Page 1

Treball informàtica 1.Definició de hardware y software: Software: És el conjunt de programes que s'emmagatzemen en el hardware, per exemple Internet explorer, office... Hardware: Són les parts que podem veure d’un ordinador, es a dir, la part física. Per exemple: el teclat, el ratolí..

2.Elements d’un ordinador desde el punt de vista físic (definicions) -CPU: És la part de l’ordinador que procesa i rep les instruccions. -Memoria RAM: és un tipus de memoria que guarda la informació porquè sigui procesada ràpid. -Disc Dur: És on l’ordinador arxiva la informació. -La unidad de CD: És on ( en el cas de voler veure o escoltar un CD o DVD) ho trobariem. -El teclat: Part del hardware que s’utilitza per escriure la informació que volem donar. -El ratolí: És un mòvil que utilitzem per donar ordres a l’ordinador. -El Monitor: És la part del hardware que proporciona la informació d’una manera gràfica.

3.Definició i elements del sistema operatiu -El sistema operatiu són programes que són els encarregats del fun cionament de l’ordinador.

Elements: -Cargador inicial. Són una mena de pasos a seguir per mantenir contacte dels programes del sistema operatiu desde el disc fins a la memoria ram. -El núcleo o kernel, És l’encarregat de fer les funcions bàsiques del sistema operatiu, per exemple, la gestió de la memòria. -Administrador de memoria. S’encarrega de swapping y de la gestió de memòria virtual. El swapping es un mecanisme que s’encarrega de interrelacionar la memoria principal. -El intérprete de comandos, fa que sigui possible la comunicació amb el sistema operatiu. -Interface o interfaz de usuario UI: Es el que s’encarrega d’establir contacte amb l’usuari. -El sistema de archivos, que permet que els arxius se registren en una estructura arbórea. -Planificador de trabajos. Designa temps de CPU a cada un dels programes carregats en memoria per a la seva execució. Ha de atendre a les diverses interrupcions que es generen.

4.Classificació del software (posar exemples) -Software de sistema: Conjunt de programas de l’ordinador que amb la funció d’interectuar amb el sistema operatiu.Ex: Bios


-Software de programació: Són una mena d’eines que fan possible i ajuden al programador a programar programes. Ex: Editores de texto -Software de aplicació: Aquell que permet al propietari de l’ordinador poder fer una sèrie de tasques específiques. Ex: Software educatiu.

5.Definició de xarxa, avantatges de treballar en xarxa i definició de tarjeta de xarxa. - Xarxa: És un grup de xarxes les quals la seva funció es la de comunicació i estan interconectades. -Avantatges: Les avantatges de la xarxa és que la informació que tu dones pot anar d’un lloc a un altre amb questió de segons, pots estar en contacte amb gent per internet i pots accedir a informació d’altres llocs del món. -Targeta de xarxa: És un aparell independent que gràcies a ell es possible la comunicació amb altres parells conectats entre ells.

6.Tipus de xarxes segons l’extensio. Definició de Clau WEP -Xarxes d’Área Local (LAN) Es un tipus de red que es local, el máxim que pot abarcar és un edifici..

-Reds d’Área Metropolitana (MAN) Es una red que està més extensa que l’area local ja que pot abarcar la conexió de diferents edificis.

-Redes de Área Extensa (WAN) Es una red que té unas conexions entre equips que poden estar inclus en diferents continents, ja que conecta serveis geogràficament dispersos.

-Clau WEP: Es una contrasenya que s’utilitza per protegir una xarxa concreta.

7.Tipus de xarxes segons la disposició física.


- Bus: Avantatges -> Per afegir altre ordinador a la red, els procediments a seguir són senzills. És bastant barata... Desventatges-> La velocitat d’aquesta xarxa és molt lenta, hi ha que tindre un gran manteniment... -Estrella: Avantatges -> Si un ordinador del ordinador conectats a la xraxa es trenca, els demes podem continuant treballant. Desventatges-> Són més cares que les bus o d’altres... -Anell: Avantatges -> És fàcil d’instal·lar, el rendiment és constant, es a dir, no depen dels números d’ordinadors connectats. Desventatges-> quan un ordinador no funciona del tot bé, tots fallen; la senyal només va en una direcció... -Arbre: Avantatges-> Els cablejat punt a punt per segments individuals. Desventatges-> Es necessiten molts cables, es difícil de configurar...

