪ ،‬ﺷـﺎﻫﺮخ ‪ ،‬ﮐـﻮرش ﯾﻐﻤـﺎﯾﯽ ‪ ،‬ﻓـﺮزﯾﻦ ‪ ،‬ﻣﺎرﺗﯿـﮏ ‪،‬‬ ‫ﺷﻬﺮام ‪ ،‬اﻓﺸﯿﻦ ‪ ،‬ﺑﺎ آرا ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫دارﯾﻮش ﮐﻪ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل ‪ ،‬ﭼﻬﺮه آراﻣﯽ داﺷﺖ ‪ ،‬ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﺎ آﻫﻨﮓ ﻫﺎي ﭘﯿﺎﭘﯽ ‪ ،‬ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي رادﯾـﻮ‬ ‫ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﭘﺮﮐﺎر و ﭘﺮ ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫دارﯾﻮش ﺑﺎ آﻫﻨﮓ ﻫﺎي ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ‪ ،‬ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻘﻢ ﺑﺎش ‪ ،‬ﺑﺮادر ﺟﺎن ‪ ،‬ﺷﻘﺎﯾﻖ و ﭼﻨﺪ آﻫﻨﮓ ﭘﺮﻓـﺮوش دﯾﮕـﺮ‬ ‫ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد را ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﻤﻮد ‪ ،‬در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻏﻮل دﯾﮕﺮ دﻧﯿﺎي ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺟﻮاﻧﺎن ‪ ،‬ﺳـﺘﺎر ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ در ﻧﯿﻤـﻪ دوم‬ ‫ﺳﺎل ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺠﻠﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻮد در ﺳﮑﻮت ﻓﺮو رﻓﺘﻪ ﺑﻮد و از ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺑـﺎ اﺟـﺮاي ﺗﺮاﻧـﻪ‬ ‫ﻫﺎي ﺗﺎزه ‪ ،‬دوﺑﺎره در راس ﺟﺪول ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ دﯾﮕﺮ دﯾﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ‪ ،‬ﭼﻮن ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈـﻢ آراي ﺧﻮاﻧﻨـﺪﮔﺎن ﻣـﺎ‬ ‫رﺳﯿﺪه ﺑﻮد و ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ ﺳﺘﺎر اﯾﻦ آﻫﻨﮓ ﻫﺎ را ﻣﺜﻞ ﺳﺮﺳﭙﺮده و ﺣﺴﺮت و ﻋﺴﻞ زودﺗﺮ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﺴـﺖ‬ ‫در اﯾﻦ زورآزﻣﺎﯾﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮد ‪.‬‬

‫‪٦١‬‬


‫ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺳﺘﺎر و دارﯾﻮش ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ راي ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ و ﺳـﺮاﻧﺠﺎم دارﯾـﻮش ﺑـﺎ‬ ‫ﺣﺪود ﯾﮑﺼﺪ راي از ﺳﺘﺎر ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺖ و ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه اﯾﻦ دو ﻏﻮل ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ دو ﻣﺤﺒﻮب ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ‪ ،‬اﺑﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮ از ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﭼﻬـﺮه ﻧﺸـﺎن داد و ﻣﺴـﻠﻤﺎ ﺗﻮﻓﯿـﻖ او در‬ ‫ﻓﺴﺘﯿﻮال آواز ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﻧﻪ ﺷﮑﺎر ‪ ،‬ﺑﻪ اﯾﻦ درﺧﺸﺶ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﺳﺖ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎزﯾﺎر ﭼﻬﺮه اي ﮐﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﮔﺎم ﻧﻬﺎد ‪ ،‬اﻣﺴﺎل ﺑﺎ آراي ﺧـﻮب ﻧﻔـﺮ دوم ﺳـﺎل‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺮﺗﻀﯽ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﻤﻮد و ﻣﻘﺎم ﺧﻮﺑﯽ در اﯾﻦ رﻓﺮاﻧﺪوم ﺑﻪ دﺳﺖ آورد‪ .‬در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺑﻪ ﻋﻠـﺖ ﮐـﻢ‬ ‫ﮐﺎري و ﺳﮑﻮت ‪ ،‬ﻣﻘﺎم دوم ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ را از دﺳﺖ داد‪.‬‬ ‫ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺟﻮان زن ) ﻣﻮزﯾﮏ ﭘﺎپ(‬ ‫‪ -1‬ﻧﻮش آﻓﺮﯾﻦ ‪ 63371‬راي‬ ‫‪ – 2‬ﻟﯿﻼ ﻓﺮوﻫﺮ ‪ 54765‬راي‬ ‫‪-3‬ﺑﺘﯽ ‪ 54357‬راي‬ ‫ﺷﻬﺮه ‪ ،‬اﮐﯽ ﺑﻨﺎﯾﯽ ‪ ،‬ﻧﻠﯽ ‪ ،‬زﯾﺒﺎ ﺑﺎ آرا ﺧﻮب در ﻣﻘﺎم ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻮش آﻓﺮﯾﻦ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ‪ ،‬ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﻢ ﮐﺎري و رﮐﻮد در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل ‪ ،‬ﺑﺎ ذﺧﯿﺮه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑـﺎ‬ ‫ﻫﯿﺠﺎن و ﺷﻮر ﻓﺮاوان ﻣﻘﺎم ﻧﺨﺴﺖ را از آن ﺧﻮد ﺳﺎزد‪.‬‬ ‫ﻧﻮش آﻓﺮﯾﻦ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻟﯿﻼ ﻓﺮوﻫﺮ و ﺑﺘﯽ رﻗﺎﺑﺖ داﺷﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮد ﮐـﻪ ﻟـﯿﻼ اﻣﺴـﺎل ﭼﻬـﺮه‬ ‫ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮي از ﺧﻮد اراﺋﻪ داد و ﺑﺘﯽ ﭘﺮﺟﻨﺐ و ﺟﻮش ﺗﺮ از ﭘﯿﺶ ﺑﻮد ‪ .‬ﺷﻬﺮه ﺑﺮاي اوﻟـﯿﻦ ﺑـﺎر در اﯾـﻦ ﻟﯿﺴـﺖ ﺑـﻪ‬ ‫ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﻣﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﺗﺎزه ﻧﻔﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻣﯿﺪوار ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺮد ) ﻣﻮزﯾﮏ ﭘﺎپ(‬ ‫‪ -1‬ﻋﺎرف ‪ 63725‬راي‬ ‫‪ -2‬ﺣﺴﻦ ﺷﻤﺎﻋﯽ زاده ‪ 63672‬راي‬ ‫‪ -3‬وﯾﮕﻦ ‪ 56977‬راي‬

‫‪٦٢‬‬


‫ﻓﺮﯾﺪون ﻓﺮﺧﺰاد ‪ ،‬ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺳﺨﺎﯾﯽ ‪ ،‬ﻓﺮﻫﺎد ‪ ،‬اﻣﯿﺮ رﺳﺎﯾﯽ ‪ ،‬ﺳﻠﯽ ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮري ‪ ،‬ﻓﺮﯾـﺪون ﻓﺮﻫـﯽ ‪ ،‬ﺿـﯿﺎ ‪ ،‬ﺑـﺎ آرا‬ ‫ﺧﻮب و ﻓﺮاوان در ﻣﻘﺎم ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﺎرف ﺑﺎ ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ ﮐﻪ اﻣﺴﺎل ﺑﺪﺳﺖ آورد در ﺣﻘﯿﻘﺖ ‪ ،‬ﻧﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺎﭘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ رﻓﺮاﻧﺪوم ﺑﺎ ﺷـﮑﻮه ﺟﻮاﻧـﺎن‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻧﺨﺴﺖ دﺳﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﯾﮏ رﮐﻮرد ﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪه و اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﯽ ﮔﺬارد ‪ .‬ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋـﺎرف‬ ‫ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ‪ ،‬ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ زﯾﺎدي ﻧﺪاﺷﺖ و دو ﺳﻪ آﻫﻨﮓ ﻫﻤﺮاه ذﺧﯿﺮه ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ و ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﺳـﺎﻟﻬﺎي ﭘـﯿﺶ او را‬ ‫ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﺻﺪرﻧﺸﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺷﻤﺎﻋﯽ زاده ﺧﻮاﻧﻨﺪه و آﻫﻨﮕﺴﺎز ﻣﺤﺒﻮب اﻣﺴﺎل ﺑﺎ آﻫﻨﮓ ﻫﺎي ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ ‪ ،‬اﻗﺎﻗﯽ ‪ ،‬ﭘﻨﺎه ‪ ،‬و ﭼﻨﺪ آﻫﻨﮓ ﭘﺮﻓﺮوش‬ ‫دﯾﮕﺮ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت ﺑﺎ ﻋﺎرف رﻗﺎﺑﺖ داﺷﺖ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن رﻓﺮاﻧﺪوم ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐـﺪام‬ ‫ﯾﮏ در ﻣﻘﺎم ﻧﺨﺴﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﺸﺴﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪ از دو ﻣﺎه اﻧﺘﻈﺎر ‪ ،‬ﻋﺎرف ﻣﻘﺎم ﺳﺎل ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد را ﺗﺠﺪﯾﺪ‬ ‫ﻧﻤﻮد‪.‬‬ ‫وﯾﮕﻦ ﺑﺎ وﺟﻮد دوري از اﯾﺮان ‪ ،‬رﮐﻮد در ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﯽ ‪ ،‬ﻫﻨﻮز در اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ‪ ،‬ﻣﻘﺎم واﻻ و آرا ﻓﺮاوان دارد‪.‬‬ ‫ﻓﺮﺧﺰاد ‪ ،‬ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺳﺨﺎﯾﯽ و اﻣﯿﺮ آرام ‪ ،‬ﻣﻘﺎم ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻓﺮﻫﺎد ﭘﺲ از دو ﺳﺎل ﺑﺎز ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﮔﺎم ﻧﻬﺎده اﺳـﺖ‪.‬‬ ‫در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن آرا ﻓﺮﯾﺪون ﻓﺮﻫﯽ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ زن)ﻣﻮزﯾﮏ ﭘﺎپ(‬ ‫‪ -1‬ﮔﻮﮔﻮش ‪ 62761‬راي‬ ‫‪ -2‬راﻣﺶ ‪ 59697‬راي‬ ‫‪ -3‬ﮔﯿﺘﯽ ‪ 57321‬راي‬ ‫ﭘﻮران ‪ ،‬ﺳﯿﻤﯿﻦ ﻏﺎﻧﻢ ‪ ،‬ﻓﯿﺮوزه ﺑﺎ آرا ﺧﻮب در اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﺟﺎي ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧـﺪ‪ .‬ﮔﻮﮔـﻮش ﺑـﺮاي ﻧﻬﻤـﯿﻦ ﺳـﺎل ﻣﻘـﺎم‬ ‫ﻧﺨﺴﺖ رﻓﺮاﻧﺪوم را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد و اﻟﺒﺘﻪ آﻫﻨﮓ ﻫﺎي ﺧﻮب او از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺨﻠﻮق ‪ ،‬ﻫﯿﭽﮑﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﻧﺒﻮد ‪،‬‬ ‫ﺧﻠﻮت و ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﺷﺮﮐﺖ او در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﺳﺖ ‪.‬‬

‫‪٦٣‬‬


‫راﻣﺶ رﻗﯿﺐ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮔﻮﮔﻮش اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﺎر او اﯾﺴﺘﺎد و ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿـﺪ ﺑـﺎ آرا زﯾـﺎد و ﻧﺰدﯾـﮏ ‪،‬‬ ‫ﻣﻘﺎم او را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ ﮔﻮﮔﻮش و راﻣﺶ ﺑﺎ اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ دﯾﺮﯾﻨﻪ و ﮐﻨـﺎر ﻫـﻢ اﯾﺴـﺘﺎدن ﺑـﺮاي دوﺳـﺖ‬ ‫داراﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎدت و ﺳﻨﺖ درآﻣﺪه اﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﮔﯿﺘﯽ ﺑﺎ آﻫﻨﮓ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت و ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ ‪ ،‬ﻟﺒﺎس ﻫﺎي ﻋﺠﯿﺐ و ﺑﺎﻻﺧﺮه روي آوردن ﺑﻪ آﻫﻨﮕﺴﺎزي‪ ،‬اﻣﺴﺎل ﭼﻬﺮه‬ ‫ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮ و ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ ﺗﺮي اراﺋﻪ داد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎ آرا ﺧﻮب در اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ‪ ،‬ﻣﻘـﺎم ﺧـﻮﺑﯽ ﺑـﻪ دﺳـﺖ آورده‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﺮد )ﻣﻮزﯾﮏ اﺻﯿﻞ(‬ ‫‪ -1‬اﮐﺒﺮ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ‪ 56724‬راي‬ ‫‪ -2‬ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻋﻘﯿﻠﯽ ‪ 54310‬راي‬ ‫‪ -3‬اﯾﺮج ‪ 47567‬راي‬ ‫ﻣﺤﻤﻮدي ﺧﻮاﻧﺴﺎري ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺷﺠﺮﯾﺎن ‪ ،‬وﻓﺎﯾﯽ ‪ ،‬ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﺷﻬﯿﺪي ‪ ،‬ﺑﺎ آرا ﺑﺴـﯿﺎر ﺧـﻮب در ﻣﻘـﺎم ﻫـﺎي‬ ‫ﺑﻌﺪي ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﺎ آﻫﻨﮓ ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻣﻮي ﺳﭙﯿﺪ ‪ ،‬اﺷﮏ ‪ ،‬ﭼﻬﺮه ﻣﻮﻓﻘﯽ اراﺋﻪ داد و ﻧﺎﮔﻬﺎن در آﺧـﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈـﺎت ﺑـﺎ آرا‬ ‫ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ‪ ،‬ﻣﻘﺎم دوم ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻧﻬﺎده و در ﺻﺪر ﻧﺸﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻋﻘﯿﻠﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﻢ ﮐﺎري و ﺳﮑﻮت و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺳﻔﺮﻫﺎي ﭘﯿﺎﭘﯽ ‪ ،‬ﺑﺎز ﻫﻢ رﻗﺎﺑـﺖ ﭘﺮﺷـﻮر ﺑـﺎ ﮔﻠﭙـﺎ ﭼﻬـﺮه‬ ‫ﭘﺮﮐﺎر ﺳﺎل ﭘﯿﺶ داﺷﺖ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺪك در ﻣﻘﺎم دوم ﺟﺎي ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪه زن )ﻣﻮزﯾﮏ اﺻﯿﻞ(‬ ‫‪ -1‬ﻫﺎﯾﺪه و ﺣﻤﯿﺮا )‪ 62179‬راي(‬ ‫‪ -2‬ﻣﻬﺴﺘﯽ ‪ 61143‬راي‬ ‫‪ -3‬ﻣﺮﺿﯿﻪ ‪ 52896‬راي‬

‫‪٦٤‬‬


‫ﻧﺴﺮﯾﻦ ‪ ،‬ﻋﻬﺪﯾﻪ ‪ ،‬ﺳﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﺎ ﻫﻢ آرا زﯾﺎدي داﺷﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ‪ ،‬رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺮﺷﻮر ﻫﺎﯾﺪه ‪ ،‬ﺣﻤﯿﺮا در اﯾﻦ ﺟﺪول ﺑﻮد ‪ ،‬ﺑﻪ ﻃـﻮري ﮐـﻪ ﻫـﺮ ﭘـﺎﮐﺘﯽ و راﯾـﯽ‬ ‫ﮔﺸﻮده و ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ ﯾﮑﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺎﯾﺪه و دﯾﮕﺮي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻤﯿﺮا ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﻫﺎﯾﺪه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺟﺮاي ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮع آﻫﻨﮓ ﻫﺎ در ﺳﺘﻮن ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﻦ ﺟﺎي داﺷـﺖ اﻣـﺎ ﺟﻨﺠـﺎل ﻫـﺎ و ﮔﺮﻓﺘﺎرﯾﻬـﺎي‬ ‫ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ اﻓﺸﺎر و رﻓﺘﻦ ﺑﻪ دادﮔﺎه ‪ ،‬ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت آراي زﯾﺎدي ﺑﺎ ﺣﻤﯿﺮا ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ اﻣـﺎ‬ ‫ﺣﻤﯿﺮا ﺑﻪ ﻋﻠﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯽ ﺳﺮ و ﺻﺪا و ﺧﺎﻟﯽ از ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻋﺸﻘﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮي در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮاﻧﻨـﺪﮔﯽ ‪،‬‬ ‫اﻣﺴﺎل ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ زﯾﺎدﺗﺮي ﮐﺴﺐ ﮐﺮد ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ راي را اﺟﺒﺎرا ﻣﺘﻮﻗـﻒ و‬ ‫ﻫﺮ دو را در ردﯾﻒ اول ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﻦ ﺑﮕﺬارﯾﻢ‪ ،‬ﭼﻮن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ از آرا ﺧﻮاﻧـﺪه ﺷـﻮد ﺑـﺎز ﻫـﻢ ﻫـﺮ دو‬ ‫ﺷﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﺧﺘﻼف ﺻﺪ راي ﺑﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ دارﯾﻮش و ﺳﺘﺎر ‪ ،‬ﯾﮏ ﻧﻔـﺮ را اول و ﯾـﮏ‬ ‫ﻧﻔﺮ را در ردﯾﻒ دوم ﻗﺮار ﻣﯽ دادﯾﻢ وﻟﯽ اﺧﺘﻼف آراي اﯾﻦ دو ﭼﻬﺮه ﻣﺤﺒﻮب ﻫﯿﭻ وﻗﺖ از ﺑﯿﺴـﺖ ﺗﺠـﺎوز ﻧﻤـﯽ‬ ‫ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﻣﻬﺴﺘﯽ ﮐﻪ در اواﺳﻂ ﺳﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﮐﺎر ﺷﺪه ﺑـﻮد ‪ ،‬ﺑـﺎ اﺧـﺘﻼف راي اﻧـﺪﮐﯽ در ﻣﻘـﺎم دوم ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ و در‬ ‫ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﻔﺮﻫﺎي درازﻣﺪت ﻧﻤﯽ رﻓﺖ ﻫﺮ دو ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ اﻧﺪاﺧﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺣﻀﻮر ﻣﺮﺿﯿﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﭘﺮارزش اﯾﺮان در اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﺟﻮاﻧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ اﯾـﻦ ﮐـﻪ ﻣﺮﺿـﯿﻪ ﺟـﺰ دو‬ ‫ﺳﻪ ﮐﻨﺴﺮت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﯾﮕﺮي ﻧﺪاﺷﺘﻪ ‪ ،‬اﯾﻦ ﻫﻤﻪ راي و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻘـﺎم ﺳـﻮم ﺣﯿـﺮت اﻧﮕﯿـﺰ و ﻧﺸـﺎﻧﻪ ﻋﻼﻗـﻪ‬ ‫ﺧﺎﻟﺺ ﻣﺮدم ﺑﻪ اوﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ آﻫﻨﮕﺴﺎز اﯾﺮاﻧﯽ‬ ‫‪ -1‬ﺟﻬﺎﻧﺒﺨﺶ ﭘﺎزوﮐﯽ ‪ 58346‬راي‬ ‫‪ -2‬ﺣﺴﻦ ﺷﻤﺎﻋﯽ زاده ‪ 58297‬راي‬ ‫‪ -3‬ﻓﺮﯾﺪون ﺧﺸﻨﻮد ‪ 58285‬راي‬ ‫ﺑﺎﺑﮏ ﺑﯿﺎت ‪ ،‬اﻧﻮﺷﯿﺮوان روﺣﺎﻧﯽ ‪ ،‬ﻧﺎﺻﺮ ﭼﺸﻢ آذر ‪ ،‬ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﭼﺸﻢ آذر ‪ ،‬واروژان ‪ ،‬ﺑﺎ آرا ﻓﺮاوان ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﻣﻘـﺎم‬ ‫ﻫﺎي ﺑﻌﺪي را ﺑﻪ ﮐﻒ آورده اﻧﺪ‪.‬‬

‫‪٦٥‬‬


‫رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯿﺎن ﭘﺎزوﮐﯽ ‪ ،‬ﺷﻤﺎﻋﯽ زاده و ﺧﺸﻨﻮد ﺳﻪ ﭼﻬﺮه ﭘﺮﮐﺎر ﻣﻮزﯾﮏ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻫﯿﺠـﺎن اﻧﮕﯿـﺰ و ﭘﺮﺷـﻮر ﺑـﻮد‪.‬‬ ‫ﭼﻮن ﭘﺎزوﮐﯽ ﺑﺎ آﻫﻨﮓ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻫﺎﯾﺪه ‪ ،‬ﻣﻬﺴﺘﯽ ‪ ،‬ﻧﺴﺮﯾﻦ ‪ ،‬ﻓﺮﯾﺪون ﻓﺮﻫﯽ ‪ ،‬ﮔﻠﭙﺎ ‪ ،‬ﻣﺎزﯾﺎر ‪ ،‬ﺳﺎﺧﺖ و‬ ‫ﺷﻤﺎﻋﯽ زاده ﺑﺎ آﻫﻨﮓ ﻫﺎي ﺧﻮدش و ﺧﺸﻨﻮد ﺑﺎ آﺛﺎري ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻧﻮش آﻓﺮﯾﻦ ‪ ،‬ﻫﺎﯾﺪه ‪ ،‬ﻣﻬﺴﺘﯽ ‪ ،‬ﻧﺴـﺮﯾﻦ ‪ ،‬ﺳـﺘﺎر‬ ‫‪ ،‬اﺑﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﭼﻬﺮه ﻫﺎي ﭘﺮﮐﺎر و ﻣﻮﻓﻘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﺲ از دو ﻣﺎه اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎي ﮐﻢ‪ ،‬اﯾﻦ ﺳﻪ ﭼﻬﺮه ﻣﻌﺮوف در ﻣﻘﺎم ﻫﺎي اول ﺗﺎ ﺳﻮم و ﺳﭙﺲ ﺑﺎﺑﮏ‬ ‫ﺑﯿﺎت و اﻧﻮﺷﯿﺮوان روﺣﺎﻧﯽ و ﭼﺸﻢ آذر ﺑﺎ آرا ﺧﻮب در ﭘﻠﻪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮاﻧﻪ ﺳﺮاي اﯾﺮاﻧﯽ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻫﻤﺎ ﻣﯿﺮاﻓﺸﺎر ‪ 58321‬راي‬ ‫‪ -2‬ﺟﻬﺎﻧﺒﺨﺶ ﭘﺎزوﮐﯽ ‪ 57252‬راي‬ ‫‪ -3‬اردﻻن ﺳﺮﻓﺮاز ‪ 49784‬راي‬ ‫ﺷﻬﯿﺎر ﻗﻨﺒﺮي ‪ ،‬اﯾﺮج ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ ‪ ،‬ﺳﻌﯿﺪ دﺑﯿﺮي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻘﺎم ﻫﺎي ﺑﻌﺪي را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪-2‬ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﯿﭽﮑﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﻧﺒﻮد ﺳﺮوده اﯾﺮج ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ اﺳﺖ ‪ .‬ﻫﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﺗـﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸـﺎر‬ ‫اﯾﻦ ﺗﺮاﻧﻪ از ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ روﺷﻦ ﺷﻮد‪.‬اﻟﺒﺘﻪ ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد اﯾـﻦ ﺗﺮاﻧـﻪ را ﺑـﻪ دارﯾـﻮش ﺗﻘـﺪﯾﻢ‬ ‫ﮐﺮده اﺳﺖ!‬

‫ﻗﺴﻤﺖ ‪7-‬‬ ‫ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﺪﯾﺪ و ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه دارﯾﻮش و ﺑﻬﺮوز وﺛﻮﻗﯽ در ﻣﺠﻠﺲ ﺟﺸﻦ‬ ‫ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﺸﻦ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎي ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎن ﺟﺸـﻨﻮاره ﺳـﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺗﻬـﺮان‬ ‫در ﻫﺘﻞ اوﯾﻦ ‪ ،‬ﺑﯿﻦ دارﯾﻮش ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﻌﺮوف و ﺑﻬﺮوز وﺛﻮﻗﯽ درﮔﯿﺮي ﺷﺪﯾﺪي ﺑﻮﺟـﻮد آﻣـﺪه و اﮔـﺮ ﭘﺎدرﻣﯿـﺎﻧﯽ‬ ‫دوﺳﺘﺎن ﻧﺒﻮد ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎي ﺑﺎرﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ‪.‬در اﯾﻦ ﺟﺸﻦ از ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت داﺧﻠﯽ ‪ ،‬ﻫﯿﭻ ﮐـﺲ ﻧﺒـﻮد و‬ ‫ﮔﺮﻧﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون درز ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺳﺮ و ﺻﺪاي زﯾﺎدي ﺑﺮ ﭘﺎ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد ‪ .‬ﻫﻨﻮز دﻗﯿﻘﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ ﺑﮕـﻮ‬ ‫ﻣﮕﻮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﭼﻪ ﺑﻮده و ﭼﻪ ﮐﺴﯽ آﻏﺎزﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻋﺠﯿﺐ و داغ ﺑﻮده زﯾﺮا ﻣﺪﻋﻮﯾﻦ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ‬

‫‪٦٦‬‬


‫دارﯾﻮش ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽ زﻧﺪ ‪ :‬ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﺻﺪاي ﺑﻬﺮوز ﻫـﻢ‬ ‫ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺎري ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ﺑﮑﻨﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺣﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد‪...‬اﯾﻦ ﺟﻤﻼت ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐـﻪ‬ ‫داﻏﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮐﻠﻤﺎت ﺧﺸﻨﯽ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽ رﺳﺪ ﻋﺪه اي ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺮ ﮐـﺪام را ﺑـﻪ ﮔﻮﺷـﻪ اي ﻣـﯽ ﮐﺸـﻨﺪ و‬ ‫ﻏﺎﺋﻠﻪ را ﺧﺘﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺪام ﯾﮏ اﯾﻦ ﮐﺸﻤﮑﺶ را ﺷﺮوع ﮐﺮده و ﻣﻮﺿـﻮع دﻋـﻮا‬ ‫ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ‪ ،‬ﭼﻮن دارﯾﻮش در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮزﯾﮏ و ﺑﻬﺮوز در ﮐﺎر ﺳﯿﻨﻤﺎﺳﺖ و رﻗﺎﺑﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي ﮐﻤﺘـﺮ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ‬ ‫ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻫﻢ ﻣﯽ رﺳﯿﻢ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﻫـﻢ ﻧﻤـﯽ‬ ‫ﺗﻮان ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﺸﻤﮑﺶ ﮐﻪ اﯾﻨﻘﺪر ﻫﻢ داغ ﺑﻮده و در ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺲ رﺳﻤﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﯾﺎﻓـﺖ ‪ ...‬در ﻫـﺮ ﺻـﻮرت‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﺎﺟﺮا در آﯾﻨﺪه ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﻮﺿﯿﺢ از ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺎﯾﺖ‪ :‬ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﺷﺎره ﻣﯽ دارد دارﯾﻮش و ﺑﻬﺮوز وﺛـﻮﻗﯽ ﻫـﯿﭻ ﮔﻮﻧـﻪ‬ ‫ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ‪ .‬ﺑﻬﺮوز وﺛﻮﻗﯽ و ﻫﻤﺴﺮش ﮔﻮﮔﻮش ﺑﻪ ﻃﺮز ﻋﺠﯿﺒـﯽ در ﻣﯿﺎﻧـﻪ‬ ‫ﺳﺎل ‪ 1355‬از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺪت اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ ﮔﻮﮔﻮش و دارﯾﻮش رواﺑﻂ دوﺳـﺘﺎﻧﻪ اﺷـﺎن ﺑـﻪ ﻣـﺪت ﯾـﮏ‬ ‫ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ ﺗﯿﺘﺮ ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺮﯾﺎت آن ﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﻫﻔﺘﻪ اي ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ‪ 56‬ﻣﺠﻼت ‪ ،‬ﺧﺒـﺮي ‪ ،‬ﺷـﺎﯾﻌﻪ اي‬ ‫ﯾﺎ ﻣﻄﻠﺒﯽ از رواﺑﻂ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ دارﯾﻮش و ﮔﻮﮔﻮش ﻧﻨﻮﯾﺴﻨﺪ ‪ .‬ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺮوز و دارﯾـﻮش ﻫـﯿﭻ‬ ‫ﻣﺨﺮج ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ؟!‬ ‫اﻣﺎ ‪ 27‬ﻣﺮداد ‪ 1356‬ﺣﺎدﺛﻪ اي ﺑﺴﯿﺎر ﺗﮑﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﺮاي دارﯾﻮش رخ ﻣﯽ دﻫﺪ‪.‬‬ ‫دارﯾﻮش ﮐﻪ در ﭘﺎرك ﺧﺮم ) ﭘﺎرك ارم ﮐﻨﻮﻧﯽ ( ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ رﺣﯿﻤﻌﻠﯽ ﺧﺮم ) ﻫﻤﺴﺮ ﺳﻮم ﺗـﺎج اﻟﻤﻠـﻮك ﻣـﺎدر‬ ‫ﺷﺎه(ﺑﻮد ‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﺮد ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ زن ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و اﯾـﻦ ﺷـﺨﺺ ﺑـﺎ ﭘﺎﺷـﯿﺪن اﺳـﯿﺪ ﺑـﺮ‬ ‫ﺻﻮرت و ﮔﺮدن او ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﯾﮏ ﮔﻮش دارﯾﻮش ‪ 70‬درﺻـﺪ ﺷـﻨﻮاﯾﯽ اش را ازدﺳـﺖ ﺑﺪﻫـﺪ و ﺻـﻮرت و‬ ‫ﮔﺮدﻧﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻮارض ﭘﺎﺷﯿﺪن اﺳﯿﺪ آﺳﯿﺐ ﺑﺒﯿﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﺮح ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺎﺟﺮاي اﺳﯿﺪﭘﺎﺷﯽ ﺑﺮ ﺻﻮرت دارﯾﻮش را ﮐﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻔﺼﻞ ﺑﺮ روي ﺳﺎﯾﺖ ﻗﺒﻠـﯽ‬ ‫ام ﻗﺮار داده ﺑﻮدم را ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺮور ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ‪ ،‬ﺿﻤﻨﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎﯾﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺷـﻤﺎ‬ ‫در ﻣﯿﺎن ﻣﯽ ﮔﺬارم‪:‬‬ ‫ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺟﻤﻌﻪ ‪ 4‬ﺷﻬﺮﯾﻮر ‪1356‬‬ ‫ﻣﺎﺟﺮاي زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮوي دارﯾﻮش اﺳﯿﺪ ﭘﺎﺷﯿﺪ ‪.‬‬

‫‪٦٧‬‬


‫ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ‪ ،‬ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دارﯾﻮش ﺧﻮاﻧﻨﺪه رادﯾﻮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ‪ ،‬ﺳـﺮﮔﺮم اﺟـﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ در ﮐﺎﺑـﺎره اي‬ ‫واﻗﻊ در اﺗﻮﺑﺎن ﺗﻬﺮان ﮐﺮج ﺑﻮد ‪ ،‬ﻧﺎﮔﻬﺎن زﻧﯽ از ﻣﯿﺎن ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮐﺎﺑﺎره ﺑﻪ ﻃـﺮف دارﯾـﻮش ﺣﻤﻠـﻪ ﺑـﺮده و ﻇـﺮف‬ ‫ﻣﺤﺘﻮي اﺳﯿﺪ را ﺑﻪ ﺳﺮ و روي دارﯾﻮش ﻣﯽ ﭘﺎﺷﺪ‪ .‬ﭼﻨﺪ ﺳـﺎﻋﺖ ﭘـﺲ از وﻗـﻮع اﯾـﻦ ﺣﺎدﺛـﻪ ﺳـﺮوﯾﺲ ﻫﻨـﺮي و‬ ‫ﺣﻮادث ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮي اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﭘﺮداﺧﺖ‪.‬‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺎﺟﺮا‬ ‫ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﺎﺑﺎره ﺧﺮم ‪ ،‬ﮐﻪ دارﯾﻮش در آن اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﺷﺐ ﺣﺎدﺛﻪ در ﮐﻨﺎر ﺳـﻦ ﺣﻀـﻮر‬ ‫داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ‪ :‬در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎزده و ﺳﯽ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺑـﻮد ‪ .‬دارﯾـﻮش‬ ‫ﺗﺎزه ﺑﺮ روي ﺳﻦ آﻣﺪه و دو ﺗﺮاﻧﻪ اﺟﺮا ﮐﺮده ﺑﻮد ‪ .‬ﺳﺮﮔﺮم اﺟﺮاي ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺗﺮاﻧﻪ )ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ( ﺷﺪ ‪ .‬در اﯾﻦ ﻫﻨﮕـﺎم‬ ‫زﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﯿﺰﻫﺎي روﺑﺮوي ﺳﻦ ‪ ،‬ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد از ﺟﺎي ﺧﻮد ﺑﻠﻨﺪ ﺷـﺪ و ﺑـﺎ ﺣﺮﮐـﺖ ﺳـﺮﯾﻌﯽ ﺑـﻪ روي‬ ‫ﺳﻦ آﻣﺪ ‪ .‬دارﯾﻮش ﺑﻪ ﻋﺎدت ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺧﻮد ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم اﺟﺮاي ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺎﯾﺶ ‪ ،‬ﭼﺸـﻤﺎن ﺧـﻮد را ﻣـﯽ ﺑﻨـﺪد ﺑـﺎ‬ ‫ﭼﺸﻤﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺳﺮﮔﺮم اﺟﺮاي ﺗﺮاﻧﻪ اش ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺣﻤﻠﻪ اﯾﻦ زن ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﻮد ﻧﺸﺪ ‪ .‬در ﯾـﮏ‬ ‫ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ زن ﻟﯿﻮان ﺑﺰرﮔﯽ را ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎﺗﺶ ﺑﻪ ﻃﺮف دارﯾﻮش ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮد ‪ .‬دارﯾـﻮش ﻓﺮﯾـﺎد‬ ‫زد‪ :‬ﺳﻮﺧﺘﻢ ﺳﻮﺧﺘﻢ و ﻧﻘﺶ ﺑﺮ ﺳﻦ ﮐﺎﺑﺎره ﺷﺪ‪ .‬ﻫﺠﻮم اﯾﻦ زن و ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ و رﻓـﺘﻦ‬ ‫وي روي ﺳﻦ ﮐﺎﺑﺎره ‪ ،‬ﺑﻪ ﻗﺪري ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﺎ و اﻋﻀﺎي ارﮐﺴﺘﺮ دارﯾﻮش ‪ ،‬ﻣﻮﻓـﻖ ﺑـﻪ ﻣﻤﺎﻧﻌـﺖ از‬ ‫اﻗﺪام وي ﻧﺸﺪﯾﻢ‪ .‬دارﯾﻮش ﮐﺖ و ﺷﻠﻮار ﻣﺸﮑﯽ ﺑﻪ ﺗﻦ داﺷﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﺷـﺪت ﺗـﺎﺛﯿﺮ اﺳـﯿﺪ ﺑـﺮ‬ ‫ﺑﺪن وي ﺑﮑﺎﻫﺪ ‪ .‬ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري اﻋﻀﺎي ارﮐﺴﺘﺮ دارﯾﻮش ‪ ،‬وي را ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رﺳﺎﻧﺪﯾﻢ‪ .‬در اﯾـﻦ اﺛﻨـﺎ زﻧـﯽ ﮐـﻪ‬ ‫ﺑﺮوي دارﯾﻮش اﺳﯿﺪ ﭘﺎﺷﯿﺪه ﺑﻮد ‪ ،‬ﮐﻒ ﺳﻦ ﮐﺎﺑﺎره ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ‪.‬‬ ‫در ﭘﺎﺳﮕﺎه ژاﻧﺪارﻣﺮي ﮐﻦ‬ ‫در ﺳﺎﻋﺖ دوازده ﺷﺐ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ‪ ،‬ﺣﺪود ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از وﻗﻮع اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ‪ ،‬ﻣﺮﯾﻢ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دارﯾـﻮش‬ ‫اﺳﯿﺪ ﭘﺎﺷﯿﺪه ﺑﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﮕﺎه ژاﻧﺪارﻣﺮي ﮐﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ‪ .‬ﻣﺮﯾﻢ و راﻧﻨﺪه آژاﻧـﺲ ‪ ،‬ﺷـﺐ را ﺗـﺎ‬ ‫ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎر ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ‪ 27‬ﻣﺮدادﻣﺎه در ﭘﺎﺳﮕﺎه ژاﻧﺪارﻣﺮي ﮐﻦ‪ ،‬ﮔﺬراﻧﺪﻧـﺪ و ﻣـﺎﻣﻮرﯾﻦ ژاﻧـﺪارﻣﺮي‬ ‫ﮐﻦ‪ ،‬در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺧﻮد را ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ وﻗﻮع اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫راﻧﻨﺪه آژاﻧﺲ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ‪:‬‬

‫‪٦٨‬‬


‫راﻧﻨﺪه آژاﻧﺲ اﯾﺮان ﺗﺎﮐﺴﯽ ‪ ،‬در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ از وي در ﭘﺎﺳﮕﺎه ژاﻧﺪارﻣﺮي ﮐﻦ ‪ ،‬ﺑﻪ ﻋﻤـﻞ آﻣـﺪ اﻇﻬـﺎر‬ ‫داﺷﺖ ﮐﻪ در ﺷﺐ وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ ‪ ،‬ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎه ﮐﺮاﯾﻪ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﮐﻪ وي در آن ﺳﺮﮔﺮم ﮐﺎر اﺳﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤـﻮده و‬ ‫ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ‪ .‬ﺳﭙﺲ از وي ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﮐﺎﺑﺎره ﺧﺮم در اﺗﻮﺑـﺎن ﺗﻬـﺮان ﮐـﺮج ﺑـﺮده و ﺗـﺎ‬ ‫ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﺑﺎره ﺑﻪ اﺗﻔﺎق وي ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ‪ .‬اﯾﻦ راﻧﻨﺪه در ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﺧﻮد ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ ﮐـﻪ‬ ‫ﺗﺎ آن ﻟﺤﻈﻪ اﯾﻦ زن را ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮده و اوﻟﯿﻦ ﺑﺎري ﺑﻮده ﮐﻪ وي را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮده اﺳﺖ ‪ .‬ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﭘﺎﺳﮕﺎه ژاﻧﺪارﻣﺮي‬ ‫ﮐﻦ ‪ ،‬ﺑﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ از راﻧﻨﺪه آژاﻧﺲ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت از ﻣـﺘﻬﻢ اﺻـﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨـﺪ و ﭘﺮوﻧـﺪه ﻣـﺘﻬﻢ را در‬ ‫ﺳﺎﻋﺖ ‪ 4‬ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ‪ 27‬ﻣﺮدادﻣﺎه ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺎزﭘﺮس ﮐﺸﯿﮏ دادﺳﺮا ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﺮﯾﻢ‬ ‫ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻪ و ﺑﯿﺴﺖ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎﻣﺪاد ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ‪ ،‬دو ﺳـﺎﻋﺖ و ﺑﯿﺴـﺖ دﻗﯿﻘـﻪ ﭘـﺲ از اﯾﻨﮑـﻪ ﻣـﺮﯾﻢ‬ ‫ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮد را ﮐﻪ اﺳﯿﺪﭘﺎﺷﯿﺪن ﺑﺮ ﺳﺮ و روي دارﯾﻮش ﺑﻮد ﻋﻤﻠﯽ ﮐـﺮد و ﭘـﺲ از دﺳـﺘﮕﯿﺮي ﺑﻮﺳـﯿﻠﻪ ﻣـﺎﻣﻮرﯾﻦ‬ ‫ﮔﺸﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﭘﺎﺳﮕﺎه ژاﻧﺪارﻣﺮي ﮐﻦ ‪ ،‬ﺑﻪ ﭘﺎﺳﮕﺎه ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ ﺑﺎ ﮔﺰارﺷﮕﺮ ﺳﺮوﯾﺲ ﺣﻮادث اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻔﺘﮕﯽ‬ ‫ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮوز اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ از ﻣﺎﺟﺮا آﮔﺎه ﺷﺪه ﺑﻮد روﺑﺮو ﺷﺪ و در ﻣﻮرد اﻧﮕﯿﺰه ﮐﺎري ﮐﻪ ﮐﺮده ﺑـﻮد ﺣﺮﻓﻬـﺎﯾﯽ زد‬ ‫ﮐﻪ در زﯾﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﺪ ‪:‬‬ ‫ﻣﻦ ﯾﮏ زن ﮐﻮﻟﯽ ﻫﺴﺘﻢ ‪ ،‬اﻫﻞ ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل ﺑﺨﺘﯿﺎري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻢ و ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ‪ ،‬ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﺒﺎر ﺳـﻔﺮي ﮐﻮﺗـﺎه‬ ‫ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﮐﺮده ﺑﻮدم ‪ .‬ﯾﺎزده ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ واﻟﺪﯾﻨﻢ ‪ ،‬ﺗﻦ ﺑﻪ ازدواج دادم و از آﻧﺠﺎ ﮐـﻪ ازدواج در‬ ‫اﯾﻦ ﺳﻦ ﺑﺮاي ﻣﻦ ﻫﯿﭻ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﺎه ‪ ،‬ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮم زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ و ﺷﻮﻫﺮم وﻗﺘﯽ دﯾـﺪ‬ ‫‪ ،‬ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺮاي او زن زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﺷﻢ ﻗﺒﻮل ﮐﺮد ﻣﺮا ﻃﻼق ﺑﺪﻫﺪ ‪ .‬ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺖ و ﻣﻦ ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن رﻓﺘﻢ‬ ‫و ﯾﺎدم ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻼس ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻮدم و ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل داﺷﺘﻢ و ﯾﮏ روز ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺗﻔـﺎق ﺧـﻮاﻫﺮم ﺑـﻪ ﺳـﯿﻨﻤﺎ‬ ‫ﻣﯽ رﻓﺘﻢ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮ دوم ﺧﻮدم آﺷﻨﺎ ﺷﺪم و ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﺑﺎ وي ازدواج ﮐﺮدم‪ .‬ﺷﻮﻫﺮم واﻗﻌـﺎ ﯾـﮏ ﻣـﺮد‬ ‫ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﯾﮏ ﺷﻮﻫﺮ اﯾﺪه ال ﺑﻮد ‪ .‬ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﻮﻫﺮم ﺑﻪ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن رﻓﺘﻢ و ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺧـﻮدم ﺑـﺎ وي‬ ‫در آﻧﺠﺎ اداﻣﻪ دادم ‪ .‬ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺳﻔﺮ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدم و ﺑﯿﺸـﺘﺮ دﺧﺘـﺮ ﺻـﺤﺮا و ﮐـﻮه ﺑـﻮدم ﺗـﺎ‬ ‫دﺧﺘﺮ ﺷﻬﺮ وﻟﯽ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ از دﻧﯿﺎي ﻣﺪ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺟﺪا ﻧﺒﻮدم و ﻫﻤﯿﺸﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺪﻫﺎي ﻟﺒﺎس ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑـﺎر ﺑـﺮ‬ ‫ﺗﻦ ﻣﻦ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺳﻔﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺸﺘﻨﺪ ﻣـﯽ ﮔﻔﺘﻨـﺪ در‬ ‫ﺗﻬﺮان ﻫﻢ زﻧﯽ ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﺷﯿﮏ ﭘﻮﺷﯽ ﺗﻮ ﻧﺪﯾﺪﯾﻢ وﻟﯽ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﻦ اﻫﻤﯿـﺖ ﻧﺪاﺷـﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻫﻤﺴﺮم ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدم ﯾﮏ زن ﺧﻮب ﺑﺎﺷﻢ در ﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﻢ ﺑـﺮاي او ﺧﺪﻣﺘﮕـﺬار واﻗﻌـﯽ‬ ‫ﺑﻮدم و ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﻮﻫﺮم را ﮐﻪ آوردن ﯾﮏ ﯾﺎ دو زن ﺧﺪﻣﺘﮑﺎرﺑﺮاي ﻣﻦ ﺑﻮد ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻢ ‪ .‬اﯾﻨﻬﺎ‬

