Page 1

AnnoNumer oZer o

Ma g a z i n e

I lpr i momens i l ededi c at oaMaxPez z al i

                ’            ’          

M M Conos c i a mol aPa gi na c hehac r ea t ogl i S peedMa x

                         Et a nt oa l t r oa nc or a . . .


I ndi c e

I nf ot ol aS t a t a l e  Ma x20L i v eT our !

Abbi a moa t t es omol t i mes i ma , a l l a ne , i l t a nt oAt t es o“ Ma x L i v eT our ” èc omi nc i a t o!

 T a ppeperunev ent ouni c oc hei ni z i aaNov embr e  e ni s c enel   : è ques t oi l T ouror ga ni z z a t odaMa xPez z a l i ec het oc c her ài pr i nc i pa l i Pa l a z z et t i d’ I t a l i a . UnT ourc heèpa r t i t obeni s s i mo: i npoc heor el epr i met a ppeha nnor i c ev ut ol a f a t i di c as c r i t t a“ S OL DOUT” ei f a nsr i t a r da t a r i nons onor i us c i t i a da c c a pa r r a r s i i bi gl i et t i del Conc er t oper dendo l ’ oc c a s i onedi a s s i s t er ea a nni di mus i c ai ns ol e( Pur t r oppo! ) or eemez z o! I pi ùf or t una t i c heha nnoa s s i s t i t oa l L i v es i s onoc a t a pul t a t i negl i a nni ‘ ei ni z i  c onl ec a nz oni c heha nnof a t t ol as t or i adegl i edi Ma xPez z a l i . Unpa l c o“ F ut ur i s t i c o” dov e , a dogni c a nz one , a ppa r i v a noi mma gi ni c he a r r i c c hi v a nol ac a nz onec onr i c or di ot es t i . Unes empi os ut ut t i “ Gl i Anni ” dov es i v edonopr oi et t a t ei mma gi ni dei t el el m/ F i l m odei c a r t oni dunt empo. Danons ot t ov a l ut a r ea nc hei v a r i c a mbi di i ndument i di Ma x : da l c a ppel l i nos t i l e Wes t er ns ui “ Cowboynonmol l a noma i ” a l l ’ a bi t oel ega nt enel “ I l pr es i dent edi t ut t oi l mondo” ! Al t r anov i t à , r i s pet t oa l pa s s a t o, s onoi Remi xdi DJS ha bl oc he , dur a nt ei v a r i c a mbi di i ndument i di Ma x , i ns er i s c es pez z oni di c a nz oni c ome “ S ’ I nk a z z a ” , “ Gr a z i eMi l l e ” , “ Nel l anot t e ” , ec c . . . Unmodoperi nneggi a r ei  a nni di c a r r i er adi Ma xenel l os t es s ot empoda r ea t oa l l ec or de v oc a l i ea dor ga ni z z a r ei l pez z os uc c es s i v o. Ol t r eat ut t oquel l oa ppenael enc a t o, a l c uni f a ns s onos t a t i c os ì f or t una t i daes s er es t a t i pr es ent i a nc hea da l c unet a ppepa r t i c ol a r i , unas ut ut t e quel l adi As s a go( Mi ) . I nf a t t i i nques t eduet a ppe a l Medi ol a num F or um, Ma xhar ea l i z z a t oa l c uni duet t i c ome“ S ei F a nt a s t i c a ” c onE mi sKi l l ae “ S empr eNoi ” c onJ Ax . Maaf a ri mpa z z i r e l et t er a l ment ei l pubbl i c oès t a t al ac ompa r s adi Ma ur oRepet t o! L ’ e xhaf a t t oc ompa gni as ul pa l c oc a nt a ndo c onl ui “ Nor dS udOv es tE s t ”ef a c endos ogna r ei   . pr es ent i ! Unr i t or noa gl i perqua l c hemi nut o, c os a c henonhaf a t t operni ent edi s pi a c er ei f a ns !

Di c er t oc hi ès t a t ogi àpr es ent ea l “ Ma x L i v eT our ” èr i ma s t oda v v er o s oddi s f a t t odi unodei pi ùbei T ourdi Ma xPez z a l i di s empr e! L abont à , l as empl i c i t àel ’ es s er es empr es es t es s i f adi Ma xunaper s onada r i s pet t a r eepr ender ed’ es empi o. I  a nni di c a r r i er aal ’ es s er es empr et r ai pr i mi pos t i i nc l a s s ic a , nonos t a nt ei c a mbi gener a z i ona l i , nonl oha nnoc a mbi a t o: l ui ès empr ei l r a ga z z oI na degua t oc hegi r aperPa v i ar a c c ont a ndooos s er v a ndos t or i edi “ Cowboyc henon mol l a noma i ” . Cons i gl i a moat ut t i di c ompr a r ei bi gl i et t i a nc or adi s poni bi l i perl ’ a nno  , l o c ons i gl i a mos opr a t t ut t oac hi nonèunv er of a ns , ac hi nonc onos c eperbene Ma xPez z a l i es i s t upi r àdi c omeunaper s onas empl i c es t i ac a nt a ndo a nni di c a nz oni c hedes c r i v onobengener a z i oni . Admi nMi r k o