8.Definició i comparació de switch ( commutador ) i hub ( concentrador ) -Switch: És un dispositiu que té la funció principal d’enllaçar varies xarxes entre elles. -Hub: És un dispositiu disenyat bàsicament per conectar varios components fent ús d’una mateixa conexió.


9.Mitjans de tranmisió( aire i cables ) hardware necessari per fer conexions amb cadascun. -Cables: Avui dia en el món hi ha una quantitat enorme de tipus de cables, perè es poden agrupar en tres grups diferents: ● Cable coaxial. ● Cable de par trenzado ● Cable de fibra optica. -Aire: La majoria de xarxes inal·lambriques circules per l’aire. és el cas de les microones. Hi ha tres tipus: Les terrestres, les de satèl·lit i els infrarrojos.

10.Hardward necessari per concetar-se a internet Hi ha diferents tipus de conexions a internet: Cable Modern: Aquest sistema utilitza un cable coaxial per rebre la conexió a internet. Hardware necessari: Tarja de Red Línia telefònica: es simple ja que es conecta directament a l’ordinador. Hardware necessari: Modem amb entrada per un cable RJ11 (cable de línia telefònica) ADSL: Utilitzat per rebre la senyal d’internet conectat a la línia telefònica o a un cable coaxial. Es conectara a l’ordinador per vía LAN. Hardware necessari:Tarja de Red Banda ancha: Hi ha dos tipus: línia telefònica i cable coaxial. Hardware necessari: Tarja de Red Wiresless: Aquest sistema es caracteritza perquè no està conectat directament amb cap cable, sino que la senyal arriba a un router desde un modem. Hardware necessari: Tarja de xarxa inalàmbrica

11.Xarxa sense fil. Les xarxes sense fil, anomenades wireless, són aquelles que es comuniquen sense necessitat de cables, es a dir, mitjançant ones electromagnètiques. La transmissió i la recepció es realitza a través d'antenes. Tenen avantatges com ara la ràpidesa i la fàcil instal·lació de la xarxa sense la necessitat de llençar cablejat, permeten la mobilitat i tenen menys costos que un altre tipus de xarxa. Hi ha diversos tipus de xarxes i es poden classificar en diferents tipus: WPAN, WLAN, WMAN, WWAN

12.Conexions wireless. SSID El SSID (Service Set IDentifier) és un nom inclos en tots els paquets d‘una red inalámbrica (Wi-Fi) per identificarlos com part d’aquella xarxa. El códi consisteix en un máxim de 32 caracters. Tots el dispositus inalàmbrics que intenten comunicar-se entre si han de compartir el mateix SSID.

Protocol de xarxa a windows. Adreça IP


- L’adreça IP és una mena de números que fa possible identificar un ordinador dins d’una xarxa -Protocol de xarxa a windows: Els protocols són una serie de regles que utilitzen els ordinadors. Windows dona els següents protocols :

EL PROTOCOL TCP/IP→ és el protocol que compta amb dos, el TCP (Fa possible que hi hagi la conexió i l’intercanvi de dates) i el IP (és molt important ja que fa possible el desenvolupament i transport de datagrames d’IP)

EL PROTOCOL ARP→ És molt simple i és l’encarregat de convertirles direccions IP en altres tipus de direccions, les de la xarxa física. El PROTOCOL HTTP→ És un dels més utilitzats, i gràcies a ell es possible la transferencia d’arxius entre un usuari (nag¡vegador, client) i un servidor de xarxa.

Treball Informàtica  
Treball Informàtica  

Aquest és el treball de la Ana Garcia, la Raquel Barrabes i la Miriam Schirinzi

Advertisement