‫‪٦٩‬‬


‫را ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻣﻦ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﯾﮏ زن ﺳﺒﮑﺴﺮ ﺑﺎﺷـﻢ و زﻧـﺪﮔﯽ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑـﺮاﯾﻢ‬ ‫واﻗﻌﺎ ارزش داﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ آن روز ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﺗﻠﺦ ﺗﺮﯾﻦ روز زﻧﺪﮔﯿﻢ ﺑﻮد ﺑﺮاي ﻣـﻦ ﻓـﺮا‬ ‫رﺳﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻬﺎر دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ } ‪ {1354‬ﺑﻮد و ﺷﺸﻤﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻦ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐـﻪ ﯾﮑـﯽ از دوﺳـﺘﺎﻧﻢ ﻣـﯽ ﺧﻮاﺳـﺖ ﺑـﻪ‬ ‫اﺗﻔﺎق ﺷﻮﻫﺮش ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﯿﺎﯾﺪ ‪.‬از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ اﮔﺮ ﭼﯿﺰي ﻻزم دارم ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺗﺎ از ﺗﻬﺮان ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﺎورد و ﻣـﻦ ﺑـﻪ او‬ ‫ﺳﻔﺎرش ﯾﮏ ﺟﻔﺖ ﮐﻔﺶ و ﭼﻨﺪ ﻧﻮار آﻫﻨﮕﻬﺎي اﯾﺮاﻧﯽ را دادم ‪ .‬وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ دوﺳﺖ داري ﮐـﺪام ﺧﻮاﻧﻨـﺪه‬ ‫ﻫﺎ را ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﯿﺎورم ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه اي ﺑﺎﺷﺪ ‪ ،‬ﺗﺎزه ﺗـﺮﯾﻦ آﻫﻨﮕﻬـﺎي روز را ﺑﺨـﺮ و ﺑـﺮاﯾﻢ ﺑﯿـﺎور و‬ ‫دوﺳﺘﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮد ‪ .‬ﻣﻦ ﺗﺎ آن زﻣﺎن اﺻﻼ دارﯾﻮش را ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ‪ .‬در ﺑﯿﻦ ﮐﺎﺳﺖ ﻫﺎ دو آﻫﻨـﮓ ﻫـﻢ از‬ ‫ﺧﻮاﻧﻨﺪه اي ﺑﻪ اﺳﻢ دارﯾﻮش ﺿﺒﻂ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ درﺑﯿﻦ ﻫﻤـﻪ آﻫﻨـﮓ ﻫـﺎ ‪ ،‬ﻓﻘـﻂ از ﺻـﺪا و آﻫﻨﮕﻬـﺎي اﯾـﻦ‬ ‫ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺧﻮﺷﻢ آﻣﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﺑﺎر آﻧﺮا ﮔﻮش ﮐﺮدم ‪ .‬ﭼﻨﺪ روزي ﮔﺬﺷﺖ و ﯾﮏ روز ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑـﻪ ﺗﻨﻬـﺎﯾﯽ‬ ‫در ﺷﻬﺮ ﻗﺪم ﻣﯽ زدم وﻗﺘﯽ ازﺟﻠﻮي ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﺳﺖ ﻓﺮوﺷﯽ ﺷﻬﺮ رد ﻣﯽ ﺷﺪم ﭼﺸﻤﻢ ﺑﻪ ﭘﻮﺳـﺘﺮ ﺑـﺰرگ ﯾـﮏ ﻣـﺮد‬ ‫اﻓﺘﺎد ‪ .‬وارد ﻣﻐﺎزه ﺷﺪم و ﺿﻤﻦ ﺧﺮﯾﺪن ﭼﻨﺪ ﻧﻮار از ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﭘﺮﺳﯿﺪم اﯾﻦ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﮐﯿﺴﺖ و او در ﺟـﻮاﺑﻢ ﮔﻔـﺖ‬ ‫دارﯾﻮش ﺧﻮاﻧﻨﺪه و از ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ دﭼﺎر ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه زﻧﺪﮔﯿﻢ ﺷﺪم‪.‬‬ ‫اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﭘﺲ از دو ﺳﺎل ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺒﺮاﻧﺶ ﮐﻨﺪ ‪ .‬ﻣﻦ ﭼﻨﺎن ﻣﺠﺬوب اﯾﻦ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺷـﺪم ﮐـﻪ‬ ‫ﺧﻮاﺳﺘﻢ آﻧﺮا ﺧﺮﯾﺪاري ﮐﻨﻢ وﻟﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﯽ ﮔﻔـﺖ ﻣـﻦ آﻧـﺮا ﻧﻤـﯽ ﻓﺮوﺷـﻢ و اﯾـﻦ را ﺑـﺮاي ﺧـﻮدم از ﺗﻬـﺮان‬ ‫ﺧﺮﯾﺪاري ﮐﺮده ام ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺑﻮد ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﭘﻨﺠﺎه ﺗﻮﻣﺎن آن ﭘﻮﺳﺘﺮ را ﺧﺮﯾﺪم و ﺑـﺎ ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﺧﺎﻧـﻪ آوردم‬ ‫وﻟﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺼﺐ آﻧﺮا ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدم ﭼﻮن ﺷﻮﻫﺮم ﻫﻤﺎن روز ﺑﻪ ﻣﻦ اﻃﻼع داد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮاي ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑـﻪ ﺗﻬـﺮان ﻣـﯽ‬ ‫روﯾﻢ ‪ .‬ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ ﻣﯽ داد ﺗﺎ راه اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ را ﮐﻪ در ﭘـﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑـﻮدم ﻫﻤـﻮارﺗﺮ‬ ‫ﺷﻮد ‪ .‬از اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪم ﭼﻮن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮدم در ﺗﻬﺮان ﻓﺮﺻﺖ دﯾﺪار دارﯾﻮش ﻧﺼﯿﺒﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ‬ ‫‪ .‬ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ راﻫﯽ ﺗﻬﺮان ﺷﺪﯾﻢ و در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺠﻠﻠﯽ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮم ﻧﯿﻤﯽ از آﻧـﺮا ﺑـﻪ اﺳـﻢ ﻣـﻦ ﮐـﺮده ﺑـﻮد اﻗﺎﻣـﺖ‬ ‫ﮐﺮدﯾﻢ و ﻣﻦ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺘﺮ دارﯾﻮش را ﺑﻪ دﯾﻮار ﯾﮑﯽ از اﺗﺎق ﻫﺎي ﺧﺎﻧـﻪ ﻧﺼـﺐ‬ ‫ﮐﺮدم ‪ .‬وﻗﺘﯽ ﻇﻬﺮ آن روز ‪ ،‬ﺷﻮﻫﺮم ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ آﻣﺪ و ﭘﻮﺳﺘﺮ دارﯾـﻮش را روي دﯾـﻮار دﯾـﺪ ﺧﯿﻠـﯽ ﻋﺼـﺒﺎﻧﯽ ﺷـﺪ و‬ ‫ﺿﻤﻦ ﭘﺎره ﮐﺮدن آن ﺑﺎ ﻣﻦ دﻋﻮا ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ؟‬ ‫ﺑﻌﺪ از آن ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻼﺻﻪ ﺗﻼش ﻫﺎي ﺧﻮدم را و دﯾﺪارﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ دارﯾﻮش داﺷﺘﻢ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻣـﯽ ﮔـﻮﯾﻢ‪.‬ﺳـﻪ ﻣـﺎه‬ ‫ﺑﻌﺪ ‪ ،‬ﺧﻮاﻫﺮم ﮐﻪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺷﻮﻫﺮش در اروﭘﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻬـﺮان آﻣـﺪ و در ﺳـﻮﻣﯿﻦ روز اﻗﺎﻣـﺖ ﺧـﻮد از‬ ‫ﺷﻮﻫﺮم ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ او و ﺷﻮﻫﺮش را ﺑﻪ ﮐﺎﺑﺎره اي ﺑﺒﺮد ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻫﺎي اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬

‫‪٧٠‬‬


‫ﻣﻦ ﮐﻪ در آﮔﻬﯽ ﻫﺎي روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮدم دارﯾﻮش در ﺷﮑﻮﻓﻪ ﻧﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ از ﺷﻮﻫﺮم ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻣـﺎ را‬ ‫ﺑﻪ ﺷﮑﻮﻓﻪ ﻧﻮ ﺑﺒﺮد وﻟﯽ ﺷﻮﻫﺮم ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮد و ﮔﻔﺖ ﻣﺤﯿﻂ آﻧﺠﺎ را دوﺳﺖ ﻧﺪارم و آن وﻗﺖ ﻣـﻦ ﮔﺮﯾـﻪ ﮐﻨـﺎن ﺑـﻪ‬ ‫ﺷﻮﻫﺮم ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻮﻓﻪ ﻧﻮ ﺑﺮوﯾﻢ ‪ .‬ﺷﻮﻫﺮم ﻗﺒﻮل ﮐﺮد و ﻣﺎ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺑـﻪ ﺷـﮑﻮﻓﻪ ﻧـﻮ رﻓﺘـﯿﻢ‪ .‬ﻫـﯿﭻ‬ ‫وﻗﺖ آن ﻟﺤﻈﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ‪ ،‬دارﯾﻮش را ﻣﯽ دﯾﺪم ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ ‪ .‬وﻗﺘﯽ دارﯾﻮش ﺑﺮ روي ﺳﻦ آﻣﺪ‬ ‫و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺮد اﯾﻦ ﻋﺸﻖ ﮔﻨﺎه آﻟﻮد ﺑﺎ ﻣﻦ ﮐﺎري ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺿﺮﺑﺎن ﺷﺪﯾﺪ ﻗﻠﺒﻢ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺣﺴـﺎس‬ ‫ﻣﯽ ﮐﺮدم‪ .‬ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﯿﻢ و ﺧﻮاﺑﯿﺪﯾﻢ و ﺻﺒﺢ زود ﮐﻪ ﻣﻦ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷـﺪم ‪ ،‬ﯾﮑـﯽ از‬ ‫آﻫﻨﮕﻬﺎي دارﯾﻮش را ﺑﺮ روي ﺿﺒﻂ ﺻﻮت ﭘﺨﺶ ﮐﺮدم ‪ .‬ﺷﻮﻫﺮم از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﺿـﺒﻂ ﺻـﻮت‬ ‫را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮد و ﻣﻦ ﺑﻪ او اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدم و آن وﻗﺖ ﺷﻮﻫﺮم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪ و ﺿﺒﻂ ﺻﻮت را ﺷﮑﺴﺖ و آن‬ ‫وﻗﺖ ﻣﻦ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪاﻧﻢ ﭼﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ‪ ،‬ﻓﺮﯾﺎد زدم ‪ :‬ﻣﻦ دارﯾﻮش را دوﺳﺖ دارم ‪.‬‬ ‫واي ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮم ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺣﺮف ﭼﻪ ﺣﺎﻟﯽ ﺷﺪ ‪ .‬ﭼﻨﺪ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻣـﻦ زد و ﻓﺮﯾـﺎد زد ‪ :‬ﻫﻤـﯿﻦ اﻻن از‬ ‫اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽ روي ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﻘﺪاري از ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﯾﻢ را ﺑﺮداﺷﺘﻢ و از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪم و ﭼﻮن ﻫﯿﭻ ﮐﺠﺎ را ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮوم ‪ ،‬رﻓﺘﻢ ﻫﺘـﻞ‬ ‫وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎ وﯾﮏ اﺗﺎق ﮔﺮﻓﺘﻢ ‪.‬ﻫﻤﺎن ﺷﺐ ﺑﺎز ﺑﻪ ﺷﮑﻮﻓﻪ ﻧﻮ رﻓﺘﻢ و ﺑﺎ دادن ﺻﺪ ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﺎرﺳﻮن ‪ ،‬ﺑﻪ او ﮔﻔـﺘﻢ‬ ‫ﺑﻪ دارﯾﻮش ﺑﮕﻮ ﭘﺲ از اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اش ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﯿﺰ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ ‪ ،‬ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ او را ﺑﺮاي ﯾﮏ ﻋﺮوﺳﯽ دﻋﻮت ﮐﻨﻢ‪.‬‬ ‫ﮔﺎرﺳﻮن ﺑﺮاﯾﻢ ﭘﯿﻐﺎم آورد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ زن ﺑﮕﻮ ‪ :‬ﺟﻠﻮي ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻈﺮم ﺑﺎﺷﺪ ‪ .‬دارﯾﻮش آﻣﺪ و ﻣﻦ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨـﺎن‬ ‫ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ دوﺳﺘﺶ دارم و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺎ او ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ و آﻧﻘﺪر ﮔﻔﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ دارﯾﻮش ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﻣـﻦ‬ ‫اﻣﺸﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﯾﺪن ﮔﻮﮔﻮش ﺑﺮوم و او را ﺑﺒﯿﻨﻢ ‪ ،‬ﺗﻮ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق دوﺳﺘﺎن ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل آﻧﻬﺎ ﺑﺮو ‪ ،‬ﻣﻦ ﺻـﺒﺢ زود ﺑـﻪ‬ ‫دﯾﺪن ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ آﻣﺪ‪ .‬آن وﻗﺖ ﻣﻦ ﺳﻮار اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ دوﺳﺘﺎن دارﯾﻮش ﺷﺪم و رﻓﺘﻢ وآﻧﻮﻗـﺖ دوﺳـﺘﺎن دارﯾـﻮش در‬ ‫ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ‪ :‬دﺧﺘﺮان زﯾﺎدي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دارﯾﻮش را دوﺳـﺖ دارﻧـﺪ وﻟـﯽ او ﮔﻮﮔـﻮش را‬ ‫دوﺳﺖ دارد ﺗﻮ ﺑﺪ ﮐﺎري ﮐﺮدي ﺷﻮﻫﺮت را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارﯾﻮش ﺗﺮك ﮐﺮدي ‪.‬‬ ‫وﻟﯽ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﺣﺮف ﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﻦ ﻧﺮﻓﺖ ‪ .‬آن روز ﺻﺒﺢ ‪ ،‬دارﯾـﻮش ﺑـﻪ دﯾـﺪن ﻣـﻦ ﻧﯿﺎﻣـﺪ و دوﺳـﺘﺎن‬ ‫دارﯾﻮش ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻦ ﻧﺎراﺣﺖ ﻫﺴﺘﻢ و ﺑﻪ ﺷﺪت ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ‪ :‬ﺑﯿـﺎ ﺗـﺮا ﭘـﯿﺶ دارﯾـﻮش‬ ‫ﺑﺒﺮﯾﻢ و آن وﻗﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از دوﺳﺘﺎن دارﯾﻮش ﺑﺮدﻧﺪ‪ .‬دارﯾﻮش در آن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔـﺖ ‪ :‬ﻣـﻦ‬ ‫ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ داري دوﺳﺖ ﺑﺎﺷﻢ ‪ ،‬ﺑﺮو ﺳﺮ ﺧﺎﻧﻪ و زﻧﺪﮔﯿﺖ و ﻣﻦ در ﺟﻮاب او ﮔﻔﺘﻢ اﮔـﺮ ﺑـﻪ ﻋﺸـﻘﻢ‬ ‫ﺟﻮاب ﻧﺪﻫﯽ ﺧﻮدم را ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺸﺖ و آﻧﻮﻗﺖ دارﯾﻮش ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺮا ﮐﻒ دﺳﺘﺶ ﺑﺎ ﺧﻮدﮐﺎر ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐـﺮد و‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﺑﺮﮔﺮد ‪ ،‬ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺗﻤﺎس ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ ‪.‬‬ ‫‪٧١‬‬


‫ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ و ﻓﻬﻤﯿﺪم ﺷﻮﻫﺮم ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻃﻼق ﻣﺮا آﻣﺎده ﮐﺮده ﺑﻄﻮري ﮐﻪ دو روز ﺑﻌﺪ ﺣﮑﻢ ﻃﻼق ﻣـﻦ‬ ‫و ﺷﻮﻫﺮم ﺻﺎدر ﺷﺪ ‪ .‬دارﯾﻮش ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﻮل داده ﺑﻮد ﺗﻤﺎس ﻧﮕﺮﻓﺖ و ﻣﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﮐﺎﺑـﺎره وﻧـﮏ‬ ‫ﺑﻪ دﯾﺪﻧﺶ رﻓﺘﻢ و اﯾﻨﺒﺎر ﻫﻢ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﺎن از ﻋﺸﻖ ﺧﻮد ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ و اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮم ﻣﺮا ﻃﻼق داده اﺳﺖ ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﺎن ﺷﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق دارﯾﻮش ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اش رﻓﺘﻢ و روز ﺑﻌﺪ دارﯾﻮش ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﺗـﻮ ﺣﺘﻤـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﻧـﺰد ﺷـﻮﻫﺮت‬ ‫ﺑﺮﮔﺮدي ﭼﻮن ﻣﻦ دﯾﮕﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮا ﺑﺒﯿﻨﻢ ‪ .‬ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔـﺮ از دوﺳـﺘﺎن ﺷـﻮﻫﺮم ‪ ،‬ﺑـﻪ دﯾـﺪن ﻣـﻦ‬ ‫آﻣﺪﻧﺪ و از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮم آﺷﺘﯽ ﮐﻨﻢ و ﻣﻦ ﻫﻢ ﻗﺒﻮل ﮐﺮدم و دوﺑﺎره ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮم ازدواج ﮐﺮدم وﻟـﯽ ﺳـﻪ‬ ‫ﻣﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮم اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﻢ ‪ .‬ﻋﺸﻖ دارﯾﻮش ‪ ،‬ﻣﺮا دﯾﻮاﻧﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ دوﺑـﺎره‬ ‫ﻣﻦ و ﺷﻮﻫﺮم ‪ ،‬ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا ﻣﻦ از ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺷﺐ ﺑﻪ ﻧﻮارﻫﺎي دارﯾﻮش ﮔﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﻢ اﺧﺘﻼف ﭘﯿـﺪا ﮐـﺮدﯾﻢ ‪.‬‬ ‫ﺷﻮﻫﺮم در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺿﺒﻂ ﺻﻮت ﻣﺮا ﺷﮑﺴﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ دﯾﻮاﻧﮕﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺣﺪ اﻋﻼي ﺧﻮد رﺳﯿﺪ و ﻣﻦ در ﯾـﮏ‬ ‫ﺣﺎﻟﺖ ﺟﻨﻮن آﺳﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ ﺷﻮﻫﺮم ﮔﺮﻓﺘﻢ ‪ .‬اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸـﺪم ‪ .‬ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ از‬ ‫ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون دوﯾﺪم و ﺧﻮدم را ﺑﻪ ﮐﻼﻧﺘﺮي رﺳﺎﻧﺪم و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدم‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﻫـﻢ ﺷـﻮﻫﺮم آﻣـﺪ و از ﻣـﻦ‬ ‫ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد و ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 15‬ﺑﺎزﭘﺮﺳﯽ دادﺳﺮاي ﺗﻬﺮان رﻓﺖ ‪.‬‬ ‫در ﺑﺎزﭘﺮﺳﯽ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﺮا ﺑﻪ زﻧﺪان ﺑﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ وﻟﯽ ﺷﻮﻫﺮم ﻧﮕﺬاﺷﺖ ‪ .‬او ﮔﻔﺖ ﻣـﻦ ﻧﻤـﯽ ﺧـﻮاﻫﻢ ﻣـﺎدر‬ ‫ﺷﺶ ﻓﺮزﻧﺪم ﺑﻪ زﻧﺪان ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ ‪ ،‬ﻣﻦ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﯽ دﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﺮط اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﺴﺮم ﺗﻀﻤﯿﻦ دﻫﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺮاي ﻫﻤﯿﺸـﻪ از‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ و ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﮐﻨﺎر ﺑﺮود ‪ .‬ﻣﻦ ﻫﻢ ﻗﺒﻮل ﮐﺮدم و آزاد ﺷﺪم و دوﺑﺎره از ﺷﻮﻫﺮم ﻃﻼق ﮔـﺮﻓﺘﻢ ‪ .‬ﺷـﻮﻫﺮم‬ ‫ﻫﻔﺘﺎد ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻣﺮا ﺑﺎ ﻓﺮوﺧﺘﻦ اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﺶ ﮐﻪ ﺻﺪ وﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ارزش داﺷﺖ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ‬ ‫ﻓﺮوﺧﺘﻦ ﻣﻨﺰﻟﻤﺎن در ﺗﻬﺮان ‪ 250‬ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺳﻬﻢ ﻣﺮا از آن ﻣﻨﺰل ﭘﺮداﺧﺖ و ﻣﻦ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ‪ 320‬ﻫـﺰار ﺗﻮﻣـﺎن‬ ‫ﭘﻮل ‪ ،‬ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﺮاغ دارﯾﻮش رﻓﺘﻢ‪.‬‬ ‫در ﺧﯿﺎﺑﺎن آﯾﺰﻧﻬﺎور‪ ،‬ﯾﮏ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺷﯿﮏ اﺟﺎره ﮐﺮدم و آﻧﺮا ﺑـﻪ ﺳـﺎدﮔﯽ آراﺳـﺘﻢ و ﻣﺠـﺪدا ﺑـﺎ دارﯾـﻮش ﺗﻤـﺎس‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻢ و او ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﻮل داد ﻫﻔﺘﻪ اي دو ﺷﺐ ‪ ،‬ﺑﻪ دﯾﺪﻧﻢ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﻫـﻢ ﮐـﺮد و ﺻـﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧـﻪ ﻣـﻦ ‪،‬‬ ‫ﺧﻮدش ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ دارﯾﻮش ﻫﻔﺘﻪ اي دو ﺷﺐ ﺑﻪ دﯾﺪﻧﻢ ﻣﯽ آﻣﺪ و ﻫﻔﺘﻪ اي ﯾﮏ ﺷﺐ ﻫﻢ ﺧـﻮدم ﺑـﻪ ﺳـﺮاغ‬ ‫دارﯾﻮش ﻣﯽ رﻓﺘﻢ و او را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﯽ آوردم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ روز ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ اﺗﻔـﺎق دارﯾـﻮش ﺑـﻪ ﺧﺎﻧـﻪ اش‬ ‫رﻓﺘﻢ ‪ ،‬در ﮐﺸﻮي ﮐﻤﺪي ﮐﻪ در اﺗﺎق ﺧﻮاب او ﺑﻮد ﻣﻘﺪاري ﻋﮑﺲ رﻧﮕﯽ از ﮔﻮﮔﻮش ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺎزه ﺑـﻮد و آﻧﻬـﺎ را‬ ‫در ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺮﯾﻪ اي ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدم دﯾﺪم‪ .‬از دﯾﺪن اﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪم و ﺑﻪ دارﯾﻮش ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻦ ﻋﮑـﺲ‬ ‫ﻫﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﭼﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪.‬‬

‫‪٧٢‬‬


‫در ﺟﻮاﺑﻢ ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﺗﻮ ﺑﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﭼﮑﺎر داري ‪ ،‬ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدم ﯾﮏ زن را دوﺳﺖ دارم ‪ .‬در ﺟﻮاﺑﺶ ﮔﻔـﺘﻢ و‬ ‫اﯾﻦ زن ﮔﻮﮔﻮش اﺳﺖ‪ .‬ﮔﻔﺖ ﮔﻮﮔﻮش ﯾﺎ زن دﯾﮕﺮي ‪ ،‬ﺑﺮاي ﺗﻮ ﭼﻪ ﻓﺮﻗﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﻬﻢ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣـﻦ زن‬ ‫دﯾﮕﺮي را ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺗﻮ دوﺳﺖ دارم ‪ .‬ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﺎن از ﺧﺎﻧﻪ اش ﺧﺎرج ﺷﺪم و ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻢ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ‪ .‬دو ﺷـﺐ ﮔﺬﺷـﺖ‬ ‫و ﺑﻌﺪ ﮐﻪ دﯾﺪم دﯾﮕﺮ ﻃﺎﻗﺖ ﻧﻤﯽ آورم ﺑﺮاي دﯾﺪﻧﺶ ﯾﮏ دﺳﺘﻪ ﮔﻞ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ و ﻗﺸﻨﮓ ﺧﺮﯾـﺪم و‬ ‫ﺑﻪ ﮐﺎﺑﺎره رﻓﺘﻢ ‪ .‬دارﯾﻮش ﺑﺎ دﯾﺪن ﻣﻦ ﮔﻔﺖ دﯾﮕﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺮا ﺑﺒﯿﻨﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺣﺮف ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻫﯿﭻ‬ ‫ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﻢ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺶ اﻧﺪاﺧﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ ‪ :‬ﻣﻦ زﻧﺪﮔﯿﻢ را ﻓـﺪاي ﺗـﻮ ﮐـﺮدم ‪ ،‬ﺑـﺮو و ﺑﺒـﯿﻦ ﭼـﻪ‬ ‫ﺑﻼﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺮت ﻣﯽ آورم و ﺑﻌﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺮف دﯾﮕﺮي ﺑﺰﻧﻢ روي از او ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪم و رﻓﺘﻢ ‪.‬‬ ‫ﺷﺐ ﺑﻌﺪ ‪ ،‬دارﯾﻮش ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﻦ آﻣﺪ وﻟﯽ ﻣﻦ در را ﺑﻪ روﯾﺶ ﺑﺎز ﻧﮑﺮدم و او رﻓﺖ ‪.‬‬ ‫ﯾﮏ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺖ ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮدم را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ‪ .‬ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ دارﯾﻮش را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻢ وﻟﯽ ﺑﻌﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ او را زﺟـﺮ ﺑـﺪﻫﻢ ‪.‬‬ ‫ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮدم و ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ او ﺷﺒﻬﺎ ‪ ،‬در ﭘﺎرك ﺧﺮم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺐ ﻫﺎ ‪ ،‬ﻫﻤﺎن ﺟﺎ ﻫـﻢ ﻣـﯽ‬ ‫ﺧﻮاﺑﺪ ‪ .‬دﯾﺮوز ﺻﺒﺢ‪ ،‬ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮدن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮدم‪ ،‬دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪم و ﯾﮏ ﺑﻄـﺮي اﺳـﯿﺪ ﺧﺮﯾـﺪم ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﻋﺖ ده ﺷﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﺎرك ﺧﺮم رﻓﺘﻢ ‪ .‬آﻧﺠﺎ ‪ ،‬ﭼﻮن ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮدم اﺟﺎزه ﻧﺪادﻧـﺪ ﻣـﻦ داﺧـﻞ ﺷـﻮم ‪،‬‬ ‫ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ رﻓﺘﻢ ‪ .‬ﯾﮏ ﭘﻮﺳﺘﯿﮋ ﺑﻪ ﺳﺮم ﮔﺬاﺷﺘﻢ و ﯾﮏ ﻋﯿﻨﮏ ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻢ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ آژاﻧﺲ ﮐﺮاﯾـﻪ‬ ‫اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ‪ ،‬ﺗﻠﻔﻦ زدم و ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﻦ ﯾﮏ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺷﯿﮏ ﺑﺎ راﻧﻨﺪه ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ‪ .‬اﺗﻮﻣﺒﯿـﻞ آﻣـﺪ و ﻣـﻦ ﺳـﻮار‬ ‫ﺷﺪم ‪ .‬از راﻧﻨﺪه ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻣﺮا در ﺷﻬﺮ ﺑﮕﺮداﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﺳﺮ ﺻﺤﺒﺖ را ﺑـﺎ او ﺑـﺎز ﮐـﺮدم و ﮐﻤـﯽ ﺧﻮدﻣـﺎﻧﯽ ﺷـﺪم و‬ ‫ﺳﭙﺲ وي را ﺑﻪ ﭘﺎرك ﺧﺮم دﻋﻮت ﮐﺮدم و او ﻫﻢ ﻗﺒﻮل ﮐﺮد ‪ .‬ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺑﻪ ﭘﺎرك ﺧﺮم رﻓﺘﯿﻢ و ﻣﻦ ﺑﺎ دادن اﻧﻌـﺎم‬ ‫ﺧﻮب ﺑﻪ ﮔﺎرﺳﻮن ‪ ،‬ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﻦ را ﮔﺮﻓﺘﻢ و آﻧﺠﺎ ﻧﺸﺴﺘﻢ ‪ .‬و ﺑﻌﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ‪ ،‬ﺷﯿﺸﻪ ﺑـﺰرگ اﺳـﯿﺪ‬ ‫را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺰار دردﺳﺮ در ﺳﯿﻨﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده ﺑﻮدم ﺧﺎرج ﮐﺮدم و روي ﻣﯿﺰ ﮔﺬاﺷﺘﻢ ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ داﺧﻞ آن ﺷﯿﺸﻪ ‪ ،‬ﻣﺸﺮوب اﺳﺖ ‪ .‬ﺣﺘﯽ راﻧﻨﺪه ﺧﻮاﺳﺖ از آن ﺑﺨﻮرد وﻟﯽ ﻣـﻦ ﺑـﻪ او ﮔﻔـﺘﻢ‬ ‫ﺑﺮاي ﺧﻮدش وﯾﺴﮑﯽ ﺳﻔﺎرش ﺑﺪﻫﺪ‪ .‬ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دارﯾﻮش ﺷﺪ ‪ .‬روي ﺳﻦ آﻣﺪ و دو آﻫﻨـﮓ ﻓﺮﯾـﺎد زﯾـﺮ‬ ‫آب و ﺷﻘﺎﯾﻖ را اﺟﺮا ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﺮاﻧﻪ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺷـﺪ ‪ .‬اﺳـﯿﺪ را از داﺧـﻞ ﺷﯿﺸـﻪ‪ ،‬درون ﯾـﮏ‬ ‫ﻟﯿﻮان رﯾﺨﺘﻢ و ﺑﻌﺪ در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ از ﺟﺎي ﺧﻮد ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪم و ﺑﺮوي ﺳﻦ رﻓﺘﻢ ‪ .‬دارﯾﻮش‪ ،‬ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﻦ را ﻧﺸـﻨﺎﺧﺖ ‪.‬‬ ‫ﻟﯿﻮان اﺳﯿﺪ را ﺑﺮوي او ﭘﺎﺷﯿﺪم و دارﯾﻮش ﻓﺮﯾﺎد زد ‪ :‬ﺳﻮﺧﺘﻢ ‪.‬‬

‫‪٧٣‬‬


‫دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰي ﻧﻔﻬﻤﯿﺪم ‪ .‬ﻋﺪه اي روي ﺳﺮ ﻣﻦ رﯾﺨﺘﻨﺪ و ﺑﻌﺪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدم آﻣﺪم ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮدم و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺷـﻤﺎ‬ ‫آﻣﺪﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺮﯾﻢ ﮐﻪ اﺳﻢ اﺻﻠﯽ او‪ ،‬ﻣﺎه ﺳﻠﻄﺎن ش اﺳﺖ ‪ ،‬ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺖ ﺳﺎل دارد }ﻣﺘﻮﻟـﺪ‪ {1328‬و داراي ﺷـﺶ ﻓﺮزﻧـﺪ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻨﺸﺎن ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﻪ‪ .‬ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ‪ :‬ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ از ﮐﺎري ﮐـﻪ‬ ‫ﮐﺮدم ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻧﯿﺴﺘﻢ ‪ .‬دارﯾﻮش ﻣﺮا ﺑﯿﭽﺎره ﮐﺮد ‪ ،‬ﻣﻦ ﻫﻢ ﺧﻮاﺳﺘﻢ او را ﺑﯿﭽﺎره ﮐﻨﻢ ‪.‬‬ ‫دارﯾﻮش در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن‬ ‫ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﻪ دارﯾﻮش ‪ ،‬ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺟﺮاﺣﺎت وارده ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﺳﯿﺪ ‪ ،‬ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن‬ ‫ﻣﻬﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺖ‪ ،‬ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﻣﺎ در ﺑﺨﺶ ﺳﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻬﺮ ﮐﻪ دارﯾﻮش در آن ﺑﺴﺘﺮي اﺳﺖ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻨـﺪ و‬ ‫ﺑﺎ وي ﮔﻔﺘﮕﻮي ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ‪.‬‬ ‫دارﯾﻮش ﮐﻪ از ﻧﺎﺣﯿﻪ راﺳﺖ ﺻﻮرت ‪ ،‬ﮔﻮش ‪ ،‬ﺳﯿﻨﻪ ‪ ،‬دﺳﺖ راﺳﺖ و ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻧﺎﺣﯿﻪ زﯾـﺮ ﺷـﮑﻢ ﻣﺠـﺮوح ﺷـﺪه‬ ‫ﺑﻮد ‪ ،‬اﺑﺘﺪا در ﺑﺨﺶ اورژاﻧﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ‪ ،‬ﺗﺤﺖ ﯾﮏ ﺳـﺮي ﻣﻌﺎﻟﺠـﺎت اوﻟﯿـﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ و ﺳـﭙﺲ ﺑـﻪ ﺑﺨـﺶ‬ ‫ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺖ ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارﯾﻮش ‪ ،‬ارﮐﺴﺘﺮ وي و ﻣﺤﻤﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﻤﺴﺮ ﺳـﺎﺑﻖ ﮔﻮﮔـﻮش در‬ ‫ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ‪ .‬دارﯾﻮش در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ‪ ،‬در ﮔﻔﺘﮕـﻮي ﮐﻮﺗـﺎﻫﯽ ﺑـﺎ‬ ‫ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ‪ ،‬در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻮد اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ اﯾﻦ زن ﯾﮏ اﻗﺪام وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﺑﻮده‬ ‫و ﻣﺮﯾﻢ ﺑﺎ ﭘﺎﺷﯿﺪن اﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت وي ‪ ،‬او را ﺗﺎ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﺮگ ﮐﺸﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫دارﯾﻮش در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا و راﺑﻄﻪ اش ﺑﺎ ﻣﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮوي او اﺳﯿﺪ ﭘﺎﺷﯿﺪ ‪ ،‬ﺷﻨﺒﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺶ‬ ‫ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﺠﺪدا ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﻣﻦ وﻗﺘﯽ ﺑﺮ روي ﺳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯿﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ام و آﻧﻬﺎ را ﮐﻪ ﭘـﺎﯾﯿﻦ ﺳـﻦ‬ ‫ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺒﯿﻨﻢ ‪ ،‬ﭼﻮن اوﻻ وﻗﺘﯽ ﺑﺮوي ﺳﻦ ﻣﯽ روم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻧﻮر و ﭘﺮوژﮐﺘﻮر ﮐﺎﺑﺎره ‪ ،‬ﻧﻮر ﻫـﺎي رﻧﮕﺎرﻧﮕﺸـﺎن‬ ‫را ﺑﺮ روي ﭼﻬﺮه ﻣﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻧﻌﮑﺎس ﻧﻮر در ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﻢ ﭘـﺎﯾﯿﻦ ﺳـﻦ و‬ ‫ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯿﺎن را ﺑﺒﯿﻨﻢ و دوﻣﺎ ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻋﺎدت دارم ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮاﻧﺪن ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﻢ را ﺑﺒﻨﺪم‪.‬‬ ‫آن ﺷﺐ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ دو ﺗﺮاﻧﻪ اﺟﺮا ﮐﺮدم و ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺗﺮاﻧﻪ ام را ﺑﺨﻮاﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﯾـﮏ ﻟﺤﻈـﻪ ﭼﺸـﻢ‬ ‫ﻫﺎﯾﻢ را ﺑﺎز ﮐﺮدم و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻢ ﻣﯽ آﯾﺪ ‪ .‬ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﯾﮑﯽ از ﺗﻤﺎﺷـﺎﭼﯿﺎن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺗﻘﺎﺿـﺎي‬ ‫ﺗﺮاﻧﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ اش را دارد اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻟﯿﻮاﻧﯽ ﮐـﻪ در دﺳـﺘﺶ ﺑـﻮد‬ ‫ﺷﺪم‬ ‫‪٧٤‬‬


‫و در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺮ روي ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺻﻮرت و ﺳﯿﻨﻪ ام ‪ ،‬اﺣﺴﺎس ﺳـﻮزش ﺷـﺪﯾﺪ ﮐـﺮدم ‪ .‬ﭼﻨـﺪ ﻧﻔـﺮ از اﻋﻀـﺎي‬ ‫ارﮐﺴﺘﺮ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻪ اﯾﻦ زن رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ و او را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳـﺖ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧـﺪه اﺳـﯿﺪ را ﺑـﺮ روي ﻣـﻦ‬ ‫ﺑﭙﺎﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ‪ .‬ﻣﻦ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ رﻓﺘﻢ و ﻋـﺪه اي ‪ ،‬آب ﺳـﺮد زﯾـﺎدي روي ﺗـﻦ و ﺑـﺪﻧﻢ رﯾﺨﺘﻨـﺪ و‬ ‫ﻣﻘﺪاري ﻫﻢ ﮐﺮه ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺪﻧﻢ ﻣﺎﻟﯿﺪﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫دارﯾﻮش ﺳﭙﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ‪:‬ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﺗﻮﻃﺌﻪ اي ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻦ ﺑﻮده و ﻣﻦ ﻧﻪ ﺣﺎﻻ و ﻧﻪ ﻫـﯿﭻ وﻗـﺖ ‪،‬‬ ‫ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ وارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ زن ﻧﺪاﺷﺘﻢ و واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﺷﺘﻢ او ﻫﻢ ﻣﯽ آﯾﺪ‬ ‫و اﻟﺒﺘﻪ ﯾﮑﯽ دو ﺑﺎر ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻇﻬﺎر ﻋﺸﻖ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﻮاب ﻣﻦ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ اﻣﮑﺎن ﻧـﺪارد راﺑﻄـﻪ‬ ‫اي ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و او ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ و او ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺧﺎﻧﻪ و زﻧﺪﮔﯿﺶ ﺑﺮﮔﺮدد و دﻟﯿﻞ از ﻫـﻢ ﭘﺎﺷـﯿﺪه ﺷـﺪن ﺧـﺎﻧﻮاده‬ ‫اش ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ ﻫﺎي اﯾﻦ زن ﺑﻮده ‪ .‬ﺗﮑﻠﯿﻒ او ﻫﺮ ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻧﻮن روﺷﻦ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ و‬ ‫اﻣﯿﺪوارم ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﺮاي دﯾﮕﺮان ﻋﺒﺮت آﻣﯿﺰﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ دارﯾﻮش ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ دارﯾﻮش را از ﻧﻮع درﺟﻪ ﺳﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮده و وﺳﻌﺖ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ را زﯾﺎدﻣﯽ داﻧﺪ‪.‬‬ ‫از اﻗﻮام ﻧﺰدﯾﮏ دارﯾﻮش ‪ ،‬ﻓﻘﻂ ﭘﺪرش در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺣﻀﻮر داﺷﺖ و ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از دوﺳـﺘﺎن دارﯾـﻮش در ﺟﻠـﻮي‬ ‫اﺗﺎق وي ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ از ﻣﻼﻗﺎت ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﺑﺎ دارﯾﻮش ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫در ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻨﺞ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ‪ 27‬ﻣﺮداد ﻣﺎه ‪ ، 1356‬ﺑﺎز ﭘﺮس ﮐﺸﯿﮏ دادﺳـﺮاي ﺗﻬـﺮان ‪ ،‬ﺑـﺎ اﻧﺠـﺎم‬ ‫ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻻزم ﺑﺮاي ﻣﺮﯾﻢ ‪ ،‬زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دارﯾﻮش اﺳﯿﺪ ﭘﺎﺷﯿﺪه ﺑﻮد ‪ ،‬ﻗﺮار ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺻﺎدر ﮐﺮد و وي‬ ‫را ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد ‪ .‬ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ‪ ،‬اﻗﺪام ﺑﻪ اﺳـﯿﺪ ﭘﺎﺷـﯽ در ﺻـﻮرﺗﯽ‬ ‫ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺷﻮد ‪ ،‬ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﺑﺮاﺑﺮ اﻋﺪام دارد ‪ .‬در ﺻﻮرت ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ ‪ ،‬ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﺣـﺒﺲ ﺟﻨـﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺳﯿﺪﭘﺎﺷﯽ‪ ،‬ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﺺ ﻇﺎﻫﺮي ﺷﻮد ﻣﺠﺎزات ﮐﺴـﯽ ﮐـﻪ اﻗـﺪام ﺑـﻪ اﺳـﯿﺪ‬ ‫ﭘﺎﺷﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ از ‪ 2‬ﺗﺎ ‪ 10‬ﺳﺎل زﻧﺪان اﺳﺖ ‪ .‬رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ در ﻣﺮاﺟـﻊ ﻗﻀـﺎﯾﯽ در‬ ‫دﺳﺖ اﻗﺪام اﺳﺖ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻌﺪا روﺷﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻔﺘﮕﯽ دي ‪1356‬‬ ‫وﮐﯿﻞ ﻣﺪاﻓﻊ دارﯾﻮش ﺧﻮاﻧﻨﺪه رادﯾﻮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﻠﯽ اﯾﺮان‪ ،‬ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ دادﺧﻮاﺳـﺘﯽ از ﺳـﻮي ﻣﻮﮐـﻞ‬ ‫ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺎﺷﯿﺪن اﺳﯿﺪ و ﺿﺮر و زﯾﺎن ﻫﺎي ﻣﺎدي و ﻣﻌﻨﻮي ﮐﻪ ﺑﺎ وﻗﻮع اﯾﻦ ﺣﺎدﺛـﻪ ﻣﺘﻮﺟـﻪ اﯾـﻦ ﺧﻮاﻧﻨـﺪه‬ ‫ﻣﻌﺮوف ﺷﺪ ‪ ،‬ﺗﻘﺎﺿﺎي اﻋﺎده ﺿﺮر و زﯾﺎن ﻫﺎي ﻣﺎدي و ﻣﻌﻨﻮي وارده را ﻧﻤﻮد‪.‬‬