L os pa z i odel l ev i gnet t e L ’ i mma gi nec hea bbi a mos c el t oques t o mes eèquel l ar ea l i z z a t ada l l af a n Ar i a nnaL uc i a ni . Unr i t r a t t odi Ma x es t r a pol a t oda l l ’ a l bum L ov e/ L i f e .

I l Memedel mes e Unas i t ua z i oneunpòi mba r a z z a nt ec hepot r ebbec a pi t a r eaqua l s i a s i Pez z a l i a no. Ev oi c omev i s a r es t ec ompor t a t i ?


S t or y L ar a nael oS c or pi one                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ì                                                                                                                                                                                                                                                              ì                                                                                                                                                                                           ì                                               è                                                                                                                                                                                                                    L aPa gi nadel Mes e C' er aunavol t aunr agazzoappassi onat odiMaxPezzal icheunpomer i ggi odeci sedidar esf ogoal l a suapassi one,si amonel l ' er adelwebper ci òchef ar e?Unsi t o! Cosìi l1°Lugl i o2010nasce" Lamusi casecondoMax" .Quest opr oget t ocomi nci aadat t i r ar eipr i mi sguar dieacr escer e,cosìI vandeci dediampl i ar eM2M conunapagi naF acebookesat t ament eun mesedopol ' i ni zi o." Lamusi casecondoMax"or maièunapr esenzacost ant eneisuoipomer i ggie l ' ent usi asmoeir i sul t at il ospi ngonoadapr i r ei npocot empounapposi t ocanal eY out ube. L' avvent ur aper òpr endeunabr ut t api ega,ir i sul t at inonsembr anoal l ' al t ezzadel l easpet t at i ve," La musi casecondoMax"èl ' ul t i manat a,l eal t r epagi nesonogr andiequest aèl api ùpi ccol a,l a mot i vazi onehauncal oel ' i mpul sodimol l ar et ut t oèdi et r ol ' angol o.I lcammi nosembr abui oe di f f i ci l e mapoiI vanr i ceveunamai ldaunf anchegl ir i cor daquant ohaf at t oel or i ngr azi apert ut t oi l l avor osvol t o. E'i lpunt odisvol t a,i lsi ncer oaf f et t odiquest aper sonachegl if acapi r echenondevear r ender sie, pr opr i oper chéèi lpescepi ùpi ccol onelmar e,i lsuoi st i nt odisopr avvi venzaèmaggi or e. I lper cor sor i pr endeedi vent asempr epi ùi mpegnat i vot ant ocheI vandasol ononr i esceast ar edi et r o at ut t o,l asol uzi oneèsol ouna,l ' uni comodoper chéquest omondochet ant ohacur at or i escaad aver el ' at t enzi oneel ospazi odicuihabi sogno,ècheapr ender senecur anonsi api ùsol ol uima ancheun' al t r aper sona.Edeccochepochimesidopol ' aper t ur adel l apagi naI vanèal l ar i cer cadiun qual cunoconl asuast essapassi oneeconspi r i t odii ni zi at i vaecol l abor azi onepercont i nuar equest o pr oget t o:ent r acosìi ngi ocoFr ancyl apr i maadmi n!I lneonat ot eam cont i nuai lper cor soe" Lamusi ca secondoMax"cont i nual asuaascesa,if ansaument ano,comel eesi genze:er anecessar i oun cambi ament o.Ci òcheser vi vaer aunsi t opi ùpr of essi onal eecheal l ost essot empoof f r i ssepi ù possi bi l i t à.I npocot empovi enecosìl anci at oi lnuovosi t o,di smessial cunicont enut iperf ar espazi o adal t r i :ent r anoi nscenanuover ubr i checomem2mexcl usi veci oèl asezi onedel l ei nt er vi st e escl usi vediM2M! Lat appasuccessi vade" Lamusi casecondoMax"èl ' acqui st odiunnuovomembr o:Mar co.I lper i odo seguent eècar at t er i zzat odaunaser i edi" esper i ment i " al cunibenr i usci t ial t r iunpo'menomaè opr i oquest avenai nnovat r i cel ' embl emaei lpunt odif or zadelmondodiM2M.L' i ncr ement odel l a pr pagi naènot evol eeci òcompor t aesi genzenuoveedi ver se:èl ' or adiaggi unger ealt eam deinuovi component i .Ent r anoi nt almodoi ngi ocoiduegr af i ciThommyeGooi er ! I lt empopassae" Lamusi casecondoMax"compi e3annidivi t aeperf est eggi ar ei ngr andevi ene cr eat ounpr of i l oT wi t t er .Sempr ei nquest oper i odo( l ugl i o2013)siaggi ungeal l asquadr al ' ul t i mo gi ocat or e,cosìdannobenvenut oal l ' ul t i moadmi n:Chr i st i an!Comeavr et ededot t ocar il et t or ior mai si amoaicapi t ol if i nal idiquest asuggest i vast or i aecomeognir accont ochesir i spet t iaquest opunt o visonodeicol pidiscena:i l9Set t embr ei lt eam diM2M pubbl i cai lpr i moSpeedMax( assol ut ament e daascol t ar e)ei l1°Ot t obr evi enel anci at oi lj i ngl e!Si amoar r i vat ii nf i ne alcapi t ol oconcl usi vodi quest aavvi ncent est or i a,come sipot r àconcl uder e?Conl ' happyendi ngdegnodiogni r accont ochesir i spet t i …ei nveceno!Ni ent e" evi sser of el i ciecont ent i "bensìunbel " t obecont i nued"ovver ounasor pr esachepr est osar ànot aaif andiM2M! Unpar er eper sonal e Unaqual si asiper sonaabbi aavut omododidar eanchesol o un' occhi at adisf uggi t aa" Lamusi casecondoMax"nonpuònon avercompr esoi mmedi at ament equant oquest o" mondo" si aaccat t i vant e,bengest i t oei nnovat i vo!Èquest ' ul t i moaspet t oche l icar at t er i zzaar ender l idi ver sidagl ial t r i:i lmododipensar e f uor idagl ischemidiquest ir agazzi( t ut t igi ovani ssi mi )haper messol or odicr ear econt enut icomeSpeedMaxl azoneJ ol l yBl ue delsi t oel ' ar eadownl oadchesonosempl i cement esor pr endent i . Speedmaxpuòesser edef i ni t ocomel ar i el abor azi one dial cune canzoni ,si et egi ùdimor al e?Behquest ever si onial t er nat i vedi si cur ovif ar annot or nar ei lsor r i so(consi gl i at i ssi mo" 6/ 1/ sf i gat o" " Nont ipassapi ù" ) .Al t r acar at t er i st i cadiM2M èJ ol l y Bl ue l ' ar eaescl usi vadelsi t o:bast ai scr i ver sii nquest asezi oneper aver eaccessoavi deoescl usi vioant epr i medivar i ogener e comeundownl oadi nant epr i madiunacompi l at i on.Eperconcl uder eun' i nf or mazi onechehovol ut ament eomessof i noador a: I vanquandohacr eat ol apr i maver si onedelsi t ode" Lamusi ca secondoMax"aveva14annieapar ermi o,quest or endet ut t o ancor api ùl ampant ei ll avor oenor mechel uièr i usci t oaf ar e " nonost ant e"l asuagi ovaneet à! Per ci òt ant odicapel l oadI van et ut t iir agazzidiM2M pert ut t ol ' i mpegnoel apassi one!

