Page 1

Matkateekonna kavandamine suvises Eestis Karin H채nni Mirjam Vint Liina Maasik Kadri Meister Marika Kaselo


Projektist  Õppeained: ajalugu, ühiskonnaõpetus,

geograafia, turism, majandusõpetus, turundus, inglise keel, vene keel

 Kooliaste: kutseõpe keskhariduse baasil  Projekti kestvus: 40 tundi


Projekti eesmärgid (1)  Pakkuda matkavõimalusi nii Eesti kui

välismaa koolide õpilastele

 Laiendada teadmisi vaatamisväärsuste ja

matkamisvõimaluste kohta Eestis

 Arendada küsitluse läbiviimise ja

informatsiooni kogumise oskust

 Arendada analüüsivõimet, loovust ja ideede

rakendamise oskust


Projekti eesmärgid (2)  Arendada IKT kasutamise oskust  Omandada teadmisi finantseelarve

koostamisest

 Arendada reklaammaterjali koostamise

oskust

 Parendada esinemisoskust  Arendada erineva kultuuritaustaga inimeste

koostööoskust


Saavutatavad pädevused (1) Projekti läbides peavad õpilased:  oskama kasutada info otsimiseks erinevaid

allikaid

 tundma Eesti maakaarti  suutma leida infot Eesti maakondade

matkaradade ja ajalooliste objektide kohta


Saavutatavad pädevused (2)  kavandama ajaliselt ja sisuliselt hästi toimivat

matkateekonda

 valdama tekstitöötlus-, tabelarvutus- ja

esitlustarkvara kasutamist

 teadma lihtsamaid võimalusi oma

matkateekonna idee turundamiseks

 oskama leida erinevaid kanaleid sise- ja

väliskoolidega suhtlemiseks

 oskama teha koostööd inimestega teisest

kultuuriruumist


Probleemülesanne õpilastele Kavandada 3-päevane matkateekond

suvises Eestis (reisipakett)


Õpilaste eelteadmised ja -oskused Algteadmised ja -oskused

arvutikasutamisest (sh tekstitöötlus-, tabelarvutus- ja esitlustarkvara ning interneti kasutamise oskus) Varasemate õpingute käigus saadud

teadmiste kasutamise oskus


Projekti kirjeldus  Õpetaja tutvustab õpilastele projekti eesmärki,

hindamiskriteeriume, moodustab 4-liikmelised töörühmad

 Õpilased täpsustavad koolide vajadused ning

otsivad infot matkateekonna kavandamiseks


Õpetaja juhendamisel kaardistavad

õpilased matkamisvõimalused, koostavad hinnatabeli ööbimis- ja toitlustusvõimaluste kohta, koostavad esitluse ja reklaamlehe kliendile (nii eesti- kui inglisekeelse) ning esitluse klassile.

Õpilased pakuvad oma koostatud

matkateekonna pakette koolidele ning esitlevad projekte oma klassile.


Õpiprojekti hindamine Hinnatakse nii õpiprojekti tulemust kui

protsessi. Projekti raames teostatavaid ülesandeid hinnatakse kujundava hindamise põhimõtetest lähtuvalt. Kujundava hindamise käigus antakse õpilastele tagasisidet, mis toetab õpiväljundite omandamist õppeprotsessi jooksul.


Hinnatakse projekti sisu, vormistust,

esitlust, koostööd, osavõttu projektitööst, materjali köitvust, tehniliste vahendite kasutamist.


Vajalik tehnoloogia ja tarkvara  Arvuti

 Dataprojektor

 Internetiühendus

 Koopiamasin

 MS Word

 Skanner

 MS Excel

 Fotoaparaat

 MS PowerPoint  Internetist saadav

vabavara  Wifi


Peamised allikad  http://www.matkajuht.ee  http://geoportaal.maaamet.ee

http://zombitrippers.wordpress.com  http://www.visitestonia.com  http://www.etfl.ee  http://www.maaturism.ee  http://www.eas.ee/index.php/avalikule-jamittetulundussektorile/turism  http://www.puhkaeestis.ee  http://www.turismiweb.ee  http://www.vm.ee/?q=taxonomy/term/129  http://www.magazinefactory.edu.fi


Tugistrateegiad Õpilastel varuda projekti

ettevalmistuseks, infootsinguks, koolidega suhtelmiseks, tööde vormistamiseks kokku 40 tundi, septembrist kuni detsembrini. Võimaldada õpilastel kasutada

arvutiõpetuse õppematerjale.


Ajatelg

10 tundi septembris

6 tundi oktoobris

16 tundi novembris

10 tundi detsembris


T채name kuulamast!

Mirjam Vint Õpiprojekt  

Matkateekonna kavandamine suvises Eestis