‫‪٧٥‬‬


‫دادﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي ﻣﺮﯾﻢ ﺷﻔﯿﻌﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ‪ ،‬زﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻬﻢ اﺳﺖ در ﺳﺎﻋﺖ ﯾـﮏ و ﺳـﯽ دﻗﯿﻘـﻪ ﺑﺎﻣـﺪاد روز‬ ‫ﺑﯿﺴﺖ وﻫﻔﺖ ﻣﺮداد ‪ ، 1356‬ﻫﻨﮕﺎم اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ دارﯾﻮش در ﮐﺎﺑﺎره‪ ،‬ﺑﺮ روي وي اﺳﯿﺪ ﭘﺎﺷﯿﺪه و ﻣﻮﺟـﺐ‬ ‫ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺑﺪن و ﺻﻮرت و ﺳﯿﻨﻪ او را ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎي ده ﺳﺎل زﻧـﺪان ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ‪ .‬ﻗـﺮار‬ ‫ﻣﺠﺮﻣﯿﺖ ﻣﺮﯾﻢ ‪ ،‬ﭘﺲ از ﻗﺮﯾﺐ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﺳﻮي ﺑﺎزﭘﺮس ‪ ،‬ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﺎدر ﮔﺮدﯾـﺪ و ﭘﺮوﻧـﺪه ﺑـﺮاي‬ ‫ﺻﺪور ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺰد دادﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ‪ .‬دادﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي اﯾﻦ زن ده ﺳﺎل زﻧﺪان ﺗﻘﺎﺿـﺎ ﻧﻤـﻮد و‬ ‫ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﻪ دﻓﺘﺮ دادﮔﺎه ﺟﻨﺎﯾﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد‪.‬‬ ‫ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺑﻬﻤﻦ ‪1356‬‬ ‫ﺻﺒﺢ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺷﻌﺒﻪ ﭼﻬﺎرم دادﮔﺎه ﺟﻨﺎﯾﯽ ﻣﺮﮐﺰ ‪ ،‬ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﺮﯾﻢ ‪ ،‬زﻧﯽ ﮐـﻪ ﺷـﺐ ‪ 26‬ﻣـﺮداد‬ ‫ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﺑﺎره ﻫﺎي ﺗﻬﺮان ‪ ،‬ﺑﺮ ﺳﺮ و روي دارﯾﻮش ﺧﻮاﻧﻨﺪه اﺳﯿﺪ ﭘﺎﺷﯿﺪه ﺑﻮد آﻏـﺎز ﺷـﺪ‪ .‬ﭘـﺲ از‬ ‫ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎزﭘﺮﺳﯽ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﭼﻬﺎرم دادﮔﺎه ﺟﻨﺎﯾﯽ رﻓـﺖ و ﻣـﺮﯾﻢ ﻫﻔﺘـﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﭘـﺲ از دو روز‬ ‫ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺷﺶ ﻣﺎه زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن از ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ‪ ،‬ﻣـﺮﯾﻢ ‪ 6‬ﻣـﺎه و ﯾـﺎزده روز‬ ‫در زﻧﺪان ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮده ﺑﻮد ‪ ،48‬ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ از زﻧﺪان آزاد ﺷﺪ‪«.‬‬ ‫در ﺑﺎب ﻣﺎﺟﺮاي اﺳﯿﺪﭘﺎﺷﯽ ﺑﺮ ﺻﻮرت دارﯾﻮش ‪ ،‬ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﭘﺲ از ﮔﺬﺷـﺖ ﺳـﯽ و ﺳـﻪ ﺳـﺎل اﺑﻬﺎﻣـﺎت ﻓﺮاواﻧـﯽ‬ ‫وﺟﻮد دارد ‪ .‬اﮔﺮ در ﺑﻨﺪ ﺑﻨﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎي اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ ‪ ،‬دﻗﯿﻖ و ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﺎﻧﻪ ﺗﺎﻣﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ‪ ،‬ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﯽ ﺑـﻪ‬ ‫ﺗﻨﺎﻗﺾ ﮔﻮﯾﯽ ﻫﺎ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮي ﭘﯿﭽﯿﺪه اي ﺑﺮد ﮐﻪ ﺗﺮدﯾﺪي ﻧـﺪارم اﯾـﻦ ﻣـﺎﺟﺮا ﻓﺮاﺗـﺮ از ﯾـﮏ داﺳـﺘﺎن‬ ‫اﺣﺴﺎﺳﯽ و ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋﯾﮏ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ در ﺳﺎﯾﺖ ﭘﯿﺸﯿﻨﻢ در ﻧﻮﺷﺘﺎري ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺨﺘﺼﺮ‪ ،‬اﺷﺎره اي ﺑﻪ اﯾﻤﯿﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﺮدم ﮐـﻪ‬ ‫ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﻣﺮﯾﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ دارﯾﻮش ‪ ،‬ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎواك ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ اﻣﺮوز ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ‪ ،‬ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ روﯾﺪاد را اﻓﺸﺎ ﮐﻨﻢ ‪.‬‬ ‫ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل ‪ 1386‬ﺑﻪ ﻣﻦ اﯾﻤﯿﻞ زد و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ‪ ،‬ﺣﻤﯿﺪ داود آﺑـﺎدي ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه‬ ‫و ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎﺟﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﯾﺎدﻣﺎن ﺷﻬﺪاي ﺟﻨﮓ اﯾﺮان و ﻋﺮاق ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﻤﯿﺪ داودآﺑﺎدي ‪ ،‬در آن ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺷﺮح داد ﮐﻪ در ﺳﺎل ‪ 1374‬در زﻧﺪان اوﯾﻦ ﺑﺎ ﯾﮏ اﻓﺴﺮ ارﺷـﺪي ﮐـﻪ از‬ ‫ﮐﻮدﺗﺎي ﻧﻮژه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮔﻔﺘﮕﻮ داﺷﺘﻪ و اﯾﻦ اﻓﺴﺮ درﺧﻼل ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﻧﻤـﻮده ﮐـﻪ‬ ‫ﻣﺮﯾﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﯿﺪﭘﺎﺷﯽ ﺑﻪ دارﯾﻮش ‪ ،‬ﻧﯿﺮوي ﺳﺎواك ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪٧٦‬‬


‫ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺷﺮح ﮐﺎﻣﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎي ﺣﻤﯿﺪ داودآﺑﺎدي را در آن زﻣﺎن ﺑﺮ روي وب ﻗﺮار دادم‪.‬‬ ‫اﺧﯿﺮا ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﭘﺮوﻧﺪه زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻨﺮي دارﯾﻮش ‪ ،‬ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮدم ﺑﺎز ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﻤﯿـﺪ داودآﺑـﺎدي اﯾﻤﯿـﻞ‬ ‫زدم و ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺻﺤﺖ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎي ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮاي ﺧـﻮد ﻣـﻦ ‪ ،‬از او ﺟﻮﯾـﺎ ﺷـﺪم‪.‬‬ ‫اﯾﺸﺎن اﯾﻦ ﺑﺎر ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺮاﻧﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا را از ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﺣﺰب ﺗﻮده ﻧﯿﺰ ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ و اﺷـﺎره‬ ‫داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ آن اﻓﺴﺮ ﮐﻮدﺗﺎي ﻧﻮژه ‪ ،‬را ﺧﻮد اﯾﺸﺎن وﻧﻪ ﮐﺲ دﯾﮕﺮي ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮاي ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻣﺎﺟﺮا از ﺳﻮي ﺣﻤﯿﺪ داود آﺑﺎدي‪ ،‬ﻧﻤﯽ ﺗـﻮاﻧﻢ ﭘﯿـﺪا ﮐـﻨﻢ ‪ .‬اﯾﺸـﺎن ﯾﮑـﯽ از‬ ‫ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ‪ ،‬ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ‪ ،‬ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮔﺴﺘﺮده اي ﺑـﺎ‬ ‫ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ دارﻧﺪ و اﻋﺘﻘﺎدات اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻨﺨﯿﺘﯽ ﺑﺎ دارﯾﻮش و اﻣﺜﺎﻟﻬﻢ ﻧـﺪارد ‪.‬‬ ‫ﺣﺘﯽ ﺷﺨﺺ اول ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﻌﻨﯽ آﻗﺎي ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﻧﯿﺰ اﯾﺸﺎن را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﮐـﻪ در دﯾـﺪار اﯾﺸـﺎن و ﻣﺴـﻌﻮد ده‬ ‫ﻧﻤﮑﯽ ﺑﺎ آﻗﺎي رﻫﺒﺮ ‪ ،‬دﯾﺎﻟﻮﮔﻬﺎي دوﺳﺘﺎﻧﻪ اي ﺑﻪ رواﯾﺖ اﯾﺸﺎن ردوﺑﺪل ﮔﺸﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﭘﺲ ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪه اي را ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﯿﺎﺑﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺣﻤﯿﺪ داودآﺑﺎدي ﻃﺮﻓﺪار ﻧﻈـﺎم ﺟﻤﻬـﻮري اﺳـﻼﻣﯽ و‬ ‫ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ اﺻﻞ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ‪ ،‬ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺎﺟﺮاي اﺳﯿﺪﭘﺎﺷﯽ ﺑﺮ ﺻﻮرت دارﯾﻮش ‪ ،‬ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﻈـﺎم ﺟﻤﻬـﻮري‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ رواﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺻﺤﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎي دارﯾﻮش ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺑﻮدن ﺣﺎدﺛﻪ اﺛﺒﺎت ﺷﻮد؟‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﮏ ﺣﺪس زد و آن ﻫﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ آن اﻓﺴﺮ راوي ﻣﺎﺟﺮا ‪ ،‬در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دروغ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ‪ .‬در اﯾـﻦ‬ ‫ﺻﻮرت ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﺻﻼ در آن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭼﺮا اﯾﺸﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺮﻓﯽ از ﻋﺎﻣﻞ اﺳﯿﺪ ﭘﺎﺷـﯽ ﺑـﺮ‬ ‫ﺻﻮرت دارﯾﻮش زده ﺑﺎﺷﺪ ؟‬ ‫اﮔﺮ ﺻﺤﺒﺖ آن اﻓﺴﺮ ارﺗﺶ ﮐﻪ در ﮐﻮدﺗﺎي ﻧﻮژه ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ را ﺑﺎور ﮐﻨﯿﻢ و ﻣـﺎﺟﺮاي اﺳـﯿﺪ ﭘﺎﺷـﯽ ﺑـﺮ ﺻـﻮرت‬ ‫دارﯾﻮش را ﭘﺮوژه اي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺷﺪه از ﺳﻮي ﺳﺎواك ‪ ،‬ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﻨﯿﻢ ‪ ،‬ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﻦ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﯾﮑـﯽ از ﺗـﺎرﯾﺨﯽ‬ ‫ﺗﺮﯾﻦ روﯾﺪادﻫﺎي دﻫﻪ ي ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ي آن ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ‪ ،‬ﺑﺮاي روﺷـﻦ ﺷـﺪن اذﻫـﺎن‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﯽ ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ و واﮐﺎوي ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻦ ﻫﯿﭻ ﮐـﺲ در اﯾـﻦ راﺑﻄـﻪ ‪ ،‬ﺑـﻪ اﻧـﺪازه ﺧـﻮد‬ ‫ﺷﺨﺺ دارﯾﻮش ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﺑﻬﺎم زداﯾﯽ در اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺗﺮدﯾﺪي ﻧﺪارم ﮐـﻪ ﺑـﺮ ﺑﺴـﯿﺎري از واﻗﻌﯿـﺖ‬ ‫ﻫﺎي روي داده ﺳﺮﭘﻮش ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ از ﺳﻮي ﻋﺎﻣﻼن آن ‪ ،‬ﺑﺮاي ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎي ﺣﻤﯿﺪ داودآﺑﺎدي را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮم ﭼﺮا ﮐﻪ اﺻـﻼ ﺻـﺤﺖ و ﺳـﻘﻢ اﯾـﻦ‬ ‫ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺑﺮ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﻠﻨﮕﺮ و ﺣﺘﯽ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴـﺖ ﺑـﻪ ﻃـﺮز دﻗﯿـﻖ و‬ ‫ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫‪٧٧‬‬


‫در ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﯾﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﯿﺪﭘﺎﺷﯽ ﺑﺮ ﺻﻮرت دارﯾﻮش ‪ ،‬ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺷﺎره داﺷﺘﻢ ﺿﺪوﻧﻘﯿﺾ ﮔﻮﯾﯽ ﻫـﺎﯾﯽ‬ ‫ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ .‬اﯾﺸﺎن در ﯾﮑﯽ از ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ زن روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ و ﺗﺎ دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ‬ ‫اﺻﻼ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺎﻣﺪه اﻧﺪ و در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺮ اﯾﺸﺎن در اروﭘﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣـﯽ ﮐـﺮده ‪ .‬ﭼﮕﻮﻧـﻪ‬ ‫اﻣﮑﺎن داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﯾﮏ زﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺳﻔﺮ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدم و ﺑﯿﺸﺘﺮ دﺧﺘﺮ ﺻﺤﺮا و ﮐـﻮه ﺑـﻮدم‬ ‫ﺗﺎ دﺧﺘﺮ ﺷﻬﺮ ‪ ،‬ﺧﻮاﻫﺮش ﺳﺮ از ﺗﻬﺮان ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ‪ ،‬ﺳﺮ از اروﭘﺎ درﺑﯿﺎورد ‪ .‬ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎري ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل داﺷـﺘﻪ‬ ‫اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ؟‬ ‫ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﯽ ﺳﺎل از اﻧﻘﻼب ﻣﯽ ﮔﺬرد ‪ .‬ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻣﮑﺎن دارد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺧﺒـﺮي از اﯾـﻦ ﺧـﺎﻧﻢ در دﺳـﺖ‬ ‫ﻧﺒﺎﺷﺪ؟ ﻣﮕﺮ ﻧﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﺶ ﻓﺮزﻧﺪ داﺷﺘﻪ و‪ ..‬ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ از ﻓﺮزﻧﺪان اﯾﺸـﺎن ﻧﯿـﺰ ﺧﺒـﺮي‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ؟‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ دارد ﯾﺎ ﺣـﺪاﻗﻞ ﺧـﺎﻧﻮاده ي اﯾﺸـﺎن را ﻣـﯽ‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮد ‪ ،‬ﻣﻦ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﺸﻨﻪ ي داﻧﺴﺘﻦ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮاﯾﻢ‪.‬‬ ‫اﺻﻼ ﻣﻦ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع داﺷﺘﻦ ﺷﺶ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺸﮑﻮﮐﻢ ‪ .‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐـﻪ ﺳـﻨﺎرﯾﻮ‬ ‫را ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺮاي اﯾﺸﺎن ﭼﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ زدن ﺑﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام ﺗﻮﺟﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻤﯽ ﮐﻪ ﯾـﮏ‬ ‫ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﻪ دو ﻓﺮزﻧﺪ ﻫﻢ ﻧﻪ ‪ ،‬ﺷﺶ ﻓﺮزﻧﺪ داﺷﺘﻪ و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ دارﯾﻮش ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ زﻧﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽ داده ﻟﺬا ﺗﻮﺟﯿـﻪ‬ ‫اﻗﺪام ﺑﺎورﭘﺬﯾﺮﺗﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﻤﯽ داﻧﻢ در ﭘﺲ ﭘﺮده ي ﻣﺎﺟﺮاي اﺳﯿﺪﭘﺎﺷﯽ ﺑﺮ ﺻﻮرت دارﯾﻮش ﭼﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﻘـﺶ ﮐـﺎرﮔﺮداﻧﯽ را‬ ‫ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﺮدﯾﺪي ﻧﺪارم ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﻓﺮا ﺗﺮ از آه و ﻧﺎﻟﻪ ﻫﺎي زﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ داﺳﺘﺎن ﺳـﺮاﯾﯽ‬ ‫ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وﻗﺘﯽ ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎري از وﻗﺎﯾﻊ ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﺑﺰرﮔﺎن ﻫﻨﺮ ﻣﺎ ‪ ،‬ﻋﺮﯾﺎن ﺷﺪه ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از ﺣﺎدﺛﻪ اي ﺑﻪ اﯾـﻦ‬ ‫ﻋﻈﻤﺖ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﮔﺬﺷﺖ‪ .‬ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻧﻘﺶ اﺷﺮف ﭘﻬﻠﻮي در ﻃﻼق ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﻮﮔﻮش از ﻣﺤﻤـﻮد ﻗﺮﺑـﺎﻧﯽ و‬ ‫ازدواج ﮔﻮﮔﻮش ﺑﺎ ﺑﻬﺮوز وﺛﻮﻗﯽ ‪ ،‬دوﺳﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻬﺮوز وﺛﻮﻗﯽ ﺑﺎ اﺷﺮف ﭘﻬﻠﻮي و رواﺑﻂ اﺷﺮف ﺑﺎ ﺑﺴـﯿﺎري‬ ‫از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺧﻮش ﺳﯿﻤﺎي ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب‪ .‬ﺑﻬﺮوز وﺛﻮﻗﯽ در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺳﺎل ‪ 55‬از ﮔﻮﮔﻮش ﺟـﺪا ﻣـﯽ ﺷـﻮد‪ .‬رواﺑـﻂ‬ ‫ﺑﻬﺮوز وﺛﻮﻗﯽ و اﺷﺮف ﭘﻬﻠﻮي ﻧﯿﺰ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺘﻤﺎن ﺑﻮده ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻬﺮوز وﺛﻮﻗﯽ ﻧﯿـﺰ در ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ اي در‬ ‫دوﺑﯽ از رﻓﺖ و آﻣﺪش ﺑﻪ درﺑﺎر ﺳﺨﻦ ﻣﯽ راﻧﺪ‪.‬در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﻧﺸـﺮﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ از دوﺳـﺘﯽ ﺷـﺪﯾﺪ ﮔﻮﮔـﻮش و‬ ‫دارﯾﻮش ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽ آورﻧﺪ‪.‬‬

‫‪٧٨‬‬


‫در ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﯾﻢ ﻧﯿﺰ در ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖ اﯾﺸﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﻪ دﯾﺪن ﻋﮑﺲ ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻮﮔﻮش در ﻣﻨﺰل دارﯾـﻮش ﻣـﯽ‬ ‫ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮد‪ .‬ﭼﺮا ﻣﺮﯾﻢ در ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دارﯾﻮش ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﮐـﻪ‬ ‫ﻣﻦ ﮔﻮﮔﻮش را دوﺳﺖ دارم‪ .‬ﺣﺘﯽ در ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖ در ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺲ از ﺟﺪاﺋﯽ ﮔﻮﮔﻮش و ﺑﻬﺮوز وﺛـﻮﻗﯽ ‪،‬‬ ‫ﺻﺤﺒﺖ از ﻣﺠﺎدﻟﻪ ي دارﯾﻮش و ﺑﻬﺮوز وﺛﻮﻗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺣﺪﺳﯿﺎت و ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﺗـﺎ زﻣـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ دارﯾـﻮش و‬ ‫ﺑﻬﺮوز وﺛﻮﻗﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺳﮑﻮت ﮐﻨﻨﺪ ﻫﯿﭻ ﻧﻈﺮﯾﻪ اي را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﺑﺮاز داﺷﺖ‪ .‬ﻣﺠﺪدا ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺷﺨﺺ‬ ‫آﻗﺎي دارﯾﻮش اﻗﺒﺎﻟﯽ ‪ ،‬ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﯽ از دﻫﻪ ي ﭘﻨﺠـﺎه ﺷﻤﺴـﯽ ﺧـﻮد دارد ﮐـﻪ اﻣﯿـﺪوارم روزي ﭘـﺮده از‬ ‫ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﺿﻤﻨﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻓﺮض اﺳﯿﺪﭘﺎﺷﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت دارﯾﻮش ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺟﺮاي ﺗﺮاﻧﻪ ﻫـﺎي ﺳﯿﺎﺳـﯽ را ﮐـﺎﻣﻼ‬ ‫رد ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺮض ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻮدن ﻣﺎﺟﺮا اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﺳﺎواك را ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﻢ‬

‫ﻗﺴﻤﺖ‪8-‬‬ ‫از دﯾﮕﺮ روﯾﺪادﻫﺎي ﺳﺎل ‪ ، 1356‬ﻣﺎﺟﺮاي دوﺳﺘﯽ و ﻋﺸﻖ ﺷﺪﯾﺪ دارﯾﻮش و ﮔﻮﮔﻮش ﺑﻮد‪ .‬اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ‫ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻫﻨﺮي ﻣﻮرد اﻧﻌﮑﺎس ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ‪ .‬ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ازدواج اﯾﻦ دو ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﺪ ‪ .‬ﺣﺘﯽ اﯾـﻦ‬ ‫دو ‪ ،‬دﺳﺖ ﺑﻪ اﺟﺮاي ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﻧﯿﺰ زدﻧﺪ و ﺗﺮاﻧﻪ اي ﺗﺤﺖ ﻧﺎم »آﯾﺮﻟﯿﻖ « ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺟﺮاي ﻣﺸﺘﺮك اﯾـﻦ دو از رادﯾـﻮ‬ ‫درﯾﺎ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﭼﻪ ‪ ،‬در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺴﺨﻪ ي اﺟﺮا ﺷﺪه ﻣﺠﺰاي اﯾﻦ دو از اﯾﻦ ﺗﺮاﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﺘﯽ در ﻧﺸﺮﯾﺎت اﯾﻦ ﺳﺎل ‪ ،‬ﺧﺒﺮ از آﻟﺒﻮﻣﯽ ﻣﺸﺘﺮك ﺗﻮﺳﻂ دارﯾﻮش و ﮔﻮﮔﻮش ﻧﯿﺰ ﺑﻮد ﮐـﻪ ﻃـﯽ آن ﻫـﺮ ﮐـﺪام‬ ‫اﺟﺮاﻫﺎي ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ي دﯾﮕﺮي را ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺳﺨﻦ از ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺑﺮاي ﺿﺒﻂ آﻟﺒﻮم ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪ اﻣﺎ ﭘـﺲ‬ ‫از ﺟﺪاﯾﯽ اﯾﻦ دو ﻣﺎﺟﺮا ﻓﯿﺼﻠﻪ ﯾﺎﻓﺖ‪.‬‬ ‫در اﻗﺪاﻣﯽ ﻋﺠﯿﺐ اﯾﻦ دو در ﺑﻬﺎر ‪ 1357‬از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﺮ دو در اﻗﺪاﻣﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﺗـﺮ دﺳـﺖ ﺑـﻪ ازدواج‬ ‫زدﻧﺪ‪ .‬دارﯾﻮش ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ازدواج ﺧﻮد را در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ‪ 57‬اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ و ﮔﻮﮔﻮش ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯽ‬ ‫ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﻤﺎﯾﻮن دﺳﺖ ﺑﻪ ازدواج ﺳﻮم ﺧﻮد ﻣﯽ زﻧﺪ‪.‬‬ ‫دارﯾﻮش ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮد ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﻣﺎﺟﺮاي اﺳﯿﺪﭘﺎﺷﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺨﺮوج ﺑﻮده ﮐﻪ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ و ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠـﻪ‬ ‫ي ﺻﻮرﺗﺶ ‪ ،‬دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻔﺮي در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ‪ 56‬ﺑﻪ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻣﯽ زﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪٧٩‬‬


‫در ﺷﻬﺮﯾﻮر ‪ 56‬و در ﻫﻤﺎن اﯾﺎﻣﯽ ﮐﻪ دارﯾﻮش ﺑﺮ اﺛﺮ اﺳﯿﺪ ﭘﺎﺷـﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺑﺴـﺘﺮي ﺑـﻮد ‪ ،‬واروژان ﺧـﺎﻟﻖ‬ ‫ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻠﻮدي ﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ ره ﺑﻪ دﯾﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺳﭙﺎرد‪ .‬ﻇﺎﻫﺮا در روز ﺧﺎﮐﺴﭙﺎري ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان اﻧـﺪﮐﯽ ﺷـﺮﮐﺖ‬ ‫ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫در زﻣﺴﺘﺎن ‪ 56‬دارﯾﻮش آﻟﺒﻮﻣﯽ ﺗﺤﺖ ﻧﺎم ﮔﻼﯾﻪ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﭼﺸـﻢ آذر ﮐـﺎر ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ‪.‬اﯾـﻦ آﻟﺒـﻮم ﺗﻮﺳـﻂ‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯽ ﺑﯽ اس رﮐﻮرد ﮐﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻋﺒﺎس آﺑﺎد ‪ ،‬ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ‪ ،‬ﮐﻮي دوم ‪ ،‬ﺷﻤﺎره ‪ 13‬واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑـﻮد‬ ‫ﻣﻨﺘﺸﺮ و ﭘﺨﺶ ﮔﺮدﯾﺪ‪.‬در ﻃﺮف اول اﯾﻦ ﻧﻮار‪ ،‬ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺎل دوﻫﺰار ‪ ،‬ﺳﻘﻮط و داد از اﯾﻦ دل ﻗﺮار داﺷﺖ و در‬ ‫ﻃﺮف دوم ﻧﯿﺰ ﺗﺮاﻧﻪ ﮔﻼﯾﻪ ﺟﺎي ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد‪.‬اﯾﻦ آﻟﺒﻮم در اﺳﺘﻮدﯾﻮ ﭘﺎپ و ﺑـﻪ ﺻـﺪاﺑﺮداري ﻣﺤﺴـﻦ ﮐﻠﻬـﺮ ‪ ،‬ﻧﺎﺻـﺮ‬ ‫ﻓﺮﻫﻮدي و رﺣﯿﻢ ﻧﺎﺟﯽ ﺿﺒﻂ ﺷﺪه ﺑﻮد‪.‬در ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﯽ ﺳﺎل ‪ 1356‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻮاﻧﺎن و ﺳـﺘﺎره ﺳـﯿﻨﻤﺎ دارﯾـﻮش‬ ‫ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫آﺛﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه دارﯾﻮش در ﺳﺎل ‪56‬‬ ‫‪ -50‬ﺑﻪ ﺧﻮد رﺳﯿﺪن‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬ﺷﻬﯿﺎر ﻗﻨﺒﺮي‬ ‫ﻣﻠﻮدي ‪ :‬ﻓﺮﯾﺪ زوﻻﻧﺪ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬آﻧﺪراﻧﯿﮏ‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ :‬ﻓﺮوردﯾﻦ ‪1356‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪:‬‬ ‫ﺑﯽ ﻫﻤﮕﺎن ﺑﻪ ﺳﺮ ﺷﻮد ﺑﯽ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد‬ ‫داغ ﺗﻮ دارد اﯾﻦ دﻟﻢ ﺟﺎي دﮔﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪ -51‬اﺟﺎزه‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬رﺿﺎ ﻋﻄﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬واروژان‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ :‬ﻓﺮوردﯾﻦ ‪56‬‬ ‫‪٨٠‬‬


‫ﻣﻄﻠﻊ ‪:‬‬ ‫ﮐﻮﻫﻮ ﻣﯽ ذارم رو دوﺷﻢ رﺧﺖ ﻫﺮ ﺟﻨﮓ و ﻣﯽ ﭘﻮﺷﻢ‬ ‫ﻣﻮج و از درﯾﺎ ﻣﯽ ﮔﯿﺮم ﺷﯿﺮه ي ﺳﻨﮓ و ﻣﯽ دوﺷﻢ‬ ‫رﺿﺎ ﻋﻄﺎﯾﯽ ﺳﺮاﯾﻨﺪه ي ﺗﺮاﻧﻪ ي اﺟﺎزه ﮐﻪ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﻋﺮﺻﻪ ي ﺗﺎﺗﺮ ﺑﻮد ﺑﺮ اﺛـﺮ ﺳـﺎﻧﺤﻪ ي ﻏـﺮق ﺷـﺪن ﭘـﯿﺶ از‬ ‫اﻧﻘﻼب درﮔﺬﺷﺖ‪.‬‬ ‫‪ -52‬ﻓﺮﯾﺎد زﯾﺮ آب‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬اﯾﺮج ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﺑﺎﺑﮏ ﺑﯿﺎت‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ :‬ﻓﺮوردﯾﻦ ‪1356‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪:‬‬ ‫ﺿﯿﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻋﺎﺷﻖ را ﺧﻮﺷﺎ ﺑﺨﺸﺶ ﺧﻮﺷﺎ اﯾﺜﺎر‬ ‫ﺧﻮﺷﺎ ﭘﯿﺪا ﺷﺪن در ﻋﺸﻖ ﺑﺮاي ﮔﻢ ﺷﺪن در ﯾﺎر‬ ‫‪ -53‬ﺳﺎل دوﻫﺰار‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬اردﻻن ﺳﺮﻓﺮاز‬ ‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﭼﺸﻢ آذر‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ :‬زﻣﺴﺘﺎن ‪1356‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪:‬‬ ‫ﺳﺎل ﺳﻘﻮط ﺳﺎل ﻓﺮار ﺳﺎل ﮔﺮﯾﺰ و اﻧﺘﻈﺎر‬ ‫ﻓﺼﻞ ﺷﮑﻔﺘﻦ ﻓﻠﺰ ﺳﺎل ﺳﯿﺎه دوﻫﺰار‬

‫‪٨١‬‬


‫‪ -54‬ﺳﻘﻮط‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬ﺷﻬﯿﺎر ﻗﻨﺒﺮي‬ ‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﭼﺸﻢ آذر‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ :‬زﻣﺴﺘﺎن ‪1356‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ‪:‬‬ ‫وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﻞ در ﻧﻤﯿﺎد ﺳﻮاري اﯾﻦ ور ﻧﻤﯿﺎد‬ ‫ﮐﻮه و ﺑﯿﺎﺑﻮن ﭼﯽ ﭼﯿﻪ؟‬ ‫‪ -55‬داد از اﯾﻦ دل‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬ﺑﺎﺑﺎﻃﺎﻫﺮ‬ ‫ﻣﻠﻮدي ‪ :‬ﭘﺮوﯾﺰ ﻣﻘﺼﺪي‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﭼﺸﻢ آذر‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ :‬زﻣﺴﺘﺎن ‪1356‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪:‬‬ ‫دو زﻟﻔﻮﻧﺖ ﺑﻮد ﺗﺎر رﺑﺎﺑﻢ‬ ‫ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯽ از اﯾﻦ ﺣﺎل ﺧﺮاﺑﻢ‬ ‫‪ -56‬ﮔﻼﯾﻪ ﻫﺎ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬اردﻻن ﺳﺮﻓﺮاز‬ ‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﭼﺸﻢ آذر‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ :‬زﻣﺴﺘﺎن ‪1356‬‬ ‫‪٨٢‬‬


‫ﻣﻄﻠﻊ ‪:‬‬ ‫ﺑﺮاي ﮔﻔﺘﻦ ﻣﻦ ﺷﻌﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﮔﻞ ﻣﺎﻧﺪه‬ ‫ﻧﻤﺎﻧﺪه ﻋﻤﺮي و ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ دل ﻣﺎﻧﺪه‬ ‫‪ -57‬ﻗﻠﻨﺪر‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬اردﻻن ﺳﺮﻓﺮاز‬ ‫ﻣﻠﻮدي ‪ :‬ﻓﺮﯾﺪ زوﻻﻧﺪ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﭼﺸﻢ آذر‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ :‬زﻣﺴﺘﺎن ‪1356‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪:‬‬ ‫درﺑﺪر ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﮐﻮﻟﯽ ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻨﻢ‬ ‫ﺧﺎك ﺗﻤﺎم ﺟﺎده ﻫﺎﺳﺖ ﺟﺎﻣﻪ ﮐﻬﻨﻪ ﺗﻨﻢ‬ ‫‪ -58‬ﺟﺸﻦ دﻟﺘﻨﮕﯽ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬اﯾﺮج ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬آﻧﺪراﻧﯿﮏ‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪:‬اﺳﻔﻨﺪ ‪1356‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪:‬‬ ‫ﺷﺐ آﻏﺎز ﻫﺠﺮت ﺗﻮ ﺷﺐ در ﺧﻮد ﺷﮑﺴﺘﻨﻢ ﺑﻮد‬ ‫ﺷﺐ ﺑﯽ رﺣﻢ رﻓﺘﻦ ﺗﻮ ﺷﺐ از ﭘﺎ ﻧﺸﺴﺘﻨﻢ ﺑﻮد‪.‬‬

‫‪٨٣‬‬


‫‪ -59‬رﻫﮕﺬر ﻋﻤﺮ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬ﺗﻮرج ﻧﮕﻬﺒﺎن‬ ‫ﻣﻠﻮدي ‪ :‬ﺑﺎﺑﮏ اﻓﺸﺎر‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﻧﺎﺻﺮ ﭼﺸﻢ آذر‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ :‬؟‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪:‬‬ ‫رﻫﮕﺬار ﻋﻤﺮ ﺳﯿﺮي در دﯾﺎري روﺷﻦ و ﺗﺎرﯾﮏ‬ ‫رﻫﮕﺬار ﻋﻤﺮ راﻫﯽ ﺑﺮ ﻓﻀﺎﯾﯽ دور ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮏ‬ ‫اﯾﻦ اﺟﺮا ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺗﻮرج ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﯾﺎل ﻫﺎي ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫در ﺳﺎل ‪ 57‬و ﺑﺎ زﺑﺎﻧﻪ ﮐﺸﯿﺪن ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎي اﻧﻘﻼب ﻓﻀﺎي ﻫﻨﺮي ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎع ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫در اواﯾﻞ ﺳﺎل ‪ 1357‬ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﺟﺮاﯾﯽ از ﺗﺮاﻧﻪ ﺑﻮي ﺧﻮب ﮔﻨﺪم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑـﻪ ﺷـﮑﻠﯽ ﮐـﻪ در ﺑﺴـﯿﺎري از‬ ‫رﻧﮑﯿﻨﮓ ﻫﺎي ﻫﻔﺘﻪ اﯾﻦ اﺟﺮا در ﺻﺪر ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ‪ 1357‬آﻟﺒﻮﻣﯽ ﺗﺎزه از دارﯾﻮش ﺗﺤﺖ ﻧﺎم آي ﻋﺸﻖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬در اﯾﻦ آﻟﺒﻮم ﺗﺮاﻧﻪ ﻫـﺎﯾﯽ ﭼـﻮن‬ ‫ﻧﺠﺎت ‪ ،‬اي ﻋﺸﻖ ‪ ،‬ﻧﯿﺴﺘﯽ ‪ ،‬دﯾﻮار و ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺟﺎي ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫در اوﯾﻞ ‪ 1357‬اﺧﺒﺎري در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان در وﯾﻼي دارﯾﻮش در ﺷﻤﺎل ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد ‪.‬‬ ‫در اواﺧﺮ ﺷﻬﺮﯾﻮر ‪ 1357‬دارﯾﻮش از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮاي ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺻﻮرﺗﺶ ﺑﻪ ﻟﻨﺪن ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫روز ﺑﻪ روز اوﺿﺎع ﮐﺸﻮر وﺧﯿﻢ ﺗﺮ و وﺧﯿﻢ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐـﻪ در ﺑﻬﻤـﻦ اﯾـﻦ ﺳـﺎل ﺣﮑﻮﻣـﺖ ﭘﺎدﺷـﺎﻫﯽ‬ ‫ﺳﺮﻧﮕﻮن ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫‪٨٤‬‬


‫در زﻣﺎن اﻧﻘﻼب دارﯾﻮش در ﮐﺸﻮر اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ و ﭘﺲ از ﺷﺮوع اﻋﺪام ﻫﺎ در ﮐﺸﻮر و ﻣـﻮج ﺳـﺮﮐﻮب و‬ ‫اﺧﺘﻨﺎق در ﻣﯿﻬﻦ ‪ ،‬در اوﻟﯿﻦ ﺳﺎل اﻧﻘﻼب ﯾﻌﻨﯽ در ﺳﺎل ‪ 1358‬دارﯾﻮش آﻟﺒﻮﻣﯽ ﺗﺤـﺖ ﻧـﺎم وﻃـﻦ را ﺑـﺎ ﺣﻀـﻮر‬ ‫اﯾﺮج ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ و ﺑﺎﺑﮏ ﺑﯿﺎت در ﺷﻬﺮ ﺑﺮﻣﺲ در ﺟﻨﻮب اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺴﯿﺎري از اﺟﺮاﻫﺎ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ دارﯾﻮش در اﯾﺮان ﺿﺒﻂ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺎرج آورده ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﺮاﻧﻪ ي ﻣﺎر در ﻣﺤﺮاب در واﻗﻊ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ اﯾﺮج ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ و دارﯾـﻮش ﭘﯿﺮاﻣـﻮن ﺣﮑﻮﻣـﺖ ﺗـﺎزه ﺑـﻪ‬ ‫ﻗﺪرت رﺳﯿﺪه ﺑﻮد‪.‬‬ ‫در اﯾﻦ آﻟﺒﻮم ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺎي زﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد‪:‬‬ ‫وﻃﻦ‪ -‬ﻣﺮگ ﺷﺐ – ﺻﺪاﯾﻢ ﮐﻦ‪ -‬ﺳﺮﮔﺮدان‪ -‬ﻣﺼﻠﻮب – ﻫﻤﺮﻧﺞ‬ ‫ﻧﮑﺎت ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺎره در آﻟﺒﻮم وﻃﻦ‪:‬‬ ‫‪ -1‬دﮐﻠﻤﻪ ﻫﻤﺮﻧﺞ ﺷﻌﺮﺧﻮاﻧﯽ اﯾﺮج ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ آﻟﺒﻮم ﺑﺎ ﻣﻮزﯾﮏ ﺑﺎﺑﮏ ﺑﯿﺎت ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺗﺮاﻧﻪ ي ﺳﺮﮔﺮدان ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ در دﻫﻪ ي ‪ 60‬ﺗﻮﺳﻂ دارﯾﻮش ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﺗﺎزه ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﺷﺪ ‪.‬‬ ‫‪ -3‬آﻫﻨﮓ ﻣﺼﻠﻮب ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﺟﺮاﻫﺎي دارﯾﻮش در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﺟـﺮا در ﺧـﺎرج‬ ‫از ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﺑﺎﺑﮏ ﺑﯿﺎت ﯾﺎر دﯾﺮﯾﻦ دارﯾﻮش ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ آﻟﺒﻮم و ﭘﺲ از درﮔﺬﺷﺖ ﭘﺪرش ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑـﺮ ﻣـﯽ ﮔـﺮدد و‬ ‫دارﯾﻮش ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از دو ﺳﺎل زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن در اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻪ دﻋﻮت اﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻪ ﻟﺲ آﻧﺠﻠﺲ ﮐﻮچ ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ ﺗـﺎ‬ ‫ﺟﻤﻊ ﺳﻪ ﻧﻔﺮي دارﯾﻮش و اﯾﺮج و ﺑﺎﺑﮏ ﺑﯿﺎت از ﻫﻢ ﺑﭙﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫آﺛﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از دارﯾﻮش در ﺳﺎل ‪1357‬و ‪1358‬‬ ‫‪ -60‬آي ﻋﺸﻖ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬اردﻻن ﺳﺮﻓﺮاز‬ ‫ﻣﻠﻮدي ‪ :‬داود ﺑﻬﺒﻮدي‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ارﯾﮏ‬

‫‪٨٥‬‬


‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ :‬ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ‪1357‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪:‬‬ ‫ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﺮواز ﭘﺮﻧﺪه س‬ ‫ﻋﺸﻖ ﺧﻮاب ﯾﻪ آﻫﻮي رﻣﻨﺪه س‬ ‫‪ -61‬ﻧﯿﺴﺘﯽ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬اردﻻن ﺳﺮﻓﺮاز‬ ‫ﻣﻠﻮدي ‪ :‬ﻓﺮﯾﺪ زوﻻﻧﺪ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﭼﺸﻢ آذر‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ :‬ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ‪1357‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪:‬‬ ‫ﭼﻨﺎن دل ﮐﻨﺪم از دﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﺷﮑﻠﻢ ﺷﮑﻞ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ‬ ‫ﺑﺒﯿﻦ ﻣﺮگ ﻣﺮا در ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻪ ﻣﺮگ ﻣﻦ ﺗﻤﺎﺷﺎﯾﯽ اﺳﺖ‬ ‫‪ -62‬ﻧﺠﺎت‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬اردﻻن ﺳﺮﻓﺮاز‬ ‫ﻣﻠﻮدي ‪ :‬ﺟﻤﺸﯿﺪ زﻧﺪي‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬داود اردﻻن‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ :‬ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ‪1357‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪:‬‬ ‫ﻧﺠﺎت ﻣﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮﺳﺖ از اﯾﻦ ﻣﺤﺒﺲ ﻧﺠﺎﺗﻢ ده‬

‫‪٨٦‬‬


‫ﻟﺒﺎس ﮐﻬﻨﻪ ي ﺗﻦ را ﺑﺴﻮزان و ﺣﯿﺎﺗﻢ ده‬ ‫‪ -63‬ﻓﺎﺟﻌﻪ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬اﯾﺮج ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﻠﻮدي ‪ :‬دارﯾﻮش اﻗﺒﺎﻟﯽ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬داود اردﻻن‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ :‬ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ‪1357‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪:‬‬ ‫ﺑﺨﻮاب اي ﻣﻬﺮﺑﺎن اي ﯾﺎر ﺑﺨﻮاب اي ﮐﺸﺘﻪ ي ﺑﯿﺪار‬ ‫ﺑﺨﻮاب اي ﺧﻔﺘﻪ ي ﮔﻠﮕﻮن ﺑﺨﻮاب اي ﻏﻮﻃﻪ ور در ﺧﻮن‬ ‫اﯾﻦ ﺗﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺳﺎل ‪ 57‬ﻧﻮﺷﺘﻪ و اﺟﺮا ﺷﺪ‪ .‬ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﺳـﺎواك درﺧﻮاﺳـﺖ ﺗﻐﯿﯿـﺮ‬ ‫ﮐﻠﻤﻪ ي ﻋﺎﺷﻮرا را در ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺗﺮاﻧﻪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪-64‬دﯾﻮار‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻨﺰوي‬ ‫ﻣﻠﻮدي ‪ :‬داود ﺑﻬﺒﻮدي‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ارﯾﮏ‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ :‬ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ‪1357‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬از زﻣﺰﻣﻪ دﻟﺘﻨﮕﯿﻢ از ﻫﻤﻬﻤﻪ ﺑﯿﺰارﯾﻢ‬ ‫ﻧﻪ ﻃﺎﻗﺖ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻪ ﻣﯿﻞ ﺳﺨﻦ دارﯾﻢ‬

‫‪٨٧‬‬


‫‪ -65‬وﻃﻦ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬اﯾﺮج ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﻠﻮدي ‪ :‬ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از آﻫﻨﮓ راﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺧﻮزه ﻓﻠﯿﺴﯿﺎﻧﻮ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬واروژان‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪1358 :‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪:‬‬ ‫وﻃﻦ ﭘﺮﻧﺪه ي ﭘﺮ در ﺧﻮن وﻃﻦ ﺷﮑﻔﺘﻪ ﮔﻞ در ﺧﻮن‬ ‫وﻃﻦ ﻓﻼت ﺷﻬﯿﺪان ﺷﺐ وﻃﻦ ﭘﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺧﻮن‬ ‫‪ -66‬ﻣﺎر در ﻣﺤﺮاب ) ﻣﺮگ ﺷﺐ(‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬اﯾﺮج ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﻠﻮدي ‪ :‬ﭘﺮوﯾﺰ ﻣﻘﺼﺪي‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﭼﺸﻢ آذر‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪1358 :‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪:‬‬ ‫ﺑﺮاي ﻣﻦ ﮐﻪ درﺑﻨﺪم ﭼﻪ اﻧﺪوه آوري اي ﺗﻦ‬ ‫ﻓﺮاز وﺣﺸﺖ داري ﻓﺮود ﺧﻨﺠﺮي اي ﺗﻦ‬ ‫‪ -67‬ﺻﺪاﯾﻢ ﮐﻦ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬اﯾﺮج ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﻋﺒﺎس ﺧﻮﺷﺪل‬

‫‪٨٨‬‬


‫اﻧﺘﺸﺎر ‪1358 :‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪:‬‬ ‫ﺻﺪاﯾﻢ ﮐﻦ اي ﺻﺪاي ﺗﻮ ﺷﯿﺸﻪ ي ﺷﺐ را ﺳﻨﮓ وﯾﺮاﻧﯽ‬ ‫ﺻﺪاﯾﻢ ﮐﻦ اي ﺻﺪاي ﺗﻮ ﭘﺮده ي ﺷﺐ را ﭼﻨﮓ وﯾﺮاﻧﯽ‬ ‫‪ -68‬ﺳﺮﮔﺮدان‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬اﯾﺮج ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﭼﺸﻢ آذر‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪1358 :‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪:‬‬ ‫از ﻋﺬاب ﺟﺎده ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪه و رﺳﯿﺪه‬ ‫آﻫﯽ از ﺳﺮ رﺳﯿﺪن ﻧﮑﺸﯿﺪه و ﮐﺸﯿﺪه‬ ‫‪ -69‬ﻣﺼﻠﻮب‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬اردﻻن ﺳﺮﻓﺮاز‬ ‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﺻﺎدق ﻧﻮﺟﻮﮐﯽ‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪1358 :‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬ﺑﻪ ﺻﻠﯿﺐ ﺻﺪا ﻣﺼﻠﻮﺑﻢ اي دوﺳﺖ‬ ‫ﺗﻮ ﮔﻤﺎن ﻣﺒﺮي ﻣﻐﻠﻮﺑﻢ اي دوﺳﺖ‬