VOTI :

Cont enut i :4/ 5 Rappor t oconiF ans:3/ 5 Mul t i medi al i t à:5/ 5 T ot al e:12/ 15


Ma xQui z Ri s ol v i i l c r uc i v er ba , s a i da v v er ot ut t os uMa x ?

Ruz z l eMa x I l gi oc oc hes t a i nt r a t t enendomi l i oni di ut ent i negl i ul t i mi mes i : Ruz z l e , a r r i v aa nc hes u F MPMa ga z i ne . er egol edel gi oc os ono L s empr el es t es s e , s ol oc he i nques t oc a s obi s ogna c er c a r epa r ol er i gua r da nt i ' i l mondodi Ma x ' . _______ Pa r ol edat r ov a r eďœľ . ďœ¸


L ’ a ngol odel l eDoma nde Ac ur adi Admi nAr y


Ma xCa l e nda r i o

 

FMP Magazine Numero Zero  

FMP Magazine è la prima rivista On-line dedicata interamente al mondo di Max Pezzali e degli 883. Il suo contenuto raccoglie a 360° tutto c...

FMP Magazine Numero Zero  

FMP Magazine è la prima rivista On-line dedicata interamente al mondo di Max Pezzali e degli 883. Il suo contenuto raccoglie a 360° tutto c...

Advertisement