‫‪٨٩‬‬


‫‪ -70‬ﻫﻤﺮﻧﺞ‬ ‫ﺷﻌﺮ‪ :‬اﯾﺮج ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ‪ :‬ﺑﺎﺑﮏ ﺑﯿﺎت‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪1358 :‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻫﻢ رزﻣﯽ ‪ ،‬ﻫﻢ ﺧﺸﻤﯽ ‪ ،‬ﻫﻢ رﻧﺠﯽ دارد‬ ‫ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻫﻢ ﺑﺰﻣﯽ ‪ ،‬ﻫﻢ دﺳﺘﯽ ‪ ،‬ﻫﻢ ﮔﻨﺠﯽ دارد‬ ‫آﺛﺎر ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ‬ ‫‪ -71‬ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻏﺎﯾﺐ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬ﺷﻬﯿﺎر ﻗﻨﺒﺮي‬ ‫ﻣﻠﻮدي ‪ :‬وﯾﻠﯿﺎم ﺧﻨﻮ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬واروژان‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﯿﺎد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻈﺮ دﯾﺪﻧﺸﻢ‬ ‫ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﯿﺎد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﺸﻨﻪ ي ﺑﻮﯾﯿﺪﻧﺸﻢ‬ ‫‪ -72‬ﻧﻔﺲ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬ﺷﻬﯿﺎر ﻗﻨﺒﺮي‬ ‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬آﻧﺪراﻧﯿﮏ‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪1356 :‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬اﮔﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺲ ‪ ،‬ﻧﻔﺲ ﻣﻦ و ﺑﮕﯿﺮ‬

‫‪٩٠‬‬


‫در ﻣﯿﺎن آﺛﺎر ﻣﻮﺟﻮد از دارﯾﻮش ﭘﺎره اي ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﻫﺎي ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﻧﮑﺘﻪ ي ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﻣـﯽ ﺑﺎﯾﺴـﺖ‬ ‫در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﯿـﺰ ﺧﻮاﻧـﺪه ﺷـﺪه ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎي ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم دارﯾﻮش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﯾﺪه در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه دارﯾﻮش ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫از ﮐﺎرﻫﺎي ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ اي ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ي آن دارﯾﻮش اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﺟﺮاي ﺗﺮاﻧـﻪ ي ﻫﻤﯿﺸـﻪ ﻏﺎﯾـﺐ و ﻧﻔـﺲ از‬ ‫ﺷﻬﯿﺎر ﻗﻨﺒﺮي اﺷﺎره داﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﺮاﻧﻪ ي ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻏﺎﯾﺐ را ﻗﺮار ﺑﻮده دارﯾﻮش در ﺷﻬﺮﯾﻮر ‪ 1353‬ﺿﺒﻂ ﮐﻨﺪ و ﻟﯿﮑﻦ در ﺷـﺒﯽ ﮐـﻪ دارﯾـﻮش ﻗـﺮار‬ ‫ﺑﻮده ﺑﻪ اﺳﺘﻮدﯾﻮ ﺑﺮود ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﺳﺎواك دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺑﻪ زﻧﺪان اوﯾﻦ ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ .‬ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ اﯾﻦ ﺗﺮاﻧﻪ ﺗﻮﺳـﻂ‬ ‫ﻓﺮﯾﺪون ﻓﺮوﻏﯽ و ﺑﺎ ﻣﻠﻮدي وﯾﻠﯿﺎم ﺧﻨﻮ اﺟﺮا ﻣﯽ ﮔﺮدد‪ .‬ﺣﺎل اﯾﻦ ﮐﻪ دارﯾﻮش آﯾـﺎ ﭘـﺲ از آزادي از زﻧـﺪان اﯾـﻦ‬ ‫ﺗﺮاﻧﻪ را اﺟﺮا ﮐﺮده ﺑﺤﺚ دﯾﮕﺮي اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﺮاﻧﻪ ي ﻧﻔﺲ ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوراﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دارﯾﻮش و ﮔﻮﮔﻮش در ﺳـﺎل ‪ 56‬و اواﯾـﻞ ‪ 57‬راﺑﻄـﻪ ي اﺣﺴﺎﺳـﯽ‬ ‫ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮑﯽ داﺷﺘﻨﺪ ‪ .‬در ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺳﺎل ‪ 56‬آﻣﺪه ﮐﻪ ﺣﺘﯽ آﻟﺒﻮﻣﯽ را ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻮش در زﻣﺴﺘﺎن ‪ 56‬ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐـﺮد‬ ‫و در آن ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻫﺠﺮت ‪ ،‬درﯾﻎ ‪ ،‬ﻣﺮﺣﻢ و‪ ..‬آﻣﺪه را دارﯾﻮش ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻠﭽﯿﻦ و اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺮاﻧﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎري از آﺛﺎري ﮐﻪ در ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم دارﯾﻮش ﻣﻨﺘﺴـﺐ ﮔﺸـﺘﻪ در واﻗـﻊ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺧﻮاﻧﻨـﺪه ي‬ ‫دﯾﮕﺮي اﺳﺖ ‪.‬‬ ‫ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﻓﺮزﯾﻦ ‪ ،‬ﮐﺎﻣﺮان ‪ ،‬ﭘﺮوﯾﺰ از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺮادي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺟﺮاﻫﺎﯾﺸﺎن را ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎي اﻧﺘﺸـﺎر ﻧـﻮار‬ ‫ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم دارﯾﻮش وارد ﺑﺎزار ﮐﺮده اﻧﺪ ‪ .‬ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺻـﻞ ﻣﻮﺿـﻮع ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﭘـﯽ ﺑﺒﺮﯾـﺪ دو ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ از‬ ‫ﮐﺎﻣﺮان و ﻓﺮزﯾﻦ را ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﺎور ﭘﺬﯾﺮي آن ﺑﺮاﯾﺘﺎن راﺣﺖ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ‪ 24‬ﺧﺮداد ‪1355‬‬ ‫ﻓﺮزﯾﻦ ‪ :‬ﺑﻪ دﻧﯿﺎي ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺎﯾﺪ رﻧﮓ ﺗﺤﻮل داد‪.‬‬ ‫»ﭼﻨﺪي ﭘﯿﺶ در ﺷﻮي ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﻗﺮﯾﺐ اﻓﺸﺎر ‪ ،‬ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻪ رﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﺗﺮاﻧﻪ اﺟﺮا ﮐـﺮد ﮐـﻪ‬ ‫ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮدم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ‪.‬اﯾﻦ ﺟﻮان ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﻓﺮزﯾﻦ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد ﺻـﺪاي ﺧـﻮب و ﮔﯿﺮاﯾـﯽ داﺷـﺖ وﻟـﯽ‬ ‫ﻓﺮداي آن روز ﻋﺪه اي وي را ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﺻﺪاي دارﯾﻮش ﻧﻤﻮدﻧﺪ‪ .‬ﺣﺘـﯽ آﻧﻬـﺎ ﮐـﻪ ﺻـﺪاﯾﺶ را ﭘﺴـﻨﺪﯾﺪه‬ ‫ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ اﻓﺴﻮس ﮐﻪ اﯾﻦ از راه رﺳﯿﺪه ﻫﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ دارﯾﻮش اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪٩١‬‬


‫در ﮔﻔﺘﮕﻮﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮزﯾﻦ داﺷﺘﯿﻢ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﻦ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻣﻘﻠﺪ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮده و ﻧﺨـﻮاﻫﻢ ﺑـﻮد‪ .‬ﻣـﻦ ﺧﻮاﻧﻨـﺪﮔﯽ را از‬ ‫ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺷﺮوع ﮐﺮدم و ﺻﺪاي ﻣﻦ از ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺻﺪاي اﻣﺮوز ﻣـﻦ‬ ‫ﻫﻤﺎن ﺻﺪاي ﺳﺎل ﻫﺎ ﭘﯿﺶ اﺳﺖ‪.‬ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎور ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﺪه اي ﺳﻮدﺟﻮ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﺷـﻬﺮت دارﯾـﻮش ﺻـﻔﺤﺎت »‬ ‫ﻣﺴﺎﻓﺮ « و »ﮐﻮﭼﻪ« را ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮدم ﺑﺎ ﻧﺎم دارﯾﻮش وارد ﺑﺎزار ﮐﺮدﻧﺪ و در آن ﻣﻮﻗـﻊ ﻫـﯿﭻ ﮐـﺲ ﻣﺘﻮﺟـﻪ‬ ‫ﻧﺸﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺎ ﺻﺪاي ﻣﻦ ﺿﺒﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن اﺷﺘﯿﺎق زﯾﺎدي ﺑـﻪ ﺧﻮاﻧـﺪن داﺷـﺘﻢ‬ ‫ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻌﺮ و آﻫﻨﮓ و ﻋﺪم اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﯾـﺪ ﺗـﺎ ﺧﻮاﻧﻨـﺪﮔﯽ را ﺑـﺮاي ﻣـﺪﺗﯽ‬ ‫ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارم‪ .‬ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد در راه ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﯽ ﺗﺎ آن ﺣﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ داﺷﺘﻢ ﺑﻪ ﻫـﯿﭻ وﺟـﻪ ﮔـﺮد اﯾـﻦ ﮐـﺎر‬ ‫ﻧﮕﺮدم وﻟﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ دوﺳﺘﺎن و وﺳﻮﺳﻪ دﻧﯿﺎي ﻣﻮزﯾـﮏ دوﺑـﺎره ﻣـﺮا ﺑـﻪ اﯾـﻦ راه ﮐﺸـﺎﻧﺪ‪ .‬ﺧﻮﺷـﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﺸـﮑﻼت‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﺪه ‪ ،‬رادﯾﻮ وﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﻪ ﺟﻮان ﻫﺎ ﻣﯿﺪان داده و اﺷﺨﺎﺻﯽ ﭼﻮن ﻣﺴﻌﻮد اﻣﯿﻨﯽ ‪ ،‬ﺣﺴﯿﻦ واﺛﻘـﯽ‬ ‫‪ ،‬و ﭼﻨﺪ ﺗﻦ دﯾﮕﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ از ﺟﻬﺖ ﺷﻌﺮ و آﻫﻨﮓ ﻣﺮا در اﯾﻦ راه ﯾﺎري دﻫﻨﺪ‪ .‬اﯾـﻦ ﺑـﺎر ﺑـﺎ دﺳـﺖ ﭘـﺮ ﺑـﻪ‬ ‫ﻣﯿﺪان ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ام و ﺑﺎ آﻫﻨﮓ ﻏﺮوب ده »ﺟﻨﻮﺑﯽ« دوره ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎرم را ﺷﺮوع ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﺑﻌﺪ از ﻏﺮوب ده ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺑﺮ ﺳﯿﺎه ‪ ،‬ﺧﺪا ‪ ،‬ﺧﺪاﺣﺎﻓﻆ ‪ ،‬آب ‪ ،‬ﭘﺎﭘﺘﯽ ‪ ،‬را اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ آﻧﻬـﺎ‬ ‫اﻃﻤﯿﻨﺎن دارم‪.‬ﻣﺴﻌﻮد اﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﺗﺮاﻧﻪ ﺳﺮاي آﻫﻨﮓ ﻫﺎي ﻓﺮزﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد ﮔﻔـﺖ ‪ :‬ﺑـﺎ ﻫﻤـﯿﻦ ﺗﺮاﻧـﻪ‬ ‫ﻏﺮوب ده ‪ ،‬روﺷﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺻﺪاي ﻓﺮزﯾﻦ از ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻻزم از اﯾﻦ ﺟـﻮان ﻫـﺎ‬ ‫ﺑﺸﻮد ﺗﺎ دﻧﯿﺎي ﻣﻮزﯾﮏ دﭼﺎر ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ و رﮐﻮد ﻧﺸﻮد‪«.‬‬ ‫ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ دو ﺗﺮاﻧﻪ ي ﻣﺴﺎﻓﺮ و ﮐﻮﭼﻪ را ﻓﺮزﯾﻦ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮده وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑـﻪ دارﯾـﻮش‬ ‫ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮاﻧﻪ ي دﯾﮕﺮي ﮐﻪ ﺑﻪ دارﯾﻮش ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺷﺪه ﺗﺮاﻧﻪ ﺗﻮﯾﯽ ﻧﺎزﻧﯿﻨﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮاﻧﻨﺪه اي ﺑﻪ ﻧـﺎم‬ ‫ﭘﺮوﯾﺰ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد‪.‬ﺗﻮﯾﯽ ﻧﺎزﻧﯿﻨﻢ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺗﺮﯾﻨﻢ اﻟﻬﯽ ﺑﻤﯿﺮم ﻏﻢ ﺗﻮ رو ﻧﺒﯿﻨﻢ‬ ‫ﮐﺎﻣﺮان ﻧﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه اي ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ از دارﯾﻮش ﭼﻨﺪ ﮐﺎرش ﺑﻪ دارﯾﻮش ﻣﻨﺘﺴﺐ ﮔﺸﺖ‪.‬‬ ‫ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻮاﻧﺎن دوﺷﻨﺒﻪ ‪ 21‬ﻣﻬﺮ ‪1354‬‬ ‫ﮐﺎﻣﺮان ‪ :‬آﻫﻨﮓ ﺟﺪاﺋﯽ را ﻣﻦ ﺧﻮاﻧﺪه ام و ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﻣﺮدم را ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﻧﺪ‪.‬‬

‫‪٩٢‬‬


‫»ﮐﺎﻣﺮان ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺟﻮان از ﭼﻨﺪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ و ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻮار ﮐﺎﺳﺖ ﺑﻪ دادﮔﺴﺘﺮي ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮده و ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ‬ ‫ﯾﮑﯽ از آﻫﻨﮓ ﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﺪاﺋﯽ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺧﻮاﻧﻨﺪه دﯾﮕﺮي ﺑﻪ ﺑﺎزار داده اﻧﺪ‪ .‬ﮐﺎﻣﺮان ﮐﻪ ﺑﺎ آﻫﻨﮓ »دﻟـﻢ ﻣـﯽ‬ ‫ﻟﺮزه « در ﺷﻮ ﻓﺮﯾﺪون ﻓﺮﺧﺰاد ﺑﻪ ﺷﻬﺮت رﺳﯿﺪ اﺧﯿﺮا آﻫﻨﮓ و ﺷﻌﺮي از ﻣﺴﻌﻮد اﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم » ﺑﻮي ﺗـﻦ ﺗـﻮ« و‬ ‫ﯾﺎ »ﺟﺪاﯾﯽ «‬ ‫ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﺮﯾﻮ دﯾﺴﮑﻮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰي ﮐﻪ ﺻﺪاي ﮐﺎﻣﺮان ﺑـﺎ ﯾـﮏ ﺧﻮاﻧﻨـﺪه‬ ‫ﻣﻌﺮوف ﺳﺎﺑﻖ دارد آن را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﻌﺮوف ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ‪ .‬ﮐﺎﻣﺮان ﻣﯽ ﮔﻮﯾـﺪ ﻣـﻦ ﻣـﺎه ﻫـﺎ‬ ‫ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﺷﻌﺮ و آﻫﻨﮓ و ﺿﺒﻂ آن زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪم وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎده از ﺷـﺒﺎﻫﺖ‬ ‫ﺻﺪا ﻫﻤﻪ اﻣﯿﺪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺑﺎد دادﻧﺪ‪ .‬آﻧﻬﺎ اﯾﻦ آﻫﻨﮓ و ﺷﻌﺮ ﻣﺮا ﺑﺎ ﺻﺪاي ﺧﻮدم ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮاﻧﻨﺪه دﯾﮕﺮي ﺑـﻪ ﺑـﺎزار داده‬ ‫و ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﻧﺪ‪ .‬ﻣﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮﺧﻮرده و ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪه ﺑـﻮدم ﻋﺎﻗﺒـﺖ ﺑـﻪ ﻗـﺎﻧﻮن ﭘﻨـﺎه‬ ‫ﺑﺮدم ﺗﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺮا روﺷﻦ ﮐﻨﺪ‪«.‬‬ ‫ﯾﺎور اﻗﺘﺪاري ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﭘﺎپ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ در اواﯾـﻞ دﻫـﻪ ي ‪ 70‬ﺷﻤﺴـﯽ آﻟﺒـﻮﻣﯽ را از اﺟﺮاﻫـﺎي ﮔﻮﮔـﻮش و‬ ‫دارﯾﻮش در ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز و ﺗﺤﺖ ﻧﺎم ﯾﺎور وارد ﺑﺎزار ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺴﯿﺎراﻧﯽ را دﭼﺎر اﺷـﺘﺒﺎه ﮐﻨـﺪ‬ ‫ﮐﻪ دارﯾﻮش ﮐﺎرﻫﺎي ﮔﻮﮔﻮش را ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺼﻪ وﻓﺎ ‪ ،‬ﻫﻤﺴﻔﺮ ‪ ،‬ﻫﻤﺨﻮﻧﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ‬ ‫ﺑﺴﯿﺎراﻧﯽ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ دارﯾﻮش آن را ﺧﻮاﻧﺪه در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ي آن ﯾﺎور اﻗﺘﺪاري اﺳـﺖ و ﻧـﻪ‬ ‫دارﯾﻮش‪.‬‬

‫ﻗﺴﻤﺖ ‪9-‬‬ ‫ﭘﯿﺮاﻣﻮن آﺛﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ي دارﯾﻮش در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺳﺎل ﻫﺎي ‪ 58‬ﺗﺎ ‪ 68‬ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺷﺎره ﮐﻨﻢ‪.‬‬ ‫ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﺳﺎل دﻗﯿﻖ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ آﻟﺒﻮم ﻫﺎ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﭘﯽ ﺑﺮد ‪ ،‬ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑـﻪ‬ ‫ﮐﺎور اﺻﻠﯽ اﯾﻦ آﻟﺒﻮم ﻫﺎ در زﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎر دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯿﮑﻦ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫـﯿﭻ ﺳـﺎﻟﯽ را ﺑـﺪون ﻣـﺪرك‬ ‫ذﮐﺮ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﻢ ﻟﺬا ﺗﻤﺎم ﺷﻮاﻫﺪ و ﻗﺮاﺋﻨﻢ را ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﯽ ﮔﺬارم ﺑـﻪ اﯾـﻦ اﻣﯿـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﻧﺘﯿﺠـﻪ ي‬ ‫دﻟﺨﻮاه در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ‪.‬‬

‫‪٩٣‬‬


‫دارﯾﻮش در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ي آﻧﮑﺎت و در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ اﻣﯿﺮ ﻗﺎﺳﻤﯽ درﺑﺎره اوﻟـﯿﻦ ﮐـﺎر ﭘـﺲ از اﻧﻘﻼﺑـﺶ در ﻟـﺲ‬ ‫آﻧﺠﻠﺲ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ آﻟﺒﻮﻣﯽ ﺗﺤﺖ ﻧﺎم دارﯾﻮش دﯾﺮوز و اﻣﺮوز را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع‪ ،‬ﻣﺎﺟﺮا را از ﻓﺮﯾﺪ زوﻻﻧﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪم و اﯾﺸﺎن در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ‪:‬‬ ‫آﻟﺒﻮم ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ وﻃﻦ در ﺳﺎل ‪ 1980‬در ﻟﺲ آﻧﺠﻠﺲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮدم ) ﻓﺮﯾﺪ زوﻻﻧﺪ ( ﺑﻮدم‪.‬‬ ‫آﻧﭽﻪ ﮐﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آﻟﺒﻮم ﺑﻪ آﻫﻨﮕﺴﺎزي و ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﻓﺮﯾﺪ زوﻻﻧﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷـﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در اﯾﻦ آﻟﺒﻮم ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ‪ 5‬آﻫﻨﮓ ﺟﺎي داده ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ -1‬ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ وﻃﻦ ‪ -2‬ﭘﻨﺪ ﺣﺎﻓﻆ ‪ -3‬وﻻﯾﺖ ‪ -4‬ﮔﺮه ﮐﻮر ‪ -5‬وﻃﻦ‬ ‫ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻫﻨﮓ ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻓﺮﯾﺪ زوﻻﻧﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺟﺰ آﻫﻨﮓ وﻃﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾـﻦ در اﻧﮕﻠـﯿﺲ ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﺷـﺪه ﺑـﻮد و‬ ‫ﻣﺠﺪدا دارﯾﻮش آن را در اﯾﻦ آﻟﺒﻮم ﻧﯿﺰ ﺟﺎي داده ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺷﻌﺮ»ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ وﻃﻦ«ﺳﺮوده ي ﺳﯿﺪ اﺷﺮف اﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در دوران ﻣﺸﺮوﻃﻪ آن را ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد و اﻧﺘﺨـﺎب‬ ‫ﻓﺮﯾﺪ زوﻻﻧﺪ و دارﯾﻮش در ﮐﺎر ﺑﺮ روي اﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻓﺮاوان ﺑـﺎ آن روزﻫـﺎي ﻣـﯿﻬﻦ ‪ ،‬ﺑﺴـﯿﺎر ﻗﺎﺑـﻞ‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﯾﺎران ﻣﻨﺸﯿﻨﯿﺪ ﺧﻤﻮش اﯾﺮان در ﺳﺎﯾﻪ ي دار اﺳﺖ‬ ‫زﯾﺮ ﺳﺎﻃﻮر ﺗﺒﻪ ﮐﺎران اﺳﺖ ﻣﻨﺸﯿﻨﯿﺪ ﺧﻤﻮش‬ ‫ﺷﻌﺮ ﭘﻨﺪ ﺣﺎﻓﻆ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﯾﺪ زوﻻﻧﺪ آﻫﻨﮕﺴﺎزي ﺷﺪ را ﺣﺎﻓﻆ در دوراﻧﯽ ﺳﺮوده ﺑﻮد ﮐﻪ رﯾﺎﮐﺎري و ﺗﻈـﺎﻫﺮ‬ ‫ﺷﺒﯿﻪ دوران آﻗﺎﯾﺎن ﺗﺎزه ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪه ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﻇﺎﻫﺮا ﺷﻌﺮ ﭘﻨﺪ ﺣﺎﻓﻆ را ﭘﺪر دارﯾﻮش ‪ ،‬ﻣﺤﻤﻮد اﻗﺒﺎﻟﯽ ﺑﺮاي اﯾﺸﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد و از او ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺣﺘﻤـﺎ‬ ‫اﯾﻦ ﺷﻌﺮ را اﺟﺮا ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﭼﻪ ﺷﻮري اﺳﺖ ﮐﻪ در دور ﻗﻤﺮ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ‬ ‫ﻫﻤﻪ آﻓﺎق ﭘﺮ از ﻓﺘﻨﻪ و ﺷﺮ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ‬

‫‪٩٤‬‬


‫ﺗﻤﺎﻣﯽ آﺛﺎر آﻟﺒﻮم ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ وﻃﻦ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺪراﻧﯿﮏ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر آﻟﺒﻮم ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ وﻃﻦ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن دارﯾـﻮش اﻣـﺮوز رواﯾـﺖ ﻫـﺎ ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﺳـﺖ‪ .‬ﻓﺮﯾـﺪ زوﻻﻧـﺪ‬ ‫آﻫﻨﮕﺴﺎز اﯾﻦ آﻟﺒﻮم ﺳﺎل ‪ 1980‬ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ‪ 1359‬ﺷﻤﺴﯽ را ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽ داﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ ﮐﺎور آﻟﺒﻮﻣﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺎزار ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎرس وﯾﺪﺋﻮ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭼـﺎپ ﺷـﺪه ﺳـﺎل‬ ‫‪ (1363 ) 1984‬را ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر آﻟﺒﻮم ﻣﯽ داﻧﺪ ‪.‬‬ ‫آﻫﻨﮓ ﭘﻨﺪ ﺣﺎﻓﻆ در ﺷﻮ ﻧﻮروز ‪ 1363‬ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺟﺎم ﺟﻢ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﺼﻮر ﺧﻮد ﻣﻦ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ‪ ،‬اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آﻟﺒﻮم دارﯾﻮش در ﻟﺲ آﻧﺠﻠﺲ آﻟﺒﻮم ﺧـﺎك‬ ‫ﺧﻮب ﻣﻦ اﺳﺖ وﻟﯽ ﭘﺲ از دﯾﺪن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ دارﯾﻮش در آﻧﮑﺎت ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺎر ﻫﻤﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑـﻪ وﻃـﻦ‬ ‫ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﺮدم‪.‬‬ ‫در ﺳﺎل ‪ 1361‬دارﯾﻮش و ﻫﺎﯾﺪه آﻟﺒﻮم ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ را وارد ﺑﺎزار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬در اﯾﻦ آﻟﺒﻮم ﺳﻪ اﺟﺮا از دارﯾـﻮش و ﺑـﻪ‬ ‫آﻫﻨﮕﺴﺎزي ﺻﺎدق ﻧﻮﺟﻮﮐﯽ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪ‪ .‬ﻧﺪﯾﻢ ‪ ،‬روزﮔﺎر ﻧﺎﻣﻬﺮﺑﺎن ‪ ،‬ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﺗﻮ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﺳـﻪ آﻫﻨﮕـﯽ ﺑـﻮد ﮐـﻪ‬ ‫ﺻﺎدق ﻧﻮﺟﻮﮐﯽ ﺑﺮاي دارﯾﻮش ﺳﺎﺧﺖ و دﮐﺘﺮ اﯾﺮج رزﻣﺠﻮ ﺳﺮاﯾﻨﺪه ي ﻫﺮ ﺳﻪ ﺗﺮاﻧﻪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﺮاﻧﻪ ي ﻧﺪﯾﻢ در ﺷﻮ ﻧﻮروزي ‪ 1362‬ﺗﻠﻮﯾﺰون ﺟﺎم ﺟﻢ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫در آن روزﻫﺎ ﺻﺎدق ﻧﻮﺟﻮﮐﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﺴﺘﺮده اي ﺑﺎ ﻫﺎﯾﺪه داﺷﺖ‪.‬اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘـﺎد ﻣـﻦ ‪ ،‬اﯾـﻦ ﺳـﻪ آﻫﻨـﮓ در‬ ‫ﻗﯿﺎس ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﻧﻮﺟﻮﮐﯽ از درﺟﻪ ي ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﮐﻼم اﯾﺮج رزﻣﺠـﻮ ﻧﯿـﺰ ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ‬ ‫ﯾﺎراي ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ آﺛﺎر اﻣﺜﺎل اردﻻن ﺳﺮﻓﺮاز و اﯾﺮج ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ را ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫ﻧﮑﺘﻪ اي ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ آن اﺷﺎره داﺷﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺷﻬﯿﺎر ﻗﻨﺒﺮي ﺗﺮاﻧﻪ ﺳﺮاي ارزﺷﻤﻨﺪ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘـﻼب‬ ‫ﺗﺎ ﺳﺎل ‪ 1990‬ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎري ﺑﺎ ﺻﺪاي ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﻬﻮر ﭘﺨﺶ ﻧﺸﺪ و ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﭼﻮن دارﯾـﻮش و اﺑـﯽ از‬ ‫ﺳﺎل ‪ 90‬ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺎ او ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ‪ .‬در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﺮض ﻣﺜﺎل اﮔﺮ دارﯾـﻮش در اواﯾـﻞ دﻫـﻪ ي‬ ‫ﺷﺼﺖ ﺑﻪ ﺟﺎي اﺟﺮاي ﻧﺪﯾﻢ و روزﮔﺎر ﻧﺎﻣﻬﺮﺑﺎن‪ ،‬ﻓﺮﺿﺎ ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻻﻻدﯾﮕﻪ ﺑﺴـﻪ ﮔـﻞ ﻻﻟـﻪ و ﯾـﺎ دﻟﺮﯾﺨﺘـﻪ‬ ‫ﺷﻬﯿﺎر ﻗﻨﺒﺮي را اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﺮد ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫در ﯾﮏ ﺗﮏ ﺗﺮاك دارﯾﻮش در اواﯾﻞ دﻫﻪ ي ﺷﺼﺖ ﺗﺮاﻧﻪ ي دل ﻣﻦ را اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫‪٩٥‬‬


‫دل ﻣﻦ دﯾﮕﻪ ﺧﻄﺎ ﻧﮑﻦ ﺑﺎ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﻫﺎ وﻓﺎ ﻧﮑﻦ‬ ‫اﯾﻦ ﺗﺮاﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺟﺎﻟﺒﯽ دارد‪.‬‬ ‫در ﮐﺎور آﻟﺒﻮم آﻫﺎي ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ ﮐﻪ در ﺳﺎل ‪ 1993‬ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﮔﻠﭽﯿﻦ آﺛـﺎر دارﯾـﻮش را ﺟـﺎي‬ ‫داده ﺑﻮد ﻧﺎم ﺳﺮاﯾﻨﺪه ي ﺗﺮاﻧﻪ ي » دل ﻣﻦ « اﺷﺘﺒﺎﻫﺎ اﯾﺮج رزﻣﺠﻮ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ‪ .‬ﺣﺘﯽ در ﺳـﺎﯾﺖ دارﯾـﻮش‬ ‫ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻧﺎم اﺷﺘﺒﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮاﯾﻨﺪه ي ﺗﺮاﻧﻪ آورده ﺷﺪه ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﻟﺬا ﺑﺮاي رﻓﻊ ﺷﺒﻬﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﻤﺎﻣﯿﺮاﻓﺸﺎر در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اي‪ ،‬ﺧﻮد را ﺳـﺮاﯾﻨﺪه ي ﺗﺮاﻧـﻪ ي »دل‬ ‫ﻣﻦ « ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ‪ ،‬ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺪ زوﻻﻧﺪ در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻢ‪ .‬ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺟﺎﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﮐـﺎور دﯾﮕـﺮي ﻓﺮﯾـﺪ‬ ‫زوﻻﻧﺪ را آﻫﻨﮕﺴﺎز ﺗﺮاﻧﻪ ي دل ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﺮﯾﺪ زوﻻﻧﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﻧﻪ ي»دل ﻣﻦ « ﺑﺮاي ﻣﻦ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻮﺷﺖ‪:‬‬ ‫دل ﻣﻦ آﻫﻨﮕﺴﺎز ﻣﺤﻤﺪ ﺣﯿﺪري و ﺗﺮاﻧﻪ ﺳﺮا ﻫﻤﺎ ﻣﯿﺮاﻓﺸﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺳﺎل ‪ 1981‬اﯾﻦ آﻫﻨﮓ را دارﯾﻮش ﺑـﺎ‬ ‫ﯾﺎد ﺣﺴﻦ ﺧﯿﺎط ﺑﺎﺷﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ آﻗﺎي ﺧﯿﺎط ﺑﺎﺷﯽ ﻗﺒﻼ در اﯾﺮان اﺟﺮا ﮐﺮده ﺑﻮد‪.‬‬ ‫دل ﻣﻦ ﺳﻮﻣﯿﻦ اﺟﺮاي ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ دارﯾﻮش ﭘﺲ از ﻣﺴﺒﺐ و زﻫﺮه ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫در ﺳﺎل ‪ 1983‬ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ‪ 1362‬دارﯾﻮش دﺳﺖ ﺑﻪ اﺑﺘﮑﺎر ﺗﺎزه اي ﻣﯽ زﻧﺪ‪.‬‬ ‫دارﯾﻮش در آﻟﺒﻮﻣﯽ ﺗﺤﺖ ﻧﺎم »ﺧﺎك ﺧﻮب ﻣﻦ « ﮐﻪ ﺑﻪ آﻫﻨﮕﺴﺎزي ﺑﺎﺑﮏ اﻓﺸـﺎر ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑـﻮد دﺳـﺖ ﺑـﻪ‬ ‫اﺟﺮاي ﮐﺎرﻫﺎي ﺳﻨﺘﯽ ﻣﯽ زﻧﺪ و ﺑﺎﺑﮏ اﻓﺸﺎر ﻧﯿﺰ در ﺗﻨﻈﯿﻢ اﯾﻦ آﻟﺒﻮم از ﺳﺎزﻫﺎي ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺟﻮﯾﺪ‪.‬‬ ‫در اﯾﻦ آﻟﺒﻮم ﮐﺎرﻫﺎي زﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺑﻬﺎر ﺧﺎﻣﻮش ‪ -2‬ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺑﺮ دﺷﻤﻦ ‪ -3‬ﮔﺬري ﺑﺮ ﺷﺒﺎﻧﻪ ‪ -4‬ﺧﺴﺘﻪ ام ‪ -5‬ﮐﺎرون ‪ -6‬ﻫﻮ ﻋﻠﯽ ﻣﺪد‪ -7‬ﺳﻼم‬ ‫ﻧﮑﺘﻪ ي ﺟﺎﻟﺐ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ آﻟﺒﻮم اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺗﺮاﻧﻪ ي ﺑﻪ روز در ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ آﻟﺒـﻮم ﻣﻮﺟـﻮد ﺑـﻮد و‬ ‫آن ﺗﺮاﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﺮاﻧﻪ ﺳﻼم ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺧﺎك ﺧﻮب ﻣﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺒﺎس ﻣﺮادي ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺳﻼم اي ﺧﺎك ﺧﻮب ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ درﻓﺶ ﺳﺮﻓﺮاز ﮐﺎوﯾﺎﻧﯽ‬

‫‪٩٦‬‬


‫اﻣﺎ از ﺷﺶ ﺗﺮاﻧﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ آﻟﺒﻮم دو ﺷﻌﺮ از اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻣﻠﻮ ‪ ،‬ﯾﮏ ﺷﻌﺮ از ﮐﺎرو ‪ ،‬ﯾﮏ ﺷﻌﺮ از ﺑﺎﺑﺎﻃـﺎﻫﺮ و ﯾـﮏ ﺗﺮاﻧـﻪ‬ ‫ي ﻗﺪﯾﻤﯽ از اردﻻن ﺳﺮﻓﺮاز ﺑﻮد ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﺑﮏ اﻓﺸﺎر ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﻧﮑﺘﻪ اي دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪاي ﯾﮑﯽ از آﻫﻨﮓ ﻫﺎي اﯾﻦ آﻟﺒﻮم‪ ،‬ﺗﺮاﻧـﻪ اي ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﻫـﻮ ﻋﻠـﯽ ﻣـﺪد ﻧﯿـﺰ ﺗﻮﺳـﻂ‬ ‫دارﯾﻮش اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آﻫﻨﮓ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘـﻼب ﺗﻮﺳـﻂ ﺧـﺎﻧﻢ راﻣـﺶ ‪ ،‬اﺟـﺮا‬ ‫ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻧﮑﺘﻪ ي دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻠﻮدي اﺟﺮا ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻢ راﻣﺶ ‪ ،‬دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﻠﻮدي ﮔـﺬري ﺑـﺮ ﺷـﺒﺎﻧﻪ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ دارﯾﻮش ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺑﮏ اﻓﺸﺎر ‪ ،‬ﻣﻠﻮدي را ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺧﺎﻧﻢ راﻣﺶ اﺟﺮا ﮐـﺮده ﺑـﻮد‬ ‫در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻮش ﻗﺮار داد‪.‬‬ ‫دارﯾﻮش در ‪ 14‬اﮐﺘﺒﺮ ‪ 1985‬ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ‪ 25‬ﻣﻬﺮ ‪ 1364‬ﮐﻨﺴـﺮﺗﯽ را در ﭘـﺎﻻس ﺑﺮﮔـﺰار ﮐـﺮد ﮐـﻪ ﻃـﯽ آن ﺑﯿﺸـﺘﺮ‬ ‫ﮐﺎرﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آﻟﺒﻮم ﺧﺎك ﺧﻮب ﻣﻦ را ﺑﺮ روي ﺻﺤﻨﻪ اﺟﺮا ﻧﻤﻮد‪.‬‬ ‫در ﺳﺎل ‪ 1363‬آﻟﺒﻮﻣﯽ ﻣﺸﺘﺮك ﺗﻮﺳﻂ دارﯾﻮش ‪ ،‬اﺑﯽ و ﻫﺎﯾﺪه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ .‬از دارﯾﻮش در اﯾﻦ آﻟﺒـﻮم ﺗﺮاﻧـﻪ‬ ‫ي ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺑﺎد ﺟﺎي ﻣﯽ ﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫اﻣﺎ دارﯾﻮش اﺳﺘﺎرت ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﺿﺒﻂ آﻟﺒﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﺎزﻧﯿﻦ از ﺳﺎل ‪ 1363‬آﻏـﺎز ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ‪ .‬ﺗﺮاﻧـﻪ ﻧـﺎزﻧﯿﻦ در‬ ‫ﺳﺎل ‪ 63‬ﺿﺒﻂ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻧﻮروز ‪ 1364‬از ﺷﻮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺟﺎم ﺟﻢ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﺎز ﻫﻢ ﻓﺮﯾﺪ زوﻻﻧﺪ و اردﻻن ﺳﺮﻓﺮاز و اﻟﺒﺘﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﯾﺮج ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ ﻫـﻢ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺟﻤـﻊ ﻣـﯽ ﭘﯿﻮﻧـﺪد‪.‬‬ ‫آﻟﺒﻮم ﻧﺎزﻧﯿﻦ در ده ﺗﺮاك ﺿﺒﻂ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﺮاﻧﻪ ﺳﺮاﯾﺎﻧﯽ ﭼﻮن اﯾﺮج ﺟﻨﺘـﯽ ﻋﻄـﺎﯾﯽ ‪ ،‬اردﻻن ﺳـﺮﻓﺮاز ‪ ،‬ﻣﺴـﻌﻮد‬ ‫اﻣﯿﻨﯽ و ﻫﻤﺎﻣﯿﺮ اﻓﺸﺎر در اﯾﻦ آﻟﺒﻮم ﺑﻪ ﻫﻨﺮﻧﻤﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ‪ .‬اردﻻن ﺳﺮﻓﺮاز در اﯾﻦ آﻟﺒﻮم ﭘﻨﺞ ﺗﺮاﻧﻪ را در اﺧﺘﯿـﺎر‬ ‫دارﯾﻮش ﮔﺬاﺷﺖ‪.‬‬ ‫آﻟﺒﻮم ﻧﺎزﻧﯿﻦ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺟﺪي ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎر دارﯾﻮش در ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷـﺪ در ﺳـﺎل ‪ 1364‬وارد‬ ‫ﺑﺎزار ﺷﺪ‪.‬‬ ‫در آﻟﺒﻮم ﻧﺎزﻧﯿﻦ اﯾﻦ ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدﻧﺪ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ام ﺑﺒﺮ ‪ -2‬ﻧﺎزﻧﯿﻦ ‪ -3‬آﯾﻨﻪ ‪ -4‬ﺣﺎدﺛﻪ ‪ -5‬ﻻﻻﯾﯽ ‪ -6‬ﻧﯿﺎﯾﺶ ‪ -7‬ﺳـﺮﮔﺮدان ‪ -8‬ﺟﻨﮕـﻞ ﺟـﺎري ‪-9‬‬ ‫ﯾﺎس ﭘﺮﭘﺮ‪ – 10‬ﻓﺪاﺋﯽ وﻃﻦ‬

‫‪٩٧‬‬


‫ﺗﺮاﻧﻪ ﺳﺮﮔﺮدان اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ آرﻣﯿﮏ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪.‬‬ ‫ﺗﺮاﻧﻪ ﯾﺎس ﭘﺮﭘﺮ ﺳﺮوده ي ﻫﻤﺎ ﻣﯿﺮ اﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻨﮓ اﯾﺮان و ﻋﺮاق ﻣﯽ ﭘﺮدازد و ﺷﺎﻋﺮ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﺳـﻪ آﻓﺮﯾﻨـﯽ‬ ‫ﺳﺮﺑﺎزان وﻃﻦ اﺷﺎره اي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫در دوران ﺟﻨﮓ اﯾﺮان و ﻋﺮاق دارﯾﻮش ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺰ در ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺗﺮاﻧـﻪ ﻫـﺎﯾﯽ ﭼـﻮن ﺑﻤـﺎن‬ ‫ﻣﺎدر ‪ ،‬ﯾﺎس ﭘﺮﭘﺮ ‪ ،‬ﮐﺎرون را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺟﺮا ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﺗﺮاﻧﻪ ي ﺣﺎدﺛﻪ ﯾﮑﯽ از اﺷﻌﺎر ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ اردﻻن ﺳﺮﻓﺮاز ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻠﻮدي ﺟﺎوداﻧﻪ ﻓﺮﯾﺪ زوﻻﻧﺪ وﺗﻨﻈـﯿﻢ‬ ‫ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر آﻧﺪراﻧﯿﮏ اﯾﻦ اﺛﺮ را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺎﻧﺎﺗﺮﯾﻦ آﺛﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﻏﺮﺑﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺴﯿﺎري از ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آﻟﺒﻮم ﻧﺎزﻧﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎدر رﻓﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ وﯾﺪﺋﻮ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮداري و ﺿﺒﻂ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪ -73‬ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ وﻃﻦ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬ﺳﯿﺪ اﺷﺮف اﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ‬ ‫ﻣﻠﻮدي ‪ :‬ﻓﺮﯾﺪ زوﻻﻧﺪ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬آﻧﺪراﻧﯿﮏ‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر‪1359 :‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬ﯾﺎران ﻣﻨﺸﯿﻨﯿﺪ ﺧﻤﻮش اﯾﺮان در ﺳﺎﯾﻪ ي دار اﺳﺖ‬ ‫زﯾﺮ ﺳﺎﻃﻮر ﺗﺒﻬﮑﺎران اﺳﺖ ﻣﻨﺸﯿﻨﯿﺪ ﺧﻤﻮش‬ ‫‪ -74‬ﭘﻨﺪ ﺣﺎﻓﻆ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬ﺣﺎﻓﻆ‬ ‫ﻣﻠﻮدي ‪ :‬ﻓﺮﯾﺪ زوﻻﻧﺪ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬آﻧﺪراﻧﯿﮏ‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪1359 :‬‬

‫‪٩٨‬‬


‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬اﯾﻦ ﭼﻪ ﺷﻮري اﺳﺖ ﮐﻪ در دور ﻗﻤﺮ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ‬ ‫ﻫﻤﻪ آﻓﺎق ﭘﺮ از ﻓﺘﻨﻪ و ﺷﺮ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ‬ ‫‪ -75‬وﻻﯾﺖ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬اردﻻن ﺳﺮﻓﺮاز‬ ‫ﻣﻠﻮدي ‪ :‬ﻓﺮﯾﺪ زوﻻﻧﺪ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬آﻧﺪراﻧﯿﮏ‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪1359 :‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪:‬‬ ‫اي ﻫﻤﻪ ﺷﻌﺮ و ﺣﮑﺎﯾﺖ اي ﺑﺰرگ اي ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ‬ ‫اي ﻫﻤﻪ دارو ﻧﺪارم اﻋﺘﺒﺎرم اي وﻻﯾﺖ‬ ‫‪ -76‬ﮔﺮه ﮐﻮر‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬اردﻻن ﺳﺮﻓﺮاز‬ ‫ﻣﻠﻮدي ‪ :‬ﻓﺮﯾﺪ زوﻻﻧﺪ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬آﻧﺪراﻧﯿﮏ‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪1359 :‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬ﮐﻼف ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻦ ﺳﺮ درﮔﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ‬ ‫ﻃﻠﺴﻢ ﮐﻮر اﯾﻦ ﮔﺮه ﯾﻪ ﻟﺤﻈﻪ وا ﻧﻤﯽ ﺷﻪ‬

‫‪٩٩‬‬


‫‪ -77‬ﻧﺪﯾﻢ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬اﯾﺮج رزﻣﺠﻮ‬ ‫ﻣﻠﻮدي ‪ :‬ﺻﺎدق ﻧﻮﺟﻮﮐﯽ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﻧﺎﺻﺮ ﭼﺸﻢ آذر‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪1361 :‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬اي ﻧﺪﯾﻢ روز و ﺷﺒﻢ اي ﻫﻤﺪم دﯾﺮﯾﻦ ﻣﻦ‬ ‫اي ﻧﺸﺎن ﻋﺸﻖ و وﻓﺎ اي ﻣﺎﯾﻪ ي ﺗﺴﮑﯿﻦ ﻣﻦ‬ ‫‪ -78‬روزﮔﺎر ﻧﺎﻣﻬﺮﺑﺎن‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬اﯾﺮج رزﻣﺠﻮ‬ ‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﺻﺎدق ﻧﻮﺟﻮﮐﯽ‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪1361 :‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ‪ :‬زﻧﺪﮔﯽ اي روزﮔﺎر اي ﭼﺮخ ﮔﺮدون‬ ‫ﺗﻮي ﺳﯿﻨﻪ ﻗﻠﺒﻤﻮ اﯾﻦ ﻗﺪر ﻧﻠﺮزون‬ ‫‪ -79‬ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﺗﻮ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬اﯾﺮج رزﻣﺠﻮ‬ ‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﺻﺎدق ﻧﻮﺟﻮﮐﯽ‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪1361 :‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬ﻧﻤﯽ داﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻫﺮ ﺳﺘﺎره ﮐﻪ ﻣﻪ را ﺗﺎ ﺳﺤﺮ ﯾﺎر و ﻧﺪﯾﻢ اﺳﺖ‬ ‫و ﯾﺎ در ﭼﻬﺮه ي ﺳﺮخ ﺷﻘﺎﯾﻖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺎزﯾﭽﻪ ي دﺳﺖ ﻧﺴﯿﻢ اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪١٠٠‬‬


‫‪ -80‬دل ﻣﻦ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬ﻫﻤﺎ ﻣﯿﺮ اﻓﺸﺎر‬ ‫ﻣﻠﻮدي ‪ :‬ﻣﺤﻤﺪ ﺣﯿﺪري‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬آﻧﺪراﻧﯿﮏ‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬دل ﻣﻦ دﯾﮕﻪ ﺧﻄﺎ ﻧﮑﻦ‬ ‫ﺑﺎ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﻫﺎ وﻓﺎ ﻧﮑﻦ‬ ‫‪ -81‬ﺑﻬﺎر ﺧﺎﻣﻮش‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻣﻠﻮ‬ ‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﺑﺎﺑﮏ اﻓﺸﺎر‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪1362 :‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬ﺑﺮآن ﻓﺎﻧﻮس ﮐﺶ دﺳﺘﯽ ﻧﯿﻔﺮوﺧﺖ‬ ‫ﺑﺮ آن دوﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ رف ﺑﯽ ﺻﺪا ﻣﺎﻧﺪ‬ ‫‪ -82‬ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺑﺮ دﺷﻤﻦ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬ﺑﺎﺑﺎﻃﺎﻫﺮ‬ ‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﺑﺎﺑﮏ اﻓﺸﺎر‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪1362 :‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬ﺧﺪاﯾﺎ اﯾﻦ وﻃﻦ ﻣﺎواي ﻣﺎﯾﻪ‬ ‫‪ -83‬ﮔﺬري ﺑﺮ ﺷﺒﺎﻧﻪ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻣﻠﻮ‬

‫‪١٠١‬‬


‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﺑﺎﺑﮏ اﻓﺸﺎر‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪1362 :‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬ﻧﻪ دود از ﮐﻮﻣﻪ اي ﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺖ در ده‬ ‫ﻧﻪ ﭼﻮﭘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﺤﺮا دم ﺑﻪ ﻧﯽ داد‬ ‫‪ -84‬ﺧﺴﺘﻪ ام‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬اردﻻن ﺳﺮﻓﺮاز‬ ‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﺑﺎﺑﮏ اﻓﺸﺎر‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪1362 :‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬ﻣﺤﺒﺲ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻣﻨﻢ از اﯾﻦ ﺣﺼﺎر ﺧﺴﺘﻪ ام‬ ‫ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﻦ اﻧﺎ اﻟﺤﻖ ام ﮐﺠﺎﺳﺖ دار ﺧﺴﺘﻪ ام‬ ‫‪ -85‬ﮐﺎرون‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬ﮐﺎرو‬ ‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﺑﺎﺑﮏ اﻓﺸﺎر‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪1362 :‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬اي ﻣﻘﺼﺪ آزادﮔﯽ ﭘﺮ ﺑﺎز ﮐﻦ‬ ‫ﮐﺎرون ﺻﺪاﯾﺖ ﻣﯽ زﻧﺪ ﭘﺮواز ﮐﻦ‬ ‫‪ -86‬ﺳﻼم ) ﺧﺎك ﺧﻮب ﻣﻦ (‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬ﻋﺒﺎس ﻣﺮادي‬ ‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﺑﺎﺑﮏ اﻓﺸﺎر‬

‫‪١٠٢‬‬


‫اﻧﺘﺸﺎر ‪1362 :‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬ﺳﻼم اي ﺧﺎك ﺧﻮب ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ درﻓﺶ ﺳﺮﻓﺮاز ﮐﺎوﯾﺎﻧﯽ‬ ‫ﺳﻼم اي ﮔﻤﺸﺪه در ﺑﻮدن ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﯾﻐﻤﺎ رﻓﺘﻪ ﻫﻢ آﯾﯿﻦ و ﻫﻢ ﮐﯿﺶ‬ ‫‪ -87‬ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺑﺎد‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬ﻟﯿﻼ ﮐﺴﺮي‬ ‫ﻣﻠﻮدي ‪ :‬ﻓﺮﯾﺪ زوﻻﻧﺪ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬آﻧﺪراﻧﯿﮏ‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪1363 :‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬ﺑﻪ ﺧﯿﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ دﻧﯿﺎ واﺳﻪ ﺗﻮ ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﯾﻨﻢ‬ ‫آﺳﻤﻮن ﻫﺎ زﯾﺮ ﭘﺎﻣﻪ اﮔﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ رو زﻣﯿﻨﻢ‬ ‫‪-88‬ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ام ﺑﺒﺮ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬اﯾﺮج ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬آرﻣﯿﮏ‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪1364 :‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬ﺷﺐ آﺷﯿﺎﻧﻪ ﺷﺐ زده ﭼﮑﺎوك ﺷﮑﺴﺘﻪ ﭘﺮ‬ ‫رﺳﯿﺪه ام ﺑﻪ ﻧﺎﮐﺠﺎ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ام ﺑﺒﺮ‬ ‫‪ -89‬ﻧﺎزﻧﯿﻦ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬اردﻻن ﺳﺮﻓﺮاز‬ ‫ﻣﻠﻮدي ‪ :‬ﻓﺮﯾﺪ زوﻻﻧﺪ‬

‫‪١٠٣‬‬


‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﭼﺸﻢ آذر‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪1364 :‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬اي ﻧﺎزﻧﯿﻦ اي ﻧﺎزﻧﯿﻦ در آ‪‬ﯾﻨﻪ ﻣﺎ را ﺑﺒﯿﻦ‬ ‫از ﺷﺮم اﯾﻦ ﺻﺪ ﭼﻬﺮه ﻫﺎ در آﯾﻨﻪ اﻓﺘﺎده ﭼﯿﻦ‬ ‫‪ -90‬آﯾﻨﻪ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬اردﻻن ﺳﺮﻓﺮاز‬ ‫ﻣﻠﻮدي ‪ :‬ﻓﺮﯾﺪ زوﻻﻧﺪ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬آرﻣﻦ‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪1364 :‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ‪:‬‬ ‫رو ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﻪ آﯾﻨﻪ رو ﺑﻪ ﺧﻮدم داد ﻣﯽ زﻧﻢ‬ ‫ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻘﺪر ﺣﻘﯿﺮ ﺷﺪه اوج ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮدﻧﻢ‬ ‫‪ -91‬ﺣﺎدﺛﻪ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬اردﻻن ﺳﺮﻓﺮاز‬ ‫ﻣﻠﻮدي ‪ :‬ﻓﺮﯾﺪ زوﻻﻧﺪ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬آﻧﺪراﻧﯿﮏ‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪1364 :‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬ﮔﻔﺘﻢ ﺗﻮ ﭼﺮا دور ﺗﺮ از ﺧﻮاب و ﺳﺮاﺑﯽ ﺧﻮاب و ﺳﺮاﺑﯽ‬ ‫ﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ وﻟﯿﮑﻦ ﺗﻮ ﻧﻘﺎﺑﯽ اﻣﺎ ﺗﻮ ﻧﻘﺎﺑﯽ‬

‫‪١٠٤‬‬


‫‪ -92‬ﻻﻻﯾﯽ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬اردﻻن ﺳﺮﻓﺮاز‬ ‫ﻣﻠﻮدي ‪ :‬ﻓﺮﯾﺪ زوﻻﻧﺪ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬آﻧﺪراﻧﯿﮏ‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪1364 :‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪:‬‬ ‫ﻻﻻ ﻻ ﻻ ﮔﻞ زﯾﺮه ﺑﺎﺑﺎ دﺳﺘﺎش ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮه‬ ‫ﻣﯽ ﮔﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﮕﻮ دﯾﺮه ﮐﻪ ﻫﺮ روز روز ﺗﻘﺪﯾﺮه‬ ‫‪-93‬ﻧﯿﺎﯾﺶ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬اردﻻن ﺳﺮﻓﺮاز‬ ‫ﻣﻠﻮدي ‪ :‬ﻓﺮﯾﺪ زوﻻﻧﺪ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﭼﺸﻢ آذر‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪1364 :‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬ﺧﺪاﯾﺎ ﺧﺪاﯾﻢ آه اي ﺧﺪاﯾﻢ‬ ‫ﺻﺪاﯾﺖ ﻣﯽ زﻧﻢ ﺑﺸﻨﻮ ﺻﺪاﯾﻢ‬ ‫‪ -94‬ﺳﺮﮔﺮدان‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬اﯾﺮج ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﻠﻮدي ‪ :‬ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﭼﺸﻢ آذر‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬آرﻣﯿﮏ‬

‫‪١٠٥‬‬


‫اﻧﺘﺸﺎر ‪1364 :‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬از ﻋﺬاب ﺟﺎده ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪه و رﺳﯿﺪه‬ ‫آﻫﯽ از ﺳﺮ رﺳﯿﺪن ﻧﮑﺸﯿﺪه و ﮐﺸﯿﺪه‬ ‫‪ -95‬ﺟﻨﮕﻞ ﺟﺎري‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬اﯾﺮج ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﻠﻮدي ‪ :‬ﻋﺎرف ﻗﺰوﯾﻨﯽ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﭼﺸﻢ آذر‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪1364 :‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬در اﯾﻦ ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺳﺘﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫در اﯾﻦ ﺷﺐ ﺧﻮف و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﮐﻪ ﻏﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫‪ -96‬ﯾﺎس ﭘﺮﭘﺮ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬ﻫﻤﺎ ﻣﯿﺮ اﻓﺸﺎر‬ ‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬آﻧﺪراﻧﯿﮏ‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪1364 :‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪:‬‬ ‫ﻻﻻﯾﯽ ﻻﻻﯾﯽ ﻻﻻﯾﯽ ﻋﺰﯾﺰ ﻧﺎزﻧﯿﻦ ﻣﻦ ﻻﻻﯾﯽ‬ ‫ﺑﺨﻮاب اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﺧﻮاب ﺗﻮ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻗﺼﻪ ﻫﺎﯾﯽ‬ ‫‪ -97‬ﻓﺪاﯾﯽ وﻃﻦ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬ﻣﺴﻌﻮد اﻣﯿﻨﯽ‬

‫‪١٠٦‬‬


‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﮐﺎﻇﻢ رزازان‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪1364 :‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬وﻃﻦ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺴﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ‬ ‫اﮔﻪ از ﮔﺸﻨﮕﯽ اﻻن ﺑﻤﯿﺮي ﺑﺮاي ﺑﺮدن ﻧﻌﺸﺖ ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ‬

‫ﻗﺴﻤﺖ‪10 -‬‬ ‫ﭘﺲ از آﻟﺒﻮم ﻧﺎزﻧﯿﻦ‪ ،‬دارﯾﻮش ﻣﺸﻐﻮل ﺿﺒﻂ آﻟﺒﻮﻣﯽ ﺗﺤﺖ ﻧـﺎم »ﺧـﺎﻣﻮش ﻧﻤﯿﺮﯾـﺪ« ﻣـﯽ ﺷـﻮد‪ .‬در اﯾـﻦ آﻟﺒـﻮم‬ ‫دارﯾﻮش ﺑﺎ اﺣﻤﺪ ﭘﮋﻣﺎن آﻫﻨﮕﺴﺎز ﺳﺮﺷﻨﺎس ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻫﻤﮑﺎري ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ‪ .‬آﻫﻨﮕﺴـﺎزي ﮐـﻪ ﮐﻤﺘـﺮ در زﻣﯿﻨـﻪ‬ ‫ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭘﺎپ‪ ،‬ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻫﻤﮑﺎري داﺷﺖ‪.‬اﯾﻦ آﻟﺒﻮم ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎرس وﯾﺪﺋﻮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫آﻟﺒﻮم ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﯿﺮﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ ‪ 6‬ﺗﺮاﻧﻪ ﺑﻮد ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﯿﺮﯾﺪ ‪ -2‬ﮔﺮگ ﺑﯿﺎﺑﻮن ‪ -3‬روﻟﻪ ‪ -4‬ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮخ ‪ -5‬ﺑﺎ ﻣﻦ از اﯾﺮان ﺑﮕﻮ ‪ -6‬ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ دل‬ ‫ﺳﻪ آﻫﻨﮓ و ﮐﻠﯿﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻫﺎي اﯾﻦ آﻟﺒﻮم ﺗﻮﺳﻂ اﺣﻤﺪ ﭘﮋﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ارﮐﺴﺘﺮال ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫در واﻗﻊ دارﯾﻮش ﭘﺲ از آﻟﺒﻮم ﮔﻼﯾﻪ ﻫﺎ در ﺳﺎل ‪ ، 56‬ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ در ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب آﻟﺒﻮﻣﯽ را ﺑـﻪ‬ ‫ﺷﮑﻞ ارﮐﺴﺘﺮال ﺿﺒﻂ ﻣﯽ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫اﺣﻤﺪ ﭘﮋﻣﺎن ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻮﻓﻖ آﻫﻨﮕﯽ ﭼﻨﺪ ﺻﺪاﯾﯽ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﺴﯿﺎري از ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن روز و ﺑﺎ ﺗﺮاﻧـﻪ‬ ‫اي از ﻫﻤﺎ ﻣﯿﺮاﻓﺸﺎر ﺑﺎ ﻧﺎم آواره ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ارﮐﺴﺘﺮال ﺣﻀﻮرش را ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺧﺎك ﻣﻦ ﮐﻮ ﺧﺎك ﻣﻦ ﮐﻮ ﺧﺎﻧﻪ ي ﻣﻦ در وﻃﻦ ﮐﻮ‬ ‫اي ﺧﺪا اﯾﻨﺠﺎ وﻃﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻋﺸﻖ ﻣﻦ اﯾﺮان ﻣﻦ ﮐﻮ‬

‫‪١٠٧‬‬


‫ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ دل ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ اﺟﺮاي ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ دارﯾﻮش ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬اﯾﻦ اﺛﺮ را ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﻧـﺎدر ﮔﻠﭽـﯿﻦ‬ ‫ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد دارﯾﻮش ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎي اﺣﻤﺪ ﭘﮋﻣﺎن ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺮاﻧﻪ ي روﻟﻪ ﺳﺮوده ﻋﻠﯽ رﺿﺎ ﺷﺠﺎﻋﯽ ﭘﻮر ) ﻗﺒﺎد( و ﺑﺎ ﮔﻮﯾﺶ ﻟﺮي ﺗﻮﺳﻂ دارﯾﻮش ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ‪.‬‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻌﺮ ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﯿﺮﯾﺪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻧﯿﺰ در ﻧﻮع ﺧﻮد ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﺮاﻧﻪ ي ﺑﺎ ﻣﻦ از اﯾﺮان ﺑﮕﻮ ﺳﺮوده ي اﯾﺮج ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ داﺳﺘﺎن ﺟﺎﻟﺒﯽ دارد‪.‬‬ ‫دارﯾﻮش ﺗﺮاﻧﻪ اي ﺗﺤﺖ ﻧﺎم» ﺑﺎ ﻣﻦ از ﯾﺎران ﺑﮕﻮ« ﺳﺮوده ي م ﺳﭙﻨﺪ و ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﻋﻠﯽ ﮔﺰرﺳﺰ را ﺑـﻪ آﻫﻨﮕﺴـﺎزي‬ ‫ﺑﯿﮋن ﻗﺎدري و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﯿﺴﺖ ﺧﻮاﻧﻨﺪه اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫اي ﻧﺴﯿﻢ ﻧﻮ ﺑﻬﺎري ﺑﺎ ﻣﻦ از ﯾﺎران ﺑﮕﻮ‬ ‫ﺑﺎ ﻣﻦ از ﯾﺎران رﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ داران ﺑﮕﻮ‬ ‫دارﯾﻮش اﯾﻦ ﺗﺮاﻧﻪ را ﺑﺮاي اﯾﺮج ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ او آن را ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﺮج دﺳـﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺮودن‬ ‫ﻏﺰل ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎي »ﺑﺎ ﻣﻦ از اﯾﺮان ﺑﮕﻮ «ﻣﯽ زﻧﺪ و دارﯾﻮش ﻧﯿﺰ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗـﺎ اﯾـﻦ ﺗﺮاﻧـﻪ در آﻟﺒـﻮﻣﯽ ﺑـﻪ‬ ‫ﺷﮑﻞ ﻣﺠﺰا اﺟﺮا ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﻪ ي ﻣﻮﻓﻖ آﻟﺒﻮم ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﯿﺮﯾﺪ و ﻫﻤﮑﺎري دارﯾﻮش و اﺣﻤﺪ ﭘﮋﻣﺎن و ﺿﺒﻂ آﻟﺒﻮم ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ ارﮐﺴـﺘﺮال ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ دارﯾﻮش آﻟﺒﻮم ﺑﻌﺪي ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل ‪ 1368‬ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﺿﺒﻂ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫آﻟﺒﻮﻣﯽ ﺟﺎوداﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺧﺎك ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﺎﻧـﺪﮔﺎر ﺗـﺮﯾﻦ آﻟﺒـﻮم ﻫـﺎي ﺧـﺎرج از ﮐﺸـﻮر ﻧﯿـﺰ‬ ‫ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ .‬ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻦ ﯾﮑﯽ از زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎي دارﯾﻮش در ﭘـﺲ از اﻧﻘـﻼب در اﯾـﻦ آﻟﺒـﻮم‬ ‫ﺟﺎي ﮔﺮﻓﺘﻪ ‪ :‬ﺑﻤﺎن ﻣﺎدر‬ ‫آﻟﺒﻮم ﺧﺎك ﺧﺴﺘﻪ در ﺳﺎل ‪ 1368‬ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﭘﮋواك و ﺑﻪ آﻫﻨﮕﺴﺎزي ﺑﺎﺑﮏ اﻓﺸﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﺎﺑﮏ اﻓﺸﺎر در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ آﻟﺒﻮم در ﺗﻤﺎﺳﯽ ﺗﻠﻔﻨﯽ ‪ ،‬ﺑﻪ دوﺳـﺖ ارﺟﻤﻨـﺪ ﺧـﺎﻧﻢ آﻧﺴـﻪ اﻣﯿـﺮي و در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ‬ ‫ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎي ﻣﻦ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦ داده اﻧﺪ‪:‬‬

‫‪١٠٨‬‬


‫»آﻟﺒﻮم ﺧﺎك ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل ‪ (1989) 1368‬ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﺳﺖ از ﻃﺮف ﯾﮏ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﭘـﮋواك‬ ‫ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ورﺷﮑﺴﺖ ﺷﺪ‪ .‬ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺎي آﻟﺒﻮم ﺧﺎك ﺧﺴﺘﻪ ‪ ،‬ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﯾﻌﻨـﯽ ﺳـﺎل‬ ‫‪ 1371‬ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ‪ cd‬در آﻟﺒﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺮاﻧـﻪ ﻫـﺎي آﻟﺒـﻮم ﺧـﺎك ﺧﺴـﺘﻪ‪ ،‬دو‬ ‫ﺗﺮاﻧﻪ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ و رﻫﮕﺬر ﻋﻤﺮ را ﮐﻪ در اﯾﺮان اﺟﺮا ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﯿﺰ ﺟﺎي داده ﺷﺪ‪«.‬‬ ‫در آﻟﺒﻮم ﺧﺎك ﺧﺴﺘﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ‪ 5‬ﮐﺎر ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺑﻤﺎن ﻣﺎدر ‪ -2‬ﺑﭙﺎ ﺧﯿﺰﯾﺪ ‪ -3‬در اﯾﻦ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ‪ – 4‬ﺧﺎك ﺧﺴﺘﻪ ‪ -5‬ﻧﺎرﻓﯿﻖ‬ ‫زﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎر آﻟﺒﻮم ﺧﺎك ﺧﺴﺘﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎل ‪ 1368‬و ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﻗﺘﻞ ﻋﺎم زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ‪67‬‬ ‫ﺑﻮد‪.‬‬ ‫در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﻧﻪ ي ﺧﺎك ﺧﺴﺘﻪ‪ ،‬ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ‪ 1360‬ﻧﯿﺰ ﺗﺮاﻧﻪ اي از اردﻻن ﺳﺮﻓﺮاز ﺑـﺎ‬ ‫ﻧﺎم ﺧﺎك ﺧﺴﺘﻪ و ﺑﺎ اﺟﺮاي ﺳﺘﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ اﺟﺮاي ﺧﺎك ﺧﺴﺘﻪ دارﯾﻮش‪ ،‬ﺳﺮوده ي اﯾﺮج ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﻮد‪ .‬در ﻓﺼﻞ اﻋـﺪام ﻫـﺎي ‪ 1367‬و ﮐﺸـﺘﺎر ﺑـﯽ‬ ‫رﺣﻤﺎﻧﻪ ي زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ‪.‬‬ ‫ﻧﻌﺮه ﮐﻦ اي ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺟﺎن ﺳﭙﺮدن ﻧﻌﺮه ﮐﻦ‬ ‫ﻧﻌﺮه ﮐﻦ اي ﺧﺎك ﺧﺴﺘﻪ ﺧﺎك ﮔﻠﮕﻮن ﻧﻌﺮه ﮐﻦ‬ ‫در اﯾﻦ آﻟﺒﻮم ﯾﮏ ﮐﺎر از ﻧﺎدرﻧﺎدرﭘﻮر و ﯾﮏ ﮐﺎر از اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻣﻠﻮ اﺟﺮا ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎرﺗﺮﯾﻦ اﺛﺮ اﯾﻦ آﻟﺒﻮم ‪ ،‬ﮐﺎر ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﻤﺎن ﻣﺎدر اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻦ اﺟﺮا ‪ ،‬ﮐﻼم ‪ ،‬آﻫﻨـﮓ و‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ اﯾﻦ اﺛﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮﯾﻦ آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭘﺎپ و ﻣﻌﺘﺮض اﯾﺮان اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﮐﻼم ﺳﺮوده ي ﻧﺎدرﻧﺎدر ﭘﻮر اﺳﺖ ‪ .‬ﺷﻌﺮي ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﻧﺎدرﭘﻮر ﭘﺲ از ﻣﺎﺟﺮاي ‪ 28‬ﻣﺮداد ‪ 1332‬ﺳـﺮوده ﺑـﻮد‪ .‬اﻣـﺎ‬ ‫در ﻧﺴﺨﻪ ي ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻤﺎن ﻣﺎدر ﺳﺎل ‪ 1368‬ﺑﺴﯿﺎري از اﺑﯿﺎت اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﯾـﺪه و اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﮔﻔﺘـﺎر ﺑﺎﺑـﮏ‬ ‫اﻓﺸﺎر را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎدر ﻧﺎدرﭘﻮر ﺑﺮاي اﺟﺮاي دارﯾﻮش و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮ روي ﻣﻠﻮدي دﺳـﺖ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﮐـﺎر‬ ‫زده اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪١٠٩‬‬


‫ﺑﺎﺑﮏ اﻓﺸﺎر آﻫﻨﮕﺴﺎز اﯾﻦ اﺛﺮ ﺟﺎوداﻧﻪ در ﺳﺎل ‪ 1383‬در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺎﻫﻮاره اي ﺻﺪا و در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑـﺎ زﻧـﺪه‬ ‫ﯾﺎد ﺗﻮرج ﻧﮕﻬﺒﺎن اﺷﺎره داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﺟﺮا و اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ اﺛﺮ ‪ ،‬ﺟﻨﮓ اﯾﺮان و ﻋﺮاق ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺷﻌﺮ ﺑﻤﺎن ﻣﺎدر ﺑﺎ ﻧﺎم ﺷﻬﺎدت در ﮐﺘﺎب ﻧﺎدر ﻧﺎدرﭘﻮر ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ‪.‬‬ ‫شھادت‬ ‫ﺑﻤﺎن ﻣﺎدر ‪ ،‬ﺑﻤﺎن در ﺧﺎﻧﻪ ي ﺧﺎﻣﻮش ﺧﻮد ‪ ،‬ﻣﺎدر‬ ‫ﮐﻪ ﺑﺎران ﺑﻼ ﻣﯿﺒﺎرد از ﺧﻮرﺷﯿﺪ‬ ‫در ﻣﺎﺗﻤﺴﺮاي ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻣﮕﺸﺎ‬ ‫ﮐﻪ مھﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻣﺮگ ﺑﺮ در ﻧﺨﻮاﻫﯽ دﯾﺪ‬ ‫زﻣﯿﻦ ﮔﺮم اﺳﺖ از ﺑﺎران ﺧﻮن ‪ ،‬اﻣﺮوز‬ ‫وﻟﯽ دلھا درون ﺳﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﺳﺮد اﺳﺖ‬ ‫ﻣﺒﻨﺪ اﻣﺮوز ﭼﺸﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺮ ﺣﻠﻘﻪ ي اﯾﻦ در‬ ‫ﮐﻪ ﻗﻠﺐ آﻫﻨﯿﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﻢ ﮐﻨﺪه از درد اﺳﺖ‬ ‫ﻧﮕﺎه ﺧﯿﺮه را از ﺳﻨﮕﻔﺮش ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ ﺑﺮدار‬ ‫ﮐﻪ در زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﮔﺎمھا ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‬ ‫ﻣﺘﺎﺑﺎن ﺑﺮق ﭼﺸﻤﺖ را ﺑﻪ دﯾﻮار ﺧﯿﺎﺑﺎنھا‬ ‫ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﺷﻌﻠﻪ اي در زﯾﺮ ﺑﺎران ‪ ،‬دود ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‬ ‫ﺗﻠﻨﮕﺮ ﻣﯿﺰﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎ ﺳﺮ ﭘﻨﺠﻪ ي ﺑﺎران‬ ‫ﻧﺴﯿﻢ ﺳﺮد ﻣﯿﺨﻨﺪد ﺑﻪ ﻏﻮﻏﺎي ﺧﯿﺎﺑﺎنھا‬ ‫دﻫﺎن ﮐﻮﭼﻪ ﭘﺮ ﺧﻮن ﻣﯿﺸﻮد از ﻣﺸﺖ ﺧﻤﭙﺎره‬

‫‪١١٠‬‬


‫ﻓﺸﺎرد درد ﻣﯽ دوزد ﻟﺒﺎﻧﺶ را ﺑﻪ دﻧﺪانھا‬ ‫زﻣﯿﻦ ﮔﺮم اﺳﺖ از ﺑﺎران ﺧﻮن ‪ ،‬اﻣﺮوز‬ ‫زﻣﯿﻦ از اﺷﮏ ﺧﻮن آﻟﻮده ي ﺧﻮرﺷﯿﺪ ‪ ،‬ﺳﯿﺮاب اﺳﺖ‬ ‫ﺑﺒﯿﻦ آن ﮔﻮش از ﺑﻦ ﮐﻨﺪه را در ﻣﻮج ﺧﻮن ‪ ،‬ﻣﺎدر‬ ‫ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﻻﻟﻪ از ﻻﻻي ﻧﺮم ﺟﻮي در ﺧﻮاب اﺳﺖ‬ ‫ﺑﺒﯿﻦ آن ﭼﺸﻢ را ﭼﻮن ﺟﻮﺟﻪ اي در ﺧﺎك و ﺧﻮن ﺧﻔﺘﻪ‬ ‫ﮐﻪ روزي اﺳﺘﺨﻮان ﮐﺎﺳﻪ ي ﺳﺮ آﺷﯿﺎﻧﺶ ﺑﻮد‬ ‫ﺑﺒﯿﻦ آن ﻣﺸﺖ را ‪ ،‬آن دﺳﺖ دوراﻓﺘﺎده از ﺗﻦ را‬ ‫ﮐﻪ روزي ﭼﻮن ﮔﺮه ﻣﯽ ﺷﺪ ‪ ،‬ﺣﺮﯾﻒ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﺑﻮد‬ ‫ﺑﺒﯿﻦ آن ﻣﻐﺰ ﺧﻮن آﻟﻮده را ‪ ،‬آن ﭘﺎره‬ ‫ي دل را‬ ‫ﮐﻪ در زﯾﺮ ﻗﺪمھا ﻣﯽ ﺗﭙﺪ ﺑﯽ ﻫﯿﭻ ﻓﺮﯾﺎدي‬ ‫ﺳﮑﻮﺗﯽ ﺗﻠﺦ در رگھاي ﺳﺮدش زﻫﺮ ﻣﯽ رﯾﺰد‬ ‫ﺑﺪو ﺑﺎ ﻃﻌﻨﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ‪ ،‬آزادي‬ ‫ﺑﻤﺎن ﻣﺎدر ! ﺑﻤﺎن درﺧﺎﻧﻪ ي ﺧﺎﻣﻮش ﺧﻮﯾﺶ اﻣﺮوز‬ ‫ﮐﻪ ﺑﺎران ﺑﻼ ﻣﯽ ﺑﺎرد از ﺧﻮرﺷﯿﺪ‬ ‫دو ﭼﺸﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮ را ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ ﺑﺮ آﺳﺘﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯿﺪوزي ؟‬ ‫ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺎﯾﻪ ي ﻓﺮزﻧﺪ را ﺑﺮ در ﻧﺨﻮاﻫﯽ دﯾﺪ‬

‫‪١١١‬‬


‫اﻣﺎ ﻣﺘﻦ اﺟﺮا ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دارﯾﻮش ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫ﺗﻠﻨﮕﺮ ﻣﯽزﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﯿﺸﻪﻫﺎ ﺳﺮﭘﻨﺠﻪ ﺑﺎران‬ ‫ﻧﺴﯿﻢ ﺳﺮد ﻣﯽﺧﻨﺪد ﺑﻪ ﻏﻮﻏﺎي ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ‬ ‫دﻫﺎن ﮐﻮﭼﻪ ﭘﺮ ﺧﻮن ﻣﯽﺷﻮد از ﻣﺸﺖ ﺧﻤﭙﺎره‬ ‫ﻓﺸﺎر درد ﻣﯽدوزد ﻟﺒﺎﻧﺶ را ﺑﻪ دﻧﺪاﻧﻬﺎ‬ ‫زﻣﯿﻦ ﮔﺮم اﺳﺖ از ﺑﺎران ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮن اﻣﺮوز‬ ‫زﻣﯿﻦ از اﺷﮏ ﺧﻮنآﻟﻮده ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺳﯿﺮاب اﺳﺖ‬ ‫ﺑﺒﯿﻦ آن ﮔﻮش از ﺑ‪‬ﻦ ﮐﻨﺪه را در ﻣﻮج ﺧﻮن‪ ،‬ﻣﺎدر‬ ‫ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﻻﻟﻪ از ﻻﻻي ﻧﺮم ﺟﻮي در ﺧﻮاب اﺳﺖ‬ ‫ﺑﻤﺎن ﻣﺎدر ﺑﻤﺎن در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎﻣﻮش ﺧﻮد ﻣﺎدر‬ ‫ﮐﻪ ﺑﺎران ﺑﻼ ﻣﯽﺑﺎردت از آﺳﻤﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ‬ ‫در ﻣﺎﺗﻢﺳﺮاي ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻣﮕﺸﺎ‬ ‫ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻣﺮگ را ﺑﺮ در ﻧﺨﻮاﻫﯽ دﯾﺪ‬ ‫زﻣﯿﻦ ﮔﺮم اﺳﺖ از ﺑﺎران ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮن اﻣﺮوز‬ ‫وﻟﯽ دﻟﻬﺎي ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺟﺎﻣﮕﺎن در ﺳﯿﻨﻪﻫﺎ ﺳﺮد اﺳﺖ‬ ‫ﻣﺒﻨﺪ اﻣﺮوز ﭼﺸﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺮ ﺣﻠﻘﻪ اﯾﻦ در‬ ‫ﮐﻪ ﻗﻠﺐ آﻫﻨﯿﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﻢ آﮐﻨﺪه از درد اﺳﺖ‬ ‫ﻧﮕﺎه ﺧﯿﺮه را از ﺳﻨﮕﻔﺮش ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ ﺑﺮدار‬ ‫ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﺮق ﺧﻮن ﻣﯽﺗﺎﺑﺪ از آﯾﯿﻨﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ‬

‫‪١١٢‬‬


‫دوﭼﺸﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮ را ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ ﺑﺮ آﺳﺘﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽدوزي‬ ‫ﺗﻮ دﯾﮕﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﻓﺮزﻧﺪ را ﺑﺮ در ﻧﺨﻮاﻫﯽ دﯾﺪ‬ ‫ﺑﺒﯿﻦ آن ﻣﻐﺰ ﺧﻮنآﻟﻮده را آن ﭘﺎره دل را‬ ‫ﮐﻪ در زﯾﺮ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻣﯽﺗﭙﺪ ﺑﯽ ﻫﯿﭻ ﻓﺮﯾﺎدي‬ ‫ﺳﮑﻮﺗﯽ ﺗﻠﺦ در رﮔﻬﺎي ﺳﺮدش زﻫﺮ ﻣﯽرﯾﺰد‬ ‫ﺑﺪو ﺑﺎ ﻃﻌﻨﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ آزادي‬ ‫زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺟﻮﺷﺪ از ﺧﻮن زﯾﺮ اﯾﻦ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻋﺎﻟﻢ ﺳﻮز‬ ‫ﺑﻤﺎن ﻣﺎدر ﺑﻤﺎن در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎﻣﻮش ﺧﻮد اﻣﺮوز‬ ‫در ﻧﺴﺨﻪ ي اﺟﺮا ﺷﺪه اﺑﯿﺎﺗﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻧﺴﺨﻪ ي ﺳﺮوده ﺷﺪه در ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﻣﻮﺟـﻮد ﻧﺒـﻮده‬ ‫و ﻟﯿﮑﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺑﯿﺎت ﺑﺮاي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮ روي ﻣﻠﻮدي ﺳﺮوده ﺷﺪه اﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺼﺮاع دوم ﺷﻌﺮ در اﺟﺮا ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ ‪:‬‬ ‫ﮐﻪ ﺑﺎران ﺑﻼ ﻣﯿﺒﺎرد از ﺧﻮرﺷﯿﺪ ) ﻧﺴﺨﻪ ﺳﺮوده ﺷﺪه(‬ ‫ﮐﻪ ﺑﺎران ﺑﻼ ﻣﯽﺑﺎردت از آﺳﻤﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ) ﻧﺴﺨﻪ اﺟﺮا ﺷﺪه(‬ ‫ﺑﯿﺖ ﺳﻮم ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮي ﺑﻮده‪:‬‬ ‫زﻣﯿﻦ ﮔﺮم اﺳﺖ از ﺑﺎران ﺧﻮن ‪ ،‬اﻣﺮوز‬ ‫وﻟﯽ دلھا درون ﺳﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﺳﺮد اﺳﺖ ) ﻧﺴﺨﻪ ﺳﺮوده ﺷﺪه(‬ ‫زﻣﯿﻦ ﮔﺮم اﺳﺖ از ﺑﺎران ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮن اﻣﺮوز‬ ‫زﻣﯿﻦ از اﺷﮏ ﺧﻮنآﻟﻮده ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺳﯿﺮاب اﺳﺖ ) ﻧﺴﺨﻪ اﺟﺮا ﺷﺪه(‬ ‫اﯾﻦ دو ﺑﯿﺖ ﻧﯿﺰ در اﺟﺮا ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ ‪:‬‬

‫‪١١٣‬‬


‫ﻧﮕﺎه ﺧﯿﺮه را از ﺳﻨﮕﻔﺮش ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ ﺑﺮدار‬ ‫ﮐﻪ در زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﮔﺎمھا ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‬ ‫ﻣﺘﺎﺑﺎن ﺑﺮق ﭼﺸﻤﺖ را ﺑﻪ دﯾﻮار ﺧﯿﺎﺑﺎنھا‬ ‫ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﺷﻌﻠﻪ اي در زﯾﺮ ﺑﺎران ‪ ،‬دود ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ) ﻧﺴﺨﻪ ﺳﺮوده ﺷﺪه(‬ ‫ﻧﮕﺎه ﺧﯿﺮه را از ﺳﻨﮕﻔﺮش ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ ﺑﺮدار‬ ‫ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﺮق ﺧﻮن ﻣﯽﺗﺎﺑﺪ از آﯾﯿﻨﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ) ﻧﺴﺨﻪ اﺟﺮا ﺷﺪه(‬ ‫ﺿﻤﻨﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﺖ در ﻧﺴﺨﻪ ﺳﺮوده ﺷﺪه ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ‪:‬‬ ‫زﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺟﻮﺷﺪ از ﺧﻮن زﯾﺮ اﯾﻦ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻋﺎﻟﻢ ﺳﻮز‬ ‫ﺑﻤﺎن ﻣﺎدر ﺑﻤﺎن در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎﻣﻮش ﺧﻮد ﯾﮏ روز ) ﻧﺴﺨﻪ اﺟﺮا ﺷﺪه(‬

‫ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ آﻫﻨﮓ ﺑﻤﺎن ﻣﺎدر ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ارﮐﺴﺘﺮ ﺿﺒﻂ ﺷﺪه و ﺗﺼﻮر ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻣـﯽ ﺑﺎﯾﺴـﺖ‬ ‫ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ‪ 50‬ﻧﻔﺮ ﻧﻮازﻧﺪه در اﯾﻦ آﻫﻨﮓ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺣﻤﺪ ﭘﮋﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺰﯾﺪ ﺑﺮ ﻋﻠﺖ ﺷﺪه ﺗﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﺎﻧﺪﮔﺎرﺗﺮﯾﻦ آﺛﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭘﺎپ ﺷـﮑﻞ‬ ‫ﺑﮕﯿﺮد در اﯾﻦ آﻟﺒﻮم ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻧﺎدر ﻧﺎدرﭘﻮر ﺷﺎﻋﺮ ﮔﺮاﻧﻤﺎﯾﻪ ‪ ،‬از دﯾﮕﺮ ﺷﺎﻋﺮ ﺷﻌﺮ ﻧﻮ ﯾﻌﻨـﯽ اﺣﻤـﺪ ﺷـﺎﻣﻠﻮ ﻧﯿـﺰ اﺛـﺮ‬ ‫ﺟﺎوداﻧﻪ ي روزﮔﺎر ﻏﺮﯾﺒﯽ اﺳﺖ ﻧﺎزﻧﯿﻦ ) در اﯾﻦ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ( ﻧﯿﺰ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪ‪ .‬اﺣﻤﺪ ﺷـﺎﻣﻠﻮ اﯾـﻦ ﺷـﻌﺮ رادر ﺳـﺎل‬ ‫‪ 1358‬ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺳﺮود ﺗﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮﮔﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ي ﻫﯿﺠﺎن زده اي ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ را در ﻧﻬﺎﻧﺨﺎﻧﻪ‬ ‫اي دﻓﻦ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ در ﻧﺴﺨﻪ ي اﺟﺮا ﺷﺪه ﻣﺼﺮﻋﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﺑﺪون ﺷﮏ ﺳﺮوده ﺷﺎﻣﻠﻮ ﻧﯿﺴﺖ ‪.‬‬ ‫»ﻣﺒﺎدا ﺷﻌﻠﻪ اي در آن ﻧﻬﺎن ﺑﺎﺷﺪ«‬ ‫ﺿﻤﻨﺎ در ﻧﺴﺨﻪ ي اﺟﺮا ﺷﺪه ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎر ‪ ،‬ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه اﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ‪:‬‬

‫‪١١٤‬‬


‫اﺑﻠﯿﺲ ﭘﯿﺮوز ﻣﺴﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﺑﻠﯿﺲ ﭘﯿﺮوزه ﻣﺴﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در اﯾﻦ آﻟﺒﻮم دو ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﯿﺰ از زاره ﮐﺸﯿﺸﯿﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در ﺳﺎل ‪ 1368‬ﯾﮏ ﺗﮏ ﺗﺮاك ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ دارﯾﻮش ﺑﺎ ﻧﺎم ﭘﺮﻧﺪه ي ﻣﻬﺎﺟﺮ وارد ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫دارﯾﻮش در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻦ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﻧﺪه ي ﻣﻬﺎﺟﺮ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﮔﺮي دوﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺤﻤـﻮد ﺑـﯽ ﺗـﺎ‬ ‫اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦ داده اﺳﺖ‪:‬‬ ‫»ﭘﺮﻧﺪه ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮏ آﻫﻨﮕﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﺎ آﻫﻨﮓ ﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ ادﻏﺎم ﮐﺮده اﻧﺪ‪.‬ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑـﺎ‬ ‫ﺻﺎﺑﺮ راﺳﺘﯿﻦ آﻟﺒﻮﻣﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ آﻫﻨﮓ ﻫﻢ ﺟﺰﯾﯽ از آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮑﺎري اداﻣـﻪ ﭘﯿـﺪا ﻧﮑـﺮد و ﺗﻨﻬـﺎ‬ ‫اﯾﻦ آﻫﻨﮓ از آﻟﺒﻮم ﭘﺨﺶ ﺷﺪ‪«.‬‬ ‫ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ دارﯾﻮش ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺗﺮاﻧﻪ ي ﭘﺮﻧﺪه ي ﻣﻬﺎﺟﺮ در ﺳﺎل ‪ 1368‬ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﮏ آﻫﻨﮓ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد‬ ‫و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﺳﺎل ‪ 1372‬ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﭘﺎرس وﯾﺪﺋﻮ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از اﺟﺮاﻫﺎي دارﯾﻮش ادﻏﺎم ﻣﯽ ﺷـﻮد و در‬ ‫آﻟﺒﻮﻣﯽ ﺗﺤﺖ ﻧﺎم ﭘﺮﻧﺪه ي ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬آﻟﺒﻮم ﭘﺮﻧﺪه ي ﻣﻬـﺎﺟﺮ ﻫﻤـﺎن آﻟﺒـﻮﻣﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﺣـﺎل‬ ‫ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺎزار ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺒﯽ اﺟﺮاي »ﺳﻘﻮط« ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳـﺎل ‪ 1356‬ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ‬ ‫در ﮐﻨﺎر اﺟﺮاي ﭘﺮﻧﺪه ﻣﻬﺎﺟﺮ و دﯾﮕﺮ اﺟﺮاﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﻦ ﺗﺮاﻧﻪ ي ﭘﺮﻧﺪه ي ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺮاﻧﻪ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﺗﻮﺳـﻂ اﯾـﺮج ﺟﻨﺘـﯽ‬ ‫ﻋﻄﺎﯾﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ‪ .‬ﻧﺨﺴﺖ ﻗﺮار ﺑﻮد اﯾﻦ ﮐﺎر را اﺑﯽ ﺑﺨﻮاﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺎﻧﺴﻮر ‪ ،‬ﺑﺮ روي ﻣﻠـﻮدي ﺑﺎﺑـﮏ ﺑﯿـﺎت ‪،‬‬ ‫اﯾﺮج ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ ﮐﻼم ﺗﺮاﻧﻪ ي ﺗﭙﺶ را ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ و در ﺳﺎل ‪ 1353‬ﺗﺮاﻧﻪ ﺗﭙﺶ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺮاﻧﻪ ي ﭘﺮﻧﺪه ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﺎ ﺻﺪاي ﻋﺎرف اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب در ﯾﮑﯽ از آﻟﺒـﻮم ﻫـﺎي اﯾﺸـﺎن ﺟـﺎي ﻣـﯽ‬ ‫ﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫اﻣﺎ اﺟﺮاي ﭘﺮﻧﺪه ي ﻣﻬﺎﺟﺮ دارﯾﻮش داراي ﻣﻠﻮدي ﮐـﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔـﺎوﺗﯽ اﺳـﺖ‪ .‬اﯾـﻦ ﻣﻠـﻮدي ﺗﻮﺳـﻂ ﺻـﺎﺑﺮ راﺳـﺘﯿﻦ‬ ‫ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎز اﯾﺮاﻧﯽ ﺳﺎﮐﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ‪.‬‬

‫‪١١٥‬‬


‫در دﻫﻪ ي ‪ 80‬ﻣﯿﻼدي دارﯾﻮش ﮐﻨﺴﺮت ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﺮوه ﻧﻮازﻧﺪه ي ﻓﻮق اﻟﻌـﺎده اي ﻧﯿـﺰ‬ ‫ﺑﺎ او ﻫﻤﮑﺎري داﺷﺘﻨﺪ‪ .‬رﻫﺒﺮ ارﮐﺴﺘﺮ دارﯾﻮش ﻋﺒﺪي ﯾﻤﯿﻨﯽ ﺑﻮد و ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﭼﻮن آرﻣﯿـﮏ ) ﮔﯿﺘـﺎر( ‪ ،‬ﻣﺸـﯿﺖ‬ ‫ﺻﺎدﻗﯽ ) دراﻣﺰ( ‪ ،‬روﺑﺮت ﻧﻘﻠﯽ در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫در ﺳﺎل ‪ 1990‬ﺷﻬﯿﺎر ﻗﻨﺒﺮي ﺑﺎ ﺗﺮاﻧﻪ ﻧﻮن و ﭘﻨﯿﺮ و ﺳﺒﺰي از ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﻪ ﻟﺲ آﻧﺠﻠﺲ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﺗﺮاﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﯾﺪ زوﻻﻧﺪ آﻫﻨﮕﺴﺎزي ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺻﺪاي ﻣﺸﺘﺮك اﺑﯽ و دارﯾﻮش در آﻟﺒـﻮﻣﯽ ﺗﺤـﺖ ﻫﻤـﯿﻦ‬ ‫ﻧﺎم وارد ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﻓﺮﯾﺪ زوﻻﻧﺪ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺧﻮد اﺷﺎره داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ اﺑﯽ و ﻫﻢ دارﯾﻮش ﺑﻪ ﺷـﮑﻞ اﻧﻔـﺮادي‬ ‫در اﺳﺘﻮدﯾﻮ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺧﻮد را ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫آﻟﺒﻮم ﻧﻮن و ﭘﻨﯿﺮ و ﺳﺒﺰي در ﺳﺎل ‪ (1371 ) 1992‬ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﭘﺎرس وﯾﺪﺋﻮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آﻟﺒﻮم ﻧﻮن و ﭘﻨﯿﺮ و ﺳﺒﺰي ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺳﻬﻢ ﻣﻦ ) دارﯾﻮش( ‪ -2‬رازﻗﯽ ) اﺑﯽ( ‪ -3‬آﻫﺎي ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ) دارﯾﻮش( ‪ -4‬ﻧﻮن و ﭘﻨﯿﺮ و ﺳﺒﺰي ) دارﯾـﻮش –‬ ‫اﺑﯽ ( ‪ -5 ،‬ﺳﺘﺎره دﻧﺒﺎﻟﻪ دار ) اﺑﯽ(‬ ‫ﺑﻪ ﺑﺎور ﻫﻤﮕﺎن ﻧﻮن و ﭘﻨﯿﺮ و ﺳﺒﺰي ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷـﺪه در ﺧـﺎرج از ﮐﺸـﻮر اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ‬ ‫زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮﮔﺮ روﯾﺪادﻫﺎي ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب و ﻧﻈﺎم ﺑﺮآﻣﺪه از ﻣﺘﻦ آن اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻗﺼﻪ ﺟﺎدوﮔﺮ ﺑﺪ ﮐﻪ از ﮐﺘﺎﺑﺎ ﻣﯿﻮﻣﺪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﺧﻮن ﻋﺎﺷﻘﺎ رو ﮔﺮدن ﻣﯽ زد‪.‬‬ ‫ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ اﯾﺮان ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺟﺎدوﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ آﻟﺒﻮم ﻧﻮن و ﭘﻨﯿﺮ و ﺳﺒﺰي ﮐﻨﺴﺮت ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﻧﯿـﺰ ﺗﻮﺳـﻂ اﺑـﯽ و دارﯾـﻮش ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﻬـﺰاد ﻣﺴـﺮور و‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺸﻦ ﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﭘﺲ از آﻟﺒﻮم ﻧﻮن و ﭘﻨﯿﺮ و ﺳﺒﺰي ﻫﻤﮑﺎري دارﯾﻮش و ﻓﺮﯾﺪ زوﻻﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨـﺪ ﺳـﺎل ﻗﻄـﻊ ﻣـﯽ ﺷـﻮد‪ .‬ﻓﺮﯾـﺪ‬ ‫زوﻻﻧﺪ ﻫﻤﮑﺎري ﺗﺎزه اي ﺑﺎ اﺑﯽ آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﭼﻨﺪ آﻟﺒﻮم در ﮐﻨﺎر اﺑﯽ ﮐﺎرﻫﺎي ﺑﻪ روزي را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﺲ از آﻟﺒﻮم ﻧﻮن و ﭘﻨﯿﺮ و ﺳﺒﺰي دارﯾﻮش آﻟﺒﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم »اﻣﺎن از « ﺑﻪ آﻫﻨﮕﺴﺎزي ﻋﺒﺪي ﯾﻤﯿﻨـﯽ و ﺗﺮاﻧـﻪ ﻫـﺎي‬ ‫ﺷﻬﯿﺎر ﻗﻨﺒﺮي ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫‪١١٦‬‬


‫ﻋﺒﺪي ﯾﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺳﺎل ﻫﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺎ دارﯾﻮش ‪ ،‬دﺳﺖ ﺑﻪ آﻫﻨﮕﺴﺎزي ﺑﺮاي او ﻣـﯽ‬ ‫زد‪.‬‬ ‫ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آﻟﺒﻮم اﻣﺎن از ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﻮد‪:‬‬ ‫‪-1‬دو ﻣﺴﺎﻓﺮ ‪ -2‬روز ﻣﺒﺎدا ‪ -3‬ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ‪ -4‬ﺗﻤﺎم ﻣﻦ ‪ -5‬اﻣﺎن از‬ ‫ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎن ﭼﯿﺮه دﺳﺘﯽ در اﯾﻦ آﻟﺒﻮم ﺑﺎ ﯾﻤﯿﻨﯽ ﮐﺎر ﮐﺮدﻧﺪ ‪ .‬از راﻣﻮن اﺳﺘﺎﮔﻨﺎرو ﻧﻮازﻧﺪه ﻗﻬـﺎر ﮔﯿﺘـﺎر ﺗـﺎ اردﺷـﯿﺮ‬ ‫ﻓﺮح ) ﮔﯿﺘﺎر اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ( ‪ ،‬روﺑﺮت ﻧﻘﻠﯽ ) دراﻣﺰ( ‪ ،‬اﯾﺮج ﻟﺸﮑﺮي ) ﭘﺮﮐﺎﺷﻦ( ‪ ،‬ﻫﻤﺎﯾﻮن ﺧﺴـﺮوي ) وﯾـﻮﻟﻦ ﺳـﻞ ( ‪،‬‬ ‫رﯾﮏ روﺳﯽ ) ﺳﺎﮐﺴﯿﻔﻮن( و اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮد ﻋﺒﺪي ﯾﻤﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﻮازﻧﺪه ي ﻗﻬﺎر ﭘﯿـﺎﻧﻮ و ﮐﯿﺒـﻮرد ﺑـﻮد‪ .‬ﻣـﯽ ﺗـﻮان ﺑـﻪ‬ ‫ﺟﺮات ﮔﻔﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮازﻧﺪه ﻫﺎي اﯾﺮاﻧﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ آﻟﺒﻮم ﺑﺎ دارﯾﻮش ﻫﻤﮑﺎري داﺷﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻦ ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﺷﻬﯿﺎر ﻗﻨﺒﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎي او در آﻟﺒـﻮم» اﻣـﺎن از« ﭘﺨﺘﮕـﯽ‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد‪» .‬ﺗﻤﺎم ﻣﻦ « ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر ﻗﻨﺒﺮي در اﯾﻦ آﻟﺒﻮم ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﯾﮏ ﺗﮏ ﺗﺮاﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻫﻤﺼﺪا ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺻﺪاي دارﯾﻮش در ﺳﺎل ‪ 1372‬ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎرس وﯾﺪﺋﻮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫در ﺳﺎل ‪ 1372‬دارﯾﻮش ﺑﺮاي ﺑﺎر دوم ازدواج ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﺸﻬﺮﯾﺎن آذري ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧـﺎم ﺧـﺎﻧﻢ ﻓﯿـﺮوزه‬ ‫ﭘﯿﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺑﻨﺪد‪ .‬ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ ازدواج ﺗﻮﻟﺪ دﺧﺘﺮي ﺑﺎ ﻧﺎم ﺑﯿﺘﺎ در ﺳﺎل ‪ 1373‬ﺑﻮد‪ .‬ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺗﻮﻟـﺪ ﺑﯿﺘـﺎ ‪،‬‬ ‫اﯾﺮج ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ ‪ ،‬در اوﻟﯿﻦ ﺳﺎل ﺗﻮﻟﺪ او ﮐﺎدوﯾﯽ ﺑﻪ دارﯾﻮش ﻫﺪﯾﻪ داد‪ .‬اﯾﻦ ﮐﺎدو ﺗﺮاﻧﻪ ي » ﮔﻞ ﺑﯿﺘﺎ « ﺑﻮد‪.‬‬ ‫در ﺳﺎل ‪ 1372‬دارﯾﻮش آﻟﺒﻮم ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ را ﺑﺎ ﻫﺎﺗﻒ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺳﻔﺮه ﺳﯿﻦ وارد ﺑﺎزار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ آﻟﺒﻮم ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻠﺘﮑﺲ و ﻫﻤﯿﺎري ﺷﺮﮐﺖ آواز ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫در آﻟﺒﻮم ﺳﻔﺮه ﺳﯿﻦ اﯾﻦ اﺟﺮاﻫﺎ از دارﯾﻮش ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺑﺎﻻي ﻧﯽ ‪ -2‬ﭼﯽ ﺑﮕﻢ ‪ -3‬ﺳﻔﺮه ﺳﯿﻦ‬ ‫ﻧﮑﺎت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ در آﻟﺒﻮم ﺳﻔﺮه ﺳﯿﻦ‪:‬‬ ‫‪ -1‬زوﯾﺎ زاﮐﺎرﯾﺎن ﺗﺮاﻧﻪ ﺳﺮا ﭘﺲ از ‪ 19‬ﺳﺎل ﮐﺎر ﺗﺮاﻧﻪ ﺳﺮاﯾﯽ ‪ ،‬ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺮاﻧﻪ اش ﺗﻮﺳﻂ دارﯾﻮش ﺧﻮاﻧـﺪه ﺷـﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺮاﻧﻪ اي ﺑﺎ ﻧﺎم ﺳﻔﺮه ﺳﯿﻦ‬

‫‪١١٧‬‬


‫‪ -2‬ﺑﺎﺑﮏ ﺑﯿﺎت ﻧﯿﺰ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻠﻮدي اش ﺗﻮﺳﻂ دارﯾﻮش در ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﻧﺎم ﭼﯽ ﺑﮕﻢ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻋﻠﯽ ﻫﺎﺗﻔﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻫﻨﺮي ﻫﺎﺗﻒ ﮐﺎر ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﯽ اش را از ﺳﺎل ‪ 1358‬و ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﺮود اﷲ اﷲ آﻏﺎز ﮐﺮد ‪.‬‬ ‫ﺧﻠﻖ ﺑﯿﺪار ﺷﺪﻧﺪ ﻫﻤﻪ آﻣﺎده ﺟﻨﮓ ‪ ،‬ﺳﺮودي اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻫـﺮ ﺳـﺎل در ﺳـﺎﻟﮕﺮد اﻧﻘـﻼب از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾـﻮن ﺟﻤﻬـﻮري‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﺎ ﺻﺪاي ﻫﺎﺗﻒ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪-4‬در اﯾﻦ آﻟﺒﻮم ﻫﺎﺗﻒ ‪ ،‬ﺑﻪ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ آﻫﻨﮓ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮ از ﺑﺎﺑﮏ ﺑﯿﺎت ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ در ﺳـﺎل ‪ 1357‬ﺗﻮﺳـﻂ ﻋﻠـﯽ‬ ‫ﺳﻬﺮاب ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد‪.‬‬ ‫‪-5‬در اﯾﻦ آﻟﺒﻮم ﺗﺮاﻧﻪ اي ﺑﺎ ﻧﺎم ﭼﯽ ﺑﮕﻢ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ‪ .‬در ﮐﺎور آﻟﺒﻮم ﻧﺎم ﻣﺴـﺘﻌﺎر ﻣـﺎﻧﯽ ﮔﻨﺠﺎﻧـﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ‪.‬‬ ‫آﻫﻨﮕﺴﺎز ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺑﺎﺑﮏ ﺑﯿﺎت اﺳﺖ و ﺗﺮاﻧﻪ ﺳﺮاي اﯾﻦ اﺛﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺪون ﺷﮏ ﺳﺎﮐﻦ اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿـﻞ‬ ‫ﻧﺎم او ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻌﺎر آورده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ -6‬ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﯿﻪ آﻟﺒﻮم ﺳﻔﺮه ﺳﯿﻦ‪:‬‬ ‫ﻓﺮزاد ﺧﻮزﯾﻦ ) ﻧﻮازﻧﺪه وﯾﻠﻦ( ‪ ،‬دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﺑﺸﯿﺮي ) ﻧﻮازﻧﺪه ﻧﯽ ( ‪،‬‬ ‫‪ -98‬ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﯿﺮﯾﺪ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬ﻣﻮﻟﻮي‬ ‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬اﺣﻤﺪ ﭘﮋﻣﺎن‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ 1366 :‬ﯾﺎ ‪1367‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬ﺑﻤﯿﺮﯾﺪ ﺑﻤﯿﺮﯾﺪ در اﯾﻦ ﻋﺸﻖ ﺑﻤﯿﺮﯾﺪ‬ ‫در اﯾﻦ ﻋﺸﻖ ﭼﻮ ﻣﺮدﯾﺪ ﻫﻤﻪ روح ﭘﺬﯾﺮﯾﺪ‬ ‫‪ -99‬ﮔﺮگ ﺑﯿﺎﺑﻮن‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬ﻫﻤﺎ ﻣﯿﺮاﻓﺸﺎر‬ ‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬اﺣﻤﺪ ﭘﮋﻣﺎن‬

‫‪١١٨‬‬


‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ 1366 :‬ﯾﺎ ‪1367‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬ﺟﻮون ﻣﺮد و ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﻻ ﺗﻮي ﮐﻮه و ﺗﻮي ﺻﺤﺮا‬ ‫ﭼﻨﻮن ﻧﯽ ﻣﯽ زﻧﻪ ﻏﻤﻨﺎك ﻣﯽ ﺧﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮐﻮﻫﺴﺎر از ﻏﻤﺶ ﺳﺮ در ﮔﺮﯾﺒﻮﻧﻪ‬ ‫‪ -100‬روﻟﻪ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬ﻋﻠﯽ رﺿﺎ ﺷﺠﺎﻋﯽ ﭘﻮر) ﻗﺒﺎد(‬ ‫ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬اﺣﻤﺪ ﭘﮋﻣﺎن‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ 1366 :‬ﯾﺎ ‪1367‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬آﻓﺖ زده ﺑﻪ ﺑﺎﻏﻤﻮن ﺧﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﻪ‬ ‫‪ – 101‬ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮخ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬اﯾﺮج ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﻠﻮدي ‪ :‬داود ﺑﻬﺒﻮدي‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬اﺣﻤﺪ ﭘﮋﻣﺎن‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ 1366 :‬ﯾﺎ ‪1367‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮخ و ﮐﻮﭼﻪ ﺳﺮخ اﺳﺖ و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﺮخ اﺳﺖ‬ ‫ﺑﺎري از ﺧﻮن ﭘﻬﻨﻪ ي ﺑﺮزن و ﻣﯿﺪان ﺳﺮخ اﺳﺖ‬ ‫‪ -102‬ﺑﺎ ﻣﻦ از اﯾﺮان ﺑﮕﻮ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬اﯾﺮج ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﻠﻮدي ‪ :‬داود ﺑﻬﺒﻮدي‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬اﺣﻤﺪ ﭘﮋﻣﺎن‬

‫‪١١٩‬‬


‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ 1366 :‬ﯾﺎ ‪1367‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬ﯾﺎور از ره رﺳﯿﺪه ﺑﺎ ﻣﻦ از اﯾﺮان ﺑﮕﻮ‬ ‫از ﻓﻼت ﻏﻮﻃﻪ ور در ﺧﻮن ﺑﺴﯿﺎران ﺑﮕﻮ‬ ‫‪ -103‬ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ دل‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬ﻣﻌﯿﻨﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻫﯽ‬ ‫ﻣﻠﻮدي ‪ :‬ﻋﻤﺎد رام‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬اﺣﻤﺪ ﭘﮋﻣﺎن‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ 1366 :‬ﯾﺎ ‪1367‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽ ﮔﻢ ﮐﻪ ﻧﺸﻮ دﯾﻮوﻧﻪ اي دل‬ ‫ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽ ﮔﻢ ﮐﻪ ﻧﮕﯿﺮ ﺑﻬﻮﻧﻪ اي دل‬ ‫‪ -104‬ﺑﻤﺎن ﻣﺎدر‬ ‫ﮐﻼم ‪:‬ﻧﺎدر ﻧﺎدر ﭘﻮر‬ ‫ﻣﻠﻮدي ‪ :‬ﺑﺎﺑﮏ اﻓﺸﺎر‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬اﺣﻤﺪ ﭘﮋﻣﺎن‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪1368 :‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬ﺗﻠﻨﮕﺮ ﻣﯽ زﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎ ﺳﺮﭘﻨﺠﻪ ي ﺑﺎران‬ ‫ﻧﺴﯿﻢ ﺳﺮد ﻣﯽ ﺧﻨﺪد ﺑﻪ ﻏﻮﻏﺎي ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ‬

‫‪١٢٠‬‬


‫‪-105‬ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﯿﺰﯾﺪ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬ﺷﻬﺮام داﻧﺶ‬ ‫ﻣﻠﻮدي ‪ :‬ﺑﺎﺑﮏ اﻓﺸﺎر‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬اﺣﻤﺪ ﭘﮋﻣﺎن‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪1368 :‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪:‬‬ ‫ﺑﻪ ﭘﺎﺧﯿﺰﯾﺪ اﻻ اي ﺳﻮﮔﻮاران اﻻ اي وارﺛﺎن ﺳﺮﺑﺪاران‬ ‫‪ -106‬و در اﯾﻦ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻣﻠﻮ‬ ‫ﻣﻠﻮدي ‪ :‬ﺑﺎﺑﮏ اﻓﺸﺎر‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬اﺣﻤﺪ ﭘﮋﻣﺎن‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪1368 :‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬دﻫﺎﻧﺖ را ﻣﯽ ﺑﻮﯾﻨﺪ ﻣﺒﺎدا ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ دوﺳﺘﺖ دارم‬ ‫دﻟﺖ را ﻣﯽ ﺑﻮﯾﻨﺪ ﻣﺒﺎدا ﺷﻌﻠﻪ اي در آن ﻧﻬﺎن ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ -107‬ﺧﺎك ﺧﺴﺘﻪ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬اﯾﺮج ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﻠﻮدي ‪ :‬ﺑﺎﺑﮏ اﻓﺸﺎر‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬زاره ﮐﺸﯿﺸﯿﺎن‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪1368 :‬‬

‫‪١٢١‬‬


‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬ﻧﻌﺮه ﮐﻦ اي ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺟﺎن ﺳﭙﺮدن ﻧﻌﺮه ﮐﻦ‬ ‫ﻧﻌﺮه ﮐﻦ اي ﺧﺎك ﺧﺴﺘﻪ ﺧﺎك ﮔﻠﮕﻮن ﻧﻌﺮه ﮐﻦ‬ ‫‪ -108‬ﻧﺎرﻓﯿﻖ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬ﻫﻤﺎ ﻣﯿﺮاﻓﺸﺎر‬ ‫ﻣﻠﻮدي ‪ :‬ﺑﺎﺑﮏ اﻓﺸﺎر‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬زاره ﮐﺸﯿﺸﯿﺎن‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪1368 :‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬ﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮا رﻓﯿﻘﺎن ﺑﺲ ﻧﺎرﻓﯿﻖ ﺑﻮدﯾﻢ‬ ‫ﻫﺮ ﭘﺸﺖ اﻋﺘﻤﺎدي زﺧﻤﯽ ﺑﻪ ﺧﻨﺠﺮ ﮐﺮدﯾﻢ‬ ‫‪ -109‬ﭘﺮﻧﺪه ﻣﻬﺎﺟﺮ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬اﯾﺮج ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﺻﺎﺑﺮ راﺳﺘﯿﻦ‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪1368 :‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬اي ﭘﺮﻧﺪه ي ﻣﻬﺎﺟﺮ اي ﭘﺮ از ﺷﻬﻮت رﻓﺘﻦ‬ ‫ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺪ ﯾﻪ دﻧﯿﺎﺳﺖ ﺑﯿﻦ دﻧﯿﺎي ﺗﻮ وﻣﻦ‬ ‫‪ -110‬ﺳﻬﻢ ﻣﻦ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬اردﻻن ﺳﺮﻓﺮاز‬ ‫ﻣﻠﻮدي ‪ :‬ﻓﺮﯾﺪ زوﻻﻧﺪ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﻋﺒﺪي ﯾﻤﯿﻨﯽ‬

‫‪١٢٢‬‬


‫اﻧﺘﺸﺎر ‪1371 :‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬ﺳﻬﻢ ﻣﻦ از ﺗﻮ ﭼﻪ ﺑﻮده ﻏﯿﺮ آزار‬ ‫ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﺮات ﺷﺪه ﯾﻪ ﺑﺎزار‬ ‫‪ -111‬آﻫﺎي ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬اردﻻن ﺳﺮﻓﺮاز‬ ‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﻓﺮﯾﺪ زوﻻﻧﺪ‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪1371 :‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬آﻫﺎي ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ آﻫﺎي ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ ﮔﻠﻪ دارم ﮔﻠﻪ دارم‬ ‫ﻣﻦ از ﻋﺎﻟﻢ و آدم ﮔﻠﻪ دارم ﮔﻠﻪ دارم‬ ‫‪ -112‬ﻧﻮن و ﭘﻨﯿﺮ و ﺳﺒﺰي‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬ﺷﻬﯿﺎر ﻗﻨﺒﺮي‬ ‫ﻣﻠﻮدي ‪ :‬ﻓﺮﯾﺪ زوﻻﻧﺪ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﭼﺸﻢ آذر‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪1371 :‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬ﻧﻮن و ﭘﻨﯿﺮ و ﻫﻖ ﻫﻖ ﺳﻔﺮه ﺳﺮد ﻋﺎﺷﻖ‬ ‫ﻧﻮن و ﭘﻨﯿﺮ و ﻓﻨﺪق رﺧﺖ ﻋﺰا ﺗﻮ ﺻﻨﺪوق‬ ‫‪ -113‬اﻣﺎن از‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬ﺷﻬﯿﺎر ﻗﻨﺒﺮي‬ ‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﻋﺒﺪي ﯾﻤﯿﻨﯽ‬

‫‪١٢٣‬‬


‫اﻧﺘﺸﺎر ‪1371 :‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬اﻣﺎن از راه ﺑﯽ ﻋﺎﺑﺮ اﻣﺎن از ﺷﻬﺮ ﺑﯽ ﺷﺎﻋﺮ‬ ‫اﻣﺎن از راه ﺑﯽ روزن اﻣﺎن از اﯾﻦ ﻫﻤﻪ رﻫﺰن‬ ‫‪ -114‬دو ﻣﺴﺎﻓﺮ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬ﺷﻬﯿﺎر ﻗﻨﺒﺮي‬ ‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﻋﺒﺪي ﯾﻤﯿﻨﯽ‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪1371 :‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬دو ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺮ در دو رﻫﺎﺗﺮ در ﺑﺎد‬ ‫از ﻏﺰل اﻓﺘﺎده ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﯽ ﻓﺮﯾﺎد‬ ‫‪ -115‬روز ﻣﺒﺎدا‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬ﺷﻬﯿﺎر ﻗﻨﺒﺮي‬ ‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﻋﺒﺪي ﯾﻤﯿﻨﯽ‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪1371 :‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬ﭘﺲ ﭘﺸﺖ ﭘﻨﺠﺮه ﻋﺎدت ﻣﺮﮔﻪ‬ ‫ﺑﺎغ ﭘﺎﯾﯿﺰي ﻣﺎ ﻣﺴﻠﺦ ﺑﺮﮔﻪ‬ ‫‪ -116‬ﺷﺎﯾﺪﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬ﺷﻬﯿﺎر ﻗﻨﺒﺮي‬ ‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﻋﺒﺪي ﯾﻤﯿﻨﯽ‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪1371 :‬‬

‫‪١٢٤‬‬


‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬ﺑﮕﻮ ﮐﯽ ﺑﻮد ﺗﻮ رو ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ اﻧﺪاﺧﺖ‬ ‫ﮐﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺑﻐﺾ ات ﺗﺮاﻧﻪ ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ‬ ‫‪ -117‬ﺗﻤﺎم ﻣﻦ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬ﺷﻬﯿﺎر ﻗﻨﺒﺮي‬ ‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﻋﺒﺪي ﯾﻤﯿﻨﯽ‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪1371 :‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬ﺗﻤﺎم ﻧﺎﺗﻤﺎم ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺗﻤﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد‬ ‫ﺷﺎﻋﺮ ﺑﯽ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪ -118‬ﻫﻢ ﺻﺪا‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬اردﻻن ﺳﺮﻓﺮاز‬ ‫ﻣﻠﻮدي ‪ :‬ﻓﺮﯾﺪ زوﻻﻧﺪ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﮐﺎﻇﻢ ﻋﺎﻟﻤﯽ‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪1372 :‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬اﮔﻪ ﻫﻢ ﺻﺪام ﺑﻮدي اﮔﻪ ﻫﻢ ﺻﺪام ﺑﻮدي ﻫﯿﭻ ﮐﯽ ﺣﺮﯾﻔﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ‬ ‫‪ -119‬ﺳﻔﺮه ﺳﯿﻦ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬زوﯾﺎ زاﮐﺎرﯾﺎن‬ ‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬داود اردﻻن‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪1372 :‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬ﭘﻼس ﮐﻬﻨﻪ ي اﻧﺪﯾﺸﻪ را دور ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺪاﺧﺖ‬

‫‪١٢٥‬‬


‫زﻣﺎن ﺑﺮ ﻣﻐﺰ و ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻬﻨﮕﯽ ﻣﯽ ﺗﺎزد اﻣﺮوز‬ ‫‪ – 120‬ﺑﺎﻻي ﻧﯽ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬ﺷﻬﯿﺎر ﻗﻨﺒﺮي‬ ‫ﻣﻠﻮدي ‪ :‬دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ زﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ‪ :‬ﻋﺒﺪي ﯾﻤﯿﻨﯽ‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪1372 :‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬وﻗﺖ از ﻧﯽ ﮐﺮ ﺷﺪن وﻗﺖ ﻋﺮﯾﺎن ﺗﺮ ﺷﺪن‬ ‫ﮔﻢ ﺷﺪن ﭘﯿﺪا ﺷﺪن ﺑﯽ در وﭘﯿﮑﺮ ﺷﺪن‬ ‫‪ -121‬ﭼﯽ ﺑﮕﻢ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬؟‬ ‫ﻣﻠﻮدي ‪ :‬ﺑﺎﺑﮏ ﺑﯿﺎت‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬آرﻣﻦ آﻫﺎروﻧﯿﺎن‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪1372 :‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬ﭼﯽ ﺑﮕﻢ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آﻓﺘﺎب ﻧﻤﯽ ﺗﺎﺑﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﺎرون ﻧﻤﯽ ﺑﺎره‬ ‫وﻗﺖ ﻣﺮغ زﺧﻤﯽ ﺷﺐ روي دﯾﻮاراي ﺧﻮﻧﻤﻮن ﻣﯽ ﻧﺎﻟﻪ‬

‫‪١٢٦‬‬


‫ﻗﺴﻤﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ‬ ‫در ﺳﺎل ‪ 1374‬آﻟﺒﻮم ﺑﭽﻪ ﻫﺎي اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﻠﺘﮑﺲ رﮐﻮردز ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ‪.‬‬ ‫در اﯾﻦ آﻟﺒﻮم ‪ 7‬ﺗﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺑﻪ ﺗﮑﺮار ﻏﻢ ﻧﯿﻤﺎ ‪ -2‬ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﻣﻮن ﭼﯽ ﺑﮕﯿﻢ ‪ -3‬ﺑﭽﻪ ﻫﺎي اﯾﺮان‪ - 4‬ﺑﺎ ﺷﻤﺎ آﯾﻨﺪﮔﺎﻧﻢ ‪ -5‬ﺑﻐﺾ ‪ -6‬ﭘﺮﺳﻪ‬ ‫‪ -7‬ﺣﺮﯾﻖ درﯾﺎ‬ ‫ﻧﮑﺎت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ در آﻟﺒﻮم ﺑﭽﻪ ﻫﺎي اﯾﺮان‪:‬‬ ‫‪ -1‬در آﻟﺒﻮم ﺑﭽﻪ ﻫﺎي اﯾﺮان ﺑﺎﺑﮏ ﺑﯿﺎت ‪ 2‬آﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻫﺎي ﺑﺎ ﺷﻤﺎ آﯾﻨﺪﮔﺎﻧﻢ و ﺑﻐﺾ را آﻫﻨﮕﺴﺎزي ﮐﺮد‪ .‬ﺑﺮ‬ ‫اﯾﻨﺴﺮت آﻟﺒﻮم ﺑﭽﻪ ﻫﺎي اﯾﺮان ﻧﺎم ﺑﺎﺑﮏ ﺑﯿﺎت ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻌﺎر ﻣﺎﻧﯽ ) ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺎﺑﮏ ﺑﯿﺎت ( آﻣﺪه ﺑﻮد‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﮐﺒﺮ آزاد ﺗﺮاﻧﻪ ﺳﺮاي داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﺮاﻧﻪ ي ﺑﻐﺾ را ﺑﺮ روي ﻣﻠﻮدي ﺑﺎﺑﮏ ﺑﯿﺎت ﻧﻮﺷﺖ‪.‬‬ ‫‪ -3‬آﻟﺒﻮم ﺑﭽﻪ ﻫﺎي اﯾﺮان از ﻣﻌﺪود آﻟﺒﻮم ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎص ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺷﻌﺮي ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﭼﮑﯿﺪه ي آن در ﻧﺎم آن ﺧﻼﺻﻪ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﻫﺎدي ﺧﺮﺳﻨﺪي ﻇﻨﺰﻧﻮﯾﺲ ‪ ،‬ﺳﺮاﯾﻨﺪه ي ﺗﺮاﻧﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎي اﯾﺮان ﺑﻮد‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﻣﻮن ﭼﯽ ﺑﮕﯿﻢ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻋﺒﺪي ﯾﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮاي دارﯾﻮش ﺑﻮد‪ .‬ﻋﺒﺪي ﯾﻤﯿﻨﯽ در اواﺧﺮ‬ ‫دﻫﻪ ي ‪ 90‬دﻟﺰده از ﻣﺤﯿﻂ ﻫﻨﺮي ﻟﺲ آﻧﺠﻠﺲ ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪ‪ .‬و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﻪ‬ ‫ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺳﻘﻮط ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﭘﺮواز ﺗﻬﺮان اﯾﺮوان در آﺳﻤﺎن ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ -6‬ﺷﻌﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ آﯾﻨﺪﮔﺎﻧﻢ ﺳﺮوده ي اﯾﺮج ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ ﮔﺮ ﭼﻪ در ﺳﺎل ‪ 1374‬ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﻌﺮ را‬ ‫دارﯾﻮش در دﻫﻪ ي ‪ 60‬ﻧﯿﺰ در ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ دﮐﻠﻤﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﺳﺎل ﻫﺎ در‬ ‫دﺳﺖ دارﯾﻮش ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد‪.‬‬ ‫‪ -7‬ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﻧﺪرت در آﺛﺎر ﺗﺮاﻧﻪ ﺳﺮاﯾﺎن آﻣﺪه اﻣﺎ ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ در ﺗﺮاﻧﻪ‬ ‫ﭘﺮﺳﻪ‪ ،‬ﺗﺼﻮﯾﺮﮔﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻏﺮﺑﺖ ﻧﺸﯿﻦ و ﺣﺘﯽ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪١٢٧‬‬


‫‪ 9‬ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ -9‬ﺷﻬﺮﯾﺎر دادور از ﺷﺎﻋﺮﯾﻦ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﭼﭗ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد ‪ .‬او ﮐﻤﺘﺮ در ﺣﻮزه ي ﺗﺮاﻧﻪ ﺳﺮاﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮده‬ ‫و ﻟﯿﮑﻦ در اﯾﻦ آﻟﺒﻮم ‪ ،‬ﺷﻌﺮ ﺑﻪ ﺗﮑﺮار ﻏﻢ ﻧﯿﻤﺎ را ﺑﺎ ﻋﺒﺪي ﯾﻤﯿﻨﯽ و دارﯾﻮش ﮐﺎر ﻧﻤﻮد‪.‬‬ ‫ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﻋﺒﺪي ﯾﻤﯿﻨﯽ او در وﺑﻼﮔﺶ)‪ ( http://bizavaal.blogfa.com‬اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﻮﺷﺖ‪:‬‬ ‫ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﮑﺮار ﻏﻢ ﻧﯿﻤﺎ را ﺑﺎ ﺻﺪاي دارﯾﻮش ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ‪ .‬ﺑﺎﻋﺚ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﻤﺎﯾﻮن ﺧﺴﺮوي ﺑﻮد ؛ دوﺳﺘﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﻫﻨﻮز ﻫﻢ دوﺳﺘﺶ دارم ! وﯾﻠﻮﻧﯿﺴﺖ و ﺳﻠﻮ ﻧﻮازي ﮐﻪ در ﮐﺎر اش اﺳﺘﺎد اﺳﺖ ‪ ،‬ﺑﯽ ادﻋﺎ و ﻣﺤﺠﻮب ﮐﻪ ﺟﺎن‬ ‫وروزﮔﺎر ﺑﺮ ﺳﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﺪاي ﺣﺰن ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻧﻢ ﺑﺮ ﺳﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺰن دروﻧﯽ ﺧﻮدش و‬ ‫ﻣﺮدم اش را از ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎز ﻣﻠﻤﻮس ﺗﺮ ﮐﻨﺪ !‬ ‫‪ – 10‬اﮐﺒﺮ آزاد ﺳﺮاﯾﻨﺪه ي ﺗﺮاﻧﻪ ﺑﻐﺾ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اي ﻋﺠﯿﺐ و ﮔﻔﺘﺎري ﻋﺠﯿﺐ ﺗﺮ ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺮاﻧﻪ ﺑﻐﺾ را‬ ‫در ﺣﺎل و ﻫﻮاي ﺟﻨﮓ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ‪.‬‬ ‫راﺳﺘﯽ در ﮐﺠﺎي اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ردﭘﺎﯾﯽ از ﺟﻨﮓ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ‪:‬‬ ‫ﭼﺮا ﺑﻪ ﺳﻔﺮه ي ﻣﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﺧﺎك ﻏﻤﺰده ي ﺷﻬﺮم ﻧﻤﯽ ز ﺑﺎران ﻧﯿﺴﺖ‬ ‫در ﺳﺎل ‪1374‬ﺑﻪ دﻋﻮت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ي ﻫﻔﺘﮕﯽ رادﯾﻮ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﺑﻬﺰاد ﺑﻠﻮر ‪ ،‬دارﯾﻮش ﺑﻪ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ‬ ‫در ﻟﻨﺪن ﻣﯽ آﯾﺪ و در روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻫﻮاداراﻧﺶ در اﯾﺮان ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارم‬ ‫ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻤﯽ از اﯾﺮان در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﻧﻪ ي ﺳﺎل دوﻫﺰار ﭘﺮﺳﯿﺪ و اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎ‬ ‫اﯾﻦ ﺗﺮاﻧﻪ را ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ؟‬ ‫در ﺳﺎل ‪ 1374‬ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ آوﻧﮓ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮﯾﺪ زوﻻﻧﺪ و ﻣﻬﯿﻦ آﺑﺎداﻧﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬در اوﻟﯿﻦ اﻗﺪام آﻟﺒﻮم‬ ‫اﻣﺎن از ﺗﻮﺳﻂ آوﻧﮓ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭼﺎپ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫‪١٢٨‬‬


‫اﻣﺎ در ﺳﺎل ‪ 1375‬دارﯾﻮش و راﻣﺶ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﮐﻨﺴﺮت ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ در ﻟﺲ آﻧﺠﻠﺲ و در ﺳﺎﻟﻦ ﺷﺮاﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬دارﯾﻮش در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺮاﻧﻪ ي ﺑﭽﻪ ﻫﺎي اﯾﺮان را اﺟﺮا ﮐﻨﺪ‪ .‬ﻣﺴﻌﻮد ﺟﻤﺎﻟﯽ و ﻋﻠﯽ رﺿﺎ‬ ‫اﻣﯿﺮﻗﺎﺳﻤﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﺬارﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ دﻗﯿﻘﺎ روز ﮐﻨﺴﺮت‪ ،‬دارﯾﻮش ﺑﺎ آﻣﺪن ﺑﺮ روي ﺧﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رادﯾﻮﯾﯽ رادﯾﻮ‬ ‫ﺻﺪاي اﯾﺮان اﻋﻼم ﻣﯽ دارد ﮐﻪ اﻣﺸﺐ در اﯾﻦ ﮐﻨﺴﺮت ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد‪ .‬ﺗﻤﺎم ‪ 6‬ﻫﺰار ﺑﻠﯿﻂ ﺳﺎﻟﻦ ﮐﻨﺴﺮت‬ ‫ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫دارﯾﻮش روز ﺑﻌﺪ در ﯾﮏ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ و رادﯾﻮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻋﺪه ي زﯾﺎدي از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و‬ ‫ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬اﻓﺮادي ﭼﻮن ﺑﻬﺮوز وﺛﻮﻗﯽ ‪ ،‬ﻓﺮﯾﺪ زوﻻﻧﺪ ‪ ،‬ﺷﻬﯿﺎر ﻗﻨﺒﺮي ‪ ،‬آﻧﺪراﻧﯿﮏ ‪ ،‬ﺷﻬﺮام ﺷﺐ‬ ‫ﭘﺮه ‪ ،‬ﺷﻬﺒﺎل ﺷﺐ ﭘﺮه ‪ ،‬ﺷﺎﻫﺮخ ‪ ،‬ﺣﻤﯿﺪ ﺷﺐ ﺧﯿﺰ ‪ ،‬ﻧﺎدر رﻓﯿﻌﯽ ‪ ،‬ﺷﻬﺮام اﺻﻼﻧﯽ ‪ ،‬ﺿﯿﺎ آﺗﺎﺑﺎي ‪ ،‬راﻓﯽ‬ ‫ﺧﺎﭼﺎﻃﻮرﯾﺎن ‪ ،‬و ﺣﺘﯽ ﻋﻠﯽ رﺿﺎ اﻣﯿﺮﻗﺎﺳﻤﯽ در اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫دارﯾﻮش در اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺷﺎره داﺷﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮده ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﺑﻠﯿﻂ راﯾﮕﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﯿﺴﺖ ﮐﻮدك ﺑﻪ‬ ‫ﻫﻤﺮاه ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ در زﻣﺎن اﺟﺮاي ﺗﺮاﻧﻪ ي ﺑﭽﻪ ﻫﺎي اﯾﺮان اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮ روي ﺻﺤﻨﻪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و‬ ‫ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﮐﻨﺴﺮت ﮔﺬاران ﺗﺎ روز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﺴﺖ ﺑﻠﯿﻂ را در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻮش ﻗﺮار‬ ‫ﻧﺪاده ﺑﻮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫دارﯾﻮش ﺑﯿﺎن ﮐﺮد‪ :‬اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺟﻮي ﺑﺮاي او درﺳﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺻﺪاﯾﺶ ﻫﻢ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻻ ﻧﻤﯽ آﻣﺪ و اﺻﻮﻻ آن‬ ‫ﺷﺐ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ روي ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺮود و ﺑﺨﻮاﻧﺪ‪ .‬دارﯾﻮش اﺷﺎره داﺷﺖ ﮐﻪ در اﺳﺘﻮدﯾﻮ اﯾﻦ دﯾﺎﻟﻮگ رد و‬ ‫ﺑﺪل ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ رﯾﺸﻪ ي دارﯾﻮش را ﺑﺮ روي ﺻﺤﻨﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ زد‪.‬‬ ‫ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎ ﻋﻠﯽ رﺿﺎ اﻣﯿﺮﻗﺎﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ از ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎ واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ‬ ‫ﻫﺎي دارﯾﻮش از ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﺮد‪ .‬او ﺑﺎ رد ﺷﺎﯾﻌﺎت ي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻦ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ در ﻟﻐﻮ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ي ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ او را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و اﯾﻦ وﺻﻠﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ او ﻣﺎﻣﻮر ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫اﺳﺖ ﺑﻪ او ﻧﻤﯽ ﭼﺴﺒﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﻤﯿﺪ ﺷﺐ ﺧﯿﺰ از اﻓﺮادي ﺑﻮد ﮐﻪ در آن ﺷﺐ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺪاري از دارﯾﻮش ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد ‪:‬‬ ‫ﺷﺐ ﺧﯿﺰ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻤﺎﻫﺎ ﺑﻮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺎﯾﺪه را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدﯾﺪ ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﺳﺮ دارﯾﻮش‬ ‫ﺑﯿﺎورﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﺎدر رﻓﯿﻌﯽ در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺎ آﻣﺪن ﭘﺸﺖ ﺗﺮﯾﺒﻮن ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ ﺗﻤﺴﺨﺮآﻣﯿﺰ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﭘﺲ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﺴﺮت‬

‫‪١٢٩‬‬


‫ﺑﻌﺪي دارﯾﻮش ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ آﻗﺎي ﺷﺐ ﺧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ‪.‬‬ ‫در ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻬﺮام ﺷﺐ ﭘﺮه ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺪاري از اﻣﯿﺮﻗﺎﺳﻤﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و در ﺻﺤﻨﻪ ي ﺟﺎﻟﺒﯽ‬ ‫دﯾﮕﺮ ‪ ،‬ﺣﻀﺎر را ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺪي دﯾﺪه ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎري از اﻓﺮاد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫در ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم اﻓﺮادي ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن رﻓﺘﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﯽ داﺷﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﺟﺎﻟﺒﯽ‬ ‫ﮐﺮد‪.‬‬ ‫اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﺎ ﺧﻮدﻣﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺳﻮژه ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ‪ .‬ﻫﻤﯿﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ي »ﻫﻮﯾﺖ« ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻮدن اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر‬ ‫را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد‪.‬‬ ‫در ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺲ از ﺟﺪال ﻟﻔﻈﯽ ﻋﻠﯽ رﺿﺎ اﻣﯿﺮﻗﺎﺳﻤﯽ و ﺿﯿﺎ آﺗﺎﺑﺎي ‪ ،‬دارﯾﻮش ﺟﻠﺴﻪ را ﺗﺮك ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﺿﻤﻨﺎ ﻓﯿﻠﻢ دو ﺳﺎﻋﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﺴﻦ ﻧﺎدري ﻧﮋاد درﺳﺎل ‪ 1383‬از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺗﻤﺎﺷﺎ ﭘﺨﺶ‬ ‫ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﺲ از ﺷﺮﮐﻦ ﻧﮑﺮدن دارﯾﻮش در آن ﮐﻨﺴﺮت ‪ ،‬راﻣﺶ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺳﺎﻟﯿﺎن ﺳﺎل ﺳﮑﻮت ﺑﺎ دادن ﯾﮏ آﻟﺒﻮم ﺑﻪ ﻧﺎم‬ ‫ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ﺑﻪ آﻫﻨﮕﺴﺎزي ﻓﺮﯾﺪ زوﻻﻧﺪ و آرﻣﯿﮏ وارد دﻧﯿﺎي ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ‪ 3‬ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮا‬ ‫ﮐﺮد و ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﻨﺴﺮت دﯾﮕﺮ در ﻫﯿﭻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ي ﻫﻨﺮي ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮد‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ در آﻟﺒﻮم ﻣﻌﺸﻮق ﻫﻤﯿﻦ‬ ‫ﺟﺎﺳﺖ در ﺳﺎل ‪ 1382‬دو ﮐﺎر را ﺧﻮاﻧﺪ‪.‬‬ ‫در ﺳﺎل ‪ 1375‬آﻟﺒﻮم آﺷﻔﺘﻪ ﺑﺎزار ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ آوﻧﮓ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ‪ .‬ﻓﺮﯾﺪ زوﻻﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺪﯾﺮان آوﻧﮓ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ‬ ‫ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﻣﺪ آﻟﺒﻮم ﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري را وارد ﺑﺎزار ﮐﺮد‪ .‬در اﯾﻦ آﻟﺒﻮم ﻧﯿﺰ او ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺣﺴﻦ ﺷﻤﺎﻋﯽ زاده‬ ‫و اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر ﻣﻨﻔﺮد زاده دﺳﺖ ﺑﻪ آﻫﻨﮕﺴﺎزي زدﻧﺪ‪.‬‬ ‫آﻟﺒﻮم آﺷﻔﺘﻪ ﺑﺎزار داراي ‪ 6‬ﮐﺎر ﺑﻮد‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻃﺎﻗﺖ ‪ -2‬آﺷﻔﺘﻪ ﺑﺎزار ‪ -3‬ﺷﺐ ﺷﮑﻦ ‪ -4‬ﺷﻤﺎﻟﯽ ‪ -5‬ﻓﺼﻠﯽ دوﺑﺎره ‪ -6‬ﺑﻬﺎر‬ ‫ﻧﮑﺎت ﻣﻮرد اﺷﺎره در آﻟﺒﻮم آﺷﻔﺘﻪ ﺑﺎزار‬ ‫‪ -1‬ﺣﺴﻦ ﺷﻤﺎﻋﯽ زاده ﭘﺲ از ‪ 23‬ﺳﺎل ‪ ،‬ﺗﻨﻬﺎ آﻫﻨﮓ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺧﻮد را ﺑﺮاي دارﯾﻮش ﺑﺎ ﻧﺎم ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺳﺎﺧﺖ‬ ‫‪١٣٠‬‬


‫‪ .‬او در ﺳﺎل ‪ 1352‬ﻣﻠﻮدي ﭼﺸﻢ ﻣﻦ را ﺑﻪ دارﯾﻮش داده ﺑﻮد‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر ﻣﻨﻔﺮدزاده ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﺑﺎ دارﯾﻮش ﻫﻤﮑﺎري ﻧﺪاﺷﺖ‪ .‬ﺗﯿﻢ ﻫﻨﺮي او ‪ ،‬ﻓﺮﻫﺎد و ﺷﻬﯿﺎر‬ ‫ﻗﻨﺒﺮي ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ آﺛﺎري زده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻟﯿﮑﻦ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه دارﯾﻮش و او ﺑﻪ دﻻﯾﻞ‬ ‫ﺧﺎص ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎري ﻧﺒﻮدﻧﺪ‪ .‬ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺳﺎل ‪ 1375‬اﯾﻦ دو ‪ ،‬دو آﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻫﺎي ﻓﺼﻠﯽ دوﺑﺎره و ﺑﻬﺎر را‬ ‫ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﺎر ﮐﺮدﻧﺪ‪ .‬دو ﮐﺎري ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺴﯿﺎراﻧﯽ اﻧﺘﻈﺎرات را ﺑﺮآورده ﻧﮑﺮد‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻔﺮدزاده ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﻪ ي دﯾﮕﺮي را ﺑﺎ اﺑﯽ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮد و در آﻟﺒﻮم ﻃﻠﻮع ﮐﻦ ﻧﻤﺮه ي ﻻزم را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺗﺮاﻧﻪ ﺷﺐ ﺷﮑﻦ ﺳﺮوده ي اﯾﺮج ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ در روزﻫﺎي اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﺻﺪاي ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ‪ .‬اﯾﻦ ﮐﺎر‬ ‫ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﻫﺎي دارﯾﻮش ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻠﻮدي ﺷﺐ ﺷﮑﻦ ﺑﺎ ﺻﺪاي دارﯾﻮش ﻣﻠﻮدي‬ ‫ﺗﺎزه اي ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺪ زوﻻﻧﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﺣﺘﯽ در اﺳﺘﻮدﯾﻮ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻧﯿﺰ ﺿﺒﻂ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ -4‬اﻣﯿﺮ ﻓﺮخ ﺗﺠﻠﯽ ﺗﺮاﻧﻪ ﺳﺮا ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﺮان ﺣﻀﻮر دارد ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺎ دارﯾﻮش در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ي ﺧﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎري ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ آﻟﺒﻮم آﺷﻔﺘﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﺷﻌﺮ ﺑﻬﺎر ﺳﺮوده ي ﻓﺮﯾﺪون ﻣﺸﯿﺮي در ﺣﺎﻟﯽ در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﺎ ﺻﺪاي دارﯾﻮش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ي‬ ‫دﯾﮕﺮي از اﯾﻦ اﺟﺮا ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﮋن ﺧﺎوري در اﯾﺮان وارد ﺑﺎزار ﺷﺪه ﺑﻮد ‪ .‬دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽ‬ ‫آورم در روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻟﺒﻮم آﺷﻔﺘﻪ ﺑﺎزار ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد در ﺑﯿﻦ دوﺳﺘﺎن ﻫﻢ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺟﺪال ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ‬ ‫ﮐﻪ ﮐﺪام اﺟﺮا زﯾﺒﺎﺗﺮ ﺑﻮد را ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ‪.‬‬ ‫‪ -6‬ﺗﻨﻈﯿﻢ آﻫﻨﮓ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺗﻮﺳﻂ ارﮐﺴﺘﺮ ﻓﯿﻼرﻣﻮﻧﯿﮏ ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ -7‬وﯾﻮﻟﻦ ﺳﻠﻮي ﺷﻤﺎﻟﯽ را »ﭘﯿﻤﺎن وﺻﺎل « ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮازﻧﺪه ﻫﺎي ﺳﺎزﻫﺎي زﻫﯽ در ﻟﺲ آﻧﺠﻠﺲ ﺑﺮ‬ ‫ﻋﻬﺪه داﺷﺖ‪.‬‬ ‫‪ -8‬ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ي آﻟﺒﻮم آﺷﻔﺘﻪ ﺑﺎزار ﻓﺮﯾﺪ زوﻻﻧﺪ ﺑﻮد ‪.‬‬ ‫در زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل ‪ 1376‬ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ‪ ،‬دارﯾﻮش در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ‬ ‫در اﯾﺮان ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد و ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن داﺧﻞ ﻣﯿﻬﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮ‬ ‫دارﯾﻮش را ﻣﯽ دﯾﺪﻧﺪ و ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ‪ .‬اﺣﻤﺪ ﺑﻬﺎرﻟﻮ ﻣﺠﺮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در اﺳﺘﻮدﯾﻮي ﺻﺪاي اﻣﺮﯾﮑﺎ و در‬ ‫ﮐﻨﺎر دارﯾﻮش ﺑﺎ ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺎزه ﺻﺤﺒﺖ ﻫﻢ ﻣﯿﻬﻨﺎن را ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد‬ ‫ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد‪.‬‬

‫‪١٣١‬‬


‫از ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎي ردو ﺑﺪل ﺷﺪه در آن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ي ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﺳﺎل ﻫﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ دارﯾﻮش را ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ دارﯾﻮش ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر ﭘﯿﺮ ﺷﺪه اي ؟‬ ‫و دارﯾﻮش ﻧﯿﺰ در ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮد ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ ‪ :‬ﭘﯿﺮﻣﺎن ﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ درﺑﺎره رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺗﺎزه ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺑﺮاي دارﯾﻮش ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و ﺑﯿﺎن‬ ‫داﺷﺖ ﮐﻪ آﻗﺎي ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺴﺎن ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻓﺮق دارد ‪ .‬دارﯾﻮش ﻧﯿﺰ ﭘﺎﺳﺦ داد ‪ :‬اﻣﯿﺪوارم اﯾﻦ‬ ‫ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ -3‬دارﯾﻮش درﺑﺎره ﺑﺎزي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن آﯾﻨﺪه ي ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﯾﺮان و اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر اﺗﻔﺎق‬ ‫ﺟﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ و اﺷﺎره داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺻﻌﻮد ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ آﻫﻨﮓ ﺗﺎزه اي را ﺑﺎ ﻟﯿﻼ ﻓﺮوﻫﺮ و اﻧﺪي‬ ‫اﺟﺮا ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﺑﺴﯿﺎري از ﺟﻮاﻧﺎن از اﯾﺮان در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از دارﯾﻮش ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺪه ﺑﺮاﯾﺸﺎن‬ ‫ﺑﺨﻮاﻧﺪ و دارﯾﻮش ﻧﯿﺰ در ﻣﻌﺪود ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﺮاي آﻧﺎن ﺧﻮاﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن از اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﺑﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از دارﯾﻮش ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ روزي ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﺮاي‬ ‫اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ‪ .‬دارﯾﻮش ﻧﯿﺰ ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﻪ در ﻫﺰاران ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﻣﺎ ﺑﺎ‬ ‫آراﻣﺶ در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯿﮑﻦ اﻣﺮوزه روز اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت در آن ﺟﺎ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ در زﻣﺴﺘﺎن ‪ 1376‬دارﯾﻮش ‪ ،‬ﻟﯿﻼ ﻓﺮوﻫﺮ و اﻧﺪي ﺗﺮاﻧﻪ ي ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن‬ ‫وﻃﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺻﻌﻮد ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﯾﺮان ﺑﻪ ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺗﺴﺎوي ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺗﺮاﻧﻪ ﺳﺮوده‬ ‫ي ﻫﻤﺎﯾﻮن ﻫﻮﺷﯿﺎرﻧﮋاد ﺑﻮد‪ .‬ﺗﺮاﻧﻪ ﺳﺮاﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺗﺮاﻧﻪ ﺳﺮاﯾﯽ اش را در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﺳﺮودن ﺗﺮاﻧﻪ ي‬ ‫ﺳﺮﺑﺎز ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﺑﺎ ﺻﺪاي ﻋﺎرف در ﺳﺎل ‪ 1363‬آﻏﺎز ﮐﺮده ﺑﻮد‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺎﯾﻮن ﻫﻮﺷﯿﺎرﻧﮋاد ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب در ﻫﻔﺘﻪ‬ ‫ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎج ورزﺷﯽ ارﮔﺎن ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺗﺎج ﻣﻘﺎﻻت ورزﺷﯽ ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺖ‪.‬‬ ‫در ﺳﺎل ‪ 1378‬آﻟﺒﻮم ﺗﺎزه دارﯾﻮش ﺑﺎ ﻧﺎم ﮔﻞ ﺑﯿﺘﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ دارﯾﻮش ﯾﻌﻨﯽ ‪ dfb2000‬وارد ﺑﺎزار ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آﻟﺒﻮم ﮔﻞ ﺑﯿﺘﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺷﺎم ﻣﻬﺘﺎب ‪ -2‬ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺷﯿﺮﯾﻦ ‪ -3‬ﮔﻞ ﺑﯿﺘﺎ ‪ -4‬ﻫﻢ ﻏﺼﻪ ‪ -5‬ﯾﺎران ‪ -6‬ﺳﺮود آﻓﺮﯾﻨﺶ ‪ -7‬ﺗﻨﺪﺑﺎد ﺣﺎدﺛﻪ ﻫﺎ‬ ‫‪ -8‬ﮐﻬﻦ دﯾﺎرا‬

‫‪١٣٢‬‬


‫ﻧﮑﺎت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ در آﻟﺒﻮم ﮔﻞ ﺑﯿﺘﺎ‪:‬‬ ‫‪ -1‬در آﻟﺒﻮم ﮔﻞ ﺑﯿﺘﺎ ‪ 3‬ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ از داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ دارﯾﻮش ﻫﻤﮑﺎري داﺷﺘﻨﺪ‪ .‬ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﺑﮏ ﺑﯿﺎت و ﺳﭙﺲ‬ ‫ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻋﻈﯿﻤﯽ و ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻃﺎﻫﺮزاده آﻫﻨﮕﺴﺎز ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب آﻫﻨﮓ ﺷﺒﺨﻮن را ﻧﯿﺰﺑﺮاي دارﯾﻮش‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫‪-2‬ﺗﻮرج ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺗﺮاﻧﻪ ﺳﺮاي ﻗﺪﯾﻤﯽ در ﺳﺎل ‪ 1374‬ﭘﺲ از ﺳﺎل ﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ در اﯾﺮان ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮد‪ .‬او‬ ‫در ﺑﺪو ورودش ‪ 3‬ﺗﺮاﻧﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻮش ﮔﺬاﺷﺖ‪.‬‬ ‫‪-3‬ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻋﻈﯿﻤﯽ آﻫﻨﮕﺴﺎز ﺟﻮان داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﻠﻮدي ﯾﺎران را ﺑﺮاي دارﯾﻮش ﺳﺎﺧﺖ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﺻﺎدق ﻧﻮﺟﻮﮐﯽ ﭘﺲ از ‪ 17‬ﺳﺎل ﻣﺠﺪدا ﺑﺎ دارﯾﻮش ﻫﻤﮑﺎري ﮐﺮد‪ .‬ﻧﻮﺟﻮﮐﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﻫﺎﯾﺪه ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ‬ ‫ﮐﻢ ﮐﺎر ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﺎ ﻣﻌﺪود ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺳﺎﮐﻦ ﻟﺲ آﻧﺠﻠﺲ ﻫﻤﮑﺎري داﺷﺖ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻤﮑﺎري‬ ‫دارﯾﻮش ﺳﻪ ﻣﻠﻮدي زﯾﺒﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر او ﻗﺮار داد‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﺗﺮاﻧﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺳﺮوده ي ﻟﯿﻼ ﮐﺴﺮي ) ﻫﺪﯾﻪ ( ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل ‪ 1368‬ﻓﻮت ﮐﺮده ﺑﻮد‪ .‬ﻇﺎﻫﺮا اﯾﻦ‬ ‫ﺗﺮاﻧﻪ ﺳﺎل ﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﺻﺎدق ﻧﻮﺟﻮﮐﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد‪.‬‬ ‫‪ -6‬آﻫﻨﮓ ﮐﻬﻦ دﯾﺎرا ﻧﯿﺰ ﻣﺎﺟﺮاي ﺟﺎﻟﺒﯽ داﺷﺖ‪ .‬دارﯾﻮش ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﺷﻌﺮ زﯾﺒﺎي ﻧﺎدر ﻧﺎدرﭘﻮر را اﺟﺮاي‬ ‫اﺳﺘﻮدﯾﻮﯾﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ي ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ اﺳﺘﻮدﯾﻮﯾﯽ و ﺧﺎم آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻏﯿﺮ ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫اي در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﮏ ﺗﺮاك وارد ﺑﺎزار ﺷﺪ‪ .‬دارﯾﻮش از اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﺎزه ﺗﺮ ﮐﺎر را ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ -7‬ﻓﺮﯾﺪون ﻓﺮح اﻧﺪوز ﮔﻮﯾﻨﺪه ي ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﯾﺮان ﮐﻪ در زﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎر آﻟﺒﻮم در ﺻﺪاي اﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﺎر ﻣﯽ‬ ‫ﮐﺮد دﮐﻠﻤﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﺮاﻧﻪ اﯾﻦ آﻟﺒﻮم را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬ﺻﺪاي رﺳﺎ و ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ ﻓﺮح اﻧﺪوز در ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻫﻢ‬ ‫ﭼﻨﺎن در اذﻫﺎن ﻫﻤﮕﺎن ﺟﺎي دارد‪.‬‬ ‫‪ -8‬ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره داﺷﺘﻢ ﻣﺘﻦ ﺗﺮاﻧﻪ ي ﮔﻞ ﺑﯿﺘﺎ را اﯾﺮج ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ‬ ‫ﺳﺎل ﺗﻮﻟﺪ دﺧﺘﺮ دارﯾﻮش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎدو ﺑﻪ او ﻫﺪﯾﻪ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫‪ -9‬ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎن آﻟﺒﻮم ﮔﻞ ﺑﯿﺘﺎ اﻓﺮاد زﯾﺮ ﺑﻮدﻧﺪ‪:‬‬

‫‪١٣٣‬‬


‫دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﺑﺸﯿﺮي ) ﻧﯽ ( ‪ ،‬ﺑﻬﻤﻦ ﺧﺴﺮوي ) ﺳﻪ ﺗﺎر ( ‪ ،‬ﻣﻬﺮداد ﻧﻘﯿﺒﯿﺎن ) دف ( ‪ ،‬راﻣﯿﻦ زﻣﺎﻧﯽ ) ﮔﯿﺘﺎر‬ ‫اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ( ‪ ،‬روﺑﺮت ﻧﻘﻠﯽ ) ﺟﺎز ( ‪ ،‬اﯾﺮج ﻟﺸﮑﺮي ) ﭘﺮﮐﺎﺷﻦ( ‪ ،‬آﻟﺒﺮت ) ﮐﯿﺒﻮرد( ‪ ،‬ﺻﺎدق ﻧﻮﺟﻮﮐﯽ ) ﮐﯿﺒﻮرد و‬ ‫ﭘﯿﺎﻧﻮ( ‪ ،‬ﭘﺪرو ) دودوك( ‪ ،‬اﻟﮑﺲ ) ﺑﺎس( ‪ ،‬ﻫﻤﺎﯾﻮن ﺧﺴﺮوي ) ﺳﺎزﻫﺎي زﻫﯽ (‬ ‫‪-10‬راﻣﯿﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺣﻀﻮرش را در ﻟﺲ آﻧﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار آﻫﻨﮓ ﮐﻬﻦ دﯾﺎرا ﺑﻪ‬ ‫ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ -11‬ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮي اﻓﺮاد ﮔﻤﻨﺎم ﯾﮑﯽ از ﺧﺼﯿﺼﻪ ﻫﺎي دارﯾﻮش اﺳﺖ ‪ .‬در اﯾﻦ آﻟﺒﻮم ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻧﻤﺎﯾﯽ را‬ ‫دارﯾﻮش ﮐﺮده و ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺎﺑﺮ راﺳﺘﯿﻦ رﻓﺘﺎر ﮐﺮده و ‪ 2‬آﻫﻨﮓ را در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻮش ﻗﺮار‬ ‫داده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ -12‬ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد دارﯾﻮش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﺲ ﺗﮑﺮار در ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ ﭘﺪﯾﺪ‬ ‫آﯾﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺒﻮر از داﯾﺮه ي ﺗﮑﺮار ﻣﯽ زﻧﺪ و ﺑﺎ آﻫﻨﮕﺴﺎزان و ﺗﺮاﻧﻪ ﺳﺮاﯾﺎﻧﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﺛﺎرﺷﺎن ﻫﯿﭻ‬ ‫ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎران ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ او ﻧﺪارد‪ .‬ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﻣﯿﻨﺎ ﺟﻼﻟﯽ ﺗﺮاﻧﻪ ﺳﺮا ‪ ،‬ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻋﻈﯿﻤﯽ‬ ‫آﻫﻨﮕﺴﺎز ‪ ،‬دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ زﻣﺎﻧﯽ آﻫﻨﮕﺴﺎز ﺗﻨﻬﺎ از دارﯾﻮش ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ وﺑﺲ‪.‬‬ ‫‪ -13‬اﯾﻨﺴﺮت آﻟﺒﻮم ﮔﻞ ﺑﯿﺘﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ‪ .‬ﺗﮏ ﺗﮏ ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺎي آﻟﺒﻮم ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﻤﺮاه‬ ‫ﺷﺪه اﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪-14‬ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﻟﺒﻮم ﮔﻞ ﺑﯿﺘﺎ ﯾﮏ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ي دارﯾﻮش در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﻟﺒﻮم ﮔﻞ‬ ‫ﺑﯿﺘﺎ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺘﻦ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ) ﻣﻬﺮ ‪ (1378‬اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد‪:‬‬ ‫دارﯾﻮش ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﭘﺮآوازه ﮐﺸﻮرﻣﺎن ‪ ،‬در ﯾﮏ اﻗﺪام ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺎزه اي در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻫﻨﺮي ﺧﻮد ﮔﺸﻮد‪.‬او ﺑﺎ‬ ‫ﺗﺎﺳﯿﺲ ﯾﮏ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﻌﻈﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻧﻮار و ﺳﯽ دي ‪ ،‬از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻟﺒﻮم ﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﭘﺮدازد و‬ ‫ﺑﺪون واﺳﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎي ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ‪ dfb2000‬آﺛﺎرش را ﺑﻪ ﻫﻮاداران ﺻﺪاﯾﺶ ﻋﺮﺿﻪ‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫او در ﯾﮏ ﮔﻔﺘﮕﻮي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺎ ﻧﺸﺮﯾﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ آﻟﺒﻮم ﮔﻞ ﺑﯿﺘﺎ ‪،‬‬ ‫ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد را ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺮوﯾﺞ اﺑﺘﺬال در ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺿﺎﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﻘﻮق ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺧﻮاﻧﺪ‪.‬‬

‫‪١٣٤‬‬


‫او ﮔﻔﺖ در ﻟﺲ آﻧﺠﻠﺲ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻻ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻌﺠﺐ ﻧﮑﻨﯿﺪ اﮔﺮ‬ ‫ﺑﺮاي ﻓﺮوش‪ ،‬ﻧﻮار ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان را درون ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺞ ﺟﺎي دﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫دارﯾﻮش درﺑﺎره آﻟﺒﻮم ﺟﺪﯾﺪش ﮔﻞ ﺑﯿﺘﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ‪:‬‬ ‫آﻟﺒﻮم ﮔﻞ ﺑﯿﺘﺎ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ‪ DBF‬اﺳﺖ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺑﺎزار آﻣﺪه ﺣﺪود دو ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ ﭘﯿﺶ‬ ‫ﭘﺎﯾﻪ اش ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ‪ .‬اوﻟﯿﻦ آﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﻢ آﻫﻨﮓ ﮐﻬﻦ دﯾﺎرا ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ‪MZM‬‬

‫در ﻟﻮس آﻧﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ رﻓﺖ‪.‬ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ آﻫﻨﮓ در اﺳﺘﻮدﯾﻮﯾﯽ ﮐﻪ آﻧﺮا ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ‬ ‫آب و ﻫﻮا ﻣﺼﻮن ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺑﻌﺪ در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﯿﮑﺲ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻮار ﻣﺎدر درآﯾﺪ ﺗﺎ در آﻟﺒﻮم ﺟﺎي ﮔﯿﺮد‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﻮدﯾﻮ ‪ MZM‬ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آﻗﺎي ﻓﺮﻫﺎد زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ رﻓﺖ و اﯾﺸﺎن ﻧﻮار ﻣﺮا ﺑﻪ ﺷﮑﻞ‬ ‫وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ ﻣﯿﮑﺲ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎ آﻫﻨﮕﻬﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدم دادﻧﺪو‬ ‫ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﯾﮏ ﺿﺮﺑﻪ ﻣﻌﻨﻮي ﺑﻪ ﻣﻦ زده ﺷﺪ‪ .‬ﻣﺮدم وﻗﺘﯽ ﻧﻮار ﺑﻪ دﺳﺘﺸﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﻨﺴﺮﺗﯽ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ‬ ‫ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دارﯾﻮش ﺧﻮب ﺑﻮد ﯾﺎ ﺧﺮاب ﺑﻮد ‪ ...‬ﻣﺮدم ﻧﻮار را ﮐﻪ ﮔﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﻮول‬ ‫ﻣﻦ ﺑﻮده ام و از ﻗﻀﺎﯾﺎي ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﺧﺒﺮ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ اﻓﺘﺎده و ﭼﺮا ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺟﺤﺎف ﺷﺪه‪.‬ﻣﺮدم ﻣﯽ‬ ‫ﮔﻮﯾﻨﺪ دارﯾﻮش ﯾﮏ آﻫﻨﮓ ﺟﺪﯾﺪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ اش و ﺑﻪ اﺳﻢ ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزار داده و ﻧﻤﯽ‬ ‫داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻗﺮاردادي ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدم ﮐﻪ اﯾﻦ آﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻣﺎﻧﺖ در‬ ‫آﻧﺠﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ ﮐﺎر را ﺗﻤﺎم ﮐﻨﻢ و ﻣﻦ ﮐﻪ ﺳﺮﮔﺮم آﻫﻨﮓ ﻫﺎي آﻟﺒﻮم ﮔﻞ ﺑﯿﺘﺎ ﺑﻮدم اﺗﻤﺎم اﯾﻦ آﻫﻨﮓ را ﺑﺮاي‬ ‫آﺧﺮ ﮐﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدم و ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻢ در ﻓﺮﺻﺖ دﯾﮕﺮي آن را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ و در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻪ دو ﻣﺎه ﻃﻮل‬ ‫ﮐﺸﯿﺪ اﯾﻦ آﻫﻨﮓ ﻣﯿﮑﺲ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺑﺎزار آﻣﺪه ﺑﻮد‪ .‬اﯾﻦ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺮاي ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮد وﻟﯽ از ﭘﺎ ﻧﻨﺸﺴﺘﻢ و‬ ‫ﮔﻔﺘﻢ آﻟﺒﻮم ﮔﻞ ﺑﯿﺘﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮد و در اﯾﻦ آﻟﺒﻮم اﺟﺮاي ﺟﺪﯾﺪي از ﮐﻬﻦ دﯾﺎرا اراﺋﻪ دادم ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﺷﯿﻮه ﻣﻦ اراﺋﻪ ﮐﺎر ﺗﺎزه ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪-15‬ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﻢ ﻏﺼﻪ ﺳﺮوده ي اﯾﺮج ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ در ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺎﻧﺴﻮرﺳﺎواك اﺟﺎزه‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺎ ﺻﺪاي دارﯾﻮش ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده ﺑﻮد‪.‬‬ ‫‪ -122‬ﺑﻪ ﺗﮑﺮار ﻏﻢ ﻧﯿﻤﺎ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬ﺷﻬﺮﯾﺎر دادور‬ ‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﻋﺒﺪي ﯾﻤﯿﻨﯽ‬

‫‪١٣٥‬‬


‫اﻧﺘﺸﺎر ‪1374 :‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬ﭼﻪ آﻏﺎزي ﭼﻪ اﻧﺠﺎﻣﯽ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺪ‬ ‫در اﯾﻦ ﮔﺮداب وﺣﺸﺖ زا‬ ‫‪ -123‬ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﻣﻮن ﭼﯽ ﺑﮕﯿﻢ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬اردﻻن ﺳﺮﻓﺮاز‬ ‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﻋﺒﺪي ﯾﻤﯿﻨﯽ‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪1374 :‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎي ﺗﻮ و ﻣﻦ وﻗﺘﯽ ﯾﻪ روز ﺑﺰرگ ﺷﺪﻧﺪ‬ ‫ﻓﺮدا ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮان ﺑﺪوﻧﻦ ﮐﺠﺎ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ اوﻣﺪﻧﺪ‬ ‫‪ -124‬ﺑﭽﻪ ﻫﺎي اﯾﺮان‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬ﻫﺎدي ﺧﺮﺳﻨﺪي‬ ‫ﻣﻠﻮدي ‪ :‬ﻫﻤﺎﯾﻮن ﺧﺴﺮوي‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬آرﻣﻦ آﻫﺎروﻧﯿﺎن‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪1374 :‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬ﺑﭽﻪ ﻫﺎ اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ي ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﺳﺖ‬ ‫ﺑﭽﻪ ﻫﺎ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﺳﻤﺶ آﺳﯿﺎﺳﺖ‬ ‫‪ -125‬ﺑﺎ ﺷﻤﺎ آﯾﻨﺪﮔﺎﻧﻢ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬اﯾﺮج ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﻠﻮدي ‪ :‬ﺑﺎﺑﮏ ﺑﯿﺎت‬

‫‪١٣٦‬‬


‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬آرﻣﻦ آﻫﺎروﻧﯿﺎن‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪1374 :‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬ﺑﺎ ﺷﻤﺎ آﯾﻨﺪﮔﺎﻧﻢ اي ﺟﻬﺎﻧﺴﺎزان ﺧﺸﻨﻮد‬ ‫اي ﺑﺮاﺑﺮﻫﺎي ﻓﺮدا ﻗﺮن ﻣﺎ ﻗﺮﻧﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد‬ ‫‪ -126‬ﺑﻐﺾ‬ ‫ﻣﺘﻦ دﮐﻠﻤﻪ ‪ :‬ﺷﻬﺮﯾﺎر دادور‬ ‫ﻣﺘﻦ ﺗﺮاﻧﻪ ‪ :‬اﮐﺒﺮ آزاد‬ ‫ﻣﻠﻮدي ‪ :‬ﺑﺎﺑﮏ ﺑﯿﺎت‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬آرﻣﻦ آﻫﺎروﻧﯿﺎن‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪1374 :‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬ﺗﻤﺎم ﺑﻐﺾ ﻗﻨﺎري ﻫﺎ ﺻﺪات و ﺗﺮﺳﻮﻧﺪه‬ ‫اﺟﺎق ﮐﯿﻨﻪ ي ﭘﺎﯾﯿﺰي ﮔﻼﺗﻮ ﺳﻮزوﻧﺪه‬ ‫‪ -127‬ﭘﺮﺳﻪ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬اﯾﺮج ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬آﻧﺪراﻧﯿﮏ‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪1374 :‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬ﭘﺮﺳﻪ در ﺧﺎك ﻏﺮﯾﺐ ﭘﺮﺳﻪ ي ﺑﯽ اﻧﺘﻬﺎﺳﺖ‬ ‫ﻫﻢ ﮔﺮﯾﺰ ﻏﺮﺑﺘﻢ زادﮔﺎه ﻣﻦ ﮐﺠﺎﺳﺖ‬ ‫‪ -128‬ﺣﺮﯾﻖ درﯾﺎ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬ﺷﻬﯿﺎر ﻗﻨﺒﺮي‬ ‫‪١٣٧‬‬


‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬آﻧﺪراﻧﯿﮏ‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪1374 :‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬ﺣﺮﯾﻖ درﯾﺎرو ﺑﺒﯿﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎي ﺳﻮﺧﺘﻪ رو آب‬ ‫از ﺗﺎول ﭘﻮﺳﺖ زﻣﯿﻦ ﮔﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮه ﻣﺨﻤﻞ ﺧﻮاب‬ ‫‪ -129‬ﻃﺎﻗﺖ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬اردﻻن ﺳﺮﻓﺮاز‬ ‫ﻣﻠﻮدي ‪ :‬ﻓﺮﯾﺪ زوﻻﻧﺪ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬آﻧﺪراﻧﯿﮏ‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪1375 :‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬ﻃﺎﻗﺖ ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺖ دل ﻃﺎﻗﺖ ﺳﻨﮓ اﺳﺖ‬ ‫ﻏﺰل ﭘﺮﯾﺪه رﻧﮓ اﺳﺖ دل ﺗﺮاﻧﻪ ﺗﻨﮓ اﺳﺖ‬ ‫‪ -130‬آﺷﻔﺘﻪ ﺑﺎزار‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬اردﻻن ﺳﺮﻓﺮاز‬ ‫ﻣﻠﻮدي ‪ :‬ﻓﺮﯾﺪ زوﻻﻧﺪ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬آﻧﺪراﻧﯿﮏ‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪1375 :‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬دﻟﻢ ﺗﻨﮓ اﺳﺖ دﻟﻢ ﻣﯽ ﺳﻮزد از ﺑﺎﻏﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺳﻮزد‬ ‫ﻧﻪ دﯾﺪاري ﻧﻪ ﺑﯿﺪاري ﻧﻪ دﺳﺘﯽ از ﺳﺮ ﯾﺎري ﻣﺮا آﺷﻔﺘﻪ ﻣﯽ دارد ﭼﻨﯿﻦ آﺷﻔﺘﻪ ﺑﺎزاري‬ ‫‪ -131‬ﺷﺐ ﺷﮑﻦ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬اﯾﺮج ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ‬ ‫‪١٣٨‬‬


‫ﻣﻠﻮدي ‪ :‬ﻓﺮﯾﺪ زوﻻﻧﺪ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﻓﺮﯾﺪ زوﻻﻧﺪ و ﺟﻒ‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪1375 :‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬وﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﺷﺐ ﮔﻢ ﻣﯽ ﺷﺪم ﺳﺘﺎره ﺷﺐ ﺷﮑﻦ ﻧﺒﻮد‬ ‫ﻣﯿﻮن اﯾﻦ ﺷﺐ زده ﻫﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﻦ ﻧﺒﻮد‬ ‫‪ -132‬ﺷﻤﺎﻟﯽ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬ﻣﺴﻌﻮد اﻣﯿﻨﯽ‬ ‫ﻣﻠﻮدي ‪ :‬ﺣﺴﻦ ﺷﻤﺎﻋﯽ زاده‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬اف ام ﻓﯿﻼرﻣﻮﻧﯿﮏ‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪1375 :‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮔﻔﺘﯽ وﺷﻌﺮ ﯾﺎدم اوﻣﺪ‬ ‫ﻣﺚ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻮد ﻓﺮﻫﺎدم اوﻣﺪ‬ ‫ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻔﺘﻢ آﻫﺎي ﻣﺮدم ﭼﻪ ﺳﺎده ان‬ ‫ﯾﻪ ﺑﺎري رو دوش ﻓﺮﯾﺎدم اوﻣﺪ‬ ‫‪ -133‬ﻓﺼﻠﯽ دوﺑﺎره‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬اﻣﯿﺮ ﻓﺮخ ﺗﺠﻠﯽ‬ ‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر ﻣﻨﻔﺮد زاده‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪1375 :‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﭼﺎره ﮐﻦ ﻓﺼﻠﯽ دوﺑﺎره ﮐﻦ‬

‫‪١٣٩‬‬


‫‪ -134‬ﺑﻬﺎر‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬ﻓﺮﯾﺪون ﻣﺸﯿﺮي‬ ‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر ﻣﻨﻔﺮدزاده‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪1375 :‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬ﺑﻮي ﺑﺎران ﺑﻮي ﺳﺒﺰه ﺑﻮي ﺧﺎك‬ ‫ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺷﺴﺘﻪ ﺑﺎران ﺧﻮرده ﭘﺎك‬ ‫‪ -135‬ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن وﻃﻦ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬ﻫﻤﺎﯾﻮن ﻫﻮﺷﯿﺎرﻧﮋاد‬ ‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﺷﻮﺑﺮت آواﮐﯿﺎن‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ :‬زﻣﺴﺘﺎن ‪1376‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن وﻃﻦ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﻠﺘﻦ‬ ‫ﮔﻞ ﻣﯽ ﮐﺎرن ﮔﻞ ﻣﯽ زﻧﻦ از ﮔﻞ ﺑﻪ دل ﭘﻞ ﻣﯽ زﻧﻦ‬ ‫‪ -136‬ﺷﺎم ﻣﻬﺘﺎب‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬ﻣﯿﻨﺎ ﺟﻼﻟﯽ‬ ‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﺻﺎدق ﻧﻮﺟﻮﮐﯽ‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ :‬ﻣﻬﺮ ‪1378‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬ﺗﻮ اون ﺷﺎم ﻣﻬﺘﺎب ﮐﻨﺎرم ﻧﺸﺴﺘﯽ‬ ‫ﻋﺠﺐ ﺷﺎﺧﻪ ﮔﻞ وار ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻢ ﺷﮑﺴﺘﯽ‬ ‫‪ -137‬ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺷﯿﺮﯾﻦ‬

‫‪١٤٠‬‬


‫ﮐﻼم ‪ :‬ﻟﯿﻼ ﮐﺴﺮي ) ﻫﺪﯾﻪ(‬ ‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﺻﺎدق ﻧﻮﺟﻮﮐﯽ‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ :‬ﻣﻬﺮ ‪1378‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﻦ ﺗﻠﺨﯽ ﻧﮑﻦ ﺑﺎ ﻋﺎﺷﻖ‬ ‫ﺗﻤﻮم ﻣﯽ ﺷﻦ ﮔﻢ ﻣﯽ ﺷﻦ اﯾﻦ دﻗﺎﯾﻖ‬ ‫‪ -138‬ﮔﻞ ﺑﯿﺘﺎ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬اﯾﺮج ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﺻﺎدق ﻧﻮﺟﻮﮐﯽ‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ :‬ﻣﻬﺮ ‪1378‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬ﻻﻻﻻ ﻻ ﮔﻞ ﺧﻮش رﻧﮓ ﺑﯿﺘﺎ‬ ‫ﻻﻻﯾﯽ ﮐﻦ رو ﺑﺎل ﺷﻌﺮ ﺑﺎﺑﺎ‬ ‫‪ -139‬ﻫﻢ ﻏﺼﻪ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬اﯾﺮج ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﻠﻮدي ‪ :‬ﺑﺎﺑﮏ ﺑﯿﺎت‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬آﻧﺪراﻧﯿﮏ‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ :‬ﻣﻬﺮ ‪1378‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬ﺑﯿﺎ ﻟﺐ وا ﮐﻨﯿﻢ ﻫﻢ ﻏﺼﻪ ﻣﻦ‬ ‫ﺑﯿﺎ ﺑﯿﺪار ﮐﻨﯿﻢ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﻫﺎ رو‬

‫‪١٤١‬‬


‫‪ -140‬ﯾﺎران‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬ﺗﻮرج ﻧﮕﻬﺒﺎن‬ ‫ﻣﻠﻮدي ‪ :‬ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻋﻈﯿﻤﯽ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬راﻣﯿﻦ زﻣﺎﻧﯽ‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ :‬ﻣﻬﺮ ‪1378‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬ﯾﺎران ز ﭼﻪ رو رﺷﺘﻪ ي اﻟﻔﺖ ﺑﮕﺴﺴﺘﻨﺪ‬ ‫ﻋﻬﺪي ﮐﻪ روا ﺑﻮد دﮔﺮﺑﺎره ﻧﺒﺴﺘﻨﺪ‬ ‫‪ -141‬ﺳﺮود آﻓﺮﯾﻨﺶ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬ﺗﻮرج ﻧﮕﻬﺒﺎن‬ ‫ﻣﻠﻮدي ‪ :‬دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ زﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬آﻧﺪراﻧﯿﮏ‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ :‬ﻣﻬﺮ ‪1378‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺪاﻣﯿﻦ ﻗﺼﻪ و اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدي‬ ‫در اﯾﻦ ﺑﯿﻐﻮﻟﻪ ردﭘﺎﯾﯽ از ﯾﺎران ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﯽ‬ ‫‪ -142‬ﺗﻨﺪﺑﺎد ﺣﺎدﺛﻪ ﻫﺎ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬ﺗﻮرج ﻧﮕﻬﺒﺎن‬ ‫ﻣﻠﻮدي ‪ :‬ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻃﺎﻫﺮزاده‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬آﻧﺪراﻧﯿﮏ‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ :‬ﻣﻬﺮ ‪1378‬‬

‫‪١٤٢‬‬


‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬ﻣﻦ و ﺗﻮ در ﮔﺬر ﺗﻨﺪﺑﺎد ﺣﺎدﺛﻪ ﻫﺎ‬ ‫ﻫﺰار ﻣﺮﺗﺒﻪ اوج و ﺣﻀﯿﺾ ﻫﺎ دﯾﺪﯾﻢ‬ ‫‪ -143‬ﮐﻬﻦ دﯾﺎرا‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬ﻧﺎدر ﻧﺎدرﭘﻮر‬ ‫ﻣﻠﻮدي ‪ :‬دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ زﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬راﻣﯿﻦ زﻣﺎﻧﯽ‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ :‬ﻣﻬﺮ ‪1378‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬ﮐﻬﻦ دﯾﺎرا دﯾﺎر ﯾﺎرا دل از ﺗﻮ ﮐﻨﺪم‬ ‫وﻟﯽ ﻧﺪاﻧﻢ‬ ‫ﮐﻪ ﮔﺮ ﮔﺮﯾﺰم ﮐﺠﺎ ﮔﺮﯾﺰم وﮔﺮ ﺑﻤﺎﻧﻢ ﮐﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﻢ‬

‫ﻗﺴﻤﺖ ‪12‬‬ ‫در ﺳﺎل ‪ 1380‬دارﯾﻮش ﻓﺼﻞ ﺗﺎزه اي را در زﻧﺪﮔﯽ اش آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪ .‬او در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اي ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺣﻤﯿﺪ‬ ‫ﺷﺐ ﺧﯿﺰ‪ ،‬ﭘﺮده از ﺳﯽ ﺳﺎل رﻧﺞ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﺮﻣﯽ دارد و ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر را ﮐﻨﺎر‬ ‫ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺎل ‪ 1380‬رادﯾﻮ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ‪ ،‬ﺧﺒﺮ از اﺟﺮاي ﻏﺰل ﺳﯿﻤﯿﻦ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم دوﺑﺎره ﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺖ وﻃﻦ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ دارﯾﻮش ﻣﯿﺪﻫﺪ ‪ .‬رادﯾﻮ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اي ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﯿﻤﯿﻦ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ ﻣﺎﺟﺮا را از او ﺟﻮﯾﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد‬ ‫و اﯾﺸﺎن ﺿﻤﻦ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﻏﺰل »دوﺑﺎره ﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺖ وﻃﻦ« اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﺷﺎره ﻣﯽ‬ ‫دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻌﺮ را در اواﺧﺮ ﺳﺎل ‪ 1360‬ﺳﺮوده ‪ ،‬در روزﮔﺎري ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﻮده و اوﺿﺎع داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر‬

‫‪١٤٣‬‬


‫وﺧﯿﻢ ﺑﻮده ‪ ،‬ﺑﺴﯿﺎري از دﺧﺘﺮو ﭘﺴﺮﻫﺎي زﯾﺮ ﺳﻨﯿﻦ ﭼﻬﺎرده را ﻧﯿﺰ اﻋﺪام ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﻮي ﺧﻮن ﻣﯽ‬ ‫داد‪.‬‬ ‫دارﯾﻮش آﻫﻨﮓ دوﺑﺎره ﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺖ وﻃﻦ را در ﺷﻬﺮ ﭘﺎرﯾﺲ و ﺑﺎ ارﮐﺴﺘﺮ ﺳﻤﻔﻮﻧﯿﮏ ﭘﺎرﯾﺲ و ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ارﯾﮏ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺳﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻮي ‪ ،‬ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب در اﯾﺮان زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ‪ ،‬ﺿﺒﻂ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬او ﺑﺮاي‬ ‫ﺿﺒﻂ اﯾﻦ آﻫﻨﮓ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 50000‬ﮐﺮون ﺑﻪ اﺳﺘﻮدﯾﻮ ورﺳﺎي ﭘﺎرﯾﺲ ﻣﯽ دﻫﺪ‪.‬‬ ‫وﯾﺪﺋﻮي دوﺑﺎره ﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺖ وﻃﻦ‪ ،‬در اﺳﻔﻨﺪ ‪ 1380‬از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻮاره اي در ﻟﺲ آﻧﺠﻠﺲ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻮد و ﺑﺎزﺗﺎب ﮔﺴﺘﺮده اي در ﻣﺤﺎﻓﻞ داﺧﻠﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪان ﺟﺎ ﮐﻪ در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ‪1384‬‬ ‫‪ ،‬ﻧﺎﻣﺰد اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻌﺎر در ﺻﺤﻨﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻋﺘﺮاض ﺳﯿﻤﯿﻦ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ را ﻧﯿﺰ ﯾﺪك ﻣﯽ‬ ‫ﮐﺸﺪ‪ .‬ﺳﯿﻤﯿﻦ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاي اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب او در‬ ‫وزارت ارﺷﺎد ي ﮐﻪ در دﺳﺖ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﺑﻮد ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺧﺎك ﻣﯽ ﺧﻮرد ‪.‬‬ ‫در ﺳﺎل ‪ 1381‬وﯾﺪﺋﻮي ﺗﺎزه اي از دارﯾﻮش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫دﻟﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاد ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﻢ ‪ ،‬ﺗﺮاﻧﻪ ي اﯾﺮج ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺪاي دارﯾﻮش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭼﻨﺪي‬ ‫ﺑﻌﺪ در آﻟﺒﻮﻣﯽ ﺗﺤﺖ ﻧﺎم ﺻﺤﻨﻪ ‪ 3‬ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬آﻟﺒﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻠﻮدي ﻫﺎي اﺟﺮا ﺷﺪه در ﮐﻨﺴﺮت‬ ‫دارﯾﻮش در دوﺑﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در ﻓﺮوردﯾﻦ ‪ 1382‬آﻟﺒﻮم ﻣﻌﺸﻮق ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﺑﺎ ﺻﺪاي ﻣﺸﺘﺮك دارﯾﻮش ‪ ،‬راﻣﺶ و ﻓﺮاﻣﺮز اﺻﻼﻧﯽ وارد ﺑﺎزار‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎراﻧﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﻨﯿﺪن آﻟﺒﻮم ﺻﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ آﻟﺒﻮم ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮزﯾﻦ ﻓﺮﻫﺎدي ﻧﻮازﻧﺪه ﺳﺎﮐﺴﯿﻔﻮن آﻫﻨﮕﺴﺎزي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫آﻟﺒﻮم ﻣﻌﺸﻮق ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﺳﺮوده ي ﺣﻀﺮت ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﻮد و اﯾﻦ آﻟﺒﻮم را دارﯾﻮش در راﺳﺘﺎي ﺣﺮﮐﺖ در راه‬ ‫ﭘﯿﺎم رﺳﺎﻧﯽ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر وارد ﺑﺎزار ﮐﺮد‪ .‬ﮐﻠﯿﻪ اﺷﻌﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه در آﻟﺒﻮم ﻣﻌﺸﻮق ﻫﻤﯿﻦ‬ ‫ﺟﺎﺳﺖ ﻧﯿﺰ اﺷﻌﺎري ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﺻﻞ ﺧﻮد دور اﻓﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﯿﺎم رﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ اﺷﻌﺎر آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺑﺪون ﺷﻌﺎر ﺟﻬﺖ رﺳﺎﻧﺪن ﻧﺪاي ﭘﺎﮐﯽ و رﻫﺎﯾﯽ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺷﺪه ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ آﻟﺒﻮم ﮐﻪ ﻧﻤﯽ داﻧﻢ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻮده ﯾﺎ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ‪ ،‬اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي در اﯾﻦ‬ ‫آﻟﺒﻮم ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ در زﻧﺪﮔﯽ اﺷﺎن درﮔﯿﺮ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﻮده اﻧﺪ ‪ .‬از ﻓﺮاﻣﺮز‬

‫‪١٤٤‬‬


‫اﺻﻼﻧﯽ ‪ ،‬راﻣﺶ ﺗﺎ دارﯾﻮش و ﻋﻠﯽ رﺿﺎ ﻣﯿﺒﺪي و ﺣﺘﯽ ﺷﻬﺮه آﻏﺪاﺷﻠﻮ‪.‬‬ ‫اي ﻗﻮم ﺑﻪ ﺣﺞ رﻓﺘﻪ ﮐﺠﺎﯾﯿﺪ ﮐﺠﺎﯾﯿﺪ‬ ‫ﻣﻌﺸﻮق ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻠﻮدي ﻫﺎي اﯾﻦ آﻟﺒﻮم ﺑﻼﺗﻮﻗﻒ و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ‬ ‫ﺗﻮﻗﻔﯽ در ﻣﻠﻮدي ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﯾﮏ دﮐﻠﻤﻪ ﭘﻞ آﻫﻨﮓ ﺑﻌﺪي اﺳﺖ‪.‬‬ ‫دارﯾﻮش در ﺑﻬﺎر ‪ 1382‬در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اي ﺑﺎ ﺑﻬﺰاد ﺑﻠﻮر در ﭘﺎرﯾﺲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ آﻟﺒﻮم ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫در ﻣﺮداد ‪ 1382‬آﻟﺒﻮم دوﺑﺎره ﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺖ وﻃﻦ وارد ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫در اﯾﻦ آﻟﺒﻮم ‪ 5‬اﺟﺮا از دارﯾﻮش ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد‪.‬‬ ‫‪ -1‬دوﺑﺎره ﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺖ وﻃﻦ ‪ - 2‬ﺣﺮﮐﺖ ‪ -3‬آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ‪ -4‬اﯾﺮان ﻧﮕﺎه ﮐﻦ ‪ -5‬اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻫﺎ‬ ‫از ﻧﮑﺎت ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺎره در ﺑﺎب اﯾﻦ آﻟﺒﻮم ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻮارد زﯾﺮ را ﻧﺎم ﺑﺮد‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺗﺮاﻧﻪ ي ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻈﺎﻫﺮات روز داﻧﺸﺠﻮ ﯾﻌﻨﯽ ‪ 16‬آذر ‪ 1381‬ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺨﺶ ﺷﺪ‪ .‬اﯾﻦ روز را ﻫﯿﭻ‬ ‫ﮔﺎه ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻤﺲ آﻫﻨﮕﺴﺎز ‪ ،‬ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻫﻤﮑﺎري اش را در ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺑﺎ دارﯾﻮش اﻧﺠﺎم داد‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺠﺎدﻻت و‬ ‫ﺑﺤﺚ ﻫﺎي ﺗﮑﺮاري ﺗﺮاﻧﻪ ﺳﺮا و آﻫﻨﮕﺴﺎز »ﺣﺮﮐﺖ« ﺑﺮ روي اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺧﺘﻢ ﻫﻤﮑﺎري اﯾﻦ دو ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺗﺮاﻧﻪ ي آذرﺑﺎﯾﺠﺎن را ﻧﯿﺰ زوﯾﺎ زاﮐﺎرﯾﺎن ﺑﺮاي ﮔﺮوﻫﯽ از ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻃﻠﺒﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺳﺮود‪ .‬ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ‬ ‫ﻧﺪاي ﺟﺪاﯾﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن را از ﺧﺎك اﯾﺮان ﺳﺮ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫آﻟﺒﻮم ﺑﻌﺪي دارﯾﻮش آﻟﺒﻮم راه ﻣﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﻬﻤﻦ ‪ 1383‬ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ آوﻧﮓ وارد ﺑﺎزار ﺷﺪ‪.‬‬ ‫راه ﻣﻦ ﺷﺎﻣﻞ آﺛﺎر زﯾﺮ ﺑﻮد‪:‬‬ ‫‪-1‬راه ﻣﻦ ‪ -2‬ﮐﺎر ﻣﻦ ‪ -3‬ﭼﮑﺎوك ‪ -4‬روزﻧﻪ ‪ -5‬ﻣﻮج ‪ -6‬روز اول ‪ – 7‬ﺗﻠﻨﮕﺮ‬

‫‪١٤٥‬‬


‫آﻟﺒﻮم راه ﻣﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﯾﺪ زوﻻﻧﺪ آﻫﻨﮕﺴﺎزي و ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫در روز اﻧﺘﺸﺎر آﻟﺒﻮم راه ﻣﻦ ‪ ،‬ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺨﺼﯽ اﺑﯽ ﻧﯿﺰ اﺟﺮاﯾﯽ از ﺗﺮاﻧﻪ ي راه ﻣﻦ را ﺑﺎ ﺻﺪاي اﯾﺸﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺮاﻧﻪ ي راه ﻣﻦ ﺑﺎ ﺻﺪاي اﺑﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺠﺎدﻻت ﻓﺮﯾﺪ زوﻻﻧﺪ و اﺑﯽ ﺷﺪ‪ .‬ﻓﺮﯾﺪ زوﻻﻧﺪ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اي ﺑﺎ‬ ‫ﺷﻬﯿﺎر ﻗﻨﺒﺮي در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﺨﺴﺖ ﻗﺮار ﺑﻮد اﺑﯽ ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺣﺘﯽ در ﺑﺨﺶ‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ از ﮐﺎر ﺑﯿﮋن ﻣﺮﺗﻀﻮي ﻧﯿﺰ وﯾﻮﻟﻦ ﻧﻮاﺧﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ از اﻧﺘﺸﺎر آن ﻣﻨﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد ‪.‬اﺑﯽ ﻧﯿﺰ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ‬ ‫اي اﺷﺎره داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮﻫﺎي راه ﻣﻦ را ﻧﺨﺴﺖ او ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﮑﺎت ﻣﻮرد اﺷﺎره در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ راه ﻣﻦ‬ ‫‪ -1‬ﺗﺮاﻧﻪ ي راه ﻣﻦ ﺳﺮوده ﺷﻬﯿﺎر ﻗﻨﺒﺮي ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﺮاﻧﻪ ‪ my way‬ﮐﺎر ﻓﺮاﻧﮏ ﺳﯿﻨﺎﺗﺮا ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در‬ ‫ﺳﺎل ‪ 1969‬ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ -2‬آﻟﺒﻮم راه ﻣﻦ ﭘﺲ از آﻟﺒﻮم ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ وﻃﻦ و ﻧﻮن و ﭘﻨﯿﺮ و ﺳﺒﺰي ﺳﻮﻣﯿﻦ آﻟﺒﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻠﻮدي ﻫﺎي‬ ‫آن ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﯾﺪ زوﻻﻧﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻣﻠﻮدي راه ﻣﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﯾﺪ زوﻻﻧﺪ ﺑﺮ روي ﺗﺮاﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد‪.‬‬ ‫آﻟﺒﻮم ﺑﻌﺪي دارﯾﻮش آﻟﺒﻮم ﻣﻌﺠﺰه ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻮد ﮐﻪ در دي ‪ 1387‬وارد ﺑﺎزار ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ -1‬ﺷﻄﺮﻧﺞ ‪ – 2‬ﺗﻘﻮﯾﻢ ‪ -3‬ﺳﺎﻋﺖ ﺷﻮم ‪ -4‬ﺷﺒﺘﺎب ‪ -5‬دﻟﺘﻨﮕﻢ ‪ -6‬ﻣﻌﺠﺰه ﺧﺎﻣﻮش ‪ -7‬ﻫﻤﺪرد ‪ -8‬ﺗﺼﻮﯾﺮ روﯾﺎ‬ ‫‪ -9‬آواز ﭘﺮي ﻫﺎ ‪ -10‬راﻫﯽ‬ ‫ﭘﯿﺮاﻣﻮن اي آﻟﺒﻮم ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻔﺼﻞ در ﻫﻤﯿﻦ وﺑﻼگ ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ آﻟﺒﻮم دارﯾﻮش ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﺎم دﻧﯿﺎي اﯾﻦ روزاي ﻣﻦ در ﺧﺮداد ‪ 1389‬وارد ﺑﺎزار ﺷﺪ‪.‬‬ ‫در اﯾﻦ آﻟﺒﻮم ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺎي زﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻦ ‪ -2‬ﺳﺮاب ردﭘﺎي ﺗﻮ ‪ -3‬ﻣﻦ از ﺗﻮ ‪ -4‬دﻧﯿﺎي اﯾﻦ روزاي ﻣﻦ ‪ -5‬ﺳﻠﻮل ﺑﯽ ﻣﺮز ‪ -6‬ﻗﯿﺼﺮ ‪ -7‬اﯾﻨﺠﺎ‬ ‫ﭼﺮاﻏﯽ روﺷﻨﻪ‬ ‫در اﯾﻦ آﻟﺒﻮم دارﯾﻮش ﺑﺎ دو ﺗﺮاﻧﻪ ﺳﺮا و آﻫﻨﮕﺴﺎز داﺧﻞ ﻣﯿﻬﻦ ﻫﻤﮑﺎري ﻧﻤﻮد‪ .‬ﻣﻮج ﻫﻤﮑﺎري ﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده‬ ‫ﺗﻬﺮان ‪ ،‬ﻟﺲ آﻧﺠﻠﺲ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺮاﻧﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﺮﯾﻢ ﺣﯿﺪرزاده ) وﻋﺪه ﻣﺎ ﻟﺐ درﯾﺎ( داﻣﻦ دارﯾﻮش را‬

‫‪١٤٦‬‬


‫ﻧﯿﺰ ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬روزﺑﻪ ﺑﻤﺎﻧﯽ و ﻋﻠﯽ رﺿﺎ اﻓﮑﺎري دو ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ داﺧﻞ ﮐﺸﻮري ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ آﻟﺒﻮم ﺑﺎ دارﯾﻮش‬ ‫ﻫﻤﮑﺎري ﮐﺮدﻧﺪ‪.‬اﮔﺮ ﭼﻪ در ﻣﯿﺎن ﻫﻤﮑﺎري ﻫﺎي دارﯾﻮش و ﺑﭽﻪ ﻫﺎي داﺧﻞ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺟﺮا‪ ،‬ﺗﺮاﻧﻪ و‬ ‫ﻣﻠﻮدي ﺧﻮن ﺑﺎزي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺟﺮاي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد دارﯾﻮش ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺣﻮادث ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ‬ ‫ﺟﻤﻬﻮري ﺳﺎل ‪ 88‬ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺸﺖ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺎي روزﺑﻪ ﺑﻤﺎﻧﯽ ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ در اﯾﻦ آﻟﺒﻮم ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮاي‬ ‫ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﻣﻠﻮدي ﻫﺎي ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ اﻓﮑﺎري دﻟﻨﺸﯿﻦ ﺗﺮ از دﯾﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎﺧﺖ آﻟﺒﻮم ﺑﻮدﻧﺪ ‪ .‬ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻦ ﺗﺮاﻧﻪ‬ ‫ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺮ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎي اﯾﻦ آﻟﺒﻮم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻗﻠﺐ ﻣﻦ از ﺻﺪاي ﺗﻮ ﭼﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﮐﻮك ﺷﺪ‬ ‫ﺗﻤﺎم ﭘﺮﺳﻪ ﻫﺎي ﻣﻦ ﮐﻨﺎر ﺗﻮ ﺳﻠﻮك ﺷﺪ‬ ‫ﻋﺬاب ﻣﯽ ﮐﺸﻢ وﻟﯽ ﻋﺬاب ﻣﻦ ﮔﻨﺎه ﻧﯿﺴﺖ‬ ‫وﻗﺘﯽ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺮ ﺗﻮﯾﯽ ﺷﮑﻨﺠﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﯿﺴﺖ‬ ‫اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ اي ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻟﺒﻮم ﻣﻌﺠﺰه ي ﺧﺎﻣﻮش ‪ ،‬ﺗﺮاﻧﻪ ي ﻧﻮﯾﯽ از ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از‬ ‫ﻫﻤﮑﺎران ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ دارﯾﻮش ﻧﻤﯽ ﺷﻨﻮﯾﻢ‪ .‬ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﯿﺮ ﺷﺪن در ﭼﺮﺧﻪ ﺗﮑﺮار ﺑﻮد ﮐﻪ دارﯾﻮش را ﺑﻪ ﺳﺮاغ‬ ‫ﺗﺮاﻧﻪ ﺳﺮاﯾﺎن داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺮد‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺰرﮔﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ و ﻗﻨﺒﺮي ﺑﺎ ﺗﺮاﻧﻪ ﺳﺮاﯾﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﭘﺸﺖ ﺗﺮاﻧﻪ‬ ‫اﺷﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ اﺛﺮﮔﺬاري آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬ﮐﻠﯿﺖ ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺎي روزﺑﻪ ﺑﻤﺎﻧﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﯾﮏ ﺳﯿﮑﻞ ﻣﺒﻬﻢ‬ ‫اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ‪ .‬ﺗﺼﻮﯾﺮﭘﺮدازي ﻫﺎي ﺗﮑﺮاري ‪ ،‬ﻋﺪم ﻧﻮآوري و ﺿﻌﻒ در ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻦ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ‬ ‫ﺿﻌﻒ ﻫﺎي او ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد‪ .‬ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺳﻮژه ﻫﺎي ﺗﺎزه ﻣﯽ رود )ﺷﻄﺮﻧﺞ( آﻧﻘﺪر دﭼﺎر‬ ‫ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪه را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮداب ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﻨﯿﺪه ﻫﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﺎر آﯾﻨﺪه دارﯾﻮش ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ آﻟﺒﻮﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ او و ﻓﺮزﻧﺪ‬ ‫ﭘﺴﺮﻋﻤﻮﯾﺶ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺘﺎﻧﻪ اﻗﺒﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻋﻤﺎد رام ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﻇﺎﻫﺮا آﻟﺒﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﻧﺎم اﻧﺴﺎن از او‬ ‫ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫در ﺣﻮزه ﺗﺮاﻧﻪ ﻣﻌﺘﺮض اﯾﺮان ﺑﻼﺷﮏ ﻧﺎﻣﺶ در ﮐﻨﺎر ﻓﺮﻫﺎد و ﻓﺮﯾﺪون ﻓﺮوﻏﯽ ﺑﺮاي ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ ﮔﺸﺘﻪ‬

‫‪١٤٧‬‬


‫اﺳﺖ‪ .‬روح ﻓﺮﻫﺎد و ﻓﺮﯾﺪون ﻓﺮوﻏﯽ ﻗﺮﯾﻦ رﺣﻤﺖ ﺑﺎد و ﻧﺎم دارﯾﻮش ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ‪.‬‬ ‫‪ -144‬دﻟﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاد ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﻢ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬اﯾﺮج ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﻠﻮدي ‪ :‬ﺑﺎﺑﮏ ﺑﯿﺎت‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬راﻣﯿﻦ زﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﭘﯿﺎﻧﻮ‪ :‬اﻣﯿﺮ ﺑﺪﺧﺶ‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪1381 :‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬رازﻗﯽ ﭘﺮﭘﺮ ﺷﺪ ﺑﺎغ در ﭼﻠﻪ ﻧﺸﺴﺖ‬ ‫ﺗﻮ ﺑﻪ ﺧﺎك اﻓﺘﺎدي ﮐﻤﺮ ﻋﺸﻖ ﺷﮑﺴﺖ‬ ‫‪ -145‬ﻏﻼم ﻗﻤﺮ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬ﻣﻮﻻﻧﺎ‬ ‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﻓﺮزﯾﻦ ﻓﺮﻫﺎدي‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ :‬ﻓﺮوردﯾﻦ ‪1382‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬ﻣﻦ ﻏﻼم ﻗﻤﺮم ﻏﯿﺮ ﻗﻤﺮ ﻫﯿﭻ ﻣﮕﻮ‬ ‫ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺟﺰ ﺷﺨﻦ ﺷﻤﻊ و ﺷﮑﺮ ﻫﯿﭻ ﻣﮕﻮ‬ ‫‪ -146‬ﺗﻮ ﻧﻪ ﭼﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﻢ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬ﻣﻮﻻﻧﺎ‬ ‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﻓﺮزﯾﻦ ﻓﺮﻫﺎدي‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ :‬ﻓﺮوردﯾﻦ ‪1382‬‬

‫‪١٤٨‬‬


‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬ﺗﻮ ﻧﻪ ﭼﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﻢ ﻣﻦ ﻧﻪ ﭼﻨﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﯾﯽ‬ ‫ﺗﻮ ﻧﻪ ﺑﺮآﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﻢ ﻣﻦ ﻧﻪ ﺑﺮ اﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﯾﯽ‬ ‫‪ -147‬در اﯾﻦ ﻋﺸﻖ ﺑﻤﯿﺮﯾﺪ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬ﻣﻮﻻﻧﺎ‬ ‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﻓﺮزﯾﻦ ﻓﺮﻫﺎدي‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪1382 :‬‬ ‫‪ -148‬دوﺑﺎره ﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺖ وﻃﻦ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬ﺳﯿﻤﯿﻦ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ‬ ‫ﻣﻠﻮدي ‪ :‬دارﯾﻮش‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ارﯾﮏ‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ :‬ﻣﺮداد ‪1382‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬دوﺑﺎره ﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺖ وﻃﻦ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﺖ ﺟﺎن ﺧﻮﯾﺶ‬ ‫ﺳﺘﻮن ﺑﻪ ﺳﻘﻒ ﺗﻮ ﻣﯽ زﻧﻢ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﻮان ﺧﻮﯾﺶ‬ ‫‪ -149‬ﺣﺮﮐﺖ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ‬ ‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻤﺲ‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ :‬ﻣﺮداد ‪1382‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬ﺣﺮﮐﺖ ازا ﯾﻦ ﺑﯿﺶ ﺷﺘﺎﺑﺎن ﮐﻨﯿﻢ‬

‫‪١٤٩‬‬


‫وﻟﻮﻟﻪ در وﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎران ﮐﻨﯿﻢ‬ ‫‪ -150‬آذرﺑﺎﯾﺠﺎن‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬زوﯾﺎ زاﮐﺎرﯾﺎن‬ ‫ﻣﻠﻮدي ‪ :‬وﻃﻦ دوﺳﺖ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬آرﻣﻦ آﻫﺎروﻧﯿﺎن‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ :‬ﻣﺮداد ‪1382‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬اي ﺳﺮ ﺳﺒﺰ وﻃﻦ آذرآﺑﺎدﮔﺎن ﻣﻦ‬ ‫از ﺗﻮ ﺟﺪا ﯾﮏ دم ﻣﺒﺎد ﺧﺎك اﯾﺮان ﻣﻦ‬ ‫‪ -151‬اﯾﺮان ﻧﮕﺎه ﮐﻦ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻧﺎم آور آزاد‬ ‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻤﺲ‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ :‬ﻣﺮداد ‪1382‬‬ ‫‪ – 153‬اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻫﺎ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬ﺗﻮرج ﻧﮕﻬﺒﺎن‬ ‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﮐﺎوه ﺣﻘﯿﻘﯽ‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ :‬ﻣﺮداد ‪1382‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬اﻓﺴﺎﻧﻪ ي ﻋﺸﻖ و ﺟﻨﻮن رﻓﺘﻪ ز ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن‬ ‫آن ﺗﮏ ﺳﻮار ﻗﺼﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺐ ﺧﻮد ﺷﺪ واژﮔﻮن‬ ‫‪ -154‬ﺻﺒﺢ ﺑﻬﺎر‬

‫‪١٥٠‬‬


‫ﮐﻼم ‪ :‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ‬ ‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻤﺲ‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ 1383 :‬در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رادﯾﻮﯾﯽ آﯾﻨﻪ‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬ﺑﺒﺎر اي اﺑﺮ ﺑﺎران ﺑﺎر ﺑﺎران را‬ ‫ﺑﯿﺎر اي ﺷﺮﺷﺮ ﺑﺎران ﺑﻬﺎران را‬ ‫‪ -155‬راه ﻣﻦ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬ﺷﻬﯿﺎر ﻗﻨﺒﺮي‬ ‫ﻣﻠﻮدي‪ :‬ﻓﺮﯾﺪ زوﻻﻧﺪ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﺗﯿﮕﺮان ﺳﺎﮐﯿﺎن‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ :‬ﺑﻬﻤﻦ ‪1383‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬اﯾﻨﮏ زﯾﺮ ﻧﻮراﻓﮑﻦ اوج ﺷﻌﺮ ﻣﻦ‬ ‫آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺮده‪ ،‬ﻗﺼﻪ ﻗﺼﻪ ي ﻣﺮدي ﮐﻪ ﻏﺮورش را رﻫﺎ ﻧﮑﺮده‬ ‫‪ -156‬ﮐﺎر ﻣﻦ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬ﺷﻬﯿﺎر ﻗﻨﺒﺮي‬ ‫ﻣﻠﻮدي ‪ :‬ﻓﺮﯾﺪ زوﻻﻧﺪ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﺗﯿﮕﺮان ﺳﺎﮐﯿﺎن‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ :‬ﺑﻬﻤﻦ ‪1383‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬ﻣﻨﻢ ﮐﻪ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺑﯽ زﻣﯿﻦ ﺑﻮدم‬ ‫ﺑﻪ ﺟﺮم ﮐﺸﻒ ﮔﻞ در اوﯾﻦ ﺑﻮدم‬

‫‪١٥١‬‬


‫‪ -157‬ﭼﮑﺎوك‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬اﯾﺮج ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﻠﻮدي ‪ :‬ﻓﺮﯾﺪ زوﻻﻧﺪ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﺗﯿﮕﺮان ﺳﺎﮐﯿﺎن‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ :‬ﺑﻬﻤﻦ ‪1383‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬ﮐﺠﺎي اﯾﻦ ﺟﻨﮕﻞ ﺷﺐ ﭘﻨﻬﻮون ﻣﯽ ﺷﯽ ﺧﻮرﺷﯿﺪﮐﻢ‬ ‫ﭘﺸﺖ ﮐﺪوم ﺳﺪ ﺳﮑﻮت ﭘﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﯽ ﭼﮑﺎوﮐﻢ‬ ‫‪ -158‬روزﻧﻪ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬اﯾﺮج ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﻠﻮدي ‪ :‬ﻓﺮﯾﺪ زوﻻﻧﺪ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﺗﯿﮕﺮان ﺳﺎﮐﯿﺎن‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ :‬ﺑﻬﻤﻦ ‪1383‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬ﺗﻮ روزﻧﻪ ﻧﻮري در ﺧﺎﻧﻪ ي ﻇﻠﻤﺖ ﭘﻮش‬ ‫دﯾﺒﺎﭼﻪ ي آﻏﺎزي ﺑﺮ ﻣﺘﻦ ﺷﺐ ﺧﺎﻣﻮش‬ ‫‪ -159‬ﻣﻮج‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬اردﻻن ﺳﺮﻓﺮاز‬ ‫ﻣﻠﻮدي ‪ :‬ﻓﺮﯾﺪ زوﻻﻧﺪ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬آﻧﺪراﻧﯿﮏ‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ :‬ﺑﻬﻤﻦ ‪1383‬‬

‫‪١٥٢‬‬


‫ﻣﻄﻠﻊ ‪:‬‬ ‫ﻣﻦ آن ﻣﻮﺟﻢ ﮐﻪ آراﻣﺶ ﻧﺪارم‬ ‫ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺳﺮ ﺳﺎزش ﻧﺪارم‬ ‫‪ -160‬روز اول‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬اردﻻن ﺳﺮﻓﺮاز‬ ‫ﻣﻠﻮدي ‪ :‬ﻓﺮﯾﺪ زوﻻﻧﺪ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﺗﯿﮕﺮان ﺳﺎﮐﯿﺎن‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ :‬ﺑﻬﻤﻦ ‪1383‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬ﮔﻔﺘﯽ از ﻋﺸﻘﻢ ﺣﺬر ﮐﻦ ﭼﻪ ﺑﺪ ﮐﺮدم ﻧﮑﺮدم‬ ‫ﯾﺎدﻣﻮ از ﺳﺮ ﺑﻪ در ﮐﻦ ﭼﻪ ﺑﺪ ﮐﺮدم ﻧﮑﺮدم‬ ‫‪ -161‬ﺗﻠﻨﮕﺮ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬اردﻻن ﺳﺮﻓﺮاز‬ ‫ﻣﻠﻮدي ‪ :‬ﻓﺮﯾﺪ زوﻻﻧﺪ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﺗﯿﮕﺮان ﺳﺎﮐﯿﺎن‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ :‬ﺑﻬﻤﻦ ‪1383‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪:‬‬ ‫ﻧﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﺎك ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻧﻪ ﻫﻮا ﻫﻤﻮن ﻫﻮاﺳﺖ‬ ‫ﺗﺎ ﭼﺸﺎم ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻪ ﻫﺮ ﭼﯽ ﻣﻮﻧﺪه ﻧﺎﺑﺠﺎﺳﺖ‬ ‫‪ -162‬وﻋﺪه ﻣﺎ ﻟﺐ درﯾﺎ‬

‫‪١٥٣‬‬


‫ﮐﻼم ‪ :‬ﻣﺮﯾﻢ ﺣﯿﺪرزاده‬ ‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬راﻣﯿﻦ زﻣﺎﻧﯽ‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪1384 :‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﻋﺼﺮ ﻓﺮﯾﺒﻪ ﻋﺼﺮ اﺳﻤﺎي ﻏﺮﯾﺒﻪ‬ ‫ﻋﺼﺮ ﭘﮋﻣﺮدن ﮔﻠﺪون ﭼﺘﺮاي ﺳﯿﺎه ﺗﻮ ﺑﺎرون‬ ‫‪ -163‬آﻫﺎي ﺟﻮون‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬ﻣﯿﻨﺎ اﺳﺪي‬ ‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻤﺲ‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪1385 :‬‬ ‫‪ -164‬ﺷﻄﺮﻧﺞ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬روزﺑﻪ ﺑﻤﺎﻧﯽ‬ ‫ﻣﻠﻮدي ‪ :‬دارﯾﻮش‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﻫﻮﻣﻦ ﻣﺤﻤﺪي‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ :‬دي ‪1387‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬از ﭘﺲ ﭘﺮده ﻧﮕﺎه ﮐﻦ ﻣﺚ ﺷﻄﺮﻧﺞ زﻣﻮﻧﻪ‬ ‫ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺚ ﯾﻪ ﻣﻬﺮه ﺗﻮي اﯾﻦ ﺑﺎزي ﻣﯽ ﻣﻮﻧﻪ‬ ‫‪ -165‬ﺗﻘﻮﯾﻢ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬اردﻻن ﺳﺮﻓﺮاز‬ ‫ﻣﻠﻮدي ‪ :‬ﻓﺮﯾﺪ زوﻻﻧﺪ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﭼﺸﻢ آذر‬ ‫‪١٥٤‬‬


‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ :‬دي ‪1387‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺮگ و ﻣﺎﺗﻢ اﺳﺖ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﮐﻬﻨﻪ روي ﻣﯿﺰ‬ ‫ﻫﺮ ﺑﺮگ آن را ﭘﺎره ﮐﻦ ﻣﯿﺎن ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎ ﺑﺮﯾﺰ‬ ‫‪ -166‬ﺳﺎﻋﺖ ﺷﻮم‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬اﯾﺮج ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﺑﺎﺑﮏ ﺳﻌﯿﺪي‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ :‬دي ‪1387‬‬ ‫‪ -167‬ﺷﺒﺘﺎب‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬ﺷﻬﯿﺎر ﻗﻨﺒﺮي‬ ‫ﻣﻠﻮدي ‪ :‬ﻓﺮﯾﺪ زوﻻﻧﺪ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪:‬واﻫﺎن اﺳﮑﻨﺪرﯾﺎن‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ :‬دي ‪1387‬‬ ‫‪ -168‬دﻟﺘﻨﮕﻢ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬اﯾﺮج ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﺑﺎﺑﮏ ﺳﻌﯿﺪي‬ ‫اﻣﺮوز ﭼﻪ دﻟﺘﻨﮕﻢ اﻣﺮوز ﭼﻪ دﻟﺘﻨﮕﻢ‬ ‫ﻣﺚ ﻣﻦ ﮐﻪ ﻣﺚ ﻣﻦ ﮔﻢ ﺗﺮاﻧﻪ ﮐﻤﺮﻧﮕﻢ‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ :‬دي ‪1387‬‬ ‫‪ -169‬ﻣﻌﺠﺰه ﺧﺎﻣﻮش‬

‫‪١٥٥‬‬


‫ﮐﻼم ‪ :‬اﯾﺮج ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﺑﺎﺑﮏ ﺳﻌﯿﺪي‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ :‬دي ‪1387‬‬ ‫ﻃﻌﻢ ﺧﯿﺲ اﻧﺪوه و اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده‬ ‫ﯾﻪ آه ﺧﺪاﺣﺎﻓﻆ ﯾﻪ ﻣﻌﺠﺰه ﺳﺎده‬ ‫‪ -170‬ﻫﻤﺪرد‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻧﺎم آور آزاد‬ ‫ﻣﻠﻮدي ‪ :‬ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻤﺲ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﺗﯿﮕﺮان ﺳﺎﮐﯿﺎن‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮ اي ﻫﻤﺪرد اي ﻋﺸﻖ ﺑﺎ ﺗﻮ درﻣﺎن ﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ دل‬ ‫ﺧﺎﻧﻪ ات ﺟﺎوﯾﺪ آﺑﺎد از ﺗﻮ ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ دل‬ ‫‪ -171‬ﺗﺼﻮﯾﺮ روﯾﺎ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬روزﺑﻪ ﺑﻤﺎﻧﯽ‬ ‫ﻣﻠﻮدي ‪ :‬ﻣﻬﺪي ﯾﺮاﺣﯽ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪:‬ﺑﻬﺮوز ﺻﻔﺎرﯾﺎن‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ :‬دي ‪1387‬‬ ‫ﺷﺐ از ﻣﻬﺘﺎب ﺳﺮ ﻣﯽ ره ﺗﻤﺎم ﻣﺎه ﺗﻮ آﺑﻪ‬ ‫ﺷﺒﯿﻪ ﻋﮑﺲ ﯾﮏ روﯾﺎﺳﺖ ﺗﻮ ﺧﻮاﺑﯿﺪي ﺟﻬﺎن ﺧﻮاﺑﻪ‬ ‫‪ -172‬آواز ﭘﺮي ﻫﺎ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬اﯾﺮج ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ‬ ‫‪١٥٦‬‬


‫ﻣﻠﻮدي ‪ :‬ﻓﺮﯾﺪ زوﻻﻧﺪ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬واﻫﺎن‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ :‬دي ‪1387‬‬ ‫ﺷﻌﻠﻪ زد ﻋﺸﻖ و ﻣﻦ از ﻧﻮ ﻧﻮ ﺷﺪم‬ ‫ﮔﻢ ﺷﺪم از ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻣﻤﻠﻮ ﺷﺪم‬ ‫‪ -173‬راﻫﯽ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬اردﻻن ﺳﺮﻓﺮاز‬ ‫ﻣﻠﻮدي ‪ :‬ﻓﺮﯾﺪ زوﻻﻧﺪ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬واﻫﺎن‬ ‫در ﺗﺐ و ﺗﺎب رﻓﺘﻨﻢ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ راﻫﯽ ﺷﺪﻧﻢ‬ ‫ﺗﻮ اي ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻤﺴﻔﺮ ﻣﺮا ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﻮ اﮔﺮ‬ ‫‪ -174‬ﻧﺘﺮﺳﻮن‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬اﯾﺮج ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﻠﻮدي ‪ :‬ﻓﺮﯾﺪ زوﻻﻧﺪ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﺗﯿﮕﺮان ﺳﺎﮐﯿﺎن‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ :‬ﻣﺮداد ‪1388‬‬ ‫‪ -175‬ﺳﻮار ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬ﺳﯿﻤﯿﻦ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ‬ ‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﻫﻮﻣﻦ ﻣﺤﻤﺪي ) دﭘﺎرس(‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ :‬ﻣﺮداد ‪1388‬‬ ‫‪١٥٧‬‬


‫‪ -176‬اﻧﺴﺎن‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬ﻣﻌﯿﻨﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻫﯽ‬ ‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﻫﻮﻣﻦ ﻣﺤﻤﺪي‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ :‬ﻣﺮداد ‪1388‬‬ ‫‪ -177‬ﺧﻮن ﺑﺎزي‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬اﻣﯿﺮﻋﻠﯽ ﺷﺠﺮه‬ ‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﻣﻬﺮداد ﻗﺎدري‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ :‬ﺑﻬﻤﻦ ‪1388‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬آﺧﺮﯾﻦ ﺳﻨﮕﺮ ﺳﮑﻮﺗﻪ ﺣﻖ ﻣﺎ ﮔﺮﻓﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ‬ ‫آﺳﻤﻮﻧﺸﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﻣﺮدﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ‬ ‫‪ -178‬ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻦ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬روزﺑﻪ ﺑﻤﺎﻧﯽ‬ ‫آﻫﻨﮓ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﻋﻠﯽ رﺿﺎ اﻓﮑﺎري‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ :‬ﺑﻬﺎر ‪1389‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬ﺑﺒﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﻦ ﺷﺪي اوج ﺻﺪاي ﻣﻦ ﺷﺪي‬ ‫ﺑﺖ ﻣﻨﯽ ﺷﮑﺴﺘﻤﺖ وﻗﺘﯽ ﺧﺪاي ﻣﻦ ﺷﺪي‬ ‫‪ -179‬ﺳﺮاب ردﭘﺎي ﺗﻮ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬روزﺑﻪ ﺑﻤﺎﻧﯽ‬ ‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ‪ :‬ﻋﻠﯽ رﺿﺎ اﻓﮑﺎري‬

‫‪١٥٨‬‬


‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ :‬ﺑﻬﺎر ‪1389‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬ﺳﺮاب ردﭘﺎي ﺗﻮ ﮐﺠﺎي ﺟﺎده ﭘﯿﺪا ﺷﺪ‬ ‫ﮐﺠﺎ دﺳﺘﺎﺗﻮ ﮔﻢ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻦ اﯾﻨﺠﺎ ﺷﺪ‬ ‫‪ -180‬ﻣﻦ از ﺗﻮ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬روزﺑﻪ ﺑﻤﺎﻧﯽ‬ ‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﻋﻠﯽ رﺿﺎ اﻓﮑﺎري‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ :‬ﺑﻬﺎر ‪1389‬‬ ‫‪ -181‬دﻧﯿﺎي اﯾﻦ روزاي ﻣﻦ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬روزﺑﻪ ﺑﻤﺎﻧﯽ‬ ‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﻋﻠﯽ رﺿﺎ اﻓﮑﺎري‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ :‬ﺑﻬﺎر ‪1389‬‬ ‫دﻧﯿﺎي اﯾﻦ روزاي ﻣﻦ ﻫﻢ ﻗﺪ ﺗﻦ ﭘﻮﺷﻢ ﺷﺪه‬ ‫اﻧﻘﺪ دورم از ﺗﻮ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ ﻓﺮاﻣﻮﺷﻢ ﺷﺪه‬ ‫‪ -182‬ﺳﻠﻮل ﺑﯽ ﻣﺮز‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬روزﺑﻪ ﺑﻤﺎﻧﯽ‬ ‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ اﻓﮑﺎري‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ :‬ﺑﻬﺎر ‪1389‬‬ ‫‪ -183‬ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺮ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬روزﺑﻪ ﺑﻤﺎﻧﯽ‬

‫‪١٥٩‬‬


‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﻋﻠﯽ رﺿﺎ اﻓﮑﺎري‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬رو ﺑﻪ ﺗﻮ ﺳﺠﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﻢ دري ﺑﻪ ﮐﻌﺒﻪ ﺑﺎز ﻧﯿﺴﺖ‬ ‫ﺑﺲ ﮐﻪ ﻃﻮاف ﮐﺮدﻣﺖ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺣﺞ ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ‬ ‫‪ -184‬ﻗﯿﺼﺮ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬روزﺑﻪ ﺑﻤﺎﻧﯽ‬ ‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ اﻓﮑﺎري‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ‪ :‬ﺑﻬﺎر ‪1389‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬اﯾﻦ روزا ﮔﻮزن و ﺳﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﺮﻧﺪ‬ ‫ﻣﯽ ﺷﮑﻨﻦ ﺷﺎﺧﺸﻮ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﻦ ﺗﻮ ﺑﺎغ‬ ‫‪ -185‬اﯾﻨﺠﺎ ﭼﺮاﻏﯽ روﺷﻨﻪ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬روزﺑﻪ ﺑﻤﺎﻧﯽ‬ ‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ اﻓﮑﺎري‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر‪ :‬ﺑﻬﺎر ‪1389‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬ﻫﺮ ﺟﺎ ﭼﺮاﻏﯽ روﺷﻨﻪ از ﺗﺮس ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮدﻧﻪ‬ ‫اي ﺗﺮس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﻦ اﯾﻨﺠﺎ ﭼﺮاﻏﯽ روﺷﻨﻪ‬ ‫‪ -186‬ﺳﯿﺼﺪ ﮔﻞ ﺳﺮخ‬ ‫ﮐﻼم ‪ :‬ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ‬ ‫ﻣﻠﻮدي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﻫﻮﻣﻦ ﻣﺤﻤﺪي‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ‪ :‬ﺳﯿﺼﺪ ﮔﻞ ﺳﺮخ ﯾﮏ ﮔﻞ ﻧﺼﺮاﻧﯽ‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر‪ :‬ﺧﺮداد ‪1389‬‬

‫ﻣﺎ را ز ﺳﺮ ﺑﺮﯾﺪه ﻣﯽ ﺗﺮﺳﺎﻧﯽ‬ ‫‪١٦٠‬‬


١٦١

بيوگرافي كامل داريوش  

dariush ....

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you